ALPINE SKI _ SNOWBOARD PREPARATION

					            WWW.SWIXSCHOOL.COM
  ALPINE SKI &
  SNOWBOARD
  PREPARATION
  RACING 2010-2011
i
                     SWIX MOLDED SHAFTS
                     IPM TECHNOLOGY
                                                                          INNHOLD
                     Unsurpassed quality and manufacturing is why World Cup skiers prefer
                     Swix shap-molded shafts. Swix is still the only ski pole manufacturer
                     in the world using this technology, which allows us to shape and bend
                     composite shafts to exacting specifications.

                     Swix is the leader in supplying innovative composite poles to the world’s
                     best alpine skiers. Skiers prefer Swix composite poles for their superior
                     technical properties such as:
                     • Strength                                                 Struktur                  2-3
                     • Stiffness
                     • Aerodynamics
                     • Pendulum                                                 Behandling av kanter på snowboard     4-6

                                                                          Behandling av kanter på alpinski      7-9

                                                                          Bruk av børster              15 - 17

                                                                          Faktorer vedr. smøringsvalget       18
                                                                                                          FREMGANGSMÅTER
                                                                          Swix Cera Nova               21 - 31
                                         FAC TS


                                         DHC                                Swix spesialvokser             32
                                         • DH pole based on IPM technology.
                                         • 3 times stiffer than DH poles in
                                          aluminum, giving a much more
                                                                          Bruk av smørejern             34 - 36
                                          explsive start.
                                         • 50% less wind drag than
                                          aluminum poles
                                                                          Reparasjon av belegg og kanter       37

                                                                          Behandling av nye brett og ski       38 - 41
   FAC TS


   MACH
                                                                          Smøring for dagens renn          42 - 43
   • Wing designed composite racing
    pole based on IPM technology.                                                        Roto-børsting av voks           44 - 45
   • Super pendulum for a great
    feeling pole.
   • For slalom, GS and free skiing.                                                       Pålegging av Cera F            46 - 58

                                                                          Voksrensing                59

                                                                          Rengjøring med ny smøringsrens       60 - 61
                                                                          Denne manualen er laget for konkurransekjørere og andre
                                                           COVER:
                                                           AKSEL LUND SVINDAL
                                                           Photo: Alessandro Trovati/
                                                           AP/Scanpix          som ønsker å få det maksimale utbytte av skiene og brettet.

                                                                          Informasjonen i dette heftet er bassert på tilbakemeldinger
                                                           Telenor is the main sponsor
                                                           of Aksel Lund Svindal and   fra vårt suksessfulle Racing Service Team i 2009-2010.
                                                           the Norwegian Alpine Team.
                                                                          Vi er tilstede ved alle store konkurranser med egne testkjø-
                                                                          rere og servicemenn. Testing og produktutvikling skjer i nært
                                                                          samarbeid med skifabrikker, og sammen søker vi å få frem
                                                                          nye og forbedrede produkter.
ii                                                                                                                  1
STRUKTUR

      Når gliflaten på et brett eller en ski har en viss  Strukturmønstre
      overflatestruktur vil den ha bedre gli enn om den  Praktisk talt alle strukturer fremstilles ved hjelp
      var fullstendig glatt og plan.            av steinslipemaskiner. Maskinene har etterhvert
        Før man setter opp kantene på en ski eller    fått gode styrings- og kontrollmuligheter, men
      snowboard (ny eller gammel) er det en fordel å få  det viser seg i praksis at det kan være vanskelig
      dem steinslipt. Steinsliping gir en 100% plan såle  å kopiere eller reprodusere en gitt struktur nøy-
      samtidig som man få satt den strukturen man for-   aktig.
      venter å få mest bruk for.
        Det finnes et stort antall strukturer som kan  LINEÆRE STRUKTURER
      settes i ski-/brettbelegg. I denne manualen vil   Fine strukturer vil være tilnærmet lineære -
      vi for enkelthets skyld behandle de tre vanligste  brukes ofte på kald, finkornet og ny snø.
      typene:                                                  LINEÆR STRUKTUR
                                KRYSSTRUKTURER
      • Lineære strukturer                 De mest brukte strukturene er diagonale struk-
      • Krysstrukturer                   turer, steinslipt slik at de får et kryssmønster.
      • Brutte strukturer                 De virker bedre på snø med middels til høyt fuktig-
                                hetsinnhold, og som har fått en viss kornstørrelse.
                                  Strukturen fremstår, rent visuelt, som diago-
                                nale bånd som går nedover sålen i en viss vinkel i
                                forhold til lengderetningen. For dyp struktur eller
                                for grov struktur vil kunne påvirke svingegenska-
                                pene.

                                BRUTTE STRUKTURER                   KRYSSTRUKTUR
                                Det finnes også et stort antall typer brutte struk-
                                turer som lages med steinslipemaskinen.
                                                           BRUTT STRUKTUR
2                                                                    3
BEHANDLING AV KANTER                                              vinkling av sidekanten blir ofte brukt. Aktuelle
                                                        verktøy for dette er Swix TA288, Swix TA287,
                                                                                             195 - 255
                                                                                                   mm


PÅ SNOWBOARD
                                                        Swix TA388, Swix TA387 og TA3003. Verktøyene
                                                        finner du på side 11.


