Proiectarea Si Managementul Programelor Educationale Formular cod F1 42 02 FISA DISCIPLINA UNIVERSITATEA by ulu37646

VIEWS: 576 PAGES: 5

Proiectarea Si Managementul Programelor Educationale document sample

More Info
									               Formular cod F1-42-02
                FISA DISCIPLINA
              UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
    A. BENEFICIAR
Facultatea: Toate facultăŃile
Domeniul: Toate domeniile
Specializarea: Toate specializările
Anul universitar: 2008 -2009I. Denumirea disciplinei: Proiectarea şi managementul programelor educaŃionale

    Codul disciplinei   U  P  1  2    F  2  O  2

II. Desfăşurarea disciplinei :
Anul de      Nr.de ore     Nr.total de ore      Forme de    Nr.puncte
      Sem.
studiu       saptamanal                  evaluare    credit
      I  II C S L      P  C    S    L  P  E C V   P
  I   x    2 1 -     -  28    14    -  -  x        5 A. PRESTATOR
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD)

III. PERSONAL DIDACTIC:

Titulari de curs:
  • Lect. univ. drd. Emanuel Soare

ActivităŃi seminar:
  • Lect. univ. drd. Emanuel Soare

IV. CUNOŞTINłE ANTERIOARE:

  •   CunoştinŃe acumulate prin parcurgerea integrală a Programului de studii
     psihopedagogice Nivelul I (iniŃial) de certificare pentru profesia
     didactică

V. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

  1. Formarea capacităŃilor necesare proiectării şi elaborării unor programe
   educaŃionale
  2. Dezvoltarea capacitatii de a identifica variabilele unui program educaŃional
  3. Dezvoltarea abilităŃii de analiză educatională ca punct de plecare în
   conceperea unui program educaŃional
  4. Identificarea oportunităŃilor sociale şi culturale de realizare a proiectelor
   educaŃionale
  5. Familiarizarea studenŃilor cu problematica proiectării şi managementului
   programelor educaŃionale
  6. EvidenŃierea rolului proiectării şi managementului programelor educaŃionale
   în cadrul programului general de formare a specialistului pentru domeniul
   educaŃiei şcolare                      1
  7. Dezvoltarea unor atitudini adecvate privind rolul proiectării şi managementului
   programelor educaŃionale în contextul societăŃii cunoaşteriiVI.    PROGRAMA ANALITICĂ a cursului PROIECTAREA ŞI MANAGEMENTUL
     PROGRAMELOR EDUCAłIONALE

Nr.                 Denumire temă                Nr.
crt.                                       ore
 1.   Antreprenoriatul educaŃional                       2
 2.   IniŃierea programelor educaŃionale                    2
 3.   Principii de elaborare a programelor educaŃionale             2
 4.   Proiectarea şi Managementul programelor educaŃionale           4
 5.   Managementul prin proiecte                        2
 6.   Accesarea surselor de finanŃare a programelor educaŃionale        2
 7.   Managementul calităŃii programelor educaŃionale              2
 8.   Managementul financiar al programelor educaŃionale            2
 9.   Standarde şi criterii de realizare a finalităŃilor unui program      2
10.   Repere în realizarea unui program educational               2
11.   Controlul şi monitorizarea programelor educaŃionale            2
12.   Evaluarea internă şi externă a programelor educaŃionale          4
                    TOTAL                   28


VII.   PROGRAMA ANALITICĂ a seminariilor de PROIECTAREA ŞI
     MANAGEMENTUL PROGRAMELOR EDUCAłIONALE

 Nr.                 Denumire temă                Nr.
 crt.                                      ore
 1.   Prezentarea obiectivelor şi competenŃelor vizate prin cursul de     2
     Proiectarea şi managementul proiectelor educaŃionale , prezentarea
     bibliografiei şi a criteriilor de evaluare. Repartizarea temelor de
     seminar
 2.   Profilul antreprenorial al cadrului didactic (brainstorming)      2
 3.   Realizarea analizei de nevoi (lucru în echipă)             2
 4.   Stabilirea finalităŃilor programelor educaŃionale (lucru în echipă)  2
 5.   Strategii de organizare, proiectare/planificare a activităŃilor unui  2
     program educaŃional (studii de caz)
 6.   Identificarea resurselor, partenerilor, realizarea echipei       2
     (brainstorming)
 7.   Conceperea unui program educaŃional                   2
                     TOTAL                 14

