Vie (DOC) by keralaguest

VIEWS: 10 PAGES: 11

									                                     PATVIRTINTA
                                     Ţlibinų Igno Končiaus
                                     Pagrindinės mokyklos
                                     direktoriaus 2011- 06 - 01
                                     įsakymu Nr. V-165

    ŢLIBINŲ IGNO KONČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
     SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS


                  TURINYS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
II.SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS. SUPAPRASTINTUS
PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS.
III. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS
IV. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS.
V. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VI.TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS
VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
VIII. PIRKIMO SUTARTIS
IX. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMO SĄLYGOS
X. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
XI.SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS
XII.SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS DERYBOS
XIII. APKLAUSA
XIV. MAŢOS VERTĖS PIRKIMŲ YPATUMAI
XV. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS
XVI. INFORMACIJOS APIE SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS TEIKIMAS
XVII. GINČŲ NAGRINĖJIMAS
 XVIII. PRIEDAI ( 1.PIRKIMO APKLAUSOS PAŢYMA; 2.PIRKIMO PARAIŠKA – UŢDUOTIS)
                 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1.Plungės rajono savivaldybės Ţlibinų Igno Končiaus pagrindinės mokyklos (toliau tekste –
mokykla) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Ţin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008,
Nr. 81-3179, 2010, Nr. 25-1174) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus
(toliau – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais.
    2.Taisyklės nustato perkančiosios organizacijos pirkimų organizavimo tvarką nuo pirkimo
planavimo iki pirkimo sutarties įvykdymo, atsakingus asmenis.
    3. Mokykla prekių, paslaugų ir darbų supaprastintus pirkimus (toliau – pirkimai) gali atlikti
Viešųjų pirkimų įstatymo 84 straipsnio nustatytais atvejais.
    4. Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Taisyklėmis, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu (Ţin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – CK), kitais įstatymais ir
poįstatyminiais teisės aktais.

                                                   1
    5. Maţos vertės pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo,
abipusio pripaţinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.
Priimant sprendimus dėl pirkimo dokumentų sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

    6.Pirkimus organizuoja perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirti asmenys,
    jie atsako uţ paskirtų funkcijų atlikimą tinkamai ir laiku.
    7. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
    7.1. pirkimo organizatorius – perkančiosios mokyklos vadovo įsakymu paskirtas mokyklos
darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka supaprastintus pirkimus, kai
tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija);
    7.2. pirkimo iniciatorius – mokyklos darbuotojas, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingas
prekes, paslaugas arba darbus;
    7.3. rinkos tyrimas – kokybinės ir kiekybinės informacijos apie realių bei potencialių prekių
paslaugų ir darbų pasiūlą ( tiekiejus, jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus,
uţimamą rinkos dalį, kainas ir pan.) rinkimas,analizė ir apibendrintų išvadų rengimas, skirtas
sprendimams, susijusiems su pirkimais, priimti.
    7.4. pirkimo dokumentai – mokyklos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis
priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas,
kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai
ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai).
    7.5. nešališkumo deklaracija – Viešųjų pirkimų komisijos nario, pirkimo organizatoriaus ar
eksperto pareiškimas raštu, kad jis nešališkas tiekėjams
    7.6. Konfidencialumo pasiţadėjimas – Viešojo pirkimo komisijos nario, pirkimo
organizatoriaus, eksperto ar kito asmens rašytinis pasiţadėjimas, kad jis neteiks tretiesiems asmenims
informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, visuomenės
interesams ar paţeistų teisėtus pirkimuose dalyvaujančių tiekėjų ir (ar) mokyklos interesus
    7.7. Ţaliasis pirkimas – tai toks viešas pirkimas, kai perkančioji organizacija įtraukia vieną ar
kelis aplinkosaugos kriterijus į viešojo pirkimo sąlygas, pasirinkdama prekes, paslaugas ir darbus.
    8. Kitose Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos yra apibrėţtos Viešųjų pirkimų įstatyme,
kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

      II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS.
         SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS

    9. Viešieji pirkimai vykdomi pagal mokyklos vadovo ar kito jo įgalioto asmens patvirtintą
metinį pirkimo planą, kuris sudaromas laikotarpiui nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gruodţio 31 d.
Mokykla turi teisę atlikti ir neplaninius pirkimus. Kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o šiuos
planus patikslinusi – nedelsdama, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP
IS) ir savo tinklalapyje, skelbia tais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinę, kurioje
nurodo mokyklos pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, pirkimo objekto pavadinimą ir kodą
pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų ţodyną (toliau – BVPŢ), numatomą kiekį ar apimtį (jeigu įmanoma),
numatomą pirkimo pradţią, pirkimo būdą, ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę ir kitą
reikalaujamą informaciją, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.
    10. Pirkimo iniciatoriai, prieš prasidedant pirkimui, turi išsiaiškinti svarbiausias perkamų
prekių, paslaugų ar darbų savybes, kurias reikės nurodyti pirkimo dokumentuose. Taip pat reikalinga
šių prekių, paslaugų ar darbų kiekį.
    11. Pirkimų iniciatoriai dėl supaprastinto pirkimo atlikimo, pateikia uţsakymą dėl prekių,
paslaugų ar darbų vadovui patvirtinti.
    12. Supaprastintus pirkimus vykdo mokyklos vadovo įsakymu, vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo 16 straipsniu, sudaryta Komisija. Maţos vertės pirkimus vykdo Komisija arba Pirkimo
                                                    2
organizatorius. Komisijos pirmininku, jos nariais, Pirkimo organizatoriumi paskiriami nepriekaištingos
reputacijos asmenys.

    13. Maţos vertės pirkimus vykdo Komisija, kai:
    13.1. prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė viršija 10 tūkst. Lt. ( be PVM );
    13.2. darbų pirkimo sutarties vertė viršija 30 tūkst. Lt. ( be PVM ).
    14. Mokyklos vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti supaprastintą pirkimą vykdyti
Pirkimo organizatoriui arba Komisijai neatsiţvelgdamas į Taisyklių 13.1 ir 13.2. punktuose nustatytas
aplinkybes.
    15. Tuo pačiu metu atliekamiems keliems supaprastintiems pirkimams gali būti sudarytos
kelios Komisijos ar paskirti keli Pirkimo organizatoriai.. Jei supaprastinto projekto konkurso
dalyviams keliami profesiniai reikalavimai, tai ne maţiau kaip trečdalis Komisijos narių turi būti
tokios pačios arba artimos kvalifikacijos.
    16. Komisijai turi būti nustatytos uţduotys ir suteikti visi uţduotims vykdyti reikalingi
įgaliojimai. Komisija sprendimus priima savarankiškai.
    17. Mokykla, apskaičiuodama numatomų pirkimų vertes, vadovaujasi Viešųjų pirkimų
įstatymo 9 straipsnio nuostatomis ir Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika,
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 (aktualia
redakcija).
    18 Prieš pradėdami supaprastintą pirkimą Komisijos nariai ir Pirkimo organizatorius turi
pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasiţadėjimą.
    19. Mokykla supaprastinto pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali
įgalioti kitą perkančiąją organizaciją (toliau – įgaliotoji organizacija). Tokiu atveju įgaliotajai
organizacijai nustatomos uţduotys ir suteikiami visi įgaliojimai toms uţduotims vykdyti.
    20. Mokykla prekes, paslaugas ir darbus gali pirkti per centrinę perkančiąją organizaciją arba iš
jos, pavyzdţiui, naudodamasi VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros katalogu, kuris pasiekiamas
adresu www.cpo.lt.
    21. Mokykla turi teisę nutraukti supaprastintą pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo
galima numatyti (perkamas objektas tapo nereikalingas, nėra lėšų uţ jį apmokėti ir pan.). Sprendimą
dėl supaprastinto pirkimo procedūrų nutraukimo priima mokyklos vadovas. Sprendimą dėl maţos
vertės pirkimo nutraukimo gali priimti Komisija arba Pirkimo organizatorius.

            III. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS

    22. Mokykla Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka privalo paskelbti apie
kiekvieną supaprastintą pirkimą, išskyrus Taisyklių 24 punkte nustatytus atvejus.
    23. Neskelbiant apie pirkimą ir neskelbiant Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 2 dalyje
nurodyto informacinio pranešimo gali būti perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai:
    23.1. atliekami maţos vertės pirkimai;
    23.2. dėl įvykių, kurių mokykla negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų
prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindţiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo
mokyklos.

