In Essence by zhangyun

VIEWS: 6 PAGES: 16

									In Essence
SEB MERCHANT BANKING                                     24 June 2011
The Danish Bond Market
=
              =
Bo M. Andersen
              Danish mortgage system undergoing changes=
+45 33177708
              táíÜ= jççÇóÛë= ìéÇ~íÉÇ= îáÉï= çÑ= a~åáëÜ= ãçêíÖ~ÖÉ= ÅêÉÇáí= éÉê= íÜÉ=
bo.andersen@seb.dk
              NMíÜ= çÑ= gìåÉI= ïÜÉêÉáå= íÜÉó= áåÅêÉ~ëÉ= íÜÉáê= Éî~äì~íáçå= çÑ= íÜÉ=
Henrik Arp
              êÉÑáå~åÅáåÖ=êáëâ=áå=íÜÉ=ã~àçêáíó=çÑ=íÜÉ=a~åáëÜ=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉëI=áí=Ü~ë=
+45 33281075        ÄÉÅçãÉ=~=ã~àçê=ÅÜ~ääÉåÖÉ=Ñçê=íÜÉ=ãçêíÖ~ÖÉ=ÅêÉÇáí=áåëíáíìíÉë=íç=äáîÉ=
henrik.arp@seb.dk      ìé=íç=íÜÉ=ÇÉã~åÇ=Ñçê=çîÉêÅçää~íÉê~äáò~íáçå=El`F=íç=íêó=íç=âÉÉé=íÜÉáê=
              ÅìêêÉåí=ÅêÉÇáí=ê~íáåÖëK=få=äáÖÜí=ÜÉêÉçÑ=kóâêÉÇáí=Ü~ëI=~ë=íÜÉ=Ñáêëí=~åÇ=
Frederik Nordsborg     íÜÉ=ÄáÖÖÉëí=ãçêíÖ~ÖÉ=ÅêÉÇáí=áëëìÉêI=Ü~ë=í~âÉå=íÜÉ=ÅçåëÉèìÉåÅÉ=~åÇ=
+45 33281088        ~Ç~éíÉÇ=íÜÉáê=ÑìåÇáåÖ=ãçÇÉä=ÖçáåÖ=Ñçêï~êÇ=ïáíÜ=OJíáÉê=ãçêíÖ~ÖáåÖ=
frederik.nordsborg@seb.dk  Ñçê= êÉí~áä= ÅìëíçãÉêëI= ëÉé~ê~íÉÇ= íÜÉ= ^oj= äç~åë= Ñêçã= pal= Å~éáí~ä=
              ÅÉåíêÉ= b= ~åÇ= ~ååçìåÅÉÇ= ~å= áåÅêÉ~ëÉ= áå= íÜÉ= ÅçåíêáÄìíáçå= ê~íÉ= ~åÇ=
              äç~å= íóéÉ= ÇáÑÑÉêÉåíá~íáçå= Ñêçã= eN= OMNOK=^ää=áå=~ääI=ïÉ=ÅçåëáÇÉê=íÜÉ=
              ëçäìíáçå= íç= ÄÉ= ~ÄäÉ= íç= êÉí~áå= íÜÉ= ^~~= ê~íáåÖ= çå= kóâêÉÇáíÛë= Å~éáí~ä=
              ÅÉåíêÉ= b= áå= íÜÉ= ëÜçêí= êìå= ~åÇ= áå= íÜÉ= äçåÖ= êìå= äÉëëÉå= íÜÉ= ãçêíÖ~ÖÉ=
              ÅêÉÇáí=áåëíáíìíÉÛë=åÉÉÇ=íç=éçëí=ëìééäÉãÉåí~êó=Å~éáí~äK=lå=íÜÉ=çíÜÉê=
              Ü~åÇ=íÜÉ=ãçÇÉä=ïáää=éêçÄ~Ääó=åçí=ÅçåíêáÄìíÉ=íç=~=ÅÜ~åÖÉ=áå=ÇÉÄíçê=
              ÄÉÜ~îáçê= íç= ÒäçåÖÉê= ÑìåÇáåÖÒ= áå= íÜÉ= ëÜçêí= êìåI= ~åÇ= áí= ÇçÉë= åçí=
              í~ÅâäÉ=íÜÉ=ëçäìíáçå=çÑ=íÜÉ=äçåÖ=íÉêã=ÅÜ~ääÉåÖÉë=áå=_~ëÉä=fffI=íÜ~í=ïáää=
              Üáí=íÜÉ=a~åáëÜ=ãçêíÖ~ÖÉ=ÅêÉÇáí=ã~êâÉí=áå=ÖÉåÉê~äK==cçê=ÄçíÜ=pal=b=
              åçåJÅ~ää~ÄäÉ= ãçêíÖ~ÖÉ= ÄìääÉí= ÄçåÇë= ïáíÜ= ~= ã~íìêáíó= äçåÖÉê= íÜ~å= O=
              óÉ~êë= ~åÇ= íÜÉ= ÉñáëíáåÖ= g`_ëÛ= Ñêçã= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= b= íÜÉ= åÉï= ãçÇÉä=
              ãìëí=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇ=íç=ëìééçêí=éêáÅáåÖ=~äêÉ~Çó=áå=íÜÉ=ëÜçêí=íÉêãK==
              =
              RD terminates its collaborations with Moody’s
              qÜìêëÇ~ó= ÉîÉåáåÖ= oÉ~äâêÉÇáí= a~åã~êâ= êÉäÉ~ëÉÇ= ~= Åçãé~åó=
              ~ååçìåÅÉãÉåí=íÜêçìÖÜ=k~ëÇ~è=lju=ëí~íáåÖ=íÜ~í=íÜÉ=Åçãé~åó=Ü~ë=
              ÇÉÅáÇÉÇ=íç=Éëí~ÄäáëÜ=~=åÉï=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=Ñçê=Ñáå~åÅáåÖ=çÑ=~Çàìëí~ÄäÉ=
              ê~íÉ= ãçêíÖ~ÖÉëK= qÜáë= ïáää= ÄÉ= ~å= pal= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= Ñçê= åÉï=
              ~Çàìëí~ÄäÉ=ê~íÉ=ãçêíÖ~ÖÉë=~åÇ=Ñçê=êÉÑáå~åÅáåÖ=çÑ=ÉñáëíáåÖ=~Çàìëí~ÄäÉ=
              ê~íÉ= ãçêíÖ~ÖÉëK= ^í= íÜÉ= ë~ãÉ= íáãÉ= oÉ~äâêÉÇáí= a~åã~êâ= ëçãÉïÜ~í=
              ëìêéêáëáåÖäó=~ååçìåÅÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=Åçãé~åó=ÇìÉ=íç=ÒÇáë~ÖêÉÉãÉåí=ïáíÜ=
              jççÇóÛë= áå= íÜÉ= ê~íáåÖ= áåëíáíìíÉÛë= îáÉï= çÑ= a~åáëÜ= ãçêíÖ~ÖÉ= ÅêÉÇáíÒ= Ü~ë=
              ÇÉÅáÇÉÇ= íç= ÉåÇ= íÜÉáê= ÅçJçéÉê~íáçå= ïáíÜ= jççÇóÛëI= ãÉ~åáåÖ= íÜ~í=
              jççÇóÛë= ïáää= åçí= ê~íÉ= oÉ~äâêÉÇáí= a~åã~êâÛë= ÄçåÇë= áå= íÜÉ= ÑìíìêÉK=
              m~ÖÉ=UK=
              =
 In Essence                                                            2

            Danish mortgage credit undergoing changes =
kóâêÉÇáí=~êÉ=     táíÜ= jççÇóÛë= ìéÇ~íÉÇ= îáÉï= çå= a~åáëÜ= ãçêíÖ~ÖÉ= ÅêÉÇáí= éÉê= íÜÉ= NMíÜ= çÑ=
~ÇàìëíáåÖ=íÜÉáê=    gìåÉI= ïÜÉêÉáå= íÜÉó= áåÅêÉ~ëÉ= íÜÉáê= Éî~äì~íáçå= çÑ= íÜÉ= êÉÑáå~åÅáåÖ= êáëâ= áå= íÜÉ=
ÑìíìêÉ=ãçêíÖ~ÖÉ=    ã~àçêáíó= çÑ= íÜÉ= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉëI= íÜÉ= êÉèìáêÉãÉåí= Ñçê= çîÉêÅçää~íÉê~äáò~íáçå=
ÅêÉÇáí=Ñáå~åÅáåÖÁ==  El`F= íç= êÉí~áå= íÜÉ= ÅìêêÉåí= ê~íáåÖë= ïáää= éêçÄ~Ääó= ÄÉ= ëç= ÜáÖÜ= íÜ~í= áí= Å~å=
            ÄÉÅçãÉ= ~= ã~àçê= ëíê~áå= çå= íÜÉ= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉë= íç= Åçãéäó= ïáíÜ= íÜÉ= åÉï=
            ÇÉã~åÇëK=få=äáÖÜí=ÜÉêÉçÑ=kóâêÉÇáí=çå=qìÉëÇ~ó=íÜÉ=ONëí=çÑ=gìåÉ=~ååçìåÅÉÇ=
            éä~åë= íç= ~Çàìëí= íÜÉ= ÑìåÇáåÖ= ãçÇÉä= Ñçê= éêáî~íÉ= ÇÉÄíçêë= ïáíÜ= íÜÉ= ã~àçê=
            ÅÜ~åÖÉë=ëí~íÉÇ=ÄÉäçïX=
 Á=táíÜ=~å=      =
 áåíêçÇìÅíáçå=çÑ=OJ      fåíêçÇìÅíáçå= çÑ= OJíáÉê= ãçêíÖ~ÖáåÖ= Ñçê= åÉï= êÉí~áä= äç~åë= Ñêçã= eN=
 íáÉê=ãçêíÖ~ÖáåÖ=Ñçê=      OMNOI=ïÜÉêÉ=MJSMB=çÑ=íÜÉ=äç~åë=iqs=Eäç~åJíçJî~äìÉF=áë=Ñáå~åÅÉÇ=áå=
 êÉí~áä=ÅìëíçãÉêëI=       palëÛ=~åÇ=íÜÉ=êÉã~áåáåÖ=SMJUMB=áå=åÉï=OJíáÉê=ol=ÄçåÇë=EolOiFK=
 ëÉé~ê~íáçå=çÑ=        léÉåáåÖ=çÑ=~=ëÉé~ê~íÉ=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=Ñçê=áëëì~åÅÉ=çÑ=ÄìääÉíëK==
 ^ojÛë==áå=~=         fåÅêÉ~ëÉÇ= ~åÇ= éêçÄ~Ääó= ÇáÑÑÉêÉåíá~íÉÇ= ÅçåíêáÄìíáçå= ê~íÉë=
 ëÉé~ê~íÉ=Å~éáí~ä=        ÇÉéÉåÇáåÖ=çå=äç~å=íóéÉI=ïÜÉêÉ=~Çàìëí~ÄäÉ=áåíÉêÉëí=ê~íÉ=äç~åë=~åÇ=
 ÅÉåíêÉ=~åÇ=~å=         fl= äç~åë= ~êÉ= ÉñéÉÅíÉÇ= íç= ÄÉ= áãéçëÉÇ= íÜÉ= ÜáÖÜÉëí= ÅçåíêáÄìíáçå=
 áåÅêÉ~ëÉ=áå=          ~äçåÖ= íÜÉ= äáåÉë= çÑ= kçêÇÉ~Ûë= ÅìêêÉåí= ÅçåíêáÄìíáçå= Öê~ÇáåÖ= ~ãçåÖ=
 ÅçåíêáÄìíáçå=ê~íÉë==
                 çíÜÉêëK==
=
 j~åó=ÇÉí~áäë=~êÉ= kóâêÉÇáí=Ü~ë=åçí=óÉí=ã~ÇÉ=éìÄäáÅ=~åó=ÇÉí~áäë=çÑ=Üçï=íÜÉ=ëíêìÅíìêÉ=ïáää=ÉåÇ=
 íÜìë=Ñ~ê=ìåÅäÉ~ê=  ìé=äççâáåÖ=äáâÉI=Ñçê=ïÜáÅÜ=êÉ~ëçå=íÜÉ=Éëíáã~íáçåë=ÄÉäçï=~êÉ=Ä~ëÉÇ=çå=pb_Ûë=
 Äìí=íÜÉ=ÇêáîáåÖ=   çïå=ÉñéÉÅí~íáçåë=Ñêçã=íÜÉ=ÅçåíÉåíë=áå=kóâêÉÇáíÛë=Åçãé~åó=~ååçìåÅÉãÉåí=
 ãçíáî~íáçå=ãìëí=   ~åÇ= ëìÄëÉèìÉåí= Çá~äçÖìÉ= ïáíÜ= kóâêÉÇáíK= tÉ= Éëíáã~íÉ= íÜ~í= íÜÉ= ãçíáî~íáçå=
 áåÇáëéìí~Ääó=ÄÉ=   Ñçê=ÅÜ~åÖáåÖ=íÜÉ=ÉñáëíáåÖ=ëíêìÅíìêÉ=áë=éêáã~êáäó=ÇêáîÉå=Äó=íÜÉ=Ñ~Åí=íÜ~í=l`=
 ÑçìåÇ=áå=íÜÉ=ïáëÜ= êÉèìáêÉãÉåíë= Ñêçã= jççÇóÛë= Ü~ë= ëíÉÉéäó= áåÅêÉ~ëÉÇ= ~åÇ= ëÉÅçåÇäóI= íÜÉ= l`=
 Ñçê=äÉëë=ÇÉéÉåÇÉåÅó= êÉèìáêÉãÉåíë= Ü~ë= Ü~Ç= ~= íÉåÇÉåÅó= íç= î~êó= ~= äçí= ~åÇ= ÅÜ~åÖÉ= Ñ~ëí= çîÉê= íáãÉK=
 çå=jççÇóÛë=áå=    qÜ~í=íÜÉ=l`=êÉèìáêÉãÉåí=Å~å=ÅÜ~åÖÉ=~í=~=ê~éáÇ=é~ÅÉI=~ë=~=êÉëìäí=çÑ=ÅÜ~åÖÉë=
 êÉÖ~êÇë=íç=l`=    áå=jççÇóÛë=Éî~äì~íáçå=çÑ=íÜÉ=a~åáëÜ=ëóëíÉãI=ïÉ=Éëíáã~íÉ=áë=ÅêÉ~íáåÖ=ëìÅÜ=~=
 êÉèìáêÉãÉåíë=    ä~êÖÉ= ~ãçìåí= çÑ= ìåÅÉêí~áåíó= ~Äçìí= íÜÉ= ÑìíìêÉ= Å~éáí~ä= éêçÅìêÉãÉåí= íÜ~í=
            kóâêÉÇáí=éêçÄ~Ääó=ÑáåÇë=áí=áåÅçãé~íáÄäÉ=ïáíÜ=êìååáåÖ=~=ëí~ÄäÉ=ÄìëáåÉëëK==
            =
 Overview of Nykredit’s capital centres, size and recent rating status from Moody’s
                                             Mortgage
                         Covered                 loan debt           TPI-
 Nykredit’s capital centres           bond rating     Issuer rating     (DKK bn.)     TPI    Leeway*
 Nykredit Realkredit, Capital Centre D        Aaa     A1 (neg. Outlook)      310      High      3
 Nykredit Realkredit, Capital Centre E        Aaa     A1 (neg. Outlook)      584      High      3
 Nykredit Realkredit, General Capital Centre     Aa1     A1 (neg. Outlook)       6      High      4
 Nykredit Realkredit, Capital Centre G     Aa3 (RFPD)    A1 (neg. Outlook)      12      High      5
 Nykredit Realkredit Capital Centre C        Aa1     A1 (neg. Outlook)       7     Very High     5
 Totalkredit Capital Centre C            Aa1     A1 (neg. Outlook)      82     Very High     5
 *) Latest Overview reports from Moody’s, published at the end of February 2011. From this a downward adjustment of the TPI-
 leeway with 1 notch has been made, for the capital centres included in Moody’s latest TPI adjustment from Very High to High on
 the 10th of June 2011.
              =
`ä~êáÑáÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ=   qÜìë=áí=áë=çÄîáçìë=íÜ~í=kóâêÉÇáí=Ü~ë=íêáÉÇ=íç=ÑáåÇ=~=ëçäìíáçåI=ïÜÉêÉI=Ä~ëÉÇ=
ÉñéÉÅíÉÇ=         ìéçå=~=ÅäÉ~êÉê=ëÉÖãÉåí~íáçå=çÑ=íÜÉ=êáëâ=Ñ~Åíçêë=éçáåíÉÇ=çìí=Äó=jççÇóÛëI=Å~å=
ÅçåÑáÖìê~íáçå=ÁK==     ëÉé~ê~íÉ= íÜÉ= ÇÉêáîÉÇ= l`= êÉèìáêÉãÉåíë= Ñêçã= jççÇóÛëI= ~åÇ= íÜÉêÉÄó= íç= ~=
              ÜáÖÜÉê= ÇÉÖêÉÉ= ÄÉ= = ~ÄäÉ= íç= Éî~äì~íÉ= ïÜÉíÜÉê= áÑ= íÜÉó= Å~åLïáää= Åçãéäó= ïáíÜ=
              jççÇóÛë=ÇÉã~åÇë=çÑ=Éñíê~=Åçää~íÉê~ä=ÖçáåÖ=Ñçêï~êÇK=
              =
bñáëíáåÖ=ãçêíÖ~ÖÉ=     tÉ=ìåÇÉêëí~åÇ=Äó=jççÇóÛë=íÜ~í=áí=áë=íÜÉ=êÉÑáå~åÅáåÖ=êáëâ=áå=íÜÉ=~Çàìëí~ÄäÉ=
ÄìääÉíë=~êÉ=
              áåíÉêÉëí= ê~íÉ= äç~åë= íÜ~í= ÅêÉ~íÉ= ~= áåÅêÉ~ëÉÇ= åÉÉÇ= Ñçê= éçëíáåÖ= Éñíê~= l`K=
êÉÑáå~åÅÉÇ=çîÉê=áå=
              kóâêÉÇáíÛë=åÉï=ãçÇÉä=~ÇÇêÉëë=íÜáë=l`=éêçÄäÉã~íáÅ=áå=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ï~óX=
~=åÉï=pal=Å~éáí~ä=
ÅÉåíêÉK=
 In Essence                                                3

