Docstoc

Allen_ Woody

Document Sample
Allen_ Woody Powered By Docstoc
					   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗΣ ΚΩΣΤΗ Μ. ΚΩΒΑΙΟΥ
               FEATURE FILMS


Σημείωση   του  Από ηιρ ηαινίερ πος
          Π.Ι.                    Anderson, Paul Thomas
                                Magnolia (Μαλόιηα) ΖΠΑ, 1999, Έγρξσκε
πεπιλαμβάνονηαι ζηον παπακάηω καηάλογο,            (θνηλσληθό δξάκα)
κάποιερ πποζθέπονηαι για πποβολή ζηην             Tom Cruise, Pat Healy, Julianne Moore, Mark
ηάξη, ανάλογα με ηο βαθμό δςζκολίαρ ηος            Flannagan, William H Macy, Neil Flynn, Philip
θέμαηορ και ηηρ κινημαηογπαθικήρ γπαθήρ.            Seymour, Rod Maclachlan, Allan Graf, Melora
                                Walters, John C. Reilly, Philip Seymour Hoffman,
Άλλερ απεςθύνονηαι πεπιζζόηεπο ζηον              Jason Robards, Alfred Molina, Michael Brown
καθηγηηή, από ηιρ οποίερ μποπεί να               DVD No.2818 [00:00:00-02:52:14] PAL 2, Γιώζζα:
ανηλήζει ςλικό και θέμαηα πος θα                Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή
εμπλοςηίζοςν ηον πποβλημαηιζμό ηος και
επομένωρ ηο μάθημά ηος. Σςνεπώρ, ο
καθηγηηήρ θα επιλέξει αςηέρ πος κπίνει
πποζθοπόηεπερ, ανάλογα με ηην πεπίζηα-             Antonioni, Michelangelo
ζη.                              La notte (Ζ λύρηα) Ηηαιία, Γαιιία, 1961,
                                Μαπξόαζπξε, (θνηλσληθή, εζνγξαθία, ππαξμηαθό
                                θελό)
                                Marcello Mastroianni, Jeanne Moreau, Monica Vitti,
Allen, Woody                          Bernhard Wicki, Rosy Mazzacurati, Maria Pia Luzi,
Match Point Αγγιία, ΖΠΑ, Λνπμεκβνύξγν, 2005,          Guido A. Marsan, Vincenzo Corbella, Giorgio Negro,
Έγρξσκε (ζξίιιεξ, αιιεγνξία, έγθιεκα, ηηκσξία,         Roberta Speroni, Vittorio Bertolini, Valentino
ηαμηθή δηαζηξσκάησζε, θπληζκόο, ηπραίν)            Bompiani, Roberto Danesi, Giansiro Ferrata, Ottiero
Jonathan Rhys Meyers, Alexander Armstrong, Paul        Ottieri, Salvatore Quasimodo
Kaye, Matthew Goode, Brian Cox, Penelope Wilton,        DVD No.1835 [00:00:00-01:55:00] PAL 2, 4:3
Emily Mortimer, Scarlett Johansson, Alan Oke, Mark       Fullscreen, Γιώζζα: Ηηαιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:
Gatiss, Philip Mansfield, Simon Kunz, Geoffrey         Διιεληθή
Streatfield, Mary Hegartty, Rupert Penry-Jones,
Miranda Raison, Scott Handy, Ewen Bremner           Bergman, Ingmar
DVD No.2944 [00:00:00-01:59:00] PAL 2,             Det Sjunde Inseglet (Ζ έβδνκε ζθξαγίδα) ΢νπεδία,
16:9/1.85:1 Widescreen, Odeon, Γιώζζα: Αγγιηθή,        1956, Μαπξόαζπξε, (κεζαησληθή, αιιεγνξία,
Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή                   ζάλαηνο, Θεόο, ζξεζθεία)
                                Gunnar Björnstrand, Bengt Ekerot, Nils Poppe, Max
Allen, Woody                          von Sydow, Bibi Andersson, Inga Gill, Maud
Bullets over Broadway (΢θαίξεο πάλσ απ‟ ην           Hansson, Inga Landgré, Gunnel Lindblom, Bertil
Μπξνληγνπέη) ΖΠΑ, 1994, Έγρξσκε (θσκσδία,           Anderberg, Anders Ek, Åke Fridell, Gunnar Olsson,
ζάηηξα, θνηλσληθή, ζέαηξν, καθία, ηέρλε,            Erik Strandmark, Siv Aleros, Sten Ardenstam
θαιιηηέρλεο)                          DVD No.3363 [00:00:00-01:35:00] 4:3 Fullscreen,
John Cusack, Jack Warden, Dianne Wiest, Tony          Γιώζζα: ΢νπεδηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή
Sirico, Jenifer Tilly, Victor Colicchio, Louis Eppolito,
Rob Reiner, Gene Canfield, Peter Castellotti, Tony       Bergman, Ingmar
Conforti, John Di Benedetto, John Ventimiglia, Lisa      Viskningar och Rop → Cries and Whispers
Arturo, Rachel Black, Joe Viterelli, James Reno,        (Κξαπγέο θαη ςίζπξνη) ΢νπεδία, 1972, Έγρξσκε,
Stacy Nelkin, Margaret Sophie Parker, Mary-Louise       (ςπρνινγηθή, αλζξώπηλεο ζρέζεηο, αγάπε)
Parker, Charles Cragin, Harvey Fierstein, Nina         Harriet Andersson, Kari Sylvam, Ingrid Thulin, Liv
Peterson, Annie Joe Edwards, Jim Broadbent,          Ullmann, Anders Ek, Inga Gill, Erland Josephson,
Tracey Ullman, Debi Mazar                   Henning Moritzen, Georg Årlin, Lena Bergman,
VHS No.313 [00:00:00-01:56:00] Γιώζζα: Αγγιηθή,        Lars-Owe Carlberg, Malin Gjörup, Greta Johansson,
Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή                   Karin Johansson, Ann-Christin Lobråten
                                DVD No.2807 [00:00:00-01:27:00] PAL 2, 4:3
Altman, Robert                         Fullscreen, Γιώζζα: ΢νπεδηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:
Shortcuts ← Short Cuts (΢ηηγκηόηππα) ΖΠΑ, 1993,        Διιεληθή
Έγρξσκε (θνηλσληθέο ζρέζεηο)
VHS No.280 [00:00:00-03:03:00] TDK Extra High
Grade, Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:
Διιεληθή
                              1
   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗΣ ΚΩΣΤΗ Μ. ΚΩΒΑΙΟΥ
               FEATURE FILMS


