Docstoc

Professor i kemi_ dit svin_

Document Sample
Professor i kemi_ dit svin_ Powered By Docstoc
					                Michelle og Jackie og alle de andre                 Forandring fryder                            Tillykke Darwin
                Jacqueline Kennedy var et magisk øjeblik, og             Arbejdsgrupper, sporansvarlige og styremøder. Overalt i         Selv 200 år efter han blev født, 150 år
                lige siden hun forlod tronen som USA’s før-             administrationen på Aarhus Universitet diskuterer ansatte,        efter han udgav Om arternes oprin-
                stedame i 1963, har amerikanerne ønsket sig             under overskriften ”den administrative forandringsproces”,        delse og 127 år efter hans død-har alle
                en ny Jackie. Findes hun i Michelle Obama?              om ikke tingene kan gøres lidt bedre og simplere. Et af de        en mening om Darwin. Charles Darwin
                Det giver lektor Inger H. Dalsgaard fra Institut           første resultater af arbejdet er et nyt elektronisk system til at    er verdensberømt for at være den
                for Sprog, Litteratur og Kultur sit bud på. Hun           håndtere fakturaer, der kan spare masser af tid og penge.        første til at beskrive evolutionsteo-
                forsker i amerikanske førstedamer, og mener                                                  rien - den videnskabelige teori om at
                i hvert fald, at den nye førstedame bliver en                                                 alt liv udvikler sig, at det altid har gjort
                særlig god en af slagsen.                                                           det og altid vil gøre det. Han er elsket,
                                                                                       hadet og evigt diskuteret.
                                              10                                      12                                          15
                                                                                                                                2
                                                                                                                           9.2.09
Modelfoto: Lars Kruse/AU-foto
                         Professor i kemi, dit svin!
                Vi kender alle situationen: Der er fest og hal-   kommer spørgsmålet: ”Og hvad laver du så?”       med kvinder, våben eller kloakrør, får man         Ifølge topologen Mark Grant fra Uni-
                løj, og vi har lige sat os til et veldækket bord.   For nogle er det øjeblikket, de har siddet      som regel også en laaang historie om, hvad        versity of Edinburgh kan der ske tre ting:
                Vi kigger lidt skævt til bordherren eller bord-   og ventet på. Den optimale lejlighed til at      forretningerne indebærer.                 Sidemanden/-kvinden bliver 1. Imponeret og
                damen, som vi aldrig har mødt før. Hvad skal    fortælle om sig selv, jobbet og den vigtige og      For andre er det imidlertid spørgsmålet, de      tavs. 2. Skrækslagen og tavs. 3. Interesseret
                man snakke om? Vejret, finanskrisen eller      mystiske titel key account manager. ”Jeg        har siddet og ventet på med en vis ængstelse.       og spørgende.
                herrelandsholdet i håndbold?            er forretningsmand” kan man nogle gange        Forskere for eksempel. For hvad er det egent-        – Det sidste er næsten det, man frygter
                 På et tidspunkt opstår der en lille pause.    høre bordherren sige med myndig stemme,        lig, der sker, når man siger: ”Jeg er professor
                Samtalen skal finde en ny begyndelse. Så      og medmindre der er tale om ”forretninger”       i matematik med speciale i topologi.”?                               Fortsættes på side 7 
                       MØD OS DEN 25/2 OG SCOR KASSEN
                       Vi ses på stand 7 til Karrieredagene i Århus Kongrescenter.
                                                                                                                             dk
                       Selvom den økonomiske krise kradser, skal du ikke lade dig nøjes med en middelmådig a-kasse. Mød os på                                              www.ca. 45
                                                                                                                             90
                                                                                                                        tlf. 3314
                       Karrieredagene og få gratis CA a-kasses sikkerheds- og udviklingskasse. Så kan du selv se, hvorfor vi har den
                                                                                                                  RSIKRING
                                                                                                              ENCE FO
                       højeste medlemstilfredshed blandt akademiske a-kasser. Vi glæder os til at se dig!                                      KARRIE
                                                                                                         RE KOMP
                                                                                                             ET                       Kommer du ikke, så bestil din kasse på www.ca.dk/kasse
 2Bestillingsarbejde!                                                                DJF og DMU til også at omfatte andre dele af
                                                                         universitetet.
                                                                           For at komme videre med integrationen af
                                                                         den forskningsbaserede myndighedsbetjening
                                                                                                        der er tilstrækkelige midler til den grundlags-
                                                                                                        skabende forskning, og ikke lade den strategiske
                                                                                                        forskning få for stor vægt i finansieringen af de
                                                                                                        danske universiteter.
                                              tet leverer bestillingsarbejde, der passer til den   har rektoratet og dekanerne besluttet at ned-          På Aarhus Universitet skal myndighedsbetje-
                                              enhver tid siddende regerings politik.         sætte et udvalg for forskningsbaseret myndig-         ning gå hånd i hånd på med ytringsfriheden. Og
                                               Da Aarhus Universitet i 2007 fusionerede      hedsbetjening, som blandt andet skal være med         det er jeg overbevist om lader sig gøre. Forskere,
                                              med de daværende sektorforskningsinstitutio-      til synliggøre og skabe gode rammer for vareta-        der medvirker ved myndighedsbetjening, er na-
                           Af prorektor             ner Danmarks JordbrugsForskning (DJF) og        gelsen af disse opgaver på Aarhus Universitet.        turligvis forpligtiget i forhold til den faglige kon-
                                              Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), gjorde       Ja, faktisk helt på linje med det, vi allerede gør      sensus, der er opnået gennem rapportering til
                           Søren E. Frandsen
                                              man det bl.a. ud fra en klar strategi om, at      på forsknings- og undervisningsområdet med          myndighederne. Omvendt er andre forskere ved
                                              et moderne universitet, ud over forskning og      bl.a. forskningsudvalg og studieudvalg. Sam-         Aarhus Universitet, som ikke er involveret i den


U
     niversiteternes myndighedsbetjening og                      forskningsbaseret undervisning, skal kunne       tidig står vi over for en evaluering af universi-       konkrete myndighedsopgave, i deres gode ret til
     forskernes integritet, hæderlig og frihed                     levere landets myndigheder uafhængig og        tetsloven, der også omfatter fordele og ulemper        at forholde sig fagligt kritisk til de faglige analy-
     eller mangel på samme har været et af de                     forskningsbaseret myndighedsbetjening. Det       ved fusionerne, herunder myndighedsbetjening.         ser og svar, der videregives til myndighederne.
helt store emner i medierne, hvor det antydes, at                     mener vi stadigvæk, og jeg er ikke i tvivl om,     På Aarhus Universitet har vi valgt at brede eva-         Vi skal naturligvis også stille krav de ressort-
forskerne er kommet i politisk klemme. Diskus-                       at forskerne ved Aarhus Universitet også i det     lueringsdiskussionen ud til hele universitetet,        ministerier, vi samarbejder med. Vores opgave
sionen tog for alvor fart i kølvandet på Videnska-                     kommende samarbejde med myndighederne         og vi håber, at rigtig mange vil blande sig i den       er at levere data, fakta og viden i en konkret
bernes Selskabs årsmøde med temaet: ”Kvalitet                       vil levere viden, der vil komme det danske sam-    kommende debat på hovedområderne og på            sammenhæng – ikke politik. Der skal være
og styring af fremtidens universiteter”, hvor flere                    fund til gode. Og hvis ikke universiteterne skal    hjemmesiden.                         armslængde mellem de resultater og konklusio-
anklagede den eksisterende myndighedsbetje-                        løse denne opgave, hvem skal så?             Der skal ikke herske tvivl om, at det er og        ner, som forskerne leverer, og den fortolkning
ning for hverken at være fagligt dækkende eller                        Myndighedsbetjening udgør i dag under 10      fortsat skal være en uafhængig og højt kvalifi-        og de konklusioner, som ministeriet efterføl-
give uafhængige redegørelser.                               pct. af omsætningen på Aarhus Universitet.       ceret forskning, der danner grundlaget for vores       gende drager. Derfor skal vi selvfølgelig også
  Det er godt, at vi nu får en åben debat om,                       Som landets bredeste universitet skal vi kunne     myndighedsbetjening. Og det stiller naturligvis        benytte lejligheden til at gå vores eksisterende
hvordan vi på universiteterne skal tackle denne                      tilbyde tværfaglig rådgivning, der dækker hele     krav til universitetets øverste ledelse, til forsk-      samarbejdsformer igennem for at undersøge,
vigtige opgave. Men at forskerne ved Aarhus                        videnspektret fra samfundsvidenskab til na-      ningsledelsen og til den enkelte forsker. Men         hvor vi kan gøre processen endnu bedre, så vi
Universitet skulle være marionetdukker, der er                       turvidenskab. Det er en af de helt store udfor-    det stiller naturligvis også krav til de bevilgende      undgår diskussioner i offentligheden om faglig
styret af politikere og embedsmænd, er dog gre-                      dringer, og selv om vi er nået langt i den store    myndigheder, der på den ene side skal forstå og        integritet og uafhængighed og derimod kan
bet ud i den blå luft. Hverken Aarhus Universitet                     fusionsproces, mangler vi endnu at få bredt      værdsætte værdien af den frie og uafhængige          koncentrere os om de faglige spørgsmål og ud-
eller myndighederne kan leve med, at universite-                      vores myndighedsbetjening ud fra hovedsagelig     forskning og på den anden side skal sikre, at         fordringer.
                    campus in brief                                               Evaluation of the Danish Universities Act
                    Career planning for talented researchers                                   The management of Aarhus
                                                                           University is asking all univer-
                                                                                               or not the evaluation leads to
                                                                                               any revisions of the Act.
                                                                                                                they feel too remote from the
                                                                                                                decision-makers,” he says.
                    Career planning has always    called Starting Grants issued    Jens Chr. Djurhuus. Initially he    sity staff and students to con-      At a major hearing on the     “Elected departmental coun-
                    been virtually impossible for  by the European Research       expects the programme to ben-     tribute to an evaluation of the     Universities Act in Copenhagen   cils – that’s one of the best ways
                    young researchers in Den-    Council and other schemes.      efit 15-20 researchers.        Danish Universities Act and the     recently, attention focused on   of giving people more influence
                    mark. But now a so-called      The chair of DFF, Professor     The inspiration for the career   university mergers carried out     the management of university    that I’ve heard,” says Kirsten
                    career programme is going    Jens Chr. Djurhuus from Aarhus    programme comes from the        in 2007. The evaluation is being    departments in particular. A    Brosbøl, spokesperson on
                    to reverse years of neglect by  University, expects next year’s   Dutch Veni-Vidi-Vici model.      carried out by an international     number of people felt that uni-  the issue for the Danish Social
                    taking good care of talented   Danish state budget to set      Dutch research councils have      panel, and comprises themes       versity staff should be given a  Democrats. Malou Aamund,
                    researchers and helping them   aside DKK 250-300 million      great experience when it comes     such as freedom of research,      more active role – for instance  spokesperson for Venstre, Den-
                    to plan their careers. The Da-  for the programme. The aim      to monitoring, selecting and      the influence exerted by staff     in appointing heads of depart-   mark’s Liberal Party, believes
                    nish Councils for Independent  is to help plan the careers of    supporting talented research-     and students, and the free aca-     ment, who are currently ap-    that the management is prima-
                    Research (DFF) are designing   postdoctoral scholars, young     ers all the way from PhD to      demic debate.              pointed by the deans.       rily responsible for ensuring a
                    the programme, which seeks    research managers and senior     professor level. The method        “The aim of such a broad       The chair of the university    bottom-up process – and that
                    to encourage young, talented   researchers alike. “We’ve been    involves ongoing dialogue with     debate is to help us collect all    rectors, Jens Oddershede, is    this includes the appointment
                    researchers and give them the  given the political backing     researchers, requiring them      the experiences and viewpoints     one of the advocates of intro-   of heads of department. But
                    chance to become research    needed to proceed with this     to explain their research plans    of staff and students in one      ducing elected departmental    she will be waiting for the evalu-
                    managers. The programme     programme, and Denmark’s       and results both orally and in     place,” explains pro-rector       councils – which would have to   ation of the Act before deciding
                    also aims to help young Danish  National Research Foundation     writing.                Søren E. Frandsen. He believes     be consulted on all major deci-  whether it should be revised
                    researchers gain access to so-  has also shown interest,” says                 Page 3    that the debate can also pro-      sions, and which would include   to give university staff more
                                                                           duce viewpoints and informa-      both staff and students. “We    influence.
                                                                           tion that may benefit the uni-     can’t afford to ignore this – a
 Modelfoto: Søren Kjeldgaard/AU-foto
                                                                           versity in the future – whether     great number of our staff say                 Page 8
                                                                           Supplementary courses at Aarhus University in the summer holiday
                                                                           From the summer of 2009        before applying. We think that   the University Studies Office.
                                                                           onwards it will be possible to     students who have been grant-     Students will only be al-
                                                                           apply for provisional admission    ed provisional admission to    lowed to improve their results
                                                                           to all Bachelor courses at Aar-    the degree programme of their   in one specific subject by one
                                                                           hus University, enabling appli-    dreams will be very keen to    level – for instance by improv-
                                                                           cants to study an extra subject    study over the summer holiday   ing their chemistry results from
                                                                           at upper-secondary level dur-     to ensure that they can start in  level C to level B. And they will
                                                                           ing their summer holiday.       the autumn. The vast majority   not be registered as university
                                                                             “It’s a bit of a waste of time to  of the students granted provi-   students until they have gained
                                                                           ask students whose qualifica-     sional admission at the moment   documentary proof of their im-
                                                                           tions are only slightly below     already pass the extra exams    proved qualifications.
                                                                           the required level in a single     they need during the summer,”                 Page 5
                                                                           subject to wait a whole year      explains Eva Teilmann, head of
                                                                         Redaktionen                             Fotografer
                                                                         Hans H. Plauborg    Kristian Serge     Louise Debois     Lars Kruse       Jesper Buch Rais
           udgives af Aarhus Universitet og udkommer           Abonnement: Et årsabonnement koster 150 kr.
                                                                         Ansv. redaktør     Skov-Larsen       Studenterskribent   Fotograf        Fotografelev
           hver 2. mandag i semestermånederne.              Studerende ved Aarhus Universitet 100 kr.
                                                                         T: 8942 2334      Journalist       M: 3082 3007     T: 8942 2347      T: 8942 2347
           Den nyeste udgave af CAMPUS kan findes            Henvendelser vedr. abonnement rettes til
                                                                         M: 2899 2234      T: 8942 2480      ldn@adm.au.dk     lk@adm.au.dk      jbra@adm.au.dk
           i standere overalt på universitetet.             Torben Johansen, T: 8942 1108,
                                                                         hhp@adm.au.dk      M: 2338 2221
                                          e-mail: taj@adm.au.dk                                 ksl@adm.au.dk
           Næste nummer udkommer 23. februar.
           Deadline for indlæg den 16. februar kl. 10.00.        Annoncer: dgmedia 7027 1155
                                                                         Helge Hollesen     Gitte Bindzus      Astrid Hellerup    Søren Kjeldgaard
           Redaktion: Fredrik Nielsens Vej 5, bygning 1448,       Tryk: Hornslet Avistryk   ISSN: 1604-1607         Journalist       Knudsen, journalist   Madsen,        Fotografelev
           8000 Århus C                                                        T: 8942 2332      T: 8942 1981      Studenterskribent   T: 8942 2347
           T: 8942 2334, e-mail: campus@au.dk                                             M: 6020 2708      M: 6020 2626      M: 82096 6855     M: 6020 2694
           Webside: www.au.dk/campus                                                  hho@adm.au.dk                  campus@adm.au.dk   sskj@adm.au.dk
                                                                                     gbk@adm.au.dk
                                                                                                      3
                                                      Foto: Søren Kjeldgaard/AU-foto
Karrierehjælp til
forskertalenter
Det Frie Forskningsråd vil skabe et karriereprogram, der skal
støtte danske forskertalenter. Der er politisk opbakning til at
sætte programmet på finansloven for 2010.

