M ě S T O F R Y D E K - M í S T E K by wulinqing

VIEWS: 29 PAGES: 46

									       MĚSTO FRÝDEK-MÍST EK

                   USNESENÍ

        z 96. zasedání Rady města Frýdku-Místku
            konaného dne 10. září 2002


1/96/2002        Kontrola plnění usnesení


1.1. Usnesení č. 20/3/91/2002 – rada města ukládá
prošetřit příčiny vzniku soudního sporu týkajícího se projektu na rekonstrukci mostu č.
4843-3 v Lískovci a zodpovědnost jednotlivých osob za finanční ztrátu města,

Z - Ing. Petr Mikulec,
  tajemník
T - 10.9.2002

Plnění:

  Bylo předloţeno podrobné vyjádření právníka.

Usnesení splněno.


1.2. Usnesení č. 40/2/95/2002 – rada města ukládá
předloţit na dalším jednání rady města znění Dodatku včetně ceny (dodatek smlouvy na
inv.akci ZŠ Frýdek-Místek – ul. Pionýrů –výměna opláštění spojovacího krčku (6.ZŠ).

Z - Ing. Jan Kaspřík,
  vedoucí investičního odboru
T - 10.9.2002

Plnění:

  Dodatek byl předloţen.

Usnesení splněno.


1.3. Usnesení č. 45/3/95/2002 – rada města ukládá
předloţit na dalším jednání rady města dodatek smlouvy („Regulační stanice Chlebovice…).
                       1
Z - Ing. Jan Kaspřík
   vedoucí investičního odboru
T - 10.9.2002

Plnění:

  Bylo projednáno v rámci samostatného materiálu viz usnesení č. 58/96/2002.

Usnesení splněno.


1.4.Usnesení č. 30/85/2002 – rada města ukládá
předkládat pravidelně informaci o postupu při zabezpečení reformy veřejné správy.

Z - PhDr. Zdeněk Stolař,
  starosta města
T - měsíčně

Plnění:
  Bylo projednáno jako samostatný materiál viz usnesení č. 79/96/2002.


Úkol trvá.

Z - PhDr. Zdeněk Stolař,
   starosta města
T - měsíčně
2/96/2002      Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací
           z fondu reprezentace a propagace

Rada města

do po r uč u je

zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z fondu reprezentace
a propagace s

  a) Beskydská šachová škola, sídlo Pionýrů 752, Frýdek-Místek, IČ 495626517,
   zastoupená p. Antonínem Surmou na dopravu na mezinárodní soutěţe, materiální
   vybavení účastníků soutěţe, propagaci, tisk, startovné, licenční poplatky a
   upomínkové předměty s logem města ve výši 30.000,- Kč dle přílohy č.
   1/OŠKMaT/FRaP k tomuto usnesení.
                       2
3/96/2002      Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací
           z Centra sportu


Rada města

do po r uč u je

zastupitelstvu města uzavřít smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu s  1. Hokejový club Frýdek-Místek, se sídlem Na Příkopě 3162, 738 01 Frýdek-Místek, IČ
  66740002, zastoupený p. Josefem Furmánkem a ing. Pavlem Kocichem na nájmy,
  energie pro oddíly Centra sportu, na mzdy trenérů do maximální výše 80,- Kč/tréninkovou
  hodinu včetně odvodů, cestovné hráčů a trenérů jen na utkání, startovné, rozhodčí,
  sportovní vybavení, diplomy, ceny a náhrady za spotřebované pohonné hmoty pouţitých
  soukromých motorových vozidel k jízdám na utkání nebo na úhradu dopravy hráčů a
  trenérů na utkání autobusem nebo vlakem ve výši 160.000,- Kč dle přílohy č.
  1/OŠKMaT/CS k tomuto usnesení.

  2. Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, oddíl basketbalu , se sídlem Na Příkopě
  1159, 738 01Frýdek-Místek, IČ 495824, zastoupena předsedou ing. Ivo Částkem a p.
  Hanou Svojákovou na nájmy, energie pro oddíly Centra sportu, na mzdy trenérů do
  maximální výše 80,- Kč/tréninkovou hodinu včetně odvodů, cestovné hráčů a trenérů jen
  na utkání, startovné, rozhodčí, sportovní vybavení, diplomy, ceny a náhrady za
  spotřebované pohonné hmoty pouţitých soukromých motorových vozidel k jízdám na
  utkání nebo na úhradu dopravy hráčů a trenérů na utkání autobusem nebo vlakem ve výši
  30.000,- Kč dle přílohy č. 2/OŠKMaT/CS k tomuto usnesení.

  3. Sportovní klub policie Frýdek-Místek, oddíl házené , se sídlem Beskydská 2061, 738
  01 Frýdek-Místek, IČ 00534986, zastoupen předsedou p. Jiřím Bednárkem na nájmy,
  energie pro oddíly Centra sportu, na mzdy trenérů do maximální výše 80,- Kč/tréninkovou
  hodinu včetně odvodů, cestovné hráčů a trenérů jen na utkání, startovné, rozhodčí,
  sportovní vybavení, diplomy, ceny a náhrady za spotřebované pohonné hmoty pouţitých
  soukromých motorových vozidel k jízdám na utkání nebo na úhradu dopravy hráčů a
  trenérů na utkání autobusem nebo vlakem ve výši 30.000,- Kč dle přílohy č.
  3/OŠKMaT/CS k tomuto usnesení.

  4. Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, se sídlem Novodvorská 667, 738 01 Frýdek-
  Místek, IČ 00494780, zastoupena starostou p. Jiřím Zaoralem na nájmy, energie pro
  oddíly Centra sportu, na mzdy trenérů do maximální výše 80,- Kč/tréninkovou hodinu
  včetně odvodů, cestovné hráčů a trenérů jen na utkání, startovné, rozhodčí, sportovní
  vybavení, diplomy, ceny a náhrady za spotřebované pohonné hmoty pouţitých
  soukromých motorových vozidel k jízdám na utkání nebo na úhradu dopravy hráčů a
  trenérů na utkání autobusem nebo vlakem ve výši 30.000,- Kč dle přílohy č.
  4/OŠKMaT/CS k tomuto usnesení.
                       3
4/96/2002      Dodatky ke smlouvám o poskytnutí neinvestičních
           dotací z Centra sportu

Rada města

do po r uč u je

zastupitelstvu města schválit dodatky ke smlouvám o poskytnutí neinvestičních dotací
z Centra sportu na rok 2002 pro kluby zařazené do Centra sportu dle přílohy č. 1 – 5
k usnesení.5/96/2002      Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací
           ze sportovního fondu

Rada města

do po r uč u je

zastupitelstvu města uzavřít smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního
fondu s

1. Fotbalový klub Válcovny plechu Frýdek-Místek, oddíl ţenské a dívčí kopané, se sídlem
stadion Stovky, 738 01 Frýdek-Místek , zastoupen předsedou ing. Jiřím Matusíkem a JUDr.
Jiřím Volným, IČ 45235597 na míče, dresy a teplákové soupravy pro dívky oddílu ţenské a
dívčí kopané ve výši 15.000,- Kč dle přílohy č. 1/OŠKMaT/SF k tomuto usnesení.


2. Tělovýchovná jednota voltiţ Frýdek-Místek, se sídlem Anenská 631, 738 02 Frýdek-
Místek, zastoupena ing. Václavem Petrošem, IČ 70634173 na rozhodčí a dopravné ve výši
6.000,- Kč dle přílohy č. 2/OŠKMaT/SF k tomuto usnesení.


3. Sportovní klub zdravotně postiţených sportovců, se sídlem ČSA 722, 738 02 Frýdek-
Místek, zastoupen p. Milanem Kubalou, IČ 14613654 na sportovní materiál, vybavení a
startovné ve výši 10.000,- Kč dle přílohy č. 3/OŠKMaT/SF k tomuto usnesení.
6/96/2002      Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací
           a příspěvků z rozpočtu města
Rada města

do po r uč u je

zastupitelstvu města uzavřít smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků
z rozpočtu města s                       4
  a) Soukromé osmileté gymnázium s.r.o., se sídlem 28.října 1598, 738 02 Frýdek-
   Místek, IČ 65142799, zastoupené Mgr. Radomilou Vaníčkovou na mzdy a odvody na
   sociální a zdravotní pojištění zahraničních lektorů vyučujících na základních a
   středních školách v našem městě, na ubytování a stravování zahraničních lektorů –
   absolventů univerzit, vyučujících na základních školách v našem městě, na dopravu
   z Prahy včetně 1 doprovodu hromadnými dopravními prostředky, na kolky potřebné
   pro Úřad práce a Policii ČR a na provedení překladů dokladů potřebných pro pobyt a
   výuku těchto lektorů a absolventů ve výši 80.000,- Kč dle přílohy č. 1/OŠKMaT/Če
   k tomuto usnesení.

  b) Tělovýchovná jednota Sokol Lískovec, se sídlem K Sedlištím 109, 739 30 Lískovec,
   IČ 60045833, zastoupena p. Zdeňkem Verlíkem na materiál k opravě a údrţbě
   klubovny u hřiště TJ Sokol Lískovec ve výši 20.000,- Kč dle přílohy č. 2/OŠKMaT/Če
   k tomuto usnesení.

  c) Tělovýchovná jednota Sokol Chlebovice, se sídlem K Rovni 92, 739 42 Chlebovice,
   IČ 60781424, zastoupena p. Karlem Hrůzkem na materiál, opravy a údrţbu klubovny
   u hřiště TJ Sokol Chlebovice ve výši 50.000,- Kč dle přílohy č. 3/OŠKMaT/Če
   k tomuto usnesení.7/96/2002       Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací
           z kulturního fondu
Rada města

do po r uč u je

zastupitelstvu města uzavřít smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací s


1. Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben andro Morava, sídlo Brno,
Jugoslávská 17, IČ: 44015178, zastoupeno předsedou okr.organizace Frýdek-Místek
p.Vladimírem Horváthem na 1.ročník Romského plesu /nájem, honoráře hud.skupině/
ve výši 3.000,- Kč dle přílohy č.1/OŠKMaT/KF k tomuto usnesení.

2. EMAIL ART, sídlo Frýdek-Místek, Farní nám.50, IČ: 66934133, zastoupena
PhDr. Karlem Bogarem na vydání katalogu /tisk, sluţby, OON a odvody/ ve výši 6.000,- Kč
dle přílohy č.2/OŠKMaT/KF k tomuto usnesení.

3. Ing.Michal Smolán, sídlo Frýdek-Místek, Sv.Čecha 1498, IČ: 61962589 na archivaci
regionálního hudebního fondu /honoráře, sluţby / ve výši 8.000,- Kč dle přílohy
č.3/OŠKMaT/KF k tomuto usnesení.

4. Dětský folklórní soubor Ostravička, sídlo Bezručova 167, Frýdek-Místek,
IČ: 47861673, zastoupen p.Stanislavem Novákem na činnost souboru (sluţby, dopravné
na tuzemské festivaly, propagace, opravy krojů) ve výši 12.000,- Kč dle přílohy
č.4/OŠKMaT/KF k tomuto usnesení.                       5
  5. Divadelní centrum Podbeskydí, sídlo Malý Koloredov 820, Frýdek-Místek, IČ:
  60783915 zastoupeno Mgr.Janem Krulikovským na technické zhotovení histor. filmu
  „Proměny města F-M“ / sluţby / ve výši 15.000,- Kč dle přílohy č.5/OŠKMaT/KF
  k tomuto usnesení.
8/96/2002      Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací
           z fondu výchovy a vzdělávání
Rada města

do po r uč u je

zastupitelstvu města uzavřít smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z fondu výchovy a
vzdělávání s


  a) Beskydská šachová škola, sídlo Pionýrů 752, Frýdek-Místek, IČ 495626517,
   zastoupená p. Antonínem Surmou na nákup šachových hodin, šachových souprav a
   šachovnic ve výši 8.000,- Kč dle přílohy č. 1/OŠKMaT/FVV k tomuto usnesení.

  b) Soukromá vyšší odborná škola a střední škola zahraničního obchodu a cestovního
   ruchu GOODWILL, s.r.o. sídlo P.Holého 400, Frýdek-Místek, IČ 25364294,
   zastoupena ing. Jiřím Uherkem, na materiál, občerstvení, dárky a odměny na akci
   „Pochod 2000 km s GOODWILLEM“ ve výši 3.000,- Kč dle přílohy č.
   2/OŠKMaT/FVV k tomuto usnesení.

  c) Areál, sídlo Náměstí Svobody 1, Frýdek-Místek, IČ 26587152, zastoupen p. Ondřejem
   Druţbou na nájem a elektrickou energii ve výši 21.000,- Kč dle přílohy č. 3/OŠKMaT
   k tomuto usnesení.

  d) Charita rýdek-Místek, sídlo F.Čejky 450, Frýdek-Místek, IČ 45235201, zastoupená
   ing. Pavlem Buţkem na materiál pro činnost dětí, nájmy a energie ve výši 23.000,-
   Kč dle přílohy č. 4/OŠKMaT/FVV k tomuto usnesení.

  e) Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, sídlo Jana Čapka 2555, Frýdek-
   Místek, IČ 64120341, zastoupená Mgr. Cyrilem Vráblíkem na nákup literatury pro
   Centrum pro volný čas dětí na Slezské, na nákup stavebnic, odměny pro ţáky,
   občerstvení, propagační materiál, pozvánky a diplomy pro soutěţ „Puzzliáda“ ve výši
   10.000,- Kč dle přílohy č. 5/OŠKMaT/FVV k tomuto usnesení.

  f) Speciální školy, Frýdek-Místek, Pionýrů 767, sídlo Pionýrů 767, Frýdek-Místek, IČ
   69610134, zastoupeny PaedDr. Iljou Malouškovou na nákup speciálních samolepících
   tabulí pro těţce mentálně retardované děti ve výši 4.000,- Kč dle přílohy č.
   6/OŠKMaT/FVV k tomuto usnesení.
                      6
9/96/2002        Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí
             neinvestičních dotací z fondu programu prevence
             kriminality poskytnutých Ministerstvem vnitra ČR


Rada města

do po r uč u je

zastupitelstvu města uzavřít dodatky č.1 ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace
se smluvními stranami

1. Sdruţení Klubko se sídlem Národních mučedníků 2548, Frýdek-Místek, IČ: 70632138,
zastoupeno Mgr. Martinem Sysalou dle přílohy č.1/OŠKMaT/MV k tomuto usnesení.