Bertolucci, Bernardo                   Chaplin, Charles
The Dreamers (Οη νλεηξνπόινη) Ηηαιία, Γαιιία,       Modern Times (Μνληέξλνη θαηξνί) ΖΠΑ, 1936,
Αγγιία, 2003, Έγρξσκε (θνηλσληθό δξάκα)          Μαπξόαζπξε βσβή, (θσκσδία, ζάηηξα,
Michael Pitt, Eva Green, Louis Garrel, Anna        εθβηνκεράλεζε, αληαγσληζκόο, θαπηηαιηζκόο)
Chancellor, Robin Renucci, Jean-Pierre Kalfon,      Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman,
Jean-Pierre Léaud, Florian Cadiou, Pierre Hancisse,    Tiny Stanford, Chester Conklin, Hank Mann, Stanley
Valentin Merlet, Lola Peploe, Ingy Fillion        Blystone, Al Ernest Garcia, Richard Alexander, Cecil
DVD No.2183 [00:00:00-01:50:00] PAL 2,          Reynolds, Mira McKinney, Murdock MacQuarrie,
16:9/1.85:1 Widescreen, Γιώζζα: Αγγιηθή, Γαιιηθή,     Wilfred Lucas, Edward LeSaint, Fred Malatesta,
Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή                Sammy Stein
                             DVD No.2523 [00:00:00-01:22:00] PAL 2, 4:3,
Bogdanovich, Peter                    Γιώζζα: Αγγιηθή,
The Last Picture Show (Ζ ηειεπηαία παξάζηαζε)
ΖΠΑ, 1971, Μαπξόαζπξε (εζνγξαθία, ακεξηθαληθή       Coppola, Sofia
επαξρία, λενιαία, αδηέμνδν, έιιεηςε ζηόρσλ)        Lost in Translation (Χακέλνη ζηε κεηάθξαζε) ΖΠΑ,
Timothy Buttons, Jeff Bridges, Cybill Shepherd, Ben    Ηαπσλία, 2003, Έγρξσκε (δξάκα, πηθξή θνκεληί,
Johnson, Cloris Leachman, Ellen Burstyn, Eileen      αλζξώπηλεο ζρέζεηο, κνλαμηά, ζύγρξνλε
Brennan, Clu Gulager, Sam Bottoms, Sharon Ullrick,    απνκόλσζε, αλνύζηα δσή)
Randy Quaid, Joe Heathcock, Bill Thurman, Barc      Scarlett Johansson, Bill Murray, Akiko Takeshita,
Doyle, Jessie Lee Fulton, Gary Brockette         Kazuyoshi Minamimagoe, Kazuko Shibata, Take,
DVD No.1084 [00:00:00-02:01:00] PAL 2,          Ryuichiro Baba, Akira Yamaguchi, Catherine
16:9/1.85:1 Widescreen, Columbia/Tri-Star,        Lambert, François du Bois, Tim Leffman, Gregory
Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή,       Pekar, Richard Allen, Giovanni Ribisi, Yutaka
Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Πνισληθή, Σζερηθή, Οπγγξηθή,     Tadokoro, Jun Maki
Ηλδηθή, Σνπξθηθή, Γαληθή, Αξαβηθή, Βνπιγαξηθή,      DVD No.2050 [00:00:00-01:42:00] PAL 2,
΢νπεδηθή, Φηλιαλδηθή, Ηζιαλδηθή, Οιιαλδηθή,        16:9/1.85:1 Widescreen, Γιώζζα: Αγγιηθή,
Ννξβεγηθή, Πνξηνγαιηθή, Δβξατθή, Ηζπαληθή, Ηηαιηθή    Ηαπσληθή, Γεξκαληθή, Γαιιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:
                             Διιεληθή
Buñuel, Luis
Le charme discret de la bourgeoisie ← The         Dardenne, Jean-Pierre & Luc
Discreet Charm of the Bourgeoisie (Ζ δηαθξηηηθή      La promesse (Ζ ππόζρεζε) Βέιγην, Γαιιία,
γνεηεία ηεο κπνπξδνπαδίαο) Γαιιία, Ηηαιία, Ηζπαλία,    Λνπμεκβνύξγν, 1996, Έγρξσκε (θνηλσληθή,
1972, Έγρξσκε (θνηλσληθή, πνιηηηθή, αιιεγνξία)      εζνγξαθία, δνπιεκπόξην ζηε Γαιιία)
Fernando Rey, Paul Frankeur, Delphine Seyrig,       Jérémie Rénier, Olivier Gourmet, Assita Ouedraogo,
Bulle Ogier, Stéphane Audran, Jean-Pierre Cassel,     Frédéric Bodson, Florian Delain, Hachemi Haddad,
Julien Bertheau, Milena Vukotic, Maria Gabriella     Alain Holtgen, Sophie Leboutte, Rasmane
Maione, Claude Piéplu, Muni, Pierre Maguelon,       Ouedraogo
François Maistre, Michel Piccoli, George Douking     DVD No.2384 [00:00:00-01:31:00] PAL 2, 4:3/1.33:1
DVD No.1332 [00:00:00-01:39:00] PAL, 4:3 Full       Fullscreen, Γιώζζα: Γαιιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:
Frame, Victory, Γιώζζα: Γαιιηθή, Ηζπαληθή, Γιώζζα     Διιεληθή
ππνηίηισλ: Διιεληθή
                             Dreyer, Carl Theodor
Buñuel, Luis                       Gertrud (Γεξηξνύδε) Γαλία, 1964, Μαπξόαζπξε
Viridiana (Βηξηδηάλα) Μεμηθό, Ηζπαλία, 1961,       (θηινζνθηθή, έξσηαο, γπλαίθα)
Μαπξόαζπξε, (θνηλσληθή αιιεγνξία, δηαθζνξά ηνπ      Nina Pens Rode, Bendt Rothe, Ebbe Rode, Baard
Κιήξνπ)                          Owe, Axel Strøbye, Karl Gustav Ahlefeldt, Vera
Silvia Pinal, Francisco Rabal, Fernando Rey, José     Gebuhr, Lars Knutzon, Anna Malberg, Edouard
Calvo, Margarita Lozano, José Manuel Martín,       Mielche, Valsø Holm, Carl Johan Hviid, William
Victoria Zinny, Luis Heredia, Joaquín Roa, Lola      Knoblauch, Gurli Plesner, Ole Sarvig
Gaos, Teresa Rabal, Alicia Jorge Barriga, Claudio     DVD No.1897 [00:00:00-01:56:00] PAL 2, 4:3
Brook, Juan García Tiendra                Letterbox, New Star, Γιώζζα: Γαληθή, Γιώζζα
DVD No.1308 [00:00:00-01:30:00] PAL, 4:3, Artfree,    ππνηίηισλ: Διιεληθή
Γιώζζα: Ηζπαληθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή
                           2
   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗΣ ΚΩΣΤΗ Μ. ΚΩΒΑΙΟΥ
               FEATURE FILMS


