Proforma Fatura Proforma Invoice - PowerPoint by dxb91678

VIEWS: 158 PAGES: 22

More Info
									ULUSLAR ARASI TİCARET
  İŞLEMLERİNDE
KULLANILAN BELGELER
1- Ticari Belgeler (Commercial Documents)
2- Resmi Belgeler (Official Documents)
3- Sigorta Belgeleri (İnsurance Documents)
4- Taşıma Belgeleri (Transportation
Documents)
5- Finansman Belgeleri (Financial
Documents)                       A.T
       1- TİCARİ BELGELER
      (Commercial Documents)
  Bu grupta uluslar arası işlemlerde kabul görmüş
         belgeler şunlardır;   1.1 Proforma Fatura (Proforma Invoice)
   1.2 Ticari Fatura (Commercial İnvoice)
   1.3 Çeki Listesi (Weight List)
   1.4 Koli Listesi (Packing List)
   1.5 Gözetim Belgesi (İnspection Certificate)
   1.6 Analiz Belgesi (Analysis Certificate)
      2- RESMİ BELGELER
       (Official Documents)


2.1  Dolaşım Belgeleri (Movement Certificate)
2.2  Konsolosluk Faturası (Consulate Invoice)
2.3  Yasallaşmış Fatura
2.4  Menşe-i Şehadetnamesi
2.5  Kara Liste Sertifikası
2.6  Sağlık ve Veteriner Sertifikası
      3. SİGORTA BELGELERİ


Dış ticaret konusu malların, yüklendikleri yer ile teslim edilecekleri
noktaya kadar olan mesafede, taşıma esnasında oluşabilecek riskler
dolayısıyla uğranabilecek zararın ortadan kaldırılması için sözleşme
çerçevesinde sigortalanması gerekir.

Akreditifli işlemlerde, akreditif metninde yer alan aksine bir şart
yoksa sigorta belgesinin kapsaması gereken asgari sigorta tutarı
malların CIF/CIP değerinin %10 fazlası ile olmalıdır.
    4. TAŞIMA BELGELERİ
   (Transportation Documents)


4.1 Deniz Konşimentosu (Bill of Landing)

4.2 Havayolu Konşimentosu (Airway Bill)

4.3 Karayolu Konşimentosu (CMR Roadway Bill)

4.4 Demiryolu Konşimentosu (Railway Bill)
5. FİNANSAL BELGELER

5.1 Poliçe
5.2 Senet
5.3 Sevk Emri
5.4 Ambar Teslim Makbuzu
5.5 Yeddiemin Makbuzu
     ULUSLARARASI ÖDEME ŞEKİLLERİ
1-Peşin ödeme (Cash-Payment)
   a- Havaleli ödeme, çek
   b- Prefinansman
   c- Red-Clause akreditif
2-Mal mukabili ödeme (Cash on Delivery)

3-Vesaik mukabili ve açık hesap ödeme (Documents against payment, open account)

4-Akreditif
   Kabili rücu (dönülebilir) akreditif
   Gayri kabili rücu (dönülemez) akreditif
   Teyidli akreditif
   Rotatif akreditif
   Devredilebilr akreditif
   Bölünebilir akreditif
   Red Clause akreditif
   Green Clause akreditif
   Karşılıklı akreditif
   Stand-by akreditif
5-Kabul kredili ödeme (Documentary Bills)

6-Konsinyasyon ve müşterek hesap yoluyla ödeme
       AKREDİTİF (LETTER OF CREDİT)          Akreditif nedir?
  İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda
  belirli şartların yerine getirilmesinden sonra ödemenin
  yapılacağına ilişkin bir teminattır veya başka bir
  anlatımla; ihracat ve ithalat yapanların şahsi itibarları
  yerine bir banka itibarını ikame ederek, ihraç edilen mal
  bedelinin sevk sırasında satıcının eline emniyetle
  geçmesini sağlayan bir taahhüttür.
  İhracatçı
                                     İthalatçı


