Komisja Nadzoru Finansowego Polish Financial Supervision Authority Biuletyn Kwartalny Rynek PFE 3 2010 Q

Document Sample
Komisja Nadzoru Finansowego Polish Financial Supervision Authority Biuletyn Kwartalny Rynek PFE 3 2010 Q Powered By Docstoc
					                     Komisja Nadzoru Finansowego
                     Polish Financial Supervision Authority
Biuletyn Kwartalny. Rynek PFE 3/2010
Quarterly Bulletin. PFE’s Market 3/2010
Spis tablic do Biuletynu Kwartalnego. Rynek PFE 3/2010
Tables Index to Quarterly Bulletin. PFE’s Market 3/2010

Tablica 1.  Bilans pracowniczych funduszy emerytalnych
Table 1.   Employee Pension Funds' Balance Sheet
Tablica 2.  Rachunek zysków i strat pracowniczych funduszy emerytalnych
Table 2.   Employee Pension Funds' Profit and Loss Statement
Tablica 3.  Aktywa i portfel inwestycyjny PFE
Table 3.   Assets and Investment Portfolio of PFEs
Tablica 4.  Liczba członków PFE
Table 4.   Number of PFEs Members
Tablica 5.  Aktywa netto i wartości jednostek rozrachunkowych PFE
Table 5.   Net Assets and Accounting Units Values of PFEs
Tablica 6.  Stopy zwrotu PFE
Table 6.   Rates of Return for PFEs
Tablica 1. Bilans pracowniczych funduszy emerytalnych
Table 1. Employee Pension Funds' Balance Sheet
                                                           w zł / in Zl
                                               stan na dzień / as of: 30.09.2010
                     Wyszczególnienie                           Wartość
                        Item                               Value
I. Aktywa
                                                        1,539,378,741
Assets
  1. Portfel inwestycyjny
                                                        1,524,657,734
  Investment portfolio
  2. Środki pieniężne
                                                         12,263,470
  Cash
    a) na rachunkach bieżących
                                                            3,892
      on current accounts
    b) na rachunku przeliczeniowym
                                                          9,934,226
      on the conversion account
      - na rachunku wpłat
                                                          9,931,802
      on receipt account
      - na rachunku wypłat
                                                            2,424
      on payment account
      - do wyjaśnienia
                                                              -
      to be cleared up
    c) na pozostałych rachunkach
                                                          2,325,352
      on other accounts
  3. Należności
                                                          2,457,537
    Debtors
    a) z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego
                                                          1,741,692
    arising out of sold components of investment portfolio
    b) z tytułu dywidend
                                                           508,795
    arising out of dividends
    c) z tytułu pożyczek
                                                              -
    arising out of loans
    d) z tytułu odsetek
                                                            2,344
    arising out of interest
    e) od towarzystwa
                                                              40
    from society
    f) z tytułu wpłat na rachunek premiowy
                                                              -
    arising out of payments to surplus account
    g) pozostałe należności
                                                           204,665
    other debtors
  4. Rozliczenia międzyokresowe
                                                              -
  Prepayments and accrued income
II. Zobowiązania
                                                         11,767,996
Creditors
  1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
                                                          3,288,853
  Creditors arising out of purchased components of investment portfolio
  2. Z tytułu pożyczek i kredytów
                                                              -
  Creditors arising out of loans and credits
  3. Wobec członków
                                                          7,772,668
  Due to members
  4. Wobec towarzystwa
                                                           23,416
  Due to the society
  5. Wobec depozytariusza
                                                            8,453
  Due to depositary
  6. Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku rezerwowym
  Creditors arising out of unconverted accounting units on reserve account
  7. Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku premiowym
  Creditors arising out of unconverted accounting units on surplus account
  8. Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
  Creditors arising out of unconverted accounting units on additional section of Guarantee Fund
  9. Pozostałe zobowiązania
                                                           588,700
  Other creditors
  10. Rozliczenia międzyokresowe
                                                           85,907
  Accruals and deferred income
III. Aktywa netto
                                                        1,527,610,745
Net assets
IV. Kapitał funduszu
                                                        1,086,524,344
Fund's capital
V. Kapitał rezerwowy
                                                              -
Reserve capital
VI. Kapitał premiowy
                                                              -
Surplus capital
VII. Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
                                                              -
Capital of additional section of Guarantee Fund
VIII. Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy
                                                         441,086,401
Accumulated undistributed financial result
1. Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji
                                                         64,520,274
Accumulated undistributed result on investments
2. Zakumulowany nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) z inwestycji
                                                         12,404,440
Accumulated undistributed realisd profit (loss) on investments
3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny investycji
                                                         364,161,687
Unrealised profit (loss) on investments
4. Zakumulowane przychody z tytułu pokrycia niedoboru
                                                              -
Accumulated income arising out of deficit coverage
IX. Kapitał i zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy razem (IV+V+VI+VII+VIII)
                                                        1,527,610,745
Total capital and accumulated undistributed financial result (IV+V+VI+VII+VIII)