Dreyer, Carl Theodor                    Forman, Milos
Ordet ~ The Word (Ο Λόγνο ←) Γαλία, 1955,         One Flew over the Cuckoo’s Nest (΢ηε θσιηά ηνπ
Μαπξόαζπξε (ζξεζθεπηηθή, δξάκα, αλάζηαζε,         θνύθνπ) ΖΠΑ, 1975, Έγρξσκε (ςπρνινγηθή,
πίζηε, Χξηζηόο, παξαθξνζύλε, ζενινγία, επηζηήκε,      θνηλσληθή, παξάλνηα, ειεπζεξία, „ζύγρξνλεο‟
ζαύκα, αηξέζεηο)                      ςπρνζεξαπεπηηθέο αγσγέο)
Henrik Malberg, Emil Hass Christensen, Preben       Jack Nicholson, Louise Fletcher, William Redfield,
Lerdorff Rye, Cay Kristiansen, Birgitte Federspiel,    Michael Berryman, Peter Brocco, Dean R. Brooks,
Ann Elisabeth Rud, Hanne Agesen, Ejner           Alonzo Brown, Scatman Crothers, Mwako Cumbuka,
Federspiel, Gerda Nielsen, Ove Rud, Henry Skjær,      Danny DeVito, William Duell, Josip Elic, Lan
Susanne Rud, Edith Trane                  Fendors, Nathan George, Ken Kenny, Mel Lambert,
DVD No.1965 [00:00:00-01:59:00] PAL 2, 4:3         Sydney Lassick, Kay Lee, Christopher Lloyd, Dwight
Fullscreen, New Star, Γιώζζα: Γαληθή, Γιώζζα        Marfield, Ted Markland, Louisa Moritz, Philip Roth,
ππνηίηισλ: Διιεληθή                    Will Sampson, Mimi Sarkisian, Vincent Schiavelli,
                              Mews Small, Delos V. Smith Jr., Tin Welch, Brad
Fassbinder, Rainer Werner                 Dourif
Effi Briest ← Fontane Effi Briest (Έθε Μπξηζη)       DVD No.2829 [00:00:00-02:07:00] PAL 2, 4:3
Γπηηθή Γεξκαλία, 1974, Μαπξόαζπξε (θνηλσληθή,       Fullscreen, Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:
εζνγξαθία)                         Διιεληθή
Hanna Scygulla, Wolfgang Schenk, Ulli Lommel, Lilo
Pempeit, Herbert Steinmetz, Ursula Srätz, Irm       Frears, Stephen
Hermann, Karlheinz Böhm, Karl Scheydt, Barbara       Dirty Pretty Things (Βξόκηθα όκνξθα πξάγκαηα)
Lass, Rudolf Lenz, Andrea Schober, Eva Mattes,       Αγγιία, 2002, Έγρξσκε (θνηλσληθό δξάκα,
Theo Tecklenburg, An Dorthe Braker, Peter Gauhe,      πξνζθπγηά, κεηαλάζηεο, Αγγιία, παξάλνκεο
Barbara Valentin                      κεηακνζρεύζεηο, εζηθή, ηηκηόηεηα, αγάπε)
VHS No.66 [00:10:47-02:26:21] TDK Extra High        Audrey Tautou, Sergi López, Chiwetel Ejiofor,
Grade, Γιώζζα: Γεξκαληθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:        Sophie Okonedo, Benedict Wong, Zlatko Buric,
Διιεληθή                          Kriss Dosanjh, Israel Aduramo, Paul Bhattacharjee,
                              Darrell D‟Silva, Sotigui Kouyaté, Abi Gouhad, Rita
Fassbinder, Rainer Werner                 Hamill, Ron Stenner, Jemanesh Solomon, Naomi
Angst essen Seele auf (Ο θόβνο ηξώεη ηα ζσζηθά)      Simpson
Γπηηθή Γεξκαλία, 1974, Έγρξσκε (θνηλσληθό δξάκα,      DVD No.2978 [00:00:00-01:34:00] PAL 2,
θπιεηηθέο δηαθξίζεηο, μελνθνβία)              16:9/1.85:1, Audio Visual Enterprises S.A., Γιώζζα:
Brigitte Mira, El Hedi den Salem, Barbara Valentin,    Αγγιηθή, ΢νκαιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή
Irm Hermann, Elma Karlowa, Anita Bucher, Gusti
Kreisel, Doris Mattes, Margit Symo, Katharina       Haneke, Michael
Herberg, Lilo Pempeit, Peter Gauhe, Marquard        Funny Games (Παξάμελα παηρλίδηα) Απζηξία, 1997,
Bohm, Walter Sedlmayr, Hannes Gromball, Hark        Έγρξσκε (ςπρνινγηθό ζξίιιεξ, δξάκα, ηξόκνπ,
Bohm, Rudolf Waldemar Brem, Karl Scheydt, Peter      λεαληθή εγθιεκαηηθόηεηα, ζαξθαζκόο, αλώηεξε
Moland, Helga Ballhaus, Rainer Werner Fassbinder,     αζηηθή ηάμε)
Juliane Lorenz                       Susanne Lothar, Ulrich Mühe, Anno Frisch, Frank
DVD No.1774 [00:00:00-01:33:00] PAL 2, 1.33:1       Giering, Stefan Clapczynski, Doris Kunstmann,
Fullscreen, Γιώζζα: Γεξκαληθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:      Christoph Bantzer, Wolfgang Glück, Susanne
Διιεληθή                          Meneghel, Monika Zallinger
                              DVD No.1516 [00:00:00-01:44:00] PAL 2, Intenso,
Ferreri, Marco                       Γιώζζα: Γεξκαληθή, Γαιιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:
Ciao Maschio← Bye Bye Monkey ● Rêve de           Διιεληθή
singe (Αληίν πίζεθε) Ηηαιία, Γαιιία, 1978, Έγρξσκε,
(Κνηλσληθή, Δξσηηθή, Αιιεγνξία, ζνπξξεαιηζκόο,       Hartley, Hal
ζπκβνιηθή, άλδξαο, γπλαίθα, πνιηηηζκόο, κέιινλ,      No Such Thing (Ζ εμέιημε ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο)
θαληαζηηθή)                        ΖΠΑ, 2001, Έγρξσκε (ζάηηξα, θνηλσληθή)
Gérard Depardieu, Marcello Mastroianni, James       Sarah Polley, Robert John Burke, Helen Mirren,
Coco, Geraldine Fitzgerald, Gail Lawrence, Avon      Julie Christie, Margrét Ákadóttir, Julie Anderson,
Long, Francesca De Sapio, Mimsy Farmer, Stefania      Anna Kristín Arngrímsdóttir, Ilene Bergelson,
Casini, Nathallie Bernart, Sandra Monteleoni, Enrico    Gudrún María Bjarnadóttir, Bessi Bjarnason, Helgi
Blasi, Anselma Dell‟Ollo, Luciano Pallocchia        Björnsson, Stacy Dawson, Maria Ellingsen, Anthony
VHS No.938 [00:00:00-01:50:00] Arthouse Original,     Giangrande, Erica Gimpel, Pröstur Leó Gunnarsson
Γιώζζα: Ηηαιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή        DVD No.1074 [00:00:00-01:39:00] PAL 2, 1.66:1
                              Letterbox, Audio Visual, Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα
                              ππνηίηισλ: Διιεληθή

                            3
   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗΣ ΚΩΣΤΗ Μ. ΚΩΒΑΙΟΥ
               FEATURE FILMS


