Silabus ix by doy2010

VIEWS: 552 PAGES: 9

									                                                  SILABUS
   Satuan Pendidikan    : SMP
   Mata Pelajaran     : BAHASA SUNDA
   Kelas / Semester    : IX / 2

      Standar        Kompetensi     Materi                                               Penilaian             Alokasi   Sumber
No                                   Kegiatan Pembelajaran           Indikator
     Kompetensi        Dasar     Pembelajaran                                     Teknik    Bentuk      Instrumen      Waktu    Belajar
1       2            3        4             5                  6           7      8          9         10      11
1 Mampu maham jeung     9.1.2 Ngaregepkeun  Rumpaka    - Siswa ngaregepkeun tembang - Bisa nembangkeun lagu si-      Tugas:   - Mintonkeun/ - Cing tembangkeun     2 jam   - Radio.
 maira wacana lisan nga-  Rumpaka Tembang    Tembang      tina kaset atawa langsung.     nom degung.          - Individu  ngaragakeun. pupuh sinom!        pelajaran - Kaset CD.
 liwatan ngaregepkeun.                      - Siswa latihan nembang.      - Bisa nerangkeun eusi dang-  - kelompok        - Naon eusina tem-     (1x perte- - Buku teks
                                 - Siswa sawala ngeunaan eusi     nu ditembangkeun.                    bang di luhur?      muan)    Langen Ba-
                                  dangding nu ditembangkeun.    - Bisa ngabedakeun tembang                - Terangkeun bedana           sa kaca
                                 - Siswa ngaregepkeun pedaran     tembang jeung kawih.                   tembang jeung kawih!          5-10.
                                  guru ngeunaan istilah-istilah di- - Bisa ngajentrekeun wanda-               - Jentrekeun istilah-is-
                                  na tembang sarta bedana tem-    wanda tembang.                      tilah tembang Sunda
                                  bang jeung kawih.

2 Mampu ngungkabkeun     9.2.3 Nyaritakeun Eusi Novel     - Siswa dikelompokkeun nu ang- - Bisa nyaritakeun deui ting-    Tugas   - Mintonkeun - Caritakeun deui sa-    2 jam   - Buku novel
 pikiran, rasa, jeung ka-  Novel                 gotana 5 urang.           kesan.            - individu        cara singget novel     pelajaran - Buku teks
 hayang sacara lisan di-                     - Tiap wawakil kagiliran maca    - Bisa nganalisis unsur-unsur  - kelompok        "Baruang ka nu Nga-    (1x perte- Langen Ba-
 na wangun kritik, bian-                      sababaraha paragraf novel "Ba intrinsik tina eta novel.                   rora !           muan)    sa kaca
 tara; nyaritakeun eusi                      ruang ka nu Ngarora".                                   - Sebutkeun unsur-un-          11-15.
 novel                              - Siswa ngaregepkeun pedaran                                 sur intrinsik novel.
                                  guru ngeunaan istilah-istilah di-
                                  na tembang sarta bedana tem-
                                  bang jeung kawih.

3 Mampu maham jeung               Karangan Pe- - Guru nyiapkeun bahan pang-
              9.3.2 Macakeun Pedaran                          - Bisa macakeun pedaran ka-   Tugas:    - Neuleuman. - Baca karangan anu    2 jam   - Buku teks
 mairan bacaan ngaliwat- Karangan Sorangan   daran     ajaran.                 rangan sorangan di hareup-   - Individu  - Laporan.   geus dijieun ku hidep!  pelajaran Langen Ba-
 an maca artikel, pedar-                  - Guru mere pancen ka siswa,       eun kelas.                        - Tangtukeun gagasan    (1x perte- sa kaca
 an , puisi, jeung naskah                   nyieun karangan pedaran.       - Bisa nangtukeun gagasan                  poko unggal paragraf   muan)    16-23
 drama                           - Siswa ngaregepkeun karangan       poko tiap paragraf karangan                karangan pedaran!
                                pedaran nu dibacakeun ku ba-      pedaran.
                                baturanana.              - Bisa ngajawab pananya nu
1        2            3         4            5                  6           7       8          9         10      11
                                  - Siswa maca dina jero hate tur     aya hubunganana jeung ba-
                                   nalungtik eusi pedaran.        caan.
                                  - Siswa mere respon kana pe-     - Bisa mere ajen kana ka-
                                   daran nu dibacakeun ku baba-     rangan pedaran.
                                   turanana di hareupeun kelas.

