Docstoc

Xquery

Document Sample
Xquery Powered By Docstoc
					             XQuery

Kielen määrittely
Vertailu relaatiotietokantaan
XQueryn käsitteitä ja kielen toiminta
FLWOR ForLetWhereOrderbyReturn
Esimerkki
XML Query Use Cases kyselyjä
             XQuery
  XQuery ei ole vielä valmis eikä sen määrittely ole
  saavuttanut suositustasoa
   – XQuery 1.0: An XML Query Language
    http://www.w3.org/TR/xquery/
  – XQuery 1.0 and XPath 2.0 Data Model
    http://www.w3.org/TR/query-datamodel/
  – XQuery 1.0 and XPath 2.0 Functions and Operators
    http://www.w3.org/TR/xquery-operators/
  – Useita muita dokumentteja
            XQuery
  liittyy läheisesti seuraaviin määrityksiin
   – XML
   – XML Schema
   – XSLT
   – XPath (XQueryn määritellään olevan XPath –
    suosituksen laajennus)
   Relaatiokanta vs. XML -dokumentti
Relaatiokanta          XML -dokumentti
säännöllinen rakenne ja     heterogeeninen sisältö ja ei
repositori on olemassa     ole olemassa repositoria

sarakkeet ovat atomisia     elementit ovat sisäkkäisiä


taulun rivissä ei järjestystä  elementtien järjestys on
(relaatiomallissa)       olennaista

puuttuva tieto on rivissä    elementti voi puuttua
arvona NULL           kokonaan
               XQuery
  XQuery Working Groupin tarkoitus on luoda joustava kyselykieli

  - saadaan tietoa haettua dokumenteista
  - luodaan yhteys tietokantojen ja www-dokumenttien välille
  - lopullinen tavoite: mahdollistetaan xml- dokumenttien käsittely
    tietokantamaisesti

  – myöhemmin mahdollisesti määritellään kieleen myös
   päivitysominaisuus
          XQuery tietomalli
  XQuery -kielen syöttö- ja tulostus määritellään
  tietomallin (data model) avulla
   – malli perustuu peräkkäisten alkioiden eli jonon
    käsitteeseen
                  Jono
  jonon (sequence) määritellään muodostuvan järjestetystä
  joukosta, jossa on nollasta useaan alkiota (item)
  alkio voi olla joko solmu (node) tai perustietoalkio,
  jonka tyyppi on XML Scheman määrittelemä
  perustietotyyppi
   – merkkijono, kokonaisluku, desimaaliluku,
    päivämäärä, ...

  – esimerkki numerojonosta: 1,2,3,6,9
             Solmu
  Solmu on jokin seuraavista seitsemästä
   – elementti
   – attribuutti
   – teksti
   – dokumentti
   – kommentti
   – PI
   – nimiavaruussolmu
      Dokumentti tuotteet.xml ja tarjoukset.xml
<tuotteet>              <tarjoukset>
 <tuote status="kaupan">        <tarjous>
 <numero>123</numero>         <asiakas>1420</asiakas>
 <myyja>1002</myyja>          <tuote>123</tuote>
 <kuvaus>Hyvä taskulamppu</kuvaus>   <tarjoushinta>1.40</tarjoushinta>
 <minihinta>1.00</minimihinta>    </tarjous>
 <loppupvm>2003-06-01</loppupvm>   <tarjous>
 </tuote>                ....
 <tuote status="kaupan">
 ....                 </tarjous>
                    <tarjous>
 </tuote>                <asiakas>1210</asiakas>
</tuotteet>               <tuote>123</tuote>
                    <tarjoushinta>1.70</tarjoushinta>
                    </tarjous>
Tietomalli      D  tuotteet.xml

           E  tuotteet

                       tuote
    tuote  E   A  status       E    A  E      E   E    E     E  T      T   T    T     T
numero   myyja kuvaus minimihinta loppupvm
   Uusien elementtien muodostus

  XQUERY kieli tuo XPATH-ilmaisuihin nähden
  lisää ominaisuuksia, sillä kyselykielellä voidaan
  muodostaa myös uusia elementtejä.
  XPATH -kieli voi käsitellä vain olemassa olevia
  elementtejä !
   Uusien elementtien muodostus

  Luodaan seuraavassa elementti
   – jos teksti on osa XQuery -kielisessä ohjelmassa, se luo
    uuden elementin esimerkiksi kyselyn tuloksena
    syntyvään dokumenttiin.