Herzog, Werner                      Kazan, Elia
Fitzcarraldo (Φηηζθαξάιλην: Ο ηπρνδηώθηεο ηνπ      A Face in the Crowd (Μηα κνξθή κέζα ζην πιήζνο)
Ακαδνλίνπ) Γπηηθή Γεξκαλία, Πεξνύ, 1982,         ΖΠΑ, 1957, Μαπξόαζπξε (θνηλσληθό δξάκα,
Έγρξσκε, Δμαηξεηηθή, 9, (Πνιηηηθή, Αιιεγνξία)      ξαδηόθσλν, ηειεόξαζε, ΜΜΔ, δηαθήκηζε,
VHS No.943 [00:00:00-02:00:00] Spentzos Films      αζσόηεηα, επαξρία, κεγαινύπνιε)
Co., Γιώζζα: Γεξκαληθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:        Andy Griffith, Patricia Neal, Anthony Franciosa,
Διιεληθή                         Walter Matthau, Lee Remick, Percy Waram, Paul
                             McGrath, Rod Brasfield, Marshall Neilan, Alexander
Herzog, Werner                      Kirkland, Charles Irving, Howard Smith, Kay
Aguirre, der Zorn Gottes ← Aguirre: The Wrath      Medford, Henry Sharp, John Bliss, Walter Cartier,
of God (Αγθίξξε, ε κάζηηγα ηνπ Θενύ) Γπηηθή       Larry Casazza, Bennett Cerf, Lois Chandler, John
Γεξκαλία, Πεξνύ, Μεμηθό, 1972, Έγρξσκε,         Stuart Dudley, Faye Emerson, Willie Feibel,
Αξηζηνύξγεκα, 10, (εμσηηθή, πεξηπέηεηα, πνιηηηθή,    Nicholas Frangakis, Betty Furness, Virginia Graham
αιιεγνξία, conquistadores, Pissaro, Νόηηα Ακεξηθή,    DVD No.2386 [00:00:00-02:05:00] PAL 2, 4:3 Full
Ίλθα, Διληνξάλην, απιεζηεία, Ακαδόληνο)         Frame, Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:
Klaus Kinski, Daniel Ades, Peter Berling, Justo     Διιεληθή
González, Ruy Guerra, Julio E. Martínez Del Negro,
Armando Polanah, Alejandro Repulles, Cecilia       Kieślowski, Krzysztof
Rivera, Helena Rojo, Edward Roland, Gerd         Dekalog, osiem/8 (TV) ―Thou Shalt Not Bear
Martienzen, Alejandro Chavez, Daniel Farfán       False Witness (Γεθάινγνο ―Οπ
DVD No.1348 [00:00:00-01:31:00] PAL 2, 4:3,       ςεπδνκαξηπξήζεηο) Πνισλία, 1988, Έγρξσκε, Πνιύ
Γιώζζα: Γεξκαληθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή      θαιή, 8, (ζξεζθεπηηθή αιιεγνξία)
                             Maria Kośiałkowska, Teresa Marczewska, Artur
Hirschbiegel, Oliver                   Barciś, Tadeusz Lomnicki, Janusz Mond, Marian
Das Experiment (Σν πείξακα ←) Γεξκαλία, 2001,      Opania, Bronisław Pawłik, Wojciech Asinski, Marek
Έγρξσκε (ελδηαθέξνπζα ηαηλία               Kepinski, Krzysztof Rojek, Wiktor Sanejko, Ewa
γηα ην όξην ηεο αλζξώπηλεο αληνρήο ζηε βία)       Skibinska, Hanna Szczerkowska, Anna Zagorska
DVD No.3151 [00:00:00-01:54:00] PAL 2, 4:3        DVD No.2017 [00:00:00-00:55:00] PAL 2, 4:3 Full
Fullscreen, Prooptiki, Γιώζζα: Γεξκαληθή, Γιώζζα     Frame, ArtFree, Γιώζζα: Πνισληθή, Γιώζζα
ππνηίηισλ: Διιεληθή                   ππνηίηισλ: Διιεληθή

Jarman, Derek                      Kieślowski, Krzysztof
Wittgenstein (original version) (Βηηγθελζηάηλ)      Trois couleurs: Bleu (Ζ κπιε ηαηλία) 1993,
Αγγιία, 1993, Έγρξσκε (Βηνγξαθηθή, Φηινζνθηθή)      Έγρξσκε (Αιιεγνξία, Μεηαθπζηθή, Δξσηηθή)
Clancy Chassay, Jill Balcon, Sally Dexter, Gina     Juliette Binoche, Benoît Régent, Florence Pernel,
Marsh, Vanya Del Borgo, Ben Scantlebury, Howard     Charlotte Véry, Hélène Vincent, Philippe Volter,
Sooley, David Radzinowicz, Jan Latham-Koenig,      Claude Duneton, Hugues Quester, Emmanuelle
Nabil Shaban, Karl Johnson, Michael Gough, Tilda     Riva, Florence Vignon, Daniel Martin, Jacek
Swinton, John Quentin, Lynn Seymour, Layla        Ostaszewski, Yann Trégouët, Alain Olivier, Isabelle
Alexander Garrett                    Sadoyan, Pierre Forget, Philippe Manesse, Arno
                             Chevrier, Idit Cebula, Stanislas Nordey, Jacques
VHS No.928 [00:00:00-01:15:00] Connoisseur,
                             Disses, Michel Lisowski, Yves Penay, Philippe
Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Χσξίο
                             Morier-Genoud, Zbigniew Zamachowski, Alain
ππνηίηινπο
                             Deceaux, Catherine Thérouenne, Julie Delpy, Julie
                             Gayet, Piotr Jaxa
                             DVD No.1001 [00:00:00-01:34:00] PAL 2, 1.85:1
                             Widescreen Anamorphic, Collector‟s Edition,
                             Γιώζζα: Γαιιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή
                           4
   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗΣ ΚΩΣΤΗ Μ. ΚΩΒΑΙΟΥ
               FEATURE FILMS


