Docstoc

Nieuwe Tilburgsche Courant

Document Sample
Nieuwe Tilburgsche Courant Powered By Docstoc
					      Mo 1098.                                          Donderdag 25 November 1897.                                                 19e Jaargang.

                                              NIEUWE
    TILBURGSCHE COURANT         Algemeen Nieuws- en Advertentieblad.
                                                                                               Uitg-ever: ANTOINE ARTS, Tilburg.
       Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 6 maanden:
              Eenmaal per week (Zondag)
                                                                                                     Prijs der Advertentiën:
       Tilburg, ook voor de buitenwijken               ’0.75.                                                  Van 1 tot 7 gewone regels
       Voor geheel Nederland franco per post           -1.00.     BUREAU MARKT                           TELEPHOON          ledere regel meer
                                                                                                                    50 Cents
         Tweemaal   per week (Donderdag en Zondag) :                                                                                     7
       Voor Tilburg f 1.25. Voor Tilburg (buitenwijken per post) ’1.40.           u.                                         Reclames achter de rubriek Binnenland a 10 Cents per regel
       Franco per post door Nederland /"1.75. Voor het Buitenland ’2.50
                                                    AOQ                            Nt 1/5.       Dienstaanbiedingenbij vooruitbetaling a 30 Cents.
       Afzonderlijke Nummers, afgehaald in een der depots of aan ons                                                      Buitenlandsche reclames 12 cents per regel.
             Bureau, 4 cents, franco per post 5 cents.                                                          Advertentiën uit het Buitenland 10 cents per regel.
       Brieven en gelden te adresseeren aan ANTOINE ARTS, Tilburg                                                        Abonnementen en Advertentiën worden dagelijks aangenomen


Algemeene Bondsvergadering van R. K.    op den kansel, dit als een gunstig     hopen in de toekomst, gelet op datgene     met de verschillende gilden knnnen       Duitschland nu op deze dan op gene     bracht.
  Werklieden-vereenigingen in het     teeken voor doel en streven der ver-    wat deze vooral met het oog op de       regelen, worden de bondsbroeders en      plaats plegen te honden, wie ooit het      Spr. wenscht nn de Maatschappij te
Aartsbisdom   21 Nov te Utrecht.     eenigingen aanmerkend on daarbij aan-    pensionneering reeds heeft tot stand      vakgenot ten er aan herinnerd, hoe men     voorrecht had een dezer vergaderingen    vergelyken by het menschelyk lichaam
                                            gebracht.                   zijn ware vrienden in tijd van nood      bij te wonen in den tijd, dat de oude
       op
      In de Kathedraal.        dringend op trouwe opvolging van de                                                                         en den werkliedenstand bg de beenen
                      vaderlijke vermaningen, met moed aan     Terloops werden de St. Josephs-       leert kennen. Dat de naastenliefde       Windthorst nog leefde, behoudt daarvan   van den kolos. Wanneer de beenen
  Na de ochtend-vergaderingen der Vak-   de maatschappelijke, maar in de eerste   manuen aangespoord tegenover de soci-     in de R, K. Werkliedenvereenigingen,      een onvergetelijken indruk. Het was     goed zyn, marcheert de maatschappij
 vereenigingen, die van half elf tot twaalf plaats aan de godsdienstige verbetering   aal-democrate en neutrale vereenigingen    dat de broederliefde daar heersene       steeds een groot genot en uiterst leer-   flink vooruit op den weg naar de vol-
 nar werden gehouden, werd in de Me-    van den werkman, zoo voor ons-zelren    zich vaksgewijze aaneen te sluiten. Ook    evenals bij de eerste christenen, opdat    zaam, door de beste en bekwaamste      maaktheid. Maar helaas, de beenen
 tropolitaankerk van St. Catharina ten als voor anderen, in orde en liefde te      liet spreker uitkomen, dat deze voor-      uw vereeniging in zegening moge zgn      katholieke mannen van Duitschland      zijn krom. Omdat de arbeidersstand
 twaalf nre de H. Mis opgedragen.      werken, daar het ons dan waarachtig     zorgskassen niemand schade doen, maar      bij alle weidenkenden, zoo besloot de     te hooren spreken over de hoogste      niet is, wat hij behoorde te wezen, hinkt
  Toen de H Mis was geëindigd, begaf goed zal gaan! (Applaus.)            alleen den werkman verzekeren tegen      spreker zijn rede.               belangen des rijks. En vooral spitste    de Maatschappij op beide beenen. leder
zich Z. D. H. Mgr. V. do Wetering,       Gaarne had spr. hier weder recht-    broodeloosheid, iv gevallen noch van       De tweede spreker was de heer H.      men er zich op, dat de laatste rede     erkent dit en nu zijn vele dokters opge-
Aartsbisschop van Utrecht naar den streeks de hulde der bondsvergadering        hem noch van zyn patroon afhankelijk.     Nieuwenhuijzen van Hilversum over do      zou worden uitgesproken door dr.      staan. De een prijst dit, de ander dat
 predikstoel. Na het maken van het gebracht aan den hooggeachten bonds-          Een andere vraag werd nu gesteld:      Jongelings vereenigingen.           Windthorst. Men zou niet tevreden zijn   aan. Velen zonden de beenen in éénen
teeken des H. Kruises sprak Mgr. on-    adviseur, dr. Schaepman, die echter door  In welke gevallen ongeveer kan een         Spr, verklaarde met vreugde de nit-    geweest zonder zijn bezielend woord te   dag willen genezen en kracht geven,
 geveer in dezer voege:           eene, hoewel niet gevaarlijke, ongesteld-  voorzorgskas uitkeering doen aan de      noodiging van het Bondsbestnnr te       hebben gehoord.               om hun zwaren last te torsenen. De
  „Wij verheugen ons, dat wij de ge-   heid verhinderd is heden op te treden,   leden? Verschillende voorbeelden wer-     hebben aangenomen, omdat hij mede-        Welou, wat Windthorst was voor      socialisten zonden ze wel op het aam-
legenheid hebben, den leden, den afge-   maar gelukkig heeft gezorgd voor een    den nn aangehaald. Een fabriek brandt     bestuurder is van eene Jongelings-       Duitschland, is uw bondsadvisear voor    beeld willen leggen en zeggen: blaat
vaardigden en den vertegenwoordigers voortreffelijken plantsvervanger, Mgr.       af en de arbeiders zyn zonder werk.      vereeniging en omdat hij in de sympathie    het katholieke Nederland, en vooral voor  ze recht met den moker! (gelach.)
 der R. K. Werkliedenvereenigingen van dr. Andr. Jansen, wien spr. onder dezen     In zulk een geval voorkomt een voor-      der werklieden-vereenigingen een mach-     u. (Applaus.) Gij hebt u verbljjd       Maar er is éen geneesheer wiens
ona Aartsbisdom een kort woord toe vorm van harte het Welkom toeriep          zorgskas, dat de lasten van den engel     tigen stenn erkent voor de oprichting     op het vooruitzicht hem het slotwoord    wijsheid groot is, omdat zij komt van
 te spreken. Dringt Z. H. de Paus er in den Bond.                    der liefdadigheid niet te groot worden,    en instandhouding van zulke vereeni-      te hooren spreken. Helaas, gij zijt     boven. Die geneesheer zetelt te Rome.
telkens op aan, dat de B, K. Vereeni-     Vervolgens deelde spr. mede, dat     dat de werkman niet brood behoeft te      gingen, die tevens tot heil dier werk-     teleurgesteld. Maar gelukkig is dr.     En tot den arbeidersstand heeft hij het
 gingen zich honden aan de leiding fier zich dit jaar bij den Bond hebben aan-     bedelen en dat de patroon, wien op de     lieden-vcreenigingen zullen verstrekken,    Schaepman niet verdwenen van het      groote woord gesproken : Vereenigt n 1
Bisschoppen, dan rust ook op one, Bis-   gesloten, behalve de Friesche Bond, de   eerste plaats de ramp heeft getroffen,     gelijk een en ander nog laatstelijk is     tooneel. Ongerust bij hem gekomen,     waardoor deze stand weer gezond eu
 schoppen, de verplichting, die leiding te vereenigingen van Loenen a/d Vecht,     niet te zeer gedrukt wordt door de       gebleken in de bestrijding van het       toen hij mij gisteren avond bij zich    krachtig zal worden, om de gewichtige
 gevtn. En dit niet ten onrechte, want   Oosterbeek, Tiel en Vianen; de overige   zorg voor zyn arbeiders.            drankmisbruik overeenkomstig het stre-     ontbood, ben ik weer gerust huiswaarts   plaats in te vullen, welke hij in de
zonder den Godsdienst is de oplossing    vereenigingen zyii die van Arnhem       Nog andere voorbeelden werden aan-     ven der vereeniging „Het Kruisver-       gekeerd, overtuigd dat Dr. Schaepman    Maatschappij inneemt, (applaus). Het
van de sociale quaestie eene onmoge-    (twee). Almeloo, Amersfoort, Apeldoorn,   gehaald, waaruit de noodzakelijkheid      bond", waardoor de R. K werklieden       spoedig hersteld zal zijn. {Applaus)    vereenigingsleven h de beugel, waarin
lijkheid. Er kunnen maatregelen worden Borne, Culemborp, Deventer, Enschedé,      blijkt van voorzorgskassen voor werk-     weder een bewijs te meer hebben ge-        Mijne heeren, gg moet het nu doen    het zieke been gesloten is en weder
getroffen, overeenkomsten gesloten en Haaksbergen, Hengeloo, Hilversum,         lieden : faillissementen, bet staken elders,  geven, dat ook de zedelijke en gods-      met een plaatsvervanger. Misschien     recht moet worden gemaakt om zyn
zoo meer, mnar patroons en werklieden Kampen, Oldenzaal, Utrecht, Velp,         waardoor industriën worden getroffen,     dienstige belangen hun zeer ter harte     wordt de plaatsvervanging in ons vader-   funotie te verrichten. Maar nu zij men
te doordringen van de plichten, die zij   IJsolstein, Zutfen en Zwolle, met een    te weinig aanvraag van het geprodu-      gaan.                     land eerlang afgeschaft', maar voor     voorzichtig ! Wanneer du moeder van
te vervullen hebben, dat vermag alleen gezamenlijk ledental van ruim zesduizend.    ceerde, wat tengevolge heeft, dat som-      Spr. behandelde vooreerst de vraag     heden wil ik daaraan nog een gelijkenis   het zieke kind deu raad van den pro-
de Kerk, aan Wie door Christus is       Alsnn trad als spreker op rector     mige worklieden wel moeten ontslagen      waarom Jongelings-vereenigiogen nuttig     ontleenen. Bij de plaatsvervanging     fessor niet had opgevolgd en niet lang-
gezegd: Gaat en onderwijst alle vol-    Bult, over het onderwerp Voorzorgs-     worden, het betrokken worden in een      en noodig zyn.                 vraagt men niet, of hg, die voor een    zaam was te weik gegaan, zon het
keren, hen doopende in don naam des kassen.                       werkstaking, waartoe de groote meerder-      In zyn antwoord betoogde hij, dat in    ander optreedt, even groot, flink en    beentje verloren zijn geweest. Nn, door
Vaders en des Zoons en des H. Geestes.     Na een korte inleiding begon de     heid van het personeel besluit tot       deze tijden van verleiding en van ge-     krachtig als die ander, wiens plaats hij  langzaam en bedachtzaam handelen is
Zonder Godsdienst is de oplossing van spreker met zyn onderwerp : Voorzorgs-      werkstaking, zoodat de werkplaats ook     vaar bizondere hulpmiddelen mosten       bekleedt, doch de militaire overheid is   alles ten goede gekeerd. En evenals
de sociale quaestie onmogelijk, omdat    kassen. Vele verordeningen ten gunste    voor de goedgezinden moet gesloten       worden aangewend voor de godsdienstige     reeds tovredec, wanneer hij maar niet    het zieke beentje werd genezen door
zonder den Godsdienst de arbeider niet van den werkman wijzen ons op de         blijven, het staken in een tak van oen     en de vakkundige opvoeding.           geheel beneden de maat blijft, en ik    den bengel, kan ook de arbeidersstand
kan worden verzoend met zyn lot noch voorzorgen, welke ten opzichte van hem       bepaalde industrie, waardoor vanzelf       Spr. vatte ten slotte zijn rede aldus    voor mij hoop na maar als plaatsver-    worden gered door de toepassing der
tevredenheid vinden in zijnen staat, en reeds genomen worden. Deze voorzorg       andere ambachtslui getroffen worden,      samen:                     vanger niet geheel beneden de maat     Christelijke beginselen van vereenigings-
de patroon niet kan worden overtuigd moet de wetkman ook bezitten. Joseph        enz.                       le. JongeÜDgsvereenigingen zijn nut-    te blijven. (Gelach en applaus)       leven. Is het evenwel gemakkelijk vereeni-
dat zyne hoogere macht een talent is, van EsyptP, voorraadscharen bouwend         In zulke gevallen moet een ieder,      tig, soms noodig; hun bestaan vergt        De voorzitter sprak van een feestrede.  gingen te stichten, het valt niet licht, ze
waarvan hij als rentmeester rekenschap voot benarde tijden, is den werkman       maar vooral de echtgenoot en huisvader     offers en persoonlijke toewyding; voor-     Een uitgebreide feestrede zon na de    te doen bloeien en groot te maken.
zal moeten geven aan God; dit vermag eene voortdurende aansporing, eveneens       voorzien ; dat geeft hem ook het zedeljjk   zichtigheid bij de toelating is dringend    ernstige betoogen der vorige sprekers,    Daartoe wordt veel vereischt. De sociale
alleen de Godsdienst."           te doen, terwyl tevens de offervaardig-   overwicht in het huisgezin, het gezag     noodig.                    minder voegen. In plaats daarvan wil     nooden kannen niet in korten tijd
  Nadat Mgr. de werklieden vervolgens heid der werklieden onderling han het      dat hem als hoofd van het huisgezin        2e. Joogelingsvereenigingen en werk-    ik een kort slotwoord tot o richten,     worden gelenigd. Vooral wanneer de
had aangemaand, vooral te zorgen voor loon verzekert, den noodlijdenden weg-      toekomt.                    liedenvereenigingen moeten samenwer-      een woord, om u na dezen zoo goed      kwalen verouderd zijn, moeten ze voor-
de bevordering van het godsdienstig le-   gelegd.                    Hier had spreker gelegenheid er op     ken.                      en nuttig besteden dag, aan te sporen,    zichtig worden behandeld.    Daarom,
ven, schonk hij han den Bisschoppelijk     Hierna werd behandeld, hoedanig     te wijzen, dat Voorzorgskassen ons de       3e. Waar geen werklieden-vereeni-      uwe groote taak met voorzichtigheid     mannen der St. Josephs-vereeniging,
ken zegen.                 eene voorzorgskas dient te zijn. De     levensbehoeften verzekeren in bedoelde     gingen zijn, behooren de werklieden er     te vervullen.                woest vol vertrouwen op hetgeen gjj
     Algemeene Vergadering.       vraag of een voorzorgskas aan iederen    gevallen, maar dat weerstandskassen      voor te ijveren.                 Spreker is sinds een jaar een man    begonnen zijt, maar wordt ook niet
  Te ongeveer vijf nar begon in de werkman nitkeeiing zonde doen in de        meestal worden aangewend, om zich         4e. Patroons en werklieden kunnen      der practijk. Den katheder heeft hij     moedeloos en ontevreden, wanneer gjj
 groote zaal van het St. Josephshuis gevallen, door de voorzorgskas voorzien,      tegen het kapitaal te verzetten, evenals    door de Jongelingsvereenigingen zeer      verwisseld voor de pastorie van Bunnik    al uwe wenschen niet in korten tyd
 de rJgemeene Vergadering. De zaal     of wel aan den ambachtsman van een     de revolutiemannen zich achter barri-     veel doen, om den toestand der jonge-     en hij wil daarom een beeld ontleenen    ziet verwezenlijkt!
was boven   en beneden geheel gevold bepaald gilde, zopdat elk gilde haar       caden versohansten. Ofschoon onschuldig,    lingen te verbeteren.             uit zijn pastoreele ervaring. Toen spr.     Dr Schaepman heeft bij de inwijding
en bevatte dos omstreeks twee duizend eigen voorzorgskas bezitte, werd door       is Let woord toch zoo dikwerf mis-        Beide verhandelingen, die over de      in Bunnik kwam, vond hij daar een      van dit gebouw gezegd, dat in den
 leden nit de stad en van elders. Het spreker in den laatsten zin beantwoord      bruikt, dat v. ij liever een woord hebben   Voorzorgskassen en over de Jongelings-     kindje van 5 jaren, dat sinds het tweede   nieuweren tijd de christelijke arbeiders-
bondsbestnnr en de afgevaardigden der en verdedigd, en wel om het gebrek        gekozen, waar de ro?de revolntietint      vereenigingen, werden herhaaldelijk en     jaar ziek was en het gebruik van een    verenigingen dezelfde taak kunnen ver-
verschillende plaatsen met hunne ad-    aan offervaardigheid der arbeiders, die   niet in te bespeuren is. Overtuigd,      ten slotte met algeheele instemming      der beentjes verloren had. Men begaf     richten als in de middeleeuwen zoovele
viseurs hadden plaats genomen op het niet gaarne contribneeren voor die         dat de volle zaligheid ons slechts hierna-   toegejuicht.                  zich naar Utrecht, om den raad van      groote kloosters. Ziedaar een woord,
tooneel.                  ambachtslieden, bij wie raenigvnldiger   maals wacht, willen wij tevreden zyn met     Daarna verkreeg het woord mgr. dr.      een professor der medische faculteit     dat te denken geeft. Wellicht zullen
  De voorzitter van het Bondsbestnnr,   werkeloosheid voorkomt.           het noodzakelijke, wetend dat Gods zegen    A.   Janssen,  pastoor te Bunnik, tot het  in te roepen en nn, na een jaar, loopt    in dezer, tijd de vereenigingen nog meer
de heer A. J. Overdijk, opende de       Als tweede reden wordt opgegeven de   daarop rust, immers niet Loth die het     houden der slotrede.              en speelt het kind, gelijk andere kin.    nut stichten dan de kloosters in vorige
vergadering met gebed, bracht na de naijver der verschillende ambachten, die
hulde en den dank aan God in de alle moeiljjk te vereenigen zyn, en als
                                            vruchtbaarste gedeelte koos, maar
                                            Abraham werd ruimschoots gezegend.
                                                                     Wie ooit
                                                                    spreker aan
                                                                             ——
                                                                           zoo ving de hoogeerw.
                                                                            het voorrecht had een
                                                                                           deren. Het zieke beentje werd genezen
                                                                                           door middel van een metalen beugel,
                                                                                                                  eeuwen. Maar nu dient men ook reke-
                                                                                                                  ning te houden met de les der historie.
eerste plaats dank aan Z D. H. Mgr. derde reden: de vakbeweging voornit          Na uiteen te hebben gezet, hoe de      der imposante vergaderingen bij te       waaraan een schroef was verbonden,      Er was een tijd, mijne heeren, dat velen
den Aartsbisschop voor de toespraak te helpen, waarvan nog veel is te          hoofdbesturen   deze  voorzorgskassen    wonen, welke de katholieken van        welke geleidelijkerwijze herstel aan-    in de kloosters niet vonden wat zij