Af Helge Hollesen                  skere var blandt de 7000 ansøgere til Det
hho@adm.au.dk                    Europæiske Forskningsråds Starting Grants
                          i 2008, og at Danmark fik blot fire af de 300
                          legater, der blev uddelt til unge forskere.
Flere års forsømmelser med at pleje forskerta-
lenter og planlægge deres karrierer skal der nu   Flere yngre forskningsledere
rettes op på med et såkaldt karriereprogram.    Holland har afsat 5,5 milliarder kr. til kar-
Det Frie Forskningsråd (DFF) er ved at ud-     riereprogrammet. I forhold til indbyggertallet
forme programmet, som skal stimulere yngre     vil en tilsvarende indsats i Danmark svare
talentfulde forskere og give dem mulighed for    til 1,5 milliard kr. Den halve milliard kroner
at etablere sig som forskningsledere. Program-   dækkes i dag omtrent af de penge, DFF bruger
met skal også styrke unge danske forskeres     på postdoc-stillinger.
mulighed for at få del i bl.a. Det Europæiske     – Men i betragtning af, at regeringen vil
Forskningsråds Starting Grants.           optage 2400 ph.d.-studerende i 2010, bør der
  Formanden for DFF, professor Jens Chr.      komme flere penge til postdoc-stillinger, siger
Djurhuus fra Aarhus Universitet, regner med,    Jens Chr. Djurhuus.
at der på næste års finanslov vil være 250-      Han efterlyser også flere penge til det andet
300 millioner kr. til programmet. Det sigter    trin i karriereprogrammet, som skal give
på at pleje forskerkarrieren for henholdsvis    yngre forskere mulighed for at etablere sig
postdoc’er, yngre forskningsledere og senior-    som forskningsledere.
forskere.                       – Vi har ikke tilstrækkeligt volumen og kon-
  – Vi har fået politisk opbakning til at gå vi-  tinuitet i den overbygning på postdoc-uddan-
dere med programmet, og Danmarks Grund-       nelsen, konstaterer Jens Chr. Djurhuus, som
forskningsfond har også vist interesse, fortæl-   peger på, at yngre hollandske forskere får 6-7
ler Jens Chr. Djurhuus, som regner med, at     millioner kr. over tre år til at etablere sig som
15-20 forskere i første omgang kan komme ind    forskningsledere og i den periode er i løbende
under programmet.                  dialog med forskningsrådene. Den praksis ser
                          forskningsrådsformanden også gerne indført i
Inspiration fra Holland               Danmark.
Inspirationen til karriereprogrammet kommer
fra den hollandske Veni-Vidi-Vici-model.      Satser på seniorforskere
  Når DFF har rettet blikket den vej, skyldes   DFF vil dog i første omgang reservere hoved-
det, at de hollandske forskningsråd har lang    parten af den kommende pulje til det tredje
erfaring med at overvåge, udvælge og støtte     trin i karriereprogrammet, hvor etablerede
forskningstalenterne fra ph.d.- til professorni-  seniorforskere efter interessetilkendegivelse,
veau. Det sker gennem en kontinuerlig dialog    bedømmelse og dialog får en 3-5-årig bevil-
med forskerne, hvor de både skriftligt og      ling på et tocifret millionbeløb. Satsningen på
mundtligt skal gøre rede for deres forsknings-   den gruppe forskere skal øge de danske mulig-
planer og resultater.                heder for at få del i forskningspengene fra EU.
  – Det giver de hollandske forskere nogle      – Vi kan ikke vente 6-8 år på at få tilstræk-
kvalifikationer og en støtte, som bl.a. bevirker,  kelig mange kvalificerede ansøgere til EU-
at de er bedre til at søge penge i EU-systemet,   pengene, lyder Jens Chr. Djurhuus’ argument
forklarer Jens Chr. Djurhuus.            for den fordeling med henvisning til den tid,
  Den umiddelbare baggrund for det danske     det tager en juniorforsker at etablere sig som
karriereprogram er da også, at kun 28 dan-     seniorforsker.
Udstrakt hånd til timelærerne
Timelærerforeningen har               med prorektor Nina Smith, og vi fornemmer        – Vi gider ikke være nogen, der bare står og
                          en stor lydhørhed fra universitetets side. Det    brokker os og lyder, som om vi er imod uni-
holdt sit første møde med              er meget positivt, siger Chresteria Neutzsky-    versitetet. Vi er tværtimod meget engagerede    Fakta
prorektor Nina Smith.                Wulff fra Timelærerforeningen.            medarbejdere, der elsker vores arbejde. Vi har
                           Det første møde har givet anledning til, at    en væsentlig andel i kvaliteten af den under-   Timelærerforeningen ved Aarhus Universitet
                          universitetet nu undersøger, hvor stor en del af   visning, universitetet udbyder, og det føler vi  blev oprettet i 2007 og arbejder for overens-
Af Hans Plauborg                  undervisningen de deltidsansatte timelærere     nu, at universitetet også vil anerkende os for,  komstdækket ansættelse af timelærere:
hhp@adm.au.dk                    faktisk står for. Det overblik har man ikke i dag.  siger hun.                     - ret til pension
                                                      – Jeg tror og håber, at de næste møder med   - ret til at arbejde på fuld tid
Timelærerforeningen ved Aarhus Universitet     Anerkendelse af arbejdet               Nina Smith vil vise, at vi kan nå fælles fodslag  - ret til løn under barsel, sygdom og ferie
glæder sig over, at universitetets ledelse nu    Chresteria Neutzsky-Wulff er glad for, at det    på de fleste punkter, siger Chresteria Neutz-   - ret til forskning
sammen med foreningen vil kigge på, hvordan     overhovedet er lykkedes Timelærerforeningen     sky-Wulff.                     Læs mere på www. timelaerer.dk
man kan forbedre timelærernes forhold.       ved Aarhus Universitet at få ledelsen ind i en
 – Vi har holdt det første af flere møder     positiv dialog.
4
  kort nyt
                                  Nyt initiativ skal styrke
  Psykologhjælp på KU
                                  forskningen på sygehuse
  De ansatte på Københavns Universitet (KU) kan frem-
  over få hjælp til at løse helt personlige problemer. Uni-
  versitetet har nemlig besluttet at indgå en aftale med     Læger har nu mulighed for           binerer ph.d.-uddannelsen med uddannel-      revurderet sin fortolkning af et EU-
  firmaet Prescriba, der tilbyder sundhedsløsninger til                             sen af speciallæger og samtidig skærer et     direktiv. Styrelsen har tidligere fortolket
  offentlige og private virksomheder.               at uddanne sig til special-          år af den tid, det normalt tager at få begge    direktivet sådan, at den femårige uddan-
    Baggrunden er, at arbejdsmiljøkonsulenterne på        læge, samtidig med at de            uddannelser.                    nelse til speciallæge ikke kunne ske på
  KU oplever et stigende behov for psykologisk råd-                                                         deltid, hvor lægen samtidig tog en ph.d.-
  givning hos de ansatte. Der vil ikke blive tale om et      tager en ph.d.-uddannelse.           Skaber ny kultur                  uddannelse.
  ubegrænset gratis tagselvbord af psykologydelser,                               Foreløbig er der planlagt forløb for et dusin     – Når vi ønsker at kombinere de to ud-
  men der er omvendt heller ikke et loft over antallet af
                                  Det skal styrke den patient-          læger inden for klinisk biokemi og kirurgi,    dannelser, er det for at få en større klinisk
  konsultationer. Alle medarbejdere skal kunne få den       nære kliniske forskning.            hvor de knytter deres forskeruddannelse      relevans i ph.d.-uddannelsen. Vi ser gerne,
  hjælp, der er nødvendig for at få løst konkrete per-                              sammen med deres kliniske speciale.        at mange af de ph.d.-studerende i deres
  sonlige problemer. Når der sker alvorlige hændelser,                               – Vi regner med, at det forløb bliver      projekt tager afsæt i problemstillinger fra
  kritisk sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie,      Af Helge Hollesen               fremtiden for mange læger, og fakultetet      klinikken. Det vil ofte forudsætte, at de er
  er medarbejderens samlever, ægtefælle og hjem-         hho@adm.au.dk                 vil lægge stor vægt på at stille faciliteter til  i gang med et medicinsk speciale, hvor de
  meboende børn også dækket af aftalen, skriver KU’s                               rådighed for den kombinerede uddannelse,      så falder over en problemstilling, de kan
  avis, Universitetsavisen.                    Politiske krav til de danske sygehuse om,   siger Søren Mogensen.               bruge i et ph.d.-projekt, forklarer Søren
                                  at patienterne skal hurtigere i behandling    På Klinisk Institut ser institutleder Jens   Mogensen.
  Rekruttering via Facebook                    og have garanti for behandling, presser i   Chr. Djurhuus også frem til, at mange læger      Han forventer, at de fleste vil begynde
  Flere canadiske universiteter er begyndt at bruge so-      disse år den del af den medicinske forsk-   vil komme ind i det nye uddannelsesforløb.     på en ph.d.-uddannelse, når de har været
  ciale netværk som Facebook til målrettet rekruttering      ning, som inddrager patienter og oplys-      – Den kombinerede og komprimerede        gennem den kliniske basisuddannelse og
  af studerende, skriver nyhedssitet canada.com. Blandt      ninger om patienter. Nu skal et nyt uddan-   uddannelse vil skabe en kultur, der gør      den etårige introduktion til speciallægeud-
  universiteterne er New Brunswick, der blandt mange       nelsesforløb på danske hospitaler styrke    det naturligt, at nogle læger får en kar-     dannelsen.
  andre tiltag har udfordret potentielle studerende til at    denne del af forskningen, så ny viden hur-   riere inden for både forskning og klinik.       Kombinationsuddannelsen vil blive
  lave en Facebook-gruppe, der handler om, hvorfor de       tigt kan blive omsat til bedre behandling af  Det sikrer også, at sundhedsvæsenet bliver     individuelt tilrettelagte forløb, der i hvert
  gerne vil være studerende på netop New Brunswick.        patienterne.                  en mere attraktiv arbejdsplads, siger Jens     enkelt tilfælde skal godkendes af Det Re-
  Førstepræmien i konkurrencen er ét års gratis studier.       – Den patientnære kliniske forskning    Chr. Djurhuus, der på Klinisk Institut har     gionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
    – Vi ved, at næste alle teenagere lever og ånder i de    er en stolt dansk tradition, som er truet.   omkring 70 procent af de ph.d.-studerende       – Der er ingen recept på den uddannelse.
  sociale netværk som Facebook, og derfor skal vi som       Derfor er der brug for at styrke den, siger  ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.      I perioder kan arbejdstiden blive delt mel-
  universitet også være maksimalt til stede der, siger en     dekan Søren Mogensen fra Det Sundheds-                              lem klinik og ph.d.-uddannelsen, mens
  talsmand for universitetet.                   videnskabelige Fakultet. Fakultetet har    Et forløb uden recept               den i andre perioder udelukkende består af
                                  sammen med Århus Universitetshospital     Det nye uddannelsesforløb er blevet        arbejde i klinikken eller forskningsaktivi-
  Giv studerende doping                      søsat et nyt uddannelsesforløb, som kom-    muligt, efter at Sundhedsstyrelsen har       teter, siger Søren Mogensen.
  Regeringen og medicinalindustrien bør tillade, at
  studerende får adgang til præstationsfremmende
  hjernemedicin. Det mener bioetikeren John Harris, der
  er professor ved University of Manchester.
                                                                                                           Foto: Søren Kjeldgaard/AU-foto
    – Universiteter og regeringen bør anerkende, at
  der principielt ikke er noget i vejen med at forsøge at
  forbedre sine kognitive evner med alle midler. Det er
  det, uddannelse handler om, siger John Harris i et in-
  terview til magasinet Times Higher Education.
    Harris forsvarer også sit kontroversielle synspunkt
  med, at præstationsfremmende hjernemedicin som Ri-
  talin og Provigil har vist sig at være stort set uden bivirk-
  ninger. Desuden giver vi allerede en masse medicin til
  folk, uden at der er tale om sygdomme, siger John Harris
  og nævner p-piller og Viagra som gode eksempler.

  Flere erhvervs-ph.d.er
  En målrettet kampagne for at få flere virksomheder i
  provinsen til at ansætte en erhvervs-ph.d.-studerende
  resulterede i, at der i 2008 kom 192 ansøgninger,
  hvoraf de 119 blev godkendt. Det er det hidtil højeste
  antal på et år. Især regionerne Midtjylland og Sjælland
  har taget ordningen til sig. Her er antallet af stipendier
  steget fra henholdsvis 17 til 28 og 1 til 11. 47 procent
  af alle virksomheder med en erhvervs-ph.d. ligger nu
  uden for hovedstadsområdet, hvor det for tre år siden
  kun var hver femte virksomhed. I forhold til 2007 er
  der dog nu færre små og mellemstore virksomheder,
  der har søgt og fået en ph.d.-studerende. Samtidig er
  antallet af kvindelige ph.d.-studerende faldet fra 46,8
  til 34,5 procent. Derfor vil Forsknings- og Innovations-
  styrelsen nu iværksætte en ekstra informationsind-
  sats over for de to grupper.

  Taxameteranalyse
  Otte organisationer, herunder C3, DI og DJØF, har
  sendt brev til Helge Sander med anbefalinger til taxa-
  meteranalysen. I brevet præsenteres en række kon-
  krete forslag til indholdet af den taxameter-analyse,
  som netop er sat i gang.
                                    SU-besparelser – Nej tak
    – Vi vil undgå en indholdstom analyse, siger forsk-
  ningschef i DI Charlotte Rønhof.
    Analysen skal ifølge de otte organisationer bl.a. un-
  dersøge, hvor mange timers undervisning hver elev mod-
  tager per semester, hvor store hold de undervises på,
  samt hvordan det sikres, at en forhøjelse af taxametret
  rent faktisk også vil gå til at forbedre undervisningen.
                                                                                                                      5


Sommersupplering på alle AU-uddannelser
Fra sommeren 2009 bliver det             studium, kan søge om at blive optaget under       mulighed for at få deres undervisning.
                           forudsætning af, at de består den sidste eksa-       – Vi vil sørge for at dimensionere størrelsen
muligt at søge om betinget              men i løbet af sommerferien.              af sommerholdene, så alle, der har behov for       Betinget optag
optag på alle bacheloruddan-                                         at sommersupplere, kan få mulighed for det.        Betinget optag betyder, at den studerende
                           Spild af tid at vente                  Vi har gennemgået vores fagudbud i forhold        bliver optaget under den forudsætning, at
nelser på Aarhus Universitet,             Eva Teilmann, som er kontorchef i studiefor-      til adgangskravene, og vi dækker mindst 95        han eller hun inden studiestart dokumente-
                           valtningen, forklarer, at betinget optag faktisk    procent af det behov for supplering, som an-       rer at have bestået sommersupplering, så
så ansøgere kan tage et ekstra            ikke er noget nyt. Der har været betinget optag     søgerne kan have før starten på ønskestudiet.       adgangskravene er opfyldt. Sommersup-
gymnasiefag i løbet af som-              på mange studier i flere år. Det nye er, at også    Er man så uheldig at ramme et af de få fag, vi      plering er kun aktuelt for kvote 1-ansøgere,
                           studier med adgangsbegrænsninger, hvor ikke       ikke har i Århus, er det vel heller ikke nogen      da kvote 2-ansøgere ikke kan nå at få som-
merferien. Det er et signal om,            alle bliver optaget, og karaktersnittet får be-     katastrofe at skulle tilbringe 5 uger i Odense,      merkurserne med i behandlingen af deres
                           tydning, også skal tilbyde betinget optag.       Aalborg eller København, fortæller Preben
at vi gerne vil have de kvalifi-             – Det er lidt spild af tid, at studerende, der    Clausen, der er rektor for VUC Århus og GS-
                                                                                    ansøgning.
                                                                                      Den studerende kan kun få betinget optag
cerede hurtigere i gang, siger            bare mangler et enkelt niveau i et enkelt fag,     koordinator.                       til at supplere i ét fag, ét niveau, og skal se-
                           skal vente et helt år på at søge ind. Vi tror,       Han forklarer, at GS-koordinatorerne landet      nest 5. juli dokumentere, at vedkommende
kontorchef i studieforvaltnin-            at studerende, der får tilbudt betinget optag      over har synkroniseret start- og sluttidspunk-      er tilmeldt et suppleringskursus. Når supple-
gen Eva Teilmann.                   på deres drømmeuddannelse, også vil være
                           ekstra motiverede til at hænge i hen over som-
                                                       terne på sommerkurserne, så alle sommerkur-
                                                       ser starter mandag den 13. juli 2009. På den
                                                                                    ringsfaget er bestået, skal eksamensbeviset
                                                                                    være Aarhus Universitet i hænde senest 5.
                           meren. Og på de fag, som hidtil har tilbudt be-     måde bliver det nemmere for de studerende at       september. Hvis ikke dokumentation bliver
Af Kristian Serge Skov-Larsen             tinget optag, kan vi se, at langt hovedparten af    planlægge deres sommer.                  indsendt, eller hvis den studerende dumper
ksl@adm.au.dk                     de studerende vender tilbage med en bestået                                    til sommersuppleringskurset, bortfalder
                           eksamen efter sommerferien, forklarer hun.       Ikke flere pladser                    studiepladsen.
Du kan have et tårnhøjt gymnasiesnit, men        Rent praktisk får de studerende kun mulighed     Eva Teilmann understreger, at betinget optag         VUC Århus arrangerer ud over sommer-
det får dig ikke ind på medicin, hvis du kun     for at supplere et fag et niveau op, f.eks. kemi fra  ikke betyder, at der bliver flere studiepladser      suppleringen også almindelige 1.-semesters
har kemi på C-niveau.                 C- til B-niveau. Samtidig bliver de ikke indskrevet   – kun at det bliver nogle andre, der ender med      suppleringskurser med studiestart i januar,
 Hidtil har den eneste mulighed for stu-       på universitetet, før de har papir på det sidste fag.  at få dem tilbudt.                    marts og august hvert år.
derende, der mangler det rigtige fagniveau,                                   – Når en studerende på et studium med ad-
været at bruge et helt år på at supplere deres    Håndslag fra VUC                    gangsbegrænsning får tilbudt en plads på be-       Læs mere på www.au.dk/betingetoptagelse
studentereksamen – også selvom det kun er et     I forbindelse med indførelsen af generelt        tinget optag, betyder det jo, at der er en anden,     www.gsdanmark.dk og vucaarhus.dk
enkelt fag, der mangler for at kunne søge ind     betinget optag har VUC Århus, der er Un-        der ikke kommer ind. Derfor tror jeg også alt
på drømmeuddannelsen.                 dervisningsministeriets koordinator af         andet lige, at grænsekvotienten risikerer at
 Nu åbner Aarhus Universitet fra sommeren      Gymnasial Supplering i hele Midtjylland,        stige i år, fordi flere har mulighed for at søge.
2009 op for, at studerende kan blive optaget     givet universitetet håndslag på, at centret vil     Men vi slipper for, at studerende kommer til at
på såkaldt ”betinget optag”. Det vil sige, at     oprette så mange sommerferiehold, at alle        vente et år, når de kan nøjes med at vente en
studerende, der ikke opfylder fagkravene på et    2009-studenter, der vil optages betinget, har      måned, siger hun.
Gymnasieelever: Et uoverskueligt valg
En ny rapport fra Videnskabsministeriet anslår, at 3000 færre søgte ind på universiteterne i                                    de rigtige fag, men at de også skal fokusere
                                                                                  på det, der virkelig interesserer dem, og den
2008, specifikt fordi de havde valgt de forkerte fag i gymnasiet. Og det er svært at vælge rigtigt                                 uddannelse, de kan blive gode til. Ingen veje
så tidligt, siger både gymnasieelever og lederen af studievejledningen på Aarhus Universitet.                                   er lukkede, hvis man vælger forkert, men det
                                                                                  kan selvfølgelig betyde, at man skal bruge op
                                                                                  til et år på at supplere i de fag eller niveauer,
Af Kristian Serge Skov-Larsen             supplering og dermed et eller flere år mellem      fået mange flere spørgsmål fra kommende       man evt. mangler for at kunne komme ind på
ksl@adm.au.dk                     gymnasiet og universitetsstudiet.            studerende om deres fagsammensætning. Men      drømmestudiet, forklarer Poul Lautrup.
                             En stor del af sommerens faldende optag på      også studievejledere og ikke mindst de unges      Også 1.-g’eren Mads Stylsvig er imod at
– Man skal tænke over, hvad man gør. I 10.      universiteterne skyldes formentlig netop, at      forældre er begyndt at ringe til universitetet    lægge sig fast for hurtigt, selvom han udmær-
klasse ville jeg gerne læse psykologi, men i dag   gymnasieleverne måtte bruge et år mere på at      for at tjekke op på de unges drømmestudium.     ket er klar over, at det er det, den nye gymna-
har jeg overhovedet ikke nogen ide om, hvad      supplere for at leve op til de nye fagkrav. I en                               siereform og de nye krav lægger op til.
det skal være.                    rapport estimerer Videnskabsministeriet selv,      Vil ikke lade sig presse                – Jeg har ingen anelse om, hvad jeg vil
  Kamilla Gamborg Isaksen er 17 år og er       at 3000 færre søgte ind i 2008, fordi de havde     – At forældrene ringer på vegne af deres       være. Jeg tror, det skal være noget i retning
midtvejs i 1. g på Marselisborg Gymnasium.      valgt forkert i løbet af deres gymnasietid. Og     søn eller datter for at høre, hvad             af naturvidenskab eller måske ingeniør,
Sammen med Ida Skov Milthers, Mads          samtidig erkender Videnskabsministeriet, at       man skal vælge i gymnasiet for                 men jeg tror, man skal passe på med
Stylsvig og tusindvis af andre 1.-g’ere landet    de nye adgangskrav kombineret med de mange       at kunne læse medicin, ser jeg                  at pege et specifikt studium ud for
over har hun netop taget stilling til, hvilke     valgmuligheder i gymnasiet kan betyde, at        som et udtryk for, at det er ble-                  hurtigt. Selv ved jeg ikke, hvad
gymnasielinjer, fagpakker og niveauer der skal    langt flere gymnasieelever fremover må bruge      vet både sværere og vigtigere                    jeg ender med at vælge, og jeg
stå på hendes eksamensbevis om 2 ½ år – et      tid på at supplere. Og at nogle risikerer helt at    at vælge rigtigt. Det, jeg plejer                   har ikke tænkt mig at lade mig
valg, der også får vidtgående konsekvenser for,    blive tabt på gulvet, fordi de ender ud med en     at sige, er, at de unge selv-                     presse til at træffe et valg, før
hvilke universitetsstudier gymnasieeleverne i     fagsammensætning, der ikke kan få dem ind        følgelig skal prøve at vælge                               jeg er klar til
sidste ende kan søge ind på.             på drømmeuddannelsen.                                                                det, smiler
  Ida Skov Milthers ved heller ikke, hvad hun                                                                                han.
vil læse på universitetet. Kun at det skal være    Hører ikke efter
noget i retning af naturvidenskab. Derfor har     Poul Lautrup er områdeleder for vejled-
                                                                                                        Foto: Jesper Rais/AU-foto
hun også prøvet at vælge det sikre: matematik,    ningsområdet på Aarhus Universitet. Han
fysik og kemi på højt niveau.             mener i lighed med gymnasieeleverne, at
  – Jeg ved endnu ikke, hvad jeg vælger, så der-   det er meget svært at træffe det rigtige
for har jeg forsøgt at tage den linje med flest mu-  uddannelsesvalg allerede i 1. g.
ligheder inden for det, der interesserer mig. Men    – Det er svært for et ungt menneske
jeg synes, det har været meget svært at overskue,   at vælge de rigtige fag og niveauer så
hvilke fag der er de rigtige, forklarer hun.     tidligt, når man ikke ved præcist, hvad
                           man skal være, og hvad man er god til.
3000 færre på grund af krav              Som 1.-g’er er man bare ikke så afkla-
En gymnasiereform og nye skærpede ad-         ret med, hvad man er god til, og derfor
gangskrav til universiteterne betyder, at de     hører de studerende tit ikke så godt
dage er forbi, hvor gymnasieelever bare skal     efter al den informationen om
vælge mellem ”sproglig” eller ”matematisk”. I     fremtidige uddannelsesvalg,
dag skal eleverne efter et halvt års introforløb   som vejlederne prøver at give
selv sammensætte deres fagpakke med indi-       dem.
viduelle niveauer og valgfag, og hvis ikke de      Siden de nye fagkrav og
                                                                           Ida Skov Milthers (t.v.), Mads Stylsvig og Kamilla Gamborg Isaksen
vælger rigtigt, kan det betyde efterfølgende     gymnasiereformen har han
6
  AU·nyt                             Redigeret af
                                  Gitte Bindzus Knudsen og Hans Plauborg
                                                                             Ny masteruddannelse
                                                                             i offentlig ledelse
                                                                             SAM: Fra 1. september 2009 udbydes
                                                                             en helt ny masteruddannelse i offent-
                                                                             lig ledelse. Uddannelsen udbydes i et i
                                                                             samarbejde mellem Aarhus Universitet,
   Den danske Rødliste opdateret                                                            Københavns Universitet, Copenhagen
                                                                             Business School og Syddansk Univer-

   med 1.256 arter af planter og dyr                            Store forskelle i danske                   sitet. Den fleksible masteruddannelse
                                                                             giver ledere i den offentlige sektor nye
                                               og finske læreres indstilling                muligheder for at ruste sig til fremtidens
   DMU: Den 30. januar offentliggjorde Danmarks Miljøundersøgelser                                           krav om at sikre effektiv service og at-
   rødlistestatus for i alt 1.256 arter af danske insekter, svampe og kar-                                       traktive arbejdspladser. En nyskabelse
   planter. Status viser, at hver tredje af de arter, hvor der findes tilstræk-      DPU: Der er stor forskel på, hvad finske og
                                               danske børn får ud af deres skolegang. Det          ved den nye masteruddannelse er, at den
   kelige data er kategoriseret som truet i mindre eller større grad eller                                       er meget fleksibel i forhold til tilsvaren-
   som forsvundet fra Danmark. Fire af de 1.256 arter er forsvundet i           viste blandt andet PISA-undersøgelserne i
                                               2006. Forskellene i de danske og finske læ-         de tilbud på markedet, da det er muligt
   forhold til den forrige status i 1997. Den danske Rødliste viser, hvilke                                       at tilrettelægge sin uddannelse ret frit,
   arter af danske dyr og planter der er forsvundet eller truet i større eller       reres grunduddannelse og i deres indstilling
                                               til undervisningen er en del af forklaringen,        så selvom uddannelsen er normeret til 2
   mindre grad, og hvilke der ikke er det. Fagfolk har bedømt, at 36 arter                                       år, kan den strækkes over helt op til 6 år.
   af tæger, humlebier, svampe, laver og karplanter er forsvundet fra Dan-         viser ny ph.d.-afhandling af Frans Ørsted
   mark siden 1850 ud over de fire førnævnte arter.                    Andersen fra DPU.                      www.samfundsvidenskab.au.dk
                                                – Mens de danske lærere primært har
   www.dmu.dk                                       mangetydige, komplekse og almendannende
                                               mål med deres undervisning, og det enkelte
                                               barns alsidige udvikling, trivsel, selvstæn-
                                               dighed og udvikling af selvforvaltning og
                                               selvtillid ligger dem meget på sinde, har de
                                               finske lærere mere fokus på undervisning og
                                                                            Blæksprutters
                                               faglighed som deres grundlæggende kompe-
                                               tence. De ser ikke sig selv som mini-psyko-
                                                                            sugekopper består
                                                 loger, men som professionelle ledere med
                                                  høje ambitioner på elevernes vegne. De
                                                                            af en enestående
                                                  koncentrerer sig om at få klassen til at       nanostruktur
                                                  fungere og få orkesteret til at spille, for-
                                                 klarer Frans Ørsted Andersen.