                                                        FJERNING AV RÅEGG ELLER GRADER PÅ
                                                        BELEGGS- OG SIDEKANTER
GENERELT                        ling av beleggskantene er ofte brukt. Som verktøy    Det vil alltid være små uregelmessigheter eller
                            til dette benytter du Swix TA5, Swix TA10 eller     grader/råegg på kantene som en følge av filingen.
Oppsett av kanter er avhengig av type brett,      Swix TA0515.                      Hvis disse får stå ubehandlet har de en tendens til
brettets egenskaper, bruksområde, løperens                                   å brytes vekk og kantene sløves fortere ned. Bruk
teknikk/ferdigheter og utøverens følelse mot                                  Swix grov diamantbryne TAA200 eller Swix gum-
ulike underlag. Behandling av kanter må tilpasses    HØVLING OG GRUNNPREPPARERING AV             mibryne T994. Se illustrasjon side 39.
av den enkelte. Et godt resultat vil kunne opp-     PLASTSIDEKANTENE/SIDEVEGGENE
nås gjennom testing og erfaring fra forskjellige    Plastsidekanten er en smal kant som er plassert
føreforhold. Tåkant og helkant behandles likt og    rett over sidekanten. For å forme sidekantene      LØPENDE VEDLIKEHOLD
kan eventuelt justeres i etterkant når brettet er    riktig og for å unngå plastmateriale i filverktøyet,  Finjustering for ytterligere forbedringer kan opp-
prøvekjørt. For å oppnå gode egenskaper på snø/     så kan det være fornuftig å høvle av plastside-     nås ved å polere kantene. Polerte kanter er ras-
is er det en forutsetning at kantene er jevne/     kanten litt for å file kun på stålkanten. Dette gjen-  kere, skarpere, og de vil holde seg skarpe lenger.
polerte, uten sår og kutt. Benytter du brettet på    nomføres før grunnprepparering av sidekantene.     For løpende fremtidig vedlikehold vil det i likhet
rail så vil kantene herdes og du vil få problemer    Plastsidekanten gir støtte for stålkanten, så det    med sliping av kniver, være viktig med behandling   SNOWBOARD SKRUSTIKKE (SB031XF)
med filing av kantene. For å rette opp dette må     er viktig at den fjernes gradvis. Hvis det ligger et  av kantene før hver tur i bakken. Hvis det gjen-   Enkel skrustikke i to deler som gir bra støtte både
brettet steinslipes på nytt. Av hensyn til optimal   metallaminat mellom stålkanten og plastsidekan-     nomføres ofte så bruker man lite tid på arbeidet.   i vertikal og horisontal posisjon.
gli og kjøreegenskaper på brettet, er det av betyd-   ten, så skal denne høvles sammen med plastside-     Fest en diamantbryne i filholderen til sidekanten.
ning at belegget er plant med beleggskantene.      kanten. Vi anbefaler en spesialhøvel som er godt    Poler kantene frem og tilbake i lengderetningen.
Hvis det ikke er plant fra brettprodusenten så     egnet for dette arbeidet. Høvelknivene kommer i     Se punkt 4 side 42. Deretter poleres beleggskan-
kan dette rettes opp gjennom steinsliping av en     rund og firkantet utgave. Swix TA100R (rund) og     ten som vist under punkt 6 side 39.
kyndig person.                     Swix TA100SB (firkantet). Den runde høvelkniven       Hvis man ikke får kantene skarpe med kun bruk
   En god snowboardholder som Swix SB31XF og     foretrekkes ofte til cap konstruksjon av brett og    av diamantbryne, kan man grunnpreparere kan-
riktig verktøy er praktisk når brettet skal behand-   firkantet til sandwich konstruksjon. Aktuelle verk-   tene på nytt med fil som er omtalt tidligere. Poler
les. Renslighet i prepperommet og i forhold til     tøy er Swix TA101N, Swix TA102 eller Swix TA103.    med bryne i etterkant av dette.
verktøyet er av betydning for resultatet.        Til slutt kan man bruke panserfil Swix T108 for
   Fremgangsmåte og bruk av verktøy er beskre-    lage en jevn og fin overflate langs sideveggene.
vet trinn for trinn fra side 37.            Avslutt med fint Swix silicon-karbid papir 180#     AVRUNDING OG JUSTERING AV STÅLKANTENE
                            og Swix Fibertex T264. Det skal kun jobbes på      Hvis du føler at brettet graver eller skjærer for
                            sideveggene og ikke stålkantene. Se illustrasjon    mye i inngangen på veggene i halfpipen så kan
FILING OG GRUNNPREPPARERING AV             side 39.                        avrunding av kantene motvirke dette. Bruk en
BELEGGSKANTENE                                                 gummibryne eller en diamantbryne som settes på
Hengende eller liggende kanter vil si å skråstille                               eggen av kanten. Sløv kantene rundt «nosen» og
beleggskantene ved en fast vinkel under filing (se   FILING OG GRUNNPREPPARERING AV             «tailen». I utgangspunktet sløver du ikke lengre
illustrasjon side 9). Ved å «legge» beleggskantene   SIDEKANTENE                       inn på brettet enn 10-15 cm. Prøv brettet og du
vil man oppnå lettere dreibarhet og kontroll av     Vinkling eller skråstilling av sidekantene gir     kan eventuelt sløve mer eller lengre inn på brettet
brettet gjennom svingen. I tillegg vil det bidra til  bedre grep i snø- eller isoverflaten. Jo spissere    i etterkant. På andre typer brett og bruksområder
bedre flyt sideveis og rotasjonsbevegelser når     vinkel mellom beleggskant og sidekant, desto      anbefaler vi helskarp kant hele veien. Da utnytter
brettet er plant mot underlaget. 0,5 til 1 grad vink-  mer aggressiv blir kanten å kjøre på. 2 til 3 grader  du hele lengden på stålkantene og innvingen på
                                                        brettet.
4                                                                                                              5
BEHANDLING AV SÅR ELLER KUTT I
STÅLKANTENE                                            BEHANDLING AV KANTER
                                                  PÅ ALPINSKI
Dersom man har kommet borti stein og skade-
stedene er blitt herdet, må man behandle ska-
destedene med et sandbryne, eksempelvis Swix
sandbryne T240 før kantene files. Hvis ikke dette
gjøres vil ikke filen få grep og dermed skli over de
herdete stedene. Å fjerne skadete partier med et
bryne er enkelt og effektivt. Påfølgende filing vil                        GENERELT                         På slalåm kan enkelte foretrekke 0 grader vinkling.
bli mye lettere og man unngår at filen lett blir slø-                                                    Kantene tar litt mer momentat og skiene kan føles
vet. Se illustrasjon punkt 4 side 37.                               Oppsett av kanter er avhengig av type ski, skienes    mer aggressive mot underlaget. Dette stiller krav
                                                  egenskaper, bruksområde, løperens teknikk/fer-      til at løperen behersker dette styrkemessig og kjø-
                                                  digheter og utøverens følelse mot ulike underlag.    reteknisk. Som verktøy til behandling av belegg-
                                                  Behandling av kanter må tilpasses av den enkelte.    skantene benytter du Swix TA05, Swix TA075,
                                                  Et godt resultat vil kunne oppnås gjennom testing    Swix TA010 eller Swix TA0515. Verktøyene finner
                                                  og erfaring fra forskjellige føreforhold. Begge     du på side 11.
                                                  kanter behandles likt og kan eventuelt justeres
                                                  i etterkant når skiene er prøvekjørt. For å oppnå
                                                  gode egenskaper på snø/is er det en forutsetning     HØVLING OG GRUNNPREPPARERING AV
                                                  at kantene er jevne/polerte, uten sår og kutt.      PLASTSIDEKANTENE/SIDEVEGGENE
                                                  Av hensyn til optimal gli og kjøreegenskaper på     Plastsidekanten er en smal kant som er plassert
                                                  skiene, er det av betydning at belegget er plant     rett over sidekanten. For å forme sidekantene
                                                  med beleggskantene. En god skrustikke som Swix      riktig og for å unngå plastmateriale i filverktøyet,
                                                  T149-50 og riktig verktøy er praktisk når skiene     så kan det være fornuftig å høvle av plastside-
                                                  skal behandles. Renslighet i prepperommet og i      kanten litt for å file kun på stålkanten. Dette gjen-
                                                  forhold til verktøyet er av betydning for resulta-    nomføres før grunnpreparering av sidekantene.
                                                  tet.                           Plastsidekanten gir støtte for stålkanten, så det
                                                    Fremgangsmåte og bruk av verktøy er beskre-     er viktig at den fjernes gradvis. Hvis det ligger et
                                                  vet trinn for trinn fra side 37.             metallaminat mellom stålkanten og plastsidekan-
                                                                              ten, så skal denne høvles sammen med plastside-
                                                                              kanten. Vi anbefaler en spesialhøvel som er godt
                                                  FILING OG GRUNNPREPPARERING AV              egnet for dette arbeidet. Høvelknivene kommer i
                                                  BELEGGSKANTENE                      rund og firkantet utgave. Swix TA100R (rund) og
                                                  Hengende eller liggende kanter vil si å skråstille    Swix TA100SB (firkantet). Den runde høvelkniven
                                                  beleggskantene ved en fast vinkel under filing      foretrekkes ofte til cap konstruksjon av ski og
                                                  (se illustrasjon side 9). Ved å ”legge, ”henge” eller  firkantet til sandwich konstruksjon. Til slutt kan
                                                  vinkle beleggskantene vil man oppnå følgende       man bruke panserfil Swix T108 for lage en jevn
                                                  egenskaper på skiene:                  og fin overflate langs sideveggene. Avslutt med
                                                  • Kanten tar ikke momentant mot underlaget,       fint Swix T350 silicon-karbid papir 180# og Swix
                                                  men skjærer litt mer progressivt.            Fibertex T264. Det skal kun jobbes på sideveg-
                                                  • Man oppnår lettere dreibarhet av skiene og       gene og ikke stålkantene. Se illustrasjon side 39.
                                                  kontroll gjennom svingfasen.
                                                  • Inner- og ytterkanter blir mindre aggressive
                                                  sideveis mot snøunderlaget eller i horisontal-      FILING OG GRUNNPREPPARERING AV
                                                  planet. Dette motvirker risikoen for at kantene     SIDEKANTENE
                                    Rider: Per Iver Grimsrud  ”hooker” tak i snøen og at skiene skjærer ukontrol-   Vinkling eller skråstilling av sidekantene gir bedre
                                      Photo: Carl Ostberg  lert ut til sidene. Spesielt viktig i fartsdisiplinene  grep i snø- eller isoverflaten. Jo spissere vinkel
                            Courtesy of SnowboardForbundet (NOR)
                                                  super-G og utfor.                    mellom beleggskant og sidekant, desto mer6                                                                                                         7
                             «aggressiv» blir kanten å kjøre på. Antall grader   skjærer ut til siden i inngangen på svingen eller at
                             vil være avhengig av egenskapene til skiene, løpe-  bakskien henger igjen, kan det være fornuftig å
                             rens teknikk/ferdigheter, skienes bruksområde     avrunde eller korrigere kantene gradvis. Ta med
                             (SL, SSL, SG, utfor) og underlagets beskaffenhet.   en Swix gummibryne T992 eller T994 i lomma og
                             Start med liten vinkel på filholderen og eventuelt  utfør dette mens du tester skiene. Sett brynet på
                             øk utfra erfaring. På barn og juniornivå velges det  eggen, beveg det frem og tilbake. Ta litt og litt fra
                             ofte 3 grader. På World Cup nivå kan det benyttes   tuppen og bakover. Ca. 25-35 cm fra tuppen og
                             opp mot 5 grader i slalåm. Aktuelle verktøy for    bakover. Inntil 5 cm på bakskien.
                             dette er Swix TA288, Swix TA287, Swix TA388,
                             Swix TA387 og TA3003. Se illustrasjon side 9.
                                                        BEHANDLING AV SÅR ELLER KUTT I
                                                        STÅLKANTENE
  «WORLD CUP» SKRUSTIKKE                FJERNING AV RÅEGG ELLER GRADER PÅ           Dersom man har kommet borti stein og skade-
  FOR ALPINSKI (T0149-50)               BELEGGS- OG SIDEKANTER                stedene er blitt herdet, må man behandle ska-
  Swix skrustikke i tre deler. Bredere midtstykke   Det vil alltid være små uregelmessigheter eller    destedene med et sandbryne, eksempelvis Swix
  på 50 mm som gir bedre grep og stabilitet når    grader/råegg på kantene som en følge av filingen.   sandbryne T240 før kantene files. Hvis ikke dette
  det jobbes på carving ski og radial ski. 40 mm til  Hvis disse får stå ubehandlet har de en tendens til  gjøres vil ikke filen få grep og dermed skli over de
  85 mm.                        å brytes vekk og kantene sløves fortere ned. Bruk   herdete stedene. Å fjerne skadete partier med et
                             Swix grov diamantbryne TAA200 eller Swix gum-     bryne er enkelt og effektivt. Påfølgende filing vil
                             mibryne T994. Se illustrasjon side 39.        bli mye lettere og man unngår at filen lett blir slø-
                                                        vet. Se illustrasjon punkt 4 side 37.

                             LØPENDE VEDLIKEHOLD
                             Finjustering for ytterligere forbedringer kan opp-
                             nås ved å polere kantene. Polerte kanter er ras-
                             kere, skarpere, og de vil holde seg skarpe lenger.
                                                         GENERELLE RETNINGSLINJER FRA WORLD CUP:
                             For løpende fremtidig vedlikehold vil det i likhet
                             med sliping av kniver, være viktig med behandling    Slalåm hengende kant     = 0° til 1°       Slalåm sidekant    = 3° til 5°
                             av kantene før hver tur i bakken. Hvis det gjen-
                                                         Storslalåm hengende kant = 0° til 1°         Storslalåm sidekant = 3° til 5°
                             nomføres ofte så bruker man lite tid på arbeidet.
                             Fest en diamantbryne i filholderen til sidekanten.   Super G hengende kant    = 0,5° til 1°      Super G sidekant   = 3°
                             Poler kantene frem og tilbake i lengderetningen.    Utfor hengende kant     = 0,5° til 1°      Utfor sidekant    = 3°
                             Se punkt 4 side 42. Deretter poleres beleggskan-
                             ten som vist under punkt 6 side 39.
                               Hvis man ikke får kantene skarpe med kun bruk
                             av diamantbryne, kan man grunnpreparere kan-
                             tene på nytt med fil som er omtalt tidligere. Poler
                             med bryne i etterkant av dette.
                                                                    Plastsidekant

                             AVRUNDING OG JUSTERING AV STÅLKANTENE                           Stålkant                     Stålkant
                             Man bør unngå å avrunde kantene foran ved tup-
                                                                          Belegg                      Belegg
                             pen og på bakskien. For å utnytte egenskapene på
                             skiene maksimalt anbefales det skarpe stålkanter     1,0°
                                                           0,5°
                             i hele lengderetningen. Da utnytter hele innsvin-
                             get/svingbuen på skiene. I bratt terreng legges     Filing av beleggskant - vanligvis 0,5 til 1 grader.  Filing av sidekant.
                             det ekstra trykk over fremskien og det er da viktig
                             at frempartiet er skarpt. Hvis du føler at tuppen8                                                                                                       9
                             Filverktøy
                             Swix’s filer og bryner er laget spesielt for å til-
                             fredsstille de behov man har i forbindelse med
                             et optimalt vedlikehold av ski og snowboard.
   «RACING» SMØREBORD (T0076)               Detaljer vedrørende filene, eksempelvis
   Solid smørebord for racing med anti-skli knotter  kromherding, tykkelse, kuttevinkel, dybde, antall
   for optimal stabilitet. Justerbar høyde, 85 eller  tenner pr. cm etc., er resultat av samarbeid med
   90 cm. Topplate: 120 x 45 cm. Vekt: 15,5 kg     de fremste servicemenn og filprodusenter.
                             Brynene er laget for å få utført arbeidet med mest
                             mulig presisjon.
                                                                        Filholderklemme
                                                                          (TA22)

