Docstoc

Werken met vaders Nederlands - Vadercentrum

Document Sample
Werken met vaders Nederlands - Vadercentrum Powered By Docstoc
					WERKEN MET VADERS
-2-                                                                                     -3-                           VOORWOORD
                           Nee, ik was er geen voorstander van toen eind negen-    Dat het toeleiden naar door “deskundigen” bedachte
                           tiger jaren in de Haagse gemeenteraad werd         activiteiten niet het doel moet zijn. Maar dat het luis-
                           voorgesteld een Vadercentrum in Laak op te richten.     teren naar de vraag achter de vraag juist leidt tot
                           Zo’n hangplek voor mannen zou naar mijn idee alleen     vertrouwen in elkaar. Vertrouwen, echte aandacht. Dat
                           maar leiden tot een gesubsidieerd koffiehuis. Het sociaal  deze methodiek tot gevolg heeft dat er activiteiten
                           culturele werk had al genoeg mogelijkheden om        ontstaan die niet alleen voor de persoonlijke ontwikkel-
                           activiteiten als klaverjassen en darten onder te brengen.  ing belangrijk zijn, maar die ook een zinvolle bijdrage
   HET HUIS VAN DE VADERS             Daar was geen apart centrum voor nodig.           leveren aan de samenleving.
                           Een raadsmeerderheid besloot echter anders. Het kwam
                           er wel. Want de meerderheid had, in tegenstelling tot    Ja, ik ben een overtuigde voorstander van en trots op
     “Ga niet alleen over bestaande paden,    ondergetekende, wel goed geluisterd en gelezen.       het Vadercentrum Adam.
    Ga langs wegen waar niemand langs gaat,                                  Voorstander omdat de methodiek werkt en een grotere
    Zodat je niet alleen maar stof achterlaat”.  Het ging helemaal niet om een uitbreiding van laag-     betrokkenheid bij de Haagse samenleving tot gevolg
                           drempelige sociaal culturele activiteiten. Het ging hele-  heeft.
                           maal niet om een kopie van het succesvolle Moeder-     Trots omdat het is ontwikkeld in het Haagse Laak .
                           centrum. Het ging er juist om, om buiten de gebaande    Dat mag, nee moet iedereen weten.
                           paden, denk- en werkwijzen, beproefde concepten en     Dus lezen dit boek.
                           wat al meer, te luisteren naar de vraag achter de vraag.  Want lezen is luisteren zonder geluid
                           Te doorgronden dat ook mannen bezig zijn te voldoen     Luisteren naar de vraag achter de vraag.
                           aan het beeld wat over hen heerst. Te herkennen dat er
                           andere methodieken nodig zijn om de stoere macho      Bert van Alphen
                           man uit zijn schulp te laten kruipen.            Wethouder Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie
WERKEN MET VADERS  -4-                                                             -5-


             INLEIDING
             Sinds september 2000 bestaat er in het Haagse      Er wordt een scala aan activiteiten georganiseerd, zoals
             stadsdeel Laak Vadercentrum Adam, een ontmoet-      cursussen, bijeenkomsten, trainingen, voorlichtingen,
             ingsplaats voor mannen uit diverse culturen. Adam is   feesten, manifestaties, uitwisseling, enz. enz.
             geen vrijblijvende ontmoetingsplaats of alternatieve
             hangplek waar mannen elkaar alleen voor de gezel-    In dit boekje wordt beschreven:
             ligheid en ontspanning tegenkomen.            I Hoe je een Vadercentrum kunt opzetten en coachen;
                                          I Hoe je mannen kunt organiseren op die manier.
             Het Vadercentrum heeft ambitieuze doelen, zoals     I Hoe je het voor elkaar kan krijgen om honderden,
             I Het vergroten van de persoonlijke ontwikkeling;     nee duizenden mannen te bereiken.
             I Het verbeteren van de maatschappelijke participatie;  I Wat het kan opleveren.
             I Het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid;   I Wat je allemaal moet kunnen om zo’n centrum op te
             I Het trainen in coachend ouderschap;           zetten en te begeleiden.
             I Het verwerven van een plek op de arbeidsmarkt en/of
              in het vrijwilligerswerk.               Over deze vragen gaat dit boekje. Het geeft antwoorden
                                          en suggesties. We gebruiken interviews met de agogen
             Als voorziening biedt het centrum dagelijks plaats aan  van het Vadercentrum als leidraad en voegen daar ander -
             honderden mannen afkomstig uit vijftig verschillende   statistisch en theoretisch- materiaal aan toe en natuurlijk
             culturen. Hier kunnen ze werken aan hun persoonlijke   wat mannen er zelf van vinden.
             ontwikkeling, zelfontplooiing en bewustwording. Het
             centrum is actief op het terrein van samenlevingsop-
             bouw, kunst en cultuur, recreatie, educatie, gezond-
             heid, opvoeding en armoedebestrijding.
WERKEN MET VADERS  -6-                                                                                                                           -7-


             1. HET BEGIN                                                       Nou, dan weet je hoe leuk een schilder- en tekencursus   cursussen aanbieden maar de onderstroom aan verlan-
                                                                          voor mannen zou kunnen zijn. De conclusie drong zich    gens, die daaronder zit, die is het belangrijkste. Daarna
             We kennen de Moedercentra die in de jaren tachtig over-   moskeeën. Die zijn nauwelijks te bereiken. Die staan     dus op: het moet een doecentrum worden. Want doen is    zijn we met getrechterde vragen onderzoek gaan doen:
             al in den lande ontstonden. Vrouwen weten inmiddels     helemaal buiten de wereld”.                 natuurlijk de sterkste kant van mannen. Dat is écht     “Als we een biljartcursus zouden geven, als we voorlicht-
             de weg naar het welzijnswerk tamelijk makkelijk te vin-                                  anders dan in het Moedercentrum.”              ing zouden geven, zou u dan meedoen?”
             den. Eén van de oprichters Anita Schwab had jarenlange    Dus de vraag kwam van boven- en van onderaf. Die                                     We gingen werken met ellenlange lijsten met vragen op
             ervaringen met het opzetten en ondersteunen van       handschoen hebben wij opgenomen. Hierna heeft de       Latente vragen opsporen en manifest laten worden      het gebied van educatie, recreatie, samenlevingsopbouw
             Moedercentra in Laak en het hele land. Ze schreef      Protestantse Diaconie geld gegeven om een half jaar     “Het wonderlijke was als je het aan mannen zélf vroeg    en gezondheid.”
             daarover een methodiekboek: ‘Moedercentra staan als     onderzoek te doen onder mannen.               wat ze nu concreet zouden willen doen, dan kwamen ze
             een huis!’ (Dit boek is te bestellen bij het Landelijk                                  niet veel verder dan Nederlandse les en computercursus.   De vraag achter de vraag
             Centrum Opbouwwerk)                     Wij zijn de wijk ingegaan. We gingen gewoon bij Albert    Ze konden hun verlangens niet vormgeven in een       “Bij veel vaders kwam sterk naar voren dat ze graag din-
                                            Heyn staan en spraken onbekende mannen aan:         activiteit.                         gen met hun kind samen wilden doen om zo de onderlinge
             Dat boek werd in 1999 gepresenteerd op het stadhuis.     - “We zijn van plan wat op te zetten voor mannen, wat heb  Er is blijkbaar een latente vraag en die moet manifest   band te versterken. Zo’n man wilde vooral iets doen.
             Toen kwamen er van alle kanten reacties.            jij nodig om gelukkiger te zijn?” Daar kwamen heel veel  worden. Als je mensen vraagt: wat wil je? Dan zeggen ze:  Het eerste wat we toen aangeboden hebben, was dat ze
             Van mannen, die vroegen:                    antwoorden op.                       bingo. Maar het gaat niet om die bingo. Als je alleen    voor 1 gulden met hun kind mee naar de dierentuin kon-
             - “Mijn vrouw wordt kinderleidster, mijn vrouw wordt dit,  - “Als ik het beter met mijn vrouw zou kunnen vinden.    maar op dat antwoord ingaat, dan kom je inderdaad niet   den gaan. Daar kwamen 88 mannen met hun kind (of 2
               mijn vrouw wordt dat, mijn kind kan computeren, nou     Want ik snap niks meer van mijn vrouw, want die wil van  verder dan computercursus en Nederlandse les. Het gaat   of 3 kinderen) op af!
              dat is leuk, maar waar ben ik? Ik ben alleen nog maar de   alles”.                          om de vraag: wat heb je nodig om gelukkig te zijn? Want   Ja, dan kun je je inderdaad afvragen: waarom doen ze
              vervelende man die nee nee nee zegt. Kan dat ook niet   - “Als mijn kinderen niet meer zo brutaal tegen me      als je goed naar de antwoorden op die vraag luistert, kun  dat dan zélf niet? Waarom hebben ze daar míjn vraag
              eens voor óns gebeuren?”.                  deden”.                          je vragen genereren. En die moet je dan vooral niet té   voor nodig? Dat is geldgebrek, dat is een gebrek aan
                                            - “Als ik zinvol werk zou kunnen krijgen”.          snel in cursussen willen gieten. Want dat zie je vaak    sociale vaardigheden. En het ontbreekt hun ook aan
             Ook vanuit politieke kring gebeurde dat.           - “Vroeger als kind tekende ik altijd”- en dan zag je de   gebeuren. Ook bij de gemeente. Die wilde graag subsidie   energie omdat ze zoveel problemen hebben.
             - “Zou je dit nu ook met mannen kunnen doen?          glimmetjes in de ogen- en nu als volwassenen doe ik    geven, maar dacht aanvankelijk toch ook in cursussen:    Het niet ondernemen van deze zaken, komt dus vaak
              En ook met die Marokkaanse en Turkse mannen in de      dat nooit meer..”                     opvoedcursussen etc. Je kúnt natuurlijk best allemaal    voort uit angst en onzekerheid.
WERKEN MET VADERS  -8-                                                             -9-             “Wij zijn dus begonnen met een paar ID-ers. Daar kwa-   mannen vonden het leuk om hier voor niks iets te doen,
             men heel snel vrijwilligers bij en samen hebben we toen  leidingen te trekken, te pleisteren, te behangen. Dat het
             dit Vadercentrum verbouwd. Dat was wel heel bijzonder   hún huis werd. En dus begonnen we cursussen op dit
             want we deden bijna alles zelf. Een heel leuke tijd. De  gebied en de werkers verfden mee. Zo zijn we begonnen.               Mannelijkheidcoderingen. (Uit: Handleiding voor een seksespecifieke intake van manlijke cliënten in
               de geestelijke gezondheidszorg , Rob van der Loo ).

