PCO Nieuwsbrief 17 februari 2011

Document Sample
PCO Nieuwsbrief 17 februari 2011 Powered By Docstoc
					                                  Nieuwsbrief
                                  bestuur Vereniging PCO-Dalfsen e.o.

                                  •    17 februari 2011

Beste ouders / verzorgers,                       Schakel / Kleine Veer: De sloop gaat starten in de
                                    voorjaarsvakantie. Half maart begint aannemer van Dijk met
Wij willen u graag bijpraten over (onderwijs-)zaken die spelen     de bouwwerkzaamheden. Er zijn tijdelijke units geplaatst voor
binnen onze vereniging PCO.                      de kleutergroepen. Een hele klus, maar het is een mooi
                                    onderkomen geworden! Op de website kunt u in onze
             Ledenraad                   Bouwjournaals meer hierover lezen.
Op 16 februari kwam de Ledenraad bij elkaar. De begroting
van het bestuur 2011 en de nieuwbouw Schakel/Kleine Veer        Op de Cazemierschool zijn team en ouders druk met de
werden besproken. Tevens werden twee nieuwe bestuurders        voorbereidingen van hun Eeuwfeest. Voor 9 april zijn diverse
benoemd. Het vastgestelde Kort verslag van de vorige          activiteiten voorbereid, waaronder een reünie. Meer
vergadering staat op onze website.                   informatie op de site van de school: www.cazemierschool.nl
Een welkom aan de nieuwe leden voor de Ledenraad: Jan
Holsappel (Ichthus), Maikel Eijkelkamp (Cazemier) en Nel van                  Onderwijszaken
Wijngaarden-Hagen (A. Baron van Dedemschool). Er werd met       •  Op 31 januari is een workshop gehouden met directeuren
dank afscheid genomen van Arnold Schottert, Herman             en bestuurders over strategische plannen voor de
Dunnewind, Angelo Lugtenberg en Henk Jansen.                komende 4 jaar. O.a. is er gesproken over passend
                                      onderwijs in Dalfsen. De uitkomsten van deze workshop
   Nieuwe directeur voor De Schakel/Het Kleine Veer           zullen verwerkt worden in een strategisch beleidsplan.
Het bestuur heeft een nieuwe directeur mogen benoemen         •  Alle scholen gaan bezig met hun schoolplan voor de
voor De Schakel/Het Kleine Veer, nl. Max Bakhuis. Max woont         komende 4 jaren.
in Gramsbergen, gehuwd en vader van twee volwassen           •  Er heeft een landelijke manifestatie op 9 februari j.l.
kinderen. Hij is eerder basisschooldirecteur geweest en           plaatsgevonden waar 10.000 onderwijsmensen hun
adviseur bij een onderwijsadviesorganisatie. Hij begint 1 april;      ongenoegen kenbaar hebben gemaakt over de
tot die tijd is Bertus Rietman parttime als interim werkzaam.        voorgenomen bezuinigingen. Vooral leerlingen in het
                                      speciaal onderwijs dreigen daar de dupe van te worden.
          Nieuws van de scholen                •  Leerkrachten in het basisonderwijs zullen zich nog meer
De ontwikkeling van ‘actief leren’ op Sjaloom is in volle gang.       moeten bekwamen in het opvangen van leerlingen met
Tijdens de wereldoriëntatiemiddagen leren de kinderen naast         gedrag- of leerstoornissen.
aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek en creatieve     •  Op alle PCO-scholen worden door de ouders vragenlijsten
vakken, vaardigheden die ze nodig hebben om kennis tot zich         ingevuld vanuit het Werken Met Kwaliteitskaarten.
te nemen. Recente onderzoeken geven aan dat als je een
optimaal leerresultaat wilt bereiken, je een actieve houding              Nieuwe bestuurders gevonden!
nodig hebt.                              Wij zijn blij dat een aantal ouders bereid zijn gevonden zich
                                    verkiesbaar te stellen voor het bestuur PCO! Het betreft:
De A. Baron van Dedemschool is gevisiteerd door de Ned.
                                    Henk Bloten uit Lemele en Arwin Breunis uit Oudleusen.
Dalton Vereniging en heeft opnieuw voor vijf jaar het Dalton-
predikaat gekregen. Erkenning en waardering voor de wijze
                                             Ziekte algemeen directeur
waarop het team vorm geeft aan deze vorm van onderwijs!
                                    Klaasje Smit, algemeen directeur, is met ziekteverlof, vanwege
Op de Ichthus wordt in groep 5 t/m 8 gewerkt met ‘Alles-in-1’.     oververmoeidheid. Zij wordt vervangen door Bertus Rietman.
Het gaat om integraal onderwijs; de leerstof van de vakken       Ze hoopt geleidelijk aan weer taken op te pakken.
komt in samenhang aan bod, elke activiteit, of het nu gaat om
spelling,   begrijpend  lezen,  wereldoriëntatie   of                  Personeel
handvaardigheid, staat in het teken van het thema van het       We hebben afscheid genomen van:
project. Ook Engels komt in ieder thema aan de orde. Er kan      • Piet van Dijk als directeur van De Schakel/Het Kleine Veer.
op 6 niveaus (gewerkt worden, daarnaast zijn er nog meer         Piet is directeur van de Anne Frankschool in zijn
differentiatie mogelijkheden.                       woonplaats Meppel geworden.
Het team van de Regenboog heeft een studie tweedaagse         • Henk Steenwijk (leraar De Schakel/Kleine Veer) met FPU.
gehad rondom Handelings Gericht Werken. Dit gaat over het       Jubileum:
omgaan met verschillen en beoogt de kwaliteit van het
                                    • Willy Dekker vierde op 01-01-11 op de Cazemierschool
onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te
                                      haar 40-jarig PCO-jubileum!
verbeteren. Onder andere het werken met groepsplannen en
het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van
                                    Wij wensen u tot slot allen een fijne voorjaarsvakantie toe!
leerlingen kwamen aan de orde. ‘Wat heeft een leerling nodig
om een bepaald doel te behalen?’                                   Het bestuur van PCO Dalfsen e.o.

  PCO Dalfsen e.o. - Postadres: Van Tydencampstraat 55, 7721 XH, Dalfsen - Tel. (0529) 435 266 - Email: info@pco-dalfsen.nl

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:29
posted:7/12/2011
language:Dutch
pages:1