                                                        Filholdere til sidekantfiling
                                                        1° (TA289), 2° (TA288), 3° (TA287),
                                                        4° (TA286), 5° (TA285)
                                                        Filholder til sidekantfiling
                             Professional Base-Edge Bevel File Sleeves       med kulelager og klemme for ski og snowboard.
                             0.5° (TA005), 0.75° (TA0075), 1° (TA010),       4° (TA86), 3° (TA87), 2° (TA88), 1° (TA89)
                             1.5° (TA015)
                             Swix høvel for plastsidekanter (TA103)        Filholder til sidekantfiling (TA3003)
                                                        Profesjonell sidekant sliper. Kan justeres fra 90 til
                                                        85 grader.10                                                                                 11
POLERINGSVERKTØY                                                RACING FILER                                   12 cm
Diamantbrynene er laget for å bearbeide sidekan-                                Fra vårt sortiment kan vi tilby spesialfiler av beste
ter og beleggskanter. De kan brukes uten vann.                                 kvalitet. Filene er laget etter våre spesifikasjoner                      15 cm
  Det spesielle med diamantbryner er lang      Diamant bryne (TAA600/TAA600S)              for å tilfredsstille profesjonelle servicemenn.
                                                                                    Fin Racing kromfil (T104X120B/T104X)
levetid og de gode slipeegenskapene. I prinsippet   Fint, korningsgrad #600, 100 mm/70 mm.                                      12 og 15 cm. 20 tpcm. Krom «Finish» fil. Svært
deles brynene inn i ulike grovheter. Desto finere
                                                                                    holdbar.
brynene er desto glattere og polerte blir kantene.
De fineste brynene er lite egnet til å ta ujevnhe-
ter, grader og sår i kantene. For å bevare egenska-
pene til brynene er det viktig at de rengjøres. Bruk
lunket vann og oppvaskmiddel.             Diamant bryne (TAA1000/TAA1000S)
                            X-Fint, korningsgrad #1000, 100 mm/70 mm.
                            Avsluttende bryne når man skal ha en speilblank                                              12 cm
                            og glatt «finish». Brukes spesielt mye i fartsdisi-
                            pliner for optimal nøyaktighet i skjæret.                                                             20 cm

Diamantbryne (TAA100)                                              Fin World Cup Racing Pro fil (T103XF100B)        Krom «All Purpose» fil (T106X120B/T106X)
X-Grovt, korningsgrad #100. Dette brynet brukes                                 100 mm, 22 tpi. Rustfritt stål. Ekstremt skarp og    12 og 20 cm. 16 tpcm. 2nd cut, den beste «all
til å ta ned «graden» og for å slipe opp kantene.                                presis høykvalitets fil som brukes for å sette den   round» filen Swix har laget for butikk så vel som
Med dette fjernes dessuten herdet stål etter at                                 perfekte kantgeometrien. Dette er en ny genera-     for hjemmebruk. Brukes til filing av sidekant eller
kanten har truffet stein.                                            sjon filer som er så skarp at den reduserer beho-    beleggskant under grunnprepparering. Denne er
                            Keramisk sten (T998)                   vet for flere filer og «finish» filer. Denne varer   holdbar utover alle andre filer i samme kategori. Et
                            Til polering, siste finish, av kantene. Meget viktig å  10 ganger så lenge som standard filer.         «must» for enhver skikjører.
                            bruke for å unngå at «gradene» fra filingen «brek-
                            ker» av stålkantene. Brukes med filholder.
                                                                                                 12 cm

                                                                                                             20 cm
Diamantbryne (TAA200)
Grovt, korningsgrad #200. Brukes for å ta ned                                  Fin World Cup Racing Pro fil (T103X100B)        Krom «Bastard» kantsettings fil (T107X120B/
«graden» og til vedlikehold av skarpe og presise                                100 mm, 17 tpi. Rustfritt stål. Ekstremt skarp og    T107X)
kanter. All-round bryne.                Lommebryne (T240)                    presis høykvalitets fil som brukes for å sette den   12 og 20 cm. 13 tpcm. Grov. Den beste filen for å
                            En fin og en grov side. Brukes før filing til å fjerne  perfekte kantgeometrien. Dette er en ny genera-     sette den første ønskede vinkelen på sidekanten.
                            herdet stål og uregelmessigheter fra steiner.      sjon filer som er så skarp at den reduserer beho-    Tar mer enn T106 og T104.
                                                        vet for flere filer og «finish» filer. Denne varer
                                                        10 ganger så lenge som standard filer.
Diamantbryne (TAA400)
Medium, korningsgrad #400. Dette er det andre     Gummibryne (T992)
brynet man «må ha» for å opprettholde skarpe og    Mykt, grått, for sløving/avrunding av stålkanter.    Medium WC Racing Pro fil (T102X100B)          Spesialdesignet panserfil (T108X)
presise kanter. Fra og med dette brynet får kanten                               100 mm, 13 tpi. Rustfritt stål. Ekstremt skarp og    30 cm anti-rust behandlet grov fil, 13 tpi.
en fin poleringsglans.                 Gummibryne (T994)                    presis høykvalitets fil som brukes for å sette den   Kan monteres på et smørebord og brukes til å slipe
                            Hard gummibryne brukes til polering av kanter.      perfekte kantgeometrien. Dette er en ny genera-     plexisiklinger, og til å fjerne overskytende polyety-
                                                        sjon filer som er så skarp at den reduserer beho-    len etter pådrypping av P-tex stift T171 og T170.
                            Gummibryne (T995)                    vet for flere filer og «finish» filer. Denne varer
                            Gummibryne, ekstra hard. Brukes etter filing for å    10 ganger så lenge som standard filer.
                            fjerne «graden»/mikrokanten.12                                                                                                             13
SWIX GEAR

                                             BØRSTING AV SÅLER

                                             Generelt om Swix børsteprogram

                                             Swix’ børsteprogram er under stadig utvikling og
                                             forbedring basert på tilbakemeldinger fra Swix
                                             Racing Service som er vår enhet som er til stede
                                             og jobber med alle verdens beste nasjoner ved
 SWIX UNIVERSAL PACK / RE014                   SWIX TECH PACK / RE010  hvert World Cup renn i alle disipliner. Resultatet
                                             er at våre kunder garanteres høyeste kvalitet på
                                             produktene og de siste forbedringer og metoder
                                             fra smøre teamene.
                                               Swix børsteprogram deles inn i tre hovedka-
                                             tegorier, i tillegg kommer en prisgunstig økonomi
                                             linje.

                                             • Swix børster for bruk før gliding for å gjenvinne
                                             sålens struktur og overflate. Disse børstene fjer-
                                             ner voks ut av strukturen, fjerner oksiderte fibere
   COACH VEST II / RE013                    COACH VEST II / RE012  og forurensning fra sålen. Dessuten «åpner» de
                                             skienes såler for bedre å absorbere ny voks.      Innenfor hver av kategoriene har børstene blitt
                                                                         håndplukket for å inneha særegne kvaliteter.
                                             • Swix børster for bruk etter gliding og sikling for  I dette ligger valg av spesifikke fibere i rett lengde
                                             å børste overflødig voks ut av sålens struktur. De   med riktig tykkelse og stivhet, og sist, men ikke
                                             er helt nødvendige for at skienes struktur skal    minst, i rett tetthet på børsten – alt for å oppnå
                                             komme til sin rett. Børstene i denne kategorien er   den optimale effekt i forhold til bruksområdet.
                                             for mange de viktigste da det er med disse man     Ved å spesifisere kravene ned til minste detalj har
                                             gjør den største jobben.                hver av Swix børstene sin egen «personlighet»
                                                                         og hensikt.
                                             • Swix «Cera F» børster har til hensikt å børste      De fleste av børstene kommer i to størrelser.
                                             opp og vekk samt å gi pulveret (eller liquid/solid)  Den mindre rektangulære er lett i bruk og å putte
                                             som er varmet inn i sålen den nødvendige        i smørekofferten. De større ovale børstene er
                                             finishen. Alle seriøse skiteknikere vil bruke egne   effektive i bruk spesielt ved preparering av flere
COACH START PACK DUFFEL / SGI07                  SWIX TRI PACK / G0004  børster kun for Cera F og aldri ødelegge finishen   par ski eller snowboard.
                                             med børster som brukes med andre produkter.
                 SWIX ALPINE POLE BAG / R0299
14                                                                                                  15
Børster etter voksing og sikling                   ROTO-BØRSTER
T179B/T179O Medium stålbørste                     Ved bruk av Roto-børster kan det spares inn
(eller T162B/T162O Medium bronsebørste)                mye tid hvis det skal prepareres mange par ski
Brukes etter innvarming og sikling. For fjerning av          eller snowboard. For lagledere som har ansvar for
voks i strukturen. 10-12 drag.                    mange løpere, er dette en ren nødvendighet. Det      T16M           T14HPS
                                   er mange av de mest kjente servicefolkene som
T160B/T160O Blå nylonbørste              T179B  T179O  alltid bruker Roto-børster som første behandling
En fin nylonbørste for avsluttende polering.             etter siklingen, for deretter å foreta poleringen
4-5 drag.                               med håndbørste. Roto-fleece brukes ofte på
                                   Cera F pulver, solid og liquid.
T191B Spesialbørste                            Rotasjonshastighet på drill fra ca. 1000 til
Stålbørste med ultra fin bust. Brukes til gjen-            2000 anbefales.                      T17W            T14HN
oppfriskning og rengjøring av belegg mellom      T162B  T162O
slalåmomgangene. Kan også brukes før pålegging            T16M Hestehårbørste
av voks.                               For innledende børsting av alle vokstyper. Brukes
                                   også på Cera F. Ikke bruk samme børste på vanlig                T14SS - 100 mm
                                   voks som til Cera F. 100 mm bred.
                           T160B  T160O
Børster for Cera F Pulver                       T17W Hvit eller blå myk nylonbørste            T18F        T14SL - 200 mm
                                   Poler børste for voks og Cera F. Også brukt som
T194B/T194O Stiv nylonbørste                     allround børste. 100 mm bred.
For å børste opp (ikke bort) Cera F pulver etter                                     NB!
innvarming (og før innvarming av FC7 og FC78 for           T18F Fleece                     • Bruk alltid beskyttelsesbriller ved bruk av
annen gang). 4-5 drag frem og tilbake.        T191B      Fleece øker glideffekten på Cera F pulver når det   Roto-børster.
                                   er varmere enn -4°C. Varm inn Cera pulveret først  • Bruk beskyttelsesdeksel (T12PS) for å
                                                              beskytte ansiktet mot partikler. Bruk ikke for
T157B/T157O Hestehårbørste                      lett med smørejern for at det skal feste seg til
                                                              hardt press, la børsten gjøre arbeidet!
(eller T164B/T164O Villsvinsbørste)                  belegget. Fleecen bør brukes noen ganger før den  • Børst fra tuppen og bakover, og med rota-
For å børste bort Cera F pulver. 10-12 drag.             gir optimal effekt. 100 mm bred.           sjons-retning slik at partiklene slynges mot
                                                              bakski eller «tailen».
                                   T14HPS
                                   Håndtak med 100 mm lang aksel og 100 mm bredt
                           T194B  T194O
                                   deksel.
                           T164B  T164O
   Det anbefales å bruke separate          T157B  T157O
   børster til Cera F.
16                                                                                      17
FAKTORER SOM PÅVIRKER
SMØRINGSVALGET