              ^í= Ñáêëí= kóâêÉÇáí= ïáää= ëí~êí= Äó= êÉÑáå~åÅáåÖ= ÉñáëíáåÖ= åçåJÅ~ää~ÄäÉ=
              ãçêíÖ~ÖÉ= ÄìääÉí= ÄçåÇë= áåíç= ~= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉI= ïÜáÅÜ= äÉëëÉåë= íÜÉ= l`=
              êÉèìáêÉãÉåí= áå= íÜÉ= çêáÖáå~íáåÖ= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= Epal= bFK= qÜÉ= êÉÑáå~åÅáåÖ=
              çÑ= íÜÉëÉ= äç~åë= ïáää= éêçÄ~Ääó= ~äêÉ~Çó= í~âÉ= éä~ÅÉ= Ñêçã= íÜÉ= lÅíçÄÉê= çê=
              aÉÅÉãÄÉê=~ìÅíáçåë=EÇÉéÉåÇÉåí=çå=ïÜÉå=íÜÉ=éê~ÅíáÅ~ä=ÅçåÇáíáçåë=~åÇ=fq=
              ëóëíÉãë= ~êÉ= êÉ~ÇóFK= qÜìë= ~= ÅìêêÉåí= cP= ÇÉÄíçê= ïáää= Ñáêëí= ÄÉ= êÉÑáå~åÅÉÇ=
              çîÉê=áåíç=íÜÉ=åÉï=^ojÛë=äç~å=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=ïÜÉå=íÜÉ=äç~å=áë=ÇìÉ=íç=ÄÉ=
              êÉÑáå~åÅÉÇ= áå= ÉKÖK= O½= óÉ~êë= ïÜáäÉ= íÜÉ= ÇÉÄíçêë= íÜ~í= ~êÉ= êÉÑáå~åÅáåÖ= áå=
              aÉÅÉãÄÉê=íÜáë=óÉ~ê=ïáää=éêçÄ~Ääó=~äêÉ~Çó=ÄÉ=ãçîÉÇ=íç=íÜÉ=åÉï=Å~éáí~ä=
              ÅÉåíêÉK
 OJíáÉê=ãçêíÖ~ÖáåÖ=    pÉÅçåÇäóI= kóâêÉÇáí= ïáëÜ= íç= ÄçíÜ= êÉÇìÅÉ= íÜÉ= êÉèìáêÉãÉåí= Ñçê=
 Ñçê=~ää=åóÉ=êÉí~áä=    ëìééäÉãÉåí~êó=Åçää~íÉê~äI=ÄçíÜ=~ë=~=ÅçåëÉèìÉåÅÉ=çÑ=íÜÉ=pal=äÉÖáëä~íáîÉ=
 äç~å=íìéÉë=áë=      ÇÉã~åÇë=áå=ÅçååÉÅíáçå=ïáíÜ=éêáÅÉ=Çêçéë=çå=éêçéÉêíáÉë=~åÇ=~ë=~=êÉëìäí=çÑ=
 ÉñéÉÅíÉÇ=íç=êÉÇìÅÉ=    íÜÉ= l`= ÇÉã~åÇë= íÜ~í= ã~ó= ÅçãÉ= Ñêçã= jççÇóÛëK= qÜáë= áë= ëçäîÉÇ= Äó=
 ÄçíÜ=jççÇóÛë=l`=     áåíêçÇìÅáåÖ= OJíáÉê= ãçêíÖ~ÖáåÖ= Ñçê= åÉï= êÉí~áä= äç~åë= ëí~êíáåÖ= Ñêçã= ~= óÉí=
 ÇÉã~åÇ=áå=pal=b=     ìåëéÉÅáÑáÉÇ= íáãÉ= áå= íÜÉ= Ñáêëí= Ü~äÑ= çÑ= OMNOK= qÜÉ= OJíáÉê= ãçêíÖ~ÖáåÖ= ïáää=
 ~åÇ=           áåÅäìÇÉ= ~ää= äç~å= íóéÉë= ~åÇ= åçí= àìëí= ÄçêêçïÉêë= ïáíÜ= ~Çàìëí~ÄäÉ= áåíÉêÉëí=
 ëìééäÉãÉåí~êó=      ê~íÉ=äç~åëK=cêçã=íÜ~í=éçáåí=íÜÉ=áååÉê=é~êí=çÑ=íÜÉ=äç~å=EMJSMBF=íÜÉêÉÄó=áë=
 pal=l`=áå=        ÑìåÇÉÇ=Äó=palëÛ=ïÜáäÉ=íÜÉ=çìíÉê=é~êí=ESMJUMBF=ïáää=ÄÉ=ÑìåÇÉÇ=Äó=olëÛI=
 ÖÉåÉê~ä==         ïÜáÅÜ=~êÉ=åçí=ëìÄàÉÅí=íç=íÜÉ=ÇÉã~åÇ=çÑ=çåÖçáåÖ=iqs=Åçãéäá~åÅÉK=páåÅÉ=
              íÜ~í= Äó= íÜáë= ÅçåëíêìÅíáçå= kóâêÉÇáí= ÄçíÜ= äÉëëÉåë= íÜÉ= iqsë= áå= ÄçíÜ= pal=
              Å~éáí~ä=ÅÉåíÉê=~åÇ=áå=íÜÉ=ÅçãáåÖ=pal=jçêíÖ~ÖÉ=ÄìääÉí=Å~éáí~ä=ÅÉåíÉê=áå=
              íÜÉ=äçåÖ=êìåI=íÜÉêÉ=ïáää=ÄÉ=~å=áãéêçîÉãÉåí=áå=ÄçíÜ=íÜÉ=ÅêÉÇáí=èì~äáíó=áå=
              íÜÉ=ìåÇÉêäóáåÖ=ÅçîÉê=éççäI=ïÜáÅÜ=áå=jççÇóÛë=ãçÇÉä=ãìëí=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇ=
              íç=ÖáîÉ=êáëÉ=íç=~=äÉëëÉê=l`=êÉèìáêÉãÉåí=ïÜáäÉ=~í=íÜÉ=ë~ãÉ=íáãÉ=êÉÇìÅáåÖ=
              íÜÉ=åÉÉÇ=íç=éçëí=ëìééäÉãÉåí~êó=Å~éáí~ä=~ë=~=êÉëìäí=çÑ=Çêçéë=áå=éêçéÉêíó=
              éêáÅÉëK=tÉ=îáÉï=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ÅçåëíêìÅíáçå=~ë=íÜÉ=ãçëí=äáâÉäó=ÖáîÉå=íÜÉ=
              áåÑçêã~íáçå=~î~áä~ÄäÉ=~í=íÜÉ=ãçãÉåíX
 kóâêÉÇáíÛë=            o qÜÉ=ÅìêêÉåí=pal=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=b=ïáää=Ñêçã=eN=OMNO=ìíáäáòÉ=MJ
 ÉñéÉÅíÉÇ=ÅçãáåÖ=          SMB=ãçêíÖ~ÖáåÖ=Ñçê=Å~ää~ÄäÉ=ÄçåÇëI=`cëÛ=~åÇ=Ñäç~íÉêë
 Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=          o qÜÉ=ÅìêêÉåí=olOi=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=d=ïáää=Ñêçã=eN=OMNO=ìíáäáòÉ=
 ëíêìÅíìêÉ=             SMJUMB=ãçêíÖ~ÖáåÖ=Ñçê=åçåJÅ~ää~ÄäÉ=ãçêíÖ~ÖÉ=ÄìääÉí=ÄçåÇë
                  o ^= åÉï= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= áë= Éëí~ÄäáëÜÉÇ= Ñçê= ~Çàìëí~ÄäÉ= áåíÉêÉëí=
                   ê~íÉ= äç~åëK= fåáíá~ääó= ÉñáëíáåÖ= ^oj= äç~åë= Ñêçã= pal= Å~éáí~ä=
                   ÅÉåíêÉ= b= ïáää= ÄÉ= êÉÑáå~åÅÉÇ= çîÉê= áåíç= íÜáë= ÅÉåíêÉ= ~í= íÜÉ= åÉñí=
                   êÉÑáå~åÅáåÖ= çÑ= íÜÉ= äç~åë= áå= èìÉëíáçåK= bñáëíáåÖ= äç~åë= ïáää= åçí=
                   ÄÉ= ëìÄàÉÅí= íç= OJíáÉê= ãçêíÖ~ÖáåÖI= Äìí= Ñêçã= eN= OMNO=íÜÉ=áååÉê=
                   MJSMB=é~êí=çÑ=íÜÉ=ãçêíÖ~ÖáåÖ=çå=~ää=åÉï=~Çàìëí~ÄäÉ=áåíÉêÉëí=
                   ê~íÉ=äç~åë=ïáää=ÄÉ=ÑìåÇÉÇ=ïáíÜ=ÄçåÇë=Ñêçã=ÜÉêÉK
                  o kÉï=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=~êÉ=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=Ñçê=OJíáÉê=ãçêíÖ~ÖáåÖ=Ñçê=
                   Å~ää~ÄäÉI= `cëÛ= ~åÇ= Ñäç~íÉêë= Ñçê= íÜÉ= çìíÉê= é~êí= çÑ= íÜÉ=
                   ãçêíÖ~ÖáåÖ=Ñêçã=SMJUMBK
kóâêÉÇáíÛë=        qÜáêÇäóI= kóâêÉÇáí= ïáää= áåÅêÉ~ëÉ= ~åÇ= ÇáÑÑÉêÉåíá~íÉ= íÜÉ= ÅçåíêáÄìíáçå= ê~íÉë=
ÅçåíêáÄìíáçå=ê~íÉ=     ïÜÉêÉ=éçëëáÄäÉK=^ää=åÉï=äç~åë=íç=êÉí~áä=ÅìëíçãÉêë=ëí~êíáåÖ=Ñêçã=eN=OMNO=
áåÅêÉ~ëÉ=~åÇ=       ïáää= ÄÉ= ã~ÇÉ= íÜêçìÖÜ= qçí~äâêÉÇáí= Eáå= éê~ÅíáÅÉ= îá~= ~= ãçêíÖ~ÖÉ= ÄçåÇ=
ÉñéÉÅíÉÇ=ÑìíìêÉ=      é~ëë~ÖÉFI= ïÜÉêÉÄó= kóâêÉÇáí= Å~å= ÅáêÅìãîÉåí= íÜÉ= çåÖçáåÖ= ÄäçÅâ= Äó= íÜÉ=
ÅçåíêáÄìíáçå=       a~åáëÜ= `çãéÉíáíáçå= ^ìíÜçêáíó= ~åÇ= qÜÉ= k~íáçå~ä= `çåëìãÉê= ^ÖÉåÅó=
ëíêìÅíìêÉ=         ~åÇ= éÉê= íÜÉ= Nëí= çÑ= ^éêáä= ê~áëÉ= íÜÉ= ÅçåíêáÄìíáçå= ê~íÉë= Ñçê= ÉñáëíáåÖ=
              qçí~äâêÉÇáí= ÅìëíçãÉêëK= qÜÉ= ÅçåíêáÄìíáçå= ê~íÉ= Ñçê= ÉñáëíáåÖ= kóâêÉÇáí=
              ÅìëíçãÉêë= Å~å= çåäó= ÄÉ= áåÅêÉ~ëÉÇ= áÑ= íÜÉ= k~íáçå~ä= `çåëìãÉê= ^ÖÉåÅó=
              ~ääçïë=áí=áå=~=ÑìíìêÉ=êìäáåÖK=qÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåíá~íáçå=áå=íÜÉ=ÅçåíêáÄìíáçå=ê~íÉë=
 In Essence                                                4
             ïáää= éêçÄ~Ääó= ÄÉ= ëáãáä~ê= íç= ïÜ~í= kçêÇÉ~= hêÉÇáí= áë= ~äêÉ~Çó= ÉãéäçóáåÖK=
             fåÅêÉ~ëÉÇ= ÅçåíêáÄìíáçå= ê~íÉë= ïáää= áåÅêÉ~ëÉ= íÜÉ= êÉîÉåìÉ= Ñçê= kóâêÉÇáíI=
             ïÜáÅÜ= ãìëí= ÄÉ= éêÉëìãÉÇ= íç= ëíêÉåÖíÜÉå= kóâêÉÇáí= ìåëÉÅìêÉÇ= áëëìÉê=
             ê~íáåÖ=ïÜáÅÜ=áë=ÅìêêÉåíäó=çå=åÉÖ~íáîÉ=çìíäççâK==
           =
           tÉ=Ü~îÉ=áå=íÜÉ=ÑáÖìêÉ=ÄÉäçï=áääìëíê~íÉÇ=çìê=ÉñéÉÅí~íáçå=íç=íÜÉ=ÑìíìêÉ=Å~éáí~ä=
           ÅÉåíÉê=ëíêìÅíìêÉ=áå=kóâêÉÇáí=ÉñÅäìëáîÉ=íÜÉ=ÅìêêÉåí=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉë=aI=`=~åÇ=
           dÉåÉê~ä= íÜ~í= ïáää= åçí= ÄÉ= ~ÑÑÉÅíÉÇ= Äó= íÜÉ= åÉï= Ñáå~åÅáåÖ= ëíêìÅíìêÉK= ^ë=
           ãÉåíáçåÉÇ= É~êäáÉê= íÜÉ= Ñáå~ä= ëíêìÅíìêÉ= Ü~ë= åçí= ÄÉÉå= ~ååçìåÅÉÇ= ~åÇ= íÜÉ=
           ëíêìÅíìêÉ=ÄÉäçï=áë=pb_Ûë=çïå=Éëíáã~íÉK=h`=áë=ëÜçêíÜ~åÇ=Ñçê=`~éáí~ä=`ÉåíêÉK=
           qÜÉ= ÉñáëíáåÖ= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉë= Ü~ë= ÄÉÉå= ã~êâÉÇ= ïáíÜ= äáÖÜí= ÄäìÉ= ïÜáäÉ= íÜÉ=
           ÉñéÉÅíÉÇ= íïç= åÉï= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉë= ~êÉ= ã~êâÉÇ= ïáíÜ= ÖêÉóK= få= íÜÉ= çîÉêîáÉï=
           íÜÉ=ëèì~êÉë=~í=íÜÉ=Äçííçã=íÜÉ=áååÉê=MJSMB=é~êí=çÑ=íÜÉ=ãçêíÖ~ÖáåÖ=ïÜÉå=íÜÉ=
           OJíáÉê= ãçêíÖ~ÖáåÖ= Ü~ë= ÄÉÉå= áåíêçÇìÅÉÇI= ïÜáäÉ= íÜÉ= íçé= çåÉë= áåÇáÅ~íÉ= íÜÉ=
           ÉñéÉÅíÉÇ=ëÉíìé=Ñçê=íÜÉ=çìíÉê=SMJUMB=çÑ=íÜÉ=ãçêíÖ~ÖáåÖK=fí=áë=ïçêíÜ=åçíáÅáåÖ=
           íÜ~í= íÜÉ= ëíêìÅíìêÉ= ÄÉäçï= ïáää= ~í= Ñáêëí= ãÉ~å= íÜ~í= íÜÉ= ÉñáëíáåÖ= ~Çàìëí~ÄäÉ=
           áåíÉêÉëí= ê~íÉ= äç~åë= ~êÉ= êÉÑáå~åÅÉÇ= çîÉê= áåíç= íÜÉ= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= íÜ~í= áë=
           ÇÉÇáÅ~íÉÇ= íç= íÜÉ= áååÉê= é~êí= çÑ= íÜÉ= ãçêíÖ~ÖáåÖ= ìåÇÉê= íÜÉ= OJíáÉê= éêáåÅáé~äK=
           fåáíá~ääó=ïÉ=ãìëí=íÜìë=ÉñéÉÅí=íÜ~í=íÜÉ=iqsë=ãáÖÜí=ëíáää=ÄÉ=ÜáÖÜI=ïÜáäÉ=ìåíáä=
           eN=OMNO=íÜÉêÉ=ïáää=ÄÉ=~=ãáñ=çÑ=åÉï=^oj=äç~åë=EMJSMBF=~åÇ=ÉñáëíáåÖ=^oj=
           äç~åë= Ñêçã= pal= b= Eìé= íç= UMBF= áå= ëíÉé= ïáíÜ= íÜÉáê= êÉÑáå~åÅáåÖK= iqs= Ñçê= íÜÉ=
           ÅçãáåÖ= pal= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= ïáää= íÜÉêÉÄóI= ÅÉíÉêáë= é~êáÄìë= E~í= ìåÅÜ~åÖÉÇ=
           éêçéÉêíó= éêáÅÉëFI= ÄÉ= êÉÇìÅÉÇ= Öê~Çì~ääó= çîÉê= íÜÉ= óÉ~êë= Äìí= áå= jççÇóÛë=
           ãçÇÉä= áí= áë= çÄîáçìëäó= åçí= óÉí= Åä~êáÑáÉÇ= Üçï= jççÇóÛë= ïáää= ~íí~ÅÜ= ïÉáÖÜí= íç=
           íÜÉ=êÉä~íáçåëÜáé=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=äçïÉê=iqs=äáãáí=~åÇ=íÜÉ=NMMB=ëÜ~êÉ=çÑ=^oj=
           äç~åë= ~åÇ= íÜÉêÉÄó= íÜÉ= êÉä~íáçåëÜáé= ÄÉíïÉÉå= l`= êÉèìáêÉãÉåíë= ~åÇ= Å~éáí~ä=
           ÅÉåíêÉ=ê~íáåÖK==
           =
kóâêÉÇáíÛë=
tÉ=ÉñéÉÅí=íÜ~í=    få= çìê= îáÉï= íÜÉ= ãçÇÉä= áå= íÜÉ= äçåÖ= êìå= ëçäîÉë= kóâêÉÇáíÛë= åÉÉÇ= Ñçê= éçëíáåÖ=
ÉñéÉÅíÉÇ=ÅçãáåÖ=
Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=b=   ëìééäÉãÉåí~êó= Å~éáí~ä= ~ë= ~= êÉëìäí= çÑ= ~= Çêçé= áå= éêçéÉêíó= éêáÅÉë= ~åÇ= ~í= íÜÉ=
Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=
ïáää=ã~áåí~áå=íÜÉ=  ë~ãÉ=íáãÉ=jççÇóÛë=ÇÉã~åÇ=çÑ=éçëíáåÖ=l`=áå=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=b=áë=äÉëëÉåÉÇK=
ëíêìÅíìêÉ=
^~~=ê~íáåÖ=Á=     bîÉå= áÑ= íÜÉêÉ= Ü~ë= åçí= óÉí= ÄÉÉå= ~åó= çÑÑáÅá~ä= ÇÉÅä~ê~íáçå= Ñêçã= jççÇóÛë=
           ÅçåÅÉêåáåÖ=íÜÉ=éêÉëÉåíÉÇ=Ñáå~åÅáåÖ=ãçÇÉäI=áí=áë=çìê=Éî~äì~íáçå=íÜ~íX==
           =
            `~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=b=ïáää=ã~áåí~áå=~=^~~=ê~íáåÖK=fí=áë=ÖáîÉå=íÜ~í=íÜÉ=iqsëÛ=
              áå=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=b=ïáää=ÄÉ=äçïÉê=áå=ëíÉé=ïáíÜ=íÜÉ=åÉï=äç~åë=ÄÉáåÖ=Ä~ëÉÇ=
              çå= íÜÉ= OJíáÉê= ãçêíÖ~ÖáåÖ= éêáåÅáéäÉI= ïÜáÅÜ= ïáää= ÄêáåÖ= ~Äçìí= ~= ÄÉííÉê=
              ÅêÉÇáí= èì~äáíó= áå= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= bK= få= ëíÉé= ïáíÜ= íÜÉ= ^oj= äç~åë= ~êÉ=
              êÉÑáå~åÅÉÇ= çîÉê= áåíç= íÜÉ= åÉï= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉI= íÜáë= ïáää= éêçÄ~Ääó= äÉëëÉå=
              jççÇóÛë=îáÉï=çÑ=íÜÉ=êÉÑáå~åÅáåÖ=êáëâ=áå=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=b=ïÜáÅÜI=~ää=ÉäëÉ=
              ÄÉáåÖ= Éèì~äI= ãìëí= ã~âÉ= íÜÉ= l`= Çêçé= íç= ~= äÉîÉä= íÜ~í= kóâêÉÇáí= ïáää=
              ~ÅÅÉéíK=cçê=~ää=ÉñáëíáåÖ=ÄçåÇë=Ñêçã=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=bI=kóâêÉÇáíÛë=ëçäìíáçå=
              áë=íÜìë=éçëáíáîÉK==
 Á=tÜáäÉ=íÜÉ=åÉï=    qÜÉ= ê~íáåÖ= çÑ= íÜÉ= åÉï= ^ojÛë= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= ïáää= éçëëáÄäó= ÄÉ= äçïÉê=
 pal=Å~éáí~ä=       íÜ~å=^~~K=qÜÉ=éçáåí=çÑ=ÇÉé~êíìêÉ=áë=ÜÉêÉ=~å=^oj=äç~å=ëÜ~êÉ=çÑ=~=NMMB=
 ÅÉåíêÉ=ïáää=~ë=~=     áå= íÜÉ= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= ~åÇ= ~= êÉä~íáîÉäó= ÜáÖÜ= ~îÉê~ÖÉ= iqs= ~ë= íÜÉ= Å~éáí~ä=
 êÉëìäí=çÑ=íÜÉ=      ÅÉåíêÉ= áåáíá~ääó= ïáää= çåäó= Åçåëáëí= çÑ= êÉÑáå~åÅÉÇ= ÉñáëíáåÖ= ^ojÛëK= qÜáë=