              1. Satış sözleşmesi


              5   Mallar
                               11

                                10    10     2

                                          Kredi
4 İhbar 7 Para 6 Belgeler                   Belgeler  Para  Başvurusu
              Belgeler       8


                Kredi           3


                Para         9

 Muhabir Banka                            Amir banka
  Akreditifli ödemenin dünya ticaretinde çok yaygın bir
       kullanıma sahip olmasının nedenleri:

  Bir bankanın ödeme güvencesine sahiptir (teyidli akreditiflerde ek olarak
   ikinci bir bankanın güvencesine kavuşur).
  Her şeyden önce, alıcı akreditif koşullarını yerine getirmeyen satıcıya
   ödeme yapılmayacağına ilişkin güvenceye sahiptir.
  Alıcının ülkesindeki politik risk, güvenceden dolayı en alt düzeye inmiştir.
  Bankalar alıcı adına akreditif koşullarının yerine getirilip getirilmediğini
   inceler.
  Akreditif bağlantısı gösterilerek ihracat kredisi alınabilir.
  “En son yükleme tarihi” nin saptanabilmesi alıcıya (özellikle ihracatçıyı iyi
   tanımıyorsa) malları zamanında elde edebilme olanağı sağlar.
  Yeni pazarlara girerek satışlarını artırabilir.
  Mallarını güvence olarak göstererek onları pazarlayıncaya kadar çeşitli
   kaynaklardan borç bulabilir.
  Eğer satıcı ile anlaşırsa, mal bedelinin belgelerin ibrazında değil de, belirli
   bir süre sonra ödenmesi imkanı sağlanabilir. Bu ithalatçıya zaman
   kazandırarak daha düşük maliyette kredi sağlama imkanı verebilir.
  Akreditif İşlemlerinde Yer Alan Bankalar
  Amir banka /(açan banka) (Issuing/Opening Bank)
  İthalatçının bankasıdır akreditifi açar.
   İhracatçı, akreditif vadesi içinde istenilen koşulları yerine getirirse
  ödeme yapmakla yükümlüdür.

  İhbar Bankası / Advising Bank:
  Akreditifin açıldığını ihracatçıya iletir.
  Akreditifte, ihracatçıya karşı ödeme konusunda herhangi bir
  yükümlülüğü yoktur.

  Teyid Bankası / Confirming Bank
  Amir banka dışındaki bir banka akreditife kendi yükümlülüğü
  ekleyebilir. Bu banka çoğunlukla ihbar bankası olmaktadır.
  Teyid eden bankanın birinci derecede sorumluluğu vardır.
  Akreditif koşulları yerine getirilmişse, teyid bankası;
  İhracatçıya dönüş hakkı olmaksızın ödeme yapar.
  Poliçeleri kabul eder.
  İhracatçıya dönüş olmaksızın poliçenin müzakere işlemini
  gerçekleştirir
ULUSLAR ARASI TİCARETTE
  GELİŞEN FİNANS
   TEKNİKLERİ
                      LEASING
  Bir varlığa sahip olanın belirli bir süre içinde varlığı kullanma hakkını bir bedel karşılığında
  kiralanmasıdır.
  Leasing yöntemi ile amortismana tabi her türlü mal kiralanabilir. Ancak yarı mamül, hammadde,
  sarf malzemeleri, yedek parça, know-how, patent ve software leasing e konu olamaz.

Leasing Avantajları :

  KDV avantajı
  Vergi avantajı getirir ( Kira ödemeleri ve faizler gider olarak gösterilebilir)
  %100 finansman
  Esneklik ve az bürokrasi
  Özkaynakları tüketmez
  Teşvik avantajı (yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için kiracının belgesi leasing
  şirketine devredilebilir. Teşvik belgesindeki yatırım indirimi ve diğer avantajlardan yararlanan
  leasing firması bunu düşük kira bedeli olarak kiracıya yansıtır.
  İflas durumunda kolaylık (leasing yoluyla finanse edilmiş mallara el konulmaz)

Leasing Türleri :

