schoolgids obs De Springplank by wulinqing

VIEWS: 275 PAGES: 47

									                    De Springplank
                          NIET APART MAAR SAMEN
                           Samenwerkend leren!


                         Schoolgids 2010 - 2011                     Stichting LeerSaam
Basisschool
De Springplank                                                  Lange Brugstraat 23
kwartel 1                    info@springplankettenleur.nl                   4871 CL Etten-Leur
4872 RZ Etten-Leur                www.springplankettenleur.nl                   Tel: 076-5017365
Tel: 076-5040422


Inhoudsopgave

1. De school – onze visie ................................................................................................................... 5
2. Waar onze school voor staat. ..................................................................................................... 6
  2.1. Doelstellingen, uitgangspunten, prioriteiten en voorwaarden .................................... 6
   2.1.1. Doelstellingen .............................................................................................................. 6
   2.1.2. Uitgangspunten ........................................................................................................... 6
   2.1.3. Prioriteiten. ................................................................................................................. 8
   2.1.4. Voorwaarden en gedragscode ................................................................................... 9
3. De organisatie van het onderwijs.............................................................................................. 11
  3.1. De organisatie van de school ........................................................................................... 11
   3.1.1. Schoolorganisatie. ..................................................................................................... 11
   3.1.2. De samenstelling van het team. ...............................................................................12
   3.1.3. Groepering en niveaugroepen ...................................................................................12
   3.1.4. Organisatie voor zorg voor leerlingen met specifieke behoeften. ...................13
  3.2. De activiteiten voor en door de kinderen. ....................................................................13
   3.2.1. Kerndoelen ..................................................................................................................13
   3.2.2. Activiteiten in de onderbouw ..................................................................................13
   3.2.3. Nederlandse taal en lezen. ......................................................................................14
   3.2.4. Schrijven.....................................................................................................................14
   3.2.5. Rekenen .......................................................................................................................14
   3.2.6. Wereldoriëntatie /Alles-in-1...................................................................................14
   3.2.7. Verkeer .......................................................................................................................15
   3.2.8. Engels...........................................................................................................................15
   3.2.9. Sociale redzaamheid en bevordering gezond gedrag ..........................................15
   3.2.10.  Actief in Burgerschap...........................................................................................16
   3.2.11.  Creatieve en kunstzinnige vakken .......................................................................16
   3.2.12.  Bewegingsonderwijs ..............................................................................................16
   3.2.13.  Overzicht gymtijden schooljaar 2010-2011 .....................................................17
   3.2.14.  Schoolzwemmen. ....................................................................................................17
   3.2.15.  ICT (computer) -onderwijs ..................................................................................18
   3.2.16.  Cultuuronderwijs ...................................................................................................19
   3.2.17.  Techniek onderwijs ...............................................................................................19
   3.2.18.  Verjaardagen ..........................................................................................................19
   3.2.19.  Huiswerk ................................................................................................................ 20

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                                               1
4. De zorg voor de kinderen. ..........................................................................................................21
 4.1. De opvang van nieuwe kinderen op school. ....................................................................21
  4.1.1.  Schoolgewenning ........................................................................................................21
  4.1.2.  Zindelijkheid ............................................................................................................. 22
  4.1.3.  Schorsen van leerlingen. .......................................................................................... 22
 4.2. Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen ..................................................... 22
  4.2.1.  Uitgangspunten en doelen van het onderwijs aan zorgleerlingen ..................... 22
  4.2.2. Randvoorwaarden voor de opvang van zorgleerlingen ........................................ 23
  4.2.3. De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de leerkracht ................ 23
  4.2.4. Teamleden evalueren de vorderingen van de leerlingen ..................................... 23
  4.2.5. Intern begeleider ..................................................................................................... 23
  4.2.6. De Rapporten ............................................................................................................ 24
  4.2.7. Het verstrekken van onderwijskundige rapporten ............................................. 24
  4.2.8. Dyslexieprotocol ....................................................................................................... 24
 4.3. “Weer Samen Naar School” ........................................................................................... 24
  4.3.1.  Procedure plaatsing SBO. ....................................................................................... 26
  4.3.2. Leerling Gebonden Financiering (Rugzakje) ......................................................... 26
  4.3.3. Onderwijs en zorgcentrum ..................................................................................... 27
 4.4. Meerbegaafdheid ............................................................................................................. 27
 4.5. Van basisschool naar voortgezet onderwijs (VO)....................................................... 28
 4.6. Buitenschoolse activiteiten voor kinderen. .................................................................. 28
 4.7. Jeugdgezondheidszorg GGD West Brabant. ............................................................... 29
 4.8. Hoofdluisbeleid ................................................................................................................. 30
 4.9. Veiligheid binnen onze scholen:...................................................................................... 30
5. De ontwikkeling van het onderwijs in de school. ................................................................... 30
6. De effecten/opbrengsten van het onderwijs .........................................................................31
 6.1. Leerling-gericht.................................................................................................................31
 6.2. Onderwijsgericht ..............................................................................................................31
 6.3. Veranderingsdoelen en opbrengsten ..............................................................................31
7. Ons team. ..................................................................................................................................... 32
 7.1. Groepsindeling en formatie. ........................................................................................... 32
 7.2. Wijze van vervanging ....................................................................................................... 33
 7.3. De begeleiding en inzet van stagiaires ......................................................................... 33
 7.4. Scholing van leraren. ....................................................................................................... 34
8. De ouders/verzorgers................................................................................................................ 34
 8.1. Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers........................................ 34
 8.2. Informatievoorziening aan de ouders/verzorgers ..................................................... 34
  8.2.1.  Informatievoorziening van ouders/verzorgers naar school ............................. 34
  8.2.2. Informatievoorziening van school naar ouders/verzorgers ............................. 34
  8.2.3. Rapport....................................................................................................................... 34
  8.2.4. Schoolgids .................................................................................................................. 35
  8.2.5. Infobulletin................................................................................................................ 35
 8.3. Inspraak. ............................................................................................................................ 35
  8.3.1.  De ouderraad (OR): .................................................................................................. 35
  8.3.2. De medezeggenschapsraad (MR) ........................................................................... 36
  8.3.3. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ................................... 36

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                                                  2
 8.4. Ouderactiviteiten............................................................................................................. 37
 8.5. Overblijven ........................................................................................................................ 37
 8.6. Contact en overleg leerkrachten en ouders/verzorgers over het kind.................. 39
   8.6.1. Algemeen. ................................................................................................................... 39
 8.7. Klachtenprocedure. .......................................................................................................... 39
 8.8. Ouderbijdrage. ..................................................................................................................41
 8.9. Sponsorbeleid. .................................................................................................................. 42
9. Regeling school- en vakantietijden .......................................................................................... 42
 9.1. Schooltijden en vakanties............................................................................................... 42
   9.1.1. Effectieve onderwijstijd ........................................................................................ 43
   9.1.2. Effectieve onderwijstijd bij gym- en zwemlessen ............................................. 43
   9.1.3. Aantal lesuren ........................................................................................................... 44
   9.1.4. Schoolverzuim. .......................................................................................................... 44
   9.1.5. Vrijstelling van onderwijsactiviteiten .................................................................. 44
 9.2. Spreekuur locatiedirecteur. .......................................................................................... 44
10. Adressen en telefoonnummers ................................................................................................ 45
Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                                              3
Voorwoord

Beste ouders en verzorgers,

In deze schoolgids vindt u informatie, die voor u als ouder en/of verzorger belangrijk is.
Onze school valt per 1 augustus 2006 onder Stichting LeerSaam. Dit is een zelfstandige
stichting met een eigen bestuur. Als Openbaar Onderwijs moeten wij volgens artikel 23 van de
grondwet wel ieder jaar de jaarbegroting en meerjarenbegroting ter goedkeuring aan de
Gemeente voorleggen.

Stichting LeerSaam staat voor vernieuwend en toegankelijk onderwijs, verzorgd door zelfbewuste
en inspirerende professionals.

Onze school is een ontmoetingsplaats, waar kinderen en ouders met verschillende achtergronden
en levensovertuigingen met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid en respect.
Wij geven passend, kwalitatief goed onderwijs, waardoor ieder kind zich optimaal kan
ontwikkelen.
Door een uitdagende, positief pedagogische en veilige omgeving te creëren, hebben wij oog voor
het talent van uw kind.
Wij leren de kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de
omgeving.

Samenwerking met u als ouders is een essentiële voorwaarde om het ononderbroken proces van de
vorming en begeleiding van uw kind te verwezenlijken. Gezin en school moeten hiervoor in nauw
verband hun verantwoordelijkheid nemen en bijdrage leveren.
In een maatschappij, waar individualisme een steeds grotere rol speelt, moeten we het belang van
samenwerking benadrukken.

Deze schoolgids is te downloaden via de website www.springplankettenleur.nl

Namens de teams van Stichting LeerSaam Etten-Leur.

Dhr. J. van Berkel
Algemeen directeur
Lange Brugstraat 23
4871 CL Etten-Leur
076-5017365
j.vanberkel@leersaam-ettenleur.nl
Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                         4
1. De school – onze visie

Wij als team leren kinderen te leren; niet apart, maar samen.
Samenwerkend leren!
De Springplank is een kind- en oudervriendelijke school in de wijk het Hooghuijs. Wij vinden de
basisschooltijd een belangrijke periode van het leven. Zowel voor de kinderen als voor u. Iedere
schooldag gaan de kinderen naar de basisschool en zijn daar vele uren toevertrouwd aan de
professionele zorg van de leerkrachten. Als ouders wilt u een fijne school voor uw kind. Het is ook
niet niks, zo‟n overstap van de vertrouwde thuissituatie naar een school. Hoe weet u of het wel de
juiste plek is voor uw kind? En als er meer scholen bij elkaar in de wijk staan waar gaat u dan voor
kiezen? Wordt uw kind wel gezien? Past de manier van onderwijs wel bij uw kind? Iedere ouder
staat voor deze keuze. U wilt toch ook het beste voor uw kind?

Een sterk punt van onze school is de krachtige en stimulerende leeromgeving voor leerlingen en
het grote enthousiasme waarmee het team zich inzet om goed en uitdagend onderwijs te bieden.
Het pedagogisch klimaat is goed en ook in didactisch opzicht onderscheidt de school zich van veel
andere basisscholen door de gerichte aandacht voor zelfstandig leren, coöperatieve werkvormen
en leerstrategieën. We willen dat elk kind op een respectvolle manier leert samenwerken, zodat
het verantwoordelijkheid leert dragen voor het eigen gedrag en het welzijn van de ander.

Onze manier van werken is afwisselend en uitdagend. Dat heeft tot gevolg dat uw kind meer
betrokken is en daardoor meer wil en kan leren. Uw kind krijgt nog meer vertrouwen in eigen
talenten en kwaliteiten! Er wordt op onze school goed onderwijs gegeven, uitgewerkt volgens de
wettelijk verplichte kerndoelen. We bieden echter meer dan dat, kinderen kunnen hier hun
talenten verder ontwikkelen. Het onderwijs wordt gegeven met een openheid naar een ieder toe.
Ieder kind is welkom, ongeacht ras, geloof of afkomst; kortom een school voor iedereen.

 NIET APART MAAR SAMEN! SAMENWERKEND LEREN!

We halen het beste uit onze leerlingen en uit onze leerkrachten. We hebben vele specialisten in
huis; zo hebben we vakleerkrachten voor muziek, tekenen en een gedragsspecialist. We hebben
een intern begeleider die alles regelt rondom kinderen die extra zorg nodig hebben. Ook hebben
collega‟s zich gespecialiseerd in remedial teaching, in hoogbegaafdheid, rekenonderwijs en in
taalstimulering.

We zijn niet voor niets een Kanjerschool (deze term is voorbehouden aan scholen waarvan alle
leerkrachten specialisten zijn op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen
en de kanjertraining met goed gevolg hebben afgerond). Wat we onze kinderen willen meegeven,
dragen we met elkaar ook uit. We werken dagelijks binnen onze school aan onze normen en
waarden.

Onze school richt zich op ouders die het belangrijk vinden dat hun kind in een huiselijke sfeer
goed onderwijs krijgt wat binnen zijn/haar mogelijkheden past. Als u bij ons op school komt,
zult u ervaren dat wij warmte, veiligheid en geborgenheid voorop stellen.


Visie op onderwijs en opvoeding Stichting LeerSaam te Etten-Leur.

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                          5
Binnen ons onderwijs is omgaan met verschillen een centrale gedachte: NIET APART MAAR
SAMEN!
Kinderen ontmoeten op school andere kinderen; in feite is de school een afspiegeling van de
maatschappij. Verdraagzaamheid betekent dat we kinderen leren verschillen in gezindten, cultuur,
thuissituatie en capaciteiten te respecteren en te waarderen.
Niet de overeenkomsten, maar de verschillen maken de wereld interessant.
2. Waar onze school voor staat.

2.1. Doelstellingen, uitgangspunten, prioriteiten en voorwaarden
2.1.1.         Doelstellingen
De school vormt een samenleving op zich. Een samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn en
zich daar veilig, waardevol en gerespecteerd voelt. Een samenleving ook waarin we allemaal
(ouders, verzorgers, team en leerlingen) medeverantwoordelijk zijn voor het welbevinden van
anderen. We leren elkaar verdraagzaam en eerlijk te zijn, verschillen tussen mensen te
accepteren en hiermee om te gaan en geven het goede voorbeeld aan anderen. Onze school wil een
belangrijke bijdrage leveren aan de harmonische ontwikkeling van het kind gedurende de periode
waarin wij daarvoor verantwoordelijk zijn, zodat de cognitieve, creatieve en sociale
basisvaardigheden (zoals verwoord in de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs) het
welbevinden van het kind vergroten en leiden tot een positieve maatschappelijke vorming.
We gaan uit van de principiële behoeftes van elk kind: veiligheid, zekerheid, geborgenheid,
erkenning en waardering.
Juist door een onderwijskundig klimaat te scheppen waarin de leerkracht elk kind uitdaagt,
ondersteunt en vertrouwen geeft, moet dit een bereikbaar doel zijn.
Het kind leert het best als hij/zij het gevoel heeft gewaardeerd te worden en geloof heeft in
eigen kunnen; iets zelfstandig kan.
De noodzakelijke kennis en vaardigheden worden door de school aangeboden, niet alleen via de te
gebruiken methoden en manier van werken, maar ook in de hele sociale interactie die op school
plaatsvindt. We denken hierbij aan het omgaan met anderen: leren samenwerken, samenspelen,
luisteren naar elkaar, samen tot oplossingen komen bij conflicten, tolerant zijn naar elkaar, leren
omgaan met onderlinge verschillen.

Kernachtig samengevat:
Wij zijn een school waarin de ontwikkeling van het kind voorop staat in een veilig klimaat met
onderwijs dat voldoet aan de kerndoelen en een goede aansluiting geeft op het voortgezet
onderwijs.


 2.1.2.         Uitgangspunten
 Op De Springplank hanteren wij de volgende uitgangspunten.

Onderwijskundig:
Om kinderen verantwoordelijke mensen te laten zijn, moeten ze hun zelfstandigheid kunnen
ontwikkelen, zelf problemen leren oplossen en op een voor hen passend niveau kunnen werken. Via
doordacht klassenmanagement wordt het bovenstaande bereikt, waardoor er ook ruimte ontstaat
voor hulp aan kinderen binnen de eigen groep en er ruimte voor de kinderen is om samenwerkend
te leren.
Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                          6
De motieven, de doelen, de voordelen van samenwerkend leren.

   -   De betrokkenheid van de kinderen is erg groot. Ze kunnen eigen keuzes maken hoe ze de
       leerstof verwerken, begeleid door de leerkracht.

   -   We verkrijgen verschillende vormen van differentiatie in tempo en niveau. Er worden
       moeilijkere en makkelijkere activiteiten aangeboden. Daarnaast kunnen kinderen kiezen
       voor extra materialen.

   -   Ook het sociale aspect is belangrijk. We stimuleren kinderen om samen te werken. Tijdens
       het spelen in de hoeken leren de kinderen veel, ze leren hoe ze samen spelen en hoe ze
       moeten samenwerken. Ze leren zich aan te passen aan elkaar, afspraken met elkaar en de
       leerkracht te maken. De kinderen ervaren de noodzaak van regels. Ze leren hiermee om te
       gaan en zich hier aan te houden.

   -   Kinderen leren zelfstandig te werken. Ze moeten opdrachten lezen, uitvoeren en soms zelf
       verbeteren. De kinderen zijn heel zelfstandig bezig in de hoeken. Tijdens de opdrachten
       krijgen ze de kans zichzelf te zijn en de opdrachten op hun eigen manier te verwoorden en
       uit te voeren.

   -   Het biedt kansen om bepaalde leerstofonderdelen, die belangrijk zijn te blijven oefenen
       op eigen niveau en tempo.

   -   De leerkracht kan extra tijd vrij maken om kinderen extra te begeleiden of extra
       instructie te geven aan één of meerdere kinderen, remediërend werk.

