Docstoc

Mister Ajax “Graag tot ziens in Harfsen”

Document Sample
Mister Ajax “Graag tot ziens in Harfsen” Powered By Docstoc
					                                                                                              Uw weekblad
   Jaargang 62 No. 26
  Woensdag 24 juni 2009

    Oplage 8.000 ex.

 Verschijnt 1 keer per week
 op woensdag per TNT-Post


 Nieuws- en advertentieweekblad voor Almen, Eefde, Epse, Exel, Gorssel, Harfsen, Joppe, Kring van Dorth en Laren
Zondag 12 juli 2009
                                        Sjaak Swart kijkt uit naar jubileumwedstrijd op 26 juni a.s.

Natuur-Pannenkoekenrit Mister Ajax: “Graag tot ziens in
Laren - Toeristenbelang Laren organiseert dit jaar (voor de 42e
keer!) weer haar populaire tochten door de mooie natuur met, aan-
sluitend, de mogelijkheid om pannenkoeken te eten.               Harfsen”
                    weg allemaal tegenkomen.        Harfsen - De drijvende kracht achter Lucky Ajax is Sjaak Swart. Hij maakte deel uit van het Gouden Ajax
                    Halverwege de tocht is er een pau-   dat in 1971, 1972 en 1973 met overmacht de Europacup 1 won, de voorloper van de Champions League.
                    ze om de benen te strekken en iets   De zeer snelle en behendige rechtsbuiten was jarenlang het gezicht van Ajax en speelde ruim 600 wed-
                    te drinken. En hier kunt u gratis aan  strijden in het eerste, waarmee hij recordhouder aller tijden is. Reden voor de organisatie van het
                    een leuke prijsvraag mee doen.     jubileumweekend in Harfsen om Mister Ajax te interviewen.
                    Aan het eind van de rit is er gele-
                    genheid om smakelijke pannen-
                    koeken te eten nabij een Saksi-
                    sche boerderij, opgeluisterd door
                    vrolijke live-muziek.

Voor fietsers is er een route van ±  U kunt starten bij HCR Stegeman
35 km. en voor auto´s is de lengte   aan de Dorpsstraat 1 in Laren.
± 60 km. Beide routes voeren u     De vertrektijden zijn van 10:00 tot
langs pittoreske plekjes in de     12:00 uur en van 12:30 tot 13:30
prachtige Achterhoek. Mooie luch-   uur.
ten, kastelen en boerderijen in af-
wisselende landschappen, allerlei   Voor meer informatie: Henk Meule-
bloemen en gewassen, vee, vogels    man, tel. 0573 - 421297 of
en andere dieren, u kunt het onder-  www.Toeristenbelanglaren.nl


RONDLEIDINGEN
SLUISCOMPLEX EEFDE
Eefde - Op dinsdagmiddag 7, 14, 21 en 28 juli + 4, 11, 18 en 25 augus-
tus 2009 wordt er om 14.00 uur een rondleiding bij de Sluis in Eefde
georganiseerd. Bij voldoende belangstelling zijn er ook mogelijkhe-
den voor een rondleiding om 15.00 en 16.00 uur. Een unieke gelegen-
heid om het schutten van schepen van dichtbij mee te maken. Deze
sluis verwerkt op jaarbasis zo’n 15.000 passerende schepen.
Gedurende de zomers van 2004 en 2005 is de sluis grondig gereno-
veerd. Beide sluisdeuren zijn vervangen en het betonwerk is gecon-
serveerd. Het besturingssysteem is vervangen en de bedieningsto-
ren van de sluismeester is gerenoveerd.

