Titel Blad by wulinqing

VIEWS: 78 PAGES: 42

									                    Het Kristal

                Christelijk basisonderwijs,
                    peuterwerk
                   & kinderopvang
Schoolgids          schooljaar 2010 / 2011
Locatie Heimerstein       Locatie Zuilenburg

Heimerstein 36          Zuilenburg 68
3328 ME Dordrecht        3328 VC Dordrecht

School              School
078 8905675           078 8905775
kristal@hadrieo.nl        kristal@hadrieo.nl
http://www.cbshetkristal.nl   http://www.cbshetkristal.nl

BSO               BSO (Bengels)
Tel. 078 8905690         Tel. 078 8905790
bsohetkristal@hadrieo.nl     bengels@hadrieo.nl

Peuterspeelzaal
Tel. . 078 8905680
pszhetkristal@hadrieo.nl
                   Bladzijde 1 van 42
Bladzijde 2 van 42
Voorwoord

Bij het begin van een nieuw schooljaar is het goed stil te staan bij de ontwikkelingen die op
school plaatsvinden. We doen dat in deze nieuwe schoolgids, zodat u als ouders weer
volledig op de hoogte bent van alles wat er op de school van uw kind speelt.

De gids geeft aan waar onze school voor staat en is bedoeld om ouders te informeren.
Daarbij gaat het zowel om ouders die hun kind(eren) al op school hebben, als om ouders die
een school willen kiezen.
Ouders hebben recht op informatie, recht om te weten wat de doelstellingen van de school
zijn en hoe deze gerealiseerd worden.

Wij hopen dat deze schoolgids voorziet in het beantwoorden van de vragen die bij u op
zouden kunnen komen. Soms verwijzen ze naar plannen en documenten die op school
aanwezig zijn. Wanneer u die stukken wilt inzien bent u van harte welkom.
Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties over de gids dan nodigen wij u graag uit om
daarover in gesprek te gaan. Samen maken wij de school, samen hebben wij de zorg voor
de ontwikkeling van uw kind(eren).
Wij gaan zorgen dat het schooljaar 2010-2011 weer een fijn jaar wordt voor u, de kinderen en
voor alle personeelsleden van „Het Kristal‟.

Met vriendelijke groeten,
Mede namens het team van c.b.s. „Het Kristal‟,
Martin Dekker, directeur
                   Bladzijde 3 van 42
Inhoudsopgave
1  Algemeen ..................................................................................................................................................... 6
 1.1   Het Kristal .............................................................................................................................................. 6
 1.2   Organisatie ........................................................................................................................................... 6
2  Waar onze school voor staat ...................................................................................................................... 7
 2.1   Missie ..................................................................................................................................................... 7
 2.2   Uitgangspunten en doelen................................................................................................................. 7
 2.3   Het klimaat van de school .................................................................................................................. 8
 2.4   Normen en waarden ........................................................................................................................... 8
 2.5   Samen ................................................................................................................................................... 8
 2.6   De afspraken ........................................................................................................................................ 8
 2.7   De voorbereiding op de samenleving / maatschappij................................................................... 9
3  De organisatie van het onderwijs ............................................................................................................. 11
 3.1   De organisatie van de school .......................................................................................................... 11
 3.2   Groepering van kinderen ................................................................................................................. 11
 3.3   De twee locaties ................................................................................................................................ 11
 3.4   Het team ............................................................................................................................................. 12
 3.5   Het onderwijs in de groepen ............................................................................................................ 12
 3.6   Speciale voorzieningen in het schoolgebouw ............................................................................... 15
4  De leerlingen en onze zorg voor de kinderen ......................................................................................... 16
 4.1   De opvang van nieuwe leerlingen .................................................................................................. 16
 4.2   Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school ................................................... 16
 4.3   Over specifieke zorg voor kinderen met specifieke behoeften ................................................... 17
 4.4   De begeleiding van de overgang van kinderen naar het V.O.................................................... 18
 4.5   Weer samen naar school .................................................................................................................. 19
 4.6   Schoolmaatschappelijk werk ........................................................................................................... 19
 4.7   Buitenschoolse activiteiten ............................................................................................................... 19
5  Opvang en peuterwerk ............................................................................................................................. 20
 5.1   Algemeen ........................................................................................................................................... 20
 5.2   De voorschoolse opvang (VSO)....................................................................................................... 20
 5.3   Tussen de middag opvang ( TMO) .................................................................................................. 20
 5.4   De naschoolse opvang (NSO) ......................................................................................................... 21
 5.5   De peuterspeelzaal ........................................................................................................................... 21
6  De leraren.................................................................................................................................................... 22
 6.1   Het schoolteam ................................................................................................................................. 22
 6.2   Wijze van vervanging ........................................................................................................................ 22
 6.3   Scholing van leraren .......................................................................................................................... 22
 6.4   De relatie leerkracht / leerling .......................................................................................................... 22
7  De ouders .................................................................................................................................................... 23
 7.1   Het belang van betrokkenheid van ouders ................................................................................... 23
 7.2   Informatievoorziening aan ouders ................................................................................................... 23
 7.3   De Medezeggenschapsraad (MR) .................................................................................................. 23
 7.4   Ouderenquête ................................................................................................................................... 24
 7.5   Ouderraad (OR)................................................................................................................................ 24
 7.6   Ouderactiviteiten............................................................................................................................... 24
 7.7   Klachtenprocedure ........................................................................................................................... 25
 7.8   Informatie van ouders voor school .................................................................................................. 26
8  De ontwikkeling van het onderwijs op onze school ................................................................................ 26
 8.1   Activiteiten ter verbetering van het onderwijs ............................................................................... 26
 8.2   De relatie school en omgeving ........................................................................................................ 27
9  De resultaten van het onderwijs ............................................................................................................... 28
 9.1   De eindtoets ....................................................................................................................................... 28
 9.2   Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs ....................................................................................... 28
10 Regeling van school en vakantietijden ................................................................................................... 28
 10.1   De schooltijden .................................................................................................................................. 28
 10.2   De vakanties....................................................................................................................................... 28
 De verlofregeling ............................................................................................................................................ 29
 10.3   De spreekuren .................................................................................................................................... 29
11 En dan nog .................................................................................................................................................. 29
Heeft u gebedspunten? Dan kunt u deze ook e-mailen naar hetkristalgebedsgroep@gmail.com ........ 30
12 Namen en adressen ................................................................................................................................... 31
 12.1   Schoolgebonden ............................................................................................................................... 31
 12.2   Externe instanties ............................................................................................................................... 31
A  Bijlagen ........................................................................................................................................................ 32
                                  Bladzijde 4 van 42
A.1  De klachtenregeling .......................................................................................................................... 32
A.2  Schorsing en verwijdering ................................................................................................................. 34
A.3  Leerlinggebonden financiering ........................................................................................................ 35
A.4  Overzicht H3O scholen ...................................................................................................................... 36
A.5  Uitslag ouderenquête ....................................................................................................................... 37
A.6  Uitslag leerlingenquête ..................................................................................................................... 40
A.7  Kledingprotocol ................................................................................................................................. 42
                            Bladzijde 5 van 42
                              bestuursbureau zijn de disciplines P&O,
1 Algemeen                         planning en control, algemene zaken en
                              communicatie en huisvesting ondergebracht,
                              ondersteund door een secretariaat.
1.1   Het Kristal
                              Het adres van het bestuursbureau (tevens
Het Kristal is een christelijke basisschool. Onze      postadres van het College van Bestuur):
school staat open voor iedereen. Wij gaan er        Laan der Verenigde Naties 89
wel van uit dat men onze christelijke identiteit      3316 AK Dordrecht
respecteert, dat alle kinderen de lessen          Postbus 151
godsdienstige vorming volgen en met de           3300 AD Dordrecht
vieringen meedoen. Vanuit onze identiteit          tel. 078 8905000 fax 078 8905045
proberen wij te werken, ruimte te bieden en         e-mail: secretariaat@hadrieo.nl
grenzen te stellen.
Onze school heeft twee locaties: Heimerstein
en Zuilenburg. De gebouwen bevinden zich in         1.2.2  Huisstijl
het hart van de wijk Sterrenburg en de ca. 360
kinderen zijn verdeeld over 16 jaargroepen.         Toen op 1 januari 2006 de fusie tussen de
                              PCOD en CSPD tot stand kwam, moest er een
                              nieuwe naam komen voor de stichting.
                              Bij het nadenken over een nieuwe naam
                              kwamen de bedenkers al snel uit bij de
                              doelstelling van de stichting, zoals verwoord in
                              de statuten: „De stichting stelt zich ten doel te
                              realiseren dat elk kind die ontplooiing van
                              hoofd hart en handen krijgt die het best past
                              bij diens aard en aanleg en een houding die
                              aansluit bij de christelijke opvattingen over
                              opvoeding‟.
                              3 H‟s: Hoofd, Hart en Handen
                              3 fases: peuterwerk en kinderopvang, primair
                              onderwijs en voortgezet onderwijs
                              en de O van onderwijs, opvang, ontwikkeling,
                              opvoeding.
                              Zo ontstond de naam H3O.
        Eén wiel is echt genoeg!           De vormgevers die opdracht kregen bij de
                              nieuwe naam een huisstijl te ontwerpen
1.2   Organisatie                     stelden zich de vraag: Wat heeft H3O aan het
                              eind van het doorlopen traject een H3O-er
1.2.1  Het Bestuur                    geboden? Zij kwamen tot de conclusie: H3O
Onze school maakt deel uit van de stichting         begeleidt een kind op de eerste treden van de
H3O in Dordrecht.                      maatschappelijke ladder. Van laag tot hoog:
H3O baseert haar beleid op de wens om de          H3O brengt je op (je) niveau. Zo kwam
samenleving in Dordrecht een‟dienstenpakket‟        uiteindelijk het beeldmerk tot stand: een
van 0 tot 18 jaar te bieden op het gebied van        creatieve weergave van opklimmen: H3O helpt
opvang en onderwijs.                    je de ladder op.
                              Zoals u ziet is deze schoolgids uitgevoerd in de
De bestuursorganen van H3O zijn het College         nieuwe huisstijl van de stichting.
van Bestuur en de Raad van Toezicht.            Alle 32 locaties van de stichting,
Voorzitter van het College van Bestuur is de        peuterspeelzalen, kinderopvang, basisscholen
heer drs. G.J. Redert MSM. De Raad van           en het Insula College, voeren met ingang van
Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op        het schooljaar 2006/2007 de huisstijl van H3O,
het beleid van het College van Bestuur.           uiteraard met behoud van de eigen
Voorzitter van de Raad is de heer A. van den        vertrouwde naam.
Herik.                           Op deze manier wordt H3O overal in Dordrecht
Het College van Bestuur en de scholen worden        herkenbaar als één geheel.
ondersteund door het bestuursbureau. Op het                       Bladzijde 6 van 42
1.2.3  Uitgangspunten van H3O               voelen. Door de andere kinderen en door de
                               leerkrachten.
                               Wij willen een gemeenschap zijn waar groot en
Missie, Visie, Waarden
                               klein met plezier de school binnenkomen en
                               vrolijk weer naar huis gaan.
Het Kristal maakt deel uit van de stichting H3O
                               Dan, en alleen dan, kunnen kinderen leren,
te Dordrecht.                        zich verder ontwikkelen in hun menszijn, leren
Wat is het bijzondere van H3O? Waarin            met en van elkaar.
onderscheidt H3O zich, wat maakt het verschil?
En wat wil H3O waarmaken? Vragen over            2.2  Uitgangspunten en doelen
uitgangspunten en doelen, vragen dus die de         Deze veilige, vriendelijke omgeving is nodig om
kern raken. In het strategisch beleidsplan van        te leren, veel te leren.
de stichting staan missie, visie en waarden als       We besteden veel aandacht aan de
volgt omschreven:                      basisvaardigheden zoals lezen, taal, en
                               rekenen maar verliezen de totale ontwikkeling
De missie – stabiel richtpunt, het fundament         van het kind niet uit het oog.
van H3O                           Wij doen onze uiterste best de kinderen zo te
                               begeleiden en te leiden dat de kerndoelen die
H3O biedt vanuit de christelijke identiteit een       voor het basisonderwijs gelden, door de
zingevend leer- en opvangproces op maat,           kinderen bereikt worden.
waarin kinderen hun talenten leren ontdekken         Uiteraard gaan wij er van uit dat kinderen
en ten volle ontplooien, met als gewenst           verschillen en passen ons onderwijs zoveel
resultaat verantwoordelijke, goed toegeruste         mogelijk bij hun behoeften aan. Niet alle
medemensen.                         kinderen zullen even veel leren bij ons op
                               school. Dat kan, dat mag.
De visie – consistente blik op de toekomst, de
gewenste situatie

H3O werkt aan een doorgaande leer- en
ontwikkelingslijn, waarin hoofd, hart en handen
de leidraad vormen van samen leven en leren.
H3O biedt een leer- en opvangplaats voor
kinderen van 0 tot 18 jaar in een uitdagende,
inspirerende omgeving.
H3O is een transparante organisatie op basis
van professionele standaarden, die
verantwoording aflegt aan de omgeving.