  Yurtiçi Fianansal kiralama (Domestic leasing)
  Uluslar arası Finansal Kiralama (Cross Border leasing)
  Satışa yardımcı kiralama (Sales-aid leasing)
  Satış ve geriye kiralama (Sale and lease back) ( Nakite ihtiyaç duyan firmaların başvurduğu
  yöntem, burada şirket sahip olduğu bir malı leasing firmasına satar daha sonra kiralar. Böylece
  malın malın nakit karşılığını leasing firmasından alır kullanmaya devam eder.)
             Satın Almanın Dezavantajları

  Özkaynağınızı kullanmaktan ötürü işletme sermayesi açığı ortaya çıkabilir.
  Özkaynağın alternatif getirilerinden (repo, mevduat vs.) mahrum kalırsınız.
  Nakit akışınızda sıkışıklık olabilir.
  Firmanızın likiditesi düşer.
  Beklenmedik durumlarda ortaya çıkabilecek nakit ihtiyacına yanıt verme
  esnekliğiniz kalmaz.
  Yeterli fon bulamadığınız durumlarda yatırımlarınızı ertelemek zorunda
  kalırsınız. Buda enflasyonist ortamda yatırım maliyetlerinin artmasına yol açar.

               Kredinin Dezavantajları

  Faiz oranlarının üzerine vergi ve primlerin (BSMV, KKDF, komisyon, harç
  vs.) eklenmesiyle finansman maliyeti artar.
  Bilançonuzda borçluluk oranınız artar.
  İşlemin teminatlandırılması ve gerçekleştirilmesi uzun süre alır.
  Proje çoğu zaman kısmen finanse edilir.
  Nakit akışınıza göre geri ödeme esnekliğiniz olmaz
  Kedinin faizi dönem içinde değişip planlarınızı bozabilir.
                FORFAITING
  Genellikle ihracat işlemleri ile ilgili mal ve hizmet teslimlerinden kaynaklanan,
  ilerideki bir tarihte tahsil edilecek alacakları daha önceki hamillerinden
  herhangi birine karşı rücu hakkı olmaksızın belirli bir iskonto oranı üzerinden
  satın alınmasıdır.
  Forfaiting olayı bir yükleme sonrası finansmanı, yani ihracatçının malı
  yükledikten sonra malın bedelini alıncaya kadar geçecek dönem içerisinde
  doğmuş olan finansman ihtiyacını karşılayan bir finansman tekniğidir.
  Vadeli satışların finansmanı da önemli bir sorundur. Sorunu çözmek için
  forfaiting tekniği geliştirilmiştir.
  Forfaiting işlemleri normalde bir banka garantisine veya işlemin süresi
  boyunca ithalatçının bankası tarafından açılacak bir akreditif hesabı
  teminatına sahip olur.

Forfaiting’in İhracatçılara Sağladığı Avantajlar :

  İhracatçı vadeli mal satmakta, fakat malın bedelini peşin olarak almaktadır.
  İhracatçı için çeşitli riskler ortadan kalkmaktadır.
  İhracatçı alacağını tahsil etmek için zaman ve kaynak ayırma
  zorunluluğundan kurtulmaktadır.
  İhracatçının düzenlediği borç senetlerine uygulanan iskonto oranı sabit bir
  orandadır ve genellikle yerel fon maliyetine veya Libor „a %1,25 bir marj
  eklenebilir.
                FACTORİNG

                Factoring Nedir?
Alacaklarınızın tahsil riskini bankanızın almasıdır.
Tahsilatta %100 garantidir.
Vadeden önce peşin ödemedir.
İhracat alacaklarınızın yönetilmesidir.


              Neden Factoring ?
İhracatınızı arttırır.
İşlemlerinizi kolaylaştırır.
Riskinizi sıfırlar.
Finansman yaratır.
                 BARTER

  Şirketlerin ihtiyaçları olan malları (toplu iğneden bilgisayara, tatil
  ihtiyacından yılbaşı kartına kadar ) para ödemeden ve hiçbir şekilde
  nakit akışını bozmadan alabilmeleri, bunun karşılığında da atıl
  kapasitesinde duran mal ve hizmetleri yine para almadan satarak
  ihtiyaçlarını finanse etmeleri olarak özetlenebilir.

