Blueprint for (DOC)

Document Sample
Blueprint for (DOC) Powered By Docstoc
					          แผนงาน/โครงการภายใต้การจัดทาข้อเสนอการเปลียนแปลง (Blueprint for Change) กรมสรรพสามิต
                                    ่
                       แผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต
                             ประจาปีกรมสรรพสามิต 2549
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : : พัฒนามาตรฐานการให้บริการที่ดีสู่สังคม
กลยุทธ์ที่ 7 :       บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หลักการและวัตถุประสงค์ :       การประชาสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับโดยกว้างขวางว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน
                                                                ้
              โดยเฉพาะกรมที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี ซึ่งเป็นกรมที่ใช้อานาจรัฐบังคับให้ประชาชนต้องเสียภาษี ดังนัน
                            ่            ู้
              การประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิงสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้ผเสียภาษีให้ความร่วมมือในการเสียภาษี
              และเกิดความยอมรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น
                                                                   ่
              จึงจาเป็นต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ สม่าเสมอ และมีความต่อเนือง
                                       ้
              โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความรูความเข้าใจถึงบทบาท ภาระหน้าที่ กิจกรรม
              ผลงานและความรับผิดชอบ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ
              พร้อมทั้งแนะนาให้ประชาชนปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้
              ยังมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว
              ได้มาตรฐาน และโปร่งใส ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมาย
              อีกทั้งประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
                                                   ี
              กรมสรรพสามิตได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการให้บริการแก่ประชาชนจึงได้มโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต
              เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการ
              ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง
                                   -2-

วัตถุประสงค์ :       1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในนโยบาย บทบาท และภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
              2. เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการที่ดีแก่ผู้เสียภาษีสรรพสามิตและประชาชนทั่วไป และข้าราชการกรมสรรพสามิต
               เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
              3. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการชาระภาษีเพิ่มขึ้น
              4. เพื่อสร้างความความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมที่จะเสียภาษีด้วยความสมัครใจ และ
                ตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพื่อประชาชน
ผู้รับผิดชอบหลัก :     ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม

 งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก       ตัวชี้วัด                2549                     ผู้รับผิดชอบ
                   (KPIs)      หน่วยนับ     Q1   Q2     Q3     Q4
1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
  - การจัดทาเอกสารเผยแพร่     ความสาเร็จของงาน    แผ่น   -     -   25,000   -       ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  - การประชาสัมพันธ์ทาง                 ครั้ง  -     -    1,659  1,659     สานักงานเลขานุการกรม
   สื่อมวลชน
  - การแถลงข่าวที่เกี่ยวข้องกับ             ครั้ง  2     2     2     2
   กรมในโอกาสต่างๆ
  - การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการ              เรื่อง  3     3     3     3
   จัดทารายการวิทยุใน
   ส่วนภูมิภาค                                  -3-

  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก           ตัวชี้วัด               2549             ผู้รับผิดชอบ
                        (KPIs)        หน่วยนับ    Q1  Q2  Q3    Q4
2.
การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
  บริการทางระบบอินเตอร์เน็ต       คณะทางาน       คณะ   -   1   -   -     ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  -                                                สานักงานเลขานุการกรม
จัดตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบ                                      ศูนย์สารสนเทศ
    ในการประสานงานและ          ร้อยละ      ระบบ   -   -   1   -
    สนับสนุนการทาระบบ    ของความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
  - พัฒนาระบบฐานข้อมูล     ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
                     ของประชาชน      ร้อยละ  -   -   -   85
ในการสารวจความพึงพอใจทาง         ผู้ใช้บริการ
   ระบบอินเตอร์เน็ต
  -
การประเมินความสาเร็จของการ
   สารวจความพึงพอใจทางระบบ
   อินเตอร์เน็ตงบประมาณที่ใช้ตามแผน -      บาท
          แผนงาน/โครงการภายใต้การจัดทาข้อเสนอการเปลียนแปลง (Blueprint for Change) กรมสรรพสามิต
                               ่
                       แผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต
                          ประจาปีงบประมาณ 2549-2551
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : : พัฒนามาตรฐานการให้บริการที่ดีสู่สังคม
กลยุทธ์ที่ 7 :       บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หลักการและวัตถุประสงค์ :       การประชาสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับโดยกว้างขวางว่ามีความสาคัญและจาเป็นต่อองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน
                                                                ้
              โดยเฉพาะกรมที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี ซึ่งเป็นกรมที่ใช้อานาจรัฐบังคับให้ประชาชนต้องเสียภาษี ดังนัน
                            ่            ู้
              การประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิงสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้ผเสียภาษีให้ความร่วมมือในการเสียภาษี
              และเกิดความยอมรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น
                                                                   ่
              จึงจาเป็นต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ สม่าเสมอ และมีความต่อเนือง
                                       ้
              โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความรูความเข้าใจถึงบทบาท ภาระหน้าที่ กิจกรรม
              ผลงานและความรับผิดชอบ ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ
              พร้อมทั้งแนะนาให้ประชาชนปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้
              ยังมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว
              ได้มาตรฐาน และโปร่งใส ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมาย
              อีกทั้งประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
                                                   ี
              กรมสรรพสามิตได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการให้บริการแก่ประชาชนจึงได้มโครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต
              เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการ
              ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง
วัตถุประสงค์ :       1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในนโยบาย บทบาท และภาระหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
              2. เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการที่ดีแก่ผู้เสียภาษีสรรพสามิตและประชาชนทั่วไป และข้าราชการกรมสรรพสามิต
               เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
              3. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสาคัญและให้ความร่วมมือในการชาระภาษีเพิ่มขึ้น
             4. เพื่อสร้างความความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและผู้เสียภาษีให้เกิดความรู้สึกพร้อมที่จะเสียภาษีด้วยความสมัครใจ และ
              ตระหนักว่ากรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีเพื่อประชาชน
                                 -2-
ผู้รับผิดชอบหลัก :    ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม

  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก       ตัวชี้วัด              2549-2551                  ผู้รับผิดชอบ
                    (KPIs)       หน่วยนับ    49    50        51
1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
  - การจัดทาเอกสารเผยแพร่        ความสาเร็จ     แผ่น      25,000  25,000  25,000   ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  -                   ของงาน      ครั้ง      3,318  3,400   3,450  สานักงานเลขานุการกรม
การประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชน                 ครั้ง       2    2    2
  - การแถลงข่าวที่เกี่ยวข้องกับ
   กรมในโอกาสต่างๆ                    เรื่อง     12    12    12
  - การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการ
                               ระบบ       -    1     -
จัดทารายการวิทยุในส่วนภูมิภาค       ร้อยละของ     ร้อยละ      -    75    80
  - การจัดทาระบบเสียงตามสาย       เจ้าหน้าที่ที่
  - การสารวจการรับทราบข้อมูล      รับทราบข้อมูล
                    ข่าวสารของกรม             .
ข่าวสารจากระบบเสียงตามสาย         ความสาเร็จ     ครั้ง      -    1    1
   ของเจ้าหน้าที่ทางระบบ         ของงาน
   อินเตอร์เน็ต                      ร้อยละ     80    80    80
  -
          ิ
การจัดอบรมเชิงปฏิบัตการด้าน     ร้อยละความสาเร็จของงาน  ร้อยละ     80    80    85
   การประชาสัมพันธ์
  - การสร้างเครือข่ายการ
   ประชาสัมพันธ์
  - การประเมินความสาเร็จของการ
   ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

                                   -3-
  งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก         ตัวชี้วัด            2549-2551        ผู้รับผิดชอบ
                      (KPIs)       หน่วยนับ   49   50   51
2. การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
  บริการทางระบบอินเตอร์เน็ต
  - จัดตั้งคณะทางานเพื่อรับผิดชอบ    คณะทางาน        คณะ    1     1  1   ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                                                สานักงานเลขานุการกรม
ในการประสานงานและสนับสนุน                                      ศูนย์สารสนเทศ
   การทาระบบ                ร้อยละ       ระบบ    1     1  1
  - พัฒนาระบบฐานข้อมูล     ของความสาเร็จของการพัฒนาระบบ
   ในการสารวจความพึงพอใจทาง ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
   ระบบอินเตอร์เน็ต           ประชาชน        ร้อยละ   85    85  85
  - การประเมินความสาเร็จของการ      ผู้ใช้บริการ
   สารวจความพึงพอใจทางระบบ
   อินเตอร์เน็ต


งบประมาณที่ใช้ตามแผน    2,175,000 บาท (รายละเอียดแนบท้าย)
(ปี49 จานวนเงิน – บาท, ปี 50 จานวนเงิน 1,725,000 บาท , ปี 51 จานวนเงิน 225,000 บาท)
                  รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ปี 2550
1. การจัดทาระบบเสียงตามสาย                       เป็นเงิน 1,500,000 บาท
              ิ
2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัตการด้านการประชาสัมพันธ์
       ่
  หลักสูตรเกียวกับการจัดรายการวิทยุ และการเขียนข่าว               เป็นเงิน
225,000 บาท
ปี 2551
            ิ
- การจัดอบรมเชิงปฏิบัตการด้านการประชาสัมพันธ์
        ่
  หลักสูตรเกียวกับการจัดรายการวิทยุ และการเขียนข่าว               เป็นเงิน
225,000 บาท
ปี 2552
             ิ
- การจัดอบรมเชิงปฏิบัตการด้านการประชาสัมพันธ์
         ่
  หลักสูตรเกียวกับการจัดรายการวิทยุ และการเขียนข่าว               เป็นเงิน
225,000 บาท

รวมเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 2,175,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

				
DOCUMENT INFO
Lingjuan Ma Lingjuan Ma
About