Het gemaal, de pompen en de ma-    8 jaar gratis.
chinekamer worden getoond en      Reserveren verplicht!! Dit kan via   Hoe is Lucky Ajax ontstaan?                          Deventer ligt. Spelen ze 4de klasse
ook de aflaatsystemen zijn te be-   de VVV Lochem, vestiging Gors-     “Lucky Ajax is ongeveer 17 jaar ge-  Hoeveel wedstrijden spelen jul-    zaterdag?
zichtigen. De Eefdese sluis wordt   sel, Molenweg 53-33, Gorssel, tel.   leden ontstaan, omdat oud-Ajax     lie per jaar?             Dat is goed om te weten, maar het
(door één persoon) geheel compu-    0575-493578; info@vvvgorssel.nl .    spelers elkaar wat meer wilden     “In de regel zo’n 15 á 20 wedstrij-  niveau maakt ons eigenlijk niet zo
tergestuurd bediend.                              zien. We hebben bij Ajax fantasti-   den door heel Nederland. Wat aan-   veel uit. Het gaat er om dat Harfsen
Deze zeer interessante en ook     Een groepsbezoek (familie, perso-    sche tijden doorgemaakt en wat is   vragen betreft zouden dat er veel   en Lucky Ajax lekker vrijuit en ont-
leerzame rondleiding duurt onge-    neel, school etc.) aan de Sluis kan   er dan leuker om dat in ere te hou-  meer kunnen zijn, maar daarvoor    spannen kunnen voetballen. Dat
veer 1 uur.              ook buiten de dinsdagmiddagen en    den onder het genot van een pot    ontbreekt het ons aan de tijd. Veel  levert zowel voor het publiek als de
                    buiten deze periode geregeld wor-    voetbal? Jaarlijks spelen we een    van de spelers van Lucky Ajax zijn   spelers de leukste wedstrijden op.”
Het minimum aantal deelnemers     den.                  aantal wedstrijden, eenmaal per    immers ook nog actief als trainer,
aan deze rondleiding is 6. De maxi-  Voor groepen geldt overigens een    jaar hebben we een feestdag en     waardoor ze vaak aan het werk zijn   Wilt u nog iets kwijt aan het Harf-
male groepsgrootte is 20 perso-    speciaal tarief. Prijzen op aan-    naast onze jaarlijkse golfdag gaan   op momenten dat we moeten spe-     sense publiek?
nen. Prijs € 2,50 p.p., kind. € 1,50  vraag. Info via VVV vestiging Gors-   we meestal eens per jaar met zijn   len. Daar komt nog bij dat de spe-   “We kijken altijd erg uit naar onze
(9 t/m 12 jaar), kinderen tot en met  sel, 0575-493578.            allen naar Youp van ’t Hek of Freek  lers door het hele land wonen en    wedstrijden. Het is leuk om door
                                        de Jonge. We zijn erg dankbaar     het verkeer in Nederland helaas zo   het hele land te spelen en dan te
                                        dat we dit - met dank aan onze     druk is, dat je vaak vele uren in de  merken hoezeer Ajax nog leeft on-
                                        sponsors - kunnen doen. En wat     file staat, voordat je het veld op   der de voetballiefhebbers. Meestal
                                        het extra leuk maakt, is dat er vol-  kunt stappen.”             spelen we voor een publiek van
                                        gens mij in heel Europa bij geen                       1000 tot 1500 mensen en het en-
                                        enkele andere topclub een team     Welke spelers komen in         thousiasme is elke keer weer hart-
                                        als Lucky Ajax te vinden is.”     Harfsen spelen?            verwarmend. We hopen dan ook
                                                           “Dat kan ik nog niet exact zeggen.   dat we er in Harfsen een mooie
                                        Wat moet je doen om in Lucky Ajax   We hebben een vaste selectie van    wedstrijd van kunnen maken en op
                                        te mogen spelen?            30 spelers, met o.m. meer John     die manier bij kunnen dragen aan
                                        “De hoofdregel is, dat je minimaal   van 't Schip, Aron Winter, Michael   een mooi jubileumweekend voor
                                        100 officiële wedstrijden voor Ajax  Reiziger, Wim Jonk, Ronald en     jullie vereniging. Graag tot ziens in
                                        moet hebben gespeeld. Maar ook     Frank de Boer. Voor elke wedstrijd   Harfsen.”
                                        spelers met minder wedstrijden en   wordt daaruit een team samenge-
                                        met bijzondere verdiensten voor    steld, afhankelijk van wie die dag   Waar?
                                        Ajax komen door de ballotagecom-    kan en wil spelen. Maar meestal    De wedstrijd tegen Lucky Ajax be-
                                        missie. En regelmatig zijn er bij-   zijn Simon Tahamata, Gerrie      gint a.s. vrijdag 26 juni om 19.30
                                        zondere gastspelers.”         Mühren, John Bosman, Brian Roy,    uur op Sportpark ’t Schoolder,
                                                                  Richard   Witsche,   Reeverweg 36 in Harfsen. De en-
                                                                  Danny Muller, John    tree bedraagt 5 euro voor volwas-
                                                                  van de Brom, Michel   senen (tot 16 jaar: 2,50 euro).
Inloopconcert in de                                                         Kreek, Dennis Gerrit-
                                                                  sen, Dick Schoena-    Kijk voor meer informatie op
Almense kerk                                                            ker en de laatste tijd
                                                                  ook Wamberto erbij.”
                                                                               www.svh60.nl.