VIII. BIBLIOGRAFIE

  1. DENNIS L., Management de proiect. Editura Codecs, Bucuresti, 2000,
  2. GHERGUł, A., Management general şi strategic în educaŃie: Ghid practic.
   Editura Polirom, Iaşi, 2007,
  3. JINGA, I., Conducerea învăŃămîntului. Manual de management instrucŃional.
   Editura Didactică şi Pedagogică, R.A, Bucureşti, 1993


                       2
  4. PROSTEA G., Managementul prin proiecte. Editura Orizonturi, Timişoara,
   2002,
  5. PURCAREA A., NICULESCU C., CONSTANTINESCU D., Management,
   Elemente fundamentale. Editura Niculescu, Bucuresti, 2000,
  6. RUSU C., Management strategic. Editura All Beck, Bucureşti, 2001,
  7. SADGROVE K., Managementul calitatii totale în acŃiune. Editura Rentrop &
   Straton, Bucureşti, 1999,
  8. SOARE, E., EducaŃia antreprenorială. Ultima provocare a şcolii. Editura V. &
   I. Integral, Bucureşti, 2008,
  9. STANCIU R., MOMETE D., RADU C., Managementul resurselor umane.
   Editura BREN, Bucureşti, 2000,


IX. EVALUARE
Prezenta 1 0     %     Activitate       2  0  %  Activitate         %
                                            -  -
                seminar               laborator

Lucrări periodice de control  -  -    %    Tema de casa 2   0  %    Proiect -   -  %

Alte forme de verificare                            -   -  %
periodică
Evaluare          5  0  % [Repartizate     scris      %  oral        %
                                  5  0          -  -
finală 1)              :                               ]


IX.a.OBIECTIVELE EVALUĂRII:
  1. verificarea măsurii în care studenŃii au achiziŃionat competenŃele vizate la
    nivelul disciplinei Proiectarea şi managementul programelor educaŃionale.
  2. verificarea abilităŃilor studenŃilor de a opera cu principalele concepte specifice
    managementului programelor educaŃionale
  3. verificarea capacităŃii studenŃilor de a realiza un proiect de program
    educaŃional

IX.b. FORMELE DE EVALUARE:
    • Evaluare formativă-la nivelul activităŃilor de seminar
    • Evaluare sumativă-pe bază de portofoliu alcătuit din următoarele piese:
      Eseu privind identificarea unei oportunităŃi de realizare a unui program
      educaŃional; Eseul va cuprinde 3 pagini şi va fi scris de mână
      Realizarea unui proiect de program educaŃional. Proiectul va fi realizat
      de o echipă alcătuită din 2-3 studenŃi, va avea 5 pagini, va fi realizat în
      format electronic şi va fi prezentat la seminar
    • Evaluare finală-examen scris

IX.c. CRITERIILE EVALUĂRII:
  1. 50%: prezenŃă seminar (10%) + implicare activă în activităŃi de seminar
    (20%) + tema de casă-portofoliu (20 %)
  2. 50%: evaluare finală

X. MIJLOACE DIDACTICE:
   • Videoproiector,  înregistrările video, chestionarele, fişele/grilele de
    observare a comportamentelor
                        3
XI. GRILA DE EVALUARE/AUTOEVALUARE A COMPETENłELOR VIZATE
Numele şi prenumele studentului (opŃional)……………………………………….
Specializarea………………………………………………………………………….
Anul universitar………………………………………………………………………