 ÅçåëíêìÅíáçå=       Éåí~áäë=íÜ~í=~äëç=ÜÉêÉ=kóâêÉÇáí=ïáää=ÄÉ=ÑçêÅÉÇ=íç=Åçãéäó=ïáíÜ=íÜÉ=ÅìêêÉåí=
 áåÉîáí~Ääó=êáëâ=~=    iqs=êÉèìáêÉãÉåí=~åÇ=íÜÉêÉÄó=ëíáää=ïáää=ÄÉ=ÑçêÅÉÇ=íç=éçëí=ëìééäÉãÉåí~êó=
 ê~íáåÖ=ìåÇÉê=^~~==    Å~éáí~äK= få= ~ÇÇáíáçå= íÜÉ= ÜáÖÜ= iqsëÛ= EÄ~Ç= ÅêÉÇáí= èì~äáíóF= ïáää= éêçÄ~Ääó=
              ~äëç= êÉëìäí= áå= ~= ÜáÖÜÉê= l`= êÉèìáêÉãÉåí= Ñêçã= jççÇóÛë= áÑ= áí= áë= íç= ÄÉ=
              Åçãé~íáÄäÉ= ïáíÜ= ~= ^~~= ê~íáåÖK= ^ÇÇáíáçå~ääóI= íÜÉ= êÉÑáå~åÅáåÖ= êáëâ= ãìëí=
              ÄÉ= îáÉïÉÇ= Äó= jççÇóÛë= ~ë= ÄÉáåÖ= ÅçåëáÇÉê~Ääó= ÖêÉ~íÉê= íÜ~å= ïÉ= Ü~îÉ= ëç=
In Essence                                                       5
               Ñ~ê=ëÉÉå=áå=íÜÉ=çíÜÉê=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉëK=qÜáë=ïáää=äáâÉïáëÉ=áåÅêÉ~ëÉ=íÜÉ=åÉÉÇ=
               Ñçê= ÑìêíÜÉê= l`K= _ó= çìê= êÉÅâçåáåÖ= áí= áë= äáâÉäó= íÜ~í= Ñçê= íÜÉ= ÅçãáåÖ= pal=
               ^oj= äç~å= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= áí= ïáää= ÄÉ= îÉêó= ÉñéÉåëáîÉ= íç= ã~áåí~áå= ~= ^~~=
               ê~íáåÖK=eçïÉîÉêI=áí=áë=~í=íÜÉ=ë~ãÉ=íáãÉ=çìê=áãéêÉëëáçå=íÜ~í=kóâêÉÇáí=çÑ=
               ÅçìêëÉ= ï~åíë= ~å= ^~~= ê~íáåÖ= çÑ= íÜÉ= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉI= Äìí= áë= åçí= ïáääáåÖ= íç=
               éçëí=~å=Çáëéêçéçêíáçå~íÉ=~ãçìåí=çÑ=l`=íç=~ÅÜáÉîÉ=íÜáëK==
               qÜÉ= OJíáÉê= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉë= ïáää= ÄÉ= ê~íÉÇ= ëçãÉïÜ~í= äçïÉêK= `ìêêÉåíäó=
               kóâêÉÇáíÛë= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= dI= ïÜáÅÜ= áë= ìëÉÇ= Ñçê= OJíáÉê= ãçêíÖ~ÖáåÖ= Ñçê=
               ÄìëáåÉëë= ÅäáÉåíëI= áë= ~äêÉ~Çó= ê~íÉÇ= ^~~P= Eçå= êÉîáÉï= Ñçê= éçëëáÄäÉ=
               ÇçïåÖê~ÇÉFK=tÉ=Çç=åçí=ÅçåëáÇÉê=áí=äáâÉäó=íÜ~í=kóâêÉÇáí=áë=ïáääáåÖL~ÄäÉ=
               íç= çÄí~áå= ~= ëáÖåáÑáÅ~åíäó= ÄÉííÉê= ê~íáåÖ= íÜ~å= íÜáë= ãçîáåÖ= Ñçêï~êÇI= ëáåÅÉ=
               íÜáë= áë= íÜÉ= çìíÉêãçëí= é~êí= çÑ= íÜÉ= ãçêíÖ~ÖáåÖ= êÉëáÇÉ= ~åÇ= íÜÉêÉÑçêÉ=
               ÉñéÉÅíÉÇäó=ïáää=ÄÉ=îÉêó=Åçëíäó=áå=l`I=ïÜáÅÜ=áë=éêÉÅáëÉäó=ïÜ~í=kóâêÉÇáí=
               ï~åíë=íç=~îçáÇ=é~óáåÖK=
             =
qÜÉ=Åçëíë=Ñ~ää=çå=    eçïÉîÉêI= ÖçáåÖ= Ñçêï~êÇ= áí= ãìëí= ÄÉ= í~âÉå= Ñçê= Öê~åíÉÇ= íÜ~í= ~ë= ~= ÇÉÄíçê=
íÜÉ=ÄçêêçïÉêë==     EÉëéÉÅá~ääó=Ñçê=~Çàìëí~ÄäÉ=áåíÉêÉëí=ê~íÉ=ÄçêêçïÉêëF=áí=ïáää=ÄÉ=ãçêÉ=ÉñéÉåëáîÉ=
             íç= í~âÉ= çìí= ~= ãçêíÖ~ÖÉ= äç~å= íÜ~å= éêÉîáçìëäóK= fåÅêÉ~ëÉÇ= ÅçåíêáÄìíáçå= ê~íÉë=
             çå=~ää=äç~åë=~åÇ=íÜÉ=ÅçãÄáå~íáçå=çÑ=pal=ÄçåÇë=~åÇ=ol=ÄçåÇë=ïáää=ÖáîÉ=êáëÉ=
             íç=~=ÜáÖÜÉê=ïÉáÖÜíÉÇ=ê~íÉ=çÑ=áåíÉêÉëí=~í=ìé=íç=UMB=ãçêíÖ~ÖáåÖK=få=íÜÉ=í~ÄäÉ=
             ÄÉäçï= ïÉ= Ü~îÉ= Ñêçã= ~= åìãÄÉê= çÑ= Å~äÅìä~íáçå= ~ëëìãéíáçåë= áääìëíê~íÉÇ= íÜÉ=
             ÉÑÑÉÅí=Ñçê=íÜÉ=ÇÉÄíçêI=ãÉ~ëìêÉÇ=Äó=íÜÉ=ÅÜ~åÖÉ=áå=íÜÉ=Ñáêëí=óÉ~êÛë=ãçåíÜäó=åÉí=
             é~óãÉåí= ìåÇÉê= íÜÉ= åÉï= ëíêìÅíìêÉK= fÑ= íÜÉ= áåÇáÅ~íáîÉ= é~óãÉåí= ïáëÉ=
             áãéäáÅ~íáçåë= ÄÉäçï= ïáää= Å~ìëÉ= íÜÉ= ÄçêêçïÉêë= íç= ãçîÉ= çìí= çÑ= íÜÉ= ÅìêîÉ= áå=
             ÖêÉ~í=åìãÄÉêë=áë=ëíáää=îÉêó=ìåÅÉêí~áåK=
             =
Calculation of the payment consequences of the different steps in the financing model.
                      Existing               New loans from H1 2012
  Loan type    Monthly net     Contribution    New RLT Capital    New 2-tier Capital  Weighted   Total
           payment         raise       centre        centre      payment  payment
           (Current      (+0.2% in     +20bp (0-60%    +50bp bullet/+20bp        increase
            setup)      contribution      Bullet)      Fixed interest
                     Bullet/IO)
RTL1Y Ann       3,490        3,602        3,649         3,722      3,667    177
RTL1Y IO        1,424        1,537        1,650         1,819      1,692    268
5% 2044*        4,428        4,428        4,428         4,498      4,446    17
5% 2044 IO*      3,213        3,329        3,329         3,444      3,358    144
*) In the payment calculation for fixed interest loans we have used the coming 5% 2044/IO series
             =
cìêíÜÉê=         få= ~ÇÇáíáçå= ïÉ= ëÉÉ= íÜÉ= éçáåíë= ÄÉäçï= ~ë= ÄÉáåÖ= áåíÉêÉëíáåÖ=
ÅçåëáÇÉê~íáçåë=~åÇ=   ÅçåëáÇÉê~íáçåëLÅçåëÉèìÉåÅÉë=çÑ=kóâêÉÇáíÛë=ÅÜçáÅÉ=çÑ=ãçÇÉä=ÖçáåÖ=Ñçêï~êÇX==
ÅçåëÉèìÉåÅÉë===      få= íÜÉ= Å~ëÉ= ïÜÉêÉ= íÜáë= ëÉíìé= ïáää= åçí= ÅÜ~åÖÉ= ÄçêêçïÉê= ÄÉÜ~îáçêI= áí= áë=
              áåíÉêÉëíáåÖ= íÜ~í= çåäó= kóâêÉÇáí= ^LpÛ= åÉÉÇ= Ñçê= éêçîáÇáåÖ= ~ÇÇáíáçå~ä= l`=
              Ü~ë= ÄÉÉå= ëçäîÉÇI= Äìí= åçíÜáåÖ= ~ë= ëìÅÜ= áë= ÇçåÉ= íç= ~ÇÇêÉëë= jççÇóÛë=
              ÑìåÇ~ãÉåí~ä=ÅçåÅÉêå=çîÉê=íÜÉ=áåÅêÉ~ëÉÇ=êÉÑáå~åÅáåÖ=êáëâ=áå=íÜÉ=ëóëíÉãK=
              få=íÜáë=Å~ëÉI=íÜÉ=éêçÄäÉã=ïáää=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ãçîÉÇ=íç=~=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=íÜ~í=áë=
              ê~íÉÇ=äçïÉêKK==
              cìêíÜÉêãçêÉI= íÜáë= ãçÇÉäI= áÑ= áí= áë= åçí= ÄÉÜ~îáçê= êÉÖìä~íáåÖI= ïáää= åçí=
              ãÉÉíL~ÅâåçïäÉÇÖÉ=íÜÉ=a~åáëÜ=`Éåíê~ä=_~åâÛë=ÅçåÅÉêå=íÜ~í=~=îÉêó=ä~êÖÉ=
              é~êí= çÑ= íÜÉ= a~åáëÜ= ÇÉÄíçêë= ~êÉ= ÅçååÉÅíÉÇ= ïáíÜ= ~= ëÜçêíI= î~êá~Ääó= ê~íÉI=
              ïÜáÅÜ=áå=íÜÉ=ÉóÉëÛ=çÑ=íÜÉ=a~åáëÜ=`Éåíê~ä=_~åâ=áë=åçí=ëìééçêíáåÖ=Ñçê=íÜÉ=
              Ñáå~åÅá~ä=ëí~Äáäáíó=áå=aÉåã~êâK=
              qÜÉ= åÉï= ãçÇÉä= ïáää= ã~âÉ= áí= ãçêÉ= ÉñéÉåëáîÉ= íç= ÄÉ= ~= ÄçêêçïÉê= ÖçáåÖ=
              Ñçêï~êÇ= ÄÉÅ~ìëÉ= çÑ= ÜáÖÜÉê= ÅçåíêáÄìíáçå= ê~íÉëI= íÜÉ= ÅçãÄáå~íáçå= çÑ=
              palHol= ~í= Ñìää= ãçêíÖ~ÖáåÖ= ~åÇ= äçïÉê= Ö~áåë= Ñçê= ÄçêêçïÉêë= ~í= ~=
              êÉÇÉãéíáçå=çÑ=íÜÉ=Å~ää~ÄäÉ=äç~åI=ïÜÉêÉ=íÜÉ=çìíÉê=é~êí=çÑ=íÜÉ=ãçêíÖ~ÖáåÖ=
              ïáää=éêçÄ~Ääó=ÄÉ=ê~áëÉÇ=~í=~=Åçãé~ê~íáîÉäó=äçï=éêáÅÉ=~åÇ=íÜÉó=ïáää=~í=íÜÉ=
 In Essence                                              6
            ë~ãÉ=íáãÉ=ÄÉ=áå=ëã~ääÉê=ëÉêáÉëI=ïÜÉêÉ=íÜÉêÉ=íç=~=ÜáÖÜÉê=ÇÉÖêÉÉ=Å~å=ÄÉ=~=
            íêÉåÇ= íçï~êÇ= äçÅâJáå= ÉÑÑÉÅíë= áå= íÜÉ= Å~ëÉ= çÑ= ã~êâÉÇ= áåíÉêÉëí= ê~íÉ= êáëÉëK=
            jçêÉ=ÉñéÉåëáîÉ=éêçéÉêíó=äç~åë=Å~å=êáëâ=~ÑÑÉÅíáåÖ=íÜÉ=éêçéÉêó=ã~êâÉí=áå=
            ~=åÉÖ~íáîÉ=ÇáêÉÅíáçåI=áÑ=íÜÉ=ãçÇÉä=ÄÉÅçãÉë=ã~êâÉí=ÅçåëÉåëìëK=
            kóâêÉÇáí=Ü~ë=Äó=ìëáåÖ=íÜÉ=ãçÇÉä=ëçäìíáçå=åçí=~ÇÇêÉëëÉÇ=íÜÉ=ãçêÉ=äçåÖ=
            íÉêã=éêçÄäÉãë=ìåÇÉê=_~ëÉä=fffI=ïÜÉêÉ=íÜÉ=~Çàìëí~ÄäÉ=ê~íÉ=ãçÇÉä=áíëÉäÑ=áë=
            éêÉëìã~Ääó=åçí=Åçãé~íáÄäÉ=ïáíÜ=íÜÉ=kÉí=pí~ÄäÉ=cìåÇáåÖ=o~íáç=íÜ~í=Çç=
            åçí= ÅçåëáÇÉê= ÄçåÇë= ïáíÜ= ~= ã~íìêáíó= ìåÇÉê= N= óÉ~ê= ~ë= ÄÉáåÖ= ëí~ÄäÉ=
            ÑìåÇáåÖK==
            ^ÇÇÉÇ= íç= íÜáë= áë= íÜÉ= ÖÉåÉê~ä= éêçÄäÉã~íáÅ= ëìêêçìåÇáåÖ= íÜÉ= iáèìáÇáíó=
            `çîÉê~ÖÉ= o~íáçI= ïÜÉêÉ= ÅçîÉêÉÇ= ÄçåÇë= áå= íÜÉáê= éêÉëÉåí= Ñçêã= Å~å= çåäó=
            ã~âÉ= ìé= QMB= çÑ= íÜÉ= íçí~ä= ~ãçìåí= çÑ= äáèìáÇ= ~ëëÉíë= çÑ= Ñáå~åÅá~ä=
            áåëíáíìíáçåëK= qÜáë= ïÉ= Çç= åçí= ÉñéÉÅí= kóâêÉÇáí= Å~åLãìëí= ëçäîÉ= Äìí= áå=
            êÉä~íáçå= íç= íÜÉëÉ= äáèìáÇ= ~ëëÉíë= íÜÉêÉ= áë= ~äëç= ~= êÉèìáêÉãÉåí= íÜ~í= äáèìáÇ=
            ~ëëÉíë=áå=íÜÉ=iÉîÉä=O=Åä~ëë=~ë=~=ãáåáãìã=ãìëí=ÄÉ=^~P=ê~íÉÇK=qÜáë=ãáÖÜí=
            ÄÉ=~=éêçÄäÉã=áå=ÅçååÉÅíáçå=ïáíÜ=íÜÉ=OJíáÉê=ÄçåÇëK=
            qÜÉ= ïçêâ= íÜ~í= áë= ÅìêêÉåíäó= ÖçáåÖ= çå= áå= íÜÉ= br= ÅçåíÉñí= íç= ~êÖìÉ= íÜ~í=
            a~åáëÜ= ãçêíÖ~ÖÉ= ÅêÉÇáí= ÄçåÇë= ~êÉ= ÉëéÉÅá~ääó= ëÉÅìêÉ= ~åÇ= ëìéÉê= äáèìáÇ=
            Ü~ë=ÄÉÉå=ÑìêíÜÉê=ÅÜ~ääÉåÖÉÇ=Äó=íÜÉ=ä~íÉëí=ëí~íÉãÉåí=Ñêçã=jççÇóÛë=~åÇ=
            kóâêÉÇáíÛë= ëçäìíáçå= ãçÇÉä= íÜ~í= êáëâë= êÉëìäíáåÖ= áå= ~= äçïÉê= ê~íáåÖ= çÑ= íÜÉ=
            åÉï=^oj=äç~åë=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉK=
            cìêíÜÉêãçêÉ= íÜÉ= áåÅêÉ~ëÉÇ= ëìééäó= çÑ= ol= ÄçåÇë= áë= Ü~êÇäó= Åçãé~íáÄäÉ=
            ïáíÜ=íÜÉ=áåÅêÉ~ëÉÇ=ÑçÅìë=çå=íÜÉ=êìäÉë=çÑ=ä~êÖÉ=ÉåÖ~ÖÉãÉåíëI=ïÜÉêÉáå=íÜÉ=
            olÛë=~êÉ=ïÉáÖÜíÉÇ=ãçêÉ=íÜ~å=íÜÉ=palëÛK=
            jçêÉçîÉêI=íÜÉêÉ=Å~å=Ñçê=äçåÖÉê=OJíáÉê=ÄçåÇë=áå=ëÜ~éÉ=çÑ=íÜÉ=ÑáñÉÇ=áåíÉêÉëí=
            Å~ää~ÄäÉ=îÉêëáçåë=ÄÉ=~=ÅÜ~ääÉåÖÉ=áå=éêáÅáåÖ=íÜÉã=~ííê~ÅíáîÉäó=ÉåçìÖÜ=Ñçê=
            íÜÉ=ÄçêêçïÉêI=ëáåÅÉ=~=äçï=ê~íáåÖ=ìåÇÉê=íÜÉ=pçäîÉåÅó=ff=Ñê~ãÉïçêâ=éìíë=
            ~=ÖêÉ~íÉê=Å~éáí~ä=ÄìêÇÉå=çå=íÜÉëÉ=íÜ~å=íÜÉ=^~~=ÄçåÇëK=
          =
fããÉÇá~íÉ=     lå= íÜÉ= Ä~ÅâÖêçìåÇ= çÑ= kóâêÉÇáíÛë= áåáíá~íáîÉI= ~= ëÉêáÉë= çÑ= ÅçåëÉèìÉåÅÉë= çÑ=
áåîÉëíãÉåí=ïáëÉ=  çÄîáçìë= áåíÉêÉëí= Ñçê= áåîÉëíçêë= éçëÉ= íÜÉãëÉäîÉëI= íÜ~í= ëÜçìäÇ= ÖáîÉ= êáëÉ= íç=
ÅçåëÉèìÉåÅÉë=   áåîÉëíãÉåí= ïáëÉ= ÅçåëáÇÉê~íáçåëI= ÉîÉå= áÑ= íÜÉêÉ= ëíáää= áë= ÅçåëáÇÉê~ÄäÉ=
          ìåÅÉêí~áåíó= ~Äçìí= íÜÉ= Ñáå~ä= Ñçêã= ~åÇ= íáãáåÖK= tÉ= îáÉï= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= íïç=
          Å~ëÉë=~ë=ÄÉáåÖ=~ííê~ÅíáîÉX=
pìééçêíáåÖ=Ñçê=   bñáëíáåÖ=åçåJÅ~ää~ÄäÉ=ãçêíÖ~ÖÉ=ÄìääÉí=ÄçåÇë=áëëìÉÇ=Ñêçã=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=
pal=b=ëÉêáÉë=áå=    b=ïáíÜ=~=êÉã~áåáåÖ=ã~íìêáíó=Ñêçã=O=óÉ~êë=~åÇ=ìéK==
ÖÉåÉê~ä=~åÇ=        o qÜÉëÉ=ÄçåÇë=ïáää=ÄÉ=ÇÉ=Ñ~Åíç=ÅäçëÉÇ=Ñçê=áëëì~åÅÉ=ïÜÉå=íÜÉ=OJíáÉê=
ÉëéÉÅá~ääó=íÜÉ=        ãçêíÖ~ÖáåÖ= áë= áãéäÉãÉåíÉÇ= áå= eN= OMNO= ~åÇ= ÉîÉå= íÜçìÖÜ= áí= áë=
äçåÖÉê=ÄìääÉíë=        Å~ëÜ=äç~åëI=íÜÉêÉ=ïáää=~äëç=ÄÉ=~=ëã~ää=~ãçìåí=çÑ=ÄìóáåÖK=
              o qÜÉó= ïáää= ~äëç= Éåàçó= ëí~óáåÖ= áå= ~= ^~~= ê~íÉÇ= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= ïáíÜ=
                äçïÉê=êÉÑáå~åÅáåÖ=êáëâ=EëáåÅÉ=~ää=íÜÉ=NJóÉ~ê=~êÉ=ãçîÉÇ=êÉä~íáîÉäó=
                èìáÅâäó=íç=íÜÉ=åÉï=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉFI=~åÇ=íÜÉêÉ=áå=íÜÉ=ÅçãáåÖ=óÉ~êë=
                ïáää=çåäó=ÄÉ=áëëìÉÇ=ÄçåÇë=ïáíÜ=~=iqs=ìé=íç=SMBK==
              o cçê=íÜÉ=îÉêó=äçåÖ=ÄìääÉíëI=íÜÉêÉ=Å~å=ÄÉ=~å=~Çî~åí~ÖÉ=áí=íÜ~í=íÜÉó=
                ìåÇÉê= íÜÉ= pçäîÉåÅó= ff= ~åÇ= _~ëÉä= fff= êìäÉë= ïáää= ÄÉ= ëìÄëí~åíá~ääó=
                ãçêÉ=~ííê~ÅíáîÉ=íÜ~å=íÜÉ=äçïÉê=ê~íÉÇ=~äíÉêå~íáîÉK=
              =
In Essence                                                                                                                                  7

