Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Blueprint for

VIEWS: 111 PAGES: 50

									                      ่
       รายงานการจัดทาข้อเสนอการเปลียนแปลง
           (Blueprint for Change)
          สาหรับปีงบประมาณ  2549-2551
                     &


    สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
The office of National  Economic and Social Development Board: NESDB
                     สารบัญ

    เรื่อง                                หน้า
    บทสรุปสาหรับผู้บริหาร                          3
1   บทนา                                  6
2   หลักการและเหตุผล                            7
3   ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สศช.                        8
     - เหตุผลของการเลือกยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนา         8
     - เหตุผลของการเลือกยุทธศาสตร์เดียวในการปรับเปลี่ยน         10
       กระบวนงาน
4   การวิเคราะห์กระบวนงานของ สศช. ที่ผ่านมา                12
5   ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง : ปัจจัยเสริมและกลยุทธ์และกระบวนงาน       16
    1  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน          16
    2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี                25
    3  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดแบ่งงานและหน้าที่         32
    4  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร                 40    ภาคผนวก

    แบบฟอร์มที่ 4                        ภาคผนวก 1 - 4
    แบบฟอร์มที่ 5                        ภาคผนวก 5 - 6
    แบบฟอร์มที่ 6                        ภาคผนวก 7 - 11
  __________________________________________
  การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551          2
                       บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

      ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ ( ส ศ ช . )
มี บ ท บ า ท ที่ ส า คั ญ ใ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ
ซึ่งจะครอบคลุมในเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในระดับประเทศ
พร้อมทั้งสร้างเสถียรภาพทางสังคมโดยรวม การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)
จึ ง เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ห นึ่ ง ที่ ช่ ว ย ใ ห้                             ส ศ ช .
อั น เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ห ลั ก ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ จั ด ท า ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ใ น ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ
ส า ม า ร ถ สั ง เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม คิ ด (Diagnose)            อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม
เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ต ามที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4        ปี
และทาให้เกิดความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Readiness)
      เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการดาเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล สศช. ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
4          ปี โ ด ย ค ร อ บ ค ลุ ม ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ว า ง แ ผ น เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า
ซึ่ ง ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ค วามส าคั ญ สู ง สุ ด มาจั ด ท าข้ อ เสนอการเปลี่ ย นแปลง จากการที่ สศช.
เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด ท าแผนบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น การบริ ห ารแผนการลงทุ น ของประเทศ
แ ล ะ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ส า คั ญ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ส า ห รั บ ก า ร พั ฒ น า ใ น ร ะ ย ะ ย า ว ใ ห้ กั บ ค ร ม .
เป็นหน่วยงานหลักในศึกษาการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมโดยมีฐานข้อมูลเชิงลึก
(Economic          Intelligence)       ที่ ทั น ส มั ย ป ร ะ ก อ บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ฝ่ า ย บ ริ ห า ร
และการจั ด ท าแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10                    ภารกิ จ ดั ง กล่ า ว
มี ส่ ว น ต่ อ ก า ร ว า ง แ ผ น ใ น ร ะ ย ะ ย า ว ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
เกิดการวางกรอบทิศทางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้า งของระบบเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ประกอบกับการปรับบทบาทของ สศช. เป็น Strategic Unit Intelligence unit และ Knowledge Organization
จากเหตุดังกล่าว ทาให้ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนามีความสาคัญ และควรมีการทบทวนกลยุทธ์
และกระบวนงาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ลั ก ษณะการท างานที่ ดี ใ นองค์ ก ร อั น ส่ ง ผลต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ซึ่งก็คือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน รวมทั้งบุคคลากรในองค์กรเอง
      ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวางแผนเพื่ อ การพั ฒ นาของ สศช. มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารวางแผนเพื่ อ การพั ฒ นา อั น มี
กระบวนงานปัจจุบัน 2 กระบวนงานประกอบด้วย 1. ศึกษาและพิจารณาทางเลือกยุทธศาสตร์ของประเทศ
แ ล ะ 2 . ก า ร จั ด ท า ก ร อ บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ว า ง แ ผ น เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า
ด้ า น ก า ร แ ล ะ พิ จ า ร ณ า ท า ง เ ลื อ ก ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
เป็นการศึกษาวิเคราะห์และประเมินสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจแ

     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                           3
ละสังคมของประเทศ เพื่อกาหนดทิศทางและจัดลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 2
กิ จ กรรม ได้ แ ก่ ก ารศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมในอนาคต
แ ล ะ ก า ร ก า ห น ด ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ศึ ก ษ า ป ร ะ เ ด็ น จ า เ ป็ น เ ร่ ง ด่ ว น
ด้ า น ก า ร จั ด ท า ก ร อ บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ว า ง แ ผ น เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า คื อ
การยกร่างกรอบยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนา แสดงให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5-20
ปี ข้ า ง ห น้ า เ พื่ อ ก ร ะ ตุ้ น ทุ ก ภ า ค ส่ ว น มี ค่ า นิ ย ม ร่ ว ม ใ น ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
อันมีกิจกรรมการจัดทาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางและมาตรการและเสนอแนะยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
โดยมีผลสัมฤทธิ์ คือแผนกลยุทธ์สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
     เนื่องจากกลยุ ท ธ์และกระบวนงานของ สศช. ในกรอบใหญ่ไ ม่มี ความจาเป็นต้ องเปลี่ย นแปลง
เพราะมีภาระผูกพันกับภารกิจสาคัญที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ สศช. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ประกอบกับการวางแผนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจาเป็นต้องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเร็ว
และตลอดเวลา              ต้ อ ง มี แ น ว คิ ด เ ชิ ง รุ ก ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น           ดั ง นั้ น
จึง จาเป็ นที่ จะต้องมีปั จจัย สนับ สนุนในกลยุ ทธ์และกระบวนงานที่ทาอยู่ ใ ห้มีความสมบูรณ์ยิ่ งขึ้ น ดังนั้น
ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงของ สศช. จึงเป็นนาเสนอปัจจัยเสริมกลยุทธ์และกระบวนงานในการทางาน ของ
สศช. ที่ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1. ด้านขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน 2. ด้านเทคโนโลยี                        3.
ด้ า น ก า ร จั ด แ บ่ ง ง า น แ ล ะ ห น้ า ที่                แ ล ะ 4 . ด้ า น บุ ค ล า ก ร
โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียดของกลยุทธ์และกระบวนงาน ในการทางาน ของ สศช. ดังแผนภาพ ดังนี้

     ทั้งนี้ สศช.ได้คัดเลือก (Blueprint for Change) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้
                                          หน่วย : ร้อยละ
ประเด็นยุท
             เป้าประสงค์          ตัวชี้วัด    เป้าหมาย                      กลยุทธ์
 ธศาสตร์                                       48   49   50   51
                                     48-51
ยุทธศาสตร์กา      กาหนดทิศทางและจัดลา    ร้อยละความสาเร็จ    100     25   25   25   25   ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
รวางแผนเพื่อ  ดับความสาคัญของยุทธศาสตร์การพั   ของการจัดทายุทธ                         กลยุทธ์แต่มุ่งพัฒนาปัจ
การพัฒนา    ฒนาในการศึกษาวิเคราะห์และประเ   ศาสตร์การวางแผน                         จัยเสริมกลยุทธ์และกระ
                    ้
        มินสภาพการเปลี่ยนแปลงทังภายนอ   เพื่อการพัฒนา                          บวนการทางานของ
        กและภายในที่มีผลกระทบต่อเศรษฐ                                    สศช 4 ด้าน
        กิจและสังคมของประเทศ                                        ประกอบด้วย
            เพื่อกระตุ้นทุกภาคส่วนมี                                   1) ด้านขั้นตอน
        ค่านิยมร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจแล                                   /วิธีปฏิบัติงาน
        ะสังคม                                                2) ด้านเทคโนโลยี
        จากการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์การว                                    3) ด้านการจัดแบ่งงา
        างแผนเพื่อการพัฒนา                                          นและหน้าที่
        แสดงให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแป                                    4) ด้านบุคลากร

     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                           4
       ลงในระยะ 5-20 ปี ข้างหน้า
           เพื่อประเมินผลกระทบจา
       กการวางแผนเพื่อการพัฒนาในภาพร
       วม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
          ่
       และสิงแวดล้อมของประเทศ
       และประเมินความก้าวหน้าและความ
       สาเร็จของการดาเนินการตามแผนกา
       รพัฒนา
สรุปข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศาสตร์

 ประเด็นยุทธศาสตร์                  ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนา
 1. ด้านขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน       ริเริ่มโครงการทางวิชาการที่มีผลต่อการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
                      การทาตามแผนพัฒนากฎหมายของ สศช.
                      พัฒนาการประเมินระบบงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
                      การจัดตั้งศูนย์ข้าราชการใสสะอาด
 2. ด้านเทคโนโลยี             การพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse)
                      การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.
 3. ด้านการจัดแบ่งงานและหน้าที่      พัฒนาบุคคลกรในองค์กร ทั้งด้านการทางานวิจัย และการบริหารอย่างสมดุล
                      จัดทาฐานข้อมูลทางวิชาการของกลุ่มภารกิจในแต่ละสานัก
 4. ด้านบุคลากร              จัดทาเส้นทางสายอาชีพของบุคลากร
                      จัดบุคลากรให้ตรงกับความรู้ความสามารถ
                      เสริมศักยภาพการทางานของบุคลากรแผนการนาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติ และประมาณการงบประมาณ
                                                 หน่วย : บาท
                           ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนา
   ประเด็นยุทธศาสตร์
                 ประมาณการงบประมาณ        2549        2550       2551
 ด้านขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน         80,100,000       22,000,000    26,550,000    31,550,000

 ด้านเทคโนโลยี                 35,700,000     11,900,000    11,900,000    11,900,000
 ด้านการจัดแบ่งงานและหน้าที่          135,000,000     35,000,000    45,000,000    55,000,000
 ด้านบุคลากร                  18,000,000     5,500,000     6,000,000    6,500,000
    __________________________________________
    การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                    5
__________________________________________
การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551  6
1. บทนา

     ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ ( ส ศ ช . )
มี บ ท บ า ท ที่ ส า คั ญ ใ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ
ซึ่ง จะครอบคลุมในเชิง ยุท ธศาสตร์ทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว โดยคานึงถึงความเชื่อมโยงกั บต่างประเทศ
และต้ อ งสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ ค นในสั ง คมมากขึ้ น บทบาท สศช . จึ ง ต้ อ งตั้ ง บนหลั ก วิ ช าการ
ร ว ม ทั้ ง ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ น ะ น า แ ก่ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ใ น ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม
ให้ มี กา ร พั ฒน า ไป ใ น ทิ ศ ท าง ที่ ถู กต้ อ ง    มี ปร ะ สิ ท ธิ ภ าพ เ พื่ อ ป ระ โ ย ชน์ ข อง ป ร ะ ช า ช น
ในขณะที่มีการกระจายอานาจให้หน่วยงานวิชาการในกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ จัดทาแผนรายสาขามากขึ้น
สศช. ต้ อ งมี บ ทบาทในการให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า พร้ อ มทั้ ง ประเมิ น ผลและให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก
ที่จะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูล และการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลจากภายนอก

     ในการก าหนดกลยุ ท ธ์ ข อง สศช. มี ทั้ ง ปั จ จั ย ภายนอกและภายในอั น เป็ น เงื่ อ นไขที่ ก ระทบ
ต่ อ การด าเนิ น การของ สศช. ในอนาคต ทั้ ง ยุ ค เศรษฐกิ จ ใหม่ ที มี เ ทคโนโลยี เ ป็ น ตั ว น า (Information
Technology) ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Base Society) และการปฏิรูประบบราชการ เป็นต้น
จากพลวั ต รดั ง กล่ า ว เงื่ อ นไขสู่ ค วามส าเร็ จ ของ สศช. จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งสร้ า งองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
เพิ่ ม ความเร็ ว ในการตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของรั ฐ บาลและการเปลี่ ย นแปลงของโลก
                          ้
ริเริ่มในการวางแผนเชิงรุก และสร้างความเป็นเนือเดียวกันของระบบการทางาน

     พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ .ศ. 2546
กาหนดให้ส่วนราชการปฏิบัติงานต้องสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและการประเมินความคุ้มค่าข
อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ร ว ม ทั้ ง ม ติ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี เ มื่ อ วั น ที่ 3 0 กั น ย า ย น 2 5 4 6
ให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อรองรับกับแนวทางการปฏิรูประบบราชการและสอดคล้อง
กั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ร า ช ก า ร แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง จ า ก โ ล ก ภ า ย น อ ก
ส่ ง ผ ล ใ ห้ ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ
ต้ อ ง ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย ก า ร ด า เ นิ น ง า น ที่ ชั ด เ จ น
ในฐานะที่ มี บ ทบาทเป็ นหน่วยงานกลไกส าคั ญของรัฐในการนาเสนอแผนและยุ ทธศาสตร์ของประเทศ
โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบการพัฒนาประเทศ

    โดยเฉพาะภารกิจสาคัญที่ต้องดาเนินงานให้ทันกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากรา
คาน้ามัน จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ รวม 4 ด้าน ได้แก่

     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                       7
พลัง งาน น้า โครงการลงทุน ขนาดใหญ่ และการสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ ในวงเงินงบประมาณ 2,000
ล้         า         น       บ        า        ท
ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากกรอบยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 4 ปี
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548
2. หลักการและเหตุผล

      ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น ใ น ปั จ จุ บั น
เ ป็ น ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ น ว ใ ห ม่ ที่ มุ่ ง เ น้ น ค ว า ม ส า เ ร็ จ เ ชิ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งของการวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น (Cascade) โดยเริ่ ม จาก
“คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ” ที่ พั นตารวจโท ทักษิ ณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 ไปสู่การจัดทา “แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548 – 2551” จนกระทั่งเป็น
“แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2548 – 2551” ของกระทรวง กรม และ จังหวัด

      ทั้ ง นี้ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ สั ง ค ม ไ ท ย เ ป็ น สั ง ค ม แ ห่ ง ภู มิ ปั ญ ญ า แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ที่ มี ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ส ม ดุ ล แ ล ะ ยั่ ง ยื น บ น ร า ก ฐ า น แ น ว คิ ด เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง
ส า ม า ร ถ พึ่ ง ต น เ อ ง แ ล ะ แ ข่ ง ขั น ใ น เ ว ที โ ล ก ไ ด้
ภ า ย ใ ต้ ส ภ า ว ะ แ ว ด ล้ อ ม ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ที่ เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี
ประชาชนมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น สั ง คมเข้ ม แข็ ง มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี แ ละโปร่ ง ใส
และสามาระผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานข่ายบริหารทางภูมิภาค

      ดังนั้น การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้
สศช . อั น เป็ น หน่ ว ย งานหลั ก ในการวางแผนแล ะจั ด ท ายุ ทธศาส ตร์ ใ นการพั ฒ นาประ เทศ
ส า ม า ร ถ สั ง เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม คิ ด (Diagnose)           อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ แ ล ะ เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม
เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ต ามที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4      ปี
และทาให้เกิดความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Readiness) อันประกอบด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพ
(Efficiency Improvement) การพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement) และการเสริมสร้างขีดสมรรถนะ
(Capacity            Building) เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง              สศช.
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                          8
3. การคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ของ สศช.

