Nieuwsbrief - Scholengroep LeerTij by wulinqing

VIEWS: 131 PAGES: 24

									Een uitgave voor medewerkers en relaties van Scholengroep LeerTij  Maart 2011
Nieuwsbrief
                                    4LeerTij bestaat 1 jaar

Alles-in-één methode voor Othene
Masterclasses hoogbegaafdheid
      5
Vanaf 2, jaar naar school
Onderzoek sociale dynamiek
LeerTij congresdag op 19 mei 2011
Pagina 2             Nieuwsbrief
             Samenwerkingsschool in Biervliet
              Biervliet krijgt een samenwerkingsschool per 1 augus- LeerTij). De school komt onder bestuur te staan van
              tus 2012. Die school vervangt de RK school De Kom- Scholengroep LeerTij en is toegankelijk voor elk kind.
              me (bestuur Kapriom) en ons De Maatjes (bestuur    Zowel de openbare, RK-, als PC-identiteit wordt ge-
                                                    borgd binnen de nieuwe samen-
                                                    werkingsschool.
                                                   Ook de tekeningen van het
                                                   nieuwe gebouw zijn gepresen-
                                                   teerd. Met de beide school-
                                                   teams, de MR-en, OR-en en
                                                   andere betrokkenen is de teke-
                                                   ning al besproken. Opvallend is
                                                   dat er veel ruimte beschikbaar
                                                   is voor gezamenlijke activiteiten.
                                                   Ook de bibliotheek vindt een
                                                   plaatsje in het nieuwe gebouw.
                                                   Inmiddels zijn werkgroepen
                                                   gevormd om de onderwijskundi-
                                                   ge visie van de samenwerkings-
                                                   school te formuleren. Ook de
                                                   werkgroep identiteit is van start
                                                   gegaan.
                                                   De ontwikkeling van de samen-
                                                   werkingsschool gaat in harmoni-
                                                   euze samenwerking tussen
                                                   Kapriom en Scholengroep Leer-
                                                   Tij.
Nieuwjaarsreceptie in de Halle ...
    Ruim 250 medewerkers en relaties van Scholengroep LeerTij, bezochten de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 7 januari 2011.
                Alle aanwezigen gingen met een leuke strandtas terug naar huis.
Nieuwsbrief                                                              Pagina 3Kees Vernooij, onderwijsgoeroe in Nederland is hoofdspreker >>>

LeerTijcongres in Brouwzaele >>>
Op donderdag 19 mei 2011 vindt het
   LeerTijcongres plaats in de
                                                         Wat kunt u
   Brouwzaele in Terneuzen.                                          verwachten?
 Hoofdspreker is Kees Vernooij, voor
 vrijwel iedereen die in het onderwijs                                      Ontvangst met koffie, thee en
 werkzaam is, bekend om zijn in-                                        gebak
spirerende zienswijze op het onderwijs,                                     Inspirerende inleiding door-
    met name taal en lezen.                                          Kees Vernooij

    Practisch en realistisch.                                         Meer dan 10 tafelrondes
                                                         Een lunchbuffet met warme en
                                                         koude gerechten
                                                         Verrassende workshops vol
                                                         beweging
      Donderdag                                               Een cabareteske afsluiting

     19 mei 2011                                              Een leuke congresgadget

   09:00—16:00 uur                                              Een uitgebreid programma-
                                                         overzicht (tafelrondes en work-
    De Brouwzaele                                              shops) wordt in de 2e helft van
                                                         maart uitgebracht. Daar is dan
                                                         tevens eens inschrijfformulier aan
      Terneuzen                                               toegevoegd.
                     Onder bestuur van Kapriom

                     Samenwerkingsschool in Sluiskil >>>
                     Ook in Sluiskil start per 1 augustus  wijs.
                     2012 een samenwerkingsschool. Hier
                                         Het inhoudelijke traject rondom on-
                     tussen obs De Vrije Vlucht en rkbs
                                         derwijsvisie en identiteit loopt volledig
                     Antoniusschool (bestuur Kapriom).
                                         parallel met het traject dat in Biervliet
                     De nieuwe school gaat onder bestuur
                                         wordt gelopen.
                     van Kapriom vallen. Het hui-
                     dige gebouw van De Vrije
                     Vlucht wordt door de ge-
                     meente Terneuzen verbouwd
                     en aangepast, zodat er een
                     prachtig nieuw gebouw ont-
                     staat dat geschikt zal zijn
                     voor het hedendaagse onder-
Pagina 4                     Nieuwsbrief
                                            Scholengroep LeerTij veelvuldig in het nieuws

                                            Zeeuwse peuters naar de
                                            basisschool >>>
                                           De afgelopen weken is Scholengroep LeerTij veelvuldig in het nieuws
                                           geweest. Dat ging dan met name vanwege de aanvraag voor een proef-
                                           project om peuters naar de basisschool te laten gaan. LeerTij heeft
                                           daar direct op ingeschreven om op die manier de leerlingen voor met
                  sony                       name de grensscholen te behouden.
                                           Die subsidieaanvraag trok landelijke belangstelling. Van Omroep
                                           Zeeland tot en met de Volkskrant werd aandacht geschonken aan het
                                           LeerTij-initiatief. Voorzitter College van Bestuur, Gerard Langeraert, was
                                           regelmatig aanwezig bij televisie, radio of krantenredacties.
                                           De minister van onderwijs, Maja van Bijsterveldt, heeft nog geen defini-
                                           tieve beslissing gegeven, maar inmiddels wel een persbericht laten
Gerard Langeraert, voorzitter College van Bestuur van Scholengroep LeerTij hier bij
Omroep Zeeland, waar hij het project om 2 1/2 jarigen naar de basisschool te laten
                                           verschijnen, waarin ze Zeeuws-Vlaanderen zeker wil bedelen met een
  gaan, toelichtte. Veel media-aandacht kwam ook vanuit de landelijke pers,     project.
               waaronder de Volkskrant.                 Het persbericht verscheen op 22 februari 2011:

                                           Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) gaat in Zeeuws-Vlaanderen een proef starten
                                           waarbij peuters zich binnen de rijke leeromgeving van de basisschool kunnen
                                           ontwikkelen. ―Kinderen kunnen vanaf 2,5 jaar naar de basisschool waar ze spe-
                                           lenderwijs in aanraking komen met taal. Zo krijgen kinderen een vliegende start
                                           op de basisschool en profiteren kleine scholen van een toenemend aantal leer-
                                           lingen‖, aldus Van Bijsterveldt.
                                           Binnenkort wordt bekend gemaakt onder welke voorwaarden scholen zich kunnen
                                           aanmelden voor de proef. Voor de bewindsvrouw staat in ieder geval vast dat er


Primeur is voor
                                           een pilot in de krimpregio Zeeuws-Vlaanderen komt. Van Bijsterveldt wil scholen
                                           die geconfronteerd worden met een terugloop van leerlingen op deze manier de
                                           helpende hand bieden. ―Het is belangrijk dat leerlingen in hun eigen buurt of dorp
                                           op school kunnen blijven. Dat is goed voor de leefbaarheid in de dorpen en deNieuw-Namen >>
                                           menselijke maat,‖ aldus Van Bijsterveldt. De proef is ook bedoeld om de presta-
                                           ties van jonge leerlingen met een (taal)achterstand vroegtijdig en spelenderwijs te
                                           verbeteren, zodat deze kinderen alsnog een vliegende start kunnen maken op het
                                           moment dat ze naar de basisschool gaan.
                                           Vorig jaar heeft de Onderwijsraad het advies uitgebracht ―Naar een nieuwe kleu-
De St.-Jozefschool te Nieuw-             op 4-jarige leeftijd       terperiode in de basisschool‖. De Raad stelt daarin voor dat de basisschool een
Namen gaat zich als eerste              ook op de St. Jozef-       rijk aanbod voor alle driejarigen zou moeten verzorgen gedurende vijf ochtenden
school in de regio ontwikke-                             in de week. Ook stelde de Raad om voor deze specifieke groep meer
                           school blijft.
                                           hbo-opgeleide docenten in te zetten. In lijn met dit advies heeft Van Bijsterveldt
len tot een volwaardig kind-                             besloten een landelijk experiment te starten voor peuters in het basisonderwijs.
centrum van 0 tot 12 jaar dat            Kinderen zijn niet
                                           In de peutergroepen die meedoen aan de proef bestaat de begeleiding zowel uit
nog meer uitdagend en mo-              verplicht alle dagen       mbo‘ers als uit hbo‘ers. Hbo‘ers hebben meer kennis over de ontwikkeling van
dern onderwijs aanbiedt voor             dit onderwijs te vol-      kinderen en de verschillen in ontwikkeling bij jonge kinderen. Bovendien kunnen
alle leerlingen van 2 1/2 tot            gen, ze zijn immers       hbo‘ers met de juiste opleiding zowel voor de ‗Startgroep‘ als voor de hogere
12 jaar. In de pers en de              nog niet leerplichtig.      groepen in het basisonderwijs staan. Dit kan een uitkomst zijn voor scholen die
                                           met een teruglopend aantal leerlingen te maken hebben.
media heeft u onlangs de
                           De kleutergroep volgt      Met het ‗Startgroep‘-experiment wordt een inhoudelijke aansluiting met het basis-
plannen voor de school voor-                             onderwijs beoogd. Er vindt in dit experiment geen structuur- of stelselwijzigingen
                           de normale school-
bij horen/zien komen.                                 plaats voor basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Hoewel het
                           uren.
Wat behelzen de vernieuwin-                              inhoudelijke leeraanbod onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur komt,
                           De St. Jozefschool        zal het aanbod in nauwe samenwerking met de peuterspeelzaal en/of het betrok-
gen voor de school?                                  ken kinderdagverblijf uitgevoerd worden. De afgelopen jaren hebben scholen,
                           vormt zich zo ook om
                                           peuterspeelzalen en kinderdagverblijven elkaar al steeds meer opgezocht om met
     De peuterspeelzaal             naar een vernieu-        elkaar samen te werken.
     wordt omgevormd tot            wingsschool waar         Voor het experiment met de ‗Startgroep‘ stelt het kabinet ruim 1 miljoen euro
     een kleuterklas, met            zelfsturend, zelfstan-      beschikbaar. Dat zal met name worden ingezet om hbo-leerkrachten in te zetten.
     vervroegde toelating.           dig werken, samen-        Scholen en gemeenten die buiten de proef vallen, maar wel graag een ‗Startgroep‘
                           werkend leren en zorg      willen opzetten, kunnen hier zelf het initiatief toe nemen binnen de geldende
     Kinderen vanaf 2 ½             op maat centraal         wet- en regelgeving. Zij ontvangen dan geen extra financiële bijdrage van het
     jaar kunnen vanaf 14                            ministerie van Onderwijs. Het kabinet neemt meer maatregelen om kleine scholen
                           komen te staan.
     maart alle dagen naar                            open te houden en zo een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de dorpen.
                                           De minister van Onderwijs kan sinds 1 januari jongstleden een school met minder
     de kleuterklas komen            Het aanbod voor de
                                           dan 23 leerlingen open houden mits de school kwalitatief goed is en er perspectief
     ter voorbereiding op            kinderen die extra        is dat het aantal leerlingen weer toeneemt. Ook is begin februari 2011 een wets-
     groep 1.                  zorg behoeven blijft       voorstel
                           de aandacht krijgen       samenwerkingsschool aangenomen. Kleine scholen voor basis- en voortgezet
     Hier zijn voor kin-            die het nu al heeft.       onderwijs die met sluiting worden bedreigd vanwege een afnemend aantal
     deren uit Nieuw-                              leerlingen, kunnen hiermee in de toekomst mogelijk toch blijven bestaan. Zij
     Namen en aangren-                              krijgen onder strikte voorwaarden de mogelijkheid om een ‗samenwerkingsschool‘
     zende Belgische ge-                             tot stand te brengen, waar zowel bijzonder als openbaar onderwijs wordt gege-
     meentes geen kosten                             ven.
                                           Om zo goed mogelijk mbo en hoger onderwijs aan te bieden in Zeeland hebben
     aan verbonden mits U
                                           onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheden de handen ineengeslagen en is de
     als ouder de intentie                            Zeeuwse Onderwijsautoriteit aangesteld.
     uitspreekt dat uw kind
Nieuwsbrief                                                                                   Pagina 5       Nieuwe bestemming in Oekraïne, Sas van Gent en Zuiddorpe