_ó=íÜÉ=kÉï=vÉ~ê=                                     Nykredit SDO Capital centre E
Ü~äÑ=çÑ=íÜÉ=pal=                                Outstanding Non-callable bullets by maturity year
^ojÛëÛäç~å=Å~å=
Ü~îÉ=ÄÉÉå=              120,000                                                                                                          120%

íê~åëÑÉêêÉÇ=íç=íÜÉ=
                   100,000                                                                         100%
åÉï=pal=Å~éáí~ä=                                                                 93% 95%
                                                                             97% 98% 99% 99%
                                                                                     99% 99% 99% 100% 100%

                                                                   90% 91% 91%
ÅÉåíêÉ=                80,000                                  82%
                                                             85%
                                                                                                                                80%
                                                  79%
                                                                                                                                   Acc. share (%)
                                             75%
             DKK mill.
                                       69%

                   60,000                                                                                                          60%

                                  45%
                   40,000                                                                                                          40%


                   20,000                                                                                                          20%
                            17%


                     0                                                                                                          0%
                        Oct-11

                             Jan-12

                                   Apr-12

                                        Oct-12

                                              Jan-13

                                                   Apr-13

                                                         Oct-13

                                                              Jan-14

                                                                    Apr-14

                                                                        Oct-14

                                                                             Jan-15

                                                                                 Apr-15

                                                                                      Oct-15

                                                                                           Jan-16

                                                                                                Apr-16

                                                                                                    Oct-16

                                                                                                         Jan-17

                                                                                                              Jan-18

                                                                                                                  Jan-19

                                                                                                                       Jan-20

                                                                                                                           Jan-21
                                             Outstanding Non-callable bullets                              Acc. share (rhs.)
                                                                                                                                            =
          =
cìêíÜÉê=Ñ~îçìê~ÄäÉ=         bñáëíáåÖ=àìåáçê=ÅçîÉêÉÇ=ÄçåÇë=Ñêçã=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=bK=
éêçëéÉÅíë=Ñçê=íÜÉ=            o lìê= ÉñéÉÅí~íáçå= íÜ~í= íÜÉ= ÅêÉÇáí= èì~äáíó= ïáää= áåÅêÉ~ëÉ= ~åÇ= íÜÉ=
ÅìêêÉåí=g`_ëÛ=               iqsëÛ= Çêçé= áå= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= b= ïáää= äÉëëÉå= íÜÉ= åÉÉÇ= íç= éêçîáÇÉ=
                      ëìééäÉãÉåí~êó=Å~éáí~ä=êÉä~íáîÉäó=èìáÅâäóK=qÜìëI=ïáíÜ=íÜÉ=ÅìêêÉåí=
                      çìíëí~åÇáåÖ= g`_ëÛ= ÄÉ= ~= ëáÖåáÑáÅ~åí= çîÉê= Åçää~íÉê~äáò~íáçå= áå=
                      Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=bK==
                     =
        Overview over Nykredit’s outstanding JCBs’, issued from capital centre E
                                                                                                                           Circulating
                                                                                                          Rating               amount
        ISIN              Name                                     Currency                Maturity                   Moody's               (DKK mn)
        DK0009774705          Nykredit JCB 2015                               DKK                 01.01.2015                  A1 (RFPD)                2,325
        DK0009778375          NYKREDIT JCB 2016                               DKK                 01.04.2016                  A1 (RFPD)                7,000
        DK0009779779          Nykredit JCB 2013                               DKK                 01.10.2013                  A1 (RFPD)                2,325
        DK0009780355          Nykredit JCB 2014                               DKK                 15.01.2014                  A1 (RFPD)                2,000
        DK0009781403          Nykredit JCB 2014                               DKK                 01.10.2014                  A1 (RFPD)                4,500
        DK0009781676          Nykredit JCB 2013                               DKK                 01.04.2013                  A1 (RFPD)                2,000
        LU0547790971          Nykredit JCB 2014                               EUR                 01.04.2014                  A1 (RFPD)                3,729
                                                                                                                            23,879
                     =
                     o     få=çìê=îáÉï=áí=áë=åçí=éçëëáÄäÉ=íç=ìëÉ=g`_ëÛ=Ñêçã=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=b=
                          ~ë= ëìééäÉãÉåí~êó= Å~éáí~ä= áå= íÜÉ= åÉï= ÄìääÉí= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉK=
                          tÜÉíÜÉê= íÜÉêÉ= ïáää= ÄÉ= ~= ÄìóÄ~Åâ= çÑ= íÜÉ= ÉñáëíáåÖ= g`_ëÛ= áå= ëíÉé=
                          ïáíÜ= íÜÉ= ÇÉÅêÉ~ëáåÖ= Å~éáí~ä= åÉÉÇ= áë= çÑ= ÅçìêëÉ= ìåÅÉêí~áå= ~í=
                          éêÉëÉåí=ÄìíI=~ää=ÉäëÉ=ÄÉáåÖ=Éèì~äI=íÜÉ=éêçëéÉÅíë=~êÉ=Ñ~îçìê~ÄäÉ=áå=
                          çìê=Éëíáã~íáçå=çÑ=íÜÉ=éêáÅáåÖ=çÑ=íÜÉ=ÅìêêÉåí=g`_ëÛ=áå=íÜÉ=ÅçãáåÖ=
                          íê~åëáíáçå~ä=éÉêáçÇK===
            =
píêìÅíìê~ä=      få=íÜÉ=ëíêìÅíìê~ääó=äçåÖÉê=êìå=ïÉ=ëÉÉ=~å=áåÅêÉ~ëÉ=êáëâ=Ñçê=íÜ~í=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=
áãéäáÅ~íáçåë=áå=íÜÉ=  ëÅÉå~êáç=Å~å=éä~ó=çìí=ïáíÜ=éêáÅáåÖ=ïáëÉ=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=êÉëìäíáåÖ=Ñêçã=íÜáëX=
äçåÖ=êìå=        iÉÖáëä~íáîÉ= ãÉ~ëìêÉ= ~Ö~áåëí= é~óãÉåí= ÉñÉãéíáçå= ~åÇLçê= ãáëã~íÅÜ=
              ÄÉíïÉÉå= äç~å= ~åÇ= ÑìåÇáåÖK= qÜáë= ïáää= ÇêáîÉ= íÜÉ= ÄçêêçïÉêë= çìí= çå= íÜÉ=
              ÅìêîÉ= ~åÇ= éêÉëëìêÉ= íÜÉ= äçåÖ= ÄçåÇëÛ= éêáÅÉ= ïáëÉ= ~ë= ~= êÉëìäí= çÑ= íÜÉ=
              áåÅêÉ~ëÉÇ= ëìééäóK= ^= äÉÖáëä~íáîÉ= ãÉ~ëìêÉ= Å~å= Äó= çìê= êÉÅâçåáåÖ= Ñáêëí= ÄÉ=
              ÉñéÉÅíÉÇ=~ÑíÉê=~=a~åáëÜ=ÖÉåÉê~ä=ÉäÉÅíáçåK=
             qÜÉ= áåÉîáí~ÄäÉ= ÄêÉ~â= ïáíÜ= íÜÉ= a~åáëÜ= ~Çàìëí~ÄäÉ= áåíÉêÉëí= ê~íÉ= ãçÇÉä= áå=