                                       Een nieuwe rol
De waarden – sturend voor denken en doen

H3O profileert zich als professioneel, innovatief      Deze doelen willen wij bereiken door:
                               aandacht te hebben voor elk kind en het
en dynamisch. Medewerkers zijn inclusief
                               onderwijs, indien nodig, af te stemmen op de
denkend, ruimtegevend, warm, open,
                               kinderen die deze afstemming nodig
respectvol, verantwoordelijk en solidair.
                               hebben;
                               te werken vanuit een duidelijke structuur en
2 Waar onze school voor staat                 met kindgerichte regels en afspraken;
                               vertrouwen te hebben in de mogelijkheden
2.1   Missie                        van alle kinderen;
Het Kristal wil een zorgzame school zijn voor         te werken aan de vergroting van de
kinderen van 4 tot 12/13 jaar, waar iedereen         zelfstandigheid en het
die bij onze school betrokken is zich thuis voelt.      verantwoordelijkheidsgevoel bij de kinderen.
Dit geldt voor team, kinderen en ouders.
Alle kinderen die bij ons op school komen          Niet bij alle kinderen verloopt het
moeten zich geaccepteerd en gerespecteerd          onderwijsproces even makkelijk. Er kunnen zich
                               in de 8 jaar basisonderwijs problemen                        Bladzijde 7 van 42
voordoen. Extra tijd, energie, zorg is dan nodig      2.5  Samen
om het kind optimaal te laten presteren.          Leren doe je meestal niet alleen. Leren doe je
Zorg die Het Kristal wil bieden en die           samen, met de juf of meester of met de
gestructureerd, planmatig en deskundig zal         andere kinderen tijdens bijv. groepswerk.
zijn.                           Samen leren betekent ten eerste dat je andere
                              kinderen respecteert, vertrouwt.
2.3  Het klimaat van de school              Samen leven betekent dat je andere kinderen
Wij willen dat alle betrokkenen van onze school      helpt, troost als het nodig is. Je bent er voor
het klimaat ervaren als zorgzaam,             elkaar. Optreden tegen pesten moet dan ook
kindvriendelijk en gezellig. Daar proberen wij       te allen tijde serieus genomen worden ( zie
veel werk van te maken door:                pestprotocol). Bij ruzies tussen kinderen treedt
 veel aandacht te besteden aan het (leren)        de leerkracht sturend op en zorgt ervoor dat
 omgaan met elkaar;                    de kinderen zelf komen tot een analyse van de
 naast het leren, activiteiten te doen die even      ruzie en een oplossing bedenken.
 „de stoom van de ketel halen‟;
 duidelijk te zijn in onze regels en afspraken
 met kinderen en ouders;
 de kinderen positief te benaderen en
 aandacht te hebben voor de sterke kanten
 van een kind;
 waarde te hechten aan principes als
 respect, vertrouwen, openheid en jezelf
 mogen zijn.
                                       Sjoelen is leuk


                              2.6  De afspraken
                              Onze school heeft school-, groeps- en
                              pleinregels. De belangrijkste luidt: ‟wat jij niet
                              wil dat jou geschiedt, doe dat ook een ander
                              niet!‟ De regels zijn te vinden in de
                              groepsmappen van de leerkrachten en
       Een clinic ropeskipping
                              worden met de kinderen besproken.
                              Alle regels zijn te herleiden tot deze vier:
2.4  Normen en waarden                   We gaan op een respectvolle manier met
                               elkaar om.
Structuur en duidelijke regelgeving zijn           We waarderen elkaar waar dat kan.
belangrijk op onze school.                  We voorkomen dat we elkaar overlast
Het Kristal wil een school zijn waar het voor        bezorgen.
iedereen duidelijk is wat kan/mag en wat niet.        We gaan zorgvuldig om met alle materialen.
Wij ervaren dat kinderen het prettig vinden en
zich veilig voelen als er grenzen zijn.
Uiteraard is een grens er ook voor een kind om
over heen te stappen. Aan ons de taak om op
het niveau van het kind, maar wel duidelijk,
aan te geven waarom die grens er is.
                       Bladzijde 8 van 42
2.7  De voorbereiding op de samenleving
   / maatschappij
                             Belangrijk is dat het kind bij alles wat het
Wij gaan er van uit dat kinderen zich moeten
                             ontmoet of aangeboden krijgt, zichzelf kan
kunnen ontplooien binnen gestructureerde
                             blijven. Het moet de dingen op eigen wijze
situaties.
                             gebruiken en in zich opnemen, om er zichzelf
Wij willen na 8 jaar basisonderwijs graag het
                             mee te bouwen.
volgende bereiken:
                             Zo ontstaat een begin van vrijheid,
  Dat de kinderen een positieve kijk en
                             zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
  houding hebben t.o.v. de samenleving.
  Dat zij zich weerbaar weten op te stellen.
  Dat zij met respect en tolerantie omgaan
  met andere mensen.
                      Bladzijde 9 van 42
Bladzijde 10 van 42
                              Als een groep groter wordt dan het streven zoals
3 De organisatie van het                  hierboven beschreven kunnen er
                              compenserende maatregelen genomen worden
 onderwijs                         om de kwaliteit te handhaven:
                              - extra handen in de groep (SPW / LIO)
3.1  De organisatie van de school             - extra formatie in de groep
De leerlingen worden op grond van hun leeftijd       - extra ondersteuning bij de vakken rekenen,
verdeeld over de verschillende groepen. De          lezen en taal
groepen 1 t/m 4 vormen de onderbouw en de          - verschillende organisatievormen in de groep
groepen 5 t/m 8 vormen de bovenbouw.             gebruiken
Kinderen die gedurende het lopende schooljaar
4 jaar worden en naar school mogen, worden
geplaatst in een kleutergroep. Wij hebben          3.3   De twee locaties
gekozen voor de voor ons vertrouwde weg van         Het Kristal heeft twee locaties: Heimerstein en
klassikaal onderwijs met differentiatie in instructie    Zuilenburg. Het leerlingenaantal per groep/per
en verwerking.                       locatie kan soms, zoals eerder geschreven,
Binnen iedere jaargroep wordt structureel tijd       verschillen. Om de kwaliteit in alle groepen te
vrijgemaakt om het zelfstandig werken verder te       kunnen waarborgen houden wij de mogelijkheid
ontwikkelen.                        open om de groepen 7 en 8 per locatie te
                              kunnen overplaatsen. Indien de noodzaak zich
Verticale kleutergroepen                  hiervoor aandient, zal er tijdig overleg
De kleuterbouw(groepen 0,1 en 2) zijn verticaal       plaatsvinden met ouders/verzorgers.
ingedeeld. Dat wil zeggen er groepen worden
gemaakt met leerlingen van verschillende
leeftijden. Hiermee willen we op een manier die
voor kinderen heel natuurlijk aanvoelt meer
tegemoet komen aan “al verder zijn”of “nog niet
zo ver zijn” (en dit verschilt per kind maar ook per
ontwikkelingslijn) .


3.2  Groepering van kinderen
Het ideale plaatje voor een basisschool is 8
groepen van 22-26 kinderen. Ieder jaar weer. De
praktijk wijst anders uit! Sommige jaargroepen
moeten het met 14 kinderen doen en andere
met 32 leerlingen. Verhuizingen en tussentijdse              Op zoek naar de oplossing

instroom maken het plaatje nog ingewikkelder.
Het is ieder jaar weer een puzzel om een goede,
verantwoorde groepsindeling te maken. Onze
kwaliteit van lesgeven moet gewaarborgd
blijven, hoe moeilijk de puzzel ook is.
We streven in de onderbouw (1-4) naar een
groepsgrootte van gemiddeld 24 leerlingen en in
de bovenbouw (5-8) naar een groepsgrootte
van 28 leerlingen.
Door verschillende omstandigheden kan hiervan
afgeweken worden:
- starten van beginnende leerkrachten
- ervaring van oudere leerkrachten
- samenstelling van de groep
- aantal leerlingen met hulpplan in de groep
- noodzaak om een combinatiegroep te starten                Gespeeld boos en bang
- een efficiënte inzet van personeel op
 schoolniveau
                        Bladzijde 11 van 42
                            3.5   Het onderwijs in de groepen
3.4  Het team                     3.5.1   Godsdienstige vorming
Binnen de school zijn diverse taken. Sommige      Het Kristal is een christelijke school. Elke
hebben direct met lesgeven te maken, andere      schooldag beginnen de kinderen met een lied,
met de organisatie er omheen. We noemen:        een gebed, een gedicht, een verhaal uit de
                            bijbel of een ander, aan de bijbel gerelateerd
Directeur     Martin Dekker     Hei/Zui    verhaal. Wij gebruiken de methode „Trefwoord‟.
Administratie   Jolanda van Leiden  Hei/Zui    Deze methode legt een duidelijke relatie tussen
Intern      Lex Lander      Hei/Zui    maatschappij en het kind met zijn gevoelens en
begeleider                       gedachten enerzijds en de bijbel anderzijds. De
Onderbouw     Anneke Haandrikman  Hei/Zui    methode heeft veel te bieden voor alle
coördinator                      kinderen, gelovig of niet gelovig.
Bovenbouw     Jan van der Meulen  Hei/Zui
coördinator                      3.5.2   Spelend leren
Onderwijs ass.  Jolanda Gaal      Hei/Zui    In de groepen 1 en 2 krijgen taal-, bewegings- en
Invalleerkracht Marijke Aarnoutse    Hei/Zui    expressieactiviteiten veel aandacht. Er wordt
         Caroline Hoste     Hei/Zui    veel met spel- en ontwikkelingsmateriaal
         Rian Spits       Hei/Zui    gewerkt. Na de kringactiviteiten wordt er in
         Michelle de Vries    Hei/Zui    hoeken gewerkt. Aan de hand van thema‟s zal
         Jeannette Kruithof   Hei/Zui    er structuur gebracht worden in de grote
Locatie Heimerstein                  hoeveelheid informatie die de kleuter tegenkomt
Directeur    Martin Dekker             vanuit „de grote wereld‟.
Conciërge    Gerrie den Boef
Leerkracht    Lucinda Schoester    Gp 0,1,2
         Marleen Vos
Leerkracht    Lia Hulsbos       Gp 0,1,2
         Ans de Lange      GP 0,1,2
Leerkracht    Anuschka van Kan    GP 3
         Ans de Lange
Leerkracht    Claudia Grootenboer Gp 4
         Marieke Limberger
Leerkracht    Marco Moonen      Gp 5
Leerkracht    Corien Simpelaar    Gp 6
Leerkracht    Ronella de Vries    Gp 7
Leidster     Carmela Priolo     Opvang
Contactpers.   Lut Leijs
                                      Leren is leuk
Leidster     Marleen Griffioen    Peuter
Contactpers.   Sandra v/d Net     speelzaal
                            In groep 1 ligt de nadruk op wennen aan school
Locatie Zuilenburg
                            en spelen met elkaar. Leren gebeurt vooral door
Locatieleiding   Lex Lander / Jan v/d Meulen
                            spelen. Wie speelt in de poppenhoek is bezig
          /Anneke Haandrikman
                            met taalontwikkeling en wie speelt met blokken
1e Aanspreek    Lex Lander
                            is bezig met hoeveelheden en vormen. Wie de
persoon
                            golven van de zee tekent is bezig met
Conciërge     Remke van Putten
                            voorbereidend schrijven. Er is ruim aandacht
Leerkracht     Jantine de Koning   Gp 0,1,2   voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het
Leerkracht     Sarah v. Dongen    Gp 0,1,2   kind. Ook de eerste kennismaking met letters
Leerkracht     Anneke        Gp 3     vindt plaats (ontluikende geletterdheid).
          Haandrikman             In groep 2 ligt het accent meer op
Leerkracht     Els Nieuwpoort    Gp 4     voorbereidingen voor lezen, rekenen en
Leerkracht     Kim Vermeij      Gp 5     schrijven. Begripsontwikkeling als breed en smal,
Leerkracht     Piet Vos       Gp 6     voor en achter vindt plaats. Het taakgericht
Leerkracht     Hetty Janson     Gp 7/8    werken aan de hand van een planbord wordt
Leerkracht     Kim Rietveld     Gp 8     verder uitgebouwd.
Gp 0 = instroom groep                     Bladzijde 12 van 42
3.5.3  Taal/lezen                    voorwaarden op rekengebied te ontwikkelen
Het taalonderwijs in de groepen 1 en 2 is de basis    t.b.v. hun verdere schoolloopbaan.
voor groep 3. We besteden in de onderbouw        Op het rooster van de groepen 3 tot en met 8
veel aandacht aan spreek- en luistervaardig-       zijn vaste uren gepland voor het rekenen. Onze
heid. Het leren lezen staat centraal in groep 3.     methode is realistisch. Dat wil zeggen, dat de
Letterkennis, woordkennis en woordvorming zijn      “abstracte” sommen zoveel mogelijk gekoppeld
belangrijke aspecten hierin. De computer         worden aan situaties uit de werkelijkheid. Aan
ondersteunt het leesproces met zinvolle         het eind van groep 3 dienen de kinderen te
programma‟s. Groep 3 werkt alweer een jaar        kunnen optellen en aftrekken tot 20. Aan het
met de vernieuwde methode van veilig leren        einde van groep 5 moeten zij de tafels van
lezen. De taalmethode „ Alles in 1‟ in de groep 5    vermenigvuldiging beheersen. Vanaf groep 7
t/m 8 heeft een aparte spellingslijn met         wordt veel aandacht besteed aan breuken,
woordpakketten. Ook de werkwoordspelling in       procenten en het metrieke stelsel. In „De Wereld
onze taal krijgt ruimschoots aandacht in deze      in Getallen‟ komt naast het gewone rekenen het
methode.                         rekenen in de dagelijkse praktijk goed aan bod.
In de groepen 7 en 8 wordt de grammatica van
onze taal uitgebreid behandeld. Ook stellen
komt ruimschoots aan bod. Stellen houdt het
leren schrijven van verhalen, gedichten, brieven
en verslagen.
Op onze school wordt veel energie gestoken in
het leren lezen, vooral in de groepen 2 tot en
met 6. Verschillende werkvormen komen aan
bod: klassikaal lezen, in groepjes lezen,
individueel een bibliotheekboek lezen en
voorlezen. Het tutor lezen in inmiddels een vast
onderdeel van onze aanpak.
Vanaf groep 2 worden er door leerlingen
boekbesprekingen gehouden. In de groepen 5
tot en met 8 wordt met een nieuwe begrijpend
lezen methode de kinderen geleerd hoofd- en              Een EK tijdens het schoolkamp
bijzaken te onderscheiden en teksten te
analyseren.
                             3.5.5  Wereldoriënterende vakken/techniek
                             In de kleutergroepen werken wij veel met
                             thema‟s. De jaargetijden en de feesten komen
                             ieder jaar weer ruim aan bod. In de groepen 5
                             tot en met 8 werken wij met de wereldoriëntatie
                             methode „alles in “1”. Feitenkennis, inzicht en
                             attitudes wisselen elkaar af. De methodes zijn
                             goed toepasbaar binnen ons kader van
                             zelfstandig werken. In de bovenbouw leren de
                             kinderen over wereldgodsdiensten,
                             staatsinrichting en maatschappelijke
                             verhoudingen.