      จ า ก วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง                   ส ศ ช . ใ น ก า ร เ ป็ น
“หน่ ว ยงานหลั ก ของการวางแผนและจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศสู่ ค วามสมดุ ล และยั่ ง ยื น
ที่ ยึ ด ประโยชน์ ส่ ว นรวม ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ” เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์
นามาสู่ยุทธศาสตร์ของ สศช. 7 ยุทธศาสตร์ คือ
      1. ยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนา
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของประเทศ
      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคมและแก้ไขปัญหาความยากจน
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และภาค
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจและสังคม
      6. ยุทธศาสตร์การกากับและประเมินผล
      7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพสูง

    ส าหรั บ การเลื อ กประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอการเปลี่ ย นแปลง ทาง สศช .
ได้ทาการเลือกประเด็น “ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนเพื่อการพัฒนา”
  ด้วยเหตุผล คือ
  1. ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการจัดทานโยบายบริหารเศรษฐกิจมหภาค เนื่องจาก
    ส ศ ช . เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ห ลั ก ใ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ่ น ดิ น
    ก า ร บ ริ ห า ร แ ผ น ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
    และแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส าคั ญ ของประเทศ ส าหรั บ การพั ฒ นาในระยะยาว ให้ กั บ ครม.
    ซึ่งมีวาระการบริหารที่ไม่แน่นอน และไม่มีความต่อเนื่องของนโยบายจากการปรับโครงสร้างใน
    ค ร ม .                แ ต่ ล ะ ค รั้ ง                      ดั ง นั้ น
    การวางแผนในระยะยาวจึงสาคัญยิ่งเพื่อให้เกิดการวางกรอบทิศทางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างขอ
    ง ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต ล อ ด เ ว ล า ทั้ ง ภ า ค ก า ร เ งิ น ภ า ค ก า ร ผ ลิ ต
    ร ว ม ทั้ ง ปั จ จั ย ภ า ย น อ ก ต่ า ง ๆ เ ช่ น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ภ า ว ะ ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ล ก
    รวมทั้งเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกรณีภัยธรรมชาติหรือกรณีการก่อการร้ายเป็นต้น
  2. จ า ก ม ติ ค ร ม . ใ น ปี 2 5 4 7 ที่ ผ่ า น ม า โ ด ย ร ว ม ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ส ศ ช .
    เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในศึ ก ษาการปรั บ โครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ ของประเทศในภาพรวม
    เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ชั ด เ จ น เ ชิ ง ลึ ก เ พื่ อ ก า ร ท บ ท ว น ร ะ งั บ ฟื้ น ฟู ภ า ค เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ต่ า ง ๆ
    แล้วจัดทาแผนยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวม และฐานข้อมูลเชิงลึก (Economic

     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                            9
    Intelligence)           ที่ ทั น ส มั ย ป ร ะ ก อ บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ฝ่ า ย บ ริ ห า ร
    การจั ด ท ารายงานส รุ ป ภาวะของประเทศทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ และ สั ง คม แล ะด้ า นอื่ น ๆ
    เพื่อประกอบการจัดทานโยบายของรัฐบาล
   3. สศช. มีหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่
    20 กรกฎาคม 2547
   4. การปรับบทบาทของ สศช. เป็น
        Strategic Unit : เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ ให้คาปรึกษาของรัฐบาล (Government’s Think Tank)
         ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ (Policy coordination to
         Implementation) ขับเคลื่อนงานด้านยุทธศาสตร์และแผนได้ตาม Agenda – Based , Functional –
         Based และ Area - Based พร้อมทั้งเป็นหน่วยตรวจสอบและประเมินผลนโยบายของรัฐบาล (Monitoring
         & Evaluation)
        Intelligence unit : เป็ น หน่ ว ยงานที่ ส ามารถเจาะลึ ก ข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ และสั ง คม
         ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ไ ท ย
         เพื่อนามาใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และบริหารเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลและประเทศ
         และดู แ ลเฝ้ า ระวั ง การเปลี่ ย นแปลงเศรษฐกิ จ และสั ง คม (Warning                 Center)
         ทั้งในแง่โอกาสและข้อจากัด
        Knowledge                        Organization                     :
         เป็ น หน่ ว ยงานที่ เ พี ย บพร้ อ มด้ ว ยบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถใน 3 ระดั บ คื อ
         1.ความสามารถในการคาดการณ์ อ นาคต วิ เ คราะห์ ใ นหลายมิ ติ อ ย่ า งเป็ น ระบบ
         แ ล ะ แ ป ล ง แ น ว คิ ด ใ ห้ เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ( Strategist)         2.
         ความสามารถในการอธิบายข้อมูลและผลการวิเคราะห์ให้เป็นที่เข้าใจ (Analyst) และ 3.
         ความสามารถในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ มีความเข้าใจและบริหารผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
         แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เ ฉ พ า ะ ห น้ า ไ ด้ ( Collaborative                   Catalyst)
         อีกทั้งเสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ สาหรับการพัฒนาประเทศ

     เ ห ตุ ผ ล ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ส ม ดุ ล แ ล ะ ยั่ ง ยื น ใ น ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ
พ ร้ อ ม ทั้ ง ส ร้ า ง เ ส ถี ย ร ภ า พ ท า ง สั ง ค ม ทั้ ง ใ น ร ะ ย ะ สั้ น แ ล ะ ร ะ ย ะ ย า ว ซึ่ ง เ ป็ น เ รื่ อ ง ห ลั ก ๆ
ที่ ยั ง ไ ม่ มี ห น่ ว ย ง า น ใ ด ห น่ ว ย ง า น ห นึ่ ง เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ทั้ ง นี้
เพื่อให้การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์สัมฤทธิ์ผล สศช. จึงได้เริ่มวางแผนวิเคราะห์ กลยุทธ์ กระบวนงาน
กิจกรรมที่จะทาการทบทวนเพื่อปรับปรุง รวมไปถึงการวางแผนพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรใน สศช.
อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                            10
      ห ม า ย เ ห ตุ :   ส ศ ช . อ ยู่ ใ น สั ง กั ด ข อ ง ส า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ ไ ม่ มี ก ลุ่ ม ภ า ร กิ จ
จึงมีเพียงยุทธศาสตร์ในระดับหน่วยงานในการเลือกทาแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง
     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                           11
เหตุผลและความสาคัญในการเลือกยุทธศาสตร์วางแผนเพื่อการพัฒนาเพียงยุทธศาสตร์เดียว
      ยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนเพื่อการพัฒนาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หลักและมีขอบเขตกว้าง
       พร้อมทั้งเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้ความสาคัญจากแผนบริหารราชการแผ่น
       ดิ น พ.ศ. 2548-2551 คื อ การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ให้ ส มดุ ล และแข่ ง ขั น ได้
       เพื่อให้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจ
       ที่ มี ส ม ร ร ถ น ะ สู ง ส ม ดุ ล แ ล ะ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ค น ไ ท ย
       ทั้ ง ในมิ ติ ค วามเข้ ม แข็ ง และความยั่ ง ยื น ควบคู่ กั น โดยให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาคน
       องค์ ค วา มรู้ นวั ต กรรม แล ะ โครงส ร้ า งพื้ น ฐานทางกาย ภาพแล ะ เทคโนโล ยี
       เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญ ได้แก่
             o การปรับโครงสร้างภาคการเกษตร
             o การปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม
             o การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า
             o การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ด าเนิ น ไปบนฐานความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
               เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม ที่ เ ข้ ม แข็ ง การพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์
               การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ตลอดจนการเพิ่ ม ศั ก ยภาพรั ฐ วิ ส าหกิ จ ทั้ ง นี้
               จ ะ ต้ อ ง รั ก ษ า วิ นั ย แ ล ะ เ ส ถี ย ร ภ า พ ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ ก า ร ค ลั ง
               ส ร้ า ง ต ล า ด เ งิ น แ ล ะ ต ล า ด ทุ น ใ ห้ มี ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง
               รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูลและการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม
               โ ด ย จั ด ตั้ ง ศู น ย์ Economic                       Intelligence
               เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร ด า เ นิ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
               และการตัดสินใจของรัฐบาล
             ดั ง นั้ น ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
       จึ ง เ ป็ น ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ใ น ทุ ก ๆ ด้ า น ข อ ง บ ริ บ ท ก า ร พั ฒ น า
       รวมถึงในด้านการจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และ การปฏิรูประบบราชการด้วย
      บริบทของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากปัจจัยภายนอกทาให้เกิดความเร่งด่วนการวางแผนเ
       พื่ อ การพั ฒ นาและปรั บ โครงสร้ า ง จากการสถานภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมในช่ ว ย 4
       ปี ที่ ผ่ า นมาเมื่ อ พิ จ ารณาจากความมั่ น ทางเศรษฐกิ จ การจ้ า งงาน/การกระจายรายได้
       ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ แ ล ะ อั ต ร า ก า ร เ จ็ บ ป่ ว ย โ ด ย เ ฉ ลี่ ย อ ยู่ ใ น ท า ง ที่ ดี ขึ้ น
       แ ต่ จ า ก ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ภ า ว ะ โ ล ก ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว เ ช่ น
       ก า ร ร ว ม ตั ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น ร ะ ดั บ ท วิ ภ า คี แ ล ะ พ หุ ภ า คี
       บทบาทของอินเดียและจีนที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่มหาอานาจทางเศรษฐกิจอย่าสหรัฐอเมริกา

     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                       12
   ก าลั ง เผชิ ญ ปั ญ หาความไม่ ส มดุ ล ทางเศรษฐกิ จ ผลกระทบจากราคาน้ ามั น ที่ สู ง ขึ้ น
   สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลด้านลบต่อบริบทของการพัฒนาของประเทศไทยซึ่งเป็น
   ป ร ะ เ ท ศ เ ล็ ก แ ล ะ ยั ง ต้ อ ง พึ่ ง พ า ปั จ จั ย ภ า ย น อ ก เ ห ล่ า นี้ ม า ก
   ทาให้การวางแผนเพื่อการพัฒนาเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงซึ่งความเติบโตทางเศรษฐกิจแล
   ะสังคมต่อไป
   เอกชนในหลายภาคส่วนเห็นด้วยกับกระบวนการวางแผนปรับโครงสร้าง ทั้งจากภาคเกษตร
   อุต สาหกรรม บริ ก ารท่ อ งเที่ย ว และภาคการเงิ น ต่ า งๆ (จาก 4 หลั ก การพื้ น ฐาน คื อ 1.
   ฐานเศรษฐกิ จ ที่ มั่ น คงและยั่ ง ยื น 2. การเพิ่ ม มู ล ค่ า ฐานการผลิ ต ด้ ว ยความรู้ 3.
   ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ล ก แ ล ะ ภู มิ ภ า ค 4 . น โ ย บ า ย สั ง ค ม เ ชิ ง รุ ก )
   เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ต่ า ง ๆ อ ย่ า ง รี บ ด่ ว น
   เพื่อให้เกิดการพัฒนาและทันต่อการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกที่รวดเร็ว
   ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ ก า ร ว า ง แ ผ น เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า
   มี ส่ ว น ช่ ว ย ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ง า น ใ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ อื่ น ๆ ต า ม ม า
   เนื่ อ งจากในกระบวนการวางแผนเพื่ อ การพั ฒ นาจ าเป็ น ต้ อ งค านึ ง ถึ ง มิ ติ ต่ า งๆ
   ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้มีการนาไปสู่การปฏิบัติ
   รวมทั้งการติดตามประเมินผล นามาสู่การปรับปรุงเพื่อการวางแผนเพื่อการพัฒนาต่อไป
   ดั ง นั้ น เ มื่ อ มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ง า น ใ น ส่ ว น นี้
   จึ ง ท าให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง ประบวนงานในยุ ท ธศาสตร์ และกระบวนงานอื่ น ๆ
   ตามมาเป็นวัฏจักร
   ความสาเร็จจากการวางแผนเพื่อการพั ฒนาในการปรับโครงสร้างด้านเศรษฐกิจในประเทศอื่
   นๆ ประเทศอื่ น ๆที่ ป ระสบความส าเร็ จ จากช่ ว งเศรษฐกิ จ ที่ ถ ดถอยของประเทศ
   มาสู่ ก ารฟื้ น ตั ว ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมควบคู่ กั น ไปดั ง เช่ น ประเทศญี่ ปุ่ น
   ก็ ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง จ า ก ก า ร ว า ง แ ผ น พั ฒ น า ป ร ะ เ ท ศ
   เป็นการปฏิรูประบบต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และปัจเจกบุคคล
__________________________________________
การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                        13
4. การวิเคราะห์กระบวนงานของ สศช. ที่ผ่านมา

    การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานและรายละเอี ย ดกระบวนงานของ สศช. เพื่ อ หาข้ อ ปรั บ ปรุ ง
อั น จ ะ น า ไ ป สู่ ค ว า ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร บ ร ร ลุ วิ สั ย ทั ศ น์ นั้ น
รายงานฉบั บ นี้ ไ ด้ ท าการรวบรวมรายละเอี ย ดกระบวนงาน (process) ในปั จ จุ บั น ที่ ส นั บ สนุ น กลยุ ท ธ์
รายละเอียดกิจกรรม (activity) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้น รวมถึงการวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงงาน
และคัดเลือกกระบวนงานที่ต้องปรับปรุงในกรณีที่กระบวนงานยังมีความบกพร่อง

      ทั้ ง นี้ ก ารวิ เ คราะห์ ดั ง กล่ า วจะใช้ แ บบฟอร์ ม ของส านั ก งาน ก.พ.ร. เป็ น แนวทางในการจั ด ท า
แต่ เ นื่ อ ง จ าก สศ ช . เป็ น หน่ ว ยงา นที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารติ ดต่ อ กั บ ก ลุ่ ม ผู้ รั บ บ ริ ก า รโด ยต ร ง ดั งนั้ น
ในส่วนของการรายงานบางส่วนจึงไม่สามารถทาให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มของสานักงาน ก.พ.ร.ได้ทั้งหมด
แต่จะปรับให้สอดคล้องกับองค์กร สศช. และมีการตอบจุดประสงค์ของรายงานครบถ้วนตามที่ได้กาหนดไว้

   ก ล่ า ว โ ด ย ส รุ ป ส า ห รั บ ก ร ะ บ ว น ง า น ข อ ง ส ศ ช . ใ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้ า นการวางแผนเพื่ อ การพั ฒ นา    (รายละเอีย ดอยู่ ใ นภาคผนวก ตารางแบบฟอร์ม ที่ 1-3)
ประกอบด้วย 2 กระบวนงานได้แก่
        1.    ศึกษาและพิจารณาทางเลือกยุทธศาสตร์ของประเทศ
        2.    การจัดทากรอบยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนา

    1. ศึกษาและพิจารณาทางเลือกยุทธศาสตร์ของประเทศ
         คื                                         อ
การศึกษาวิเคราะห์และประเมินสภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เพื่อกาหนดทิศทางและจัดลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา
         โดยมีตัวชี้วัด คือ ร้อยละความสาเร็จของการจัดทายุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนา
         ประกอบด้วยกิจกรรม
              1. การศึกษารวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
    อั น เป็ น การศึ ก ษา ค้ น คว้ า สั ง เคราะห์ จ ากผลงานวิ ช าการ บทความ การจั ด ประชุ ม ระดมสมอง
    การสารวจความคิดเห็น และการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง งานที่จัดทา (Task) ได้แก่
                   - สัมมนาสาธารณะ
                   - สัมมนารับฟังความคิดเห็น
                   - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                         14
                - จัดสัมมนาระดับภาค
           ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ง า น ที่ ไ ด้ คื อ ร า ย ง า น ( Report)
แผนกลยุทธ์สานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
           2 . ก า ร ก า ห น ด ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ศึ ก ษ า ป ร ะ เ ด็ น จ า เ ป็ น เ ร่ ง ด่ ว น
เ พื่ อ เ ป็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
อั น เ ป็ น ก า ร จั ด ท า วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ เ กิ ด จ า ก ผ ล ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร พั ฒ น า
พร้ อ มทั้ ง คั ด เลื อ กประเด็ น มาเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภายใต้ อ งค์ ป ระกอบส าคั ญ คื อ 1)
มี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ห รื อ ค ว า ม จ า เ ป็ น 2 ) ส า ม า ร ถ วั ด ผ ล ไ ด้ 3 )
มีความเหมาะสมกับเงื่อนไขเวลา
     ก ร ะ บ ว น ง า น นี้ ทั้ ง ใ น ด้ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
อนุมัติไม่มีความจาเป็นในการปรับปรุงกระบวนงานที่มีอยู่เดิม

2. การจัดทากรอบยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนา
    คื อ ก า ร ย ก ร่ า ง ก ร อ บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ว า ง แ ผ น เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า
แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น แ น ว โ น้ ม ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ร ะ ย ะ 5 -2 0 ปี ข้ า ง ห น้ า
เพื่อกระตุ้นทุกภาคส่วนมีค่านิยมร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
     โดยมีตัวชี้วัด คือ ร้อยละความสาเร็จของการจัดทายุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนา
    ประกอบด้วยกิจกรรม
         1. จัดทาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางและมาตรการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
และเสนอแนะยุทธศาสตร์
         งานที่จัดทา (Task) ได้แก่
         -     ตั้งคณะกรรมและอนุกรรมการเฉพาะด้าน
              - ประชุมคณะทางานและคณะอนุกรรมการ
         -     สัมมนารับฟังความคิดเห็น
         ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ง า น ที่ ไ ด้ คื อ ร า ย ง า น ( Report)
แผนกลยุทธ์สานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การอนุมัติ (Approve)
เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

          2. กาหนดช่วงเวลา กรอบงบประมาณ และความรับผิดชอบ
          งานที่จัดทา (Task) ได้แก่ การทา Work shop__________________________________________
การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                           15
             ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ง า น ที่ ไ ด้ คื อ ร า ย ง า น ( Report)
    แผนกลยุทธ์สานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
         ก ร ะ บ ว น ง า น นี้ ทั้ ง ใ น ด้ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
    อนุมัติไม่มีความจาเป็นในการปรับปรุงกระบวนงานที่มีอยู่เดิม

     เนื่องจากกลยุ ท ธ์และกระบวนงานของ สศช. ในกรอบใหญ่ ไ ม่มี ความจาเป็นต้ องเปลี่ย นแปลง
แ ต่ เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ว า ง แ ผ น เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
จ า เ ป็ น ต้ อ ง ส อ ด รั บ กั บ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เ ร็ ว แ ล ะ ต ล อ ด เ ว ล า
ป ร ะ ก อ บ กั บ ต้ อ ง มี แ น ว คิ ด เ ชิ ง รุ ก ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น ดั ง นั้ น
จึง จาเป็ นที่ จะต้องมีปั จจัย สนับ สนุนในกลยุ ทธ์และกระบวนงานที่ทาอยู่ ใ ห้มีความสมบูรณ์ยิ่ งขึ้น ดังนั้น
ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงของ สศช. จึงเป็นนาเสนอปัจจัยเสริมกลยุทธ์และกระบวนงานในการทางาน ของ
สศช. ที่ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
        1. ด้านขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน
        2. ด้านเทคโนโลยี
        3. ด้านการจัดแบ่งงานและหน้าที่
        4. ด้านบุคลากร
        โดยในแต่ละด้านมีรายละเอียดของกลยุทธ์และกระบวนงาน ในการทางาน ของ สศช.
        ดังแผนภาพ ดังนี้
    __________________________________________
    การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                 16
                                                                                        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนเพื่อการพัฒนา
                                                                                        ้       ิ
                                                                                     ด้านขันตอน/วิธีปฏิบัตงาน
                                                                              พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  1. ศึกษาและพิจารณาทางเลือกยุทธศาสตร์ของประเทศ
                                                                            ศูนย์ข้าราชการใสสะอาด
                                                                            การประเมินระบบงานมุ่งผลสัมฤทธิ์                    การศึกษารวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
                                                                            แผนการพัฒนากฎหมาย
                                                                            การสารวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ                   การกาหนดทิศทางการพัฒนาและศึกษาประเด็นจาเป็นเร่งด่วน
                                                                            โครงการทางวิชาการที่มีผลต่อการปรับปรุงภารกิจ
                                                                            ให้ทนต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
                                                                               ั                              2. การจัดทากรอบยุทธศาสตร์การวางแผนเพื่อการพัฒนา
                                                                                        ด้านเทคโนโลยี                 จัดทาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางและมาตรการยุทธศาสตร์
                                                                            การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Business Intelligence             เพื่อการพัฒนา และเสนอแนะยุทธศาสตร์
                                                                            การพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse System)             กาหนดช่วงเวลา กรอบงบประมาณ และความรับผิดชอบ
                                                                            การพัฒนาระบบบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมแบบ Online
                                                                            การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.

                                                                                    ด้านการจัดแบ่งงานและหน้าที่
การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551
                                                                                   สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
                                                                             การจัดกลุ่มภารกิจ (Cluster) ออกเป็น 7 กลุ่ม
                                                                             นโยบายการปรับปรุง บทบาท ภารกิจ และการบริหารงานของ สศช.                   สศช.
                                                                                                                           สศช
                                                                             การปรับเปลี่ยนโดยรวม      การปรับเปลี่ยนรายสานัก/กอง

                                                                                                               เป็นหน่วยงานหลักของการวางแผนและจัดทายุทธศาสตร์
                                                       ปัจจัยเสริมกลยุทธ์และกระบวนการในการทางาน
                                                       ปัจจัยเสริมกลยุทธ์และกระบวนการในการทางาน
                                                                                         ด้านบุคลากร                        ่
                                                                                                             การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม
                                                                                               ้
                                                                                   การพัฒนาระบบบริหารความรูในองค์กร              ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสูง
                                __________________________________________
17
5. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง: ปัจจัยเสริมและกลยุทธ์และกระบวนงาน


1 ด้านขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน

     ปั    จ     จุ     บั    น          ส    ศ     ช     .
มีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวมตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตราที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันได้แก่
       1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน (ในที่นี้หมายรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ต่อ
         สศช. ได้แก่ กลุ่มผู้รับบริการหลัก และบุคลากรใน สศช.)
       2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
       3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
       4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
       5. มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์
       6. ก ลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย              ( Stakeholder)
         ได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ
       7. มีการประเมินผลงาน/ผลการปฏิบัติราชการสม่าเสมอ

    การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การดั ง กล่ า วนอกจากจะท าให้ เ กิ ด ความคล่อ งตั ว ในการบริ ห ารองค์ ก รแล้ ว
ยังส่งผลต่อผู้รับบริการด้วย ตัวอย่างของการปฏิบัติงานตามหลักการดังกล่าว ได้แก่

       ส ศ ช .       มี แ ผ น ก า ร พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย
       รากฐานที่สาคัญของการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีความมั่นคงและมั่งคั่ง
       อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น คื อ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ตั ว บ ท ก ฎ ห ม า ย ใ ห้ ทั น ส มั ย
       สอดรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ และมีความครบถ้วนตามนโยบายของรัฐ
       สศช. ได้ทาแผนพัฒนากฎหมายอันได้แก่ การปรับปรุงระเบียบว่าด้วยงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
       พ . ศ . 2 5 2 2 ( ภ า ย ไ ต้ พ ร บ . ส ศ ช . 2 5 2 1 ม า ต ร า 1 2 ( 4 ) )
       การปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ขอให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตั้งแต่การเสนองบล
       งทุนประจาปี 2535 เป็นต้นไป (ภายใต้ระเบียบว่าด้วยงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522 ข้อ 7)
       และยกเลิกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนเพื่อการกระจายการผลิตและการจ้างงา
       น ไ ป สู่ ภู มิ ภ า ค พ . ศ . 2 5 3 6 ( ร ะ เ บี ย บ ก จ ภ . )

    __________________________________________
    การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                  18
    การปรับปรุงและยกเลิกกฎระเบียบดังกล่าวก่อให้เกิดความคล่องตัวในการทางานทั้ง สศช.
    และหน่วยงานราชการที่ติดต่อกับ สศช.ทาให้เกิดผลประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ
       หน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก : 1.ส านั ก วิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น ภาครั ฐ
    2.สานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3. กองประสานและอานวยการ

   สศช. จั ด ตั้ งศู นย์ ข้า ราชการใสสะอาด เป็น การพั ฒนาระบบราชการให้มี ประสิ ทธิ ภาพ
   โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการส่งเสริมระบบ
   ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น ภ า ค เ อ ก ช น แ ล ะ สั ง ค ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น
   เชื่อถือของประชาชนในกลไกการดาเนินงานของภาคเอกชนและภาครัฐในทุกระดับ
       หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบหลัก : สานักงานเลขานุการกรม

   ส ศ ช . มี ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ จ า ก ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ที่ ผ่ า น ม า ส ศ ช .
   ไ ด้ ท า ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ จ า ก ตั ว แ ท น ทุ ก ก ลุ่ ม ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ห ลั ก
   ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก แ ผ น พั ฒ น า ฯ
   ผ่ า น ท า ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ส า ร ว จ ต า ม ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย
   โดยแผนงานต่ อ ไปจะท าการส ารวจโดยขยายและกระจายกลุ่ ม ส ารวจเพิ่ ม ขึ้ น
   พร้อมกับสารวจความพึงพอใจในรูปแบบอื่นๆ เช่น แบบตอบรับจากสื่อสิ่งพิมพ์ของ สศช.
   ซึ่ง ผลของการส ารวจความพึ งพอใจนี้จะส่งผลต่อการปรับปรุงการดาเนินงานของ สศช.
   ต่อไป
       หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบหลัก : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

   ส ศ ช . มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ร ะ บ บ ง า น แ บ บ มุ่ ง เ น้ น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ส ศ ช .
   มีการปรับตัวและให้ความสาคัญต่อการนาระบบหรือกระบวนการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัม
   ฤทธิ์ (Results Based Management : RBM) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
   ระบบงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงาน การบริ ก ารลู ก ค้ า กระบวนการภายใน
   การเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นา หรื อ เรี ย กว่ า Balanced         Scorecard     :   BSC
   โดยอาศั ย ตั ว ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งาน (Key Performance Indicators : KPI)
   เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการที่ สามารถนากลยุ ท ธ์ ของ สศช. ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic
   Implementation)            แ ล ะ พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น
   ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรที่อาศัยการวัดหรือการประเมินเป็นหลัก
   เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ งเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ ข อง สศช .