       Oude LeerTij PC’s >>>
       Namens onze stichting ‗Help Oekraïne‘         met de PC proberen hun leermotivatie
       hartelijk bedankt voor deze prachtige         te vergroten en achterstand in het
       partij computers, die ons via John de         leerproces zien op te halen met remedi-
       Windt zijn geschonken om ingezet te          al teaching.
       worden op een kinderrehabilitatie cen-
       trum in Korosten. Korosten is een grote        We willen graag 60 computers zien te
       stad met 70.000 inwoners en ligt op de        krijgen om mee te nemen niet alleen
       rand van de Tsjernobyl zone ongeveer         voor het centrum met 50 kinderen,
       150 km ten oosten van Kiev. Vanuit Rei-        maar ook voor de school waar deze
       merswaal brengen we er sinds 2007 elk         kinderen overdag heen gaan. Door uw
       jaar een vrachtwagen met hulpgoederen.        schenking hebben we al 1/3 deel, dus
       In 2011 willen we in april weer ee          al een mooi resultaat. Nu de rest nog!
       transport organiseren.                Hiernaast een foto van het centrum en
       De kinderen in het centrum komen uit         de school, dan hebt u een idee van de
       ontwrichte gezinnen of zo van de straat        situatie.
       en variëren in leeftijd van 4 tot 16 jaar.      Mocht u ons nog eens kunnen helpen
       Ze zijn zwak en ziekelijk, want hun ou-        dan houden we ons aanbevolen.
       ders waren de Tsjernobyl kinderen van
       1986 zo'n 25 jaar geleden. Nu willen we
                                  A. de Bruijne, Help Oekraïne       Namens onze cliënten en Begeleiders

       Willen we u heel hartelijk bedanken voor de
       door u geschonken computers. Voor veel van
       onze cliënten zal het mogen bezitten van een
       computer een aanvulling zijn in hun dagelijks
                                                               De
       leven en hun de kans bieden de basiskennis op                                  idensamens
                                                                 t
       te doen en zich zodoende in de maatschappij                                  ‗openiteitsc telling
                                                                 baar omm van
       waarin de computer niet meer weg te denken is                                1.       ‘ is a issie de
                                                             2.    Gera     ls vo
       te handhaven
                                                             3.    M
                                                                    rd La
                                                                      nge
                                                                     arina
                                                                           lgt: raert
                                                                          Goos     , voo
       Zorgwerkplaats ‗De Balans, Sas van Gent                                  4.      Judit       sens      rzitte
                                                                                       r
                                                                       h Gr      , sec
       Zorgwerkplaats ‗De vier elementen‘, Zuiddorpe                                      Godf      avem      retar
                                                           5.          ried     aker      is
                                                                          Blaek    ,
                                                           6.       Tiny         e
                                                                     Sche
                                                                  Bas G     ele
                                                          7.           ijsse
                                                                 Els v     l,
                                                         8.          an T
                                                                 Paule    iel,
                                                         9.          tte D
                                                        10.       Irma      ekke
                                                                   van      r
                                                                Rien     de H
                                                               nam de Re      off
                                                               baar ens d gt, e
                                                                  onde e verextern a
                                                                     rwijs nigin dvis
                                                                        .    g vo eur
                                                                               or op
                                                                                   en-
      Openbare school,
      niet neutraal, maar openbaar>>>
   De gedachte dat de openbare scholen neutraal zijn is onjuist. Neu-       De leerkracht begeleidt en helpt hen hierbij. Het vak algemene vor-
   traal wil zeggen dat je niet kiest, bij neutraliteit neem je een passie-    ming krijgt meer inhoud door de verschillende religies en culturen te
   ve houding aan.                                vergelijken. Door de overeenkomsten te vinden en de verschillen te
                                           benoemen en te aanvaarden krijgen de kinderen meer begrip voor
   Openbare scholen zijn juist actief bezig om alle kinderen op harmoni-
                                           elkaar. Het principe ―onbekend maakt onbemind‖ is dan niet meer
   euze wijze samen te laten werken. Ze kiezen ervoor om de kinderen
                                           van toepassing. Juist door de overeenkomsten te ontdekken wordt
   te laten kennismaken met de verschillen in hun levensbeschouwing
                                           het makkelijker de ander te begrijpen. Belangrijk hierbij is wel dat je
   of cultuur. Het is juist een verrijking om van elkaar te leren. Te leren
                                           als leerkracht objectief blijft en alle kinderen in de gelegenheid stelt
   hoe je over levensbeschouwelijke zaken denkt en te leren deze te
                                           hun verhaal te doen.
   respecteren. Daarbij is het wel een voorwaarde dat er binnen de
   school een stevig kader aan waarden en normen aanwezig is. Waar-
   den zoals respect voor elkaar, fatsoen, vrijheid van mening, toleran-
   tie, solidariteit en rechtvaardigheid.
                                           Marina Goosens,, Identiteitsbegeleider openbaar onderwijs,
Pagina 6                  Nieuwsbrief
ICT binnen LeerTij >>
ICT is niet meer weg te denken uit de   (soms eerste) digiborden binnen. Als    ICT-beleidsvoorstellen die we zouden    leerlingen door middel van ICT. Het
huidige wereld….”             deze (best wel grote) operatie klaar is,  willen ontwikkelen, het ticket-systeem is  laatste is eigenlijk een heel belangrijk
Dit is absoluut een dooddoener van de   dan zijn de oud OpenBasisscholen aan    uitgelegd en het “Vier in belans onder-   doel; het moet ervoor zorgen dat de
eerste orde! Maar, goed beschouwd,    de beurt. Gekoppeld hieraan is natuur-   zoek” is aan de orde geweest. En de     (oudere) leerling de computer (als in-
geeft het wel duidelijk aan dat de maat- lijk het hele software verhaal. Een ander  eerste vragen en opmerkingen zijn      strument/als medium) gebruikt om te
schappij van nu – op communicatief    aspect is Zien II, het project om onze   uitgewisseld.                leren; te zoeken/verzamelen, te beoor-
gebied - werkelijk doordrenkt is van   scholen aangesloten te krijgen op het    Samen met de ICT-coördinatoren, heeft    delen, te selecteren en samen te stellen.
moderne media. En de ontwikkelingen    glasvezelnetwerk. Belangrijk, omdat we   BIC te maken met het verzorgen coa-     Mediawijsheid en zoekstrategieën zijn
daarin gaan razendsnel: dankzij Google  snelle en goede verbindingen willen. We   ching en begeleiding van teams en      van belang, kernwoorden/-begrippen,
en andere zoekmachines heeft de ge-    denken verder gaande inventarisaties op   individuele leerkrachten. En met scho-   synoniemen…. Het zoeken naar de
bruiker tegenwoordig een bijna onbe-   de verschillende scholen, die ons de    ling; om zo adequaat mogelijk te wer-    oplossing van een probleem(stelling),
perkte hoeveelheid informatie tot zijn  informatie verschaffen over software,    ken met de lesondersteunende software,   het uitwerken van een werkstuk of
beschikking, en op YouTube (dat in    werkwijze/organisatie, gebruiksintensi-   om het digibord goed te gebruiken, om    project. En het presenteren daarvan, in
augustus 2005 begon) werden in okto-   teit enz…. Op grond van die informatie   te werken met de LeerTij-server en met   het kader van het delen van kennis met
ber 2006 al dagelijks ruim honderd    kunnen we vervolgens en desgewenst     het mailsysteem van de organisatie,     anderen.
miljoen filmpjes bekeken!         komen tot advisering en begeleiding.    enz…. In dit verband moet tevens      Op deze manier stelt ICT ons in staat
Overigens is met het woord “media”    Het ontwerpen van protocollen, een     genoemd worden, het inrichten van een    om leerlingen op een andere manier te
een belangrijk gegeven neergezet: het is bovenschools-ICTbeleidsplan en een     goed rooster, door de ICT-coördinator,   interesseren voor leren en om nieuwe
een medium, een middel om te komen    schools format mogen eveneens in de     m.b.t. het ontwikkelen van de compu-    strategieën te gebruiken in het onder-
tot….en niet een doel op zich!      voorwaardelijke sfeer gezien worden.    tervaardigheid van de leerlingen.      wijs. De rol van de leerkracht zal enigs-
                     En… in een later stadium; het evalue-    En natuurlijk is het belangrijk dat BIC   zins veranderen. Een combinatie van
Wanneer de BIC (Bovenschoolse ICT- ren van het beleid, het schrijven van       van de nieuwste ontwikkelingen op de    kennisoverdracht en kennisconstructie
ers) haar werkgebied beschouwt, dan    een jaarweergave met conclusies en     hoogte blijft; door deelname aan work-   is de meest optimale manier voor de
ziet ze dat het een verzameling aspecten aanbevelingen. En uiteraard zijn de     shops en netwerken, door het doen      leerling om te leren. Het onderwijs is
is die grofweg in drie categorieën is uit financiën en is de budgethouding onlos-   van cursussen en het bezoeken van      overigens ’t laatste gebied in de samen-
te splitsen. Er is de materiaal-     makelijk met het realiseren van goede    beurzen en en conferenties.         leving waar ICT nog niet echt is inge-
voorwaardelijke kant, er zijn de gewens- voorwaarden verbonden.            Want het uiteindelijke doel is om te    voegd, terwijl we juist werken met
te kennis en vaardigheden en er zijn de                        komen tot goede een communicatie,      kinderen die na 1990 werden geboren
doelen die je met ICT wil bereiken.    Met de installering van de PLG, in     met elkaar door het mailsysteem van de   en die dus eigenlijk geen wereld zonder
Als we met het voorwaardelijke aspect   november, is een eerste stap gezet in de  organisatie/met ouders en anderen via    Internet hebben gekend!
beginnen, dan denken we aan de inno- richting van een goede infrastructuur      de website, te komen tot een goede     Daar moeten we iets aan doen….!
vatie van de hardware; nieuwe compu- ter aansturing, overleg en uitwisseling/     administratie en zorgvuldig leerlingvolg-
ters en digitale borden. Op het moment intervisie over allerlei ICT-gerelateerde   systeem, te komen tot een goed leson-    Henny Verschoor,
worden de scholen van oud De Linie    zaken. In die bijeenkomst is onder     dersteunend gebruik van de software en   projectdirecteur ICT
heringericht en komen daar ook de     andere informatief gesproken over de    te komen tot kennisconstructie van
                                                         De websites
                                                          ls het aanleveren op tijd gebeurt, dan kan de nieu-
                                                         we website van de school in principe vier weken
                                                         later de lucht in. Op dat moment zouden Teun of
                                                         Gabien op de school langs komen om de eerste
                                                         uitleg te geven over het bijhouden van de nieuwe
                                                         site.
                                                         Het bleek echter al snel dat het een onmogelijke klus
                                                         bleek om een ―lege dag‖ te vinden. Vandaar dat er is
                                                         besloten om de uitleg centraal te houden op de PLG
                                                         ICT. Er wordt nóg een extra datum gepland voor
                                                         centrale uitleg.