        Emoties bij het afscheid
                             3.5.6  Techniek.
                             Techniek is niet een vak apart maar een
                             onderdeel van ons lesprogramma. De school
3.5.4  Rekenen                     heeft meer dan 30 technieklessen ontwikkeld.
                             Zij laten kinderen ervaren dat leren niet alleen
De ontwikkeling van het rekenen gaat in de
                             een zaak is van „het hoofd‟ maar ook van „de
groepen 1 en 2 spelenderwijs. Met diverse
spelmaterialen zijn de kleuters bezig met tellen,    handen‟.
wegen, vergelijken en ordenen. Met als doel de      In de groepen 5 t/m 8 werken de kinderen met
                             de methode „alles in “1”. Deze methode bestaat                      Bladzijde 13 van 42
uit 20 projecten. De titels van deze projecten zijn:    ouders te zijn waarop staat waarom het kind niet
bouwen, vervoer, energie en communicatie.         mee kan doen.
                              In groep 4 t/m 8 krijgen de kinderen de
                              mogelijkheid om na schooltijd deel te nemen
                              aan zwemles en/of recreatie zwemmen.
3.5.7  Engels
In de al eerder genoemde methode „alles in “1”       3.5.9  Informatica
werken de leerlingen al vanaf groep 5 met         De computer is niet meer weg te denken uit het
engelse woordjes, verhaaltjes en spelletjes op de     onderwijs. Het Kristal is een school waar de
computer.                         computer op allerlei gebied zinvol wordt ingezet.
                              Wij hebben goede taal- en rekenprogramma‟s
3.5.8  Creatieve vakken/ cultuureducatie         passend bij de methode en aansluitend op het
    en lichamelijke oefening              niveau van het kind. De computer wordt ook
                              ingezet voor kinderen met een eigen leerlijn. Alle
                              computers zijn aangesloten op een netwerk.
De creatieve vakken
                              Kinderen bezoeken regelmatig kennisnet en
De creatieve vakken worden door de
                              bijvoorbeeld www.rekenweb.nl om specifieke
groepsleerkracht zelf gegeven. De vakken
                              informatie op te zoeken en te gebruiken. Ook
tekenen, handenarbeid en muziek worden
                              onze schoolwebsite wordt met regelmaat
vanaf dit cursusjaar opgenomen in het nieuwe
                              voorzien van actuele informatie over het reilen
cultuurplan.
                              en zeilen in de groep d.m.v. de digitale
                              klassenkrant.
                              Het digitale schoolbord wordt al in veel groepen
                              gebruikt.
           Spannend
Cultuureducatie
In het cultuurplan van de school staan alle
activiteiten die de school organiseert op het                Geconcentreerd
gebied van: muziek, letteren, dansen,
beeldende vorming, drama, cultureel erfgoed
en museumbezoek. Het plan voorziet in een zo        3.5.10 Verkeer
breed en compleet mogelijk aanbod
                              In de groepen 1 en 2 wordt vooral gesproken
gedurende de acht jaren basisonderwijs.
                              over het verkeer en de (on)veiligheid in
                              bepaalde situaties.
                              Vanaf groep 3 wordt meer methodisch
Lichamelijke oefening
                              aandacht besteed aan het verkeer, de regels en
In groep 1 en 2 staat het bewegingsonderwijs
                              ons gedrag in het dagelijkse verkeer. De
dagelijks op het rooster. Er wordt in de klas, op
                              methode „Klaar, Over‟ wordt hiervoor gebruikt.
het schoolplein en in de speelzaal gespeeld. Het
                              Naast deze methode worden de
plezier in bewegen staat centraal. Vanaf groep
                              verkeerskranten in de groepen 5, 6, 7 en 8
3 krijgen de kinderen 2x per week 45 minuten
                              gebruikt van „Veilig Verkeer Nederland‟. Een
bewegingsonderwijs. Meestal in de grote
                              belangrijk thema door alle lessen heen is het
gymzaal. Tijdens deze lessen dragen kinderen
                              begrip veiligheid. Ook de veiligheid van het naar
sportkleding en sportschoenen. Als een kind niet
                              school en het naar huis gaan.
mee mag sporten dient er een briefje van de
                       Bladzijde 14 van 42
In groep 7 wordt het theoretische             peuterspeelgroep laten al het gemaakte werk
verkeersexamen afgenomen. Meestal halen alle       aan hen zien.
kinderen gelukkig hun verkeersdiploma.

3.5.11 De feesten voor de kinderen
Het Kristal is niet alleen een school waar veel
geleerd wordt. Op z‟n tijd moet er gefeest
worden. De boog kan niet altijd gespannen zijn.
Chronologisch komen de volgende feesten aan
de orde:

De kinderboekenweek
Lezen is een belangrijk vak in het basisonderwijs.
Plezier in het lezen van een boek willen wij o.a.
bewerkstelligen door ruim aandacht te besteden
aan de kinderboekenweek. De week eindigt
met een optreden van kinderen uit alle groepen
voor alle ouders in de hal van het                     Sinterklaas op school
schoolgebouw.
                             Het paasfeest
                             Ook het paasfeest is een feest om naar uit te
                             kijken. De gehele ochtend zijn alle kinderen in en
                             buiten de klassen bezig met dit feest. Als
                             afsluiting is er een gezamenlijke maaltijd. Naast
                             de paasboodschap willen wij dat deze ochtend
                             in het teken staat van zorg van de oudere
                             kinderen voor de jongere kinderen.

                             3.6   Speciale voorzieningen in het
                                  schoolgebouw
                             Het Kristal heeft twee locaties en de indeling van
                             de gebouwen lijkt enigszins op elkaar.
          Uit volle borst            Beide locaties hebben een gemeenschappelijke
                             ruimte voor festiviteiten, vieringen, ouder- en
                             informatieavonden, een directiekamer en een
Sinterklaas                        personeelsruimte. De scholen hebben
Het is elk jaar weer een verrassing hoe Sinterklaas    voldoende groepslokalen en twee speellokalen
de school bezoekt. Wij kijken altijd weer uit naar    voor de kleuters.
de komst van „De Goedheiligman‟. De            Locatie Heimerstein heeft een peuterspeelzaal in
bovenbouwgroepen vieren Sinterklaas in de klas      het gebouw en een buitenschoolse opvang.
met surprises en gedichten.                Locatie Zuilenburg heeft twee lokalen voor de
                             buitenschoolse opvang.
Kerstfeest                        Beide locaties hebben een speeltoestel op het
Wij vieren de geboorte van Jezus uitgebreid. Het     schoolplein, een zandbak en een aantal
ene jaar groot kerstfeest met een musical en       duikelrekken.
ouders bij de viering en het andere jaar klein
kerstfeest in de klas zonder ouders.

De projectweek
In de tweede helft van het schooljaar is er een
schoolproject. Het team kiest een thema en veel
lessen staan in het teken van dit thema. Het
project wordt afgesloten met een kijkavond voor
alle ouders, kennissen en andere
belangstellenden. De kinderen van de school en                       Bladzijde 15 van 42
                            geregistreerd en de uitslagen worden achter in
4 De leerlingen en onze zorg voor           het rapport genoteerd. Op Het Kristal worden de
                            volgende CITO-toetsen jaarlijks afgenomen: taal
 de kinderen                     voor kleuters, ordenen gr. 1 en gr. 2, technisch en
                            begrijpend lezen, rekenen en spelling in de
4.1   De opvang van nieuwe leerlingen        groepen 3 tot en met 8.
De ouders van kinderen die in de loop van het
volgend schooljaar 4 worden, ontvangen van de     4.2.2  Het leerlingendossier
gemeente Dordrecht bericht om hun kind op       Van iedere leerling wordt een leerlingendossier
een basisschool aan te melden. Wij ontvangen u     bijgehouden. Daarin worden gegevens
graag voor een uitgebreide kennismaking met      opgenomen over leerlingbesprekingen,
de school. Wij willen de ouders goed informeren    onderzoeken, vorderingen, handelingsplannen
en op de hoogte brengen van de             en eventuele bijzonderheden van het gezin.
mogelijkheden en soms de onmogelijkheden.
De gesprekken worden gevoerd door de          4.2.3  De leerlingbespreking
directie.
                            Op onze school worden de vorderingen van alle
Een kind mag naar groep 1 van de basisschool
                            leerlingen doorgesproken. In zo‟n bespreking
op de dag dat het 4 jaar wordt. Om de jonge
                            gaan we na wat de problemen van een kind
kinderen te laten wennen aan de school mogen
                            zijn. De te nemen actie door de leerkracht kan
zij als zij 3 jaar en 11 maanden zijn een aantal
                            klein en beperkt in tijd zijn. Soms is het opstellen
dagdelen meedraaien. De nieuwe kleuters
                            van een hulpplan nodig.
worden hiervoor schriftelijk uitgenodigd door de
                            Als wij denken dat het probleem nog specifieker
juf van de groep.
                            en groter is, kan het zijn dat wij, in overleg met u,
Tijdens het schooljaar kunnen leerlingen van
                            de hulp vragen van externen.
andere scholen op onze school worden
aangemeld. Na een kenningsmakingsgesprek
wordt contact opgenomen met de vorige
school. In de meeste gevallen kunnen wij
overgaan tot plaatsing. Een onderwijskundig
rapport van de vorige school is belangrijk voor
een goede start op onze school. Soms zijn er
redenen om niet over te gaan tot het
aannemen van een leerling.

4.2   Het volgen van de ontwikkeling van de
    kinderen in de school
Het dagelijkse werk van de kinderen wordt door
de groepsleerkracht bekeken en beoordeeld.
De middelen die gebruikt worden om de                    Samen lezen
vorderingen van hen te verzamelen zijn:
- het doen van observaties, in de onderbouw
 gebruiken we hiervoor het Ontwikkelings Volg     4.2.4  Het hulpplan
 Model (OVM);                     Wanneer uit de CITO-toetsen, de methode-
- de cijferlijsten van de leerkracht;         gebonden toetsen of de leerlingbespreking blijkt
- methodegebonden toetsen;               dat een leerling extra hulp nodig heeft wordt er
- toetsen welke niet aan een methode          in overleg met de IB-er (Intern Begeleider) een
 gebonden zijn. De gegevens van de CITO-       hulpplan gemaakt. Dit plan heeft tot doel om in
 toetsen worden via de computer            een periode van 6-8 weken een probleem met
 geregistreerd: Het leerlingvolgsysteem (LVS).    bijvoorbeeld rekenen op te lossen door extra
                            hulp van de leerkracht in de klas.
                            Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.
4.2.1  Het leerlingvolgsysteem
De CITO-toetsen bieden ons de mogelijkheid om
de basisvaardigheden op een objectieve
manier over meerdere leerjaren te volgen. De
gegevens worden via de computer


                     Bladzijde 16 van 42
4.3   Over specifieke zorg voor kinderen
    met specifieke behoeften
Onder zorgverbreding verstaan we: de
uitbreiding van maatregelen en activiteiten op
school om een goede zorg te garanderen voor
kinderen die specifieke pedagogische of
didactische behoeften hebben. Als school
vinden wij dit bijzonder belangrijk.
De intern begeleider heeft hierin een belangrijke
taak. Hij is een groot gedeelte van de week
hiervoor vrij geroosterd.

                                      Musical groep 8


                             4.3.3  Het MD–team
                             Het Multi-Disciplinair-team komt 6 keer per
                             schooljaar bijeen en bestaat uit, de schoolarts
                             van de GGD, een schoolmaatschappelijk
                             werkster, een orthopedagoog van de CED
                             (Centrum Educatieve Dienstverlening) en de
                             intern begeleider. Het team heeft de taak om te
                             kijken hoe een kind het beste geholpen kan
                             worden en door wie.
                             Ouders moeten schriftelijk toestemming geven
                             om tot bespreking van hun kind in het team over
                             te gaan.

                             4.3.4  „De rugzakleerling‟
                             Vanaf het schooljaar 2003-2004 hebben ouders
                             van een gehandicapt kind het recht om hun
         Lex Lander onze IB-er          kind aan te melden bij een basisschool. Ouders
                             krijgen als het ware van de overheid een „rugzak
4.3.1  Eigen leerlijn                 met geld‟. Daarmee kunnen zij de basisschool
Het komt voor dat een kind niet mee kan komen      benaderen met de vraag of die school in staat is
op een onderdeel, bijvoorbeeld rekenen. Als       om hun kind ook een plaatsje te geven. Per
doubleren geen optie is, werkt het kind op dat      vraag wordt bekeken of het schoolprofiel
onderdeel verder met een eigen leerlijn.         voldoende mogelijkheden biedt om het kind te
                             plaatsen. (Voor meer informatie zie bijlage
4.3.2  Plaatsing en verwijzing van leerlingen     leerlinggebonden financiering.)
     met specifieke behoeften
Wanneer blijkt dat een kind, nadat er allerlei
maatregelen zijn genomen, echt niet geholpen
kan worden op onze school, zoeken wij hulp bij
verschillende deskundigen.
Het MD-team is de aangewezen instantie als
eerste hulpbron, zij vergaderen zes keer per jaar.
Uiteindelijk kan het gebeuren dat een kind
verwezen wordt naar het speciaal onderwijs. Een
onafhankelijke commissie (P.C.L. = permanente
commissie leerlingenzorg) bepaalt of de leerling
naar een school voor speciaal basisonderwijs
verwezen kan worden.
                      Bladzijde 17 van 42
4.4  De begeleiding van de overgang van
   kinderen naar het V.O.