                      was eerste boekhouder aan de"Spaar-     ijverig ambtenaar, sinds een jaar ge-     geworden,   Holmes, zeide ik.        brief is nog op het lyk van uwen man    Rood is het schoonste. Op dien Za-
  FEUILLETON.               bank, volgens zijn vrouw, die zooeven
                      hier was, in alle opzichten een betrouw-
                                            lukkig getrouwd. Niemand had hem
                                            tot diefstal in staat geacht.
                                                                      — doodenhuis zullen Vindt
                                                                        Neen,   wij   eens
                                                                                   nu
                                                                                    naar      gevonden. Als gy hem gelezen hebt,      terdag verwachttet gy uwen man zeker
                                                                    het       gaan.    gij het     zou ik hem zeer gaarne ook eens zien.    met het, eten thuis, mevrouw, als
Uit het leven van Sherlock         baar, kalm, regelmatig man. Sinds       —  Hü is zoo verstandig geweest      niet een stomme streek om die vrouw        Wy bleven zwijgend zitten, terwijl    ik u nog eene vraag mag doen ?
     Holmes.
                      acht dagen werd hij vermist en te gelijk
                      een tikort van 20.000 fr. aan goud in
                                            geen bankpapier te stelen. Wy' houden
                                            alty'd aanteekeningen van de nummers.
                                                                    een goudstuk te geven ? Juistgeschikt
                                                                    om argwaan op te wekken.
                                                                                           de weduwe den brief las. Ik was met
                                                                                           mijn figuur verlegen. Tegenover de       — Ja, hy' zou alleen wat later thuis-
                                                                                                                 komen, omdat hy by' Barnes een borrel
                      de kas ontdekt. Dezen morgen is zijn    Er was juist byzonder veel goud in        Een beambte van het doodenhuis        smart van anderen is men meestal      wilde gaan drinken.
 Diefstal in de    Spaarbank.      lijk uit de Theems opgevischt. Een
                      vriend van hem, zekere Barnes, stu-
                                            kas. De dief heeft zijn dag goed ge-
                                            kozen. Maar hy heeft er niet lang
                                                                    toonde ons het lyk. Het was volko-
                                                                    men onherkenbaar. De kleederen hin-
                                                                                           hulpeloos als een kind. Holmes nam
                                                                                           alles in de kamer op.             —  Zoo, ik ga eens naar mijnheer
                                                                                                                 Barnes. Hy zal mij misschien inlich-
 — Zoo waarachtig als manmij hoort,
           God
                      dent in de medicijnen, die toevallig in
                      het doodenhuis kwam, heeft het aan
                                            plezier van gehad, het berouw is hem
                                            te sterk geworden.
                                                                    gin er boven.
                                                                      —Aan de kleeren en aan den trouw-
                                                                                             — Ziedaar, mijnheer Holmes, zeide
                                                                                           mevr. Roman met trillende stem.
                                                                                                                 tingen kunnen geven.
                                                                                                                   — Holmes, zeide ik, toenuw gezicht
                                                                                                                               wy buiten
mijnheer Holmes,
gestolen.
          mijn heeft nier
      De schijn is tegen hem;
                      de kleederen herkend, 't Was al in
                      vergevorderden staat van ontbinding.
                                             —  Ga naar de vrouw van den por-
                                            tier, mijnheer Holmes, vervolgde de
                                                                    ring heeftimen het lijk onmiddellijk
                                                                    herkend, zeide de beambte. Maar wy'
                                                                                            De blief was met onuitwischbaren
                                                                                           inkt ge; chreven en bevatte maar wei-
                                                                                                                 kwamen, ik zie aan  geheel
                                                                                                                 dat gy' een spoor hebt.
 waarom hij zelfmoord gepleegd heeft,    Hrj heeft mevr. Roman voorzichtig      directeur, ik denk dat hare verklaring     hebben zooeven in den binnenzak van      nige regels:                 Ja, maar het is zoo vaag, dat ik er
 ik weet het niet. Ik heb den heelen    voorbereid en haar toen zelf by het     uw laatsten twy'fel wel zal wegnemen.     de jas een brief gevonden, geadresseerd        Geliefde Vrouw,           mij niet over uitlaat. Wij gaan eens
dag over niets anders gedacht, ma.r     lijk gebracht. Er waren geene teekens     De vrouw van den portier ontving       aan mevr. Roman. Hier is hy.           Wanneer gy' dezen brief ontvangt,     naar mijne kamer.
ik kan geene reden vinden. Doch, tot
een diefstal was hij niet in staat. Gij
                      van geweld te vinden, alles wyst op
                      zelfmoord, uit berouw over den dief-
                                            ons met evenveel welwillendheid als
                                            den directeur, maar met meer spraak-
                                                                      —
                                                                      Ik ga onmiddelijk naar uie dame
                                                                    zeide mijnheer Holmes. Geef hem maar
                                                                                           zal ik niet meer zijn. Vergeef mij ik
                                                                                           heb gestolen en mij' blijft niets anders
                                                                                                                  Zoodra Holmes thuis was, begon hij
                                                                                                                 den brief nauwkeurig te bezien.
zijt de eenige die mjjne eer nog kunt    stal. Zijne vrouw alleen heeft geen     zaamheid.                   meê.                      over dan de dood. Vaarwel.          — Ziet gij wel, Watson, de schry'ver
redden. Ik smeek u, help mij die
schandvlek uit te wisschen, het is alles,
                      oogenblik aan zyne onschuld getwijfeld.
                       —  Wat wilt gü doen ? vroeg ik. Ik
                                             —  Ja, mynheer, niemand anders als
                                            Roman kan het geld gestolen hebben       ren.
                                                                      Hij onderzocht nauwkeurig deklee-                Uw Henri.       van dezen brief was linksch.
                                                                                                                   —  Ik moet bekennen dat ik het
wat ik nog voor hem -ioen kac.
  Ik was op het portaal blijven staan,
                      zag wel aan het verdrietige gezicht
                      van Holmes dat hy het geval hopeloos
                                            Hy' ging anders om 5 uur weg, maar
                                            Zaterdagavond kwam hy ten acht ure
                                                                    — Vreemd, mompelde jas betastende
                                                                    mes, zwartlakensche
                                                                       de
                                                                              mynheer Hol-        Londen, 11 September 1897.
                                                                                            — Gij herkent dit als 't schrift van
                                                                                                                 niet zie.
                                                                                                                   — Aan het schrift kunt gij het ook
maar die woorden, eerst op een toon     vond.                    terug. Hy had een sleutel en daarom      er moet hier een riem of eene koord      uwen man, mevrouw ? vroeg Holmes.      niet zien. Maar hier is een flauwe
van krachtige overtuigiDg, toen met
een stem, trillende van ontroering uit-
                       —  Ik kan heel weinig doen. Wij
                      zullen beginnen met brj den directeur
                                            hoorde ik hem niet binnenkomen, maar
                                            ik stond toevallig in de gang toen hij
                                                                    omgesnoerd zijn geweest De indeuking
                                                                    is nog te zien.
                                                                                            — Zeker
                                                                                           schrift.
                                                                                                   het is zijn gewoon hand-   afdruk van de hand die het papier bij
                                                                                                                 het schrijven vasthield. En die is aan
gesproken, kon ik duidelijk verstaan.
Besluiteloos bleef ik wachten. Sinds
                      der bank inlichtingen te vragen. Wacht:
                      intusschen zal ik dien Barnes ook een
                                            terugkwam met een handkoffertje. Gy'
                                            komt laat, mynheer Roman, zeide ik,      e3n
                                                                     Hij bezag de plaats nauwkeurig met
                                                                        microscoop..
                                                                                            — Mag ik dezen brief eenige uren
                                                                                           hebben   ?
                                                                                                                 den rechterkant. Als men links is,
                                                                                                                 houdt men het papier met de rech-
 dat geval van de ontvoering uit Brick-
lane had ik Holmes niet gezien, en nu
                      briefje schrijven en om een onderhoud
                      vragen Studenten zijn weinig thuis.
                                            Hy' gaf mij geen antwoord, hij was
                                            aitijd even stil. Die stilte kunt gy
                                                                      —  Ik zie hier nog vezels van een
                                                                    koord, mompelde     hy.
                                                                                            — Ais moet, en Holmes
                                                                                            —
                                                                                                 het    ja.
                                                                                               Het is van belang,
                                                                                                                 terhand vast, natuurlyk. Hier, met
                                                                                                                 den microscoop kunt gy het duidelijk
trof ik hem blijkbaar in een nieuw
 „geval." Ik aarzelde nog of ik weer
                       —  Gaat gü mee ? zeide Holmes,
                      terwijl hü een briefje schreef. Ik kan
                                            nooit vertrouwen. Hij stopte mij een
                                             goudstuk in de hand, maar als hy dacht
                                                                     — Het linnengoed werd ook nauw-
                                                                    keurig aan een onderzoek onderwor-
                                                                                           sprak
                                                                                            den.
                                                                                               nog eenige onverschillige
                                                                                                          woor-
                                                                                              Hy raadde de ongelukkige vrouw
                                                                                                                 zien. De schrijver had vochtige ban-
                                                                                                                  den. Nu, het is geen wonder, dat men
heen zou gaan, toen de deur openging    het u niet aanraden, want ik vrees     mij daarmee om te koopen, had hy 't      pen het was gemerkt met eene R,
                                                                        ■
                                                                                            aan, te werken om eenige afleiding te    wat zenuwachtig is by het schrijven
en eene dame mij voorbijtrad. Ik      dat ik weinig uitkomst zal verkrijgen.   mif.                      die gedeeltelijk door het water was      vinden.                   van zulk een brief.
zag niets anders dan eene slankefiguur
in diepen rouw.
                        Als ik dien toon van innige over-
                      tuiging niet gehoord had, waarmee de
                                             — Weet    gy wel
                                                    zeker dat het mijn-
                                            heer Roman was? vroeg Holmes.
                                                                    uitgewischt.
                                                                      —
                                                                      Ziet ge wel, Watson, zeide mijn-
                                                                                             —  Gij werkt veel met de naald niet
                                                                                            waar Mevrouw ?
                                                                                                                   Eigenaardig, vervolgde Holmes. De
                                                                                                                  brief is met onuitwischbaren inkt ge-
 —  Zoo, Watson, zeide Holmes, gij
vindt mij weer in mijn element. Of-
                      ongelukkige weduwe de onschuld van
                      den zelfmoordenaar bepleitte, zou ik
                                              — Zeker, ik herkende hem onmiddel-
                                            lijk aan zy'nen stap, al kon ik zijn
                                                                    heer Holmes, alle R's zijn juist op
                                                                    dezelfde manier afgesleten, de onderste
                                                                                             —
                                                                                            heb.
                                                                                               Ik naai alles zelve, wat ik noodig  schreven. Gij zulf zeggen, dat het
                                                                                                                  heel natuurlyk is, omdat de brief an-
schoon het hier eigenlijk een open
kwestie is; want ik heb niet de minste
                      er niet over gedacht hebben mee te
                      gaan. Nu echter besloot ik er toe.
                                             gezicht niet zien, want het was donker
                                            in de gang en hy had de kraag van
                                                                    haal ontbreekt.
                                                                     Mynheer Holmes bedankte den be-
                                                                                             —  Dat zie ik. Er ligt daar nog
                                                                                            linnengoed, waar u zeker aan bezig
                                                                                                                  ders door het water onleesbaar zon
                                                                                                                  worden. Maar iemand, die zelfmoord
aanwrjzing, niet de minste reden om     Het is waar dat er niets zoo dikwijls    zy'nen jas opgeslagen.             ambte en wrj gingen naar mevr. Roman.      zijt. Dat merk is er netjes opgezet,    wil plegen, zal daaraan niet denken,
aan het werk te gaan, dan het gunstig    gebeurd als het onverwachte.         — Dank u wel, juffrouw, zeide Hol-       Toen wij bij haar binnentraden, '/at     voor zoover ik er over oordcelen kan.    evenmin als om er een datum onder
voorkomen van die dame, welke daar       Ons onderhoud met den directeur     mes, ik kom misschien nog wel eens       zy stil te weenen. Zij gaf ons een       Gy' merkt altijd rood, niet waar?      te zetten.
juist wegging.. Oordeel zelf, de feiten
zijn gauw opgenoemd. De heer Romau
                      der bank bracht geen nieuws. Mijn-
                      heer Roman was een bekwaam en
                                            terug.
                                              —   Wij zyn er niet veel wijzer op
                                                                    wenk plaats te nemen.
                                                                      —Mevr. Roman, begon Holmes, deze
                                                                                             — Hoe weet gij dat?
                                                                                             — O, gij hebt een goeden smaak.      — Maar wat wilt ge daarmee zeg-
                                                                                                                  gen?
zochten, dat de ware drijfveer hun ont- die antisemitische neigingen open-        grootste verlies lijden.  De Daily    en is er een tot elf maanden gevan-      en Zn. in de Koestraat het ongelnk van     De onlangs afgetreden minister van
 brak en dat het voorbeeld van hen, baarden, uiteenjagen.                Chronicle bevestigt dit laatste en voegt  genis veroordeeld; twee zyn vrijge-      een 24 trappen hoog stranden water-     koloniën was voornemens deze kostbaar-
 die de basten mossten zyn, verderfelijk                         er bij dat de Engelsche maatschappijen   sproken. Arroyo, die den 16?nSept.       reservoir te vallen. Zwaar inwendig     heden ten bate der schatkist te laten ver-
werkte. Zoo kan het ook gaan met de           Brand te Londen         voor deze risico's buitengewoon hooge    een aanslag deed op het leven van       gekneusd, werd hy per brancard naar     koopen, doch zjjn opvolger, de minister
 werklieden-vereenigingen. Zoolang zij     Sedert 1666, zegt men, heeft er      premiën lieten betalen of dergelijke    president Diaz, werd den volgenden       het gasthuis vervoerd. Naar men ons     Cremer, is blijkbaar van andere meening,
zich laten bezielen door den goeden zulk een verschrikkelijke brand te          posten zelfs geheel weigerden, wegens    dag in de gevangenis vermoord.         mededeelt is zyn toestand niet bniten    althans wjj vernemen dat dezekostbaar-
 geest van zich-zelf vergetende toewij- Londen niet gewoed als Vrijdagmiddag.      den slechten bouwtrant van de huizen                            gevaar.                   heden eerlang onder goedebewaking pu-
 ding, zoolang zij zich laten leiden door   Even ■-"ver eenen is de brand uit-    in Jewin Crescent, waarop herhaal-                                                   bliek zullen worden tentoongesteld in bet
 de meest opofferende liefde en de streng- gebroken in het huis No. 30 Hamsell-
 ste rechtvaardigheid, zoolang zy lotton street, naar men beweert tengevolge
                                             delijk gewezen is. De Daily Chro-
                                             nicle zegt nog, dat de Engelsche maat-     BINNENLAND.                  Gisterenmiddag, terwijl het werkvolk
                                                                                          afwezig was, ontstond brand in de leer-
                                                                                                                Rijksmuseum. Voor de bezichtiging zal
                                                                                                                een klein entree worden gehelen, dat ten
 op den raad en de voorschriften der van een gasontploffing. In het huis         schappijen vast besloten zijn, dien                            looierij van den heer G.M.alhier. Door   goede zal komen »an het Nationaal Fonds,
 geestelyke ovorheid, zullen deze ver-   wordt een winkelzaak uitgeoefend       schandelijken toestand aan de kaak te       TILBURG, 24 Nov. 1897.         de groote massa aanwezige brandbare     opgericht ten behoeve van in denIndisohen
 eenigingen in den nieuweren tijd mis-    door Waller, Brown & Co., en de       stellen om te voorkomen dat op even      'Het oonoert door de Liedertafel       stoffen: leer, huiden, traan, teer enz.,  krijg verminkte militairen en hun we-
 schien meer worden dan de kloosters    meisjes van het atelier moesten zich     gevaarlijke wijze herbouwd wordt.     „Souvenir des Montagnards", jl.Zondag      viel aan blnsschen niet te denken. In    duwen en weezen, waarvan mr. N. P.
in de middeleeuwen geweest zija. Zoekt over de daken heen in          veilig-  De Daily Chronicle deelt nog mede     in de N. K. Harmonie gegeven, heeft       korten tyd was het houten gebouw door    van den Berg, directeur der Nederland-
 men echter niet op de eerste plaats het heid brengen, zoo snel stond het heele      dat gebrek aan water aanvankelijk de   opnieuw de goede hoedanigheden, bet       het vuur vernield. Het gebouw was      sche Bank, voorzitter is.
 rijk Gods en zijne gerechtigheid, dan huis in volle vlam. Hamsell-street        pogingen tot blussching belemmerd     zeldzaam schoone klankgehatte en de       verzekerd by de Bossche Maatschappij,      Daarna zullen deze kostbaarheden
 zal ook op heo het schrikkelijke woord is een smalle straat in het groote        heeft, hetgeen verklaart dat de vlam-   eminente solisten dezer vereeniging in     de inventaris by de Union.          ternggezonden worden naar Batavia en
 toepasselijk zijn: het voorbeeld der blok winkelhuizen dat de wijk ten          men zich zoo snel uitbreidden.      het licht gesteld.                                      aldaar in bruikleen afgestaan worden aan
 besten werkt verderfelijk. Moge God oosten van Aldersgat e street uitmaakt,                              No 1 der Iste afdeeling „Soldatenkooi"
                                                                                             Gisteren-namiddag had ten huize van   de verzamelingen van het Bataviaasch
 u daarvoor behoeden. (Applaus.)      begrensd ten noorden door de Barbican,     De Deutschland, die nu naar Haïti nit de Heiligerlee-cantate van R. Hol         den heer D, in de Tuinstraat alhier, eene  Genootschap voor Kunsten sn Weten-
  Spr. wil ten slotte nog even terug-   ten zuiden do >r Cheapside, ten oosten    gezonden wordt, is eigenlijk een werd ferm ingezet en ten einde gebracht;         gasontploffing plaats. Terwjjl een jeug-   schappen.           (Hbld)
 keeren tot do vergelijking, welke hij by door Red-Cross-streek              pantserschip tweede klasse, maar 'c is bepaald jammer dat dit nummertje          dig werkman bezig was met het plaatsen
 den aanvang zijner rede maakte. Moge     Slechts weinige minuten na het       nadat het onlangs verbouwd was, niet met orkestbegeleiding kon worden           van gaslampen, had hjj verznimd in de     Men meldt nit Waalwijk:
 het, zoo zegt hij, aan uw aller inspan- uitbreken van den brand sloegen de        heeft men het in de eerste klasse ge-   uitgevoerd.
 ning gelukken, de beenen waarop de vlammen naar de naburige en tegen-                                 No 2 „Mijn hart is vol verlangen"      beneden voorkamer de gasleiding afto-     Zaterdagmiddag is de Waalwjjksche
                                             rangschikt. Het meet 7700 ton, heeft                            sluiten vóór hjj den meter opende. Door haven binnengevaren schipper Van der
 Maatschappij stennen moet, recht en over liggende huizen over, en achter-        een bemanning van 644 koppen, en is Bas solo werd door den Heer M. Le-           dit verzuim schijnt een hoeveelheid gas Dussen uit 's-Gravenmoer, geladen heb-
 sterk to doen worden. Al kant gij ook eenvolgens verspreidden ze zich door       gewapend met 26 cM. kanonnen. De      jeane met gevoel en zuiver gezongen.
 de verwezenlijking uwer idealen niet    Jewind street en Crescent, Wellsstreet,                         Begaafd met een mooi timbre, voorspellen    zich in die kamer te hebben verspreid bende ongeveer 50 Isst pnlp. In den
                                             Charlotte en de Gneisenau hebben 915                           en toen later de werkman de onvoorzich-   nacht van ZatercUg op Zondag omstreeks
 geheel on al boleven, utre kinderen en Australian avenue, Monkwell-street,       man aan boord en 38 snelvuur-ka-      wij dezen jangdigen zanger mettertijd,
                                                                                          tigheid had met een brandende lucifer twee uur werd de schipper gewekt door
 kleinkinderen zullen dan toch de vruchten St. Nicholas square en den westkant      nonnen. Te Port-au-Prince     gelooft indien hij geen voorbeeld neemt aan of     zich te willen overtuigen of de leiding hevig schreien van een zyner kinderen.
 plukken van uwen arbeid. Eu in elk van Red-Cross street. De meeste van          men niet aan een bombardement, dat niet te rade gaat bij sommige heintjes-         goed dicht was, volgde de ontploffing.   Het schip was aan 't zinken, de kajuit
 geval zult gij den werkliedenstand zien die straten zijn smal en de huizen        het leven en de belangen van de neuswijs een eereplaats onder de beste           De jongen word van een trapladder     liep vol en zoo snel mogely'k werden
 toenemen in godsdienstzin, in welvaart zeer hoog, en de vlammen sprongen         Duitschers en de overige Europeanen solisten der Liedertafel.               geslagen en kreeg lichte brandwonden de vronw en drie kinderen aan wal ge-
en innerlijke kracht, opdat de mensche-   van het een blok op het andere over,     en Noord-Amerikanen veel meer in       Het daaropvolgende koor „Melodie      aan hoofd en handen. De porte-brisée    bracht.
 lyko maatschappij krachtig vooruit-     te gemakkelijker omdat er veel win-     gevaar zou brengen dan die vin de     Hebraïque" en No. 5 „Vom Rhein"         werd stukgeslagen, de vensterruiten I Het schip was geassureerd, de pulp
 schryde op den weg, aan welks einde kels en magazijnen bij waren, gevuld        Haïtiers; men denkt echter wel, dat werden met bezieling ten gehoore ge-         werden verbrijzeld en het geschilderde l niet.
voor ons allen de hemelpoort staat. Ik met licht brandbare stoffen: veeren,        er troepen aan land gezet zullen bracht, terwjjl de heeren Louis de Wys          plafond geheel geblaakt.            De schuld van dit ongeval wordt
 heb gezegd.                 papier, enz.                 worden. Tegenover de Duitsehe sol- en Alb. Verschanren met een Dao nit                                ook thans weer toegeschreven aan den
  Ook deze schoone rede werd levendig    Tegen twee uur was het al een       daten zou de regeering van Haïti „Le Chalet" veel bijval inoogstten.
toegejuicht.                 ontzaglijke brand. In Jewin Crescent     kunnen stellen 3200 man infanterie      „Eine Nacht auf dem Meere" dat de        Zondag-morgen verspreidde zich de slechten toestand der haven.
                       stonden de brandweermannen tot over                           geheele tweede afdeeling in beslag nam,     tijding, door de stad, dat do WelEd.
                                             en 1000 man artillerie, ongerekend                                                    Men schrijft nit Oosterhont:
                       hun knieën in het water, en voort-      5 a 600 man van de garde en 2000 was echter het pièce de rêsistance.            Heer Johannes Cornelis Jansen-van Gils
 BUITENLAND.                durend werden zy in hun verrichtin-     „gendarmes"  —  op 't papier wel te Meermalen waren wij in de gelegenheid
                                                                                           was overleden in den gezegenden onder-
                                                                                           dom van   bijna 80 jaren.
                                                                                                                  Misbruik van sterken drank was Maan-
                                                                                                                 dagnacht oorzaak van een hevigen woor-
                       gen gehinde.d door het vallen van      verstaan: hoe het er in werkelijkheid dit groot dramatisch toonwerk door de          De heer Jansen was lid van het dentwist tnsschen vader en zoon H., op
         Dreyfus.          groote massa's steenen en stukken      met die strijdmacht uitziet, is niet Liedertafel te hooren uitvoeren, doch        Kerkbestuur der parochie van den H. de Voorheide alh'er, welke rnzie zoo
  Volgens den Figaro zal kolonel      van muren. Daar het vuur niet ver-      te zeggen.                 nimmer met zooveel begeestering, zoo
                                                                                                                hoog liep, dat de vader het raadzaam
Pk-quard zich Woensdag te Tunis in-     minderde, werden al meer en meer                          op klankrijk en zoo accuraat. Vooral ons      Joseph en ijverde met hart en ziel inder-
                                              Lüder's moeder was inderdaad                               tijd voor den opbonw en later voor oordeelde te vluchten en daarom de wijk
 schepen, en Zaterdag te Parijs aan-     spuiten ontboden, en te vijf uur waren    Haïti geboren, maar hij zelf is'eenDuit-  eere-saluut aan de solisten de Heeren
komen.                    er 41 aan het werk, Duizende perso-     scher en heeft een jaar in het Duit. Bernard Matsaerts, Tenor en Frans
                                                                                           den afbonw der Henvelschekerk, welker nam in het huis van zjjn getrouwden
  Een medewerker van den Figaro nen kwamen naar het vreeselijke                                                          belangen hjj, zoolang zjjne krachten dat zoon. Deze zoon, zyn vader willende
                                             sche leger gediend, zoodat hij zeker Strater, Bas; zij toonden zich artisten       toelieten, bleef bevorderen.        beschermen, werd door zjjn broeder met
heef. met Maitre Demange in den schouwspel kijken, maar de orde werd           recht heeft op de bescherming van in de volle beteekenis van het woord.
trein gezeten. De advocaat van den goed gehandhaafd.                                         Zuivere intonatie, fijne dictie, beschaafde     Heden ochtend werd na eon plechtige een mes zoo deerlijk toegetakeld, dat
                                             de Duitsehe regeering. De oorspron-                            ljjkdionst in de Parochie-Kerk, waarbij opneming in het gasthuis noodiV bleek.
ex-kapitein Dreyfus sprak, naar aan-      De chef van de Londensche brand-      kelijke eisch tot schadeloosstelling ten uitspraak, correcte uitvoering, kortom      het indrukwekkende Requiem van Ver-    De dader werd Maandag met zijn broe-
 leiding van het verhaal van majoor weer, Wells, leidde zelf het blusschings-       behoeve van Lüders is 50.000 dollar. hetgeen van artisten van naam kon ge-                              der geconfronteerd en daarra geboeid
Forzinetti in <'en Figaro, over zyn werk. Toen de duisternis begon te                                vorderd worden, werd door dez" heeren      hulst werd gezongen, het stoffelijk over-
                                                                                           schot ter laatste rustplaats gebracht,   naar Breda opgezonden.
 ontmoeting met 2-ijn cliënt, toen deze vallen, zag het einde van Jewindstreet       Keizer Wilhelm is  Maandagochtend gegeven. Het talrijk aanwezige pnbliek        gevolgd door een talrijke schar» van
veroordeeld was, en bevestigde in naar den kant van Red-Cross street,           te Kiel aangekomen en aan het station was werkelijk opgetogen en in verrukking.                             Te Bergen op Zoom werd Zaterdag
hoofdzaak de bijzonderheden die door er uit als een ontzaglijke vuurhaard,        ontvangen door Prins en Prin*es Ook dan Heer Albert Verschnoren onzen            Tilburg's ingezetenen, terwjjl de slippen
                                                                                           van het lijkkleed door de overige kerk-   gearresteerd rn naar het huis van bewa-
den majoor verhaald zijn. 't Is waar, en van de hooge gebouwen die reeds         Heinrich, den staatssecretaris van ma-   dank voor zijne krachtige en tevens                            ring te Middelburg overgebracht P. v.
zeide hij, mijn ongelukkige cliënt uitgebrand waren, stonden niets meer                               moeielijke vertolking van No 7 „Matro-     regenten werden gehouden.
wierp zich, toen ik binnenkwam, dan stukken muur, nu en dan nog
                                             rine en verschillende admiraals. Hij
                                             begaf zich aan boord van hetvlagge-     zenlied."                                         -
                                                                                             De geachte overledeneRuste in Vrede' d. V., koopman te Hanswrert, ter rake
                                                                                                                 dat hjj in eene voor het kantongerecht
snikkend in mijn armen      " Maar afbrokkelend.                  schip Kurfürst Friedrich Wilhelm       Een hartelijk en daverend applaus         Men schrjjft nit Tilburg aan de N. te Goes afgelegde seheepsverklaring een
hij had wat minder vertrouwelijke en      Alle pogingen van de brandweer,      waar hij zoolang hy in Kiel blijft, lo- baloonde alle zangers voor hunne uit-        R. Ct.                   valsohe verklaring onder eede heeft af-
krasse woorden gebruikt, geen „mon die een uiterst moeilijk en gevaarlijk        gies denkt te nemen.            voering, waarvan het leeawenaandeel
enfant", noch „infamie" ; maar woor-    werk had,   —  toch kregen slechts
delijk dit gezegd: „Kapitein, gij zijt twee brandweermannen kwetsuren —
                                              Dadelijk daarop is de Keizer recruten zeer zeker bestemd was, voor den
                                             gaan beëedigen. Ditmaal had deKei-     talentvollen directeur don heer Leo
                                                                                             Tengevolge van het sluiten der gren-
                                                                                           zen, zyn de veepryzen thans tot eene
                                                                                           ongelooflijke laagte gedaald. Jong
                                                                                                                gelegd.             (Jf. O.)