 Sinds ongeveer het begin van het schooljaar werken   tie straalt kracht en structuur uit bij een bepaalde   Ondertussen hebben de (oud)Linie directeuren ook
 we al met een portal website van Scholengroep      uniformiteit.                      een uitnodiging ontvangen om hun content door te
 LeerTij.                                                     sturen. Als alle teksten op één document worden
 Ondertussen zijn de scholen aan de beurt. In de     Vanaf november wordt, in het kader van de omzet-     doorgezonden, is de website snel omgezet. Als alles
 maanden september en oktober is volop gewerkt      ting, scholen (steeds om de beurt) gevraagd om de    goed gaat, en we de door ons uitgezette planning
 aan het ontwerp, de lay-out en de kleurbepaling van   data dan hun oude website aan te leveren in een     kunnen blijven volgen, dan gaan we er vanuit dat
 de nieuwe websites.                   word-bestand; ingepast in de nieuwe opzet. Gabien    vóór de zomervakantie de websites van alle scholen
 Tevens is het raamwerk van de inhoud – de hoofd-    gaat vervolgens aan de slag met die schoolgege-     van LeerTij vernieuwd zullen zijn.
 stukjes en de subkopjes – vastgesteld: een organisa-  vens, teksten en foto‘s.
Nieuwsbrief                                                                     Pagina 7Basisschool Tervliet in Terhole

 LeerTij in de winter...
De winter viel vroeg dit jaar. Met veel sneeuw in november en december. Toen directeur Werner Dewitte van Tervliet ‗s morgens bij zijn school kwam, ontwaarde hij
dit tafereel. Gelukkig had hij een fotocamera bij zich om het winterse tafereel voor eeuwig vast te leggen.
                           2011—2015 >>>

                           Schoolplan ontwikkeling >>>
                           Alle scholen zijn op dit moment bezig met     Bovenschools worden er diverse hoofdstuk-
                           de ontwikkeling van het schoolplan voor      ken aangeleverd. De school zelf geeft vooral
                           de komende vier jaren. Dat gebeurt op       richting aan in de keuzes die worden ge-
                           basis van de eigen missie en visie, het      maakt en het tijdpad dat wordt belopen.
                           strategisch beleidsplan ‗Bewegend Tij‘, de
                                                    Als het schoolplan gerealiseerd is worden de
                           ‗sterkte-zwakte‘-analyse van de school, die
                                                    jaarplannen opgesteld om op die basis op
                           is opgesteld na de tevredenheidsmetingen
                                                    gestructureerde en verantwoorde wijze ver-
                           die onder zowel medewerkers, ouders als
                                                    der te werken aan de kwaliteit van het on-
                           leerlingen is afgenomen.
                                                    derwijs.
Pagina 8               Nieuwsbrief
Wat vonden we van de kerstpakketten?

Scholengroep LeerTij is nieuwsgierig
                  Scholengroep LeerTij was nieuws- Er zijn vele suggesties gekomen voor de kerstpakketten voor volgend
                  gierig naar de ontvangst van de   jaar. Een greep uit de opmerkingen en aanbevelingen:
                  kerstpakketten dit jaar. Voor het      Geen pakket meer, maar een bon (wensbon bijvoorbeeld)
                  eerst was dit uitbesteed aan een
                                        Themapakketten, bijvoorbeeld thema: een bepaald land
                  derde partij en we wilden graag
                  van de medewerkers van Scholen-       Kleinere verpakkingen graag
                  groep LeerTij weten of de pakket-      Mogelijkheid om aan goede doelen te schenken, bijvoorbeeld
                  ten toch beantwoordden aan de        de voedselbank
                  verwachtingen. Maar liefst 210       Ik vind het flauwekul, het hoeft niet voor mij
                  medewerkers namen de moeite
                                        Een lijst geven waarop je tevoren kunt aankruisen wat je
                  om de vragenlijst in te vullen. Een
                  uitzonderlijk hoog percentage dat      wenst
                  daardoor zorgt dat de betrouw-       Bioscoopbon, boekenbon, abonnement op een tijdschrift
                  baarheid van de enquête hoog te       Geld besteden aan een goed doel, liefst in de omgeving
                  noemen is.                 Producten in de regio kopen
                  Een aantal opmerkelijke resultaten
                  op een rij.                 Een verwenpakket aanbieden
                                        Een ouderwets kerstpakket, met wijn, koffie, allerlei producten

1     Heeft u vooraf een keuze kunnen maken uit de drie       Met name de suggestie van:
verschillende ‘soorten pakketten’?                       Bonnen
    Ja         =    85%                     De mogelijkheid om aan een goed doel te schenken
    Nee          =     15%                   In de regio het pakket afnemen
     Geen antwoord     =     0%               scoorden erg hoog. Dat wil zeggen dat ze vele malen als suggestie
Redenen waarom er geen keuze gemaakt kon worden waren o.a.: ‗De werden genoemd.
pakketten werden bij ons op school centraal geregeld, daarom geen
keuze‘. ‗Er is me geen keuze aangeboden‘. ‗Ik was ziek thuis en kreeg
een pakket‘. ‗De directeur heeft de keuze gemaakt‘. ‗Iedereen krijgt bij
ons hetzelfde‘. ‗Geen idee, gemak denk ik‘.               Het College van Bestuur heeft naar aanleiding van deze enquête dan
                                     ook besloten dat volgend jaar de aanschaf weer volledig in eigen han-
2     Welk pakket heeft u ontvangen?                den wordt genomen en er wordt ingespeeld op de suggesties die door
     Streekproducten    =     10%               de medewerkers zijn gedaan.
    VVV-bon met streekpr =      78%
    Wijnpakket       =     12%

3    Het pakket ter waarden van € 35,—
voldeed aan mijn verwachtingen:
   Oneens       =    42%
    Geen mening      =     23%
    Mee eens        =     35%
Nieuwsbrief                                                       Pagina 9
Een LIO-verhaal


Opleiden in de school
Dit schooljaar lopen acht PABO-studenten       aan welke groep instructie gege- kinderen verwoorden, het lesdoel wordt
hun LIO-stage binnen acht verschillende        ven wordt.            bekend gemaakt en ook geëvalueerd, de
scholen van Scholengroep LeerTij. Twee                         organisatie loopt als een trein, hulpronde
                           Een vaste looproute afspreken en
van hen volgen hun opleiding bij PABO                          volgens vaste looproute, goede startop-
                           duidelijk afspreken wanneer de
AVANS in Breda, de anderen allemaal bij                         dracht, goede klaar-opdrachten, afslui-
                           kinderen hulp kunnen verwachten.
de HZ in Vlissingen. LIO-ers zetten in hun                       tend spel met het digibord, aandacht voor
vierde jaar de laatste stap tot startbe-       Klaar-opdrachten verzorgen.    complimenten, wisselend stemgebruik,
kwaam leerkracht. Na een inwerkperiode                         rustige prettige werksfeer, consequent
                           Voor elke les de regels van zelf-
nemen ze meer en meer de groep over,                          gebruik van de regels, kortom… De oplei-
                           standig werken herhalen en deze
maar krijgen daarbij nog wel intensieve                         dingsmentor heeft deze les lekker achter-
                           na de les evalueren.
begeleiding van hun groepsmentor(en).                          overleunend kunnen genieten van de
Samen met de PABO-docent, de groeps-      De PABO-docent komt bij zijn bezoek tot ontwikkeling van deze LIO-er. Groeps-
mentor(en) en de opleidingsmentor for-     dezelfde bevindingen en voegt daar nog  mentor en LIO-er hebben samen perfect
muleert de LIO-er persoonlijke doelstellin-  aan toe dat de student wat minder kli-  de laatste stap gezet naar startbekwaam
gen.                      nisch voor de groep mag gaan staan, de  leerkracht.
                        lessen mogen meer ‗jus‘ krijgen.
Een voorbeeld uit de praktijk van het
eerste semester van dit schooljaar:
Een van de LIO-ers loopt stage in een
groep 5 en geeft een les woordenschat,
de opleidingsmentor komt voor de eerste
keer kijken. De voorbereiding op papier
ziet er goed uit: er is rekening gehouden
met sterke, gemiddelde en zwakke leer-
lingen en als persoonlijke doelstelling: ―Ik
zorg ervoor dat de kinderen zelfstandig
hun werk kunnen maken door heel duide-
lijk aan te geven wat de bedoeling van
deze les is en geef ze positieve feedback
over hun werkhouding wanneer deze
voldoende is.‖
De uitvoering laat nogal wat te wen-
sen over: Er wordt heel veel instructie
gegeven aan de hele groep, waarbij de
LIO-er zelf lang en veel aan het woord is.
Het instructiegroepje moet erg lang wach-
ten voor de LIO-er komt. De groep weet
niet wanneer de LIO-er langskomt voor
een ‗hulprondje‘. Leerlingen weten niet
                        Werk aan de winkel voor de LIO-er.
wat ze moeten doen als ze klaar zijn en                          (Op 24 januari 2011 hebben de derde-
                        Deze LIO-er heeft vervolgens in nauw
komen dat steeds vragen. Dit alles heeft                         jaars op de HZ voorlichting gehad over
                        overleg met de groepsmentor een PAP
tot gevolg dat de LIO-er veel op en neer                         hún LIO, onder andere met een LIO-
                        gemaakt, deze groepsmentor bekijkt de
loopt en zeker geen rust uitstraalt. Na de                        banenmarkt waar alle scholengroepen
                        LIO-er tijdens de lessen regelmatig en
les volgt de reflectie: De LIO-er vertelt                         zich konden presenteren (zie foto), inmid-
                        coacht voornamelijk op deze leerpunten.
wat goed gaat en wat verbeterd moet                            dels hebben 3 LIO-ers een sollicitatiebrief
worden, de opleidingsmentor stuurt waar    En dan het 2e bezoek. De LIO-er geeft   geschreven naar LeerTij.)
nodig. Samen komen we tot:           nu een rekenles, de voorbereiding is su-
                        per, alles zit er in en ook de uitvoering
    Zorgen voor een startopdracht
                        loopt perfect: Leuke zinvolle energizer, de
    voor het instructiegroepje.
                        LIO-er geeft aan wanneer welke groep     Ellen van Gremberghen, OIDS-
    In de lesvoorbereiding en uitvoe-    instructie krijgt, de LIO-er is niet meer zo opleidingsmentor Scholengroep LeerTij
    ring duidelijk aangeven wanneer     vaak zelf aan het woord, maar laat de
Pagina 10              Nieuwsbrief
           Marjan Bastiaansen naar RPCZ
         Marjan Bastiaansen nam afscheid als directeur van obs De Stelle en The International
         School Terneuzen. Hier temidden van al haar collega-directeuren die haar enkele passen-
         de cadeaus overhandigden.
               FUNCTIEFLITS 4
                         Scholengroep LeerTij
                             Nummer 4, maart 2011

FUNCTIEBOUWWERK                 BEZWAREN-PROCEDURE               VRAGEN?
GEREED                      EN INTERNE BEZWAREN-
                         COMMISSIE                   Voor informatie en vragen over het FUWA
In de vorige 3 nieuwsbrieven is iedereen op
de hoogte gehouden van de stappen die gezet   In het kader van de functiewaardering en de  traject en de bezwaarprocedure kunt u terecht
zijn voor het samenstellen van het functie-   samenstelling van het functiebouwwerk heeft  bij mevr. Van Regenmortel (Hoofd P&O),
bouwwerk voor onze scholengroep. Het func-    het College van Bestuur een bezwaarprocedu-  0114-347896.
tiebouwwerk is door het College van Bestuur   re opgesteld met instemming van de PGMR.
inmiddels definitief vastgesteld, goedgekeurd  Inmiddels is de bezwaarprocedure gestart. De
                                                Dit is de laatste functieflits.
door de PGMR en de laatste stappen zijn in    beoordeling van de bezwaarschriften wordt
gang gezet om de procedure zorgvuldig te     uigevoerd door de bezwarencommissie.
laten verlopen.