Temperatur                      tallstruktur, med skarpe kanter og relativt stor
Temperaturangivelser på Swix voksprodukter      inntrengningsevne, kreve en relativt hard voks,
refererer både til snø- og lufttemperaturer.     men det kreves også alltid god vannavstøtende
Hvis bare en temperatur er angitt eller hvis det   evne. Dette er normalt forhold hvor CERA F viser
vises plussgrader, er det alltid lufttemperatur    sin suverenitet.
det vises til. En avlesning av lufttemperatur på et    Kunstsnø er i dag ganske vanlig i mange kon-
termometer, plassert i skyggen, er det viktigste   kurransesituasjoner. Ved lav temperatur og rela-
utgangspunkt for smøringsvalg. Dette bør gjøres    tivt nylaget «snø», vil vi i praksis kjøre på harde
på flere punkter nedover langs løypetraseen,     iskorn. Det er da man trenger voks med høy andel
idet man er særlig oppmerksom på de kritiske     syntetisk parafin som CH4, LF4, HF4, CH6, LF6
områdene som kan være slake partier eller spesi-   eller HF6. Etter hvert som kunstsnøen blir eldre og
elt soleksponerte steder.               deltar i de daglige svingninger forårsaket av ytre,
  Snøtemperatur, målt akkurat i overflaten er    meteorologiske forhold, vil den bli mer og mer lik
også en meget viktig parameter, i særdeleshet like  et vanlig snødekke og vanlig voksvalg vil bli aktuelt.
i underkant av null og noen grader lavere. Husk      Ved økende og vedvarende lufttemperatur
imidlertid på at snøens maksimale temperatur er    over 0°C vil snøens innhold av fritt vann tilta. Først
null grader.                     når hele snødekket har nådd 0°C, vil avrenning
  Når det er varmegrader i luften, er det snø-   finne sted. Da er det behov for en myk voks med
ens frie vanninnhold og korningsgrad som er de    høy vannavstøtende evne, samtidig som man har
vesentligste faktorer ved smøringsvalget.       satt en grov struktur i belegget.

Fuktighet                       Snøfriksjon
Relativ luftfuktighet er også en viktig parameter,  Friksjonen mot is og snø er en blandet friksjon.
spesielt når snøen er ny og vi befinner oss i nær-  Det betyr at fenomenet hverken er en ren tørrfrik-

                                                        How to get good glide?
heten av null grader.                 sjon eller en ren væskefriksjon. Kontakten mellom
  Disse målingene er alltid, på grunn av instru-  skien/brettet og underlaget vil være dels fast,
mentene, noe usikre, men det betyr ikke så meget.   dels væske.
Det viktigste er å ha klart for seg om det er tørt,
ca. 50% eller lavere, normal fuktighet 50-80%
                             Ved meget lave temperaturer vil friksjonen
                           som oppstår etterhvert kunne beskrives som tørr-
                                                        Try Swix School at www.swixschool.com
eller fuktig, 80-100%.                friksjon. Ved mildere temperaturer rundt -4°C til
                           -10°C, vil vannfilmen som dannes mellom ski/brett    Always available and free of charge!
Snøens korningsgrad                  og snø ha en optimal tykkelse dvs. at det er i dette
Snøens korningsgrad, det vil si strukturen i selve  området man fra naturens side har den beste
snøoverflaten, vil alltid være en viktig parameter,  gliden.
enten vi er over eller under 0°C. Fallende eller     Etter hvert som man nærmer seg smeltepunk-
nyfallen snø vil alltid være vanskeligere å beher-  tet, 0°C, vil vannfilmen øke i tykkelse, og hvis det
ske enn gammel snø utfra et smøringsteknisk      er ytre betingelser for smelting til stede vil etter-
synspunkt, særlig i nærheten av snøens og isens    hvert fritt vann sirkulere mellom snøpartiklene.
smeltepunkt, 0°C.                   Kontaktflaten mellom ski/brett og snø vil øke,
  Når snøen er ny, vil den opprinnelige krys-    og friksjonen blir større. Man vil få sug.18                                                                         19
   CERA F – PULVER,
   FAST FORM ELLER FLYTENDE

   SWIX CERA F
   • fortsatt mest brukt
   • fortsatt den raskeste
   • fortsatt høyeste renhetsgrad
   • fortsatt flest seire   Swix var først på markedet i 1988 med 100%
   fluorkarboner. Det finnes mange fluorholdige
   glidprodukter på markedet, men bare et fåtall
   har gjennomgått den samme syntese som
   Cera F-linjen.

   Resultatet er:
   • Høy akslerasjon og hastighet
   • Høy vann- og smussavstøting
   • Svært høy renhetsgrad
   • Høy slitestyrke og god heft til sålematerialet

   Cera F inneholder ingen klor- eller svovelkjeder.  Husk sikkerheten
   Nedbryter ikke ozonlaget i atmosfæren.
                             CERA F, enten det er i pulverform eller i
                             gass-fase, må ikke utsettes for høye tem-
                             peraturer. 300°C er en sikker øvre grense.
                             CERA F må derfor ikke utsettes for flam-
                             men fra smørebrennere eller varmepistoler.
                             Stråleovner må ikke benyttes og røyking er
                             absolutt forbudt.

                             Anbefalt arbeidstemperatur ligger på 150°C
                             til 165°C, altså langt under den temperatur
                             hvor spalting av CERA F kan finne sted.
20                                                   21
Kategori 1:                                                  Pålegging av Cera F pulver
100% Fluorokarbon                                                                          6.
                                                       med smørejern og med kork               Avsluttende børsting med en blå nylonbørste
Cera F pulver                                                                            (T160) ca. 10 drag. Bruk faste, korte drag mens du
                                                       Swix pålegningsteknikker finnes også         jobber deg nedover sålen fra tuppen og bakover.
                                                       i videoform i «Swix School» på vår          Tørk av evt. overskytende pulver med Fiberlene.
                            FC8X – Cera F pulver                  hjemmeside www.swix.no.                Videre polering er ikke nødvendig.
                            Bruksområde på begge sider av null grader, med                                  For FC10X og FC8X anbefales bare én innvar-
                            idealområde fra -4°C til +4°C, og dekker de fleste,  Pålegging av Cera F med smørejern øker slitestyr-   ming. For FC78 og FC7 bør man varme inn to gan-
                            normale vinterforhold. FC8X er derfor det mest     ken på voksen.                    ger p.g.a. pulverets høye smeltepunkt.
                            benyttede produkt i serien. Varmes inn en gang.                               Dette betyr at etter å ha børstet opp pulveret (pkt.
                            Jernet settes på ca. 160°C. Ett drag med jernet skal                             4) bør man ta ett 5 sekunders drag til med smøre-
                            normalt foregå i løpet av ca. 4-5 sek. på en skøy-   INNVARMING MED SMØREJERN:               jernet før man fortsetter med børsting.
                            teski. Kan også legges på ved hjelp av Roto-fleece   1.
Cera F pulver leveres nå i større pakninger på     eller korkes inn for hånd.               Smørejernet stilles på følgende grader for      Merk!
30 gram. De nye pakningene gjør det lettere å       Anbefalte underlagsvokser er HF8,         FC78: 165°C                      Det anbefales ikke å bruke børster med metallbust
strø på.                        HF8BW eller LF8.                    FC7: 160°C                      når man skal børste Cera F pulver eller Cera F
                                                       FC8X: 160°C                      Turbo såpe.
FC78 - Super Cera F pulver for gammel snø       FC10X - Cera F pulver for våt snø           FC10X: 160°C
Et Cera F pulver med stort bruksområde fra +1°C    «Varm» Cera F for våt snø. Idealområde 0°C og     FC10B0: 150°C
til -10°C. Ligger mellom FC8X og FC7. Høyt smel-    varmere. Jernet settes på ca. 160°C. Ett drag med                              HÅNDKORKING:
tepunkt. Anbefalt innstilling på smørejernet er    jernet skal normalt foregå i løpet av ca. 4-5 sek.   2.                          1.
165°C. Varmes inn, børstes opp og varmes deret-    på en skøyteski. Kan også legges på ved hjelp av    Fordel Cera F pulveret jevnt utover sålen, eller   Fordel Cera F pulveret jevnt utover sålen. Når man
ter inn på nytt. Anbefalte underlagsvokser er HF6,   Roto-fleece eller korkes inn for hånd.         hvis man bruker en Cera F Turbo såpe så gni på et   korker trengs det mindre pulver enn når man
HF6BW, HF7, HF7BW, HF8, HF8BW.               Anbefalte underlagsvokser er HF10, HF10BW     dekkende lag.                     varmer inn med smørejern. Man kan også gni på et
   NB! Anbefales bare benyttet av erfarne smø-    eller LF10.                                                 dekkende lag med Cera F Turbo såpe.
rere på grunn av faren for å ødelegge sålen ved                                Foreta noen lette berøringer med jernet bare for å
denne relativt høye arbeidstemperaturen.        FC10B0 - Cera F «Black Snow» pulver          feste voksen til belegget.              2.
                            Cera F for våt, omdannet, skitten snø, 0°C til                                Poler med Swix naturkork (T22/T20). Bruk jevnt
FC7 - Cera F pulver for kaldt føre           +20°C. FC10 med svart, smørende additive som      3.                          trykk for å skape nok varme.
Stort bruksområde på kuldegrader, ny eller gam-    bidrar til friksjonsreduksjon på forurenset våt snø.  Ta ett drag med jernet for å smelte pulveret inn
mel snø, -2°C til -30°C. Temperatur på smørejern    Jernet settes på 150°C og føres en gang, med ett    i belegget. Ikke bruk mer enn 5 sekunder på hele   3.
ca. 160°C. Ett drag med jernet skal normalt foregå   drag på 4-5 sek. Kan også legges på ved hjelp av    skien eller brettets lengde.             Puss frem og tilbake med hestehårsbørste (T157)
i løpet av ca. 4-5 sek. på en skøyteski. Varmes inn,  Roto-fleece eller korkes inn for hånd.                                    eller villsvinbørste (T164) for å få pulveret ytterli-
børstes opp og varmes deretter inn på nytt. Kan      Anbefalte underlagsvokser er HF10BW eller     4.                          gere inn i belegget.
også legges på ved hjelp av Roto-fleece eller kor-   HF8BW.                         Børst opp pulveret med en stiv nylonbørste
kes inn for hånd.                                               (T194). Ta faste drag frem og tilbake. (Hvis man   4.
  Anbefalte underlagsvokser for FC7 er vanligvis                              har lagt på FC78 eller FC7 skal man etter dette    Børst ut overskytende pulver med en blå nylon-
HF6, HF6BW eller HF7, HF7BW.                                         punktet ta et nytt drag med smørejernet.)       børste (T160). 10 til 15 drag.