Tablica 2. Rachunek zysków i strat pracowniczych funduszy emerytalnych
Table 2. Employee Pension Funds' Profit and Loss Statement
                                                           w zł / in Zl
                                            za okres / as of: 01.01.2010-30.09.2010
                     Wyszczególnienie                           Wartość
                        Item                               Value
I. Przychody operacyjne
                                                          14,108,180
Operating income
  1. Przychody portfela inwestycyjnego
                                                          14,060,175
  Income from investments portfolio
    a) dywidendy i udziały w zyskach
                                                          3,110,000
    dividends and profit participations
    b) odsetki, w tym:
                                                          10,944,490
    interest, of which:
      - odsetki od dłużnych papierów wartościowych
                                                          10,514,304
      interest on debt securities
      - odsetki od depozytów bankowych i bankowych papierów wartościwych
                                                           430,186
      interest on bank deposits and bank securities
      - pozostałe
                                                              -
      other
    c) odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej
                                                              -
    discount deduction from debt securities purchased below the nominal value
    d) przychody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
                                                              -
    income from loans and credits granted
    e) przychody z tytułu udzielonych pożyczek w papierach wartościowych
                                                              -
    income from loans granted in securities
    f) pozostale przychody portfela inwestycyjnego
                                                            5,685
    other income of investment portfolio
  2. Przychody ze środków pieniężnych na rachunkach bankowych
                                                            47,354
  Income from cash on bank accounts
  3. Przychody z tytułu różnic kursowych dodatnich
                                                             638
  Income from positive exchange rates
  4. Pozostałe przychody
                                                              12
  Other income
II. Koszty operacyjne
                                                          2,736,846
Operating costs
  1. Koszty zarządzania funduszem
                                                          2,463,270
  Costs of fund's management
  2. Koszty zasilenia rachunku premiowego
                                                              -
  Costs of payments to surplus account
  3. Koszty wynagrodzenia depozytariusza
                                                           271,541
  Costs of depositary's remuneration
  4. Koszty portfela inwestycyjnego, w tym:
                                                              39
  Costs of investment portfolio, of which:
    a) amortyzacja premii od papierów wartościowych nabytych powyżej wartości nominalnej
                                                               9
    depreciation of bonus from securities purchased above the nominal value
    b) pozostałe koszty inwestycyjne
                                                              30
    other investment costs
  5. Koszty zaciągniętych pożyczek i kredytów
                                                              -
  Charges of loans and credits incurred
 6. Przychody z tytułu uzupełnienia aktywów funduszu środkami zgromadzonymi na rachunku
 premiowym                                                         -
 Income arising out of supplement of assets by resources collected on surplus account
  7. Koszty z tytułu różnic kursowych ujemnych
                                                              -
  Costs from negative exchange rates
  8. Pozostałe koszty
                                                            1,996
  Other costs
III. Wynik z inwestycji (I-II)
                                                          11,371,334
Result on investments
IV. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
                                                         106,861,034
Realised and unrealised profit (loss)
  1. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji
                                                          18,357,954
  Realised profit (loss) on investments
  2. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji
                                                          88,503,079
  Unrealised profit (loss) on valuation of investments
V. Wynik z operacji (III+IV)
                                                         118,232,367
Result of operations
VI. Przychody z tytułu pokrycia niedoboru
                                                              -
Income from deficit coverage
VII. Wynik finansowy (V+VI)
                                                         118,232,367
Financial result
Tablica 3. Aktywa i portfel inwestycyjny PFE
Table 3. Assets and Investment Portfolio of PFEs
                              stan na dzień / as of: 30.09.2010
                                         w zł / in ZL
          Nazwa kategorii lokat                  Wartość
         Name of investment category                Value
Akcje NFI
                                        4,801,983
NFI shares
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym
                                       204,149,348
Shares of companies listed on regular market
Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych
                                       926,246,358
Specialist investment funds' participation units
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe
                                        6,991,255
Bank securities and deposits
Obligacje skarbowe i papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane
przez Skarb Państwa                             367,183,105
Treasury bonds and bonds guaranteed by the State Treasury
Bony skarbowe
                                            -
T-bills
Inne obligacje
                                       10,306,033
Other bonds
Inne lokaty
                                        4,979,651
Other investments
Razem portfel inwestycyjny
                                      1,524,657,734
Total investment portfolio
Środki pieniężne
                                       12,263,470
Cash
Należności
                                            -
Debtors
Aktywa razem
Total assets                                1,536,921,204
Tablica 4. Liczba członków PFE
Table 4. Number of PFEs Members