             IV. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS

    24. Pirkimo dokumentus pagal Pirkimo iniciatoriaus parengtą ir mokyklos vadovo patvirtintą
paraišką rengia Komisija ar pirkimo organizatorius.

                                                    3
    25. Rengdami pirkimo dokumentus Komisija ar pirkimo organizatorius turi teisę gauti iš
pirkimo iniciatoriaus ir kitų mokyklos darbuotojų visą informaciją, reikalingą pirkimo dokumentams
parengti ir pirkimo procedūroms atlikti.
    26. Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami , kai apklausa vykdoma ţodţiu.
    27. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali būti
rengiami ir kitomis kalbomis.
    28. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti
pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.
    29. Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti tiekėjų galimybių
dalyvauti maţos vertės pirkime ar sudaryti sąlygas dalyvauti tik konkretiems tiekėjams.

                 V. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

    30. Techninė specifikacija rengiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio
nuostatomis. Jei rengiant techninę specifikaciją nesivadovaujama minėtu Viešųjų pirkimų įstatymo
straipsniu, turi būti uţtikrintas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų laikymasis.

            VI. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS

    31. Siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, vadovaujantis Viešųjų
pirkimų įstatymo 32–38 straipsnių nuostatomis ir atsiţvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintas Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines
rekomendacijas (Ţin., 2003, Nr. 103-4623; 2007, Nr. 66-2595; 2009, Nr. 1S-25) (aktualią jų
redakciją), pirkimo dokumentuose nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir vykdomas tiekėjų
kvalifikacijos patikrinimas.
    32. Tiekėjų kvalifikacijos neprivaloma tikrinti, kai:vykdomi maţos vertės pirkimai:
    32.1.dėl techninių ar objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas
prekes, pateikti paslaugas, ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos.
    32.2. maţos vertės pirkimo atveju.
    32.3. prenumeruojami laikraščiai ir ţurnalai
    32.4. mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, mokymo paslaugos.

           VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

    33. Pasiūlymų vertinimo metodai :ekonominis naudingumas arba ţemiausia kaina.
    34. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maţa,
mokykla privalo pareikalauti dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, o jei dalyvis nepateikia tinkamų kainos
pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti.
    35. Prieš priimant sprendimą dėl laimėtojo, mokyka turi:
    35.1.įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus
    35.2. patikrinti tiekėjų atitikti mimimaliems kvalifikaciniams reikalavimas
    35.3. nustatyti pasiūlymų eilę ( išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas
tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas.) ir laimėjusį pasiūlymą.
    36. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus
pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams.

               VIII. PIRKIMO SUTARTIS

    37. Komisija ar Pirkimo organizatorius, įvykdęs pirkimo procedūras, parengia pirkimo sutarties
projektą, jeigu jis nebuvo parengtas kaip pirkimo dokumentų sudėtinė dalis, suderinta su mokyklos
direktoriumi ir organizuoja pirkimo sutarties pasirašymą.


                                                   4
    38.Pirkimo sutartis sudaroma raštu, išskyrus atvejus, kai apklausa vykdoma ţodţiu.
Sutarčių sudarymas ţodţiu:mokykla, tvirtindama šio įstatymo 85 straisnyje nurodytas Taisykles, jose
gali nustatyti, kad pirkimo sutartis gali būti sudaroma ţodţiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai,
kurių sutarties vertė yra maţesnė 10000 lt. (be PVM)
    39. Sudarant pirkimo sutartį raštu, turi būti nustatyta:
    39.1. Sutarties šalių teisės ir pareigos.
    39.2. Perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekiai.
    39.3. Kaina arba kainodaros taisyklės, nustatytos pagal LR Vyriayusybės arba jos įgaliotos
institucijos patvirtintą metodiką.
    39.4. Atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka.
    39.5. Prievolių įvykdymo terminai.
    39.6. Prievolių įvykdymo uţtikrinimas.
    39.7. Ginčų sprendimo tvarka.
    39.8. Sutarties nutraukimo tvarka.
    39.9. Sutarties galiojimas.
    39.10. Jeigu sudaroma preliminarioji sutartis - jai būdingos nuostatos.
    40.Tiekėjas sutarčiai sudaryti, kviečiamas raštu ir nurodamas laikas iki kada jis turi pasirašyti
pirkimo sutartį.
    41.Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta suadaryti pirkimo sutartį, iki mokyklos nurodyto laiko
nepasirašo pirkimo sutarties,arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti
pirkimo sutartį.Tuo atveju mokykla siūlo sudaryti sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas buvo sekantis eilės
tvarka.
    42.Sudarant sutartį, negali būti keičiama kaina ir pirkimo dokumentuose, bei pasiūlyme
nustatytos pirkimo sąlygos.