                                               www.dpu.dk
    ASB får ansvar for opdatering af AUs 'Find en forsker'
                                       I efteråret 2007 blev det besluttet, at Find en forsker skulle      NAT: Et nyt forskningsprojekt, som er gen-
    ASB: Journalister og andre interesserede skal have let ved at
                                      udvides og opdateres. Projektet skulle have været færdigt i som-      nemført af lektor Henrik Birkedal fra Kemisk
    finde vej til de rette forskere. Derfor vil forskere ansat ved
                                      meren 2008, men tekniske problemer forsinkede processen.          Institut og Interdisiplinært Nanoscience
    Handelshøjskolen (ASB), Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
                                      Nu har AU outsourcet opgaven til ASB, som skal stå for en ge-        Center (iNANO) i samarbejde med forskere
    (DJF), Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Danmarks Pæ-
                                      nerel opdatering af emneord samt oversættelse til en engelsk        fra University of California, Riverside, USA,
    dagogiske Universitetsskole (DPU), som alle fusionerede med
                                                                            viser, at Humbolt-blæksprutters sugekopper
    AU i 2007, nu snart blive synlige i AU’s fælles database Find en  brugerflade inden medio april. ASB beholder samtidig sin egen
                                      database, som alene rummer ASB’s egne forskere. ASB Inline         består af en enestående nanostruktur, der er
    forsker.
                                                                            opbygget af ultratynde proteinrør, som både
                                                                            kan holde til ekstreme belastninger, og som
                                                                            samtidig er meget bøjelige. Opdagelsen er et
                                                                            stort skridt inden for materialeforskning.

  Danske forskere bag ny                                                               Nyheden blev for bare to uger siden bragt som
                                                                            forsidehistorie på det internationale tidsskrift

  hjemmeside om livets udvikling
                                                                            Advanced Materials, der er verdens førende
                                                                            inden for sit felt.
                                                                              – Opdagelsen er et stort gennembrud inden
  HUM/NAT: Samtidig med 200-året for Darwins fødsel har danske forskere på tværs af fag og universiteter                       for materialeforskning. Blækspruttens na-
  oprettet en ny hjemmeside – evolution.dk. Hjemmesiden skal mane myterne om evolutionsteorien i jorden                        turligt skabte nanostrukturer kan føre til ud-
  og løbende formidle den nyeste viden om evolution fra forskningens verden.                                     viklingen af nye enestående materialer, som
   Portalen giver svar på spørgsmål som: Har aber moral? Hvad ved vi om livets opståen? Hvordan har                         bilindustrien, luftfarten og robotteknologien
  mennesket udviklet sig? Udelukker evolution religion?                                                kan få stor glæde af, siger Henrik Birkedal,
   – Det er som et nyt, kæmpestort evolutionsleksikon. Når vi i forskningens verden lærer noget nyt,                         der har deltaget i projektet, siden han for
  bliver det med det samme formidlet til evolution.dk. Vi er glade og stolte over at kunne give den danske                      nogle år siden var udstationeret på University
  befolkning et Livets Leksikon som gave i anledningen af evolutionsåret, siger leder af evolution.dk, lektor,                    of Californien, Santa Barbara.
  ph.d. Peter C. Kjærgaard, Aarhus Universitet og University of Cambridge.                                      www.nat.au.dk
                             MælK er ikke bare mælk
                          DJF: Forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet         Målet er at klarlægge, hvordan genetikken spiller ind på mælkens tek-
                         er med i et omfattende dansk-svensk projekt, der har til       nologiske egenskaber og den ernæringsmæssige og sundhedsmæssige pro-
                        formål at identificere genetiske forskelle i mælkens nærings-     fil. Når forskerne har identificeret variationerne, vil de udpege genetiske
                         mæssige, sundhedsmæssige og teknologiske egenskaber.         markører, som i sidste ende kan hjælpe landmanden med at udpege de
                          Ved at sammenkoble nye ”omics” teknikker: genomics,         køer, der kan producere mælk med specifikke egenskaber – for eksempel
                          proteomics og metabonomics – vil forskerne sammen-         hvilken ko, der er mest egnet til osteproduktion, eller som har en særlig
                          koble koens genetiske forskelle med forskellene i mælkens      sund fedtsyresammensætning.
                       sammensætning og egenskaber.                       www.agrsci.dk
                                                                                                                             7
                                                                   Modelfoto: Lars Kruse/AU-foto
Professor i kemi, dit svin!                                        Af Hans Plauborg
                                                     hhp@adm.au.dk
 Fortsat fra side 1            vietten frem og begynder at skrive       – Jeg siger i stedet, at jeg arbejder
                      x’er og y’er, kan man godt få en sam-    med luftforurening. Det virker meget
mest, siger han i en artikel i Times    tale ud af det, mener Bent Ørsted.      bedre, forklarer hun.
Higher Education.                                     Lektor Marit-Solveig Seidenkrantz
  Nogle gange bruger han den ”klas-    P-piller og kemi               undgår for det meste også at sige, at
siske definition: En topolog er en,    Karl Anker Jørgensen er professor i     hun er geolog.
der ikke kan kende forskel på en      kemi. Når han fortæller det, møder       – Jeg siger som regel, at jeg ar-
kaffekop og en doughnut. Hvis bord-    han som regel stor respekt og en un-     bejder på universitetet og forsker i
damen alligevel insisterer på at få at   dren over, hvad sådan en laver. Men     klima. Det vækker jo de fleste folks
vide, hvilken slags matematik han     andre gange går den ellers gode kemi     interesse i dag. Hvis man siger ”geo-
bedriver, kan han finde på at svare:    med borddamen fløjten, når han for-     log”, hører mange det som ”teolog” og
’Jeg har specialiseret mig i at lægge   tæller, hvad han laver.           tror, man er præst, og de, der kender
tal sammen, men håber snart at be-      – Der findes kvinder, som har nogle    lidt til faget geologi, tror ofte, det har
væge mig over i at kunne gange.’ Der-   følelser over for kemi baseret på, at de   noget med olie at gøre, fortæller hun.
efter er der i det mindste en chance    ikke forstår det og i øvrigt ikke kan
for, at samtalen kan komme videre     lide det, siger Karl Anker Jørgensen,    Professoren og filosoffen
over et godt grin.”            og fortæller om en episode, der står     Michael Svarer er endnu ikke fyldt
                      særlig tydeligt i hukommelsen.        40, men er allerede professor i øko-
Brugen af matematik              – Jeg fik engang denne herlige      nomi.
På Aarhus Universitet kan flere ma-    kvinde til borddame. Det viste sig,       – Det er sjældent, jeg siger til folk,
tematikforskere godt genkende kari-    at hun havde en magisterkonferens i     at jeg er professor. Jeg siger, at jeg
katuren.                  kunsthistorie og blandt andet interes-    arbejder ved universitetet, eller at jeg
  – Jeg lærte hurtigt, at kunststyk-   serede sig for kunstneren Paul Klee,     er nationaløkonom.
ket ved at være en underholdende      og da jeg også interesserer mig for       Af og til kommer det alligevel
bordherre er at lytte i stedet for selv  kunst, gik snakken rigtig godt. På et    nogen for øre, at han også har et pro-
at snakke, siger lektor emeritus Tage   tidspunkt spørger hun så, hvad jeg      fessorat i faget.
Bai Hansen.                laver, og da jeg fortæller det, drejer     – Så kan de finde på at spørge, om
  – Essensen i matematik er så ab-    hun i løbet af et par nanosekunder      man godt kan være professor, når
strakt, at det ikke giver mening at                           man ikke er ældre. Til det svarer jeg
forsøge at forklare folk, hvad man                           så, at det er, fordi jeg har et særligt
laver. Men man kan give nogle ek-        Der findes kvinder, som         ungdomsprofessorat, griner Michael
sempler på, hvad det bruges til, og    har nogle følelser over for kemi       Svarer.
det tilfredsstiller såmænd de fleste,   baseret på, at de ikke forstår det       Et af hans forskningsområder er fa-
siger han.                 og i øvrigt ikke kan lide det.        milieøkonomi, hvor han blandt andet
  Brugen af matematik er også den                           kigger på, hvordan forskellige fakto-
                        Professor i kemi Karl Anker Jørgensen
strategi, Danmarks eneste kvindelige                          rer påvirker et ægteskab – herunder
professor i matematik, Eva Bjørn                            risikoen for skilsmisse.
Vedel Jensen, benytter sig af i selska-                          – Det er jo en enorm fordel at have
belige sammenhænge. Hun forsker      180 grader og siger: ”Det havde jeg     sådan et forskningsområde, når man
bl.a. i stereologi, som omfatter meto-   sgu ikke troet om dig. Er du virkelig    for eksempel er ved frisøren. Så kan
der til at få præcis information om et   et af de svin, der forurener og øde-     man straks få en samtale ud af det,
tredimensionelt objekt ud fra en- eller  lægger verden?” Og hun var ikke iro-     siger han.
todimensionelle observationer.       nisk, fortæller Karl Anker Jørgensen,      Lidt sværere kan det måske være
  – Jeg fortæller, at den forskning    der straks tog ”udfordringen” op.      at få snakken til at glide hos frisøren,
bl.a. bruges i neuroforskningen til at    – Jeg sagde til hende, at hun lig-    hvis man er filosof.
studere lidelser i hjernen som Alzhei-   nede en, der havde nydt godt af den       – Nej, jeg synes, det kommer an på,
mers, Parkinsons syge og skizofreni.    seksuelle frihed, som p-pillen havde     hvordan man griber det an, siger Ej-
Det bliver hurtigt for abstrakt, hvis   givet kvinder. Så røg hun jo helt op i    vind Hansen, der er adjunkt i filosofi.
jeg skal fortælle, hvad jeg faktisk gør,  det røde felt og spurgte, hvad pokker      – Hvis folk spørger, hvad en filosof
siger Eva Bjørn Vedel Jensen.       hendes sexliv havde at gøre med, at     laver, så siger jeg, at filosofi handler
                      jeg var professor i kemi, hvortil jeg    om at reflektere over, hvordan vi ar-
Som at snakke sanskrit           svarede, at det er kemikere, der har     gumenterer. Det plejer at vække folks
Hendes kollega, professor i matema-    udviklet p-pillen. Faktisk, sagde jeg    interesse, for alle ved jo, at der findes
tik Bent Ørsted, forsøger som regel    til hende, så har jeg en kollega i USA,   gode og mindre gode argumenter,
at tage opgaven på sig. Det har han    der er blevet meget rig på at udvikle    og de fleste har også en oplevelse
gjort, siden han engang kom til at sige  p-pillen, og han har brugt mange af     med det. På den måde kan man liste
til en: ”Det forstår du alligevel ikke.”  sine penge på at købe Paul Klee-bille-    samtalen over i noget, der interesser
  – Jeg har fortrudt det svar lige    der. Med andre ord har du været med     samtalepartneren.
siden. Jeg synes, at matematikken     til at finansiere hans private samling,     Ejvind Hansen er ikke bange for at
fortjener et bedre omdømme, og så     hver gang du købte p-piller. Så blev     kalde sig filosof, selv om det skulle give
skal man selvfølgelig ikke affærdige    hun helt stille, fortæller Karl Anker    nogle associationer til en snart 2500 år
folk. Men det er klart, at det hurtigt   Jørgensen.                  gammel togaklædt græker.
bliver en umulig opgave at forklare                            – Man kan lige så godt melde ud.
folk, hvad matematikere faktisk gør.    Fysiker? Nå!                 Det kan være, det gør samtalepartne-
Det vil svare lidt til at begynde at    Nogle gange kan det lukke for al vi-     ren nysgerrig, og så er det en invitation
snakke sanskrit til sin borddame,     dere samtale, at man fortæller, hvad     til en videre samtale. Men hvis ved-
siger han.                 man arbejder med. Det har seniorfor-     kommende mest spurgte af høflighed,
  Hvis folk er interesserede og ikke   sker Lise Frohn fra Danmarks Miljø-     kan det også være en effektiv konver-
bare lukker samtalen med en ”mate-     undersøgelser prøvet.            sationsstopper, siger Ejvind Hansen.
matik var mit dårligste fag i skolen”-    – Jeg var engang til en fest, hvor en    Skulle der sidde en og anden forsker
kommentar, kan Bent Ørsted finde på    mand kom hen og spurgte, hvad jeg      derude og tænke, hvilken akademisk
at fortælle om matematikkens histo-    lavede. Jeg fortalte, at jeg var uddan-   profession der mest effektivt stop-
rie – om primtal, Euklid og geome-     net fysiker fra Niels Bohr Institutet,    per videre spørgsmål, har den afdøde
trien. Eller om, hvordan det moderne    hvorefter han kiggede ned i jorden,     engelske digter W.A. Auden fundet
                                                                                   Det er ikke til at vide, hvad der sker, når man som forsker befinder sig i sociale
samfund med computere, GPS og       svarede ”nå”, vendte sig og gik. Vi     svaret. Når han på sine rejser ikke                     sammenhænge og fortæller, hvad man laver. Bliver samtalepartneren imponeret,
mobiltelefoner slet ikke var blevet til  talte ikke sammen mere den aften,      orkede at snakke med fremmede, der                      skrækslagen, nysgerrig eller måske rasende? Hvis man helst vil undgå videre sam-
uden matematikere.             siger Lise Frohn med et grin.        spurgte til hans beskæftigelse, sva-                     tale, kan det være en ide at gøre som digteren W. A. Auden. Når han på sine rejser
  – Eller jeg kan finde på at fortælle    Hun indrømmer, at hun i dag hver-     rede han altid: middelalderhistoriker.                    ikke orkede at snakke med fremmede, der spurgte til hans beskæftigelse, svarede
om, hvordan musik og rummet kan      ken siger ”seniorforsker” (”så tror folk   Så indfandt tavsheden sig straks.                      han altid: middelalderhistoriker. Så indfandt tavsheden sig straks.
beskrives som matematik og lys og     bare, der er en gammel mand inde i
varme. Så længe man ikke hiver ser-    en”) eller fysiker, hvis nogen spørger.
 8Institutråd med eller uden vetoret
Rektorernes formand støtter ideen om at genindføre institutrå-                      forbedringer, siger hun.               også har institutlederens loyalitet.
                                                      Malou Aamund fra Venstre er mere tilbage-       – Men jeg synes, det er forkert at lægge sig
dene som led i revisionen af universitetsloven. Det samme gør                       holdende i sine udmeldinger om behovet for      fast på en løsning, inden vi har fået evaluerin-
flere politikere. Men skal rådene blot være rådgivende over for                      institutråd.                     gen. Indtil videre er jeg mest varm på tanken
                                                      – Min grundholdning er, at det er bestyrel-     om et institutråd, og det kan fint kombineres
institutlederen, eller skal de kunne nedlægge et veto?                          sens og ledelsens ansvar at sikre medarbej-      med en ansat leder. Om rådet så skal have mu-
                                                     dernes indflydelse og demokrati. Hvis eva-      lighed for at nedlægge veto, vil jeg meget gerne
                                                     lueringen viser, at lederne på universiteterne    være med til at diskutere, siger Kirsten Brosbøl.
Af Helge Hollesen                  fra Syddansk Universitet.              kommer med diktater, og at friheden er klemt,      Jens Oddershede fastslår, at dekanen fortsat
hho@adm.au.dk                      – Vi er nødt til at høre efter, når mange     så må vi bruge de værktøjer, der kan sikre de     skal ansætte institutlederne.
                           siger, de er kommet for langt væk fra, hvor     ansattes indflydelse og frihed, siger Venstres      – Ellers hænger systemet ikke sammen.
Murren i krogene over manglende indflydelse.     beslutningerne træffes, og har sværere ved      forskningspolitiske ordfører.             Men jeg forestiller mig, at institutrådet får en
Beslutninger uden om de ansatte og mang-       at overskue, hvad der foregår. Det drejer sig                               vigtig rådgivende funktion f.eks. ved at være
lende begrundelser for beslutningerne. Det er    om at fastholde medarbejdernes engagement,      Gensidigt veto                    med i dekanens ansættelsesudvalg.
nogle af de klager, som lyder rundt omkring på    begrunder rektoren sit forslag, som han indtil    Da universitetsloven blev fremlagt, var en af
landets universiteter, efter at universitetsloven  videre betegner som en prøveballon afsendt      dens skarpeste kritikere Peter Lotz. Han er
afskaffede de valgte institutledere og -råd og    for egen regning. Jens Oddershede mener, at     i dag institutleder på Copenhagen Business
overlod det til dekanerne at ansætte dem, der    institutlederen i alle væsentlige beslutninger    School og mener, det helt afgørende problem
skal stå ved roret på de enkelte institutter.    om bl.a. budgetter og ansættelser skal rådgive    ved loven er, at ledere bliver udpeget ovenfra.
 Klagerne nåede også frem til den store hø-     sig med institutrådet, hvor der skal sidde re-     – I en organisation som et institut domi-
                                                                                    Faktaboks:
ring om universitetsloven, som sidst i januar    præsentanter både for forskerne, det teknisk-    nerer human-kapitalen. Det minder meget
                                                                                    På Aarhus Universitet fastslår vedtægterne,
blev afviklet på Københavns Universitet, hvor    administrative personale og de studerende.      om partnervirksomheder som advokat- og
                                                                                    at der ved ansættelse af institutledere eller
Akademikernes Centralorganisation var vært.                                arkitektfirmaer, hvor det er hovederne, der er
                                                                                    sektorchefer skal nedsættes en rådgiv-
Her var et af temaerne, hvordan ansatte og      Fokus på institutterne                interessante og derfor skal have indflydelse.
                                                                                    ningsgruppe med repræsentanter for det
studerende kan sikres større indflydelse på de    Hos et af partierne bag universitetsloven væk-    Det betyder, at der i realiteten eksisterer en
                                                                                    videnskabelige personale, det teknisk-admi-
institutter, hvor de har deres daglige gang.     ker rektorens forslag genklang.           gensidig vetoret, hvor både dekanen og for-
                                                                                    nistrative personale og de studerende på in-
                            – Ideen om et valgt institutråd er noget af    skerne skal have et ansvar for udpegningen af
                                                                                    stituttet. Gruppen skal orienteres om udkast
En prøveballon                    det bedste, jeg har hørt i forhold til at sikre   en institutleder. Det bør loven afspejle f.eks.
                                                                                    til opslag og om det samlede ansøgerfelt og
Den indflydelse kunne forskere og studerende     ansatte og studerende indflydelse, siger So-     med en hensigtserklæring om, at en institut-
                                                                                    får forelagt relevante indkomne ansøgnin-
få ved at genindføre de valgte institutråd i for-  cialdemokraternes forskningspolitiske ordfø-     leder skal ansættes i samråd med de ansatte,
                                                                                    ger, hvorefter den rådgiver om, hvilke kandi-
bindelse med den aktuelle evaluering af uni-     rer, Kirsten Brosbøl.                siger Peter Lotz.
                                                                                    dater der skal indkaldes til samtale.
versitetsloven. Det mener bl.a. formanden for     – Jeg tror, vi skal have fokus på institutni-     Kirsten Brosbøl mener, det er vigtigt at
landets universitetsrektorer, Jens Oddershede    veauet. Det er der, jeg hører, der er behov for   styrke medarbejdernes fornemmelse af, at de
Debatten om frihed og fusion                                                           VOXpOp
skal ud på hele universitetet                                                   Skal universitetsloven sikre valgte institutråd, som skal være
                                                                  med til at vælge institutlederen og blive taget med på råd?