__________________________________________
การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                     19
    โดยระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือ กากับดูแลและประเ
    มิ น ผ ล ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง ส ม่ า เ ส ม อ
    ท า ใ ห้ ท ร า บ ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ เ ป้ า ห ม า ย
    และเป็นเครื่องมือสาหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลากร สศช. ทั้งในระดับองค์กร
    ร ะ ดั บ ก ลุ่ ม ง า น แ ล ะ ร ะ ดั บ บุ ค ค ล อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม
    เ พื่ อ เ พิ่ ม ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด ท า แ ผ น ง า น /โ ค ร ง ก า ร อ ย่ า ง มี เ ป้ า ห ม า ย ชั ด เ จ น
    และสามารถนาไปสู่ก ารปฏิบัติให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล                 นอกจากนี้
    แผนงานดั ง กล่ า วจะประกอบไปด้ ว ยการจั ด และสร้ า งท าฐานข้ อ มู ล (Database)
    เพื่ อ ใช้ ใ นการประมวลผลความก้ า วหน้ า การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค คลากรระดั บ บุ ค คล
    แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล เ ป็ น ภ า พ ร ว ม ข อ ง ส า นั ก แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ไ ด้ ต ล อ ด เ ว ล า
    เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์ ค่ า ข อ ง ง า น ใ น ภ า พ ร ว ม
    พั ฒ น า ร ะ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล เ พื่ อ แ บ่ ง ส ร ร สิ่ ง จู ง ใ จ ร า ง วั ล รู ป แ บ บ ต่ า ง ๆ
    ที่ระบบราชการสามารถจัดสรรให้ได้ตามความเหมาะสม
           หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบหลัก : กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ

   ส                 ศ                 ช                 .
   มีแผนการริเริ่มโครงทางวิชาการที่มีผลต่อการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยน
   แปลง ได้แก่
   1. Planning Agency Networking and Macroeconomic Surveillance
        โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวางแ
   ผ น ช า ติ ห รื อ ส ถ า บั น ว า ง แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ
   ให้สามารถเป็นเครือข่ายในการสร้างแนวทางร่วมกันเพื่อพัฒนาภูมิภาคเอเชียให้เป็นไปในทิศ
   ท า ง ที่ ส อ ด รั บ แ ล ะ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ร่ ว ม กั น
   เป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาของประเทศ
   ในเอเชี ย อั น น าไปสู่ ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารในการพั ฒ นาระหว่ า งประเทศ
   พร้อมทั้งเป็นเวทีในการเปิดความคิดเห็นและร่วมมือรับกับสถานการณ์โลกที่ไม่แน่นอน
        แผนงานของโครงการที่จัดทาจะเป็นการศึกษาสารวจ และเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
   มหภาค โดยเฉพาะแนวทางการพั ฒ นาและข้ อ มู ล เพื่ อ การเตื อ นภั ย ทางเศรษฐกิ จ
   ในประเทศภูมิภาคเอเชีย 2 กลุ่มหลัก 1. กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาแบบก้าวไกล และ 2.
   ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ก า ร แ ข่ ง ขั น อ ย่ า ง สู ง กั บ ไ ท ย พ ร้ อ ม ทั้ ง จั ด ท า ข้ อ มู ล


__________________________________________
การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                         20
    ส รุ ป ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย น ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
    กรอบข้อมูลเตือนภัยทางเศรษฐกิจและการสารวจประมวลผล
        ผ ล ข อ ง ก า ร จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ดั ง ก ล่ า ว
    จะน ามาท าเอกสารข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ เ ชิ ง เปรี ย บเที ย บด้ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ มหภาค
    ก่อให้เกิดแนวทางในการปรับปรุงเพื่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศ
    จากระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
        หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบหลัก : สานักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

    2. โครงการอาศรมทางปัญญา : Knowledge Forum
         โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการสัมมนาและเสวนาภายในองค์กร สศช.
    โดยเชิ ญวิท ยากรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและมีความรู้เชิงลึกในด้านต่ างๆ
    ม า บ ร ร ย า ย แ ล ะ เ ส ว น า กั บ บุ ค ค ล า ก ร ใ น ส ศ ช .
    ในหัวข้อที่กาลังเป็นประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไ
    ข
         ส า ห รั บ ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า ห รื อ แ น ว โ น้ ม เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ
    น อ ก จ า ก จ ะ เ ปิ ด ก า ร เ ส ว น า โ ด ย เ ชิ ญ บุ ค ค ล จ า ก ภ า ย น อ ก ม า แ ล้ ว ส ศ ช .
    ยั ง มี แ ผ น ริ เ ริ่ ม ใ น ก า ร เ ส ว น า อ ย่ า ง ไ ม่ เ ป็ น ท า ง ก า ร ใ น ส ศ ช . โ ด ย จั ด เ ป็ น
    “โ ค ร ง ก า ร จิ บ น้ า ช า ย า ม บ่ า ย ”
    ซึ่งวิทยากรในการนาการเสวนาคือบุคคลในองค์ที่มีความรู้ด้านลึกในเรื่องที่ศึกษามาทาการถ่า
    ยทอดและแลกเปลี่ ย นความคิ ด ซึ่ ง การเสวนาดั ง กล่ า วมี แ ผนการจะจั ด ท าทุ ก สั ป ดาห์
    ผ ลั ด เ ป ลี่ ย น ห มุ น เ วี ย น หั ว ข้ อ ใ น ก า ร เ ส ว น า
    โดยข้อดีของโครงการดังกล่าวนอกจากจะได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเป็นกันเอ
    งในองค์กรแล้ว ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรของการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างเสรี
    และเชื่อมความสัมพันธ์กันในองค์กรโดยไม่มีลาดับของการบังคับบัญชามาเป็นอุปสรรค
         หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบหลัก : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

    3. Knowledge and Research Exchange
        สศช. มี ภ ารกิ จ ในการท างานด้ า นวิ ช าการ และท างานวิ จั ย เพื่ อ การวางแผน
    ซึ่งนอกจากมีการทางานเป็นทีมในองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ความชาน
    าญในหมู่คณะทางานแล้ว สศช. มีแผนงานโครงการแลกเปลี่ยนด้านความรู้และการวิจัย
    (Knowledge Exchange) กั บ หน่ว ยงานต่ า งๆทั้ง ภาครั ฐ เอกชน และ องค์ก รอิ ส ระ

__________________________________________
การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                        21
    ที่ มี ช า น า ญ ใ น ส า ข า         (Specialization)         ข อ ง ง า น ที่ ท า
    หรื อ มี ลั ก ษณ ะ ก าร ท าง า น คา บ เกี่ ย วแ ล ะ คล้ า ย ค ลึ ง กั บ ก าร ท าง า น ขอ ง ส ศ ช .
    ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ ง า น ข อ ง อ ง ค์ ก ร อื่ น ๆ
    ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการ และแนวทางการทางานของ สศช. เช่น
    โครงการแลกเปลี่ ย นกั บ World        Bank        ส านั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง
    สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    และ The Thailand Development Research Institute (TDRI) เป็นต้น
         หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบหลัก : สานักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

    4. Information Port for Intelligence Unit
          จ    า    ก    ก   า    ร    ที่        ส   ศ      ช    .
    มี ภ ารกิ จ ในการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ในภาพรวม
    แ ล ะ จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล เ ชิ ง ลึ ก (Economic               Intelligence) นั้ น
    แหล่ ง ข้ อ มู ล ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศไทยและประเทศอื่ น ๆทั่ ว โลก
    เพื่ อ น ามาประกอบการท าวิ จั ย และตั ด สิ น ใจวางแผนจึ ง มี ส่ ว นส าคั ญ สศช.
    จึ ง มี แ ผ น ใ น ก า ร ท า                 Information               Port
    ที่สามารถนาข้อมูลออกมาใช้วิเคราะห์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความครอบคลุมของเนื้ อ
    หาข้ อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ์ ม ากขึ้ น โดยอาศั ย ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ต่ า งๆ
    ที่ มี ก ารจั ด เก็ บ อย่ า งเป็ น ระบบ ง่ า ยแก่ ก ารน ามาใช้ ประหยั ด เวลาในการสื บ ค้ น
    และมีข้อมูลที่เพียงพอสาหรับการวิเคราะห์ โดยการ
    o จัดซื้อข้อมูลจากแหล่งฐานข้อมูลเศรษฐกิจที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและผ่าน
       สื่ออิเลคทรอนิคส์เพื่อเป็นฐานการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ CEIC
       Asia Database System, CEIC รายสาขา, Direction of Trade โดย International Monetary
       Fund IMF เพื่อเป็นตัวแปร series นามาใช้ในแบบจาลองการประมาณการเศรษฐกิจ
       (Forecasting Economic Model)
    o จัดซื้อบทความวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ The Economist .com และ JSTOR เป็นต้น
       หนั ง สื อ / วารสารทางวิ ช าการ และรายงานการวิ เ คราะห์ ด้ า นธุ ร กิ จ และการลงทุ น
       และข่าวที่เป็น real time ของทั่วโลกได้แก่ American Economic Review, Journal of
       Economic Perspective และ Journal of Economic Literature
          หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบหลัก : สานักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค__________________________________________
การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                        22
    5. การประชุมเจรจาและดาเนินการด้านข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ FTA
         จากนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศในการขับเ
    ค     ลื่    อ     น    เ    ศ     ร     ษ    ฐ  กิ   จ
    และหนึ่งในนโยบายที่ส่งเสริมคือการจัดทาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศ (Free
    Trade             Area            :          FTA)   สศช.
    ในฐานะหน่วยงานด้านการวางแผนและจัดทายุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
    ดั ง นั้ น เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ท า ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ FTA   สศช.
    จ า เ ป็ น ต้ อ ง มี ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล เ ชิ ง ลึ ก
    จากการประ ชุ ม เจรจาเกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศและ เขตการค้ า เส รี
    โดยมี แ ผนการเข้ า ร่ ว มประชุ ม เจรจาในเวที ร ะหว่ า งประเทศอย่ า งน้ อ ย 4 ครั้ ง ต่ อ ปี
    เพื่ อ ใช้ ป ระ กอบการวิ เ คราะ ห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก ผล ผลิ ต ดั ง กล่ า ว จะ ท าให้ ส ศช .
    มี ข้ อ มู ล เ ชิ ง ลึ ก เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร เ จ ร จ า ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
    และเกิดประโยชน์ด้านการมีบทบาทให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเวทีต่างประเทศ
         หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบหลัก : สานักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
    6. การจัดสัมมนาทางวิชาการนานาชาติด้านบัญชีประชาชาติ
          จ   า   ก    ก    า    ร   ที่      ส     ศ    ช   .
    เป็ น หน่ ว ยงานหลัก ในการการจั ดท ารายงานภาวะเศรษฐกิ จ อย่ า งเป็ น ทางการ (Official
                          ิ
    Economic Report) คือ รายงานตัวเลขสถิตทางเศรษฐกิจ ตามระบบบัญชีประชาชาติ (System
    of National Account: SNA) นั้น เพื่ อให้ประเทศไทยมีข้อมูลสถิติเศรษฐกิจที่ถูกต้อง
    ทั น ส มั ย ใ น ก า ร ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ว า ง แ ผ น
    ติดตามผลประเมินผลและกาหนดนโยบายพัฒนาประเทศทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่า
    ง สั ม ฤ ท ธิ์ ผ ล นั้ น                            ส ศ ช .
    จึงได้ริเริ่มการจัดสัมมนาวิชาการนานาชาด้านระบบบัญชีประชาชาติกับกลุ่มประเทศอาเซียน
    แ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ คู่ ค้ า ที่ ส า คั ญ ใ น ภู มิ ภ า ค ไ ด้ แ ก่ จี น ญี่ ปุ่ น แ ล ะ เ ก า ห ลี
    รวมทั้งการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านนี้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อให้ความรู้แลกเปลี่ยนข้อคิดเ
    ห็น และเสนอแนะแนวทางการพั ฒนาระบบบัญ ชี ป ระชาชาติ ใ ห้เ ข้ าสู่ ร ะบบ 1993 SNA
    (ซึ่ ง ประเทศไทยมี แ ผนการพั ฒ นาสถิ ติ บั ญ ชี ป ระ ชาชาติ เ ข้ า สู่ ร ะบบ 1993 SNA
    ให้แล้วเสร็จภายในปี 2550) รวมถึงรวบรวมข้อเสนอแนะประเด็นที่ควรมีการปรับปรุงใน