                         De bezwarencommissie bestaat uit drie leden:

FUNCTIEHANDBOEK                     De heer T. Huijsmans, voorzitter

Scholengroep Leertij heeft van Axum organi-       Mevrouw A. van Bommel, lid namens
satie-adviseurs de definitieve functiehandboe-     de PGMR
ken ontvangen. Alle scholen ontvangen bin-
nenkort een exemplaar zodat voor alle werk-       De heer F. Ingels, lid namens de
nemers het functiehandboek ingezien kan         werkgever
worden.
                            Secretariële ondersteuning: mw. M.
                            van Regenmortel
Nieuwsbrief                                                      Pagina 11                                     Harmien Hamelink

                                     Nieuwe directeur
                                     obs De Stelle & IST
 In obs De Stelle te Philippine
                                     Ik ben geboren in Breukelen
 Zoals jullie weten heeft LeerTij sinds dit schooljaar ook een inter-     en heb gewoond in
 nationale school onder zijn hoede. In deze nieuwsbrief willen we     Spakenburg, Hardinxveld,
 met jullie graag wat informatie delen over deze school.           Ridderkerk en Goes.
                                     Binnenkort verhuizen we naar
 De Internationale school Terneuzen (IST) is gevestigd in o.b.s. de
                                          Philippine
 Stelle in Philippine. Wij richten ons voornamelijk op internationale
 families die in onze regio of Vlaanderen werken en wonen wiens
 kinderen internationaal onderwijs volgen, en dit kunnen voortzet-                    Ben getrouwd met Levien
 ten. Ook is IST bedoeld voor eventuele Nederlandse families die in                   en moeder van 4 kinderen,
 de toekomst naar het buitenland verhuizen, of voor families die                     die inmiddels allemaal
 graag willen dat hun kinderen Engelstalig onderwijs volgen.                         de deur uit zijn.

 Internationaal onderwijs op IST houdt in dat we methodes gebrui-
 ken vanuit de United Kingdom en Amerika. Lezen, schrijven en
 spelling komen uit UK met aanvullende materialen uit de USA. De
 school is nog opzoek naar de beste reken methode. Tot nu toe
 hebben we veelal met aanvullende materialen uit de US gewerkt      Heb gewerkt als leerkracht
 en cijfers zijn gelukkig universeel, dus veel van de Nederlandse     op 6 verschillende scholen
 methodes kunnen we ook gebruiken.                       en wilde graag
                                        verder studeren
 Wat IST een heuse internationale sfeer geeft is de IPC. IPC is het
 International Primary Curriculum, dat gebaseerd is op thematisch
 lesgeven. IPC wordt zowel in de Engelse als de Nederlandse versie
 aangeboden. In het allerdaagse curriculum wordt weinig aandacht
 gegeven aan wetenschap en techniek maar in IPC worden deze
 vakken juist in het licht gezet. Dit wordt thematisch aangeboden                    Heb een opleiding gevolgd
                                                       voor schoolleider
 in combinatie met alle andere reguliere vakken.
                                                    en ben directeur geworden
 IST is bedoeld voor leerlingen tussen de 4 en 12 jaar en zijn ook                   op De Linge in Biezelinge.
 vaak geïntegreerd met kinderen van o.b.s. de Stelle. Dit gebeurt
 veelal tijdens het buitenspelen op het schoolplein, in de gymlessen,
 of tijdens andere bijzondere activiteiten en festiviteiten. De Stelle
 is daarentegen ook zelf meer bezig met het integreren van Engels.
 De Stelle is dit jaar begonnen met het aanbieden van het Early         Houd ervan om
                                     zaken ook eens om te draaien
 Bird programma, waar de leerlingen meer tijd en aandacht beste-
                                       en te zoeken naar
 den aan de Engelse spreektaal.                       nieuwe mogelijkheden
 De internationale school heeft gelukkig dit schooljaar kunnen be-
 ginnen, en we zijn heel erg blij met onze 3 leerlingen. We hopen
                    natuurlijk dat meer families
                    zich bij ons zullen aanmelden
                    zodat we volgend schooljaar                   Geniet van koken en lekker
                    met wellicht tussen de 5 en                   eten, hardlopen, schilderen,
                          10 leerlingen kun-                   lezen, muziek luisteren,
                    nen beginnen.                            reizen, wandelen en
                                                         gezelligheid
                    Weten jullie families met
                eventuele interesse laat ze
                vooral eens contact met ons opne
                men!


                Tracy Moelker,               Wordt m.i.v. 1 april 2011
                lerares International School       directeur van obs De Stelle
                                      en de IST in Philippine,
                                       een nieuwe uitdaging,
                                        in een omgeving
                                     waar we graag willen wonen
Pagina 12              Nieuwsbrief
 Nieuws van de GMR >>>
 In de eerste plaats willen wij, de leden van de GMR, u het aller-
 beste toewensen voor 2011.
 Een openstaand actiepunt van de interim-GMR was om een missie
 en een visie te formuleren voor de GMR van Scholengroep LeerTij.
 We zijn het jaar goed gestart door dit actiepunt af te handelen.
 Hierbij vindt u de missie en visie van de GMR van Scholengroep
 LeerTij.
 Missie: De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad beoogt:

     in goed partnerschap met het College van Bestuur

     met in achtneming van de behartiging van de belangen
     van het personeel, leerlingen en de ouders
 Scholengroep LeerTij verder uit te bouwen tot een veilige en pro-
 fessionele onderwijsorganisatie

     waar kwalitatief hoogwaardig onderwijs gegeven wordt

     en waar respect is voor iedereen die betrokken is bij
     Scholengroep LeerTij
 Visie: De GMR en het College van Bestuur zijn partners in het verwe-
                                      Deze bezuinigingen, waar Scholengroep LeerTij de komende tijd voor
 zenlijken van goed, kwalitatief hoogwaardig onderwijs in optimale
                                      zal komen te staan, zijn onder meer het gevolg van het teruglopende
 omstandigheden met de ter beschikking staande middelen. Beide part-
                                      leerlingenaantal en het wegvallen van enkele belangrijke rijksbijdra-
 ners hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid en hun eigen rol in
                                      gen.
 het proces van beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling en beleidsuitvoe-
 ring. De belangen van de partners worden daarbij steeds evenwichtig    Het College van Bestuur heeft aangegeven het op prijs te stellen dat
 afgewogen.                                wij actief meedenken hoe deze onontkoombare bezuinigingen het best
                                      gerealiseerd kunnen worden met behoud van zoveel mogelijk arbeids-
 De GMR staat voor veilige scholen met een eigen herkenbare identiteit
                                      plaatsen.
 en onderwijskundig concept. Scholen waar kinderen, ouders en perso-
                                   Uit bovenstaande mag blijken dat de rol van de GMR een heel belang-
 neel zich thuis voelen. Hierbij gaat het niet alleen om de lichamelijke
 veiligheid. Ook het geestelijk welbevinden wordt krachtig bevorderd.rijke is bij het tot stand komen van het beleid en de besluitvorming
 Er is respect voor iedereen.                    van Scholengroep LeerTij. Daarom is het van het grootste belang dat
                                   de huidige vacature binnen de PGMR zo spoedig mogelijk wordt inge-
 De GMR bevordert mede de verdere professionalisering van alle mede-
                                   vuld.
 werkers van Scholengroep LeerTij en zet zich in voor verbeteringen
 van de onderwijsorganisatie. Het doel is hoogwaardig onderwijs te  Wij willen nog even kort aangeven wat van u als GMR-lid
 realiseren, met veel aandacht voor leerlingenzorg en passend onder- wordt verwacht:
 wijs en een goed kwaliteitszorgsysteem.
                                         De belangen van alle partijen evenwichtig te kunnen afwegen.
 De GMR wil mede borgen dat de toegewezen middelen efficiënt en in
 redelijkheid binnen de scholen die behoren bij Scholengroep LeerTij       Bovenschoolse beleidstukken te kunnen beoordelen en daar-
 worden toegekend. De missie en visie van de GMR wil in lijn zijn met       over advies c.q. instemming aan te kunnen verlenen.
 de missie en de visie van Scholengroep LeerTij (strategisch beleidsplan
                                         Gemiddeld 10 tot 12 vergaderingen per schooljaar te kunnen
 2010). De GMR onderschrijft de missie en visie van Scholengroep Leer-
                                         bijwonen. De PGMR-vergaderingen vinden plaats op maandag-
 Tij en wil meehelpen de doelstellingen hiervan te realiseren.
                                         middag en de GMR-vergaderingen op donderdagavond. De
 De afgelopen vergaderingen van de (P)GMR hebben in het              vergaderingen vinden plaats op het bestuurskantoor in Hulst.
 teken gestaan van de invoering van de functiemix.
                                         Met de leden van de nieuw gekozen GMR ‗Scholengroep Leer-
 Een leerzaam moment voor de PGMR was het gevoerde DGO-overleg          Tij‘ een activiteitenplan/jaarplan op te stellen, binnen de vast-
 op dinsdag 14 december in de raadszaal van het gemeentehuis van         gestelde begroting van GMR ‗Scholengroep LeerTij‘.
 Hulst. De afkorting DGO staat voor Decentraal Georganiseerd Overleg.
 Dit is een overleg tussen het College van Bestuur en de verschillende      De facilitering voor een PGMR-lid bedraagt een middag per
 vakbonden en wordt gevoerd wanneer het College van Bestuur wil          week.
 afwijken van de CAO-PO. Naar aanleiding van dit overleg zijn er enige
                                         De standpuntbepaling van de (P)GMR met betrekking tot be-
 aanpassingen doorgevoerd in het beleidsplan ―Invoering Functiemix‖.
                                         leidsstukken wordt gevormd tijdens het tweede deel van de
 Verschillende protocollen en beleidsplannen zijn aan de orde gekomen       vergadering, waarbij het College van Bestuur niet aanwezig is.
 zoals bijvoorbeeld het vergoedingenbeleid, regeling lief-en leed, de
 Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen ( EIC)-regeling en       De werksfeer tijdens de vergaderingen is aangenaam en de
 de concept– bestuursbegroting 2011-2012.                     communicatie met het College van Bestuur is open.

 Naar aanleiding van de voorgestelde Bestuursbegroting kwam overdui-
 delijk de noodzaak van bezuinigen naar voren.            Marion Kamp, secretariaat GMR
Nieuwsbrief                                                     Pagina 13                Koewacht, Vogelwaarde, Kloosterzande en Lamswaarde