                                                              Professor Henrik Høgh-Olesen,         Det er forkert med den stramme
Alle ansatte og studerende på Aarhus Universitet bliver nu opfordret                            Psykologisk Institut             ledelse, loven lægger op til. Men
til at deltage i den evaluering af universitetsloven, som er sat i gang.                          – Jeg har ikke oplevet behovet her på     selvfølgelig har lederen beslut-
                                                              instituttet, hvor institutlederen råd-    ningsretten i sidste ende. Det ville
Ledelsen på universitetet inviterer alle til at bidrage med synspunkter,                          fører sig med en række forskellige      være hensigtsmæssigt med valg
                                                              fora. Det hører med til moderne le-      af institutledere, men jeg mener, at
erfaringer og forslag.                                                   delse, og hvis det er i orden, så er der   medarbejderne, som det er tilfældet
                                                              ingen ko på isen, mener jeg. Et valgt     i dag, også fremover i det mindste
Af Helge Hollesen            versiteterne er blevet bedt om at    Spændt på                 organ ville være en fordel, men det      skal høres ved ansættelse af insti-
hho@adm.au.dk              afgive svar på en række konkrete     kritikkens omfang             helt store problem og forstyrrende      tutlederen.
                    spørgsmål. Vi har derfor inviteret    Søren E. Frandsen ønsker ikke       element er den topstyring, vi udsæt-
Forskningsfriheden, medbestem-     til en bred debat på universitetet    på nuværende tidspunkt at udtale      tes for fra ministeriet, rektoratet og    lektor Hanne Andersen,
melsen, den frie debat på universi-   med henblik på at opsamle de       sig om behovet for ændringer og      bevillingssystemet.              Institut for Videnskabsstudier
tetet, universitetets frihedsgrader   synspunkter og erfaringer, der er    tilpasninger.                                      – Det er et vanskeligt spørgsmål. Jeg
og status efter fusionen i 2007.    på Aarhus Universitet, siger Søren     – Nu er processen sat i gang, og    lektor Henrik Sørensen, Øko-         har set både valgte og ansatte insti-
Fem store emner, som efter fem     E. Frandsen om baggrunden for at     jeg glæder mig rigtig meget til at     nomisk Institut, forsker bl.a. i       tutledere, som var gode, og nogle,
år med universitetsloven og to år    iværksætte debatten.           få et overblik og få nogle af også     ledelse                    som var dårlige, så jeg vil holde
med det nye Aarhus Universitet nu     – Betyder det, at ledelsen også    de mere kritiske synspunkter sat      – Jeg synes ikke, vi skal have et toho-    begge muligheder åbne. Alfa og
skal diskuteres grundigt igennem    vil imødekomme ønsker og behov,     ind i en større sammenhæng. Det      vedet monster. Enten skal vi tilbage     omega er, at institutlederen har legi-
på universitet. Men hvor grundig    selv om de ikke fører til en revi-    er i hvert fald nogle vigtige og      til det gamle system eller beholde      timitet hos medarbejderne. En måde
den diskussion bliver, er helt op til  sion af loven?              spændende temaer, der nu skal       det, vi har. Mange institutter har fået    at opnå den på er at inddrage valgte
de ansatte og de studerende.        – Det kan man sagtens forestil-    drøftes. Vi er klar over, at der er    en top-down-ledelse, men en leder       institutråd i beslutningerne. Her på
  Ledelsen på universitetet lægger   le sig. Det er naturligvis vigtigt, at  kritikere af loven og ledelsen af     skal skaffe sig legitimitet gennem      instituttet bliver undervisnings- og
nemlig op til, at alle er velkomne   vi i de forskellige ledelseslag har   de danske universiteter – så det      diskussion blandt medarbejderne,       forskningsudvalgene taget med på
til at bidrage med synspunkter og    fingeren på pulsen, lytter og for-    bliver spændende af følge debatten     sørge for at brede informationer ud      råd, men det er for tidligt at konklu-
holdninger til Aarhus Universitets   står medarbejdernes behov og de     de kommende måneder, siger han.      og begrunde sine beslutninger. Vi       dere, hvordan det fungerer.
indspil til evalueringen af univer-   udfordringer, de møder i hverda-      Ledelsen har opfordret bl.a.      kan lære af Irmas high commitment-
sitetsområdet, som nu er i gang.    gen. Jeg kan da sagtens forestille    institutterne, de akademiske råd,     politik, hvor de ansatte har en høj      lektor Mette Verner, Institut for
Regeringen og Socialdemokra-      mig, at vi på baggrund af de hid-    samarbejdsudvalg og studenter-       grad af autonomi, som giver en stor      Nationaløkonomi
terne har fastlagt de fem temaer i   tidige erfaringer finder behov for    organisationer til selv at skyde      arbejdsglæde.                 – Mange har været utilfredse med
evalueringen, der måske kan føre    justeringer og tilpasninger i den    debatten i gang og har som supple-                            manglende information fra institut-
til en egentlig revision af universi-  måde, vi gør tingene på.         ment til de initiativer, der kommer    lektor Steffen Junker,            ledelsen og mulighed for at komme
tetsloven.                 – Hvor langt er ledelsen parat    til at foregå lokalt på hovedom-      Human Genetik                 med input til ledelsen. Institutlede-
                    til at gå for at imødekomme de      råderne, taget initiativ til at ned-    – Vi har i forvejen et lokalt råd med     ren har nu lovet forbedringer. Måske
Også indspil til ledelsen        ønsker eller krav, der kommer      sætte en række fokusgrupper på       valgte repræsentanter for det viden-     ville vi være bedre stillet med et
Den brede debat skal sikre, at     frem?                  tværs af hovedområderne og åbner      skabelige personale, det teknisk-       lovsikret medarbejdervalgt forum,
universitetet får samlet ansattes     – Vi skal jo undgå at ødelægge    ligeledes for en digital brainstor-    administrative personale og de        men der er jo ingen garanti for at
og studerendes erfaringer og syns-   noget, der er velfungerende, men     ming, hvor det vil blive muligt for    studerende. Strategier, rekruttering     beslutningerne reelt vil blive truffet
punkter, fortæller fungerende uni-   når det er sagt, så er vi meget åbne   alle medarbejdere at komme med       og budgetter bliver diskuteret både      der. Jeg tror, jeg foretrækker ad hoc-
versitetsdirektør, prorektor Søren   over for konstruktive indlæg og     input i en afgrænset tidsperiode.     i dette råd og i samarbejdsudvalget,     grupper til at sikre medarbejdernes
E. Frandsen.              forslag til de kommende drøftelser,     Aarhus Universitets bidrag til     og det fungerer fint. Jeg ser gerne, at    indflydelse.
  – Det er en vigtig diskussion,    siger Søren E. Frandsen og under-    evalueringen skal afleveres til      sådan et organ bliver sikret i loven.
som forligspartierne bag univer-    streger, at der er tale om en proces,  Videnskabsministeriet den
sitetsloven har igangsat, og uni-    der løber det meste af 2009.       22. april.
ENErGi
i fOraNDriNG
MENNESkEr MED aMBitiONEr
                          Mennesker med ambitioner
                                                        Morten Bang Mikkelsen
                                                            Cand. merc. fin.
   Start som graduate i DONG Energy og sæt fokus på din udvikling
   Er du nyuddannet inden for økonomi, så vil graduate programmet accelerere din læring og udvikling.
   Du skal have modet til at blive fagligt udfordret og drivet til at udforske dine kompetencer i en af de
   mest spændende brancher.

   Send en SMS med kodeordet “graduate” til 1969 og få flere informationer med det samme.
      Mød vores graduates og se mere om jobs, mennesker og ambitioner på dongenergy.com/graduate
 10
Fra Eleanor og Jackie til
Førstedamerne har altid fascineret amerikanerne. I Danmark forsker lektor Inger
H. Dalsgaard fra Institut for Sprog, Litteratur og Kultur som den eneste i de
amerikanske præsidenternes ægtefæller, og ifølge hende har den nykronede                                                           Michelle Obama på ind-
førstedame Michelle Obama potentiale til at blive en perfekt en af slagsen.                                                         sættelsesdagen i den
                                                                                               meget omdiskuterede
                                                                                               kjole, der hverken
                                                                                               var grøn eller gul,
Af Gitte Bindzus Knudsen               det nærmest bliver en hobby at forske i første-   dagen valgte hun en kjole designet af                        men lemongrass.
gbk@adm.au.dk                    damer. Altså hvad for nogle andre måder er     en cubansk-amerikaner og senere en                         Ifølge Inger H.
                           der at kommunikere og bruge magt på end de     af en kinesisk-amerikansk designer, og                       Dalsgaard bliver
Hvis nogen kan blive den nye Jacqueline Ken-     mest indlysende?                  hvad betyder det? Er det, fordi hun vil                       hun en perfekt
nedy, er det nok Michelle Obama. Hun har stil      Og netop kommunikationen gennem tøjet er     støtte immigranter? Er det, fordi hen-                       førstedame.
og klasse, og hun har alderen med sig. Men      noget, som både Jackie mestrede i 1960’erne,    des mand vil bløde op i forholdet til
kan der overhovedet komme en ny Jackie, som     og Michelle mestrer i dag, og deri ligger lig-   Cuba, eller er det noget helt tredje?
tog amerikanerne og resten af verden med       heden mellem de to damer, der med 50 års      Samtidig blev det også diskuteret,
storm, når hun poserede i sine fine Chanel-     mellemrum har været kvinden bag verdens       hvorfor hun ikke havde valgt en
dragter og store runde solbriller?          mægtigste mand.                   afroamerikaner, hvilket nogle
  – Folk har meget travlt med at sammenligne      Det markante modeudtryk mestrer Michelle     mennesker var forargede over.
Michelle Obama med Jackie Kennedy. Men det      Obama på en måde, som hverken Hillary Clin-     Man kan virkelig lave en ana-
mener jeg ikke helt, man kan. Jackie var bare    ton eller Laura Bush kunne, men det var det,    lyse, der starter med at handle
et magisk øjeblik. Og derfor bliver hun altid    der udødeliggjorde Jackie. Hun havde sin helt    om tøj og ender med at handle
trukket frem, så snart der kommer en ny før-     egen stil, og det er Michelle Obama også ved    om politiske emner, forklarer
stedame. Amerikanerne håber på, at der snart     at udvikle.                     hun og begiver sig ud i en
kommer en, der kan leve op til Jackie. Det er      – Der er en fast måde, som førstedamer      diskussion om kjolens farve
drømmen om en amerikansk prinsesse Diana,      kan klæde sig på. Tøjet skal helst være enten    på indsættelsesdagen. Det
og den drøm tror jeg godt, Michelle kan have     højrødt eller støvet lyseblåt, og det er Michelle  er et emne, der også fyldte
potentiale til op leve op til, fortæller lektor og  gået lidt udenom. Hun prøver lidt nogle græn-    adskillige spalter i de ame-
ph.d. Inger H. Dalsgaard fra Institut for Sprog,   ser af og blander de dyre designerkjoler med    rikanske aviser.
Litteratur og Kultur.                mere almindelige mærker. Hun har muligvis       – Var den gul, eller var
  Fra sit kontor i Nobelparken med udsigt ud    sit eget modeudtryk, som hun kan blive kendt    den grøn, og hvorfor valgte
over Århusbugten taler den danske ekspert i     for. Men hun gør ikke ligesom Jackie, der      hun den farve frem for de tra-
amerikanske førstedamer livligt om Jackie,      havde en designer, der styrede hele hendes     ditionelle røde og blå nuancer?
Michelle og Hillary. Hun er på fornavn med      image og stil, fortæller lektoren.         Var det i virkeligheden så gennem-
dem, som var det hendes veninder fra stu-                                tænkt, at den var grøn som håbets farve, der
dietiden. For Inger H. Dalsgaard begyndte      Hvorfor er tøjet så vigtigt?            var det, Barack Obama gik til valg på? Eller
forskningen i de fremtrædende damer mest       Hvis man undrer sig over, om tøjet virkelig     var det bare den kjole,
som en hobby, men inden for de seneste år har    kan være så vigtigt, har Inger H. Dalsgaard     hun bedst kunne
det taget fart, og sidste år underviste hun også   også en forklaring på det. For førstedamernes    lide?
                                                                   Foto: Corbis
i faget amerikanske førstedamer på kandidat-     klæder bliver diskuteret mere end manglen på      Inger H. Dalsgaard
niveau.                       samme hos kejseren i H.C. Andersens eventyr.    griner ved tanken,
                           De bliver analyseret, til der nærmest ikke er    men forklarer, at
Feminin kommunikation                mere farve i trådene og mere strut i skørterne.   tøjvalget virkelig
En af de ting, der fascinerer hende ved emnet     – Kvinder i magtstillinger og i fremtræ-     betyder noget for
førstedamer, er den måde, damerne kan blive     dende stillinger er godt klar over, at deres tøj  amerikanerne. For
nødt til at bruge helt andre metoder på at      betyder meget mere, end det burde. De kan      eksempel bar Jackie
kommunikere bestemte budskaber end deres       ikke bare tage et jakkesæt på, som mænd kan,    meget ofte hat, og når
mænd.                        hvor ingen interesserer sig for, hvilket slips de  hun ikke gjorde det,
  – Vi har måder at tolke præsidenten på:      har på. Noget af Michelles kommunikation er     skulle hun nok høre
Hvad siger han, og hvad betyder det, og hvad     naturligvis gennem det, som hun siger, men     for det fra hatteindu-
er det for mekanismer, han bruger? Men        meget er også gennem hendes valg af tøj. Et af   strien. De solgte nemlig
hvilke feminine måder bruger førstedamen       de emner, der kom frem under valgkampen,      flere hatte på grund af
til at få indflydelse på? Hvad betyder det for    var for eksempel, at hun ofte valgte massepro-   hende. Hvis Michelle
eksempel, hvad for noget tøj Michelle Obama     ducerede mærker frem for designertøj. Og det    får samme unikke sta-
bar på indsættelsesdagen? Det er hun nødt til    er også sådan noget, hun skal vide. Hun skal    tus som den unikke                                        lsgaard er hun
                                                                                              For Inger H. Da
                                                                                    r og alle vegne.     Her er hun i 1935
                                                                                                          , hvor
at tænke over og bruge i sin kommunikation,     vide, at hun gennem sit tøj symboliserer, hvem   Jacqueline Kennedy, kan            elt var her og de     me i historien.
og det er sådanne emner, der gør, at jeg synes,   hun er, og hvad hun står for. På indsættelses-   hun ved at vælge mindre     Eleanor Roosev     rdige førsteda             troits slumkvar
                                                                                                              ter.
                                                                         t beundringsvæ
                                                                          den mes              r, der boede i De
                                                                                          ldine Walke
                                                                                  n femårige Gera
                                                                          hun hilser på de
Når forskeren bliver mediekommentator
Forskere er vant til at fordybe sig og skrive lange artikler om indviklede emner. Sådan er det                                      den ligger uden for hendes område, og det er
ikke i medieverdenen, hvor det meste er overfladisk og hurtigt. Inger H. Dalsgaard, der har                                       ikke altid gået lige godt.
                                                                                      – Ofte har indgangsvinklen fra journalister
været meget i medierne under det amerikanske valg, fortæller om sine erfaringer                                             haft noget med mode at gøre. De regner altså
                                                                                     med, at jeg kan fortælle om førstedamer ud
                                                                                     fra den vinkel, som man også ser i dame-
Af Gitte Bindzus Knudsen                – På den ene side er man rørt over at blive   mulighed for at sige, fortæller ph.d. Inger H.         blade, og det er jo ikke den vinkel, som jeg
gbk@adm.au.dk                    spurgt, for det er altid smigrende, når der er   Dalsgaard, der er lektor på Institut for Sprog,         har i virkeligheden. De har troet, jeg ville tale
                           nogen, der opdager en og tror, at man kan      Litteratur og Kultur.                      om emner som, hvorfor hun har valgt netop
Der er ikke mange i Danmark, der er ekspert     bruges til noget. På den anden side kan det      Siden 2005 er hun blevet brugt på både            den størrelse knapper på kjolen, men jeg vil
i amerikanske førstedamer, og derfor var det     også være dybt frustrerende. Der er så lidt tid,  TV2, DR1, DR2, diverse radiostationer og flere         jo hellere køre det over på, hvad det betyder
også naturligt, at flere medier kontaktede      det bliver så hurtigt overfladisk, og det går så  aviser som både BT og Politiken.                politisk set, og om der er noget symbolik i det
Inger H. Dalsgaard i forbindelse med det ame-    hurtigt, at man bagefter står og tænker på alle    I hendes optræden i medierne hænder det,           og så videre. På den konto har jeg også begået
rikanske præsidentvalg, da hun netop forsker i    de ting, man gerne ville have sagt – alle de    at hun også er blevet bedt om at forholde sig til        forfærdelige bommerter, udbryder Inger H.
de amerikanske præsidenters ægtefæller.       ting, det overhovedet ikke var realistisk at få   emner og problemstillinger, som i virkelighe-          Dalsgaard.
                                                                                                                  11
             Michelle
                                                                                            Han har nogle af de kvaliteter, som hun havde.
                                                                                            Hun gik ud og lyttede til folk og snakkede med
                                                                                            folk og mødte dem, der hvor de var. Det kunne
                                                                                            hun gøre som førstedame, og det kunne præsi-
                                                                                            denten dengang ikke. Men i dag er der så meget
                                                                                            ligestilling, at Barack Obama er en af dem, der
                                                                                            bliver opfattet som en, der lytter. Han behøver
                                                                                            ikke at overlade det følelsesladede til konen, som
                                                                                            Franklin D. Roosevelt gjorde dengang.
                                                                                             Hvem Michelle Obama så lige minder om,
                                                                                            er stadig spørgsmålet, og den danske ekspert
                                                                                            må konkludere, at de fleste nok bare er deres
                                                                                            egen. Hun tilføjer dog, at man i forskningen
                                                                                            har defineret en række kategorier, som første-
                                 etablerede designere ligefrem booste deres           ligesom Eleanor. Hun var den første ameri-      damerne kan placeres i.
                                 karrierer.                           kanske kvinde, der fik en universitetsgrad i       – Der er 11 forskellige identificerede roller,
                                                                 geologi, og hun havde mange kompetencer,       som en førstedame skal opfylde, men jeg har
                                 Vil hellere have Eleanor tilbage                som hun kunne have brugt i sit virke som før-     kogt det ned til tre: Den private rolle, den poli-
                                    At man ud over moden sammenligner Jackie         stedame under depressionen. I stedet havde      tiske og den sidste, som jeg kalder parade. Den
                                    og Michelle, forstår Inger H. Dalsgaard dog       hun en idé om, at førstedamen skulle være op-     private rolle handler om at passe børnene,
                                    ikke. Alene kvinderollen har udviklet sig utro-     højet og holde sig langt væk fra folket, så hun    sørge for, at hjemmet fungerer, og at der er ro
                                    lig meget, fra da Jackie stod ved John F. Ken-                                 på, når manden kommer hjem. Den politiske
                                    nedys side i begyndelsen af 1960’erne, til den                                 rolle handler om, hvor meget hun går ind og
                                    rolle, som Michelle har i dag.                  Jeg forstår det ikke, men          har mærkesager, hvor meget hun støtter hans
                                      – De burde have vidt forskellige udgangs-         folk vil bare så gerne have,           mærkesager og går ind og arbejder på kam-
                                    punkter, og de er dybt forskellige i den kvin-        at der kommer en populær             pagnen for ham. Paraden er det ceremonielle,
                  Fo
                    to:               derolle, som de har over for deres mand. I          førstedame som Jackie. De ser           symbolske og repræsentative. Alt omkring de
                      Sc
                       an
                         pi x          nyere tid har de amerikanske førstedamer           Obama som den nye Kennedy.            flotte kjoler og udenlandsbesøgene. I det 19.
                                    med nogle få undtagelser haft et politisk par-                                 århundrede handlede rollen som førstedame
                                                                   Personligt vil jeg meget hel-
                                    løb med deres mand, og det havde Michelle                                   mest om det sidste, men i det 20. århundrede
                                    Obama også. Hun tiltrak ligefrem selv nogle af
                                                                   lere have, at vi fik Eleanor           har det været forskelligt, hvilken rolle den en-
                                    vælgerne til den demokratiske lejr. Sådan var
                                                                   Roosevelt tilbage.                kelte førstedame har brugt mest tid på.
                                    Jackie Kennedy ikke. Hun var lidt den mere                 Inger H. Dalsgaard, lektor
                                    gammeldags model, som Laura Bush og flere                                   En kløgtig og perfekt førstedame
                                    republikanske førstedamer også har været.        endte med at servere te for hattedamerne med     Inger H. Dalsgaard har tidligere udtalt til
                                    Den, der bare er derhjemme og så bliver slæbt      hvide handsker, mens folk strejkede og sultede    medierne, at Michelle Obama kommer til at
                                    med ud for at vinke en gang imellem.           på gaderne. Det gjorde Eleanor ikke. Hun stod     opfylde rollen som førstedame perfekt. Nu vil
                                      Efter en kort pause udbryder Inger H. Dals-      selv på gadehjørnet og øsede suppe op til de     de næste fire år vise, om hun får ret.
                                    gaard:                          arbejdsløse. Lou Henry Hoover troede, hun        – Michelle Obama er meget kløgtig og har
                                      – Jeg forstår det ikke, men folk vil bare så     kun skulle være den værdige dronning, men i      en rigtig god fornemmelse for, hvordan me-
                                    gerne have, at der kommer en populær førsteda-      en krisetid havde Eleanor forstået, at vil man    dierne fungerer. Det er sådan set essentielt. I
                                    me som Jackie igen. De ser Obama som den nye       have fat i folket og gøre en virkelig forskel for   løbet af det 20. århundrede har man i stigende
                                    Kennedy, og flere har allerede beskrevet Came-      dem, så hjælper det ikke bare at sende butle-     grad oplevet præsidenter og deres koner tage
                                             lot-myten i forbindelse med den     ren ned med mad til de strejkende – man skal     livtag med medierne og finde ud af, hvordan
                                             nye præsidentfamilie. Personligt    selv gå derned.                    de har kunnet bruge radio og tv til deres for-
                                    Foto: The White Ho
                                             vil jeg meget hellere have, at vi fik   Som Inger H. Dalsgaard fortæller om den      del, og om der var nogle faldgruber. De virke-
                                             Eleanor Roosevelt tilbage.       tidligere præsidentfrue, der i øvrigt efterføl-    midler er Michelle Obama godt klar over, og
                                              Franklin D. Roosevelts kone,     gende blev formand for kommissionen for        hun udnytter dem også.
                                            som var førstedame fra 1933 til     menneskerettigheder i FN, lyser det ud af hen-      Inden den 45-årige mor til to fandt ud af,
                                            1945, er ifølge Inger H. Dalsga-     des øjne, og armbevægelserne bliver større.      at hendes kommende adresse blev Det Hvide
                                            ard måske ikke den perfekte før-     Hun indrømmer også gerne, at blandt alle       Hus i Washington, arbejdede hun som vicedi-
                                    e         us
                                            stedame, men helt klart den mest     førstedamerne er det Eleanor Roosevelt, hun      rektør for community and external affairs på
                                           beundringsværdige, og i flere un-     helst ville drikke en øl sammen med.         universitetshospitalerne i Chicago. Da hendes
                                           dersøgelser er det altid hende og       Når man spørger hende, om man så kan        mand blev valgt som præsident, tog hun orlov
                                           Jackie Kennedy, der bliver stemt      sammenligne Michelle Obama med Eleanor        fra stillingen, men ifølge Inger H. Dalsgaard
                                           ind som de mest populære første-      Roosevelt, svarer hun:                skal hun ikke tilbage.
                                           damer gennem tiden.              – Det ville jeg jo gerne. Og det var lidt den     – Det ville være fuldstændig unødvendigt og
                                            – En af grundene til, at Eleanor     rolle, som Hillary forsøgte at efterligne. Hun    hul i hovedet at vende tilbage til den stilling,
                                           Roosevelt simpelthen er så elsket,     prøvede at være en Eleanor, og det gik ikke.     ikke bare fordi hun kan få et hvilket som helst
                                          var, at hun var meget socialt og       Michelle Obama – no way. Jeg tror ikke, hun      andet job, da hun nu får alle forbindelserne,
Der er kun én Ja                                  politisk aktiv. Hun var førstedame      tager Eleanor-rollen på sig.             men fordi det forventes, at hun nu kan gøre
        cqueline Kenn                            under den store depression og var        Hvem der derimod kunne blive den næste       så meget mere. Hvis hun har viljen til at gøre
var hun et mag         edy, og ifølge In
        isk øjeblik. På             ger H. Dalsgaa
Hvide Hus, som         billedet portræ            rd      ude på gaderne for at hjælpe folk.      Eleanor, har hun et overraskende svar på.       noget samfundsnyttigt, kommer hun til at
         hun stod for en           tteres hun i De
                 stor del af reno          t       Førstedamen før hende, Lou Henry                                   have en rigtig god udgangsposition, lyder et
                            veringen af.
                                         Hoover, var egentlig en, der burde       Barack som Eleanor                  sidste råd fra den danske ekspert.
                                         have været en fantastisk førstedame      – Jeg tror, Barack har nok af Eleanor-rollen i sig.
                                 anden side sådan. Man tager normalt alle mu-          lidt mere ind til, hvad det er for en slags ind-   engelsk måske er noget for dem, er det jo godt,
  Ingen rhinsten på Michelle Obama                lige forbehold og modifikationer. Men der skal         slag, der skal laves, hvad formatet er og så vi-   siger hun og tilføjer:
  – og dog?                           man lære, at det kan man ikke i medierne. Får         dere. Ofte viser de på tv først en båndet sekti-     – I universitetsverdenen begynder der at
  – Jeg kan huske i radioavisen, hvor jeg kom          man fem minutter, er det lang tid, og der skal         on, som forklarer problemstillingen, og den er    ske noget på formidlingsområdet. Du kan ikke
  til at sige, at Michelle Obama i hvert fald ikke        man gerne kunne komme med nogle hurtige            det også rart at have set et stykke tid inden, så   længere nøjes med at sidde inde i en lille mun-
  ville have rhinsten og pailletter på, for det ville      konklusioner. Så bliver man nødt til at gøre          man ikke skal stå og forholde sig til den lige på   kecelle og forske. I dag skal resultaterne ud
  ikke være passende, og det lignede ikke hendes         lidt vold på sig selv og prøve at reducere et         stedet. Det er dog desværre sjældent muligt.     til samfundet, så de kan se, hvad pengene går
  stil, men der tog jeg gevaldigt meget fejl. Sådan       større emne til et ”sådan er det”.                                          til. Omvendt kan det dog også betyde, at folk
  noget skal man ikke udtale sig om, griner for-          Inger H. Dalsgaard har aldrig modtaget pro-         Synlighed er vigtigt                 spørger: Hvorfor skal vi betale en kvinde for
  skeren, der godt kan synes, at den synsvinkel,         fessionel medietræning, som ellers begynder          Når man spørger lektoren, hvorfor hun væl-      at sidde og forske i amerikanske førstedamer i
  som medierne har på emnerne, kan virke lidt          at vinde frem i universitetsverdenen. Der er          ger at stille op til de mange interviews, er det   365 dage om året? Dertil vil jeg gerne sige, at
  overvældende for en forsker som hende selv.          dog en ting, som hun gerne ville have vidst fra        ud over den smigrende del også for at skabe      jeg også laver andet. Førstedamerne er kun et
   – Som forsker kan det godt være en lidt           begyndelsen.                          synlighed om sin person, instituttet og Aarhus    lille område af min forskning – selvom man
  ubehagelig tilgang at stå ansigt til ansigt med.         – Jeg har lært, at man skal spørge mere på         Universitet.                     måske ikke skulle tro det, smiler hun.
  Især på humaniora udtaler man sig sjældent           forhånd. Så meget som muligt, for journali-           – Hvis der nu sidder nogle unge uddannel-
  meget bastant og ensrettet. Det er mere: På          sterne er meget indforstået med, hvordan de          sessøgende mennesker og ser det og derved får
  den ene side kan det være sådan, og på den           gør tingene. Derfor er man nødt til at spørge         en vag idé om, at en cand.mag.-uddannelse i
 12   TEMA: DEN ADMINISTRATIVE FORANDRINGSPROCES