       IX. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMO SĄLYGOS

    43. Pirkimai atliekami šiais būdais:
    43.1. Supaprastinto atviro konkurso.
    43.2. Supaprastinto riboto konkurso.
    43.3. Supaprastintų skelbiamų derybų.
    43.4. Apklausos.
    44. Pirkimas supaprastinto atviro, supaprastinto riboto konkurso ar supaprastintų skelbiamų
derybų būdu gali būti atliktas visais atvejais, tinkamai apie jį paskelbus.
    45. Apklausos būdu pirkimas gali būti atliekamas, kai pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir šiose
Taisyklėse nustatytas sąlygas apie supaprastintą pirkimą neprivaloma skelbti

           X.SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

    46. Vykdant supaprastintą atvirą konkursą, dalyvių skaičius neribojamas. Apie pirkimą
skelbiama nustatyta tvarka.
    47. Supaprastintame atvirame konkurse derybos tarp mokyklos ir dalyvių yra draudţiamos.
    48. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis negu 7 darbo dienos nuo skelbimo
apie supaparastintą atvirą pirkimą paskelbimo CVP IS dienos.

                                                    5
            XI.SUPAPRASTINTAS RIBOTAS KONKURSAS

    49. Mokykla supaprastintą ribotą konkursą vykdo etapais:
    49.1. šiose Taisyklėse nustatyta tvarka skelbia apie supaprastintą pirkimą ir remdamasi
paskelbtais kvalifikacijos kriterijais atrenka tuos kandidatus, kurie bus kviečiami pateikti pasiūlymus;
    49.2. vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, nagrinėja, vertina ir
palygina pakviestų dalyvių pateiktus pasiūlymus.
    50. Supaprastintame ribotame konkurse derybos tarp mokyklos ir tiekėjų draudţiamos.            XII. SUPAPRASTINTOS SKELBIAMOS DERYBOS


    51. Vykdant supaprastintas skelbiamas derybas, apie supaprastintą pirkimą skelbiama šiose
Taisyklėse nustatyta tvarka.
    51.1. Derybų eiga turi būti įforminta raštu. 52.2.
    52.2. Derybų protokolą pasirašo derybose dalyvavę Komisijos nariai ir dalyvio, su kuriuo
derėtasi, įgaliotas atstovas.
    52.3. Jei derybos vykdomos laiškais ar elektroniniais laiškais, derybų eigos protokolas
surašomas tais atvejais, kai derybų laiškai siunčiami nepasirašyti elektroniniu parašu. Protokole
išdėstoma derybų eiga ir derybų metu pasiekti susitarimai.
    52.4. Mokykla gali derėtis ţodţiu , kai vykdo maţos vertės pirkimus.                     XIII. APKLAUSA