    <korkein_tarjous status="avoin">
     <numero>123</numero>
     <tarjottu_hinta>1.70</tarjottu_hinta>
    </korkein_tarjous>
    Uusien elementtien muodostus
  Jos halutaan luoda sisällöltään muuttuvia elementtejä, joudutaan
  muuttamaan menetelmää

     <korkein_tarjous status={”$s”}>
      <numero>{$t}</numero>
      <tarjottu_hinta> {max($tarjoukset[tuote = $e]/tarjoushinta)}
      </tarjottu_hinta>
     </korkein_tarjous>

  muuttujille $s, $t, $tarjoukset täytyy asettaa arvot, ennen kuin elementtien
  muodostus onnistuu
               XQuery kielestä
XQuery -kieli sisältää seuraavia perusrakenteita:

1. polkumääritys
       XPath

2. elementin määritys
       XQueryn ohjelmien tuloksena syntyy uusia elementtejä ja kielessä on
       mekanismi niiden luomiseen

3. FLWR lauseet
     FOR, LET, WHERE ja RETURN
      lauseiden avulla esimerkiksi generoidaan esimerkiksi uusia elementtejä
            XQuery kielestä
4. operaattorit ja funktiot
   – operaattorita ovat +, -, *, /, div, mod,
   – funktioita on iso joukko: päivämääräfunktioita, min, max, avg, count
        katso http://www.w3.org/TR/xquery-operators/


   – vertailuoperaattorit
        <, <=, >, >=, !=


5. ehdolliset määritykset
      if (ehto)
       then ...
      else ...
            XQuery kielestä
6. määrälliset määritykset
   – every, some: esimerkki
     every $tuote in //tuote satisfies $tuote/@status
     (lause on tosi, jos kaikilla tuote-elementeillä on status-attribuutti)

     some $tuote in //tuote satisfies $tuote/@status
     (lause on tosi jos ainakin yhdellä tuote- elementillä on status-attribuutti)

7. tietotyypin testaus- tai muokkausmääritykset
   – mahdollisuus muuttaa tietotyyppejä toisiksi ja kysyä jonkin muuttujan
     tietotyyppiä. Lisäksi on mahdollista omien tietotyyppien luonti
              Kyselyesimerkki Q1
Q1:
   Tee lista, jossa on tuotenumero ja tuotekuvaus niistä tuotteista, jotka ovat tällä hetkellä
   kaupattavana, joiden kuvaus sisältää tekstin “Bicycle” ja lajittele lista
   tuotenumerojärjestykseen.   Katso esimerkkitaulut osoitteesta

      http://www.w3.org/TR/xmlquery-use-cases/#rdb
            Kyselyesimerkki Q1
<result>
 {
  for $i in document("items.xml")//item_tuple
  where $i/start_date <= current-date()
  and $i/end_date >= current-date()
  and contains($i/description, "Bicycle")
  order by $i/itemno
  return
   <item_tuple>
     { $i/itemno }
     { $i/description }
   </item_tuple>
 }
</result>
           Kyselyesimerkki Q1
<result>
 <item_tuple>
   <itemno>1003</itemno>
   <description>Old Bicycle</description>
 </item_tuple>
 <item_tuple>
   <itemno>1007</itemno>
   <description>Racing Bicycle</description>
 </item_tuple>
</result>
     XQuery kielen sääntöjä


• kieli on case sensitive
• avainsanat kirjoitetaan lower case
• kommentti {-- --}
    XQuery kielen lausekkeet

• literaalivakiot, esimerkkejä
   • integer 47
   • decimal 4.7
   • string "47" tai '47'

• kieli sisältää joitain konstruktoreja, esimerkiksi
   • date("2003-05-06")

• sulkujen käyttö ja aritmeettiset lausekkeet
   • (2+4)*5
    XQuery kielen lausekkeet

• jono, alkiot erotetaan pilkulla
     • 1,2,3
     • (1,2,3)
     • 1 to 3
    XQuery kielen lausekkeet