   -   Er zijn heel wat vaardighedenattitudes die bewust of onbewust aan bod komen; een paar
       voorbeelden: initiatief nemen, keuzes maken, overleggen, verantwoordelijkheid nemen,
       afspraken naleven, instructie begrijpen, plezier beleven, problemen oplossen,
       zelfcorrectie, plannen (opdrachten en tijd), hulp vragen, hulp geven, zelfbewustzijn
       stimuleren.

   -   Door hoekenwerk toe te passen, komen alle kinderen tot hun recht. Daarnaast wordt er
       rekening gehouden met kinderen die een leerachterstand hebben, ook voor meerbegaafden
       worden er bepaalde activiteiten georganiseerd.

   -   We maken gebruik van methodes en materialen waarmee we kunnen inspelen op de
       individuele niveauverschillen van kinderen, hetgeen belangrijk is voor het gevoel van
       eigenwaarde en eigen kunnen.
We zijn ervan overtuigd dat stimulering en ontwikkeling van de creativiteit van kinderen
noodzakelijk is voor een evenwichtige groei van kinderen. De leerkrachten zullen ook hier gebruik
maken van elkaars kennis en vaardigheden.

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                             7
Pedagogisch:
Binnen de school staat het kind centraal. Op sociaal emotioneel gebied betekent dit het
ontwikkelen van zelfvertrouwen bij kinderen door middel van positieve benadering en consequent
handelen. We leren kinderen op een werkbare manier om te gaan met hun gevoelens. We tolereren
dus niet dat onze visie en doelstelling geweld wordt aangedaan.

In ons onderwijs gaan we uit van de leefwereld die door het kind als zinvol wordt ervaren. De
(inrichting van) school en klas moeten prikkelen en stimuleren. Onderwijs moet zinvol, boeiend en
haalbaar zijn voor het individuele kind. Leerlingen mogen leren van en met elkaar.
Zorg:
Ieder mens is uniek. En daarom moet ieder kind de tijd krijgen om zich te ontwikkelen. We
reageren alert bij kinderen die onze extra zorg nodig hebben en informeren tijdig de ouders.

Elke leerkracht werkt volgens de zorgcyclus: signaleren, bepalen van de hulpvraag, planmatig
handelen en evalueren van zowel interne als externe begeleiding. Naast de methodische toetsen
gebruiken we ook landelijke CITO toetsen om te zien waar (op welk niveau) onze kinderen zich
bevinden. De gegevens worden waar mogelijk digitaal opgeslagen.

Elke leerkracht heeft zo zijn/haar specialiteit. Binnen onze leerlingenzorg maken we gebruik van
elkaars specifieke kwaliteiten d.m.v. collegiale consultatie en gezamenlijke leerlingbesprekingen.
Bij ons op school is een gedragsspecialist werkzaam, een intern begeleider/remedial teacher en
een onderwijsassistent voor de taalontwikkeling van onze jonge kinderen.

Resultaten en opbrengsten:
Allereerst willen we dat onze kinderen goed in hun vel zitten. We gaan uit van succeservaringen;
wat wordt al beheerst? Uiteraard willen en moeten we ook voldoen aan de eisen die de kerndoelen
stellen, maar met behoud van het bovenstaande en realiserend dat niet elk kind in staat zal zijn
deze kerndoelen te behalen. Ook afgelopen jaar zaten we weer boven de inspectienorm wat
betreft de gemiddelde eind-cito scores van de kinderen van groep 8. Van groep 8 (21 leerlingen),
van afgelopen schooljaar, gingen 4 kinderen naar het VMBO, 5 kinderen naar de MAVO (VMBO-T)
en 12 kinderen naar HAVO/VWO; een resultaat om trots op te zijn.

Veiligheid:
De Springplank wil een veilige school zijn, zowel sociaal-emotioneel als ook praktisch. We werken
aan de sociaal-emotionele veiligheid middels onze Kanjertraining. Tevens hebben we een
leerkracht als vertrouwenspersoon. Voor de praktische veiligheid hebben we een
bedrijfshulpverlener(s) en een EHBO‟er(s) die zich hiermee bezig houden.

2.1.3.         Prioriteiten.
Als leerkrachten kunnen we de werksfeer positief beïnvloeden; het is voor een kind erg belangrijk
te kunnen werken en zich te ontwikkelen in een veilige en geborgen omgeving. Vanuit deze basis
van warmte, aandacht en gezelligheid komen de volgende ontwikkelingsaspecten aan bod:
     emotionele ontwikkeling
     didactische ontwikkeling
     creatieve ontwikkeling
     taalontwikkeling


Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                          8
       motorische ontwikkeling
       sociale ontwikkeling

In dit kader is ook het zelfstandig werken belangrijk. In de onderbouw (groepen 3 en 4) werken
we met het „Kikkerblad‟; hierbij werken de kinderen aan een aantal opdrachten die in de „hoeken‟
worden gemaakt. In de groepen 5 en 6 wordt gewerkt met een dagtaak. In groep 7 werken de
kinderen met halve weektaken en in groep 8 met een volledige weektaak.
2.1.4.         Voorwaarden en gedragscode
Om als team op bovenstaande manier te kunnen werken, zijn er voorwaarden nodig.

Communicatie:
Op de Springplank communiceren we open en eerlijk met elkaar. Niet alleen uit woorden (en in het
Nederlands), maar ook uit onze houding blijkt begrip en respect voor elkaars standpunt. Ook van
ouders mogen we dit verwachten.

Gedragscode
Stichting LeerSaam streeft naar een schoolklimaat dat zich kenmerkt door vertrouwen, respect
en acceptatie. Een dergelijk klimaat is een voorwaarde voor zowel het personeel als de leerlingen
van de scholen om een optimale leer -en werkprestatie te kunnen leveren. Onderstaande
gedragscode hoopt aan een dergelijk schoolklimaat bij te dragen.

Doelstellingen
  1) De gedragscode heeft niet alleen tot doel teamleden handvatten aan te reiken om
    bepaalde problemen op te lossen, maar ook om daarin een bepaalde richting te geven.
  2) Een code kan eenduidigheid scheppen en problemen voorkomen; niet alleen binnen het team
    doch ook richting ouders, leerlingen en externen. Ouders, leerlingen en derden weten
    hierdoor waar ze aan toe zijn en welke regels worden gehanteerd.
  3) Een code kan er toe bijdragen dat onderwerpen bespreekbaar worden en dat teamleden,
    ouders en leerlingen er elkaar op kunnen aanspreken.

Richting leerlingen:
De teamleden staan voor :
   Een voorbeeldfunctie in hun gedrag ( bijv. niet snoepen in de klas)
   Een positieve uitstraling
   Bespreken zaken van leerlingen niet in het bijzijn van andere leerlingen
   Laten geen leerlinggegevens slingeren.
   Een correct taalgebruik jegens de leerlingen.

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze:
 Een correct taalgebruik hebben; er wordt niet gevloekt of gescholden
   Elkaar niet pesten
   Niet slaan of vechtenSchoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                          9
      Luisteren naar alle personeelsleden (onderwijzend en niet-onderwijzend, bijv.
       overblijfmedewerkers)
      Zich gedragen volgens de Kanjerregels.

Richting ouders:
De teamleden staan voor:
   Ouders worden open en beleefd benaderd.
   Ouders worden serieus genomen.
   Er kan altijd een afspraak worden gemaakt om dingen te bespreken.
   Er worden geen zaken over leerlingen, collega‟s in het bijzijn van ouders besproken.
   Eerlijkheid. Fouten worden toegegeven.
   Bij verandering van leerstof of handelingsplan van een leerling worden eerst de ouders
    ingelicht vóórdat de verandering gaat plaatshebben.
   De school is altijd een veilige plaats voor kinderen
   Er wordt bij echtscheidingsperikelen of andere privé omstandigheden geen partij gekozen,
    niet bemiddeld, het gesprek zal gaan over (de belangen van) het kind.

   Van de ouders wordt verwacht dat zij:
    Personeel (onderwijzend en niet-onderwijzend) met respect tegemoet treden. Indien er
     een meningsverschil met een personeelslid bestaat, wordt er een afspraak gemaakt.
    Er rekening mee houden dat een leerkracht, indien bepaalde vragen aan de deur ongelegen
     komen, een nadere afspraak zal maken. Uiteraard maken we hier altijd tijd voor.
    Geen kleine kinderen meenemen als er gesprek gevoerd moet worden over andere kinderen
     uit het gezin.
    Een voorbeeld functie hebben voor de kinderen, zoals bij het brengen en halen, niet roken
     op het schoolplein of aan de poort.
    Problemen c.q. klachten niet op het schoolplein bespreken, maar met de leerkracht c.q. de
     locatiedirecteur. Hierdoor kunnen wij samen met u zoeken naar een oplossing van het
     probleem.

Richting externen:
De teamleden zullen:
   Geen schoolse zaken in bijzijn van externen bespreken.
   Niet deelnemen aan commerciële activiteiten die in strijd zijn met het pedagogisch
    klimaat of die direct een relatie leggen met een bepaald product.
   Deelnemen aan activiteiten op ideële grondslag, die te maken hebben met sport, spel en
    culturele vorming.
   Geen leerlinggegevens verstrekken aan derden zonder dat de ouders toestemming hebben
    gegeven.

Van externen wordt verwacht dat zij:
   vertrouwelijk omgaan met informatie die zij op school horen.

Deskundigheidsbevordering:
Onze school is een organisatie die zich wil blijven ontwikkelen. Dit betekent voor alle teamleden
dat zij aan zelfreflectie doen, feedback vragen en accepteren, hulp vragen waar nodig (collegiale
consultatie), en open staan voor andere ideeën. Via na- en bijscholing ontwikkelen we onze kennis
en vaardigheden, zowel op het individu als op de school gericht. Het jaarlijkse scholingsplan borgt
dit.Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                          10
Personeelsbeleid:
Een team bestaat uit verschillende mensen met verschillende kwaliteiten. Hiermee moeten en
willen we rekening houden. We maken gebruik van elkaars sterke kanten en helpen elkaar met het
ontwikkelen van onze minder sterke kanten. We gaan respectvol met elkaar om, spreken onze
waardering uit voor wat goed gaat en communiceren ook open over wat minder goed verloopt. We
zijn samen verantwoordelijk voor het bereiken van onze doelen. We evalueren dit regelmatig
binnen gestructureerde bijeenkomsten en sturen bij waar nodig.

Kwaliteitszorg:
We hebben een cyclisch systeem KIK (= Kwaliteit In Kaart) waarin de kwaliteit van de school
wordt gevolgd en verhoogd. Dit is belangrijk omdat we ons willen blijven ontwikkelen. Dit
schooljaar zijn de volgende speerpunten vastgelegd:
- passend onderwijs (hoe gaan wij hier als school mee aan de slag)
- samenwerkend leren in hoeken
- techniekonderwijs in elke klas
- planmatig werken in de groepenOrganisatie:
Duidelijkheid en structuur, orde en rust zijn belangrijk als tegenwicht in een hectische en drukke
wereld. Regels maken we samen, we formuleren positief en we houden ons er ook aan. Zo vinden
wij het belangrijk dat er binnen en buiten onze school rust en orde is. Dit doen wij bijv. door het
invoeren van onze inloop. Onze kinderen mogen vanaf 8.35 uur (ochtend) en vanaf 13.05 uur binnen
komen. We hebben duidelijke regels op school, waar iedereen zich aan dient te houden. Dit zorgt
voor orde en rust op school.

Management:
Een belangrijke voorwaarde is een goed functionerend management, met een slagvaardig bestuur
en ondersteunende instanties. De directie staat achter het team, zorgt voor ondersteuning en
coachen, houdt feeling met wat er in de klassen gebeurt en creëert een open overlegstructuur.

Ouders:
Ouders/verzorgers zijn onmisbaar in een goed functionerende school. Buiten de vaste
contactmomenten, zoals informatieavond en 10-minuten gesprekken, is er altijd gelegenheid om
meer contact met de school aan te gaan. De relatie tussen ouders/verzorgers en school steunt op:
wederzijdse informatie, wederzijds begrip en respect en wederzijds vertrouwen.
Ouders/verzorgers zijn en blijven de opvoeders van hun kinderen en de school respecteert dat.
Ouders/verzorgers erkennen en respecteren de bevoegdheden van de leerkracht. Via de
ouderraad en de medezeggenschapsraad kunnen ouders/verzorgers meehelpen om de school soepel
te laten draaien, wat weer ten goede komt aan de kinderen. Elke maand is op school een inloop-
/koffieochtend voor de ouders.
3. De organisatie van het onderwijs
3.1. De organisatie van de school
3.1.1.         Schoolorganisatie.
De basisschool wordt bezocht door leerlingen vanaf 4 tot ongeveer 12 jaar.

In het schooljaar 2010-2011 starten we met de volgende groepen:

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                         11
- groep 1-2
- groep 2-3
- groep 4-5
- groep 5-6
- groep 7-8

 De jongste kleuters (groep 1) zijn elke vrijdag vrij.


3.1.2.         De samenstelling van het team.
Aan de school zijn 8 leerkrachten, 1 Intern Begeleider (tevens Remedial Teacher), 1
onderwijsassistente, 1 conciërge en 1 administratieve kracht verbonden. De directie van de school
wordt gevormd door een Algemeen directeur, de heer Janhenk van Berkel en een vervangend
locatiedirecteur, mevrouw Diana van der Beek.
De directie heeft de algemene leiding en is verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag.
De taken van de directie zijn vastgelegd in het directiestatuut. In het team van leerkrachten is
één collega belast met de taak van intern begeleider en RT-er. Een andere collega heeft de taak
van informaticacoördinator (ICT-er). Deze is belast met het invoeren en gebruik van de computer
in het onderwijs. We hebben bij ons op school o.a. een vakleerkracht muziek en een vakleerkracht
tekenen die ingezet kunnen worden voor collegiale consultatie, tevens hebben wij een
gedragsspecialist.
Alle leerkrachten hebben naast hun lesgebonden taken tevens werkgroepen, commissies of
buitenschoolse activiteiten waaraan zij meewerken.
Binnen ons team wordt gewerkt met parttimers en fulltimers. Het streven is om met niet meer
dan twee leerkrachten een groep te begeleiden. Bij ziekte of andere redenen van afwezigheid
wordt gewerkt met invalleerkrachten, voor zover die beschikbaar zijn. Ondanks dit alles is het
niet altijd te voorkomen dat een derde leerkracht moet worden ingezet om een groep te
begeleiden.
We streven ernaar om zoveel mogelijk van elkaars sterke kanten gebruik te maken. Dit komt ook
de kinderen ten goede.


3.1.3.         Groepering en niveaugroepen
Goed onderwijs verlangt een goed lopende organisatie.
Dit wil echter niet zeggen dat het onderwijs inhoudelijk voor iedereen hetzelfde is; kinderen
hebben de mogelijkheid om binnen hun eigen groep op een of meerdere onderdelen op een eigen
(hoger of lager) niveau te werken. Daarom kiezen wij bewust voor het werken in niveaugroepen.
We spreken hierbij over een niveaugroep die als één groep wordt gezien. Dus niet voortdurend één
van beide afsplitsen. Kinderen werken niet naast elkaar maar door elkaar heen. Alle
leeractiviteiten worden aan de totale groep aangeboden. In de verwerking en instructie wordt
uiteraard gedifferentieerd. Kinderen leren van elkaar. Hierbij zie je dat de overgang naar een
volgende groep veel minder problematisch verloopt.

Niet alle kinderen ontwikkelen zich in hetzelfde tempo en hebben dezelfde mogelijkheden.
Kinderen hebben ook een verschillende behoefte aan hulp en ondersteuning. Om te weten op welk
moment een kind behoefte heeft aan begeleiding of nieuwe impulsen, moet er goed gekeken
worden naar elk kind. Dat betekent veel observeren en nadenken over wat er gebeurt en met
welke activiteiten en materialen een kind verder geholpen kan worden. De begeleiding die de
leerkracht geeft, verschilt per kind. Het ene kind heeft veel uitleg nodig en een concreet
voorbeeld, het andere kind wordt met een paar aanwijzingen snel op weg geholpen. Kinderen
kunnen dus op eigen niveau verder werken. Bijvoorbeeld een kind in groep 5 kan rekenen op het
niveau van groep 6.

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                        12
Voor kinderen is het van belang dat er rust en regelmaat is. Bij wisseling van groepsamenstellingen
is altijd het uitgangspunt de bestaande groepen zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Indien er
redenen zijn hier anders mee om te gaan, worden de ouders hierover geïnformeerd.

3.1.4.         Organisatie voor zorg voor leerlingen met specifieke behoeften.
Wij geven op verschillende manieren aandacht aan kinderen die extra zorg nodig hebben. Het idee
is, dat met extra aandacht het mogelijk moet zijn om veel meer kinderen die specifieke zorg en
ondersteuning te geven die ze nodig hebben.