                                                       5.
                                                       Fortsett med hestehårsbørste (T157) eller villsvin-
                                                       børste (T164). 10-15 drag.
22                                                                                                           23
                                          Kategori 1:
                                          100% Fluorokarbon

   NOEN SIKKERHETSREGLER                             Cera F Turbo - såpe

   • Sørg alltid for å arbeide i et godt ventilert rom. Sørg for tilgang av
    frisk luft eller skikkelige vifter. Ofte neglisjerer rennarrangører dette  Cera F Turbo er sintret pulver og leveres i
    og henviser løpere til dårlig ventilerte kjellerrom, garasjer o.l.     20 grams blokker. Konsistensen er tilpasset slik at
                                          påleggingen er enkel.
                                           Cera F Turbo er laget for en hurtig og effektiv
   • Skismøring skal ikke utsettes for åpen flamme. Røking må ikke finne     påføring av eksempelvis et akselererende lag mel-
    sted der man bruker fluorkarbonholdige produkter. Disse produk-       lom to rennomganger.
    tene skal ikke utsettes for temperaturer over 300°C. Temperaturen
    fra et vanlig smørejern vil ikke overskride denne grensen.         1.
                                          Gni på et jevnt dekkende lag.

   • Brukes roterende, elektriske børster, vil det lett oppstå mye støv-     2.
    partikler fra voksen. Det anbefales i denne sammenheng å bruke en      Poler med Swix naturkork (T22/T20).
    maske med støvfilter for å unngå at dette materialet pustes inn.
                                          3.
                                          Børst sålen med kombibørsten med kork og nylon-
                                          bust (T196) eller en blå nylonbørste (T160).
   • I forbindelse med «roto-børsting» anbefales også bruk av beskyt-
    telsesbriller da både bust og partikler kan treffe øyet med uheldige
                                          Cera F Turbo kan også varmes inn med smørejern.
    følger.
                                          Se egne påleggingstips for dette.


   • Hvis man skal smøre mange par ski, og kanskje skal oppholde seg i      FC7WS - Cera F Solid «Cold» Turbo
    smørerommet i mange timer, kan en beskyttelsesmaske være aktu-       100% fluorkarbon i fast blokk. Bruksområde fra
    ell. Masken skal da være av en type som gir beskyttelse mot organis-    0°C til -20°C. Brukes på omdannet kunstsnø.
    ke gasser. En slik maske anbefales når man skal foreta beleggsrepa-     Brukes alene eller som topping.
    rasjoner ved hjelp av brennende stenger eller polyetylen strimler.
                                          FC8WS - Cera F Solid «White Uni» Turbo
                                          100% fluorkarbon i fast blokk. Bruksområde fra
   • Vær kritisk ved valg av skirens. Sørg for god utlufting. Filler og     +4°C til -4°C. For finkornet snø. Stort bruksom-
    Fiberlene, dynket med rensevæske, må ikke slenge rundt og skal       råde på ren snø og dekker de vanligste vinterfor-
    fjernes så raskt som mulig.                         hold. Brukes alene eller som topping.

                                          FC10BS - Cera F Solid «våt» Turbo
   Sjekk evt. www.swixsport.no for oppdatert informasjon.            100% fluorkarbon i fast blokk. Bruksområde fra
                                          0°C til +20°C. For grovkornet og skitten, våt snø.
                                          Det sorte additiv har en positiv innvirkning på
                                          gliden på forurenset snø. Brukes alene eller som
                                          topping.
24                                                                    25
Kategori 1:
100% Fluorokarbon

Cera F Liquid – flytendeSlik får du den aller beste gliden
Swix Cera F Liquid legges på som et siste lag for
å oppnå maksimal glid i forskjellige konkurranse-
situasjoner. Teknologien bygger på erfaringer fra
Cera F pulver og har gitt tilsvarende resultater.
   Fordelen med væsken er at den er rask å
legge på og kommer særlig til bruk der det er
flere omganger, eksempelvis i annen omgang
i alpine renn og i snowboard. Brukes oftest på noe
omdannet snø, fuktig til våt. Det er flere mulige
                            FC8L Cera F Liquid
påleggingsmetoder:
                            100% Fluorkarbon. +4°C to -4°C.
                            Denne brukes oftest på noe omdannet snø, fuktig
ROTO-FLEECE
                            til våt. 29 ml.
Ryst flasken. Legg på et lag med vedlagt filtklut
eller ved hjelp av fuktet Fiberlene. La dette tørke
                            FC10L Cera F Liquid
i 5 minutter.
                            100% Fluorkarbon. +2°C til +20°C.
  Drillen innstilles på 1500 rpm idet man bruker
                            Flytende Cera F for våt, finkornet snø og gjennom-
middels trykk og korte bevegelser, frem og tilbake,
                            våt, kornet snø. 29 ml.               FC8A - Cera F Rocket Spray
fra tuppen og nedover. Deretter fortsetter man
                                                      100% Fluorkarbon. +4°C til -4°C. For grov- og
med hestehårsbørste (T157) eller villsvinbørste
                                                      finkornet snø. Legges utenpå HF10, 8, 7 eller
(T164). Avslutt med blå nylon børste (T160).
                                                      HFBW10, 8, 7. Brukes også som «topping» over
                                                      Cera F pulver. Spray FC8A oppi pulveret og la det
HÅNDKORKING
                                                      tørke. Bearbeid deretter med roto-fleece. Flaske
Ryst flasken. Legg på væske og la den tørke
                                                      à 70 ml.
5 minutter. Bruk Naturkork (T20). Børst til slutt
                                                        Ny spraydyse gir bedre kontroll ved pålegging.
med en blå nylonbørste (T160).

INNVARMING MED SMØREJERN
Ryst flasken. Legg på to lag væske. La det tørke
5 minutter. Jernet stilles inn på 145°C. Ta et drag
over sålen av ca. 5 sekunders varighet. Væsken vil
da boble omtrent som ved koking, men vær ikke
redd, sålen skades ikke. Avkjøles 5 minutter, etter-
fulgt av børsting med hestehårsbørste (T157).
Avsluttende børsting med blå nylonbørste (T160).                                  Bruken av flytende Cera F
                                                          vil garantere full dekking av
                                                          glidflaten som igjen vil bidra
                                                          til optimal glid.
                                                                                 Sammy Carlson Dew
                                                                                 Photo: Andy Canniff
26                                                                                           27
Kategori 2:                                                 Kategori 3:

HFBW-vokser                                                 HF-vokser
HFBW Black Wolf er et resultat av vår stadige      HF7BW                        Swix Cera Nova linjen er det desidert mest brukte   HF7
forskning for å forbedre glidproduktene våre,      Sort, -2°C til -8°C.                voks systemet i den alpine Verdens Cup’en.       Fiolett, -2°C til -8°C.
og erstatter den tidligere BD-linjen. Den har vist   Slitesterk og anvendelig voks som er god å jobbe    Swix Cera Nova HF – «High Fluorcarbon»-      Fyller rommet mellom HF8 og HF6 og eliminerer
fremragende resultater på tester i World Cup.      med. Gode smussavstøtende evner. Brukes på     voksene, brukt med Swix Cera F er per i dag en     nødvendigheten av å mikse. Ikke så sprø kon-
Den utmerker seg særlig på kunstsnø, omdannet      kunstsnø eller omdannet snø som er litt skitten.  standard og brukes som referanse på det alpine     sistens som HF6 og HF4, slik at innvarming og
snø og skitten snø samtidig som den fungerer      Velegnet som underlag for Swix Cera F FC7, FC78   toppnivå. Swix’ HF-vokser er ensbetydende med     skraping er lettere. Populær som rennvoks innen
bra under kalde forhold med høy tørrfriksjon.      og FC8X.                      høyeste kvalitet, høyeste ytelse og høyeste fluo-   World Cup, som underlagsvoks både for FC7,
Det patenterte additivet har betydelig lavere                                rinnhold innen denne kategorien vokser. Vær klar    og før innvarming av HF8 eller HF10.
friksjonskoeffisient enn tidligere additiv. Leveres i  HF8BW                        over at konkurrerende produsenter bruker den
pakninger på 40 g. eller 180 g.             Sort, +1°C til -4°C.                samme betegnelsen, men ikke har det samme inn-     HF8
                            Spesielt egnet for kunstsnø eller omdannet natur-  holdet av fluor og kvalitet på råvarene. Resultatet  Rød/rosa, +1°C til -4°C.
HF4BW                          snø. Fungerer også veldig bra på skitten snø på   er dårligere glidegenskaper.              Dette er en smøring som dekker de vanligste
Sort, -10°C til -32°C.                 grunn av utmerkede smussavstøtende egenska-       Swix HF-vokser gir høy slitasjestyrke, er sterkt  vintertemperaturer i vårt klima og er derfor hyp-
Laget for ekstreme forhold med høy tørrfriksjon.    per. Brukes normalt som underlag for Swix Cera F  vann- og smussavvisende og gir dermed den høy-     pig benyttet. Kombinasjonen HF8 og Cera F har
Brukes enten alene eller som underlag for Swix     FC78 eller FC8X.                  este ytelsen i markedet. Tilgjengelige i 40 og 180   etterhvert blitt en «standard» i racing-miljøer, da
Cera F FC7.                                                 grams pakninger.                    dekket med FC8X Cera F.
                            HF10BW
HF6BW                          Sort, +10°C til 0°C.                HF4                          HF10
Sort, -6°C til -12°C.                  Den mykeste voksen innenfor BW-serien.       Lysegrønn, -10°C til -32°C.              Gul, +10°C til 0°C.
Meget godt egnet for bruk på kunstsnø under       Det naturlige valget på våt, skitten, kornet snø  Normalt vil det være slik at fordelene som oppnås   For gjennomvåt snø og sørpe, fallende våt snø,
kalde forhold. BW-additivet reduserer friksjonen    som underlag for Swix Cera F FC10X eller FC10B0.  ved tilsetting av fluor-additiver avtar med synken-  regn. Under slike forhold, spesielt ved sterk
mot snøkrystallene og har gode slitasjeegenska-                               de temperatur. Imidlertid, hvis luftfuktigheten er   avsmelting, vil snøoverflaten ofte være foruren-
per. Brukes ofte som underlag for Swix Cera F FC7                              høy, anslagsvis over 80%, er denne voksen ideell.   set. Det anbefales da å dekke voksen med FC10X
eller FC78.                                                 Man trenger ikke å legge Cera F utenpå.        Cera F.