               1. Het hebben van een betaalde baan is het belangrijkste in het leven van een man.
               2. Mannen zijn handelings- en prestatiegericht.
               3. Een man moet de kost verdienen voor zichzelf en voor degenen die van hem afhankelijk zijn.
               4. Mannen concurreren: als man moet je beter, sneller, sterker en efficiënter zijn dan andere mannen
                (en vrouwen natuurlijk).
               5. Mannen zijn zelfstandig, onafhankelijk en kunnen alles alleen.
               6. Een man heeft geen hulp nodig.
               7. Mannen hebben zichzelf onder controle, zijn niet bang en huilen niet.
               8. Mannen zijn agressief, weten zich echter te beheersen maar laten niet over zich heen lopen.
               9. Een man dient degenen die van hem afhankelijk zijn, te beschermen.
               10. Een echte man is geen slachtoffer.
               11. Mannen ervaren intimiteit via seksualiteit.
               12. Een man moet seksueel presteren en voor nageslacht zorgen.
WERKEN MET VADERS  -10-                                                                                                                           -11-

                                                                                                        vertrouwen bij jou hebben, dan gaat hij vertellen. Dat
              2. TYPISCH VOOR MANNEN?                                                 3. WAT VOOR MANNEN?                     gebeurt niet 1, 2, 3. Een man gaat jou niet zeggen: mijn
                                                                                                        vrouw is weg, bijvoorbeeld, of mijn kind zit te roken of is
              “Op een Moedercentrum komen vrouwen binnen met      Toen ik hier begon, dacht ik: “Met mannen, dat wordt     Op dit ogenblik komen er ongeveer 2500 mannen min
                                                                                                        weg van huis. Kijk, ik ga ook niet als een man binnenkomt
              een hulpvraag: “Help mij, ik heb een probleem!” En    heel grappig. En oppervlakkig. Alleen maar praten over    of meer regelmatig. Driekwart van hen is vader.
                                                                                                        zeggen: mijn dochter is vreemd gegaan met een andere
              na een half jaar worden ze dan vrijwilligster- als een  auto’s en voetballen”. Maar het gaat er hier bijna nooit   97 % heeft zich aangemeld voor één of meer cur-
                                                                                                        man. Nee, je moet een band met iemand bouwen, dan
              soort dank, een soort terugbetaling.           over. Dus die aanname klopte niet. Die humor, die grap-    sussen.
                                                                                                        pas ga je zo een gesprek met iemand aan.
                                           jes, dat lachen met elkaar, dat is niet het eerste wat hier
              Mannen die in de problemen zitten, die komen hier bin-  aan de orde komt. De sfeer is zelfs af en toe wat zwaar.   De meeste mannen zijn tussen de 30 en de 40 jaar, gevolgd
              nen met: “Ik word vrijwilliger bij jou! Ik kom in het   Misschien bewaren ze dat luchtige wel voor andere gele-    door de groep 20 tot 30 jaar en daarna volgen de veertig-  “Dit Vadercentrum trekt een bepaald type man aan:
              Vadercentrum helpen”                   genheden.                           plussers. De jongste bezoeker is 18 jaar, de oudste 82. De  die dus iets heeft meegemaakt. Dat is bijna altijd zo.
                                                                          gemiddelde leeftijd is 38 jaar. 81% is van niet-       Dan zet je blijkbaar de stap eerder. Je moet iets van
              En hoe groter de hulp die ze aanbieden, hoe groter het  - “Hier kan ik praten over dingen waarover ik in de bouw   Nederlandse komaf. 21 % is Turks, een kwart Marokkaans,   teleurstelling in je leven hebben meegemaakt.
              probleem dat ze hebben. Alleen -het duurt even voor ze   of in de kas of in de kleedkamer van de voetbalclub niet  19 % komt uit niet-geïndustrialiseerde landen. 16 % uit   Misschien is dát wel wat de mannen hier bindt: de
              dat laten zien. Mannen kopen een soort vrijbrief,      praat”.                           Suriname. De helft van de mannen heeft betaald werk. De   ervaringen die ze achter zich hebben. Van een leven dat
              vrouwen betalen terug.                                                 helft heeft alleen lagere school, 19% VBO, 6% MAVO 12%    niet makkelijk is. Wat we heel veel meemaken zijn schei-
              Aanvankelijk was het de bedoeling dat het voor 50 man-  Dat je dochter niet wil luisteren bijvoorbeeld. Blijkbaar   HAVO, 8% HBO, en 5% een universitaire opleiding.       ding en werkverlies. Dat zijn de breekpunten bij man-
              nen zou zijn. Maar binnen de kortste keren was dat    bewaren ze de humor voor dáár. Misschien is humor       Inmiddels komt nog maar 42 % van hen uit Laak, de rest    nen. En dan kan het in heel korte tijd misgaan. Ze
              zoveel méér. Nu nóg! We hebben op dit ogenblik      daar wel een overlevingsstrategie en blijkbaar hoef je    voor het overgrote deel uit de stad Den Haag.        hebben alles en dan zegt hun vrouw: ik ga weg. Dan
              (november 2006) een wachtlijst van 108 mannen bij het   hier niet zo te overleven. Vrouwen gaan bij elkaar zitten                                 vallen de meeste echt op hun moeder terug. Maar als die
              zwemmen. Er is zoveel belangstelling. Daar kun je van   zonder doel, mannen scheiden dat meer. Hier ben ik      Eén van de mannen                      moeder er niet meer is, dan gaat het mis. Dan kan het in
              staan te kijken! Zeker aan het begin. Dan denk je: “Zo,  zus, daar kan ik zo zijn.”                  Kijk, ik sta achter het buffet. Als de mensen binnen     drie maanden gebeurd zijn: huis weg, alcoholist, in de
              dat gaat vlot! Die mannen willen allemaal vrijwilliger                                 komen, komen ze bij mij. 90% van de mannen die hier     auto slapen, werk verspeeld. Als ze hun vrouw zijn ver-
              worden!” Tot iedereen je tijd en aandacht gaat claimen                                 komen, hebben iets. Maar kijk, een man gaat jou niet     loren, dan kan het zo snel met mannen gaan, dat is echt
              en je ontdekt dat gaat dus zó bij mannen.”                                       direct zeggen van zijn problemen. Die man moet eerst     ongelooflijk!
WERKEN MET VADERS  -12-                                                               -13-