Et universitet i forandring                                                                       To faser der hænger sammen
                                                                                     Søren Klit Lindegaard fortæller, at foran-
                                                                                     dringsprocessen i teorien er delt op i to faser.
                                                                                     Først skal infrastrukturen på plads – det kan
                                                                                     f.eks. være fælles it-systemer, ensartede ar-
Arbejdsgrupper, sporansvarlige og styremøder. Overalt i administrationen på Aarhus Universi-                                       bejdsgange og samme økonomisystem. Næste
                                                                                     fase handler om at bygge oven på det fælles
tet diskuterer ansatte, under overskriften ”den administrative forandringsproces”, om ikke tin-                                     fundament. Hvad skal der f.eks. til af nye
gene kan gøres lidt bedre og simplere. De første resultater af arbejdet er så småt på vej.                                        tiltag, for at de studerende lettere kan sam-
                                                                                     mensætte deres studium på tværs af hoved-
                                                                                     områderne? Man kan også overveje, om nogle
Af Kristian Serge Skov-Larsen             tage imod flere studerende og forskere, uden       hedsbetjening, fortæller han.               arbejdsopgaver skal løses bedre og anderledes
ksl@adm.au.dk                     at administrationskronerne måske vokser til-        Søren E. Frandsen ser ikke forandringspro-       end i dag.
                           svarende, mente ledelsen, at arbejdsgangene       cessen som en spareplan, men som en proces,         – I praksis hænger de to faser dog oftest
Navnet ”Den administrative forandringspro-      skulle ses igennem, siger han.              der skal få det nye Aarhus Universitet til at       uløseligt sammen. Det ville ikke være klogt
ces” er måske ikke lige noget, der lyder af fest                                hænge bedre sammen gennem brug af fæl-          først at beslutte sig for et nyt it-system, hvis
og farver.                      Påvirker mange medarbejdere               les nye og sammenhængende administrative         man bagefter finder ud af, at vi skal løse op-
  Men faktisk dækker navnet over et ganske      Fungerende universitetsdirektør Søren E.         systemer, digitalisering og mere effektive ar-      gaven på en helt anden måde. Men fase et skal
vigtigt arbejde med at udvikle og nytænke       Frandsen er imponeret over det engagement,        bejdsgange.                        danne grundlaget for, at vi senere f.eks. kan
universitetets administration, som har stået på    den ihærdighed og de kræfter, en lang række         – Kan vi håndtere de kommende års vækst i       sige, at vi har brug for at indføre en helt be-
i snart et lille års tid. Procedurer skal ses igen-  medarbejdere lægger i forandringsprocessen.       antal studerende, forskere og forskningsbevil-      stemt ny arbejdsgang for at aflaste forskernes
nem, it-systemer skal ensrettes, og arbejds-     Det er en indsats, der efter hans mening er       linger uden en tilsvarende vækst i de admi-        projektadministration. Den slags er unægtelig
gangene – fra den fjerneste studieadministra-     helt afgørende for, at Aarhus Universitet lyk-      nistrative udgifter, vil det være et rigtig godt     meget nemmere, hvis vi først har ensrettet alle
tion til den nærmeste økonomimedarbejder       kes med de store sammenlægninger og deri-        resultat af processen, siger han.             systemerne, så vi kun skal tage højde for ét
– skal gøres så nemme som muligt.           gennem skaber den helt rigtig administrative                                    økonomisystem frem for tre, siger han.
  Fuldmægtig Søren Klit Lindegaard, som       infrastruktur. Søren E. Frandsen anerkender,
blandt andet har til opgave at udbrede kend-     at hele arbejdet betyder, at en række opgaver
skabet til den administrative forandringspro-     og rutiner for en lang række medarbejdere for-
ces på Aarhus Universitet, forklarer at der var    mentlig kommer til at ændre sig – men samlet         Hvad er den administrative forandringsproces?
flere begrundelser for at sætte forandringspro-    set er målet at effektivisere arbejdsgangene.        Den administrative forandringsproces er fællesnavnet for en lang række projekter, der alle sammen
cessen i gang.                      – Fusioner og forandringsprocesser invol-         har til formål at lette, ensarte og smidiggøre hele administrationen på Aarhus Universitet.
  — Først og fremmest på grund af fusioner-     verer mange medarbejdere. Der er på visse            Processen, som efterhånden har været i gang i et års tid, er organiseret i fem såkaldte spor: it-spo-
ne, hvor universitetet fik nye hovedområder      områder tale om relativt store forandringer         ret, økonomisporet, studiesporet, HR-sporet og bygningssporet.
med andre systemer og måder at gøre tingene      og tilpasninger, og der er meget ekstra ar-           Under hvert spor laver arbejdsgrupper oplæg til, hvordan arbejdsgangene eller organiseringen kan
på. Dernæst ser vi overalt i samfundet en       bejde i det lige nu, men intentionen på sigt er       laves mere hensigtsmæssig, og en styregruppe samler op på de mange anbefalinger og kommer med
stigende digitalisering og krav om effektivi-     at frigøre ressourcer hos både de administra-        en samlet indstilling til rektoratet.
sering, som også fik Aarhus Universitet til at    tive og videnskabelige medarbejdere. Målet er          Det er muligt at læse meget mere om den administrative forandringsproces på
spørge sig selv, om tingene kunne gøres noget     at få hverdagen til at glide nemmere – meget         www.au.dk/admforandring, hvor man også kan tilmelde sig forandringsprocessens nyhedsbrev.
anderledes. Til sidst er vi jo et sted i vækst.    gerne så vi får mere tid til forskning, under-
Og hvis universitetet skal være parat til at     visning og den forskningsbaserede myndig-
                     Maibritt Bodin Bodin og Anette Svejstrup
                                                                                                               Foto: Søren Kjeldgaard/AU-foto
                     Petersen er enige om, at det nye fakturahånd-
                     teringssystem er en kæmpe lettelse.
Væk med
papirbunkerne
Fem pilot-institutter på Det Naturvidenskabelige
Fakultet har netop taget et nyt system i brug, der
gør håndteringen af fakturaer både meget lettere
og hurtigere.

Af Kristian Serge Skov-Larsen       af godkendende led og sætte sagsbe-      små børnesygdomme ved det nye       giver fuldt overblik over, hvor langt     miansvarlig på Det Naturvidenska-
ksl@adm.au.dk               handlingen ned fra gennemsnitlig tre      system – det er vel også derfor, man    fakturaen er nået i processen – og på     belige Fakultet, og han er helt enig
                      uger til få dage.               har lavet et pilotprojekt – men over-   hvis ”skrivebord” den evt. er stran-      med Maibritt Bodin Bodin i, at det
Aarhus Universitet modtager godt                             ordnet set har jeg kun godt at sige fra  det.                      nye system potentielt kan spare
nok sine fakturaer elektronisk.      Meget begejstret                mit skrivebord, smiler hun.                                meget papirarbejde.
  Men hidtil, når de har skullet     De første fem institutter på Natur-        I det nye system er alt elektronisk.  Betyder nye arbejdsgange             – På Naturvidenskab alene hånd-
godkendes, bogføres og betales, har    videnskab har allerede taget det nye      Fakturaen ryger direkte ud i en mail    Anette Svejstrup Petersen er sous-       terer vi 40.000 indgående fakturaer
den eneste løsning været at bruge     faktura-håndterings-system i brug i      til den medarbejder, der har brugt     chef i budget- og planlægningskon-       om året. De er indtil videre blevet
papir, printer og intern post – uni-    et pilotprojekt. Snart følger resten af    pengene og skal godkende den. Sam-     toret og projektleder på økonomi-       printet, rundsendt med intern post,
versitetet havde simpelt hen ikke en    fakultetet efter, og planen er, at hele    tidig bliver både de centrale og lokale  sporet af den administrative foran-      skrevet under, registreret i regn-
løsning, så fakturaer kunne behand-    universitetet til sommer har sagt       økonomimedarbejdere lettet for en     dringsproces. Hun er glad for både       skabssystemet og endelig sendt til
les online. Det har betydet endeløse    farvel til papir-fakturaerne.         hel del tastearbejde og manuelle kon-   pilotprojektet og at man nu snart er      det centrale regnskabskontor. Papir-
papirbunker hos de lokale økono-       En af ”piloterne” er Maibritt Bodin     troller, da alle oplysninger, de skal   klar til at behandle fakturaer elek-      flowet har været enormt, og det ser
mimedarbejdere, timevis af ekstra     Bodin, som er regnskabsmedarbej-        bruge, automatisk ligger elektronisk.   tronisk på hele Aarhus Universitet.      vi frem til bliver ændret med det nye
tastearbejde på regnskabskontoret     der på Datalogisk Institut, og hun er     Det betyder, at det antal led, faktura-    – Det har været en stor fordel at      system. Vi er som alle andre under-
og krydsende konvolutter frem og      utrolig glad for den nye elektroniske     en skal igennem, bliver reduceret fra   kunne prøve tingene af først i min-      lagt et stadigt krav om effektivise-
tilbage på universitetet.         arbejdsgang.                  en 6-7-stykker til 3 eller måske 4.    dre skala, mens vi stadig kunne nå       ring, og det her er da et helt oplagt
  Derfor er et af de første konkrete     – Hidtil har det været alt for         Og selvom pilotprojektet på Data-    at justere lidt. Vi har fået meget kon-    sted at gøre det, siger han.
fokusområder i den administrative     tidskrævende at sende en faktura        logi kun har været i drift i 14 dage,   struktiv ris og ros, som har betydet,
forandringsproces et nyt projekt, der   gennem systemet, og hver enkelt        kan Maibritt Bodin Bodin allerede     at vi har ændret lidt i processerne og
skal gøre hele behandlingen af fak-    faktura har krævet alt for meget pa-      mærke en lettelse i arbejdsbunken,     dele af systemet.
turaer elektronisk, mindske antallet    pirflytteri. Selvfølgelig har der været    blandt andet fordi det nye system       Claus Fynbo Sørensen er økono-
                                                                                                                       13
              Studerende som legatjægere
              Et legat kan være en genvej til lettjente penge. Men for mange                         komme i betragtning. Et andet sted er det nok,     Begge metoder kræver, at man bruger tid
                                                                      at du er ”studerende, der forbereder sig til     på at udvælge de legater, der passer på ens si-
              studerende bliver det kun ved snakken. CAMPUS giver dig her                           en under statens kontrol hørende eksamen”.      tuation, og så selvfølgelig sende en ansøgning.
              tips til, hvordan du finder vej i legatjunglen.                                 Jo bredere legatbeskrivelsen er, jo flere har    Hvis det får en til at slå bremserne i, enten
                                                                      mulighed for at søge det samme                          fordi det er for
                                                                      legat.                                      tidskrævende eller
              Af Astrid Hellerup Madsen                 seschef i Finansrådet. Han sidder i bestyrelsen     Det er umuligt at finde tal                          besværligt, er der
                                           for sitet LegatNet.dk. Her kan man gratis       for, hvor mange penge der årligt
                                                                                            Det er synd at sende 50        også en nemmere
              campus@au.dk
                                           oprette en profil og søge efter legater i det,    uddeles til studerende gennem     ansøgninger ud og kun komme måde. På nettet
              Der er mange måder at klare sig økonomisk         LegatNet selv kalder det officielle legatsystem.   legater, da mange ikke opgiver    i betragtning til ét legat. Det er findes forskellige
              gennem et studium på. Nogle har studiejob         Sitet er udviklet primært til studerende.       dem og på den måde slipper for    spild af tid.                portaler, hvor man
              eller studielån, andre har gavmilde forældre.        – Det er synd at sende 50 ansøgninger ud      at betale skat af pengene. Hver-           Knud Henning Andersen,   kan betale sig fra
                                                                                             bestyrelsesmedlem i LegatNet.dk
              En helt anden måde er at søge legater. Der        og kun komme i betragtning til ét legat. Det     ken Danmarks Statistik eller                           besværet. LegatRe-
              er forskellige tal på, hvor mange legater der       er spild af tid, siger Knud Henning Andersen.     SKAT ligger således inde med                           gistret er en af dem.
              findes i Danmark, men et overslag er omkring       Han mener, at det er en almindelig fejl, mange    beregninger. Men sikkert er det,                         På hjemmesiden
              13.000. Derfor kan det virke uoverskueligt        studerende begår, når de søger legater.        at selv om du ikke er barn af en dommer eller    findes et ansøgningsskema, hvor man skal
              overhovedet at komme i gang med at søge –                                    er en ”ugift datter af en mand afskediget på     svare på spørgsmål om bl.a. sine økonomiske
              men det kommer der ingen penge ud af.           Søg direkte på dine fordele              grund af alder eller svagelighed fra et skole-    og uddannelsesmæssige forhold. For 700 kr.
                – Mit bedste råd er at have fokus på, hvad       Et andet godt råd, når du søger legater, er      lærerembede ved en borger- eller almueskole     får man derefter tilsendt en liste med rele-
              formålet er. Hvad er det, man vil søge penge       at fokusere på de ting, der skiller dig ud fra    i Ribe amt”, skulle der alligevel være rigelig    vante legater, som man kan gå i gang med at
              til? Og hvad er det, det her legat kræver? Så       mængden. For eksempel uddeler mange gym-       mulighed for at finde legater, der passer til    sortere i. For at gøre det endnu lettere er der
              kan man se, om de to formål stemmer over-         nasier legater til tidligere studerende. Byer,    netop dig.                      også en mulighed for via en merpris på 650 kr.
              ens, siger Knud Henning Andersen, uddannel-        små som store, tilbyder ofte støtte til fraflyt-                              at få LegatRegistret til at skrive en ansøgning
                                           tede studerende. Banker, forsikringsselskaber     Den klassiske, den overskuelige og          for en.
                                           og fagforeninger kan også have legater til      den virkelig nemme                   Men den nemme løsning kan måske også
                                           kunder og medlemmer. Der findes også legater     Den klassiske måde er at bruge en af de mange være for nem. I hvert fald har LegatRegistret.
                Hvis det lykkes dig at få et legat, er det vig-
                                           specielt til børn af bestemte faggrupper.       legathåndbøger, der er på markedet, for ek-     dk været i Forbrugerstyrelsens søgelys i for-
                tigt at finde ud af, om det er skattefrit eller ej.
                                             Det er meget forskelligt, hvor specifikke     sempel ”Vejviser til legater og fonde” eller ”Le-  bindelse med klager fra en studerende. Le-
                Generelt er legater en del af ens personlige
                                           krav de forskellige legater stiller til ansøgerne.  gathåndbogen uddannelse” af Per Billesø og      gatRegistret har stået på styrelsens liste over
                indkomst, og derfor skal der betales skat af
                                           Ét sted skal man være barn af en landmand       Berit Jylling, der kommer i en opdateret ud-     virksomheder, der ikke retter sig efter styrel-
                dem. Rejselegater til studierejser er dog en
                                           ”hjemmehørende i Ribe Amt, fortrinsvis An-      gave hvert år. Bogen kan lånes både på Århus     sens afgørelser, men blev fjernet igen medio
                undtagelse og er almindeligvis skattefrie.
                                           sager Sogn, som studerer lægevidenskab, jura,     Kommunes biblioteker og Statsbiblioteket. Ud     2008. Elo Berg, der står for LegatRegistret,
                                           dyrlæge eller landbrugskandidat” for at kunne     over papirudgaven findes begge bøger også på     har ikke ønsket at medvirke i denne artikel.
                                                                      cd-rom, men på Statsbiblioteket er denne ud-      Legater.nu er et andet eksempel på en por-
                                                                      gave ikke til hjemlån. På hjemmesiden www.      tal, hvor man for 250 kr. kan få tilsendt en
                                                                      legatmidler.dk kan man søge i bogens legater,    liste over relevante legater, efter man har ud-
                                                     Det er ikke sikkert, at pengene  men kun se beskrivelsen af de legater, der      fyldt et ansøgningsskema på hjemmesiden.
Foto: Andresr/Fotolia.com
                                                     kommer til at regne ned, fordi   passer på ens søgning. Yderligere information
                                                     man søger legater. Men sand-    skal man købe sig til. Det koster 65 kr. at få
                                                     synligheden for, at der er penge  tilsendt en mail med oplysninger på ti legater.
                                                     at hente, er stor – hvis man gør
                                                                        SU-kontoret på Aarhus Universitet admi-
                                                                                                   Relevante links
                                                     sit hjemmearbejde ordentligt.                                www.legatnet.dk
                                                                      nistrerer også en række legater. På kontorets
                                                                                                   www.legatmidler.dk
                                                                      hjemmeside (søg på ”legatoversigt” på www.
                                                                                                   www.au.dk søg på ”legatoversigt”
                                                                      au.dk) kan man se en overskuelig oversigt
                                                                                                   www.legatregistret.dk
                                                                      med en kort beskrivelse, ansøgningsfrist og i
                                                                                                   www.legater.nu
                                                                      mange tilfælde også et ansøgningsskema klar
                                                                      til at downloade og udfylde.
                                                                      Legater er helt
                                                                      sikkert kampen værd
                                                                      Louise Gade Sig søgte sit første legat for tre år siden. Hun
                                                                      brugte 45 minutter på at få 10.000 kr. til en ny computer.