Almen - Tijdens de zomeropenstelling van de Almense kerk zijn er                                  En uiteraard ont-
zaterdags weer inloopconcerten van 15.00 tot 16.00 uur. 27 juni is er                                breekt Sjaak zelf ook
het eerste concert.                                                         niet.

De spits wordt afgebeten door “Het   gen u klassieke muziek uit verschil-                            Wat weet u van Harf-
Berkeltrio” en een optreden van    lende periodes.                                       sen?
Annegaaike Leopold (piano) en                                                   “Harfsen? Eigenlijk
Anna Maria Roos (zang). Zij bren-   De toegang is gratis.                                    alleen dat het vlak bij
Uw weekblad                                     DE GIDS !                                 Woensdag 24 juni 2009 – Pagina 2                        Het is buitengewoon goed winkelen in Gorssel
                                                  Kamphuis & Visser
                                                  Bouwkundige ontwerpen

                                                       Molenweg 32
                                                     7213 XG GORSSEL
                                                      tel.: 0575 - 492883

                                                  Bouwen zonder
                                                    tekening
                                                  van Kamphuis &
                                                    Visser.
                                                  Dat is pas een
                                                    misser!
                                                        Snel
                                                       Deskundig
                                                       Goedkoop                                                Leef in Balans
    GASBARBECUE
    • type Expert 2 plus
                                                * Aankomen
                                                * Afslanken
                                                                  Sloggy en Ten Cate
    • dubbele brander en warmhoudrooster
    • 2 inklapbare zijpanelen
    • excl. slang en gasdrukregelaar
                                                * Verbeteren
                                                  sportprestaties
                                                * Meer vitaliteit
                                                                 4 halen =           3 betalen
                                                Bel vrijblijvend
                                                voor meer info.           OPRUIMING
                                                Onafh. Distributeur:
                 Welkoop Berndsen v.o.f.                   Liana Jansen-Pasman        10 t/m 70% korting
                  Molenweg 38, 7213 XG Gorssel tel. 0575-492112       (0575) 54 96 30
                                                    www.leef-in-balans.nl
                    Bekijk ook eens de site WWW.WELKOOP.NL
                                                    info@leef-in-balans.nl
 Voor al uw feesten en partijen kunt u het gehele                                        Nijverheidsstraat 1-3 – 7213 DA – Telefoon 0575-491594


 jaar prima terecht in de zaal van “Jong Amelte”
        # Een ruime sfeervolle zaal.
         # 20 tot 200 personen.
       # Ruime speeltuin en sportveld.
         # Uitstekende buffetten.
  Informeer gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden.                                     SCHOONHEIDSSALON
                                                                 L A X M I
   Camping “Jong Amelte”
   Kwekerijweg 4, Gorssel
   0575 - 491371                                              DE GIDS
   www.jongamelte.nl                                          het meest gelezen
                                                    weekblad in de regio!

                                                                   Zomeraanbod
   SUMMER                                                            Extra voordeel in juli en augustus
    SALE
 HEEL VEEL VOORDEEL...                                      ÿÁÂ
                                                     ÿ
                                                                 • Basisbehandeling + Epileren € 28,50
                                                                 • Basisbehandeling +
                                           Ã
  PAK DAT VOORDEEL...                                                       Nek- en schoudermassage                € 32,50
                                                                  (Basisbehandeling: reiniging, peeling, vapozone,
                                                                  gezichtsmassage, masker en afsluiten met dagcrème)
                                                                 • Onderbenen harsen                   € 15,00
                                      ÿ  Ä       ÿ  Ä
                                      Â
                                     Ã ÿ        ÿ       ÿ  Ä ÁÂ                 (Advertentie 17 juni j.l. vervalt!)
                                                                            Bel voor meer info:
                                              ÿ
     HOOFDSTRAAT 53 - GORSSEL
                                          ÂÃ Ä      Ä     Ä   Ä      Iet Looise, tel. 0575-491623 of 06-20404268 - Voorende 14
                 Het is buitengewoon goed winkelen in Gorssel
Uw weekblad                                          DE GIDS !                              Woensdag 24 juni 2009 – Pagina 3