   Onderzoek sociale dynamiek>>>
                                             moesten samenwerken. Bovendien lieten
                                             meisjes die met een populair meisje
                                             samenwerkten minder leiderschap zien
                                             en hadden ze minder invloed tijdens de
                                             opdracht. Populair zijn in de klas heeft
                                             dus wel een effect op 1 op 1 samenwer-
                                             king voor meisjes, maar niet of nauwe-
                                             lijks voor jongens.
                                             Agressie
                                            In het laatste deel van het onderzoek
                                            bekeken we of kinderen die door hun
                                            klasgenoten aangemerkt worden als
                                            agressief ook ‗gemener‘ waren tegen hun
                                            interactie partner door de zoemer voor
                                            hun tegenstander heel hard te zetten in
                                            een wedstrijdje op de computer. Ook dit
                                            bekeken we voor jongens en meisjes
                                            apart. Voor jongens bleek vaker ge-
                                            noemd worden door klasgenoten op
                                            ‗schoppen en slaan‘ een hardere zoemer-
                                            instelling voor hun tegenstander te voor-
                                            spellen. Bij meisjes bleken hogere scores
                                            op indirecte agressie zoals ‗roddelen‘,
       Op basisscholen in Koewacht, Vogelwaarde, Klooster-   ‗buitensluiten‘ en ‗negeren‘ juist een hardere zoemerin-
       zande en Lamswaarde hebben leerlingen uit groep 7 en stelling voor hun tegenstander te voorspellen. Boven-
       8 in schooljaar 2009-2010 meegedaan aan een onder-   dien vonden we ook dat meisjes die genoemd werden
       zoek van de Radboud Universiteit Nijmegen naar sociale als ‗gepest‘, ‗over geroddeld‘, ‗buitengesloten‘ en
       dynamiek en samenwerking in de klas. Het onderzoek   ‗genegeerd‘ ook een hardere zoemer van hun interactie
       richtte zich voornamelijk op hoe kinderen spontaan op  partner te verduren kregen.
       elkaar reageren. De resultaten van dit wetenschappelijk Jongens die fysiek agressief zijn (schoppen en slaan) en
       onderzoek staan hieronder kort samengevat.       meisjes die relationeel agressief (roddelen en buitenslui-
       Populariteit                        ten) zijn in de groep, zijn ook gemener in een wedstrijd-
                                     je 1 op 1. Bovendien worden meisjes die slachtoffer zijn
       Het eerste onderzoek bekeek (door middel van een
                                     van agressie in de groep ook agressiever benaderd in
       joystick-computerspelletje) hoe positief of negatief kin-
                                     de 1 op 1 situatie.
       deren ten opzichte van hun populaire en onpopulaire
       klasgenoten staan. Uit de resultaten bleek dat kinderen   Samenvatting
       eerder negatief dan positief reageren op hun populaire   -Populaire kinderen worden op een bewust niveau ster-
       klasgenoten. Dit klopt met wat uit eerder onderzoek al   ker positief dan negatief beoordeeld, maar spontane
       bekend is: populaire kinderen zijn goed in zowel sociaal  reacties op hen zijn eerder negatief dan positief.
       gedrag als ook manipulatief dreigend gedrag. Het drei-
       gende gedrag van populaire kinderen leidt er dus waar-   -Populair zijn in de groep is voor meisjes maar niet voor
       schijnlijk toe dat kinderen op spontaan niveau negatief   jongens gerelateerd aan gedrag in 1 op 1 samenwer-
       reageren. Het sociale gedrag van populaire kinderen     king. Populaire meisjes zijn invloedrijker, betrokkener en
       leidt er dan juist weer toe dat kinderen ze toch ook als  hebben meer invloed. De meisjes die met hen samen-
       aardig beoordelen.                     werken zijn juist wat onderdaniger en zullen zich niet
                                     negatief uitlaten tegenover hun populaire samenwerk
       Samenwerking                        partner.
       In het tweede deel van het onderzoek werd er gekeken    - Jongens die fysiek agressief zijn (schoppen en slaan)
       of populair zijn in de klas een goede voorspeller is voor  en meisjes die relationeel agressief (roddelen en buiten-
       het 1 op 1 samenwerken met een klasgenoot. Meisjes     sluiten) zijn in de groep, zijn ook gemener in een wed-
       die populairder zijn in de klas laten bij samenwerking 1  strijdje 1 op 1 door een zoemer voor hun tegenstander
       op 1 meer betrokkenheid, leiderschap en invloed zien.    hard te zetten. Bovendien worden meisjes die slachtof-
       Voor jongens vonden we dit effect van populariteit niet.  fer zijn van agressie in de groep ook agressiever bena-
       De populariteit van meisjes beïnvloedde ook het gedrag   derd in het computerspelletje.
       van hun samenwerk partner. Meisjes die met een popu-
       lair meisje moesten samenwerkten gedroegen zich meer    Meer weten? Vragen? Mail naar: T.Lansu@psych.ru.nl
       onderdanig, minder dominant, en minder negatief dan     Tessa Lansu, onderzoekster
       meisjes die met een gemiddeld of onpopulair meisje
Pagina 14              Nieuwsbrief
Personeel en formatie ... >>>
                                              DGO op 14 december 2010 >>>
 Het bestuursformatieplan voor ieder nieuw schooljaar wordt op-      Krimp en Passend Onderwijs.
 gezet aan de hand van het volgende stappenplan:
                                   Naast de krimpproblematiek, dat al de nodige hoofdbrekens geeft
 1e stap: november – december:                    met betrekking tot het continueren van de werkgelegenheid, heeft de
 Vaststellen van de totale beschikbare budgets voor lumpsum     Minister van Onderwijs middels de bezuinigingen op Passend Onder-
 (basisbekostiging, budget voor Personeel & Arbeidsomstandigheden-  wijs voor een zeer onaangename verrassing gezorgd. Welke gevolgen
 beleid en overige baten).                      dit heeft voor de werkgelegenheid zal pas in mei blijken bij het be-
                                   kendmaken van de definitieve beleidsregels. Erg laat om hierop tijdig
 2e stap: november – december:
                                   te anticiperen voor het bestuursformatieplan 2011-2012. Hoe hier
 Berekening maken van baten & lasten voor iedere individuele school.
                                   mee om te gaan zal het MT in de maanden maart en april verder in
 Bespreken contouren formatieplan nieuw schooljaar door schooldirec-
                                   overweging nemen.
 teur op schoolniveau
                                   Mobiliteits- en overplaatsingsvraagstukken
 3e stap: november – december:
 Inventariseren van de mobiliteits- en Bapowensen van personeel   Veel schooldirecteuren en teams zullen hoogstwaarschijnlijk bij de
                                   uitwerking van het definitieve schoolformatieplan te maken krijgen
 4e stap: januari – februari:
                                   met mobiliteits- en overplaatsingsvraagstukken. Op diverse scholen is
 Uitwerken overzichten van de mobiliteits- en Bapowensen van perso-
                                   de krimp dusdanig dat personeelsleden overgeplaatst dienen te wor-
 neel.
                                   den naar andere LeerTijscholen waar vacatureruimte is ontstaan.
 Inventariseren van personele verplichtingen (vaste benoemingen,
                                   Voordat we over kunnen gaan tot definitieve overplaatsing zal ener-
 tijdelijken, etc.)
                                   zijds zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de mobiliteits-
 5e stap: maart – april:                       wensen van medewerkers en zal anderzijds op bestuursniveau een
 Uitwerken conceptformatieplan(nen) op bestuurs- en schoolniveau   afweging gemaakt worden met betrekking tot het behoud van de
 Besprekingen met schooldirecteuren definitief formatieplan     kwaliteit op alle betrokken scholen. Met nadruk wil ik ieder er op
 6e stap: april – mei:                        wijzen dat het mobiliteitsvraagstuk niet alleen gevolgen heeft voor de
 Definitief vaststellen bestuursformatieplan             individuele school, maar ook voor heel de organisatie. In dit perspec-
                                   tief wil ik iedere medewerker verzoeken om flexibel mee te denken bij
 7e stap: mei - juni:                        mobiliteitsvraagstukken. Alleen vanuit dit ‗organisatiedenken‘ bij me-
 Informeren teams en MR-en over formatie nieuwe schooljaar      dewerkers kunnen we de kwaliteit op al onze LeerTijscholen structu-
 Informeren ouders over formatie nieuwe schooljaar          reel blijven borgen.
  Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief is de eerste gespreksron-  In de maanden maart en april zullen we het concept-mobiliteitsplan
 de met schooldirecteuren achter de rug, zijn de RDDF-ers op 2 maart   2011-2012 op bestuursniveau in beeld brengen. Voornemen is om dit
 geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het werkgelegenheids-    concept in de directeurenraad van april te bespreken waarna in
 perspectief en kan gesteld worden dat we momenteel ‗op koers‘ lig-    mei/juni de definitieve schoolformatieplannen, de plannen van inzet,
 gen wat het tijdpad betreft voor bestuursformatieplan 2011-2012.     de normjaartaakafspraken per medewerker en het taakbeleid op
 In de maanden maart en april wordt een tweede gespreksronde met     schoolniveau nader uitgewerkt kunnen worden.
 schooldirecteuren ingepland en wordt (voor zover mogelijk) het defi-
 nitieve schoolformatiebudget afgesproken, dat als basis dient voor
 het ‗Plan van inzet 2011-2012‘ en het schoolformatieplan.
Nieuwsbrief                                                              Pagina 15
Personeelszaken>>>
                                                          Salaris
<<< DGO                en werkgever zijn gemaakt. Ook
                    binnen de Cao zijn afspraken ge-
Op 14 december 2010 is overleg
                    maakt. Alvorens iemand wil over-

                                                          administratie
gevoerd met de vertegenwoordi-
                    gaan tot het vervullen van een
gers van de vakcentrales over de
                    betaalde nevenfunctie dient de
invoering van de functiemix vanaf
                    directeur als vertegenwoordiger
het schooljaar 2010/2011. Met de
                    namens de werkgever geïnfor-      uniform format uitgewerkt dat per
bonden is afgesproken dat de
                    meerd te worden. De directeur      1-8-2011 door alle LeerTijscholen  Inkorten salarisschalen
benoemingen in de functie Leraar
                    informeert het hoofd personeelsza-   gebruikt zal worden.
LB uiterlijk 1 maart 2011 moeten                                         Met ingang van 1 januari 2011 zijn
                    ken die voor archivering in het PD
zijn afgerond. De inschaling in de                       De volgende beleidsplannen     de salarisschalen LA en LB inge-
                    (persoonsdossier) zorg draagt.
functie leraar LB moet met terug-                       zijn ‘under construction’:     kort. De maximale trede in LA en
                    Leidend hierin is het gesteld in de
werkende kracht vanaf 1 augustus                                         LB is nu 15. Dit heeft voor de
                    CAO-PO 2009 artikel 11, lid 3. De       Harmonisatie Mobiliteitsbe- hoogste trede geen invloed op de
2010 plaats vinden.
                    GMR heeft ingestemd met deze          leid Scholengroep LeerTij  hoogte van het salarisbedrag. Wel
Functiemix               regeling.
                                                         zijn de salarisbedragen vanaf LA of
                                           Kaderplan Intergraal Ka-
In januari 2011 is de sollicitatie-  Taakverdeling bedrijfsbureau                        LB 3 t/m 14 gewijzigd. Dit is reeds
                                           derplan Integraal Perso-
procedure voor de functiemix ge-    Personeel & Organisatie                          in januari 2011 verwerkt in de
                                           neelsbeleid Scholengroep
start. Kandidaten konden sollicite-                                        salarisadministratie.
                    Onlangs zijn de taken van de afde-       LeerTij: ‗Samen in bewe-
ren voor de functie Leraar LB voor
                    ling P & O van het bedrijfsbureau       ging: goed personeel voor
het schooljaar 2010/2011. Inmid-
                    herschikt, zodat de dienstverlening      elk kind‘. Een visie op de
dels zijn alle functies voor het                                         Wijziging stamnummer
                    en de werkzaamheden nog beter         professionalisering van
huidige schooljaar ingevuld.
                    op elkaar afgestemd kunnen wor-        personeel binnen het pri-  Het administratiekantoor maakt
In april 2011 start de nieuwe solli-  den. De GMR heeft hierover posi-        mair onderwijs van Scho-  sinds januari 2011 gebruik van een
citatieprocedure voor de functie    tief geadviseerd.               lengroep LeerTij, als basis ander salarisprogramma. Dit heeft
Leraar LB voor het schooljaar                             voor het professioneel   als consequentie dat de stamnum-
                    Procedure Onderwijscampus
2011/2012. Iedereen die meent in                           statuut zoals verwoord in  mers/personeelsnummers gewij-
aanmerking te komen voor deze     Scholengroep LeerTij heeft een         de artikel 9 van de door de zigd zijn. Deze wijziging heeft
functie of deze functie ambieert    contract afgesloten met de Onder-       PO-raad opgestelde Code   verder geen consequenties voor
kan zich kandidaat stellen. Kandi-   wijscampus voor het inzetten van        Goed Bestuur.        arbeidsvoorwaarden.
daten die eerder al gesolliciteerd   vervangers bij afwezigheid van
hebben en (nog) niet in aanmer-    vaste leerkrachten. Onderwijscam-       Harmonisatie schooltijden
king kwamen kunnen wederom       pus beheert een vervangerpool en                      Salarisstrook
                                           Harmonisatie Taakbeleid:
solliciteren. Deze kandidaten vol-   houdt tevens de verplichtingen bij
                                           bovenschoolse kaders    Een tweede gevolg van het nieuwe
doen met het inleveren van een     in het kader van de flexwet. Om
                                                         salarissysteem is de nieuwe lay out
gemotiveerde sollicitatiebrief en de  een optimale samenwerking te          Harmonisatie werktijdenre- van de loonstrook. Met de loon-
onderbouwing van de bewijslast     realiseren en het risico voor LeerTij     geling Scholengroep Leer- strook van januari 2011 is een
dat ze voldoen aan de eisen die    met betrekking tot de opbouw van        Tij            toelichting meegestuurd.
gesteld zijn.             verplichtingen zo laag mogelijk te
                    houden, is het essentieel dat de        Harmonisatie gesprekscy-
EIC-regeling
                    werkwijze wordt vastgelegd en         clus Scholengroep LeerTij  Datum in dienst loonstrook
Deze regeling geeft aan op welke    wordt opgevolgd. Hiervoor is een
wijze binnen scholengroep LeerTij   procedure opgesteld die leidend is                     Op de loonstroken wordt vanaf
wordt omgegaan met elektroni-     voor schooldirecteuren van LeerTij                     januari 2011 een datum in dienst
sche informatie- en communicatie-   en voor de Onderwijscampus. De                       vermeld. Deze datum is echter niet
middelen (EIC). Deze regeling     GMR heeft hierover positief gead-                      correct weergegeven. Wij streven
omvat gedragsregels ten aanzien    viseerd.                                  ernaar dat uiterlijk aan het einde
van verantwoord gebruik en geeft                                          van dit schooljaar de juiste datum
                    OIDS beleidsplan
regels over de wijze waarop con-                                          in dienst vermeld wordt op de
trole plaats vindt. De GMR heeft  Scholen voor primair onderwijs,                        loonstrook.
ingestemd met deze regeling.    voortgezet onderwijs en instellin-
                  gen voor middelbaar beroepson-
Scholingsregeling
                  derwijs (ROC‘s) leiden steeds va-                       Fietsregeling
Deze regeling voorziet in afspraken ker in de werkomgeving onder-
                                                          Iedereen die gebruik wenst te
die gemaakt worden bij individuele wijspersoneel op. Zij werken hier-
                                                          maken van de fietsregeling (en die
scholingstrajecten. De GMR heeft  voor samen met de HBO-
                                                          daarvoor ook in aanmerking komt)
ingestemd met deze regeling.    lerarenopleidingen en/of de univer-
                                                          kan het aanvraagformulier voor
                  sitaire lerarenopleidingen. Scholen-
Taken plaatsvervangend                                               deelname aan de fietsregeling
                  groep LeerTij hecht veel waarde
directeur                                                     opvragen bij de afdeling perso-
                  aan een dergelijke vorm van Oplei-
                                                          neelszaken (0114-347890). De
In dit document zijn de taken van den In De School. Uitgangspunten,
                                                          aanvraag kan dan in mei bij de
de plaatsvervangend directeur    protocollen en afspraken zijn in dit
                                                          uitbetaling van de vakantietoeslag
omschreven. De GMR heeft inge-   document opgenomen. GMR heeft
                                                          worden verwerkt.
stemd met deze regeling.      hierover positief geadviseerd.
Nevenfuncties             Plannen van inzet            Ronny van den Broecke,
                                        lid college van bestuur
Het hebben van nevenfuncties in    Binnen Scholengroep LeerTij wordt
het onderwijs is gebonden aan     voor iedere school een ‗Plan van
afspraken die tussen werknemer     inzet‘ gehanteerd. Hiervoor is een
Pagina 16                Nieuwsbrief                                          Vrijdag 11 februari jl. heeft wet-  diepingen bestaan. Naast een