het slachtoffer van een der vreese-     konden het vuur eerst tegenhouden           geschikter onderwerp voor zijne Swagemakers en den heer Vastersavendts
                                                                                                                  Zaterdagavond werden een viertal
                                             zer een                                            slachtvee van goede qualiteit wordt a arbeiders, die sinds een paar dagen werk
lijkste gerechterlijke dwalingen van    toen het Jewin Crescent, Jewin street,    toespraak tot de marine-recruten ge-     voor zyne artistieke begeleiding.
deze eeuw."                 Red Cross street, Hamsell street en                             De plechtige stilte gednrende de uit-
                                                                                            12 —15 c. het half kilo verkocht. Hier-  hadden bekomen op de fabriek vanden
                                             kozen, wien  luj de trouwe plichtsbe-                           toe draagt ook bjj het feit, dat vele heer H. Hedeman Jr. te Almeloo, bjj
  De Matin heeft aan graaf Esterhazy Edmund-street geheel verwoest had.        trachting van Hertog Friedrich Wil-     voering van „Eine Naebt auf dem         vetweiders voor de beesten, die den ge-  het naar huis gaan door een honderdtal
gevraagd, of hij werkelijk, zooals het     Volgens een ruwe schatting zijn      helm van Meckhnburg voorhield en Meere" was wel een bewijs met hoeveel            heelen zomer in de weide liepen, geen stakers achtervolgd en uitgejouwd. De
Journal de Rouen gemeld had, aan meer dan 100 winkelhuizen en andere           van de met de torpedo-boot S 26 attentie deze uitvoering door de 800 a           voldoende stalling hebben en deze tot marechaussee was tot bescherming te-
de manoeuvres van 1894 in het kamp      gebouwen verbrand. Ook de oude       omgekomen manschappen. Na de toe-      900 aanwezige personen gevolgd werd,       eiken prijs moeten te gelde maken. Velen, genwoordig.
van Chalons deelgenomen had. Ester-     kerk van ot. Giles, in Cripplegate was
hazy antwoordde dat dit zoo was, hij bijna een prooi der vlammen gewor-
                                             juiching te zyner eere, nam deKeizer
                                             nogmaals het woord en, - np*ar aar-
                                                                    — blijkbaar ten spijt van een paar zich
                                                                   achter in de zaal bevindende kunst-
                                                                                           dia nooit van het slagersvak gedroomd    Door het opdringen van hot volk ge-
                                                                                           hebben en na voor weinig geld eon stuk raakten eenige stakers te water; met
had die manoeuvres bijgewoond, even     den. De dichter Milton is hier be-     leiding van de aanwezigheid van het kenners (?), die van tjjd tot tijd door         vee kunnen koopen, worden door de goe-   een nat pak kwamen zjj er af. De wacht-
als zooveel andere officieren, maar hij graven en de jonge Cromwell is er        Russische oorlogsschip Wladiroir Mo-    hun gepraat en flauwe geestigheden, de     de vleeschprjjzen, die met de daling van  meester der marechaussee heeft hot volk
had vooral gevraagd om erheen te getrouwd. Gelukkig is de brandweer
mogen gaan omdat het kamp van er door verdubbelde pogingen in ge-
                                             nomach ter reede van Kiel    —
                                             nerende dat de Russische Keizer ad-
                                                               herin- omstaanders hinderden.
                                                                    Na het einde der Iste afdeeling nam
                                                                                           het vee geen gelijken tred hebben ge-   bjj die gelegenheid medegedeeld, dat
                                                                                           houden, tot het slagersbedrijf uitgelokt. voortp.an dergelijk achtervolgen en uit-
Chalons, waar ze gehouden werden, slaafd, dat gebouw uit de twaalfde           miraal van de Duitsehe marine was,     de president der N. K. H. de heer        Ook tal van boeren, niet wenschende jouwen van hen, die werken willen,
zeer dicht bij zijn landgoed was, in eeuw te redden, maar aan het dak          prees hij de flinkheid der Russische Frans de Beer het woord; Z.Ed. bracht         hun vee tegen elk bedrag van de hand niet langer zal worden gednld.
het departement der Marne, waar zijn is veel schade toegebracht een venster       matrozen en eindigdemet een dlriemaal warme holde aan de uitvoerendeLieder-         te doen, slachten zelf hun vee en trach-
familie op het tijdstip vertoefde.     met gebrand glas is gesprongen en      herhaalden juichkreet voor Tsaar Ni- tafel, betreurde echter dat er in den         ten het vleesch tot eiken prijs te ver-    H. Heykens, de ex-voorzitter der al-
  Er bestond overigens niet 't minste ook de voorgevel en Miltons monu-        kolaas. 's Middags bezocht Wilhelm, regel van zulke concerten geen verslag         koopen, wat hnn, als de vele slachters, gem. Werkliedenvereeniging te Gronin-
verband tusschen die manoeuvres en ment hebben geleden. Een poos lang          in zyne Russische admiraalsuniform in de couranten tn vinden was en schoot          slechts amper gelukt. De laatsten zien gen, ging bjj het vervalsenen der doktors-
de stukken die in het bordereau op-     was men bang voor Barbers' Hall in      gestoken, den Ru3sischen kruiser Wla-    daarop een pijltje af op de localepers. Ver-   dan ook reikhalzend naar hoogere vee-
gesomd worden.                                                                                                         en apothekorsreken ingen als volgt te werk:
                      Monkwellstreet, en het beroemde schil-    dimir Monomach. 's Avonds was er der betoogde Z.Ed., dat deze concerten           pryzen nit, waardoor de een-dag-slach-   door hem werden de nota's opgevraagd,
  De onlangs opgerichte „patriottische derij van Holbein dat daar bewaard       een galadiner aan boord van de Frie- wederkeerig door onze twee voornaamste         terg, die nu de markt overvoeren, wel onmiddellijk vervalscht (natuurlijk aar-
studenten-vereeniging" te Parijs, had wordt, is tijdelijk in veiligheid gebracht     drich Wilhelm, waarbij o.m. die Rus-    muziekgezelschappen gegeven, den goe-
tegen Zondagmiddag een vergadering en eerst later weer op zyn plaats ge-                                                       spoedig zullen verdwjjnen.        merkelijk verhoogd) en aan de commissie
                                             sische commandant prins Tomoki ge-     den geest en onderlinge verstandhouding                          van toezicht het bedrag voorgelezen, dat
belegd, waar geprotesteerd zou worden zet. Het was niet gelukt, den gas-                               «eer bevorderden, nitte den wensoh dat
tegen „de intriges van het Dreyfus-
syndicaat."
                      toevoer af te snijden en toen het donker
                      was geworden, zag men op verschil-
                                             noodigd was.
                                                                   het der Liedertafel steeds mocht wel
                                              KEULEN, 23 Nov. Volgens een gaan en eindigde met een vleiende
                                                                                                  Dr. Schaepman.
                                                                                             Over den gezondheidstoestand van
                                                                                                                schuldig was.
                                                                                                                         — Heykens ontving hier-
                                                                                                                voor de contanten, doch vóór de dokters
  Verscheiden sprekers traden op voor lende plaatsen vuurzuilen uit den        bericht uit Chania aan de Kölnische dankbetuiging voor het schoone concert.         Dr. Schaepman ontvangen wjj nit goede en apothekers qniteerden was het bedrag
een duizendtalhoorders diezich ordelijk grond springen, maar dit had toch        Zeitung heeft het Duitsch gezantschap     De heer Leo Swagemakers, voorop       bron vrij gunstige berichten. Doch eer tot het oorspronkelijke teruggebracht.
gedroegen: d'Hugues, Millevoye, (die ook het voordeel, dat de brandweer         te Konstantinopel het Turksche leger-    zettende dat de president der Liedertafel    volkomen herstel, zooals gehoopt wordt, Zonder vermoeden werd dit in ontvangst
verklaarde dat Scheurer-Kestner en bij dit licht beter haar werk kon doen.                                                      is ingetreden, zal nog geruimen tijd rust  genomen en deze quitanties werden weder
                                             bestuur verwittigd dat een Duitsch wegens trenrige omstandigheden afwezig                               verhoogd tot het bedrag, dat hjj van den
Mathieu Dreyfus steunden op Joseph Eerst tegen twaalf uur was alle gevaar        pantserschip een nieuwe bezending was, dankte ook namens alle werkende           noodig zyn.            Cent.
Reinach), Jacquemaud, Longuet, Gue-     geweken.                   troepen naar Chania, zal brengen, in leden der Liedertafel den president der                              penningmeester ontvangen had. Door
rin, de Paroli, en anderen. Tenslotte  In haar City-bericht zegt de Times       plaats van het afgehaalde detachement. N. K. H. voor zyne gulle en hartelyke                              een toeval is aan deze schurkerjj gelukkig
                                                                                             Zooals bekend, bcinden zich de kroon- voor de arme en fatsoenlijke werklieden een
werd een motie aangenomen, waarbij dat de schade, door den brand teweeg-                               appreciatie.                   juweelen, in den oorlog op Lombok bnit
                                                                                           gemaakt, in bewaring bij de Neder). einde
de regeering wordt uitgenoodigd „ener- gebracht, hooger geraamd wordt dan                                                                                gemaakt.
gieke maatregelen te nemen."
                                              MEXICO, 23 Nov. Van de 13 be-
                    twee millioen pond sterling maar dat       ambten der politie,, in hechtenis ge-      Maandagmorgen, ongeveer 7 uur had      Bank. Zij werden door HH. MM, bjj
  Na het sluiten van de vergadering niet Engelsche, maar Amerikaansche         nomen wegens i/et lynchen van de ongehuwde werkman W. op de                 het bezoek dit jaar aan Amsterdam ge-    De Wormerveersche zangvereeniging
moest de politie een troepje jongelui brandwaarborg-maatschappijen    het       Arnulfo Arroyo, z'(jrj er 10 ter dood, fabriek der firma G. C. v. Spaendonck        bracht, bezichtigd.             „Werkmans Kunstgenot" mag waarlijk