__________________________________________
การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                   23
    1993 SNA ต่อกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ (Inter-Secretariat Working Group on National
    Accounts- ISWGNA) ที่ ก า ลั ง ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ SNA ใ น ข ณ ะ นี้
    แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร น า ข้ อ มู ล                        SNA
    มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นงานวิ เ คราะห์ ใ ห้ ม ากขึ้ น ทั้ ง ในส่ ว นของประเทศไทยและภู มิ ภ าค
    พร้อมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาข้อมูลทั้งทางด้านเ
    ศร ษฐ กิ จแ ล ะ สั งค ม ให้ มี เ ข้ าใ จ ใน หลั ก ทฤ ษฎี ข อง 19 93 SNA มี ก าร เ รี ย น รู้
    แ ล ะ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร ท า ง า น ร ะ ดั บ ส า ก ล
    เพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมการให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการประชุมทางวิชาการด้านเศรษ
    ฐ กิ จ ม ห ภ า ค ใ น อ น า ค ต
    และเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีกันของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ
        หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบหลัก : สานักบัญชีประชาชาติ
__________________________________________
การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                 24
ประโยชน์ที่จะได้รับ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

                ประโยชน์ที่จะได้รับ

          ั
ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติงานเกินความจาเป็น                  ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินโครงการทางวิชาก
                      ่
และมีการปรับปรุงภารกิจ/กระบวนการในการทางานทีทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
                                     ร้อยละความสาเร็จของการทาตามแผนพัฒนากฎหมา

มีการประเมินผลงาน/การปฏิบัติราชการสม่าเสมอ                ร้อยละความสาเร็จของระบบการประเมินระบบงานแ

                                                 ั
                                     ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบบริการ

                                     การจัดตั้งศูนย์ข้าราชการใสสะอาด
     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551               25
แผนงานและรายละเอียดการนาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ
                                                       หน่วย : บาท
                                                   ประมาณการงบประมาณ
 ลาดับความ                            ราย      ผู้รับผิด
               สิ่งที่ต้องดาเนินการ
  สาคัญ                            ละเอียด    ชอบหลัก      2549      2550      2551
    1.   ริเริ่มโครงการทางวิชาการที่มีผลต่อกา         +       +
                   ั
        รปรับปรุงภารกิจให้ทนต่อสถานการณ์                        20,000,000 25,000,000 30,000,000
        ที่เปลี่ยนแปลง
    2.   การทาตามแผนพัฒนากฎหมายของ               +       +
                                                 100,000        -        -
        สศช.
    3.   พัฒนาการประเมินระบบงานมุ่งผลสัม            +       +
                                                1,000,000   1,000,000    1,000,000
        ฤทธิ์
    4.   การจัดตั้งศูนย์ข้าราชการใสสะอาด            +       +       450,000    100,000     100,000
มีดาเนินการทุก มีการสารวจความพึงพอใจจากผู้รบบริั           +       +
                                                 450,000    450,000     450,000
 ปีงบประมาณ การ
                              ประมาณการงบประมาณรวม 22,000,000 26,550,000 31,550,000
+ มีรายละเอียดอยู่ในส่วนบรรยายข้างต้น

เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลาดับความสาคัญ
        จากภารกิจหลักและการปรับเปลี่ยนบทบาทของ สศช. ที่มุ่งเน้นองค์ความรู้และผลกระทบในเชิงมหภาค ดังนั้น
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ที่ มี ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น จึ ง ส า คั ญ
อั น ได้ แ ก่ ก ารด าเนิ น การโครงการทางวิ ช าการที่ มี ผ ลต่ อ การปรั บ ปรุ ง ภารกิ จ ให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
แ ล ะ ก า ร ท า ต า ม แ ผ น พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ส ศ ช .         ส่ ว น ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร ใ น อ ง ค์ ก ร นั้ น
การมี ร ะบบประเมิ น ผลงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ในจั ด สรรสิ่ ง จู ง ใจด้ า นต่ า งๆก็ เ ป็ น สิ่ ง ส าคั ญ แต่ เ นื่ อ งจาก สศช.
มี ฐ า น ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น เ ป็ น ทุ น เ ดิ ม อ ยู่ แ ล้ ว
จึงเหลือแต่การพัฒนาระบบให้ทันสมัยและสอดคล้องกับภารกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น
      __________________________________________
      การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                             26
                 สิ่งที่ต้องดาเนินการ                       2549
ริเริ่มโครงการทางวิชาการที่มีผลต่อการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
การทาตามแผนพัฒนากฎหมายของ สศช.                            ดาเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของ
                                           สศช.
มีโครงการประเมินระบบงานมุ่งผลสัมฤทธิ์                         มีระบบประเมินผลงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
                                                             มีระ
                                           สาหรับสานักนาร่อง
การจัดตั้งศูนย์ข้าราชการใสสะอาด                            จัดตั้งศูนย์ข้าราชการใสสะอาด    มีกา
                                                             และ
              ั
มีการสารวจความพึงพอใจจากผู้รบบริการ                                 ดาเนินการทุกปีปัจจัยต่อความสาเร็จ ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
                   ปัจจัยต่อความสาเร็จ (เงื่อนไขที่จาเป็น)
บุคคลกร สศช.                                                 ปัจจัยภายนอก
มีศักยภาพและความพร้อมต่อแผนการดาเนินการทางวิชาการที่มีผลต่อการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ระบบ IT ของสานักงาน ฐานข้อมูลบุคลากรและข้อมูลการดาเนินงานของ สศช.
                      ่
มีการพัฒนารองรับกับระบบประเมินผลงานแบบมุงเน้นผลสัมฤทธิ์
และการตรวจสอบความโปร่งใสของการบริหารภายในองค์กร
    __________________________________________
    การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                   27
2.    ด้านเทคโนโลยี

     ส ศ ช . ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ เ ท ค โ น โ ล ยี
เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานทั้งทางด้านความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยา และความปลอดภัย
โดยแผนการดาเนินการ ได้แก่
        1. การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Business Intelligence
        2. การพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse System)
        3. การพัฒนาระบบบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมแบบ Online
        4. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.
             หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

     1. การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Business Intelligence
     จากบทบาทและวิ ธี ก ารบริ ห ารงานในด้ า นการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละวางแผนการพั ฒ นา
พ ร้ อ ม ทั้ ง เ ป็ น ห น่ ว ย ฐ า น ข้ อ มู ล เ ชิ ง ลึ ก (Economic                Intelligence)
ที่ ทั น ส มั ย ป ร ะ ก อ บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ต่ อ รั ฐ บ า ล ใ ห้ มี ค ว า ม ชั ด เ จ น
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ          สศช.
จึ ง วางแผนการจั ด ระบบบริ ห ารข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การตั ด สิ น ใจและวางแผนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ใ ห้ ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ก า ร เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ไ ด้ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว โ ด ย ท า ง ส า นั ก ง า น ฯ
จึงวางแผนดาเนินการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวงของ สศช. (NESDB’s Ministerial Operation
Center: NESDB’s MOC) ซึ่งเปรีย บเสมือนเป็นศูนย์กลางระบบมันสมองและประสาทของส านักงาน
โดย เป็ น ศู น ย์ กล างข้ อ มู ล ของการด าเนิ น งานด้ า นการก าหนดยุ ทธ ศาสตร์ แ ล ะ การวางแผน
ซึ่ง ระบบมันสมองและประสาทดังกล่า วจะเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเข้าสู่ศูนย์ ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
(Prime Minister Operation Center : PMOC) ได้ตลอดเวลา (Real Time)
      ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ บ บ Business                      Intelligence
เป็ นส่วนหนึ่ง ของการพั ฒนาระบบบริหารข้อมูล เพื่ อเรีย กใช้ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลของ สศช. (Data
Warehouse)            ใ น ก า ร ว า ง แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ ดั บ ก ร ะ ท ร ว ง ข อ ง ส ศ ช .
โดยในระยะที่ ห นึ่ ง นี้ จ ะมุ่ ง เน้ น การวิ เ คราะห์ ก ารวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ส าหรั บ 2 ประเด็ น หลั ก ได้ แ ก่
การประมาณการภาวะเศรษฐกิ จ (Economic Forecast) และผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity)
ทั้ ง นี้ ร ะ บ บ ดั ง ก ล่ า ว จ ะ มี ข้ อ มู ล เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ที่ ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ ฉั บ พ ลั น

     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                       28
มี ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ที่ มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง เ พี ย ง พ อ ทั น ส มั ย
และเป็นข้อมูลสรุปผลที่ผ่านการวิเคราะห์กลั่นกรองและสามารถนาเสนอข้อมูลในรูปแบบหลายมิติที่จาเป็นแ
ล ะ ส า คั ญ เ พื่ อ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ส ศ ช .   ผ่ า น PMOC
ให้นายกรัฐมนตรีทราบและสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ แ บ บ BI                           คื อ
สามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลหลายมิติ (Multidimensional Cube)
เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เ ชิ ง ลึ ก ก่ อ น ก า ร น า เ ส น อ ต่ อ ไ ป ไ ด้
และมีการพัฒนาระบบนาเสนอข้อมูลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการเรียกดูข้อมูลของผู้ใช้ในหลายมุม
มองได้ โดยสามารถนาเสนอข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วในรูปแบบข้อมูลหลายมิติ ทั้งแบบตาราง รูปภาพ
แ ผ น ที่ ฯ ล ฯ ผ่ า น ท า ง Website                               ข อ ง ส ศ ช .
พร้อ มกั นนี้ ไ ด้ วางแผนจัด ท าระบบรัก ษาความปลอดภั ย ของระบบงาน โดยผู้ ดูแ ลระบบ (Administrator)
ส า ม า ร ถ ก า ห น ด ร ะ ดั บ สิ ท ธิ ก า ร เ ข้ า ดู ข้ อ มู ล ข อ ง ผู้ ใ ช้ แ ต่ ล ะ ค น ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต
ตามลักษณะหน้าที่ในระดับแตกต่างกันได้


     2. การพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse System)
        ปั จ จุ บั น ส านั ก งานได้ มี ก ารพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เป็ น จ านวนมากจากการที่ สศช .
เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล และเครื่ อ งชี้ วั ด ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะระบบบัญชีประชาชาติและดัชนีชี้วัดด้านต่างๆ เช่น การจัดทาข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP: Gross Domestic Product) การจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP: Gross Provincial Product)
ดัช นีค วามอยู่ ดีมี สุข ดัช นีความเข้ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ ดัชนีก ารพั ฒนาที่ยั่ งยืน เป็นต้น               สศช.
จึ ง เ ล็ ง เ ห็ น ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ค ลั ง ข้ อ มู ล ( Data              Warehouse)
เพื่อใช้สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับนาไปใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคมข้อ
มู ล ที่ มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ใ น มุ ม ม อ ง ส า ม า ร ถ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้ ไ ด้ ใ น ห ล า ย มิ ติ
และเพื่อรองรับต่อระบบสารสนเทศแบบ Business Intelligence สาหรับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวงของ
สศช. (NESDB          MOC)    และศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล สศช. (NESDB       Information      Center)
โดยการพัฒนาระบบคลังข้อมูลในระยะแรกนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การ
วางแผนยุทธศาสตร์สาหรับ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การประมาณการภาวะเศรษฐกิจ (Economic Forecast)
และผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity)
     1.    การวิ เ คราะห์ เ รื่ อง การประมาณการภาวะเศรษฐกิ จ จากฐานข้ อ มู ล บัญ ชี ป ระชาชาติ
จะเน้ น ในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ลึ ก เพื่ อ ดู ก ารเปลี่ ย นแปลงในเชิ ง ปริ ม าณภายในฐานข้ อ มู ล เดี ย วกั น

     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                           29
โ ด ย ท า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ใ น ช่ ว ง เ ว ล า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ โ ค ร ง ส ร้ า ง ที่ เ ป ลี่ ย น ไ ป
การวิเคราะห์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ รวมทั้งทาการวิเคราะห์เพื่อดูการเชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูล
        2. การวิเคราะห์เรื่อง ผลิตภาพแรงงาน จากฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต และข้อมูล Labor
Force       Survey    ตั้ ง แต่ ท ศวรรษ 1990 เป็ น ต้ น มา มี ก ารเปลี่ ย นแปลงส า คั ญ 3 ประการ
ที่ มี อิท ธิพ ลต่อเศรษฐกิ จโลก ได้แก่ กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) การเปิดเสรีทางการค้า (Trade
Liberalization) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีชีวภาพ
           สื บ เ นื่ อ ง จ า ก        ศ . ไ ม เ คิ ล อี พ อ ร์ เ ต อ ร์
     ผู้ น า ด้ า น แ น ว คิ ด ก า ร เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง โ ล ก
     ได้ให้ความเห็นถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยว่าปัจจุบันประเทศไทยกาลัง
     ประสบปัญหาด้านการเพิ่มผลผลิต (Productivity) อันเนื่องจากอัตราการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
     (Labor Productivity) ซึ่งเป็นตัววัดมูลค่าสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นต่อหน่วยของแรงงาน
     ดั                ง               นั้               น
     ความท้าทายของประเทศไทยในขณะนี้จึงต้องกาหนดแนวทางใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการเพิ่ม
     ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง ภ า ค ธุ ร กิ จ ใ ห้ สู ง ขึ้ น
     โดยจาเป็ นต้องสร้า งความร่วมมือในรูปแบบของเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) กล่าวคือ
     มีการรวมตัวกั นในแต่ล ะพื้นที่ข องผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจหนึ่งๆ โดยจะครอบคลุมทั้งผู้ผลิต
     ผู้ ป้ อ น วั ต ถุ ดิ บ คู่ ค้ า ห น่ ว ย ง า น รั ฐ ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ฯ ล ฯ
     ในการกาหนดวิสัย ทัศน์และกลยุ ทธ์ร่วมกัน มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการร่วมกั น
     และขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันซึ่งกันและกันซึ่งความร่วมมือเหล่านี้นอกจากเชื่อมโยงไปสู่ก
     ารปรั บ ตั ว ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนให้ เ ป็ น ไปอย่ า งสอด
     ค ล้ อ ง กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ ก ล ยุ ท ธ์
     ยังหมายรวมถึงการสร้างพลังให้กับภาคธุรกิจจากความร่วมมือระหว่างกัน