4 Mampu ngungkabkeun    9.4.2 Nulis Warta    Warta     - Siswa dibawa ka perpustakaan    - Bisa milih warta nu diang-  Tugas:    - Neuleuman. - Pilih warta nu diang-   2 jam   - Buku novel
 pikiran, rasa, jeung ka-                     - Siswa neangan warta tina ko-     gap penting.         - Individu  - Laporan.   gap penting ku hidep!   pelajaran - Buku teks
 hayang sacara tinulis                       ran/majalah saunda.         - Bisa nulis warta sacara                 - Cing tulis warta saca-  (1x perte- Langen Ba-
 dina wangun surat, war-                     - Guru nyaritakeun warta anu li-    singget.                         ra singget!        muan)    sa kaca
 ta, teks biantara, hasil                      anna.                - Bisa nulis warta kalawan                - Cing tulis hal-hal pen-        24-29
 wawancara, jeung ba-                       - Siswa nyatet poko-poko pen-      jelas tur pikatajieun.                  ting tina warta nu di-
 hasan.                               ting tina warta.          - Bisa nyatet hal-hal penting                regepkeun ku hidep!
                                  - Siswa diajar nyieun warta kala-    dina warta nu diregepkeun.               - Jieun rangkuman tina
                                   wan diaping ku guru.        - Bisa nyieun rangkuman tina                warta kasebut!
                                                      warta nu diregepkeun.

5 Mampu ngungkabkeun      9.2.6 Dramatisasi/  Musikalisasi  - Guru tatahar nyiapkeun bahan    - Bisa ngekkpresikeun dina   Tugas   - Neuleuman. - Ekspresikeun maca      4 jam   - Kaset
 pikiran,rasa, jeung ka-   Musikalisasi Puisi  Puisi      pangajaran jeung ngokolakeun     neuleuman macakeunana.    - individu - Peragaan   sajak!           pelajaran - Kaset
 hayang sacara lisan di-                      kelas.               - Bisa mirig nu maca puisi   - kelompok       - Pirig ku musik anu     (2x perte- - VCD
 na wangun nepikeun                        - Siswa dibagi lima kelompok      karya sorangan, babareng-                basajan puisi karya     muan)   - Buku teks
 kritik, biantara, nyarita-                     heterogen.              an jeung kelompokna ku                 sorangan!                Langen Ba-
 keun eusi novel, diskusi                     - Wawakil kelompok macakeun       musik anu basajan.                  - Jieun puisi jadi rum-          sa kaca
 mintonkeun lalakon,                        conto puisi.            - Bisa ngangkat puisi jadi                paka lagu!                30-35
 jeung dramatisasi ata-                      - Tiap kelompok babarengan       puisi.                        - Sampurnakeun mu-
 wa musikalisasi puisi.                       nyarungsum puisi nu rek dipin-   - Bisa memeres atawa nyam-                sikalisasi puisi nu di-
                                   tonkeun.               purnakeun musikalisasi pui-               ciptakeun ku sorang-
                                  - Siswa tatahar nyiapkeun mu-      si anu diciptakeunana..                 an.
                                   sikalisasi puisi nu rek dipinton-
                                   keun minggu hareupna.
                                  - Siswa migawe LKS.
1        2          3         4           5                 6          7      8         9          10      11
6 Mampu maham jeung    9.3.3 Maca Puisi   Puisi Karangan- Guru nitah saurang siswa pi-  - Bisa ngarang sajak.      Tugas   - Mintonkeun/ - Jieun sajak meunang    2 jam   - Buku Kum-
 mairan bacaan ngaliwat- Karangan Sorangan   Sorangan    keun macakeun sajak.      - Bisa macakeun sajak ka-    - individu  ngaragakeun Sorangan!          pelajaran pulan Sajak
 an maca artikel, pedar-                   - Siswa nyieun sajak        rangan sorangan kalawan    - kelompok - Laporan.  - Bacakeun sajak ka-    (1x perte- - Buku teks
 an , puisi, jeung naskah                   - Sanggeus rengse, menta ka     sora, lentong, jeung ekpre-               rangan sorangan ka-    muan)    Langen Ba-
 drama                             unggal siswa pikeun maca-     si anu hade.                       lawan sora, lentong,          sa kaca
                                 keun sajak karangan sorangan  - Bisa mere pangajen ka ba-                jeung ekspresi anu           36-43
                                 di hareupeun kelas.        babaturan anu macakeun                  hade!
                                - Siswa mere pangajen ka ba-    sajak.                         - Bere ajen babaturan
                                 baturanana anu midang.                                   nu macakeun sajak