                      Verloting Pleintje Open                             Pluspunt Gorssels Eetcafé Woensdag 1 juli

                      Gorssel - Tijdens het Pleintje Open op 13 en 14 juni is er weer een       Ineke de Jonge: Een trektocht
                      geweldige verloting gehouden. Veel winnaars van prijzen waren zon-
                      dag aanwezig. Enkele prijzen zijn echter niet opgehaald.             in Nieuw Guinea
                      Hier volgen de nummers: Prepaid     voor nr 234 (reserve 17).        Ineke de Jonge zal ons laten meegenieten van haar trektocht door
                      pakket voor nr. 318 (reserve 315),                        de Baliemvallei op Papua Nieuw Guinea. Met een PowerPoint pre-
                      tuinkaars voor nr. 342 (reserve     Prijswinnaars kunnen zich melden    sentatie neemt zij u mee op deze boeiende en vermoeiende wandel-
                      343), dinerbon voor nr. 438 (reser-   bij Egbert Stormink, telefoon 06-    tocht door de zeer geïsoleerd liggende Baliemvallei.
                      ve 37), 177 heeft een fles wijn (re-   22171127 (voor 30 juni).
                      serve 173) en de reischeque is                          Overnachten deden ze in de hutten   eetcafé van harte welkom.
                                                              van de Papua's. Al het eten en     Wij komen op woensdag van 10.30
  Spreekuur                                                        drinken werd klaargemaakt op      tot 13.30 uur bijeen. Begonnen
                      NAH-café                                     houtvuren. Zij en haar reisgenoten   wordt met een kopje koffie of thee.
Persoonsgebonden                                                      hebben een klein stukje mee mo-    Om 11.00 uur begint de lezing of

   Budget                Vakantie met niet-aangeboren                           gen maken van een natuurvolk dat
                                                              nog leeft met hun al eeuwenoude
                                                                                  presentatie. Daarna is er een
                                                                                  glaasje wijn, bier of fris en om

Het persoonsgebonden budget        hersenletsel                                   cultuurgewoontes.
                                                              Pluspunt organiseert eens per
                                                                                  12.30 uur een warme maaltijd.