                                                      HF6                          HF12
                                                      Lyseblå, -6°C til -12°C.                Kombi. Inneholder 20 gram HF7 fiolett og 20 gram
                                                      Basisblandingen består av vanlige parafiner og     HF8 rosa, to av de mest brukte HF-voksene.
                                                      syntetiske parafiner som har vist seg å være
                                                      meget effektive på kald snø og hard kunstsnø.
                                                      Spesielt gunstig ved høy luftfuktighet. Cera F kan
                                                      med fordel brukes som ytterste lag, gjerne da den
                                                      kalde versjonen FC7 Cera F.
28                                                                                                          29
Kategori 4:                                                Kategori 4:

LF-vokser                                                 CH-vokser
LF betyr lavere fluorinnhold. Basis for serien     LF7                         CH står for hydrokarbon. Innenfor denne grup-     CH6
er hydrokarbonvokser, tilsatt en andel av fluor-    Fiolett , -2°C til -8°C.              pen er det ikke tilsatt fluorkarbon. De er basert på  Blå, -6°C til -12°C.
karbon-materiale. Brukes ofte til trening, men     En god voks ved lav luftfuktighet. Som rennvoks   100% fullraffinerte petroleumsvokser og synte-     Dekker de vanligste vintersituasjoner. Også til-
også til renn med Cera F som ytterste lag eller    ved normal og høy luftfuktighet anbefales det å   tiske parafiner. Voksene innenfor denne familien    passet kunstsnø forhold. CH6 er en meget bra
alene til renn ved lav temperatur. Fargekoding og   dekke med Cera F FC7.                er fullverdige og prisgunstige produkter både     smøring for sommertreningen på bre forutsatt
bruksområder er sammenfallende med HF-linjen.                               til trening og renn. De kalde voksene er meget     salting. Gir god gli og god beskyttelse av belegget
Leveres i pakninger av 60 gram og 180 gram.      LF8                         tilfredsstillende benyttet separat. Fargekoding    til akseptabel pris.
                            Rød/rosa, +1°C til -4°C.              og bruksområder korresponderer med HF- og
LF3                          Brukt som rennvoks anbefales det å dekke med    LF-linjene. CH-voksene har noe dypere farvetoner    CH7
LF3 Pulver for ekstremt kalde forhold, -10°C til    Cera F FC8X. LF8 brukes også veldig ofte som voks  enn LF-voksene. Alle voksene leveres i pakninger    Fiolett, -2°C til -8°C.
-32°C. 30 g. En hard voks i pulverform med       på trening, som beskyttelsesvoks under transport  av 60 og 180 gram unntatt CH3 som inneholder      CH7 er utmerket til metting av såler (prep-voks)
fluorkarboninnhold. Brukes på finkornet snø ved    og som rensevoks (voksrensemetoden).        30 gram.                        og som transportvoks fordi bruksområdet faller i
meget lave temperaturer. Enkel å varme inn med                                                          midten av systemet. CH7 er også god som grunn-
smørejern. Enkel å sikle. Bidrar også til reduksjon  LF10                        CH3                          voks for varmere eller kaldere vokser som legges
av beleggslitasje på kaldt, aggressivt snøunderlag.  Gul, +10°C til 0°C.                 -12°C til -32°C.                    utenpå.
                            Brukes til metting av belegg.            Et hvitt hydrokarbonpulver for ekstreme forhold
LF4                                                    som er lettere å legge på enn hard voks i fast form.  CH8
Lysegrønn , -10°C til -32°C.                                        Reduserer slitasje på belegg og øker øvrige vok-    Rød/rosa, +1°C til -4°C.
Brukes alene ved lav luftfuktighet ved lav tempe-                             sers holdbarhet.                    En god og pålitelig smøring i lavt prisnivå.
ratur, samt på trå, kald kunstsnø.                                                                Benyttes til metting av såler (prep-voks) og som
                                                      CH4                          transportvoks.
LF6                                                    Grønn, -10°C til -32°C.
Lyseblå , -6°C til -12°C.                                         CH4 er «et knepp» hardere enn de korrespon-      CH10
Dette er en voks som ofte legges på som et                                 derende HF4, LF4 og LFG4. Kan blandes med       Gul, +10°C til 0°C.
underlag for annen voks for å gi større slitestyrke.                            HF- og LF-vokser for å øke slitestyrke på is og    For gjennomvåt snø. Utmerket som prep-voks og
Den brukes også til trening og konkurranse ved                               aggressiv kunstsnø, særlig for disiplinene slalåm   transportvoks.
lav luftfuktighet. Det forholdsvis høye innhold                              og storslalåm.
av syntetisk voks gir god slitestyrke på aggressiv
kunstsnø. Ofte brukt som underlagsvoks for FC7
innen World Cup.
30                                                                                                          31
SWIX SPESIALVOKSER

Hvordan redusere slitasje av sålen
på grovkornet snø og kunstsnø:

1: Legg CH3 pulver langs sålen inntil kantene.
2: Drypp på den dagsaktuelle voksen i sikksakk
  mønster.                              CH3            BP77
3: Sett smørejernet på 145 grader. Varm inn pul-
  veret og den dagsaktuelle voksen samtidig.
4: La skiene eller brettet avkjøles til romtempera-
  tur.
5: Sikle av voksen og børst som vanlig.

Base Prep voks (BP88)
På forespørsel fra servicemenn innen World Cup
har vi laget denne spesielle glideren til bruk under          BP88           MB77
innledende sålepreparering og som
transportvoks. Prisgunstige og fullverdige vokser
basert på høykvalitets parafiner og mikrokrystalin
vokser. 180 g.

Kald Base Prep voks (BP77)
Dette er en voksblanding etterspurt av World Cup
servicemenn til bruk på «kald-snø-ski». 180 g.     Transportvoks
                            Belegg skal ikke lagres ubeskyttet over lengre tid
MB77                          uten et beskyttende vokslag for å unngå oksyde-    SWIX SMØREBOD FOR ALPINT OG SNOWBOARD
En fluorinert universalvoksreseptur til generelt    ring og riper. I forbindelse med transport fra sted
bruk samt til prepping av ski og snøbrett når disse  til sted anbefaler vi at belegget er dekket med
                                                       T76 smørebord            TA287 filholder for sidekanter
blir grå og tørre. Blandingen er lavet for å dekke   et vokslag som er varmet på, men ikke siklet ned.
                                                       T149-50/SB31XF skrustikker     TA22 filholderklemme
et vidt temperaturområde og er tilsatt molybden    En anbefalt voks for transport og lagring kan være  T76-SH skiholder          T107X grov fil
for å minske slitasjen ved kjøring på kornet snø.   BP88, LF7 eller CH7. Disse voksene ligger «midt    T75WH holder til avfallspose    TAA200 grovt diamantbryne
Kan brukes alene eller evt. som underlag for Cera   på treet» i hardhet og kan lett justeres opp eller  T76WL lys              TAA600 fint diamantbryne
Nova vokser. 60 g og 180 g.              ned når man kommer til et nytt sted.         T73H smørejernsholder        TA103 sidekant høvel
                                                       T73220 smørejern          T179 stålbørste
                                                       T823 sikling            T162 bronsebørste
                                                       I62 skirens             T160 poleringsbørste
                                                       T150 fiberlene rensepapir      R271 smøreforkle
                                                       T264 fibertex            T165 skibremsholder
                                                       TA005 filholder for beleggskanter  R396 skistropper
32                                                                                        33
BRUK AV SMØREJERN


   Viktige retningslinjer:
   1: Bruk et jern beregnet for voks da dette
    er sikrere og lettere å arbeide med.
                                                  «T71» World Cup digitalt smørejern (T71220)     «T72» Racing digitalt smørejern (T72220)
   2: Før jernet med jevn hastighet over skien/                         Til topp racing.                   230 Volt, 550 Watt.
    brettet, bruk 5 - 6 sekunder per drag                           230 Volt, 1000 Watt.                 12 mm tykk plate gir optimal stabilitet på tempe-
    for Cera F. 10 - 12 sekunder per drag på van-                       25 mm ekstra tykk plate gir stabil temperatur    raturen. Dette jernet er mikroprosessor styrt og
    lig glider.                                        og gir optimal kontroll ved pålegging av Cera F.   temperaturen reguleres digitalt. Varmeplaten er
                                                  Temperaturen går opp til 180°C. Jernet «husker»   vinklet bak for lettere påføring av Cera F. Foran
   3: Brukes normalt innendørs.                                                            er det rett for god kontroll ved smøring av glidso-
                                                  siste innstilte temperatur ved evt. kontaktbrudd.
   4: Sålen må være i riktig stand før behandlin-                        Varmen styres av en mikroprosessor som justeres   nene på klassiske ski. Veiledning med riktige tem-
    gen startes.                                        ved avvik på 1°C. Den tykke platen gjør at jernet  peraturer for påføring av Cera Nova vokser følger
                                                  også kan brukes i noe kaldere omgivelser enn     med i pakningen.
   5: Ikke hold jernet rolig på sålen!                              romtemperatur. Varmeplaten er vinklet bak
                                                  for lettere påføring av Cera F. Foran er det rett  Max temperatur 170°C.
                                                  for god kontroll ved smøring av glidsonene på
                                                  klassiske ski. Veiledning med riktige temperaturer
                                                  for påføring av Cera Nova vokser følger med i
                                                  pakningen.

                                                  Førstevalget blant World Cup servicemenn!

                                                  NB! Når man skal legge på Cera F pulvere som
                                                  FC78 Super Cera, FC7 og FC8X er det vesentlig å
                                                  benytte et jern som T71 for å gjøre en god jobb.
Stikkontaktholder (T76EB)                Smørejernsfutteral (R384)
Til montering på T76 smørebord.             Beskytter jernet når det ikke er i bruk.
                            Passer på alle Swix smørejern.


