Docstoc

Licence_HEB

Document Sample
Licence_HEB Powered By Docstoc
					‫הסכם הרשאה‬ ‫זהו הסכם בינך, מקבלה של התוכנה המצורפת , על כל שדרוגיה , בצורת תקליטור , תקליטון או כל מדיה אחרת , לבין‬ ‫ספק התוכנה, חברת ‪.Sony Ericsson Mobile Communications AB‬‬ ‫על- ידי לחיצה על הלחצן 'אני מסכים ' ו/או פתיחת האריזה החתומה של התוכנה ו /או שימוש בתוכנה הנך מאשר כי‬ ‫קראת הסכם זה, הבנת את תוכנו והסכמת להיות מחויב לתנאים הכלולים בו .‬ ‫הרשאה‬ ‫הספק מעניק לך בזאת זכות והרשאה מוגבלים , לא ניתנים להעברה ולא בלעדיים , להשתמש בתוכנה ובתיעוד הנלווה‬ ‫המסופק עמה (אם קיים). עם זאת, ייתכן כי התוכנה המורשית להלן תסופק כחביל ה שאינה ניתנת להפרדה המכילה גם‬ ‫תוכנות אחרות מלבדה.‬ ‫הנך מורשה: (א) להתקין את התוכנה במחשב יחיד ולהשתמש בה רק עם מוצר של ‪( ;Sony Ericsson‬ב) ליצור‬ ‫עותקים של התוכנה אך ורק למטרות גיבוי . חובה לשעתק את הודעת זכויות היוצרים ולכלול אותה בכל עותק גיבוי של‬ ‫התוכנה.‬ ‫נאסר עליך (בכפוף להנחיית מועצת האיחוד האירופי מיום 41 במאי 1991 בנושא ההגנה המשפטית על תוכניות מחשב‬ ‫[052/19/‪'[ ] EEG‬הנחיית תוכנה' סעיף 6 ]) להפיץ עותקים של תוכנה זו או התיעוד הנלווה לה לאחרים ; לשנות,‬ ‫להשכיר, להחכיר או להעניק את זכויותיך בתוכנה לצדדים שלישיים ( למעט במקרה שמוצר של ‪Sony Ericsson‬‬ ‫המכיל פריט של התוכנה מועבר לצד שלישי , והנעבר מסכים בכתב להיות מחויב לתנאי הסכם זה ); לבצע תרגום ,‬ ‫הנדסה מהופכת, שחזור לשפת- על, פירוק או שינוי בכל אופן אחר של התוכנה או התיעוד הנלווה לה , או לגלות מידע‬ ‫כלשהו שנקבע כסודי או כק נייני בעת הגילוי, או מידע שהוא סודי או קנייני מטבעו .‬ ‫תקופה‬ ‫רשיון זה יהא בתוקף מיום קבלתו . באפשרותך לסיימו בכל עת על- ידי השמדת התוכנה על כל עותקיה , תהא צורתם‬ ‫אשר תהא. רשיונך יסתיים מעצמו וללא הודעה מוקדמת במקרה שלא תמלא תנאי מתנאיו של הסכם זה . עם סיום‬ ‫ההסכם בכל דרך שהיא , חובה עליך להשמיד את כל עותקי התוכנה , תהא צורתם אשר תהא .‬ ‫אחריות מוגבלת‬ ‫הספק אחראי לכך כי המדיה שבה מסופקת התוכנה הנה נטולת פגמים שמקורם בחומרים ובעבודה , בתנאי שימוש‬ ‫רגילים, במשך תשעים (09 ) יום ממועד קבלתה . חבותם המלאה של הספק וספקי המשנה שלו וכן הסעד הבלעדי‬ ‫שיינתן לך מכוח אחריות זו ( בכפוף להחזרת התוכנה למפיץ מורשה בצירוף עותק הקבלה ) יהיו, על- פי בחירת הספק,‬ ‫החלפת התקליטור(ים) או התקליטון(ים) או מתן החזר כספי בגובה מחיר רכישת התוכנה וסיום הסכם זה .‬ ‫לבד מערובות האחריות המוגבלת המפורשות לעיל ובהיקף המרבי המותר על- פי חוק באשר לתוכנה ולתיעוד הנלווה‬ ‫לה, אין הספק וספקי המשנה שלו נוקטים, ואין אתה מקבל, מצג או ערבות מכל סוג שהוא , בצורה מפורשת , משתמעת,‬ ‫סטטוטורית או אחרת, ובאופן מיוחד מנערים הספק וספקי המשנה שלו את חוצנם מערובות משתמעות כלשהן לעניין‬ ‫סחירות, התאמה לשימוש מסוים ואי הפרת זכויות . הספק אינו ערב לכך כי התוכנה או התיעוד הנלווה לה יפעלו באופן‬ ‫רציף ומתמשך או ללא שגיאות . האחריות לבחירת התוכנה והחומרה הקשורה לה באשר להשגת התוצאות הרצויות‬ ‫חלה עליך בלבד, וכך גם באשר להתקנת התוכנה , לשימוש בה ולתוצאו ת המתקבלות ממנה. סמכויות שיפוט מסוימות‬ ‫אינן מתירות הגבלה על משכה של אחריות משתמעת , ומכאן ייתכן שההגבלה האמורה לעיל אינה חלה עליך .‬