De leerkracht van groep 8 voert regelmatig
gesprekken met de groep en de kinderen apart
om ze voor te bereiden op deze overgang en te
informeren waar hun belangstelling ligt.
In januari wordt er een speciale avond
georganiseerd voor de ouders van leerlingen uit
groep 8. Op die avond belichten wij alle
aspecten van het voortgezet onderwijs in het
algemeen en die in Dordrecht in het bijzonder.
Vele scholen van voortgezet onderwijs houden in
januari en februari „open dagen‟. Samen met uw             Een techniek opdracht
kind kunt u deze dagen bezoeken om een indruk
van de school te krijgen.                4.4.1  Huiswerk
                            Wij vinden het belangrijk en zinvol om huiswerk
                            mee te geven. Het is een goede voorbereiding
                            voor het voortgezet onderwijs en de kinderen
                            leren goed om te gaan met hun eigen
                            verantwoordelijkheid. Veel leerlingen vinden het
                            nog leuk ook. De bedoeling is dat ze leren
                            huiswerk te maken en dat gaat soms met vallen
                            en opstaan.
                            Om er een bepaalde structuur in aan te
                            brengen, hebben we de volgende afspraken
                            gemaakt t.a.v. het geven van huiswerk in de
                            verschillende groepen:
                            Groep 4: een keer per week
                            Groep 5: een tot twee keer per week
                            Groep 6: twee keer per week
                            Groep 7: twee tot drie keer per week
                            Groep 8: drie tot vier keer per week
        Wat een mooie stem


Eind februari / begin maart nodigen wij de
ouders uit voor een adviesgesprek. In overleg
met ouders en leerlingen bepalen wij de
schoolkeuze. Bij deze keuze gaan wij uit van de
capaciteiten, de schoolvorderingen, de inzet,
het doorzettingsvermogen en de interesse van
het kind. Het verwijzen van de leerlingen naar
het voortgezet onderwijs gebeurt op basis van
het oordeel van de leerkrachten, de
schoolprestaties en de uitslagen van het                  De OR in actie
drempelonderzoek en/of de cito toets.

Eind mei / begin juni krijgen de ouders
rechtstreeks van de school voortgezet onderwijs
te horen of hun kind daar geplaatst kan worden.
                      Bladzijde 18 van 42
                                Het schoolkamp
4.5  Weer samen naar school                  Groep 8 gaat elk jaar op schoolkamp. Onder
Het samenwerkingsverband Weer Samen Naar            begeleiding van enkele teamleden gaan de
School (WSNS) in Dordrecht bestaat uit scholen         leerlingen enkele dagen „de bossen in‟.
voor protestants-christelijk, rooms-katholiek en
neutraal bijzonder onderwijs. Ca. 20 basisscholen
en 2 speciale scholen basisonderwijs werken
nauw met elkaar samen. Zij maken afspraken en
richten een overkoepelende zorgstructuur voor
kinderen vanaf 4 jaar in. Op ons schoolniveau
wordt deze zorginvulling georganiseerd door de
IB-er.

4.6  Schoolmaatschappelijk werk
Er kunnen zich problemen voordoen in het leven
of de ontwikkeling van het kind buiten de school.
Op school is dat vaak merkbaar. Via school kan
dan hulpverlening ingezet worden. Enkele
zorgspecialisten (MD-team), waaronder een
schoolmaatschappelijk werkster, vergaderen                    De natuur in
regelmatig op school. De schoolmaatschappelijk
werkster is vanuit Stichting Jeugdzorg verbonden        Veel spel, avontuur en een hoop gezelligheid.
aan verschillende scholen in Dordrecht. Zij kan u       De kosten liggen rond de € 75,-. U wordt tijdig op
en ons kortdurende hulp geven bij problemen          de hoogte gebracht d.m.v. specifieke info.
met het gedrag, bij ontwikkelingsproblematiek of
bij problemen in de thuissituatie. De contacten        De sportdag
verlopen via de Intern begeleider.               Ieder jaar is er een schoolsportdag. De groepen
                                1, 2 en 3 zijn vooral bezig met spelletjes en de
4.7  Buitenschoolse activiteiten               groepen 4, 5, 6, 7 en 8 met:
                                atletiek, groepsspelen en ludieke opdrachten.
De schoolreis
 Een maal per jaar aan het begin van de cursus gaan de    De excursies
    kinderen van groep 3 t/m 8 op schoolreis.       Alle groepen van de school gaan 1 of 2 keer per
                                jaar de school uit naar bijv.: kinderboerderij,
                                museum, theater, toneelstuk of concert. Met een
                                stadsbus worden zij opgehaald en weer terug
                                gebracht.

                                Het bibliotheekbezoek
                                Sommige groepen in de onderbouw maken
                                gebruik van de mogelijkheid om leesboeken bij
                                de „bieb‟ te halen, op school te lezen en dan
                                later weer met de klas terug te brengen.

                                De sporttoernooien
                                Het Kristal vindt sporten belangrijk. Samen
                                sporten is leuk en goed voor het leren
          Feest bij de peuters            accepteren van elkaar. Intern hebben wij het
                                sjoeltoernooi en het schaakdamtoernooi. Extern
Het belangrijkste doel is een gezellige dag met        doen wij mee met voetballen en korfballen. Hulp
elkaar. De kosten liggen rond de € 28,- . De          en begeleiding van ouders is wel een vereiste!
kinderen van groep 1 en 2 hebben deze dag           Ook worden er verschillende clinics gehouden
vrij. De datum staat in de activiteitenkalender.        om kinderen te motiveren voor een bepaalde
                                sport.
                         Bladzijde 19 van 42
                               Bij TMO wordt het geschoold personeel
                               aangevuld met vrijwilligers.
                               Het Kristal streeft er naar de diensten goed op
                               elkaar te laten aansluiten. Zo heeft Het Kristal
                               tijdens het schooljaar 2006-2007 het
                               pedagogisch beleid van alle partijen op elkaar
                               afgestemd. Het streven voor het komend jaar is
                               om voor alle diensten één loket te creëren waar
                               U terecht kunt voor informatie en aanmelding.

                               Voor informatie en/of aanmelding kunt u zich
                               wenden tot de directeur en locatieleider van
                               Het Kristal. Uiteraard kunt u zich voor opvang en
                               peuterspeelzaal ook wenden tot de leidsters van
                               de opvang en peuterspeelzaal. Tevens kunt u
                               informatie vinden op onze website:
5 Opvang en peuterwerk                    http://www.cbshetkristal.nl

5.1  Algemeen                        5.2   De voorschoolse opvang (VSO)
Op school hebben wij vier mogelijkheden voor         Wij bieden u vanaf 07.30 uur de mogelijkheid uw
opvang van onze leerlingen. We kennen de           kind op school te brengen.
zogenaamde voorschoolse opvang (VSO), het          Tijdens deze periode kan uw kind de dag
overblijven voor tussen de middag (TMO),           beginnen door in een kindvriendelijke omgeving
naschoolse opvang (NSO) en de vakantie            te spelen of lekker een boekje te lezen.
opvang. Op de locatie Heimerstein beschikt de        De leiding van de opvang zorgt er voor dat uw
school tevens over een peuterspeelzaal.           kind op de juiste tijd aansluit bij zijn/haar groep.

H3O organiseert de opvang van kinderen geheel        5.3   Tussen de middag opvang ( TMO)
in eigen beheer en indien mogelijk in hetzelfde       Evenals de voor- en naschoolse opvang moet
gebouw waarbij wij streven naar een integrale        TMO door de leerlingen ervaren worden als
aanpak.                           ontspanning in de schooldag. Daarom vindt de
Onze opvang valt onder de wet kinderopvang.         opvang plaats in een overzichtelijke groep, in
Daardoor zijn we gehouden aan de door de           een ruimte die huiselijkheid uitstraalt. Bij de
overheid opgestelde regels. TMO daarentegen         samenstelling van de groepen wordt ervoor
valt hier niet onder. Voor TMO is er door het        gezorgd dat het leeftijdsverschil tussen de oudste
bestuur van H3O eigen beleid ontwikkeld.           en de jongste kinderen niet te groot is.
                                         Broodje mee

    Wakker worden met een boek bij de VSO

                               De TMO wordt voorzien van voldoende toezicht.
Met uitzondering van TMO worden er voor alle
                               De leerlingen worden verdeeld over kleinere
diensten uitsluitend geschoold personeel ingezet.
                               groepen met een vaste begeleiding.                        Bladzijde 20 van 42
Ontspanning ontstaat ook als er een duidelijke        De ontwikkelingsgebieden van de methode Puk
structuur is.                        & Ko zijn: taal, beginnend rekenen en sociaal-
Tijdens de TMO wordt ervoor gezorgd dat er voor       communicatieve vaardigheden.
de leerlingen sport- en spelmogelijkheden en
voldoende afwisselende materialen om mee te         U kunt gebruik maken van de peuterspeelzaal
spelen zijn, alleen of in de groep.             voor 2 dagdelen per week. Wennen aan een
                               “vreemde” omgeving, spelen met andere
Kwaliteit van zorg binnen de TMO               kinderen en, niet te vergeten, zonder dat je het
De TMO op de scholen wordt georganiseerd           merkt wordt er een goede basis gelegd voor de
door de (HKZ gecertificeerde) sector peuterwerk       basisschool.
en kinderopvang van H3O. De                 De ontwikkelingslijnen peuterspeelzaal en
eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur van      basisschool zijn met elkaar in overeenstemming.
de school.

5.4  De naschoolse opvang (NSO)

Na een dag van inspanning is een kind toe aan
ontspanning. De leiders van de NSO vangen de
kinderen op die gebruik maken van de NSO. Elke
dag begint aan tafel met het vertellen van de
belevenissen, fruit eten en wat drinken. Daarna
gaan de kinderen naar keuze spelen. De
kinderen kunnen kiezen uit: buitenspelen,
knutselen, gymzaal of binnen spelen met
aantrekkelijk speelgoed. Regelmatig zal de NSO
extra activiteiten organiseren. Om 18.30 uur is de
“werkdag” op Het Kristal ten einde.                       “Peuteren”


                               Vakantie opvang
                               Ook tijdens de vakanties zijn er
                               opvangmogelijkheden. Het Kristal biedt opvang
                               aan kinderen (in de basisschoolleeftijd) van 07.45
                               uur ‟s morgens tot 18.00 uur ‟s middags.
                               Tijdens deze periode worden er leuke activiteiten
                               verzorgd. Voor sommige (dure) activiteiten wordt
                               er een eigen bijdrage gevraagd.
                               In zo‟n geval wordt u altijd van tevoren op de
                               hoogte gesteld van de te ondernemen activiteit
                               en de daaraan verbonden kosten.
                               Voor de kosten verwijzen we u naar onze
                               website.

    Even bijpraten na een lange schooldag5.5  De peuterspeelzaal
Op de locatie Heimerstein is een peuterspeelzaal
gevestigd. Kinderen kunnen zich al vanaf 2 jaar
spelend voorbereiden op het schoolleven.
De ontwikkelingsgerichte aanpak wordt
methodisch ondersteund met de methode Puk &
Ko. Deze methode sluit perfect aan bij de
methode Schatkist die in de kleuterbouw wordt
gebruikt.                                   Nog even en dan
                        Bladzijde 21 van 42
6 De leraren                        of verdelen over andere groepen een optie is en
                              anders, hoe vervelend ook, zijn wij genoodzaakt
                              leerlingen naar huis te sturen.
6.1  Het schoolteam
                              ADV, studieverlof en scholing komen nooit
Er werken ruim 25 personeelsleden op Het Kristal.      onverwacht. Deze dagen zijn van tevoren
Over het algemeen met veel, heel veel ervaring.       gepland en vervanging is geregeld.
Sommige zijn bekwaam in het werken met
kleuters, anderen in de omgang met oudere
kinderen. Enkele leerkrachten hebben een
specialisatie: de intern begeleider, de onder- en
de bovenbouwcoördinator. Ter ondersteuning
van het team werkt er op beide locaties een
conciërge. Regelmatig zult u op onze school
stagiaires tegenkomen: studenten van de PABO
of de SPW-opleiding die zich in het lesgeven of
het ondersteunen daarvan willen bekwamen.
Ook LIO-stagiaires (Leraren in opleiding) zijn
regelmatig bij ons op school en nemen een
groep een aantal weken over. De
eindverantwoordelijkheid blijft in alle gevallen bij
de groepsleerkracht liggen.
                                     Personeel van de loc. Heimerstein


                              6.3   Scholing van leraren
                              In het onderwijs ben je nooit klaar met leren.
                              Kinderen niet en wij ook niet. Het kan altijd beter
                              en soms kan het ook anders. Als team zijn wij
                              bezig ons te oriënteren op het gebied van „het
                              nieuwe leren‟ en ook willen wij op het gebied
                              van de informatica ons verder bekwamen.
                              Verder willen wij veel tijd steken in het borgen
                              van eerdere plannen en ontwikkelingen zoals
                              het opzetten van aparte leerlijnen voor kinderen
                              die onder– en bovenpresteren. Naast individuele
                              cursussen houden wij geplande studiedagen om
                              als team aan de slag te gaan.
      Personeel van de loc. Zuilenburg