                    stan na dzień / as of: 30.09.2010
                    Liczba członków
 Pracowniczy fundusz emerytalny    Number of members
   Employee pension fund    ogółem      w tym bierni
                  total     of which passive
PFE NESTLE POLSKA            2,271          456
PFE "Nowy Świat"            7,422         1,244
PFE "Słoneczna Jesień"        11,948          2,182
PFE Telekomunikacji Polskiej     33,717         17,834
PFE UNILEVER POLSKA           2,165          640
Razem
                   57,523         22,356
Total
Tablica 5. Aktywa netto i wartości jednostek rozrachunkowych PFE
Table 5. Net Assets and Accounting Units Values of PFEs

                                                                                             w zł / in ZL
           Pracowniczy Fundusz       Pracowniczy Fundusz Emerytalny Pracowniczy Fundusz Emerytalny Pracowniczy Fundusz Emerytalny Pracowniczy Fundusz Emerytalny
         Emerytalny NESTLE POLSKA          "Nowy Świat"         "Słoneczna Jesień"      Telekomunikacji Polskiej    UNILEVER POLSKA
Dzień wyceny
Valuation day             Jednostka              Jednostka              Jednostka              Jednostka              Jednostka
         Aktywa netto             Aktywa netto            Aktywa netto            Aktywa netto            Aktywa netto
                  rozrachunkowa            rozrachunkowa            rozrachunkowa            rozrachunkowa            rozrachunkowa
         Net assets              Net assets             Net assets             Net assets             Net assets
                  Accounting unit           Accounting unit           Accounting unit           Accounting unit           Accounting unit
  12.07.2010   20,980,545.09       15.64
  14.07.2010                     270,713,011.43       20.46
  15.07.2010                                       248,911,367.65       12.17                     23,429,648.74       16.11
  20.07.2010                                                         889,493,001.66       20.57
  30.07.2010   21,300,277.43       15.81   273,123,903.72       20.64  253,541,132.06       12.28  898,048,949.30       20.84   23,959,511.34       16.21
  11.08.2010   21,560,745.86       15.83
  13.08.2010                     275,355,321.85       20.66
  16.08.2010                                       253,921,097.71       12.29                     24,020,849.90       16.25
  20.08.2010                                                         90,956,329.23       21.00
  31.08.2010   21,689,465.29       15.85   275,653,919.42       20.69  255,677,652.97       12.26  904,750,014.00       20.93   24,488,696.38       16.25
  13.09.2010   22,439,814.01       16.22
  14.09.2010                     282,574,851.92       21.40
  15.09.2010                                       260,899,564.27       12.50                     24,944,300.93       16.57
  20.09.2010                                                         924,288,871.12       21.26
  30.09.2010   22,778,343.91       16.39   284,416,292.98       21.20  264,895,167.80       12.60  929,844,527.12       21.42   25,676,413.38       16.75
Tablica 6. Stopy zwrotu PFE
Table 6. Rates of Return for PFEs

                   stan na dzień / as of: 30.09.2010
                     Stopy zwrotu
 Pracowniczy fundusz emerytalny      Rates of return
   Employee pension fund     dwuletnia     trzyletnia
                  two-year     three-year
PFE NESTLE POLSKA            17.155%        7.054%
PFE "Nowy Świat"             21.629%        7.396%
PFE "Słoneczna Jesień"          17.537%        6.961%
PFE Telekomunikacji Polskiej       19.066%        6.620%
PFE UNILEVER POLSKA           18.375%       11.444%
Min
                     17.155%        6.620%
Min
Max
                     21.629%       11.444%
Max
Średnia
                     18.753%        7.895%
Average

				
DOCUMENT INFO
Description: Profit and Loss Statement Polish document sample