              Daar ontlenen ze hun identiteit aan. Een heel smalle     Kijk, als je altijd alles zelf hebt gedaan, klussen, totale
              basis waarop alles is gebouwd, zelfs bij de meest geset-   verbouwingen gedaan, muren weggebroken en dan in
              telde mannen. Dat heeft te maken met die gesloten-      een keer ken je nog geen schroefje in de muur krijgen,
              heid. De enige plek waar jij als man nog je emoties kan   dat is een regelrechte ramp. Dan ben je pissig. Want dan
              laten zien, die is dan weg. Dat is niet te onderschatten!  moet je iemand anders gaan vragen of ie dit of dat wil
              Dat zijn bijna altijd breekpunten bij mannen.”        doen. Terwijl je nooit hulp gevraagd hebt en je altijd
                                            iemand anders aan het helpen bent. En dan moeten ze
              Eén van de mannen                      jóu helpen. Je kan bij wijze van spreken nog geen eens je
              Ik heb heel lang gewerkt in het slachthuis. In totaal 25   eigen kont afvegen. Dat valt godsgruwelijk tegen.
              jaar gedaan. Tussendoor ben ik nog drie jaar kolenboer
              geweest. Toen ben ik weer terug gegaan naar het       En dan ben je tegenover je vrouw af en toe knap cha-
              slachthuis en naar de slagerij. Uitbenen en zo. Nu is dat  grijnig. Dan reageer je je echt af. Ik had soms echt
              slachten helemaal weg uit Den Haag. Maar ik had ook     medelijden met haar. En mijn vrouw zei: “Zeg het dan!
              mijn vrachtwagenrijbewijs, dus ben ik gaan rijden. Toen   Doe je bek eens open, praat dan, praat!”. En dan zei ik:
              heb ik een rugoperatie gehad, drie hernia’s in mijn rug   ja,ja. Verder niet. En dan liep ik weg, straatje om met de
              weggehaald. Ik zat binnen een jaar weer op de vrachtwa-   hond en dan twee uur later kwam ik weer terug. Dan was
              gen, ging allemaal goed en van het ene op het andere     het weer gezakt. Ik heb ook wel eens een paar keer
              moment krijg ik mijn linkerarm niet meer omhoog.       gehad, ik heb een caravan gekocht en dan ging ik daar-
              Nekhernia. Toen was het over na 39 jaar werken, ik was    naar toe, ging ik daar zitten. In het begin wist ze dat
              toen 54. Volledig afgekeurd. Ik dacht, ja daag, bekijk het  niet. Maar de tweede keer dacht ze: wacht effe, die zit op
              maar, ik ga gewoon aan het werk. Want als je aan het     de camping. En daar stond ze opeens voor me: “En, zit je
              werk gaat, word je niet afgekeurd. Simpel. Ik heb van    lekker?” “Ja. Heerlijk. Even helemaal terug getrokken”
              alles en nog wat geprobeerd, maar als je 54 bent, kom je   “Wat doe je? Ga je mee of blijf je hier?” En ik: “Ik ga mee
              nergens meer, dan is het over. En kracht had ik niet meer.  want ik zit me hier verdomme te pletter te vervelen!”
WERKEN MET VADERS  -14-                                                                                                       -15-

                                                         Naast de cursussen worden een scala aan incidentele    Dan moet het bijvoorbeeld worden: tekenen over zijn
                                                         activiteiten georganiseerd. Dat gebeurt zowel op ver-   leven. Er moet een nieuwe vaardigheid bijkomen. Wij
              4. WAT DOE JE MET DIE MANNEN?                             zoek van de mannen als vanuit aanbiedingen van andere   hebben de mannen voor een spiegel gezet met de
                                                         organisaties, zoals de GGD, Parnassia, de Politie, JSO,  opdracht een zelfportret te schilderen. Met als gevolg:
              Vadercentrum Adam in Laak streeft naar een zo                     de Dienst Sociale Zaken of bijvoorbeeld het        confrontatie met zichzelf. Dan gebeurt er iets nieuws.
              breed en laagdrempelig mogelijk aanbod op de      I Computercursus       Mondriaancollege.                     Mensen weten hoe bingo gaat. Ze kunnen dus al iets met
              terreinen van recreatie, educatie, kunst en cultuur,  I Zwemmen           Het betreft dan voorlichtingen, discussiebijeenkom-    cijfertjes. Wat kunnen we daar nu aan toevoegen waar-
              opvoedingsondersteuning en samenlevingsop-       I Cursus Nederlands      sten, sport- of spel bijeenkomsten, taalwedstrijden, het  door dat spannender wordt? Dat is de kunst waardoor ze
              bouw. Als je binnenkomt, is er een grote ont-      I Website maken        bezoek aan een museum of een theatervoorstelling,     er iets nieuws bijleren.
              vangst-ruimte. Die is uitnodigend voor mannen      I Kleermaken         maar ook bijvoorbeeld deelname aan het televisiepro-
              die in eerste instantie alleen binnenkomen voor     I Houtbewerken        gramma Ter land, ter zee of in de lucht. Ook worden
              een praatje en een kopje koffie.            I Lassen           regelmatig in samenwerking met Odyssee trainingen        “OK, JE KUNT NU COMPUTEREN, MAAR
                                          I Fitness           georganiseerd, bijvoorbeeld voor één specifieke groep      DAAR MOET IETS NIEUWS BIJ, EEN MEER-
              “Het is een doecentrum. Er wordt wat gedáán.      I EHBO            zoals de Marokkaanse Buurtvaders of de Soedanese
                                          I Koken                                            WAARDE. ANDERS BLIJFT HET BIJ DAT
              Iedereen is bezig. Dat is speciaal voor dit centrum                  mannen, maar ook multiculturele trainingen rond
              want doen is natuurlijk de sterkste kant van mannen.  I Opvoedcursussen       thema’s als levensloopontwikkeling of een betere         SPELLETJE OF DIE BRIEF. JE MOET VERDER
              Dat wordt bewust ingezet. Dat is ook wat mannen     I Kapperscursus        verdeling van arbeid en zorg
                                                                                         KUNNEN GAAN: IETS SAMEN MET DE
              bindt. Samen een werkplaats opruimen, dat vinden    I Engels
              mannen leuk. Klussen of de Weggeefwinkel runnen,    I Tekenen en schilderen    Nieuwe ervaringen toevoegen                   KINDEREN DOEN OP DE COMPUTER OF EEN
              dat heeft iets van kameraadschap.            I Theater maken        “Een aspect hierbij is dat er nieuwe ervaringen aan be-
                                                                                         WEBSITE MAKEN. ZO KOMEN WE STEEDS
              De kameraadschap van een goed gesprek, dat komt     I Omgaan met agressie     staande ervaringen worden toegevoegd.
              moeilijker. Maar het kán hier. Er is een groot aanbod  I Omgaan met geld       Bijvoorbeeld: iemand kan van jongs af aan tekenen. Wil      DICHTER BIJ DE PERSOONLIJKE
              van cursussen.”                     I Klantvriendelijk handelen  je het nu leuk maken, dan moet die tekencursus méér       BELEVING EN ONTWIKKELING.”
                                                         worden, dan wat hij van zichzelf al in zich heeft.
WERKEN MET VADERS  -16-                                                             -17-

              “De kracht van het centrum is ook: dat alle activiteiten  wezenlijk ingrediënt van effectieve hulp uit te oefenen,
              houden na 10 weken ophouden. Dan krijg je bijvoor-     namelijk aandachtige nabijheid. In het Vadercentrum,
              beeld een computercertificaat en dan wegwezen. Dan     waar armoede en sociale uitsluiting, regelmatig aan de
              kan die vader wel weer terugkomen, maar dan moet ie    orde zijn, vormt het aansluiten bij de directe leefwereld
              wel iets heel anders gaan doen. Dan voorkom je dat er   een voorwaarde om tot emancipatie te komen. Dus: dur-
              van die geklonterde groepen ontstaan waar niemand     ven investeren in tijd om gewoon te luisteren, om mee
              meer tussen komt. Ze doen aan dingen mee maar niet     te leven, mee te werken en indien nodig daadwerkelijk
              altijd om die dingen zelf. Maar vooral om op de een of   tijd te nemen om mee te gaan naar een instantie.
              andere manier betrokken te blijven. Zo leert ie weer
              andere mannen kennen. Je moet voorkomen dat er       (Voor meer informatie over deze benadering verwijzen we
              zulke sterke koppels of groepen ontstaan dat daar geen   graag naar: “Een theorie van de presentie” van Andries
              andere mannen meer tussen kunnen komen. Daarom       Baart).
              gooien we elke keer weer de boel om. Of je maakt het
              bespreekbaar met hen. Of je stelt de indeling van de    Activeren van mannen
              deelnemers aan de cursussen een beetje bij, zodat er    Een andere vorm van methodiek, die intens wordt
              verscheidenheid in mannen ontstaat.”            ingezet, is de activering van mannen.
                                           Hierbij is het van belang dat je veel, heel veel mannen
              Door de samenwerking binnen het Vadercentrum tussen    leert kennen. Je moet ze daarom zeker in het begin
              MOOI Laak (de Welzijnskoepel) en STEK (voor Stad en    actief gaan opzoeken, in koffiehuizen, in moskeeën, op
              Kerk) is het mogelijk om ook nog een andere methodiek   voetbalvelden, in de cafés of zo maar op een bankje in
              in te zetten, die in het professionele welzijnswerk door  het buurtpark
              bureaucratisering en productie-eisen minder gebruike-
              lijk is geworden: de presentie-benadering. De dia-     Je maakt een babbeltje, je deelt folders uit en nodigt
              conaal werker heeft nog de vrijheid van werken om een   mannen uit om eens langs te komen. Zo maak je kennis
WERKEN MET VADERS  -18-                                                            -19-

              met hen. Het leuke is, dat als deze mannen eenmaal     flat.” Na deze fase hebben de mannen meestal hun
              deelnemen in het Vadercentrum, zij zelf weer opnieuw    draai gevonden in het Vadercentrum. Ze weten dan hoe
              andere mannen activeren om deel te nemen. De grote     het werkt, hebben er verschillende contacten en weten
              toeloop naar het Vadercentrum wordt met name ver-      hoe ze op de hoogte kunnen blijven van nieuwe ontwik-
              klaart door de actieve mond-tot-mondreclame van de     kelingen en activiteiten.
              vaders zelf.