                              6.4   De relatie leerkracht / leerling
6.2  Wijze van vervanging
                              Als professionals hebben wij geleerd met
Iedere groep heeft een vaste groepsleerkracht.
                              kinderen om te gaan. Niet één kind is hetzelfde.
Sommige groepen hebben vanwege een
                              Dat is leuk, spannend maar ook inspannend. Wij
duobaan twee leerkrachten. Veel leerkrachten
                              willen empatisch zijn, ons goed in kunnen leven.
hebben recht op ADV dagen. Uiteraard komt er
                              De diversiteit in kinderen en hun gedrag wordt
dan een vaste invaller voor de groep.
                              groter. Wij proberen alle kinderen te begrijpen en
Als een leraar zich ziek meldt, proberen wij
                              pedagogisch „op maat‟ te benaderen. Dat valt
vervanging te vinden voor de betreffende
                              niet altijd mee.
groep. Als wij niemand van buiten kunnen
                              Mede vanuit een christelijk oogpunt geloven wij
inzetten, doen wij een beroep op onze parttime
                              dat deze basishouding borg zal staan voor
leerkrachten. Wanneer ook dit niet lukt kijken wij
                              kwalitatief beter onderwijs.                        Bladzijde 22 van 42
7 De ouders
7.1  Het belang van betrokkenheid van
   ouders
Wij zijn er van overtuigd dat wij het als school niet
redden zonder de betrokkenheid van ouders.
U vertrouwt ons een belangrijk deel van de
opvoeding en vorming van uw kind toe. Wij
willen dat vertrouwen waard zijn en daarom
kwalitatief goed onderwijs aanbieden. Om
hierover terugkoppeling te krijgen vragen wij u
met ons in gesprek te blijven.
Een goed contact is in het belang van het kind,               Zelfstandig werken
team en ouders.
                              Elke maand komt er een nieuwsbrief uit met
7.2  Informatievoorziening aan ouders           actuele informatie.
Om te zorgen dat ouders en leerkrachten elkaar       Elke groep heeft een eigen webpagina op onze
op de hoogte houden van belangrijke zaken zijn       website. Onze website kunt u vinden op het
de volgende informatiemomenten               (web)adres: http://www.cbshetkristal.nl.
georganiseerd:                       Zo nodig is er na schooltijd gelegenheid de
                              leerkracht te spreken. U moet wel van tevoren
In het begin van de cursus organiseren de         een afspraak maken. Telefonisch kunt u de
groepsleerkrachten een informatieavond. Op         leerkracht tijdens de lesuren niet bereiken.
deze avond wordt u geïnformeerd over de
belangrijkste punten voor het komende           7.3   De Medezeggenschapsraad (MR)
cursusjaar en kunt u kennismaken met de nieuwe       Elke school heeft verplicht een MR. Deze bestaat
groepsleerkracht.                     uit twee geledingen:
U ontvangt in het begin van het schooljaar de        vertegenwoordigers van de ouders
schoolgids met jaarkalender.                 vertegenwoordigers van het personeel
In het najaar en voorjaar zijn er twee
rapportavonden. In deze tien-minuten-           De MR van Het Kristal geeft adviezen en neemt
gesprekken wordt met elkaar gesproken over de       besluiten over onderwerpen die met het beleid
ontwikkeling en de resultaten van het kind.        van onze school of stichting te maken hebben,
Indien er zich problemen voordoen, die           zoals, vakantieregeling, inzet personeel,
uitgebreider besproken moeten worden, worden        sollicitatieprocedure, e.d.
er (vervolg)gesprekken gehouden.              De directeur vraagt in dit soort gevallen advies
In de groepen 3 en 4 zijn er vaste             en/of instemming aan de MR.
„schriftjeskijkmomenten‟. U kunt dan met uw kind
kijken naar schoolwerk en er samen over praten.
In de kleutergroepen worden er open dagen
georganiseerd zodat u in de klas kunt kijken
tijdens het lesgeven.
                       Bladzijde 23 van 42
7.4  Ouderenquête                    gesubsidieerde activiteiten zoals: excursies, sport-
Elke twee jaar houden wij een ouderenquête.        en speldag, traktaties bij de vieringen.
Het Kristal vindt het belangrijk wat de mening is
van de ouders over de school. Tijdens het         Op de jaarlijkse ouderavond wordt
schooljaar 2009-2010 is de laatste enquête        verantwoording van de besteding van de
afgenomen. De uitslag van deze enquête is te       oudergelden afgelegd.
vinden in bijlage 5.                   De hoogte van de ouderbijdrage is voorlopig
                             gesteld op €20,- per kind met een maximum van
Het is bijzonder fijn dat de meeste ouders        €50,- per gezin. Veel ouders betalen het bedrag
hieraan willen meewerken. Naast enkele kritische     via een automatische incasso. Afwijkend hiervan
punten zijn er ook veel complimenten gegeven.       kan de bijdrage ook betaald worden op
Het is voor ons belangrijk dat wij een goed beeld     banknummer 315343842 t.n.v. penningmeester
krijgen van ons functioneren.               OR, Het Kristal met vermelding van: naam kind
                             en de groep waar het kind in zit.
Opvallendheden
 De school biedt een veilige omgeving
 De sfeer op school is prettig / gemoedelijk
 Leerkrachten zijn aardig en betrokken
 De opvang is goed geregeld

Aandachtspunten
 Informatie over leerlingzorg
 De schoolregels worden weleens verschillend
 toegepast
 Het sanitair is schoon en netjes
 Aantal en werking PC‟s

                                    De wilde dieren uit de kleutergroep
Genomen maatregelen:

 H3O heeft een nieuw schoonmaak bedrijf          7.6   Ouderactiviteiten
 gecontracteerd en er worden nieuwe            Er zijn verschillende manieren waarop ouders
 schoonmaak werkplannen gemaakt              betrokken kunnen zijn bij de school en de
 De schoolregels zijn door het team nogmaals       schoolervaringen van hun kind. U kunt zich
 onder de loep genomen en met de klassen         opgeven voor de MR, of OR, maar ook
 besproken                        incidentele hulp is uiterst welkom bij:
 Er is een informatie avond gepland voor het        de begeleiding van kinderen tijdens excursies,
 systeem van leerlingzorg.                 uitstapjes, schoolreisjes;
 Er in een informatieavond gepland voor het         het helpen bij feesten, vieringen en
 ontwikkelings volg model (OVM).              evenementen;
                              het helpen tijdens computerlessen en
7.5  Ouderraad (OR)                    creatieve lessen;
De ouderraad bestaat uit een grote groep          het helpen met schoonmaak– en
enthousiaste ouders en is zeer actief. Zij helpen      opruimwerkzaamheden;
de school op allerlei gebied:                het helpen en begeleiden van sportactiviteiten
 voorbereiden van alle vieringen, feesten en        en zwemmen.
 activiteiten;                       Het helpen bij het lezen
 hulp in de dagelijkse gang van zaken in de
 school;
 innen van de ouderbijdrage en het bekostigen
 van vele activiteiten;
 geven van advies aan de directie over zaken
 die de school of de leerlingen betreffen.

Met het geld van de vrijwillige ouderbijdrage
bekostigt de school, c. q. de OR, de vele niet-                       Bladzijde 24 van 42
           Het circus


7.7  Klachtenprocedure
Als ouders het ergens niet mee eens zijn, kunnen
zij in de eerste plaats terecht bij de betreffende
groepsleerkracht. (Wel even een afspraak
maken.)
Groepsoverstijgende zaken kunt u bespreken
met de directeur of locatieleider. Daar kunt u
ook terecht indien het overleg met de
groepsleerkracht escaleert.

Betreft de aard van de klachten seksuele of
andere intimidatie dan zijn daarvoor binnen de
school twee (interne) vertrouwenspersonen
aangesteld, t.w. mevr. Hoogmoed en mevr.
Roukema. Zij zullen uw klacht aanhoren en u de
weg wijzen die u in voorkomend geval moet
bewandelen.
                       Bladzijde 25 van 42
De Stichting H3O heeft tevens een externe           8 De ontwikkeling van het
vertrouwenspersoon te weten:
mevrouw Schouten
                                onderwijs op onze school
Postbus 256, 3300 AG Dordrecht
Tel. 078 6187150                       8.1   Activiteiten ter verbetering van het
                                    onderwijs
Elke school is verplicht een klachtenregeling te       Het Kristal wil een lerende school zijn. Ook wij,
hebben. Ook wij hebben een klachtenregeling          leerkrachten en directie, zijn nooit klaar met
opgesteld vanuit het H3O ten behoeve van het         leren. Wij moeten ons verder ontwikkelen.
primair en voortgezet onderwijs. Achter in de         Veranderende onderwijsinzichten,
schoolgids treft u deze als bijlage              maatschappelijke ontwikkelingen, en kinderen
aan.                             met andere, nieuwe leerbehoeften dwingen ons
                               kritisch naar ons eigen werk te kijken. Is onze
                               missie nog wel toereikend en praktisch
                               uitvoerbaar? Is onze koers nog goed? Waar kan
                               het beter en waar moet het beter? We zijn, zoals
                               eerder geschreven, nooit klaar. Ons werk is nooit
                               af.
                               Gedurende het cursusjaar 2010 - 2011 gaan wij
                               onze aandacht richten op:
                                Resultaatgericht werken
                                Reken onderwijs ( bezinning op nieuwe methode).
                                Meervoudige Intelligenties (oriëntatie)
                                E-learning platform: It‟s Learning (uitbreiding van
                                de pilot)
            Even kijken               Sport curriculum
                                Fairtrade activiteiten

7.8  Informatie van ouders voor school            Waarbij de kwaliteit van onze lessen centraal zal
Wij willen als leerkrachten en directie van Het        staan. Nadat we veel vernieuwingen hebben
Kristal graag op de hoogte zijn van zaken die         doorgevoerd is het nu tijd voor borging en
voor ons en het kind belangrijk zijn.             bijsturing van de onderwijsprocessen.
De volgende informatie hebben wij van u of
willen we graag tijdig opnieuw van u hebben:
 inschrijfformulieren bij inschrijving op Het Kristal;
 wijziging van telefoonnummers;
 eventuele extra 06-nummers van u of opa /
 oma / oppas;
 eventuele allergieën en diëten van uw kind;
 wijziging van gezinssituaties;
 problemen die van invloed kunnen zijn op het
 welzijn en het leren van het kind;

Bovendien willen we het graag van te voren
weten, als een kind opgehaald wordt door
iemand anders dan we gewend zijn.
                                         Ik ga op reis en….

Afwezigheid van uw kind
Indien uw kind ziek is, is het noodzakelijk dat wij
voor schooltijd schriftelijk of telefonisch bericht
krijgen. Wij willen weten waar het kind is. Geen
bericht betekent ongeoorloofd schoolverzuim,
wat gevolgen voor u kan hebben.
                         Bladzijde 26 van 42
8.2  De relatie school en omgeving
Onze school staat midden in de wijk Sterrenburg,
maar ook midden tussen andere organisaties die
de belangen van onze kinderen behartigen. Wij
hebben met de volgende instanties nauwe
banden:

Fairtrade
Het Kristal staat achter het initiatief van de
gemeente van “Dordt en de wereld”.
In het kader van “Denk mondiaal handel lokaal “
hebben wij ons aangemeld als fairtrade school.            Als dat maar goed gaat
Naast het aanschaffen van een lespakket over
duurzaamheid en fairtrade zal de school
bewuster gaan inkopen.
                            Bibliotheek
                            Wij maken regelmatig gebruik van „de bieb‟:
                            boeken lenen, de kinderboekenweek,
                            projectpakketten leveren en biebbezoeken door
                            groepen kinderen.

GGD                          Centrale Educatieve Dienst (CED)
De jeugdgezondheidszorg heeft een basispakket     Zij helpt ons op allerlei onderwijskundig gebied:
ontwikkeld en dat houdt op onze school in: een     informatie over een nieuwe methode,
onderzoek door de jeugdarts in groep 2. In       specialistische onderzoeken en het verzorgen
groep 4 worden de kinderen gewogen en         van cursussen.
gemeten. In groep 7 is er een verpleegkundig
onderzoek. Ook geeft de GGD adviezen op
gebied van opvoeding en voorlichting.

In Holland
Via de PABO kunnen studenten die later het
onderwijs ingaan stage lopen op onze school.
Zowel eerste, tweede, derdejaars en LIO–
studenten zijn dan werkzaam op school.

Wijkorgaan Sterrenburg
In overleg met mensen van het wijkorgaan
bekijken wij waar we samen een actie kunnen
voeren of wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

Politie
Het contact met hen bestaat niet alleen uit de               Sportdag
gegeven vuurwerklessen in december maar ook
het overleg over allerlei andere onderwerpen
hoort hierbij.
                     Bladzijde 27 van 42
                                VMBO–gemengde /      38,5% 31,5% 42,5%
9 De resultaten van het onderwijs               kaderberoeps en of
                                basisberoepgerichte
De overheid heeft de scholen verplicht een en
                                leerweg
ander op te schrijven over de resultaten van het
onderwijs. Het onderwijs op onze school vangen
in een aantal cijfers van toetsen en daar een         10 Regeling van school en
kwaliteitsnorm aan verbinden zou ons onderwijs          vakantietijden
te kort doen. De cijfers moeten namelijk altijd
gezien worden tegen de achtergrond van de           10.1 De schooltijden
visie en de doelstellingen van de school, de
                                In het onderstaande schema kunt u de
mogelijkheden van de kinderen en de wensen
                                schooltijden van iedere groep zien.
van de kinderen en hun ouders.
Ieder kind is uniek, met eigen talenten en
mogelijkheden. Ons onderwijs is erop gericht          Groep 1, 2, 3 en 4
deze talenten te ontwikkelen en aandacht te          Maandag    0830-  1200    1315-    1515
besteden aan aspecten die minder ontwikkeld          Dinsdag    0830-  1200    1315-    1515
zijn. Goed onderwijs is onderwijs dat kinderen de       Woensdag 0830-    1130    vrij
kans geeft zich evenwichtig te ontwikkelen. Niet        Donderdag 0830-    1200    1315-    1515
alleen cognitief maar ook sociaal en              Vrijdag    0830-  1200    vrij
emotioneel. Uiteraard zijn wij blij en trots als
kinderen „goed scoren‟.                    Groep 5, 6, 7 en 8
                                Maandag    0830-    1200  1315-    1515
9.1  De eindtoets                       Dinsdag    0830-    1200  1315-    1515
In groep 8 wordt een eindtoets gemaakt. Het          Woensdag 0830-      1215  vrij
Kristal maakt gebruik van de Cito- toets en de         Donderdag 0830-      1200  1315-    1515
Drempeltoets. Tijdens de oudercontactavond zal         Vrijdag    0830-    1200  1315-    1515
de aanpak worden uitgelegd.
De gemiddelde cito score ligt vaak boven het          De kleuters kunnen tien minuten voor aanvang al
landelijk gemiddelde. Wij zijn als school blij met       naar binnen gebracht worden.
de bereikte resultaten.                    Het is belangrijk dat kinderen op tijd op school
                                zijn, zodat de lessen om half negen en kwart
                                over een kunnen beginnen.