    53. Vykdant supaprastintą pirkimą apklausos būdu, mokykla, prašydama pateikti pasiūlymus,
kreipiasi į 3 ar daugiau tiekėjų ir gauti jų pasiūlymus pagal nustatytas taisykles.
    53.1. atliekant pirkimus apklausos būdu, kai pirkimo vertė iki 1000 Lt ,apklausos paţyma
nepildoma. Mokykla privalo kreiptis į vieną ar daugiau tiekėjų ir gauti bent vieną pasiūlymą.
    53.2. kai pirkimo vertė neviršija 10 000( be PVM ) mokykla privalo apklausti 3 tiekėjus ir gauti
vieną ir daugiau pasiūlymų
    53.3. kai pirkimo vertė viršija 10 000 Lt. mokykla privalo apklausti nuo 3-7 tiekėjų ir gauti 3 ir
daugiau pasiūlymų. Jeigu mokykla apklausė nemaţiau 5 tiekėjus ir gavo nemaţiau kaip 3 pasiūlymus,
pirkimas yra laikomas įvykusiu.
    53.4. atliekant apklausą po pirkimo, apie kurį buvo skelbta, tačiau visi gauti pasiūlymai
neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės Mokyklai nepriimtinos
kainos, pirkimo sąlygų iš esmės nekeičiant, pirkime dalyvauti kviečiami visi pasiūlymus pateikę
tiekėjai, atitinkantys Mokyklos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Apklausos vykdymo
metu pirkimo dokumentų sąlygos negali būti keičiamos.
                                                    6
              XIV. MAŢOS VERTĖS PIRKIMŲ YPATUMAI
    54.Apie maţos vertės pirkimus neprivaloma skelbti, kai:atliekami maţos vertės pirkimai, esant
bent vienai iš šių sąlygų.
    54.1. būtina skubiai įsįgyti prekių, paslaugų ar darbų.
    54.2. sudaromos prekių ar paslaugų pirkimo sutarties pirkimio vertė neviršija 10 000 litų ,darbų
pirkimo sutarties vertė 30 0000 lt.
    54.3. esant kitoms ,objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių netikslinga paskelbti
apie pirkimą, pav., paskelbimas apie pirkimą reikalautų neproporcingai didelių pirkimo
organizatoriaus arba komisijos pastangų arba lėšų sąnaudų.
    54.4. kai perkama iš socialinių įmonių ir įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų
nuteistųjų.

 XV. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS

    55. Kiekvieną atliktą supaprastintą pirkimą Komisija arba Pirkimo organizatorius registruoja
supaprastintų pirkimų ţurnale (toliau – Ţurnalas). Ţurnale turi būti šie rekvizitai: supaprastinto
pirkimo pavadinimas, prekių, paslaugų ar darbų kodai pagal BVPŢ, pirkimo sutarties numeris ir
sudarymo data bei pirkimo sutarties vertė, jei reikia – kita su pirkimu susijusi informacija.
    56. Kai pirkimą vykdo Komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas. Kai pirkimą
vykdo Pirkimo organizatorius, pildoma supaprastinto pirkimo paţyma, išskyrus atvejus, kai šių
Taisyklių nustatyta tvarka pasiūlymą pateikti kreipiamasi į vieną tiekėją.
    57. Įvykdţius pirkimą, Komisija arba Pirkimo organizatorius perduoda visus su pirkimu
susijusius dokumentus, sutarčių originalus, mokėjimo dokumentų originalus – buhalterei.
    58. Pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų
nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo
būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta
tvarka, tačiau ne maţiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.
    59. Mokykla uţ kiekvieną supaprastintą pirkimą, įskaitant ir supaprastintą pirkimą, kurio metu
sudaroma preliminarioji sutartis ar taikoma dinaminė pirkimo sistema, privalo raštu pateikti pirkimo
procedūrų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus. Ši ataskaita
neteikiama, kai: supaprastintas pirkimas yra atliekamas pagal sudarytą preliminariąją sutartį,
atliekamas maţos vertės pirkimas.
    60. Mokykla privalo Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus
pateikti visų per finansinius metus atliktų pirkimų ataskaitą.

    XVI. INFORMACIJOS APIE SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS TEIKIMAS

    61. Komisija ar Pirkimo organizatorius tiekėjus nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas
nuo sprendimo priėmimo, raštu informuoja apie:
    61.1. tiekėjo pasiūlymo atmetimą;
    62.2. pasiūlymų eilę;
    63.3. supaprastinto pirkimo nutraukimą.
    Šis punktas netaikomas, kai supaprastintas pirkimas atliekamas apklausos būdu ţodţiu.
                                                    7
                  XVII. GINČŲ NAGRINĖJIMAS

  64.Ginčų nagrinėjimas, ţalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripaţinimas negaliojančia,
alternatyvios sankcijos, Europos Bendrijos teisės paţeidimų nagrinėjimas atliekamas vadovaujantis
Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriaus nuostatomis.
  64.1.gavus tiekėjo rašytinę pretenziją,pretrenzijos nagrinėjimo laikotrapiu pirkimo procedūros yra
sustabdomos, o atskirų procedūrų vykdymo terminai atidedami, kol šios pretenzijos bus išnagrinėtos ir
priimtas sprendimas.
  64.2. pirkimo procedūros nestabdomos, jeigu jas sustabţius perkančioji organizacija ar tiekėjas
patirtų daug diedesnių nuostolių uţ tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs tiekėjas, ir tik gavus
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.
  64.3. pirkimų procedūrų terminai privalo būti pratesti pirkimo procedūrų sustabdymo laikui.

