Docstoc

BANKARSTVO NA INTERNETU

Document Sample
BANKARSTVO NA INTERNETU Powered By Docstoc
					 BANKARSTVO NA
  INTERNETU
OSNOVNI POJMOVI O NOVCU
     PREGLED PREDAVANJA

•  Priroda novca
•  Šta je to plaćanje?
•  Šta je to sistem plaćanja
•  Opis svojstava novca
•  Zahtevi sistema plaćanja
•  Rizici plaćanja
      POJAM NOVCA

• Novac je roba nad robama?
• U sebi sadrži u prikrivenom stanju
 sve druge robe.
     NOVAC JE DOGOVOR

• Dogovor može biti:
 – dobrovoljan ili prinudan,
 – svestan ili nesvestan
 – može se menjati s vremena na vreme ili biti
  stalan.
 FORMIRA SE UNUTAR ZAJEDNICE

• Bilo kakva zajednica;
 –  mala ili velika
 –  lokalna
 –  nacionalna
 –  internacionalna
 –  virtualna
• kroz saradnju ili kroz konkurenciju formira
 se takav dogovor
    ŠTA JE NOVČANICA

• NOVČANICA JE UGOVOR
• TO JE NAJTVRĐA OBLIGACIJA
 KOJOM SE OBAVEZUJE DRŽAVA
 (ILI IZDAVALAC) DA DONOSIOCU
 ISPORUČI ROBU ILI DRUGU
 VALUTU
• Svi elementi ugovora, potpis itd.
    Istorijski razvoj novca
• Novac se javlja već na prelazu prvobitne zajednice u
 robovlasničko uređenje – pre 10 do 12 hiljada godina.
• Latinski klasični naziv za novac, pecunia (od pecus:
 govedo), potseća na ono vreme kad je govedo, u
 primitivnoj robnoj razmeni, služilo kao naturalni novac.
• Posebnu potrebu za novcem izazvala je pojava privatnog
 vlasništva nad sredstvima za proizvodnju i razvoj
 društvene podele rada, kad privatni vlasnici moraju iz
 mase robnih ekvivalenata da izdvoje jednu robu koja
 preuzima funkciju opšteg ekvivalenta, za koju se može
 sve prodati i s kojom se može sve kupiti.
• U početku se kao opšti ekvivalent pojavljuju različite
 robe: stoka, krzna, oružje, platno, žito, itd.
     Istorijski razvoj novca
• U razvijenijim civilizacijama metalni novac rano je potisnuo
 naturalni novac.
• Posebno su cenjeni bili plemeniti metali.
• U toj najstarijoj fazi razvoja metalnog novca, grumeni, šipke ili
 predmeti od metala morali su se uvek iznova meriti, kako bi se
 ustanovila njihova težina, a prema tome i vrednost.
• U sledećoj fazi novac dobija određen oblik i veličinu, odnosno
 težinu.
• Najstariji takav novac javlja se na Kritu već pre 1500. godine u
 obliku zlatnih bikovih glava i zlatnih, odnosno bakarnih poluga
 u obliku odrane životinjske kože s oznakom težine.
• U završnoj fazi u VII veku javlja se u Maloj Aziji kovani novac
 s oznakom finoće i težine.
• U Francuskoj se tokom XVIII veka u dva navrata javlja papirni
 novac koji je tek pre I svetskog rata dobio današnju ulogu.
       ISTORIJA NOVCA

Definicija novca: “Novac je nešto generalno
prihvaćeno kao medijum za razmenu, merilo
vrednosti i sredstvo za plaćanje”

     Razvoj novca kroz istoriju:
                       abstrakcija
Barter (roba za robu)
Medium za razmenu (vrhovi strela, školjke)
Sitan metalni novac (zlato, srebro)
Novčanice (papir)
Bezgotovinski sistemi plaćanja (bankovni
račun)
Virtuelni novac (informacija)
 RAZVOJ SISTEMA PLAĆANJA KROZ
      ISTORIJU