                                10.2 De vakanties
                                De vakanties en de vrije dagen staan in de
                                jaarkalender achter in de schoolgids.
                                Studiedagen van het team worden in het begin
                                van het jaar ingeroosterd en de juiste data
                                worden dan z.s.m. bekend gemaakt.
                                Tijdens het schoolreisje van de groepen 3-7 en
                                het schoolkamp groep 8 kunnen
                                onderbouwgroepen vrijgeroosterd worden om
                                de begeleiding van deze activiteiten rond te
                                krijgen. Ook hiervan krijgt u ruim op tijd de juiste
                                data door.
       Hard werken in de schooltuin
                                Schoolvakanties 2010-2011
9.2  Uitstroom naar het Voortgezet              Herfstvakantie:   za 16 okt. t/m zo 24 okt.
   Onderwijs                        Kerstvakantie :   vr. 24 dec. t/m zo 9 jan.
Schooltype        2008   2009 2010          Voorjaarsvakantie : za 26 feb. t/m zo 6 mrt.
VWO / Gymnasium      28%   18,4% 12,5%         Meivakantie(Pasen): vrij 22 apr. t/m zo 8 mei.
VWO / Havo        11%   31,5% 15%          Hemelvaartsvakantie: don 2 juni t/m zo 5 juni.
VMBO-theoretisch /    17%   13,3% 10%          Pinkstervakantie :  za 11 juni t/m ma 13 juni.
HAVO                              Zomervakantie :   za 2 juli t/m zo 14 aug.
VMBO-theoretisch      5,5%  5,3%   20%                         Bladzijde 28 van 42
                             Sponsoring
De verlofregeling                    Indien u op financieel gebied meer wilt doen
De Nederlandse overheid heeft in de           voor onze school kunt u zich wenden tot de
„Leerplichtwet‟ vastgelegd dat ieder kind vanaf     directie. U bent van harte welkom om ideeën te
5 jaar naar school moet. Een leerling kan dus niet    bespreken.
zomaar van school wegblijven. Toch kan het
gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo        De jaarkalender
zwaar wegen dat u uw kind buiten de           Er zijn veel activiteiten op een basisschool. De in
schoolvakanties een dag van school wilt         het begin van het cursusjaar uitgebrachte
houden. Voor dit verlof zijn regels opgesteld.      jaarkalender houdt u in grote lijnen op de
Een verlof moet altijd schriftelijk worden        hoogte gedurende het jaar.
aangevraagd. Bij het al dan niet toekennen van      Soms moeten wij afwijken van een datum, maar
het verlof dient de verlofregeling van de        dat hoort u dan tijdig.
gemeente Dordrecht bij ons als leidraad.
                             Tussendoortje
                             Het Kristal wil een gezonde school zijn. De
                             kinderen mogen net voor/na het speelkwartier
                             een (gezond) tussendoortje nemen om de accu
                             weer op te laden.

                             Hygiëne
                             In de eerste week na iedere vakantie van een
                             week of langer houdt de OR luizencontrole bij de
                             kinderen op school. In geval van neten of
                             hoofdluis krijgt u van de OR een schrijven hoe te
                             handelen. Verdere actiepunten op school ter
                             bevordering van de hygiëne zijn: eigen
                             wasmachine om regelmatig handdoeken te
                             wassen, zeepdispensers in de toiletten, dagelijkse
                             controle van de toiletten.

         Eten koken moeilijk?


10.3 De spreekuren
Het is mogelijk om de groepsleerkracht, de Intern
begeleider (IB-er), of de directie buiten de
vastgelegde overlegmomenten te spreken. Het
is wel zaak van tevoren een afspraak te maken
met hen. Wanneer de leerkracht voor de groep
staat is hij er voor de kinderen en kan hij geen
gesprek aangaan met ouders. Tussen kwart over
twaalf en één uur heeft de leerkracht pauze en
is hij ook telefonisch niet bereikbaar.11 En dan nog                             Een bezoek aan een bedrijf

Verjaardagen vieren
Wanneer een kind jarig is wordt de verjaardag      Verzekering
gevierd in de klas. Hij/zij mag trakteren in de     Bij aanvang van ieder schooljaar zijn alle
eigen klas en gaat met een mooie kaart langs       ingeschreven kinderen, leerkrachten en
alle meesters en juffen. In de andere klassen      vrijwilligers verzekerd op grond van de door het
wordt niet getrakteerd. Soms moet u rekening       bestuur afgesloten
houden met allergieën en diëten van kinderen.      scholierenongevallenverzekering (A-overlijden, B-
U kunt de leerkracht vragen of dat het geval is in    invaliditeit, C-geneeskundige en
de groep.                      Bladzijde 29 van 42
tandheelkundige behandeling). Deze              Gebedsgroep
verzekering is van kracht tijdens schooltijd.         In het christelijk basisonderwijs in Nederland zijn
Hieronder wordt verstaan de periode op weg          er op veel scholen gebedsgroepen. Een
van huis naar school, tijdens het verblijf op         gebedsgroep kan bestaan uit ouders, verzorgers
school, en gedurende datgene wat in              en leerkrachten.
schoolverband gebeurt en ook tijdens het
teruggaan van school naar huis.                Binnen Het Kristal functioneert ook een
De schade of het ongeval dient zo spoedig           gebedsgroep.
mogelijk bij de directie van de school gemeld te       Bidden is een manier om met God te
worden. De kosten van C zijn supplementair.          communiceren.
Eerst dient de schade ingediend te worden bij         Waarom steek je daar je tijd in kan je je
het eigen ziekenfonds of de                  afvragen...?
ziektekostenverzekering.                   Omdat...
                               Iedereen wel hulp (van boven) kan gebruiken
Schoolmelk                          van Iemand die wijzer, groter en machtiger is
Om schoolmelk, chocolademelk of drinkyoghurt         dan ieder ander.
te gaan drinken moet een formulier ingevuld          Omdat...
worden. Deze inschrijfformulieren zijn bij de         God graag betrokken wil zijn bij alles wat we
directie te krijgen. De betaling gaat via een         doen.
acceptgiro.                          Omdat…
                               We merken dat God luistert.
Zending/goede doelen                     We bidden voor alles wat te maken heeft met
Iedere maandag kunnen kinderen een              de school:
euromuntje meenemen voor de zending. Het           De directie, de O.R., de M.R., leerkrachten,
doel voor het komende jaar is Kika,              leerlingen, ouders, gezondheid, goede sfeer op
Kinderenkankervrij. Voor informatie zie:           school, activiteiten op school enz.
http://www.kika.nl
                               We gaan integer om met de
Onze school heeft per locatie 2/3 leerkrachten        gebedsonderwerpen. Het is ook mogelijk punten
met een BHV diploma (Bedrijfshulpverlening).         in te brengen. Je bent van harte welkom op de
Ieder jaar gaan zij op herhalingscursus. Zij         woensdagmorgen 8.30-10.00 uur
organiseren elk jaar een ontruimingsoefening.         Op de even weken op de locatie Zuilenburg en
Alle kinderen (inclusief de kinderen van de          op de oneven weken op de locatie Heimerstein
peuterspeelzaal) oefenen dan het verlaten van
het schoolgebouw. Dit oefenen gebeurt bij           Heeft u gebedspunten? Dan kunt u deze ook e-
droog weer.                          mailen naar hetkristalgebedsgroep@gmail.com

Rapporten                           Info: Corina Besseling 078 -6514006/ 0611361149
Drie maal per jaar krijgen de kinderen van groep
3 t/m 8 hun rapport mee naar huis. Na het lezen
van het rapport moet u ondertekenen voor
gezien. Wilt u het rapport weer tijdig mee terug
geven naar school en er zorg voor dragen dat
het netjes blijft. Aan het einde van groep 8
mogen zij het rapport houden.

Ziekte van leerling
Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan
gaan, vragen wij u dit aan ons te melden:
telefonisch of d.m.v. een briefje via iemand
anders. Wij stellen het op prijs als u dit tijdig doet,
voor aanvang van de lessen. Wij vinden het
belangrijk om te weten waar elk kind is. Bij
langdurige ziekte is het verstandig om contact
op te nemen met de leerkracht over in te halen
lesstof.
                         Bladzijde 30 van 42
12 Namen en adressen                    Secretaris OR
                              Esther van Steenis
12.1 Schoolgebonden                    Tel.078 6175704
                              Mrbean78@zonnet.nl
Locatie Heimerstein
Heimerstein 36
3328 ME Dordrecht                     12.2 Externe instanties
Tel. 078 8905675
                              Inspectie van het Onderwijs
                              info@owinsp.nl
Locatie Zuilenburg
                              www.onderwijsinspectie.nl
Zuilenburg 68
                              tel. 0800 0851
3328 VC Dordrecht
Tel. 078 8905775
                              GGD
                              Korte Parellelweg 51
Bestuursbureau H3O
                              3311 JN Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 89                Tel. 078 6321832
3316 AK Dordrecht
Tel. 078 8905000                      Zwembad Aquapulca
                              Karel Lotsyweg 21
Sector kinderopvang en peuterwerk H3O           3318 AL Dordrecht
Laan der Verenigde Naties 89                Tel. 078 6176314
3316 AK Dordrecht
Tel. 078 8905011                      Kinderboerderij Weizigt
                              Van Baerleplantsoen 30 a
Directeur Het Kristal                   3314 BH Dordrecht
Martin Dekker                       Tel. 078 6141900
Eilandstraat 37
3351 AB Papendrecht                    Milieu Educatief centrum Weizigt
Tel. 06 44137696                      Van Baerleplantsoen 30
                              3314 BH Dordrecht
Locatieleiding locatie Zuilenburg             Tel. 078 6141900
Lex Lander 078 8905785
Jan van der Meulen Tel. 078 8905785            Bibliotheek sterrenburg
Anneke Haandrikman Tel. 078 8905785            Dalmeyerplein 12
                              3318 CB Dordrecht
Intern Begeleider (IB-er)                 Tel. 078 6173229
Lex Lander
Tel. 078 8905785 / 078 8905685               Landelijke Klachtencommissie Primair en voortgezet
                              onderwijs,
Secretaris MR                       postbus 694,
Ans de Lange                        2270 AR Voorburg,
078-6185900.                        tel. 070-38616797 - fax 070 3481230
ansdelange@hadrieo.nl
                              Berckepoort
Voorzitter MR                       Voorstraat 220
Anton Slofstra                       3311 ET Dordrecht
078-6161061                        Tel. 078 8393444
a.slofstra@kpnplanet.nl                  Hoofdvestiging:
                              Bureau leerplicht
Voorzitter OR                       Maria Montessorilaan 5a
Locatie Zuilenburg Carin Nicodem              3312 KJ Dordrecht
Tel. 0623562821 e-mailadres K.nicodem@hetnet.nl      Postbus 619
Locatie Zuilenburg Miranda Bernhart            3300 AP Dordrecht
Tel 06 14103286 e-mailadres bo.noa@hotmail.com       Tel: 078-6398090

Penningmeester OR
Esther Holster
Tel. 078 6175300
a.holster@chello1.nl
                       Bladzijde 31 van 42
A Bijlagen
A.1  De klachtenregeling
Reglement voorfase klachtbehandeling H3O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs:

Artikel 1
1. In dit reglement wordt verstaan onder
    betrokkene:
een lid van het personeel, een lid van het bevoegd gezag dan wel een orgaan van de school of
scholengemeenschap tegen wie de klacht is gericht;
    handeling:
een gedraging of een beslissing als bedoeld in artikel 24b lid 1 van de Wet op het primair onderwijs
    klager:
een leerling van de school, ouders, voogden en verzorgers van deze leerlingen, alsmede anderen die
een duurzame rechtsbetrekking hebben met de school. Ex-leerlingen, ouders, voogden en verzorgers van
deze ex-leerlingen, kunnen klagen mits zij niet langer dan 6 maanden de school hebben verlaten.

Artikel 2
Een klacht tegen een handeling wordt mondeling of schriftelijk ingediend.
Mondelinge klachten worden niet geregistreerd, doch informeel afgehandeld door degene die de
klacht ontvangt.
Schriftelijke klachten worden ingediend bij de schoolleiding (of een ander daarvoor aan te wijzen
persoon).
Schriftelijke klachten worden geregistreerd.

Artikel 3
Een klager kan zich voor het indienen van een klacht laten informeren door de interne
vertrouwenspersoon (of een ander daarvoor aan te wijzen persoon).
De in lid 1 bedoelde persoon is geheimhouding verplicht.