7 Mampu ngungkabkeun     9.4.4 Nulis    Wawancara   - Guru nembongkeun wangun     - Bisa nembongkeun wawan-    Tugas   - Lisan     - Hidep kudu ngawa-   4 jam   - Koran
 pikiran, rarasaan, jeung  Hasil Wawancara          wawancara.            cara.             - individu - Tulisan     wancara saurang to-  pelajaran - Tipe/kaset
 kahayang sacara tinulis                   - Guru nitah siswa pikeun prak-  - Bisa milih narasumber anu   - kelompok - Laporan     koh anu pantes diwa-  (2x perte- - Buku teks
 dina wangun surat, war-                    tek wawancara.          rek diwawancara.             - Hasil produk   wancara.        muan)    Langen Ba-
 ta, teks pidato, hasil wa                  - Siswa bisa nangtukeun topik   - Bisa nyusun runtuyan pata-                - Susun runtuyan pata-        sa kaca
 wancara, jeung pedaran.                    sewang-sewangan pikeun wa-    lekan anu bakal diwawanca-                 lekan nu baris di-         44-49
                                 wancara.             ra.                             asongkeun dina wa-
                                - Siswa nyusun pertanyaan pi-   - Bisa nyatet poko-poko pen-                 wancara!
                                 keun wawancara.          ting tina hasil wawancara.                - Catet poko-poko nu
                                - Siswa ngayakeun wawancara    - Bisa nyusun jawaban nara-                  penting dina wawan-
                                 luyu jeung topik anu geus di-   sumber anu sistematis.                   cara.
                                 tangtukeun.                                         - Jieun laporan hasil
                                - Siswa nyusun hasil wawanca-                                  wawancara kalawan
                                 ra.                                              sistematis!8 Mampu ngungkabkeun    9.4.5 Nulis Pedaran         -
                         Karangan IlmiahGuru nembongkeun sababara-    - Bisa milih atawa nangtu-   Tugas   - Neuleuman. - Tangtukeun salasahi-    4 jam   - Buku teks
 pikiran, rasa, jeung ka- Karangan Ilmiah            conto karangan ilmiah.      keun jejer karangan ilmiah.  - individu - Laporan   topik (jejer) dina ka-   pelajaran Langen Ba-
 hayang sacara tinulis                    - Siswa nangtueun jejer/topik   - Bisa nangtukeun tema ka-   - kelompok        rangan ilmiah!       (2x perte- sa kaca
 dina wangun surat, war-                    pasualan pikeun nulis karang-   rangan nu luyu jeung topik              - Tangtukeun temana     muan)    50-55
 ta, teks biantara, hasil                    an ilmiah.            karangan ilmiah.                     tina karangan ilmiah
 wawancara, jeung pe-                     - Siswa nangtukeun tema ka-    - Bisa nyieun tur nyusun                  nu geus dipilih!
 daran.                             rangan ilmiah.          rangkay karangan luyu                 - Susun rangkay ka-
                                - Siswa nyieun tur nyusun rang-   jeung tema anu geus di-                 ranganana sacara
                                 kay karangan luyu jeung tema   tangtukeun sacara sistima-               sistimatis tur logis!
         anu geus ditangtukeun.      tis tur logis.         - Gunakeun kalimah nu
        - Siswa nulis karangan ilmiah nu - Bisa nyusun karangan ilmi-    epektif tur ejaan nu
         ngawengku bubuka, eusi,     ah luyu jeung rangkay ka-    merenah dina nyusun
         jeung panutup karangan.     rangan nu geus ditangtu-     karangan ilmiah!
        - Siswa macaeun karangan nu    keun kalawan ngagunakeun
         geus disusunna.         kalimah anu epektif tur eja-
        - Siswa nu lian ngomentaran ka- an nu merenah.
         na karangan ilmiah anu diba-
         cakeunana.
Mengetahui :                                   Garut, Juli 2009
Kepala SMP                                    Guru Mata Pelajaran
                                                  SILABUS
   Satuan Pendidikan     : SMP
   Mata Pelajaran       : BAHASA SUNDA
   Kelas / Semester      : IX / 1