• ROBA - ROBA           TRAMPA
 VREDNOST ZA VREDNOST
• POJAM VREDNOSTI JE RELATIVNA STVAR, TO JE
 INFORMACIJA


          ????
RAZVOJ SISTEMA PLAĆANJA KROZ
      ISTORIJU

• ROBA ZA ZLATO
 KUPOVINA - TRAMPA
 VREDNOST ROBE ZA VREDNOST ZLATA
• Zlato je fizički ekvivalent vrednosti robe
• Dalje pretvaranje vrednosti u informaciju
 RAZVOJ SISTEMA PLAĆANJA KROZ
      ISTORIJU

• ROBA ZA NOVAC
 KUPOVINA
 VREDNOST ZA INFORMACIJU O
 EKVIVALENTNOJ VREDNOSTI ROBE
• Novac je fizički ekvivalent vrednosti robe
 RAZVOJ SISTEMA PLAĆANJA KROZ
       ISTORIJU

• ROBA - BEZGOTOVINSKI NAČINI
 PLAĆANJA Kupovina
 VREDNOST ZA INFORMACIJU O
 VREDNOSTI
• Nema fizičkog ekvivalenta postoji samo
 informacija
        ?????
 BUDUĆNOST NOVCA

NOVAC SE IZ
    FIZIČKOG KONCEPTA
SELI U
    KONCEPT
ELEKTRONSKOG

NOVCA I POSTAJE
INFORMACIJA
   ZAŠTO - PROBLEMI KLASIČNOG
        NOVCA
• 1. Vreme koje je potrebno za prenos.
• 2. Rastojanja na koja je potrebno preneti ga da bi se ostvarilo pla}anje
• 3. Vreme i udaljenost direktno generi{u rizike u transportu. Sa pove}anjem vremena i udaljenosti
 na koju treba preneti novac raste i mogu}nost i verovatno}a napada.
• 4. Cena proizvodnje ({tampanje novca, novac u prometu, kovanje novca, metal)
• 5. Cena transakcije (dr`anje novca, obezbe|ivanje, transport, skaldi{tenje)
• 6. Sigurnost
• 7. Cena rada zaposlenih koji rukuju novcem.
• 8. Zakonska regulativa.
   “ELEKTRONSKI NOVAC”

  SE U ŠIREM SMISLU MOŽE
 DEFINISATI KAO: NOVAC KOJI SE
  KREĆE KROZ ELEKTRONSKE
 MEDIJE, TJ. VAN UOBIČAJENIH
  KANALA PLAĆANJA KOJE
 TRADICIONALNO PODRŽAVAJU
       BANKE.

     -na veliko (SWIFT,
     FEDWIRE,CHIPS)
-na malo (kartice, elektronski čekovi)
     ELEKTRONSKI NOVAC

• Razlika između softvera i novca nestaje
• Umesto da smestimo na papir, upakuje se u niz
 cifara.
• Lako je pokretan i prenosiv kroz mrežu
• Poseduje visok nivo inteligencije
• Elektronski novac ne poznaje granice
• Može se programirati, pratiti i ograničavati
 – Ovde nastaje problem (ko, kako i kada sme da izda
  ograničenja)
• Može se pratiti
• Ako se izgubi može da se zameni (kontrola
 dupliciranja)
  AUTOMATIZACIJA POSLOVA
               Phone    PC Banking  Internet
Ekspozitura  ATM                    WWW
               Center


       Redukovanje troškova po transakciji
Servisi    Poslovanje sa HOV   Osiguranje    Računovodstvo/ TakseGateway           Banke ili nebankarske firme?Pristup   Online servisi    Dial-up   Radio talasima   Wireless
Korisnici      Korisnici        Mali       Veliki
                      Business      Business
    ELEKTRONSKO PLAĆANJE

