Nieuwsbrief april 2011

Document Sample
Nieuwsbrief april 2011 Powered By Docstoc
					                             NIEUWSBRIEF
    nr. 04 april 2011 I              In dit nummer o.a.:

    • OPA
    • Week van de Lentekriebels
    • Kwaliteitsenquête
    • Vakantierooster
    • Theater op Ridderspoor


obs Ridderspoor I Horigenland 50 I 3994 TK Houten I T 030 6361066
E info@obs-ridderspoor.nl I www.obs-ridderspoor.nl
NIEUWSBRIEF 0411 | obs Ridderspoor

Inleiding
                              Nieuwe leerlingen in april
Enige dagen later dan u van mij gewend bent ligt de
nieuwsbrief van april voor u. De lente is nu echt      In april verwelkomen wij Liese Altorffer bij ons op school.
begonnen, de dagen worden langer en het wordt        Wij wensen haar een heerlijke tijd toe!
langzaamaan warmer. Heerlijk!
We hebben een druk bezochte ouderavond over het
inspectiebezoek en Alles-in-1 achter de rug. Veel lof van  OPA
de ouders voor de koers die we varen. Inmiddels is onze
eerste Alles-in-1 thema achter de rug en evalueren we                               e
                              Vanaf januari 2011 halen wij als Ridderspoor op de 1 en
hoe het gegaan is en wat er nog beter kan. Want dat het     e
                              de 3 zaterdag van de maand oud papier op.
een succes is geweest staat vast. De kinderen waren
                              Dit levert school per jaar duizenden euro’s op om voor
zeer enthousiast en betrokken. Opvallend was
daarnaast ook dat meteen duidelijk werd dat de       de kinderen extra leuke dingen te doen.
aangeboden leerstof beter beklijft, langer blijft hangen.  Andere jaren liepen we op 1 zaterdag en hadden we een
En dat is winst. Het is nog te vroeg om echte conclusies  prima team, maar we komen voor 2 zaterdagen in de
te trekken maar de eerste signalen zijn zeer positief!   maand toch echt een aantal ouders te kort.
We zijn in het team druk bezig met de voorbereidingen    Wie wil er een aantal keer per jaar helpen om het oud
voor volgend schooljaar. De gevolgen van de
                              papier op te halen?
bezuinigingen worden duidelijk. De groepsverdeling in
het volgend schooljaar is dan ook een onderwerp waar    Het kost per keer maximaal 3 uur ( tussen 9:00 een
we, samen met de MR, intensief en zorgvuldig mee om     12:00).
springen. In de week na de meivakantie wordt u als     Een kopje koffie/thee met wat lekkers is daarbij
ouder geïnformeerd over de verdeling van de groepen     inbegrepen.
volgend schooljaar.
                              Voor het opgeven en/of extra informatie kun je je
Nu eerst nog een paar weken hard werken en daarna
                              wenden tot Manon Jager op ridderspoor@opahouten.nl.
een heerlijke meivakantie voor iedereen. In mei zien we
elkaar dan weer terug!

Ellen van der Ligt
Directeur


Belangrijke data in april

4,5,6 april: kamp groep 8
6 april: finales schoolvoetbal groepen 5 t/m 8
11 april: start Week van de Lentekriebels
11 april: ouderavond over de Week van de Lentekriebels
13 april: LOT
14 april: theater groep 7
16 april: OPA (Het Meer)
19 april: spreekavond 4
20 april: Paasfeest
20 april: GMR-vergadering
21 april: theater groepen 5
21 april: MR-vergadering
22 april: studiedag, alle kinderen zijn vrij
23 april t/m 8 mei: tulpvakantie
8 mei: Moederdag
                     NIEUWSBRIEF 0411 | obs Ridderspoor

                              Vakantierooster 2011-2012

                              Het vakantierooster voor het schooljaar 2011-2012 is als
                              volgt vastgesteld:

                              Vakantie           Periode
                              Herfstvakantie        15 t/m 23 oktober 2011
                              Kerstvakantie        24 december 2011 t/m 8
                                            januari 2012
                              Voorjaarsvakantie      18 t/m 26 februari 2012
                              Pasen            6 t/m 9 april 2012
                              Tulpvakantie         25 april 2012 t/m 6 mei
                                            2012
Week van de Lentekriebels                 Hemelvaart          17 t/m 20 mei 2012
                              Pinksteren          26 t/m 28 mei 2012
Zoals u weet doet Ridderspoor van 11 t/m 15 april mee   Zomervakantie        7 juli 2012 t/m 19
aan de Week van de Lentekriebels. Dit is een                      augustus 2012
projectweek, georganiseerd door de GGD Midden-
Nederland, over relationele en seksuele vorming. Na    Aan het einde van dit schooljaar ontvangt u de
een feestelijke opening op maandag 11 april wordt er in  jaarkalender voor het schooljaar 2011-2012 met daarin
alle groepen dagelijks een les over dit onderwerp     opgenomen een overzicht van andere vrije dagen, zoals
gegeven. Op maandagavond organiseren we samen       studiedagen.
met de GGD een ouderavond over de Week van de
Lentekriebels. We vinden het leuk als u daar bij
aanwezig kunt zijn.                    Theater op Ridderspoor
Op maandag 11 en vrijdag 11 april is het de bedoeling
dat de kinderen in roze, rood en wit gekleed naar school  Jaarlijks voeren alle groepen op Ridderspoor een
komen. Niet vergeten dus!                 theatervoorstelling op. Dat gaat heel professioneel, op
                              het podium, met geluid en licht en publiek. Theater is
                              niet alleen heel erg leuk voor de kinderen maar ook erg
Kwaliteitsenquete                     leerzaam. Want ga daar maar staan: stevig op je benen,
                              voor een grote groep mensen, letterlijk in de
Iedere twee jaar wordt op alle OOH-scholen, waaronder   schijnwerpers. Kinderen leren daar heel erg veel van en
Ridderspoor, een kwaliteitsenquete afgenomen onder     ze nemen die bagage mee in hun “rugzak” voor later.
ouders, kinderen uit de groepen 6 /m 8 en teamleden.    Het theater op Ridderspoor is een heuse traditie waar
We horen heel graag hoe u onze school waardeert op     kinderen, ouders en wij ook veel waarde aan hechten.
onderwerpen als het onderwijs, contact met de       Voor ouders is het een mooi moment om hun kind op
leerkrachten, veiligheid, communicatie etc. Met de     school aan het werk te zien en ze zijn dan ook altijd
resultaten in de hand kunnen we ondermeer plannen     terecht heel trots op hun kind.
maken voor de komende jaren. De resultaten kunnen we    In de afgelopen periode hebben we van meerdere
daarnaast ook vergelijken met landelijke uitkomsten.    ouders het verzoek gekregen de data waarop de
Deze week ontvangt u van ons een brief met daarin een   voorstellingen plaatsvinden meer te spreiden en niet
toelichting van het wat, waarom en hoe van de enquête.   meer uitsluitend op de dinsdag- en donderdagmiddagen
Hoe meer ouders de vragenlijst invullen (die dit jaar   te organiseren. Op die manier is het makkelijker voor
trouwens voor het eerst helemaal webbased is) hoe     ouders om de voorstellingen in hun werkschema te
betrouwbaarder de resultaten zijn. We hopen dan ook    plannen. Fijn dat ouders de weg naar ons weten te
dat u in groten getale uw medewerking verleent en 10    vinden met vragen of onvrede. We komen graag aan de
minuten van uw tijd vrijmaakt voor het invullen van de   geuite wens tegemoet en vanaf volgend schooljaar
vragenlijst. Bij voorbaat dank!              zullen de voorstellingen dan ook meer gespreid worden
                              gepland.

				
DOCUMENT INFO