Artikel 4
Klachten worden op een zorgvuldige manier afgehandeld.
Hierbij staat bemiddeling om tot een oplossing te komen voorop.

Artikel 5
Van de afhandeling van een schriftelijke klacht wordt de klager schriftelijk in kennis gesteld.
Daarbij wordt in ieder geval medegedeeld wat de bevindingen en de conclusies met betrekking tot de
klacht zijn.
De afhandeling van de klacht en de manier waarop dit is gebeurd wordt geregistreerd.

Artikel 6
Indien de klager niet tevreden is over de afhandeling van zijn klacht, kan hij zich wenden tot de
klachtencommissie, genoemd in artikel 4 van de Klachtenregeling H3O ten behoeve van het primair en
voortgezet onderwijs.

Artikel 7
In afwijking van hetgeen bij dit reglement is bepaald, kan een klacht die betrekking heeft op seksuele
intimidatie door de klager naar keuze worden ingediend bij de direct betrokkene, bij de schoolleiding, de
interne of externe vertrouwenspersoon, het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie belast met de
behandeling van dit soort klachten.
                      Bladzijde 32 van 42
(Landelijke Klachtencommissie Primair en voortgezet onderwijs, postbus 694, 2270 AR Voorburg, faxnr. 070
3481230. en telnr. 070-38616797. De landelijke klachtencommissie is bereikbaar op werkdagen van 09.00
tot 15.00 uur)

Artikel 8
Indien een klacht gedurende de behandeling volgens dit reglement wordt ingetrokken, vervalt de
verplichting tot verdere toepassing van dit reglement.

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op
onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken. De eerste stap is dan
contact op te nemen met de groepsleerkracht. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van
zaken in onze school worden gelukkig in onderling overleg tussen ouders, leerlingen en personeel op een
juiste wijze afgehandeld. Komt u er samen niet uit, dan is er de mogelijkheid om de directie in te
schakelen.
Indien de klacht van ernstiger aard is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft
plaatsgevonden, kan men een beroep doen op bovenstaand reglement voorfase van de
klachtenregeling H3O. Voor klachten op gebied van seksuele intimidatie kunt u een van de twee
geschoolde interne vertrouwenspersonen op onze school benaderen: juffrouw Marina Roukema en
juffrouw Marijke Hoogmoed. De in de klachtenregeling genoemde externe vertrouwenspersoon is: Mevr.
Schouten (Postbus 970, 3300 AD Dordrecht)
                      Bladzijde 33 van 42
A.2  Schorsing en verwijdering
Op school hanteren we de wettelijke regeling
rond schorsing en verwijdering. Leerlingen kunnen van school worden gestuurd, voor een tijdje: schorsing,
of voorgoed: verwijdering.
Zoiets gebeurt natuurlijk alleen als het kind zich ernstig misdraagt. We spreken dan van wangedrag. De
beslissing over verwijdering van een leerling wordt genomen door ons schoolbestuur. Voordat zo‟n besluit
kan worden genomen, moeten eerst de groepsleerkracht en de ouders worden gehoord. Als het besluit
eenmaal is genomen, mag een schoolbestuur de leerling niet onmiddellijk van school sturen. Het bestuur
moet namelijk eerst proberen om een andere school te vinden voor een leerling. Alleen als dit niet lukt,
en daar moet het schoolbestuur ten minste acht weken zijn best voor doen, mag de leerling geweigerd
worden.
Als het schoolbestuur een leerling wil schorsen of verwijderen moet er met de ouders overleg zijn geweest.
Levert dat overleg niets op, dan kunnen de ouders aan de onderwijsinspectie vragen om te bemiddelen.
Blijft het schoolbestuur bij zijn besluit, dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen. In het
uiterste geval kunnen de ouders nog in beroep gaan bij de rechter.
                      Bladzijde 34 van 42
A.3  Leerlinggebonden financiering
Toelating van leerlingen met leerlinggebonden financiering (het zgn. “rugzakje”) tot scholen van de H 3O.

Op 1 augustus 2003 is de wet “Regeling leerlinggebonden financiering…” van kracht geworden. De wet
geeft ouders van leerlingen met een handicap het recht, om inschrijving van hun kind op een school voor
regulier onderwijs te vragen. Deze leerlingen moeten dan wel de beschikking hebben over een indicatie
van een tot een Regionaal Expertisecentrum behorende Commissie voor de Indicatiestelling. Met deze
indicatie wordt toelating tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of toelating tot een reguliere
school, met inzet van leerlinggebonden financiering, mogelijk.

In de Memorie van Toelichting bij de “Wet regeling Leerlinggebonden financiering……” staat in § 4.1:
“Daarmee is de basisschool gehouden in positieve zin een beleid te formuleren, gericht op toelating van
leerlingen met een handicap tot de school”. Het genoemde recht van ouders om inschrijving bij het
regulier onderwijs te vragen, houdt echter niet automatisch in dat de reguliere school ook verplicht is om
tot inschrijving over te gaan. Dat laatste hoeft niet het geval te zijn, wanneer de school kan aantonen dat
dit haar mogelijkheden overstijgt.

Onze scholen stellen zich positief op tegenover de mogelijke inschrijving van “rugzakkinderen”. We zullen
al het mogelijke doen om leerlingen met een handicap of beperking, die aangemeld worden, een zo
goed mogelijk onderwijsaanbod te doen. We doen dit uit verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de
betrokken kinderen en hun ouders. Dit gevoel van verantwoordelijkheid komt voort uit de opdracht tot
naastenliefde, die uit de grondslag van onze scholen voortvloeit.

Tegelijkertijd is daarmee niet het laatste woord gezegd: we hebben ook een verantwoordelijkheid ten
opzichte van de leerlingen die onze scholen al bezoeken en de leraren die bij ons werken. Om die reden
geven wij hier de grenzen aan, die wij bij een vraag om inschrijving zullen hanteren.

Wij zullen een rugzakleerling niet inschrijven, wanneer wij de veiligheid van deze leerling, van de andere
leerlingen of van de betrokken leerkrachten niet kunnen garanderen.
De verwachting is dat een basisschool van gemiddelde grootte (220 leerlingen) 1 à 2 rugzakleerlingen op
school zou kunnen krijgen. Onze scholen zijn bereid om een evenredig aantal leerlingen met een rugzak
op te nemen. Ook zullen we er voor waken dat in elke klas niet meer leerlingen met een handicap of
beperking worden opgenomen dan dat werkbaar is voor de betrokken leraar en leerlingen.
Ook zullen wij niet inschrijven wanneer we verwachten dat de betrokken leerling structureel en
disproportioneel meer individuele aandacht vraagt dan uit de inzet van de leerlinggebonden
financiering te verwezenlijken is.
Wanneer ouders over onderzoeksgegevens betreffende hun kind beschikken en die niet aan ons ter
beschikking willen stellen, dan kan dat een reden zijn om niet tot toelating over te kunnen gaan.
Tenslotte stellen wij als voorwaarde voor individuele gevallen de aanwezigheid van noodzakelijke
faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een invalidentoilet of apparatuur voor slechthorenden.
                      Bladzijde 35 van 42
A.4  Overzicht H3O scholen

Basisscholen:        Adres:            Postcode:  Telefoon:

Dr. H. Bavinckschool    Museumstraat 67        3311 XP   078 6136627
Pr. Bernhardschool     Willaertstraat 2       3314 WZ   078 8905525
Het Kristal         Heimerstein 36        3328 ME   078 8905677
 dependance        Zuilenburg 68/69       3328 VC   078 8905776
De Horizon         Singel 441          3311 HH   078 8905550
Pr. Julianaschool      Pr. Julianaweg 2       3314 KT   078 8905575
De Fontein         Jac Marisstraat        3314 HT   078 8905600
 dependance        Douwe Aukesstraat 3      3317 AM   078 8905700
De Regenboog        Noordendijk 264        3312 AM   078 8905626
 dependance        Volkerakweg 60        3313 BN   078 8905725
De Repelaer         Standhasenstraat 47      3312 LN   078 8905660
 dependance        Eddingtonweg         3318 BE   078 8905750
De Sterrekijker       Boogschutter 71/72      3328 KC   078 8905800


Speciale school voor basisonderwijs:
Het Noorderlicht      Willem de Zwijgerlaan 2    3314 NX   078 8905825


Insula College

Voor: havo-vwo
Locatie Koningstraat    Koningstraat 294       3319 PH   078 8905200

Voor: vmbo-tl
Locatie Halmaheiraplein   Halmaheiraplein 5       3312 GH   078 8905400

Voor: vmbo beroepsgerichte leerwegen
locatie Leerpark     Romboutslaan 34         3312 KP   078 8905100
                      Bladzijde 36 van 42
A.5  Uitslag ouderenquête
In deze bijlage treft u de uitslag van de ouderenquête die is afgenomen in het afgelopen schooljaar.
In de tabel is een kolom opgenomen “externe benchmark” dit is een gemiddelde score van alle
deelnemende scholen in dit Enquêtesysteem.
Het scorebereik is : minimaal 0 en maximaal 5


Ouders                                                Externe  Kristal
                                                  benchmark  nov-09


Aantal respondenten                                          29889    64

(score bereik 1-5)
                                                         4,0
1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken.                  3,5    3,8
2. Ik ben tevreden over het onderwijs zoals dit door de school aangeboden wordt.            3,5    4,2
3. Op school krijgt mijn kind een brede persoonlijke ontwikkeling (cognitief, sociaal-emotioneel,   3,5    4,3
creatief en lichamelijk).

4. Op school komt mijn kind in aanraking met actuele thema's.                     3,5    4,6
5. Op school maakt mijn kind kennis met verschillende religies en culturen.              3,2    3,8
6. De leerkracht vertelt mijn kind regelmatig hoe zijn vorderingen zijn.                3,5    3,5


                                                         4,2
7. Mijn kind wordt gestimuleerd om zijn werkwijze te verbeteren.                    3,4    4,3
8. Mijn kind wordt geholpen bij het verbeteren van zijn werkwijze.                   3,5    4,2
9. De zelfstandigheid bij mijn kind wordt voldoende ontwikkeld.                    3,6    4,3
10. Het onderwijs sluit aan bij de belevingswereld van mijn kind.                   3,5    4,3
11. Wat mijn kind leert sluit goed aan bij het niveau van mijn kind.                  3,5    4,0
12. Mijn kind leert samenwerken met andere leerlingen.                         3,8    4,5
13. Mijn kind wordt voldoende uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen.               3,2    3,8
14. Mijn kind doet actief mee in de les.                                3,7    4,6
15. Mijn kind geeft aan dat zijn leerkracht goed uitlegt.                       3,4    4,3
16. Mijn kind geeft aan dat de leerkracht zijn vragen goed beantwoordt.                3,4    4,2
                                                         4,0
17. Er zijn voldoende computers op school voor de leerlingen.                     3,1    3,8
18. De school zorgt voor adequate ICT-apparatuur.                           3,3    3,9
19. Het ICT-aanbod draagt bij aan het realiseren van een uitdagende leeromgeving voor mijn kind.    3,4    4,2
                                                         3,3
20. De school biedt duidelijke informatie over zittenblijven of over overgaan.             3,4    4,0
21. De school geeft duidelijke informatie over het systeem van leerlingbegeleiding.          3,2    3,3
22. De school maakt duidelijk wanneer mijn kind extra begeleiding nodig heeft.             3,4    3,4
23. De school verzorgt goede schoolkeuzevoorlichting voor mijn kind en mij (i.v.m. keuze        3,4    4,2
voortgezet onderwijs).

24. Invullen indien u met extra zorg voor uw kind te maken heeft
25. De school pakt mijn zorgvraag serieus op.                                  3,7
26. De Intern Begeleider is voor ouders aanspreekbaar en zichtbaar.                       3,4
27. Ik ben tevreden over de extra zorg en begeleiding die mijn kind krijgt of heeft gekregen.     3,3    3,1
                                                         4,4
28. Mijn kind gaat graag naar school.                                 3,7    4,5
29. Ik ben tevreden over de opvoedkundige aanpak van de school.                    3,5    4,3
30. De sfeer tussen de leerlingen is prettig.                             3,4    4,1
31. De sfeer op school tussen leerlingen en leerkrachten is prettig.                  3,7    4,4
32. Binnen het team is sprake van collegialiteit.                           3,6    4,4
                              Bladzijde 37 van 42
33. Er wordt binnen de school voldoende aandacht besteed aan orde en discipline.         3,5  4,4
                                                    4,3
34. De leerkracht is een goed voorbeeld voor mijn kind.                     3,6  4,4
35. De leerkrachten houden rekening met (culturele) verschillen tussen leerlingen.        3,5  4,2
36. De leerkrachten reageren op een goede manier op negatief gedrag van leerlingen.       3,3  4,1
37. De leerkrachten hebben aandacht voor een goede omgang tussen leerlingen.           3,5  4,2
38. Op school wordt er met mijn kind gesproken over normen en waarden.              3,6  4,5
                                                    3,8
39. Mijn kind voelt zich veilig op school.                            3,7  4,4
40. De school besteedt aandacht aan veiligheids- en gezondheidsaspecten.             3,6  4,2
41. De leerlingen gaan met respect voor elkaar om.                        3,2  3,8
42. De school heeft gedragsregels opgesteld voor zowel leerlingen als medewerkers.        3,7  4,2
43. Ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat met pestgedrag.            3,2  3,9
44. De school treedt op bij conflicten of ongeregeldheden.                    3,4  3,9
45. De directie treedt adequaat op bij incidenten.                        3,3  3,7
46. Mijn kind kan met problemen bij de leerkracht terecht.                    3,6  4,6
47. Er is toezicht op het schoolplein.                                 4,2
48. Mijn kind weet dat de school een vertrouwenspersoon heeft.                  2,3  2,4
49. Mijn kind weet wat een vertrouwenspersoon doet op school.                  2,1  2,0
                                                    4,4
50. Mijn contact met de leerkracht van mijn kind is goed.                    3,7  4,6
51. De communicatie met de leerkracht van mijn kind verloopt over het algemeen plezierig.    3,8  4,6