• Elektronsko kretanje novca, novac
 postaje informacija
• Veliki broj pitanja na koja treba dati
 odgovore.
 –  Na koji način je predstavljen
 –  Na koji način se izvodi transfer
 –  Odnos sa centralnom bankom
 –  Sigurnost, provera, neporicanje
   ČINIOCI KOJI UTIČU NA ŠIRENJE
    ELEKTRONSKOG NOVCA
•  EMITENTI
   – PRIHODI OD PROVIZIJA
   – POVEĆANJE ODLEŽAVANJA SREDSTAVA NA RAČUNIMA
   – SMANJENJE TROŠKOVA PO TRANSAKCIJI
• TRGOVCI
  – ZAVISNOST OD VISINE PROVIZIJE
  – SMANJENJE TROŠKOVA RADA
  – OČEKIVANOG POVEĆANJA PROMETA
• KORISNICI
  – NIVO PONUĐENIH USLUGA
  – SIGURNOSTI
  – POVERENJA
   ZAHTEVI KOJE MORA DA ISPUNI
     ELEKTRONSKI NOVAC
•  Mora pružiti maksimalnu sigurnost (od krađe i falsifikata)
•  Mora biti univerzalno prihvatljiv
•  Mora da nasledi vrline tradicionalnog novca
•  PRENOSIVOST
•  PRIVATNOST (samo učesnici posla znaju iznos)
•  ANONIMNOST (niko ne može da identifikuje nikoga na
  osnovu novca)
•  Off line rad (nije potrebno da se verifikuje transakcija)
•  PLAĆANJE JEDNOG RAČUNA SA VIŠE NOVČANICA
   (račun 100 din. = 10 x 10 din)
•  PLAĆANJE U RAZLOMLJENIM IZNOSIMA (325.14 din)
•  NEOGRANIČENO TRAJANJE
  ZAHTEVI SISTEMA ELEKTRONSKOG
        PLAĆANJA
•  1. Sigurnost
•     -integritet poruke
•     -izdržljivost (transakcijska, privremena)
•     -tačnost
•     -neporicljivost
•     -proverljivost             ovi su u konfliktu
•     -privatnost
•     -anonimnost
•  2. Brzina
•  3. Mala cena
•  4. Atomske transakcije (novac i roba se razmenjuju atomski sve
  ili ništa)
•  5. Uopštenost transakcija
•  6. Prihvaćenost od korisnika
•  7. Skalabilnost
•  8. Zakonska regulativa.
ZAHTEVI SISTEMA ELEKTRONSKOG
      PLAĆANJA
• fizička podrška (smart kartice, datoteke, kriptovani
 stringovi)
• vrednosna reprezentacija (denominacija u
 odgovarajuće iznose)
• lokacija gde je fizički smeštena vrednost (banka,
 novčanik)
• metod upotrebe (na rastojanju, lično)
• metod plaćanja
• autentičnost (da li je pravi, ukraden ili dupliciran)
• sigurnost (autentifikacija, prevencija krađe)
• anonimnost i privatnost
• skalabilnost (mogućnost širenja poslovanja)
  MORA PRUŽATI MAKSIMALNU
      SIGURNOST


• Mora postojati poverenje u njegovu
 sigurnost.
• Moraju postojati mere efikasnog
 sprečavanja i otkrivanja neadekvatne
 upotrebe, falsifikata, izmene ili dupliranja
 poruka.
• Sredstva za sprečavanje su: sekvencijalni
 broj, slučajni broj, PIN, biometrijske
 metode.
   MORA BITI UNIVERZALNO
      PRIHVATLJIV
• Da bi bio prihvaćen mora biti pogodniji od
 tradicionalne gotovine.
• Mora da obezbedi plaćanje “iz ruke u
 ruku” i kroz računarsku mrežu.
• Mora da obezbedi plaćanje u željenim
 iznosima.
• Mora da obezbedi efikasnost i
 ekonomičnost
   MORA NASLEDITI VRLINE
   TRADICIONALNOG NOVCA
• Svako može ponuditi i prihvatiti gotovinu.
• Ne zahteva proveru kredibiliteta.
• Laka prenosivost.
• Velika prihvaćenost često i van
 nacionalnih okvira.
• Mali troškovi kreiranja i rukovanja.
• Anonimnost učesnika.
• Promet bez posrednika - off line
 transakcije.
       PRENOSIVOST

• Sigurnost i upotreba nezavisno od fizičke
 lokacije
• Može da se prenosi kroz računarsku
 mrežu
• Može da funkcioniše i bez računarske
 mreže
• Može da se skladišti, nosi i isporučuje
 nezavisno od računarske mreže
• Ne sme biti nikakvih ograničenja na jednu
 mrežu
      OFF LINE RAD