Instructaj (pentru studenŃi).
CitiŃi cu atenŃie tipurile de competenŃe precizate mai jos şi marcaŃi într-una din cele 3 coloane din partea dreaptă, măsura
în care consideraŃi că aŃi achiziŃionat aceste comportamente studiind disciplina “Pedagogie I”


                                             într-o    într-o     într-o
    CATEGORII DE
                                             mică    oarecare     mare
    COMPETENłE             COMPETENłE SPECIFICE
                                             măsură    măsură     măsură
                                              1        2      3
                   1.1. de a recepta elementele de
                   noutate   apărute la  nivelurile
                   superioare de organizare a sistemului
   1. CompetenŃe cu        de învăŃământ (liceal, postliceal,
    caracter global        universitar)
   (metacompetenŃe)        1.2. de a reflecta critic asupra
                   anumitor aspecte ale organizării
                   acestor niveluri ale sistemului de
                   învăŃământ şi de a acŃiona în sens
                   optimizator
                   2.1. de a se familiariza cu strategiile
                   elaborării proiectelor educaŃionale de
                   cercetare şi/sau de formare continuă
                   a adulŃilor
                   2.2. de a utiliza unele informatii
                   despre    dezvoltarea   actuala   a
                   educatiei in Romania şi în Europa
                   pentru elaborarea unei concepŃii
 2. CompetenŃe cognitive      proprii    privind   eficientizarea
                   activităŃilor educative din şcoală
                   2.3. de a identifica noi modalităŃi de
                   optimizare a practicilor educaŃionale
                   prin derularea unor proiecte/programe
                   educaŃionale
                   2.4. de a analiza diferite infomaŃii şi de
                   a le valorifica în scopul utilizării lor
                   pentru elaborarea şi implementarea
                   unor proiecte/programe educaŃionale
    3. CompetenŃe        3.1. de a realiza un studiu de nevoi
     procedurale         de formare printr-un proiect / program
                   3.2. de a elabora obiective generale
                   şi specifice pentru un program
                   educaŃional
                   3.2. de a identifica resurse umane şi
                   materiale necesare derulării unui
                   proiect / program educaŃional
                   3.3. de a stabili activităŃi realiste şi
                   realizabile specifice derulării unui
                   proiect   /  program   educaŃional
                   identifica în practicile educationale                              4
                 3.4. de a utiliza pârghii procedurale
                 eficiente    pentru    realizarea
                 managementului    unor  programe
                 educaŃionale   destinate  formării
                 adulŃilor
                 3.5.   de  a  exersa   diferite
                 comportamente   asociate diferitelor
                 roluri    în  derularea    unui
                 program/proiect educaŃional
                 3.6. de a opera cu diferite criterii de
                 evaluare internă şi externă a unui
                 proiect / program educaŃional

                 4.1.de asumare a unor responsabilitati
                 asociate rolului social de profesor
                 întreprinzător
                 4.2. de a interpreta valoarea unui
4. CompetenŃe atitudinal     program educaŃional raportându-l la
   – valorice         cadrul social mai larg de dezvoltare a
                 unei societăŃi
                 4.3. de a inova domeniul educaŃional
                 prin contribuŃii personale, originale

  Precizări:
    1. Aceeaşi grilă de observare/analiză a comportamentelor serveşte:
     •  profesorului pentru verificarea măsurii în care studenŃii au achiziŃionat competenŃele pe
       care el le vizează prin modul de organizare/desfăşurare a activităŃii didactice;
     •  studentului prin implicarea în procesul de achiziŃionare a respectivelor competenŃe şi prin
       conştientizarea rezultatelor învăŃării.

    2.  Proba de evaluare/autoevaluare a competenŃelor prezentată mai sus se aplică la finalizarea
      activităŃii didactice (sfîrşit de semestru!), dar competenŃele vizate sunt anunŃate de la prima
      şedinŃă de curs/seminar/laborator
                           5

								
To top