(pgb) biedt mensen de mogelijk-      Gorssel - In café de Avonden aan de Hoofdstraat 34 in Gorssel wordt       veertien dagen een lezing of pre-   De kosten bedragen € 9,50. Voor
heid om zelf hun zorg in te ko-      op zaterdag 4 juli van 10.00 tot 12.00 uur weer een NAH-café gehou-       sentatie met warme maaltijd in     inlichtingen en ideeën kunt u te-
pen, wanneer zij langdurig         den.                                       ’t Trefpunt, Molenweg 55 te Gors-   recht bij Janny Eshuis (tel. 0575
(= langer dan drie maanden) af-                                               sel. Men hoeft zich hiervoor niet   492391) of Mianti Reinders (tel.
hankelijk zijn van professionele      Dit keer gaat het over op vakantie    belastend is voor uzelf. Hoe doen    van tevoren op te geven. Alle     0575 494857) www.pluspuntgors-
zorg, door ziekte, handicap en/of     met niet-aangeboren hersenletsel.    andere dat? Hebben zij ook die er-   50+ers uit de omgeving zijn in het   sel.nl
ouderdom. Met dit budget kiezen      Voor mensen met niet aangeboren     varing of hebben ze een oplossing
mensen zelf hun hulpverlener en      hersenletsel kan het belangrijk zijn   bedacht.
bepalen wanneer en op welke        om de juiste balans te organiseren
manier die hulp wordt verleend.
Er dient een administratie te wor-
                      tussen ontspanning en actief zijn.
                      Hoe kunt u dat het beste doen en
                                          Het NAH café is een lotgenoten-
                                          contact die elkaar regelmatig ont-
                                                              Woningbehoefte in Gorssel
den bijgehouden en er moet een       welke ervaring hebben anderen.      moet over verschillende onderwer-    Gorssel - Tijdens het Ronde Tafel Gesprek op 22 juni 2009 heeft de
overeenkomst worden afgeslo-        Daarover praten we tijdens het      pen. Iedereen kan er vrijblijvend    Vereniging Dorpsraad Gorssel haar standpunt naar voren gebracht.
ten met de zorgverlener.          NAH-café.                naar binnen lopen en er zijn geen    Dit Ronde Tafel Gesprek betreft het raadsvoorstel ‘Tussenevaluatie
                                          kosten aan verbonden. Consump-     structuurvisie wonen en werken 2007-2015’; 6 juli a.s. wordt de raad
Omdat deze zaken vaak als         Waar andere mensen het leuk vin-     ties zijn voor eigen rekening. Het is  gevraagd in te stemmen met strategisch bouwen in onder andere de
ingewikkeld worden ervaren         den om de hele dag te fietsen of     zowel voor mensen met niet-aan-     kern Gorssel.
heeft de SOL besloten een         een stad te bezoeken kan het ook     geboren hersenletsel als hun direc-
speciaal PGB-spreekuur te         zijn dat u vanwege niet-aangebo-     te omgeving zoals partners of fami-   1. Op 21 april 2008 heeft de ge-     sel niet te vrezen voor terugval
houden, op dinsdag 30 juni         ren hersenletsel snel vermoeid      lie en vrienden.              meenteraad, naar aanleiding      van het voorzieningenniveau bij
van 9.00-13.00 uur, in het SOL-      raakt of dat u sneller geïrriteerd    Voor meer informatie kunt u con-      van de plannen van het college     een afnemende bevolking.
kantoor aan de Walderstraat.        raakt. Dat kan lastig zijn voor uw di-  tact opnemen met Jan Weessies       om te bouwen in Reuvekamp-       In haar keuze voor de locatie
U  hoeft  hiervoor   geen      recte omgeving maar wat als u met    van MEE Oost Gelderland. U kunt      Zuid, besloten dat er alleen ge-    Reuvekamp-Zuid houdt de ge-
afspraak te maken.             een groep op vakantie bent? Of u     hem bereiken via T 0646 37 86 23      bouwd moet worden voor Gors-      meente bovendien geen reke-
                      gaat niet op vakantie omdat het te    of j.weessies@mee-og.nl.          selse behoefte. Dit standpunt     ning met de behoefte van senio-
                                                                strookte met de mening van de     ren   om   dicht  bij  de
                                                                Dorpsraad: eerst de behoefte      voorzieningen te wonen.
                      Sjoelclub De Schijf                                 peilen en dan de locatie kiezen.
                                                                Er werd besloten een onderzoek   4. De Dorpsraad constateert een
                      Eefde - Ook dit jaar kon men tijdens de braderie van 6 juni jl. weer        te laten doen door Bureau Com-     rekenfout in het rapport Compa-
                      strijden om de titel van Sjoelkoning(in) van Eefde. Harm Koopmans          panen naar de woningbehoefte      nen: er wordt met 10 à 12 wo-
                      wist zich deze titel te verwerven met een totaal van 120 punten en         van de Gorsselse bevolking. In     ningen te veel voor generaal-
                      Jan Schimmel werd tweede met 107 punten.                      het kader hiervan werd onder-     pardonners gerekend. Deze fout
                                                                meer alle huishoudens verzocht     wordt door de gemeente er-
                      Bij de jeugd was Lin ten Have de     te proeven, want gezelligheid staat    een vragenlijst in te vullen.     kend, maar desondanks blijven
                      beste met 95 punten en werd Mari-    bij ons voorop! Wilt u meer weten,                        de cijfers gelijk: men gaat uit
                      anne Braakhekke tweede met 93      bel dan met telnr. 512610 of      2. Het rapport Companen zou door     van een ‘acute’ behoefte van 40
                      punten. Allen nog van harte gefeli-   540474.                  alle partijen als de waarheid ge-   in plaats van 28 woningen.
                      citeerd. De prijswinnaars hebben                          accepteerd worden.
                      inmiddels hun prijzen in ontvangst    Wij gaan nu eerst met vakantie,      De Dorpsraad accepteert de uit-   Tot slot
                      genomen.                 maar beginnen weer in september      komsten van het rapport Com-    Een aantal van 28 of eventueel 40
                                          en dan spelen we om de 14 dagen      panen, en deze bevestigen ei-    betaalbare (starters)woningen bou-
   Colofon                Oh ja en vindt u sjoelen ook leuk,    op donderdagavond van 20.00 tot      genlijk wat we al wisten: er    wen impliceert niet dat dit aantal
                      loop dan tijdens eens op van onze    ongeveer 22.00 uur in Het Hart te     moeten goedkope woningen in     verdubbeld moet worden. Eventue-
                      sjoelavonden binnen om de sfeer     Eefde. Hopenlijk tot ziens!        Gorssel beschikbaar komen,     le financiële tekorten bij de vereis-
                                                                o.a. voor starters, en er is een  te 28 of 40 woningen moeten niet
                                                                tekort aan seniorenappartemen-   opgelost worden door het bouwen
  DE GIDS                “Gorssel’s got talent!”                               ten. Dit noemt Companen een     van extra woningen, omdat dat im-