‫שימושים מיועדים‬ ‫התוכנה והתיעוד הנלווה לה יהיו בשימוש בהתאם להוראות ואך ורק לשימושים ולמטרות אשר להם יועדו . התוכנה או‬ ‫חלקים ממנה אינה מורשים לשימוש , לדוגמה, במערכות הצלת חיים , ביישומי מתקנים גרעיניים , בטכנולוגיות טילים ,‬ ‫בתעשיות כימיות או ביולוגיות , בניווט טיסות או תקשורת אווירית , בציוד תמיכה קרקעי או בשימושים דומים , אם כשל‬ ‫כלשהו בפעולת התוכנה עלול לגרום חבלה גופנית , מוות, נזק לרכוש או נזק סביבתי .‬ ‫הגבלת חבות‬ ‫בשום מקרה לא ישאו הספק וספקי המשנה שלו בכל אחריות לאובדן או לנזקים עקיפים או תוצאתיים כלשהם , ובכלל‬ ‫זה אובדן נתונים , אובדן עסקים , אובדן רווחים , ניתוק קשרים עסקיים או חבלה גופנית הנובעים משימוש בתוכנה זו או‬ ‫מאי יכולת להשתמש בה או בתיעוד הנלווה לה . סמכויות שיפוט מסוימות אינן מתירות החרגה או הגבלה של נזקים‬ ‫תוצאתיים או מקריים , ומכאן ייתכן שההגבלה או ההחרגה האמורות לעיל אינן חלות עליך . בשום מקרה לא תעבור‬ ‫החבות הכוללת של הספק וספקי המשנה שלו כלפיך , בגין נזק כלשהו ובגין כלל הנזקים , האובדן ועילות התביעה‬ ‫(בחוזים או בנזיקין , ובכלל זה , ללא הגבלה , עילת הרשלנות או עילות אחרות ) את הסכום ששילמת בפועל עבור‬ ‫התוכנה.‬ ‫הוראות כלליות‬ ‫תנאים אלה מהווים את מלוא ההסכם בין הספק לבינך באשר לשימוש שתעשה בתוכנה ובתיעוד הנלווה לה . הימנעות‬ ‫של הספק מלדרו ש ביצוע הוראה מהוראות הסכם זה לא תשפיע על זכותו המלאה לדרוש ביצוע כאמור בכל עת לאחר‬ ‫מכן, וכן ויתור מצד הספק על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה לא ייחשב ולא יוחזק כוויתור על ההוראה עצמה . כל‬ ‫ויתור מצד הספק לא יהא תקף אלא אם ייעשה בכתב . כל עילת תביעה שאתה עשוי להע לות בנוגע לשימוש בתוכנה או‬ ‫בתיעוד הנלווה לה חייבת להתחיל להתברר בתוך שנה אחת (1 ) לאחר העלאת התביעה או עילת התביעה . אם, מסיבה‬ ‫כלשהי, יחליט בית משפט בעל סמכות שיפוט כי הוראה מהוראות התנאים שבהסכם זה , או חלק מהן, אינן בנות אכיפה ,‬ ‫כי אז תיאכף אותה הוראה בהיקף המרבי המותר לצורך קיום מטרת הסכם זה , ויתר התנאים יישארו במלוא תוקפם . על‬ ‫הסכם זה יחול הדין המהותי השוודי והוא יפורש בהתאם לדין זה , בהיקף המלא המותר מכוח זכויותיו הסטטוטוריות‬ ‫(החלות) של הצרכן .‬


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:7/14/2009
language:Hebrew
pages:2