De zorg voor leerlingen heeft niet alleen betrekking op leergebied maar ook op sociaal -
emotioneel gebied.
Door middel van observaties en toetsen wordt de behoefte aan zorg voor ieder kind in kaart
gebracht. Deze resultaten worden genoteerd en regelmatig besproken. Indien nodig worden er
handelingsplannen opgesteld. Dit alles gebeurt in overleg met de ouders, de leerkrachten, de
intern begeleider, de gedragsspecialist. Indien nodig met andere instanties.
Het komt voor dat kinderen gedeeltelijk op eigen niveau moeten gaan werken. Voor kinderen in de
groepen 1, 2 en 3 bestaat de mogelijkheid tot het krijgen van extra ondersteuning/begeleiding als
er sprake is van taal- en/ of ontwikkelingsachterstanden.
Voor kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben, bestaat ook aandacht; hun mogelijkheden
worden onderkend en zij krijgen meer ruimte en uitdaging binnen hun groep.
Voor onze gedetailleerde aanpak van onze zorgleerlingen verwijzen wij u naar ons specifiek
schoolzorgplan en hoofdstuk 4 van deze schoolgids.


3.2. De activiteiten voor en door de kinderen.
3.2.1.         Kerndoelen
Alle activiteiten voor de kinderen zijn in principe zodanig gekozen en afgestemd, dat op het einde
van groep 8 de minimale eisen van de verschillende kerndoelen gehaald zullen zijn.
Ieder kind heeft een eigen ontwikkelingsniveau. In het kader van het voeren van “onderwijs op
maat” zal voor sommige kinderen het behalen van de kerndoelen een ander verloop hebben. Door
ons uitgebreid leerlingvolgsysteem kan al in een vroeg stadium met de ouders hierover overleg
worden gepleegd. Meer informatie over de kerndoelen en leergebieden vindt u in het dossier
Kerndoelen Basisonderwijs en op de website van SLO Stichting Leerplan Ontwikkeling (www.slo.nl)
Een overzicht van de kerndoelen vindt u in de publicatie „Kerndoelen primair onderwijs'.
(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs)


3.2.2.         Activiteiten in de onderbouw
In onze kleuterbouw wordt gewerkt vanuit de visie van basisontwikkeling.
Basisontwikkeling is een stroming binnen het onderwijs aan jonge kinderen. Basisontwikkeling
heeft als uitgangspunt dat kinderen zich vanuit een veilige omgeving optimaal kunnen ontplooien.
De sleutelwoorden daarbij zijn: emotioneel vrij zijn, zelfstandigheid ontwikkelen, zelfvertrouwen
vergroten, werken op eigen niveau, uitgedaagd worden, zaken onderzoeken, probleemoplossingen
bedenken, met elkaar communiceren en creativiteit ontplooien.
Om de betrokkenheid van onze kinderen te vergroten werken we met thema‟s die dichtbij onze
leerlingen liggen, zodat leeractiviteiten op een fijne en speelse manier worden aangeboden en hun
ervaringswereld daardoor wordt vergroot .

Vanaf groep 3 worden de afzonderlijke activiteiten beter zichtbaar. In het kort willen wij
proberen u enig inzicht te verschaffen in de manier waarop als ook de methodes waarmee de
basisvaardigheden en andere onderdelen van ons onderwijs worden aangeleerd.

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                         13
3.2.3.         Nederlandse taal en lezen.
Ter voorbereiding op taal en lezen wordt in de groepen 1 en 2 thematisch gewerkt met onder
andere de methode Schatkist.

In de groepen 3 gebruiken we de vernieuwde methode “Veilig leren lezen “. Vanaf het begin maken
we gebruik van allerlei materialen. Het lesboekje, verwerkingsschrift, de computer, de
stempeldoos en de klikklakboekjes.

Vanaf groep 4 wordt het taal- en leesonderwijs gesplitst.
Als taalmethode wordt “Taalactief” gebruikt. Deze taalmethode besteedt ruim aandacht aan alle
vormen van taalonderwijs (spelling, mondeling taalgebruik, taalbeleving, taalbeschouwing en
creatief verhalen schrijven). De lessen worden in thema‟s uitgewerkt. De toetsing vindt aan het
eind van elke leseenheid plaats.

Wij besteden veel aandacht aan het leesonderwijs. Gebleken is dat kinderen die goed kunnen
technisch en begrijpend lezen, beter scoren op het voortgezet onderwijs. Bij het lezen
onderscheiden we de volgende leesvormen: klassikaal (technisch) lezen, (groeps)niveau lezen,
begrijpend lezen, studerend lezen en vrij lezen.
Voor voortgezet technisch lezen en begrijpend/studerend lezen (groepen 4 t/m 8) worden de
methode „Tekstverwerken‟ en „Nieuwsbegrip‟ gebruikt. De leerlingen worden voor technisch lezen
2 maal per schooljaar op AVI-niveau getoetst tot het hoogste niveau is bereikt en minimaal elk
jaar DMT getoetst om de leesontwikkeling goed te kunnen volgen.


3.2.4.         Schrijven
Het is van groot belang dat kinderen een goed handschrift ontwikkelen.
Wij doen dat met behulp van de methode “Pennenstreken”. Nadat
leerlingen een goed methodisch schrift hebben aangeleerd, is het
makkelijker en natuurlijk ook goed dat er een eigen handschrift ontwikkeld
wordt dat voor iedereen goed leesbaar is.
In groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van “Schrijfdans”. Schrijfdans is
een unieke schrijf- en bewegingsmethode om kinderen vlot, vloeiend en
veerkrachtig te leren schrijven. Schrijven, schrijftekenen wordt begeleid
door muziek. In het speellokaal of aan de tafel. In de lucht of op papier.In groep 3 schrijven de kinderen met potlood. Vanaf groep 4 (als kinderen hier motorisch aan toe
zijn) krijgen ze van school een pen van het merk Stabilo. Deze pen wordt eenmalig door de school
verstrekt. In groep 5 t/m 8 schrijven de kinderen met een vulpen. In groep 5 krijgen de kinderen
aan het begin van het schooljaar een vulpen. Ook deze vulpen wordt eenmalig verstrekt.

3.2.5.         Rekenen
Op de Springplank is de rekenmethode “De wereld in getallen” in
gebruik. Deze realistisch-rekenmethode bestaat uit blokken met een
toets als afsluiting. Per groep (m.u.v. groep 8) worden er twee
leerboeken en een werkboekje behandeld. De methode biedt ruime
mogelijkheden voor extra verbreding en/of verdieping van de
leerstof, zelfstandig werken en differentiatie op niveau en tempo.


3.2.6.         Wereldoriëntatie /Alles-in-1
Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                         14
Wij werken op school met de methode “Alles-in-1”. De projecten die in “Alles-in-1” worden
aangeboden zijn veelzijdig en meer op de kinderen en hun kunnen gericht. Het houdt in dat de
vakken geschiedenis/aardrijkskunde/ biologie/Engels/techniek en alle creatieve en expressieve
vakken allemaal verenigd worden in één project. Alle aspecten komen aan bod en de methode legt
de juiste linken. Het geheel omvat 20 volledig uitgewerkte projecten.
Ook de manier van werken sluit erg aan bij het ontdekkend leren en de zelfstandigheid die wij van
de kinderen verwachten.
Elk kind kan ook op eigen niveau werken d.m.v. de verschillende niveauboekjes (A t/m F) die
worden gehanteerd. Elk niveau is met en naast elkaar te gebruiken binnen één groep.
Deze methode is er dus voor de groepen 5 t/m 8, maar ook de groepen 1 t/m 4 kunnen soms
aansluiten bij de thema‟s die aangeboden worden. Uiteraard wordt er gekeken naar de
belangstellingswereld en het niveau van de kinderen. Een project duurt meestal 5 tot 6 weken.
Vorig schooljaar hebben we gewerkt met de pilot-projecten bouwen en kunst. Dit was zo‟n succes
(voor de kinderen en de leerkrachten) dat we dit schooljaar definitief gaan starten met deze
methode.
Dit jaar zijn de volgende 5 thema‟s gepland: Nederland, geloof, energie, prehistorie en planten.

3.2.7.         Verkeer
Wij kiezen ervoor de kinderen al vroeg wegwijs maken in het verkeer. Verkeersregels uitleggen,
toepassen en tot slot het verkeersexamen. Wij maken gebruik van de methodes van Veilig Verkeer
Nederland. In groep 4 wordt gebruik gemaakt van „stap vooruit‟ in de groepen 5 en 6 gebruiken we
”Op voeten en fietsen” en in de groepen 7 en 8 maken we gebruik van de “Jeugdverkeerskrant”.
Op deze wijze willen wij zorgen voor voortdurende aansluiting op de actualiteit. In groep 7 doen
de kinderen het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Deze data vindt u terug op de
kalender.
3.2.8.         Engels
In de groepen 5 t/m 8 krijgen de kinderen Engels. Dit zit in onze thematische methode Alles-in-1.
Daarnaast krijgen de groepen 7 en 8 ook nog gemiddeld een half uur extra Engels per week. Wij
richten ons hier met name op het mondeling taalgebruik. Kinderen moeten zich in herkenbare
situaties kunnen redden in de Engelse taal. Onderwerpen als het huis, de weg wijzen, een
eenvoudige brief, de vakantie e.d. komen aan bod. Gewerkt wordt met de vernieuwde methode:
“Hello world”.

3.2.9.         Sociale redzaamheid en bevordering gezond gedrag
Kanjertraining
Er wordt gewerkt met De Kanjermethode in de hele school. De Kanjertraining is een methode
Sociaal Emotionele ontwikkeling. Het doel van deze methode is: op een goede manier met jezelf en
met een ander omgaan.
De belangrijkste uitgangspunten van de methode zijn:
   we vertrouwen elkaar      dit is tijger – of kanjergedrag     kleur pet: wit
   We helpen elkaar        dit is tijger – of kanjergedrag kleur pet: wit
   Je speelt niet de baas     dit is de pestvogel       kleur pet: zwart
   We lachen elkaar niet uit   dit is het aapje            kleur pet: rood
   Je bent niet zielig      dit is het konijn        kleur pet: geel
Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                        15
Kinderen leren gedrag te herkennen ( door een bepaalde kleur pet uit de verhalen en rollenspelen)
en te corrigeren van zichzelf en de ander.
                  We willen met de kanjertrainingen het volgende bereiken:
                  •  Leerlingen  durven zichzelf te zijn.
                  •  Leerlingen  voelen zich veilig.
                  •  Leerlingen  voelen zich bij elkaar betrokken.
                  •  Leerlingen  kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
                  •  Leerlingen  krijgen meer zelfvertrouwen.


3.2.10.         Actief in Burgerschap
Geen vak, maar een houding.
Vanaf 1 september 2006 gelden nieuwe kerndoelen voor het primair onderwijs. Onderwijs in
burgerschap vormt een onderdeel van deze kerndoelen. Burgerschap wordt hierbij niet gezien als
een vak apart, maar als een attitude waarbij de leerlingen uitgedaagd worden na te denken over
hun rol als burger in de Nederlandse samenleving. Bij burgerschap gaat het om de bereidheid en
het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en om daar actief een bijdrage aan te
leveren. Ook als “kleine” burger moet je je verantwoordelijk voelen voor de maatschappij. De
betrokkenheid en verantwoordelijkheid die je voor de gemeenschap voelt, zijn een deel van je
identiteitsontwikkeling. De ontwikkeling van burgerschap komt tijdens diverse activiteiten van de
groepen 1 t/m 8 aan de orde.
3.2.11.         Creatieve en kunstzinnige vakken
Handvaardigheid en tekenen zijn geïntegreerd in onze thematische
projecten van Alles-in-1. Voor de vakgebieden handvaardigheid en tekenen
is een doorgaande lijn uitgezet. Die doorgaande lijn wil zeggen dat
gedurende acht jaar basisonderwijs een doorlopend programma wordt
gevolgd. Bepaalde onderwerpen en beeldelementen komen regelmatig terug
en zijn geplaatst bij een verwacht ontwikkelingsniveau. Deze vakken
brengen evenwicht in het lesprogramma; niet alleen het leren heeft
nadruk, ook de creatieve vorming.
In groep 1 en 2 is de creatieve vorming geïntegreerd in het totale
programma.
In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van de thema‟s van Alles-in-1 en aanvullend gebruiken we
de methode “Beeldvaardig”.
In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van de leergang voor muziek, zoals die ontwikkeld is door
St. Frans en de suggesties die aangeboden worden in „Alles-in-1‟.


3.2.12.         Bewegingsonderwijs
In de groepen 1 en 2 staat het bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt in de klas
gespeeld, op het schoolplein en minstens 1 x per week in het gymlokaal.


Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                           16
Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 2 x per week gymles in het gymnastieklokaal. We volgen hierbij
de methode “Basislessen Bewegingsonderwijs”.
Op de Springplank vindt schoolzwemmen plaats in groep 4, gedurende de eerste 20 weken van het
schooljaar. Deze groep heeft dan naast zwemles 1 x per week gym. Zodra de zwemlessen zijn
afgerond, krijgen de kinderen van groep 4 ook 2x per week gymles.


3.2.13.         Overzicht gymtijden schooljaar 2010-2011
Maandagochtend: (de eerste 20 weken i.v.m. zwemmen van groep 4)
9.55uur-11-05uur      groep 7/8
11.05uur-12.15uur      groep 5/6(inclusief groep 5 uit groep 4/5)

Maandagmiddag:
13.15uur -14.15uur               groep 1/2
14.15uur-15.15uur               groep 2/3

Maandagochtend (Na de 20 weken zwemles):
8.45uur-9.55uur      groep 7/8
9.55uur-11.05uur     groep 5/6
11.05uur-12.15uur     groep 4/5

Maandagmiddag:
13.15uur -14.15uur               groep 1/2
14.15uur-15.15uur               groep 2/3

Donderdag: (extra bewegingsles in de vorm van drama/dans/spel)
8.45uur-9.15uur       groep7/8
9.15uur-9.45uur       groep 5/6
9.45uur-10.15uur       groep4/5
10.15uur-10.45uur      groep2/3
10.45uur-11.15uur      groep1/2Nog enkele belangrijke punten:
    Gymschoenen zijn verplicht. In de bovenbouwgroepen zijn stevige gymschoenen aan te
     raden, omdat in deze groepen ook regelmatig balspelen en materialen aan de orde komen.
    Het gebruik van gymkleding is verplicht.
    Vanaf groep 5 wordt er na de gymles gedoucht. De leerlingen moeten daarom ook een
     handdoek meenemen.
    Vrijstelling om medische en/of persoonlijke redenen dient u bij de locatiedirecteur aan
     te vragen.

3.2.14.         Schoolzwemmen.
Verantwoordelijkheid tijdens de zwemles
Gedurende het zwemonderwijs is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
school en het zwembad De Banakker. De verantwoording hangt af van het moment, waarop een
ongeval of schade toebrenging plaatsvindt. Men kan hierbij denken aan de momenten van vervoer
naar het zwembad, omkleden, het zwemmen in het water. Per geval zal dit steeds bekeken moeten
worden.
De kinderen krijgen zwemles op het niveau wat bij ze past.
Algemeen

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                        17
Groep 4 krijgt zwemles op maandag van 11.15 uur – 12.00 uur. We moeten hiervoor om 11.00 uur
van school met de bus vertrekken en zijn rond 12.20 uur terug. (Dit geldt voor de eerste 20
schoolweken.)
Het zwem ABC
De kinderen van groep 4 maken gebruik van het schoolzwemmen. Dit is 20 weken achtereen in
een lestijd van 45 minuten. Een deel van de kinderen zal al in het bezit zijn van een
zwemdiploma.
Het A-diploma
Een deel van de kinderen dat mag schoolzwemmen zal (nog) niet in het bezit zijn van een
zwemdiploma. Zij volgen in de lessen van het schoolzwemmen een methode die gericht toewerkt
naar het A-diploma van het Zwem-ABC.
Schoolzwemmen – 20 lessen
Ieder kind dat deelneemt aan het schoolzwemmen heeft maximaal 20 zwemlessen. Het
gemiddelde aantal lessen dat een kind nodig heeft om een A-diploma te halen ligt rond de 55
klokuren.
Dit betekent dat:
   Voor een kind dat voorafgaand aan het schoolzwemmen nog geen enkele basis heeft m.b.t.
    zwemvaardigheid en zwemveiligheid is het niet aannemelijk dat het binnen een
    schoolzwemperiode zijn/haar diploma zal halen.
   Voor een kind dat voorafgaand aan het schoolzwemmen wel al
    (enige) zwemvaardigheid en zwemveiligheid bezit zal in het
    schooljaar schoolzwemmen een behoorlijke progressie kunnen
    boeken en mogelijk zijn /haar A-diploma kunnen halen.
   Voor een kind dat naast schoolzwemmen ook zwemles heeft bij
    een zwemschool (bijvoorbeeld bij de Banakker), zal de
    combinatie van beide lessen waarschijnlijk zorgen voor een
    versnelde zwemopleiding
Het zwemveiligcertificaat
Een deel van de kinderen dat deelneemt aan het schoolzwemmen zal al in het bezit zijn van het A-
diploma van het zwem-ABC. Deze kinderen volgen een methode waarbij ze het zwemveilig-
certificaat bij elkaar gaan sparen.
In de zwemlessen wordt thematisch aandacht besteed aan allerlei elementen van het zwemmen. U
kunt daar bij denken aan bijvoorbeeld de volgende thema‟s: duurzwemmen; borstcrawl; survival;
balvaardigheid (waterpolovormen) etc.Schoolzwemmen en veiligheid
Natuurlijk is het van belang dat het schoolzwemmen veilig wordt aangeboden. Hiervoor hebben de
scholen en het zwembad goede afspraken met elkaar gemaakt. Dit ligt vast in het protocol
schoolzwemmen, ter inzage bij de locatiedirecteur.


