Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

HT seminar

Document Sample
HT seminar Powered By Docstoc
					                                         Zavod za telekomunikacije
     Zavod za telekomunikacije
     http://www.tel.fer.hr
5.-6.11.2010.       Dan otvorenih vrata FER-a: Zavod za telekomunikacije          1 od 16
Studij Telekomunikacije i informatika
                                           Zavod za telekomunikacije                                         usluge
      komunikacijske
      mreže
         Javna telefonska
           mreža
         (PSTN, ISDN, ...)

Javna pokretna mreža          programska
  (GSM, GPRS,
 UMTS, HSDPA,...)
                     podrška
                     (software)
            Internet
                       korisnički uređaji i
                       sučelja
Ožičene širokopojasne
  pristupne mreže
 (ADSL, kabelska) Bežične pristupne
            mreže
          (WLAN, WiMax,...)

5.-6.11.2010.       Dan otvorenih vrata FER-a: Zavod za telekomunikacije            2 od 16
Zašto izabrati studij Telekomunikacije i informatika?
                                         Zavod za telekomunikacije


     Atraktivno i propulzivno područje rada
     Veliki izbor i raznovrsnost radnih mjesta
     Zdrav i brzo razvijajući sektor telekomunikacija i informatike (ICT)
     Rastuće potrebe uvođenja informacijskih i komunikacijskih usluga
     u svim djelatnostima
     Mogućnost rada u istraţivanju i razvoju
     Mogućnost plaćenog znanstvenog usavršavanja na doktorskom
     studiju
     Sudjelovanje na ljetnim školama

5.-6.11.2010.       Dan otvorenih vrata FER-a: Zavod za telekomunikacije          3 od 16
 Telekomunikacije i informatika – područja završnih radova
                                                        Zavod za telekomunikacije

Područje                                          Mentor
3D grafika, virtualna okruţenja i virtualni likovi (3D)                  prof. dr. sc. Igor Pandţić
Algoritmi za planiranje komunikacijskih mreţa (APKM)                    doc. dr. sc. Nina Skorin-Kapov
Automatizirani razvoj programske podrške (ARPP)                      prof. dr. sc. Bruno Blašković
                                              prof. dr. sc. Zoran Skočir
Oblikovanje baze podataka i aplikacije nad bazom (BAZE)                  doc. dr. sc. Boris Vrdoljak
                                              doc. dr. sc. Marko Banek
Društvene mreţe za pokretne korisnike (DMPK)                        prof. dr. sc. Ignac Lovrek
e-pristupačne informacijske usluge (eAccess)                        doc. dr. sc. Ţeljka Car
Internetska telefonija (IT)                                prof. dr. sc. Dragan Jevtić
                                              prof. dr. sc. Mladen Kos
Lokalne i pristupne mreţe (LPM)
                                              doc. dr. sc. Ţeljko Ilić
Modeliranje kodnog kanala (MKK)                              prof. dr. sc. Alen Baţant
Pokretne mreţe i usluge (PMU)                               prof. dr. sc. Gordan Jeţić
Programska podrška u telekomunikacijama (PPT)                       doc. dr. sc. Darko Huljenić
Pretraţivanje sadrţaja na Webu (PSW)                            doc. dr. sc. Ivana Podnar Ţarko
Razvoj programa za pokretne uređaje (RPPU)                         doc. dr. sc. Mario Kušek
Strukturna pouzdanost optičke telekomunikacijske mreţe (SPOTM)               prof. dr. sc. Branko Mikac
Upravljanje temeljeno na Java tehnologiji (UTJT)                      doc. dr. sc. Mirko Randić
Vizualizacija informacija i znanstvena vizualizacija (VIZV)                doc. dr. sc. Krešimir Matković
                                              prof. dr. sc. Maja Matijašević
Višemedijske usluge u internetskim mreţama (VUIM)
                                              doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov
 5.-6.11.2010.           Dan otvorenih vrata FER-a: Zavod za telekomunikacije                    4 od 16
Gdje raditi u Hrvatskoj nakon diplomiranja?
                                            Zavod za telekomunikacije
   Telekomunikacijske tvrtke ( Ericsson,             Nokia Siemens Networks, ...)