• Obezbeđeno plaćanje iz ruke u ruku
• Plaćanje bez konekcije na mrežu
• Plaćanje bez potvrde treće strane
     DENOMINACIJA

• Obezbeđenje da se jedan račun može
 platiti sa više novčanica
• Mora biti deljiva na manje delove.
• Da može da se rasčlani na elementarne
 jedinice
    PROBLEM ANONIMNOSTI
    TRANSAKCIJA I ZAŠTITA
      PRIVATNOSTI

• Obezbeđenje da korisnikova privatnost ne bude
 narušena zbog loših namera banke ili prodavca
 time što transakcija ostavlja trag čime je moguće
 pratiti istoriju kupovine.
• Sprečavanje da se uspostavi veza između
 informacija o upotrebi elektronskog novca istog
 lica u različitim prilikama.
• POTPUNA PRIVATNOST JE TEŠKO
 OSTVARLJIVA
• AKO SE OSTVARI NE MOŽE DA SE SPREČI
 PRANJE NOVCA
      TIPOVI NOVCA
     Izdat i napisani novac

• Izdat novac
 – Izdaje ga Narodna banka, Centralna banka ili
  Vlada
 – Ima realnu podlogu
 – Ne može biti odbijen
• Poverenički novac
 – Novac koji nije izdat od strane Centralne banke
 – Primer: bankovni ček, travelers ček, sertifikat o
  poklonu, zapis
 – Za podlogu ima poverenje izdavaoca
 – Ne može biti odbijen.
       TIPOVI NOVCA

• Novac u opticaju
 – keš
 – može biti izgubljen
• Napisani novac
 – primer: bankarski račun, frequent flyer miles
 – elektronski novac
 – žeton = elektronski novac sa ograničenom
  upotrebom
• Hibridni novac
 – ček
 – telefonske kartice
          MATRICA NOVCA

          POKAZAN     NAZNAČEN     HIBRDNI

IZDAT     •  KEŠ     •  RAČUN KOD   •  VLADIN ČEK
       •  VLADINE     CENTRALNE
         OBVEZNICE    BANKEPOVERENIČKI  •        •  BANKARSKI   • LIČNI ČEK
       SERTIFIKOVANI    RAČUN     •SERTIFIKAT O
        CHECK      •  FREQUENT    POKLONU
       •  TRAVELER’S    FLYER MILES
         CHECK
SPECIJALNI INSTRUMENTI PLAĆANJA

• Novčani nalog (dozvoljava imenovanoj
 osobi da podigne novac)
• Putnički čekovi (ograničeni su na jednog
 korisnika)
• Sertifikati o poklonu (limitirani su na jednog
 trgovca)
• Kuponi, bonovi za hranu (limit je na jednu
 vrstu robe)
    METODI PLAĆANJA - BARTER
• Direktna razmena robe za robu
• Primer: konj za šniclu
• Malo je verovatno da se nađu dve osobe koje imaju
 odgovarajuću robu za razmenu. Potrebna je
 dvostruka slučajnost da bi došlo do razmene robe.
• Do bartera dolazi kada se izgubi poverenje u novac
• Kod bartera su veliki problem porezi i takse
• Teško je izvesti barter na međusobno udaljenim
 lokacijama
• Internet dopušta da se može istraživati druga strana
 za barter. Znatno povećava šanse za pronalaženje
 odgovarajućeg partnera.
      METODI PLAĆANJA
• Keš
• Čekovi
• Kreditni transfer (žiro), Automatska klirinška kuća
 (ACH)
• Međubankarski transfer (EFT)
• Kreditne i debitne kartice (platne kartice)
• Kartice za plaćanje, smart cards (Mondex, phone
 cards)
• Sistem agregacije ( Qpass)
• Posrednici (PayPal)
• Mikroplaćanja ( Millicent)
• Žetoni (Flooz, Beenz)
• Elektronski keš (eCash)
     KEŠ ORIJENTISAN MODEL             BANKA