       Standar         Kompetensi      Materi                                               Penilaian           Alokasi    Sumber
No                                      Kegiatan Pembelajaran          Indikator
      Kompetensi         Dasar      Pembelajaran                                     Teknik    Bentuk      Instrumen     Waktu     Belajar
1         2            3          4            5                 6           7      8         9        10      11
1  Mampu maham jeung     9.1.2 Ngaregepkeun   Biantara    - Siswa ngaregepkeun wacana     - Bisa nyebutkeun judul/    Tugas:   Neuleuman  - Sebutkeun tema bi-   2 jam pel - Radio
   mere tanggapan kana    Biantara/Hutbah              biantara/hutbah anu dibaca-     tema nu luyu jeung eusi    Individu/  Ngaragakeun  antara nu ku baba-   (ix perte- - Televisi
   wacana lisan ku cara                         keun ku siswa lian di hareup-    biantara/hutbah.       Kelompok  Laporan    turan hidep dibaca!  )     - CD Biantara
   ngaregepkeun bianta-                        eun kelas.            - Bisa ngajelaskeun kecap-               - Jentrekeun harti ke-       - Buku teks
   ra/hutbah, rumpaka la-                       - Siswa nitenan istilah-istilah    kecap penting dina waca-                cap penting dina          Langen Ba-
   gu, jenis tembang,                          husus dina hutbah.         na hutbah.                       wacana hutbah!           sa kaca
   jeung carpon                            - Siswa ngajawab patalekan     - Bisa nyebutkeun pikiran                - Sebutkeun pikiran          4-9
                                     ngeunaan eusi wacana.        lulugu unggal pada.                   lulugu unggal warta.
                                    - Siswa bisa nyaritakeun deui    - Bisa nyaritakeun deui eusi              - Caritakeun deui eusi
                                     eusi wacana hutbah.         wacana sacara singget.                 biantara kalawan
                                                      - Bisa ngaregepkeun lang-                 singget!
                                                       sung hutbah.

2  Mampu ngungkabkeun     9.2.2 Nepikeun Biantara Biantara    - Siswa dibagi jadi sababaraha   - Bisa milih tema/topik bian-  Tugas:   Neuleuman  - Pilih tema biantara  4 jam pel  - CD Biantara
   pikiran, rasa, jeung ka-                       kelompok.              tara anu liuyu jeung atikan  Individu/  Ngaragakeun  nu luyu jeung atikan! (2x perte-  - Majalah
   hayang sacara lisan di-                      - Siswa ngaregepkeun pedaran    - Bisa nyusun rangkay bi-    Kelompok  Laporan   - Jieun rangkay bian-  muan)    - Koran
   na wangun kritik, bian-                       ngeunaan biantara          tara anu bener.                     tara kalawan bener.        - Buku teks
   tara nyaritakeun eusi                       - Siswa milih topik biantara nu   - Bisa nyusun ungkara basa               - Susun biantara nu          Langen Ba-
   novel, sawala, maen                         luyu jeung atikan.         anu merenah pikeun bubu-                merenah ngeunaan           sa kaca
   peran jeung dramatisa-                       - Siswa nyusun rangkay bianta-    ka, eusi, jeung pungkasan                bubuka, eusi, panu-         10-15
   si musikalisasi puisi                        ra.                 biantara                        tup.
                                    - Siswa nyusun naskah biantara   - Bisa biantara sacara gem-               - Hidep kudu bisa bi-
                                     sacara lengkep pikeun pidang-    leng ti mimiti nepi ka pa-               antara ti mimiti nepi
                                     keuneun di hareupeun kelas.     mungkas kalawan ngagu-                 panungtung kalawan
                                    - Siswa midangkeun biantara di    basa guna anu bener, so-                ngagunakeun basa
                                     hareupeun kelas sacara bagilir.   pan tur merenag, merele                 Sunda nu bener, so-
                                  - Siswa anu sejen sacara kelom-  sarta volume lapal, katut                 pan, tur merenah, me-
                                   pok sarta mere pangajen kana   lentong anu hade.                     mele sarta volume la-
                                   biantara nu dipidangkeun ku
                                   babaturanana kalawan ngagu-
                                   nakeun kriteria anu diguna-
                                    keun.