              íÜÉ=ÅçåíÉñí=çÑ=_~ëÉä=fffK=qÜáë=ïáää=éêçÄ~Ääó=~äëç=ÇáãáåáëÜ=íÜÉ=ëìééäó=çÑ=
              ëÜçêí= ÄçåÇë= ~åÇ= ÇêáîÉ= ÄçêêçïÉêë= çìí= çÑ= íÜÉ= ÅìêîÉK= qÜÉ= kÉí= pí~ÄäÉ=
In Essence                                                8
            cìåÇáåÖ= oÉèìáêÉãÉåí= ïáää= Ñáêëí= í~âÉ= ÉÑÑÉÅí= áå= OMNUI= ëç= ãìÅÜ= Å~å= ëíáää=
            Ü~ééÉåI=Äìí=~ë=íÜÉ=ëÉíìé=äççâë=åçï=íÜÉêÉ=ãìëí=ÄÉ=ã~ÇÉ=ÅÜ~åÖÉë=áå=íÜÉ=
            a~åáëÜ=ëóëíÉã=ÄÉÑçêÉ=íÜáëK=
            ^=ãçêÉ=ëâÉéíáÅ~ä=áåíÉêå~íáçå~ä=ÑçÅìë=çå=íÜÉ=Ñáå~åÅá~ä=ëÉÅíçê=áå=aÉåã~êâK=
            kçï= íÜÉ= ÅçåÅÉêå= ïáää= EêáÖÜíÑìääó\F= ÄÉ= ÑçÅìëÉÇ= çå= ïÜ~í= íÜÉêÉ= áë=
            Ü~ééÉåáåÖ= ïáíÜ= íÜÉ= çíÜÉêïáëÉ= êÉåçïåÉÇ= ~åÇ= êÉëéÉÅíÉÇ= a~åáëÜ=
            ãçêíÖ~ÖÉ= ÅêÉÇáí= ëóëíÉãK= qÜáë= ãáÖÜí=Å~ìëÉ=áåîÉëíçêë=íÜ~í=Çç=åçí=Ñçääçï=
            íÜÉ=ã~êâÉí=ÅäçëÉäó=íç=í~âÉ=ìé=~=ÜÉëáí~åí=ëí~åÅÉ=ìåíáä=~ää=åÉï=ëíêìÅíìêÉë=
            ~êÉ=áå=éä~ÅÉ=~åÇ=íÜÉ=ê~íáåÖ=~ÖÉåÅáÉë=~êÉ=åçí=çå=íÜÉ=ï~êé~íÜ=~åóãçêÉK=
          =
`çåÅäìëáçåë==   qÜÉ= ÅçãÄáå~íáçå= çÑ= íÜÉ= ~ÄçîÉ= Ñ~Åíçêë= ~åÇ= íÜÉ= íê~åëáíáçå= íç= OJíáÉê=
          ãçêíÖ~ÖáåÖ= ïáíÜ= íÜÉ= ÜáÖÜÉëí= ÅçåíêáÄìíáçå= ê~íÉë= çå= ~Çàìëí~ÄäÉ= áåíÉêÉëí= ê~íÉ=
          äç~åë= ëíêìÅíìê~ääó= ëéÉ~âë= Ñçê= íÜ~í= íÜÉ= a~åáëÜ= ~Çàìëí~ÄäÉ= áåíÉêÉëí= ê~íÉ=
          ÄçêêçïÉêë= áå= íÜÉ= äçåÖ= êìå= ïáää= ëÉÉâ= çê= ÄÉ= ÒÑçêÅÉÇÒ= áåíç= äçåÖÉê= ãçêíÖ~ÖÉ=
          ÅêÉÇáí=ÑìåÇáåÖK=^ë=íÜÉ=Å~äÅìä~íáçåë=áå=íÜÉ=éêÉîáçìë=ëÉÅíáçå=ëÜçïÉÇI=áí=áë=åçí=
          äáâÉäó= íç= Ü~ééÉå= áå= íÜÉ= ëÜçêí= êìåI= ëçäÉäó= ~ë= ~= ÅçåëÉèìÉåÅÉ= çÑ= íÜÉ= åÉï=
          áåáíá~íáîÉë=~í=kóâêÉÇáíI=~ë=äçåÖ=~ë=íÜÉ=ëíáää=îÉêó=ëíÉÉé=Ñáå~åÅáåÖ=ÅìêîÉ=áë=ëíáää=
          éêÉëÉåíK=få=íÜÉ=ëçãÉïÜ~í=äçåÖÉê=íÉêãI=íÜÉ=éçíÉåíá~ä=Ñçê=äÉÖáëä~íáîÉ=ãÉ~ëìêÉë=
          áåíÉêå~ääó=çÑ=íÜÉ=a~åáëÜ=äÉåÇáåÖ=çéíáçåë=~åÇ=~å=~ÇàìëíãÉåí=Ñçê=íÜÉ=ÅçãáåÖ=
          _~ëÉä= fff= ÇáêÉÅíáîÉë= éçáåí= íç= ~å= áåÉîáí~Ääó= äçåÖÉê= ÑìåÇáåÖ= Ñçê= íÜÉ= a~åáëÜ=
          ãçêíÖ~ÖÉ=ÅêÉÇáí=ÄçêêçïÉêëK======
          =
          lîÉê~ää= ïÉ= ÅçåëáÇÉê= íÜÉ= ëçäìíáçå= íç= ÄÉ= ~ÄäÉ= íç= ~ÇÇêÉëë= íÜÉ= ÅÜ~ääÉåÖÉ= çÑ=
          ã~áåí~áåáåÖ= íÜÉ= ^~~= ê~íáåÖ= çÑ= kóâêÉÇáíÛë= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= b= áå= íÜÉ= ëÜçêí= êìå=
          ~åÇ= áå= íÜÉ= äçåÖ= êìå= äÉëëÉå= íÜÉ= ãçêíÖ~ÖÉ= ÅêÉÇáí= áåëíáíìíÉÛë= åÉÉÇ= íç= éêçîáÇÉ=
          ëìééäÉãÉåí~êó=Å~éáí~äK=_ìí=íÜÉ=ëçäìíáçå=ãçÇÉä=ïáää=éêçÄ~Ääó=åçí=ÅçåíêáÄìíÉ=
          ëáÖåáÑáÅ~åíäó=íç=~=ÅÜ~åÖÉ=áå=ÇÉÄíçê=ÄÉÜ~îáçê=íç=~=ä~êÖÉê=ëÜ~êÉ=çÑ=íÜÉ=äçåÖÉê=
          êìååáåÖ= ~äíÉêå~íáîÉë= áå= íÜÉ= ëÜçêí= êìå= ~ë= äçåÖ= ~ë= íÜÉ= ãçêíÖ~ÖÉ= ÅêÉÇáí=
          Ñáå~åÅáåÖ= ÅìêîÉ= ëíáää= ÖáîÉë= êáëÉ= íç= ~= èìáíÉ= ÅçåëáÇÉê~ÄäÉ= Éñíê~= é~óãÉåí= çå=
          ÑáñÉÇ=áåíÉêÉëí=äç~åëK=få=~ÇÇáíáçåI=~å=áåíêçÇìÅíáçå=çÑ=OJíáÉê=ÄçåÇë=çå=~=ä~êÖÉ=
          ëÅ~äÉ= ïáää= éêçÄ~Ääó= ÖáîÉ= êáëÉ= íç= éêçÄäÉãë= áå= êÉä~íáçå= íç= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåí=
          êÉëíêáÅíáçåë=áå=íÜÉ=äÉÖáëä~íáçå=Ñçê=íÜÉ=êÉäÉî~åí=áåîÉëíçêëI=ïÜáÅÜI=~ää=ÉäëÉ=ÄÉáåÖ=
          Éèì~äI= Å~å= ÅçåíêáÄìíÉ= íç= äçïÉê= íÜ~å= ÉñéÉÅíÉÇ= ÇÉã~åÇK= cáå~ääóI= íÜÉ= ãçÇÉä=
          ÇçÉë= åçí= ~ÇÇêÉëë= íÜÉ= äçåÖ= íÉêã= ÅÜ~ääÉåÖÉë= áå= êÉä~íáçå= íç= _~ëÉä= fff= íÜ~í= Üáíë=
          íÜÉ=a~åáëÜ=ãçêíÖ~ÖÉ=ÅêÉÇáí=ã~êâÉí=áå=ÖÉåÉê~äK===
          =
          RD terminates its collaboration with Moody's
`çãé~åó=      qÜìêëÇ~ó= ÉîÉåáåÖ= oÉ~äâêÉÇáí= áëëìÉÇ= ~= Åçãé~åó= ~ååçìåÅÉãÉåí= íÜêçìÖÜ=
~ååçìåÅÉãÉåí=   k~ëÇ~è=lju=ëí~íáåÖ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖW=
Ñêçã=oÉ~äâêÉÇáí=
a~åã~êâ=
            oÉ~äâêÉÇáí= a~åã~êâ= Ü~ë= ÇÉÅáÇÉÇ= íç= Éëí~ÄäáëÜ= ~= åÉï= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= Ñçê=
            Ñáå~åÅáåÖ= çÑ= ~Çàìëí~ÄäÉ= ê~íÉ= ãçêíÖ~ÖÉëK= qÜáë= ïáää= ÄÉ= ~å= pal= Å~éáí~ä=
            ÅÉåíêÉ= Ñçê= Ñáå~åÅáåÖ= çÑ= ~Çàìëí~ÄäÉ= ê~íÉ= ãçêíÖ~ÖÉë= ~åÇ= êÉÑáå~åÅáåÖ= çÑ=
            ÉñáëíáåÖ=~Çàìëí~ÄäÉ=ê~íÉ=ãçêíÖ~ÖÉëK==
            oÉ~äâêÉÇáí=a~åã~êâ=éçáåíë=çìí=áå=íÜÉ=~ååçìåÅÉãÉåí=íÜ~í=íÜÉ=Åçãéå~ó=
            ïáää= ëÉÉâ= íç= çÄí~áå= ~ë= ÜáÖÜ= ~= ê~íáåÖ= ~ë= éçëëáÄäÉ= Ñçê= íÜÉ= åÉï= Å~éáí~ä=
            ÅÉåíêÉK=
            bñáëíáåÖ=åçåJÅ~ää~ÄäÉ=ãçêíÖ~ÖÉ=ÄìääÉí=ÄçåÇë=ïáää=íÜÉêÉÄó=~ë=áå=íÜÉ=Å~ëÉ=
            çÑ= kóâêÉÇáí= êÉã~áå= áå= íÜÉ= ÉñáëíáåÖ= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= p= Eìåíáä= íÜÉó= ~êÉ=
            êÉÑáå~åÅÉÇF= àìëí= ~ë= íÜÉ= áëëì~åÅÉ= çÑ= Å~ää~ÄäÉ= ÄçåÇë= ~åÇ= Ñäç~íáåÖ= ê~íÉ=
            ÄçåÇë=ïáää=ëíáää=ÄÉ=ã~ÇÉ=çìí=çÑ=íÜÉ=ÉñáëíáåÖ=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=pK==
            oÉ~äâêÉÇáí= a~åã~êâ= áë= áåÅêÉ~ëáåÖ= íÜÉ= ÅçåíêáÄìíáçå= ê~íÉë= ÉÑÑÉÅíáîÉ= Ñêçã=
            íÜÉ=Nëí=çÑ=g~åì~êó=OMNOK=qÜÉ=íÉêãë=Ñçê=íÜáë=ïáää=ÄÉ=~ååçìåÅÉÇ=ä~íÉê=áå=íÜÉ=
 In Essence                                                9
             óÉ~êI= Äìí= áí= áë= ÉñéÉÅíÉÇ= íÜ~í=íÜÉêÉ=ïáää=ÄÉ=~=ÇáÑÑÉêÉåíá~íáçå=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=
             äç~å=íóéÉë=E~ë=kóâêÉÇáí=Ü~ë=~äëç=~ååçìåÅÉÇFK=
             oÉ~äâêÉÇáí=a~åã~êâ=~í=íÜÉ=ë~ãÉ=íáãÉ=~ååçìåÅÉÇ=íÜ~í=íÜÉ=Åçãé~åó=Ü~ë=
             ã~ÇÉ= ~= ÇÉÅáëáçå= íç= Å~åÅÉä= íÜÉ= ÅçJçéÉê~íáçå= ïáíÜ= jççÇóÛë= EíÜ~í=
             oÉ~äâêÉÇáí=a~åã~êâÛë=ïáää=åçí=ÄÉ=ê~íÉÇ=Äó=jççÇóÛë=áå=íÜÉ=ÑìíìêÉFK=pCm=
             ïáää=ÅçåíáåìÉ=íç=ê~íÉ=oÉ~äâêÉÇáí=a~åã~êâÛë=ÄçåÇ=E~í=éêÉëÉåí=^^^FK=
             qÜáë= ÅçãÉë= ~ë= ~= ÅçåëÉèìÉåÅÉ= çÑ= jççÇóÛë= êÉèìÉëí= Ó= Ä~ëÉÇ= çå= ãçÇÉä=
             Å~äÅìä~íáçåë= Ó= Ñçê= oÉ~äâêÉÇáí= a~åã~êâ= íç= éêçîáÇÉ= ~å= ~ÇÇáíáçå~ä= POKRÄå=
             ahh=áå=Åçää~íÉê~ä=áå=çêÇÉê=íç=âÉÉé=íÜÉ=ÅìêêÉåí=^^^=ê~íáåÖK=
             oÉ~äâêÉÇáí=a~åã~êâ=éçáåíë=çìí=íÜ~í=íÜÉ=Åçãé~åó=Å~å=É~ëáäó=éêçîáÇÉ=íÜÉ=
             ~ÇÇáíáçå~ä= Åçää~íÉê~ä= íÜêçìÖÜ= áëëì~åÅÉ= çÑ= àìåáçê= ÅçîÉêÉÇ= ÄçåÇë= çê=
             íÜêçìÖÜ=äç~åë=Ñêçã=a~åëâÉ=_~åâK==
             få= íÜÉ= Åçãé~åó= ~ååçìåÅÉãÉåíI= oÉ~äâêÉÇáí= a~åã~êâI= ÜçïÉîÉêI= éçáåíë=
             çìí= íÜ~í= íÜÉ= Åçãé~åó= Ü~ë= íÜÉ= ÜáÖÜÉëí= ëçäîÉåÅó= çÑ= íÜÉ= ãçêíÖ~ÖÉ= ÅêÉÇáí=
             ëÉÅíçê=çÑ=PRKV=éÉê=ÅÉåí=~åÇ=~=äçï=äçëë=ê~íáçI=ïÜáÅÜ=~í=åç=éçáåí=ÇìêáåÖ=íÜÉ=
             Ñáå~åÅá~ä= Åêáëáë= Ü~ë= ÉñÅÉÉÇÉÇ= MKO= éÉê= ÅÉåíK= oÉ~äâêÉÇáí= a~åã~êâ= áë=
             íÜÉêÉÑçêÉ= áå= ëíêçåÖ= Çáë~ÖêÉÉãÉåí= ïáíÜ= jççÇóÛë= çîÉê= íÜÉ= ê~íáåÖ=
             áåëíáíìíÉÛë=îáÉï=çÑ=a~åáëÜ=ãçêíÖ~ÖÉ=ÅêÉÇáíK==
             oÉ~äâêÉÇáí= a~åã~êâ= Ü~ë= Ü~Ç= ~= Çá~äçÖìÉ= êÉÖ~êÇáåÖ= íÜÉ= éêáåÅáéäÉë= ïáíÜ=
             jççÇóÛë= Äìí= Ü~ë= ÅçåÅäìÇÉÇ= íÜ~í= áí= áë= ~= èìÉëíáçå= çÑ= ~= ÑìåÇ~ãÉåí~ä=
             Çáë~ÖêÉÉãÉåíK= jççÇóÛë= ãÉíÜçÇ= áë= ÑìåÇ~ãÉåí~ääó= ÇáÑÑÉêÉåí= Ñêçã= ïÜ~í=
             oÉ~äâêÉÇáí= a~åã~êâ= âåçïë= Ñêçã= çíÜÉê= ê~íáåÖ= áåëíáíìíÉëI= íÜÉ= Åçãé~åó=
             éçáåíë=çìíK===
           =
^ååçìåÅÉãÉåí=     qÜÉ= ~ååçìåÅÉãÉåí= Ñêçã= oÉ~äâêÉÇáí= a~åã~êâ= êÉÖ~êÇáåÖ= íÜÉ= çéÉåáåÖ= çÑ= ~=
êÉÖ~êÇáåÖ=åÉï=    åÉï=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=Ñçê=Ñáå~åÅáåÖ=~Çàìëí~ÄäÉ=ê~íÉ=ãçêíÖ~ÖÉë=~ÑíÉê=kóâêÉÇáíÛë=
Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=åçí=  áåá~íáîÉ=áë=åçí=ëìêéêáëáåÖ=~åÇ=áå=äáåÉ=ïáíÜ=çìê=ÉñéÉÅí~íáçåë=EëÉÉ=óÉëíÉêÇ~óÛë=
ëìêéêáëáåÖ=      få= bëëÉåÅÉ= EOQ= gìåÉ= OMNNFFK= dçáåÖ= Ñçêï~êÇI= ~ë= ~= êÉëìäí= çÑ= íÜÉ= ÑìåÇáåÖ= ãáëJ
           ã~íÅÜ=áåÜÉêÉåí=áå=íÜÉ=êÉÑáå~åÅáåÖ=ëíêìÅíìêÉI=~Çàìëí~ÄäÉ=ê~íÉ=ãçêíÖ~ÖÉë=ïáää=
           ÄÉ= ëÉé~ê~íÉÇ= áåíç= ~= åÉï= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= ~åÇ= íÜÉ= ÄçêêçïÉêë= áå= åçåJÅ~ää~ÄäÉ=
           ãçêíÖ~ÖÉ=ÄìääÉí=ÄçåÇë=ïáää=ÄÉ=ãÉí=Äó=~=ÜáÖÜÉê=ÅçåíêáÄìíáçå=ê~íÉK=
           =
kç=OJíáÉê=      få= Åçåíê~ëí= íç= kóâêÉÇáíI= oÉ~äâêÉÇáí= a~åã~êâ= Ü~ë= åçí= ~ååçìåÅÉÇ= éä~åë= íç=
ãçêíÖ~ÖáåÖ=      Ñáå~åÅÉ= áíë= êÉí~áä= äç~åë= íÜêçìÖÜ= OJíáÉê= ãçêíÖ~ÖáåÖK= qÜÉ= åÉï= oÉ~äâêÉÇáí=
           a~åã~êâ=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=ïáää=íÜìë=Åçåí~áå=åÉï=êÉí~áä=äç~åë=çé=íç=UMB=çÑ=íÜÉ=
           î~äì~íáçå= çÑ= éêçéÉêíóI= ïÜáäÉ= kóâêÉÇáíÛë= åÉï= pal= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= çåäó=
           Åçåí~áå=ãçêíÖ~ÖáåÖ=Ñçê=åÉï=êÉí~áä=äç~åë=ìé=íç=SMB=EÉñáëíáåÖ=äç~åë=íÜ~í=~êÉ=
           êÉÑáå~åÅÉÇ=áåíç=íÜÉ=åÉï=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=ïáää=ÄÉ=ìé=íç=íÜÉ=ÉåíáêÉ=ÉñáëíáåÖ=äç~å=