              Wanneer de mannen deel nemen aan de activiteiten
              wordt gewerkt aan verdieping van het contact.
              Voorafgaande aan de activiteiten, in de pauzes en na
              afloop kan je actief werken om betrokken te raken bij
              hun dagelijks leven. Je maakt afspraken om eens nader
              en langduriger met elkaar te kunnen praten. Je loopt
              met hen een blokje om en zet onder het genot van een
              sigaretje een stevige boom op met hen. Of mannen
              lopen vanuit zichzelf het kantoor binnen met het ver-
              zoek om eens lekker gezamenlijk te kunnen kletsen.
              Vanuit deze gesprekken kun je met meer gerichte, per-
              soonlijker aanbiedingen komen. “Jij gaf zelf laatst aan
              soms een kort lontje te hebben? Is deelname aan de cur-
              sus Omgaan met agressie niets voor jou?” of “Wil jij ook
              niet mee doen aan het vader/kind volkstuintjesproject? Je
              hebt een kind in de goede leeftijd en die zit ook
              altijd maar boven op het balkonnetje op die te kleine
WERKEN MET VADERS  -20-                                                               -21-

                                            De Weggeefwinkel
              5. TWEE VOORBEELDEN                     Sinds september 2005 bevindt zich in het Vadercentrum
                                            een Weggeefwinkel. Deze winkel biedt een praktische
              Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet genoeg
                                            steun in de rug: aan de ene kant voor diegenen die op zoek
              voor ieders hebzucht ( Gandhi)
                                            zijn naar goede bruikbare spullen en aan de andere kant
                                            voor mensen die vanuit het oogpunt van sociale cohesie of
              1. ARMOEDE
                                            uit milieuoverwegingen hun gebruikte spullen nog graag
                                            een tweede leven gunnen. Per dagdeel bezoeken 100 á 200
              Een stagiair:
                                            klanten deze winkel. Op vertoon van hun Ooievaarspas
              Ik loop hier nu vanaf september stage en heb al veel
                                            kunnen zij per keer 5 kleine attributen ( kleren, glazen,
              meegemaakt. Armoede is heel erg aan de orde, de
                                            bestek, pannen, handdoeken, lakens en slopen, enz.) en
              Weggeefwinkel is opgestart. Er zijn heel veel actuele
                                            1 groot voorwerp (bankstel, computer, koelkast, bed)
              onderwerpen, problemen, dilemma’s, die door de politiek
                                            meenemen.
              gewoon worden ontkend, of misschien niet ontkend,
              maar de politiek is nou eenmaal traag.
                                            Eén van de mannen:
                                            Ik heb zelf 30 jaar gewerkt, nu ben ik afhankelijk van een
              Ze komen er misschien uiteindelijk wel achter, maar het is
                                            UWV uitkering. Wij kunnen ervan leven, althans, met de
              wel aan ons om het aan te wakkeren. Te zeggen: kijk wat
                                            uren die mijn vrouw nu nog werkt, maar dan moeten we
              er gaande is, doe je ogen open en doe er wat aan. Hier
                                            sparen en ons dingen ontzeggen.
              kom je het iedere dag tegen.
                                            Toen ben ik in het Vadercentrum terechtgekomen. Ik geef
                                            hier bijvoorbeeld computerlessen sinds het begin. De
              Armoede is een belangrijk thema in wijken als Laak. Het
                                            laatste drie jaar krijg ik daar dan een vergoeding voor.
              centrum is bijzonder actief rond dit onderwerp om steun
                                            Daarvoor heb ik het voor niks gedaan. Ik heb hier altijd
              te bieden in het aanpakken en oplossen van armoede-
                                            een vergaarbak, zeg ik maar. Dus of je nou asielzoeker
              problemen.
WERKEN MET VADERS  -22-                                                                                               -23-

              bent, maakt niet uit, wat voor taal je spreekt, maakt niet    steun te gaan halen. Simpel feit: er komt een mooi banks-   DAARNAAST ONTSTONDEN ONDER MEER DE VOLGENDE ACTIVITEITEN:
              uit. Die zitten bij mij. Iets overdragen en daarin iets voor   tel binnen, die geef je dan aan zo iemand, die breng je
              mekaar krijgen, dat vind ik leuk. En ik ben zelf ook wel     dan thuis. En als je ziet wat een ommekeer dat heeft in    I Budgetteringscursus omgaan met je geld.
              zo’n type van uitleggen. Dat levert mij genoeg zelfrespect    zo’n huishouden. Dan komt er verf binnen en na drie      Voorlichting aan groepen en individuen op het terrein
              op. Ik kijk nu met evenveel respect naar mezelf als toen ik   maanden is zo’n heel huis opgeknapt, waar je eigenlijk     van armoedebestrijding.
              achter de tekentafel zat.                    door de bomen het bos niet meer zag. Mensen worden zelf    I Theaterproductie Armoede met een groep van 15
                                              wat enthousiaster. Wat ik altijd vind, en wat de instanties   bewoners uit Laak op basis van hun eigen ervaringen
              Neem nu de mensen in de Weggeefwinkel. Want daar werk ik     en de overheid altijd verkeerd doen, is om mensen binnen     rond dit thema onder de bezielende leiding van
              nu. Ze zijn hier allemaal gekomen, doordat ze zelf problemen   te halen en die moeten dan gelijk van acht tot vijf bezig    regisseur en tekstschrijver Majid Choukri.
              hebben, die niet meer thuis kunnen zitten. Ze vluchten      zijn. Dat gaat gewoon niet.                  I Goed Gekleed aan de Gang (voorheen Dress for
              eigenlijk het huis uit, door problemen. Bijvoorbeeld, door                                    Success). In deze winkel kunnen sollicitanten met
              kinderen die drugsverslaafd zijn. Of omdat ze ook kinderen    Bij deze mensen moet je beginnen: twee dagen van 10 tot     een minimuminkomen op vertoon van een sollicitatie -
              hebben die in het bijzonder onderwijs zitten. Ze hebben alle-  12. En dan langzaam opvoeren. Laten wennen aan dat 8      brief of sinds kort ook op vertoon van een
              maal wat. Maar daar is toch een leuk team van gemaakt. En    tot 5 verhaal. Dat is met de jeugd precies hetzelfde. Als    vrijwilligerscontract kleding gratis verkrijgen om
              die zijn de hele week hier. Of we open zijn of niet. Er moeten  die twee jaar op hun nest hebben gelegen en ze dan weer     goed gekleed opnieuw deel te nemen aan de
              kleren uitgezocht worden, opgehangen, winkel bijgehouden     terug in de maatschappij willen krijgen, die kan je niet in  (on)betaalde arbeidsmarkt.
              worden. Ik heb daar eigenlijk geen omkijken naar.        een keer vijf dagen van 8-5 laten werken.           I Van Harte Resto is een restaurant o.a. binnen het
                                                                              Vadercentrum, dat twee keer per week open is. In dat
              Maar dat is veel praten, iedere keer weer. Dat is ook wat ik                                   “van Harte Restaurant” doen vaders de was, strijken
              van huis uit mee heb: iedere dinsdag als we mekaar weer                                     de tafelkleden, helpen bij het koken, serveren mee uit
              zien, is het: “En, hoe was jouw weekend?” Eigenlijk het                                     en vervullen een gastheerrol bij dit restaurant.
              doorspreken van het weekend, net zoals wij dat thuis aan                                    I Samenwerking met de Dienst Sociale Zaken Werk-
              tafel doen. En dan merk je ook de resultaten, dat ze ook                                     gelegenheidsprojecten te Den Haag, Maximien
              een stap durven te zetten om naar een Riagg te gaan en                                      ( vrouwen in de Bijstand) en het Haags Sociaal Beraad.
WERKEN MET VADERS  -24-                                                                                                                                -25-