 —  O, voorloopig niets, zeide Holmes
op een eigenaardigen toon. Ha, daar
                     het water. Een hoekje van Venetië. vyf voet zeven, en ook de kleur van
                     Nu moeten wij eens op de kamer van haar, mynheer.
                                                                     — Het is mooi weer, vindt ge niet ?
                                                                   viel Holmes droog in. Wij gaan nu
                                                                                           zeide Holmes. Gy' moet weten, ik heb
                                                                                           de zaak van diefstal tot klaarheid ge-
                                                                                                                  is, viel ik in de rede.
                                                                                                                   —   Daar kom ik nu aan, Watson.
is een briefje van mynheer Barnes.
Hij schrijft dat hy' ons vandaag niet
                     mijnheer Barnes zyn.
                       —                       —
                                            Zoo, enfin, «een volgende k<*er
                         Mijnheer is uit, zeide eene er beter. Een handig jongeling, die Barnes,
                                                                    nog eens naar mijnheer Barnes. Hij
                                                                   zal ons toch wel beleefd ontvangen?
                                                                                           bracht. Er blijft nog maar één punt
                                                                                           over. Toen Roman dien Zaterdagmid-
                                                                                                                  Gij h< bt van Robbers een lijk gekocht,
                                                                                                                   dat zoowat de lengte had van Roman.
ontvangen kan. Ik stel mij toch voor
er heen te gaan; wat hy' kan mede-
                     niet bijzonder zindelijk uitziende juf-
                     frouw, die ons de deur opende.
                                         hé ? Maar hij heeft, er bij zyne studie
                                         wel eens last van, dat hy linksch is
                                                                      — O, zeuer, het is een gentleman
                                                                   in alle opzichten. Hy heeft zoo zyn
                                                                                           dag bij u kwam borrelen, was hij ge-
                                                                                           heel normaal, niet waar?
                                                                                                                  Dat hebt gy hier acht dagen onder
                                                                                                                   water gehouden, door het met eene
deelen is misschien van te veel be-
lang, Watson, ik moet nog eens uit
                      — Wy' komen om dien patiënt van geloof ik.
                     mijnheer eens te zien, juffrouw. Er is
                                              —
                                             Och waarom, mijnheer ? Dat
                                                                   best gedaan om my' te troosten in mijn
                                                                    leed.
                                                                                            —
                                                                                            —
                                                                                              Zeker.
                                                                                              Gij hebt in zyn borrel opium ge-
                                                                                                                  koord aan den muur vast te binden
                                                                                                                  en in de Theems te laten drijven.
om een en ander na te sporen. Binnen
een uur of twee kom ik u halen. Blijf
                     hier immers een heer, die aan slaap-
                     ziekte lijdt?
                                         maakt geen ond&'i scheid.
                                              —
                                            Soms wel. Nu, bonjour Robbers.
                                                                      — Nog een vraag, mevrouw. Was
                                                                    de lengte van uwen man niet vijf voet
                                                                                           daan, en toen hy in slaap is gevallen,
                                                                                           hebt gy hem behoorlijk vastgebonden.
                                                                                                                  Vermoedelijk hebt gij er ook een
                                                                                                                   zwaren steen aan gebonden. Toen
hier koffiedrinken, de juffrouw zal als    —
                       —
                        Ja, mynheer. Weet gij er van ? Zie zoo, Watson, de zaak is in orde.          zeven ?                    D 6 dosis opium hebt ge zeker eiken       hebt gij het de kleeren van Roman
eene moeder voor u zorgen. Tot straks.
  Ofschoon Holmes niet te veel van
                        Ik ben zijn broer, dus ik zal het Ik kan mij het; genoegen niet ontzeg-
                     wel weten.                gen eens naar Mevr. Roman te gaan,
                                                                      —
                                                                      —
                                                                       Ja, juist. Hoe weet gy' dat ?
                                                                       Tot ziens, mevrouw.
                                                                                           dag vernieuwd?
                                                                                            Barnes sprong op als door eene slang
                                                                                                                   aangetrokken maar het ondergoed van
                                                                                                                   u zelve.
zijne huisbazin scheen gezegd te heb-
ben, zat ik hem toch ongeduldig te
                       —
                       —
                        Maar ik mag er niemand bijlaten. om haar te vertellen dat haar man
                        Dat begrijp ik wel. Wij moeten onschuldig is.                        — Rijd eens naar het politiebureau
                                                                   zeide Holmes tegen den koetsier.
                                                                                           gestoken. Zyn gelaat werd vaalbleek
                                                                                           Hij strekte de hand uit naar de tafel.
                                                                                                                    Een zekere gedienstigheid — eigen-
                                                                                                                  aardig, Watson, zelfs deze man heeft
wachten. Langer dan een uur liet hij alleen eens op de zitkamer van mijn-
mij niet in spanning.          heer zyn.                     —
                                            Heeft hy' aan niet gestolen ? Maar
                                         waarom dan die zelfmoord?
                                                                     Toen wy daar aankwamen, trad hij
                                                                   binnen en kwam spoedig met een com-
                                                                                            —  Doe geen moeite, zeide Holmes,
                                                                                           zijn revolver voor den dag halend, ik
                                                                                                                  nog eenige gedienstigheid
                                                                                                                                —
                                                                                                                  u Romans ondergoed te nemen. Gij
                                                                                                                                  belette
 —  Zeg eens, zeide hy.opden roast-   De juffrouw, die ons nu blijkbaar
boaf aanvallend, die op tafel stond, vertrouwde, bracht ons naar bovon.          —
                                            Hij he< ift geen zelfmoord gepleegd.
                                         Maar ik m^et volstrekt zeker zyn, dat
                                                                   missaris terug. Wij reden met ons
                                                                    drieën naar Barnes.
                                                                                           zou u toch voor zijn.
                                                                                            Op dit oogenblik trad de commissa-
                                                                                                                  hebt er niet aan gedacht, dat uw eigen
                                                                                                                  goed anders gemerkt was dan dat
die mynheer Roman was niet linksch ;
ik heb het onderzocht.
                       —Een echte studentenkamer, Wat-  hjj nog lee ft, vóór ik daarvan iets aan
                     son, zeide Holmes. Hm, dat is een zijn vromy vertel. Dan moet gy haar               — Gij wilt wel een oogenblik wach-
                                                                    ten en eenige minuten na ons boven-
                                                                                           ris binnen.
                                                                                            —  Wees zou goed dezen man aan
                                                                                                                  van Roman, alleenhebt gij deB's gedeel-
                                                                                                                  tely'k uitgekrabd. Verder hebt go een
  — Maar daaruit zou volgen       groote flesch morphine. Die Barnes maar ee'js voorbereiden. Gij zult het           komen, zeide Holmes tot den beambte,      te houden, wegens diefstal in de Spaar-    briefje geschreven en in den zak van
  —  Dat een ander dien brief geschre- is zeker afschaffer. Zie maar eens beter dof-n dia ik.                    terwijl hij belde.               bank.                     Romans jas gestopt. Overigens hebt
ven heeft, wilt ge zeggen ? Misschien wat flesschen melk. Een zeer ver-
wel. Komaan, wij moeten spoedig op' standig jongeling. Gaat ge mee, Wat-          —
                                            Ik begrijp er niets van. Waar
                                         is die F.coman. dan?
                                                                      — Mijnheer Barnes is niet te spreken,
                                                                   riep eene stem van boven.
                                                                                            Barnes strekte gelaten zyne handen
                                                                                           uit, toen de commissaris zyne boeien
                                                                                                                   gij zijne hand slecht nagemaakt, dat
                                                                                                                   was onvoorzichtig. De vergelijking
weg.
  Na met merkwaardige snelheid ge-
                     son, ik heb het al gezien, wij zyn hier
                     dicht bij Robbers, niet waar?           —
                                            Mier z^n wy' by' zjjne vrouw,
                                         zeide mijn wriend droog, terwijl hij
                                                                      — O, dat geldt voor ons niet, zeide
                                                                    Holmes. Hier is de kamer, nietwaar,
                                                                                           voor den dag haalde. Hij wierp alleen
                                                                                           een blik van machtelooze woede op
                                                                                                                  met uw briefje heeft mij veel geleerd.
                                                                                                                  Nu blyft alleen de vraag waar is
luncht te hebben, stak hy' zyn revol-
ver in den zak.
                       — Bedoelt gij dien handelaar in beid?.
                     ly'ken ?
                                              —                     juffrouw ?
                                                                     Wij traden binnen. Barnes, een lang
                                                                                           Holmes.
                                                                                            —  Maak u niet kwaad, zeide my'n
                                                                                                                  Roman ?
                                                                                                                    Barnes was verpletterd in een stoel
 —  Ik heb goede hoop, Watson, zeide    —                     Mevr. Roman, zeide Holmes, toen
                         Ja, en in geraamten, armen, wij by onze cliënte binnentraden, ik
hij, terwijl wij heengingen. Wij gaan beenen, enfin, al wat een weetgierig ge\üof te
                                               kunnen bewyzen, dat uw
                                                                   jongeling, met een gunstig uiterlijk,
                                                                   trad toornig op ons toe.
                                                                                           vriend goedig. Ik moet zeggen, uw
                                                                                           plan was geniaal, en ik heb het met
                                                                                                                  achterover gevallen en scheen een
                                                                                                                  vaag denkbeeld te hebben, datHolmes
eerst eens naar mijnheer Barnes.     geneesheer of student maar verlangen n\an onschuldig
  Het huis, waar deze woonde, was kan. Wij gaan er eens heen.                    was. Hoe, zal ik u
                                         voorloopig nog maar niet vertellen.
                                                                      — Pardon, zeide mijn vriend. Mijn
                                                                   naam is Sherlock Holmes, die hier is
                                                                                           veel genoegen gevolgd. Gij hebtRoman
                                                                                           acht dagen verborgen gehouden, en
                                                                                                                  de duivel was of ten minste daarmee
                                                                                                                  verwant. Hy' mompelde, dat Roman
een oud, vervallen gebouw in eene       —Wat drommels heeft die er mee
                                              —
                                            O, mynheer Holmes, hoe zal ik         mijnheer Watson. Wjj zyn vrienden       hem zoolang met melk gevoed- Verder      op zyn slaapkamer te bed lag.
achterbuurt.
 —  Een raar verblijf voor een stu-
                     te stellen?
                       —Gij zult het gauw weten. Daar
                                         *u ooit kunnen danken- Ik wist het,
                                         dat hy' nooit zoo iets zou kunnen doen ;
                                                                   van Mevr. Roman en komen u om
                                                                    eenige inlichtingen verzoeken.
                                                                                           hebt gij, zyne kleeren aangetrokken,
                                                                                           ge zijt verleden Zaterdag-avond naar
                                                                                                                   —  Dat dacht ik wel. Nu Watson
                                                                                                                  ik geloof dat ik verder de zaak het
dent, zeide Holmes. Wy' zullen nog zijn wij er al. Bonjour, Robbers, gaan ik heb niet aan hem getwijfeld, hoe
maar niet bellen. De achterkant moet de zaken goed ?                                            — Nu gij er eenmaal zyt, gaat zit-
                                                                   ten, heeren. Gij vindt my hier in een
                                                                                           de Bank gewandeld, hebt met Romans
                                                                                           sleutel de brandkast geopend en uwe
                                                                                                                  best aan u kan toevertrouwen. Het
                                                                                                                  zal wel het aangenaamste deel van
op de Theems uitkomen. Dat moet ik
eerst eens zien.             mes.
                       — 't Schikt nogal, mijnheer Hol-
                                         smartelijk en hoe vreemd het ook is
                                         wat ik ondervonden heb.
                                          Zij zweeg even en ging toen eenigs-
                                                                    schrikkelen rommel. Daarom had ik
                                                                    gezegd niet thuis te zijn. De zelfmoord
                                                                                           kans waargenomen. Ge waart zoo
                                                                                           verstandig, niet tegen de vrouw van
                                                                                                                  onze taak zijn, mevr. Roman voor te
                                                                                                                  bereiden op het weerzien van haren
  Wij gingen door een ander steegje,     — Ja, maar alle klanten zijn niet. zins beschroomd voort:                van mijnen vriend heeft mijne zenuwen     den portier te spreken, want dan zou      echtgenoot. Ik heb geen tijd meer.
tot wij aan eene brug over de rivier tevreden, mynheer Barnes pruttelt over
kwamen.                                          —
                                            Mynheer Holmes',
                     dat lijk, dat gy hem verleden week eerder moeten zeggen, ik hadik ben
                                                           het u      in de war gebracht, en ik ben mijn
                                                                   boeltje aan 't inpakken, om in een
                                                                                           uwe stem u verraden hebben. Maar
                                                                                           zijn stap hebt ge niet onverdienstelijk
 —   Juist, daar woont hij, schilder- geleverd hebt.
                       —
                                                       maar
                                         onbemiddeld en ik zou iwoit naar ver-        reisje wat afleiding te zoeken.        nagebootst.
                                                                                            —
                                                                                                                           —o—
achtig, hé, die huizen opreizende uit     Het was toch juist de lengte, dienste...,                          — Dat kan ik zeer goed begrijpen,        Maar dat lijk, dat opgevischt
 wel orer pech klagen. Na in de derde nacht de deur al uit gesleept had"
 afdeeling van den wedstrijd te Amster-    toen bleef hij een weinig angstig in de
                                           —   was raadzaam dat veelvuldige garopp
                                              niet te doen hooren; de Paus is de
                                                                      Toekoe Oamar gestel l, maar dur.'t nie-
                                                                      mand dien te verdionen.
                                                                                             matigen concurrent (geen dcodende) in      wedn. eerst v. Virginie M C. Tb. Msjoie
 dam gezongen te hebben, keerden zij nabijheid van den deurwaarder, die met        Paus van allen en Z fl. gaf in anderen                            de ooöperat'e zien, en wanneer het zoude    en daarna van Constantia Tb. J. van
                                                                       Te Loheng wordt een bivak gebouwd
                                                                                                                         ——
 per stoomboot huiswaarts. O, jammer, zeldzamen takt zich van zjjn moeiljjke        vorm terug hetgeen de 10 gebr. len
                                                                                             gebeuren, het mogen bakkers, slager» of     Gils 79 j.   Petrns C. G. van Hoof
 de boot liep aan den «-rond en kwam     taak kweet en door zija kalme honding
 vjjf nur te laat te Wormerveer aau. er veel too bijbracht, dat de wreede
                                              behelpen. Wil men recht, men moet
                                              beginnen met plicht, daarom moet de
                                                                      voor een bataljon ; zoodra dit gereed en
                                                                      betrokken is, wordt de bezetting van
                                                                      Lepong teruggebracht tot een compagnie
                                                                                             wat ooi zijn, die de werklieden zonden
                                                                                             afzetten door te hooge prijzen te heffen,
                                                                                             de coöperatie moet zulk» beletten en pal
                                                                                                                     10 m.   Wilhelmus v. Abeelen 71 j.
                                                                                                                     Bernirdus P. ». Roesscl echtg. v Jo- —
 Hier wachtte do zangers de blijde tij- lombardhouder geen pak slaag opliep.        beroemde encycliek opgevolgd worden      en die van Lokrga tot 50 bajonetten.                              hanna M.« v. R:el 43 j.— Angustinus
 ding, dat zij in de derde afdeeling een     Aan galgenhumor ontbrak het natuur-    door daden, daden vaa plicht en liefde.                           staan tegenover zulke commercieële pa-      Govers 2j.
                                                                      Het geheel komt dan onder bevel van      rasieten.
 eersten prijs hadden gewonnen. De ver-    lijk ook niet en daar deden vooral de     Spreker stelt tegenover de actie van de    den luitenant-kolonel Willems.
 eeniging moest dus naar Amsterdam mannen aan mede, als de helpers van            volksbonden, do actie der socialisten,                             Immer» „loodrechte vriend" ge ziet
 terug, om in den eere-wedstrjjd op den deurwaarder de ellendigste panden          welke zich geen christenen noamen en                            wel dat wjj u niet willen doemen, maar         MARKTBERICHTEN.
 Zondag-avond meê to zingen. Deze keer aan de omstanders vertoonden, als zoo-        nog minder zjjn dan de heidenen der               SPORT.           alléén woeker en willekeur willen tegen       's-Bosch. 23 Nov. Prjjs der boter
 zou 't zeker niet de stoomboot zjjn, die veel stomme teekenen van de bittero        oudheid, die nog aan een gelukkig voort-                           gaan; immer» het gaat niet aan, wan-      f 0.90, f 1,06.
 ze van Wormerveer naar Amsterdam armoede die de eigenaars gedwongen                                            Wielrijden.          neer b. v. een arme, arme wever een
                                               bestaan der ziel geloofden. De actie                            blauwen maandag slager is, hjj reeds        Heusden 20 Nov. Prijs der boter
 zou brengen. Dit was te onbetrouw-      had op dio laatste onmisbare voorwerpen   der socialisten is om den mensch op een     Men meldt uit Arnhem :                                    f 0,95 f 1,03.
 baar ! Dan maar met den trom. 's Mor-                                                    In de maand Juli dezes j»ars is een     een „ponnyke" bezit, en toch is zulks
                        nog een pair stuivers te leenen. De      dwaalspoor te brongen zonder God en                                                       Mil 20 Nov. Prijs der boter op de
                                                                      verordening betreffande het wielrjjden op   geen zeldzaamheid in Tilburg; een wever
 gens nog eens goed geoefend en dan kachel met gebarste pot van schelen           godsdienst en hem voor te sj iegelen een                           ten onzent bezit en houdt slechts        nieuwe botermijn f 0,84 f 1,12. De ge-
 't beste beentje vooruit gezet.       Dirk werd begroet met de opmerking,      paradijs op aarde. De Pans echter kent    de openbare straten in den Raad behan-                             middelde prijs was f 1,01.
   Maar ojé, aan de Hembrug kreeg de dat Dirk warmer werd van een halve kan        geene utopieën maar wijst den christen    deld, m*ar aangehouden vooral naar      een...... kruiwagen !!!.... hiermede willen     Verkocht 5190 K.G.
 trein vertraging en moesten de zangers jenever dan zijne heele familie van een       rijk en arm, heer en knecht op zyne      aanleiding van een adres van het hoofd-    v. ij niet zeggen dat iemand op denzelfden
                                                                                                                       Uden 22 Nov. Prijs der boter
 t /ree-en- een-half nar wachten.       heel mud koen. En een wollen deken      plichten om daardoor te komen tot zjjne    bestuur van den A. N. W. B. In dit       maatschappelijken sport moet blijven      f 0,88 f 1,10.
   Vjjf uur op bet water, toen de helft met paar groote gaten er in gaf een                               adres word vooral aangedrongen om in      staan in zjjn positie, neen ! dit zij verre.
                                              rechten hun voorhoudende eene geluk-                             Verbeterin-, positionncele zelfverheffing,     Aangevoerd 1101 K.G.
 van dien tijd in een toohtigen trein......  werkeloozen huisvader de schampere uit-   zalige eeuwigheid. Dit is, zegt spreker,    de verordening ook een bepaling op te
Ze kwamen ten slotte te Amsterdam drukking in den mond, dat hij „dat ding                                 nomen ter bescherming van wielrijders.     juichen wjj van eenieder van harte toe,
                                              wel een z. f. wissel op do eeuwigheid,                            maar zulks moet niet langs oneerlijke,
aan, maar de een si meer verkouden maar weggedaan had omdat zijn kinde-           maar een welke door Christus niet zal     In het ontwerp, thans nan den Raad
 dan de ander.                ren er verkouden onder werden van den
                       tocht.'' Een ander liefhebbende echtge
                                               worden geprotesteerd. Met en door
                                               liefde zijn plicht doende en zoo navolgende
                                                                      aangeboden, is het volgende artikel
                                                                      voorgesteld:
                                                                                             onbillpe en onrechtvaardige wjjzo ge-
                                                                                             schieden. Op zolk eene manier coöpe-
                                                                                             ratie irgevcerd, zooals wij bedoelen, is
                                                                                                                         AVDERTENTIEN
   Eenige da-gen geleden is de heer J. noot vleide zijn vrouw door de openlijke      Christus en Dien Kekrniat zei ons een      „Op den openbaren -reg, waarop, ir-
K. W., adj. iaspectenr eener levensver-                                                  gevolgn de bepalingen dezer verordening,    nnitig, laat staan verderfelijk, en kan
                        mededeelitig dat het bij hfm thuis zoo    heerlijk*l rpnwigbei"* hpiorgm.                               nrre bewering nooit of te Dimmer opgaan
zekering-maatschappij en agent eener zindelijk was dat ze we! van den vloer           De heerlijke sn hoogst leerrijke rede-   het rijwielverkeer is geoorloofd, is iedere
                                                                                             vriend, dat daardoor het socialirme zou     if f overleed heden droefheijf,#)
                                                                                                                     9
                                                                                                                        Tot onze ai«pe
 veeverzekering-maatschappij, wonende in konden eten, waarom hjj dan ook op         voering hier en daar doorweven van      voetganger en iedere bestuurder vvv                                  T       zacht, en    9
 de Schrans onder Hnizum, bij Leeuwar-
 den spoorloos verdwenen.
                       zijn laatsten verjaardag
                                    —   oen mensch
                       komt dan toch op zyn verjaardag wel
                                               gezonden hnmor welke tevens ook deed
                                               govoelen het scherpe ontleedmes dat de
                                                                      een rjj- of voertuig verplicht om, op het
                                                                      daartoe door een berijder van een rijwiel
                                                                                             worden voortgeplant.
                                                                                               Do grondslag tot eene coöperatie,
                                                                                             als de door ons bedoelde, werd onge-
                                                                                                                     ft kalm.
                                                                                                                     a ziekte,
                                                                                                                            na eene korstondige
                                                                                                                            tijdig voorzien van de  9
                                                                                                                                        Z
                                                                                                                                        \
                                                                                                                     "'
   Vooraf had hij nog van eenige Leen-   een fpstja toe, nietwaar, meneer ? zei     wonde zuivert van hot bedorven, word     door middel van een signaal kenbaar                                 laatsteH.H. Sacramenten, onze
                                      —                                                       veer 35 jaren geleden te Rochdale (in