1 BANKA IZDAJE
 DIGITALNI KEŠ               3 TRAŽI ISPLATU
    KORISNIK 1            KORISNIK 2

           2 ŠALJE DIGITALNI KEŠ
    ČEK ORIJENTISAN MODEL              BANKA

1 KORISNIK INFORMIŠE
  BANKU                    2 TRAŽI ISPLATU
    KORISNIK 1             KORISNIK 2

            1 ŠALJE DIGITALNI ČEK
   MODEL SA PLATNIM KARTICAMA

         BANKA I KOMPANIJA
         IZDAVALAC KARTICE


       3 POTVRDA
                       2 TRAŽI ISPLATU
IZVAN INTERNETA


INTERNET      KORISNIK             TRGOVAC

            1 EMAIL NALOG ILI
             DIREKTNO PLAĆANJE
    PODELA PO VREDNOSTI
      TRANSAKCIJE

     Minimalna   Tipična   Maksimalna
     vrednost   vrednost   vrednost
     transakcije  transakcije  transakcije


Macro   $5.00    $50.00     
Mini   $0.10     $1.00    $10.00

Micro  $0.001     $0.01     $1.00
  TRANSAKCIJE SA GOTOVIM NOVCEM
1. CENTRALNA BANKA
  IZDAJE NOVAC          CENTRALNA
                          7. TRGOVČEVA BANKA
  (ZAŠTITA OD FALSIFIKATA)     BANKA      ŠALJE KEŠ U
  (SERIJSKI BROJ, NIT, HOLOGRAM)
                           CENTRALNU BANKU  6. BANKA TRGOVCA
                                      KREDITIRA TRGOVČEV
                                      RAČUN U BANCI

2. CENTRALNA BANKA
  PRODAJE NOVAC           BANKA           BANKA
  BANCI KUPCA            KUPCA          PRODAVCA
                                     5. TRGOVAC DEPONUJE
                                      KEŠ NA RAČUN U
                                      SVOJOJ BANCI
                        TRANSAKCIJA

3. BANKA KUPCA DOZVOLJAVA      KUPAC            PRODAVAC
  KUPCU DA POVLAČI KEŠ
  SA SVOG RAČUNA
                      4. FIZIČKA RAZMENA ROBE I NOVCA
        TRANSAKCIJE SA DIGITALNIM
            NOVCEM

                                   TRGOVAC
             KUPAC         3. PLAĆANJE          1. ZAHTEV ZA PLAĆANJE         4. PRIIHVATANJE KREDITA


   OPERATOR                                  TRGOVČEV
   PLAĆANJA                                  OPERATOR
                                  5. DEPOSIT
          1.  VERIFIKOVANJE                KREDITA
KORISNIKOV SERVIS     KUPČEVOG RAČUNA
PROVAJDER                                      TRGOVČEV SERVIS
                                          PROVAJDER

             BANKA                  BANKA
             KUPCA       6. TRANSFER     TRGOVCA
                        NOVCA
           SISTEM PLAĆANJA SA
          PREVOZNIKOM KAO JEMCEM
               1.  KUPAC ŠALJE MENICU PO VIĐENJU PRODAVCU
       KUPA
        C                                 TRGOVAC
             8. KUPAC PODNOSI
                          2. TRGOVAC ISPORUČUJE ROBU I
               B/L, PREUZIMA ROBU  MENICU PO VIĐENJU PREVOZNIKU
                                          6. BANKA TRGOVCA
                                          KREDITIRA TRGOVČEV
1.  KUPČEVA BANKA            4. TRANSPORT               RAČUN NAZNAČAVAJUĆI
ZADUŽUJE KUPČEV RAČUN I  PREVOZNIKOVO           PREVOZNIK        KUPCA
DAJE B/L KUPCU       SKLADIŠTE