             1e paal Othene >>>                    houder Cees Liefting van Terneu-
                                          zen symbolisch de eerste paal
                                                             theater opstelling zal de school
                                                             (op de eerste verdieping) ook
                                          voor de Brede School Othene      over een gymzaal beschikken.
                                          geslagen. De leerlingen hadden    In de Brede School Othene komt
                                          vooraf allemaal hun naam op de    naast de Irisschool nog de school
                                          heipaal mogen schrijven en von-    Reuzenhoek die onder het be-
                                          den het heel spannend toen hij    stuur van Probaz valt. De andere
                                          de grond in verdween.         participanten zijn de Stichting
                                          Het was inderdaad een symboli-    Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen
                                          sche daad want volgens de       en de Gemeente Terneuzen die
                                          bouwheer was het bijna de laat-    er een welzijncentrum zal onder-
                                          ste paal die geslagen moest wor-   brengen.
                                          den.                 Als alles vlot mag verlopen hopen
                                          Aannemingsbedrijf Imotec zal de    we begin 2012 de deuren te
                                          komende maanden bouwen aan      openen.
                                          een moderne school die ontwor-
                                          pen is door architect Evert van
                                          Kampen. Het gebouw krijgt een
                                          ovale vorm en zal uit twee ver-
                                Foto: Tim Koster
Door Huib Breedijk

Alles-in-1, doorbreken van traditionele lesgeven >>>
Afgelopen week heb ik Paula van     ken in thema‘s de leerstof beter      laagste niveau kan ingezet worden   Groep 4 werkte aan het begin van
der Hooft (Irisschool groep 4 en 5)   beklijft. Dit blijkt ook uit weten-    vanaf half groep 4. Alles apart    het schooljaar nog niet met deze
geïnterviewd over de methode      schappelijk onderzoek. Daarom       gebruiken we alleen in de thema-    methode, nu doen ze dat al wel
‗Alles in 1‘              wordt ook er bij kleuters in the-     loze weken. Nadat we een thema     steeds meer. Groep 4 doet mee
                    ma‘s onderwezen. Bij ons wordt       hebben behandeld in 5 weken,      aan de doe-opdrachten, muziek en
Ze werkt nu ruim een half jaar met
                    die trend doorgezet in de hogere      komen er een aantal themaloze     Alles Apart. Aan het eind van het
de methode ‗Alles in 1‘. Volgens
                    groepen.                  weken waarin we dus Alles Apart    jaar gaan ze meedoen met het
haar is het een erg leuke methode
                                          gebruiken. Hierna komt het vol-    laatste thema van dit schooljaar
waar kinderen thuis verder mee     Op dit moment zijn we bezig met
                                          gende thema.              om alvast voor te bereiden op
gaan en hun ouders zelfs warm      het thema ―Middeleeuwen‖. Een
                                                             groep 5.
voor kunnen maken.           erg leuk thema waar we 5 weken       Toetsing:
                    mee aan de slag gaan. Iedere                           Vanaf schooljaar 2012/2013 komt
Het is een methode die ontwikkeld                         Natuurlijk doen we op De Iris-
                    week komt er een ander subthe-                          er voor groep 4 een eigen metho-
is voor de groepen 5 t/m 8. Het                          school ook de cito-toetsen. We zijn
                    ma:                                        de van Alles in 1. Ook hier kijken
bevat de leergebieden: Begrijpend                         nog maar erg kort bezig om alle
                                                             we erg naar uit.
lezen, taal, spelling, grammatica,   Algemeen—Ridders/Kastelen—         lof op deze methode te zetten,
aardrijkskunde, biologie, geschie-   Geloof—Staten—Steden.           maar het heeft zeker wel een      Natuurlijk waren er zoals bij elke
denis, muziek, engels en hand-                           meerwaarde. Vooral de Begrijpend    methode dingen die wat tegenvie-
                    Hierin komen dus alle leergebie-
vaardigheid. Er wordt 15 uur in                          lezen en Woordenschattoetsen      len, zoals het hoge niveau van de
                    den aan de orde. Uiteraard heb-
de week mee gewerkt.                                worden erg goed gemaakt. Aan      stof, toch pakken de leerlingen dat
                    ben begrijpend lezen, taal, spelling
                                          het eind van het jaar kunnen we al   erg goed op. Je kunt echter niet
Deze methode werkt in verschil-     en grammatica een bepaalde op-
                                          beter bekijken wat voor rol Alles   zonder Alles Apart. Dit lijkt mis-
lende thema‘s. De hele methode     bouw. Deze opbouw komt niet
                                          in 1 heeft gehad. Maar het echte    schien niet zo leuk als Alles in 1,
bevat 20 thema‘s, waarvan er in     ‗kaal‘ terug in Alles in 1. Het zit
                                          resultaat laat nog even op zich    maar het is absoluut nodig.
één jaar 5 worden behandeld. Dus geïntegreerd terug in de methode.
                                          wachten en zien we pas over 3,5
na 4 jaar zijn alle thema‘s behan-   De oplosstrategieën zijn weggela-                         Zodra ik Alles in 1 hoor schieten
                                          jaar omdat dan de groep 5 van nu
deld.                  ten, zodat elke school zijn eigen                         mij 3 woorden binnen:
                                          in groep 8 zit en geen andere
                    strategie kan aanbieden. Om deze
Wij hebben deze methode geko-                           methodes heeft gebruikt.        Uitdagend—Leuk—Kindgericht.
                    redenen werken we naast Alles in
zen omdat we een methode zoch-
                    1 ook met Alles Apart. Dit is een     De methode zelf heeft ook toet-    Oftewel een methode waarvan
ten die in thema‘s werkt, overzich-
                    onderdeel van ‗Alles in 1‘ . In deze    sen. Ieder thema heeft 5 toetsen.   kinderen en leerkrachten het een
telijk is, kindvriendelijk is, die goed
                    themaloze methode worden kale       Je krijgt als gebruiker zelf de keu-  feest vinden om mee te werken.
differentieerbaar inzetbaar is en
                    taaloefeningen aangeboden, spel-      ze of je deze 5 toetsen in één keer  Wij raden het iedere school aan,
natuurlijk alle kerndoelen bevat.
                    lingscategorieën aan geboden en      afneemt in de laatste week van     maar je moet wel van het traditio-
Deze methode heeft 6 niveaus en
                    een duidelijke opbouw voor werk-      het thema of iedere week 1 the-    nele lesgeven af durven stappen.
kan klasdoorbrekend gebruikt
                    woordspelling komt al vanaf het      ma. Dus per subthema. Wij heb-
worden. We zochten een methode
                    laagste niveau terug. Er zijn net     ben ervoor gekozen om iedere      Voor meer informatie:
die thematisch werkt omdat wij
                    als bij Alles in 1 6 niveaus. Het     week 1 toets af te nemen.       www.alles-in-1.org
van mening zijn dat door het wer-
Nieuwsbrief                                                       Pagina 17
Leonardo-onderwijs officieel van start>>>
Vrijdag 25 februari is de officiële opening ge-
weest van de Leonardo-afdeling binnen OBS
De Meerpaal, Terneuzen.
Leonardo-onderwijs is afgestemd op de speci-
fieke leer- en ontwikkelingsbehoefte van het
hoogbegaafde kind: "aanpassen zonder jezelf
op te geven is ok!"