                                                                                                                                        "
 waarder ingezetenen op sluwe wjjze gel-    hij tegen den deurwaarder    die manke  meermalen luide toegejuicht en gaf       gemaakt verlangm, rechts nit te wijken,                               innig geliefde Vader, Behuwd-
                                                                                             Engeland) gelegd door eenige arbeiders,     9 en
 den weten machtig te worden.        tafel ook maar achter de schuine deur     spreker de zekerheid dat zijne woorden    zoodat voor (?ezo eene behoorljjke ruimte
                                                                                             die opmerken , welke groote winsen           Grootvader          ft
   Hij heeft vronw en kinderen achter-
 gelaten.
                        had gebracht.
                         Een vronw werd nog bespot, toen üij
                                              nut zullen stichten. De voorzitter dankte
                                              in hartelijke woorden den spreker en riep
                                                                      overbljjve.
                                                                       „Het is verboden den berjjder van een    door kleine winkeliers werden pemnskt      9       de Heer        9
                                                                                                                     9 Johannes Cornelis Jansen
  Een gevangene in de bijzoaderc straf-
                       zuchtend heenging bij het zien opladen
                       van eenige splinternieuwe bottines, zooals
 gevangenis te Leeuwarden zou, wegens haar zoontje op een Zaterdagavond, toen
 het voortdurend maken van rumoer, uit zjjn vader weer dronken en zonder geld
                                               Z.Eerw. een spoedig tot weerzion toe.
                                                De vergadering werd door vele nota-
                                               belen bijgewoond, en behalru door den
                                              Eerw. heer adviseur nog door eenige
                                                                      rijwiel op den openbaren weg in het rijden
                                                                      te belemmeren.
                                                                       „Overtreding wordt gestraft met hech-
                                                                      tenis van ten hoogste zes dagen of
                                                                                             en hoe slecht dikwijls de geleverde
                                                                                             benoodigdheden waren. Zooook zien
                                                                                             wij in onze omgeving eenvoudige werk-
                                                                                             lieden met een gezin van 4of 5 kinde-
                                                                                             ren heerlijk, met een winkeltje slechts,
                                                                                                                     "
                                                                                                                     9
                                                                                                                     9
                                                                                                                        in r'en ouderdom van bijna 80 w
                                                                                                                        jaar.  .
                                                                                                                        CLARA LENAERTS-
                                                                                                                                       9
                                                                                                                                       ft
                                                                                                                                        "
zjjne cel naar een der strafccllen worden was thuisgekomen, van een uitstalling                              geldboete van ten hoogste vijfentwintig
                                              eenige andero Eerw heeren geesteljjken.                            door de wereld komen. Zulks zeggen       9             Jansen. 9
 overgebracht. D-ar hij zich hiertegen had weggekaapt en daar had verkocht           Des avonds werd het feest voortgezet.    gulden."
                                                                                                                     £   HENRILENAERTS        Z
 verzette, wilden eenige bewanrders cich
                  —     —   met recht van wederinkoop 1!   —   De afdeeling zang onder directie van       De in het vorige ontwerp mogeljjk      wjj wederom niet nit jaloezie, aan-
                                                                                                                                en Kinderen.