                                                                      Af Astrid Hellerup Madsen              Det første legat var nu ikke særlig tidskræ-
                                                                      campus@au.dk                     vende. I alt brugte hun tre kvarter på at søge
                                                                                                 legatet og skaffe den nødvendige dokumenta-
                                                                      Det hele startede med, at Louise Gade Sig      tion. Resultatet blev 10.000 kr. Siden har hun
                                                                      lånte en legathåndbog på cd-rom af en ven-      søgt og fået bevilget penge fra samme legat tre
                                                                      inde. Hun var flyttet fra Ringkøbing til Århus    gange.
                                                                      for at begynde på Journalisthøjskolen og        – Jeg har haft bedst held med at søge loka-
                                                                      kunne godt bruge lidt flere penge ud over      le legater, siger Louise Gade Sig. Hendes bed-
                                                                      SU’en. Men det var nu ikke fra den kant, det     ste råd til andre er derfor at være på udkig
                                                                      første legat kom. Det var Louise Gade Sigs      efter legater i lokalaviser, ugeaviser og andre
                                                                      mor, der i den lokale avis fandt et opslag for    lokale blade. Mange legater kan først søges,
                                                                      et legat. Det kunne søges af unge med tilknyt-    når de har været annonceret på den måde.
                                                                      ning til Holmsland Kommune, og kravet var,      Men hun har også flittigt brugt legathåndbø-
                                                                      at man havde en forælder, der var enlig forsør-   gerne til at søge de mere generelle legater for
                                                                      ger. Louise Gade Sig er skilsmissebarn, og det    eksempel til journaliststuderende. Og oven
                                                                      var nok til at søge legatet.             i købet med det, hun selv kalder ”et rimeligt
                                                                        – Det er virkelig kampen værd, selv om det    godt udbytte”.
                                                                      kan være besværligt, siger Louise Gade Sig.
Er dinE brillEr i vEjEn, når du dyrKEr SPOrT?
                                              -
                                             170,
                                            Pr. månEd
                                hOS lOuiS niElSEn får du
                               1-dagSlinSEr i abOnnEmEnT
                               fOr Kun Kr. 170,- Pr. månEd
                                   Læs mere om ordningen på
                                www.louisnielsen.dk - eller bestil tid
                                til synsprøve i en af vores butikker!
  Landsdækkende kundeservice 7013 0111 · www.louisnielsen.dk
                                                                                             DEBAT       15
Hvorfor taler vi stadig om Darwin?
Det er i år 200 år, siden Darwin blev født, og 150 år, siden han                      videnskabelige verden
                                                      fået foræret et omfat-
udgav Om arternes oprindelse. I forbindelse med åbningen                          tende, gennemtænkt,
                                                      veldokumenteret og
af udstillingen Evolution på Statens Naturhistoriske Museum                        ualmindelig godt
holdt lektor ved Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Uni-                     skrevet grundlag for
                                                      et nyt syn på den le-
versitet, og leder af projekterne Darwin i Danmark og evolu-                        vende natur.
tion.dk. Peter C. Kjærgaard en tale, som CAMPUS her bringer i                         Historien går dog
                                                      længere tilbage. Til
en forkortet udgave.                                            en lille dreng, der
                                                      voksede op i en drif-
                                                      tig engelsk handelsby
Peter C. Kjærgaard                 den afgørende mekanisme, der driver udviklin-     tæt på grænsen til
Lektor                       gen, og opgøret med tanken om formål i naturen,    Wales. Her boede
                          med biologiske hierarkier, der sætter mennesket    Darwin. Søn af en
Hvorfor taler vi stadig om Darwin? Hvordan     øverst som naturens absolutte hersker – så vil vi   velhavende læge og
kan det være, at ethvert barn på gaden, selv    gerne sige, at det var på grund af Darwins blæn-    en mor, der døde,
i dag, ved, hvordan han ser ud? Hvordan       dende videnskabelige arbejde, konsekvenserne      da lille Charles kun
kan det være, at alle, stort set, over hele klo-  af hans tanker for vores forståelse af livet på jor-  var otte år gammel.
den – her 200 år, efter han blev født, 150 år,   den, der gjorde Darwin så berømt.           Herefter blev den
efter han udgav Om arternes oprindelse og       Der skulle bare mere til end et vigtigt vi-     moderlige og mo-
127 år efter hans død – har en mening om      denskabeligt gennembrud. Alle jorden rundt       ralske opdragelse
ham? Og endelig, hvad var det, der gjorde,     diskuterede Darwin og hans tanker, fordi de      lagt over på søstre-
at han allerede i sin levetid blev genstand for   kunne gøre det. Det var ikke, fordi de alle      ne, der prægede
så megen opmærksomhed, at han blev den       havde læst hans bøger. En af de vigtigste       hans personlighed,
første egentlige videnskabelige celebritet?     forudsætninger var, at hans ideer kunne kom-      kærlighed til men-
Faktisk, så var det også noget, der undrede     munikeres til rigtig mange mennesker meget       neskene omkring
Darwin selv. Det var ham et stadigt myste-     langt væk fra det rolige landsbymiljø i Kent,     sig, respekten for andre, afskyen for grusom-    skabeligt grundlag og blev stærkt udskældt
rium, hvordan det kunne være, at folk kunne     øst for London, hvor Om arternes oprindelse      hed og kampen for de svage. Her var der højt     af netop det videnskabelige samfund, som
genkende ham, selv om de aldrig havde mødt     blev skrevet.                     til loftet og penge nok til at være både frisindet  Darwin ønskede at overbevise. Det var derfor
ham. Men Darwin var en berømthed. Han         Sammenfaldende med udgivelsen af Om         og åben. Selv om det økonomisk set ikke var     vigtigt, at Darwin kunne gøre det respekta-
blev fejret, oversat, kopieret og udskældt,     arternes oprindelse fandt der en revolution      strengt nødvendigt, mente faderen, at det var    belt at tale om evolution. Og det tog tid. Men
særligt på grund af tre ting: 1) opgøret med    i trykkekunsten sted. Det var nu muligt at       vigtigt, at Darwin fik sig et ordentligt job. For  det skal vi ikke være kede af. Det lykkedes.
tanken om, at hver art var skabt hver for sig og  trykke meget mere, meget billigere og oven i      unge mænd i Darwins samfundslag var der         Den var ikke gået i dag, hvor videnskabelige
uafhængigt af andre, 2) at naturen ikke havde    købet med mange flere illustrationer. Samtidig     kun tre respektable erhverv: læge, advokat og    resultater skal publiceres så hurtigt som mu-
hverken mål eller formål, og 3) at mennesket    betød den generelt forbedrede uddannelse og      præst. Forsøget med medicinen i Edinburgh      ligt og ”kampen om tilværelsen” i høj grad er
mistede sin privilegerede plads i naturen og    højere levestandard, at der nu var langt flere,    mislykkes. Det gik bedre med præsteplanerne     blevet til ”kampen om forskningsmidlerne”.
fra nu af blot var et dyr blandt andre. I sidste  der kunne læse og havde råd til det. Aviser,      og studierne i Cambridge. Darwin bestod og      Det var anderledes for Darwin, der uden uni-
instans var alt liv i familie: bier og blåmejser,  blade, magasiner og tidsskrifter voksede op og     havde intet imod et liv som landsbypræst: næ-    versitetsansættelse og utrolig privilegeret, for
myg og mus, virus og valmuer. Og i denne      spredte nyheder, historier og meninger over      sten intet arbejde at udføre og masser af tid til  egne midler kunne bruge hele sit liv på forsk-
store familie var aberne menneskets nærmeste    hele jorden. Og her var Darwin et både godt      naturhistoriske studier, hans store lidenskab.    ning. Ud af denne, alt andet end moderne,
slægtning.                     og varmt emne. Det var mindre gennem sine                                  strømlinede og resultat- og anvendelsesorien-
  Det var tre chok for den ellers meget afslap-  bøger og mere gennem populære og folkelige                                 terede videnskabelige karriere, voksede den
pede britiske religiøsitet. Man kom sig dog     medier, at han blev Englandsberømt – og            Det er vigtigt at kende Dar-         moderne videnskab.
hurtigt. Darwins ideer var stadig for kontro-    verdensberømt. Men det er bare ikke forkla-        win. Og det er vigtigt at kende           Det er vigtigt at kende Darwin. Og det er
versielle for nogle, men for de fleste blev de   ring nok. Der er ingen, der i dag ved, hvordan      evolutionsteorien. Det er ikke          vigtigt at kende evolutionsteorien. Det er ikke
naturaliserede og neutraliserede i forskellige   Michael Faraday ser ud. Hvem kan genkende         bare et spørgsmål om naturvi-           bare et spørgsmål om naturvidenskabelig
teologiske fortolkninger, der viste rummelig-    James Clerk Maxwell? Og hvor mange disku-         denskabelig viden. Det er heller         viden. Det er heller ikke blot et spørgsmål om
heden i et stadigt mere tolerant og åbent victo-  terer nu Ludwig Boltzmann over søndagskryd-                                 naturvidenskabelig dannelse. Nej, det er også
                                                       ikke blot et spørgsmål om natur-
riansk samfund.                   deren? Informationsinfrastrukturen var på                                  et spørgsmål om kulturel dannelse. Ingen
  Man grinede og gyste over ”abeteorien”.     plads for Darwins globale succes. Men den
                                                       videnskabelig dannelse. Nej, det         anden teori har haft så stor betydning for dan-
Man frygtede og diskuterede konsekvenserne.     virkede kun for ham, fordi han kunne give         er også et spørgsmål om kulturel         nelsen af den moderne verden, for vores syn
Men Darwin blev ikke udstødt. Tværtimod       folk lige præcis det, de havde brug for: noget      dannelse.                     på naturen, livets udvikling og i sidste instans,
blev han fejret som en af nationens sønner og    at tale om. Den vigtigste kilde til forståelsen af             Peter C. Kjærgaard, lektor    synet på os selv som mennesker og vores plads
den største videnskabsmand siden Newton,      Darwins globale succes er, at Darwin fik os til                               her i verden. Evolution er en kendsgerning.
måske nogensinde. Han blev taget ind af den     at spørge. Han fik os til at tænke. Selv om man    En god plan, syntes han selv.            Nøjagtig ligesom tyngdekraft, jordskælv, mag-
anglikanske kirke – og fik en statsbegravelse i   ikke forstod Darwin. Oven i købet selv om         Men så modtog han en invitation til at rejse   netisme, elektricitet, dna og skatter. Vi har
Westminster Abbey. Man ønskede ikke noget      man ikke var enig med Darwin, så rørte han       jorden rundt som kaptajnens selskab på det bri-   forskellige videnskabelige teorier, der beskri-
udestående med Darwin. Han fyldte allerede     ved det mest centrale af alle de spørgsmål,      tiske flådeskib HMS Beagle. Det ændrede for     ver de forskellige fænomener. Liv udvikler sig.
for meget. Han var blevet for stor, for uom-    som vi mennesker – de mest selvoptagede dyr      altid hans liv. Da han fem år senere var tilbage i  Sprog udvikler sig. Kultur udvikler sig. Dar-
gængelig og, som det tørt blev bemærket i The    på kloden – alle sammen gik og tumlede med:      England, var det med en kæmpe samling af fos-    wins teori – og med genetikken den moderne
Times, så havde den engelske kirke mere brug    Hvem er vi, og hvor kommer vi fra? Hvad vil      siler og præparater, og et hoved fuldt af ideer.   evolutionsteori – er teorien om livets udvik-
for Darwins begravelse, end den havde brug     det sige at være menneske, og hvilken plads        I 1837 tegnede han for første gang ”livets    ling. Darwin var den første til at beskrive den
for kirken.                     indtager vi i naturen?                 træ”. I 1842 nedskrev han sin da færdige teori    udvikling og samtidig forklare, hvordan den
  Darwin blev efter sin død overtaget, an-      Men hvem var han egentlig – den virkelige      i en kort skitse. Den blev i 1844 til et fuldt ma-  foregik. Han havde ikke alle svarene. Men han
nekteret, udbyttet og tilpasset så mange      Darwin, manden bag skægget? Og hvad er der       nuskript, som han gav til sin hustru, Emma,     viste, at en naturlig forklaring er nok. Der-
forskellige dagsordner i så mange forskellige    med ham, siden byer, universiteter og museer      med beskeden om at få det trykt, hvis han      med dannede han grundlaget for al moderne
sammenhænge og i så mange forskellige lande,    verden over – også i Danmark – i år sætter så     pludselig skulle dø, inden han havde færdig-     videnskab. Efter Darwin har ingen videnskab
at det efterhånden kunne være svært at finde    mange folk i sving for at fortælle om ham og      gjort det kæmpeværk, han nu planlagde om       haft brug for mere. Videnskaben lever af ube-
ud af, hvem han var, hvad han sagde, og hvad    hans arbejde?                     arternes udvikling. Det fik han aldrig skrevet.   svarede spørgsmål. Forskningen drives af nys-
han stod for. Var det et nyt syn på livet? Var     I en træstol på hjul og et skrivebræt foran     Om arternes oprindelse blev bare ”en kort      gerrighed, begejstring og en verden, der hele
det en kamp mod Gud? Var det et forsvar for     sig sad den 49-årige Charles Darwin, glatbar-     sammenfatning”.                   tiden overrasker, byder på nye udfordringer og
Gud? Var det en amoralsk teori? Var det en     beret, med karakteristiske victorianske bak-       Der er mange forklaringer på, hvorfor der     udvider vores horisont.
kamp mod slaveri? Var det en fastholdelse af    kenbarter i sit imponerende hus ude på landet,     skulle gå så lang tid, før Darwin offentlig-      Når vi fejrer Darwin i år, så fejrer vi, at vi i
det bestående samfund? Eller var det en farlig   omgivet af familien og skrev Om arternes op-      gjorde sine tanker. I 1844 udkom en bog med     dag kan forstå den fantastiske, rige og over-
samfundsomstyrtende teori? Var han ond? Var     rindelse. En bog, der blev udsolgt til boghand-    titlen Træk af skabelsens naturhistorie. Den     vældende natur omkring os, og at vi kan give
han god? Der var mange bud – og som årene      lerne på udgivelsesdagen den 24. november       var skrevet af skotten Robert Chambers, men     naturlige forklaringer på, hvorfor den ser ud,
gik, efter hans død, kom der flere til.       1859, for snart 150 år siden, og allerede kom     udkom anonymt. Her fik man et fuldt udviklet     som den gør. Vi fejrer den kritiske undersøgel-
  Hvordan kan det være? Hvordan skete det?     i andenudgaven kort efter nytår, ikke engang      verdenssystem, der byggede på evolution. Den     se af livet og verden omkring os. Vi fejrer, at
Når vi i dag ser på Darwins videnskabelige arv   to måneder senere. Det var en bog, der omgå-      blev fantastisk populær, selv Dronning Victo-    der altid er mere at lære, at både livet og vores
– evolutionsteorien med naturlig selektion som   ende skabte debat. Med et slag havde hele den     ria læste den. Men bogen havde ikke et viden-    viden hele tiden udvikler sig.
 16   NAVNE
navne

10 eliteforskerpriser til Aarhus Universitet
Videnskabsministeriet har for fjerde gang uddelt       unge eliteforskere
Eliteforsk-priser til fremragende yngre forskere
                                          Adjunkt Asbjørn Steglich-Petersen                   Postdoc Majken Pagter tildeles blandt
under 45 år.
                                          tildeles prisen som Ung Eliteforsker på                andet prisen som Ung Eliteforsker, fordi
  Fem forskere modtog Videnskabsministeriets                    baggrund af sit forskningsprojekt om                 rådet mener, at hun er en lovende ung
fornemme Eliteforsk-pris på 1,1 millioner kroner,                  årsagsbegrebet, der spiller en central                forsker med en flot publikationsliste for
hvoraf en gik til Aarhus Universitet.                        rolle i både dagligdags tænkning og i vi-               en relativt nyuddannet forsker. Listen
De faglige forskningsråd under Det Frie                       denskaben, men har vist sig særdeles                 omfatter fem artikler i internationale
                                          vanskeligt at analysere. Projektet bygger               tidsskrifter, alle med hende som første-
Forskningsråd uddelte i år 24 priser a 200.000 kr.
                                          på en antagelse af, at domme om årsag-                forfatter.
til de mest talentfulde forskere under 35 år, som i                 virkningsforhold må forstås som kon-                   Den 31-årige forskers projekt handler
forvejen har modtaget en bevilling på 1 million kr.                 tekst- og interesseafhængige. Det ud-                 om, hvordan og hvor hurtigt træagtige
fra forskningsrådene. Med seks priser fik Aarhus                  mærker sig blandt andet ved at omfatte                planter mister deres evne til at tåle frost.
Universitet dobbelt så mange som sidste år.                     en empirisk undersøgelse af kontekstu-                Som følge af globale klimaændringer for-
Også de meget talentfulde ph.d.-studerende bliver       elle faktorers betydning for måden, hvorpå man dømmer om       ventes den globale gennemsnitstemperatur at stige, samtidig
                               årsag-virkningsforhold.                        med at vintertemperaturerne bliver mere ustabile med kolde
tilgodeset med elitepriser i form af rejsestipendier.
                                 Den 32-årige forsker har allerede modtaget adskillige inter-    perioder afbrudt af korte varmere perioder. Selv kortvarige
De skal bidrage til, at de unge forskere kan få et      nationale stipendier og priser fra bl.a. The Bill and Melinda     temperaturstigninger kan medføre, at flerårige planter mister
længerevarende studieophold ved et af de allerbed-      Gates Foundation og Cambridge University, hvorfra han også      en del af deres frosthårdførhed med risiko for efterfølgende
ste forskningsmiljøer. Århus fik 3 af de 16 stipen-      har sin ph.d.-grad.                          frostskader. Formålet med projektet er at undersøge timingen
dier, der blev uddelt.                                                       og hastigheden, hvormed frosthårdførhed ophæves i flerårige
                                                                  træagtige planter som respons på stigende temperatur.
                                           Lektor Peter Teglberg Madsen for-
millionpris til                                    sker i biosonar hos flagermus og hvaler,