2. Centrum nové naděje se sídlem Dolní 96, Frýdek-Místek, IČ: 70632031, zastoupeno
Ing. Martinem Lisníkem dle přílohy č.2/OŠKMaT/MV k tomuto usnesení.
10/96/2002        Dotace ze zdravotního fondu města Frýdek-Místek

Rada města

1. d o p o r u č u j e zastupitelstvu města uzavřít


1.1. smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace se smluvní stranou
Speciální školy, se sídlem ul. Pionýrů 767, Frýdek-Místek, IČO: 69610134, zast. ředitelkou:
PaedDr. Iljou Malouškovou, ve výši: 5.990,-- Kč
-  příspěvek na částečnou úhradu vybavení keramické dílny a na zakoupení potřeb pro
  provozování keramické činnosti ve znění přílohy č.1/SSL k tomuto usnesení,

1.2. smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace se smluvní stranou
Speciální školy pro ţáky s více vadami Naděje, se sídlem ul. Škarabelova 562, Frýdek-
Místek, IČO: 60046104, zast. ředitelkou: PaedDr. Annou Jakobovou, ve výši: 27.970,--
Kč
- na zakoupení toaletní ţidle pro děti ze speciální MŠ při speciální škole Naděje ve znění
  přílohy č. 2/SSL k tomuto usnesení,

2. d o p o r u č u j e  zastupitelstvu města

sníţit rezervu ze zdravotního fondu o 10.000,-- Kč a ve výši této částky poskytnout dotaci
cíleně k povodňové pomoci s vymezením účelu a místa pouţití.
                         7
 11/96/2002      Vyplacení dotace z Fondu regenerace města Frýdek-Místek


 Rada města

 d o p o r u č u j e zastupitelstvu města rozhodnout u z a v ř í t


1.  smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s vlastníky objektu č.p. 102 , Malé náměstí
   veFrýdku-Místku zastoupenými Ing. Věrou Vaškovou , bytem Palackého 196, 738 02
   Frýdek-Místek na základě plné moci ze dne 10. 9. 2002 ve výši 85.000,-Kč na opravu
   objektu č.p. 102, Malé náměstí, Frýdek-Místek dle přílohy č. 1/OÚER/P k usnesení,
   uloţené na OÚER,
 2. dodatek ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze dne 27. 3. 2002 uzavřené na základě
  rozhodnutí z 21. zasedání MZ ze dne 26. 3. 2002 s Pavlem Svobodou, bytem Mánesova
  474, 738 01 Frýdek-Místek ve výši 574.000,-Kč na rekonstrukci objektu č.p. 1108, tř.
  T.G.Masaryka, Frýdek-Místek dle přílohy č. 2/OÚER/P k usnesení, uloţené na OÚER,
 3. dodatek ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze dne 18. 12. 2000 uzavřené na
  základě rozhodnutí z 13. zasedání MZ ze dne 12. 12. 2000 s Daliborem Frňkou, bytem
  K.H.Máchy 1707, 738 01 Frýdek-Místek ve výši 123.000,-Kč na rekonstrukci objektu
  č.p. 1079 , ul. Na Veselé, Frýdek-Místek dle přílohy č. 3/OÚER/P k usnesení, uloţené na
  OÚER,

 4. dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 25. 6. 2002 uzavřené na
  základě rozhodnutí z 22. zasedání ZM ze dne 18. 6. 2002 s AURA F-M, s.r.o., se sídlem
  tř. T.G.Masaryka 600, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 47668687 zastoupenou MUDr.
  Radimem Dudkem a MUDr. Jarmilou Urbanovou ve výši 101.000,-Kč na opravu objektu
  č.p. 600, tř. T.G.Masaryka, Frýdek-Místek dle přílohy č. 4/OÚER/P k usnesení, uloţené
  na OÚER,

 5. smlouvu o poskytnutí investiční dotace s Pavlem a Alenou Svobodovými, oba bytem
  Mánesova 474, 738 01 Frýdek-Místek ve výši 247.000,- na rekonstrukci objektu č.p.
  1109, tř. T.G.Masaryka, Frýdek-Místek dle přílohy č. 5/OÚER/P k usnesení, uloţené na
  OÚER. 12/96/2002      Smlouva o poskytnutí investičního transferu mezi městem
           Frýdek-Místek a obcí Staré Město

 Rada města

 d o p o r u č u j e zastupitelstvu města rozhodnout u z a v ř í t

 smlouvu o poskytnutí investičního transferu mezi městem Frýdek-Místek a obcí Staré Město
 na úhradu nákladů spojených s realizací výstavby „Propojení cyklistické stezky Ostrava
 Beskydy s městskou části sídliště Slezská a Areálem zdraví ve Starém Městě včetně lávky pro
 pěší a cyklisty přes řeku Morávku“ (viz příloha č.1 k usnesení).                       8
13/96/2002        Rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok
             2002 – č. 8

Rada města

s c hv a l u je

rozpočtová opatření Rady města Frýdku-Místku pro rok 2002 - č. 8 dle příloh k usnesení
č. 1 – 8.
14/96/2002        Návrh 4. změny rozpočtu Města Frýdku-Místku pro rok
             2002 formou rozpočtových opatření

Rada města

1. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Frýdku-Místku schválit návrh 4. změny rozpočtu Města Frýdku-Místku
pro rok 2002 formou rozpočtových opatření dle přílohy č. 1 a 1a) k usnesení,

2. s c h v a l u j e

2.1. zásobník oprav a údrţby odboru vnitřních věcí č. 2 pro rok 2002 dle přílohy k usnesení
   č. 2
2.2. zásobník investic odboru vnitřních věcí č. 2 pro rok 2002 dle přílohy k usnesení č. 3
2.3. zásobník oprav a údrţby odboru správy obecního majetku č. 3 pro rok 2002 dle přílohy
   k usnesení č. 4
2.4. zásobník investic odboru správy obecního majetku č. 3 pro rok 2002 dle přílohy k usnese-
   ní č. 5
2.5. zásobník oprav a údrţby odboru ŠKMaT č. 2 pro rok 2002 dle přílohy k usnesení č. 6
2.6. zásobník investic odboru ŠKMaT č. 1 pro rok 2002 dle přílohy k usnesení č. 7
2.7. zásobník oprav a údrţby odboru dopravy a sluţeb č. 5 pro rok 2002 dle přílohy k usnese-
   ní č. 8
2.8. zásobník investic odboru dopravy a sluţeb č. 5 pro rok 2002 dle přílohy k usnesení č. 9
2.9. zásobník investic odboru ţivotního prostředí a zemědělství č. 2 pro rok 2002 dle přílohy
   k usnesení č. 10
2.10. zásobník akcí investičního odboru realizovaných v roce 2002 č. 10 dle přílohy k usnese-
   ní č. 11,

3. d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města poskytnout transfer obci Protivín ve výši 530 tis. Kč a městu Terezín ve
výši 500 tis. Kč,
                       9
4. u k l á dá

odboru ŠKMaT zmapovat stav sociálních zařízení ve všech základních a mateřských školách
ve městě.

Z – Ing. Milada Tkačíková,
   vedoucí odboru ŠKMaT
T – 30. 9. 200215/96/2002      Obecně závazná vyhláška č. …/2002, kterou se mění
           a doplňuje vyhláška č. 10/2001 o místním poplatku za
           provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
           vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů

Rada města

do po r uč u je

zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. …/2002, kterou se mění a
doplňuje vyhláška č. 10/2001 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1 k usnesení.16/96/2002      Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje
           vyhláška č. 1/1996 o místních poplatcích ve znění vyhlášky
           č. 1/2001 ze dne 27. 3. 2001
Rada města

do po r uč u je

zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje vyhláška
č. 1/1996 o místních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 1/2001 ze dne 27. 3. 2001 dle přílohy č.
1 k usnesení.


17/96/2002      Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům
           Zastupitelstva města Frýdku-Místku, tajemníku městského
           úřadu a řediteli městské policie

Rada města

1. r u š í

Směrnici k provedení zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, s účinností k datu
25. 9. 2002,


                       10
2. d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům
Zastupitelstva města Frýdku-Místku, tajemníku městského úřadu a řediteli městské policie
dle přílohy č. 1 k usnesení.18/96/2002        Pověření starosty Města Frýdek-Místek

Rada města

do po r uč u je

zastupitelstvu města pověřit starostu Města Frýdek-Místek PhDr. Zdeňka Stolaře, r. č. …
k převodu náhrad vkladů uloţených u Moravia Banky, a. s., Frýdek-Místek ve výši 14.461,19
Kč a 30.058,07 Kč z Fondu pojištění vkladů na běţný účet Města Frýdek-Místek č. 19-
928-781/0100, vedený u Komerční banky, a. s., pobočka Frýdek-Místek.
19/96/2002        Navýšení příjmů z prodeje prioritních akcií a.s.
             Česká spořitelna

Rada města

be re na v ě do mí

navýšení příjmů z prodeje prioritních akcií a.s. Česká spořitelna o 47,- Kč za 1 akcii.
20/96/2002        Hospodaření s majetkem města

Rada města

1. s c h v a l u j e

1.1. Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 20 m2 nacházejících se v III. NP
objektu č. p. 811, Malý Koloredov, k. ú. Místek s Karlem Kohutem, bytem Frenštát pod
Radhoštěm, ul. Dolní 415, IČ:13020293 za účelem zřízení kanceláře firmy, a to na dobu
neurčitou, výše nájemného 1.085,- Kč/m2 /rok s diferenciací dle přílohy č. 1 k usnesení.

1.2. Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 20 m2 nacházejících se v V. NP
objektu č. p. 811, Malý Koloredov, k. ú. Místek s KT METAL PLUS s.r.o., se sídlem Frýdek-                        11
Místek, ul. Riegrova 857, IČ: 25834801 za účelem zřízení kanceláře pro podnikatelské účely,
a to na dobu neurčitou, výše nájemného 1.085,- Kč/m2 /rok s diferenciací dle přílohy č. 2
k usnesení.

1.3. Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 16,35 m2 nacházejících se v III.
NP objektu č. p. 1975, ul. 8. pěšího pluku, k. ú. Místek s Elenou Závišovou, bytem Frýdek-
Místek, ul. Kolaříkova 1588, IČ: 11539437 za účelem zřízení a provozu kosmetických sluţeb,
a to na dobu neurčitou, výše nájemného 1085,- Kč/m2/rok dle přílohy č. 3 k usnesení.

1.4. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor o výměře 418 m2
nacházejících se v I. NP objektu č. p. 9, ul. Na Blatnici, k. ú. Frýdek uzavřené dne 1.10.1996
mezi Městem Frýdek-Místek a Oděvním podnikem, a.s., se sídlem Prostějov, ul. Za drahou 2,
IČ: 25532774 za účelem provozu obchodní činnosti – prodej pánské, dámské a jeansové
konfekce, týkajícího se legalizace nákladů spojených s udrţováním nebytových prostor
v návaznosti na novelizaci zákona č. 588/92 Sb. (o DPH) dle přílohy č. 4 k usnesení.

1.5. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 5030 zahrada o výměře 25 m2 ,
k.ú. Frýdek (Nová Osada) uzavřené dne 4.10.2000 mezi Městem Frýdek-Místek a
Drahomírou Vavrinecovou, Frýdek-Místek, ul. J. Hakena 1636, za účelem zahrádkářského
vyuţití, týkajícího se změny účelu uţívání a změny výše nájemného, a to tak, ţe část pozemku
o výměře 16 m2 bude uţíván za účelem zahrádkářského vyuţití a 9 m2 za účelem uţívání
kůlny na nářadí. Výše nájemného 5,- Kč/m2 /rok (zahrádkářské vyuţití), 10,-Kč/m2/rok
(kůlna na nářadí), a to od 1.10. 2002 dle přílohy č. 5 k usnesení.

1.6. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 5030 zahrada o výměře 25 m2 ,
k.ú. Frýdek (Nová Osada) uzavřené dne 20.9.2002 mezi Městem Frýdek-Místek a Mariou
Krasulovou, Frýdek-Místek, ul. J. Hakena 1636 za účelem zahrádkářského vyuţití, týkajícího
se změny účelu uţívání a změny výše nájemného, a to tak, ţe část pozemku o výměře 17 m2
bude uţíván za účelem zahrádkářského vyuţití a 8 m2 pozemku za účelem uţívání kůlny na
nářadí. Výše nájemného 5,- Kč/m2 /rok (zahrádkářské vyuţití), 10,-Kč/m2/rok (kůlna na
nářadí), a to od 1.10.2002 dle přílohy č. 6 k usnesení.