Hier één uit de hoeveelheid enthousiaste reac-
ties van ouders:
"Hoera, ik mag naar Leonardo-onderwijs. In
september zijn onze kinderen overgestapt van
de reguliere basisschool naar het Leonardo-
onderwijs. En dat was een waar feest, klasge-
nootjes op hun denkniveau en soms zelfs ho-
ger. Eindelijk mag je jezelf zijn, het gevoel wat
je ieder kind toewenst kwam nu uit. We zijn zo
blij dat we de stap genomen hebben om onze
kinderen deze vorm van onderwijs te laten
volgen. Iedere dag gaan ze met veel plezier
naar school, krijgen de uitdaging waar ze zo
naar verlangden en kunnen weer gewoon kind
zijn."
Masterclasses hoogbegaafdheid op 13 april >>>
Het Platform Plus+ Zeeland organiseert op woensdag 13
april 2011 het 2e congres rondom hoogbegaafdheid bij          13:15  Inloop en koffie in de Topzaal van De Stenge te
basisschoolleerlingen. Na het eerste succesvolle congres  Gratis        Heinkenszand
in 2010 (meer dan 200 deelnemers) krijgt u tijdens dit
congres vooral praktische informatie over hoe en wat u
                              deelname !  13:40  Opening congres
kunt doen en organiseren voor deze groep kinderen. De
laatste jaren besteedt de overheid meer aandacht (en          13:45  Lezing verzorgd door Anneke Doorman, expert
geld) aan de groep kinderen die getypeerd wordt als zeer             op het gebied van hoogbegaafdheid en initiator
intelligent of hoogbegaafd (excellent).                     van het Leonardo-onderwijs in Breda

Masterclass 1                              14:45  Korte pauze
Anneke Doorman verzorgt een presentatie over de filoso-
fie, doelstellingen, positionering en inrichting van het
                                    15:00  Keuze masterclasses:
Leonardo-onderwijs.                               1. Wat is Leonardo- onderwijs, de praktische
                                         invulling. Door Anneke Doorman
Masterclass 2
Gabien Borm maakt u enthousiast over Acadin. Ontdek
                                         2. Hoogbegaafde kinderen en Acadin. Door
welke inspiratiebronnen Acadin biedt en hoe u hieraan              Gabien Borm
zelf kunt bijdragen.                               3. Kinderen met ontwikkelvoorsprong. Door
                                         Tjalliena Ponjée
Masterclass 3
Tjalienna Ponjée zal ingaan op basiskenmerken van kin-         16:00  Informele afsluiting met drankje
deren met een ontwikkelingsvoorsprong, die het signale-
ren mogelijk maken. Er zal aandacht besteed worden aan
de begeleiding van deze kinderen in de groepen 1 en 2.         Inschrijven voor 2 april 2011: info@janvanschengen.nl
Pagina 18     Nieuwsbrief
                   Open Vizier
                   Column door Gerard Langeraert,
                   voorzitter College van Bestuur

             Wat is besturen eigenlijk? Een vraag die   werken en ze op school goed werkende
      Vierkante   ik voor mijzelf wilde beantwoorden op
             een moment dat iemand zei: ‗Dat is wel
                                    spullen hebben.
                                    Hoe krijgen we een subsidie voor de
        wielen   gemakkelijk zo van achter dat bureau‘.
             Ik heb naar de maker van de opmerking
                                    opstart van het project 2½ jarigen.
                                    Hoe zorgen we ervoor dat zo min mo-
             geknikt en ben niet ingegaan op wat er
                                    gelijk RDDF jonge leerkrachten moeten
             gezegd werd. Toch neem je het mee
                                    worden ontslagen.
             natuurlijk. Niets menselijks is je vreemd.
             Ik wil deze column gebruiken om de
             lezer iets te laten zien en proberen te   Vreemde beweging
             laten begrijpen van wat er in de
             bestuurder omgaat.             En net als je de zaak weer aan het rollen
                                   hebt lukt het de overheid weer om de
                                   kar vierkante wielen te geven, want hoe
                                   lukt het ons om ondanks alle bezui-
             Een gewone week              nigingen en de ‗vreemde‘ beweging naar
             Nemen we een gewone week. Je hoeft     passend onderwijs toch de exploitatie
             die niet meer in te plannen. De planning sluitend te krijgen. Hoe zorgen we
             gebeurt op basis van verzoeken van     ervoor om de bezuinigen op
             collega‘s, andere besturen, be-      schoolbegeleiding van de agenda van
             geleidingsdiensten, gemeentes, kin-    het College van B&W van de gemeente
             deropvang, enz. Je moet je alleen steeds te krijgen. Dat is gewoon een uitdaging.
             goed inlezen. Meestal na 10 uur in de   Een kans. Je volle gewicht tegen die kar
             avond. Want met de ingeplande       met vierkante wielen en net zolang du-
             gesprekken is de dag meer dan goed     wen tot door de wrijving die wielen weer
             gevuld. Meestal ben je 65 mailtjes     rond zijn en de kar weer gaat rijden.
             achter met lezen. Maar dat is niet erg,  Mensen, besturen is hard werken en
             want in het weekend valt het stil en loop genieten van dat werk . Vooral genieten
             je weer in de pas.             op die momenten dat je terug hoort dat
                                   personeelsleden, ouders en kinderen blij
             Behalve als er in de thuissituatie iets
                                   zijn met wat je in gang hebt gezet of
             belangrijks is. Een verjaardag, een klein-
                                   voor hen hebt kunnen betekenen. Dus
             kind dat op bezoek komt of een zoon of
                                   terug naar de opmerking ‗besturen is wel
             dochter die ook wat van je tijd wil.
                                   gemakkelijk van achter dat bureau‘. ja
                                   dat zou kloppen als de kar niet steeds
                                   terug vierkante wielen zou krijgen.
             EMO-moment
             Tot zover het ‗emo‘ moment van de
             bestuurder. Je staat bij dat soort dingen
             stil als er iets bijzonders gebeurt in je
             omgeving en je een schuldgevoel hebt
             naar je eigen achterban.
             Maar op de eerste plaats heb je idealen.
             Hoe starten we en krijgen we Leonardo,
             IST en Nautilus van de grond.
             Hoe bezorgen we LeerTij het meest
             geavanceerde ICT-park, zodat
             leerkrachten van thuis uit kunnen
Nieuwsbrief                                                     Pagina 19
Bewegend Tij >>>
 Het strategisch beleidsplan ‗Bewegend Tij‘ dat
 door Scholengroep LeerTij voor de komende 4
 jaar is opgesteld, komt binnenkort uit in gedrukte
 versie. Elke school ontvangt voor zowel team als
 MR een dergelijk exemplaar. Tevens wordt er een
 populaire versie uitgegeven. Daarin staan in het
 kort de highlights van het strategisch beleidsplan.
 Iedere werknemer van Scholengroep LeerTij krijgt
 een exemplaar van deze kleurrijke, informatieve
 brochure, die op ingenieuze wijze logisch is ge-
 vouwen en daardoor heel gebruiksvriendelijk is.
      Stagiair administratie... >>>
                                Ik ben Giovanni Lekaj en ben 17 jaar. Ik volg de opleiding ad-
                                ministratie op het ROC Westerschelde en loop een periode van
                                10 weken stage bij Scholengroep LeerTij.
                                Ik ben blij met mijn stage plek omdat ik hier de mogelijkheid
                                krijg om veel te proberen en te doen.
                                Ik hoop in de toekomst mijn diploma marketing en communi-
                                catie niveau 4 te halen en een administratieve baan te vinden.
                                In mijn vrije tijd ben ik vakkenvuller bij de Jumbo in Terneu-
                                zen. Verder voetbal ik bij vv Terneuzen 2.
Stagiaire secretariaat…>>
Mijn naam is Neyibe Arslan en ik ben 19 jaar. Ik zit op het ROC
Westerschelde en volg de opleiding directiesecretaresse niveau 4.
Om dit jaar mijn diploma te behalen heb ik de kans gekregen om
20 weken stage te lopen. Ik heb voor scholengroep LeerTij
gekozen, omdat ik vorig jaar bij OpenBasis stage gelopen heb.
Ik heb het daar erg naar mijn zin gehad. En dit jaar leek het mij
leuk om bij Scholengroep LeerTij stage te lopen. Ik zal de
komende periode tot juli 2011 werkzaam zijn op het secretariaat.
Mijn hobby‘s zijn: winkelen en fitnessen.
Ik hoop op een leerzame stage.
Pagina 20               Nieuwsbrief
  personeelsvereniging heeft vele activiteiten >>>


  Zoveel (leuke) dingen te doen...
     Het nieuwe bestuur is     echte VIP‘s ontvangen te     Pretparken
     enthousiast gestart en    worden.             Vanaf 1 juni a.s. starten we
     heeft voor het kalender-                    onze Pretparkenactie. Deze
     jaar 2011 een                         actie loopt door tot 1 septem-
                   Walking Dinner
     aantrekkelijk en gevarieerd                  ber. Leden van de PV die met
     programma samengesteld.   Onze tweede activiteit is een
                                    hun eigen kinderen naar een
     Inmiddels liggen van de   ―Walking dinner‖ in Hulst op
                                    pretpark gaan, krijgen als zij
     meeste activiteiten de data vrijdagavond 1 april. De uitnodi-
                                    het entreebewijs opsturen naar
     vast, zodat u daarmee    ging heeft u al ontvangen.
                                    onze penningmeester 10 euro
     rekening kunt houden met                    per eigen kind van de PV . De
     uw persoonlijke planning.  Tennistoernooi          lijst met pretparken ziet u op de
     Op dit moment heeft de
  personeelsvereniging 110 leden.  De derde activiteit is gepland op aankondiging, die u in mei kunt
                   vrijdag 20 mei. Deze avond    verwachten.
                   houden we mixed tennistoer-
  Golden Earring          nooi op de tennisbanen van    Barbecue
  De eerste activiteit van dit jaar Zaamslag. Een uitnodiging voor Vrijdag 24 juni houden we in de
  kende een valse start. Zanger   deze sportieve activiteit
                                    Baeckermat te Westdorpe een
  George Kooyman van de Golden ontvangt u binnenkort.         grote feestavond met een heer-
  Earring is ziek en daardoor                     lijke BBQ en muzikale omlijst-
  wordt het optreden van 19     Land van Saeftinghe        ing. Eind april/begin mei zal de
  maart uitgesteld. Inmiddels is                   uitnodiging geplaatst worden.
  er een nieuwe datum bekend.    Dit is een sportief weekend,
  De Golden Earring treedt za-   want zaterdag 21 mei nodigt de
  terdag 26 november op. Met    PV u uit om deel te nemen aan
  alle deelnemers van onze PV    een wandeling door de
  zijn regelingen getroffen en een Saefthinge. Van deze activiteit
  groep van 31 Golden Earring    krijgt u binnenkort een uitnodi-
  fans vertrekt zaterdag 26 no-   ging.
  vember naar Goes om daar als
Lid worden?
Heeft u zin om lid te worden?. Geeft u zich dan via onderstaande strook op en stuur die naar Hans Radt, obs Op Weg , Langestraat 21, 4542
AG te Hoek (tel: 0115 441390) of naar Willie Ekkenbus, obs. De Vrije Vlucht, Bosjesweg 2, 4541 AP Sluiskil (tel: 0115-471321)


Naam:


Adres:


School en/of functie:


Ja, ik wil lid worden van de personeelsvereniging LeerTij.
De contributie van 2 euro per maand wordt automatisch van mijn salaris ingehouden


Handtekening
Nieuwsbrief                                                        Pagina 21Aantal introduce(e)s >>>                       Programma vanaf september 2011
Goed om te weten...                          3 dagen naar Parijs
                                   De klapper voor dit jaar is een drie-
Om alles betaalbaar te houden kunt u bij alle activiteiten      daagse reis naar Parijs o.l.v. gids
van de PV altijd maar 1 introducé meenemen. Tijdens veel       Rein van Glansbeek. Vrijdag 30 sep-
activiteiten zijn we organisatorisch gebonden aan een
maximum aan deelnemers. De binnenkomst van betaling          tember om 17.00 uur vertrekken we
bepaalt uw plaats op de deelnemerslijst, dus niet het         vanuit Terneuzen naar Parijs en we
schriftelijk of mondeling mededelen dat u meedoet.          komen zondag 2 oktober omstreeks
                                   23.30 uur terug in Terneuzen. Net
                                   voor de zomervakantie krijgt u de
Personeelsvereniging bestuur >>>                   uitnodiging met meer informatie.