3.2.15.         ICT (computer) -onderwijs
Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op een maatschappij waarbij informatie- en
communicatietechnologie een steeds grotere rol zal gaan spelen. Zij zullen zelfstandig moeten
kunnen werken met deze moderne technologieën. Tevens willen wij de kinderen laten zien dat de
computer niet iets is wat op zichzelf staat, maar een onderdeel is van de gehele maatschappij
waarin wij leven. In elke groep staan computers. Op de computer staan programma‟s, die
ondersteunen bij taal, lezen, rekenen, wereldoriëntatie etc. Bovendien kunnen kinderen informatie
opzoeken voor spreekbeurten en werkstukken.
Het omgaan met de computer wordt stapsgewijs aangeleerd vanaf groep 1.
De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van een digitaal schoolbord.
Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                        18
Kinderen kunnen dus ook gebruikmaken van het internet. Om het gebruik hiervan zo veilig mogelijk
te maken hebben we hierover afspraken gemaakt.
Deze staan in het internetprotocol, wat u op onze website terug kunt vinden.

3.2.16.         Cultuuronderwijs
Door middel van kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele
aspecten in hun leefwereld. Het gaat bij dit domein om kennismaking met die aspecten van
cultureel erfgoed waarmee mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan
hun
bestaan. Het gaat bij kunstzinnige oriëntatie ook om het verwerven van enige kennis van de
hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit. Dit vindt zowel op school plaats als via
regelmatige interactie met de (buiten)wereld. Kinderen leren zich aan de hand van kunstzinnige
oriëntatie open te stellen, ze kijken naar schilderijen, beelden, ze luisteren naar muziek, ze
genieten van taal en beweging. Kunstzinnige oriëntatie is er ook op gericht bij te dragen aan de
waardering van leerlingen voor culturele en kunstzinnige uitingen in hun leefomgeving.

De volgende activiteiten kunnen plaatsvinden:
* Bezoek aan podiumkunsten; theater, dans, muziek
* Bezoek aan bioscoop
* Bezoek aan musea: cultureel erfgoed, historisch erfgoed
* Bezoek aan bibliotheek
* Projectkisten kunst en cultuur
* Maken van een schoolvoorstelling
* Maken van een tentoonstelling
* Feest/viering m.b.v. cultuur
* We doen mee met het cultuurmenu/ receptief en erfgoed


3.2.17.         Techniek onderwijs
Techniek wordt geïntegreerd aangeboden via hoekenwerk, bestaande vakken en de projecten. Er
wordt gebruik gemaakt van leskisten die zowel door de individuele leerling als door groepjes
leerlingen op een zelfstandige manier kunnen worden gebruikt.

Alle kinderen moeten 1 keer per 2 weken een techniekopdracht uitvoeren. Deze opdracht kan een
half tot 1 uur duren. Alle groepen maken gebruik van de techniekhoek.
Onder techniekopdrachten worden verstaan:
     de techniekkisten (Elektriciteit, Productie, Constructie, Communicatie)
     technieklessen van internet, uit methodes e.d.
     klassikaal aanbieden en verwerken van een technisch onderwerp
     excursie
     techniek op de computer
     werken met allerlei constructiemateriaal, zoals kapla, k‟nex, lego enz. (met een
     opdracht)


3.2.18.         Verjaardagen
Jarig zijn op de basisschool is telkens een hoogtepunt in het leven van een kind. We besteden hier
veel aandacht aan. Dit schooljaar worden de ouders van de leerlingen uit de groepen 1,2 en 3 in de
gelegenheid gesteld bij de viering aanwezig te zijn. In overleg met de leerkracht wordt het

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                         19
tijdstip van de viering bepaald. De kinderen mogen dan ook trakteren. We vragen de ouders de
traktaties zo „gezond mogelijk‟ te houden. Het zou fijn zijn als u ook rekening houdt met de
kinderen met een bepaalde allergie. De leerkracht van uw kind kan u hierover meer informatie
geven.
De verjaardagen van de leerkrachten worden gevierd op de SPRINGPLANKDAG, de datum is
vermeld op onze jaarkalender.


3.2.19.         Huiswerk
In de bovenbouwgroepen worden de leerlingen voorbereid om naar het voortgezet onderwijs te
gaan. Om deze overgang zo goed mogelijk te laten verlopen, krijgen de bovenbouwgroepen
huiswerk mee naar huis. Om dit voor iedereen heel duidelijk te maken staan hieronder de regels
rond het huiswerk opgeschreven. Huiswerk wordt bij ons op school op maandag meegegeven en
moet donderdag weer terug op school zijn.

Groep 4
   Kinderen oefenen thuis de „tafeltjes‟ en krijgen hiervoor in de loop van het schooljaar
    huiswerk mee.
Groep 5
   De kinderen krijgen tijdens de projectweken van Alles-in-1 een info/samenvatting mee. Zij
    dienen deze te leren voor de toets die gegeven wordt.
   De kinderen bereiden thuis een boekbespreking voor. Deze is 1 keer per jaar verplicht.
   De kinderen in groep 5 mogen werken aan een werkstuk (is nog niet verplicht) en 1 keer
    per jaar houden zij een spreekbeurt. Er wordt verwacht dat zij thuis hun presentatie
    voorbereiden.
   Wanneer een leerling op een vakgebied uitvalt, kan het zijn dat hij/zij extra werk
    meekrijgt om thuis extra te oefenen.
   Kinderen van groep 5 krijgen één keer per week spelling- en/of rekenhuiswerk mee.
Groep 6
   De kinderen krijgen tijdens de projectweken van Alles-in-1 een info/samenvatting mee. Zij
    dienen deze te leren voor de toets die gegeven wordt.
   De kinderen bereiden thuis een boekbespreking voor. Deze is 1 keer per jaar verplicht.
   1 keer per jaar wordt van de kinderen verwacht dat ze werken aan een werkstuk en 1 keer
    per jaar houden zij een spreekbeurt. De kinderen dienen hiervoor zelf de bibliotheek te
    bezoeken om boeken te zoeken over het gekozen onderwerp. Verder kunnen ze thuis/op
    school informatie opzoeken op de computer. Er wordt verwacht dat zij thuis hun
    presentatie voorbereiden.
   Wanneer een leerling op een vakgebied uitvalt, kan het zijn dat hij/zij extra werk
    meekrijgt om thuis extra te oefenen.
   Elke week krijgen de kinderen 1 bladzijde taal en 1 bladzijde rekenen mee naar huis.
    Kinderen van groep 6 krijgen een aantal malen per jaar topografie huiswerk mee.
Groep 7
   De kinderen krijgen tijdens de projectweken van Alles-in-1 een info/samenvatting mee. Zij
    dienen deze te leren voor de toets die gegeven wordt
   De kinderen bereiden thuis een boekbespreking voor. Deze is 1 keer per jaar verplicht.
   Bij 2 van de 5 thema‟s van Alles-in-1 wordt er van de kinderen verwacht dat ze werken
    aan een werkstuk (dus 2 per jaar) en 1 spreekbeurt per jaar. De kinderen dienen hiervoor
    zelf de bibliotheek te bezoeken om boeken te zoeken over het gekozen onderwerp. Verder
    kunnen ze thuis/op school informatie opzoeken op de computer. Er wordt verwacht dat zij
    thuis hun presentatie voorbereiden.
   Wanneer een leerling op een vakgebied uitvalt kan het zijn dat hij/zij extra werk
    meekrijgt om thuis extra te oefenen.
Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                        20
      Elke week krijgen de kinderen 1 bladzijde taal en 1 bladzijde rekenen mee naar huis.
      Kinderen van groep 7 krijgen een aantal malen per jaar topografie huiswerk mee.

Groep 8
   De kinderen krijgen tijdens de projectweken van Alles-in-1 een info/samenvatting mee. Zij
    dienen deze te leren voor de toets die gegeven wordt.
   De kinderen bereiden thuis een boekbespreking voor. Deze is 1 keer per jaar verplicht.
   Bij 3 van de 5 thema‟s van Alles-in-1 wordt er van de kinderen verwacht dat ze werken
    aan een werkstuk (dus 3 per jaar) en 2 spreekbeurten per jaar. De kinderen dienen
    hiervoor zelf de bibliotheek te bezoeken om boeken te zoeken over het gekozen
    onderwerp. Verder kunnen ze thuis/op school informatie opzoeken op de computer. Er
    wordt verwacht dat zij thuis hun presentatie voorbereiden.
   Wanneer een leerling op een vakgebied uitvalt kan het zijn dat hij/zij extra werk
    meekrijgt om thuis extra te oefenen.
   Elke week krijgen de kinderen 1 bladzijde taal en 1 bladzijde rekenen mee naar huis.
   Kinderen van groep 8 krijgen een aantal malen per jaar topografie huiswerk mee.

       Huiswerk wordt op maandag meegegeven en moet op donderdag weer (ondertekend door
       ouders) terug zijn op school. U begrijpt natuurlijk dat het maken van huiswerk heel
       belangrijk is om leerstrategieën aan te leren en kinderen eigen te maken met het
       inplannen van extra werk. Wij hopen dat u er rekening mee houdt dat uw kind u de
       eerste tijd hier heel hard bij nodig heeft. Het maken van huiswerk is soms heel lastig
       voor kinderen. Sturing vanuit school en ouders is daarbij erg belangrijk. Ouders zetten
       hun handtekening onder het gemaakte huiswerk van hun zoon/dochter, voordat het op
       school wordt ingeleverd.


4. De zorg voor de kinderen.
4.1. De opvang van nieuwe kinderen op school.
Kinderen, die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, kunnen toegelaten worden op de basisschool.
Zij worden geplaatst in de kleutergroep op de dag, die in overleg met de ouders is afgesproken.
Voorafgaande aan de plaatsing is er een kennismakingsgesprek met de directeur waarin informatie
wordt gegeven over onze school; natuurlijk is er de mogelijkheid om de school en de groepen te
bekijken. De definitieve plaatsing geschiedt onder verantwoording van de schoolleiding; hierbij
wordt o.a. rekening gehouden met de groepsgrootte, verdeling jongste en oudste kleuters,
broertje/zusje en indien van toepassing, de ontwikkeling van het betreffende kind.
Bij schoolwisseling wordt door de locatiedirecteur contact opgenomen met de vorige school; dit
geldt voor alle groepen. Indien er zich problemen voordoen, beslist het bevoegd gezag over
toelating.
Tussen de directeuren van de basisscholen in Etten-Leur zijn afspraken gemaakt om het
tussentijds veranderen van school om redenen buiten verhuizing te beperken.
4.1.1.         Schoolgewenning
Als u uw kind heeft aangemeld op onze school, dan neemt de onderbouwcoördinator contact met u
op voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt het e.e.a. uitgelegd over de school en tevens de
definitieve plaatsing in de groep besproken.
Daarnaast worden er 5 dagdelen gepland waarop de nieuwe leerling mag meedraaien in de
afgesproken groep. Op deze manier kan het kind langzaam wennen aan het nieuwe schoolgebeuren.
Mocht het echter nodig zijn dat uw kind meerdere dagdelen nodig heeft om te wennen, dan kan in
overleg met de betreffende leerkracht deze gewenningsperiode uitgebreid worden, want
wettelijk heeft uw kind recht op maximaal 10 dagdelen.
Schoolgewenning is volgens de wet mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden.

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                            21
4.1.2.         Zindelijkheid
De school gaat er vanuit dat uw kind zindelijk is. Hiermee wordt bedoeld, dat uw kind overdag
zelfstandig naar het toilet kan gaan. Wilt u het melden als dit niet het geval is, de leerkracht kan
hier dan rekening mee houden. Ook kan het advies gegeven worden om contact op te nemen met
de GGD.


4.1.3.         Schorsen van leerlingen.
Onder schorsing wordt verstaan: het door het bevoegd gezag aan een leerling opgelegd verbod om
gedurende een bepaalde periode de school te mogen bezoeken.
Deze regeling omtrent het schorsen van leerlingen is vastgelegd in het schorsingsbeleid van
Stichting LeerSaam, hieronder valt ook basisschool De Springplank. Dit ligt ter inzage bij de
locatiedirecteur.
Schorsing en verwijdering valt onder de verantwoording van het bevoegd gezag en geschiedt na
overleg met de groepsleerkracht, leerplichtambtenaar van de gemeente en onderwijsinspectie.


4.2. Het volgen van de ontwikkelingen van de kinderen
De wijze waarop het dagelijkse werk van kinderen wordt bekeken en beoordeeld en de
middelen die worden gebruikt om vorderingen van leerlingen te verzamelen. Uitgebreide
informatie over de zorg bij ons op school, vindt u in ons zorgplan. Het zorgplan kunt u inzien
bij de locatiedirecteur.

Om de ontwikkeling van de kinderen op onze school te kunnen volgen worden o.a. de volgende
werkwijzen gehanteerd.
   Zo wordt over het algemeen het dagelijkse werk gecorrigeerd en nabesproken met de
    kinderen.
   Naast de dagelijkse observaties en toetsen, die bij de methoden horen, worden bij alle
    leerlingen van de groepen 3 t/m 8 CITO toetsen afgenomen (spelling, rekenen, begrijpend
    lezen, woordenschat, technisch lezen) CITO toetsen zijn methode onafhankelijke toetsen
    waarbij gekeken wordt wat het niveau van het kind is. De kinderen in groep 2 worden
    getoetst met Cito Ordenen en Taal voor kleuters. In de groepen 1-2 zijn uitgebreide
    observatielijsten aanwezig, waarin de leerkracht aftekent of kinderen bepaalde
    vaardigheden al beheersen. Dit zijn vaardigheden op gebied van taalontwikkeling,
    rekenontwikkeling, sociaal/emotionele ontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling. Omdat
    elk jong kind zich in eigen tempo ontwikkelt, wordt vooral gekeken naar wat kinderen al
    wel kunnen en uiteraard worden ze gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen.
   Het werken met het digitaal leerlingvolgsysteem (Parnassys).
   Op sociaal en emotioneel gebied worden alle leerlingen gevolgd m.b.v. het digitale
    leerlingvolgsysteem ZIEN, gekoppeld aan ons volgsysteem Parnassys.

Als bepaalde ontwikkelingen te lang uitblijven kunnen extra observaties en activiteiten verricht
worden. Indien nodig worden externe instanties geadviseerd bijv. logopedist of
kinderfysiotherapeut. Ook kan er onderzoek geadviseerd worden.
4.2.1.         Uitgangspunten en doelen van het onderwijs aan zorgleerlingen
Doelen van het onderwijs aan zorgleerlingen:
1. We houden zoveel mogelijk rekening met de verschillen tussen de leerlingen in pedagogisch,
  psychologisch en didactisch opzicht. Deze verschillen kunnen liggen in de intellectuele,
  lichamelijke, emotionele en sociale mogelijkheden.Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                          22
2. De individuele mogelijkheden worden geobserveerd, getoetst en geregistreerd, om daar
  daadwerkelijk mee aan het werk te gaan.
3. We willen zo weinig mogelijk kinderen doorverwijzen naar het speciaal basisonderwijs.
4. We streven ernaar de zorgleerlingen op een verantwoorde wijze basisonderwijs te laten
  genieten.
5. We streven ernaar dat de zorgleerlingen zich binnen onze school op hun plaats voelen.
4.2.2.         Randvoorwaarden voor de opvang van zorgleerlingen
Zorgleerlingen kunnen geholpen worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- Goede organisatie binnen de school.
- Voldoende deskundigheid binnen het team.
- Voldoende uren en materialen.
- Acceptatie van de ouders van de zorgleerlingen en de andere ouders.
- Volledige medewerking van de ouders van zorgleerlingen.
- Ondersteuning door specialisten (bijv. orthopedagoog Edux, logopedisten, O & ZC etc.).
In de volgende gevallen kunnen wij zorgleerlingen niet meer zelf
opvangen:
-   Het kind voelt zich zeer ongelukkig bij ons op school.
-   Het kind is de aansluiting met zijn medeleerlingen, de leerstof en de leerkracht kwijt.
-   Wanneer het kind de sfeer, het ritme en de regelmaat binnen de school dusdanig verstoort
   dat andere kinderen hiervan veel hinder ondervinden.
-   Wanneer het om zorgleerlingen gaat waarbij ook de thuissituatie een intensieve begeleiding
   nodig heeft en wij die op school niet kunnen bieden
-   Wanneer het team in zijn geheel geen doorgaande lijn kan garanderen.
-   Wanneer we binnen de school meer zorgleerlingen krijgen dan dat we aankunnen en ons
   schoolsysteem mede hierdoor onvoldoende afstemming in haar onderwijsprogramma kan
   garanderen.