  Barter zannedildiği gibi, sadece iki firmanın mallarını yada
  hizmetlerini takas etmesi değil. İhtiyacınız olan malı, malı sattığınız
  firmadan almak zorunda değilsiniz. Barterı, bu kısıtlı tanımıyla
  kullanılan gazete ve seyahat acenteleri var Türkiye‟de. Acenteler
  gazetelere bedava ilan verip bunun karşılığında gazeteye belli
  zamanlarda bedava otel odası tesis ediyor.

  Barterın Avantajları:
  Firma likiditesini garanti altına alır
  Faizsiz mal kredisi imkanı
  Pazarlamada rekabet avantajı
  Yeni ek müşteriler ve kar artırımı
  VADELİ PİYASALAR
(FUTURES – OPTIONS – SWAP)
  Bütün işlemler ilerideki bir tarihte gerçekleştirilmek üzere
  yapılır. Kontrat, vadeli piyasalardaki temel işlem
  formudur.
  Vadeli piyasalar (Futures, options, swap) hedging yada
  spekülasyon amacıyla kullanılabilir.
  Hedging
  En basit tanımıyla risk sigortasıdır. Bir malın ilerideki
  fiyat değişmelerine karşı sigortalanması olarak
  tanımlanabilir.
  Spekülasyon
  Çeşitli enstrümanların kullanılması yoluyla vadeli
  piyasalardaki fiyat değişmelerinden kazanç
  sağlanmasıdır.
                  FUTURES
Futures kontratları belli bir finansal enstrümanın standart bir miktarı için
yapılan ve üzerinde anlaşılmış bir vade sonunda gerçekleşecek alım
yada satım sözleşmesidir.
Futures hem hedging hem de spekülasyon amacıyla kullanılabilir.
Para piyasalarındaki hedging işlemleri, kurlardaki oynamalar nedeniyle
zarar edilmesi riskini ortadan kaldırır. Yatırımcılara temel finansal
enstrümanları yada dövizleri fiili olarak almak yada satmak zorunda
kalmadan, faiz yada kurlardaki iniş çıkışlardan yararlanarak kar elde
etme olanağı verir.

                 OPTIONS
Belirli bir sayıda menkul değeri, belirli bir dönemde belirli bir fiyattan
satın almak veya satmak için yapılan anlaşmadır. Opsiyon, hisse
senetleri, tahvil, yabancı para vadeli işlemleri, finansman endeksleri için
uygulanır.
Options‟ın spekülasyon amaçlı kullanımı, futures‟da olduğu gibi, söz
konusu enstrümanın fiyatındaki değişikliklere bağlı olarak kar elde
etmeye dayanır.
                      SWAP
  Şirketlerin aktif getiri oranlarını yükseltmek, kaynak kullanım maliyetlerini
  düşürmek, daha etkili risk yönetimi, arbitraj ve alım satım için kullandıkları
  enstrümandır.
  Swap kelime anlamı, iki tarafın karşılıklı olarak konum ve değeri aynı olan iktisadi
  ve mali değerleri değiş tokuş etmeleri anlamına gelir. Bu anlamda mübadele
  değişim veya takas demektir diğer bir anlatımla, iki taraf bir dizi faiz ödemesi
  veya faiz ödemesi veya faiz ve anapara ödemesini değiştirmek üzere anlaşır.
  Swap ilk kez 1923 yılında Avusturya merkez Bankası tarafından cari pazarda
  İngiliz Sterlini karşısında ulusal paranın satılıp vadeli olarak geri alınması ile
  denenmiştir.

                  Swap Türleri :
  Para Swapları
  Faiz Swapları

Swapa sevk eden asıl dürtü, borç ve alacakların kredi piyasalarındaki boşluklardan
 istifade ederek daha ucuza daha fazla fon elde etmelerini sağlamaktır.

								
To top