       ส าหรั บ ระบบฐานข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ท าผลิ ต ภาพแรงงาน ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล หลั ก ๆ
ด้านสัง คมและคุณภาพชีวิต 4 ฐานข้ อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลแรงงานและการมีงานทา ฐานข้อมูลประชากร
ฐ า น ข้ อ มู ล ส วั ส ดิ ก า ร แ ร ง ง า น แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม แ ล ะ สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห์
และข้ อมู ล ที่ ไ ด้รั บ จากหน่ว ยงานภายนอกเรื่อ ง Labor Force Survey จากส านั ก งานสถิติ แห่ งชาติ
ซึ่ง ต้องเชื่ อ มโยงข้ อมูล ด้า นสัง คมดังกล่า ว เข้ากับข้อมูลบัญชีประชาชาติ เพื่อจัดทาเป็นผลิตภาพแรงงาน

     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                           30
ร า ย ส า ข า อ า ชี พ แ ล ะ ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ง จ า ก นั้ น
ระบบคลั ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รับ การพั ฒ นาขึ้ นจะต้ องสามารถแสดงผลการวิเ คราะห์ ใ นรู ป แบบรายงาน ตาราง
ห รื อ ก ร า ฟ ผ่ า น เ ค รื่ อ ง มื อ ข อ ง ร ะ บ บ ค ลั ง ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่
และจะต้องพัฒนาต่อเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบคลังข้อมูลได้อย่างเต็มที่
      ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ค ลั ง ข้ อ มู ล ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
เพื่อจัดเก็บข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์และตัดสินใจ ประกอบด้วย
       o Dimensional Modeling อย่างน้อย 2 Model ได้แก่ Model การประมาณการภาวะเศรษฐกิจ
        และ Model ผลิตภาพแรงงาน
       o ก า ร อ บ ร ม บุ ค ค ล า ก ร ผู้ ดู แ ล ร ะ บ บ แ ล ะ จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
        ที่ ป รึ ก ษาจะต้ อ งถ่ า ยทอดขั้ น ตอนการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล เข้ า สู่ ร ะบบคลั ง ข้ อ มู ล
        และจั ด อบรมการใช้ ง านแก่ บุ ค คลากรผู้ ดู แ ลระบบ (Database Administrator)
        และบุคคลากรวิเคราะห์ฯ ผู้ใช้งานระบบ พร้อมทั้งจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน


     3. การพัฒนาระบบบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมแบบ Online
      ภ า ย ใ ต้ ก ร ะ แ ส โ ล ก า ภิ วั ฒ น์ ที่ ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น
และการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ เ ชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ สู่ ทุ ก ส่ ว นของโลกได้ อ ย่ า งไร้ พ รมแดน
ส่งผลให้การกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศต้องดาเนินไปอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะ สศช.
ซึ่ง เป็ นหน่ว ยงานวางแผนต้อ งท าการปรับ ตัว อย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ ตอบสนองต่อ การเปลี่ย นแปลงที่เ กิ ด ขึ้ น
การวางแผนจาเป็นต้องมีความยืดหยุ่ น คล่องตัว ทันเหตุการณ์ โดยอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยา เชื่อถือได้
และสามารถเตือนภัยได้ สศช.จึงมีแผนการปรับบทบาทและกระบวนการทางานในการพัฒนาองค์กรให้เป็น
Information Center และ Intelligence Center ของประเทศ ที่สามารถให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
โ ด ย เ ป็ น ศู น ย์ บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ท า ง ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ใ น ลั ก ษ ณ ะ Online
เพื่ อ การวางแผนและเตื อ นภั ย รวมทั้ ง เป็ น องค์ ก รสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการพั ฒ นาต่ อ สาธารณะ
นอกจากนี้ ยังจะมีการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และงานวิจัยของ OECD (Organization for Economic
Co-operation and Development) ตามที่สานักงานได้รับการเสนอให้เป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูลและสิ่งพิมพ์ของ
OECD แห่ ง ประเทศไทย (Thailand Center for OECD Information and Publications)
โดยให้ ผู้ ที่ ส นใจสามารถเลื อ กชมหนั ง สื อ และสิ่ ง พิ ม พ์ ข อง OECD ภายในบริ เ วณศู น ย์ ฯ ดั ง กล่ า ว
หรือเรียกดูข้อมูลจากระบบสิ่งพิมพ์และฐานข้อมูล Online ของ OECD ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์ฯ
ทาการติดตั้ง


     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                         31
    ผลผลิตของการพัฒนาระบบบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมแบบ Online ได้แก่
ระบบการขายหนังสือและสิ่งพิมพ์แบบ Online (Online Bookshop) ระบบหนังสือและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Book System) ระบบบัตรทะเบียนหนังสือ (Book Cataloging System) ระบบรับชาระค่าบริการ (Payment
System) ระบบบั ญ ชี (Accounting    System) ระบบส ต็ อ กหนั ง สื อ (Inventory    System)
ระบบบอกรับสมาชิกทางอินเตอร์เน็ท (Membership System) และการปรับปรุง Website ของสานักงาน
โดยทาการปรับปรุงหน้า Web บางส่วน เพื่อให้ระบบบริการและเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมแบบ
Online
    4. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.
    4.1 การดูแลและบารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.
     สศช. ได้ วางแผนงานระยะยาวในการดูแลและบารุ งรัก ษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล (RDBMS
Software)    และข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล (Database)      ของระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ สศช .
รวมทั้ ง โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ ส าคั ญ บนเครื่ อ งแม่ ข่ า ยซึ่ ง เป็ น โปรแกรมที่ ส าคั ญ ของ ระบบ เช่ น
โปรแกรมบนเครื่อง Mail Server โปรแกรมบนเครื่อง Virus gateway และ Virus Control ฯลฯ
ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ถูกต้องรวดเร็ว มีการดูแลและบารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
และโปรแกรมปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมทั้งอุปกรณ์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสานักงานฯ
ส่วนกลางทุกอาคารและส่วนภูมิภาคทั้ง 3 ภาค (ได้แก่ ภาคเหนือที่ จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
จ.ขอนแก่น และภาคใต้ที่ จ.สงขลา) เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับ การบ ารุง รัก ษาทั้ งด้า น Hardware และ Software นั้น มีก ารซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ Hardware
ข อ ง เ ค รื่ อ ง ก ร ณี ที่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ะ ไ ห ล่
สาหรับ เครี่องคอมพิ วเตอร์ผู้บ ริหารเพื่ อให้ไ ด้มาตรฐานมากขึ้น จัดทาระบบป้องกันและจัดการ Virus
ทุก เครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ข่ า ย และเครื่องลูก ข่ายในส านัก งาน ของระบบเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ สศช.
ดูแลอุปกรณ์โสตฯ และการใช้สื่อต่างๆ ในห้องประชุมของ สศช.


    4.2 การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.

    __________________________________________
    การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                32
     ติดตั้ง Wireless Access Point, ติดตั้งระบบ System Management Server (SMS), ติดตั้งอุปกรณ์
Intelligent Switch ที่มีความสามารถในการทา Web Management,       Set เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
(Workstation) ของทุกสานัก ให้เข้าอยู่ในระบบ Domain มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
            o การปรับปรุงโปรแกรมระบบปฏิบัติการของเครื่องลูกข่าย (Operating System)
             ให้เป็น Windows XP และ/หรือ Windows 2000
            o การ Join เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเข้า Domain
            o การก าหนดชื่ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และบั ญ ชี ชื่ อ ผู้ ใ ช้ พ ร้ อ มทั้ ง รหั ส ผ่ า น
             ร ว ม ทั้ ง ท า Barcode                        แ ล ะ Label
             แสดงรายละเอียดที่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
            o การติดตั้ง Print Server ให้แต่ละสานัก
    __________________________________________
    การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                     33
ประโยชน์ที่จะได้รับ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

                       ประโยชน์ที่จะได้รับ

สศช. เป็นหน่วยฐานข้อมูลเชิงลึก (Economic Intelligence) โดย                  ร้อยละความสาเร็จของการพ
1. มีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่รวดเร็วและฉับพลัน มีข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง เพียงพอ  - ร้อยละความสาเร็จของ
2.                                                - ร้อยละความสาเร็จขอ
                                          ้
มีการพัฒนาระบบนาเสนอข้อมูลให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการเรียกดูข้อมูลของผูใช้ในหลายมุมมองได้ Forecast) และผลิตภาพแรงง
                ้
3. เป็นศูนย์บริการและเผยแพร่ขอมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในลักษณะ Online             -
เพื่อการวางแผนและเตือนภัย รวมทั้งเป็นองค์กรสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาต่อสาธารณะ    ร้อยละความสาเร็จของการพ
                                               Online
การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.                         ร้อยละความสาเร็จของการพ
1. การดูแลและบารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.
2. การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.

แผนงานและรายละเอียดการนาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ
                                            ประมาณการงบประมาณ
 ลาดับความ                              ผู้รับผิด
            สิ่งที่ต้องดาเนินการ    รายละเอียด
  สาคัญ                              ชอบหลัก   2549    2550      2551
   1.    การพัฒนาระบบคลังข้อมูล                ศูนย์เทคโนโ  8,925,000  8,925,000   8,925,000
        (Data Warehouse)                      ลยี
มีดาเนินงานทุก การบริหารจัดการระบบเครื               ศูนย์เทคโนโ  2,975,000  2,975,000   2,975,000
 ปีงบประมาณ อข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.                     ลยี
                          ประมาณการงบประมาณรวม 11,900,000 11,900,000 11,900,000เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลาดับความสาคัญ
      การพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) เป็นภารกิจที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง สศช. เป็น Intelligence
Unit และเป็นภารกิจเริ่มต้นของการพัฒนาด้าน Information Technology อื่นๆ ของ สศช. ในอนาคต
        สิ่งที่ต้องดาเนินการ             2549        2550          2551
การพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse)        ดาเนินการตามแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล

      __________________________________________
      การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                     34
                        และมีการทบทวนแผนทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของ
                        สศช. ที่มีการปรับให้ทันต่อสภาวการณ์
การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.     การดาเนินการในภาพรวม คือ มีระบบ security
                                  ่ ึ้
                        และระบบเครือข่ายทีดีขน พร้อมทั้งมีอุปกรณ์สานักงานด้าน IT
                        ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งานปัจจัยต่อความสาเร็จ ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
    ปัจจัยต่อความสาเร็จ (เงื่อนไขที่จาเป็น)       ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาระบบ IT มีต้นทุนสูง                     ่
                        สศช. เป็นหน่วยงานทีปรึกษาด้านการวางแผน
        ั
จาเป็นต้องได้รบจัดสรรด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ จึงมีความจาเป็นเรื่องฐานข้อมูล
                        เพื่อการวิเคราะห์ภาพรวมของประเทศ
                        ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้น แผนด้านการพัฒนา IT
                        ขององค์กร
                        จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วให้สอดรับกับแผนงานของ สศช.
การพัฒนาระบบ IT เป็นทักษะเฉพาะด้าน
            ี
จาเป็นต้องมีบุคลากรที่มความรู้/ความสามารถ
และมีจานวนทีเ่ พียงพอต่อการพัฒนา
    __________________________________________
    การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                   35
3. ด้านการจัดแบ่งงานและหน้าที่

   ส ศ ช . มี ก า ร จั ด โ ค ร ง ส ร้ า ง ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก ร แ บ่ ง เ ป็ น 1 3 ส า นั ก 2 ก อ ง 4 ก ลุ่ ม ง า น
ในการผลักดันยุทธศาสตร์ของสานักงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามภารกิจของ สศช. โดยโครงสร้างดังกล่าว
คือ

 1  สานักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
 2  สานักบัญชีประชาชาติ
 3  สานักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
 4  สานักพัฒนาพื้นที่
 5  สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
 6  สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
 7  สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                สานัก
 8  สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
 9  สานักวางแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 10  สานักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
 11  สานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
 12  สานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 13  สานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้
 1  สานักงานเลขานุการกรม                                              กอง
 2  กองประสานและอานวยการฝ่ายบริหาร
 1  กลุ่มงานพัฒนาระบบราชการ
 2  กลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
                                                          กลุ่มงาน
 3  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 4  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

      จ า ก ก า ร ที่ ส ศ ช . ไ ด้ เ ส น อ ก ร อ บ ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
แ ล ะ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ป็ น ช อ บ ใ น ข้ อ เ ส น อ ก ร อ บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ จ า ก ค ร ม . นั้ น           สศช.
จึ ง มี ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร ใ ห้ ส อ ด รั บ กั บ ก ร อ บ ก า ร ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
และปรับโครงสร้างและการทางานในสานัก ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน โดย

     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                          36
     สศช. มีแผนการทางานบูรณาการกับ กระทรวง ทบวง กรม มากขึ้น โดยเฉพาะใน Real Sector
     สศช. ท าหน้าที่ใ ห้คาแนะนากระทรวงให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนการลงทุน (Investment
     Plan) และแผนงาน (Detail Plan) ของกระทรวง
     สศช. มีแผนการพัฒนาองค์ความรู้ 2 ส่วน คือ 1. ความรู้ในภาพกว้าง 2. ความรู้เชิงยุทธศาสตร์
     ผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาค และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนอก Sector โดยการทางาน Cross
     Sector ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และ Value Creation
    จากการปรั บ โครงสร้ า งและการท างานในส านั ก ดั ง กล่ า ว น ามาซึ่ ง การจั ด กลุ่ ม ภารกิ จ (Cluster)
และหน่วยงานรับผิดชอบออกเป็น 6 กลุ่ม คือ

    1.   กลุ่มภารกิจพิเศษ
    2.   กลุ่มภารกิจการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
    3.   กลุ่มภารกิจการปรับโครงสร้างสังคม
    4.   กลุ่มภารกิจการพัฒนาพื้นที่
    5.   กลุ่มภารกิจการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
    6.   กลุ่มภารกิจบริหารและอานวยการ
                       กลุ่มภารกิจพิเศษ

         กลุ่มภารกิจการ                     กลุ่มภารกิจบริหาร
       ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ                    และอานวยการ
                        กลุ่มภารกิจ
                         (Cluster)         กลุ่มภารกิจ
         กลุ่มภารกิจการ
        ปรับโครงสร้างสังคม                    การติดตามและ
                                    ประเมินผลการพัฒนา
                        กลุ่มภารกิจการ
                        พัฒนาพื้นที่


    __________________________________________
    การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                  37
นโยบายการปรับปรุง บทบาท ภารกิจ และการบริหารงานของ สศช.