4.2.3.         De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de leerkracht
Van iedere leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen
over het gezin, de leerlingenbesprekingen, gesprekken met ouders/verzorgers, speciale
onderzoeken, handelingsplannen, overzicht van sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van
het kind, observaties, test- en rapportgegevens.


4.2.4.         Teamleden evalueren de vorderingen van de leerlingen
Op onze school worden de ontwikkelingen van alle kinderen regelmatig doorgesproken in speciale
zorgvergaderingen en leerlingbesprekingen.
Kinderen die daarvoor in aanmerking komen, worden dan uitgebreid besproken. Daartoe gebruiken
we als leidraad de observaties, test- en rapportgegevens. Dit kan betekenen, dat het kind extra
ondersteuning krijgt van de eigen leerkracht of met andere materialen in de klas gaat werken.
Indien nodig roepen we in overleg met de ouders hulp in van een externe deskundige.
4.2.5.         Intern begeleider
Op onze school is een Intern Begeleider aanwezig: Angelique van Dijk.
Zorgverbreding is één van de belangrijkste uitdagingen voor onze school. De intern begeleider
speelt daarin een hoofdrol. Zij ondersteunt de leerkrachten bij (het verbeteren van) het
signaleren, analyseren en hulp bieden bij onderwijsleerproblemen. Interne begeleiding omvat
vooral twee zaken: de organisatie van de zorgverbreding op schoolniveau en de steun aan collega-
leerkrachten bij hun hulp aan kinderen met problemen. De intern begeleider mobiliseert de
middelen en mogelijkheden van de school, ordent die en zet die in voor hulp aan de leerkracht bij
het onderwijs in de groep. Het zal in de praktijk meestal zo zijn, dat de groepsleerkracht een

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                         23
probleem ervaart en daarbij hulp zoekt. De intern begeleider is dan de aangewezen persoon om
het gemelde probleem nader te onderzoeken en om na te gaan hoe hulp geboden kan worden.
Vervolgens zal zij ook, als dat nodig is, deze in gang zetten.
De intern begeleider volgt mede de ontwikkeling van de leerling, verzamelt de gegevens van de
niet-methodegebonden toetsen en de methode toetsen, voert ook groepsbesprekingen met de
leerkracht, waarin de vorderingen van alle kinderen worden besproken.
De gegevens van alle leerlingen worden, waar mogelijk, digitaal opgeslagen en/of aan het
leerlingendossier toegevoegd.


4.2.6.         De Rapporten
Over de schoolprestaties van uw kind wordt u 3 keer per jaar geïnformeerd. Alle kinderen van de
groepen 3 t/m 8 krijgen drie keer per jaar een rapport. De kinderen van groep 2 krijgen eind
groep 2 een rapport.

4.2.7.         Het verstrekken van onderwijskundige rapporten
Bij het verlaten van de school wordt het onderwijskundig rapport van de betreffende leerling aan
de ouders/verzorgers meegegeven en eveneens naar de school van bestemming gestuurd. Het
verstrekken van onderwijskundige rapporten aan derden is alleen toegestaan na toestemming van
de ouders/verzorgers van de leerling.


4.2.8.         Dyslexieprotocol
Onze school hanteert een dyslexieprotocol. Hierin staat precies beschreven wanneer er sprake is
van dyslexie, welke criteria hierbij gelden, hoe het onderwijs wordt aangepast aan kinderen met
dyslexie en hoe wij deze kinderen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Voor meer
informatie hierover kunt u terecht bij onze Intern Begeleider.


4.3. “Weer Samen Naar School”
“Weer Samen Naar School” is een overheidsbeleid met als doelstelling om zoveel mogelijk
kinderen binnen het basisonderwijs naar school te laten gaan. Iedere basisschool heeft van de
overheid de opdracht gekregen om alle kinderen van 4 t/m 12 jaar een plekje te geven op de
basisschool gekozen door de ouders.

Onze school zit in het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School Etten-Leur/Zundert
(Stichting SWEZ) samen met nog 22 andere basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs
„Het Kompas‟. Binnen dit samenwerkingsverband werken de directies en de intern begeleiders nauw
samen om ervoor te zorgen dat alle kinderen op de juiste plek naar school kunnen gaan. Het
samenwerkingsverband zorgt bijvoorbeeld voor extra nascholing voor intern begeleiders en
leerkrachten of helpt bij het ontwikkelen van het zorgsysteem op onze school. Soms kan de school
voor (een groepje) kinderen extra middelen aanvragen bij Stichting SWEZ om deze kinderen nog
beter te helpen om ze vervolgens op de basisschool goed te kunnen begeleiden.

“Weer Samen Naar School” houdt in dat leerkrachten hun onderwijs zo moeten aanpassen dat alle
kinderen ook daadwerkelijk de zorg krijgen die zij nodig hebben. De leerkracht moet rekening
houden met de verschillende niveaus van de kinderen , het werktempo en de interesses van de
kinderen . Om de ontwikkeling van de kinderen te volgen, krijgen ze in iedere groep verschillende
(Cito)toetsen; de uitslag daarvan komt in het leerlingvolgsysteem.
Daarnaast volgt de leerkracht elke dag de ontwikkelingen van de kinderen in de klas door goed te
observeren en te signaleren. Wanneer een kind extra begeleiding nodig heeft, schrijft de
leerkracht een handelingsplan ; hierin staat dan precies wat de leerkracht wil gaan doen om die


Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                        24
extra begeleiding te gaan geven en wat hij met deze begeleiding wil bereiken. Voor sommige
kinderen is het beter dat ze (voor een aantal vakken) op hun eigen niveau gaan werken. In dat
geval schrijft de leerkracht samen met de intern begeleider een werkplan, waarin het programma
opgenomen wordt dat de leerling gaat volgen. De ouders/verzorgers moeten hiermee ook akkoord
gaan.

De intern begeleider zorgt ervoor dat de doelstelling van “Weer Samen Naar School” op de school
kan plaatsvinden. De intern begeleider begeleidt de leerkrachten als zij vragen hebben over de
handelingsplannen, neemt met de leerkracht zijn leerlingen door en heeft contact met andere
instanties (zoals logopedie, bureau Jeugdzorg, speciaal onderwijs e.d.) om informatie te
verzamelen om de kinderen nog beter te kunnen begeleiden. De intern begeleider zorgt er ook
voor dat de leerlingendossiers goed op orde zijn en zorgt ervoor dat alle toetsen en testen op tijd
worden afgenomen.

We proberen de kinderen zoveel mogelijk bij ons op de basisschool te houden. Ook als dat
betekent dat een kind bijv. extra zorg, aandacht of eigen leerprogramma nodig blijkt te hebben.
Soms zijn er echter kinderen waarvoor alle hulp en begeleiding op de basisschool onvoldoende is.
Dan neemt de school contact op met de ouders/verzorgers om te bespreken welke school dan wel
geschikt is. Er is dan een aantal mogelijkheden. Het kind :
  -    wordt door de ouders/verzorgers aangemeld bij de Permanente Commissie
      Leerlingenzorg (PCL) om een beschikking te krijgen voor het speciaal basisonderwijs.
      Binnen ons samenwerkingsverband is dat „Het Kompas‟ in Etten-Leur.
   -      wordt door de ouders aangemeld bij de Commissie van Indicatiestelling om een
          beschikking te krijgen voor één van de regionale expertise centra. Dat zijn
          verschillende scholen waar specifieke begeleiding wordt gegeven voor zeer moeilijk
          lerende kinderen (ZMLK), zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK), kinderen met
          een ernstige taal-spraak problematiek, langdurig zieke kinderen (openluchtschool),
          visueel gehandicapte kinderen, meervoudig gehandicapte kinderen (mytylschool).
   -      wordt door de ouders/verzorgers aangemeld bij de Commissie van Indicatiestelling om
          Leerlinggebonden Financiering (het Rugzakje) te krijgen zodat de ouders/verzorgers
          van het kind samen met de school middelen kunnen inzetten om het kind beter te
          begeleiden.
   -      kan naar een andere basisschool, waar een manier van begeleiding gegeven wordt, die
          beter bij het kind past.De procedure van aanmelding kunt u met de intern begeleider bespreken. Zij zal u hierbij altijd
helpen en ondersteunen.

De vier openbare scholen hebben een overkoepelend zorgteam. Hierin hebben zitting:
  -    de IB-ers (Intern Begeleiders) van de scholen
  -    IH-er (Individuele hulpverlener van Edux)
  -    CC-er (collegiale consultant van het Kompas)
  -    De directie

Het Zorgteam heeft een drietal taken:
  - Organisatie van de leerlingenzorg.
  - Coaching van de leerkrachten.
  - Beleid maken.Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                            25
Verdere informatie hierover kunt u vinden in het zorgplan van de school. In te zien bij de directie.


4.3.1.         Procedure plaatsing SBO.
Met ingang van 01-08-1998 heeft de stichting Samenwerkingsverband WSNS Etten-Leur/Zundert
een Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) ingericht, zoals dit in de Wet op het Primair
Onderwijs is vastgesteld.
Deze commissie heeft de wettelijk verplichte taak te bepalen of leerlingen kunnen worden
toegelaten tot het speciaal basisonderwijs. Indien ouders/verzorgers van mening zijn dat hun kind
in aanmerking moet komen voor een plaats in het speciaal basisonderwijs moeten zij aan de hand
van een aanmeldingsformulier hun kind aanmelden bij de PCL. De noodzakelijke formulieren zijn in
het bezit van de basisschool, maar kunnen ook rechtstreeks bij het secretariaat van de PCL
worden aangevraagd. De PCL zal na aanmelding de basisschool verzoeken om een onderwijskundig
rapport op te stellen. In dit rapport geeft de school haar eigen visie op de wenselijkheid tot
toelating tot het speciaal basisonderwijs. Indien bijv. een capaciteitenonderzoek noodzakelijk is,
zal de school de ouders hierover informeren en toestemming vragen.
Indien de PCL alle stukken volledig heeft ontvangen zal zij binnen een wettelijke termijn van acht
weken een uitspraak doen. Deze uitleg wordt neergelegd in een beschikking, die aan de
ouders/verzorgers wordt verzonden.
Als er een positieve beschikking wordt afgegeven kunnen de ouders/verzorgers met deze
beschikking naar de speciale school voor basisonderwijs met het verzoek hun kind te plaatsen.
Indien ouders/verzorgers een bezwaarschrift willen indienen aangaande de behandeling van hun
verzoek dan kunnen zij hiervoor terecht bij de RVCPO (Regionale Verwijzings Commissie Primair
Onderwijs).


4.3.2.         Leerling Gebonden Financiering (Rugzakje)
Ouders van kinderen met een beperking krijgen vanaf 1 augustus 2003 de keuze om hun kind
onderwijs te laten volgen op een school voor speciaal onderwijs of in het reguliere onderwijs.
Iedere basisschool moet een rugzakprotocol in haar schoolplan hebben opgenomen,zodat ouders
van kinderen met een beperking precies weten waar ze op de basisschool recht op hebben. Een
kind kan het rugzakje alleen krijgen als deze is toegekend door de Commissie van Indicatiestelling
(CvI) van een bepaald Regionaal Expertise Centrum (REC).
Met dit rugzakje kan de ouder met zijn kind zowel naar het REC als naar de basisschool.
Het speciaal onderwijs is verdeeld in 4 soorten REC‟s:
REC 1:     voor kinderen met een visuele beperking, dan wel meervoudig gehandicapte
        leerlingen met deze beperking.
REC 2:     voor dove of slechthorende kinderen en kinderen met ernstige taal-
        spraakmoeilijkheden dan wel meervoudig gehandicapte leerlingen met deze
        beperking.
REC 3:     voor langdurig zieke kinderen met een lichamelijke beperking, lichamelijk
        gehandicapte kinderen en zeer moeilijk lerende kinderen, dan wel meervoudig
        gehandicapte kinderen met één van deze beperkingen.
REC 4:     voor langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke beperking, zeer
        moeilijk opvoedbare kinderen en kinderen in scholen verbonden aan pedologische
        instituten. Het betreft kinderen met gedragsstoornissen en/of psychiatrische
        problematiek.

             Gaat het kind naar de basisschool dan moeten ouders/verzorgers, school en een
             ambulante medewerker vanuit REC gezamenlijk een handelingsplan opstellen,
             waarmee de school dan met het kind gaat werken. In dit handelingsplan staatSchoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                             26
             onder andere wat er met de middelen van het rugzakje gaat gebeuren en hoe de
             ambulante begeleiding van het kind wordt ingezet.


4.3.3.         Onderwijs en zorgcentrumHet Onderwijs en Zorgcentrum ondersteunt kinderen in de leeftijd van 2 ½ tot 12 jaar, hun
ouders/verzorgers en zo nodig ook het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of school bij het
vinden van de juiste oplossing als er een kleiner of groter probleem opdaagt in het opgroeien van
een kind.

Opvoed- en opgroeispreekuur
Met vragen rond het opgroeien en de opvoeding van uw kind kunt u terecht op één van de
opvoedspreekuren die het onderwijs en zorgcentrum in de gemeentes Etten-Leur en
Zundert organiseert. Een opvoedspreekuur bestaat steeds uit een vrij inloopdeel (het eerste half
uur) en een afsprakendeel.

Trajectbegeleiding
Het kan ook gebeuren dat de hulp die een kind en dus ook ouders/verzorgers nodig hebben
uitgebreider is. Ouders/verzorgers en peuterspeelzaal of school kunnen dan een beroep doen op
de trajectbegeleider van het Onderwijs en Zorgcentrum. Deze begeleidt kind en
ouders/verzorgers en waar nodig ook peuterspeelzaal of school op weg naar een passend
hulpaanbod op maat.

De opvoedspreekuren:
Maandag:
13.00 – 13.45 uur               13.00 – 13.45 uur
Locatie Voortouw                Locatie Rijsbergen
(Slagveld 55, Etten-Leur)           (Minister Verschuurstraat 3)

Dinsdag:
9.00 – 9.45 uur                13.00 – 13.45 uur
Locatie Zundert                Locatie Het Withof
(Beukenlaan 5)                     (Bisschopsmolenstraat 162, Etten-Leur)

Donderdag:
9.00 uur – 9.45 uur              9.00 uur – 9.45 uur
Locatie Hooghuis                Locatie Het Withof
(Lage Neerstraat 74, Etten-Leur)        (Bisschopsmolenstraat 162, Etten-Leur)

Voor wie is het Onderwijs en Zorgcentrum bedoeld?
Het Onderwijs en Zorgcentrum is bedoeld voor ouders/verzorgers van alle kinderen tussen 2 ½ en
12 jaar in de gemeentes Etten-Leur en Zundert. Alle diensten van het Onderwijs en Zorgcentrum
zijn gratis.
Het Onderwijs en Zorgcentrum is telefonisch bereikbaar op 076 – 5040159
4.4. Meerbegaafdheid

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                            27
We spreken van meerbegaafdheid als een kind op school uitzonderlijke prestaties levert
(aanzienlijk beter dan het gemiddelde van de klas) ofwel in staat moet worden geacht om op
school uitzonderlijke prestaties te leveren. Als school willen we tegemoet komen aan kinderen in
hun onderwijs – en ontwikkelingsbehoeften en willen we omgaan met verschillen. Kinderen die dus
meer aan kunnen, moeten ook met meer bagage op de basisschool aan de slag. Wij zijn als school
goed in staat om voor deze kinderen een aangepast programma op te stellen. In een speciaal
protocol (ter inzage bij de locatiedirecteur) is precies beschreven hoe wij als school te werk gaan.
Eventueel kunnen wij met medewerking van speciale organisaties die zich hierin hebben
gespecialiseerd, een programma opstellen. Hierbij zijn drie voorwaarden belangrijk.
  1. De school neemt na gesprekken met ouders/verzorgers het initiatief om in overleg te
     gaan met de externe organisaties.
  2. Het protocol “externe zorg binnen de school” (bij de locatiedirecteur aanwezig) wordt
     gevolgd.
  3. Gesprekken met externe deskundigen vinden op school plaats tussen 9.00-17.00 uur.4.5. Van basisschool naar voortgezet onderwijs (VO)
De voorlichting aan de ouders/verzorgers ten behoeve van de schoolkeuze
Aan het begin van groep 8 wordt er een informatieavond belegd voor alle ouders, waarop de
volgende onderdelen aan bod komen:
         De CITO eindtoets
         Het drempelonderzoek
         Het schooladvies.
         De VO-scholen in de buurt.
         De structuur van het VO-onderwijs.
         De kijkdagen rond januari / februari op de VO-scholen.
         Het bezoek van groep 8 aan de VO-scholen (al dan niet onder schooltijd.)
               .
Voor 1 mei vinden de schooladviesgesprekken plaats.
De groepsleerkracht geeft dan aan, welke richting van onderwijs
voor het kind waarschijnlijk het beste zal zijn.
Dit advies is gebaseerd op de uitslagen van onderzoeken (CITO
entree groep 7, CITO eindtoets roep 8, leerprestaties
(capaciteiten, leervorderingen), interesse en motivatie en
taakuitoefening van de leerling.