                                                                            «T73» Smørejern (T73220)
                                                                            220 Volt, 500 Watt.
                                                                            8 mm tykk plate som gir stabil temperatur. T73 har
                                                                            manuelt valg av temperatur med visning av grader
                                                                            og foretas enkelt med et justeringshjul. Det kan
                                                                            justeres fra 100°C til 165°C. Veiledning med rikti-
Praktisk holder for smørejern (T73-H)                                                          ge temperaturer for påføring av Cera Nova vokser
Lett å montere på smørebord eller -benk.                                                        følger med i pakningen.
Hindrer jernet fra å falle i gulvet. Passer til alle
Swix smørejern.34                                                                                                    35
             REPARASJON AV BELEGG OG KANTER
         160°C
                         1.
                         Reparer eventuelle skader i belegget med
   165°C                    polystift.
         150°C                         2.
                         Fjern overskytende reparasjonsmateriale
         150°C              med panserfil (T108).
       �


         140°C

                         3.
                         Avslutt reparasjonen med slipepapir #100. Hvis
                         nødvendig gjenoppfriskes strukturen ved bør-
                         sting med stålbørsten (T179) og Fibertex T264.
         135°C
         120°C              4.
                         Hvis kanten har ødelagte eller herdete deler,
                         bruk brynen T240 (grov side) eller en grov dia-
                         mantbryne som for eksempel TAA100.
                         Dypp brynet i vann.


         110°C
36                                                 37
BEHANDLING AV NYE BRETT OG SKI,                                      4.
                                                     Før man starter med filing av sidekanten må
ELLER ETTER STEINSLIPING AV SÅLE                                     man gradvis høvle av plastkanten over side-
                                                     kanten (se illustrasjon). Dette bidrar til at filen
Når brettet eller skien har vært igjennom steinslipemaskinen eller blitt behandlet med hånd-
                                                     går klar av plastsidekanten, så man kun filer på
verktøy, er det påkrevet med en omhyggelig etterbehandling. Prosessen er delvis avhengig
                                                     stålet på sidekanten. Det er viktig å ikke fjerne
av den type struktur som sålen har fått.
                                                     for mye av gangen siden plastkanten gir støtte
                                                     for stålkanten. Bruk spesialverktøy TA103 eller
Kaldsnø slip trenger mer etterbehandling enn våtsnø slip. Det er meget vesentlig at alle
                                                     TA102.
mikrohår er fjernet fra belegget på kald, fin nysnø.                           1.                         5.
                           Bruk Fibertex T264 frem og tilbake på sålen     Filing av sidekanten. Bruk en filholder for å få
                           minst 100 drag. Dette fjerner mikrohår fra     det nøyaktig (TA287) (3°).
                           overflaten. Grovere strukturer trenger mindre    Starte med en kort panserfil (T108SB) hvis ski-
                           polering.                      ene eller brettet er nytt. Panserfilen vil raskt
                                                     forme kanten. Ett drag over kanten er nok. Skift
                                                     til T106X eller T104X. Beveg filen med lette
                                                     tak mot kroppen. Bruk overlappende drag langs
                                                     hele kanten. Bruk ikke for stort trykk.
                           2.                         6.
                           Bruk en stålbørste (T179) i forbindelse med     Det vil være små uregelmessigheter eller gra-
                           Fibertex behandlingen, både for å kutte og for   der (råegg) på kantene som følge av filingen.
                           å reise mikrohår fra de dypeste partiene av     Hvis disse får stå ubehandlet vil råeggen brytes
                           strukturen. Bruk børsten fra tuppen og bakover   av og kantene blir fortere sløve. Benytt et bryne
                           slik at hårene lett reiser seg for etterfølgende  (TAA100). Før brynet lett over med samme vin-
                           kutting med Fibertex.                kel et par ganger på beleggskantene.
                           3.                         7.
                           Flatfiling med kromfil (T107X eller T106X).     Børst belegget med T179.
                           Bruk Swix filholder (TA005). Start med 0,5° og   Varmrens med voks. Bruk CH8. Minst 2 omgan-
                           legg kanten mer senere utfra erfaring.       ger vil sørge for at alle rester av slipespon
                           Det kan være fornuftig å farge kantene med     fjernes. (Se «Voksrensing» side 59.) Den myke
                           en mørk tusj. Da vil man se hvor man filer og    voksen vil også mette og beskytte sålen som
                           hvordan filen tar. Beveg filen med lette tak i en  senere skal behandles med hardere voks.
                           retning og mot kroppen. Bruk overlappende drag
                           langs hele kanten.
38                                                                               39
   8.                        12.
   Fukt en klut Fiberlene (T150) med Glide Wax   Smelt på CH6. Dette gjøres for at mikrohå-
   Cleaner (I84) og gni utover sålen.        rene skal reise seg slik at de kan skrapes bort
                           sammen med voksen.
   9.                        13.
   Gni fram og tilbake noen ganger med en nylon-  Skrap voksen med en skarp Plexisikling
   børste (T161).                  (T823 eller T824).
   10.                       14.
   Tørk av så mye som mulig med en klut Fiberlene  Børst med stålbørsten (T179) minst 50 drag.
   (T150).                     Sålen skal nå være helt glatt og jevn.

   La skien tørke 5-10 minutter.
   11.                       15.
   Børst lett med stålbørsten (T179 eller T162).  Legg på CH8 eller BP88 med smørejern.
   Skien er nå klar til å legge på ny glidvoks.   La skien avkjøles i 5 minutter. Sikle deretter
                           med en 3 mm Plexisikling (T823) og børstes
                           med stålbørsten (T179). Prosessen gjentas 5 til
                           10 ganger før skiene brukes.

                           Gjentatt bruk av brettet eller skiene, etter­
                           fulgt av voksing, forbedrer stadig gliden.
40                                                   41
SMØRING FOR DAGENS RENN                                         5.
                                                     Legg på dagsaktuell voks. Ved kalde forhold
Dette er en generell beskrivelse, benyttet av servicemenn innen World Cup.                brukes CH3 for å beskytte belegget mot over-
                                                     oppheting langs kantene.


                          1.
                          Fjern all beskyttelsesvoks med plexisikling
                          (T823).
                                                     6.
                                                     Når man benytter LF4, HF4 eller CH4 kan man
                                                     skrape av mens voksen er flytende.

                          2.
                          Børst med en stålbørste (T179) 10 til
                          20 drag.
                                                     7.
                                                     Etter avkjøling, skrap av på nytt med en skarp
                                                     plexisikling (T823). Overskytende voks på kan-
                          3.                          ter fjernes også med plexisiklingen.
                          Poler beleggskanten med et hardt gummibryne
                          (blått T995) for å glatte på kanten.
                                                     8.
                          4.                          Børst sålen med med stålbørste (T179).
                          Poler sidekantene med et fint diamantbryne      10 - 20 drag.
                          (TAA600).
                          Hvis det ikke blir skarpt nok, bruk først flat fil
                          T106X. Se punkt 5 side 35.
42                                                                            43
ROTO-BØRSTING AV VOKS                                                            4.
                                                                       Avslutt med T17W Roto-børste med blå nylon-
                                                                       bust (1000-2000rpm). Børst tre ganger fra
Når du har mange ski eller brett som skal prepareres kan Roto-børsting være tidsbesparende.                         tuppen og bakover i en bevegelse på ca. 3 til
Du trenger en drill med rotasjonshastighet på minimum 1000rpm - ideelt 2000rpm eller mer.                          5 sekunder.
Vi anbefaler å bruke beskyttelsesbriller og støvmaske.
                                                                       Nå er skien eller brettet klart og du kan fort-
                                                                       sette med pålegging av Cera F.


ROTO-BØRSTING AV CERA NOVA VOKSER

                          Etter sikling:

                          1.
                          Start med T179 stålbørste. Børst sålen to gan-
                          ger fra tuppen og bakover i en bevegelse.

                                                                R0392                          RA045

                                                    SKISTROPPER FOR CARVING SKI
                                                    Med beleggsbeskytter. Høyde: 50 mm.
                                                                       BELEGGSBESKYTTER
                                                    Tar ski som er inntil 120 mm brede.
                                                                       XS: 140 til 165 cm (SL).
                                                                       S: 170 til 195 cm. (GS).
                                                                       D: opptil 220 cm (DH/SG).
                          2.
                          Bruk deretter T16M Roto-børste med hestehår.
                          Rotasjonshastighet 1000-2000rpm. Ikke press
                          hardt. Start fra tuppen (vokspartikler skal kas-
                          tes bakover på sålen) og beveg drillen frem og
                          tilbake ca. 30 cm om gangen mens du gradvis
                          jobber deg bakover.
                          3.
                          Børst deretter to ganger fra tuppen og bakover               R0271            T220-13
                          i en bevegelse på ca. 3 til 5 sekunder.                                                                       VARMEPOSE FOR ALPINSKI
                                                                       Dette er et alternativ til oppvarming i «Hot Box».
                                                                       Temperaturen ligger kontrollert på 55°C.
                                                    SMØREFORKLE              Anbefalt voks: CH10. La den være på i noen timer
                                                    for servicepersonell.         slik at sålen blir helt mettet med voks.
44                                                                                                45
PÅLEGGING AV CERA F

PÅLEGGING AV CERA F PULVER MED KORK
All kantfiling og polering må være avsluttet. Belegget skal være smurt og
børstet i henhold til punktene i manualen.
                           1.                         4.
                           Fordel pulveret jevnt utover sålen. Cera F i fast  Børst ut pulveret med villsvinsbørsten (T164) /
                           form (Cera F såpe) kan også brukes.         hestehårbørsten (T157). 10 til 20 drag.
                           2.                         5.
                           Bearbeid pulveret inn i sålen med en kork (T20)   Følges opp med ytterligere børsting.
                           eller Cera F polerkloss (T154). Bruk et jevnt    Bruk blå myk nylonbørste (T160).
                           hardt trykk så det vil bli utviklet varme slik at  5 til 10 drag.
                           pulveret ser ut som en vokset «film».
                           3.                         6.
                           Puss frem og tilbake med en villsvinsbørste     Avkjøling til utetemperatur. Legg skiene eller
                           (T164) / hestehårbørste (T157) for å få pulve-   brettet ned i snøen på start.
                           ret ytterligere inn i belegget.
                                                     Foreta aller siste børsting med blå myk nylon-
                                                     børste (T160) og puss med Fiberlene.
                                                     5 til 10 drag.
46                                                                             47
PÅLEGGING AV CERA F PULVER MED SMØREJERN                                 Merk:
                                                     FC78 og FC7 varmes inn to ganger.
En 30 grams pakning av Cera F vil normalt være nok til 2-3 par utforski.                 Børst opp med en stiv nylonbørste (T194) og
Vær forsiktig med å drøye Cera F’en. Bruk heller for mye da det kan bli mer kostbart           foreta annen gangs innvarming.
å ødelegge skisålene på grunn av for høy varme.                             Vent 5 minutter.