                                                                                                                     "
 van hem meester maken, toen hjj,                                                                             gaande die menschen, m&ar alléén om                          m
                     hjj voor welk misdrjjf hjj thans nog in de    den heer Van Miert en voordrachten       gesteld verbeurdverklaring van het rijwiel                            MATHILDA JANSEN_
 was met kleermakerswerk bezig, on- —
 verhoeds eene bij de naaimachino liggende
                        gevangenis zat.
                         Zoo ging het de beido dagen onop-
                                              onder directie van den heer P. Put,
                                              verschafcen den leden en donateurs (ook
                                                                      is niet gehandhaafd.             aan te toonen, dat met „winkelen" nog
                                                                                             veel geld verdiend wordt.
                                                                                               Door welke middelen kan de werkman
                                                                                                                     ft       Religieuse. 9
                                                                                                                     9 AUGUSTINE JURGENS- ft
 schaar greep en daarmede den hoofdbe-    houdelijk voort met meer of min schok-    thans waren Eerw. heeren geestelijken                                                     ft         Jansen. m\
                                                                       INGEZONDEN STUKKEN.             op de eerste plaats zijne positie dan
 waarder P. eene wonde in de linkerzijde, kende tooneelcn en de man, die zich bjj
 bjj een der ribben, toebracht. De andere elk armzalig meubel- of klecdingstuk
                                              en notabelen tegenwoordig) een paar                              verbeteren? Niet door revolutie d. w. z.    Z JAN JURGENS
 bewaarders wisten hem nu spoedig mees-
 ter te worden, waarna hij naar de -, oor inneren hoeveelellende en tranen daaraan
 hem bestemde strafcel werd overge-
                        dat te voorschijn kwam, wel moest her-
                       kleefden, bleef koud en gevoelloos de
                                              uur van ontspanning door onvermengd
                                              geno*. Zoowel zangers als zij die voor-
                                              drachten hielden, kweten zich met eer
                                                                      Buiten verantwoordelijkheid van
                                                                            Redactie.

                                                                            Coöperatie.
                                                                                          de  docr geweldadige omkeering van den
                                                                                             bestaanden toestand, want mochten soms
                                                                                             de ontketende hartstochten erin geslaagd    " JOFEF JANSEN
                                                                                                                     9 ROSALIE JANSEN.
                                                                                                                              en Kinderen.
                                                                                                                                    9
                                                                                                                                    ft
                                                                                                                                        '
 bracht.                    geheele ontruiming bijwonen, opdat er
                                              van hunre taak; met recht komt hun
                                                                       De Goirlesche Coöperatie staat aan     zjjr, plotseling reeds lang gevestigde     ft ADOLF JANSEN.       A
                                              allen een warm woord van     hulde en                          toestanden onderstboven te werpen, vol-      ALBERT JANSEN.
                                                                                                                     £ Tilburg, 21 Nov. 1897.
   De wonde bleek gelukkig niet gevaarlijk toch niets verloren zon gaan, en liep     dank toe.                   hevige aanvallen bloot: men besohiet,
                                                                                             gende jaren vernietigden steeds de uit-
 te zjjn; dn schaar stuitte op de rib af. achter den laatsten wagen, die zjjne                               bemurt, bebombardeert haar en tracht                              g|
 De wonde werd spoedig verbonden en schatten wegvoerde, zoo blijmoedig en           TURNHOUT, 20 Nov. Onlangs kwam                               werksolen die hevige beroeringen in de
                                                                      ze, zoo mogelijk, stormenderhand in te     maatschappij, terwjjl de mensch terng-
 de bewaarder beweegt zich reeds weder tevreden glimlachende heen, alsof de        zich in de Paterßstraat alhier, een Ho<-    nemen. Nu eens noemen zich de ver-
 langzaam op straat              scheldwoorden en verwenechingen, die     lander vestigen met zjjn huisgezin. Die    momde generaalp, die haar met hunne
                                                                                             schrikie voor hetgeen hij in die oogen-     IToor de vele blijken van belangstel-
                                                                                             blikkcn van razernij gedaan had.
     Liefhebbers van Champagne.
                       over hem uitgebraakt werdei', erenvele
                        heilwenschen en zegenbedon waren. Van
                                              man had in Tilburg, waar hjj woon-
                                              achtig was en herberg hield, een revol-
                                                                                        ,
                                                                      vergiftige pijlen zoeken te treffen met
                                                                      r'en pseudot iem „Aziotns" „Philodemna"
                                                                                               Neen werkeljjk ingrijpende veranderin-
                                                                                                                     I ling, ondervonden bij h< t overlijden
                                                                                                                      van onzen gelief Jen Echtgenooten
   Het personeel van een goederentrein deze buitenwijk aan de zuidzijde dor stad     verschot gelost op eenige klanten, en                             gen worden langzaam voorbereid. Door      Vader
 der Staatsspoorwegen, dienstdoende op ia hjj thans naar een dergelijke aan de                              dan wederom „een vriend van waarheid     welke middelen dan ? Door eene coö-
                                              een hunner in de zijde getroffen. De      en recht,' „X" of „eenige echte Goor-                                    den Peer
 de lijn Utrecht—Boxtel, is ter beschikking noordzijde getrokken en maakt daar       man nam de wijk naar Turnhout, waar                             peratie die matig maar niet doodend
 Tan de justitie gesteld. Hoofdconduc-                           hij nu zijne nering wilde voortzetten.
                                                                      lescbe werklieden", maar het komt ons
                                                                                             werkt voor de neringdoenden.                 P J VAN RIEL,
                       thans de Zeedijk onveilig.                                  eenigszins voor, dat al die angelpylen uit     Vriend iets moet ons nog van't hart:    betuigen wij onzen hartelijken dank.
 teur, conducteurs en remmers hadden       Deze ontruiming van dit „stille pand-   Maar zie, op zekeren dag stapten bier     dorzelfden hoek, van een en hetzelfde                                 Wed. J. v. RIEL-Mulders
 gedronken van aan hunne zorg toever-
                        jeshuis"—   zooals we er hier sedert de
 trouwden Champagne. De ledige fles- opheffing van de zoogenaamde stads-
                                              een paar Hollandsche marechaussee af,
                                              die kwamen vernemen of de Tilburgsche
                                                                      Indiasnsche opperhoofd worden afgescho-
                                                                      ten. Wees niet beducht, sta pal, o
                                                                                             Gij schrijft veel over socialisme en
                                                                                             anarchisme en wat dies meer zij, en
                                                                                             geloof je me, dat    een flinke propa-    Tilburg, 20 Nov. '97.
                                                                                                                                 en Kinderen.
 schen lagen langs de lijn. Een rommer bank van leening talloos vele hebben        vluchteling zich hier niet schuil hield.    Goorlesche coöperatie l ga roedig voort
 heeft de zaak aan het licht gebracht.
                       —  heeft bjj de weinige getuigen de over-  Terzelvertijd werd de uitlevering ge-     op den goeden ingeslagen weg, in en
                                                                                             gandist en bevorderaar daarvoor zjjt 1! ??
                                                                                             door de ontevredenheid onder de laagste        acte, verleden voor Notaris BREDA
                       tuiging versier, t, dat het wenscheljjk is
   Het is gebleken dat beide personen, hoe eer hoe liever de hulpbehoevende
 die in het kantoor van de firma J. P. stadgenooten door een betere regeling
                                              vraagd van den betichte. De man werd
                                              aangehouden en naar Brussel overge-
                                              bracht, waar hij ter beschikking van de
                                                                      buiten uwe gemeente stelt ge met den
                                                                      dsg meer aanhangers die uwe vrucht-
                                                                      bare werken gadeslaan rn sympatbiser-
                                                                                             stond gaande te maken en op te wek-
                                                                                             ken ; en de epitheta's R. C. voor de
                                                                                                                     BÜberte Ointerwijk, den 16 Novem-
                                                                                                                          1897, is door ADRIAAN
 Wijers te Dordrecht inbraak gepleegd van het lombardwezen, tegen geweten-         openbare veiligheid werd gesteld. Doch,                           er operatie „Rernm Novarum" geplaatst      BERKELMANS, FRANCIS BERKEL-
 en reeds eene volledige bekentenis afge-                                                 ren; gaat voort met den armen werkman     drukken D al oven zwaar op 't hart       MANS, GERARDUS BERKELMANS,
                       looze opkoopers in bescherming te       dezer dagen werd door den Bestuurder      stoffelijk en zedelijk te stennen, en be-
 legd hebben, in Duitschland reeds meer-                          der openbare veiligheid bevel gegeven                             als het „kruis bjj de afgevallen Engelen    ADRIANUS BERKELMANS Fraccis-
                       nemen.                                            denk, wanneer gij den pro'etariër in     en zulke „vrienden" denken bij eene       zoon, allen Schoenmakers, ADRIANA
 malen wegens diefstal zijn veroordeeld,                          dat al de leden van dat Hollandsch       bet stoffelijke opbeurt, opheft, gij onbe-
en ook dat zij de daders zijn van den Dins-                         huisgezin vóór 16 November het land                             Bisschoppelijke goedkeuring en eene Ko-     VAN HAAREN weduwe FRANCISCUS
 dag op Woensdag te Gorinchem gepleeg-      OISTEBWIJK, 23 Nov. 1897. Naar      moesten verlaten ofwel dat zij over de
                                                                      twistbaar aan zijn zedelijke en gods-     ninklijke begiftiging slechts aan „kla-     BERKELMANS. zonder beroep. MA-
                        wij vernemen zal op Maar.dag den 6                             dienstige verheffing arbeidt niet alleen,   tergoud :"..,. Is zulke taal niet echt      RIA BERKELMANS, zonder beroep,
 den diefstal met braak in het stations-                          grenzen moesten worden gezet, vooral-     maar ook het prcialistische zaad verstikt
 koffiehuis nabij de Ganzenpoort. E»n December a. s. des avonds te 6 nur,          eer het hoofd van het gezin werd uit-                            anarchistisch ? ?....              GERARDINA BERKELMANS, zonder
                                                                      dnt zoo kwistig in onze dagen in de                              beroep, en JOHANNA BERKELMANS,
 groot gedeelte van het aldaar gestolen in het lokaal van don heer van Opstal        geleverd.                   harten van den werkman wordt uitge-                     SIRENÜS.
 geld, pi. m. f 200, was nog in hun be-    eene voordracht worden gehouden na-       Dinsdag morgen trokken zes gendar-                            Tilburg, slachtmaand 1897.            zonder beroep, allen wonende teOis-
zit. Tevens werden nog op hen gevonden, mens den NationalenZuiderzeebond door                               strooid.                                            terwijk, aangegaan: eene "Ven-
                                              men en een viertal politieagenten met      Want immers het is eene axioma hoe
 twee zilveren horloges (die abusief als don WelEd. heer W. A, Coolen.           een rijtuig en eenen verhuiswagen naar                                                    nootschap tot den handel in Ma-
 gouden waren gesignaleerd) en eenige                            de woning van de Hollandsche familie,
                                                                      beter het den werkman in het tijdelijke         BEKENDMAKING.             nufacturen en Koloniale Wa-
                         BREDA, 21 Nov. Het was heden                               gaat, des te meer tevreden bjj zyn zal, en   Burgemeester en Wethouders van Tilburg     ren en verder in Huiden,
ancere voorwerpen van waarde (een feest in den R K. Vo'ksbond alhier.            ten einde heel dat boeltje op te ruimen.  het is vooral de ontevredenheid welke het     ontvangen hebbende een verzoekschrift van:
 gouden medaillon enz.), mede van dien Welk feest zijo grootste aantrekkelijkheid       Toen men echter de hand aan de                               F. Smits v. d. Hout, strekkende tot het be-  Leder, Schoenen, Laarzen,
                                                                    tocialistische leger zoo sterk doet aan-     komen van vergunning om op perceel sectie    benevens tot de uitoefening
 diefstal afkomstig.             verwieif door het optreden van den      meubels stak. werd een akte op zegel
                                                                    groeien, maar geen coöperatie: werd
  Eigenaardig is dat de diefstal te Gorin- Z.Eerw. pater fr. v. Kerkhoff als feest-    voor den dag gehaald, waarin was ver-                            D No 1979 1980 Haringseind onder deze ge-    der Leerlooierij en Schoen-
                                                                    dit maar beter door do fabrikanten en       meente, opterichten eene runds- en varkens-   makerij en verder alles wat
 chem onder dezelfde omstandigheden redenaar. Des morgens was in de Kathe-         meld dat de meubels aan een gehuwden    andere werkgevers begrepen door den        shchterij.
heeft plaatß gehad als die bij den heer draal de H. Mis opgedragen voor de         zoon behoorden, die hier in de bnurt                              Gelet op de wet van 2 Juni 1875, (Staatsblad  tot dien handel of affaires
 Wijers; ook daar verschafte zij zich toe- overleden en levende leden van den        woonde en tegen wien geen mandaat     werkman den kost te verschaffen en het      No. 95), brengen ter kennis van het publiek   behoort ;
 gang tot hot koffiehuis door het uitsnij- bond en waren omstreeks een twee-hon-                            individualisme of egoisme wat minder in      dat op Dinsdag den 7 December a. s., des      De Vennootschap zal gevestigd zijn
                                              van nitlevering was afgegeven.       practjjk te brengen : gaat voort zoo roe-
 den eener ruit, die zij op straat neer-                            De verhuiswagen maakte thans rechts-                           voormiddags ten 11 ure, in de gewone Ver-    te Oisterwijk onder de Firma
                       derdtal leden genaderd tot de H Tafel.                          pen wij u toe met de stofdeeltjes die om     gaderzaal op het Stadhuis gelegenheid zal
zetten.

