NIEUWSBRIEF by wulinqing

VIEWS: 79 PAGES: 4

									      N  I E U  W  S B R  I E  F
     van Basisschool I C H T H U S Lemele
      Jaargang  12 nr. 106 * oktober 2010
        website: www.ichthuslemele.nl
   redactie: Jenneke van Doesburg en Margret Hallink

Nieuwe gezichten op school        afwijkend gedrag t.o.v.
Hallo Allemaal,              leeftijdgenootjes vertonen. Belangrijk is
Jullie hebben mij vast al wel zien    dat die kinderen hulp krijgen die hen in
lopen, maar ik ga me even voorstellen.  staat stelt om met die bepaalde
Ik ben Tessa Berghuis, ik ben 18 jaar   situaties of periodes om te gaan. Wist
en kom uit Lemelerveld. Mijn hobby‟s   u, dat we eigenlijk allemaal een
zijn volleybal en leuke dingen doen    diagnose hebben? MENS: Meestal
met vriendinnen, zoals winkelen en    Een Normaal Schepsel.
films kijken. Ik doe de opleiding
onderwijsassistent en zit nu in het    Opleiding juf Riëtte (gedeeltelijk)
derde (laatste ) jaar. Op maandag,    afgerond
dinsdag en woensdag loop ik stage in   Afgelopen woensdag 22 september
groep 3, ik heb het hier ontzettend    heb ik mijn Master SEN diploma
naar mijn zin. Het gaat volgens mij een  “Gespecialiseerd leraar speciaal
heel gezellig en leerzaam jaar worden.  onderwijs”aan het Windesheim in
Ik heb er zin in!             Zwolle uitgereikt gekregen. Een
Groeten, juf Tessa            onderdeel van de opleiding was mijn
                     praktijkonderzoek, waaraan velen van
Hallo,                  u hebben meegewerkt door het
Mijn naam is Ronald Pekkeriet, ik ben   invullen en inleveren van de enquête.
17 jaar oud. Ik volg de opleiding     Het verslag daarvan ligt de komende
Onderwijsassistent en kom dit jaar    weken in de hal. Daar kunt u het
stagelopen in groep 5. Dit doe ik het   inzien, maar u mag het ook even
hele schooljaar en ik ben er op de    meenemen om het thuis rustig door te
woensdag, donderdag en vrijdag. Ik    lezen. Wilt u dan uw naam in het schrift
hoop dat het een erg leuk jaar wordt.   zetten dat erbij ligt? In dit schrift mag u
Meester Ronald              ook reacties, vragen of opmerkingen
                     plaatsen. Dit schooljaar ga ik nog
                     verder studeren, de eerste module is
Gelezen in Balans Magazine        op donderdagmiddag. Hiervoor worden
Steeds meer kinderen krijgen een     studie-uren van de lerarenbeurs
diagnose voor gedragsproblemen:      gebruikt. Juf Lianne en juf Willeke
ADHD, ADD, OCD, TS, ODD, ASS,       zullen mij vervangen t/m 4 november.
MCDD, NLD enzovoort. Sommige       De volgende modules zijn weer op
mensen hebben moeite met deze       woensdag. Groeten, Juf Riëtte
toename van “alfabet kinderen”. Zijn er
nog normale kinderen? Jazeker!      Schoolmail
Ondanks een diagnose en eventuele     De mailadressen van alle leerkrachten;
hulp en/of medicatie zijn het volkomen  H.Kok@pco-dalfsen.nl,
normale kinderen. Ooit gehoord van    H.Riezebos@pco-dalfsen.nl,
SIBS? Het staat voor: Speciaal In     J.Brandriet@pco-dalfsen.nl,
Bepaalde Situaties. Kinderen die in    F.Meerveld@pco-dalfsen.nl
speciale situaties of periodes sterk   J.vDoesburg@pco-dalfsen.nl,
R.Gort@pco-dalfsen.nl,          Bij veel verhalen maak je zelf in je
M.Hallink@pco-dalfsen.nl,         hoofd een ( film) beeld van wat er
R.Kuiers@pco-dalfsen.nl,         gebeurt in dat boek. Je stelt je voor
Y.Nijboer@pco-dalfsen.nl,         hoe de hoofdpersonen er uit zien, en je
L.Wassens@pco-dalfsen.nl         gebruikt je beeldende fantasie voor
Deze mailadressen zijn bedoeld voor    nog veel meer!
zakelijk / organisatorische vragen.    7 oktober: start kinderboekenweek
Dus niet voor ziekmeldingen en / of    en maandopening met de
zorggesprekken!              gezamenlijke opening van de
                     kinderboekenweek en de nieuwe regel
De kam die ons van luis bevrijdt!     van de maand: Van elkaar afblijven!
Kijk op www.assyluizenkam.nl/daarom,   Ook op 7 oktober, na schooltijd: “De
voor het artikel over en de bestelwijze  Miesmuizers”in de bieb, door
van de luizenkam, die agressieve     kinderen van groep 6, met aansluitend
shampoo overbodig maakt!         teken en schilderles! Kom allemaal!
                     Ook op 7 oktober: Dag van de
Wie zijn er jarig in oktober?       Ondernemer. Groep 7&8 krijgt bezoek
10-10 Demi Scholten groep 8        van mevr. Wilma Nijboer uit Dalfsen
10-10 Naomi Holsappel groep 6       ( géén familie van juf Yvonne). Zij gaat
13-10 Wendy Ekkelkamp groep 7       vertellen over wat een ondernemer is
22-10 Thijs Pouw groep 2         en hoe je het kunt worden!