Kieślowski, Krzysztof                  Kubrick, Stanley
Krotki film o zabijaniu (Γεθάινγνο - Οπ θνλεύζεο)    A Clockwork Orange (Κνπξδηζηό πνξηνθάιη ←)
Πνισλία, 1987, Έγρξσκε (θνηλσληθό δξάκα,         Αγγιία, 1971, Μεξηθώο καπξόαζπξε θαη κεξηθώο
έγθιεκα, θόλνο, ζξεζθεπηηθή εζηθή,ζαλαηηθή πνηλή)    έγρξσκε (θνηλσληθή ζάηηξα, ζξίιιεξ, επηζηεκνληθή
Mirosław Baka, Krzysztof Globisz, Jan Tesarz,      θαληαζία, έγθιεκα, βία, εμνπζία, εθκεηάιιεπζε,
Zbigniew Zapasiewicz, Barbara Dziekan, Aleksander    δηαθζνξά)
Bednarz, Jerzy Zass, Zdzislaw Tobiasz, Artur       Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates,
Barciś, Krystyna Janda, Olgierd Łukaszewicz,       Warren Clarke, John Clive, Adrienne Corri, Carl
Leonard Andrzejewski, Wiesław Bednarz, Zbigniew     Duering, Paul Farrell, Clive Francis, Michael Gover,
Borek, Ryszard W. Borsucki, Władysław Byrdy,       Miriam Karlin, James Marcus, Aubrey Morris,
Andrzej Gawronski                    Godfrey Quigley, Sheile Raynor, Madge Ryan, John
VHS No.27 [02:39:10-03:35:42] TDK Extra High       Savident, Anthony Sharp, Philip Stone, Pauline
Grade, Γιώζζα: Πνισληθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:        Taylor, Margaret Tyzack, Steven Berkoff, Lindsay
Διιεληθή                         Campbell, Michael Tarn, David Prowse, Jan Adair,
                             Gaye Brown, John J. Carney, Vivienne Chandler,
Konchalovsky, Andrei                   Richard Connaught
Runaway Train (Σν ηξέλν ηεο κεγάιεο θπγήο) ΖΠΑ,     DVD No.3479 [00:00:00-02:11:00] PAL 2, 4:3/1.66:1
1985, Έγρξσκε (πεξηπέηεηα, πνιηηηθή, αιιεγνξία,     Letterbox, Warner Bros Entertainment Company,
εμνπζία, αληηπαιόηεηα, παξαθξνζύλε)           Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή
Jon Voight, Eric Roberts, Rebecca De Mornay, Kyle
T. Heffner, John P. Ryan, T. K. Carter, Kenneth     Kurosawa, Akira
McMillan, Stacey Pickren, Walter Wyatt, Edward      Rashômon ← In the Woods (Ραζνκόλ) Ηαπσλία,
Bunker, Reid Cruickshanks                1950, Μαπξόαζπξε, Δμαηξεηηθή, 9, (δξάκα,
DVD No.1059 [00:00:00-01:47:00] PAL 2,          αιιεγνξία, αιήζεηα, ππνθεηκεληθόηεηα, εζηθή,
16:9/1.85:1 Widescreen, Odeon, Γιώζζα: Αγγιηθή,     αλζξώπηλε αδπλακία, θαθία)
Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή, Αγγιηθή, Γεξκαληθή,     Toshiro Mifune, Mayasuki Mori, Machiko Kyo,
Γαιιηθή, Ηηαιηθή, Ηζπαληθή, Οιιαλδηθή, ΢νπεδηθή,     Takashi Shimura, Minoru Chiaki, Fumiko Homma,
Φηλιαλδηθή, Γαληθή, Πνξηνγαιηθή, Πνισληθή,        Daisuke Kato, Kichijiro Ueda
Ννξβεγηθή, Σζερηθή                    DVD No.2815 [00:00:00-01:28:00] PAL 2, 4:3
                             Fullscreen, Γιώζζα: Ηαπσληθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:
Kubrick, Stanley                     Διιεληθή
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop
Worrying and Love the Bomb (SOS, Πεληάγσλν        Kurosawa, Akira
θαιεί Μόζρα!) Αγγιία, 1963, Μαπξόαζπξε          Tengoku to jigoku → High & Low ● Heaven and
(αληηπνιεκηθή, ζάηηξα, θσκσδία)             Hell ● The Ransom (Ο δνινθόλνο ηνπ Σόθπν)
Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden,     Ηαπσλία, 1963, Μαπξόαζπξε (Κνηλσληθή,
Keenan Wynn, Slim Pickens, Peter Bull, James Earl    Ζζνγξαθία, Αζηπλνκηθό, Θξίιιεξ, εζηθό δίιεκκα)
Jones, Tracy Reed, Jack Creley, Frank Berry,       Toshirô Mifune, Tatsuya Nakadai, Kyôko Kagawa,
Robert O‟Neil, Glenn Beck, Roy Stephens, Shane      Tatsuya Mihashi, Isao Kimura, Kenjiro Ishiyama,
Rimmer, Hal Galili, Paul Tamarin, Laurence Herder,    Takeshi Kato, Takashi Shimura, Jun Tazaki, Nobuo
Gordon Tanner, John McCarthy               Nakamura, Yûnosuke Itô, Tsutomu Yamasaki,
DVD No.2698 [00:00:00-01:33:00] PAL 0, Multi-      Minoru Chiaki, Hiroshi Unayama, Eijirô Tono, Masao
Apect Ratio, Columbia/Tristar Home Video, Γιώζζα:    Shimizu
Αγγιηθή, Ρσζηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή,       DVD No.2154 [00:00:00-02:23:00] PAL 2, 2.35:1
Αξαβηθή, Βνπιγαξηθή, Σζερηθή, Γαληθή, Οιιαλδηθή,     Widescreen Anamorphic, ArtFree, Γιώζζα:
Αγγιηθή, Φηλιαλδηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Δβξατθή,    Ηαπσληθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή
Ηλδηθή, Οπγγξηθή, Ηζιαλδηθή, Ηηαιηθή, Ννξβεγηθή,
Πνισληθή, Πνξηνγαιηθή, Ηζπαληθή, ΢νπεδηθή,
Σνπξθηθή
                           5
   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗΣ ΚΩΣΤΗ Μ. ΚΩΒΑΙΟΥ
               FEATURE FILMS


Kurosawa, Akira                      Malle, Louis
Akahige → Red Beard (Ο θνθθηλνγέλεο) Ηαπσλία,       Le feu follet (Ζ θιόγα πνπ ηξεκνζβήλεη) Γαιιία,
1965, Μαπξόαζπξε (θνηλσληθό δξάκα)             Ηηαιία, 1963, Μαπξόαζπξε (ππαξμηαθό δξάκα,
Toshirô Mifune, Yuzo Kayama, Tsutomu Yamasaki,       απηνθηνλία)
Reiko Dan, Miyuki Kuwano, Kyôko Kagawa,          Maurice Ronet, Léna Skerla, Yvonne Clech, Hubert
Tatsuyoshi Ehara, Terumi Niki, Akemi Negishi,       Deschamps, Jean-Paul Moulinot, Mona Dol, Pierre
Yoshio Tsuchiya, Eijirô Tono, Chishu Ryu, Takashi     Moncorbier, René Dupuis, Bernard Noël, Ursula
Shimura, Haruko Sugimura, Kinuyo Tanaka, Eijirô      Kubler, Jeanne Moreau, Alain Mottet, François
Yanagi, Koji Mitsui, Nobuo Chiba, Kamatari         Gragnon, Romain Bouteille, Henri Serre, Jacques
Fujiwara, Ken Mitsuda, Yôko Fujiyama, Kô          Sereys, Alexandra Stewart, Claude Deschamps,
Nishimura, Yôko Naito, Reiko Nanao, Imari Tsuji,      Tony Taffin
Akiko Nomura, Sue Mitobe, Yoshitaka Zushi, Kin       VHS No.289 [01:39:58-03:23:40] TDK Extra High
Sugai, Michiko Araki                    Grade, Γιώζζα: Γαιιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:
DVD No.2558 [00:00:00-03:05:00] PAL 2, 4:3 Full      Διιεληθή
Frame, Γιώζζα: Ηαπσληθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:
Διιεληθή                          Morrissey, Paul
                              Trash (΢θνππίδηα) ΖΠΑ, 1970, Έγρξσκε
Levinson, Barry                      (Underground, Κνηλσληθή, Ζζνγξαθία,
Wag the Dog (Ο πξόεδξνο, έλα ξνδ ζθάλδαιν θη        Γξακαηνπνηεκέλν ληνθπκαληέξ)
έλαο πόιεκνο) ΖΠΑ, 1997, Έγρξσκε (πνιηηηθή,        Joe Dallesandro, Geri Miller, Bruce Pecheur,
ζάηηξα, ΖΠΑ, πνιεκνθαπειία)                Michael Sklar, Andrea Feldman, Diane Podel, Jane
Dustin Hoffman, Robert de Niro, Anne Heche, Denis     Forth, Holly Woodlawn, Sissy Spacek
Leary, Willie Nelson, Andrea Martin, Kirsten Dunst,    VHS No.906 [00:00:00-01:50:00] NTSC, Image
William H Macy, John Michael Higgins, Suzie        Entertainment, Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα
Plakson, Woody Harrelson, Michael Belson,         ππνηίηισλ: Χσξίο ππνηίηινπο
Suzanne Cryer, Jason Cottle, David Koechner,
Harland Williams, Sean Masterson, Bernard Hocke,      Natali, Vincenzo
Jenna Byrne, Maurice Woods, Roebuck „Pops‟         Cube (Ο θύβνο) Καλαδάο, 1997, Έγρξσκε
Staples, Phil Morris, Chris Ellis, Ed Morgan, J.      (επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, θνηλσληθή αιιεγνξία)
Patrick McCormack, Jennifer Manley, Edrie Warner,     Nicole de Boer, Nicky Guadagni, David Hewlett,
Richard Lawson, Drena De Niro, Alberto Vasquez       Andrew Miller, Julian Richings, Wayne Robson,
DVD No.2489 [00:00:00-01:33:00] PAL, 16:9/1.85:1      Maurice Dean Wint
Widescreen, Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:       DVD No.1188 [00:00:00-01:27:00] PAL 2, 1.85:1
Διιεληθή                          Widescreen, First Independent, Γιώζζα: Αγγιηθή,
                              Γιώζζα ππνηίηισλ: Χσξίο ππνηίηινπο
Loach, Ken
Ladybird Ladybird Αγγιία, 1994, Έγρξσκε          Nichols, Mike
(θνηλσληθό δξάκα)                     The Graduate (Ο πξσηάξεο) ΖΠΑ, 1967, Έγρξσκε,
Crissy Rock, Vladimir Vega, Sandie Lavelle,        (εξσηηθή, θνκεληί, θνηλσληθή, ζάηηξα)
Mauricio Venegas, Ray Winstone, Claire Perkins,      Anne Bancroft, Dustin Hoffman, Katharine Ross,
Jason Stracey, Luke Brown, Lily Farrell, Scottie      William Daniels, Murray Hamilton, Elizabeth Wilson,
Moore, Linda Ross, Kim Hartley, Jimmy Batten, Sue     Buck Henry, Brian Avery, Walter Brooke, Norman
Sawyer, Pamela Hunt                    Fell, Alice Ghostley, Marion Lorne, Eddra Gale,
VHS No.297 [02:01:00-03:36:00] TDK Extra High       Buddy Douglas
Grade, Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:         DVD No.1040 [00:00:00-01:45:00] PAL 2,
Διιεληθή                          4:3/1.85:1, Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:
                              Διιεληθή
Malle, Louis
Zazie dans le métro (Ζ Εαδί ζην κεηξό) Γαιιία,
Ηηαιία, 1960, Έγρξσκε (θνηλσληθή, θνκεληί, ζηλεθίι,
θαληαζίαο)
Catherine Demongeot, Philippe Noiret, Hubert
Deschamps, Carla Marlier, Annie Fratellini, Vittorio
Caprioli, Jacques Dufilho, Yvonne Clech, Odette
Piquet, Nicolas Bataille, Antoine Roblot, Marc
Doelnitz, Jacques Gheusi, Louis Lalanne, Little Bara
VHS No.111 [00:00:00-01:29:15] TDK Extra High
Grade, Γιώζζα: Γαιιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:
Διιεληθή