                                                                                                                     l ïï A. BERKELMANS".
                       De feestvergadering werd ten half een     omkeer on men had nn niets anders te    de goudzuil heen en weer dwarrelen op      worden gegeven om ten hunnen overstaan
  De beide inbrekers zyn naar het huis ure geopend door den voorzitter, den        doen dan de bewoners in het rijtuig    te heffen, en weest verzekerd, dat wij      bezwaren tegen het oprichten van genoemde
ven bewaring overgebracht, ter beschik-    heer W. Mentink met eenige woorden      te doen piaats nemen en den weg naar    vast aaneengesloten om u staan, om
                                                                                             inrichting in te brengen.
king der justitie.        (D. Ct.)   van welkom waarna de zangafdoeling      de grenzen in te slaan.
                                                                    de vergiftige venjjnachtige pijler, welke
                                                                                              Dat daarbij zoowel bovengemelde verzoeker
                                               Doch, de toebereidtelen voor de rei»                            als zij, diebezwaien daartegen wenschen in     Zij is aangegaan voor den tijd van
                       onder directie van den heer J. van                            men op u afschiet op te vangen en ze       te brengen, in de gelegenheid zullen gesteld   5 achtereenvolgende jaren en wordt
   Men schrjjft nit Utrecht aan de Miert een paar nummers ten gehoore           duurden nren en uren, onder weenen     snerpend op uwe tegenstanders neer te       worden de bezwaren mondeling en schriftelijk
M R. C:                                           on getraan.                                         toe te lichten.                 geacht een aanvang te hebben geno-
                       bracht o. a. een stuk van den directeur                          doen komen.                                            men den 16 November jongstleden ;
  De laatste dagen der vorige week had getiteld De Kerk on waarin een kinder-        En, toen eindelijk de Hollandsche                              Dat zoowel de verzoeker als zij, die be-
een onzer deurwaarders een lang niet koor medewerkte ook een paar heeren          familie in het rijtuig had plaats geno-    „Een vriend van waarheid ? en         zwaren inbrengen, gedurende drie dagen vóór     Ten minste één jaar vóór het afloo-
                                                                            pompoenklinkende epithe-
prettige karwei te verrichten.
   Op de Nootenboomenlaan, Achter Ab-
                       (bijv. de heeren Van Wely en Bank)
                                              gevoerd, kreeg de vronw een overval,
                                                                    recht (?)
                                                                            ''
                                              men om naar Baarle-Nassau te worden ta'» welke het substantief vriend doen          het tijdstip hierboven genoemd, op de
                                                                                             Secretarie der Gemeente van de ter zake
                                                                                                                     pen van den termrjn van 5 jaren zal
                                                                                                                     door een of meer der Vennooten schrif-
                       verleende bjj deze uitvoering hun schoone                                                 ingekomen schrifturen kunnen kennis nemen.
 stede, eene door een meerendeels behoef-   stem. Een algemeen applaus was voor      zoodat zij nit het rijtnig gedragen en vergezellen : een waarheidslievendvriend I        Tilburg, den 23 November 1897.        telijke opzegging moeten geschieden
                                                                    en recht als een equatoriale zonnestraalI             Burgemeester en Wethouders    aan de overige Vennooten bij gebreke,
tige bevolking bewoonde bunrt, moest de den vervaardiger en zjjne zangers als        aanstonds geneeskundige hulp moest wil ons in een ademverliezend schrijven,
 gerechtelijke ontruiming van een paar hui-  een woord van hulde van de vergadering.    worden ingeroepen.                                                     Jansen       waarvan de duur der Vennootschap
                                                Het Hollandsche huishouden verblijft vertellen dat z'n dokter niet alleen ver-
                                                                    of beter op        Lechers, komen               De Secretari»        geacht wordt telken male weer met
zen plaats vinden, in gebruik en bewoond     Als nn betrad de alom gevierde                                    coöperatie                        F. VAN DER MARCK.
 door een Duitscher een der stamgasten pater van Kerkhoff het podium.            nn nog altijd in Turnhont, ondanks                                                      vijf jaren te zjjn verlengd.
                                              alle wettelijke, gerechtelijke en politie- derfelijk is, maar let wel... het socialisme                             Heeft een of meer der Vennooten
 m de getnigenkamer der arrondissements-     Heeren, mannen, bondsbroeders aldus                          ja zelfs het anarchisme aankweekt. Wij
rechtbank. Hy is de houder van een ving speker aan, het was mij een genoe-         maatregelen. Het bestuur der openbare begrijpen onzen vriend wel: (hoogstwaar-                                uit kracht van dit artikel de Vennoot-
 huis van verkoop met recht van weder- gen, in ow midden te mogen optreden,         veiligheid is van het gebenrde onder-                               BURGERLIJKE STAND              schap opgezegd, dan hebben de overige
                                                                    schijnlijk een neringdoende of bakker die       TILBURG
                                                                                                                     Vennooten het recht deze Vennoot-
inkoop, en de beide perceelen die ont- en toch huiverde ik er voor. Volgens         richt en men wacht nu verdere voor-    bjjgevolg niet anders dan éénzijdig en         Van 20 tot en met 23 Nov.
ruimd werden waren zoo vol panden, spreker bestond deze huivering hierin          schriften af.                                                                 schap op denzelfden voet tusschen hen
 dat do deurwaarder des Vrijdagsmiddags dat op volksvergaderingen zoo menig-         —                    partijdig zal optreden) immers door bet
                                                  Verl. Zondag 14 Nov. kwam in onze coöperatie-stelsel, wil hij zeggen, zonden
                                              stad zekere Victor Cointet aan, 29 jaar slagers en bakkers en wat dies meer zjj,
                                                                                              GEBOORTEN: Joannes D. z. van
                                                                                             Adrianus  v. d. Gevel en Anna Maria
                                                                                                                     te doen voortbestaan;
                                                                                                                       Van de teekening der Firma zijn
 met zyn helpers de oplading op groote maal wordt gesproken met woorden
 wgens begon, eerst na eenige ut en welke wel gaatjes vullen, doch weinig          oud, geboren te Salans, in den Jura mm of meer
                                              (Frankrijk) die zich voorgenomen heeft doemd, daardoor ondergang bij die ge-
                                                                            ten       worden
                                                                                             Broeken.  —  Petrns E. z. v. Johannes
                                                                                             v. Laarhoven en Johanna B. Stokker-
                                                                                                                     uitgesloten de komparanten MARIA
                                                                                                                  BERKELMANS, GERARDINA BER-
"rbeid op Zaterdag het werk voltooid of geen nut hebben, spreker wenschte
 h»d. De buren waren blijkbaar den dat niet te doen maar woorden te moeten         de reis rond de wereld te voet af te              zouden dan
                                                                    de ontevredenheid en onverschilligheid
                                                                                        „lvi"   mans. —  Elisabeth L. C. M. d. van KELMAMS en JOHANNA BERKEL
                                                                                             Cornelis H. Dekkers en Maria A. van    JiANS.
                                                                                                                                           ■


Duitscher niet zeer genegen en waren, spreken welke nut nalaten, ofschoon er
 in groote treepen getuigen van de wellicht woorden zullon geboord worden
                                              leggen. Op Zaterdag 2 Maart 1895, ontstaan en het socialisme
                                              om 4 ure namiddag, vertrok hij nit                    aankweeken :
                                                                    dat nit de ontevredenheid dcs werkmans
                                                                                             Djjck. —  Wilhelmus A.M. z. v. An-     Tot het opnemen of ter
                                                                                             tonius J. van de Wonw en Cornelia van gelden, het bezwaren ofleen
                                                                                                                                    geven
 gedwongen verhuizing, waarby zjj, of- gelijk aan harde noten. Spreker weerlegde
 schoon de orde niet ernstig verstoord het praatje „de volkbond is te Breda
                                              Parijs met slechts 1 frank op zak. het godsdienstlooze en
                                              Cointet is slechts 1 Meter 46 centimeter boren wordt, en een ongodsdienstig on-
                                              lang on slaapt onder de open lucht.
                                                                                 onverschillige ge-   Staats. —  Cornelia H. d. v. Johannes den van onroerende goederen tot de
                                                                                             C. J. Spgkers en Henrica M. Mallenr.   —
                                                                                                                                 vervreem-
                                                                                                                  Vennootschap behoorende, wordt toe-
werd, door allerlei weinig vleiende niet noodig, on het is maar een middel                               beschaamd men a tont prix socialist        Maria J. d. v. Gerardus v. d. Meer en   stemming van al de Vennooten ver-
uitroepen aan hnnnen wrevel lncht gaven. om de mannen nithuizig te maken. Hoe-
Nu eens word Kee luidkeels opmerkzaam     wel niet met den localentoestand bekend,
                                              Hjj bezit eene zeldzame verzameling af-  wordt hebben wij reeds gezegd en geven
                                              drukken van gemeentelijke zegels en wjj gaarne
                                              handteekens van ovorheidspersonen nit wij waken en werken daarvoor moeten
                                                                           toe, maar
                                                                                             Adriana P. Lnjjten.  —  Martinus F. J. eischt.
                                                                                             z. v. Martinns van Vugt en Adriana     Bij overlijden van ADRIAAN BER-
gemaakt, dat het haar trouwjapon was, moest sprakir de oprichting van den                                                        Aben. — Norbertus P. M. z v. Johan-
 die daar als oud vuil op de kar gegooid bond te Breda van ganscher harte toe-       verschillende landen welke bij door- tevredenheid (dat wil dat de algemeene
                                                                                 zeggen, de groote    nes Th v. d. Woun en Maria C. Smeul-
                                                                                                                  KELMAMS, komparant sub. lo ge-
                                                                                                                  noemd, hebben zijne erfgenamen het
werd, dan weer herkende een vrouw juichen; de sociale quaestie toch is niet
haar linnenkastje of haar tafel, en eon locaal en daarna bracht spreker hulde
                                              reisde. M. graaf de Merode-Westerloo massa de
                                              had zjjn reispas geteekend als Burge-          werkliedenpartij, zij die in de
                                              meester van Westerloo. Cointet had benedenste lage der maatschappij staan)
                                                                                             ders. —  Theodora A. M. d. v. Johannes recht in zijne plaats de Vennootschap
                                                                                             F. Spijkers en Johanna Roosan.   —
                                                                                                               Wil- met de overige Vennooten voort te
heftige scène ontstond er toen een huis- aan de mannen die te Breda den bond                              ineen plaats make voor algeheele         helmus C. z. v. Nicolaas v. d. Pot en zetten.
                                              onder andere ook aanbevelingsbrieven schilligheid en ontevredenheid; onver-
woeder de beide Zondagsche pakjes van oprichtten en steunden. Spreker roept den
haar zoontjes herkennende, die „de lille- steun in van alle katholieken te Breda      van M. generaal Brassine en van M. moet men                  derhalve
                                                                          met alle kracht die in ons is
                                                                                             Adriana M. Smulders.    — Anna M. A.
                                                                                                                   Slechts één zijner erfgenamen, waar-
                                                                                             d. v. Cornelis A. Franken en Huberta J. omtrent deze onderling zullen moeten
kert" beweerde reeds verkocht te hebben voor den bond opdat bij groeie. In een
'oen ze, een week of drie geleden, één taal, zoo rijk aan woordenkeus, zoo
                                              Eug. Brassine voor personen van Turn-   aan de
                                              hont. In de laatste dagen trok hjj geringen stoffelijke verbetering de zede-
                                                                          man gearbeid worden,
                                                                                      van den    v. Doormalen.  —  Wilhelmina A. d. v.
                                                                                                                  overeenkomen, of die
                                                                                             Godefridus A v. Gerwen eo Jacoba de zal zijn aangewezen, doorl den erflater
dag te laat kwam om door betaling van schoon aan stijl behandelt spreker ver-
de rente (één cent per gulden en per volgens het optreden der volksbonden
                                              door Westerloo, Gheel, Herenthals en Ijjke komt dan
                                              Turnhont. Van hier ging hij naar v. Immers wat van zelf, dat weegt, wij
                                              Holland en bij hoopte in 1902 de op-              het zwaarste
                                                                                     beloven
                                                                                        moet
                                                                                             Bree. —  Elisabeth C. M. d. v. Petras hebben de firma te
                                                                                             v. Rijsewijk en Johanna M. de Jong.—
                                                                                                                               z a het recht
                                                                                                                             teekenen.
                                                                                                                   Mocht een der andere Vennooten
week) hot recht op haar eigendom nog naar aanleiding der woorden van dr.                                aangepakt worden, en daarom coöperatie      Antonia A d. v. Woutherus v. Rooij gedurende den duur der Vennootschap
eenigen tiid te behouden.           Schaepman : „Ik wensch aan Nederland
  De „lillekert" deed alsof al deteeke- te geven het gildewezen, waarvan de
                                              gelegde taak en zjjne wedding te hebben ingevoerd, niet om de neringdoenden te
                                              gewonnen, welke hem recht zal geven doemen, maar tegen matigen prjjs den
                                                                                             en Anna C Cools.    — Henricus J. D. komen te overlijden,
                                                                                             M. z. v. Theodor F. J. Bodden en Jo-               dan zal de Ven-
non van verontwaardiging hem niet leden moeten uitmunten in godsdienst-
aangingen en werkte ijverig mede aan zin en kennis. Spr. schetst de bonden
                                              op eene premie van 200,000 frank. M. werkman degelijke levensmiddelen te
                                              Leflot maakte het portret \an dien zon-   verschaffen: de coöperatie moet waken
                                                                                             hanna M. Verbrugge.   —        nootschap tusschen de overige Ven-
                                                                                                           Anna M. H. nooten blrjven
                                                                                             F. d. v. Adam F. L. van Woerkum en            bestaan.
het uitdragen der goederen. Alleen toen als het gevolg van den zendbrief van
een der vrouwen zich door haar drift den Vader in Christus, den vooruitzien-
                                              derling en heeft dat Zondag tentoon- voor woeker, afzetterjj, slechte levens-
                                              gesteld.                  waren enz, de coöperatie moet immer
                                                                                             Cornelia A. de Bont.   — Joanna A. d.
                                                                                             v. Henricus de Beer en Maria van de       Heden      verkrijgbaar:
zoover Hét voeren dat zij met opgeheven den Pauß Leo XIII. Alle Pansen heb-                               een fatsoenlijken localen prjjs op 't oog    Sande.
vuisten voor hem ging staan en, hem pro- ben geijverd voor de schare, maar                                                                                 Versclie en warme MOSSE-
m oveerend tot „lilljjke stinkerd", op min voorgelicht door het Licht alleen Leo,   den
                                                     KOLONIËN           hebber, en vooral zorgen dat andore        OVERLEDEN: Adriana M. Kouwen-
                                                                                             berg echtg. v. Johannes J. Leenhouwers      LEN per portie; tevens ook per Kop
                                                                    „neringdoenden" nog een mensonwaardig
°f meer schreeuwerigen toon vroeg of opperpriester geschonken, wist den juis-
haar bloedkoralen ketting, dien hij ver- ten tjjd, waarin zulk een zendbrief in de
                                                       Afjeh.          bestaan hebben, dat zij een daggeld kun-
                                                Volgens den Atjeh correspondent van nen berekenen en hun yak niet vaarwel
                                                                                             39 j, — Adriana M. F. v. d. Wiel 1
                                                                                             m.— Norberta C. J. Donders 8 m.      —
                                                                                                                     verkrygbaar.   Aanbevelend,
                                                                                                                              HEXDBKKX.
leden jaar al heette verkocht te hebben wereld moest komen. Men noemt dezen         het Soer. Hbld. is er een blocdprijs behoeven te zeggen, enfin., de neringdoen-       Johannes Mutsaers eehtg. van Maria         Café „het wapen van Tilburg Heu-
"om» ook in dat kistje wa» „dat hjj van Paus den Pau» der werklieden, doch het       vu 20.000 dollars op het hoofd van den moeten een „zekeren schrik'' een           Schnitc 80 j.   —Johannes C. Jansen      velstraat.
      TE HUUR:                   GEVRAAGD:

                                     KOSTHEEREN, Tilburgsche Kantoor- & HandelsbedienfLen-Vereeniging                                                AANBESTEDING.
                                                                    "
                                                   «IËVRAA«JD     :
Gemeubileerde Zit- en Slaapkamers         een   net DA6MEISJE.                                         ü                                   O  0
      met Pension.
                                                  bij nette lieden.
  Brieven No 28 bureau dezer.