1. นโยบายและแผนในการปรับเปลี่ยนโดยรวม
     ด้านผู้บริหาร : ผู้อานวยการสานัก / กอง ต้องมีความสามารถในงานวิชาการ, การบริหารงาน เงิน
     และคน มีการพัฒนาคนในสายวิชาการเป็นผู้ช่วย ผอ. สานัก ในด้านการงานวิจัย (research)
     แล ะ มี ก ารหมุ น เวี ย น ผอ . ส านั ก (Rotation) ทุ ก 4 ปี เ พื่ อ ให้ เ ห็ น ความหล ากหล าย
     ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผู้บริหาร
     ด้านหน้าที่การทางานวิจัยและบริหาร ให้มีความสมดุลในการทางานด้านงานวิจั ย (Research)
     และงานบริหารต่างๆ (Operation) สาหรับด้านงานวิจัย กลุ่มภารกิจ / สานักต่างๆ ต้องทา Basic
     Research ตามภารกิ จของส านัก เช่น เรื่องน้ามัน Capital flows, อัตราดอกเบี้ย , Roadmap
     การเปลี่ ย นการขนส่ ง ทางรถไปเป็ น ทางรถไฟ, ทรั พ ยากร, สภาพแวดล้ อ มภายนอกต่ า งๆ
     (Externality) มีบุคคลากรติดตามสถานการณ์ต่างๆ ของแต่ละสาขา และการทางานต้องมี Key
     indicator
     การจัดทาฐานข้อมูลของแต่ละสานัก มีแผนให้แต่ละกลุ่มภารกิจในสานักงาน และแต่ละสานัก
     จั ด ท า ฐา นข้ อมู ล ท าง วิ ช าก าร ขอ งแ ต่ ล ะ ส านั กที่ ส า คั ญ เพื่ อใ ห้ ง่ าย ต่ อ กา รใ ช้ ง า น
     เ ป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ไ ด้
     และเพื่อเสริมในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
     ด้านการทางานแบบบู รณาการ จากการจัดโครงสร้างภายในองค์กรเป็นกลุ่มภารกิ จ (Cluster)
     เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มโยง Information    based เพื่ อ ให้ เ กิ ด         Productivity
     แล ะ บุ ค คล ากร มี ก ารแล กเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั น อั น เป็ น การพั ฒ นาคนให้ เ กิ ด efficiency
     ซึ่งจะทาให้เกิดความแข็งแกร่งด้านวิชาการของ สศช. ที่ยั่งยืน

2. นโยบายและแผนในการปรับเปลี่ยนรายกลุ่ม
      2.1 กลุ่ ม ภ ารกิ จ พิ เ ศษ เนิ น งานด้ า นการวางแผนยุ ท ธ ศาสตร์ ที่ เ ป็ น ภารกิ จ เร่ ง ด่ ว น
ห รื อ ภ า ร กิ จ ที่ รั ฐ บ า ล ม อ บ ห ม า ย เ ป็ น ก ร ณี พิ เ ศ ษ
เพื่ อ ย ก ระ ดั บ ค วามเข้ มแข็ ง ของกา รพั ฒ นา เศรษ ฐกิ จ แล ะ สั ง คม ของป ระ เทศ ได้ อ ย่ า งยั่ งยื น
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ ด็ น ปั ญ ห า เ ร่ ง ด่ ว น ที่ ส า คั ญ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
ติ ด ต า ม ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ มี ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
ตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มและผลกระทบจากการดาเนินงานของรัฐบาล
      2.2 กลุ่มภารกิจการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                      38
   กาหนดกรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เสนอแนะและวางแนวทางการติดตามประเมินผล
   รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือชี้วัดและหลักเกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบเพื่อใช้ในการติดตามประเมิ
   นผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และกรอบการปรับโครงสร้างเศรษฐกิ จของประเทศ
   ระหว่างประเทศ องค์กรต่างประเทศ
   กาหนดทิศทางยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเท
   ศ ทั้ ง ในระดั บ ภาพรวมและระดั บ สาขาอุ ต สาหกรรมการผลิ ต การพาณิ ช ย์ แ ละบริ ก าร
   ร ว ม ทั้ ง จั ด ร ะ บ บ เ ตื อ น ภั ย แ ล ะ ว า ง ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น
   และเร่งรัดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
   ก า ห น ด น โ ย บ า ย ก า ร พั ฒ น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
   ว า ง แ น ว ท า ง แ ล ะ ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร วิ จั ย
   การประดิษฐ์คิดค้นและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิ
   ตภัณฑ์และวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศ
   กาหนดกรอบแผนการลงทุนขนาดใหญ่ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กา
   ร พั ฒ น า ร ว ม ทั้ ง ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม คุ้ ม ค่ า ใ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ล ง ทุ น
   และประเมิ น ผลกระทบของโครงการต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม
   ต ล อ ด จ น ก า ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ ชี้ วั ด ใ น ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
     ่
   เพือให้การดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
   ด าเนิ น การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม ระบบบั ญ ชี ป ระชาชาติ
   ของประเทศไทยและบัญชีบริวาร เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจ ความมั่งคั่งของชาติ
   ให้สอดรับกับการดาเนินนโยบายภายใต้กรอบการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

2.3 กลุ่มภารกิจการปรับโครงสร้างสังคม
   จั ด ท า ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น สั ง ค ม ใ ห้ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ ชิ ง น โ ย บ า ย
    ป ร ะ ส า น แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร พั ฒ น า ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ใ น ภ า พ ร ว ม
    และเผยแพร่ข้อมูลด้านคนและสังคม ตลอดจนการเฝ้าระวังภาวะสังคม
   ด า เ นิ น ก า ร ว า ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร พั ฒ น า ทุ น ท า ง สั ง ค ม
    ก า ร ป ร ะ ส า น ก ล ไ ก ทุ น ท า ง สั ง ค ม ข อ ง ทุ ก ภ า ค ส่ ว น
    สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
   จั ด ท า ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล แ ล ะ พั ฒ น า ตั ว ชี้ วั ด ด้ า น สั ง ค ม แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
    และประมาณการกาลังแรงงาน การมีงานทา การพัฒนาฝีมือแรงงานและผลิตภาพแรงงาน


__________________________________________
การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                        39
   จัดทายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนารายได้และการกระจายรายได้ การแก้ไขปัญหาความยากจน
   การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยเน้นการสร้างสมดุลของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร ส ร้ า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ชุ ม ช น แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ เ ข้ ม แ ข็ ง
   ก ร ะ บ ว น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ทุ ก ภ า ค ส่ ว น ใ น ก า ร พั ฒ น า
   เพื่อผลักดันการแปลงแนวนโยบายด้านสังคมสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2.4 กลุ่มภารกิจการพัฒนาพื้นที่ เพื่อ
   กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
   พื้ น ที่ เ มื อ ง พื้ น ที่ ช า ย แ ด น แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า เ ฉ พ า ะ เ รื่ อ ง
   เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางแผนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
   ว า ง แ ผ น ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น รู ป ข อ ง ท วิ ภ า คี พ หุ ภ า คี
   เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมีบูรณา
   การ
   วิ เ คราะห์ ปั ญ หาเร่ ง ด่ ว นในภาคทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ มและความมั่ น คง
   ทั้ ง ค า ด ก า ร ณ์ แ น ว โ น้ ม แ ล ะ ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ใ น อ น า ค ต
   ร ว ม ทั้ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร ด า เ นิ น น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล ใ น ภ า ค
   และวางแนวทางการปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับพื้นที่
   สนั บ สนุ น การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด การจั ด ท า GPP จั ง หวั ด
   ประสานนโยบายแผนปฏิบัติงานกับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแ
   ห่ ง ชาติ ใ นส่ ว นกลาง หน่ ว ยงานภายนอก องค์ ก รเอกชน องค์ ก รระหว่ า งประเทศ
   เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
   ชาติและนโยบายรัฐบาล

 2.5 กลุ่มภารกิจการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อ
   ก า ห น ด แ น ว ท า ง                           ติ ด ต า ม
   แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร พั ฒ น า ต า ม แ ผ น พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ
   แ ล ะ น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล
   เพื่อประเมินผลกระทบการพัฒนาในภาพรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
   ก าหนดนโยบาย และแนวทางการพั ฒ นาด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
   ร ว ม ทั้ ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
   ในทุกระดับพื้นที่และทุกระดับชุมชนที่สอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่
   งยืน

__________________________________________
การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                       40
   ประเมิ นผลกระทบที่ เกิ ดจากการดาเนิน ยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นาและนโยบายของรั ฐบาล
   เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงยุทธศาสตร์และนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ
   พั ฒ น า ดั ช นี ชี้ วั ด แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
   เปรียบเทียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อนาไปใช้ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงา
   นตามยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
 2.6 กลุ่มภารกิจบริหารและอานวยการ เพื่อ
   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ เชื่อมโยงศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี และระบบฐานข้อมูลกลางอื่น
   ๆ
   รวมทั้งการพัฒนาและยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของสานักงา
   นคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   จั ด ท า ค า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ร ว ม ทั้ ง ก า กั บ ติ ด ต า ม
   ประเมิ นผลและรายงานผลการปฏิบั ติร าชการ การปรับ ลดขั้น ตอนกระบวนการทางาน
   การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ และการพั ฒ นาระบบควบคุ ม ภายใน
   เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   ก า ห น ด น โ ย บ า ย ว า ง ก ล ยุ ท ธ์ จั ด ท า แ ผ น ง า น
   โครงการภายใต้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง โดยภาคีจากทุกภาคส่วน
   ทั้ ง ใ น ภ า ค ร า ช ก า ร เ อ ก ช น แ ล ะ วิ ช า ก า ร
   รวมทั้งติดตามการดาเนินงานการขับเคลื่อนของเครือข่ายภาคีและการดาเนินงานของวุฒิอาส
   า

__________________________________________
การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551            41
   จัดทาแผนปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   และปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   ต      ล     อ     ด    จ    น   ดู    แ    ล
   ติดตามการดาเนินงานตามแบบและคาสั่งของเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแ
   ละสังคมแห่งชาติ
   ด าเนิ น งานสนั บ สนุ น ด้ า นบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานสารบรรณ การเงิ น การบั ญ ชี
   การงบประมาณ การพั ส ดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และการบริ ห ารงานบุ ค คล
   เพื่ออานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดาเนินภารกิจหลัก
   ดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การให้บริการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งผลงาน
   ของส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ใ ห้แก่ ส าธารณชน
   เพื่อก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาประเทศ
__________________________________________
การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551          42
ประโยชน์ที่จะได้รับ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