           ~ãçìåíFK= få= íÜÉ= äçåÖ= êìå= ïÉ= íÜÉêÉÑçêÉ= Éëíáã~íÉ= íÜÉ= “ÅêÉÇáí= èì~äáíóÒ= çÑ=
           kóâêÉÇáíÛë= åÉï= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉ= çå= íÜáë= Ä~ÅâÖêçìåÇ= ïáää= ÄÉííÉê= íÜ~å=
           oÉ~äâêÉÇáí=a~åã~êâÛë=EäçïÉê=iqsFK=
           =
j~êâÉí=ïáëÉ=     j~êâÉí= ïáëÉI= áí= áë= áå= íÜÉ= ~ÑíÉêã~íÜ= çÑ= íÜÉ= ~ååçìåÅÉãÉåí= Ñêçã= oÉ~äâêÉÇáí=
ÅçåÅäìëáçåë=     a~åã~êâ=E~åÇ=kóâêÉÇáíF=ïçêíÜ=åçíáåÖ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖW=
             qÜÉ= áëëì~åÅÉ= áå= íÜÉ= ÉñáëíáåÖ= éçêíÑçäáç= çÑ= åçåJÅ~ää~ÄäÉ= ãçêíÖ~ÖÉ= ÄìääÉí=
             ÄçåÇë=Ñêçã=oa=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=p=ïáää=ÅÉ~ëÉ=~ë=ïáää=ÄÉ=íÜÉ=Å~ëÉ=áå=Å~éáí~ä=
             ÅÉåíêÉ=b=áå=kóâêÉÇáí=EíÜÉ=ÄçåÇë=ïáää=ÄÉÅçãÉ=ÒÄìóÄ~Åâ=ëÉêáÉëÒFK=fí=áë=åçí=
             ~éé~êÉåí=Ñêçã=íÜÉ=~ååçìåÅÉãÉåí=~í=ïÜ~í=Ç~íÉ=íÜÉ=êÉÑáå~åÅáåÖ=áåíç=~åÇ=
             áëëì~åÅÉ=Ñêçã=íÜÉ=åÉï=oa=ïáää=ÅçããÉåÅÉK=
             ^ää=ÉäëÉ=ÄÉáåÖ=Éèì~äI=íÜÉ=ÅêÉÇáí=èì~äáíó=áå=íÜÉ=ìåÇÉêäóáåÖ=ÇÉÄíçêë=áå=íÜÉ=
             ÉñáëíáåÖ=oa=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=p=E~ë=áë=íÜÉ=Å~ëÉ=áå=kóâêÉÇáíÛë=ÅìêêÉåí=Å~éáí~ä=
 In Essence                                                 10
              ÅÉåíêÉ= bF= ãìëí= ÄÉ= Éëíáã~íÉÇ= ~ë= ÄÉÅçãáåÖ= ÒÄÉííÉêÒ= ëáåÅÉ= íÜÉ= ëÜ~êÉ= çÑ=
              ~Çàìëí~ÄäÉ= ê~íÉ= ãçêíÖ~ÖÉë= ïáíÜ= ~= ÒÑìåÇáåÖ= ãáëJã~íÅÜÒ= ïáää= ÄÉÅçãÉ=
              ÅçåëáÇÉê~Ääó= ëã~ääÉê= áå= é~ÅÉ= ïáíÜ= íÜÉ= êÉÑáå~åÅáåÖ= áåíç= íÜÉ= åÉï= Å~éáí~ä=
              ÅÉåíêÉëK=
              `çãé~êÉÇ= íç= íÜÉ= åÉï= åçåJÅ~ää~ÄäÉ= ãçêíÖ~ÖÉ= ÄìääÉí= ÄçåÇë= íÜ~í= ïáää= ÄÉ=
              áëëìÉÇ= Ñêçã= íÜÉ= “åÉïÒ= oa= ~åÇ= kóâêÉÇáí= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉë= EïÜÉêÉ= íÜÉ=
              îçäìãÉ= ïáää= áåÅêÉ~ëÉ= Çê~ëíáÅ~ääó= áå= ëíÉé= ïáíÜ= íÜÉ= êÉÑáå~åÅáåÖF= íÜÉ=
              ÉñáëíáåÖ= åçåJÅ~ää~ÄäÉ= ãçêíÖ~ÖÉ= ÄìääÉí= ÄçåÇë= ÄçíÜ= ÑäçïJ= ~åÇ= ÅêÉÇáíïáëÉ=
              ïáää= ÄÉ= éêÉÑÉê~ÄäÉ= Ó= ~äÄÉáí= áå= íÜÉ= Å~ëÉ= çÑ= kóâêÉÇáí= çåäó= Ñçê= ~= äáãáíÉÇ=
              éÉêáçÇ=E~äíÜçìÖÜ=äçåÖÉê=íÜ~å=Ñçê=oaFI=ìåíáä=íÜÉ=OJíáÉê=ãçêíÖ~ÖáåÖ=âáÅâë=
              áå=~å=~ÑÑÉÅíë=íÜÉ=iqs=çÑ=íÜÉ=åÉïäó=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉKK==
              fÑ= ïÉ= ÅçåëáÇÉê= íÜÉ= äçåÖÉê= Ç~íÉÇ= Å~ää~ÄäÉ= ~åÇ= Å~ééÉÇ= Ñäç~íÉê= áëëì~åÅÉëI=
              íÜÉó= ïáää= ëíáää= ÄÉ= áëëìÉÇ= çìí= çÑ= íÜÉ= ÉñáëíáåÖ= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉë= áå= ÄçíÜ= oa=
              ~åÇ= kóâêÉÇáíK= “`êÉÇáí= ïáëÉÒ= íÜÉ= ÅìêêÉåí= áëëì~åÅÉI= ~ë= áë= íÜÉ= Å~ëÉ= ïáíÜ=
              åçåJÅ~ää~ÄäÉ=ãçêíÖ~ÖÉ=ÄìääÉí=ÄçåÇëI=áë=Éëíáã~íÉÇ=íç=ÄÉ=ÄÉííÉê=çÑÑ=ÖçáåÖ=
              Ñçêï~êÇ= ~ë= íÜÉ= ã~íìêÉÇ= åçåJÅ~ää~ÄäÉ= ãçêíÖ~ÖÉ= ÄìääÉí= ÄçåÇë= ~êÉ=
              êÉÑáå~åÅÉÇ=áåíç=íÜÉ=åÉïäó=Éëí~ÄäáëÜÉÇ=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉëK==
           =
 `çJçéÉê~íáçå=ïáíÜ= oÉ~äâêÉÇáí= a~åã~êâÛë= ÇÉÅáëáçå= íç= Å~åÅÉä= íÜÉ= ÅçJçéÉê~íáçå= ïáíÜ= jççÇóÛë=
 jççÇóÛë=Å~åÅÉääÉÇ>= EíÜ~í=oÉ~äâêÉÇáí=a~åã~êâÛë=ÉñáëíáåÖ=~åÇ=ÑìíìêÉ=ÄçåÇë=ïáää=åçí=ÄÉ=ê~íÉÇ=Äó=
           jççÇóÛëF= áë= ëçãÉïÜ~í= ëìêéêáëáåÖ= íç= ìëI= åçíïáíÜëí~åÇáåÖ= íÜ~í= oÉ~äâêÉÇáí=
           a~åã~êâ= ÑÉÉäë= íÜ~í= íÜÉ= l`= êÉèìáêÉãÉåí= áë= ÒáåÅçãéêÉÜÉåëáÄäÉÒ= ~åÇ= áë=
           ÑìåÇ~ãÉåí~ääó= áå= Çáë~ÖêÉÉãÉåí= ïáíÜ= jççÇóÛë= Éî~äì~íáçå= çÑ= a~åáëÜ=
           ãçêíÖ~ÖÉ=ÅêÉÇáí=ÄçåÇëK=
           =
           qÜ~í= ~å= áëëìÉê= íÉêãáå~íÉë= íÜÉ= ÅçJçéÉê~íáçå= ïáíÜ= ~= ê~íáåÖ= áåëíáíìíÉ= çîÉê= ~=
           Çáë~ÖêÉÉãÉåí=çÑ=íÜÉ=ÅêÉÇáí=ê~íáåÖ=áë=Äó=çìê=îáÉï=ÒÅçåíêçîÉêëá~äÒ=~åÇ=ãìëí=
           áå=íÜÉ=îÉêó=ëÜçêí=êìå=ÄÉ=éêÉëìãÉÇ=íç=ÅêÉ~íÉ=ìåÅÉêí~áåíó=~Äçìí=íÜÉ=éêáÅáåÖ=çÑ=
           oaÛë=ÄçåÇë=~åÇ=ã~ó=~äëç=ÅêÉ~íÉ=~=áåÅêÉ~ëÉÇ=áåíÉêå~íáçå~ä=ÑçÅìë=çå=a~åáëÜ=
           Ä~åâëLãçêíÖ~ÖÉ= ÅêÉÇáí= áåëíáíìíÉëK= få= çìê= ÉñéÉêáÉåÅÉI= ëçãÉ= áåíÉêå~íáçå~ä=
           áåîÉëíçêë= êÉèìáêÉ= ~í= äÉ~ëí= O= ê~íáåÖë= çÑ= ~åó= ÖáîÉå= áëëìÉI= ~åÇ= áí= Ü~ë= åçí= ÄÉÉå=
           áåÇáÅ~íÉÇ= ïÜÉíÜÉê= oÉ~äâêÉÇáí= a~åã~êâ= ïáää= íêó= íç= çÄí~áå= ê~íáåÖë= Ñêçã= Ñçê=
           Éñ~ãéäÉ=cáíÅÜ=Eáå=~ÇÇáíáçå=íç=íÜÉ=pCm=ê~íáåÖFK=
           fí=áë=ìåÅä~êáÑáÉÇ=Éñ~Åíäó=ïÜÉå=íÜÉ=ê~íáåÖ=Ñêçã=jççÇóÛë=ïáää=ÉñéáêÉI=Äìí=ïÉ=
           âåçï= Ñêçã= oÉ~äâêÉÇáí= a~åã~êâ= íÜ~í= íÜÉ= Åçãé~åó= ÇçÉë= áåÇÉÉÇ= áåíÉåÇ= íç=
           ~ÅÜáÉîÉ= ~= ^~~= ê~íáåÖ= Ñêçã= jççÇóÛë= ~ë= äçåÖ= ~ë= íÜÉ= ÄçåÇë= ~êÉ= ê~íÉÇ= Äó=
           jççÇóÛëI= éçëëáÄäó= Äó= éçëíáåÖ= íÜÉ= l`= íÜ~í= jççÇóÛë= îáÉï= ~ë= ~ééêçéêá~íÉK=
           oÉ~äâêÉÇáí=a~åã~êâÛë=ÄçåÇë=ïáää=~ë=ãÉåíáçåÉÇ=~ÄçîÉ=ëíáää=ÄÉ=ê~íÉÇ=Äó=pCm=
           EÅ~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=p=ÄçåÇë=~êÉ=ÅìêêÉåíäó=ê~íÉÇ=^^^FK=
           =
fåîÉëíãÉåí=ïáëÉ=   få= ëìãã~êóI= íÜÉ= ~ÄçîÉ= ÖáîÉë= êáëÉ= íç= íÜÉ= ÑçääçïáåÖ= áåîÉëíãÉåí= ïáëÉ=
ÅçåëáÇÉê~íáçåë=   ÅçåëáÇÉê~íáçåëLêÉÅçããÉåÇ~íáçåëW=
              oÉ~äâêÉÇáí=a~åã~êâÛë=íÉêãáå~íáçå=çÑ=íÜÉ=ÅçJçéÉê~íáçå=ïáíÜ=jççÇóÛë=áë=
              ÉñéÉÅíÉÇ= íç= ÅêÉ~íÉ= ëçãÉ= ãÉ~ëìêÉ= çÑ= ìåÅÉêí~áåíó= ~Äçìí= íÜÉ= éêáÅáåÖ= çÑ=
              oaÛë=ÄçåÇëK==
              få= çîÉê~ää= íÉêãë= áí= áë= ïçêíÜ= ÉãéÜ~ëáòáåÖI= íÜ~í= íÜÉ= ÉñáëíáåÖ= pal=
              ãçêíÖ~ÖÉ= ÅêÉÇáí= ÄçåÇë= Ñêçã= kóâêÉÇáí= ~åÇ= oÉ~äâêÉÇáí= a~åã~êâ= áå= çìê=
              îáÉï=ïáää=ÄÉ=ÄÉííÉê=çÑÑ=ÖçáåÖ=Ñçêï~êÇI=~ë==íÜÉ=~Çàìëí~ÄäÉ=ê~íÉ=äç~åë=ïáää=
              ÄÉ= êÉÑáå~åÅÉÇ= áåíç= íÜÉ= åÉï= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉë= EáÑ= çåÉ= éä~ÅÉë= íÜÉ= ë~ãÉ=
              ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ=çå=íÜÉ=êÉÑáå~åÅáåÖ=êáëâ=~ë=jççÇóÛë=áå=íÜÉ=ÅêÉÇáí=ê~íáåÖF=
              cäçï= ïáëÉI= ÖçáåÖ= Ñçêï~êÇI= íÜÉ= ÉñáëíáåÖ= åçåJÅ~ää~ÄäÉ= ãçêíÖ~ÖÉ= ÄìääÉí=
              ÄçåÇë=Ñêçã=kóâêÉÇáí=~åÇ=oÉ~äâêÉÇáí=a~åã~êâ=ïáää=ÄÉ=ëìééçêíÉÇ=ïÜÉå=
In Essence                                                               11
            áëëì~åÅÉ= ÉåÇë= ~åÇ= íÜÉó= ÅÜ~åÖÉ= áåíç= ÒÄìóÄ~Åâ= ëÉêáÉëÒI= ïáíÜ= Ó= çíÜÉê=
            íÜáåÖë= ÄÉáåÖ= Éèì~ä= J= ~= ÄÉííÉê= ÅêÉÇáí= èì~äáíóI= áå= Åçãé~êáëçå= ïáíÜ= åÉïäó=
            áëëìÉÇ=åçåJÅ~ää~ÄäÉ=ãçêíÖ~ÖÉ=ÄìääÉí=ÄçåÇë=Ñêçã=íÜÉ=åÉï=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=
            EéçëëáÄäó=ïáíÜ=~=ÜáÖÜÉê=ê~íáåÖFK=
            lå=íÜáë=Ä~ÅâÖêçìåÇ=ïÉ=ÑáåÇ=íÜ~í=éçëáíáçåáåÖ=áå=OMNPJOMNQ=åçåJÅ~ää~ÄäÉ=
            ãçêíÖ~ÖÉ= ÄìääÉí= ÄçåÇë= ~ë= ÅìêêÉåíäó= ÄÉáåÖ= ~ííê~ÅíáîÉI= ÉëéÉÅá~ääó= ~Ö~áåëí=
            a~åáëÜ=ÖçîÉêåãÉåí=ÄçåÇëI=ïÜÉêÉ=íÜÉêÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=~=ÅçåëáÇÉê~ÄäÉ=ëéêÉ~Ç=
            ïáÇÉåáåÖ=çîÉê=íÜÉ=êÉÅÉåí=Ç~óë=EëÉÉ=íÜÉ=Öê~éÜ=çå=íÜÉ=åÉñí=é~ÖÉFK==
            få=êÉÖ~êÇë=íç=íÜÉ=äçåÖ=ÑáñÉÇ=áåíÉêÉëí=Å~ää~ÄäÉLÅ~ééÉÇ=Ñäç~íÉê=~åÇ=Ñäç~íÉê=
            áëëìÉëI=ÜÉêÉ=íçç=íÜÉ=ÅêÉÇáí=èì~äáíó=~êÉ=ÄÉ=éêÉëìãÉÇ=íç=ÒáãéêçîÉÒ=áå=ëíÉé=
            ïáíÜ= íÜÉ= êÉÑáå~åÅáåÖ= çÑ= ã~íìêÉÇ= åçåJÅ~ää~ÄäÉ= ãçêíÖ~ÖÉ= ÄìääÉí= ÄçåÇë=
            áåíç=íÜÉ=åÉïäó=Éëí~ÄäáëÜ=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉëK=
            eçïÉîÉêI= Ñäçï= ïáëÉ= íÜÉ= éÉêÑçêã~åÅÉ= áå= äçåÖ= Å~ää~ÄäÉLÅ~ééÉÇ= Ñäç~íÉê=
            ~åÇ=Ñäç~íÉê=ÄçåÇë=ã~ó=ÄÉ=ÅÜ~ääÉåÖÉÇK=m~êíäóI=~=ãçêÉ=ÉñéÉåëáîÉ=ÑìåÇáåÖ=
            çÑ= åçåJÅ~ää~ÄäÉ= ãçêíÖ~ÖÉ= ÄìääÉí= ÄçåÇë= áå= íÜÉ= åÉï= Å~éáí~ä= ÅÉåíêÉë= ~åÇ=
            êáëáåÖ= ÅçåíêáÄìíáçå= ê~íÉë= áåÅêÉ~ëÉ= íÜÉ= ÄçêêçïÉêëÛ= áåÅÉåíáîÉ= íç= ëÉÉâ=
            áëëì~åÅÉ=çÑ=“äçåÖÉêÒ=ÄçåÇëK=^åÇ=é~êíäó=ïÉ=ëÉÉ=áå=íÜÉ=äçåÖÉê=êìå=~=êáëâ=
            çÑ=“äÉÖáëä~íáîÉÒ=ãÉ~ëìêÉë=~Ö~áåëí=íÜÉ=ÑìåÇáåÖ=êáëâë=íÜ~í=~êÉ=áåÜÉêÉåí=áå=
            íÜÉ= ~Çàìëí~ÄäÉ= ê~íÉ= ãçêíÖ~ÖÉ= ëÉíìéÒ= ~ë= ïÉ= âåçï= áí= íçÇ~óK= _çíÜ= íÜÉëÉ=
            Ñ~Åíçêë= éçáåí= íçï~êÇë= ~= éçíÉåíá~ä= ÖêÉ~íÉê= áëëì~åÅÉ= çÑ= “äçåÖ= êìååáåÖÒ=
            ÄçåÇë=áå=íÜÉ=a~åáëÜ=ã~êâÉí=ÖçáåÖ=Ñçêï~êÇK=
            lå= íÜáë= Ä~ÅâÖêçìåÇ= ÇìÉ= íç= Ñäçï= ïáëÉ= êÉ~ëçåë= ïÉ= ïçìäÇ= ÜÉëáí~åí= íç=
            áåÅêÉ~ëÉ= íÜÉ= ÉñéçëìêÉ= áå= äçåÖ= Ç~íÉÇ= ãçêíÖ~ÖÉ= ÅêÉÇáí= ÄçåÇë= ~í= éêÉëÉåí=
            åçíïáíÜëí~åÇáåÖ= íÜÉ= êÉÅÉåí= Ç~óëÛ= ìåÇÉêéÉêÑçêã~åÅÉ= áå= ÉëéÉÅá~ääó= íÜÉ=
            Å~ää~ÄäÉ=ãçêíÖ~ÖÉ=ÅêÉÇáí=ÄçåÇëK=
       =
                             Non-callable mortgages vs DGBs