              2. COACHEND OUDERSCHAP: DE VADERROL IN DE             hem nooit. Ik schaamde me voor hem. Er is afstand tussen     uitdaging voor iets anders. Die cursussen zijn een soort    Maar hij is er wel degelijk!”. Dit combinatieprincipe
               OPVOEDING                           Turkse vaders en hun kinderen. Met mijn andere kinderen      gordijn. Die concrete vaardigheid geeft houvast.        vinden we terug in de activiteiten rond het “coachend
              - De eerste zeven levensjaren zijn er om te spelen (la'b);    kan ik het nu wél. Maar voor mijn oudste zoon is het te laat.   Daarnaast wordt geluisterd naar de vraag die er eigenlijk   vaderschap”. En “mannenemancipatie”.
              - De tweede zeven levensjaren zijn er om op            Hij luistert heel goed naar mij. Maar ik zelf voel afstand. Hij  achter ligt. Een latente behoefte die niet wordt verwoordt.  Daaronder valt een waaier aan activiteiten:
               te voeden (ta'dieb);                      komt thuis, gelijk naar boven achter de computer. Andere
              - De derde zeven jaar zijn er om te studeren en          kinderen komen naar mij, willen praten, spelen. Ik denk:     I Tuintjesproject              kleermaker, lasser, timmerman,     I Theaterproductie rond “man zijn”
               socialiseren (istishâb).                    waarom heb ik zo gedaan? Doet een beetje pijn. Ik heb dat      In 2006 is in samenwerking met het    computerprogrammeur, kok, enz.      Na de zomervakantie zijn in samen-
               (De profeet Mohammed)                      helemaal niet goed gedaan. Hij wilde naar zijn vader toe-      kinderwerk een volkstuintjesproject   I Kampweek met het thema          werking met regisseur Marlies
                                               gaan en ik heb tegen hem gezegd: nee. Dat is niet goed. Ik     gestart voor vaders met hun        “goed en kwaad”             Hautvast (voorheen Stuttheater) en
              Eén van de mannen:                        praat daar nu wel over met hem. Over onze cultuur. En over     kinderen van 6-10 jaar.         Tijdens de zomervakantie 2006 is     het theater Pierrot de voorberei-
              Onze cultuur, bij mijn ouders en familie, is: mijn zoon wordt   de Nederlandse cultuur, die is heel anders dan die van ons.    I Vader/ kind zwemmen           een kampweek georganiseerd voor      dingen van start gegaan rond een
                                                                                 waarbij vaders met kinderen tot 8    vaders, waaraan ook hun vrouwen      theaterproductie rond man-zijn.
              geboren, ik vind het moeilijk om de kleine vast te pakken. Ik
                                                                                 jaar toewerken naar het dolfijn-    en kinderen konden deelnemen. 50    I De week van de liefde
              ging hem wegduwen. Vaders doen zo in onze cultuur. Ik heb     “Een computercursus die iemand volgt, dat is een heel
                                                                                 certificaat.               personen hebben hieraan         Rond Valentijnsdag is in het
              mijn zoon op afstand gehouden, ik schaam me om hem vast      meetbaar resultaat. Maar het proces, dat is moeilijker te
                                                                                I Opvoedcursussen              deelgenomen.               Vadercentrum de week van de liefde
              te houden. Ik blijf voor hem een beetje koud. Maar andere     meten. Eén van de mannen was 6 jaar geleden voorman in       In samenwerking met het Mondri-     I Samenspelgroep              georganiseerd. Er was een levend
              twee kinderen die hier geboren zijn, die pak ik gelijk vast    de kassen. Dat is een echte VVD-wereld: hij wilde opklim-      aancollege en 2 universiteiten zijn    In het Vadercentrum draaide een      ganzenbordspel, voorlichting over
              vanaf dat ze geboren zijn, ik breng ze naar hun bedje en     men tot baas met een auto en een groot huis. Toen is ie       taallessen voor vaders met pubers     Samenspelgroep voor vaders met      seksualiteit, een speurtocht in het
              alles. Die oudste zegt: waarom papa heb jij dat niet bij mij zo  hier binnengewandeld want hij wilde een HBO-diploma         georganiseerd.              kinderen van 2-4 jaar. Door middel    museum voor vaders en hun kinde-
              gedaan? Ik denk nou: dat komt van onze cultuur. Mijn vader    halen. Over zijn bemoeienis met de opvoeding van zijn       I Beroepenoriëntatie op de         van spelopdrachten, kinderliedjes,    ren,de film van Ghandi is vertoond.
              deed dat ook niet bij mij. Ik deed vroeger hetzelfde als mijn   kinderen ging het nooit. En nu zes jaar later is ie één dag     basisscholen               het voorlezen van verhaaltjes en    I Samenwerking
              zoon. Als ik iets wilde hebben, ik ging gelijk naar moeder. Ik  in de week thuis bij zijn kinderen, hij heeft andere keuzes     De vaders verzorgden lessen op      door eenvoudige handarbeid-        Ook bij de activiteiten rond het
              was een beetje bang voor vader. Ik weet: vader houdt veel     gemaakt. Die combinatie van praktische en reflectieve        school of de kinderen bezochten      activiteiten werd intensief gewerkt    coachend vaderschap is met veel
              van ons, maar hij zal het nooit zeggen. Dus als mijn vader    activiteiten is een belangrijk methodisch principe van het     het Vadercentrum waar zij kennis     om een mogelijke taalachterstand      verschillende landelijke en plaat-
              erbij was, dan pakte ik mijn kind niet vast. Dan knuffelde ik   Vadercentrum Adam. Die doeactiviteiten zijn eigenlijk een      konden maken met beroepen als:       van de peuters weg te werken.       selijk organisaties samengewerkt.
WERKEN MET VADERS  -26-                                                                -27-

              3. MAROKKAANSE BUURTVADERS                   rondes. De politie kwam in 2005 met cijfers die bewijzen
              Binnen het Vadercentrum draait sinds 4 jaar het Marok-     dat de criminaliteit en de overlast door jongeren in Laak
              kaanse Buurtvaderproject Al Wasl. Dit project is er opge-    sterk verminderd is. Al twee jaar hebben we hier geen
              richt Marokkaanse jongeren in Laak op het goede spoor te    rellen meer gehad.
              houden.
                                              Ook nodigt Al Wasl probleemjongeren uit om stage te
              Eén van de mannen:                       lopen binnen de organisatie met als doel kinderen op
              Ik hoor ook bij de buurtvaders. We spreken de jongens op    school te houden en ervoor te zorgen dat ze niet
              straat altijd aan. Als wij merken als ze iets niet goed doen,  ontsporen. Zo wordt preventief gewerkt. Al Wasl orga-
              dan pakken wij ze op straat: “Jongen, wat voor probleem     niseert diverse activiteiten: buurtvaders voetballen met
              heb jij, heb je de school verlaten, heb je met je ouders    de zonen, ze koken regelmatig voor de jongeren en
              gepraat?” Dan kun je meestal wat regelen. Wij bereiken     omgekeerd ( het zogenaamde couscouskletscafé). Aan
              een groep die het reguliere welzijnswerk moeilijk te pakken   die activiteiten wordt steevast een debat vastgeknoopt.
              krijgt. Met de vaders van de jongens praten we in de      De kloof tussen de generaties wordt zo kleiner. Zo is de
              moskee. Even apart, in de moskee, zonder de kinderen,      politie uitgenodigd om te praten over het beeld dat zij
              vertellen wij altijd wat aan de hand is. Veel Marokkaanse    hebben van Marokkaanse jongeren en andersom. De
              ouders begrijpen niet waar hun kinderen mee bezig zijn.     gesprekken zijn open en eerlijk. “Vroeger deden de
                                              voeten het werk, nu het hoofd.”
              “Vroeger liepen de buurtvaders van Al Wasl dagelijks op
              straat om lastige jongeren te controleren en te cor-      Ook worden voorlichtingen georganiseerd over opvoe-
              rigeren. Nu patrouilleren ze nog maar twee keer per       ding, alcohol en drugs, jeugdprostitutie, loverboys en
              week: vaker is niet meer nodig want de overlast en       suïcide bij Marokkaanse jongeren. Het gaat vooral over
              criminaliteit zijn flink gereduceerd. Sterker nog:       hoe vaders signalen kunnen herkennen. Als je aan die
              Marokkaanse jongens lopen soms zélf mee bij de wijk-      “moeilijk te bereiken groep” Marokkaanse vaders kennis
WERKEN MET VADERS  -28-                                                                 -29-

              aanbiedt, dan komen ze graag. Onder deze groep        om te zien. Mijn vader zat er ook tussen. Soms komt dan
              bestaat een grote dorst naar informatie.”           zo’n onderwerp waarvan je weet vanuit je cultuur: je moet
                                             je wel schamen als je ouders erbij zitten, maar ik zat daar
              “En het gekke is: als er voorlichting wordt gegeven,     toch bij, alleen al om dit te doorbreken. Iedere keer als het
              bijvoorbeeld over Loverboys, dan is het ook nooit om 9 uur  gaat over iets waar een beetje schaamte in zit, als dat naar
              afgelopen. Maar dat gaan mannen dus niet uit zichzelf     voren kwam tijdens dat gesprek over suïcide, dan….iedereen
              doen. Dat komt voort uit: voorlichting geven- en dan rolt   weet dat ik zijn zoon ben, dus dan zit iedereen
              men van het één in het ander. Dan praten ze over het feit   van…oeoeoe…Maar dan zeg ik: maakt niet uit, we zijn man-
              dat loverboys niet zouden bestaan als mannen niet naar de   nen onder mekaar, zo moet je het ook kunnen zien. Ik ben
              hoeren zouden gaan want “als dat niet zo was, dan zouden   er gewoon bij blijven zitten. Dat was ook met De Week van
              we niet bang hoeven zijn dat onze dochters in handen van   de Liefde. We hebben een levend ganzenbordspel gemaakt
              loverboys vallen– dus daar zijn wij allemaal verantwo-    over de Liefde, dat gingen we spelen. En als we dan op een
              ordelijk voor”. En dan zeggen anderen: “Ja hallo- ben ik   bepaald nummer terecht kwamen, dan hadden we bijvoor-
              daarom zo slecht dan?” Zo krijg je een intense discussie en  beeld een gesprek over wat Liefde voor je betekent. Nou, ik
              dan wordt het gerust 11 uur. Dat is heel bijzonder. Die    dacht de hele tijd: ik hoop niet dat het nummer in die groep
              manier van gedachtevorming bij mannen- dat gebeurt niet    valt waar mijn vader in zit. Maar natuurlijk gebeurde dat
              veel, daar zijn mannen toch wel tamelijk alléén in. In    wél. Moest ik dus met hem een gesprek aangaan. Toen
              moeilijkheden zijn mannen vaak eenzamer dan vrouwen      dacht ik: hoe ga ik dit brengen. Toen zei ik alleen maar dat
              want “een echte man, die redt zichzelf!”. Als je het niet   ene woord “liefde”, toen zat de rest van: “Oeps, je vader zit
              redt, dan gaat het af van je mannelijkheid.”         daar”. Ik zeg: “Nee, Liefde kan van alles betekenen: liefde
                                             naar je vrouw toe, liefde naar je buurman, naar de mede-
              Eén van de jongere mannen                   mens, naar dieren, naar God. Hoe zie je dat, wat betekent
              Laatst ging het bijvoorbeeld over jongeren die suïcide ple-  dat voor jou?” Toen begonnen ze allemaal van: o ja, zo kun
              gen, daar zaten heel veel mannen bij, dat was heel mooi    je ook kijken. Dus dat was wel leuk om te zien.
WERKEN MET VADERS  -30-                                                                                                                            -31-