eliteforsker                                     som uafhængigt af hinanden har udvik-
                                           let evnen til at navigere og finde bytte
                                                                              Postdoc Anne-Marie Lund Winther
                                                                              er blevet tildelt prisen som Ung Elitefor-
                                           ved hjælp af biosonar selvom de lever i               sker på baggrund af sit forskningspro-
                Lektor Bjørk Hammer
                                           to fysisk helt forskellige medier: luft og              jekt om udvikling af en ny metode, som
                modtog Eliteforskprisen
                                           vand. Trods mange års studier af de to                benytter strukturel information til ud-
                for sin store indsats
                                           dyregrupper forstår man stadig ikke,                 vikling af lægemidler, der regulerer
                inden for nanoforskning.
                                           hvor ofte og hvor langt fremad og til si-              membranproteiner. Stoffer, der binder
                Den århusianske forsker,
                                           derne dyrene har behov for akustisk at                til proteiner og dermed regulerer deres
                der er ansat på Aarhus
                                           oplyse deres omgivelser i forsøget på at               funktion (“drugs”), spiller en vigtig rolle
                Universitets Interdiscipli-
                                           finde og fange et byttedyr ved ekkoloka-               inden for en række områder, fra mod-
                nary Nanoscience Center
                               lisering.                                          ulatorer af enzymatiske processer til
                og på Institut for Fysik og
                                 Formålet med den 33-årige forskers projekt er at studere                 pesticider og farmaceutiske produkter.
                Astronomi, modtager et
                               og sammenligne biosonar i disse to helt forskellige dyregrup-      Rådet begrunder blandt andet valget af den 29-årige post-
                beløb på 1,1 millioner kr.,
                               per for at identificere fælles mekanismer for, hvordan lydud-     doc med, at hendes projekt er yderst interessant, og metoden
                hvoraf han personligt får
                               sendende rovdyr og deres hørende byttedyr bruger lyd til at      kan blive vigtig for fremtidig udvikling af nye drugs og har
                de 200.000 kr.
                               detektere hinanden.                          stort potentiale i aftagerindustrier. Pengene fra prisen vil
  Nanoforskeren er en af verdens førende inden for
                                                                  blandt andet gøre det muligt for Anne-Marie Lund Winther at
feltet modellering af de fysisk-kemiske egenskaber af
                                                                  købe et større antal stoffer, som kan testes for binding til pro-
materialers overflader. I hans forskningsgruppe udar-
                                          Postdoc Claus Olesen forsker i struk-      tonpumpen.
bejder de store computerprogrammer, som afvikles på
                                          tur og funktion af nano ion-pumper.
supercomputere. Med computerprogrammerne be-
                                          Hans forskning er afledt af Jens Chr.
skriver gruppen de kvantemekaniske kræfter, der vir-
                                          Skous Nobelvindende opdagelse af til-                  Lektor Ludvig Paul Muren forventes
ker mellem gasmolekyler og faste stoffers overflader.
                                          stedeværelsen af et protein, som er i                  med sit projekt at kunne opnå bedre
Det giver en indsigt i, hvorledes materialer påvirkes af
                                          stand til at pumpe salt-ioner over celle-                overlevelse og færre bivirkninger for
de omgivende gasser, og hvorledes katalytiske materi-
                                          membraner. Den 34-årige forskers pro-                  flere større grupper af kræftpatienter.
aler påvirker gasserne. Der er tale om grundforskning,
                                          jekt har til formål at udrede den tredi-                  Den 35-årige lektor forsker i dosisøg-
så resultaterne er primært opbygningen af et begrebs-
                                          mensionelle opbygning af calcium- og                   ning ved strålebehandling af kræft ved
apparat, dvs. en nyttig sprogbrug og en kategorisering
                                          syrepumperne. Et detaljeret billede af                  hjælp af billedbaseret forudsigelse af
af fænomener.
                                          disse nano-pumper vil bidrage med vig-                  normalvævs effekter. Samtidig er han
  Forskningspengene skal bruges til at foretage en
                                          tige informationer til forståelse af, hvor-               drivkraften i sin gruppes arbejde med
satsning, der måske ikke kunne få en bevilling gen-
                               dan disse pumper i nano-størrelse virker. Dette giver en vigtig                billedvejledt strålebehandling, specielt
nem de sædvanlige kanaler. En mulighed er ifølge
                               grundlæggende viden, som vil finde anvendelse inden for en                  af blære- og prostatakræft. Ludvig Paul
Bjørk Hammer at ansætte en postdoc til at se på, om
                               lang række forskellige applikationer.                             Muren er i dag aktivt involveret i de fle-
de regnestærke grafikkort på moderne pc’er kan
                                Ud over at nu have vundet prisen som Ung Eliteforsker har      ste af gruppens forsknings- og udviklingsprojekter, og han er
bringes til at løse kvantemekaniske ligninger billigere
                               Claus Olesen også andre talenter; således har han som sejler     herudover vejleder for seks ph.d.-forløb. Udfordringerne i
og mere effektivt end pc’ernes regneprocessorer, CPU-
                               både deltaget i America’s Cup og OL. Pengene fra prisen vil      projektet ligger i at udvikle metoder til at inkorporere 3D-
’er, kan gøre det.
                               blandt andet give mulighed for et eller flere forskningsophold    billedinformation om organbevægelser og -funktion i model-
  Hædersgaven på de 200.000 kr. vil den 40-årige
                               ved førende forskningsinstitutioner i udlandet.            ler for at bestemme sandsynlighed for skade i det normale
lektor bruge en stor del af i sommerferien. Her går
                                                                  væv efter strålebehandling.
turen til Kina, hvor man kan opleve en total solfor-
mørkelse juli 2009.


 rejsestipendier til 3 ph.d.-studerende
           25-årige Ebbe Briggs Bødtkjer                Anne Ersbak Bang Nielsen forsker i                  Kasper Jahn skal bruge sit rejsestipen-
           forsker i forstyrret syre-base-balan-            tidsudvikling og styring af tilstanden af               dium til et ophold på Arizona State Uni-
           ce: Hvordan reguleres pH, og hvilke             lys og fangede atomer. I sit ph.d.-projekt              versity. Her har Biodesign Instituttet en
           konsekvenser har det for kredsløbet,            arbejder hun med at finde og analysere                af verdens førende grupper inden for
           når det mislykkes? Hans rejsestipen-            metoder til på kontrolleret vis at styre til-             dna-nanoteknologi, som netop er det, den
           dium skal bruges til et ophold i pro-            standen af kvantemekaniske systemer.                 25-årige ph.d.-studerende forsker i. I sit
           fessor Walter Borons laboratorium              Den 26-årige ph.d.-studerende vil bruge                projekt beskæftiger han sig blandt andet
           på Case Western Reserve University i            præmiepengene til et ophold på Stanford                med at placere proteiner, meget små me-
           Cleveland i USA. Den amerikanske              University i Californien, hvor forsker-                talpartikler og andre molekyler tæt på
 professor har gennem de seneste årtier været den do-              gruppen har et solidt kendskab til kon-                hinanden, så de tilsammen yder en funk-
 minerende skikkelse inden for udforskningen af pH-re-   trolteori. Anne Ersbak Bang Nielsen håber derfor at få et       tion. Under sit ophold i USA forventer Kasper Jahn at lære
 gulering, og her er det den ph.d.-studerendes ambition   større kendskab til, hvordan man rent praktisk kan kontrol-      at bruge meget værdifulde teknikker og efterfølgende bringe
 at overføre teknikker fra reguleringen af pH i nerve- og  lere tilstanden af kvantemekaniske systemer i et laboratori-     den viden tilbage til Aarhus Universitet, så resten af hans
 nyrevæv til studiet af blodkar.              um.                                  forskningsgruppe også kan lære dem.
                                                                                                        NAVNE       17

                                                                                                            navne

                                                                                                     professor i
                                                                                      Søren Kjeldgaard / AU-foto
                                                                                                     økoinformatik
                                                                                                     Biologen Jens-Christian
                                                                                                     Svenning er udnævnt til
                                                                                                     professor med særlige op-
                                                                                                     gaver i økoinformatik ved
                                                                                                     Biologisk Institut. Her for-
                                                                                                     sker den 38-årige professor
                                                                                                     i de konsekvenser, som de
                                                                                                     igangværende klimaændrin-
                                                                                                     ger kan få for den geografi-
                                                                                                     ske fordeling af biodiversite-
                                                                                                     ten – et tema, som ofte
                                                                                                     bringer ham i medierne.
                                                                                                      Jens-Christian Svennings
                                                                                                     forskning tager afsæt i de
                                                                                                     stigende mængder digitale
                                                                                                     data om biodiversitet og
                                                                                                     miljøet og gennemføres med
                                                                                                     avanceret geospatiel analyse
                                                                                                     og modellering. Forskningen
                                                                                                     foregår ofte i nært samarbej-
                                                                                                     de med Danmarks Miljøun-
                                                                                                     dersøgelser, Det Jordbrugs-
                                                                                                     videnskabelige Fakultet og
                                                                                                     Center for Massive Data
                                                                                                     Algorithmics ved Datalogisk
                                                                                                     Institut samt forskere ved
                                                                                                     en lang række udenlandske
                                                                                                     institutioner.
                                                                                                      Jens-Christian Svenning
                                                                                                     er vicepræsident i Interna-
                                                                        Eva Bjørn Vedel Jensens                 tional Biogeographic Society

Matematiker får Danmarks største forskerpris                                                   matematiske modeller
                                                                            bliver brugt i så
                                                                          forskellige områder
                                                                                                     og emne-/medredaktør på
                                                                                                     de internationale forsknings-
                                                                                                     tidsskrifter Journal of Bio-
                                                                             som hjerne- og                 geography, Ecography og
Professor Eva Bjørn Vedel Jensen fra Institut for    centrale værktøjer inden for medicin og biologi
                                                                          jordbrugsforskning.                 Nordic Journal of Botany.
Matematiske Fag har modtaget Villum Kann Ras-      såvel som materialeforskning, og værktøjerne er
mussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabe-     nu helt centrale inden for både medicin og biologi,
lig Forskning. Forskerprisen er på 2.500.000 kr.     hvor metoderne blandt andet bruges til at studere
  Prisen får hun som en anerkendelse af sin bane-    lidelser i hjernen som Alzheimers og Parkinsons
brydende forskning inden for udvikling af avance-    syge, alkoholisme og skizofreni. Eva Bjørn Vedel      Eva Bjørn Vedel Jensen er uddannet cand.scient.
rede matematiske og statistiske metoder til at få et   Jensen har formået at dække alt lige fra meget      og opnåede i 1987 doktorgraden (dr.scient.) med
præcist tredimensionelt billede af et objekt, for ek-  avanceret matematisk forskning til den praktiske     en disputats inden for stereologi. Hun har siden
sempel i hjernen, ud fra en- eller todimensionale    anvendelse af forskningen. Hendes store forsk-      1979 været ansat på Aarhus Universitet, først som
observationer.                      ningsindsats har således været et vigtigt bidrag til   lektor, så docent, forskningsprofessor og endelig
  De udviklede metoder er blevet anvendt som      løsning af en række praktiske problemstillinger.     siden 2003 som professor.
International hæder til diabetesforsker                           Afsked med professortrio
Med en prestigefyldt international     kvinden, der beskrev den molekylære
                                                                                                                   Jesper Rais / AU-foto
pris og debut på listen over magtfulde   struktur af insulinmolekylet og mod-
aktører i det danske sundhedsvæsen     tog Nobelprisen i kemi i 1964.
vil professor og overlæge Allan Flyv-     Allan Flyvbjerg er den første danske
bjerg få diabetesforskningen endnu     diabetesforsker, som modtager denne
højere op på den sundhedspolitiske     pris, der gives til de fremmeste engel-
dagsorden.                 ske eller internationale forskere inden
  Der er nemlig nok at tage fat på,    for området. Her anses Allan Flyv-
mener den internationalt anerkendte     bjerg og hans forskningsgruppe i dag
diabetesforsker med henvisning til, at   for at være blandt de internationalt
op imod en million danskere går       førende inden for forskning i årsager-
rundt med uopdaget type 2-diabetes     ne til fedme, hjerte-kar-problemer og
eller forstadier til sygdommen.       diabetes. Allan Flyvbjerg forsker i nye
  Den internationale pris til Allan    måder at forebygge og behandle de
Flyvbjerg er Dorothy Hodgkin-Prisen.    skader, som diabetes forårsager på
Den er en af de mest prestigefyldte in-   kroppens små kar i øjne, nyrer og ner-
ternationale anerkendelser inden for    ver og de store kar i hjernen, hjertet
diabetesområdet og er opkaldt efter     og benene, og har især haft fokus på
                      diabetisk nyresygdom.
                        Allan Flyvbjerg er formand for Dia-
Lars Kruse / AU-foto
                      betesforeningen og bestrider desuden
                      en række tillidsposter, bl.a. i Sund-
                      heds- og Forebyggelsesministeriet,
                                              Tre professorer, som har sat dybe spor. Fra venstre Jens Holger Schjørring, Kirsten Nielsen og Peter Widmann.
                      Beskæftigelsesministeriet og Sund-
                      hedsstyrelsen. Det er på den bag-        De sidst ankomne måtte tage til takke med en stoleplads uden for dørene til auditoriet på Det Teologiske
                      grund, det uafhængige ugeskrift Da-       Fakultet. Så stor var tilstrømningen, da professorerne Kirsten Nielsen, Peter Widmann og Jens Holger
                      gens Medicin for nylig placerede Allan      Schjørring i fællesskab markerede deres overgang til emeritussernes rækker. De har tilsammen lagt 119
                      Flyvbjerg på en 35.-plads blandt de       års arbejde på fakultetet, hvor de begyndte, da der endnu var noget, der hed amanuensisvikar.
                      mest magtfulde inden for det danske        Afskeden blev markeret med tre forelæsninger, hvor Kirsten Nielsen, Peter Widmann og Jens Holger
                      sundhedsvæsen, samtidig med at han        Schjørring gjorde status og udstak fremtidens udfordringer for henholdsvis Det Gamle Testamente, dog-
                      tildeles en 6.-plads for den faglige an-     matikken og kirkehistorien. Ved den efterfølgende reception blev det flere gange understreget, at de tre
                      seelse, der tidligere har resulteret i en    dr.theol.er har sat deres dybe præg både på flere generationers teologistuderende og kollegaerne på fakul-
                      række danske og udenlandske priser.       tetet og i deres forskning efterlader sig spor, som fremtidens forskere også må krydse.
 18    MEDDElElSER
meddelelser
Redigeret af Journalkontoret, Den Centrale Administration, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C, tlf. 8942 1151. Deadline onsdag kl. 12 i lige uger. Opslag sendes til meddelelser@au.dk
Journalkontoret forbeholder sig ret til at forkorte opslagene i den trykte avis.
                                                                            Se de fulde opslag på www.au.dk/meddelelser


 ph.d.-graden                                                     legater                          forskningsstøtte
Forsvar                          Cand.med. Jacob Severinsen ph.d.-graden i medicin
                                                           Grosserer Ludvig Berlin og                Letterstedtska Föreningen år 2009
                              for afhandlingen “Identification of susceptibility                                  Foreningens formål er at fremme fællesskabet mel-
SUN                                                          hustru Marie Poulsens Mindelegat
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i medicin    genes for bipular affective disorder and schizophre-                                 lem de nordiske lande inden for industri, videnskab
                                                           Af ovennævnte legat er et antal portioner, i alt kr.
holder cand.scient. Fenghus Chen en offentlig fore-    nia on chromosome 22q13”.                                              og kunst. Hovedafdelingen i Stockholm indkalder an-
                                                           30.000, til uddeling blandt studerende ved Aarhus
læsning med titlen “Neuronal and synaptic plasticity    Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske      Universitet. I 2009 vil bestyrelsen især lægge vægt    søgninger med henblik på to uddelinger i år. Ansøg-
in subregions of rat hippocampus after antidepres-     Råd har tildelt cand.odont. Torben Henrik Thygesen     på, at legatmodtagerne i deres studier har vist inter-  ningsfristen er henholdsvis den 15. februar og den
sant treatment”. Forsvaret finder sted den 20. febru-   ph.d.-graden i odontologi for afhandlingen “Soma-     esse for eller har specialiseret sig i klimaspørgsmål.  15. september 2009. Den danske afdeling indkalder
ar 2009 kl. 14.00 i Fysiologisk Auditorium, Bygning    tosensory function after Le Fort I osteotomy. Experi-    Ansøgningsskema kan enten afhentes på SU-kon-      ansøgninger med henblik på én uddeling i år. Ansøg-
1162, Ole Woms Allé.                    mental and clinical studies”.               toret eller printes fra www.au.dk/su           ningsfristen for denne tildeling er den 1. marts 2009.
                                                            Ansøgningsfrist er tirsdag den 24. februar 2009      For yderligere information kontakt kontorchef
TEO                            NAT                            klokken 14.00.                      Steen A. Cold på telefon 45850373.
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i reli-     Det Naturvidenskabelige Fakultet har tildelt ph.d.-
gionsvidenskab forsvarer cand.mag. Karen-Lise       graden i naturvidenskab til følgende:           Konsul Axel Nielsens Mindelegat              Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Johansen Karman sin afhandling “Rethinking Islamic                                  yder støtte til især studerende ved samfunds- og     opslår et antal samfinansierede stipendier til besæt-
                              Cand.scient. Jeppe Rørbæk Brøndsted for afhandling-
Jurisprudence for Muslim Minorities: The Politics and                                 sprogvidenskabelige uddannelser ved handelshøjsko-    telse pr. 1. juni 2009 eller snarest derefter. Yderligere
                              en “Vehicle to Vehicle Services. Service oriented ar-
the Work of Contemporary Fatwa Councils”. Forsvaret                                  ler og universiteter, hvor ansøgernes fremtidige virke  oplysninger om ansøgningsprocedure og ansøgnings-
                              chitecture for pervasive computing systems with em-
finder sted fredag den 20. februar 2009 kl. 13.15 i                                  må forventes at være knyttet til dansk erhvervsliv.    skema findes på www.health.au.dk/forskeruddan-
                              phasis on vehicle to vehicle applications”.
Det Teologiske Fakultets Auditorium 2, bygning 1441.                                   Ansøgningsskema og nærmere information findes     nelsen/samfin
                              Cand.scient. Bjarke Holl Christensen for afhandlingen   på www.axelnielsensmindelegat.dk              Ansøgningsfrist d. 2. marts 2009 kl. 12.00.
Tildelinger                        “Short-pulse excitation of matter: Fundamentals and      Ansøgningsfrist er mandag den 2. marts 2009.
SUN                            applications”.                                                    University of the Faroe Islands
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske                                    Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation           calls in applications for “The Travel Scholarships to
                              Cand.scient. Peter Fønss Herskind for afhandlingen
Råd har tildelt følgende ph.d.-graden i medicin:                                   indkalder ansøgninger til det årlige legat, der har til  the Faroe Islands 2009”. The scholarships will be
                              “Cavity Quantum Electrodynamics with Ion Coulomb
                                                           formål at fremme udvekslingen imellem Japan og      awarded to non-Faroese students pursuing higher
Cand.scient.san. Sara Fevre Kindberg for afhandling-    Crystals”.
                                                           Danmark. Gå ind på www.sjsf.se for detaljeret vejled-   education or to research students (Ph.D.). For further
en “Perineal lacerations after childbirth; studies with-  Cand.scient. Mikkel Baun Kjærgaard for afhandlingen                                 information and application form see www.setur.fo.
                                                           ning og ansøgningsskema.
in midwifery practice on suturing and pain relief”.    “Indoor Positioning with Radio Location Finger-print-                                The application must be received by March 15th,
                                                            Ansøgningsfrist er den 15. februar 2009.
Cand.med. Rikke Riber-Hansen for afhandlingen       ing”.                                                        2009.
“Melanoma sentinel lymph nodes: Protocol depend-      Cand.scient. Hans Henrik Knudsen for afhandlingen     Legater til USA
ent diagnosis and prognostication”.            “Low-energy Nuclear Reactions”.              Danmark-Amerika Fondet & Fulbright Kommissionen
                                                           har Danmarks største samlede gruppe af legater til
Cand.med. Lars Henning Pedersen for afhandlingen      Cand.scient. Kristian Bisgaard Lassen for afhandling-
“Antidepressant exposure during pregnancy – Off-      en “Using Formal Behavioral Models in Software
                                                           graduate universitetsstudier og/eller forskning i USA.
                                                           Forårets ansøgningsfrist for legater til studier eller
                                                                                         boliger
spring consequences”.                   Development: From Real-World Problems to Software     forskning i det akademiske år 2009-2010 er onsdag     Til leje
Cand.polyt. Kirstine Lynge Stender-Petersen for af-    Systems”.                         den 4. marts, kl. 12.00. Ansøgningsskema findes på    Fremleje 160 kvm, 6 vær. lys udsigtslejlighed i cen-
handlingen “Aspects of the molecular pathogenesis     Cand.scient. Anne Færch Nielsen for afhandlingen      www.wemakeithappen.dk (under “Legater”).         trum. Elevator, 2 altaner, køkken m. opvaskemaski-
of obesity, type 2 diabetes, and insulin resistance”.   "Investigating RNA motifs and RNA-protein interac-      På hjemmesiden er der også oplysninger om mø-      ne, bad m. vaskemaskine og tørretumbler. Delvis
                              tions guiding miRNA biogenesis".              der om muligheder for praktikophold og studier på     møbleret. Husleje 13.000 kr pr. mdr. + forbrug 3
Borja Ballarin-González, MD for afhandlingen “Strate-
                                                           bachelor- og kandidatniveau. Møderne finder sted i    mdr husleje i depositum + 3 mdr. forudbetalt hus-
gies for finding N-ras’ partners in malignant transfor-  Cand.scient. Henrik Dahl Nissen for afhandlingen
                                                           København.                        leje.
mation”.                          “Studying Kinematics in the Orion Molecular Cloud”.
                                                                                        22176355 email: k-isolering@hotmail.com
Cand.med. Signe Engkjær Christensen for afhand-      Cand.scient. Bjørn Panyelle Pedersen for afhandlin-
lingen “Calcium and bone metabolism in familial      gen “Structural and biochemical studies of a proton                                 boligannoncer
hypocalciuric hypercalcaemia and primary hyper-
parathyroidism”.
                              ATPase and a heavy metal ATPase”.              kurser                          sendes til
                                                                                        Studenterrådet, Aarhus Universitet
                              Cand.scient. Line Hjortshøj Pedersen for afhandlingen                                Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C
Cand.scient. Steffen Lund Hokland for afhandlingen     “Neutral Atom Quantum Computing with Rydberg        Aarhus Entrepreneurship Centre              Tlf. 8942 5464
“Development of a MRI-guided focused ultrasound      Blockade”.                         Afholder følgende kurser/arrangementer:          vedlagt 50 kr. til dækning af omkostninger.
heating system and the combination of vascular dis-                                  17.02. kl. 14-17:
                              Cand.scient. Morten Stejner Sand Pedersen for af-                                  Ved indrykning via e-mail: sr@sr.au.dk
rupting agents with waterbath heating”.                                        Grundlæggende virksomhedsøkonomi             indbetales beløbet med angivelse af navn
                              handlingen “Quark Matter in compact Stars”.
                                                           24.02. kl. 14-16.30:                   på 7268 1024 328.
                              Lu Sang, MSc for afhandlingen “Phage Antibody       Markedsanalyse                      Annoncen kan afleveres på ovennævnte adresse.
    FORENINGEN                     Technology Applied to Identity New Molecular Targets
                              on LM-332 Positive Malignant Cells”.
                                                            Mere om kurserne/arragementerne og tilmelding      Se også boligannoncerne på: www.sr.au.dk
                                                           på www.cfe.au.dk under AEC-Sessions.           Her er det muligt at indtaste sin annonce gratis.
   MOTIONSCENTRET                    Cand.scient. Karl Richard Tordrup for afhandlingen
 VED AARHUS UNIVERSITET                  “Quantum Computing in Ensemble Systems”.