3  Mampu maham jeung     9.3.1 Maca Artikel  Artikel     - Guru tatahar nyiapkeun bahan  - Bisa maca teks wacana di-  Tugas:   Neuleuman  - Baca dina jero hate    2 jam pel - Majalah
  mairan bacaan ngaliwat-                      pangajaran.            na hate kalawan imeut.    Individu/  Ngaragakeun  artikel nu judulna    1x perte- - Koran
  an maca artikel, pedar-                     - Siswa dibagi jadi sababaraha  - Bisa nyindekkeun eusi pe-  Kelompok  Laporan    upacara ngaras kala-     muan - Buku teks
  an , puisi, jeung naskah                     kelompok.             daran.                         wan imeut!              Langen Ba-
  drama                              - Tiap kelompok nyawalakeun    - Bisa nyangkem eusi jeung               - Jieun kacindekan eu-         sa kaca
                                   eusi artikel nu diilona.     basa dina pedaran.                   si artikel tadi!           19-23
                                  - Wawakil tiap kelompok meres-  - Bisa nyindekkeun jejer wa-              - Naon nu dimaksud
                                   keun hasil sawalana.       cana.                         artikel atawa pedar-
                                  - Siswa diaping ku guru sawala  - Bisa mairan sababaraha as-               an!
                                   ngeunaan eusi bahasan artikel   pek pedaran (eusi, basa,
                                  - Siswa migawe LPS.         jeung mekanisme aturan)

4  Mampu ngungkabkeun     9.4.1 Nulis Surat  Surat Resmi   - Guru ngabagikeun sababaraha   - Bisa milah-milah struktur  Tugas:   Neuleuman  - Tuliskeun ciri-ciri su- 2 jam pel - Koran
  pikiran, rasa, jeung ka-                     conto resmi.           surat resmi kalawan bener.  Individu/  Ngaragakeun  rat resmi teh?     1x perte- - Buku teks
  hayang sacara tinulis                      - Siswa dibagi sababaraha ke-   - Bisa nulis bagian bubuka,  Kelompok  Laporan   - Tuliskeun bagian bu-    muan   Langen Ba-
  dina wangun surat, war-                      lompok pikeun nitenan conto    eusi, jeung panutup surat.               buka, eusi, jeung pa-        sa kaca
  ta, teks biantara, hasil                     surat resmi.          - Bisa nulis surat kalawan                nutup surat kalawan         24-27
  wawancara, jeung ba-                      - Siswa milah-milah struktur    make basa anu sopan tur                bener
  hasan.                              surat resmi.           merenah.                       - Jieun surat resmi ka-
                                  - Siswa nyieun surat resmi.                                lawan make basa anu
                                                                                sopan tur merenah!5  Mampuh ngaregepkeun   9.1.3 Ngaregepkeun   Carita Pondok  - Siswa dibagi jadi sababaraha  - Bisa ngaregepkeun carpon   Tugas:   Neuleuman  - Baca sarta regepkeun   2 jam pel - Majalah
  pikeun maham jeung ma- Carita Pondok               kelompok.             kalawan daria.        Individu/  Ngaragakeun  carpon anu judulna    1x perte- - Koran
  iran wacana lisan nu                      - Unggal kelompok ngaregep-    - Bisa nyangkem tingkesan   Kelompok  Laporan    "Di Makam Bapa"!       muan - Buku teks
  mangrupa teks biantara/                      keun carpon anu dibacakeun    carita pondok.                    - Jieun tingkesan car-         Langen Ba-
  hutbah, rumpaka lagu,                         wawakil kelompok.     - Bisa maham eusi carita                    pon "Di Makam Ba-        sa kaca
  rupa tembang, jeung ma-                       - Unggal kelompok nepikeun   pondok.                            pa"!              28-34
  cakeun carita pondok                          hasil regepkeun.      - Bisa mairan carita pondok                  - Kumaha eusina car-
                                     - Siswa migawe Lembar Pagawe- dumasar kana unsur-un-                     pon "Di Makam Ba-
                                      an Siswa.          surna.                            pa" teh!
                                                                                  - Sebutkeun unsur-
                                                                                   unsur nu aya dina
                                                                                   carita pondok!