1.7. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 5038 zahrada o výměře 50 m2 ,
k.ú. Frýdek (Nová Osada) uzavřené dne 29.7.2002 mezi Městem Frýdek-Místek a Danuší
Kaňokovou, Frýdek-Místek, ul. S.K.Neumanna 1634 za účelem zahrádkářského vyuţití,
týkajícího se změny účelu uţívání a změny výše nájemného, a to tak, ţe část pozemku o
výměře 45 m2 bude uţívána za účelem zahrádkářského vyuţití a 5 m2 za účelem vyuţití kůlny
na nářadí. Výše nájemného 5,- Kč/m2 /rok (zahrádkářské vyuţití), 10,- Kč/m2 /rok (kůlna na
nářadí), a to od 1.10.2002 dle přílohy č. 7 k usnesení.

1.8. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 4575/1 orná o výměře 2200
m2, k.ú. Místek (ul. Nad přehradou) uzavřené dne 4.2. 2002 mezi Městem Frýdek-Místek a
společností ONDRÁŠEK INK-JET SYSTÉM spol. s r.o., se sídlem Frýdek-Místek, ul. Nad
přehradou 1372 za účelem údrţby pozemku a zřízení oplocení týkajícího se sníţení výměry z
2200 m2 na 2062 m2 dle přílohy č. 8 k usnesení.

1.9. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 5193/1 ost. plocha o výměře 24
m2, k.ú. Frýdek (ul. Na Aleji) uzavřené dne 11.11. 1998 mezi Městem Frýdek-Místek a
Jaromírem Křístkem, bytem Frýdek-Místek, ul. K Hájku 2959 za účelem výstavby garáţe
                       12
týkajícího se rozšíření na straně „nájemce“, a to o Lukáše Stuchlíka, bytem Frýdek-Místek, ul.
ČSA 799 dle přílohy č. 9 k usnesení.

1.10. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 5193/1 ost. plocha o výměře
24 m2, k.ú. Frýdek (ul. Na Aleji) uzavřené dne 12.4. 1996 mezi Městem Frýdek-Místek a
Josefem Swierkošem, bytem Dobrá 279 a Janem Poláčkem, bytem Frýdek-Místek, ul.
Ostravská 883 za účelem výstavby garáţe týkajícího se změny na straně „nájemce“, a to tak,
ţe nájemcem zůstává Jan Poláček, bytem Frýdek-Místek, ul. Ostravská 883 dle přílohy č. 10
k usnesení.

1.11. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 5193/1 ost. plocha o výměře
24 m2, k.ú. Frýdek (ul. Na Aleji) uzavřené dne 22.4. 1996 mezi Městem Frýdek-Místek a
Jiřím Hamhalterem, bytem Frýdek-Místek, ul. Frýdlantská 1747 a Věrou Foltínovou, bytem
Frýdek-Místek, ul. Ostravská 883 za účelem výstavby garáţe týkajícího se změny na straně
„nájemce“, a to tak, ţe nájemcem zůstává Věra Foltínová, bytem Frýdek-Místek, ul.
Ostravská 883 dle přílohy č. 11 k usnesení.

1.12. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 5193/1 ost. plocha o výměře
24 m2, k.ú. Frýdek (ul. Na Aleji) uzavřené dne 27.3. 1996 mezi Městem Frýdek-Místek a
JUDr. Miroslavem Boháčem, bytem Frýdek-Místek, ul. Tolstého 109 a Ţanetou Spáčilovou,
bytem Frýdek-Místek, ul. J. Čapka 3086 za účelem výstavby garáţe týkajícího se změny na
straně „nájemce“, a to tak, ţe nájemcem zůstává Ţaneta Spáčilová, bytem Frýdek-Místek, ul.
J. Čapka 3086 dle přílohy č. 12 k usnesení.

1.13. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 5193/1 ost. plocha o výměře
24 m2, k.ú. Frýdek (ul. Na Aleji) uzavřené dne 27.3. 1996 mezi Městem Frýdek-Místek a
JUDr. Pavlem Procházkou, bytem Frýdek-Místek, ul. Jiráskova 568 a Marií Sovovou, bytem
Frýdek-Místek, ul. Ostravská 883 za účelem výstavby garáţe týkajícího se změny na straně
„nájemce“, a to tak, ţe nájemcem zůstává Marie Sovová, bytem Frýdek-Místek, ul. Ostravská
883 dle přílohy č. 13 k usnesení.

1.14. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 5193/1 ost. plocha o výměře
24 m2, k.ú. Frýdek (ul. Na Aleji) uzavřené dne 28.2. 1996 mezi Městem Frýdek-Místek a
Janem a Irenou Vojtkovými, bytem Frýdek-Místek, ul. Revoluční 308 a Milanem Sovou,
bytem Frýdek-Místek, ul. Ostravská 883 za účelem výstavby garáţe týkajícího se změny na
straně „nájemce“, a to tak, ţe nájemcem zůstává Milan Sova, bytem Frýdek-Místek, ul.
Ostravská 883 dle přílohy č. 14 k usnesení.

1.15. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 5193/1 ost. plocha o výměře
24 m2, k.ú. Frýdek (ul. Na Aleji) uzavřené dne 24.7. 1996 mezi Městem Frýdek-Místek a
René Filipem, bytem Frýdek-Místek, ul. Stará Riviera 1246 a Richardem Šurmanem, bytem
Frýdek-Místek, ul. M. Majerové 484 za účelem výstavby garáţe týkajícího se změny na straně
„nájemce“, a to tak, ţe nájemcem zůstává Richard Šurman, bytem Frýdek-Místek, ul. M.
Majerové 484 dle přílohy č. 15 k usnesení.

1.16. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 5193/1 ost. plocha o výměře
24 m2, k.ú. Frýdek (ul. Na Aleji) uzavřené dne 21.1. 2002 mezi Městem Frýdek-Místek a
Martinem Barvíkem, bytem Frýdek-Místek, ul. Na Aleji 2678 a Josefem Pavlíkem, bytem
Frýdek-Místek, ul. M. Majerové 484 za účelem výstavby garáţe týkajícího se změny na straně
„nájemce“, a to tak, ţe nájemcem zůstává Josef Pavlík, bytem Frýdek-Místek, ul. M.
Majerové 484 dle přílohy č. 16 k usnesení.


                       13
1.17. Uzavření dohody o vyuţití výhradního loţiska a podmínkách zabezpečení ochrany
objektů a zájmů podle § 33 zákona č. 44/1988 Sb. (Horní zákon) mezi Městem Frýdek-Místek
a OKD, a.s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020 týkající se
pozemků v lokalitě Chlebovice ( Investiční akce „Plynofikace Města Frýdek-Místek místní
část Chlebovice“) dle přílohy č. 17 k usnesení.

1.18. Uzavření dohody o vyuţití výhradního loţiska a podmínkách zabezpečení ochrany
objektů a zájmů podle § 33 zákona č. 44/1988 Sb. (Horní zákon) mezi Městem Frýdek-Místek
a OKD, a.s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020 týkající se
pozemků v lokalitě Chlebovice ( Investiční akce „Kanalizace Chlebovice – odkanalizování
průmyslové zóny“) dle přílohy č. 18 k usnesení.

1.19. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni podnikem Povodí Odry, státní podnik,
se sídlem Ostrava 1, ul. Varenská 49, IČ: 70890021 k pozemkům p.č. 4476/3 ost. plocha - ost.
komunikace, p.č. 4476/6 ostatní plocha – jiná plocha, p.č. 4476/10 orná půda a p.č. 4146/1
ostatní plocha – jiná plocha , k.ú. Místek Městu Frýdek-Místek, a to práva umístění,
provozování a oprav kanalizačního řadu za úplatu stanovenou dle metodických pokynů
Povodí Odry, platných v době uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni. (Investiční akce „Kanalizace Chlebovice – odkanalizování průmyslové zóny“).

1.20. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – státní
příspěvkovou organizací, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, zastoupenou
Správou silnic Moravskoslezského kraje, se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, ul.
Mojmírovců 5, IČ: 65993390 k pozemkům p.č. 5206/5 ost. plocha - ost. komunikace a p.č.
5206/6 ost. plocha - ost. komunikace, k.ú. Místek Městu Frýdek-Místek, a to práva umístění,
provozování a oprav kanalizačního řadu za úplatu stanovenou dle metodických pokynů ŘSaD
platných v době uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
(Investiční akce „Kanalizace Chlebovice – odkanalizování průmyslové zóny“).

1.21. Uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 24,50 m2 nacházejících se
v III. NP objektu č. p. 591, ul. Národních mučedníků, k. ú. Frýdek s Michaelem Kocychem,
bytem Frýdek-Místek, J. Haška 1660, IČ: 73109878 za účelem zřízení a provozu
architektonického ateliéru a to na dobu neurčitou, výše nájemného 760,- Kč/m2/rok
s diferenciací dle přílohy č. 19 k usnesení.

1.22. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu plynárenského zařízení „STL ul. Pavlíkova,
Lesní“ č. 612/064/97 uzavřené dne 27.10.1997 mezi Městem Frýdek-Místek a
Severomoravskou plynárenskou a.s., se sídlem Ostrava, ul. Plynární 6, IČ: 47675748 za
účelem provozování plynárenského zařízení, týkajícího se prodlouţení doby nájmu do
31.12.2003 dle přílohy č. 20 k usnesení.

1.23. Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 3426 zahrada o výměře 168 m2, p.č. 3431
zahrada o výměře 94 m2, p.č. 3433 louka o výměře 146 m2, p.č. 3434 zahrada o výměře 77
m2, p.č. 3438 zahrada o výměře 31 m2, p.č. 3439 louka o výměře 294 m2, p.č. 3440 louka o
výměře 109 m2 a p.č. 3444 louka o výměře 163 m2, k.ú. Frýdek mezi ČR – Okresním úřadem
Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, ul. Palackého 115, IČ: 095672 jako vypůjčitelem a
Městem Frýdek-Místek jako půjčitelem, a to na dobu určitou 5-ti let dle přílohy č. 21
k usnesení.
                       14
1.24. Výpověď smlouvy o nájmu pozemků p.č. 1519/2 zahrada, p.č. 1519/4 zast. plocha, p.č.
1520/2 orná a části pozemku p.č. 7633/2 vodní plocha o celkové výměře 140 m2, vše v k.ú.
Frýdek (rest. U vrby) uzavřené dne 27.4.1997 mezi Karlem a Zuzanou Zichovými, bytem
Baška, Hodoňovice 141 a Městem Frýdek-Místek, za účelem provozování stánku
s občerstvením, sociálního zařízení a venkovního posezení dle přílohy č. 22 k usnesení.

1.25. Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p.č. 5028/1 ost. plocha, sportoviště o výměře
5848 m2 v k.ú. Frýdek (hřiště na Nové osadě) s Eduardem Kořínkem, bytem Frýdek-Místek,
ul. Pod školou 131 za účelem údrţby a vyuţití hřiště pro fotbalovou přípravku „Uličník“, a to
na dobu neurčitou dle přílohy č. 23 k usnesení.

1.26. Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře 127 m2 nacházejících se
v objektu č.p. 2319, ul. T.G. Masaryka, k.ú. Frýdek uzavřené dne 30.11. 1996 mezi Městem
Frýdek-Místek a společností SVEKO CZ spol. s.r.o. se sídlem Zlín, ul. Louky 351 IČ:
65278135 dle přílohy č. 24 k usnesení.

1.27. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor nacházejících se v objektu
č.p. 1146, ul. T.G.Masaryka, k.ú. Frýdek uzavřené dne 25.5.2001 mezi Městem Frýdek-
Místek a MUDr. Martinem Chrostkem, bytem Frýdek-Místek, ul. J. Trnky 72 za účelem
zřízení a provozu ambulance sportovní a preventivní medicíny týkajícího se zachování
sníţené výše nájemného do 31.12.2003 dle přílohy č. 25 k usnesení.

2. s c h v a l u j e

2.1. Záměr Města Frýdek-Místek pronajmout níţe uvedené nebytové prostory nacházející se
v objektech v majetku Města Frýdek-Místek:
- objekt č. p. 131, ul . Palackého, k. ú. Místek
 nebytový prostor o výměře 9,3 m2 , I. NP
- kříţový podchod, k. ú. Místek
 prodejní box o výměře 13,40 m2 (směr nám. Svobody)
- objekt č. p. 1975, ul. 8. pěšího pluku, k. ú. Místek
nebytový prostor o výměře 409 m2 (společenský sál + klubovny)
- objekt č. p. 811, Malý Koloredov, k. ú. Místek
  nebytový prostor o výměře 48 m2 , IV. NP
- objekt č. p. 48, náměstí Svobody, k. ú. Místek
  nebytový prostor o výměře 35,12 m2
- objekt č. p. 1876 na pozemku p.č. 6016/1, ul. Černá cesta, k. ú. Frýdek
pronájem celého objektu, pozemku p.č. 6016/1 zast. plocha o výměře 234 m2 a části
pozemku p.č. 6016/3 zast. plocha o výměře 20 m2
- objekt č. p. 1148, ul. Radniční, k. ú. Frýdek (MěÚ)
  nebytový prostor o výměře 22 m2 , I. PP

2.2. Záměr Města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p. č. 3235/1 ost. plocha o
výměře 20 m2, k. ú. Místek (za SBD).

2.3. Záměr Města Frýdek-Místek pronajmout pozemek p. č. 1400/9 zast. plocha o výměře 22
m2, k. ú. Frýdek (ul. Národních mučedníků).

2.4. Záměr Města Frýdek-Místek pronajmout pozemek p. č. 1400/12 zast. plocha o výměře
23 m2, k. ú. Frýdek ( ul. Národních mučedníků).                       15
2.5. Záměr Města Frýdek-Místek pronajmout pozemek p. č. 1400/2 zast. plocha o výměře 24
m2, k. ú. Frýdek (ul. Národních mučedníků).