   Javna telekomunikacijska mreţa (T-Hrvatski telekom, VIPnet, TELE2 i
   ostali operatori)
   Poslovne i privatne mreţe, informacijski sustavi
   Srednje i male ICT tvrtke
   Znanstvene, nastavne i drţavne ustanove
   .. i drugdje gdje su poţeljna znanja iz mreţnih tehnologija i mreţne
   opreme, usluga i softvera u umreţenoj okolini
5.-6.11.2010.      Dan otvorenih vrata FER-a: Zavod za telekomunikacije             5 od 16
Zavod za telekomunikacije
                                             Zavod za telekomunikacije


   Djelatnici:
        10 profesora i 6 docenata
        18 asistenata i istraţivača-suradnika
        17 vanjskih suradnika u znanstvenim zvanjima (FER – drugi zavodi, Ericsson Nikola
        Tesla, HT – Hrvatski telekom, Hvatska agencija za poštu i elektroničke
        komunikacije, Ekonomski fakultet)
        8 gostujućih profesora (Austrija, Mađarska, Švedska, UK, SAD)
   Studenti:
        80+ studenata na preddiplomskom studiju
        160+ studenata u diplomskom studiju
        90+ studenata u poslijediplomskom programu (mr./dr. sc.)
   Alumni:
        od osnutka 1951. godine na Zavodu je diplomiralo je više od 3300 inţenjera
        uspješno su obranjena su 438 magistarska rada i 104 doktorske disertacije

5.-6.11.2010.           Dan otvorenih vrata FER-a: Zavod za telekomunikacije          6 od 16
Zavod za telekomunikacije - djelatnosti
                                            Zavod za telekomunikacije


     Sveučilišni nastavni programi
        preddiplomski i diplomski studij (FER-2)
        poslijediplomski studij


     Istraţivački i stručni projekti - područja
        optimizacija mreţe, planiranje i dizajn
        napredne usluge i pokretljivost u mreţama nove generacije
        mreţe i usluge zasnovane na internetskim tehnologijama
        tehnologije za elektroničko poslovanje i elektroničko trţište
        3D grafika, virtualni likovi i nekonvencionalna korisnička sučelja
        programsko inţenjerstvo u području ICT-a


     Cjeloţivotno učenje, specijalizirani seminari, radionice
        suradnja s gospodarstvom

5.-6.11.2010.          Dan otvorenih vrata FER-a: Zavod za telekomunikacije          7 od 16
Zavod za telekomunikacije - projekti (2002-2010)
                                           Zavod za telekomunikacije


     Međunarodni projekti
        1 mreţa izvrsnosti unutar sedmog okvirnog programa EU (FP7)
        4 projekta europske suradnje u znanosti i tehnologiji (COST)
        projekt suradnje s ICSI, Berkeley, CA, USA
        projekt suradnje s EPFL, Švicarska

     Drţavni projekti
        Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa
          4 znanstvena  projekta
        Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet – 2 projekta


     Projekti suradnje s gospodarstvom

5.-6.11.2010.         Dan otvorenih vrata FER-a: Zavod za telekomunikacije          8 od 16
 Zavod za telekomunikacije - projekti (*) i suradnja
                                              Zavod za telekomunikacije

         Agrokor*                      Institut građevinarstva Hrvatske*
         CARnet*                           infoNET projekt
      Ekonomski institut*                         KATE-KOM*
         ELKA*                              LATOR
         ENVOX*                           McCann Erickson
     Ericsson Nikola Tesla*                        Mobis electronic
         FINA*                            MSAN Grupa*
    Hrvatska elektroprivreda*                      Odašiljači i veze*
         HINA*                            Oracle Hrvatska
     HT – Hrvatski telekom*                         Siemens*
 Hrvatska agencija za poštu i elektroničke                    VIPNet*
        komunikacije*                          VMD promet
       IBM Hrvatska                             Verso

 (*) u razdoblju od 2002.-2010. ugovoreno i izvedeno više od 30 projekata

5.-6.11.2010.       Dan otvorenih vrata FER-a: Zavod za telekomunikacije               9 od 16
 Zavod za telekomunikacije – međunarodna suradnja
                                              Zavod za telekomunikacije     Sveučilišta:
       Adelaide (Australija)                     Kyoto (Japan)
       Aveiro (Portugal)                       KTH Stockholm (Švedska)
       Beč (Austrija)                        Lafayette (SAD)
       Brighton (UK)                         Ljubljana (Slovenija)
       Budimpešta (Mađarska)                     Maribor (Slovenija)
       Denver (SAD)                         Milano (Italija)
       ENST Pariz (Francuska)                    Oslo (Norveška)
       EPFL (Švicarska)                       Pisa (Italija)
       Gent (Belgija)                        Torino (Italija)
       Graz (Austrija)                        Virginia Tech (SAD)
       Essex (UK)