• XQuery -kielen muuttujanimi alkaa $-merkillä

   • esimerkiksi

    let $start := 1, $stop :=3
    return $start to $stop
      XQuery kielen lausekkeet

• Predikaatit
 • predikaattilausekkeet on hakasuluissa, ja niiden
   avulla valitaan jonoon tulevia elementtejä

•  Ilmaisussa
    document("tuotteet.xml"/*/tuote[myyja="1002"]/kuvaus

    on predikaatti fraasi myyja=“1002"
    XQuery kielen lausekkeet

• Jos tuote -solmulla on minimihinta -lapsisolmu,
 niin voidaan tehdä valinta (filterointi)

     tuote[minimihinta > 1000]

  mukaan valitaan ne elementit. jotka täyttävät ehdot

• Jos elementtejä ei löydy, niin tietoja ei tule
 käsitelyyn
    XQuery kielen lausekkeet

• Vertailuoperaattoreista HUOM

• =, !=, >, >=, <, <= valitsevat mukaan edellisessä
 kohdassa ne tuote-elementit, joilla vähintää yksi
 minimihinta -lapsisolmu, joka täyttää ehdon

• eq, ne, lt,le, gt, ge operaattorit valitsevat, jos
 täsmälleen yksi ehdot täyttävä lapsisolmu on
 olemassa, jos niitä on useampia, niin tulee virhe
      XQuery kielen lausekkeet
Solmujen vertailu

  •  is ja isnot
     • ($s1 is $s2) on tosi jos molemmat muuttujat
       ovat sidotut täsmälleen samaan solmuun

  • <<
     • ($s1 << $s2) on tosi, jos $s1 solmu esiintyy
      dokumentissa ennen solmua $s2
      XQuery kielen lausekkeet
Negaatio
• not

esimerkki, valitaan ne tuote -elementit, jotka eivät sisällä
  minimihinta elementtiä

tuote[not(minimihinta)]
                 Esimerkki
  Käytetään seuraavassa esimerkkinä dokumentissa
   XML Query Use Cases
   W3C Working Draft 15 November 2002
     http://www.w3.org/TR/xmlquery-use-cases/
     olevaa kohtaa Use Case R

  esimerkki muodostuu kolmesta dokumentista, jotka seuraavassa esitetään
  relaatiokantamuodossa
   – USERS ( USERID, NAME, RATING )
   – ITEMS ( ITEMNO, DESCRIPTION, OFFERED_BY, START_DATE,
              END_DATE, RESERVE_PRICE )
   – BIDS ( USERID, ITEMNO, BID, BID_DATE )
             Esimerkki

  Esimerkissämme käytettävien dokumenttien DTD -
  kuvaukset ovat seuraavat:
<!DOCTYPE users [
 <!ELEMENT users  (user_tuple*)>
 <!ELEMENT user_tuple (userid, name, rating?)>
 <!ELEMENT userid (#PCDATA)>
 <!ELEMENT name  (#PCDATA)>
 <!ELEMENT rating (#PCDATA)>
]>
              Esimerkki
<!DOCTYPE items [
 <!ELEMENT items     (item_tuple*)>
 <!ELEMENT item_tuple  (itemno, description, offered_by,
              start_date?, end_date?, reserve_price? )>
 <!ELEMENT  itemno   (#PCDATA)>
 <!ELEMENT  description (#PCDATA)>
 <!ELEMENT  offered_by (#PCDATA)>
 <!ELEMENT  start_date (#PCDATA)>
 <!ELEMENT  end_date  (#PCDATA)>
 <!ELEMENT  reserve_price (#PCDATA)>
]>

<!DOCTYPE bids [
 <!ELEMENT bids    (bid_tuple*)>
 <!ELEMENT bid_tuple  (userid, itemno, bid, bid_date)>
 <!ELEMENT userid   (#PCDATA)>
 <!ELEMENT itemno   (#PCDATA)>
 <!ELEMENT bid     (#PCDATA)>
 <!ELEMENT bid_date  (#PCDATA)>
]>
             Sanastoa
users = käyttäjät (asiakkaat)
items = tuotteet (huutokaupattavat esineet)
bids = tarjoukset (huutokauppahuudot)


item number = tuotenumero
description = tuotekuvaus
rate = luotettavuuden arvo
reserve price = alin hyväksyttävä hinta
bicycle = polkupyörä
tricycle = kolmipyörä
         Esimerkki (users)