    TB    KOOP":
                         Te bevragen Bureau van dit blad.     Brieven letters W. D. bureau dezer.                   LE2IilGf      te houden
                                                                                                                     Burgemeester en Wethouders
                                                                                                                          van TILBURG, zullen

   Een  zoo  goed als
Comwallketel met Galloway-
               nieuwe
                         Koperslaoersknechts.          25 Gld. Belooning                 op DINSDAG 30 NOVEMBER a s., 's avonds ten 8 ure,
                                                                           in de zaal der Liedertafel „SOUVENIR DES MONTAGNARDS'',
                                                                                                                     op Woensdag 1 December a. s.,
                                                                                                                        dts voormiddags 11 uur,
                                                                                                                     ter Gemeente-Secretarie, ten behoeve
         buizen,           GEVRAAGD: voor vast werk,         voor dengene die een flink persoon aan                        door den WelEdelGeb. Heer                 der Gemeente-Gasfabriek
                       2 bekwame   Koperslajrcrs-        ren passende betrekking helpt
van ruim 60 M 3 V. O. 6 atm. met
                       knechts, ook bekend met Lood en       hetzij voor Bediende in Winkel                       B. DMKSTERHUIS,                           in het openbaar Aanbesteden :
appendages op Rijkskeur.
Vervaardigd door Gebrs. Deprez        Zinkwerken.                 of Magazijn, om te Reizen,
                                             of iets degelijks.
                                                                       Jjeeraar aan     de Rijks  Hoogere Burgerschool   „ Willem    Jl" te Tilburg.        BESTEK No I.
                        Zich te vervoegen bij SCHOENMA-
  Adres GEBRs. DEPREZ, Tilburg.      KERS-Marsé, Tilburg, Nieuwlandstr.      Brieven onder letters B. B. bureau               Onderwerp: Uit Tilb irg's verleden.                      Het leveren en stellen van
                                                                                                                      de compleete gegoten ijze-
                                             dezer.                       Toegankelijk voor H.H. Donateurs, Leden en door hen Geïntroduceerden             ren en stalen Monteering
Vee en Mobilair                  GEVRAAGD:                                                            Nam.ens het Bestuur,                  voor 5 ovens, een gegoten

                                             De Vroolijke Voordrager
                             EEN BEKWAAM                                                      JOHAN H. VOSSEN, Voorzitter.               ijzeren scrubber i-n eene
                                                                                                                      stalen kapconstructie met
    te Riel.                                                                                 A. VAN DEN BOSCH, le Secretaris.

Notaris SCHMID,
                         Slagersknecht,             is het nieuwste Voordrachtenboek met
                                                                       Tilburg, 23 November 1897.
                                                                                                      dakbedekking.
                                                                                                                      gegalvaniseerd ij zer e n


       te Gilze, zal
  op Woensdag 1 December,
                         loon naar bekwaamheid.
                        Zonder goede getuigschr. onnoodig
                       zich aan te melden.             Af)
                                              V
                                                  komieke Voordrachten, humoris-
                                                  tische coupletten, vrooüjkc scènes         P. J. Ditvoorst-Schrijvers,                 BESTEK No 2:
                                                                                                    De levering van de benen-
                                                                                                      digde houtenRoosters voor


                                             '’
                                                  enz , met en zonder zang, (heken-                          Nieuwland 872.   een scrubber.
    des voorm. om 10 vip,         Brieven letters Z. A. bureau dezer.
                                             A(1   de wijzen) en geschikt voor alle     Meubel-Fabriek.
btj de Kind. A. VERMEULEN te Riel,                                                                                    Voorwaarden met lichtdrukken zijn
                                                vroolijke partijen.
   Publiek Verkoopen :            EEN NET PERSOON                                               VOORRADIG : Eene schoone collectie     vana! Woendag 17 November
                                              INHOUD- Jan Halfcentje.  Een    -                                   voor Bestek No 1 a f 1,50 en voor


de Koeien, Karren, Ploppen,  jr^SJta^    ZETBAAS
                                wenscht als

                                        —
                                             roinmelzoodje. - De regisseur van
                                            — Naar 'tbal-mas-
                                             Bommelenbakkie.

                                           — — —
                                             qué-   Ik weet er alles van.
                                                   —
                                             vei kiezingsbode.   De kellner.
                                                               De
                                                               De
                                                                       Fantaisie -Meubeltjes                   Bestek No 2 a f 0,25 verkrijgbaar,
                                                                                                    ten kantore der Gemeente Gasfabriek,
                                                                                                    alwaar tevens nader gewenschte inlich-
Eggen, Koeketel, Paarden-^^sSïSH       in  Café, Bier- of Meubel-
                          een                  koopman in lucifers.    Mijn laatste            zeer geschikt voor St Meolaas-Cadeaux.     tingen worden verstrekt.

                                         —         — —
tuig en verder Landbouwgerief.        zaak GEPLAATST worden.
                                 te     Borg-    stuiver.    Vroolijke potpourri.         Aanbevelend,
 VOORTS: eenig Keukengerief, Ha-
ver, Hooi, Stroo, Krom- en Kniebus-
                       storting indien het geeischt wordt.
                              onder letters J H,
                        Brieven franco          — —   A 15....    Mijn Saartjelief.
                                                    —
                                             vroolijke soldaat.   Nahetsoufer.
                                                               De                       P. J. DITVOORST-SCHBIJVERS.                 AANBESTEDING.
sels, Kaf, Peren en Knolrapen.        aan denBoekhandelaar   J. VAN
                                    J.
                                              —
                                             De vroolijke student.   Zes trouwlus-
               —                                  ——                                       ST- NICOLAAS.
 Koopen tot en met f S   contant,    MASTRIGT, Arnhem.              tige juffers. — Levie Prikker.    De           WORDT GEVRAAGD :                                   Op Vrijdag 3 December e. k.
                                             kermis. — De struikroover.     Het
de overige met lo October 1898 mits
                                           ——                           EENE E. C DIENSTBODE,               van *f     uit-           zal de Aannemer VERSTE IJ NE
goede borgen.
 Alle koopers van Vee moeten 2 bor-     UITGEPAKT —                 verheugde mij.
                                               Ware liefde
                                                       Twee koppen koffie.
                                                       De vervelende dik-       van goede getuigen voorzien,een Bur- m^.. ;|^?P?j£ heden keu-
                                                                                          M^T%,        m
                                                                                                                          AANBESTEDEN :
gen stellen.                     eene
                             met    ruime keuze——     ke.
                                             rijke.
                                                 Jantje de knappe of Jantje de
                                                   De gevolgen van een veija-
                                                                       gerpot kunnende koken en tevens de
                                                                       huishoudelijke bezigheden kunnende
                                                                                          WÊs&^sfe*. "^WipnloQO Qpfll/ülQtl
                                                                                              /^ mbUlddMl IIMJItJII             De Glas- en Schilderwerken
       GROOTE             Wer- en Olieverf^ctiilWoozßn, De   — De =-rens-kommies —
                                             ringsfeesf.
                                              — raad van tante.    Een nieuw
                                                                       verrichten.
                                                                        Adres bij den Uitgever dezer Courant.
                                                                                               /ïlß^
                                                                                               P/Wj'H      IN
                                                                                                                      der in aanbouw zijnde
                                                                                                                      Kerk en Pastorie (Noord-
 Houtverkooping                  Voorbeeldeo, enz.           program..
                                               Dit geheele vroolijke boek wordt na              "                *u~-%=?Hr-~- Chocolade en            hoek) te Tilburg.
                                                                                              "-Ll^e&4~J& Suikerwerken.           Bestek en voorwaarden ter inzage

                                                                       Smeden en Timmerlieden «-sa*-;/r: ,
    op de Rozephoeven,                ZIE ET VLAG E.          ontvangst van postwissel a f 0 55 of        p    I       -p  i
                                                                                         ij
                                                                                                               Bfflter"  op het werk.
op Maandag 29 November 1897,           Tevens verkrijgbaar          ; van 11 blauwe postzegels franco toe-
     's namiddags 1 uur.         Letter- en Nummerstempels.          gezonden door
                                                                                                  Dagelijks Tombola.           j^TELIER VAN FIJNE~
  50,000 masten Mutaaerd,                                        J. D. VAN DIJK,                  GEVRAAGD,             Mij minzaam   aanbevelend,       Huis- en Eijtuigschildering enz.
gelegen in den Haarzekamp en Rui
tersheuvel.
Voor den heer J. ERVEN te Oirschot.
                           ANTOON DE JONG.
                       NIEUWLANDSTRAAT.
                                                    Uitgever, Groningen.
                                              2 stuks in ëéos besteld f 1.00, franco
                                             p post.
                                                                         KINDERWAGENTABR.EK.
                                                                                  L/UU-LÏS   & üie.
                                                                                                   P E BECX
                                                                                              Monumentstraat 250.
                                                                                                                       Aanbevelend,
                                                                                                                        ANTOON DKJONO.I Prachtige Blanke Vette ZEEUWSCHE OESTEES, allereerste soort. I
|                               C. B. EIGENRAAM, Vischhandel, Dordrecht.                                                                                   |
tegen
      Te Huur:
    half APRIL e. k.
                       Tilburgsche IJsclub             Nog
                                                 TE KOOP
                                                  in zeer goede staat zijnde
                                                               .          PHOTOGRAFIE                  HET BESTE CADEAU
                                                                                              voor het jonge volk, zijn
                                                                                                        alttid my'n
                                                                                              pakjes vreemde postzegels voor
                                                                                                                      Zoo even verschenen bij den Uit-
                                                                                                                     gever €r. BORt-r te Amsterdam, en
                                                                                                                     alom te bekomen,


een HEERENHUIS tolijksclie Algemeene Vergadering Kindemjwielen,
                                                                      M 764 NOORDHOEK M. 764
                                                                       6 Album portretten met proeren fl5O
                                                                      18  „       ,      „200
                                                                                              verzamelingen. Pakjes serie I h55 et.
                                                                                              Serie II met een fraai album k f 1 00
                                                                                                  AUG. VAN DE VELDE,
                                                                                                                     SINT NICOLAAS,
in de Willem-II straat, thans bewoond               OP
                                                 ten zeerste geschikt als          6 Cabinct portr.     „
                                                                                  proef „'i 50      Vondelkerkstraat 26.      Amsterdsm     zijn feest en gebruiken,
doe»r den Heer G. GIMBRÈRE.         Donderdag 25 November 1879,        SINT NICOLAAS-CADEAU.                    Aanbevelend,
                                                                                                                              door
 Te bevragen bij J. C. VAN DEff
HEUVEL.
                             's avonds ten 8 ure,
                       bovenzaal Café C. DE LAAT, Heuvel.
                                                  Alsmede gebruikte
                                           HEEEEN-EIJWIELEN,
                        Verplichte bijwoniüg op boeten van aan zeer lagen prijs.
                                                                         J. Heemskerk.                  VERSCHENEN ter BTOOM-
                                                                                               DRUKKERIJ „AURORA" St Lucirn-
                                                                                               stceg 14, te Amsterdam, en bij
                                                                                                                      JOËS A LEYDIS.
                                                                                                                          Kerkelijk Goedgekeurd.
                                                                                               alle Boekhandelaren veikrijgbaar:     140 bladz. post 80, op zwair getint
Origineele Condenspot            10 ets.                   Speciale inrichting tot het maken?
                                                                         Voor Grappenmakers.                HANDLEIDING              papier, met duidelijke letter gedrukt
                                  HET BESTUUR.     repareeren en émailleeren                                                            en versierd met ten reproductie van
      Patent HEINTZ                                van Rijwielen.                                               voor het maken van
                                                                                                                     een oude gravure. Prrjs ingenaaid
                                                                       Bij den boekhandelaar G. J. KUI-
                                MAGAZIJN          Aanbevelend,
                                                                      PER Ez. te Almelo is verkrijgbaar ge-                            f 0,90, gebonden in fraai linren
                                                                                                                     prachtband f 1,25, fr. p. post 10 ets.
                       „DE KLEINE WINST;                    M. VAN OSCH.              steld een boek getiteld:              Groot roy. 80, 110 bladzijden
                                                                                               met circa 150 illustratiën en Knip-    hooger.
                                            Wolstraat, TILBURG.

                                                                    Bi fiffllU GAST.
                                                                                               modellen in den tekst.            Dit boekje, in onderhoudenden vorm
                         809 HARIN&SEIND 809                                                                                  geschreven, bevat o. m. eene uitvoe-
                                                                                                  Bewerkt door den heer
                        Heden uitgepakt met eene prachtige   TE KOOP wegens plaatsgebrek                                           M. PEISER.            rige geschiedenis van het leven van
                       Collectie Kinderspeelgoedercn, Spoor-       tot spotprijs:                                         Directeur der Nederl. Kunstbloe-      Sint Nicolaas, van de kerkelijke en
                       raanden, Lux en huishoudelijke Artikelen     een stevig, losslaand groot           Verzameling van 50 Komieke Voor-          menfabriek, Amsterdam.         burgerlijke feestviering, benevens de
                       «las- en Aardewerk. Al die boven                                diachten, voor 1 en 2 personen. Met                             verklaring wat beteekenen : het zetten
Groote voorraad bij             een gulden koopt ontvangt gratis
                       een LOT op 5 prachtige prijzen.       KIPPENHOK                     en zonder zang.
                                                                       Dit boek beslaat 115 bladzijden en
                                                                      kost slechts 40 cent.
                                                                                                Als öbatis bijlage
                                                                                               een uitvoerige Kleuren en Bloc-
                                                                                                    incnsynibolick.
                                                                                                                     van de schoen; het rijden over de
                                                                                                                     daken ; de surprise ; de gard ; de wieg
      Gebrs, Mercx.                     Aanbeve:end
                              G. JANSSENS.
                                                 met dubbelen loop.
                                             Te bevragen bureau dezer Courant.
                                                                       Franco na ontvangst van postwissel
                                                                      of 8 blauwe postzegels.
                                                                                                Prijs f 0.75, fr. p p. f 0,85.
                                                                                                                     en de vuurmand; de vrijsters en vrijers;
                                                                                                                     van speculaas en taai-taai; de hartjes
                                                                                                                     van suikergoed en marsepein enz. enz.
I  VBAAGT              PBIJSüCOUKAINT                       V -A. IN      7^VXIN rl±i2K--A.JEtTIK:jBX^XGIN                           El IS      COMESTIBLEK
I                               C. B. EIGENRAAM, Vischhandel, DORDRECHT.
■"■■■■■■■""■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i***************M*-*********MMi*--^*r^*-**-^*-»^*-*-*-i-i-i-*-*-*-*-r^^
                                                                             I
jansen güam s                                                   | D de Groote Achterzaal i den to l DUZfE
      Magazijn   Aan den Handel
                                   9&mWmmWÈmsmmm£     M-hilclhiki d/i|ii
                                                     r/iin n                                                   sTATiossTßAATaihier.Mi
                                             B            iTiamtiiii<i &                                                                                          ■"
                  tilbürg,                                                                         eeR vERKOOPING plaats hebben van af       heden tot en met 26 Hovembep a.s.
m i örtïltlïis-EUGE, 1KERSTENS & ZURLOH
            r    U
   met beleefde uitnoodiging tot veelvuldig herhaald bezoek.
                                          '                  u
                                                            Heuvelstraat Hl. IJ.
                                                                         „
                                                                                                    "ïLSSSLÏffiLJF
                                                                                                ALLES TEGEN FABRIEKSPRIJS.
                                                                                              GEOPEND: 's morgens van 9 tot 4 nre en 's avonds
                                                                                                                                    1"

         Groote keuze der nieuwste artikelen in                                                                           van 6 tot 9 nnr.

GALANTERIËN, LUX-artikelen                               B   Vanaf heden belang-»                                     mhhwb«h-h-»«b-— h
   en kinderspeelgoederen.                              B ri jke Prijsver mindering B
     Opruiming van alle nog voorradige                         Van alle nOg VOOrradigl                                       _ _       _
                                                                                                  SCHEURKALENDERS 1898.
                                                                                                    .Antonius, ïï- Alphonsus, Vriend van
                                                                                                       .    T, ,

         _ ARTS,
Q# XTI-TAÏ 4IC AO Tl 1/ 171 tTXT
01. IM I LUIj /V Aö-A t\ llftTj I J CjIM
                     u
                                         ,   j
                                               **
                                              ZIJ nae
                                                A          I                                      H' Hart
                                                                                              Hui2Q)     -
                                                                                                   Boon' S)
                                                                                                          '
                                                                                                        Huisvriend, Van Dag tot Dag, De Lange's
                                                                                                          Q D2e
                                                                                              Scheurkalender met groote cijfers, Almanakken van 0. L. V.
                                                                                                                                      den


    AïtiTOIXVE                    mw%rw      e                  ■ k 111 (VS—
                                                        l?!
                                                       M#I*IIIVIJ                  f*,fl
                                                                             XJEM               van 't H. Hart, H- Vincentius, Noord-Brabantsche en Plak-
Trijdiiffxche Markt                         te TILBURG.
                                                                                                  'VV
Prentenboeken, Plakboeken, Verf-                            Btl        Z H f!** I*lll 21 fit -pl-fi
                                                                   11K111 %\DM 3# B
                                                                                                  Kantoor-Agenda's met en zonder vloei, Zak-Agenda's.
doozen, Passerdoozen, Blokdoozen,                               I »1U " v;l                     I                       in ruime ken*e voorhanden by
 Lotto's, Poëzie-Albums, Reliëfs,                                                                                              ANTOINE ARTS.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:22
posted:7/11/2011
language:Dutch
pages:4