5.-6.11.2010.         Dan otvorenih vrata FER-a: Zavod za telekomunikacije            10 od 16
 Prisutnost na pokretnim uređajima (1/2)
                                                      Zavod za telekomunikacije
     Situacija 1:

        Ana je na poslu, ali se
         trenutno odmara i
         spremna je chatati              Poslužitelj


                                                     Iva
                                                 Iva vidi na svom
                                               pokretnom uređaju da je
                                               Ana spremna chatati

    Vedran vidi na svom
    računalu da je Ana
     spremna chatati

                                                Anin telefon je
                                               okrenut prema gore
        Vedran
                                            Ana


5.-6.11.2010.          Dan otvorenih vrata FER-a: Zavod za telekomunikacije                   11 od 16
 Prisutnost na pokretnim uređajima (2/2)
                                                      Zavod za telekomunikacije     Situacija 2:
        Šef ulazi i Ana okreće svoj
        pokretni telefon i trenutno
         se odjavljuje s chata             Poslužitelj


                                                      Iva
                                                Iva vidi na svom
                                               pokretnom uređaju da
                                              Ana nije spremna chatati

    Vedran vidi na svom
     računalu da Ana
                                               Anin telefon je
    nije spremna chatati
                                              okrenut prema dolje
          Vedran
                                             Ana


5.-6.11.2010.           Dan otvorenih vrata FER-a: Zavod za telekomunikacije                  12 od 16
 Virtualni ljudi i primjeri interakcije čovjeka i računala
                                            Zavod za telekomunikacije     Prezentacija daje kratak pregled
     istraţivanja u grupi HOTLab:
       virtualni  vodič kroz grad Dubrovnik
       animacijski   sustavi za virtualne ljude
       praćenje    ključnih točaka lica i očiju
        korisnika
5.-6.11.2010.          Dan otvorenih vrata FER-a: Zavod za telekomunikacije         13 od 16
 Mrežni promet višekorisničkih igara
                                                             Zavod za telekomunikacije     Analiza prometa
     višekorisničkih igara
          paketa
       veličina
       vremenske karakteristike


     Praćenje ponašanja igrača
       duljinasjednica
       uzorci ponašanja
                                   100
                                        PvP combat
                                                                   Incoming
                                   80
                        Bandwidth [kbit/s]
                                                                   Outgoing

     Modeli                            60

                                   40
                                                                   15 per. Mov. Avg.
                                                                   (Incoming)

       prometa
                                                                   15 per. Mov. Avg.
                                   20                               (Outgoing)

                                    0
       ponašanja                           0     50  100       150  200   250
                                                 Time [s]


5.-6.11.2010.       Dan otvorenih vrata FER-a: Zavod za telekomunikacije                             14 od 16
 Kupnja ulaznica putem mobitela
                                       Zavod za telekomunikacije

   Korisnici svojim riječima opisuju što
   ţele kupiti, kao da komuniciraju s
   drugom osobom
     Tekst slobodnog oblika
     Nema “ključnih riječi”


   Ulaznica se isporučuje MMS
   porukom koja sadrţi 2D barkod

   Prilikom ulaska na događaj barkod
   se validira pokretnim čitačem

5.-6.11.2010.     Dan otvorenih vrata FER-a: Zavod za telekomunikacije         15 od 16
 Pozicioniranje pomoću tehnologije RFID
                                       Zavod za telekomunikacije

   Pozocioniranje pasivnih RFID
   tagova u zatvorenim
   prostorima

   Tagovi mogu biti bilo gdje
     Na osobama, uređajima


   Primjena:
     Kontrola pristupa i
     boravka
     Skladišta, uredi,
     laboratoriji....
5.-6.11.2010.     Dan otvorenih vrata FER-a: Zavod za telekomunikacije         16 od 16

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:60
posted:7/13/2011
language:Slovenian
pages:16