                                                                          Eén van de mannen:                      (ID-medewerker of Ooievaarsregeling). Dit biedt moge -
              6. ORGANISATIE: MEEDENKEN, MEEBESLISSEN, MEEDOEN                                     Dus ik begon met vrijwilligerswerk voor computers, tips    lijkheden om opnieuw een toekomst te verwerven op de
              “Een van de grootste valkuilen is dat alles via de werk-  Dat is dramátisch voor deze methode van werken, want     geven aan internetbezoekers beneden, instructies geven,    arbeidsmarkt en geeft de kans op scholing en werkervar-
              ers gaat en dan met name via de vrouwelijke agoog.     dan komen er machtsstructuren buiten het centrum die     werknemers ook helpen. Ik was nog bezig met mijn oplei-    ing. Daarmee worden voorbeelden gecreëerd voor
              Daar moet je heel attent op zijn! Bijvoorbeeld: er komt  bepalen wat jij binnen dat centrum moet doen.         ding. Toen zijn ze hier een nieuw project begonnen en     anderen. Daarbij moet je er wel op letten dat je mannen
              een dakloze. Die komt naar mij toe. Dan zeg ik tegen    Hier gaat dat anders. Als jij meedoet met de Weggeef-     werd er gevraagd of ik mee wilde doen. Toen zag ik dat het  uit elke cultuur neemt. Dat is belangrijk. Als je dat niet
              hem: “Ga naar die en die toe, ik ben helemaal niet zo   winkel, dan kan je ook daarover meedenken en meebeslis-    goed voor mij was als ik hier in het Vadercentrum ging    doet, krijg je ze er ook niet bij. Als er geen Surinaamse
              ervaren met dakloosheid, maar ik stuur je naar hem, hij  sen. Er worden zelfs vergaderingen met de klanten geor-    beginnen in het project van de Marokkaanse buurtvaders.    voorbeelden zijn, komen er ook minder Surinaamse
              was ook dakloos en heeft maanden in zijn auto ges-     ganiseerd. “Wat vinden jullie zelf rechtvaardig?” Dat wordt  Ik besloot het te doen. Wij helpen mensen hier. Ik vind    bezoekers binnen. Je moet een voorbeeldfiguur hebben,
              lapen. Daar heb je veel meer aan.” Daar moeten ze dan   niet beslist door iemand die daar ver van af zit.       het prachtig. Wat ik nu precies doe, is: op maandag geef   die anderen aanspreekt. En het liefst moet zo iemand
              maatschappen tussen zien te sluiten. En dat lukt wel-                                  ik computercursus en ik help ook nog steeds mensen met    anderen ook de ruimte geven om te groeien, dat te delen.
              zij het schoorvoetend.                   Zit jij in de toneelgroep, dan ben jij daar bepalend. Dan   computerproblemen. Wij lopen op straat als buurtvaders    Maar niet iedere cultuur is zo. In sommige culturen is de
                                           gaat niet een ander daar over jou besluiten.         en zorgen voor onze eigen Marokkaanse jongeren. We      status van zo’n positie heel belangrijk, daarmee onder-
              Een andere valkuil is dat mannen in machtsstructuren                                   hebben trainingen gehad in begeleiding en we lopen met    scheid je jezelf juist van die ander en dat is dan in een
              denken, dus dat je om de kaders heen moet gaan.      Je moet dus niet beginnen over dit idee te gaan praten    z’n vieren op straat. Wij spreken de jongeren aan. Wij zor-  centrum moeilijk want zo iemand is dan minder bereid om
              Het is belangrijk dat je goed nadenkt over de gezags-   bij een bewonersorganisatie en bij een moskeebestuur.     gen dat de wijk een beetje veilig wordt. En dat er in de   te delen. Dat is lastig. Dan kun je echt een foute inschat-
              structuren. Hoe ga je om met meedenken, meebeslissen,   Dan ben je weg. Je moet het gaan zoeken bij mannen      buurt ook bij de bewoners een veiligheidsgevoel kan      ting maken. En je moet vanaf het begin breed gaan, niet
              meedoen? Mannen denken graag in bestuursvormen.      die bijna outcast zijn binnen de bestaande structuren.    ontstaan. Wij organiseren ook activiteiten. Bijvoorbeeld,   maar één groep alles laten bepalen. Want dan komen de
              Nou, wij hebben dat gemeden als de pest! Je moet alle   Mensen die nergens bijhoren, niet namens een         vandaag gaan we voetballen met de jongeren. Dat gaan     andere groepen niet meer.”
              bestaande kaders passeren anders krijg je bestuurlijke   bepaalde organisatie binnenkomen maar namens         we doen in een zaal in Spoorwijk.
              machtsverhoudingen en die zijn niet bevorderlijk. Het   zichzelf. Je zoekt mannen met power, die ergens naar                                    Huisoverleg
              bestuur van de moskee hier en de bewonersorganisatie    op zoek zijn, maar die niet ingekaderd zijn. Ze hebben    Voorbeeldfiguren uit elke cultuur               “Wij hebben ook een wekelijks huisoverleg waar
              daar, die willen graag de baas zijn in zo’n huis. Die   nog niks dan en zijn helemaal bereid om voor een ideaal    “Veel van die zeer intensief meewerkende mannen        iedereen kan aanschuiven. Alle lopende zaken worden
              willen “vergaderingen met besluitvorming”.         te gaan. Dat zijn de parels.”                 hebben in het Vadercentrum een additionele baan        daar besproken. Bij het buffet ligt een schrift en daar
WERKEN MET VADERS  -32-                                                                 -33-

              kunnen mannen onderwerpen aansnijden. Het kan over       Dus in dit geval:
              van alles gaan: wat voor gedrag moet je hebben in de      I Wat is jouw ervaring met bloot zijn?
              kleedkamer van het zwembad? Nou, op zo’n onderwerp       I Wat vond je daar positief aan en wat negatief?
              komen wel 50 mannen. Als er in het schrift veel negatieve    I Dan vraag je: wat is jouw droom?
              opmerkingen staan (“hij doet dit niet, hij doet dat niet”)   I Hoe zou je om willen gaan met naakt zijn?
              dan wordt er vanuit de agogen een methodiek bedacht,      I Welke stappen moet je nemen om bij hier te komen?
              waardoor dat kan worden omgezet. Niet alleen ja maar      I Wat is jouw eerste stap om die droom te
              zeggen, maar ja en.. Dan komen er weer mogelijkheden.       verwezenlijken?
                                              I Heb je daar hulp bij nodig en zo ja van wie?
              Een ander voorbeeld om traditionele machtsstructuren
              in de organisatie te omzeilen                  Iedereen krijgt 10 minuten om die vragen te beantwoor-
              “Hoe moet jouw gedrag zijn in de kleedkamer van het zwem-    den. Sommige mensen doen helemaal niks, die zijn dan 10
              bad?” Als er 40 mannen zich aan- en uit gaan kleden, daar    minuten stil. Dat is dan zíjn tijdinvulling. Iedereen heeft
              vindt elke cultuur iets van. Dan gaat de machtsstrijd spelen.  evenveel tijd. En daarmee brokkel je macht ook af. Mensen
              De Marokkaanse man gaat zeggen:                 die goed kunnen praten, hebben meer macht. Als je dat op
              “Jij moet een handdoek omdoen.”                 die manier doet, dan gaat die machtskwestie niet meer spe-
              De Nederlandse man gaat zeggen:                 len. Dan snappen mensen waarom jij doet, zoals je doet in
              “Ja, maar we zijn hier wel in Nederland, hoor!”         die kleedkamer. Nu snapt iedereen waarom jij als
              Zoiets kan je hele Vadercentrum opblazen.            Surinamer zo doet, want je hebt verteld dat jij vroeger
              Dan gaat deze methode:                     altijd naakt in de kreek hebt gezwommen. Die strijd gaat er
              “Mannen ondersteunen elkaars leiderschap in werking”.      dan af. Dat doen we rond veel onderwerpen. In het begin
              Dat gaat met vragensetjes van 7 vragen. Voor élk onder-     veel vaker dan nu. Toen was het blijkbaar meer nodig.
              werp kun je dat doen. Vraag hierbij altijd naar ervaringen   Je kunt er heel ver mee komen. Dus dat is het dak van “het
              van de mannen zelf. Die kan elke man beantwoorden.       huis”.”
WERKEN MET VADERS  -34-                                                                                                                              -35-                                                                               HET MODELHUIS VADERCENTRUM.                Pijler 3:
                                 MANNEN ONDERSTEUNEN ELKAARS LEIDERSCHAP                           DE METHODIEK GESIMPLIFICEERD IN EEN HUISMODEL.      Coachend vaderschap: vaardigheden aanbieden om
                                                                                                            dingen samen met de kinderen te doen. Zo wordt onder-
                                                                               Het fundament is: de kracht van mannen          steunt dat mannen een wezenlijke invulling kunnen
              MEEDENKEN, MEE BESLISSEN EN MEEDOEN
                                                                               We gaan ervan uit dat elke man die hier komt, iets kán.  geven aan hun vader zijn .
                                            SOCIALE EN                              Iedereen neemt een bepaalde ervaring mee uit zijn
                                                               WERK EN ZORG ZICHTBAAR MAKEN
                                            CULTURELE                              leven. Dat zetten we in.                 Pijler 4:
                                            DIVERSITEIT
                                                    COACHEND VADERSCHAP
                                                                                                            Werk en zorg zichtbaar maken. Om het Vadercentrum
                                                                               Bijvoorbeeld: Iemand komt binnen. Hij kan lassen.     effectief te laten verlopen, moet er veel zorg worden
                                   OPEN AANBOD
                                                                               Hij gaat een cursus lassen geven. Die kracht zet je in.  verricht. Voor elkaar koken, spullen weggeven, acti-
                                            INTEGRALE                                                           viteiten met kinderen ondernemen,helpen iemands
                                             AANPAK                               HET HUIS HEEFT VIER PIJLERS                problemen op te lossen, dat is voor elkaar zorgen.