<users>
  <user_tuple>
     <userid>U01</userid>
     <name>Tom Jones</name>
     <rating>B</rating>
  </user_tuple>
…...
            Esimerkki (items)
<items>
  <item_tuple>
     <itemno>1001</itemno>
     <description>Red Bicycle</description>
     <offered_by>U01</offered_by>
     <start_date>1999-01-05</start_date>
     <end_date>1999-01-20</end_date>
     <reserve_price>40</reserve_price>
  </item_tuple>

…….
            Esimerkki (bids)
<bids>
  <bid_tuple>
     <userid>U02</userid>
     <itemno>1001</itemno>
     <bid>35</bid>
     <bid_date>1999-01-07</bid_date>
     </bid_tuple>
  <bid_tuple>

…….
     Esimerkin tiedot

USERS
USERID  NAME      RATING
U01   Tom Jones   B
U02   Mary Doe    A
U03   Dee Linquent  D
U04   Roger Smith  C
U05   Jack Sprat   B
U06   Rip Van Winkle B
                Tiedot
ITEMS
ITEMNO DESCRIPTION   OFFRD  START_DATE   END_DATE     RS_PRICE

1001  Red Bicycle   U01   1999-01-05   1999-01-20     40
1002  Motorcycle    U02   1999-02-11   1999-03-15     500
1003  Old Bicycle   U02   1999-01-10   1999-02-20     25
1004  Tricycle     U01   1999-02-25   1999-03-08     15
1005  Tennis Racket  U03   1999-03-19   1999-04-30     20
1006  Helicopter    U03   1999-05-05   1999-05-25    50000
1007  Racing Bicycle  U04   1999-01-20   1999-02-20     200
1008  Broken Bicycle  U01   1999-02-05   1999-03-06     25
                   OFFRD  = OFFERED_BY
                   RS_PRICE = RESERVED_PRICE
        Tiedot
BIDS
USERID ITEMNO  BID  BID_DATE
U02    1001  35 1999-01-07
U04    1001  40 1999-01-08
U02    1001  45 1999-01-11
U04    1001  50 1999-01-13
U02    1001  55 1999-01-15
U01    1002 400 1999-02-14
U02    1002 600 1999-02-16
U03    1002 800 1999-02-17
U04    1002 1000 1999-02-25
U02    1002 1200 1999-03-02
U04    1003  15 1999-01-22
U05    1003  20 1999-02-03
U01    1004  40 1999-03-05
U03    1007 175 1999-01-25
U05    1007 200 1999-02-08
U04    1007 225 1999-02-12
           Kyselyn rakenne
  Tee lista, johon tulee kuvaus niistä tuotteista, joita U01 tarjoaa
  myytäväksi.

   <tulos>
   {
   for $b in document("items.xml")/items/item_tuple
   where $b/offered_by = "U01"
   return
    <kuvaus>
    { $b/description }
    </kuvaus>
   }
   </tulos>
      Kyselyn rakenne
<tulos>    XQueryn palauttaman
...      dokumentin alku- ja lopputagit
...
</tulos> {      XQuery-ohjelma rajataan
 .......   aaltosuluilla
 }
         Kyselyn rakenne
 for $b in document("items.xml")/items/item_tuple
  where $b/offered_by = "U01"
        valitaan seuraavat elementit vuorotellen muuttujan $b
for $b     arvoiksi

                    haetaan elementit dokumentista
in document("items.xml")        items.xml

                     valitaan vuorollaan kukin items_tuple
/items/item_tuple            elementtisuhteelliseksi osoitteeksi

where       lauseessa on where-ehto

           haetaan $b/offered_by elemetin arvo
$b/offered_by     (kukin items_tuple elementti vuorollaan

          verrataan, onko haettu arvo ”U01”. Jos on, otetaan elementti
= "U01"       jatkokäsittelyyn ja jos ei ole , niin siirrytään seuraavaan
          elementtiin
           Kyselyn rakenne
    return
     <kuvaus>
     { $b/description }
     </kuvaus>
                   palautetaan
 return
                   palautettavan elementin alku- ja
 /<kuvaus>
                   lopputagi
 ..
 </kuvaus>

               aaltosulkujen väliin sijoitetaan elementin $b
{ $b/description }      description -elementin sisältö
     Kyselyn tulos