2.6. Záměr Města Frýdek-Místek pronajmout pozemek p. č. 5189/195 zast. plocha o výměře
23 m2, k. ú. Frýdek (ul. Lískovecká).

2.7. Záměr Města Frýdek-Místek pronajmout ideální 1/2 pozemku p. č. 5189/227 zast. plocha
o výměře 22 m2, k. ú. Frýdek (ul. Lískovecká).

2.8. Záměr Města Frýdek-Místek pronajmout pozemek p. č. 5189/269 zast. plocha o výměře
22 m2, k. ú. Frýdek (ul. Lískovecká).

2.9. Záměr Města Frýdek-Místek pronajmout pozemek p. č. 5193/81 zast. plocha o výměře
24 m2, k. ú. Frýdek (ul. Na Aleji).

2.10. Záměr Města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 795/2 zahrada o výměře 209
m2 , k.ú. Místek (ul. Školská).

2.11. Záměr Města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 1397/2 zahrada o výměře 45
m2 , k.ú. Frýdek (ul. Národních mučedníků).

2.12. Záměr Města Frýdek-Místek pronajmout pozemek p.č. 1405/3 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 3 m2, k.ú. Frýdek (ul. Národních mučedníků).

3. s o u h l a s í

3.1. S uţíváním nebytového prostoru o výměře 12 m2 v objektu Gymnázia P. Bezruče, ul.
ČSA, č.p. 517, k.ú. Místek Daliborem Sklářem, bytem Dobrá, č. p. 860, IČ: 68325681.

3.2. S uzavřením smlouvy o podnájmu týkající se nebytových prostor nacházejících se v I. NP
objektu č.p. 48, nám. Svobody, k.ú. Místek mezi nájemcem Tomášem Petrem, b ytem Frýdek-
Místek, ul. Bruzovská 259, IČ: 67354700 a Emilií Petrovou, bytem Frýdek-Místek, ul.
Bruzovská 259, IČ: 46132589.

4. n e s c h v a l u j e

4.1. Navrhovaný záměr Města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p. č. 5030 zahrada
o výměře 20 m2, k. ú. Frýdek (Nová Osada).

4.2. Navrhovaný záměr Města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č 1535/181 ost.
plocha – zeleň o výměře 36 m2, k.ú. Místek (ul. 17. listopadu).

4.3. Navrhovaný záměr Města Frýdek-Místek pronajmout část pozemku p.č. 6464 louka o
výměře 12 m2, k.ú. Frýdek (u Intersparu).
                      16
21/96/2002      Hospodaření s majetkem města – prodej, směna a nabytí
           nemovitostí, zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
           a záměry Města Frýdek-Místek
Rada města

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

1. s c h v á l i t

1.1. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 3290/41 ost. plocha -
ost. komunikace a p.č. 3290/42 ost. plocha - ost. komunikace, k.ú. Frýdek (Zámecké nám.)
společnosti Český Telecom, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 5, IČ: 60193336, a to práva
vybudování, uţívání a oprav telekomunikační přípojky za úplatu 4.760,- Kč.

1.2. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 2294 ost. plocha, p.č.
2184/1 ost. plocha, p.č. 2050/1 ost. plocha, p.č. 2050/20 ost. plocha, p.č. 2197/1 ost. plocha a
p.č. 2050/29 ost. plocha, k.ú. Místek (ul.Vojanova) společnosti DISTEP a.s., se sídlem
Frýdek-Místek, ul. Ostravská 961, IČ: 65138091, a to práva vybudování, uţívání a oprav
kabelového propojení mezi administrativní budovou DISTEPu a PS 15 za úplatu 71.400,- Kč.

1.3. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 3632/1 ost. plocha - ost.
komunikace, k.ú. Frýdek (ul. Fügnerova) Stavebnímu bytovému druţstvu ve Frýdku-Místku,
se sídlem Frýdek-Místek, ul. Druţstevní 844, IČ: 00090891, a to práva vybudování, uţívání a
oprav vodovodní a kanalizační přípojky k budově č.p. 2367 v jeho vlastnictví za úplatu
9.380,- Kč.

1.4. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 5558/18 louka a p.č.
5558/15 louka, k.ú. Frýdek (ul. K lesu) Ing. Josefu Juráskovi, bytem Frýdek-Místek, Pod
školou 120, a to práva vybudování, uţívání a oprav elektropřípojky k zahradní chatce na
pozemku p.č. 5558/4 v jeho vlastnictví za úplatu 1.500,- Kč.

1.5. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 4755/2 louka a p.č.
4758/3 zahrada, k.ú. Místek (Pod Štandlem) Petře Slámové, bytem Frýdek-Místek, ČSA
1982, a to práva vybudování, uţívání a oprav vodovodní přípojky a vodovodní šachtice,
přípojky NN a přípojky plynu k budoucí stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 4754/17 za
úplatu 1.500,- Kč.

1.6. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 362 ost. plocha - ost.
komunikace, k.ú. Chlebovice Jaroslavu a Miriam Slípkovým, bytem Frýdek-Místek, ul.
Jiráskova 573, a to práva vybudování, uţívání a oprav vodovodní přípojky k přístavbě
rodinného domu na pozemku p.č. 346/1 v jejich vlastnictví za úplatu 1.500,- Kč.

1.7. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 359 ost. plocha - ost.
komunikace, k.ú. Chlebovice Jiřímu Vejmelkovi, bytem Frýdek-Místek, ul. Sokolská 1336, a
to práva vybudování, uţívání a oprav přípojky vody, plynu a dešťové kanalizace a příjezdu a
přístupu k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 914/34 v jeho vlastnictví za úplatu
1.500,- Kč.                        17
1.8. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 2837 ost. plocha - ost.
komunikace, k.ú. Frýdek (nádraţí ČD) Českým drahám, státní organizaci, se sídlem Praha 1,
nábř. L. Svobody 1222, IČ: 48118664, a to práva vybudování, uţívání a oprav schodišťového
ramene podchodu v rámci stavby „ČD DDC, Podchod v ţst. Frýdek-Místek, I. etapa“ za
úplatu 3.000,- Kč.

1.9. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 4154 zast. plocha a
nádvoří, k.ú. Lískovec Miroslavu a Monice Jeţíkovým, bytem Lískovec 57, a to práva
příjezdu a přístupu k nemovitostem ve vlastnictví ţadatelů za úplatu 3.375,- Kč.

1.10. Prodej ideálního podílu 41/100 objektu č.p. 3238 – Ortopedická protetika na pozemku
p.č. 482/228 a ideálního podílu 41/100 pozemků p.č. 482/228 zastavěná plocha o výměře 354
m2, p.č. 482/225 ost. plocha o výměře 222 m2, p.č. 482/227 ost. plocha o výměře 208 m2 a
p.č. 482/226 ost. plocha o výměře 655 m2, vše k.ú. Frýdek (u nemocnice) společnosti ING
Corporation, spol. s r.o., se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, ul. Mánesova 1259, IČ: , a to za
cenu dle znaleckého posudku ve výši 2,516.367,-Kč.

1.11. Prodej části pozemků p.č. 231/1 ostatní plocha – zeleň v zástavbě a p.č. 5153/1 ost.
plocha - ost. komunikace o výměře cca 320 m2, k.ú. Místek (dostavba MPZ u náměstí
Svobody) Janu Pavlíkovi, bytem Frýdek-Místek, ul. Nad Potokem 2041 za kupní cenu 1120,-
Kč/m2, přičemţ tato výše kupní ceny bude platná po dobu 2 let od schválení zastupitelstvem
města. Prodej bude realizován po geometrickém zaměření stavby, případně rozestavěné
stavby.

1.12. Nabytí pozemků p.č. 3426 zahrada o výměře 168 m2, p.č. 3431 zahrada o výměře 94
m2, p.č. 3433 louka o výměře 146 m2, p.č. 3434 zahrada o výměře 77 m2, p.č. 3438 zahrada
o výměře 31 m2, p.č. 3439 louka o výměře 294 m2, p.č. 3440 louka o výměře 109 m2 a p.č.
3444 louka o výměře 163 m2, k.ú. Frýdek od ČR – Okresního úřadu Frýdek-Místek, se
sídlem Frýdek-Místek, ul. Palackého 115, IČ: 095672, a to bezúplatně (Investiční akce „Park
pod zámkem ve Frýdku“).

1.13. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 6802/31 ost. plocha,
ost. komunikace, p.č. 6802/38 ost. plocha, ost. komunikace a p.č. 6802/41 ost. plocha, zeleň
v zást. v k.ú. Frýdek (ul. Slezská) společnosti PETRKLÍČ Frýdek-Místek s.r.o., se sídlem
Frýdek-Místek, V. Martínka 2003, IČ: 25387677, a to práva vybudování, uţívání a oprav
vodovodní přípojky, přípojky NN a splaškové kanalizace k budoucí stavbě polyfunkčního
domu na pozemku p.č. 6802/1 za úplatu 3.360,- Kč.

1.14. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 5387 ost. plocha, ost.
komunikace v k.ú. Frýdek (lokalita Zátiší) manţelům Jindřichu a Marcele Procházkovým,
bytem Frýdek-Místek, J. Boţana 3132, a to práva vybudování, uţívání a oprav
elektropřípojky k pozemku p.č. 5388/3 za úplatu 1.500,- Kč.

1.15. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 5406/1 ost. plocha, ost.
komunikace v k.ú. Frýdek (lokalita Baranovice) manţelům Josefu a Zde ňce Babišovým,
bytem Frýdek-Místek, ul. K Hájku 2959, a to práva vybudování, uţívání a oprav
elektropřípojky k pozemku p.č. 5672/9 v jejich vlastnictví za úplatu 1.500,- Kč.

1.16. Nabytí pozemků p.č. 5263/34 ost. plocha – zeleň v zástavbě o výměře 967 m2 a p.č.
5263/35 ost. plocha – zeleň v zástavbě o výměře 1757 m2, k.ú. Frýdek (ul. Lískovecká) od


                       18
VÁLCOVEN PLECHU a.s., se sídlem Frýdek-Místek, ul. Křiţíkova 1377, IČ: 14613581, a to
bezúplatně.

1.17. Směnu části pozemku p.č. 2050/16 zast. pl. o výměře 2 m2, k.ú. Místek (ul. Anenská) ve
vlastnictví SBD Frýdek-Místek, se sídlem Frýdek-Místek, ul. Druţstevní 844, IČ: 090891 za
část pozemku p.č. 2050/17 zast. pl. o výměře 4 m2, k.ú. Místek, (ul. Anenská), který je ve
vlastnictví města Frýdek-Místek, a to bez finančního vyrovnání.

1.18. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 1331/4 ostatní plocha
– jiná plocha, p.č. 1331/9 ostatní plocha – jiná plocha a p.č. 1331/10 ost. plocha - ost.
komunikace, k.ú. Místek (Collolouky) společnosti ARMOSTAV MÍSTEK, s.r.o., se sídlem
Frýdek-Místek, ul. Březinova 2113, IČ: 25391062, a to práva vybudování, uţívání a oprav
elektropřípojky NN k budoucí stavbě areálu společnosti za úplatu 4.760,-Kč.

1.19. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 5695/2 lesní pozemek,
p.č. 5695/4 lesní pozemek, p.č. 5695/7 ost. plocha - ost. komunikace, p.č. 5695/8 ostatní
plocha – jiná plocha a p.č. 1372/1 ost. plocha - ost. komunikace, k.ú. Frýdek ( Černá cesta)
společnosti DANEL s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, ul. Černá cesta 1887, IČ: 48401676, a to
práva vybudování, uţívání a oprav kanalizační přípojky k nemovitosti ve vlastnictví ţadatele
za úplatu 3.000,- Kč.

1.20. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 1963/1 ostatní plocha,
k.ú. Místek (Malý Koloredov) Stanislavu Širokému, bytem Frýdek-Místek, Malý Koloredov
851, a to práva přístupu a příjezdu ke garáţi ve vlastnictví ţadatele za úplatu 1500,-Kč. .

1.21. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku ve zjednodušené evidenci -
původ Pozemkový katastr, p.č. 3557, k.ú. Místek (ul. Stará Riviera) společnosti
Severomoravská energetika, a.s. Ostrava, se sídlem Ostrava, 28. října 152, IČ: 47675691, a to
práva vybudování, uţívání a oprav kabelového vedení NN a umístění tra fostanice za úplatu
5040,- Kč.

1.22. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 190/1 ost. plocha, ost.
komunikace v k.ú. Chlebovice Romanu Randýskovi, bytem Chlebovice, Ke Kůtám 131, a to
práva vybudování, uţívání a oprav přípojky vzdušného vedení NN a přípojky vody k budoucí
stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 150/1 v jeho vlastnictví za úplatu 1.500,- Kč.

1.23. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 5174/2 a p.č. 5174/5,
k.ú. Místek (býv. rest. Letná) společnosti Severomoravská energetika, a.s. Ostrava, se sídlem
Ostrava, 28. října 152, IČ: 47675691, a to práva vybudování, uţívání a oprav vedení VN za
úplatu 18.760,- Kč.