25-10 Robiën Krijt groep 6        11 oktober: 1e schoolschoonmaak.
27-10 Joël Schottert groep 8       Aan de beurt zijn :
28-10 Bram Zandman groep 3        Fam. Neef, Pen, Pfannenmuller, Van
29-10 Tess Karkdijk groep 1        Pijkeren, Pouw, Rosink, Ruiterkamp,
31-10 Niek van „t Erve groep 4      Scholten,Schottert, Schrier,
Hartelijk gefeliciteerd allemaal!     Schuurman,A. Schuurman,
                     A.W.Schuurman,Turk, Stigter.
De groepsouders van 2010-2011       Leerkrachten: Juf Jannie en meester
De volgende ouders hebben zich      Floris. We beginnen te poetsen om
opgegeven voor groepsouder,        19.00 uur. neemt u zelf mee: emmer,
waarvoor onze hartelijke dank! Deze    zeem, doekje, raamwisser, evt
ouders regelen en coördineren       stofzuiger of huishoudtrap? Wij zorgen
ouderhulp en vervoer, indien nodig.    voor koffie en iets lekkers.
Groep 1 en 2 : Margot Asbroek en     14 oktober: Nestkastjes
Jeannet Kleinlugtenbeld. Groep 3: Rita  schoonmaken! Groep 5 trekt onder
van Pijkeren. Groep 4: Rianne Withaar.  leiding van natuurmedewerkers Seine
Groep 5 : Clara Ekkelkamp. Groep 6:    Ardesch en Alina Heerink de berg op,
Jeannette Dijk. Groep 7 en 8: José    om na de zomer de nestkastjes schoon
Zwinselman.                te maken na het broedseizoen, zodat
                     de vogels er van de winter weer in
De agenda voor oktober          kunnen schuilen en in de lente nieuwe
1 oktober: maatjeslezen. Ga naar de    nestjes kunnen bouwen. Trek deze
bieb, zoek een geschikt boek voor je   middag niet je mooiste kleren aan!
maatje! Je weet wie dat is, want jullie  18 oktober: contactavond oktober
staan samen op de foto!          Er zijn 10-minuten-gesprekken voor de
6 tot en met 16 oktober:         ouders van groep 3 ( A t/m G ), groep
Kinderboekenweek!             4 ( A t/m H ), groep 5 ( A t/m E ),
Het thema van de landelijke
kinderboekenweek is dit jaar: beelden.
groep 6 let op! I.v.m. schildercursus juf  Blokfluitles!
Jenneke op woensdag 20 oktober!       Kunst Na Arbeid start weer met
( Kleinjan t/m Vos), groep 8. De ouders   blokfluitlessen voor kinderen vanaf 6
van groep 7 worden uitgenodigd om in    jaar. De lessen worden gegeven op
gesprek te gaan met meester Kok, van    dinsdagavond van 18.30 - 19.15 uur in
19.30 uur tot 20.30 uur.          De Schakel. De lessen starten na
Tot en met 20 oktober: kledingactie!    opgave zo snel mogelijk. Gaaf! Je leert
U kunt de zakken met bruikbare       hierbij noten lezen. Als je dat kunt,
kleding voor het goede doel ( het      mag je een echt instrument kiezen,
Liliane-fonds en gedeeltelijk voor onze   waarmee je in het orkest kunt
eigen school!) inleveren op school, tot   meespelen! Samen muziek maken is
en met 20 oktober.             hartstikke leuk!
20 oktober: studiedag voor de        Voor opgave en informatie kan contact
meesters en juffen. De kinderen       opgenomen worden met Rianne
hebben deze dag vrij! Ga iets leuks     Zwinselman, tel 0614638328. Opgave
doen op deze woensdag!           graag voor 12 oktober. Doen, joh!
22 oktober: Maatjeslezen! Oefen het
boek dat je met je maatje gaat lezen,    Van de MR
thuis eerst goed! Voorlezen, vragen     Tijdens de MR-vergadering op 20
stellen, praten over de plaatjes!      september jl. zijn n.a.v. de notulen van
25 tot en met 29 oktober:          21 juni jl. de volgende onderwerpen
herfstvakantie! Hopelijk hebben we     nogmaals aan de orde geweest:
mooi herfstweer en kunnen we        communicatie plusklas, nieuwe
genieten van de warme kleuren van de    methode bewegingsonderwijs, scholing
bladeren!                  overblijfouders, nieuwe website,
                      communicatie rond hoofdluis.
Alvast noteren voor november:
1 november: luizencontrole! Kijk      Ook zijn de totstandkoming van de
allemaal op de site van de luizenkam!    schoolgids en wat inhoudelijke zaken
3 november: Streetwise! Om “wijs”      m.b.t. de schoolgids besproken, o.a.
te worden in het verkeer, krijgen alle   een heroverweging om de PCO-
groepen een bijzondere verkeersles;     mailadressen van de teamleden
gordels omdoen, remweg van een       bekend te maken aan ouders, omdat
auto, fietsen met een zware rugzak     het soms handig kan zijn praktische
om, dat zijn enkele onderdelen die we    zaken via de mail te communiceren.
die dag gaan doen!
11 november: M.R.-Ledenavond.        Taakbeleid, nascholingsplan, zorgplan
Op deze donderdagavond komt als       en arbo-jaarplan komen om diverse
spreker Dhr. W. van Gelder, om te      redenen een andere keer op de
vertellen over de methode “Alles-in-1”.   agenda.