                            3. PREVOZNIK KREIRA
                            B/L (KONOSMAN) I
                            ŠALJE SA MENICOM
                            BANCI KUPCA
        BANKA                                BANKA
        KUPCA                               TRGOVCA
                     5. KUPČEVA BANKA PLAĆA
                     MENICU TRGOVČEVOJ BANCI   PREVOZNIK FUNKCIONIŠE KAO AGENT JEMAC. AKO KONOSMAN NIJE PODNET ROBA NE MOŽE DA SE ISPORUČI
   AKO TRGOVAC NE ISPORUČI ROBU PREVOZNIK NEĆE GENERISATI KONOSMAN I KUPČEVA BANKA NEĆE PLATITI
      SISTEM IZDAVANJA
• Pojavni oblik (smart card, files, encrypted
 strings)
• Vrednosno predstavljanje (apoenska struktura,
 brojne vrednosti)
• Lokacija gde se vrednost skladišti (banka,
 elektronski novčanik)
• Izvršna snaga (nivo prihvatljivosti?)
• Modeli korišćenja (udaljeno, licem u lice)
• Metod plaćanja (credit transfer, žeton za
 razmenu)
• Poreklo (da li je validan? ukraden? dupliciran?)
• Autentičnost (korisnika)
• Proverljivost (anonimnost, privatnost)
       CENA NOVCA

• Vreme
• Rizik
• Proizvodna cena (štampanje novca, kovanje
 novca)
• Potrebna infrastruktura
• Cena procesirana (transakcije)
• Zaštita
• Uloženi rad
• Zakonska regulativa i obezbeđenje
      RIZICI PLAĆANJA

• SVI RIZICI KOŠTAJU
  – Dopuštanje gubitka košta
  – Zaštita protiv gubitka košta
• Sistem mora biti dizajniran tako da
 prepozna i odgovori na različite vrste
 napada
• Transferisanje rizika
  – Osiguranje
  – Hedging
      EKONOMSKE POSLEDICE
      ELEKTRONSKOG NOVCA
•  Velika efikasnost
•  Povećava mogućnosti za izbegavanje poreza
•  Olakšava pranje novca
•  Ne poznaje granice
•  Kada bi se ponašao kao klasičan novac ne bi bilo problema
  jer bi ga kontrolisale centralne banke
•  Ako je uspešan i proširi se preko granice , kakve su
  posledice?
•  Ako je privatno emitovan, kako ga učiniti kredibilnim u
  očima javnosti?
•  Konkurencija banaka dovodi do bankrotstva jedne koja
  izdaje EN
•  Kako sprečiti paniku
•  Enormna efikasnost dovodi do povećanja rizika monetarne
  MAKROEKONOMSKI EFEKTI
  ELEKTRONSKOG NOVCA
• Pitanje je može li biti nezavistan od države
• Emituje se pod istim uslovima kao i realni novac
• Uglavnom je samo predstavnik realnog novca
• Elektronski je konvertibilan u realni i obratno
• Odnos državnog i privatno emitovanog novca
• Državna valuta je zvanična i svi građani moraju da je
• Privatna valuta (izdat elektronski novac) ako zapadne
  svi bi da ga se oslobode što dovodi do bankrotstva e
• Elektronski novac mora biti pokriven od strane banke
  realnim novcem
EFEKTI ELEKTRONSKOG NOVCA NA
    DEVIZNA TRŽIŠTA


•Zbog visoke pokretljivosti
 povećava se nestabilnost tržišta
•Zbog različitih valuta mora
 postojati i devizno tržište u
 cyberspace-u
•Na ovom tržištu bi provizije bile
 manje zbog manjih manipulativnih troškova.
•Korisnici mogu imati različite valute za različite potreb
•Ako jedna valuta krene da pada dolazi do velike ponud
 i nestabilnosti
•Velike mogućnosti za devizne špekulacije
 UTICAJ ELEKTRONSKOG NOVCA NA
     NOVČANU MASU Elektronska novčan
                        masa


Ako oni koji koriste elektronski
novac deponuju realni
novac u banku i ako ta banka
ne nudi kredite u formi elektronskog
novca ništa se neće dogoditi
 Ako se započne sa davanjem
 kredita u formi elektronskog novca iznos elektronskog novca će
 nadmašiti iznos rezervi u realnom novcu. Fluktuacija u cyberspaceu
 će uticati na novčanu masu u realnom svetu.
 Tražnja za elektronskim novcem će smanjiti novčanu masu u realnom
 U svakom slučaju elektronski novac otežava monetarnu kontrolu
  OSNOVNE KARAKTERISTIKE
     E-BANKINGA
•  -individualnost
•  -mobilnost
•  -nezavisnost vremena i mesta
•  -fleksibilnost
•  -interaktivan rad
          BANKARSTVO