          ประโยชน์ที่จะได้รับ                              ตัวชี้วัด

ผู้บริหารมีความสามารถในงานวิชาการ, การบริหารงาน      ระดับขีดความสามารถของผู้บริหารเมื่อประเมินจากระบบการประเมินผลงานแ
เงิน และคน                        สศช.
มีการพัฒนาคนในสายวิชาการ ในด้านงานวิจัย (research)    ร้อยละความสาเร็จของงานวิจัยที่เป็นข้อมูลในการตัดสินใจใน ครม.
มีบุคคลากรติดตามสถานการณ์ต่างๆ              และงานวิจัยทีเ่ ผยแพร่สู่สาธารณะชน
กลุ่มภารกิจในสานักงาน และแต่ละสานัก            ร้อยละความสาเร็จของแผนงานการจัดทาฐานข้อมูลของแต่ละสานัก
จัดทาฐานข้อมูลทางวิชาการของตนเองให้ง่ายต่อการใช้งาน
เป็นข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้
และเพื่อเสริมในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                    43
แผนงานและรายละเอียดการนาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ
                                                    หน่วย : บาท
ลาดับ                                            ประมาณการงบประมาณ
                                  ผู้รับผิด
ความ        สิ่งที่ต้องดาเนินการ       รายละเอียด
สาคัญ
                                  ชอบหลัก     2549       2550       2551
 1.   พัฒนาบุคคลกรในองค์กร              +       +      10,000,000    15,000,000    20,000,000
     ทั้งด้านหน้าที่การทางานวิจัย(Research
     ) และบริหาร ต่างๆ (Operation)
     มีความสมดุล
      - พัฒนาผู้บริหารด้านงานวิชาการ,
      การบริหารงาน เงิน และคน
      - พัฒนาคนในสายวิชาการ
      ในด้านงานวิจัย (research)
      และติดตามสถานการณ์ต่างๆ
 2.   กลุ่มภารกิจในสานักงาน             +       +      25,000,000    30,000,000    35,000,000
     และแต่ละสานัก
     จัดทาฐานข้อมูลทางวิชาการของตนเอง

                        ประมาณการงบประมาณรวม        35,000,000    45,000,000    55,000,000
         ่
+ มีรายละเอียดอยูในส่วนบรรยายข้างต้น

เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลาดับความสาคัญ
     บุ ค คลกรถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ สุ ด ของการพั ฒ นาทั้ ง ในระดั บ องค์ ก รและระดั บ ประเทศ โดยเฉพาะ สศช .
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ปัจจัยต่อความสาเร็จ ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
       ปัจจัยต่อความสาเร็จ (เงื่อนไขที่จาเป็น)                     ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแป
การพัฒนาบุคคลากรเกิดผลผลิต และผลลัพธ์อย่างมีนัยสาคัญ ต่อ                           ั         ่
                                    ภารกิจหลักของ สศช. เป็นการวางแผนให้ทนต่อสถานการณ์ที่เปลียนแ
สศช.                                  ด้านการพัฒนาบุคคลกร และระบบฐานข้อมูลทางวิชาการเป็นการบริห
มีการสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งทางด้านระบบและบุคคลกรด้านข้อมูล      หากมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกอันกระทบต่อภารกิจหลักขอ
ในการพัฒนาฐานข้อมูลที่มต้นทุนสูงทั้งในแง่จานวนเงินและระยะเวลา
             ี                       สศช.จะกระทบต่อการบริหารภายในองค์กรซึ่งอาจทาให้การดาเนินกา
     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                         44
4. ด้านบุคลากร

     บุคลากรในองค์กรหนึ่งๆ ถือเป็นสินทรัพย์ (Asset) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ดังนั้น
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรจึงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับทุกองค์กร                     สศช.
มุ่งเน้นการดาเนินการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะของบุคลากรตามขีดความสามารถของตาแหน่งงาน (Competency Based Training)
เพื่อให้สานักงานฯ       มีวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ที่มีความรอบรู้ ทันเหตุการณ์    มีความแข็งแกร่งโดยการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ (Knowledge
Based       Organization)      พร้อมที่จะกาหนดยุทธศาสตร์         หรือกลยุทธ์ต่างๆ
เพื่อให้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติต่อไปในอนาคต

     ที่ผ่านมา สศช.
ได้มีกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรโดยการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะเฉพาะด้าน ตามระดับของข้าราชการ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร
เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนและแปลงความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายได้ (Tacit Knowledge)
ให้สามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ ทาให้เกิดการรวมความรู้แขนงต่างๆ
เป็นความรู้ใหม่ๆ และซึมซับเข้าสู่ตัวบุคคลอันเป็นการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในองค์กร
และเสริมสร้างความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อมูล/ความรู้อย่างแท้จริง

    จากภารกิจบทบาทใหม่ของ สศช. ข้างต้น ทั้งในฐานะหน่วยงานยุทธศาสตร์ของประเทศ และใน
ฐานะหน่วยงานองค์ความรู้                 ทาให้                สศช.
จะต้องดาเนินการจัดโครงสร้างองค์กรและการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและขีดความสามารถของบุค
ลากร          “ทรัพยากรบุคคล”     ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญที่สุดที่ขับเคลื่อนองค์กรนี้
จาเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการและพัฒนาให้มีสมรรถนะความสามารถทั้งเนื้อหาและระดับที่จะทาให้
สศช. ขับเคลื่อนบทบาทดังกล่าวได้อย่างดีที่สุด สศช. จึงกาหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

    (1) พัฒนาให้เกิด Competency Profiles และสายอาชีพสาหรับข้าราชการ สศช. 3 ด้าน
      ควบคู่กับการพัฒนา Competency ตามลักษณะงาน คือ Strategist, Analyst และ
      Collaboration Catalyst
    (2) กาหนดให้มี HRD Model สาหรับ สศช. ที่สอดรับกับระดับความรับผิดชอบและ Cluster
      ของความรับผิดชอบ ควบคู่กับ 3 Competency Profiles
                                        ่
    (3) พัฒนาให้ สศช. เป็น Talent Magnet และปรับวิธีการสรรหา คัดเลือกบุคคลทีมุ่ง Direct
      Sourcing และการคัดเลือกโดยอิง Competency
    __________________________________________
    การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551              45
   กลไกสาคัญที่ สศช. นามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ การดาเนินการจัดทา
Competency Development Roadmap โดยมีแนวทางในการดาเนินการดังนี้
    สร้างกลไกในการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและเพิ่มขีดความสามารถให้ข้าราชการ        สศช.
     ให้สามารถเข้าสู่การดาเนินบทบาทที่ปรับเปลี่ยนของ                  สศช.
     ที่มุ่งเน้นการเป็นหน่วยงานเชิงยุทธศาสตร์เป็นหลัก                 ดังนั้น
     กระบวนการพัฒนาจะดาเนินการในเชิง         DEVELOPMEN         ROADMAP
     ที่เป็นการพัฒนาที่เป็นระบบอย่างเข้มข้น
     โดยมุ่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสมรรถนะความสามารถในเวลาเดียวกัน
     โดยเน้นด้านการมุ่งเน้นเชิงยุทธศาสตร์และการบูรณาการองค์ความรู้
    กาหนดหลักสูตรการพัฒนาในแต่ละลักษณะงาน         เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างความรู้
     ความสามารถตาม           ROADMAP           และตามลักษณะงานดังกล่าว
     ซึ่งสมรรถนะความรู้ดังกล่าวข้าราชการจะนาไปบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้เชิงลึกที่เป็นเนื้อ
     หาของแต่ละเรื่อง (CONTENT) ต่อไป
    ดาเนินการพัฒนาบุคลากรในระยะ 3 ปี คือ การสร้างและพัฒนาข้าราชการ สศช.
     ใหม่ตามบทบาทขององค์กร
    จัดลาดับในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมส จะพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายหรือข้าราชการเป็นหลัก
   ทั้งนี้ รายละเอียดดังแผนภูมิ Development Roadmap ตามที่แนบ

วัตถุประสงค์ในการจัดทา Competency Development Roadmap
     เพื่อเป็นกรอบในการที่บุคคลจะต้องพัฒนาตนเอง      และได้รับการพัฒนาจากสานักงาน
     ตามระดับความรับผิดชอบและแต่ละช่วงชีวิตการทางาน
     Development       Roadmap      กาหนดขึ้นเป็นกรอบกลางที่ใช้กับทุกสายอาชีพ
     โดยอิงการพัฒนาตามสมรรถนะความสามารถหลัก        (Core      Competency)
     โดยถือเป็นกลไกหลักที่จะทาให้บุคคลมีความพร้อมด้านสมรรถนะความสามารถที่จาเป็น
     สานักงานจะดาเนินการบริหารจัดการเพื่อให้ข้าราชการได้รับการพัฒนาตาม Development
     Roadmap รวมถึงการบริหารให้เกิดการสับเปลี่ยนโอนย้ายความรับผิดชอบตาม Career
     Mobility          Roadmap           โดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพสูง
     เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร

แนวทางในการดาเนินการพัฒนาบุคลากร
    สศช. จะมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบ
โดยไม่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการฝึกอบรมเพียงอย่างเดียว
กระบวนการเรียนรู้หลักจะต้องสร้างให้ข้าราชการเกิดความตื่นตัวที่จะเรียนรู้

    __________________________________________
    การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551             46
พัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ ชานาญในสายอาชีพของตน
ซึ่งกระบวนการเรียนรู้จะประกอบด้วย
       Self Study & Learning หมายถึง การกาหนดว่าสิ่งที่จะต้องพัฒนาตาม Roadmap
       จะเกิดขึ้นได้อย่างสัมฤทธิ์ผลจะต้องใช้วิธีการให้ตัวข้าราชการศึกษาสิ่งที่กาหนดให้และต้อ
       งเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติ
       Understudy           &          Mentoring         หมายถึง
       การให้การพัฒนาโดยมีผู้บริหาร/บุคคลที่กาหนดให้เป็น Career Counseling Team
       เป็นผู้ให้คาแนะนาและสอน ให้ความรู้ตามหัวข้อวิธีการที่กาหนดตาม Roadmap โดยเน้น
       Tacit Knowledge
       Knowledge        Networking        หมายถึง       การพัฒนาความรู้
       กรอบความคิดจากการมีเครือข่ายความรู้และการเข้าร่วมสัมมนา           ฝึกอบรม
       หรือศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก
       Training Course หมายถึง การพัฒนาโดยใช้รูปแบบหลักสูตรการฝึกอบรม
       Career Mobility Roadmap ตามที่กาหนด
    __________________________________________
    การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551              47
ประโยชน์ที่จะได้รับ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

           ประโยชน์ที่จะได้รับ                           ตัวชี้วัด

บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงกับงานทีได้รับมอบหมาย -
                     ่
                   ่
เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองไปสู่ความเชียวชาญในสายอาชีพ ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนการเสริมศักยภาพในการทา
                           (ตามแผนที่มีการปรับเปลี่ยนทุกปี)
แผนงานและรายละเอียดการนาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ
ลาดับ                                  ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)
                        รายละ    ผู้รับผิด
ความ        สิ่งที่ต้องดาเนินการ
สาคัญ
                        เอียด   ชอบหลัก     2549   2550    2551
  1.   มีการเสริมศักยภาพในการทางาน       +     สลก.      5.5    6.0     6.5
     ของบุคลากร                    ศูนย์ IT
     โดยการดาเนินการฝึกอบรมบุคคล
     ากรเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
  2.   ดาเนินการจัดทาหลักสูตรฝึกอบรม      +     สลก.      -     -      -
     เพื่อตรงกับการพัฒนาสมรรถนะขอ         คณะทางานพัฒ
     งข้าราชการ สศช.                นาทรัพยากรมนุ
                               ษย์
                      ประมาณการงบประมาณรวม      5.5    6.0     6.5
* คือมีการดาเนินการทุกปี       + รายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนบรรยายด้านหน้า

เหตุผลเพื่อสนับสนุนการจัดลาดับความสาคัญ
     การทาแผนการวางเส้นทางสายอาชีพของบุคลากรในองค์กรให้สาเร็จเพื่อให้มีแผนงานที่ชัดเจน
สามารถนามาใช้กับ สศช. ได้อย่างบรรลุผล
จากแผนดังกล่าวเมื่อดาเนินการตามแผนจุสามารถทาให้บุคลากรได้ทางานที่ตรงกับความสามารถ
            ่
และงานมีประสิทธิภาพเพิมมากขึ้น
     __________________________________________
     การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551                  48
      สิ่งที่ต้องดาเนินการ              2549               2550
ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้
  1. กลุ่มระดับ 3-5            หลักสูตรและกระบวนการพัฒนาเต็มรูปแบบตาม หลักสูตรตามลักษณะงาน หลักสูตรก
                      ROADMAP สาหรับระดับ 3-4-5                   ให้ระดับ 6
                                                     หลักสูตร
                                                     - “STRAT
                                                     CAPABIL
                                                      ANALYS
                                                     DEVELOP
                                                     - “SCENAR
                                                     &
                                                      SIGNAL
  2. กลุ่มระดับ 6-8            หลักสูตรและกระบวนการพัฒนาระดับ 3-4-5  ปีที่ 2 ตามลักษณะงาน  - ร่วมนาเส
                      ในส่วนต่อไปนี้                          SEMINA
                      - “MULTI DIMENSIONAL &                    ที่
                       LAYER INFORMATION                        กาหนดใ
                       ANALYSIS & IMPLEMEN –                    - การดึงคน
                       TATION                            ประเด็นท
                                                     Agenda
  3. กลุ่มระดับ 9-10           - หลักสูตรและกระบวนการ         -           - หลักสูตร
                       พัฒนาที่กาหนดสาหรับระดับ       หลักสูตรตามลักษณะงาน - SEMINA
                       6-7-8                -            สาหรับระ
                      - หลักสูตรและกระบวนการ         SEMINAR/SYMPOSIUM
                       พัฒนาเต็มรูปแบบตาม           สาหรับระดับ 9 ขึ้นไป
                       ROADMAP สาหรับระดับ 9
                       ขึ้นไปปัจจัยต่อความสาเร็จ ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
       ปัจจัยต่อความสาเร็จ (เงื่อนไขที่จาเป็น)     ความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารให้ความสาคัญและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร      ด้านนโยบายการพัฒนาบุคลากร
   ั
ได้รบการสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร       ด้านงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง
ความพร้อมของทีมงานด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

    __________________________________________
    การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551               49
__________________________________________
การจัดทาข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง สศช. สาหรับปีงบประมาณ 2549-2551  50

								
To top