  64.4. mokykla nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutraties sudarymo
dienos.
   64.5. mokykla privalo išnagrinėti pretenziją ir priimtį motyvuotą sprendimą ne vėliaiu, kaip per 5
dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą - nevėliau kaip kitą darbo dieną raštu
pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ar suinteresuotiems kandidatams , informuojant juos apie
anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.
                                                     8
                                                                          Priedas Nr. 1

                                  PIRKIMO APKLAUSOS PAŢYMA
Pirkimo objekto pavadinimas ir trumpas aprašymas:
................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Pirkimų organizatorius:
                                                (vardas, pavardė, pareigos)
Tiekėjai apklausti raštu ar ţodţiu ( pabraukti)

Apklausti tiekėjai:
 Eil.   Tiekėjo pavadinimas                   Adresas, telefonas           Pasiūlymą pateikusio asmens pareigos, vardas
 Nr.                                                            ir pavardė
1
2
3         Eil.     Tiekėjo pavadinimas            Pasiūlymo            Pasiūlymo apibūdinimas                 Pasiūlymo
                                      gavimo
         Nr.                                                                      kaina (Lt)
                                       data
            1.
            2.
            3.
        Tiekėjų pasiūlymai:

        Tinkamiausiu pripaţintas tiekėjo ___________________ pasiūlymas.

        Jeigu įvertinti maţiau nei 3 tiekėjų pasiūlymai, to prieţastys (taisyklų punktas):

        Paţymą parengė (pirkimų organizatorius):                 (pareigos)                       (parašas)                    (vardas, pavardė)


        Sprendimą tvirtinu:

        Direktorius             _________                          _______________________
        (pareigos)              (parašas)                           (vardas, pavardė)
                                                                                          9
                                 Priedas Nr. 2

ŢLIBINŲ IGNO KONČIAUS PAGRINDINĖ MOKYKLA
________________________________________________
              (struktūrinio padalinio pavadinimas)

Ţlibinų Igno Končiaus pagrindinės mokyklos direktoriui
                             Leidţiu atlikti pirkimą
                             ___________________
                                 (direktorius)
                             (parašas)     (data)

               PIRKIMO PARAIŠKA – UŢDUOTIS
                 ___________Nr._________
                      (data)

Atsakingas uţ pirkimą asmuo      ( pirkimo
iniciatorius)
Pirkimo objekto pavadinimas

Pirkimo objekto kodas ( kategorija)

Trumpas pirkimo aprašymas

Prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtys
( techninė specifikacija)
Planuojama maksimali sutarties vertė, lėšų
šaltinis
Prekių pristatymo ar paslaugų, darbų atlikimo
vieta
Prekių pristatymo ar paslaugų, darbų atlikimo
terminas
Minimalūs tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Argumentuotas siūlomų kviesti tiekėjų sąrašas
(jei pirkimas numatomas vykdyti apklausos
būdu)
Pasiūlymų vertinimo kriterijai: maţiausios
kainos ar ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
( kai siūloma vertinti ekonomiškai naudingiausio
pasiūlymo kriterijumi – ekonominio
naudingumo vertinimo kriterijai ir parametrai, jų
lyginamieji svoriai ir vertinimo tvarka)
Galimybės pirkime taikyti aplinkosaugos
kriterijus
Prieţastys, dėl kurių pirkimas vykdomas

                                           10
neplanine tvarka ( jei reikia)
Numatomas pirkimo būdas


Viešųjų pirkimų įstatymo straipsnis, dalis,
punktas, kuriuo vadovaujantis atlikti pirkimą,
Taisyklių punktas ( papunktis), kuriuo
vadovaujantis atlikti apklausą
Kita reikalinga informacija: planai, brėţiniai,
projektai, darbų kiekių ţiniaraščiai pridedami (
jei reikia)


Prašome pavesti pirkimą vykdyti       ( Pirkimo organizatoriui, Viešųjų pirkimų komisijai)

Paraiška – uţduotis pirkimui suderinta:

Pirkimo iniciatorius
                      (Parašas)   (Vardas, pavardė)  (data)

Vyr. buhalteris
                      (Parašas)  (Vardas, pavardė)  (data)
                                                  11

								
To top