 <tulos>
  <kuvaus>Red Bicycle</kuvaus>
  <kuvaus>Tricycle</kuvaus>
  <kuvaus>Broken Bicycle</kuvaus>
</tulos>
            Esimerkkikyselyt
  Seuraavat esimerkit ovat peräisin edelleen dokumentista
   XML Query Use Cases
   W3C Working Draft 15 November 2002
    http://www.w3.org/TR/xmlquery-use-cases/

    dokumentin kohdasta
    1.4 Use Case "R" - Access to Relational Data
             Kyselyesimerkki Q1
Q1:
   Tee lista, jossa on tuotenumero ja tuotekuvaus niistä tuotteista, joiden kuvauksessa
   esiintyy sana “Bicycle” ja jotka ovat tällä hetkellä kaupattavana ja lajittele lista
   tuotenumerojärjestykseen.
            Kyselyesimerkki Q1
<result>
 {
  for $i in document("items.xml")//item_tuple
  where $i/start_date <= current-date()
  and $i/end_date >= current-date()
  and contains($i/description, "Bicycle")
  order by $i/itemno
  return
   <item_tuple>
     { $i/itemno }
     { $i/description }
   </item_tuple>
 }
</result>
           Kyselyesimerkki Q1
<result>
 <item_tuple>
   <itemno>1003</itemno>
   <description>Old Bicycle</description>
 </item_tuple>
 <item_tuple>
   <itemno>1007</itemno>
   <description>Racing Bicycle</description>
 </item_tuple>
</result>
             Kyselyesimerkki Q2
Q2:
   Tee kaikista polkupyöristä lista, johon tulee tuotenumero, kuvaus ja korkein tarjous, jos
   tarjouksia on tehty.
            Kyselyesimerkki Q2
<result>
 {
  for $i in document("items.xml")//item_tuple
  let $b := document("bids.xml")//bid_tuple[itemno = $i/itemno]
  where contains($i/description, "Bicycle")
  order by $i/itemno
  return
   <item_tuple>
     { $i/itemno }
     { $i/description }
     <high_bid>{ max(for $z in $b/bid return decimal($z)) }</high_bid>
   </item_tuple>
 }
</result>
          Kyselyesimerkki Q2
<result>
<item_tuple>
<itemno>1001</itemno>
    <description>Red Bicycle</description>
    <high_bid>55.0</high_bid>
</item_tuple><item_tuple>
<itemno>1003</itemno>
    <description>Old Bicycle</description>
    <high_bid>20.0</high_bid>
</item_tuple><item_tuple>
<itemno>1007</itemno>
    <description>Racing Bicycle</description>
    <high_bid>225.0</high_bid>
</item_tuple><item_tuple>
<itemno>1008</itemno>
    <description>Broken Bicycle</description>
    <high_bid></high_bid>
</item_tuple>
</result>
             Kyselyesimerkki Q3
Q3:
   Hae ne tarjoukset, jossa asiakkaan luotettavuuden arvio on huonompi (aakkosissa
   suurempi) kuin "C".
             Kyselyesimerkki Q3
{
  for $u in document("users.xml")//user_tuple
  for $i in document("items.xml")//item_tuple
  where $u/rating > "C"
   and $i/reserve_price > 1000
   and $i/offered_by = $u/userid
  return
    <warning>
     { $u/name }
     { $u/rating }
     { $i/description }
     { $i/reserve_price }
    </warning>
 }
</result>
         Kyselyesimerkki Q3
<result>
 <warning>
   <name>Dee Linquent</name>
   <rating>D</rating>
   <description>Helicopter</description>
   <reserve_price>50000</reserve_price>
 </warning>
</result>
             Kokeile itse
Esimerkkipaikkoja:

http://xquerydemo.enosyssoftware.com/
http://tamino.demozone.softwareag.com/demoXQuery/index.html

Ja monia muita
http://www.w3.org/XML/Query

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:21
posted:7/14/2011
language:Finnish
pages:54