  Is een uitgave van           Leerlingenconcert van Juliette                           kwalitatief tekort. Verder zal er
                                                                langzamerhand een overschot
                                                                aan woningen ontstaan, als ge-
                                                                                  mers niet strookt met de wens én
                                                                                  het raadsbesluit alleen te bouwen
                                                                                  voor de eigen behoefte.
                      Dumoré                                       volg van de afname van het
                                                                aantal huishoudens (minder
                                                                                  Voor de vereiste 28 of 40 woningen
                                                                                  moet nu naar een geschikte locatie
                      Gorssel - Ook dit jaar presenteren de zang- en pianoleerlingen van         starters, vertrek naar verpleeg-  worden gezocht, en dat is niet au-
                      Juliette Dumoré uit Gorssel zich tijdens hun jaarlijks leerlingencon-        huis of overlijden van senioren).  tomatisch Reuvekamp-Zuid.
         &
    D R U K K E R I J K A P E R
 D O E V E N D A N S G R A F I M E D I A  cert. Het concert zal zaterdag 27 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur
                      plaatsvinden in de Kapel, Enkweg 1 te Voorst. Toegang is gratis.         3. B&W presenteert april 2009 het
                                                                                  Het is bovendien van belang dat de
                                                                                  gemeente beleid ontwikkelt om te
                                                                rapport Companen en vier sce-    voorzien in de (ook voor de door-
                      Dat er talent in deze regio woont is   siekers (Bach) tot hedendaagse       nario’s. Het College kiest voor   stroming noodzakelijke) bouw van
       Postadres:          absoluut een feit! Dat zult u zelf    popmuziek (Adèle). Als slagroom      scenario 3: het ‘strategisch bou-  seniorenhuisvesting nabij de voor-
     Ovenbouwershoek 3         kunnen vaststellen tijdens dit leer-   op het toetje zal het close harmony    wen’ van 80 woningen.        zieningen in het centrum.
     7328 JH Apeldoorn
                      lingenconcert. U kunt genieten van    koor Syncopation, dat onder lei-      Scenario 3 is niet in lijn met de
   Telefoon: 055 - 533 20 05      vingervlugge pianisten, swingende    ding staat van Juliette, een ode      uitkomsten van het rapport     Conclusie Companen: kwalitatief
   Telefax: 055 - 541 47 36       zangers en verassende combina-      aan vriendschap bezingen. Kort-      Companen. Er is namelijk geen    tekort
                      ties van beide!             om, u bent van harte uitgenodigd      behoefte aan 80 woningen. En    Interpretatie College: kwantitatief
                      Samen brengen de leerlingen een     om deze inspirerende ochtend bij      o.a. gezien Gorssels aantrek-    (‘strategisch’) bouwen
      Redactie:
    gids@kaperdruk.com         afwisselend programma van klas-     te wonen!                 kingskracht van buiten (o.a. Zut-  Interpretatie Dorpsraad: voorzien
                                                                phen en Deventer) hoeft Gors-    in lokale behoefte.

  De redactionele artikelen dienen
 ’s maandags voor 8.30 uur binnen te
         zijn.
  De advertenties dienen uiterlijk
vrijdags vóór 12.00 uur binnen te zijn.
                                                              € 747,33 voor Maag Lever
      Advertentietarief:
                                                              Darm Stichting
                                                              Harfsen - De Maag Lever Darm Stichting heeft in de collecteweek
     Losse advertenties                                                van 8 t/m 13 juni in Harfsen € 747,43 opgehaald. De collecteweek
    € 0,39 per mm hoogte                                                stond in het teken van slokdarmkanker.
     per kolombreedte.
    Advertentiecontracttarief
       op aanvraag.
                                                              Het aantal mensen dat overlijdt    gevers en vrijwilligers is dit onmo-
   Niets uit deze uitgave mag                                               aan deze ziekte neemt de laatste    gelijk. De Maag Lever Darm Stich-
  verveelvoudigd en/of openbaar                                              jaren fors toe. De Maag Lever     ting wil iedereen die een bijdrage
 gemaakt worden door middel van                                              Darm Stichting wil daarom meer in-   heeft geleverd aan de collecte be-
  druk, fotokopie, microfilm of op                                             vesteren in wetenschappelijk on-    danken voor de inzet.
    welke wijze dan ook,                                                derzoek en voorlichting om slok-
  zonder voorafgaande toestem-
    ming van de uitgever.                                                darmkanker te voorkomen en       Mocht u de collectant gemist heb-
                                                              bestrijden.              ben, dan kunt u uw bijdrage storten
                                                                                  op giro 2737 t.n.v. Maag Lever
                                                              Zonder de bijdrage en inzet van    Darm Stichting te Nieuwegein.
Uw weekblad                                           DE GIDS !                      Woensdag 24 juni 2009 – Pagina 4