1.24. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 179/2 zahrada, p.č.
190/1 ost. plocha - ost. komunikace, p.č. 260/2 ost. plocha – silnice, p.č. 785/1 trvalý travní
porost, p.č. 785/2 lesní pozemek, p.č. 815/3 orná půda, p.č. 815/4 orná půda, p.č. 816/1 ost.
plocha – jiná, p.č. 816/3 ost. plocha – jiná, p.č. 820/3 orná půda, p.č. 820/4 orná půda, p.č.
823/1 lesní pozemek, p.č. 823/2 lesní pozemek, p.č. 824/1 lesní pozemek, p.č. 824/2 lesní
pozemek, p.č. 825/2 ost. plocha – neplodná půda, p.č. 843/18 vodní plocha –tok v korytě
přirozeném nebo upraveném a pozemku ve zjednodušené e videnci – parcela původ
Pozemkový katastr č. 1479, vše k.ú. Chlebovice společnosti Telia International Carrier
Republic a.s., se sídlem Praha 2, ul. Jugoslávská 29/620, IČ: 44797320, a to práva zřízení,                       19
provozování a oprav podzemní kabelové telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a
vytyčovacích bodů za úplatu 111.538,- Kč.

1.25. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 473/21 orná půda, p.č.
518/2 ost. plocha – zeleň, p.č. 519/1 ost. plocha - ost. komunikace, p.č. 3094/1 ost. plocha -
ost. komunikace, p.č. 3095 ost. plocha - ost. komunikace, p.č. 3341/24 ost. plocha - ost.
komunikace, p.č. 3909/3 ost. plocha – neplodná půda, p.č. 3920/3 ost. plocha – neplodná
půda, p.č. 3934 ost. plocha, p.č. 3974/8 ost. plocha – silnice, p.č. 4077/2 ost. plocha – jiná,
p.č. 4080 ost. plocha – neplodná půda, p.č. 4092/3 vodní plocha, p.č. 4128/3 ost. plocha - ost.
komunikace, p.č. 4141/2 trvalý travní porost, p.č. 5167/2 ost. plocha - ost. komunikace, p.č.
5170 ost. plocha - ost. komunikace, p.č. 5171/2 ost. plocha - ost. komunikace, p.č. 5172 ost.
plocha - ost. komunikace, p.č. 5173/1 ost. plocha – silnice, p.č. 5174/3 ost. plocha - ost.
komunikace, p.č. 5174/9 ost. plocha - ost. komunikace, p.č. 5182 ost. plocha – silnice, p.č.
5193 ost. plocha - ost. komunikace, p.č. 5194 ost. plocha - ost. komunikace, p.č. 5201/2 ost.
plocha - ost. komunikace, p.č. 5206/4 vodní plocha - vodní tok v korytě přirozeném nebo
upraveném, p.č. 5213 vodní plocha - vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném, p.č.
5221/2 vodní plocha vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném, p.č. 5244/1 ost. plocha -
ost. komunikace a pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr č.
3563, č. 3564, č. 5168, č. 5201/2, vše k.ú. Místek společnosti Telia International Carrier
Republic a.s., se sídlem Praha 2, ul. Jugoslávská 29/620, IČ: 44797320, a to práva zřízení,
provozování a oprav podzemní kabelové telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a
vytyčovacích bodů za úplatu 238.938,- Kč.

1.26. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 891/3 ost. plocha - ost.
komunikace, p.č. 1381/1 ost. plocha - ost. komunikace, p.č. 1381/2 ost. plocha – neplodná
půda, p.č. 1381/4 ost. plocha – neplodná půda, p.č. 1381/36 trvalý travní porost, p.č. 1455/1
ost. plocha - ost. komunikace, p.č. 1458 ost. plocha - ost. komunikace a pozemku ve
zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr č. 1382/1, vše k.ú. Skalice u
Frýdku-Místku společnosti Telia International Carrier Republic a.s., se sídlem Praha 2, ul.
Jugoslávská 29/620, IČ: 44797320, a to práva zřízení, provozování a oprav podzemní
kabelové telekomunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů za úplatu 58.688,-
Kč.

1.27. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 118/2 ost. plocha - ost.
komunikace, p.č. 183/1 ost. plocha - ost. komunikace, vše k.ú. Lysůvky společnosti Telia
International Carrier Republic a.s., se sídlem Praha 2, ul. Jugoslávská 29/620, IČ: 44797320, a
to práva zřízení, provozování a oprav podzemní kabelové telekomunikační sítě, včetně jejich
opěrných a vytyčovacích bodů za úplatu 4.144,- Kč.

1.28. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 4409 ost. plocha, ost.
komunikace v k.ú. Lískovec Radku Hruškovi, bytem Paskov, Fučíkova 595, a to práva
vybudování, uţívání a oprav přípojky plynu k budoucí stavbě rodinného domu na pozemku
p.č. 4436/9, k.ú. Lískovec ve vlastnictví ţadatele za úplatu 1.500,- Kč.

1.29. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 5196/25 ost. plocha,
zeleň v k.ú. Frýdek ( ul. Lískovecká) společnosti DISTEP a.s., se sídlem Frýdek-Místek, ul.
Ostravská 961, IČ: 65138091, a to práva vybudování, uţívání a oprav rozvodů tepla za úplatu
7.420,- Kč.
                       20
1.30. Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům p.č. 5695/2 lesní pozemek,
p.č. 5695/4 lesní pozemek, p.č. 5695/7 ost. plocha - ost. komunikace, p.č. 5695/8 ostatní
plocha – jiná plocha a p.č. 1372/1 ost. plocha - ost. komunikace, k.ú. Frýdek ( Černá cesta)
společnosti DANEL s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, ul. Černá cesta 1887, IČ: 48401676, a to
práva vybudování, uţívání a oprav vodovodní přípojky a elektropřípojky k nemovitosti ve
vlastnictví ţadatele za úplatu 3.000,- Kč.

1.31. Výkup 30/96 podílu pozemku p.č. 6161 ost. plocha – ost. komunikace o výměře 3409
m2, k.ú. Frýdek (Černá cesta) od podílových spoluvlastníků za cenu 150,- Kč/m2 (Investiční
akce „Plynofikace Slezská-Vyhlídka).

1.32. Nabytí části pozemku ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr č. 558/2 o
výměře cca 1200 m2, k.ú. Chlebovice od vlastníka za kupní cenu 250,-Kč/m2. (Investiční
akce „Plynofikace města Frýdek-Místek, místní část Chlebovice“.)

1.33. Změnu výše kupní ceny při prodeji pozemků p.č. 3929 ostatní plocha – ostatní
sportoviště o výměře 1189 m2 a p.č. 3931/1 ostatní travní porost o výměře 68 m2, k.ú. Místek
(Bahno), a to ze 140,-Kč/m2 na 840,-Kč/m2.

2. s c h v á l i t

2.1. Záměr Města Frýdek-Místek prodat pozemek p. č. 5189/265 zast. plocha o výměře 22
m2, k. ú. Frýdek (ul. Lískovecká).

2.2. Záměr Města Frýdek-Místek prodat pozemek p. č. 5189/196 zast. plocha o výměře 23
m2, k. ú. Frýdek (ul. Lískovecká).

2.3. Záměr Města Frýdek-Místek prodat pozemek p.č. 706/3 ost. plocha o výměře 323 m2 ,
k.ú. Frýdek (ul. Střelniční).

2.4. Záměr Města Frýdek-Místek prodat pozemek p.č. 706/2 ost. plocha o výměře 332 m2 ,
k.ú. Frýdek (ul. Střelniční).

2.5. Záměr Města Frýdek-Místek směnit pozemky p.č. 4297/2 orná o výměře 1289 m2, p.č.
4289 trvalý travní porost o výměře 529 m2, tj. celkem 1818 m2, k.ú. Lískovec, které jsou ve
vlastnictví Evţena Filipa, bytem Lískovec 244, Frýdek-Místek za pozemek ve zjednodušené
evidenci PK 4462 o výměře 2424 m2, k.ú. Lískovec ve vlastnictví Města Frýdek-Místek.

2.6. Záměr Města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 706/6 ost. plocha – zeleň
v zástavbě o výměře cca 90 m2, k.ú. Frýdek (ul. Klicperova).

2.7. Záměr Města Frýdek-Místek prodat pozemek p.č. 1333/1 ost. plocha – jiná, o výměře
9.944 m2, k.ú. Místek (Collolouky).

2.8. Záměr Města Frýdek-Místek prodat pozemky p.č.1405/3 zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 3 m2, p.č. 1409 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 676 m2 a p.č. 1410 ostatní
plocha – jiná plocha o výměře 527 m2, k.ú. Frýdek (ul. Národních mučedníků).

2.9. Záměr Města Frýdek-Místek prodat regulační stanici plynu včetně technologie a VTL
přípojky a části pozemku p.č. 284 zahrada o výměře cca 150 m2, k.ú. Chlebovice.
                       21
3. n e s c h v á l i t

3.1. Nabytí pozemků p.č. 4154 ost. plocha o výměře 2593 m2 a p.č. 4153 les o výměře 6389
m2 v k.ú. Místek (u rekreační oblasti Olešná) od Ing. Bořivoje Teichmanna, bytem Vratimov,
ul. Odboje 1063/34 za kupní cenu 130.110,- Kč.

4. n e s c h v á l i t

4.1. Navrhovaný záměr Města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 774/5 ost. plocha –
ost. komunikace o výměře 13 m2 , k.ú. Skalice.

4.2. Navrhovaný záměr Města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 3276/3 orná o výměře
cca 23 m2 v k.ú. Místek (ul. Druţstevní).

4.3. Navrhovaný záměr Města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 1381/32 ost. plocha -
ost. komunikace o výměře cca 183 m2, k.ú. Skalice.

4.4. Navrhovaný záměr Města Frýdek-Místek prodat část pozemku p.č. 155/1 ost. plocha –
zeleň v zástavbě o výměře 140 m2, k.ú. Místek ( park B. Smetany).


22/96/2002        Prodej obytných domů a pozemků zastavěných obytnými
             domy
Rada města

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t

prodej níţe uvedených obytných domů a pozemků zastavěných obytnými domy:

    1.   a) dům č.p. 1362 na pozemku p.č. 3630, ul. Hutní, k.ú. Frýdek za cenu
        v celkové výši 119.080,-Kč
        b) pozemek p.č. 3630, zast. plocha o výměře 650 m2, k.ú. Frýdek

    2.   a) dům č.p. 1351 na pozemku p.č. 3593, ul. Křiţíkova, k.ú. Frýdek za cenu
        v celkové výši 317.184,-Kč
        b) pozemek p.č. 3593, zast. plocha o výměře 1174 m2, k.ú. Frýdek

    3.   a) dům č.p. 1331 na pozemku p.č. 3543, ul. V. Vantucha, k.ú. Frýdek za cenu
        v celkové výši 111.672,- Kč
        b) pozemek p.č. 3542, zast. plocha o výměře 182 m2 , k. ú. Frýdek

    4.   a) dům č.p. 2283 na pozemku p.č. 1398/5, ul. Národních mučedníků, k.ú.
        Frýdek za cenu v celkové výši 267.996,- Kč
        b) pozemek p.č. 1398/5, zast. plocha , o výměře 162 m2 , k. ú. Frýdek

    5.   a) dům č.p. 2099 na pozemku p.č. 1397/3, ul. Národních mučedníků, k. ú.
        Frýdek za cenu v celkové výši 214.602,- Kč
        b) pozemek p.č. 1397/3, zast. plocha o výměře 148 m2 , k. ú. Frýdek                       22
    6.   a) dům č.p. 589 na pozemku p.č. 1395, ul. Národních mučedníků,       k. ú.
        Frýdek za cenu v celkové výši 237.846,- Kč
        b) pozemek p.č. 1395, zast. plocha, o výměře 168 m2 , k. ú. Frýdek

    7.   a) dům č.p. 2353 na pozemku p.č. 1398/2, ul. Národních mučedníků, k. ú.
        Frýdek za cenu v celkové výši 371.190,- Kč
        b) pozemek p.č. 1398/2, zast. plocha , o výměře 206 m2 , k. ú. Frýdek

    8.   a) dům č.p. 2354 na pozemku p.č. 1398/3, ul. Národních mučedníků, k.ú.
        Frýdek za cenu v celkové výši 372.053,- Kč
        b) pozemek p.č. 1398/3, zast. plocha, o výměře 206 m2, k.ú. Frýdek

    9.   a) dům č.p. 2633 na pozemku p.č. 3640/3, ul. Skautská, k.ú. Frýdek za cenu
        v celkové výši 52.688,-Kč
        b) pozemek p.č. 3640/3, zast. plocha o výměře 55 m2, k.ú. Frýdek

    10.  a) dům č.p. 2634 na pozemku p.č. 3640/4, ul. Skautská, k.ú. Frýdek za cenu
        v celkové výši 52.688,-Kč
        b) pozemek p.č.3640/4, zast. plocha o výměře 55 m2, k.ú. Frýdek

    11.  a) dům č.p. 2636 na pozemku p.č. 3640/2, ul. Skautská, k. ú. Frýdek za cenu
        v celkové výši 52.688,-Kč
        b) pozemek p.č. 3640/2, zast. plocha o výměře 55 m2, k.ú. Frýdek


Kupní cena za zastavěný pozemek je 400,- Kč/m2 . Prodej pozemku zastavěného obytným
domem bude realizován pouze tehdy, nebude- li s kupujícími dohodnuto uzavření smlouvy o
výpůjčce nebo pronájmu pozemku.
23/96/2002       Pronájem obecních bytů, výměny bytů

Rada města

s c hv a l u je

1. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 34, o velikosti 1+3, I. kategorie, v domě č.p. 3062, ul.
Novodvorská ve Frýdku-Místku s manţely Martinem a Drahomírou Jašúrkovými, bytem ul.
Frýdlantská 1747 ve Frýdku-Místku dle přílohy č. 1 k usnesení.


2. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, o velikosti 1+1, III. kategorie, v domě č.p. 1362, ul.
Hutní ve Frýdku-Místku s paní Zdeňkou Bongilajovou, bytem ul. Míru 1344 ve Frýdku-Místku
dle přílohy č. 2 k usnesení.
                       23
3. Dohodu o skončení nájmu bytu č. 3, o velikosti 1+2, II. kategorie, v domě č.p. 2354, ul.
Národních mučedníků ve Frýdku-Místku s manţely Emilem a Jiřinou Juráškovými, bytem
tamtéţ dle přílohy č. 3 k usnesení.

4. Na základě sjednané dobrovolné výměny bytu:

a) dohodu o skončení nájmu bytu č. 3, o velikosti 1+1, III. kategorie, v domě č.p. 1654, ul. J.
  Haška ve Frýdku-Místku s paní Irenou Steigerovou, bytem tamtéţ dle přílohy č. 4
  k usnesení.

b) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, o velikosti 1+1, III. kategorie, v domě č.p. 1654, ul.
  J. Haška ve Frýdku-Místku s manţely Zdeňkem a Věrou Vrbovými, bytem ul. I.P.
  Pavlova 278 ve Frýdku-Místku dle přílohy č. 5 k usnesení.

c) dohodu o skončení nájmu bytu č. 16, o velikosti 0+2, I. kategorie, v domě č.p. 2885, ul.
  Bavlnářská ve Frýdku-Místku s panem Jiřím Polokem, bytem tamtéţ dle přílohy č. 6
  k usnesení.

d) uzavření uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, o velikosti 0+2, I. kategorie, v domě č.p.
  2885, ul. Bavlnářská ve Frýdku-Místku s manţely Vladimírem a Marcelou Černockými,
  bytem ul. Ostravská 694 ve Frýdku-Místku dle přílohy č. 7 k usnesení.

e) dohodu o skončení nájmu bytu č. 3, o velikosti 1+1, I. kategorie, v domě č.p. 49, Zámecké
  náměstí ve Frýdku-Místku s manţely Radimem a Katarínou Fialovými, bytem tamtéţ dle
  přílohy č. 8 k usnesení.

f) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, o velikosti 1+1, I. kategorie, v domě č.p. 49,
  Zámecké náměstí ve Frýdku-Místku s paní Ludmilou Ďurišovou, bytem ul. Nad
  mostárnou 2937 ve Frýdku-Místku dle přílohy č. 9 k usnesení.

g) dohodu o skončení nájmu bytu č. 5, o velikosti 1+2, II. kategorie, v domě č.p. 1257
  Zámecké náměstí ve Frýdku-Místku s manţely Zdenkem a Miroslavou Justovými, bytem
  tamtéţ dle přílohy č. 10 k usnesení.

h) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, o velikosti 1+2, II. kategorie, v domě č.p. 1257,
  Zámecké náměstí ve Frýdku-Místku s panem Petrem Markem, bytem ul. Rudé armády
  568 v Paskově dle přílohy č. 11 k usnesení.

i) dohodu o skončení nájmu bytu č. 7, o velikosti 0+1, I. kategorie, v domě č.p. 2886, ul.
  Bavlnářská ve Frýdku-Místku s panem Tomášem Sýkorou, bytem tamtéţ dle přílohy č. 12
  k usnesení.

j) dohodu o skončení nájmu bytu č. 21, o velikosti 1+3, I. kategorie, v domě č.p. 3140, ul.
  M. Chasáka ve Frýdku-Místku s manţely Jiřím a Jiřinou Kaňovými, bytem tamtéţ dle
  přílohy č. 13 k usnesení.

k) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7, o velikosti 0+1, I. kategorie, v domě č.p. 2886, ul.
  Bavlnářská ve Frýdku-Místku s manţely Jiřím a Jiřinou Kaňovými, bytem ul. M. Chasáka
  3140 ve Frýdku-Místku dle přílohy č. 14 k usnesení.


                       24
l) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21, o velikosti 1+3, I. kategorie, v domě č.p. 3140, ul.
  M. Chasáka ve Frýdku-Místku s panem Tomášem Sýkorou, bytem ul. Bavlnářská 2886
  ve Frýdku-Místku dle přílohy č. 15 k usnesení.

m) dohodu o skončení nájmu bytu č. 12, o velikosti 0+1, I. kategorie, v domě č.p. 2886, ul.
  Bavlnářská ve Frýdku-Místku s paní Janou Nemethovou, bytem tamtéţ dle přílohy č. 16
  k usnesení.

n) dohodu o skončení nájmu bytu č. 4, o velikosti 1+1, I. kategorie, v domě č.p. 2886, ul.
  Bavlnářská ve Frýdku-Místku s paní Kristinou Krpcovou, bytem tamtéţ dle přílohy č. 17
  k usnesení.

o) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, o velikosti 0+1, I. kategorie, v domě č.p. 2886, ul.
  Bavlnářská ve Frýdku-Místku s paní Kristinou Krpcovou, bytem ul. Bavlnářská 2886 ve
  Frýdku-Místku dle přílohy č. 18 k usnesení.

p) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, o velikosti 1+1, I. kategorie, v domě č.p. 2886, ul.
  Bavlnářská ve Frýdku-Místku s paní Janou Nemethovou, bytem ul. Bavlnářská 2886 ve
  Frýdku-Místku dle přílohy č. 19 k usnesení.24/96/2002      Zadání veřejné zakázky „Oprava zpevněné asfaltové plochy
           v areálu Frýdecké skládky, k.ú. Frýdek“


Rada města

ro z ho dla

o zadání veřejné zakázky „Oprava zpevněné asfaltové plochy v areálu Frýdecké skládky, k.ú.
Frýdek“ v souladu s § 49 b) zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění TS a.s., se sídlem
Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, IČ: 60793716 za nabídkovou cenu 284.223,- Kč bez
DPH.25/96/2002      Zpráva o hospodaření s majetkem města v létech
           1999 – 2001, jehoţ správu zabezpečuje odbor správy
           obecního majetku MÚ ve Frýdku-Místku

Rada města

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města v z í t n a v ě d o m í

zprávu o hospodaření s majetkem města v létech 1999 – 2001, jehoţ správu zabezpečuje
odbor správy obecního majetku MÚ ve Frýdku-Místku (viz příloha č. 1 k usnesení).                       25
26/96/2002       Návrh na zřízení příspěvkové organizace Města
            Frýdek-Místek „Plavecká škola“

Rada města

n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

a) zřídit příspěvkovou organizaci Města Frýdek-Místek „Plavecká škola Frýdek-
  Místek“ k 1.9.2003,

b) schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Plavecká škola Frýdek-Místek.
27/96/2002       Návrh na schválení dodatku ke zřizovací listině příspěvkové
            organizace – Speciální školy pro ţáky s více vadami Naděje“

Rada města

do po r uč u je

zastupitelstvu města schválit návrh dodatku č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
- Speciální školy pro ţáky s více vadami Naděje dle přílohy č. l k tomuto usnesení.
28/96/2002       Projednání výsledků šetření ve věci stíţnosti na postup
            PaeDr. Anny Jakobové, ředitelky Speciálních škol s více
            vadami Naděje

Rada města

1. p r o j e d na l a

výsledky šetření ve věci stíţnosti na postup PaedDr. Anny Jakobové, ředitelky Speciálních
škol s více vadami Naděje,

2. u k l á d á

řešit pochybení ředitelky, uznána jako oprávněná, při hodnocení její práce za 2. pol. r. 2002.

Z – odbor ŠKMaT
T - březen 2003
                        26
29/96/2002      Návrh na organizační změny na úseku školství vyplývající
           z novelizace zákona č. 564/1990 Sb. v platném znění

Rada města

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

a) zrušit níže uvedené organizační složky města a je jich zřizovací listiny k 31.12.2002:

Základní škola Frýdek-Místek - Skalice 192
Základní škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabátnicí 107
Mateřská škola Frýdek-Místek, Olbrachtova 1421
Mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovecká 2850
Mateřská škola Frýdek-Místek, Gogolova 239
Mateřská škola Frýdek-Místek, Slezská 2011
Mateřská škola Frýdek-Místek, Slezská 770
Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656
Mateřská škola Frýdek-Místek, J. Trnky 63
Mateřská škola Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 821
Mateřská škola Frýdek-Místek, Svatopluka Čecha 170
Mateřská škola Frýdek-Místek, F. Čejky 420
Mateřská škola Frýdek-Místek - Lískovec, K Sedlištím 182
Mateřská škola Frýdek-Místek - Lysůvky, Příborská 72
Mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 193
Mateřská škola Frýdek-Místek – Skalice 192
Mateřská škola Frýdek-Místek, K Hájku 2972

b) zřídit nové součásti k tě mto příspěvkovým organizacím:

Základní školy Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555
Základní školy Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 2254
Základní školy Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 139
Základní školy Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
Mateřské školy Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404
Mateřské školy Sněţenka, Frýdek- Místek, J. Lady 1790)
Mateřské školy Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318
Mateřské školy Frýdek-Místek, J. Myslivečka 1883
s účinnosti od 1.1.2003 a to v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

c) schválit dodatky zřizovacích listin a změ nu přílohy č. 1 ke zřizovací listině pro
organizace uvedené v bodě b) dle přílohy č. 1 až 8 k tomuto usnesení.

d) zřídit příspěvkové organizace Města Frýdek-Místek k 1.1.2003 a to:

Základní škola Frýdek-Místek - Skalice 192
Základní škola Frýdek-Místek – Chlebovice, Pod Kabáticí 107
Mateřská škola Frýdek-Místek, Anenská 656

e) schválit zřizovací listiny pro příspěvkové organizace uvedené v bodě d), dle přílohy
 č. 9 až 11 k tomuto usnesení.


                       27
 30/96/2002        Ţádosti o podporu ze Státního fondu ţivotního prostředí
             České republiky


 Rada města

 s ouhl as í

 s podáním ţádostí o podporu ze Státního fondu ţivotního prostředí České republiky
 z programu „Slunce do škol“ pro všechny školy a školská zařízení zřízené Městem Frýdek-
 Místek.
 31/96/2002        Osvobození od placení příspěvků na částečnou úhradu
             neinvestičních nákladů mateřských škol


 Rada města

 1. o s v o b o z u j e


   a) od placení příspěvku ve výši 500,- Kč na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
    Mateřské školy Mateřídouška, J.Boţana 3141, Frýdek-Místek na dobu měsíců května
    a června 2002 p. Zdeňku Říhovou, která ţádá osvobození ze zdravotních důvodů
    dítěte Patrika,
   b) od placení příspěvku ve výši 750,- Kč na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
    Mateřské školy Mateřídouška, J.Boţana 3141, Frýdek-Místek na dobu měsíců duben,
    květen a červen 2002 p. Ivanu Zápalkovou, která ţádá osvobození ze zdravotních
    důvodů dítěte Marka,
   c) od placení příspěvku ve výši 250,- Kč na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
    Mateřské školy Mateřídouška, J.Boţana 3141, Frýdek-Místek na dobu měsíce květen
    2002 p. Vladěnu Číčelovou, která ţádá osvobození ze zdravotních důvodů dítěte
    Matěje,
   d) od placení příspěvku ve výši 250,- Kč na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
    Mateřské školy , J. Myslivečka 1883, Frýdek-Místek na dobu měsíce květen 2002 p.
    Růţičkovou, která ţádá osvobození ze zdravotních důvodů dítěte Markéty,

2.  ne os v obozu je

   a) od placení příspěvku ve výši 500,- Kč na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
    Mateřské školy Mateřídouška, J. Boţana 3141, Frýdek-Místek na dobu měsíců
    duben a květen 2002 p. Evu Dybovou, která ţádá osvobození z rodinných
    důvodů.
                       28
32/96/2002      Udělení výjimky pro umístění v zařízení Centrum pro
           mentálně postiţenou mládeţ Frýdek-Místek, příspěvková
           organizace, Fibichova 469, Frýdek-Místek – denní pobyt
           pro Karla Miczka, bytem Třinec, Frýdecká 544

Rada města

s c hv a l u je

udělení výjimky pro umístění klienta, který není občanem města Frýdku-Místku v zařízení
Centrum pro mentálně postiţenou mládeţ Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci, Fibichova
469, Frýdek-Místek od 12.9.2002, a to pro Karla Miczka, nar. 8.7.1988, bytem trvale Třinec,
Frýdecká 544.


33/96/2002      Uzavření smlouvy o poskytnutí finanční kompenzace

Rada města

s c hv a l u je

smlouvu o poskytnutí finanční kompenzace mezi Městem Frýdek-Místek a paní Zdeňkou
Miczkovou, jejímţ předmětem je poskytování finanční kompenzace ve výši 2.000,-- Kč
měsíčně za náklady vzniklé v souvislosti s pobytem Karla Miczka, klienta v Ústavu sociální
péče, Centru pro mentálně postiţenou mládeţ Frýdek-Místek ve znění přílohy č.1/SSL
k tomuto usnesení.


34/96/2002      Změna výše daru města paní Aneţce Wawreczkové
           v souvislosti s poskytováním sluţby osobní asistence
           v roce 2002

Rada města

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

uzavřít dodatek č. 4 k darovací smlouvě ze dne 16.8.2001 uzavřené mezi Městem Frýdek-
Místek a paní Aneţkou Wawreczkovou dle přílohy č.1 k tomuto usnesení.


35/96/2002      Třetí změna projektu „Osobní asistence – pomoc lidem
           s těţkými zdravotními postiţeními“
Rada města

s c hv a l u je

dodatek č. 3 k projektu „Osobní asistence – pomoc lidem s těţkými zdravotními postiţeními“
dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení s účinností od 1. 10. 2002.