Donkere dagen: veiligheidshesjes      Eind dit jaar zal Erik Bakhuis de MR
dragen! Fietser, laat je zien! Als het ‟s  verlaten en Arnold Schottert de LR
morgens nog schemerig of mistig is en    (ledenraad), zodat er zowel binnen de
‟s avonds al weer vroeg donker wordt,    MR als LR een vacacture ontstaat. De
is het van levensbelang, dat de       MR, de voormalige OR en het team
chauffeurs je zien! Een hesje kan je    hebben over mogelijke kandidaten
leven redden! Zorg ook voor goede      nagedacht, die binnenkort door de MR
verlichting op je fiets!          benaderd zullen worden. Helaas heeft
                      zich dit jaar niemand via de
ouderhulplijst aangemeld voor een    nieuwe website, pesten en de positieve
functie in deze “commissies”.      manier waarop het nieuwe schooljaar
                    van start gegaan is.
Donderdag 11 november om 19.30
uur vindt de jaarlijkse ledenavond op  Als u vragen, opmerkingen of ideeën
onze school plaats. Een deskundige   heeft voor de MR, aarzel dan niet
zal u deze avond nader informeren    contact op te nemen met de
over de methode “Alles-in-1”. Dus    oudergeleding van de MR bestaande
noteer deze datum alvast in uw     uit Erik Bakhuis (tel. 331005; e-mail
agenda!                 erik-inge.bakhuis@hetnet.nl), Evelien
                    Flim (tel. 331771; e-mail
Tijdens de rondvraag kwamen o.a. de   flim@planet.nl) of Wilma Holsappel
volgende onderwerpen aan de orde:    (tel. 331010; e-mail
eenduidige afspraken maken over     holsappel@zonnet.nl).
gebruik gymschoenen, kampkosten,
kosten ouders die meegaan op kamp,

								
To top