Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

1-A. SURAT RASMI JABATAN KERAJAAN

VIEWS: 270 PAGES: 11

									KURSUS ASAS KERANI AM/
  PEMBANTU TADBIR
 (Perkeranian/Operasi)
 TAJUK: SURAT MENYURAT
 RASMI JABATAN KERAJAAN
   AKADEMI UTAMA
    Hakcipta Terpelihara
     • E-BOOK ini telah didaftarkan
        • sebagai hakcipta
   • AKADEMI UTAMA (LA 0009320-V)
• E-book ini tidak boleh dibuat salinan untuk apa
 tujuan sekalipun tanpa kebenaran bertulis dari
         AKADEMI UTAMA.
 • Sesiapa yang melanggar amaran ini akan
      dikenakan denda sebanyak
         • RM100,000.00
SKOP PELAJARAN
• PENGENALAN
• PROSEDUR
 PENULISAN
• PROSEDUR
 PENGHANTARAN
• PROSEDUR
 PENERIMAAN DAN
 PENDAFTARAN
 SURAT
• PENUTUP
  1. PENGENALAN
•  TUJUAN
•  DEFINISI
•  RUJUKAN
•  CIRI-CIRI SURAT
    I. TUJUAN

• Membantu pegawai dan kakitangan
 yang terlibat dengan urusan surat
 menyurat
• Membantu mempercepatkan
 proses tindakan ke atas perkara-
 perkara yang diuruskan oleh
 sesuatu jabatan
    II. DEFINISI
- Merupakan dokumen rasmi
 kerajaan
- Komunikasi dalaman dan
 luaran yang digunakan
 secara formal dan terkawal
 untuk menjalankan pelbagai
 fungsi pengurusan dan
 pentadbiran
   III. RUJUKAN
- Arahan Perkhidmatan – Bab Tiga
 “Surat – Menyurat”
- Panduan Sistem Fail Bagi Agensi
 Kerajaan 1986 – MAMPU
- Arahan Keselamatan –
 “Keselamatan Dokumen”
- Surat Pekeliling Am Bil. 1/1993 –
 “Peraturan Penggunaan Mesin
 Faksimili Di Pejabat-Pejabat Kerajaan”
    IV. CIRI-CIRI SURAT
• Format yang biasa digunakan
• Penulisan yang kemas dan lengkap
• Mesej tepat dan jelas
• Laras bahasa, tata bahasa yang betul dan
 sesuai
• Sistem ejaan yang betul
• Sebutan protokol yang betul
       2. PROSEDUR
        PENULISAN

I.   Surat Rasmi
II.  Surat Rasmi Terperingkat
III.  Memo
IV.  Minit
      I. Surat Rasmi
i.  Komponen Utama
   - Kepala Surat
   - Pengenalan
   - Kandungan
   - Penutup
   Teknik Penulisan

b). Pengenalan
   - Rujukan Tuan :
   - Rujukan Kami :
   - Tarikh :
   - Jawatan Penerima dan alamat
   - Jawatan dan nama u.p (jika
 ada)
   - Panggilan hormat – Tuan/puan
   - Tajuk/Perkara – Bold/Garis

								
To top