6  Mampu ngungkabkeun     9.2.1 Ngiritik Rupa-  Ngiritik Karya  - Guru nyiapkeun bahan pa-     - Bisa nepikeun pamadegan Tugas:     Neuleuman  - Kumaha nurutkeun    2 jam pel - Lukisan
  pikiran, rasa, jeung ka-  pa Karya Seni      Seni        ngajaran.              sacara langsung kana kar- Individu/  Ngaragakeun  hidep ngeunaan kar- 1x perte- - Buku teks
  hayang sacara lisan di-                       - Siswa maca conto wacana       ya seni.          Kelompok  Laporan    ya seni anu tadi!     muan   Langen Ba-
  na wangun kritik, bian-                        ngeunaan kritik.         - Bisa nepikeun kaunggulan              - Naon kaunggulanana         sa kaca
  tara nyaritakeun eusi                        - Siswa diajar ngiritik kana hiji   jeung kahengkeran nu di-               karya seni anu tadi        35-37
  novel, sawala, maen                          karya nu aya di sabudeureun     kandung dina hiji karya se-             teh!
  peran jeung dramatisa-                         maranehna.             ni.                        - Jieun kritikan kalawan
  si musikalisasi puisi                                          - Bisa nepikeun kritik kala-              ngagunakeun basa
                                                        wan ngagunakeun basa                 tur nepikeunana nu
                                                        tur cara nepikeun kritik nu             alus!
                                                        alus.

7  Mampu maham jeung      9.3.4 Maca Wacana    Paguneman    - Guru nepikeun gambaran      - Bisa maham kana eusi wa-  Tugas:   Neuleuman  - Caritakeun deui eusi  2 jam pel - Majalah
  mairan bacaan ngaliwat-   Paguneman                 ngeunaan paguneman.         cana kalawan bener.    Individu/  Ngaragakeun  wacana kalawan be-   1x perte- - Koran
  an maca artikel, pedar-                       - Siswa dititah maca conto wa-   - Bisa nyebutkeun unsur-   Kelompok  Laporan    ner!           muan - Buku teks
  an , puisi, jeung naskah                        cana guneman.            unsur nu aya dina wacana              - Sebutkeun unsur-          Langen Ba-
  drama                                - Siswa mere komentar kana      guneman.                       unsur nu aya dina         sa kaca
                                      eusi wacana anu geus dibaca.   - Bisa nepikeun pamadegan/               wacana!              28-34
                                                        mere komentar kana waca-               - Kumaha nurutkeun
                                                        na.                          hidep kana eusi wa-
                                                                                  na tadi?

8  Mampuh nepikeun       9.2.3 Sawala di kelas  Sawala      - Guru nepikeun gambaran      - Bisa nangtukeun tema anu  Tugas:   Neuleuman  - Teangan tema anu    2 jam pel - TV
  pikiran jeung kahayang                         umum ngeunaan sawala.        rek disawalakeun.     Individu/  Ngaragakeun  rek disawalakeun!   1x perte- - Buku teks
  sacara lisan ku cara nya-                      - Siswa dikelompokkeun, terus    - Bisa nepikeun materi sa-  Kelompok  Laporan   - Tepikeun materi sa-    muan   Langen Ba-
  ritakeun pangalaman                       masing-masing kelompok di-     wala kalawan hade.                   wala kalawan bener!        sa kaca
  ngadongeng, biantara,                      titah nangtukeun tema pikeun   - Bisa ngajawab patalekan                - Jawab sakur patalek-       40-44
  paguneman, jeung sawa-                     bahan sawala.           kalawan bener.                     an kalawan bener!
  la                              - Unggal kelompok nangtukeun
                                  saha nu rek ngatur lumang-
                                  sungna sawala.
                                 - Masing-masing kelompok di-
                                  bere kasempetan pikeun nepi-
                                  keun patalekan.
                                 - Guru nengetan lumangsungna
                                  sawala.