     Familieberichten
                                  HULP NODIG?
                                  met klussen in en om het huis?
                                                        VREEMAN MODE
                                                              Dames- en Herenmode
      OVERLEDEN
                                 • Geen voorrijkosten • Scherpe offerte
                                   • Lid VLOK Branchevereniging

                                   GERRIT OLDEN
                                                      Let op de advertentie
Op vrijdag 19 juni 2009 is rustig ingeslapen onze        06-20 85 47 32 0573-25 84 00                                                      van volgende week .....
moeder, schoonmoeder en oma                     g.olden@devakman.info
                                 Verbouw/Onderhoud/Renovatie

       Jannetje Maartje
       van den Brink                                          Lochemseweg 120 - Harfsen - Tel. 0573-431202
             Janny
                                      DE GIDS
                                                            Elke woensdag gesloten.

* Vlaardingen,                † Deventer,       het meest gelezen
12 maart 1946                19 juni 2009      weekblad in de regio!
           “Het is goed zo”                                    Robin/Dolmar bosmaaiers
    Apeldoorn: Mignon en Gill                                                  Diverse modellen
          Anton
     Gorssel: Kim en Bas                                                    2-takt en 4-takt
          Demi, J art
     Deventer: Cherry en Martin
          Niek, Jara                                                      al vanaf
     Deventer: Laura en Danny
          Nova, Kaya, Indy

    Onze dank gaat uit naar personeel en
    vrijwilligers van Hospice De Winde.
                                                                              € 329,-
Correspondentieadres:                                                                    Azinkdijk 8
Mignon Stam                                                                         7218 NG Almen
Eburonenstraat 36,                                                                     Tel.: 0575 - 431297
7312 JR Apeldoorn                                                                       www.brinkman-

Er is gelegenheid tot afscheidnemen in de aula                                  In het buitengebied tussen Almen en Harfsen
van Steenbrugge, Raalterweg 27 op woensdag 24
juni van 10.45 tot 10.55 uur.
Aansluitend zal aldaar de afscheidsdienst
plaatsvinden, omstreeks 11.30 uur zullen wij
Janny begeleiden naar haar laatste rustplaats
op de naastgelegen begraafplaats. Na afloop is
er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer
van Steenbrugge.
                                      De mensen
   Op speciaal verzoek van Janny liever geen                                                 Do /Vr / Za
   bloemstukken, maar graag van ieder een
        enkele witte bloem.
                                    van Monuta maken
                                      het verschil.                   AARDBEIEN SCHELP
                                                               MET VERSE AARDBEIEN
                                                               EN SLAGROOM
   H                                                                  van € 1,65 voor      € 1,35
 HAFKAMP                                       Uitvaartcentra:
                                      Zutphen, Monuta, Piet Heinstraat 31,
                                                               GROF VOLKOREN
 Grafwerken en Natuursteen b.v.
 De Meente 7, 8121 EV Olst, tel: 0570-562648, fax: 0570-561354
                                          Tel: (0575) 51 29 31
                                   Lochem, Monuta Kamperman, Zutphenseweg 91b,
                                          Tel: (0573) 45 13 13
                                   Deventer, Monuta Spaans, Mr. H.F. de Boerlaan 63a,
                                                               gesneden van € 2,05 voor        € 1,55
 www.hafkampnatuursteen.nl - info@hafkampnatuursteen.nl
                                          Tel: (0570) 62 04 90
                                     Uw verzekeringsadviseur: Pauline Niezen,
                                          Tel: (0575) 54 44 21                     Zaterdag
                                                               WITTE BROODJES
                                                                6 stuks van € 2,40 voor      € 1,75
                                                                                 GIDSJES
                                                                TWEEWIELERIJ          Genieten in Open Tuin De
                                                                               Huzarenhof: Huzarenlaan 2,
                                                               Dick Woessink          Joppe; info/tijden: www.huzaren-
                                                               Lochemseweg 98 - Harfsen     hof.nl Ook inkoop van klein antiek:
                                                                 Tel. 0573-431231       zilver/glas etc. Tel. 0575-493051.
                                                                               Muziek - Dans - Theater Het
                                                               Crossfietsen va € 119,-     nieuwe cursusaanbod vind je op:
                                                                               www.muzehof.nl of bel voor een
                                                               Tassen in diverse kleuren    brochure: 0575-515350
                                                               Verlichting voor ATB-fietsen   Zondag a.s. open tuin DE UITER-
                                                                               WAARD, zie ook www.deuiter-
            Grafmonumenten                                              Gazelle Electrische     waard.nl
                                                                   fiets Innergy      GABY, gefeliciteerd met je rijbe-
     Marinus J. Hesselink b.v.                                               Diverse mooie         wijs. SANDRA EEFDE, tel 06-
                                                                               26596169.
     Gerritsenweg 6, 7202 BP Zutphen, Tel. 0575 546788                                   2e hands fietsen        Te koop: Grenen eethoek met vier
                                                                               stoelen, blauwe zitting € 100,-. Tel.
                                                                               0575-518495 / 06-40877626.
Uw weekblad                                         DE GIDS !                             Woensdag 24 juni 2009 – Pagina 5