4.6. Buitenschoolse activiteiten voor kinderen.
      Naast inspanning is er ook volop aandacht voor ontspanning zoals:
      Sportdag
      Schoolreis
      Schoolkamp
      Excursies
      Creatieve dagen
      Afsluitende vieringen
      Festiviteiten
      Projectweken
      Bezoek aan bibliotheek
      Culturele uitstapjes

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                          28
      De data van deze buitenschoolse activiteiten staan genoteerd in onze jaarkalender.


4.7. Jeugdgezondheidszorg GGD West Brabant.
De afdeling Jeugd en Gezin (J&G) van de GGD West Brabant onderzoekt alle kinderen op 5-6
jarige leeftijd en 10-11 jarige leeftijd. Zij adviseert ouders, verzorgers, kinderen en scholen bij
het gezond opgroeien van kinderen.

Jeugd en Gezin werkt preventief, dat wil zeggen, uit voorzorg. Alle kinderen worden op
verschillende leeftijden gezien om mogelijke problemen in het opgroeien op het spoor te komen.
Daarnaast helpt J&G bij het bewandelen van de juiste weg als er problemen zijn gesignaleerd.

In schooljaar 2010-2011 worden alle kinderen geboren in 2004 (5-6 jarigen) en 1999 (10-11
jarigen) volgens een nieuwe werkwijze onderzocht.

Uitnodiging voor onderzoek
Voor het onderzoek op school krijgt u een uitnodiging. Hierin wordt uitgelegd hoe het onderzoek
in zijn werk gaat. U krijgt ook een vragenlijst met vragen over de ontwikkeling en gezondheid van
uw kind. Deze lijst moet ingevuld worden en aan de GGD per post teruggestuurd, of aan uw kind
worden meegegeven naar het onderzoek. De leerkracht krijgt zelf ook een lijst waarop hij/ zij
invult bij welke kinderen hij/ zij extra aandacht gewenst vindt. Voordat uw kind op deze lijst
wordt ingevuld, zal de leerkracht dat met u bespreken.

Onderzoek op 5-6 jarige leeftijd en 10-11 jarige leeftijd
Nieuw is dat de doktersassistente ook voor kinderen van 10-11 jarige leeftijd het onderzoek
(screening) uitvoert. Ze doet geen uitgebreid onderzoek, maar kijkt of er aanleiding is om nader
onderzoek door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige te laten doen. Ze bekijkt daarvoor de
vragenlijst en meet de lengte en het gewicht. Bij kinderen van 5-6 jaar worden ook standaard de
ogen getest. Als daar aanleiding toe is, gebeurt dat ook bij de kinderen van 10-11 jaar. Op deze
manier krijgt de doktersassistent een goede indruk van de ontwikkeling en gezondheid van uw
kind. Gezien de aard van de screening is uw aanwezigheid bij het onderzoek niet nodig. Als u dat
wilt kunt u er natuurlijk wel bij aanwezig zijn. U kunt dat aangeven bij het afsprakenbureau (tel.
076-5282486).

Na het onderzoek: resultatenformulier
Na het onderzoek krijgt u per post een brief met de resultaten van het onderzoek thuisgestuurd.
Op deze manier wordt u geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Eventueel volgt later
een uitnodiging voor een spreekuur van de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts.

Folders
GGD West Brabant heeft over verschillende onderwerpen folders met informatie voor ouders. Als
een folder voor u interessant kan zijn, geeft de doktersassistente die mee met de resultaatbrief.
Sommige folders worden aan alle kinderen meegegeven.

Zelf een afspraak maken voor het spreekuur
Ook als uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht op het spreekuur
bij de jeugdarts en/ of de jeugdverpleegkundige. U kunt bellen voor een afspraak naar 076-
5282486. Soms is dit gesprek op het eerstvolgende spreekuur bij de GGD, soms op een nabij
gelegen locatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin.Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                           29
Doorverwijzen naar het spreekuur door een leerkracht
Als de leerkracht van uw zoon of dochter aanleiding ziet voor een onderzoek door een jeugdarts
of jeugdverpleegkundige, zal hij/ zij dit doorgeven aan de GGD. Hij/ zij zal dit altijd eerst met u
overleggen.

Contact
Afspraak op het spreekuur n.a.v. onderzoek doktersassistente (= screening).
Hiervoor hoeft u niet te bellen; u ontvangt automatisch een uitnodiging.

Afspraak op eigen initiatief
Bereikbaar tijdens kantoordagen van 8.30-10.30 uur en 14.30-16.30 uur.
Tel. 076-5282486
e- mail: afsprakenbureauJGZ@ggdwestbrabant.nl


4.8. Hoofdluisbeleid
Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. De data staan vermeld op de
activiteitenkalender. De controle geschiedt door een aantal vaste ouders. Als er bij uw kind
hoofdluis wordt geconstateerd, dan krijgt uw kind een briefje mee naar huis of wordt u
telefonisch hierover ingelicht. Soms wordt ook de GGD om informatie en ondersteuning gevraagd.
Indien u bezwaar hebt tegen het maandelijks controleren op hoofdluis bij uw kind (eren), dient u
dit te melden bij de locatiedirecteur. Verder is er een beleidsstuk op school ter inzage aanwezig
in verband met deze problematiek (het hoofdluisprotocol, ter inzage bij de locatiedirecteur). Uw
kind(eren) krijgen vanuit de school een luizenzak, waar zij hun jas, muts, sjaal etc. kunnen
opbergen aan de kapstok. De luizenzak wordt twee keer per jaar gewassen door de
hoofdluiswerkgroep.


4.9. Veiligheid binnen onze scholen:
In de scholen van Stichting LeerSaam worden regelmatig de door de overheid vastgestelde
veiligheidsvoorschriften gecheckt en eventueel aangepast. Jaarlijks worden
ontruimingsoefeningen met de gehele school uitgevoerd.
Komend schooljaar zullen alle scholen door een gerenommeerd bedrijf gescand worden op de
veiligheid van de kinderen, ouders/verzorgers en personeel in en rondom het schoolgebouw. De
resultaten en eventuele aanbevelingen zullen worden besproken en worden uigevoerd.


5. De ontwikkeling van het onderwijs in de school.
Zelfstandig werken en samenwerkend leren wordt dit schooljaar verder geïmplementeerd. Aan de
ene kant willen we met het zelfstandig werken de zelfstandigheid en de eigen
verantwoordelijkheid bij de kinderen ontwikkelen. Het moet zich dan ook niet tot een bepaald
moment beperken, maar het gaat om attitudevorming bij de leerlingen; aan de andere kant kan de
groepsleerkracht zich op meerdere momenten vrij maken om kinderen extra te begeleiden binnen
de groep. Wij vinden het belangrijk een goede doorlopende lijn in ons onderwijs te hebben. Wij
willen dat dit jaar onder ander verder uitwerken door het klassenmanagement zo aan te passen, in
alle groepen, dat in elke groep in „hoeken‟ gewerkt kan worden.
Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                          30
We gebruiken werkvormen die de leerlingen ertoe aanzetten zo breed mogelijk te leren. Dit houdt
in dat de leerkracht aan de leerlingen een aantal probleemsituaties aanbiedt uit hun leefwereld,
waarop zij dan samen een antwoord zoeken.
                  samenwerkend leren in de onderbouw en bovenbouw6. De effecten/opbrengsten van het onderwijs
6.1. Leerling-gericht
In het voorafgaande deel van deze gids hebben we geprobeerd een beeld te schetsen van de
school en hoe het onderwijs binnen de school vorm krijgt. Automatisch roept dat de vraag op
waartoe al die inspanningen leiden. De overheid heeft het dan over het vermelden van resultaten
in de schoolgids. In onze ogen doen we tekort aan de individuele ontwikkeling van kinderen als we
op schoolniveau cijfers zouden publiceren. We hebben daarom gekozen voor een beschrijving van
resultaten van ons onderwijs die juist de ontwikkeling van het kind in beeld brengt.

“Wat is goed onderwijs?” Om deze vraag te kunnen beantwoorden willen wij eerst iets vertellen
over de wijze waarop wij binnen onze school tegen de ontwikkeling van jonge mensen aankijken en
de rol die het onderwijs daarbij vervult. Ieder kind is uniek met ieders eigen talenten en
mogelijkheden. Ons onderwijs is erop gericht deze talenten te ontwikkelen, opdat “ ieder kan
worden wat hij/zij moet worden”. Goed onderwijs is dus onderwijs dat kinderen de kans geeft
zich harmonisch te ontwikkelen.


6.2. Onderwijsgericht
Hoe kunnen we deze ontwikkeling zichtbaar maken en controleren?
Om de individuele ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van een
leerlingvolgsysteem. Tussentijdse toetsen en instrumenten worden gebruikt om de ontwikkeling
van ieder kind te volgen. We richten ons vooral op de voortgang met lezen, begrijpend lezen,
spelling en rekenen. Ook wordt nauwlettend gevolgd hoe een kind zich sociaal-emotioneel
ontwikkelt. Waar nodig wordt extra zorg besteed aan kinderen. Voor een uitgebreide beschrijving
verwijzen we naar het gedeelte van de schoolgids dat gaat over het volgen van en de zorg voor
kinderen (Zie punt 4 van deze schoolgids).


6.3. Veranderingsdoelen en opbrengsten
Ieder schooljaar stelt de directie van de school een jaarplan op. Hierin staat beschreven, welke
doelen de school op het einde van het schooljaar wilt behalen. Deze doelen kunnen verschillende
onderwerpen bevatten, zoals bijv. verbeteren zorgkwaliteit, invoering nieuwe rekenmethode,

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                         31
afnemen ouderenquête, etc. Op het einde van het schooljaar worden deze doelen met het team
geëvalueerd en eventueel aangepast. Het niet behalen van de opgestelde doelen worden altijd door
argumenten onderbouwd.

In het jaarplan 2009-2010 werden de volgende doelen die we met ons onderwijs willen bereiken
beschreven:
- Starten met invoering van het werken in hoeken in de groepen 1 t/m 4.
- Oriëntatie op de methode Alles-in-1
- Hanteren van procedurele zorgvuldigheid, werken met zorgmap, duidelijke dossiervorming.
- Het team verdiept zich in het nieuwe digitale observatie en volgsysteem ZIEN van Parnassys,
  waardoor leerlingen beter kunnen worden begeleid in hun sociaal emotionele ontwikkeling.
- Er wordt een begin gemaakt met het behalen van het Brabants Veiligheids Label.
- Al deze doelen zijn gehaald of worden dit schooljaar verder uitgebreid.

Overzicht van de verbeterpunten/doelen die we dit schooljaar (2010-2011) aan de orde gaan
stellen:
- Voortzetting van het samenwerkend leren in alle groepen, zichtbaar maken van de werkwijze
  in de groep door middel van klasseninrichting.
- Werken met de methode Alles-in-1 in de groepen 5 t/m 8.
- Hanteren van procedurele zorgvuldigheid, werken met de zorgmap, duidelijke dossiervorming.
- Planmatig werken in de groepen.
- Verbeteren van onze handelingsplannen voor de zorgleerlingen.
- Werken met het digitale observatie en volgsysteem ZIEN, van parnassys.
- Voortzetting met de verkeersactiviteiten met als doel het Brabants Veiligheids Label (BVL) te
  halen.
- Bijhouden van de KIK – kaarten (Kwaliteit in Kaart).

Opbrengsten
De inspectie controleert ieder jaar alle scholen. Eens in de 4 jaar wordt de school gerichter
gecontroleerd zodat alle scholen aan bod komen. Het laatste onderzoek van de inspectie (verslag
van april 2010) geeft aan dat onze school naar behoren presteert gezien de resultaten van onze
leerlingen. Via ons jaarplan en verbeterdoelen gaan we aan de slag met de aantekeningen van de
inspectie. Wij maken gebruik van de CITO-eindtoets om de resultaten aan het eind van de
schoolperiode te bepalen. In de afgelopen drie jaar blijken de gemiddelde resultaten rond het
gemiddelde te liggen op grond van de kernmerken die van de leerling-populatie verwacht mag
worden. Voor een oordeel over de opbrengsten gedurende de schoolperiode baseert de inspectie
zich op de resultaten voor technisch lezen in groep 3 en 4 en begrijpend lezen in groep 6 en voor
rekenen in groep 4 en 6. De resultaten zijn ook hier voldoende.
7. Ons team.

7.1. Groepsindeling en formatie.
                                  Maandag, dinsdag, donderdag en
(Vervangend) locatiedirecteur         Diana van der Beek
                                  vrijdagochtend.

                                  maandag - dinsdag - woensdag -
groep 1/2                   Jolanda Hofstra
                                  donderdag

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                             32
Groep 2/3                   Madelon Homs     maandag – dinsdag – (woensdag)

                        Hanneke v.d. Schoot  (woensdag) – donderdag – vrijdag

Groep 4/5                   Hetty Middelkoop   maandag – dinsdag –(woensdag)

                        Nienke Janssen    (woensdag) – donderdag - vrijdag

Groep 5/6                   Carina Koenraadt   Maandag – dinsdag – (woensdag)

                        Jennie van Gils    Woensdag – donderdag - vrijdag

Groep 7/8                   Bibiche Verberk    Maandag t/m vrijdag

Intern Begeleider
                        Angelique van Dijk  maandag –(woensdag) - vrijdag
Remedial Teacher

                                   maandag – vrijdag (ondersteuning in
Onderwijsassistente              Ans Jansen
                                   groep 2/3)

Ondersteunende                            maandag- t/m vrijdagochtend met
               Leny Molenaar
administratieve werkzaamheden                    uitzondering van woensdag

                                   maandag- t/m vrijdagmiddag met
Conciërge                   Ries Verstijlen
                                   uitzondering van woensdag

                                   Maandag, dinsdag, donderdag en
Gedragsspecialist               Diana van der Beek
                                   vrijdagochtend.

                                   maandag - dinsdag - woensdag -
Vertrouwenspersoon               Jolanda Hofstra
                                   donderdag


7.2. Wijze van vervanging
In het door de bestuurscommissie van Stichting LeerSaam vastgesteld beleid “Procedure bij
vervanging” staat een overzicht van stappen die genomen moeten worden bij ziekte of verlof van
de leerkrachten op de scholen van Openbaar Onderwijs te Etten-Leur.
Het uitgangspunt hierbij is, dat getracht moet worden om in eerste instantie de vervanging op
schoolniveau te regelen. Wij maken gebruik van de „Vervangingspool‟. Zij regelen voor onze school
de vervangingen bij ziektes, studies etc. Is vervanging niet mogelijk, dan pas zal op
bestuursniveau naar een oplossing gezocht moeten worden.
Voor inzage in het beleidsstuk “Procedure bij vervanging van leerkrachten”kunt u terecht bij de
locatiedirecteur.


7.3. De begeleiding en inzet van stagiaires
Elk jaar lopen op onze school studenten van verschillende opleidingen stage.
De leerkracht beoordeelt van tevoren of de les gegeven mag worden. Tijdens het lesgeven van de
student beoordeelt de leerkracht de les op inhoud, didactiek, spraakgebruik, contact met
kinderen en pedagogische houding.


Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                              33
De eindverantwoording van de lessen blijft in handen van de leerkracht.


7.4. Scholing van leraren.
Nascholing is er op gericht de vakkennis op peil te houden van het team en de directie.
Aan de hand van thema´s en veranderingen in het onderwijs wordt daarvoor de juiste scholing
voor het team en voor iedere leerkracht apart in overleg uitgezocht. De studiedagen staan
gepland in onze jaarkalender.


8. De ouders/verzorgers

8.1. Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers
Een actieve betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de ontwikkelingen op onze school vinden
wij van groot belang. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en vorming van
hun kind; het onderwijs is een verlengde hiervan.
Een goed contact tussen ouders/verzorgers en school is ook essentieel voor goed onderwijs.
Ouders/verzorgers weten door dit contact waar de leerkrachten en de kinderen op school mee
bezig zijn.

Ook dit jaar organiseren we weer regelmatig inloop/koffie ochtenden voor ouders/verzorgers,
waarbij de koffie voor u klaarstaat.


8.2. Informatievoorziening aan de ouders/verzorgers
8.2.1.         Informatievoorziening van ouders/verzorgers naar school
Voor de school is het belangrijk dat ouders overdag altijd bereikbaar zijn.
Er kan met kinderen iets gebeuren, waardoor het van belang is dat ouders/verzorgers gebeld
kunnen worden. Te denken valt aan kinderen die ziek worden.
Als de administratieve gegevens van het gezin veranderen moet dit tijdig worden doorgegeven aan
de school (denk met name ook aan veranderende 06 nummers!)