                                                                               Pijler 1:                         In het Vadercentrum kun je dit oefenen, waarna de
                                                                               Iedereen wordt in staat gesteld om mee te denken, mee   nieuwe vaardigheden meegenomen kunnen worden in
                                                                               te beslissen, mee te doen. Iedereen die meedoet, mag   het dagelijks handelen.
                                                                               ook meedenken en mee beslissen.
                                             NETWERK                                                            Het dak:
                                                                               Pijler 2:                         Mannen ondersteunen elkaars leiderschap. Het gaat er
                                                                               Er is een open aanbod. We leggen niet de dingen vast   niet om je boven de ander op te stellen, maar je open te
                                                                               voor jaren. Dat betekent dat we heel snel kunnen inspe-  stellen voor elkaars ervaringen en van daaruit opvattingen
                                                                               len. Dat kan heel breed terrein zijn.           en standpunten van een ander te leren begrijpen.
                                          KRACHT VAN MANNEN
WERKEN MET VADERS  -36-                                                                                                                                -37-

              Er zitten twee ramen in:                  De deur is het netwerk:                                                    wordt gedaan, die daar misschien ook niet gewaardeerd
              Het eerste raam was vroeger multiculturaliteit. Dit is in  Het Vadercentrum werkt samen met heel veel verschillende
                                                                           7. WAT LEVERT HET OP?                      worden. Er wordt altijd gezegd: de zorg hoort bij
              de loop van de tijd diversiteit geworden. Omdat klassen   organisaties. Dagelijks worden samen met andere instellin-                                   vrouwen. Hier hoort de zorg allang niet meer alleen bij
                                                                           Safyan Ibn Ayina zei: "Verbeter als opvoeder eerst
              verbinden eigenlijk nog veel interessanter is dan cul-   gen initiatieven genomen op het terrein van leefbaarheid,                                   vrouwen, want de mannen staan hier de was te doen, te
                                                                           uzelf voordat u het kind gaat verbeteren".
              turen verbinden. De tegenstelling tussen de klassen is   kunst, veiligheid, voorlichting, onderzoek, educatie, poli-                                  strijken. Eten te koken, zijn heel zorgzaam. Ik schrik in
              soms veel groter dan die tussen een Haagse vrachtwa-    tiek, sport en spel, gezondheid, armoedebestrijding, enz.   Eén van de mannen:                        de ‘echte’ wereld vaak van de multiculturele problemen
              genchauffeur en een Turkse kassenwerker.          Op deze wijze wordt het mogelijk gemaakt, dat de deelne-   Sommige vaders zijn zuinig. Ik niet. Als ze iets willen     omdat het hier zo makkelijk gaat, dat samenleven.”
                                            mers daadwerkelijk maatschappelijk kunnen participeren.    kopen, zeg ik: koop maar. Maar ik roep ze altijd bij mij:
              Het andere raam is integrale aanpak. Je mag hier zijn    De wijkagent, politici, ambtenaren, journalisten, de voor-  “Wat heb je vandaag gekocht, schoenen van 130,-“.. Ik      Eén van de mannen:
              met ál je aspecten. Je werkaspect, je kinderen, je geld-  lichtster van de GGD, de wijkpredikant of een theaterregis-  zeg: “Kom zitten. Weet je wat ik verdien per maand? Ik      Met die oudste had ik geen idee hoe ik hem kon
              zorgen. Op al deze terreinen kunnen er activiteiten wor-  seur allemaal dragen ze daadwerkelijk bij aan het proces,   verdien zoveel. Pak de pen.”                   opvoeden. Toen had ik geen idee wat een goede opvoe-
              den ondernomen.                       dat zich dagelijks in de ontmoetingsruimte afspeelt.     Hij pakt de pen. “Schrijf maar op. Ik geef zo 500/600 aan    ding inhoudt. Ik was een jonge vader. Ik deed soms
                                                                           huur en zoveel aan andere dingen. Wat blijft over? Is niks,   schreeuwen, soms een tik geven, ik word snel boos op
                                                                           hè.” Dan ziet hij: ik heb gelijk. Altijd praten, zodat ze pre-  hem, maar hij is kind. Maar nu, is niet nodig, er zijn
                                                                           cies weten waar het om gaat. Zij denken: vader spaart,      andere manieren om te straffen. Door praten. Je zegt
                 DE WIJKAGENT, POLITICI, AMBTENAREN, JOURNALISTEN, DE VOORLICHT-                                                           gewoon tegen hem, ook al is hij twee of drie jaar: dit mag
                                                                           maar….nee. Hier mijn loonstrookje, ik verdien zoveel per
                                                                           maand, hier zelf kijken, waar gaat die duizend euro naar     niet, dat kan niet. En je ziet aan hem dat hij een beetje
                    STER VAN DE GGD, DE WIJKPREDIKANT OF EEN THEATERREGISSEUR                           toe, schrijf maar, alles: Eneco, huur, water, alles. Wat is   spijt heeft. Volgende keer gaat hij het niet meer doen.
                                                                           totaal? En dan elke maand 130/140 voor schoenen, dat       Nu met die jongste wel. Hij is drie jaar, hij is goed, ver-
                     ALLEMAAL DRAGEN ZE DAADWERKELIJK BIJ AAN HET PROCES,                            kan niet. Je moet het ze laten weten, anders denken ze:     staat alles goed, is geduldig, geen huilend kind, altijd
                                                                           oeh, Papa wil altijd sparen.                   blij, altijd tevreden. Ik zie aan hem dat hij sociaal is.
                                                                                                           Wat ik moeilijk vind en niet leuk vind, is, als je eerder iets
                      DAT ZICH DAGELIJKS IN DE ONTMOETINGSRUIMTE AFSPEELT.                           “Je doet een beroep op eigenschappen en kwaliteiten       hebt gezegd, dan gaat mijn zoon het weer doen. Dat vind
                                                                           van mensen waar in de echte wereld geen appèl op         ik niet leuk. Je wordt wel boos, maar je moet het niet
WERKEN MET VADERS  -38-              tonen. Het helpt niet. Je moet beheersing hebben over
              jezelf. Niet slaan en niet schelden. Gewoon praten, praten,  Convenant Huiselijk Geweld
              praten. Ik denk: dat gaat lukken. Met de oudste is het mij
              niet gelukt, maar met die van drie jaar is het heel goed   Vadercentrum ADAM en het Moedercentrum de
              gelukt.                            Koffiepot hebben alle (zelf)organisaties in het
                                             stadsdeel Laak benaderd voor de onderteken-
              “De mannen dragen dat ook uit in hun straat. Alleen al    ing van een convenant met betrekking tot.
              door hun houding. Zes jaar geleden zeiden veel van die    Huiselijk Geweld.
              mannen: volgens de Koran mag je jouw kinderen slaan en
              je vrouw een klap geven. “Een pedagogische klap mag”.     57 organisaties hebben hieraan gehoor
                                             gegeven. Onder deze organisaties bevinden
              En nu zes jaar later is er in Laak een convenant tegen    zich de basisscholen, de moskeeën, de kerken,
              huiselijk geweld wat er niet om liegt. Alle migrantenor-   de migranten- en bewonersorganisaties, de
              ganisaties en moskeeën zeiden daar als eerste: ja tegen.   huisartsen, de bibliotheken, de welzijnsorgan-
              Die houding nemen de vaders mee de straat in.         isaties, enz.,enz.