Het bestuur van de PV is als volgt samengesteld:
Voorzitter/ contactpersoon oud-medewerkers: Wim Koster        En voor de rest…
Secretariaat                  Willie Ekkenbus    In oktober of november zal er nog een workshop gepland worden
Penningmeester/ coördinator/ contactpersoon: Hans Radt        en vanzelfsprekend wordt er ook weer een Sinterklaas activiteit
                                   georganiseerd.
Lid / Lay out uitnodigingen          Chana Mack
Lid                      Karel Lansu
                     1
   LeerTij viert verjaardag >>>
                       Scholengroep LeerTij
                         vierde op 1 maart
                         2011 het éénjarig
                       bestaan. Alle scholen
                       ontvingen die dag een
                       mooie en lekker taart
                      om deze verjaardag te
                      vieren. Ook op kantoor
                           werd de taart
                       aangesneden en met
                         smaak verorberd.
Het geheim van het kleine rode autootje … >>>
                                   Oplossing parkeerprobleem rondom school.
                                   Op de Sandeschool te Kloosterzande kwam o.a. uit de tevreden-
                                   heidsmeting ouders/personeel dat ze nog behoefte hebben aan
                                   extra parkeervakken rondom school.  In Zierikzee op de Willi-
                                   brordusschool hebben ze daar een oplossing voor:
                                   Indien de grote parkeerplaatsen in deze centrumschool vol zijn
                                   (meer dan 100 parkeerplaatsen… ) dan gaat het hek open en dan
                                   mag je als gast (in dit geval Godfried Blaeke als PCP-adviseur)
                                   keurig de auto op het schoolplein parkeren.


                                   Kennen we gelijk het geheim van het kleine rode autootje...
Pagina 22                 Nieuwsbrief
Personeel >>>
Oktober 2010 t/m april 2011                  Culinair >>>
Geboren >>>
Gijs, 2 november 2010, zoon van en Mieke
Brusselaers (Sandeschool) en Danny Roelands
Robin, 5 november 2010, dochter van Marjan
                               Lentesalade met ei
                                en raapsteeltjes
Verhage (Zuidlandschool) en Joël de Bat
Lars, 9 december 2010, zoon van Nele
(bs Ter Doest) en Hans van Hoorick – de Loos
Bente & Milou, 13 januari 2011, dochters van
Hanneke van der Steen (Marijkeschool) en Peter
Hamelink


25-jarig ambtsjubileum >>>
Sascha Biondina (vakleerkracht gymnastiek)
16 november 2010
Chantal de Cock – Franckaert (De Schakel)
5 januari 2011
Magda Heitzman – Muis (coördinator Leonardo-
onderwijs, MIB-er Zuidlandschool) 9 april 2011


40-jarig ambtsjubileum >>>
Wies ter Riet – Ziellemans (Sandeschool)
                               (Voor 4 personen)
1 november 2010
                               Ingrediënten
                                   raapstelen 100 gram
Welkom >>>
                                    eieren 2 stuk
Harmien Hamelink (directeur de Stelle en Interna-            knoflook 1 teentje
tional School)                             rode ui 1 stuk
                                    olijfolie 6 eetlepel
Afscheid >>>                              ansjovisfilets 1 blikje
                                    balsamico azijn 2 eetlepel
Marjan Bastiaansen (de Stelle en International
                                    tomaten 4 stuks
School)
                                    franse mosterd 1 theelepel
Piet Leenhouts (Op Weg)                         zout en peper snufje
Jan den Ouden (Op Weg)                         zwarte olijven 10 stuks
Rianne Boekhout (Op Weg)                        radijs 5 stuks

Paul Cornelis (Tervliet)                   Bereiden
Dick Koopman (Marijkeschool)                     Snij de hardgekookte eieren elk in 4 parten.
                                    Klop een dressing van de knoflook, de olie, de azijn, de mosterd
Wies ter Riet – Ziellemans (Sandeschool)                en peper en zout naar smaak.
                                    Schep de raapstelen, de in ringen gesneden ui, de in partjes
                                    gesneden tomaat, de in plakjes gesneden radijs, en de ansjovis
      Colofon >>>                         door elkaar.
                                    Schenk de dressing erover. Garneer met de olijven en partjes ei.
      Dit is een uitgave van Scholengroep LeerTij.         Serveer met stokbrood en gezouten boter.
      Artikelen die afkomstig zijn van buiten de
      organisatie worden door derden ondertekend.    Wijntip
      De nieuwsbrief verschijnt 3x per schooljaar.         Wit, groen, fris, denk Sauvignon Blanc, Pinot Gris of een frisse
      Kopij kan tijdig worden ingestuurd via in-          Duitse Riesling. Bijvoorbeeld: Reuter-Dusemund Riesling trocken
      fo@leertij.nl. De data van verschijning en
      inlevering kopij zijn te vinden op de jaarkalen-
      der van Scholengroep LeerTij.
Nieuwsbrief                                                                         Pagina 23
   De scholen van Scholengroep LeerTij
   Axel:
    OBS Pr Marijkeschool   Dir: Ingeborg Burm        Marijkestraat 1, 4571 VW Axel, 0115—561806          Www.obsmarijkeschool.nl
   Biervliet:
    OBS De Maatjes      Dir: Judith Gravemaker      Schoollaan 6, 4521 AD Biervliet, 0115—481683         Www.obsdemaatjes.nl
   Clinge:
    RKBS St. Bernardus    Dir: Werner Dewitte        Kon. Julianastraat 41, 4567 ZG Clinge,0114—370200       Www.bs-clinge.nl
   Graauw:
    RKBS Ter Doest      Dir: Karel Lansu         Jacintastraat 1, 4569 AP Graauw, 0114—635675         Www.bs-terdoest.nl
   Heikant:
    RKBS Heidepoort      Dir: Trees Mangnus        Margrietstraat 2, 4566 AN Heikant, 0114—311719        Www.bs-heidepoort.nl
   Hengstdijk:
    RKBS ‗t Vogelnest     Dir: Theo Seghers         Hengstdijkse Kerkstraat 15, 4585 AA Hengstdijk, 0114—681792  Www.tvogelnest.nl
   Hoek:
    OBS Op Weg        Dir: Hans Radt          Langestraat 21, 4542 AG Hoek, 0115—441390           Www.obsopweg.nl
   Hulst:
    PCBS De Ark        Dir:  Mieke Szymanski      Tabakstraat 24, 4561 HW Hulst, 0114—314079          Www.basisschooldeark.com
    RKBSO De Brug       Dir:  Isabel van Eck       Koolstraat 17, 4561 GW Hulst, 0114—314079           Www.sbo-debrug.nl
    RK Praktijkschool Hulst  Dir:  Arnold van Acker      Frederik Hendriklaan 16, 4561 WE Hulst, 0114—312132      Www.praktijkschoolhulst.nl
    OBS Reynaertschool    Dir:  Martijn de Poorter     Sportlaan 18, 4561 KZ Hulst, 0114—319130           Www.obsdereynaert.nl
   Kloosterzande:
    RKBS Ter Duinen      Dir: Edwin Kint          Oosthof 1, 4587 EP Kloosterzande, 0114—684878         Www.terduinen.nl
    OBS Sandeschool      Dir: Godfried Blaeke       Pastoor Smuldersstr 1, 4587 AG Kloosterzande, 0114—681772   Www.obssandeschool.nl
   Koewacht:
    RKBS De Vlaswiek     Dir: Joop Lijbaart        Eikenlaan 22, 4576 BL Koewacht, 0114—361624          Www.de-vlaswiek.nl
   Lamswaarde:
    RKBS De Oostvogel     Dir: Theo Seghers         Pastoor Willemsstr 15, 4586 AJ Lamswaarde,0114—690492     Www.bs-oostvogel.nl
   Nieuw-Namen:
    RKBS St. Jozef      Dir: Bernadette de Schepper    Cuwaertstraat 2, 4568 BH Nieuw-Namen, 0114—345430       Www.bs-nn.nl
   Philippine:
    OBS De Stelle       Dir: Harmien Hamelink       Mosselbank 22, 4553 CH Philippine, 0115—497040        Www.obsdestelle.nl
   Sas van Gent:
    OBS Pr. Fred. Hendrik   Dir: Peter van Kouteren      Glacisstraat 1, 4551 AM Sas van Gent, 0115—460054       Www.obsprinsfrederikhendrik.nl
   Sluiskil:
    OBS De Vrije Vlucht    Dir: Wendy Beekman, wnd.     Bosjesweg 2, 4541 AP Sluiskil, 0115—471321          Www.obsdevrijevlucht.nl
   St Jansteen:
    RKBS Inghelosenberghe   Dir: Karel d‘Haens        Wilhelminastraat 48, 4564 AE St. Jansteen, 0114—314380    Www.inghelosenberghe.nl
   Terhole:
    RKBS Tervliet       Dir: Werner Dewitte        Notendijk 19, 4583 SV Terhole, 0114—370437          Www.tervliet.nl
   Terneuzen:
    OBS De Meerpaal      Dir: Huub Magnus         Sloelaan 41, 4535 ED Terneuzen, 0115—696768          Www.obsdemeerpaal.nl
    OBS De Piramide      Dir: Tiny Scheele         Korte Kerkstr 24, 4531 CL Terneuzen, 0115—612919       Www.obsdepiramide.nl
    OBS Zuidlandschool    Dir: Henny Verschoor       Prof. Zeemanstraat 216, 4532 JM Terneuzen, 0115—613041    Www.zuidlandschool.nl
   Vogelwaarde:
    RKBS De Schakel      Dir: Henny Verschoor, wnd.    Populierenstr 39, 4581 BR, 0114—672392            Www.deschakel-vogelwaarde.nl
   Zaamslag:
    OBS Irisschool      Dir: Petra Vertenten       G. v.d. Nissestraat 13, 4543 AD Zaamslag, 0115—431646     Www.irisschool.nl
   Zuiddorpe:
    RKBS Canisiusschool    Dir: Monique Claeys        Boekweitstraat 10, 4574 RJ Zuiddorpe, 0115—608414       Www.bs-canisius.nl
Puzzel mee … en win … € 20,—
Logisch denken >>>
      In een wedstrijd zijn vier voorwerpen (een horloge, een boek, een vulpen, en een zaklamp) in vier
      gesloten dozen gelegd (één voorwerp per doos). Mensen mogen raden welk voorwerp er in welke
      doos zit. 123 mensen doen mee. Als de dozen geopend worden, blijken 43 mensen geen van de
      voorwerpen correct geraden te hebben, 39 mensen hebben één voorwerp correct geraden, en 31
      mensen hebben twee voorwerpen correct geraden. Hoeveel mensen hebben drie voorwerpen
      correct geraden, en hoeveel hebben er vier voorwerpen correct geraden?
                                Winnaar Logisch denken Nieuwsbrief 3 van Scholengroep LeerTij: Anne van Bellen-Kroes
                                RKBS Tervliet, Terhole. Zij heeft de bon van € 20,— inmiddels ontvangen.
                                Stuur uw nieuwe oplossing vóór 1 april 2011 naar:
                                info@LeerTij.nl of: Postbus 220, 4560 AE Hulst.
                                Vermeld daarbij de oplossing, uw naam en de school waaraan u bent verbonden.
praktische informatie...     College van Bestuur:

 Gerard Langeraert, voorzitter

 Ronny van den Broecke, lid  Bovenschoolse Directeur:

        Theo Sarneel
                   Gratis parkeren
                   Betaald parkeren


                     Adresgegevens >>>
                         Bestuurskantoor:
                      Lange Bellingstraat 2
                         4561 ED Hulst
                   Postbus 220—4560 AE Hulst
                          0114 347880
             Markt
                         info@LeerTij.nl
                         www.LeerTij.nl
                        Kantoor Terneuzen:
                   Oostelijk Bolwerk 11, 2 hoog,
                        4531 GP Terneuzen
                    Telefonische bereikbaarheid
                     Maandag t/m donderdag
                 (uitgezonderd de schoolvakanties)
                 08:30—12:00 u en 13:00—16:30 u
                    Op vrijdag: 08:30—12:00 u

								
To top