KKM SMP KLS VII

Document Sample
KKM SMP KLS VII Powered By Docstoc
					       KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)
 MATA PELAJARAN         : BAHASA SUNDA
 KELAS             : VII
 SATUAN PENDIDIKAN       : SMP/MTS

 I. NGAREGEPKEUN (MENYIMAK)
 Standar Kompeténsi:
 Mampuh nyangkem jeung mairan wacana lisan ku cara ngaregepkeun paguneman,
 dongéng, jeung pupujian

    KOMPETENSI DASAR               KRITERIA          KKM
                  KOMPLEKSITAS  DAYA DUKUNG  INTAKE SISWA
7.1.1 Ngaregepkeun paguneman    63,0      62,0     60,0      61,7
7.1.2 Ngaregepkeun dongéng     65,0      63,0     62,0      63,3
7.1.3 Ngaregepkeun pupujian     65,0      63,0     62,0      63,3
RATA-RATA KD                                   62,8

 II. NYARITA (BERBICARA)
 Standar Kompeténsi:
 Mampuh nepikeun pikiran, perasaan, jeung kahayang sacara lisan ku cara
 nyaritakeun pangalaman, nepikeun wawaran, nelepon, nepikeun bahasan,
 nyaritakeun tokoh, sarta gunem catur jeung babaturan

     KOMPETENSI DASAR                KRITERIA            KKM
                    KOMPLEKSITAS  DAYA DUKUNG  INTAKE SISWA
7.2.1 Nepikeun wawaran         57,0      56,0      55,0      56,0
7.2.2 Nyaritakeun pangalaman      56,0      55,0      55,0      55,3
7.2.3 Nepikeun pedaran         54,0      53,0      53,0      53,3
7.2.4 Nyaritakeun tokoh idola     57,0      57,0      56,0      56,7
7.2.5 Nyarita ngaliwatan telepon    59,0      59,0      58,0      58,7
7.2.6 Gunem-catur jeung babaturan   60,0      60,0      59,0      59,7
RATA-RATA KD                                    56,6

 III. MACA (MEMBACA)
 Standar Kompeténsi:
 Mampuh nyangkem jeung mairan wacana ngaliwatan         maca sajarah lokal
 caritababad, teks paguneman dongéng jeung carita pondok

    KOMPETENSI DASAR               KRITERIA          KKM
                  KOMPLEKSITAS  DAYA DUKUNG  INTAKE SISWA
7.3.1 Maca sajarah lokal/babad   58,0      57,0     55,0      56,7
7.3.2 Maca téks paguneman      63,0      60,0     60,0      61,0
7.3.3 Maca dongéng         65,0      65,0     65,0      65,0
7.3.4 Maca carita pondok      65,0      63,0     62,0      63,3
RATA-RATA KD                                   61,5
 IV. NULIS (MENULIS)
 Standar Kompeténsi:
 Bisa ngungkab pikiran, parasaan, jeung kahayang sacara tinulis dina wangun nulis
 pangalaman, biografi, sajak, bahasan, jeung nulis warta

    KOMPETENSI DASAR              KRITERIA          KKM
                 KOMPLEKSITAS  DAYA DUKUNG  INTAKE SISWA
7.4.1 Nulis pangalaman      62,0      62,0     60,0      61,3
7.4.2 Nulis biografi singket   59,0      58,0     57,0      58,0
7.4.3 Nulis sajak         60,0      60,0     58,0      59,3
7.4.4 Nulis pedaran (éksposisi)  57,0      57,0     56,0      56,7
7.4.5 Nulis warta (berita)    57,0      57,0     57,0      57,0
RATA-RATA KD                                 58,5

      62,8 + 56,6 + 61,5 + 58,5
 KKM =
           4
     = 60,0 (dibuleudkeun)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:824
posted:7/14/2011
language:Indonesian
pages:2