          82


          77


          72


          67
         bps
          62


          57


          52


          47
          06-06-10   26-07-10   14-09-10   03-11-10   23-12-10    11-02-11   02-04-11   22-05-11   11-07-11


               4 RD 2016 (SDRO) (ytm) vs DGB 4.000 11/15 (ytm)    2 RD 2014 SDRO (ytm) vs DGB 5.000 11/13 (ytm)
               2 RD 2013 SDRO (ytm) vs DGB 4.000 11/12 (ytm)
                                                                      =
       =
       aÉåã~êâÛë= ä~êÖÉëí= ãçêíÖ~ÖÉ= ÅêÉÇáí= áëëìÉê= kóâêÉÇáí= ~åÇ= ëÉÅçåÇ= ä~êÖÉëí=
       oÉ~äâêÉÇáí= a~åã~êâ= Ü~îÉ= åçï= ÅÜ~åÖÉÇ= íÜÉáê= ÑìåÇáåÖ= ãçÇÉä= áå= a~åáëÜ=
       ãçêíÖ~ÖÉ= ÅêÉÇáíK= qÜÉ= èìÉëíáçå= áë= áÑ= íÜÉ= çíÜÉê= áëëìÉêë= ïáää= Åçéó= íÜÉ= ãçÇÉI=
       êÉã~áå=é~ëëáîÉ=çê=ÅçãÉ=ìé=ïáíÜ=~=ÇáÑÑÉêÉåí=ëçäìíáçåK=qç=ÖáîÉ=~å=Éî~äì~íáçå=
       çÑ= Üçï= ÅÜ~ääÉåÖÉÇ= íÜÉ= çíÜÉê= áåëíáíìíÉë= ~êÉ= áå= êÉÖ~êÇë= íç= jççÇóÛë= ê~íáåÖë=
       ~åÇ= íÜÉ= l`= êÉèìáêÉãÉåí= íÜÉó= ~êÉ= Ñ~ÅÉÇ= ïáíÜI= ïÉ= Ü~îÉ= ÄÉäçï= ëÜçïå= íÜÉ=
       ãçëí= áãéçêí~åí= l`= âÉó= ÑáÖìêÉë= áå= jççÇóÛë= ml= êÉéçêíë= Ñçê= íÜÉ= Å~éáí~ä=
       ÅÉåíÉêë=áå=èìÉëíáçåK===
  In Essence                                                        12
  Overview of capital centre key figures in Moody’s latest PO reports
                                                           OC
               Covered    (Parent)                              neccesary to
                bond     issuer           TPI-  Collateral            maintain
  Capital center       rating     rating     TPI   leeway    score   Current OC current rating   As of date
  BRFkredit B         Aa3    Baa1 (neg)    High     2     16.7%     1.9%       0.5%   14/04/2011
  BRFkredit E         Aa1    Baa1 (neg)    High     1     18.1%     14.0%       8.5%   14/04/2011
  BRFkredit General      Aa3    Baa1 (neg)    High     2     12.1%     2.0%       0.5%   14/04/2011
  DLR Kredit B         Aa1     A3 (neg)    High     2     17.3%     17.2%       5.0%   14/04/2011
  DLR Kredit General      Aa1     A3 (neg)    High     2     12.9%     12.9%       3.5%   14/04/2011
  Nordea Kredit 1       Aaa     Aa3 (sta)   Very High   5     12.9%     10.1%       1.5%   14/04/2011
  Nordea Kredit 2       Aaa     Aa3 (sta)    High     4     21.5%     7.7%       6.0%   14/04/2011
  Nykredit C          Aa1     A1 (neg.)   Very High   5     9.7%     5.8%       0.0%   14/04/2011
  Nykredit D          Aaa     A1 (neg.)    High     3     13.7%     7.2%       4.5%   14/04/2011
  Nykredit General       Aa1     A1 (neg.)    High     4     19.7%     87.5%       0.0%   14/04/2011
  Nykredit E          Aaa     A1 (neg.)    High     3     12.8%     7.1%       4.5%   14/04/2011
  Totalkredit C        Aaa     A1 (neg.)   Very High   5     5.1%     2.9%       1.5%   14/04/2011
  RD S             Aaa     A2 (neg.)    High     1     16.7%     10.1%      18.0%   21/06/2011
  RD General          Aaa     A2 (neg.)    High     1     9.1%     5.8%       5.5%   21/06/2011
  *) Latest Performance Overview reports from Moody’s. From here we have adjusted the TPI-leeway down with 1 notch for the relevant
  capital centres, which were included in Moody’s latest TPI adjustment from Very High to High on the 10th of June 2011.
               =
kÉï=áåáíá~íáîÉë=       få= çìê= Éî~äì~íáçå= kçêÇÉ~= hêÉÇáí= áë= íÜÉ= áåëíáíìíÉ= íÜ~í= áë= ìåÇÉê= íÜÉ= äÉ~ëí=
Ñêçã=kçêÇÉ~=         éêÉëëìêÉK=páåÅÉ=kçêÇÉ~=_~åâ=Éåàçóë=~=ëóëíÉãáÅ=ìéäáÑí=~í=jççÇóÛë=~ë=~=êÉëìäí=
ìåäáâÉäó=áå=íÜÉ=       çÑ= ÄÉáåÖ= ìåÇÉê= íÜÉ= pïÉÇáëÜ= ÖçîÉêåãÉåíI= íÜáë= ãÉ~åë= íÜ~í= kçêÇÉ~= _~åâÛë=
ëÜçêí=êìå=          ê~íáåÖ= áë= ÜáÖÜÉê= íÜ~å= a~åëâÉ= _~åâÛëI= _ocÛë= ~åÇ= kóâêÉÇáíÛëK= qÜáë= Ü~ë= íÜÉ=
               áãéäáÅ~íáçå=íÜ~í=áå=jççÇóÛë=ãçÇÉä=íÜÉ=êáëâ=çÑ=~å=áëëìÉê=ÇÉÑ~ìäíáåÖ=áë=äçïÉê=
               íÜ~å= ~í= íÜÉ= çíÜÉê= áåëíáíìíÉëI= ïÜáÅÜ= êÉëìäíë= áå= äçïÉê= äçëëÉë= áå= íÜÉ= ãçÇÉäëI=
               ïÜáÅÜ=~Ö~áå=äÉëëÉåë=íÜÉ=åÉÉÇ=Ñçê=éêçîáÇáåÖ=~ÇÇáíáçå~ä=l`K=qÜÉêÉ=áë=áå=çìê=
               îáÉï= åç= ÇçìÄí= íÜ~í= kçêÇÉ~= hêÉÇáí= ~ë= ~ää= íÜÉ= çíÜÉê= áëëìÉêë= ãìëí= éêçîáÇÉ=
               ëìééäÉãÉåí~êó= Åçää~íÉê~äI= Äìí= ïÉ= Éëíáã~íÉ= íÜ~í= áí= ïáää= ÄÉ= ~= êÉä~íáîÉäó=
               ã~å~ÖÉ~ÄäÉ=îçäìãÉI=ïÜáÅÜ=Å~å=ÄÉ=ÖáîÉå=íÜêçìÖÜ=Öì~ê~åíÉÉë=Ñêçã=kçêÇÉ~=
               _~åâK=få=íÜ~í=äáÖÜí=ïÉ=Çç=åçí=ÅçåëáÇÉê=áí=îÉêó=äáâÉäó=íÜ~í=kçêÇÉ~=hêÉÇáí=ïáää=
               ãçîÉ=íçï~êÇë=kóâêÉÇáíÛë=ãçÇÉäK=tÉ=ÉñéÉÅí=íÜ~í=íÜÉó=~í=äÉ~ëí=áåáíá~ääó=ïáää=
               ÅçåíáåìÉ=~ë=ìëì~äK==
^í=_ocI=íÜÉó=Ü~îÉ=      =
ÅçêêÉëéçåÇáåÖäó=       _ocâêÉÇáí=ïáää=éêÉëìã~Ääó=~äëç=~ï~áí=åÉï=ÇÉîÉäçéãÉåíë=~í=ÑáêëíK=_ocâêÉÇáí=
ÄÉÉå=~ÑÑÉÅíÉÇ=Äó=      Ü~ë= É~êäáÉê= ÄÉÉå= ëìÄàÉÅíÉÇ= íç= èìáíÉ= ÅçåëáÇÉê~ÄäÉ= l`= êÉèìáêÉãÉåíë= íÜ~í=
jççÇóÛë=ÖÉåÉê~ä=       ëìÄëÉèìÉåíäó=Ü~îÉ=Ñ~ääÉåI=ïÜáÅÜ=ÅçìäÇ=ãÉ~å=íÜ~í=íÜÉêÉ=áë=ëíáää=~=Ñçêã=çÑ=l`=
Ççïåï~êÇ=qmf=        ÄìÑÑÉê=áå=íÜÉáê=pal=Å~éáí~ä=ÅÉåíêÉ=ÉîÉå=áÑ=íÜÉ=áåÅêÉ~ëÉÇ=êÉÑáå~åÅáåÖ=êáëâ=få=
~ÇàìëíãÉåíI=Äìí=       jççÇóÛë=ãçÇÉä=~äëç=ÜÉêÉ=ãìëí=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇ=íç=áåÅêÉ~ëÉ=íÜÉ=l`=êÉèìáêÉãÉåíK=
~êÉ=~äêÉ~Çó=áå=       få=íÜÉ=äçåÖÉê=êìå=_ocâêÉÇáí=ïáää=éêçÄ~Ääó=äççâ=~í=íÜÉ=åÉÉÇ=íç=ÅÜ~åÖÉ=äç~å=
Çá~äçÖìÉ=          ëíêìÅíìêÉ= ~åÇ= äççâ= ~í= Üçï= íÜÉó= Å~å= ãáåáãáòÉ= l`= êÉèìáêÉãÉåíë= Ñêçã=
ÅçåÅÉêåáåÖ=         jççÇóÛëK= tÉ= ÉñéÉÅí= íÜ~í= _ocâêÉÇáí= ïáää= ÑìäÑáää= íÜÉ= åÉï= l`= êÉèìáêÉãÉåí=
ÄáåÇáåÖ=l`=         ~åÇ=ëìÄëÉèìÉåíäó=~ï~áí=åÉï=ÇÉîÉäçéãÉåíë=áå=íÜÉ=ëáíì~íáçåK=
êÉèìáêÉãÉåíë=        =
=
=
=
In Essence                                                           13

Market views
 ‘**’ indicates a stronger viewpoint. Changes from last week are in bold – last week's view in brackets.
    Spread                       3 months view               Comments
    - Repo-spread                    Widening                   Central bank CD rate
    - 2Y government spread               Widening**
  DK vs.


    - 5Y government spread               Neutral/Widening
    - 10Y government spread               Neutral
    - 30Y government spread               Widening
    - Swap spreads                   Tightening
    Non-callable mortgage bonds
     - SwapOAS / Asset Swap Spread           Neutral
     - Government OAS                  Neutral
    SwapOAS capped floaters
  Mortgage Bonds
    SwapOas 30Y (6% cap)                Neutral
    SwapOas 30Y (5% cap)                Neutral
    SwapOas 10Y capped                 Neutral
    Benchmark mortgage performance – 4% 41
     - SwapOAS vs. yield level             Neutral
     - Government OAS vs. yield level          Neutral
    Coupon spreads – OAS vs. yield level
     - 30Y 7%-6%                    Neutral
     - 30Y 6%-5%                    Neutral
     - 30Y 5%-4%                    Neutral
    Coupon/Maturity spreads – OAS vs. yield level
     - 30Y 5% / 20Y 4%                 Neutral
Portfolio Recommendations – Danish bonds
O: Overweight, N: Neutral, U: Underweight. 2 marks mirror stronger viewpoint.
Changes from last week marked with bold - last week's view in brackets.
               Portfolio
  Type Maturity             Comments
              weighting
           Mortgage Government
      0-2 year      UU
      2-5 year      UU
 Non-callables
      5-10 year      N
      10+ year       U
      Total        O
      0-2 year       N
      2-5 year       N
      5+ year       N
      Total        N
  Total           N/O
     Capped
 CF
                N
    mortgages
      15-20 year      N
            5% 4%
      30 year       N
 Callables
      20 year       N
      30 year       N
          %%
      30 year       N
          7 6
      30 year       N
  Total            N
In Essence                             14


 Fixed Income Research
 _ç=^åÇÉêëÉå=        PP=NT=TT=MU=      ÄçK~åÇÉêëÉå]ëÉÄKÇâ
 eÉåêáâ=^êé=         PP=OU=NM=TR=      ÜÉåêáâK~êé]ëÉÄKÇâ
 cêÉÇÉêáâ=kçêÇëÄçêÖ=     PP=OU=NM=UU=  ÑêÉÇÉêáâKåçêÇëÄçêÖ]ëÉÄKÇâ
 páãçå=pÅÜìäíò=       PP=OU=NM=TP=     ëáãçåKëÅÜìäíò]ëÉÄKÇâ
 p›êÉå=o~ëãìëëÉå=      PP=OU=NM=TO=   ëçêÉåKê~ëãìëëÉå]ëÉÄKÇâ=

 Fixed Income Sales
 eÉåêáâ=e~ëíêìé=       PP=NT=TT=NR=   ÜÉåêáâKÜ~ëíêìé]ëÉÄKÇâ
 píÉÑÑÉå=káÉäëÉå=      PP=NT=TT=MQ=   ëíÉÑÑÉåKåáÉäëÉå]ëÉÄKÇâ
 oÉå¨=g‹ÖÉê=         PP=NT=TT=OV=     êÉåÉKà~ÉÖÉê]ëÉÄKÇâ
 _ç=j~ÇëÉå=         PP=NT=TT=MO=     ÄçKã~ÇëÉå]ëÉÄKÇâ
 j~Çë=dÉáëäÉê=        PP=NT=TT=ON=    ã~ÇëKÖÉáëäÉê]ëÉÄKÇâ
 mÉíÉê=qÜáÄÉêÖ=       PP=NT=TT=OM=    éÉíÉêKíÜáÄÉêÖ]ëÉÄKÇâ

 Derivative Sales & Structured Products
 g›êÖÉå=g›êÖÉåëÉå=      PP=NT=TT=OU=   àçêÖÉåKàçêÖÉåëÉå]ëÉÄKÇâ
 qÜçã~ë=_~äëäÉî=g›êÖÉåëÉå=  PP=NT=TT=MP=  íÜçã~ëKàçêÖÉåëÉå]ëÉÄKÇâ=

 Credit Sales
 i~êë=_äáÅÜÑÉäÇí=gÉåëÉå=   PP=NT=TT=MR=    ä~êëKÄäáÅÜÑÉäÇí]ëÉÄKÇâ=

 Postal address
 pb_=
 mçëíÄçâë=OMVU=
 NMNQ=`çéÉåÜ~ÖÉå=h=

 Visiting address
 _ÉêåëíçêÑÑëÖ~ÇÉ=RM=
 NRTT=`çéÉåÜ~ÖÉå=s
 In Essence                                               15