                              Cand.scient. Anne-Marie Lund Winther for afhandlin-
  Der indkaldes hermed iflg. foreningens         gen “Structural and Functional Studies of the
      vedtægter § 8, stk. 2 til           Sarco(endo)plasmic Reticulum Ca2+-ATPase and of                          andidatdag09 k
                                                                               andidatdag0
                                                                               tilvalgs-og
    0rdinær generalforsamling              Bacterial Homologous of the Serotonin Transporter”.
                                                                               TILVALGS- OG KANDIDATDAG
   tirsdag den 24. februar 2009
                              Cand.scient. Lone Abildgaard for afhandlingen                           Information og vejledning om tilvalgs- og
         kl. 15.30
     i Motionscentrets lokaler,
                              “Development and application of molecular methods                         kandidatuddannelser
                              for monitoring Clostridium perfringens occurence and

 DAGSORDEN:
       Katrinebjergvej 89C.
                              toxin expression related to necrotic enteritis in broil-
                              er chickens”.
                                                                               19. februar 2009 kl. 10–16
                                                                                 Søauditorierne
                                                                                                   www.au.dk/studieguide/tkdag
 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere          Cand.scient. Jacob Arnbjerg for afhandlingen “Aspects
 2. Formandens beretning                 of one- and two-photon photosensitized singlet oxy-
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab          gen Production".
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent              Cand.scient. Jan Knudsen for afhandlingen “Ultrathin
 6. Valg til bestyrelsen                 surface alloys and oxides as model systems for
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant       heterogeneous catalysis”.
 8. Eventuelt                       Cand.scient. Asger Christian Krüger for afhandlingen
 Forslag, der ønskes behandlet på general-        “Telomere DNA G-quadruplex structures studied with
 forsamlingen, skal fremsættes skriftligt og       single molecule FRET microscopy”.
 være formanden i hænde senest 8 dage før         Cand.scient. Nina Aagaard Poulsen for afhandlingen
 generalforsamlingen.                   “Genetic imprints of local adaptation in model and
 Thorsten Ingemann Hansen, formand,            non-model organisms – Insigths from Drosophila and
 Institut for Idræt,                   Atlantic cod (Gadus morhua)”.
 Dalgas Avenue 4, 8000 Århus C
                                                                                            KAlENDER            19
kalender
aarhus universitet 9.-25. februar


En uge i Darwins spor
Han er her, der og alle vegne. Efterhånden kan        rik Hjermitslev og Louis Klostergaard sætter
ingen være i tvivl om, at 2009 er et Darwin-år.        fokus på den antidarwinistiske kreationisme samt
Det er 200 år, siden han blev født, og 150 år,        teorien om intelligent design, som bl.a. 36 danske
siden han udgav sit epokegørende værk om arter-        kristne friskoler ønsker at behandle på lige fod
nes oprindelse. Så der er masser af grund til at       med evolutionsteorien som forklaring på forskel-
fejre ophavsmanden til evolutionsteorien.           lige biologiske fænomener.
  Det sker bl.a. med en stor konference på Aar-         Tid og sted for foredragene fremgår af kalende-
hus Universitet på selve fødselsdagen den 12. fe-       ren herunder. Og man kan også læse mere om ar-
bruar. Her fortæller en række forskere om for-        rangementerne på hjemmesiden evolution.dk, der
skellige aspekter ved Charles Darwins teorier og       debuterede på nettet den 1. februar. Her fortæller
om dele af udviklingslærens brogede og fascine-        en lang række forskere primært fra Aarhus Uni-
rende historie. Man kan bl.a. høre om socialdar-       versitet om evolutionsteorien fra livets opståen til
winismens oprindelse, uorganisk darwinisme og         evolution af sex og om, hvordan evolutionsbegre-
evolutionen i dag. Og så er der både lagkage og        bet indgår i mange videnskabelige sammenhænge
mulighed for til særpris at købe tidsskriftet Slag-      fra biologi, geologi, kemi og matematik til kultur-
marks temanummer om darwinisme, som er af-          historie, sprog, religion og politik. De tager også
sættet for dagens foredrag.                  myter og facts og vilde historier om evolutionen
  Ugen efter byder på yderligere to foredrag om       under behandling, og der er løbende opdatering
Darwin, hvor videnskabshistorikerne Hans Hen-         om seneste nyt inden for evolutionsforskning.


         Mandag 9.                                  Mandag 16.                               Torsdag 19.
 religion    kl. 13.15-16. genkomster                 globalisering   kl. 10.15-12. from secular poetics            anti-darwin  kl. 13.15-15. darwin og intelligent design
 & politik    Seminar om religion og politik i Palæstina i forbin-             to secular politics — and back?                    Se omtale her på siden. Auditoriet, Bioinformatics
         delse med udgivelsen af bogen Genkomster. Reli-               Armando Salvatore from the University of Naples on           Research Center bygn. 1110, lok. 223.
         gion og politik i Palæstina. Efterfølgende reception.            the ongoing tension between a grass roots level of           Arr.: Bioinformatics Research Center og Institut for Vi-
         Studenternes Hus. Arr.: Afd. for Systematisk Teologi.            “secular poetics” inherent in the long term construc-         denskabsstudier.
                                               tion of the social bond and the “secular politics”
  stjerne-   kl. 20. fuldmåneaften                            that originated within early modern transformations    litteratur  kl. 14.15. æstetisk seminar
  himlen    Vinterens stjernehimmel med musik under stjerner-              in Western Europe. Room 2, Students House. Host:            Ph.d.-stipendiat Mads Anders Baggesgaard om
         ne. 60 kr. Bestil plads på tlf. 8942 3975. Forestillin-           Global Realities – Perspectives from the Humanities.          fransk litteratur og verden derude. Langelandsgade
         gen gentages kl. 21.30. Planetariet, Steno Museet,                                                 139, bygning 1584, lokale 124.
         C.F. Møllers Allé, Universitetsparken.            arkæologi    kl. 19. skelettet der ændrede historien                Arr.: Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse
                                               Arkæologen Jeanette Varberg fortæller om det skelet          og Fællesæstetisk Forskergrupppe.
                                               hun og hendes kolleger fandt på øen M'buke i det
         Onsdag 11.                                  sydlige Stillehavet. Det anslås til at være 2000 år
      ic  kl. 10-12. international club                        gammelt og har dermed potentiale til at ændre             Fredag 20.
                                               historien om folkevandingerne i Stillehavsregionen.          kl. 15. tre tiltrædelsesforelæsninger
         Informal meeting at the Student House in                                                   jura
         Fredrik Nielsens Vej.                            25 kr. for ikke medlemmer. Preben Hornung Stuen,            Tre nye professorer markerer deres tiltræden ved Er-
                                               Studenternes Hus. Arr.: Historia.                   hvervsjuridisk Institut. Professor Hans Henrik Edlund
    film   kl. 14.15. kort men godt                                                              holder forelæsningen “Hvornår er en aftale en afta-
         Sune Liltorp fra Potemkin Film og Plotpoint Film om                                                 le?”, professor Birgitte Egelund Olsen forelæser om
         kortfilms styrker og svagheder og muligheder for en             Tirsdag 17.                              “Klimaret og globalisering”, og professor Tine Som-
         kommerciel fremtid. Store Auditorium, INCUBA Scien-      karriere   kl. 15-16. den kreative møver                     mer forelæser om “Patentret og ny teknologi”.
         ce park, Åbogade. Arr.: Informations- og Medieviden-             Inspiration til uopfordrede ansøgninger. Hvorfor ikke         Tuborg Auditoriet (M2), Handelshøjskolen.
         skab.                                    lave en strategi og komme jobannoncen i
                                               forkøbet? Invester 60 minutter og få inspiration til,
arkæologi    kl. 14.15.-16. norse environmental impacts on                hvordan du kan møve dig ind i drømmejobbet.              Mandag 23.
         the landscapes of the north atlantic                     Nobelparken, bygn. 1451.
         Onsdagsseminar med Kevin J. Edwards, Professor,                                              klima  kl. 15. reflections on climate science
         University of Aberdeen. Aud. 5, Moesgård.                                                      In a new lecture series historians of science will talk
         Arr.: Afd. For Middelalder- og Renæssancearkæologi.                                                 about climate science. Today’s lecture on the case of
                                               Onsdag 18.                               climate simulation is held by Gabriele Gramelsberger,
         kl. 19. paradis-sekten                  konfucianisme   kl. 10-14. confucianism, past and present               Free University of Berlin. The physics auditorium,
  religion
         Lektor Carsten Breengaard om den tidligste kristen-             One-day seminar with main speaker professor              building 1523. Hosts: Dept. of Science Studies and
         dom og sammenhængen mellem en frelsehistorisk                Daniel A. Bell, who will present a part of his detail-         Dept. of Physics and Astronomy.
         opfattelse og kristen identitet. Rødkløvervej 3.               ed studies into the way Confucianism is at work in
         Arr.: Studentermenigheden.                          contemporary China and how this relates to Confu-
                                               cian classics. Danish scholars’ work on Confucianism          Tirsdag 24.
                                               will be brought into discussion with Bell’s theories.         kl. 19.30. heldøde regnskove
                                                                             religion
         Torsdag 12.                                 Register before 12th of February at                  og halvdøde mennesker
                                               idesgj@hum.au.dk. Further information                 Religionsforskeren Mikael Rothstein om religion
  darwin    kl. 13-16. darwin 200 år
                                               www.ifi.au.dk/confucianism. Building 1453, room 121.          og natur på Borneo. Det Teologiske Fakultet.
         Fødselsdagskonference. Se omtale her på siden.
                                               Host: Dept. of the History of Ideas.                  Arr.: Religionsvidenskabelig Forening.
         Psykologisk Aud, Nobelparken, bygning 1482, lok.
         105. Arr.: Drarwin i Danmark, Institut for Filosofi og
                                            ic   kl. 10-12. international club
         Idéhistorie, Institut for Videnskabsstudier m.fl.              Beyond Kyoto – The global challenges and possible           Onsdag 25.
                                               solutions on climate change by professor Ellen Mar-
ægyptologi    kl. 17.20. amarna i københavn                                                         ic  kl. 10-12. international club
                                               grethe Basse, Head of the Climate Secretariat, AU.           The Danish labour market and flexicurity – why do
         Ph.d. Tine Bagh om Glyptotekets og Nationalmuseets
                                               Faculty Club, Building 1421, Fredrik Nielsens Vej.           Danes work? by Professor Torben M. Andersen,
         samlinger af kunst fra Amarnatiden, som gør det mu-
         ligt både at se nærmere på byen Amarna og perso-                                                  School of Economics and Management, AU.
                                        tv-drama    kl. 14.15. fra taxa til livvagterne
         nerne, som boede i byen. Antikmuseet, Universitets-                                                 Faculty Club, Building 1421, Fredrik Nielsens Vej.
                                               Seniorproducent Sven Clausen om de gyldne år for
         parken, Victor Albecks Vej, bygn. 1414.                   DR’s søndagsdramatik, seriernes opstart, bruddet            kl. 14.15. fra idé til færdig reklamefilm
         Museet er åbent fra kl. 16.30.                        med traditionel DR-produktion, strategiarbejdet
                                                                              medier
         Arr.: Antikmuseet og Dansk Ægyptologisk Selskab.                                                  Producer Lars Amby fra M2 Film om processen fra
                                               og arbejdsprocessen. Store Auditorium, INCUBA             storyboard/synops på en reklamefilm til filmen bliver
                                               Science Park, Åbogade.
  finans-   kl. 19. how-to: økonomisk stabilisering                                                       vist på tv. Store Auditorium, INCUBA Science park,
                                               Arr.: Informations- og Medievidenskab.
   krisen   Hvordan skal finanskrisen imødegås økonomisk og                                                   Åbogade.
         politisk? Debat mellem tidligere overvismand, profes-                                                Arr.: Informations- og Medievidenskab.
                                       arkæologi    kl. 14.15.-16. middelalderkirkerne
         sor Christen Sørensen, og lektor Christian Bjørnskov,            i sønderlyng og middelsom herreder
         Handelshøjskolen, bestyrelsesmedlem af CEPOS.                Cand.mag. Anders Christensen taler om ligheder og     arkæologi  kl. 14.15-16. finsmedene i kaupang
         Amaliegade 27. Arr.: Frit Forum.                                                          Cand.philol. Unn Pedersen præsenterer centrale fund
                                               særlige egnspræg i de to herreders kirkebygnings-
                                                                                   fra vikingetidsbyen og ny viden om metalbearbejd-
                                               skik. Aud. 5, Moesgård.
                                                                                   ning og finsmedenes rolle i samfundet.
                                               Arr.: Afd. for Middelalder- og Renæssancearkæologi.
         Fredag 13.                                                                     Aud. 5, Moesgård. Arr.: Afd. For Middelalder-
         kl. 14.15.-16. hack.it.                   arkæologi    kl. 19. kristendommen i iran                      og Renæssancearkæologi.
  hackere
         Seminar on the history of hacktivism in Italy and              En aften med billeder og fortællinger om kristnes
         the Italian hacker community from the 1980s to now              vilkår i Iran. Rødkløvervej 3.                 tro  kl. 19. gud i min hverdag
                                                                                   Nonnen Sr. Regina König fra den katolske orden
         by Shinning who is a member of the autonomous                Arr.: Studentermenigheden.
                                                                                   Sankt Josephsøstrene om at gøre troen på Gud til
         laboratory of informatics Freaknet Medialab and
                                                                                   noget nærværende i det konkrete liv. Rødkløvervej
         the free online software atelier Dyne.org. Det lille
                                                                                   3. Arr.: Studentermenigheden.
         Auditorium, INCUBA Science park, Åbogade.
         Arr.: Informations- og Medievidenskab.
 BAGSIDEN
Er Københavns Universitet
drevet af Muppets?
Fejl på fejl betyder, at en gruppe studerende nu er sikre på, at Københavns Universitet i virkelig-
heden er drevet af Muppets. Så sikre, at de har oprettet en Facebook-gruppe om problemerne.

Af Gitte ”Miss Piggy” Knudsen           Forelæseren gik i panik
gbk@adm.au.dk                   Ifølge den jurastuderende var det meget
                          forskelligt, hvordan forelæserne reagerede
Det mener medlemmerne af Facebook-         på denne tragikomiske situation.
gruppen ”University of Copenhagen ad-         ”Der var standardforelæseren, som gik
ministration is run by Muppets” i hvert      helt i panik og fortsatte helt uden Power-
fald. I gruppen gives der utallige eksem-     Points. Så var der den populære forelæser,
pler på, at det simpelthen ikke kan være      der bare gav os fri kl. 19.30. Den avan-
mennesker, der driver landets største       cerede forelæser blev grebet af panik og
universitet, men dukkerne fra The Mup-       stod og trykkede på samtlige knapper,
pet Show.                     indtil det hele gik i gang igen, og mente
  Blandt de mange eksempler nævner de       dermed, at han var et geni. Og så var der
studerende for eksempel kompendier, der      den kølige forelæser, der vidste, hvad det
først er tilgængelige efter eksamen i det     drejede sig om, og derfor bare ventede et
pågældende fag, og eksamener, der ligger      par minutter, inden han tændte for lyset
på samme tid, som de har undervisning.       og projektoren igen.”
  Et af de mere bizarre eksempler, der        Adam Abdel Khalik oplevede som stu-
nævnes, er dog, at undervisningsloka-       derende selv fænomenet fra september
lerne på Københavns Universitet går i       2007 til marts 2008. Herefter mener han,
standby kl. 19.34 hver aften. Det betyder,     at projekt ”undervisning fra 18-20” blev
at al strøm bliver afbrudt. Egentlig en      droppet, da det gik op for fakultetet, at de
smart idé, da man så er sikker på at få alt    studerende slet ikke var mentalt til stede
lys slukket, men ikke så smart, efter at      på det tidspunkt – og da slet ikke i et
man på Københavns Universitet har så        mørkelagt lokale.
store pladsproblemer, at man har været        På Aarhus Universitet kan der helt sik-
nødt til at skubbe en række forelæsninger     kert også nævnes flere mere eller mindre
frem til kl. 18-20.                uheldige situationer, men om Lauritz B.
  Jurastuderende Adam Abdel Khalik,        Holm-Nielsen er Kermit i forklædning,
der har oprettet gruppen, har selv oplevet,    og om Nina Smith er en kønnere version
at de højteknologiske undervisningslo-       af Miss Piggy, vides ikke – for hvem er så
kaler gang på gang på præcist samme        i virkeligheden Statler og Waldorf, de to
tidspunkt gik i ”standby”. Det betød, at      gamle gnavne mænd? Måske er admini-
hver gang klokken slog 19.34, sad 300       strationen i virkeligheden bare Smølfer
mennesker i et bælgmørkt lokale med en       – en gruppe små blå-hvide væsener, der
forelæser, hvis mikrofon var blevet stille,    bliver jagtet af en ond troldmand … Grup-
og en projektor, der var gået ud.         pen er dog endnu ikke at finde på Face-
                          book.
                           Artiklen dokumenterer, at kvinder døjer med      De to forskere understreger, at der endnu     Nu viser en ny engelsk undersøgelse, at det er
                          flere smerter i alt fra muskler og led til indre or-  ikke er forsket meget i, hvorfor kønnene rea-   rigtigt. Man kan faktisk få kræft af det – prosta-
                          ganer, ligesom de i højere grad end mænd døjer     gerer forskelligt på smerte og smertestillende   takræft. Især hvis man(d) har haft mange intime
                          med hovedpine og migræne. Og når kvinder bli-     medicin, men årsagerne er såvel fysiologiske,   stunder med sig selv som ung.
                          ver trykket på musklerne, skal de udsættes for     hormonelle og genetiske som sociale, kulturelle    Det er urologen Polyxeni Dimitropoulou fra
Redigeret af Hans H. Plauborg           et mindre tryk for at opleve smerte end mænd      og psykologiske, skriver de.            University of Nottingham, der via spørgeske-
                          – bl.a. fordi de har flere smertereceptorer.                               maer har undersøgt de seksuelle vaner hos 431
                           I artiklen fremhæver Thomas Graven-Nielsen     Onani er alligevel farligt – måske         patienter med prostatakræft og sammenholdt
                          og Lars Arendt-Nielsen bl.a. et forsøg, hvor      Måske er der stadig Bagside-læsere, der er     resultaterne med en kontrolgruppe på 409
                          kvinder og mænd bliver bedt om at sænke deres     gamle nok til at kunne huske, dengang onani    personer.
                          ene hånd ned i isvand. Kvinder kan holde den i     var farlig. Man kunne blive både blind, sindssyg   Blandt mænd med prostatakræft svarende
Mænd er ikke tøsedrenge              det kolde vand i cirka et minut, mens mænd først    og det, der var endnu værre, hvis man dyrkede   34 procent, at de masturberede hyppigt (mindst
Det kan være svært at forestille sig, når man   giver op noget senere.                 autoerotik, hed det sig.              én gang om dagen), da de var i tyverne. Blandt
gang på gang ser især sydeuropæiske fodbold-                                                         kontrolgruppen svarende kun 24 procent, at de
spillere med langt nakkehår og pandebånd ligge                                                        var så hyppige onanister.
og vride sig i græsset efter en kærlig tackling                                                         Polyxeni Dimitropoulou, der har udgivet sine
fra en modspiller. Men det skulle nu være en                                                         resultater i British Journal of Urology, siger, at
kendsgerning, at mænd tåler mere smerte end                                                         forklaringen findes i hormonerne. Mænd med et
kvinder. For selv om mænd ifølge mange kvinder                                                        højt hormonniveau har større risiko for at udvik-
er utroligt pivede og pylrede, så er kvinder i                                                        le prostatakræft, og det er derfor ikke underligt,
virkeligheden mere følsomme over for smerter                                                         at der også er en sammenhæng mellem stærk
                                                                  Av, av, av. Syd-
end mænd.                                                                          seksualdrift og prostatakræft.
                                                                  europæiske
  Det fremgår af en artikel i det nye nummer af                                                        Tidligere undersøgelse har i øvrigt vist, at
                                                                  fodboldspillere,
Ugeskrift for Læger, hvor lektor Thomas Graven-                                          her Christiano Ro-    onani og høj seksuel aktivitet kan forebygge
Nielsen og professor Lars Arendt-Nielsen fra                                            naldo, har måske     prostatakræft hos mænd i 50-års alderen, da
Aalborg Universitet ser nærmere på den nyeste                                           en lavere smerte-     sædudløsninger fjerner forskellige toxiner i pro-
forskning i, hvordan kvinder og mænd reagerer                                           tærskel end gen-     stataområdet.
på smerte.                                                             nemsnitsmanden.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:190
posted:7/12/2011
language:Norwegian
pages:20