8.2.2.         Informatievoorziening van school naar ouders/verzorgers
Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij een kennismakings- en informatieavond. Dit
schooljaar is dit gepland op dinsdag 21 september 2010. U wordt dan op de hoogte gebracht van
allerlei onderwijskundige en huishoudelijke zaken die in het komende schooljaar in de groep van
uw kind van belang zijn. Tevens zal de OR en MR zich op deze avond presenteren.
Daarnaast bestaat uiteraard altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een
persoonlijke kennismaking met de groepsleerkracht van uw zoon of dochter.


8.2.3.         Rapport
Regelmatig wordt er leerlingenwerk meegegeven dat op school is gemaakt. In elk geval
voorafgaand aan elk rapport gaan de schriften en eventueel ander werk mee naar huis ter inzage
(zie hiervoor de jaarkalender).
De twee eerste rapporten krijgen de ouders/verzorgers mee na het 10-minutengesprek (zie onze
activiteitenkalender) en het laatste rapport krijgen de kinderen mee in de voorlaatste week voor
de grote vakantie.
Er is dus geen extra oudergesprek gepland voor de bespreking van het laatste rapport. Echter, op
verzoek van de leerkrachten of op verzoek van de ouder(s) wordt altijd een gesprek ingepland. U
kunt hiervoor contact opnemen met de leerkracht van uw kind.


Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                        34
Naast de reguliere rapportbesprekingen is er altijd de mogelijkheid om met de leerkracht over
het welbevinden van uw kind te spreken. U kunt hiervoor een afspraak maken met de leerkracht.
Indien de leerkracht het nodig acht, zal hij/zij de ouders/verzorgers uitnodigen voor een
gesprek.
Wanneer u het niet eens bent met een bepaalde activiteit / handeling m.b.t. uw kind bespreekt u
dit eerst met de leerkracht van uw kind. Mocht dit gesprek geen opheldering geven, kan er samen
met ouders en/of leerkracht een gesprek geregeld worden met de locatiedirecteur.


8.2.4.         Schoolgids
Algemene informatie over de school kunt u ook vinden in deze schoolgids.
Elk jaar wordt onze schoolgids herzien. Dit gebeurt door de locatiedirecteur. Bij de MR wordt na
eventuele correctie om instemming gevraagd. Bij vaststelling wordt de gids gedrukt.
Na de zomervakantie kunt u schoolgids afhalen bij de administratie van onze school. Ook via
internet kunt u de gids bekijken op onze site: www.springplankettenleur.nl.
De nieuwe ouders/verzorgers krijgen de laatste versie op verzoek thuis gestuurd of deze wordt
aangeboden tijdens hun eerste oriënterend bezoek aan school.


8.2.5.         Infobulletin
Elke maand krijgt ieder gezin een infobulletin. Hierin houden wij u op de hoogte van alle
gebeurtenissen in de school. Dit infobulletin kunt u ook vinden op onze schoolsite.


8.3. Inspraak.
8.3.1.         De ouderraad (OR):
Op onze school is een ouderraad (OR) actief, samengesteld uit ouders/verzorgers van leerlingen,
die onze school bezoeken. De samenstelling ziet er momenteel als volgt uit:

      1. Danny Hagendoorn-Leenen, lid
      2. Jolanda Stoffelen, secretaris
      3. Hannah Heijmans-Schoonevelt, lid
      4. Rosalinde Oostenrijk-Bos, voorzitter
      5. Deborah Beeke-Vleesch du Bois, lid
      6. Jolanda de Jong, lid
      7. Carola Paulis, penningmeester      De OR heeft de volgende taken:
      *   Het bevorderen van belangstelling en betrokkenheid voor het onderwijs bij de
         ouders van de leerlingen op onze school (ouderparticipatie).
      *   Het ondersteunen van het team bij vele activiteiten in en buiten de school.
      *   Het adviseren van de MR.

      Op de volgende manieren worden deze taken verwezenlijkt:
      *   De OR organiseert de jaarvergadering van ouders/verzorgers, waar de activiteiten
          en het beheer van de gelden worden verantwoord en, indien nodig, verkiezingen
          voor nieuwe leden worden gehouden.
      *   De OR beheert de vrijwillige ouderbijdrage voor het schoolfonds.
      *   De OR assisteert bij het organiseren van alle feesten en festiviteiten die op school
          plaats vinden, zoals: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Avondvierdaagse, Feestweek.
      *   De OR vertegenwoordigt de ouders/verzorgers bij jubilea, afscheid, ziekte van
          personeel en leerlingen.

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                           35
      *      De OR stelt zich open voor ouders/verzorgers, die vragen, opmerkingen of klachten
             hebben en zal deze met de schoolleiding en/of medezeggenschapsraad (MR)
             bespreken en waar mogelijk oplossen.


8.3.2.         De medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan bestaande uit ouders/verzorgers van leerlingen die
onze school bezoeken en leerkrachten.
De samenstelling is momenteel:

De leden vanuit de ouders:
  -   John Verhoeven                 Secretaris MR
  -   Lilian van Doorenmalen             tevens GMR lid

De leden vanuit het team:
  -   Hanneke van der schoot             Voorzitter MR / tevens GMR lid
  -   Bibiche Verberk                 MR lid

De MR heeft de volgende taak:
    De MR moet zich informeren, voorstellen doen en /of standpunten kenbaar maken over
     zaken betreffende de organisatie en gang van zaken op school Hiertoe heeft de MR
     advies-, instemmings- en initiatiefrecht.

Op de volgende manieren worden deze taken verwezenlijkt:
     De MR belegt vergaderingen, welke openbaar zijn. Bij de secretaris van de MR kunt u
     aangeven bij als u bij een vergadering aanwezig wilt zijn. De verslagen daarvan worden
     op de publicatieborden opgehangen. Jaarlijks vinden verkiezingen plaats i.v.m. eventuele
     aftredende ouderleden.
     De MR onderhoudt contacten met de bestuurscommissie, het team, de ouderraad en de
     MR-en van de andere openbare scholen in Etten-Leur.
     De MR stelt zich open voor ouders/verzorgers die vragen, opmerkingen en suggesties
     schriftelijk bij de MR willen indienen, liefst ondertekend.8.3.3.         De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een orgaan bestaande uit ouders en
leerkrachten. Deze ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigers van de MR's van Stichting
LeerSaam.

De samenstelling is momenteel:


GMR leden                   Ouder/   School       Taak-
                        personeel           verdeling

Hanneke van der Schoot             Personeel  De  Springplank  Secretaris
Lilian van Doorenmalen             Ouder    De  Springplank  Voorzitter
Rixt Kalis-Wietsma               Personeel  De  Leest     Lid
Erik van Batenburg               Ouder    De  Leest     Lid
Yvonne van den Bosch              Personeel  De  Melodie    Lid
Peter Paardekooper               Ouder    De  Melodie    Lid

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                             36
Fenna van Wijk                 Personeel  De Toverlaars  Notulant
Toine Witters                 Ouder    De Toverlaars  lidDe GMR heeft de volgende taak:
De GMR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn
voor de openbare scholen van Etten-Leur. Zij is bevoegd over deze aangelegenheden aan de
bestuurscommissie voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.

Op de volgende manieren wordt deze taak verwezenlijkt:
- De GMR belegt vergaderingen welke openbaar zijn, op aanvraag bij de secretaris van de GMR.
  De agenda en verslagen daarvan worden op de publicatieborden van de scholen opgehangen.
  Jaarlijks vinden verkiezingen plaats i.v.m. eventuele aftredende leden.
- De GMR onderhoudt contacten met de MR-en, bestuurscommissie en het managementteam van
  Stichting LeerSaam van Etten-Leur.
- De GMR stelt zich open voor ouders/verzorgers en personeel die vragen, opmerkingen en
  suggesties bij de GMR willen indienen, liefst ondertekend.


8.4. Ouderactiviteiten.
Een actieve betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school vinden wij van groot belang.
Er zijn naast de activiteiten in OR en MR een groot aantal mogelijkheden om actief als
ouder/verzorger op school hulp te verlenen zoals:
    * assisteren bij festiviteiten (carnaval, sportdag, schoolreis, schoolkamp etc.)
    * het opknappen van klusjes (materialen herstellen, boeken kaften e.d.)
    * indien nodig het samenstellen en vervaardigen van de schoolkrant
    * hulp bij knutselmiddagen
    * hulp bij overige ouderactiviteiten (computer, documentatiecentrum e.d.)
    * hulp bij overblijven
    * Verkeersouders
    * Begeleiden bij uitstapjes en/of excursies
    * schoonmaakactiviteiten

In het begin van het jaar krijgen alle ouders/verzorgers de gelegenheid zich als hulpouder voor de
diverse activiteiten op te geven door middel van een „activiteitenformulier‟. Tevens wordt dit
formulier bijgevoegd in het kennismakingspakketje voor nieuwe ouders/verzorgers.


8.5. Overblijven
Informatie Tussenschoolse Opvang(TSO) Surplus Kinderopvang
Inschrijving
U kunt uw kind aanmelden voor TSO middels een aanmeldingsformulier, te verkrijgen bij het
TSO-team op school of te downloaden van de website van onze school. U kunt hierop aangeven of
u elke week of af en toe (flexibel) TSO nodig heeft. Uw aanmeldformulier wordt verwerkt door
het administratiekantoor.

Na aanmelding via het aanmeldingsformulier wordt uw gezinsnaam ingevoerd in een digitaal
systeem en krijgt u een uniek overblijfnummer toegewezen.
Er wordt een digitale overblijfkaart per gezin aangemaakt. De kaart geeft u een overzicht op
welke dagen uw kind(eren) zijn overgebleven, wanneer u saldo heeft ingekocht en welk(e)
kind(eren) uit het gezin gebruik maken van het overblijven.


Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                          37
Elke maand ontvangt u een digitale overblijfkaart per e-mail (indien u dit heeft ingevuld op uw
aanmeldingsformulier) of een geprinte versie die aan uw jongste kind wordt meegegeven. De
eerste keer dat u deze digitale overblijfkaart ontvangt, zal deze begeleid worden door een
uitgebreide toelichting.
Indien u zich al wel heeft aangemeld, maar er gaat nog een gezinslid starten met overblijven, dan
kunt u een aanmeldingsformulier broertje/zusje invullen (te verkrijgen bij het TSO-team).

Begeleiding
De kinderen worden tijdens het overblijven begeleid door vrijwilligers die werkzaam zijn voor
Surplus. Zij worden door ons geselecteerd en ingezet. We letten hierbij op een aantal
vaardigheden. Zo dienen vrijwilligers o.a. goed Nederlands te spreken, sociaal vaardig te zijn en
enig inzicht te hebben in de belevingswereld van kinderen.
Ze krijgen diverse cursussen op het gebied van kinderopvang aangeboden en worden aangestuurd
door een professionele beroepskracht van onze buitenschoolse opvang.

Deze pedagogisch medewerkster is aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders/verzorgers,
verzorgt administratie op school en begeleidt vrijwilligers in hun omgang met de kinderen.
Elke vrijwilliger heeft een eigen groepje kinderen. Zo hebben de kinderen een vast gezicht aan
tafel staan en bouwen zij een band op.

Eten en drinken
De kinderen dienen zelf eten en drinken mee te nemen. De vrijwilligers zien er op toe dat zij dit
rustig op kunnen eten en drinken. Wij vinden verantwoorde voeding in de pauze erg belangrijk en
zien daarom het liefst zo min mogelijk snoepgoed tijdens de lunch.
De kinderen eten in groepjes. Na het eten gaan ze buitenspelen, tenzij het weer te slecht is. Dan
worden er binnen spelletjes gedaan.

Betaling
U kunt saldo inkopen voor het overblijven van uw kind(eren) door een aantal overblijfbeurten in te
kopen (is altijd een veelvoud van het tarief).
Het bedrag kunt u overmaken op een speciaal daarvoor geopende bankrekening, het nummer vindt
u op het aanmeldingsformulier.
Vermeld u bij de storting alstublieft uw unieke overblijfnummer. Heeft u dit nog niet ontvangen
of is dit niet bekend bij u, zet u dan de naam van het jongste kind en de groep erbij. Hiermee kan
uw storting snel herkend en geregistreerd worden.

Het administratiekantoor verwerkt de aanwezigheid van uw kind op de strippenkaart. Wanneer uw
tegoed bijna op, ontvangt u een herinnering dat u nieuw tegoed dient in te kopen.

Korting
Klanten die al gebruik maken van onze kinderdagopvang Surplus of gastouderopvang profiteren
van een aantrekkelijke korting. Om in aanmerking te komen voor deze korting dient u op het
aanmeldingsformulier het debiteurnummer waarmee u bekend bent bij Surplus Kinderopvang te
noteren.

Flexibele afname
Weet u nog niet exact wanneer er overgebleven wordt of zal dit incidenteel zijn, dan kunt u dit
aangeven op het aanmeldingsformulier als “flexibel”. U dient dan wel van te voren aan de
pedagogisch medewerkster door te geven wanneer er overgebleven wordt.
Strippenkaarten blijven een hele schoolcarrière geldig.

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                         38
Afmelden
Indien uw kind niet naar de TSO komt, verzoeken wij u dit vooraf telefonisch door te geven aan
de pedagogisch medewerkster van Surplus Kinderopvang op school. Wij verwachten uw kind en
wanneer het niet naar de TSO komt zorgt dit voor onrust. Bovendien wordt er ook niets van uw
tegoed afgeschreven als u uw kind vooraf heeft afgemeld.Extra of een andere dag
Indien u op een andere dag dan gebruikelijk opvang nodig heeft, vragen wij u uw kind vooraf aan
te melden.
De aanmelding voor de extra opvang dient minimaal één week vooraf bekend te zijn bij de
pedagogisch medewerkster, zodat zij deze tijdig kan verwerken op de daglijsten. U kunt uw kind
telefonisch of schriftelijk bij de pedagogisch medewerkster op school aanmelden of bij de
administratie van onze school. Zij noteert de aanmelding op de presentielijst en de extra opvang
wordt achteraf in rekening gebracht.

Contact
Heeft u nog vragen over de TSO-administratie, dan kunt u contact opnemen met Ria Mureau van
Murlen dienstverlening. Telefoonnummer is (076) 593 56 84 of per e-mail naar
murlen@murlendienstverlening.com (dagelijks bereikbaar van 8.00 uur tot 22.00 uur).

Indien u praktische vragen of opmerkingen heeft, uw kind extra wilt aanmelden of wilt afmelden,
dan kunt u contact opnemen met de pedagogisch medewerkers op school. Zij zijn, m.u.v. woensdag,
te bereiken tussen 11:45 en 13:15 uur. Daarbuiten kunt u de voicemail inspreken.
Als uw kind op de Springplank zit belt u 06 5100 8920.

De wettelijke aansprakelijkheid tijdens het overblijven.
Gedurende de schooltijden is uw kind in veilige handen. Een ongeluk zit echter in een klein hoekje.
Kinderen kunnen tegen elkaar opbotsen tijdens een spel op de speelplaats, zij kunnen bij het vallen
verkeerd terecht komen, etc. Veelal zal de verzekering van de school of in speciale gevallen de
WA-verzekering van uw kind de schade dekken. Helaas moeten wij uit ervaring constateren, dat
bij bijzondere gevallen de volledige schade niet vergoed wordt. Wij raden u daarom aan om voor
deze gevallen een schoolongevallenverzekering af te sluiten. Informatie hierover is op school te
verkrijgen.


8.6. Contact en overleg leerkrachten en ouders/verzorgers over het
kind
8.6.1.         Algemeen.
Een goed contact met de ouders/verzorgers wordt door ons zeer op prijs gesteld. Middels het
leerling-rapport wordt u op de hoogte gebracht van de vorderingen van uw kind.
Het is echter van belang, dat de ouders/verzorgers de school inlichten over de omstandigheden
die voor de begeleiding van hun kind een rol spelen. Tenslotte is het prettig indien
ouders/verzorgers ook tussentijds met vragen over hun kind of leerprogramma bij de
groepsleerkracht terechtkunnen. In verband hiermee geldt dat de ouders na schooltijd (bij
voorkeur 's middags) altijd met de betreffende leerkracht een afspraak kunnen maken; dit kan
telefonisch of schriftelijk.


8.7. Klachtenprocedure.

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                         39
In het kader van de kwaliteitswet is iedere school verplicht een klachtenregeling te hanteren voor
alle mogelijke klachten die op een school kunnen afkomen.
Schoolbesturen zijn verplicht maatregelen te treffen ter bescherming van personeel en leerlingen
tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld. De wet onderscheidt twee soorten klachten, nl.
het Algemeen Klachtrecht en klachten op het gebied van seksuele intimidatie.
Seksuele intimidatie en seksueel machtsmisbruik bij jongeren
Veiligheid is een basisbehoefte van iedereen. Bij gebrek aan veiligheid kun je niet goed
functioneren. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen op school. Seksuele
intimidatie en seksueel machtsmisbruik zorgen voor een gevoel van onveiligheid en vormen een
bedreiging voor de ontwikkeling van iedereen die hiermee geconfronteerd wordt.