52. De leerkracht biedt voldoende gelegenheid tot een gesprek.                  3,7  4,4
53. Bij problemen met mijn kind kan ik terecht bij de leerkrachten.               3,7  4,5
54. Op school worden de vorderingen van mijn kind met mij besproken.                  4,2
55. De medewerkers van de school nemen contact met mij op wanneer dit nodig is.         3,6  4,0
                                                    4,5
56. Ik ben tevreden over het contact tussen de leerkracht en mijn kind.             3,7  4,5
57. Mijn kind wordt positief benaderd op school.                         3,7  4,6
58. De leerkracht behandelt mijn kind met respect.                        3,8  4,7
59. De mening van de leerlingen telt mee op deze school.                     3,5  4,3
                                                    4,1
60. De directie is voor ouders en leerlingen aanspreekbaar wanneer dit nodig is.         3,7  4,1
61. De directie is goed op de hoogte van de gang van zaken op school.              3,6  4,2
62. De directie gaat serieus om met de inbreng van ouders.                    3,5  4,1
                                                    3,8
63. De school is opgeruimd.                                   3,3  4,0
64. Het schoolgebouw is goed ingericht.                             3,3  4,1
65. De school beschikt over goed meubilair.                              4,3
66. Het sanitair is schoon.                                   2,6  2,7
67. Er is voldoende speelgelegenheid op het schoolplein voor mijn kind.             3,2  3,7
                                                    4,2
68. De school beschikt over goede overblijfvoorzieningen.                    3,2  4,4
69. De organisatie van TMO is duidelijk.                                4,1
70. Er is goed toezicht tijdens het overblijven.                            3,9
71. De medewerkers gaan respectvol om met kinderen.                          4,4
72. Er is orde en discipline.                                     4,2


                                                    4,3

73. Wanneer ik de school bel, word ik vriendelijk te woord gestaan.               3,8  4,6
74. Het contact met het ondersteunend personeel (conciërge, onderwijsassistent, administratie)  3,8  4,6
verloopt prettig.
                             Bladzijde 38 van 42
75. Als een leerkracht ziek is, vangt de school dat goed op.                   3,7  4,6
76. Ik weet dat de school over een klachtenregeling beschikt.                      3,8
77. De school heeft een veiligheidsbeleid.                            3,6  3,9

                                                    4,2
78. Schriftelijke communicatie wordt tijdig aangeleverd.                     3,4  3,9
79. De website van de school is helder en duidelijk.                       3,4  3,9
80. De nieuwsbrief van de school is duidelijk.                          3,7  4,7
                                                    3,8
81. Ik ben voldoende op de hoogte van besluiten die door de school zijn genomen en voor mij van  3,3  3,6
belang zijn.

82. Veranderingen worden tijdig aangekondigd.                           3,4  3,6
83. De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad vertegenwoordigt mijn belangen in voldoende       4,1
mate.

                                                    4,1
84. De school biedt mij voldoende mogelijkheden om inspraak te hebben op de gang van zaken.    3,4  4,1


85. De ouderraad zet zich zichtbaar voor de school in.                         4,3
86. Ik ben op de hoogte van de mogelijkheden die de school biedt om ouders te betrekken bij het  3,5  3,9
onderwijs.

                                                    4,2
87. De school maakt mijn verwachtingen waar.                           3,4  4,0
88. Het door de school geschetste beeld tijdens het kennismakingsgesprek komt overeen met de   3,5  4,2
werkelijkheid.

89. Het door de school geschetste beeld in de schoolgids klopt met de werkelijkheid.       3,5  4,2
90. Het door de school geschetste beeld op de website klopt met de werkelijkheid.         3,5  4,1
91. Ik raad andere ouders aan deze school voor hun kind te kiezen.                3,5  4,3
95. Rapportcijfer                                         7,5  7,6
                              Bladzijde 39 van 42
A.6  Uitslag leerlingenquête
In deze bijlage treft u de uitslag van de leerlingquête die is afgenomen in het afgelopen schooljaar bij de
groepen 5,6,7 en 8..
In de tabel is een kolom opgenomen “externe benchmark” dit is een gemiddelde score van alle
deelnemende scholen in dit Enquêtesysteem.
Het scorebereik is : minimaal 0 en maximaal 5

   Leerlingen 2010                                     Externe  Kristal
                                               benchmark  mrt-10
   Aantal respondenten                                    32738    73
Onderwijs en leren
 Leerstof en toetsen                                           4,5
 B 1. Ik leer veel verschillende dingen op school.                            4,7
 B 2. Ik leer op school ook over verschillende geloven en mensen in andere landen.       3,3    4,2
 B 3. Op school praten en leren we ook over belangrijke dingen in het nieuws.          3,2    4,5
 B 4. Ik weet altijd wanneer iets ingeleverd moet worden.                    3,5    4,2
 B 5. De meester / juf vertelt duidelijk wanneer er toetsen zijn.                3,6    4,5
 B 6. Ik weet goed wat ik moet leren.                                   4,7
 De lessen                                                4,2
 B 7. Ik kan tijdens de les goed en snel aan het werk.                     3,3    4,3
 B 8. In de les doen we veel verschillende activiteiten.                    3,2    3,9
 B 9. Wanneer ik klaar ben met mijn werk, kan ik zelf verder werken of iets anders gaan     3,6    4,7
  doen.

 B 10. Ik werk vaak samen met andere leerlingen.                        3,2    3,8
 B 11. De kinderen mogen elkaar helpen in de klas.                       3,5    4,4
 B 12. Ik doe zelf goed mee aan de les.                             3,5    4,5
 B 13. Ik moet vaak goed nadenken.                               3,2    3,8
 B 14. Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.               3,4    4,6
 Begeleiding                                               4,3
 B 15. De meester / juf legt goed uit.                             3,6    4,7
 B 16. Ik krijg goed antwoord op mijn vragen.                          3,5    4,3
 B 17. Ik weet wat er van mij verwacht wordt op school.                     3,4    4,5
 B 18. Als we in de klas aan het werk zijn, kan ik de meester / juf makkelijk iets vragen.   3,1    3,9
 B 19. Ik leer in de les wat ik wel en niet goed doe.                      3,4    4,4
 B 20. De school vertelt duidelijk wanneer je hulp kunt krijgen.                3,3    4,1
 B 21. De meester of juf helpt mij om zelf te bedenken hoe ik mijn werkwijze kan        3,4    4,6
  verbeteren.

 B 22. De meester / juf vraagt mij of ik de stof en opdrachten begrijp.             3,4    4,3
 B 23. De meester / juf weet goed wat ik kan.                          3,7    4,7
 B 24. De meester of juf geeft mij vaak een compliment.                     3,1    3,8
 Leer- en hulpmiddelen                                          4,1
 B 25. Ik vind de lesmaterialen die in de klas worden gebruikt fijn om mee te werken.           4,4
 B 26. In de les worden verschillende materialen gebruikt.                   3,2    4,0
 B 27. Die materialen maken de les leuker.                           3,3    3,9
 B 28. Ik kan de materialen die we in de les gebruiken makkelijk zelf pakken.          3,2    4,2
 ICT                                                   3,4
 B 29. Er zijn voldoende computers op school voor de leerlingen.                3,1    3,0
 B 30. Wij hebben goede computers op school.                          3,3    3,0
 B 31. Ik leer veel door op de computer te werken.                       3,2    3,4
 B 32. Wat ik leer door op de computer te werken sluit aan bij wat ik leer in de klas.     3,2    3,4
 B 33. Onze school heeft een heldere en duidelijke website.                   3,4    4,2
                             Bladzijde 40 van 42
 Sfeer                                             3,9
 B 34. Ik ga graag naar school.                             3,1  4,0
 B 35. Ik heb het naar mijn zin in mijn klas.                      3,5  4,3
 B 36. In mijn groep hangt een prettige sfeer.                      3,4  3,9
 B 37. De kinderen houden zich aan de afspraken op school.                2,6  3,2
 B 38. De school heeft duidelijke regels.                        3,5  4,1
 B 39. In de klas gelden regels, waardoor ik goed kan werken.              3,3  4,1
 Sociale omgang                                        4,1
 B 40. Leerlingen gaan respectvol met elkaar om.                     2,9  3,6
 B 41. Op school praten en leren we over hoe je met elkaar om hoort te gaan.       3,5  4,2
 B 42. De meester of juf houdt rekening met (culturele) verschillen tussen leerlingen.  3,5  4,4
 Veiligheid                                          4,2
 B 43. Ik voel mij veilig op school.                           3,6  4,4
 B 44. Als kinderen gepest worden wordt er wat aan gedaan.                3,3  4,2
 B 45. De meester of juf grijpt in bij ruzies tussen leerlingen.             3,5  4,1
 B 46. Er is toezicht op het schoolplein.                           4,8
 B 47. De school let goed op diefstal en vernielingen.                  3,2  4,0
 B 48. Ik weet dat er een vertrouwenspersoon is op school.                3,5  4,0
 B 49. Ik weet wat een vertrouwenspersoon doet op school.                3,2  3,8
Cultuur
 Inspraak                                           3,8
 B 50. De mening van leerlingen telt op deze school mee.                 3,3  3,9
 B 51. Belangrijke veranderingen in de school krijgen leerlingen ook te horen.      3,3  4,0
 B 52. Er is inspraak mogelijk voor leerlingen bij het opstellen van regels.       3,1  3,6
 Interactie leerling - directie                                4,0
 B 53. De directie gaat goed met leerlingen om.                     3,6  4,2
 B 54. Ik kan met de directie praten, als dat nodig is.                 3,3  3,9
 Interactie leerling - meester of juf                             4,5
 B 55. De meester of juf toont belangstelling voor wat mij bezig houdt.         3,5  4,6
 B 56. De meester of juf ziet of het goed met mij gaat.                 3,5  4,8
 B 57. Als ik een probleem heb, kan ik bij de meester of juf terecht.          3,6  4,5
 B 58. De meester of juf vertelt mij wat hij of zij goed van mijn werk vindt.      3,4  4,4
 B 59. De meester of juf vertelt mij duidelijk hoe mijn rapport is.           3,4  4,8
 B 60. De meester of juf is enthousiast.                         3,3  4,3
 B 61. De meester of juf heeft respect voor mij.                     3,6  4,5
 B 62. De meester of juf staat open voor kritiek van leerlingen.             3,4  4,3
 B 63. Mijn meester of juf houdt zich aan afspraken.                   3,5  4,4
Bedrijfsvoering
 Huisvesting                                          3,9
 B 64. Ik vind dat wij een leuk schoolgebouw hebben.                   3,3  3,9
 B 65. De school is opgeruimd.                              3,3  4,1
 B 66. Ik vind het gebouw goed ingericht.                        3,4  4,1
 B 67. De wc's worden regelmatig schoongemaakt.                     2,8  3,2
 B 68. Ik kan op het schoolplein goed spelen.                      3,3  4,0
 Overblijven                                          4,2
 B 69. Ik ben tevreden over de overblijfruimte.                     3,1  4,2
 B 70. Er zijn duidelijke regels en afspraken voor het overblijven.              4,3
 B 71. Er is goed toezicht tijdens het overblijven.                      4,3
 B 72. De overblijfmedewerkers gaan respectvol met kinderen om.                4,1

Algemeen
 B 76. Rapportcijfer                                   8,0  7,9                              Bladzijde 41 van 42
A.7  Kledingprotocol

Voor medewerkers en kinderen op alle locaties van H3O


Algemeen
Kleding mag voor anderen geen negatieve invloed op de concentratie hebben, of het functioneren
bemoeilijken.
Communicatie is essentieel om goed te functioneren. Voor communicatie tussen twee of meer personen
is oogcontact nodig. Het dragen van hoofddeksels, zonnebrillen en capuchons is daarom niet
toegestaan.

Medewerkers
De medewerkers van H3O hebben een voorbeeldfunctie voor de kinderen. Zij zijn degenen die de
stichting vertegenwoordigen, waarden en normen doorgeven, toepassen en ontwikkelen. Daarom stelt
H3O eisen aan de kleding van medewerkers.
H3O vraagt van de medewerkers tijdens werkzaamheden representatief gekleed te zijn.

Veiligheid
Kleding mag geen gevaar opleveren. In het kader van de Arbo-wet zijn nadere kledingvoorschriften
opgesteld ten behoeve van specifieke situaties.

Discriminatie
Er worden geen uitingen van discriminatie, in de vorm van sieraden, kleding of anderszins verwerkte
symbolen (hakenkruizen, white power tekens etc.), toegestaan.

Aanstootgevend
Het is niet toegestaan om kleding, maar ook sieraden, te dragen die als aanstootgevend kunnen worden
aangemerkt.

Hygiëne
Opvallende lichaamsgeuren en onverzorgde kleding kunnen ervoor zorgen dat relaties verstoord worden.
Daarom dient aandacht geschonken te worden aan persoonlijke verzorging.

Bijzondere situaties
Sommige godsdiensten hebben kledingvoorschriften. Dat kan gaan om hoofddoeken,
gezichtsbedekkende kleding en om het dragen van een keppeltje of tulband. Op dat punt conformeert
H3O zich aan de wet gelijke behandeling.
Dat neemt niet weg dat een directeur in overleg met de betreffende persoon of zijn ouders/verzorgers
overeen kan komen dat er geen hoofddoek wordt gedragen.


In gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist de directeur na overleg met het college van bestuur.
                      Bladzijde 42 van 42

								
To top