Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Proiectarea Si Managementul Programelor Educationale DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE ANUL SCOLAR

VIEWS: 347 PAGES: 5

Proiectarea Si Managementul Programelor Educationale document sample

More Info
									       DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE
                  ANUL SCOLAR 2006-2007                        TERMENE /      EVALUARE          INDICATORI
 DOMENIU     ACTIVITATI                                 DE
                                                REALIZARE
                    RESPONSABILITATI
ASIGURAREA     ELABORAREA         01.10.2007     Analiza SWOT        Proiectul  de
CALITATII    PROIECTULUI     DE Director:   Cirstea-  (puncte tari, puncte    dezvolatre ope
EDUCATIEI SI   DEZVOLTARE       Deaconu Georgeta      slabe,  oportunitati,   termen mediu
COMPATIBILIZAREA EDUCATIONALA      Comisia pt. evaluarea   amenintari)         Ajustarea
SISTEMULUI               si asigurarea calitatii                proiectului la
NATIONAL DE                                          schimbari  in
INVATAMANT CU                                         politica
SISTEMUL                                            educative
EUROPEAN DE                   permanent     Proiectarea activitatii
EDUCATIE SI                Directorul unitatii   didactice in termeni de   Proceduri
FORMARE                  CEAC           rezultate asteptate.    standard    de
PROFESIONALA               Responsabilii ariiilor  Analiza modului de     operationalizare
                     curriculare       realizare a proiectarii   a obiectivelor
                     Personalul didactic de  demersului    didactic  Colt metodic cu
                     predare         concretizat in: lectura   informari   de
                                  personalizata      a  specialitate,
                       1
                                    programelor,         ghiduri,
                                    planificarea         rezultate   ale
                                    calendaristica,    si   testarilor,
                                    proiectarea unitatuilor   modele    de
                                    de invatare         proiectareORGANIZAREA   Definirea  si  clarificarea   permanent     Respectarea spatiilor    Infiintarea
INTERNA A    mecanismelor de asigurare a Directorul        scolare, a normativelor   laboratoarelor
UNITATII DE   calitatii           Personalul didactic,  de dotare, cf. legislatiei  si a cabinetelor
INVATAMANT                   didactic auxiliary si  Dotarea spatiilor      scolare    in
CAPACITATEA                  nedidactic       Elaborarea proiectelor    Programul de
INSTITUTIONALA                             de alocare a fondurilor   dezvoltare
                                    incluse in portofoliul de  Asigurarea
                                    programe centrate pe     securitatii
                                    investitie cu scopul     elevilor
                                    imbunatatirii calitatii   Asigurarea
                                                  sreviciilor
                                                  medicale
                                                  Asigurarea
                                                  consilierii
                                                  psihopedagogice
                                                  a elevilor
                                                  Incadrarea cu
                                                  personal
                                                  didactic
                                                  calificat
                                                  Securitatea
                                                  documentelor
                                                  scolare
                          2
                                                             Obtinerea
                                                             autorizatiei
                                                             saniatre si  a
                                                             avizului PSI

Eficacitatea                              Permanent      Analiza     activitatii  Oferta
educationala                              Director      metodice desfasurata la    educationala
                                  Echipa manageriala    fiecare arie curriculara   Tabelul cu elevii
                                 invatatori si diriginti  Evaluarea interna a      care au sustinut
                                  responsabilii ariilor  rezultatelor obtinute la   Testele
                                    curriculare     Testele Nationale       Nationale (note
                                               Sedinte cu parintii     si repartizari)
                                               pentru     stabilirea
                                               sustinerii bugetare

Managementul calitatii  Formularea Ofertei educationale       Semestrul II      Ghidul   metodologic  Lectura
             Proiectarea Curriculumului        Responsabilii ariilor   pentru    aplicarea  personalizata
             Popularizarea       Ofertei      curriculare      programelor scolare    Planificarea
             educationale                Comisia pentru     Programe    scolare, calendaristica
             Sursele  de  constitutire  a      curriculum      ghiduri metodologice   Planificarea
             bugetului scolii                Elevi                    unitatii    de
                                    Parinti                    invatare
             Strategii si proceduri pentru                                chestionare
             asigurarea calitatii:                       Standarde de evaluare Oferta
              Activitati de proiectare a                    si criterii de notare   educationala
              demersului         didactic    01.10.2007      Descriptori specifici pt.
              personalizat             Responsabilii ariilor   evaluare pe indicatorii
              Proceduri standard:            curriculare      specificati        Corelatia
             Cls I si a II-a : citire si matem.                 Standarde de caliatte   obiectiv cadru-
             matem,la cls.a III-a                                     obiectiv    de
             matem. si lb.rom.cls.a IV-a                                 referinta-
                                   3
lb.rom.la cls.a V-a             continuturi-
matem. pt.cls. a VIII-a           activitati  de
biologie , geo.cls. a VI-a         invatare
fizica cls.a VII-a             Evaluarea
istorie cls.a VIII-a franceza si      intrena    a
engleza pt.                 rezultatelor si
cls. VII-a si a VIII-a           monitorizarea
 Testari    de  urmarire   a    acestora
  realizarii obiectivelor prin      Evaluarea
  prisma procedurilor standard      externa
 Testari initiale de cunoastere a     Rezultate
  elevilor                scolare
 Activitati   de  control   a    Nivelul minim
  programului      instuctiv-    Nivelul   de
  educativ                referinta
 Activitati de evaluare orala       Nivelul   de
 Aplicarea standardelor de         excelenta
  evaluare pe cele 2 niveluri de
  performanta:    minimal   si
  maximal
 Activitati de simulare a
  Testelor Nationale
 Notarea criteriala raportata la
  obiective si la preformanta
  minimal accepatabila
 S-au    aplicat  proceduri-
  standard de operationalizare a
  obiect.pedag.
 S-au prezentat modele de
  realizare a unei unitati de inv.
  cu         specificarea
                    4
         obiect.operational si tabele cu
         finalitatile obiectului predat.
         S-au    organizat    testari
         pt.diagnosticarea starii initiale
         a instruirii
         S-au organizat activitati de
         control    al   progresului
         instruirii;
         Proiectarea       activitatii
         educative
         Evaluarea corpului profesoral


ACTIVITATEA  Activitatile de proiectare a Proiectarea activ. S-a    Toti prof./ inv. au studiat  Elevi consiliati
       muncii educative au respectat realizat la termenul     GHIDUL ACTIVITATI-       corespunzator,
EDUCATIVA   cerintele sistemului curricular al stabilit: 1 octombrie  LOR EDUCATIVE.         cuprinsi in forme
       Programei educative.                    Activitatile de la clasa au  superioare   de
                                     fost completate cu cele    invatamant:
       Au   primit   activitati  de            din cadrul lectoratelor cu   liceu,   scoala
       monitorizare   a   elevilor –            parintii,cu intalniri ale   profesionala,
       problema si au fost combatute               elevilor cu organe de     scoli de arte si
       intentiile  de   comportament             politie,pompieri,jandarmi.   meserii
       necores--punzator:chiulul,tinuta              Rezultatele   au   fost
       excentrica,teribilismul,abandonul             pozitive.Foarte    putini
       scolar.                          elevi au incalcat – Regu-
                                     lamentul de organizare si
                                     functionare a scolilor-.

                                  Responsabil CEEA, prof. Grigorescu Marcela


                            5

								
To top