Wat verstaan we onder seksuele intimidatie en seksueel machtsmisbruik?
Seksuele intimidatie is ongewenste seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal,
fysiek of non-verbaal gedrag. Voorbeelden van verbaal intimiderend gedrag zijn: opmerkingen over
uiterlijk en/of kleding, seksueel getinte opmerkingen en intieme vragen stellen. Voorbeelden van
fysiek intimiderend gedrag zijn: moedwillig botsen, tegen de billen slaan en onzedelijk betasten.
Voorbeelden van non-verbaal intimiderend gedrag zijn: in kleding gluren en seksueel getinte
cadeautjes geven, dicht bij staan.

Wat te doen als u te maken krijgt met seksuele intimidatie?
Als u te maken krijgt met seksuele intimidatie zijn er 3 mogelijkheden:

a) De contactpersoon (interne vertrouwenspersoon) van de school
Op onze school is de contactpersoon, ook wel interne vertrouwenspersoon genoemd, Jolanda
Hofstra, te bereiken telefonisch: 076/5040422 (op maandag t/m donderdag) of via mail
jhofstra@springplankettenleur.nl.
Zij kan luisteren naar de klacht van u of uw kind en u doorverwijzen naar de externe
vertrouwenspersoon van de GGD en/of naar de vertrouwensinspecteur.
Let op: Sommige vormen van seksuele intimidatie zijn volgens de wet strafbaar. We spreken dan
van een zedenmisdrijf of wel een strafbaar feit. Als u bij de contactpersoon van de school
melding maakt van een strafbaar feit (ontucht, aanranding, verkrachting) is deze persoon
verplicht dit te melden aan het bestuur. Het bestuur is op zijn beurt verplicht hierover de
vertrouwensinspecteur van het onderwijs te raadplegen. Als zij beiden vermoeden dat hier sprake
is van een strafbaar feit is het bestuur verplicht hiervan aangifte te doen bij justitie.

b) De externe vertrouwenspersoon van de GGD
Wilt u liever eerst een en ander vertrouwelijk bespreken dan kunt u het beste direct contact
opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de GGD. Deze heeft namelijk niet de
verplichting te melden bij het bestuur en hoeft ook geen aangifte te doen bij justitie. U kunt een
beroep op de GGD doen indien het seksuele intimidatie en/of seksueel machtsmisbruik betreft,
waarbij kind en school zijn betrokken. De Externe Vertrouwenspersoon van de GGD zal samen met
u bekijken wat er aan de hand is en welke stappen er gezet kunnen worden.
U kunt hiervoor het centraal meldpunt bellen in Breda, tel. 076-5282241. Zij zorgen
vervolgens dat u teruggebeld wordt door één van de medewerk(st)ers van de GGD (artsen en
verpleegkundigen) die deskundig zijn op dit gebied.

c) De vertrouwensinspecteur van het onderwijs


Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                         40
Voor advies kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van het
onderwijs: 0900-1113111.
Ook deze personen hebben geen meld- en aangifteplicht.

Hoe dan verder?
Wilt u een officiële klacht indienen dan kunt u terecht bij een klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs
Postbus 162,3440 AD Woerden Tel 0348 405245 / Fax 0348 405244
De externe vertrouwenspersoon van de GGD kan u hierbij desgewenst begeleiding geven.Overige klachten
Voor klachten over het onderwijs, het beleid van de school kunt u in eerste instantie terecht bij
uw groepsleerkracht en is uw probleem dan nog niet opgelost, dan kunt u aankloppen bij uw
locatiedirecteur of directie.

            Waar kunt u terecht   Waar kunt u     Klachten over    Persoonlijke
Waar kunt u terecht?
            met klachten over    terecht met     ongewenst gedrag   problemen in de
            schoolorganisatorisch  klachten over    op school, pesten,  thuissituatie:
            e maatregelen/     onheuse bejegening  agressie, geweld,  depressiviteit,
            nalatigheid                 discriminatie,    eetstoornissen,
            Bijvoorbeeld:      Bijvoorbeeld:    racisme.       misbruik,
            roosters,        toetsing,                 mishandeling
            schoolgebouw      beoordeling,
                        bestraffing
1           leerkracht       leerkracht      Leerkracht;     Leerkracht
                                  schoolleiding
2                                  Contactpersoon    Intern begeleider
                                  Intern begeleider
3           Schoolleiding      Schoolleiding               O & ZC
                                             (Onderwijs en
                                             Zorgcentrum)
                                             Schoolmaatschappelij
                                             k werk
3           Interne         Interne       Interne       Interne
            vertrouwenspersoon   vertrouwenspersoon  vertrouwenspersoon  vertrouwenspersoon
4           Bestuur / bevoegd    Bestuur / bevoegd  Bestuur / bevoegd  Externe hulpverlening,
            gezag          gezag        gezag        bijvoorbeeld
                                             Jeugdzorg, AMK
5           Klachtencommissie       Klachtencommissie,
                        Klachtencommissie             Politie, justitie
                           bij strafbare
                           feiten: politie,
                           justitie
Voor belangstellenden is de klachtenregeling ter inzage bij de directie. Met vragen kunt u terecht
bij de directie of bij bovenstaande contactpersoon.8.8. Ouderbijdrage.
In samenwerking met het team organiseert de Ouderraad van de Springplank een groot aantal
extra activiteiten. Te denken valt hierbij aan de sportdag, de schoolreis, het schoolkamp van


Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                                41
groep 8 en diverse festiviteiten. Deze extra activiteiten worden voor het belangrijkste deel
bekostigd door de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast ontvangt de Ouderraad een bijdrage van
de gemeente op basis van het aantal leerlingen van de school.

Ouders/verzorgers kunnen er voor kiezen om de ouderbijdrage niet of gedeeltelijk te betalen.
Een gevolg is dan wel dat de school kan besluiten een leerling niet te laten deelnemen aan de
activiteit(en) waarvoor niet betaald is.

Dit schoolfonds wordt beheerd door de ouderraad; de bijdrage wordt vastgesteld op de algemene
ouderavond en is voor dit schooljaar € 34,50 euro per kind, inclusief de kosten voor de schoolreis
en schoolkamp in groep 8.

Het bedrag is afhankelijk van de datum van inschrijving van uw kind. Is uw kind gedurende het
schooljaar ingeschreven, dan is de ouderbijdrage als volgt:
Ingeschreven per 1e schooldag        € 34,50
Ingeschreven na 1 januari 2011    € 17,25

Het bankrekeningnummer is: 56.72.43.885 t.n.v. OR OBS de Springplank.
Mocht betaling in een keer voor u moeilijk zijn, dan kunt u contact opnemen met de
penningmeester van de OR ( gespreide betaling).


8.9. Sponsorbeleid.
Stichting LeerSaam Etten-Leur conformeert zich aan het “Convenant scholen voor primair en
voortgezet onderwijs en sponsoring” van 13 februari 2002.
Dit houdt onder meer in dat:
- sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
  onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen;
- sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de rechtspersoon van wie de
  school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs;
- de school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren.

Sponsors dienen de uitgangspunten van het convenant te accepteren. Indien u of anderen de
school wil sponsoren kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur.9. Regeling school- en vakantietijden
9.1. Schooltijden en vakanties
De schooltijden zijn als volgt:
„s morgens: 8.45 - 12.15 uur (binnenkomen vanaf 8.35)
„s middags: 13.15 - 15.15 uur (binnenkomen vanaf 13.05)
woensdag les tot 12.30 uur

De jongste kleuters (groep 1) zijn op vrijdag vrij.
Vakanties en vrije dagen 2010-2011
Herfstvakantie            25 oktober 2010 t/m 29 oktober 2010
Kerstvakantie             Vrijdag 24 december 2010 t/m 7 januari 2011
Studiedag               Woensdag 26 januari 2011
Carnavalsvakantie           Vrijdag 4 maart 2011 t/m 11 maart 2011
Studiedag               Vrijdag 25 maart 2011

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                         42
Goede vrijdag             Vrijdag 22 april 2011
2e Paasdag              Maandag 25 april 2011
Meivakantie              2 mei 2011 t/m 13 mei 2011
Hemelvaart              2 en 3 juni 2011
2e Pinksterdag            Maandag 13 juni 2011
Studiedag               Vrijdag 24 juni 2011
Zomervakantie             8 juli 2011 (vanaf 12.15 uur) t/m 19 augustus 2011

Groep 1 is elke vrijdag vrij.
Vrije vrijdagen groep 2;
15 oktober 2010
12 november 2010 en 26 november 2010
10 december 2010
21 januari 2011
4 februari 2011 en 18 februari 2011
8 april 2011
27 mei 2011


9.1.1.         Effectieve onderwijstijd
Op onze school streven wij ernaar om de onderwijstijd die wij ter beschikking hebben zo
effectief mogelijk te benutten. De volgende maatregelen/regels hebben wij hiervoor
getroffen/opgesteld

Schooltijden
Groep 1, 2, 3
      * „s Ochtends om 8.35 en ‟s middags om 13.05 uur gaat de deur open bij de kleuteringang.
       U kunt uw kind dan naar de klas brengen; u heeft dan de gelegenheid om de leerkracht
       iets te vragen of mede te delen wat van belang is. Ook de kinderen die overblijven gaan
       om 13.05 uur naar de klas.
      * Om uiterlijk 8.45 uur en 13.15 uur gaan de leerkrachten met de les beginnen; de
       kinderen moeten zich dan in hun eigen lokaal bevinden.
      * Bij het ophalen van uw kind (om 12.15 of 15.15 uur) komt uw kind onder begeleiding van
       de leerkracht naar buiten.

Groep 4 t/m 8:
      * De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen vanaf 8.35 uur en 13.05 uur binnen komen. Zij gaan
       dan naar hun eigen lokaal. Ook zij hebben, net als de groepen 1-2 en 3 een inloop. Om
       8.45 uur en om 13.15 uur moeten alle leerlingen in hun eigen lokaal aanwezig zijn. De
       inloopactiviteit kan inhoudelijk wat langer duren b.v. tot 9.00 uur. Dit zal mede afhangen
       van de inhoud van de activiteit.
       Overblijvers gaan ‟s middags om 13.05 uur naar hun eigen lokaal.
      * Omdat de kinderen niet meer eerst naar de speelplaats gaan, is er vóór aanvang van de
       lessen geen surveillance meer buiten.
      * Ook bij deze groepen lopen de leerkrachten na schooltijd mee naar buiten.


9.1.2.         Effectieve onderwijstijd bij gym- en zwemlessen
      * De gymlessen vinden plaats in het gymnastieklokaal. Dit gymnastieklokaal bevindt zich
       naast de school. Van tijdverlies (om naar het gymnastieklokaal te lopen en terug naar
       school) is geen sprake.Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                           43
      * Groep 4 krijgt 1 keer per week zwemonderwijs, gedurende 20 weken. Dit jaar betekent
       dat tot medio februari 2011; hiervoor is ongeveer 1 ½ uur ingeroosterd: de zwemles
       duurt 45 minuten, de reistijd (met de bus) en omkleedtijd duurt eveneens 30 minuten.


9.1.3.         Aantal lesuren
Het ministerie heeft besloten dat leerlingen in de groepen 1 tot en met 4 in deze vier jaar
minstens 3520 uur les moeten krijgen en minimaal 880 uur per jaar.
Leerlingen in groepen 5 tot en met 8 moeten in 4 jaar 3760 uur les krijgen en per jaar minimaal
940 uur.
In de groepen 3 tot en met 8 mag dan gedurende maximaal 7 weken per jaar een 4-daagse
lesweek gelden.
Wij hebben er voor gekozen dit schooljaar op de bestaande manier door te gaan. Dus niet
gedurende 7 weken een 4-daagse lesweek voor iedereen in te voeren.
De uren die boven het minimum aantal uren vallen, kunnen eventueel ingevuld worden voor
studiemiddagen van de leerkrachten. De leerlingen hebben dan vrij. Studiedagen zijn terug te
vinden op het jaarrooster of worden ruim van tevoren middels de nieuwsbrief bekend gemaakt.


9.1.4.         Schoolverzuim.
Wanneer uw zoon/dochter vanwege ziekte of om andere redenen de school niet kan bezoeken,
verzoeken wij u dit graag telefonisch (voor schooltijd), per mail of schriftelijk te melden voor
8.45 uur.

Het aanvragen van buitengewoon verlof dient schriftelijk te geschieden bij de locatie
directeur. Het betreft hier verlof in geval van bijzondere (familie) omstandigheden (jubilea,
overlijden; huwelijk e.d.) Slechts voor speciale redenen kan een leerling verlof opnemen.

Met nadruk wijzen wij u erop, dat ingevolge de leerplichtwet (geldend vanaf 5- jarige leeftijd) er
geen gegronde redenen zijn om buiten de reguliere schoolvakanties nog verlof voor vakantie te
verlenen.
Alléén wegens de specifieke aard van het beroep van ouders/verzorgers of één van hen, is het
slechts mogelijk buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. (Denk hierbij aan seizoengebonden
arbeid, zoals landbouwers, campingbeheerder etc.)
Indien om buitengewoon verlof wordt verzocht dient men dit ruim van tevoren schriftelijk aan de
locatiedirecteur voor te leggen. Ook een werkgeversverklaring is dan noodzakelijk.
Bij overtreding hiervan kan de leerplichtambtenaar proces-verbaal opmaken waarna de officier
van Justitie bij de rechtbank vervolging in kan stellen.
Aanvraagformulieren voor buitengewoon verlof zijn bij de administratie verkrijgbaar of te
downloaden van onze site.


9.1.5.         Vrijstelling van onderwijsactiviteiten
Uw kind kan vrijstelling van bepaalde onderwijskundige taken krijgen op religieuze of fysieke
gronden. Dit betekent dat uw kind niet hoeft deel te nemen aan bepaalde schoolse activiteiten,
wanneer dit in strijd is met uw religieuze overtuiging of als dit wegens fysieke gesteldheid van uw
kind niet mogelijk is.
Deze vrijstelling is alleen te verkrijgen in overleg met de locatiedirecteur. Bij vrijstelling zal de
school voor vervangende activiteiten zorgen. Het kind is dan gewoon op school aanwezig.


9.2. Spreekuur locatiedirecteur.
Indien u een gesprek wilt met de vervangend locatie directeur mevr. Diana van der Beek, kunt u
hiervoor een afspraak maken.
Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                          44
Tel. 076 - 5040422 (school) of mailt u naar info@springplankettenleur.nl
10. Adressen en telefoonnummers

Bezoek adres van de School:
Kwartel 1
4872 RZ Etten-Leur
Postadres van onze school:
Postbus 123
4870 AC Etten-Leur
076-5040422
Mailadres: info@springplankettenleur.nl
Website: www.springplankettenleur.nl

Schoolbestuur :
Stichting LeerSaam
Lange Brugstraat 23
4871 CL Etten-Leur
076-5017365
bestuur@leersaam-ettenleur.nl

Inspectie (basis)onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
030- 6690600
076- 5244477


Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs
Deze commissie is ook voor de behandeling van de medezeggenschapsgeschillen van alle scholen
voor primair, speciaal- en voortgezet onderwijs.
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: (030) 280 95 90
Fax: (030) 280 95 91
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
    www.onderwijsgeschillen.nl

Postadres
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011                       45
Edux (Onderwijsbegeleidingsdienst)
Postadres
Postbus 2086
4800 CB Breda
Bezoekadres
Stadionstraat 20
4815 NG Breda
Telefoon: 076 - 524 55 00
Fax: 076 - 524 55 01
info@edux.nl


Tussenschoolse opvang (overblijven) Buitenschoolse opvang
06 5100 8920
076 593 56 84
 murlen@murlendienstverlening.com


Onderwijs en ZorgCentrum (O & ZC)
Van Genkstraat 10
4871 XA Etten-Leur
076-5040159


Het secretariaat PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg)
Lange Brugstraat 23
PCL Samenwerkingsverband WSNS EttenLeur/Zundert
Postbus 334
4870 AH Etten-Leur
076-5010436

Schoolgezondheidsdienst Breda; district Etten-Leur
GGD West Brabant afd. Jeugdgezondheidszorg vestiging Etten-Leur
Liesbosweg 40 A
4872 NE Etten-Leur
076 - 5033332
Mevr. M. Jansen, jeugdarts
Mevr. N. van de Kuinder, jeugdverpleegkundige
Mevr. B. Happel, assistente.
Dhr. E. Sterck, logopedist

Wijkagent
Arie Boelhouwers
Tel: 0900 - 88 44
team-etten-leur@mw-brabant.politie.nl

Gemeente Etten-Leur
Stadskantoor
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011           46
076-5024000
info@etten-leur.nl
Schoolgids OBS “De Springplank “ 2010 - 2011  47

								
To top