                      29
36/96/2002      Informace o záměru zadat veřejnou zakázku – „Úprava
           interiéru haly a chodby Penzionu pro důchodce Frýdek-
           Místek, příspěvkové organizace, Lískovecká 86, Frýdek-
           Místek“

Rada města

be re na v ě do mí

v souladu s čl. VI. bodem 1 B písm. a) a b) zřizovací listiny Penzionu pro důchodce Frýdek-
Místek, příspěvkové organizace informaci o záměru zadat veřejnou zakázku – „Úprava
interiéru haly a chodby Penzionu pro důchodce Frýdek-Místek“, příspěvkové organizace,
Lískovecká 86, Frýdek-Místek způsobem dle § 49 b) zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.37/96/2002      Informace o záměru zadat veřejnou zakázku – „Úprava
           sociálního zařízení v objektu Domovinky ul. J.Lady 1791
           v Místku“
Rada města

be re na v ě do mí

v souladu s čl. VI. bodem 1 B písm. a) a b) zřizovací listiny Pečovatelské sluţby Frýdek-
Místek, příspěvkové organizace informaci o záměru zadat veřejnou zakázku – „Úprava
sociálního zařízení v objektu Domovinky ul. J. Lady 1791 v Místku“ způsobem dle § 49 b)
zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějšíc h předpisů.
38/96/2002      Změna průměrného přepočteného počtu zaměstnanců
           příspěvkových organizací zřízených Městem Frýdek-Místek
           pro rok 2002

Rada města

1. r u š í

usnesení č. 4/84/2002 v bodě 1.2.,

2. s t a n o v í

průměrný přepočtený počet zaměstnanců v příspěvkových organizacích zřízených Městem
Frýdek-Místek na rok 2002 dle přílohy č. 1 k usnesení.                      30
39/96/2002       Pronájem obecních bytů v domech zvláštního určení
Rada města

1. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronáje m obecního bytu v domě zvláštního určení (Dům
s komplexním zařízením pro zdravotně postižené občany-Penzionu pro důchodce,
Frýdek-Místek), a to:

1.1. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 103 o velikosti 2+0, I. kate gorie v domě čp. 86, ul.
Lískovecká ve Frýdku-Místku s panem Emilem Juráškem, bytem Národních mučedníků 2354
ve Frýdku-Místku a paní Jiřinou Juráškovou, bytem Národních mučedníků 2354 ve Frýdku-
Místku (viz příloha č. 1 k usnesení).

2. s c h v a l u j e

u uzavření s mlouvy na pronáje m obecního bytu v domě zvláštního určení (Dům
s pečovatelskou službou Frýdek-Místek), a to:

2.1. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 39 o velikosti 1+0, I. kategorie v domě čp. 606, ul.
Sadová ve Frýdku-Místku s paní Jarmilou Rozkydalovou, bytem Malé náměstí 98 ve Frýdku-
Místku (viz příloha č. 2 k usnesení).


40/96/2002       Příprava zadání veřejné zakázky na dodávku stavby
            „Výstavba komunikace Černá cesta, k.ú. Frýdek“

Rada města

1 . ro z ho dla

o zadání veřejné zakázky na dodávku stavby „Výstavba komunikace Černá cesta,
k.ú.Frýdek“ způsobem dle § 49a) zákona č.199/1994 Sb. v platném znění,

2 . j me n u je

komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek dle zákona č.
199/1994 Sb. v platném znění ve sloţení :

Členové komise :              Náhradníci :

Ing.Petr Rafaj               Ing.Eva Richtrová
Mgr.Josef Vojvodík             pan Josef Kleinwachter
Ing.Miroslav Hronovský           Ing. Jaromír Madenský
JUDr.Miroslav Dokoupil           pan Pavel Holý
Mgr.Jan Krulikovský            Mgr.Petr Rumian

Navrhuje na předsedu komise Ing.Petra Rafaje, na místopředsedu Mgr.Josefa Vojvodíka.


                       31
41/96/2002      Zadání veřejné zakázky na dodávku stavby „Oprava
           komunikace vedoucí k Frýdecké skládce, k.ú. Panské
           Nové Dvory“

Rada města

ro z ho dla

o zadání veřejné zakázky na dodávku stavby „Oprava komunikace vedoucí k Frýdecké
skládce, k.ú. Pánské Nové Dvory“ dle § 49 b) zákona č.199/1994 Sb. v platném znění
uchazeči – TS a.s., 17. listopadu 910, Frýdek-Místek, IČO : 60793716 za cenu 1 477 171,-
Kč.


42/96/2002      Zadání veřejné zakázky na dodávku stavby „Výstavba
           silničního signalizačního zařízení na křiţovatce ulic
           Hálkova – Opletala“
Rada města

ro z ho dla

o zadání veřejné zakázky na dodávku stavby „Výstavba SSZ na křiţovatce ulic Hálkova –
Opletala“ dle § 49a zákona č.199/1994 Sb. v platném znění uchazeči – TS a.s., tř.17.listopadu
910, Frýdek-Místek IČO : 60793716 za cenu 3 542 093,- Kč bez DPH.


43/96/2002      Zadání veřejné zakázky na dodávku stavby „Rekonstrukce
           ulice Frýdlantská, včetně stavby kruhového objezdu“

Rada města

ro z ho dla

o zadání veřejné zakázky na dodávku stavby „Rekonstrukce ulice Frýdlantská, včetně stavby
kruhového objezdu“ dle § 49 zákona č.199/1994 Sb. v platném znění uchazeči – ALPINE
stavební společnost CZ a.s. Jiráskova 13, Valašské Meziříčí, IČO : 45192286 za cenu
8 997 491,- Kč bez DPH.44/96/2002      Zadání veřejné zakázky na dodávku stavby „Prodlouţení
           chodníku a parkoviště ul.Zámecká, k.ú. Frýdek“
Rada města

ro z ho dla

o zadání veřejné zakázky na dodávku stavby „Prodlouţení chodníku a parkoviště ul.
Zámecká, k.ú.Frýdek“ dle § 49 b) zákona č.199/1994 Sb. v platném znění uchazeči –


                       32
BEZAN s.r.o., Skalice 40, 739 08 Frýdek-Místek, IČO : 61945552 za cenu 537 140,- Kč bez
DPH.45/96/2002      Obecně závazná vyhláška č. … /2002, kterou se mění
           vyhláška č.8/2000 o závazné části územního plánu města
           Frýdku-Místku ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2001
           ze dne 27.3.2001, č.9/2001 ze dne 25.9.2001, č. 1/2002 ze
           dne 12.2.2002 a č. 2/2002 ze dne 26.3.2002

Rada města

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t

Obecně závaznou vyhlášku č. … /2002, kterou se mění vyhláška č. 8/2000 o závazné části
územního plánu města Frýdku-Místku ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 ze dne
27.3.2001, č. 9/2001 ze dne 25.9.2001, č. 1/2002 ze dne 12.2.2002 a č. 2/2002 ze dne
26.3.2002 dle přílohy č. 1 k usnesení.
46/96/2002      Změna harmonogramu pořízení změny č. 6 územního
           plánu Města Frýdek-Místek

Rada města

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t

změnu harmonogramu pořízení změny č. 6 územního plánu Města Frýdek-Místek (dle přílohy
č. 1 k usnesení).
47/96/2002      Záměr pořízení aktualizace územního plánu zóny Olešná
           do podoby regulačního plánu

Rada města

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t

záměr pořízení aktualizace územního plánu zóny Olešná do podoby regulačního plánu.
                        33
48/96/2002      Regulační plán MPZ Frýdek – návrh řešení připomínek
           k návrhu, návrh vyhlášky o závazné části regulačního plánu
           MPZ Frýdek
Rada města

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t

  a) návrh regulačního plánu MPZ Frýdek včetně řešení připomínek (viz. příloha č. 1
   k usnesení)
  b) návrh obecně závazné vyhlášky o závazné části regula čního plánu MPZ Frýdek (viz.
   příloha č. 2 k usnesení)49/96/2002      Dodatek ke Statutu komise regenerace

Rada města

s c hv a l u je

dodatek ke Statutu komise regenerace (viz příloha č. 1 k usnesení).50/96/2002      Dodatky ke smlouvám mezi Městem Frýdek-Místek
           a Dobrovolným svazkem obcí povodí Olešná o poskytnutí
           investičních transferů

Rada města

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města u z a v ř í t

dodatky ke smlouvám mezi Městem Frýdek-Místek a Dobrovolným svazkem obcí povodí
Olešná o poskytnutí investičních transferů tomuto svazku z rozpočtu města Frýdek-Místek pro
rok 2000 a rok 2001 (viz přílohy č. 1 a 2 k usnesení).51/96/2002      Poskytnutí investičních transferu Dobrovolnému svazku
           obcí povodí Olešná z rozpočtu města Frýdek-Místek pro
           rok 2002

Rada města

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města u z a v ř í t

smlouvu mezi Městem Frýdek-Místek a Dobrovolným svazkem obcí povodí Olešná o
poskytnutí investičního transferu tomuto svazku ze svých prostředků z rozpočtu Města
Frýdek-Místek pro rok 2002 ve výši 300.000,- Kč (viz příloha č. 1 k usnesení).


                       34
52/96/2002      Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Frýdecko-
           Místecka a Dobrovolného svazku obcí povodí Olešná za rok
           2001

Rada města

d o p o r u č u j e zastupitelstvu města v z í t n a v ě d o m í

závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Frýdecko-Místecka a Dobrovolného svazku obcí
povodí Olešná za rok 2001 (viz příloha č. 1 a 2 k usnesení).53/96/2002      Zadání veřejné zakázky na „Zpracování energetických
           auditů objektů ve vlastnictví Města Frýdku-Místku“ dle
           § 49 zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění

Rada města

1. r o z h o d l a

o vyloučení uchazečů: SKAREA, s.r.o., V Závětří 861/24, Ostrava-Svinov, IČO: 25882015,
TEVOS, s.ro., Horní Těrlicko 731, IČO: 14613948, REMER, s.r.o., Hřbitovní 429, Třinec V,
IČO: 19015003, MAR-TECH, s.r.o, Bratří Čapků 821, Uničov, IČO: 47679832, MIOT, Ing.
Otakar Mikula, Staříč, IČO: 43547079, C.E.I.S., s.r.o., Polní 35, Český Těšín, IČO:
25843931,

2. r o z h o d l a

o zadání veřejné zakázky na „Zpracování energetických auditů objektů ve vlastnictví Města
Frýdku-Místku“, dle § 49 zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění uchazeči: ENBRA, s.r.o.,
se sídlem Durďákova 5, Brno, IČO: 44015844 za cenu 7.749.000,- Kč včetně DPH.54/96/2002      Zadání veřejné zakázky na zpracování „Studie aquaparku
           umístěného v rekreační oblasti přehrady Olešná“ dle § 49b)
           zákona č. 199/1994 Sb.v platném znění
Rada města

ro z ho dla

o zadání veřejné zakázky na zpracování „Studie aquaparku umístěného v rekreační oblasti
přehrady Olešná“, dle § 49b) zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění uchazeči společnosti
Hutní Projekt Frýdek-Místek a.s., se sídlem tř. 28. října 1495, IČO: 45193584 za cenu
364.350,- Kč včetně DPH.
                      35
55/96/2002      Zadání veřejné zakázky na dodávku projektové
           dokumentace stavební řízení a realizaci na investiční akci
           „Inţenýrské sítě – lokalita Hliník“

Rada města

1. r o z h o d l a

o zadání veřejné zakázky na dodávku projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci
vč.vyřízení stavebních povolení s doloţkou nabytí právní moci na akci: Inţenýrské sítě –
lokalita Hliník způsobem dle § 49 b) zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
v platném znění uchazeči: Geoengineering spol. s.r.o., Korunní 32, 709 00 Ostrava IČO:
47668121 za cenu 808 080,-Kč (714 000,-Kč proj. dokumentace + 41 580,- Kč autorský
dozor + 52 500,- Kč geologický průzkum),

2. r o z h o d l a

zplnomocnit zhotovitele veřejné zakázky: Inţenýrské sítě – lokalita Hliník - zpracovatele
projektové dokumentace firmu Geoengineering spol. s.r.o., Korunní 32, 709 00 Ostrava , IČO:
47668121 k provádění veškerých právních úkonů ve smyslu zákona č. 71/1967 Sb. správního
řádu a zákona č. 50/1976 Sb. stavebního zákona v platném znění, týkajících se stavebního
řízení.


56/96/2002      Zadání veřejné zakázky na rozšíření dodávky stavebních
           prací původní zakázky „Průmyslová zóna Chlebovice“

Rada města

ro z ho dla

o zadání veřejné zakázky na rozšíření stavebních prací původní zakázky : „Průmyslová zóna
Chlebovice“ způsobem dle § 50 odst. 1 d) zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných
zakázek v platném znění, uchazeči - LESOSTAVBY Frýdek-Místek, a.s., Slezská 2766, 738
01 Frýdek-Místek, IČO 45193118, za cenu 98 800,- Kč vč. DPH.