• Povećanje zadovoljstva korisnika
  – Rad 24 časa dnevno 365 dana u godini
• Povećanje ponude banke
  – Brokerski poslovi
  – Osiguranje
  – Kompletan finansijski servis
•  Povećanje zadržavanja klijenata
•  Povećanje geografskog prisustva
•  Samouslužni servisi
•  Identifikovanje profitabilnih korisnika
•  Redukovanje troškova
•  Identifikovanje novih prihoda od novih servisa
 ZA ELEKTRONSKO BANKARSTVO
     POTREBNO JE

• Kompletan reinžinjering sistema
 plaćanja zbog potreba on line
 plaćanja
• Mora se obezbediti potpuna
 koegzistencija klasičnog i on line
 bankarstva
 RAD SA JEDNIM EMITENTOM

     KLIRINŠKO-OBRAČUNSKI DOMEN
                       Plaćanje ka drugim sistemima

               EMITENT
  Emitovanjes     OPERATOR SISTEMA              Emitovanjes

             Emitovanjes     Potraživanje
         Potraživanje


     FI               FI             FI
         Depozits  Prenos      Depozits  Prenos      Depozits
Prenos


  KORISNIK            KORISNIK            TRGOVAC
            Plaćanje            Plaćanje
  RAD SA JEDNIM EMITENTOM

• Emitent kreira elektronsku vrednost i
 šalje FI
• FI prosleđuju vrednost do klijenata
• Korisnici plaćaju međusobno i
 trgovcima
• Trgovci i korisnici deponuju sredstva
 kod FI
• Sa drugim sistemima van ovog domena
 se komunicira preko klirinške kuće.
JEDAN OD MOGUĆIH MODELA KOJI
SU U FAZI RAZVOJA I TESTIRANJA
  JEDAN OD MOGUĆIH MODELA KOJI
  SU U FAZI RAZVOJA I TESTIRANJA
•  Registraciona ustanova registruje korisnika
  elektronskog novca i verifikuje da li je korisnik
  legalan vlasnik novca.
•  Emisiona ustanova izdaje novac, upravlja njime i
  otkriva nepravilnu upotrebu.
•  Banke upravljaju računima korisnika i po zahtevu
  korisnika izdaju potvrde (tiket) za povlačenje
  novca od emisione ustanove.
•  Korisnik povlači, plaća i deponuje novac.
  RAD SA OPERATOROM SISTEMA I
     VIŠE EMITENATA

      KLIRINŠKO-OBRAČUNSKI DOMEN
              Plaćanje ka drugim sistemima         OPERATOR SISTEMA
EMITENT   EMITENT       FI             FI


KORISNIK   KORISNIK    TRGOVAC           TRGOVAC
PROBLEMI ELEKTRONSKOG NOVCA

• Problemi bankarske regulacije
 – Može li neko ko nema državnu licencu da
  emituje elektronski novac, mora li da je
  obezbedi, problemi osiguranja depozita,
  finansijsko izveštavanje, revizija, itd.
• Problemi zaštite potrošača
 – Zakon o elektronskom transferu novca EFTA,
  moraju se znati pravila i uslovi, rokovi,
  priznanice, rešavanje grešaka i odgovornosti
• Problemi privatnosti
 PREDLOG TEMA ZA SEMINARSKE
      RADOVE
• Elektronski novac, prošlost, sadašnjost,
 budućnost
• Modeli sistema elektronskog novca
• Pravni aspekti elektronskog novca
• Elektronski novac i globalizacija
 poslovanja
• Rizici korišćenja elektronskog novca
• Preduslovi korišćenja elektronskog novca
 sa osvrtom na stanje u našoj zemlji
• Makroekonomski efekti elektronskog
HVALA NA PAŽNJI

 SLEDEĆE PREDAVANJE
BANKARSTVO NA VELIKO

				
DOCUMENT INFO