                            6
   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗΣ ΚΩΣΤΗ Μ. ΚΩΒΑΙΟΥ
               FEATURE FILMS


Nicol, Andrew                       Risi, Dino
Gattaca (Γθάηαθα) ΖΠΑ, 1997, Έγρξσκε            Il sorpasso (Ο θαλθαξόλνο) Ηηαιία, 1962,
(επηζηεκνληθή θαληαζία, γνληδηαθόο έιεγρνο,        Μαπξόαζπξε (θνηλσληθή, αιιεγνξία, πηθξή θνκεληί)
θηινδνμία, πεπξσκέλν, απνθαζηζηηθόηεηα)          Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant, Catherine
Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, Gore Vidal,      Spaak, Claudio Gora, Luciana Angiolillo, Linda Sini,
Xander Berkeley, Jane Brook, Maya Rudolph, Una       Nando Angelini, Franca Polesello, Lilly Darelli, Mila
Damon, Elias Koteas, Elizabeth Dennehy, Blair       Stanic
Underwood, Mason Gamble, William Lee Scott,        DVD No.2414 [00:00:00-01:45:00] PAL 2, 4:3,
Clarence Graham, Ernest Borgnine, Tony Shalhoub,      Γιώζζα: Ηηαιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή
Alan Arkin
VHS No.556 [00:00:00-01:38:37] TDK Extra High       Risi, Scola, Monicelli
Grade, Γιώζζα: Αγγιηθή, Esperanto, Γιώζζα         I nuovi mostri (Σα κνληέξλα ηέξαηα) Ηηαιία, 1978,
ππνηίηισλ: Διιεληθή                    Μαπξόαζπξε (ζπνλδπισηή, θνηλσληθή, ζάηηξα)
                              Vittorio Gassman, Ornella Muti, Alberto Sordi, Ugo
Pasolini, Pier Paolo                    Tognazzi, Alfredo Adami, Paolo Baroni, Gianfranco
Teorema ← Theorem (Σν ζεώξεκα) Ηηαιία, 1968,        Barra, Orietta Berti, Luigi Diberti, Yorgo Voyagis,
Έγρξσκε (ζπκβνιηθή, αιιεγνξία, έξσηαο, Χξηζηόο)      Eros Pagni, Fiona Florence, Luciano Bonanni,
Terence Stamp, Silvana Mangano, Massimo Girotti,      Nerina Montagnani, Aïché Nana, Carla Todero
Anne Wiazemsky, Laura Betti, Andrès José Cruz       DVD No.1433 [00:00:00-01:25:00] PAL 2, 4:3,
Soublette, Ninetto Davoli, Carlo De Mejo, Adele      Γιώζζα: Ηηαιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή
Cambria, Luigi Barbini, Giovanni Ivan Scratuglia,
Alfonso Gatto, Cesare Garboli, Susanna Pasolini      Sautet, Claude
VHS No.980 [00:00:00-01:31:18] Connoisseur,        Nelly et Mr Arnaud (Ζ Νέιιε θαη ν θνο Αξλώ)
Γιώζζα: Ηηαιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Αγγιηθή         Γαιιία, Ηηαιία, Γεξκαλία, 1995, Έγρξσκε
                              (Κνηλσληθή, Αηζζεκαηηθή)
Peckinpah, Sam                       Emmanuelle Béart, Michel Serrault, Jean-Hugues
Straw Dogs (Αδέζπνηα ζθπιηά [΢θπιηά από άρπξν])      Anglade, Claire Nadeau, Françoise Brion, Michèle
Αγγιία, 1971, Έγρξσκε (πεξηπέηεηα, ζξίιιεξ, βίαο,     Laroque, Michael Lonsdale, Charles Berling, Jean-
ηξόκνπ, αγσλίαο, θνηλσληθή αιιεγνξία)           Pierre Lorit, Michel Albertini, Coraly Zahonero,
Dustin Hoffman, Susan George, Peter Vaughan, T.      Graziella Delerm, Olivier Pajot, Alexandre Chappuis,
P. McKenna, Del Henney, Jim Norton, Donald         Karine Foviau, Laure Chamay
Webster, Ken Hutchison, Len Jones, Robert         DVD No.2328 [00:00:00-01:46:00] PAL 2, 4:3,
Keegan, Peter Arne, Cherina Schaer, Colin Welland,     Γιώζζα: Γαιιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή
June Brown, Chloe Franks, Michael Mundell
DVD No.1136 [00:00:00-02:00:00] PAL 2, 4:3,        Schumacher, Joel
Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή        Falling Down (Μηα μερσξηζηή κέξα) Γαιιία, ΖΠΑ,
                              1993, (θνηλσληθό δξάκα, αζηπλνκηθό ζξίιιεξ)
Ramis, Harold                       Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hershey,
Groundhog Day (Ζ κέξα ηεο καξκόηαο) ΖΠΑ,          Tuesday Weld, Rachel Ticotin, Frederic Forrest, Lois
1993, Έγρξσκε (αηζζεκαηηθή θνκεληί, θσκσδία,        Smith, Joey Hope Singer, Ebbe Roe Smith, Michael
θηινζνθηθόο ζηνραζκόο γηα ηε λνεκαηνδόηεζε ηεο       Paul Chan, Raymond J. Barry, D. W. Moffett, Steve
δσήο)                           Park, Kimberly Scott, James Keane, Macon
Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott, Stephen    McCalman
Tobolowsky, Brian Doyle-Murray, Marita Geraghty,      DVD No.2568 [00:00:00-01:44:00] PAL 2, 4:3
Angela Paton, Rick Ducommun, Rick Overton,         Fullscreen, Samsung Pleomax, Γιώζζα: Αγγιηθή,
Robin Duke, Carol Bivins, Willie Garson, Ken        Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή
Hudson Campbell, Les Podewell, Rod Sell
VHS No.271 [01:58:21-03:22:02] TDK Extra High
Grade, Γιώζζα: Αγγιηθή, Γαιιηθή, Ηηαιηθή, Γιώζζα
ππνηίηισλ: Διιεληθή
                            7
   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗΣ ΚΩΣΤΗ Μ. ΚΩΒΑΙΟΥ
               FEATURE FILMS