9  Mampu ngungkabkeun     9.3.4 Nulis Teks    Biantara  - Guru mere conto teks biantara  - Siswa milih atawa nangtu-  Tugas:   Neuleuman  - Tangtukeun atawa    2 jam pel - CD Biantara
  pikiran, rarasaan, jeung  Biantara             - Siswa bisa milih topik atawa    keum topik/jejer biantara.  Individu/  Ngaragakeun  jejer biantara!     1x perte- - Majalah
  kahayang sacara tinulis                     jejer biantara.         - Siswa nyieun tur nyusun   Kelompok  Laporan   - Jieun sarta susun     muan - Koran
  dina wangun surat, war-                    - Siswa nyieun tur nyusun      rangkay biantara.                   rangkay biantara!         - Buku teks
  ta, teks pidato, hasil wa                    rangkay biantara.        - Siswa nyieun bubuka,                 - Jieun bubuka, eusi,         Langen Ba-
  wancara, jeung pedaran.                    - Siswa bisa nyieun teks bian-    eusi, jeung panutup teks                jeung panutup kala-         sa kaca
                                  tara anu ngawengku bubuka,     biantara kalawan jentre.                wan bener!             45-49
                                  eusi, jeung panutup.       - Siswa nyusun teks bianta-              - Susun teks biantara
                                 - Siswa macakeun teks biantara    ra kalawan ngagunakeun                 kalawan ngaguna-
                                  anu geus disusun.         basa anu sopan tur mere-                keun basa anu so-
                                 - Siswa anu lianna ngomentaran    nah.                          pan tur merenah!
                                  kana teks biantara anu dibaca-  - Siswa ngagunakeun cara                - Dina nulis gunakeun
                                  keun.               nulis nurutkeun EYD.                  EYD.

10 Mampu ngungkabkeun      9.2.4 Maenkeun Peran  Drama   - Siswa merhatikeun bewara     - Siswa bisa maca naskah    Tugas:   Neuleuman  - Baca naskah drama         CD Drama
  pikiran, rasa, jeung ka-   Dumasar kana Naskah         atawa pedaran anu ditepikeun    drama.            Individu/  Ngaragakeun  nu geus aya!           - Buku teks
  hayang sacara lisan di-   Drama                ku guru.             - Siswa bisa maenkeun dra-   Kelompok  Laporan   - Prak geura maenkeun         Langen Ba-
  na wangun kritik, bian-                    - Siswa dibagi jadi sababaraha    ma luyu jeung peranna se-               drama nu geus aya          sa kaca
  tara nyaritakeun eusi                      kelompok.             wang-sewangan ku eks-                 luyu jeung peranna         50-55
  novel, sawala, maen                      - Siswa dititah maca naskah     presi anu hade.                    sewang-sewangan
  peran jeung dramatisa-                      drama.              - Bisa ngabedakeun kalimah                ku ekspresi anu ha-
  si musikalisasi puisi                     - Siswa milih atawa nyieun nas-   langsung jeung teu lang-                de!
         kah drama pikeun dipinton-   sung.            - Naon bedana kalimah
         keun dihareupeun kelas.   - Bisa nyieun kalimah sam-   langsung jeung teu
        - Siswa ngabagi-bagi peranna   purna jeung teu sampurna.   langsung?
         sewang-sewangan.                      - Jieun kalimah sam-
        - Siswa latihan ngaragakeun                  purna jeung teu sam-
         drama.                            purna!
        - Siswa mintonkeun drama di
         kelas.
Mengetahui :                                Garut, Juli 2009
Kepala SMP                                 Guru Mata Pelajaran

								
To top