              Het Vadercentrum is niet naar binnen gericht, we treden    De ondertekening vond plaats tijdens een
              juist heel veel naar buiten. De buitenwereld doet een     informatieve dag met een kramenmarkt, 2 the-
              overweldigend appèl op ons.                  aterproducties en een discussiebijeenkomst. In
              Je krijgt kringen eromheen die willen dat je meedoet.     totaal hebben 321 bewoners aan de dag
              Bijvoorbeeld een Kredietbank die graag een cursus       deelgenomen.
              “Omgaan met geld” op deze locatie geeft en natuurlijk
              doen wij van harte mee.
WERKEN MET VADERS  -40-                                                           -41-              8. SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN VOOR DE BEGELEIDING
              “Superbelangrijk zijn de kundigheid van de agoog en de   Een vrouwelijke werker in een Vadercentrum:
              bereidheid van de groep. Het moeten werkers zijn met    - Kán dat wel?
              een ideaal. Werkers die de werkelijkheid van mensen    Dat wordt ook regelmatig gevraagd.
              achter de buitenkant van bingo of computerles kunnen
              doorgronden. Je moet echt in mensen geïnteresseerd     Ik heb de ervaring dat vrouwen voor mannen belangrijk
              zijn. Niet alleen maar een ‘professionele houding’     zijn om bij die diepere laag te komen. Van de mannen-
              hebben, daarmee kom je er niet.”              beweging kreeg ik dat juist als verwijt in het begin.
                                           Mannen nemen vanuit hun socialisatie in eerste
              Eén van de werkers:                    instantie die vrouw als vertrouwenspersoon om te
              “Mij wordt vaak gevraagd: “Is de methodiek niet erg    checken hoe ernstig hun probleem is.
              westers?” Het gekke is dat de mannen uit andere culturen
              daar eigenlijk heel erg voor openstaan om hun belangen   Nou, in het begin was er veel ongemak. Even met de
              zo te bespreken. Als je eenmaal die sleutel hebt, dan   mannen in de stad gordijnstof kopen en dan komen ze
              hebben ze een openheid die heel groot is.         andere mannen tegen, die denken wat moet hij met die
                                           vreemde vrouw.
              Ook omdat ze in de samenleving al zo veel vreemde      - Samen met een vrouw in het busje. Ja, wie gaat er
              nieuwigheden hebben moeten accepteren… En dan is het      naast haar zitten?
              gekke dat je dan helemaal niet aanloopt tegen dat je     - Ze trekt ook een overall aan waar zij bij zijn,
              zwakte niet moet laten zien, dat je als man moet winnen,    wat een raar ongemak!
              winnaar zijn. Dat gaat dan eigenlijk nog verdraaid      - Van huis uit raak ik gemakkelijk mensen aan..
              gemakkelijk.”                          en nu moest ik denken: Anita afblijven!
WERKEN MET VADERS  -42-

              Als taal een probleem is, zoals bij migranten- dan kan je   Ik kreeg ook in het eerste jaar een cadeautje op moed-
              eigenlijk alleen wat met je lijf! Een arm om iemand heen   erdag van de mannen. Daarmee maakten ze mij eigenlijk
              slaan- dat was niet vanzelfsprekend. Mijn lichaamstaal    sekseneutraal. Ik heb heel hard elke keer gezegd: “Ik ben
              was helemaal op vrouwen geënt en niet op mannen, dus     jullie moeder niet, ik ben een vrouw!” Dat was lastig want
              dat heb ik bewust moeten omzetten. “Wat doe ik nou met    een vrouw is veel lastiger dan een moeder.
              mijn lijf”. Bijna niemand sprak goed Nederlands. Stel het   Marokkaanse buurtvaders vragen – misschien helemaal
              je maar voor. Als je dan ziet wat er in die zes jaar veran-  tegen elke verwachting in- heel bewust om een vrouw.
              derd is! De eerste keer was toen een man ging huilen, ik   Dat is neutraal. Ze komen allemaal uit verschillende
              stak hem mijn beide handen open naar hem toe en hij      gebieden, stammen, moskeeën en steden- dus om samen
              legde ze er zo in. “Ik laat het bij jou”.           te kunnen werken, hebben ze iemand nodig die niet van
              Ik maakte me ook klein in het begin, op de hurken voor een  een partij is. En een witte vrouw is niet van een partij!
              man op een stoel gaan zitten. Je bent voor hen natuurlijk
              toch de baas, maar ik sprak hen dan toch zó aan.       Een voorbeeld: Marokkaanse jongens die zich pros-
              Gaandeweg gaat dat allemaal heel natúúrlijk en vanzelf.    titueren. Waarom wordt dat in de Marokkaanse groepen
              Op dit moment ben ik er niet meer bewust mee bezig .     zo toegedekt? Ik als witte vrouw kan het daar met hun
                                             over hebben en over het feit dat ze die schande en
              “Ik ben jullie moeder niet!”                 schaamte omzetten in wat mogelijke redenen daarvoor
              Of de eerste keer op zeilvakantie op de Wadden met 40     zijn. In dat ze daarmee Nederlandse mannen tuk hebben
              mannen en hun kinderen toen ik de eerste keer mijzelf     want “die laten we er ook nog voor betalen”. Ik heb hem
              in bikini liet zien. Ik dacht dat ik doodging! 40 Mannen   lekker een poot uitgedraaid en daar staat ie dan met de
              die gaan allemaal taxeren wie ik ben. En nu is het zelfs   broek op de enkels om zich door mij te laten pijpen..
              leuk om in een whirlpool te zitten met hen!
              Veel mannen hebben in het begin de neiging om van mij     En ja, straks gaan ze naar Mekka en zijn alle zonden wel
              een moeder te maken. Maar dat wil ik beslist niet.      vergeven.
WERKEN MET VADERS  -44-                                                                                                                              -45-

              Welke schade, deze houding aanricht bij de jongens zelf,    LANDELIJKE CONTACTEN
              daar wil ik graag met de vaders over spreken. Over dat soort  Het Vadercentrum ADAM onderhoudt in het land vele con-
              dingen, daarover denken ze eigenlijk niet eens na of ze    tacten. Veel steden bezoeken het Vadercentrum in Den
              zetten het weg behalve als ik als witte vrouw dan die vragen  Haag, voorbeelden hiervan zijn Gouda, Zaandam,
              stel. Kijk, er zijn problemen met lastige Marokkaanse jon-   Amsterdam, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, om infor-
              gens en daarom gaan die vaders de straat op en daarom     matie op te doen m.b.t. het organiseren van activiteiten
              kan je bij hen dan bij grotere problemen terecht komen. En   voor mannen. Ook verschillende ministeries, waaronder
              dan open ík het gesprek. Bijvoorbeeld omdat ik er in de    Justtitie, VWS en Sociale Zaken bezoeken het
              krant een artikeltje over heb gelezen. Niet omdat zíj het   Vadercentrum voor afstemming, informatie of het leggen
              inbrengen. En dan zeg ik: hoe komt dat nou dat onze      van contacten.Het Vadercentrum ADAM participeert      Ook maakt het Vadercentrum inmiddels deel uit van het Europees netwerk Residents For Regeneration (R4R). Een netwerk
              jongens dat doen? En dan kom je er wel bij.”          actief in het Landelijk Netwerk Marokkaanse Buurtvaders   van bewoners die zich actief inzetten en sterk maken voor hun stad en voor hun wijk in het bijzonder. Zij delen hun ideeën
                                             en het Landelijk Platform Wijktheaters. Ook heeft zij een  en ervaringen met andere bewoners en bemoedigen en motiveren elkaar. Verschillende steden uit de Europese
              “En met humor kom je ook heel ver. Als in de Weggeefwinkel   bijdrage geleverd aan de landelijke website van het NIZW:  Gemeenschap ( maar ook uit bijv. Iran) hebben het Vadercentrum bezocht. Een aantal actieve vaders uit het centrum
              wel eens dingen die binnenkomen, worden weggelegd of      www.kleurrijkwelzijn.nl.                  hebben zelf deelgenomen aan de Bewonersuniversiteit in Birmingham.
              verborgen voor eigen gebruik, zeg ik tegen hen: “Nou, als ik
              geloofde wat jullie als moslims geloven, dan komt er hele-   INTERNATIONALE CONTACTEN
              maal niemand van jullie in de hemel!” Nou, dat vinden ze    Inmiddels zijn er ook contacten internationaal ontstaan.
              dan een fantastische grap! En een week daarna is het: “Hé   Het Vadercentrum ADAM en het Marokkaanse
              niet doen hè, anders kom je niet in de hemel!”         Buurtvaderproject Al Wasl zijn beide uitgekozen als
                                             “Good Practice” voor het Paiteiaproject van de Europese
              Ja, dat is natuurlijk wel opgebouwd met elkaar. Dit komt    Gemeenschap. Kijk voor meer informatie hierover op:
              ook door, hoe anders en verschillend je ook bent, je hoort   www.pariteia.org. De officiële presentatie hiervan gaat
              er hier wel bij. Je wordt geaccepteerd. Je zit niet in een   op 10 januari 2007 plaatsvinden in het Vadercentrum
              concurrentiemarkt met elkaar”                 ADAM en in een later stadium in Brussel.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:36
posted:7/12/2011
language:Dutch
pages:24