57/96/2002      Zadání veřejné zakázky na jednostupňovou projektovou
           dokumentaci do hloubky realizačního projektu včetně
           vyřízení stavebního povolení v právní moci na „Napojení
           nemovitostí č.p. 146 a 147 na STL plynovod Chlebovice“
Rada města

ro z ho dla

o zadání veřejné zakázky na dodávku jednostupňové projektové dokumentace do hloubky
realizačního projektu včetně vyřízení stavebního povolení v právní moci na „Napojení


                      36
nemovitostí č.p. 146 a 147 na STL plynovod Chlebovice“ dle § 49b zákona č. 199/1994 Sb.
v platném znění, uchazeči PEVA-PLAST, s.r.o., stavebně montáţní firma, Pionýrů 2069,
Frýdek-Místek, IČO 25859528, za cenu 39.900,- Kč (včetně DPH), dle přílohy.58/96/2002      Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. sml./inv./23/2002 na
           dodávku stavby „Regulační stanice Chlebovice“

Rada města

s c hv a l u je

předloţený dodatek č. 2 ke smlouvě č. sml./inv./23/2002 na dodávku stavby „Re gulační
stanice Chlebovice“ (viz příloha č. 1 k usnesení).59/96/2002      Zadání veřejné zakázky na dodávku projektové
           dokumentace a autorského dozoru investiční akce „CMPM
           – dílny ul. Janáčkova rekonstrukce budovy“

Rada města

ro z ho dla

o zadání veřejné zakázky na dodávku projektové dokumentace a autorského dozoru
investiční akce „CMPM – dílny ul. Janáčkova rekonstrukce budovy“ způsobem dle § 49b
zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění uchazeči, Ing. Miroslavu Havláskovi – sdruţení
ARPIA, 4. května 217, 738 02 Frýdek-Místek, IČO: 15409228, za cenu 281 400,- Kč včetně
DPH, za projektovou dokumentaci a autorský dozor dle přílohy.
60/96/2002      Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě sml./inv./50/2002 na akci
           „ZŠ Frýdek-Místek,ul.Pionýrů – úpravy ve školní kuchyni
           (6.ZŠ)“

Rada města

ro z ho dla

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě sml./inv./50/2002 na investiční akci „ZŠ Frýdek-Místek,
ul. Pionýrů – úpravy ve školní kuchyni (6.ZŠ)“ se zhotovitelem STAVING Frýdek s.r.o.,
Druţstevní 844, 738 02 Frýdek-Místek, IČO: 25844849 dle předloţeného návrhu.
                      37
61/96/2002      Změna předmětu plnění veřejné zakázky na akci „ZŠ
           Frýdek-Místek, tř. Čs.armády 570 – stavební úpravy ve
           školní kuchyni“

Rada města

1. b e r e n a v ě d o m í

změnu předmětu plnění veřejné zakázky na akci „ZŠ Frýdek-Místek, tř. Čs. armády 570 –
stavební úpravy ve školní kuchyni“,

2. r o z h o d l a

o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo sml./inv./43/2002 na dodávku stavebních prací
v rozsahu důvodové zprávy.62/96/2002      Změna předmětu plnění veřejné zakázky na akci „ZŠ
           Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 139 – stavební úpravy
           školní kuchyně“

Rada města

1. b e r e n a v ě d o m í

změnu předmětu plnění veřejné zakázky na akci ZŠ Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 139 -
stavební úpravy školní kuchyně,


2. r o z h o d l a

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo sml./inv./63/02 na dodávku stavebních prací
v rozsahu dle důvodové zprávy.63/96/2002      Změna předmětu plnění veřejné zakázky na akci „Základní
           škola Jiřího z Poděbrad – opravy bazénu“

Rada města

1. b e r e n a v ě d o m í

upřesnění předmětu plnění veřejné zakázky na akci „Základní škola Jiřího z Poděbrad –
opravy bazénu,                       38
2. r o z h o d l a

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo sml./inv./52/2002 na dodávku stavebních prací
v rozsahu důvodové zprávy.64/96/2002      Zadání veřejné zakázky na rozšíření dodávky stavebních
           prací původní zakázky a změnu předmětu díla „Penzion pro
           důchodce ul. Lískovecká – terasy, izolace“

Rada města

ro z ho dla

o změně předmětu díla a zadání veřejné zakázky na rozšíření stavebních prací původní
zakázky „Penzion pro důchodce ul. Lískovecká – terasy, izolace“ způsobem dle § 50 odst. 1
d) zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, uchazeči -
STAVING Frýdek s.r.o., Druţstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek, IČ : 25844849, za cenu
174 981,- Kč vč. DPH.
65/96/2002      Zadání veřejné zakázky na dodávku stavby investiční
           akce „Národní dům Palackého 134 ve F-M – stavební
           úpravy dvora včetně kanalizace“

Rada města

ro z ho dla

o zadání veřejné zakázky na dodávku stavby „ Národní dům Palackého 134 ve F-M –
Stavební úpravy dvora včetně kanalizace “ dle § 49a zákona č. 199/1994 Sb.
v platném znění uchazeči VITÁSEK s. r. o. Ing. Tomáš Vitásek, Beskydská 1488 B,
738 01 Frýdek-Místek, IČO 25 89 1341 za cenu 3 139 163,- Kč vč. DPH .


66/96/2002      Zadání veřejné zakázky dle § 49 zákona č. 199/1994 Sb.
           v platném znění na dodávku stavby „Technická
           infrastruktura – lokalita Zátiší“
Rada města

1. r o z h o d l a

o vyloučení uchazečů SPOLSTAV, v.o.s., Vyšní Lhoty 53, 739 51 Dobrá, IČO: 19014961 a
Zdeněk Podrygala, Pod nemocnicí 2057, Ostrava 8, 708 00, IČO: 61953458 z důvodů
uvedených v důvodové zprávě,


                      39
2. r o z h o d l a

o zadání veřejné zakázky na dodávku stavby „Technická infrastruktura – lokalita Zátiší“ dle §
49 zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění, uchazeči Dušan Polách, Kunčičky u Bašky 325,
739 01 BAŠKA, IČO: 16662571 za cenu 20 890 143,70 Kč (včetně DPH), dle přílohy
předloţeného materiálu.


67/96/2002        Zadání veřejné zakázky „Oprava střechy a krovu budovy
             Městského úřadu Frýdek-Místek,ul.Radniční 1149“

Rada města

ro z ho dla

o zadání veřejné zakázky „Oprava střechy a krovu budovy Městského úřadu Frýdek-Místek,
ul. Radniční 1149“ v souladu s § 49b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění společnosti Školstav – Ivo Jarolím, Na Vyhlídce 2550, Frýdek-Místek, IČ
11541351, za nabídkovou cenu 533 889,- Kč včetně DPH.68/96/2002        Uzavření darovací smlouvy

Rada města

ro z ho dla

uzavřít darovací smlouvu mezi městem Frýdek-Místek a obcí Vrané nad Vltavou dle přílohy
č. 1 k usnesení.


69/96/2002        Uzavření leasingové smlouvy

Rada města
1. r o z h o d l a
uzavřít leasingovou smlouvu č. 14022203 mezi společností ČP leasing, a.s., nám.Hrdinů
1634, Praha 4 jako pronajímatelem a městem Frýdek-Místek, Radniční 1148 jako nájemcem,
s předmětem plnění Škoda Suberp Elegance a příslušnou pojistnou smlouvu (havarijní
pojištění vozidla a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) dle přílohy č. 1 a 2 k tomuto
usnesení,

2. d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města uzavřít „dohodu o splátkách“, jako součást leasingové smlouvy č.
14022203, mezi městem Frýdek-Místek a společností ČP leasing, a.s., nám.Hrdinů 1634, Praha
4, a to dle přílohy č. 1 k usnesení.


                       40
70/96/2002      Uzavření dodatku ke kupní smlouvě

Rada města
ro z ho dla
uzavřít dodatek č. 200201 ke kupní smlouvě č. 62002 uzavřené mezi městem Frýdek-Místek a
společností DISTEP, a.s. týkající se dodávky tepelné energie pro ústřední vytápění, dodávky
teplé uţitkové vody a dodávky studené pitné vody dle přílohy č. 1. k usnesení.
71/96/2002      Rozšíření dvou veřejných zakázek v oblasti informačního
           systému Městského úřadu Frýdek-Místek


Rada města
1. r o z h o d l a

o rozšíření veřejné zakázky „Nákup licencí a poskytnutí technické podpory softwarového
produktu Four J´s Dynamic Virtual Machine“ o nákup 47 licencí způsobem dle § 50 d) zák. č.
199/1994 Sb., v platném znění uchazeči VERA, spol. s r. o., Luţná 2, 160 00 Praha 6, IČ:
62587978, za cenu 411.250,- Kč včetně DPH,

2. r o z h o d l a

o rozšíření veřejné zakázky „Poskytování technické údrţby a převod softwarových produktů
IBM Informix“ o nákup 43 licencí způsobem dle § 50 d) zák. č. 199/1994 Sb., v platném
znění uchazeči VERA, spol. s r. o., Luţná 2, 160 00 Praha 6, IČ: 62587978, za cenu
440.739,25 Kč včetně DPH.72/96/2002      Zadání veřejné zakázky „Zabezpečení voleb do Senátu
           Parlamentu České republiky a voleb do zastupitelstev obcí
           výpočetní technikou“

Rada města

ro z ho dla

o zadání veřejné zakázky „Zabezpečení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a voleb
do zastupitelstev obcí výpočetní technikou“ v souladu s § 49b) zákona č. 199/1994 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti ABM Morava s.r.o., U Staré pošty
52, Frýdek-Místek, IČ 25067753, za nabídkovou cenu 226 800,- Kč včetně DPH.                      41
73/96/2002       Oznámení o době a místě konání voleb


Rada města

be re na v ě do mí

oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a voleb do
Zastupitelstva města Frýdku-Místku.74/96/2002       Rozšíření prostoru pro prezentaci politických stran ve
            Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku

Rada města

1. r u š í

usnesení Rady města Frýdku-Místku č. 52/95/2002 ze dne 20.8.2002,

2. s c h v a l u j e

moţnost rozšíření prostoru pro prezentaci politických stran kandidujících v komunálních
volbách 2002 ve Frýdku-Místku z plánované půlstrany na celou stranu Zpravodaje Rady
města Frýdku-Místku, tj. navýšení počtu stran o 8,

3. n e s c h v a l u j e

moţnost inzerce pro prezentaci kandidátů kandidujících v senátních volbách 2002 ve
Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku.
75/96/2002       Zadání veřejné zakázky na rozšíření prací původní zakázky
            „tisk Zpravodaje Rady města Frýdek-Místek“
Rada města

ro z ho dla

o zadání veřejné zakázky na rozšíření předmětu rozsahu původní zakázky „tisk Zpravodaje
Rady města Frýdek-Místek“ způsobem dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 199/1994 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uchazeči - RINGIER PRINT spol. s r.o.,
Novinářská 1254/7, Ostrava, IČ: 49702475, za cenu max. do 25.724,50 Kč (včetně DPH)/rok,
v rozsahu dle přílohy č. 1 k usnesení.
                      42
76/96/2002      Zpráva o vyhodnocení činnosti odborů Městského úřadu ve
           Frýdku-Místku za volební období 1998-2002

Rada města

be re na v ě do mí

zprávu o vyhodnocení činnosti odborů Městského úřadu ve Frýdku-Místku za volební období
1998 – 2002 (viz příloha č. 1 k usnesení).
77/96/2002      Sluţební cesta

Rada města

s c hv a l u je

Ing. Evě Richtrové sluţební cestu ve dnech 25. aţ 30. září 2002 na mezinárodní konferenci
k aktuálnímu stavu mezinárodních výměn studentů a integrace mládeţe ve Frankfurtu.
78/96/2002      Sluţební cesta ředitelů školských a kulturních
           příspěvkových organizací do Maďarska

Rada města

s c hv a l u je

sluţební cestu ředitelů školských a kulturních příspěvkových organizací do Maďarska.
79/96/2002      Informace o postupu reformy veřejné správy

Rada města

b e r e n a v ě d o mí

informaci o postupu reformy veřejné správy.
                       43
 80/96/2002      Oznámení Ing. Petra Rafaje o změně statutu z uvolněného
           člena zastupitelstva města, rady města a místostarosty na
           neuvolněného člena zastupitelstva města,rady města a
           místostarosty
           Návrh na stanovení měsíční odměny za výkon funkce
           neuvolněného místostarosty Ing. Petra Rafaje

 Rada města

 d o p o r u č u j e zastupitelstvu města

 1. v z í t n a v ě d o m í

 oznámení Ing. Petra Rafaje o změně statutu z uvolněného člena zastupitelstva města, rady
 města a místostarosty na neuvolněného člena zastupitelstva města, rady města a místostarosty
 s ohledem na zahájení výkonu poslance Poslanecké sněmovny ČR ve volebním období 2002 –
 2006. K uvedené změně došlo ke dni 1.7.2002,

2. s c h v á l i t

měsíční odměnu za výkon funkce pro neuvolněného místotarostu Ing. Petra Rafaje dle
předloţeného návrhu (viz příloha č. 1 k usnesení) s účinností od 1. 7. 2002.81/96/2002      Informace o oficiálním pozvání delegace města Frýdku-
           Místku k návštěvě partnerského města AMES v USA v roce
           2004

Rada města

be re na v ě do mí

informaci o oficiálním pozvání delegace města Frýdku-Místku k návštěvě partnerského města
AMES v USA v roce 2004.


82/96/2002      Změna organizační struktury a počtu zaměstnanců Města
           Frýdku-Místku zařazených do Městského úřadu ve Frýdku-
           Místku.

Rada města

s c hv a l u je

 1. změnu organizační struktury na oddělení tajemníka a zvýšení počtu zaměstnanců o 17, a to
 na úseku přípravy reformy státní správy s účinností od 16. 9. 2002 do 22. 12. 2002 (viz
 příloha č. 1 k usnesení),


                       44
2. počet zaměstnanců Města Frýdku-Místku zařazených do Městského úřadu ve Frýdku-
Místku k 16.9.2002 v počtu 243.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ing. Eva R i c h t r o v á                    PhDr. Zdeněk S t o l a ř
       místostarostka                           starosta města
Zapsala: Tománková Hana,
     kancelář starosty
Frýdek-Místek 2002-09-11
                            45
46

								
To top