`çéÉåÜ~ÖÉå=           içåÇçå=                 lëäç=
_ÉêåëíçêÑÑëÖ~ÇÉ=RM=       O=`~ååçå=píêÉÉí=             cáäáéëí~Ç=_êóÖÖÉ=N=
ahJNRTT=`çéÉåÜ~ÖÉå=s=      d_JiçåÇçå=b`Qj=Suu=           _çñ=NUQP==sáâ~=
qÉäÉéÜçåÉW=HQR=PPOU=OUOU=    qÉäÉéÜçåÉW=HQQ=OM=TOQS=QMMM=       klJMNOP==lëäç=
qÉäÉÑ~ñW=HQR=PPOU=OUUM=     qÉäÉÑ~ñW=HQQ=OM=TRUU=MVOV=        qÉäÉéÜçåÉW=HQT=OO=UO=TM=MM=
`~éáí~ä=j~êâÉíë=p~äÉë=     oÉÖáëíÉêÉÇ=áå=båÖä~åÇ=ìåÇÉê=kc`MNQPOS=  qÉäÉÑ~ñW=HQU=OO=UO=TM=RM=
qÉäÉéÜçåÉW=HQR=PPNT=TTMM=    _oMMMVTV=                `~éáí~ä=j~êâÉíë=p~äÉë=
=                `~éáí~ä=j~êâÉíë=p~äÉë=          qÉäÉéÜçåÉW=HQT=OO=UO=TO=SU=
cê~åâÑìêí=           qÉäÉéÜçåÉW=HQQ=OM=TPOV=UUVU=       qÉäÉÑ~ñW=HQT=OO=UO=TM=RM=
räãÉåëíê~ëëÉ=PM=        cçêÉñ=C=jçåÉó=j~êâÉí=          qêÉ~ëìêó=p~äÉë=
abJSMOUP=cê~åâÑìêí=       qÉäÉéÜçåÉW=HQQ=OM=TOQS=QOUO=       qÉäÉéÜçåÉW=HQT=OO=UO=TO=PM=
qÉäÉéÜçåÉW=HQV=SV=ORUJM=    qêÉ~ëìêó=p~äÉë=             qÉäÉÑ~ñW=HQT=OO=UO=TM=RM=
qÉäÉÑ~ñW=HQV=SV=ORU=SVPU=    qÉäÉéÜçåÉW=HQQ=OM=TOPS=MRVP=       =
`~éáí~ä=j~êâÉíë=p~äÉë=     =                    m~êáë=
qÉäÉéÜçåÉW=HQV=SV=VTOT=NNQR=  iìñÉãÄçìêÖ=               ORI=êìÉ=_~äò~Å=
=                NS=_çìäÉî~êÇ=oçó~ä=           coJTRMMU=m~êáë=
dçíÜÉåÄìêÖ=           _m=QUT=                 qÉäÉéÜçåÉW=HPP=N=RP=UP=NV=RM=
£ëíê~=e~ãåÖ~í~å=OQ=       iJOMNS==iìñÉãÄçìêÖ=           qÉäÉÑ~ñW=HPP=N=QO=UV=SP=SM=
pbJQMR=MQ==d∏íÉÄçêÖ=      qÉäÉéÜçåÉW=HPRO=QS=NT=NTN=        =
qÉäÉéÜçåÉW=HQS=PN=SO=NM=MM=   qÉäÉÑ~ñW=HPRO=QS=NT=NM=         páåÖ~éçêÉ=
qÉäÉÑ~ñW=HQS=PN=SO=OQ=OM=    qêÉ~ëìêó=p~äÉë=             RM=o~ÑÑäÉë=mä~ÅÉ=@PSJMN=
qÉäÉñW=NSRMM=uppb_=u=      qÉäÉéÜçåÉW=HPRO=QS=NT=NT=OMP=      páåÖ~éçêÉ=i~åÇ=qçïÉê=
qêÉ~ëìêó=p~äÉë=         =                    páåÖ~éçêÉ=MQUSOP=
qÉäÉéÜçåÉW=HQS=PN=TTQ=VN=NM=  j~äã∏=                  qÉäÉÜçåÉW=HSR=SOOP=RSQQ=
=                £ëíÉêÖ~í~å=PV=              qÉäÉÑ~ñW=HSR=SOOR=PMQT=
eÉäëáåâá=            pbJOMR=OM=j~äã∏=             =
råáçåáåâ~íì=PM=         qÉäÉéÜçåÉW=HQS=QM=SST=SVNM=       píçÅâÜçäã=
mKl=_çñ=SPM=          qÉäÉÑ~ñW=HQS=QM=SNN=RR=UR=        hìåÖëíê®ÇÖ™êÇëÖ~í~å=U=
cfJMMNMM==eÉäëáåâá=       qêÉ~ëìêó=p~äÉë=             pbJNMS=QM==píçÅâÜçäã=
qÉäÉéÜçåÉW=HPRU=V=SNS=OUM=MM=  qÉäÉéÜçåÉW=HQS=QM=SST=SVNM=       qÉäÉéÜçåÉW=HQS=U=TSP=UM=MM=
qÉäÉÑ~ñW=HPRU=V=NT=NM=RS=    =                    qÉäÉÑ~ñW=HQS=U=SNN=RN=VS=
`~éáí~ä=j~êâÉíë=p~äÉë=     kÉï=vçêâ=                `~éáí~ä=j~êâÉíë=p~äÉë=
                          åÇ
qÉäÉéÜçåÉW=HPRU=V=SNS=OUR=SM=  OQR=m~êâ=^îÉåìÉI=QO =cäççê=       qÉäÉéÜçåÉW=HQS=U=RMS=OPN=TN=
                kÉï=vçêâI=kÉï=vçêâ=NMNST=        qÉäÉÑ~ñW=HQS=U=TSP=UP=UM=
                qÉäÉéÜçåÉW=HN=ONO=VMT=QTMM=
                qÉäÉÑ~ñK=HN=ONO=VMT=QTPM=
                `~éáí~ä=j~êâÉíë=C==
                qêÉ~ëìêó=p~äÉë=
                qÉäÉéÜçåÉW=HN=ONO=PRN=QVMM=
                qÉäÉÑ~ñW=HN=ONO=PTM=NTMV=
  In Essence                                                              16


       afp`ilprob=
       =
       dbkbo^iiv=
       qÜáë= éìÄäáÅ~íáçå= áë= éêçÇìÅÉÇ= Äó= `~éáí~ä= j~êâÉíë= EÜÉêÉáå~ÑíÉê= Ò`~jÒFI= ïÜáÅÜ= áë= ~= ÇÉé~êíãÉåí= ìåÇÉê=
       qê~ÇáåÖ= ~åÇ= `~éáí~ä= j~êâÉíë= EÜÉêÉáå~ÑíÉê= Òq`jÒF= áå= pâ~åÇáå~îáëâ~= båëâáäÇ~= _~åâÉå= ^_= EéìÄäFI=
       `çéÉåÜ~ÖÉå=_ê~åÅÜK=
=      =
       pâ~åÇáå~îáëâ~= båëâáäÇ~= _~åâÉå= ^_= EéìÄäFI= `çéÉåÜ~ÖÉå= _ê~åÅÜI= áë= ~= é~êí= çÑ= pâ~åÇáå~îáëâ~= båëâáäÇ~=
           =
       _~åâÉå= ^_= EéìÄäFI= ~= pïÉÇáëÜ= éìÄäáÅ= äáãáíÉÇ= Åçãé~åóI= ìåÇÉê= ëìéÉêîáëáçå= çÑ= cáå~åëáåëéÉâíáçåÉå= áå=
           =
       pïÉÇÉå=~åÇ=cáå~åëíáäëóåÉí=áå=aÉåã~êâK=
=      =
       `~j=~åÇ=q`j=~êÉ=é~êí=çÑ=íÜÉ=ÄìëáåÉëë=Çáîáëáçå=jÉêÅÜ~åí=_~åâáåÖK=
       =    =
       `~j=áë=~ÅíáåÖ=~ë=ã~êâÉíJã~âÉê=áå=êÉä~íáçå=íç=a~åáëÜ=ÖçîÉêåãÉåí=ÄçåÇë=~åÇ=ÅçîÉêÉÇ=ÄçåÇëK=
       =
       qÜÉ= ~å~äóëíë= ~êÉ= åçí= çêÖ~åáëÉÇ= áå= ~å= áåÇÉéÉåÇÉåí= êÉëÉ~êÅÜ= ÇÉé~êíãÉåíI= Äìí= éêçÇìÅÉ= “íê~ÇáåÖ= ÇÉëâ=
       êÉëÉ~êÅÜÒ=áå=`~jK=qÜÉ=~å~äóëíë=êÉéçêí=íç=íÜÉ=ÜÉ~Ç=çÑ=`~jK=
       =
       `~j= Ü~ë= Çê~ïå= ìé= áåíÉêå~ä= êìäÉë= íç= éêÉîÉåí= ~åÇ= ~îçáÇ= ÅçåÑäáÅíë= çÑ= áåíÉêÉëí= ÇìêáåÖ= íÜÉ= éêÉé~ê~íáçå= çÑ=
       áåîÉëíãÉåí=êÉëÉ~êÅÜ=~åÇ=Ü~ë=ëÉÅìêÉÇ=ÉÑÑÉÅíáîÉ=áåÑçêã~íáçå=Ä~êêáÉêëK=
       =
       qÜÉ= ~å~äóëíë= ~êÉ= êÉèìáêÉÇ= íç= ëìêêÉåÇÉê= ~åó= íóéÉ= çÑ= áåÑçêã~íáçå= íÜ~í= ãáÖÜí= áåÑäìÉåÅÉ= íÜÉ= çÄàÉÅíáîáíó= ~åÇ=
       áåÇÉéÉåÇÉåÅÉ=çÑ=íÜÉ=êÉëÉ~êÅÜ=íç=íÜÉ=ÜÉ~Ç=çÑ=`~j=~åÇ=íÜÉ=Ä~åâÛë=`çãéäá~åÅÉ=ÇÉé~êíãÉåíK=
       =
       ^å~äóëíë= áå= `~j= ïçêâ= áåÇÉéÉåÇÉåíäó= çÑ= íÜÉ= pb_= dêçìéÛë= aÉÄí= `~éáí~ä= j~êâÉíë= ~åÇ= `çêéçê~íÉ= cáå~åÅÉ=
       ~ÅíáîáíáÉëK=
       =
       m~êí=çÑ=íÜÉ=~å~äóëíë=ë~ä~êáÉë=~êÉ=Ä~ëÉÇ=çå=êÉëìäíë=áå=`~jI=Äìí=åç=Äçåìë=çê=çíÜÉê=é~óãÉåí=áë=ÉîÉê=ÅçååÉÅíÉÇ=
       íç=ëéÉÅáÑáÅ=aÉÄí=`~éáí~ä=j~êâÉíë=çê=`çêéçê~íÉ=cáå~åÅÉ=íê~åë~ÅíáçåëK=
       =
       fåîÉëíãÉåí=êÉëÉ~êÅÜ=éêçÇìÅÉÇ=Äó=`~j=áë=éêçÇìÅÉÇ=áå=ÅçåÑçêãáíó=ïáíÜ=íÜÉ=êÉÅçããÉåÇ~íáçåë=éìÄäáëÜÉÇ=
       Äó= íÜÉ= a~åáëÜ= pÉÅìêáíáÉë= aÉ~äÉêë= ^ëëçÅá~íáçå= ~åÇ= íÜÉ= ÉíÜáÅ~ä= êìäÉë= éìÄäáëÜÉÇ= Äó= íÜÉ= a~åáëÜ= pçÅáÉíó= Ñçê=
       cáå~åÅá~ä=^å~äóëíëK=
       =
       qÜáë=éìÄäáÅ~íáçå=ï~ë=Ñáêëí=éìÄäáëÜÉÇ=çå=íÜÉ=Ç~íÉ=ãÉåíáçåÉÇ=çå=íÜÉ=Ñêçåí=é~ÖÉK=
       =
       cfk^k`f^i=jlabip=^ka=jbqelap=rpba=
       `~äÅìä~íáçåë= áå= íÜÉ= êÉëÉ~êÅÜ= ~êÉ= Ä~ëÉÇ= çå= çêÇáå~êó= Ñáå~åÅá~ä= íççäë= ~åÇ= ãÉíÜçÇë= íçÖÉíÜÉê= ïáíÜ= éìÄäáÅäó=
       âåçïå= áåÑçêã~íáçåK= ^ää= Å~äÅìä~íáçåë= áå= íÜÉ= êÉëÉ~êÅÜ= ~êÉ= Ä~ëÉÇ= çå= êÉ~ä= íáãÉ= Ç~í~= ~í= íÜÉ= íáãÉ= çÑ= íÜÉ=
       éêçÇìÅíáçåI=ìåäÉëë=çíÜÉêïáëÉ=ãÉåíáçåÉÇK=
       =
       ^ää= Ñáå~åÅá~ä= íççäë= ìëÉÇ= áå= íÜÉ= éêÉé~ê~íáçå= çÑ= íÜáë= êÉëÉ~êÅÜ= Ü~îÉ= ÄÉÉå= ÇÉîÉäçéÉÇ= Äó= íÜÉ= pb_= dêçìéI=
       áåÅäìÇáåÖ=íççäë=Ñçê=ãçÇÉäáåÖ=ÅçåîÉêíáÄäÉ=a~åáëÜ=ÅçîÉêÉÇ=ÄçåÇëK=qÉÅÜåáÅ~ä=ÇÉëÅêáéíáçåë=çÑ=íÜÉëÉ=íççäë=ã~ó=
       ÄÉ=~ÅèìáêÉÇ=Ñêçã=`~jK=
       =
       ofph=t^okfkd=
       bëëÉåíá~ä= êáëâë= ã~ó= ÄÉ= ÅçååÉÅíÉÇ= íç= íÜÉ= ~ëëÉëëãÉåí= ~åÇ= êÉÅçããÉåÇ~íáçåëI= áÑ= ~åóI= áå= íÜáë= éìÄäáÅ~íáçåI=
       ÜÉêÉìåÇÉê=ëÉåëáíáîáíó=~å~äóëÉëK=
       =
       afp`i^fjbo=
       qÜáë=ã~íÉêá~ä=Ü~ë=ÄÉÉå=éêçÇìÅÉÇ=Äó=`~j=~åÇ=áë=çåäó=áåíÉåÇÉÇ=~ë=áåÑçêã~íáçå=íç=íÜçëÉ=áåîÉëíçêë=íç=ïÜçã=
       `~j=çê=íÜÉ=pb_=dêçìé=Ü~ë=ÇáëíêáÄìíÉÇ=íÜÉ=ã~íÉêá~äK=
       =
       qÜÉ=ã~íÉêá~ä=áë=ëçäÉäó=Ä~ëÉÇ=çå=éìÄäáÅäó=âåçïå=áåÑçêã~íáçåK=
       =
       qÜÉ= éìÄäáÅ~íáçå= áë= åçí= ~å= çÑÑÉê= çê= êÉèìÉëí= íç= Äìó= çê= ëÉää= Ñáå~åÅá~ä= áåëíêìãÉåíë= çê= ÑçêÉáÖå= ÉñÅÜ~åÖÉK= qÜÉ=
       áåîÉëíçêë= ~êÉ= êÉèìÉëíÉÇ= íç= ìëÉ= íÜÉáê= çïå= àìÇÖãÉåí= íç= Éî~äì~íÉ= Üçï= íç= áåîÉëíI= ~åÇ= íÜáë= éìÄäáÅ~íáçåÛë=
       áåÑçêã~íáçåI= Å~äÅìä~íáçåëI= Éî~äì~íáçåë= ~åÇ= çéáåáçåë= ëÜçìäÇ= åçí= í~âÉ= íÜÉ= éä~ÅÉ= çÑ= íÜÉ= áåîÉëíçêë= çïå=
       àìÇÖãÉåíK=
       =
       fí=áë=`~jÛë=çéáåáçå=íÜ~í=íÜáë=éìÄäáÅ~íáçå=áë=íêìÉ=~åÇ=ÅçêêÉÅíI=Äìí=`~j=~åÇ=íÜÉ=pb_=dêçìé=Çç=åçí=í~âÉ=~åó=
       êÉëéçåëáÄáäáíó= Ñçê= áíë= ÅçêêÉÅíåÉëëI= ~ÅÅìê~Åó= ~åÇ= ÅçãéäÉíÉåÉëëK= cìêíÜÉêãçêÉI= `~j= ~åÇ= íÜÉ= pb_= dêçìé= Çç=
       åçí=í~âÉ=~åó=êÉëéçåëáÄáäáíó=Ñçê=éçëëáÄäÉ=äçëëÉë=~ë=~=êÉëìäí=çÑ=éçëáíáçåë=í~âÉå=Ä~ëÉÇ=çå=íÜáë=éìÄäáÅ~íáçåK==
       =
       pâ~åÇáå~îáëâ~= båëâáäÇ~= _~åâÉå= ^_= EéìÄäFI= áåÅäìÇáåÖ= áíë= ëìÄëáÇá~êáÉë= ~åÇ= Äê~åÅÜÉëI= ~ë= ïÉää= ~ë= íÜÉ= pb_=
       dêçìéÛë=ÉãéäçóÉÉë=ã~ó=Å~êêó=çìí=ÇÉ~äëI=ÜçäÇI=Éëí~ÄäáëÜI=ÅÜ~åÖÉ=çê=ÅäçëÉ=éçëáíáçåë=áå=ÑçêÉáÖå=ÉñÅÜ~åÖÉ=çê=
       Ñáå~åÅá~ä=áåëíêìãÉåíë=ãÉåíáçåÉÇ=áå=íÜáë=éìÄäáÅ~íáçåI=~ë=ïÉää=~ë=íÜÉëÉ=ÉåíáíáÉë=ã~ó=ÄÉ=áåîçäîÉÇ=áå=`çêéçê~íÉ=
       cáå~åÅÉ=~ÅíáîáíáÉë=~åÇ=çíÜÉê=~ÅíáîáíáÉë=Ñçê=Åçãé~åáÉë=ãÉåíáçåÉÇ=áå=íÜáë=éìÄäáÅ~íáçåI=Ñçê=Éñ~ãéäÉ=Ñáå~åÅá~ä=
       ëÉêîáÅÉë=Ñçê=áëëìÉêë=çÑ=Ñáå~åÅá~ä=áåëíêìãÉåíëK=
       =
       pb_= áë= ~= ãÉãÄÉê= çÑ= íÜÉ= píçÅâÜçäã= píçÅâ= bñÅÜ~åÖÉI= íÜÉ= içåÇçå= píçÅâ= bñÅÜ~åÖÉI= íÜÉ= fmbI= ljI= bauI=
       bìêçåÉñí=iáÑÑÉI=bìêçåÉñí=m~êáëI=bìêÉñI=`jbI=~åÇ=`_lq=ÉñÅÜ~åÖÉëK==
       =
       qefp=obmloq=fp=klq=fkqbkaba=ql=_b=mr_ifpeba=lo=afpqof_rqba=fk=qeb=rkfqba=pq^qbpK=
       =
       qÜÉ= áåíÉääÉÅíì~ä= éêçéÉêíó= êáÖÜíë= íç= íÜáë= éìÄäáÅ~íáçå= ÄÉäçåÖë= íç= íÜÉ= pb_= dêçìéI= ~åÇ= áë= Ñçê= íÜÉ= êÉÅÉáîÉêë=
       éÉêëçå~ä=ìëÉ=çåäóI=~åÇ=áë=åçí=íç=ÄÉ=éìÄäáëÜÉÇ=~åóïÜÉêÉK=

								
To top