Før Cera F legges på skal skiene være behandlet med dagsaktuell glivoks.
I denne sammenheng anbefales HF-voksene.
                           1.                         4.
                           Fordel Cera F pulveret jevnt utover. Nok pulver  Fortsett med en villsvinsbørste (T164) eller
                           vil gi sålen beskyttelse mot varmen fra smøre-   hestehårbørste (T157). 10 drag.
                           jernet, og gi bedre inntrengning i belegget.
                           2.                         5.
                           Ta ett drag med jernet for å smelte pulveret inn  Avslutt med en fin blå nylonbørste (T160).
                           i belegget. 5 til 6 sekunder.           3 til 4 drag.
                             Anbefalt temperatur på smørejernet for
                           FC7, FC8X og FC10X er 160°C, for FC78 165°C
                           og for FC10B0 150°C.
                           3.                         6.
                           Etter at sålen er avkjølt til romtemperatur    På start legges skiene eller brettet ned i
                           (5 min.) børstes pulveret opp med en stiv,     snøen. Etter noen minutter foretas avslut-
                           sort nylonbørste (T194). Bruk korte bevegelser   tende børsting med en blå nylonbørste
                           frem og tilbake.                  (T160). 5 til 10 drag.
48                                                                           49
PÅLEGGING AV CERA F PULVER MED ROTO-FLEECE
Sålen forprepareres på samme måten som for pålegging av Cera F med smørejern.

Vi anbefaler å ha en separat Roto-fleece (T0018F) for hver type av Cera F pulver.

Et lag Cera F pålagt med Roto-fleece legges av og til utenpå et lag Cera F pålagt på
tradisjonell måte, med smørejern og etterfølgende håndbørsting.
                           1.                          4.
                           Pulveret fordeles jevnt på sålen.           Bruk deretter Roto-børste med hestehår
                                                      (T16M). NB! Ikke bruk samme børste som
                                                      på standardvokser. Rotasjonshastighet
                                                      1000/2000 rpm. Start fra tuppen og beveg dril-
                                                      len frem og tilbake ca. 30 cm om gangen mens
                                                      du gradvis jobber deg bakover. Bruk lett trykk.
                                                      10 drag.
                           2.                          5.
                           Du kan hefte pulveret til sålen med noen lette    Børst deretter to ganger fra tuppen og
                           trykk med varmt smørejern. Anbefalt tempe-      hele veien bakover i en bevegelse på
                           ratur på smørejernet er ca. 150°C til 155°C.     ca. 4 til 5 sekunder.
                           Før smørejernet raskt over sålen, 3 til 4 sek-
                           under pr. ski eller brett.

                           Børst evt. opp med en hestehårsbørste (T157)
                           og spray FC8AN i pulveret. La tørke.
                           3.                          6.
                           Bruk Roto-fleece (T18F) med rotasjonshastig-     Avslutt med Roto-børsten med blå nylonbust
                           het 1500 rpm på drillen. Start fra tuppen og     (T17W). Børst to ganger fra tuppen og bakover
                           beveg drillen frem og tilbake ca. 30 cm om gan-    i en bevegelse på ca. 4 til 5 sekunder. Bruk lett
                           gen mens du gradvis jobber deg bakover.        trykk.
                           Bruk lett trykk. La skiene/brettet hvile i 5 minut-  (NB! Ikke bruk samme børste som for standard-
                           ter i romtemperatur.                 voksene.)
50                                                                               51
PÅLEGGING AV CERA F SÅPE MED ROTO-FLEECE                   CERA F SÅPE KORKET FOR HÅND

             1.                                     1.
             Gni på et jevnt lag.                            Gni på et jevnt lag.
             2.                                     2.
             Bruk Roto-fleece (T18F), omdreiningstall                  Kork inn med naturkork (T20/T22).
             1500 rpm. Start i tuppen å gå nedover samtidig
             som drillen beveges frem og tilbake. Bruk lett
             trykk.
             3.                                     3.
             Bruk deretter T16M Roto-børste med hestehår.                Bruk fin blå nylon børste (T160).
             Rotasjonshastighet 1500 rpm. Ikke press hardt.               10 drag.
             Start fra tuppen (vokspartikler skal kastes bak-
             over på sålen) og beveg drillen frem og tilbake
             ca. 30 cm om gangen mens du gradvis jobber
             deg bakover. Bruk lett trykk.
             4.
             Avslutt med blå nylon Roto-børste (T17W).
             Ta to kontinuerlige drag med varighet 4-5 sek.
             fra tuppen og ned. (NB! Ikke bruk samme børste
             som på standardvokser). Bruk lett trykk.
52                                                                    53
PÅLEGGING AV FC8A ROCKET MED ROTO-FLEECE                 FC8A ROCKET KORKET FOR HÅND

             1.                                    1.
             Spray på FC8A ved å føre flasken rolig over                Spray på FC8A ved å føre flasken rolig over
             sålen mens du holder knappen inne. Hold dysen               sålen mens du holder knappen inne. Hold dysen
             4-5 cm over sålen.                            4-5 cm over sålen.

             La det tørke ca. 5 minutter.                       La det tørke ca. 5 minutter.
             2.                                    2.
             Gni inn med Roto-fleece (T18F).                      Gni inn med naturkork (T20 eller T22).
             Omdreiningstall 1000-1500 rpm. Start fra tup-               15-25 drag.
             pen og gå nedover idet drillen beveges fram og
             tilbake. Bruk lett trykk.
             3.                                    3.
             Avslutt med blå nylonbørste (T160).                    Avslutt med blå nylonbørste (T160).
                                                  5 drag.
54                                                                         55
PÅLEGGING AV CERA F LIQUID MED ROTO-FLEECE                  CERA F LIQUID KORKET FOR HÅND

             1.                                      1.
             Fordel væsken utover skien eller brettet                   Legg på to lag som fordeles med
             med Fiberlene eller filtklut. La det tørke                  Fiberlene eller filtklut. Tørketid 5 min.
             i 5 min.
             2.
             Bruk Roto-fleece (T18F), omdreinings-
             tall 1500 rpm. Start i tuppen og gå ned-
             over, idet drillen beveges frem og tilbake.
             Bruk lett trykk.
             3.                                      2.
             Bruk en villsvinbørste (T164) eller en hestehår-               Bruk naturkork (T20 eller T22). 15-25 drag.
             børste (T157). 10 drag.
             4.                                      3.
             Avslutt med blå nylonbørste (T160).                     Avslutt med blå nylonbørste (T160). 5 drag.
             5 drag.
56                                                                          57
CERA F LIQUID PÅLEGGING MED SMØREJERN                    VOKSRENSING
                                       Det er vanlig å rense belegget på ski og snowboard med flytende, smeltet voks istedenfor å bruke
             1.                         løsemidler. Følgende metode kan benyttes, også etter bruk av Cera F.
             Legg på to lag som fordeles med Fiberlene eller
             filtklut. Tørketid 5 min.                                       1.
                                                                 Forsiktig innledende børsting med en stålbør-
                                                                 ste (T179) for å fjerne oksydert belegg og for å
                                                                 «åpne» sålestrukturen.


                                                                 2.
                                                                 Bruk deretter en myk voks, BP88 (Base Prep),
                                                                 CH10 eller CH8, som smeltes inn ved temperatur-
             2.                                                   innstilling på ca. 100°C.
             Ta to drag med smørejernet, varighet 3-4 sek-                               Smørejernet beveges stadig slik at sålen
             under. Tørketid 5 min.                                         er varmet godt opp og voksen er helt flytende.
                                                                 Belegget vil nå frastøte forurenset materiale
                                                                 fra overflaten og inn i voksen.


                                                                 3.
                                                                 Skrap av voksen mens den fortsatt er flytende.
                                                                 Man kan også tørke av den flytende voksen med
                                                                 Fiberlene og deretter ta noen lette drag med ple-
                                                                 xisiklingen.
             3.
                                                                   Gjenta om nødvendig prosessen en gang til,
             Bruk en villsvinbørste (T164) eller en hestehår-
                                                                 særlig hvis utstyret har vært brukt på skitten snø.
             børste (T157). 10 drag.


                                                                 Merk:
                                                                 Dette er den samme prosedyren som anvendes
                                                                 når belegget skal tilpasses dagsaktuelle forhold.
                                                                 For eksempel, hvis LF8 er dagens smøring, var-
                                                                 mes denne voksen inn i belegget og sikles bort i fly-
                                                                 tende tilstand. Ett nytt lag LF8 legges på, men sikles
                                                                 ikke bort før sålen er avkjølt til romtemperatur.
                                                                 Dette vil justere belegget fra den myke rensevoksen
             4.                                                   til LF8.
             Avslutt med blå nylonbørste (T160).
             5 drag.

                                                                 Rene såler er raskere såler!
58                                                                                            59
SMØRINGSRENS FOR                                    BRUK AV GLIDE WAX CLEANER (I84)

FLUORGLIDER OG GLIDER                                               1.
                                                          Børst lett med stålbørsten (T179).
TRE EFFEKTER I ÉN OPERASJON

• Rengjør
• Smører                                                      2.
                                                          Fukt en klut Fiberlene (T150) og gni utover ski-
• Løser opp fluorkomponenter                                            ens glidsone.


Rensemiddel for fluorbaserte vokser og
CH-vokser, som også forbedrer gliden og renser
sålen på en mer effektiv måte. For glidsonene
på alle racingski og snowboard.
• Medfører ingen hard mekanisk behandling
  av belegging.                                                  3.
• Ingen slitasje på steinslipen i sålen.                                      Gni fram og tilbake noen ganger med en nylonbør-
• Gir raskere ski!                                                 ste (T161).                            I0084        I0084-150
Hvordan virker den?                   500 ml        150 ml

Ubehandlet såle: Voksen trenger dårlig inn.
                                                          4.
                                                          Tørk av så mye som mulig med en klut Fiberlene
                                                          (T150).

                                                          La skien tørke 5-10 minutter.

                                 T150Såle behandlet med I84: Forbedret voksinntrengning.
                                                          5.
                                                          Børst lett med stålbørsten (T179 eller T162).
                                                          Skien er nå klar til å legge på ny glidvoks.

                           T179O


                                  T161B
60                                                                                  61
   PR1024N
   NORSK


   SWIX SPORT AS
   Postboks 814, 2626 Lillehammer.
   Tlf.: 61 22 21 00, www.swix.no

   Omslagsbilde: Alessandro Trovati/
   AP/Scanpix
   Bilder: Swix Sport AS, Carl Ostberg
   Trykket på resirkulert papir hos
   BK Gruppen, Sandefjord.
62

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:388
posted:7/12/2011
language:English
pages:33