Scola, Ettore                        Trier, Lars von
Una giornata particolare ← A Special Day (Μηα        Breaking the Waves (Γακάδνληαο ηα θύκαηα ←)
μερσξηζηή κέξα) Ηηαιία, Καλαδάο, 1977, Έγρξσκε       Γαλία, ΢νπεδία, Γαιιία, Οιιαλδία, Ννξβεγία,
(θνηλσληθό δξάκα, αηζζεκαηηθή, Β´ Παγθόζκηνο        Ηζιαλδία, 1996, Έγρξσκε (έξσηαο, αγάπε δίρσο
Πόιεκνο, νκνθπινθηιία, εξσηηθέο ζρέζεηο)          όξηα, αηύρεκα, παξάιπζε, εμηιέσζε, ζαύκα,
Sophia Loren, Marcello Mastroianni, John Vernon,      ζάλαηνο, ίαζε, θακπάλεο)
Françoise Berd, Patrizia Basso, Tiziano De Persio,     Emily Watson, Stellan Skarsgård, Katrin Cartlidge,
Maurizio Di Paolantonio, Antonio Garibaldi, Vittorio    Jean-Marc Barr, Adrian Rawlins, Jonathan Hackett,
Guerrieri, Alessandra Mussolini, Nicole Magny, Adolf    Sandra Voe, Udo Kier, Mikkel Gaup, Roef Ragas,
Hitler, Benito Mussolini                  Phil McCall, Robert Robertson, Desmond Reilly,
DVD No.1976 [00:00:00-01:50:00] PAL 2, 4:3         Sarah Gudgeon, Finlay Welsh, David Gallacher, Ray
Fullscreen, ArtFree, Γιώζζα: Ηηαιηθή, Γιώζζα        Jeffries, Owen Kavanagh, Bob Docherty, David
ππνηίηισλ: Διιεληθή                     Bateson
                              DVD No.3499 [00:00:00-02:32:00] PAL 2,
Scola, Ettore                        16:9/2.35:1 Widescreen Anamorphic, Prooptiki,
Brutti, sporchi e cattivi← Down and Dirty ● Ugly,      Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή,
Dirty and Bad (Βίαηνη, βξώκηθνη θαη θαθνί) Ηηαιία,     Γαληθή, ΢νπεδηθή, Ννξβεγηθή, Φηλιαλδηθή,
1976, Έγρξσκε (εζνγξαθία, θνηλσληθή, καύξε         Πνξηνγαιηθή, Δβξατθή, Ρνπκαληθή, Γαιιηθή,
θσκσδία)                          Γεξκαληθή, Ηηαιηθή, Σζερηθή
Nino Manfredi, Francesco Anniballi, Maria Bosco,
Giselda Castrini, Alfredo D‟Ippolito, Giancarlo       Trier, Lars von
Fanelli, Marina Fasoli, Ettore Garofolo, Marco       Dogville (Dogville) Γαλία, ΢νπεδία, Γαιιία,
Marsili, Franco Merli, Linda Moretti, Luciano        Ννξβεγία, Οιιαλδία, Φηιιαλδία, Γεξκαλία, Ηηαιία,
Pagliuca, Giuseppe Paravati, Silvana Priori,        Ηαπσλία, ΖΠΑ, Αγγιία, 2003, Έγρξσκε
Giovanni Rovini, Adriana Russo, Maria Luisa         (ζξεζθεπηηθή, αιιεγνξία, Θεόο, όιεζξνο, κίζνο,
Santella, Mario Santella, Marcella Battisti,        αγλσκνζύλε, εθδίθεζε, Γεπηέξα Παξνπζία)
Francesco Crescimone, Beryl Cunningham, Silvia       Nicole Kidman, Harriet Andersson, Lauren Bacall,
Ferluga, Zoe Incrocci, Franco Marino, Marcella       Jean-Marc Barr, Paul Bettany, Blair Brown, James
Michelangeli, Clarisse Monaco, Aristide Piersanti,     Caan, Ben Gazzara, John Hurt, Zeljko Ivanek,
Assunta Stacconi, Ennio Antonelli              Patricia Clarkson, Jeremy Davies, Philip Baker Hall,
DVD No.1986 [00:00:00-01:51:00] PAL 2, 16:9         Thom Hoffman, Siobhan Fallon, Cleo King
Widescreen, Γιώζζα: Ηηαιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:       DVD No.1588 [00:00:00-02:11:00] PAL 2, 16:9
Διιεληθή                          compatible 4:3, Victory, Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα
                              ππνηίηισλ: , Διιεληθή
Scott, Ridley
Blade Runner (Blade Runner) ΖΠΑ, 1982,           Tykwer, Tom
Έγρξσκε (επηζηεκνληθή θαληαζία, κειινληνινγηθή,       Heaven (Παξάδεηζνο) Γεξκαλία, Ηηαιία, ΖΠΑ,
αλζξώπηλα αληίγξαθα, πξόβιεκα ζρέζεσλ λνπ θαη        Γαιιία, Αγγιία, 2002, Έγρξσκε (πνιηηηθή,
ζώκαηνο, “replicants”)                   αιιεγνξία, ηξνκνθξαηία, επαλάζηαζε, θξαηηθή
Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward       αλαιγεζία)
James Olmos, M. Emmett Walsh, Daryl Hannah,         Cate Blanchett, Giovanni Ribisi, Remo Girone,
William Sanderson, Brion James, Joe Turkel,         Stefania Rocca, Alessandro Sperduti, Mattia
Joanna Cassidy, James Hong, Morgan Paull, Kevin       Sbragia, Stefano Santospago, Alberto Di Stasio,
Thompson, John Edward Allen, Hy Pyke            Giovanni Vettorazzo, Gianfranco Barra, Vincent
VHS No.198 [00:00:00-01:47:16] TDK Extra High        Riotta, Mauro Manino, Stefania Orsola Garello,
Grade, Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:          Fausto Lombardi, Giorgia Coppa
Διιεληθή                          DVD No.3067 [00:00:00-01:33:00] PAL, 16:9
                              Widescreen, DataWrite, Γιώζζα: Αγγιηθή, Ηηαιηθή,
Tarkovsky, Andrei                      Γιώζζα ππνηίηισλ: Διιεληθή
Offret-Sacrificatio ← The Sacrifice (Ζ ζπζία)
΢νπεδία, Αγγιία, Γαιιία, 1986, Έγρξσκε,
(κεηαθπζηθή, αιιεγνξία, ππξεληθό νινθαύησκα)
Erland Josephson, Susan Fleetwood, Allan Edwall,
Gudrún Gísladóttir, Sven Wolter, Valérie Mairesse,
Filippa Franzén, Tommy Kjellqvist, Per Källman,
Tommy Nordahl
DVD No.1223 [00:00:00-03:59:00] PAL 2, 4:3
Letterbox, Artificial Eye, Γιώζζα: ΢νπεδηθή, Αγγιηθή,
Γιώζζα ππνηίηισλ: Αγγιηθή

                            8
   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗΣ ΚΩΣΤΗ Μ. ΚΩΒΑΙΟΥ
               FEATURE FILMS


Verhoeven, Paul                      Weir, Peter
Total Recall (Οιηθή επαλαθνξά) ΖΠΑ, 1990,         Picnic at Hanging Rock (Απόγεπκα ζην βξάρν ησλ
Έγρξσκε (επηζηεκνληθή θαληαζία, ζξίιιεξ, αιιαγή      θξεκαζκέλσλ) Απζηξαιία, 1975, Έγρξσκε
ηαπηόηεηαο, Άξεο, επαλάζηαζε)               (θπζηνιαηξηθή αιιεγνξία, θύζε, νκνξθηά)
Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon       Rachel Roberts, Vivean Gray, Helen Morse, Kirsty
Stone, Ronny Cox, Michael Ironside, Marshall Bell,     Child, Tony Llewellyn-Jones, Jacki Weaver, Frank
Mel Johnson Jr., Michael Champion, Roy           Gunnell, Anne-Louise Lambert, Karen Robson, Jane
Brocksmith, Ray Baker, Rosemary Dunsmore, David      Vallis, Christine Schuler, Margaret Nelson, Ingrid
Knell, Alexia Robinson, Dean Norris, Mark Carlton,     Mason, Jenny Lovell, Janet Murray, Vivienne
Debbie Lee Carrington, Lycia Naff, Robert         Graves, Angela Bencini, Melinda Cardwell
Costanzo, Michael LaGuardia, Priscilla Allen, Ken     VHS No.271 [00:00:00-01:58:20] TDK Extra High
Strausbaugh, Mark Alaimo, Michael Gregory, Ken       Grade, Γιώζζα: Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γιώζζα
Gildin                           ππνηίηισλ: Διιεληθή
DVD No.2040 [00:00:00-01:53:00] PAL 2,
16:9/1.85:1 Widescreen, Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα      Wenders, Wim
ππνηίηισλ: Διιεληθή                    Der Stand der Dinge (Ζ θαηάζηαζε ησλ
                              πξαγκάησλ) Γαλία, Πνξηνγαιία, ΖΠΑ, 1982,
Visconti, Luchino                     Μαπξόαζπξε (ζπκβνιηθή, αιιεγνξία)
Bellissima Ηηαιία, 1951, Μαπξόαζπξε (θνηλσληθό       Isabelle Weingarten, Rebecca Pauly, Jeffrey Kime,
δξάκα, θνκεληί, εζνγξαθία, θηλεκαηνγξάθνο)         Geoffrey Carey, Camilla More, Alexandra Auder,
Anna Magnani, Walter Chiari, Tina Apicella,        Patrick Bauchau, Paul Getty Jr., Viva, Samuel
Gastone Renzelli, Arturo Bragaglia, Alessandro       Fuller, Artur Semedo, Francisco Baião, Robert
Blasetti, Tecla Scarano, Linda Sini, Lola Braccini,    Kramer, Allen Garfield, Roger Corman
Vittorina Benvenuti, Vittorio Glori, Gisela Monaldi,    VHS No.107 [00:00:00-01:56:00] TDK Extra High
Amalia Pellegrini, Nora Ricci               Grade, Γιώζζα: Γεξκαληθή, Αγγιηθή, Γιώζζα
DVD No.1522 [00:00:00-01:48:00] PAL 2, 4:3,        ππνηίηισλ: Διιεληθή
Intenso, Γιώζζα: Ηηαιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:
Διιεληθή                          Wertmüller, Lina
                              Travolti da un insolito destino nell’ azzurro mare
Wachowski, Andy & Larry                  d’ Agosto → Swept Away (Ζ θπξία θαη ν λαύηεο)
The Matrix ΖΠΑ, 1999, Έγρξσκε (ζξίιιεξ δξάζεο,       Ηηαιία, 1974, Έγρξσκε (Πνιηηηθή, Κνηλσληθή,
επηζηεκνληθή θαληαζία)                   Δξσηηθή, ΢άηηξα)
Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne       Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Riccardo
Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster, Joe Pantoliano,     Salvino, Isa Danieli, Aldo Puglisi, Eros Pagni, Anna
Marcus Chong, Julian Arahanga, Matt Doran,         Melita, Giuseppe Durini, Lucrezia De Domizio, Luis
Belinda McClory, Anthony Ray Parker, Paul         Suarez, Vittorio Fanfoni, Lorenzo Piani
Goddard, Robert Taylor, David Aston, Marxc Gray,      DVD No.1535 [00:00:00-01:56:00] PAL 2, 4:3,
Ada Nicodemou                       Γιώζζα: Ηηαιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: , Διιεληθή
DVD No.1480 [00:00:00-02:03:00] PAL 2, 4:3,
Intenso, Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:        Zemeckis, Robert
Διιεληθή                          Forrest Gump (Forrest Gump) ΖΠΑ, 1994,
                              Έγρξσκε (΢άηηξα, Αιιεγνξία, ηύρε, αθέιεηα, κνίξα,
Wang, Wayne                        αγάπε)
Smoke (Καπλόο) Γεξκαλία, ΖΠΑ, Ηαπσλία, 1995,        Tom Hanks, Robin Wright Penn, Gary Sinise,
Μεξηθώο καπξόαζπξε θαη κεξηθώο έγρξσκε           Mykelti Williamson, Sally Field, Rebecca Williams,
(δξακαηηθή θνκεληί,αλζξώπηλεο ζρέζεηο, αγάπε)       Michael Conner Humphreys, Harold G. Herthum,
Giancarlo Esposito, José Zúñiga, Stephen Gevedon,     George Kelly, Bob Penny, John Randall, Sam
Harvey Keitel, Jared Harris, William Hurt, Daniel     Anderson, Margo Moorer, Ione M. Telech, Siobhan
Auster, Harold Perrineau, Deirdre O‟Connell, Victor    Fallon, Hanna R. Hall
Argo, Michelle Hurst, Forest Whitaker, Stockard      VHS No.465 [00:00:00-02:08:00] Janus Films,
Channing, Vincenzo Amelia, Erica Gimpel          Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ: Χσξίο
VHS No.400 [01:33:00-03:24:00] TDK Extra High       ππνηίηινπο
Grade, Γιώζζα: Αγγιηθή, Γιώζζα ππνηίηισλ:
Διιεληθή
                            9

				
DOCUMENT INFO