Tussenevaluatie structuurvisie wonen en wer-
ken 2007-2015.                                  Afscheid juf Gonny Stegenga van
Instemmen met                                   De Bargeweide
strategisch bouwen in de kernen
                                         Eefde - 'In dat eerste jaar kwam er bijna iedere ochtend voor school-     als ik niet meer op De Bargeweide
Gorssel, Eefde en Lochem                             tijd een jongetje uit mijn klas langs mijn huis. Hij klepperde met de
                                         brievenbus en riep dan: 'Juf, bin iej al gauw klaor?" En dan liepen
                                                                                werk. Zo was er een jongetje dat
                                                                                ademloos luisterde toen ik het Bij-
De Dorpsraad Eefde is geen voorstander van het bouwen van wonin-         we samen naar school'. Aan het woord is Gonny Stegenga. Op 3 juli       belverhaal over Adam en Eva ver-
gen op het weitje van Van Schooten, ten Zuiden van de               2009 neemt ze afscheid van het onderwijs na 42 jaar, 1 maand en        telde. "Juf, liepen die toen in de
Rustoordlaan/Schoolstraat binnen de Gemeente aangeduid als            drie dagen voor de klas te hebben gestaan.                  blote kont?", vroeg hij. Ja, zei ik.
“Eefde-Zuid” . De conclusies van het onderzoek inzake Reuvekamp-                                                En toen vertelde ik heel langzaam
Zuid (Ecorys) en van de woningbehoefte enquête in Gorssel                                                    en spannend verder, hoe Eva de
(Companen) wijzen ook duidelijk in een richting die het standpunt                                                verboden appel van de boom pluk-
van de Dorpsraad Eefde ondersteunt.                                                               te om aan Adam te geven. Hij
                                                                                schoot overeind van zijn stoel en
Op basis van het onderzoek van      bouw plaats vindt en er betaalbare                                          riep: "Potverdorie, niet opeten!" '
Companen blijkt voor Gorssel, en     woningen gebouwd moeten wor-                                             Er zijn ook zaken die Gonny niet
deze conclusie geldt ook in grote     den voor starters en ouderen op in-                                          zal missen. Dat zijn vooral de taken
mate voor Eefde, dat er aantoon-     breidingslocaties.                                                  die niet direct met lesgeven te ma-
baar behoefte is aan woningen                                                                  ken hebben.
voor starters en ouderen. Tevens     Door de gemeente Lochem is met                                            Toch vindt Gonny Stegenga het te
wordt op basis van deze rapporten     omwonenden, de Dorpsraad Eefde                                            ver gaan om alle veranderingen die
geconcludeerd dat er een omvang-     en de ondernemersvereniging                                              ze in deze jaren zag, af te doen als
rijk overaanbod aan plancapaciteit    overlegd. De overheersende me-                                            onzin. 'Er zijn in het onderwijs veel
ontstaat in de regio Stedendrie-     ning is echter dat deze partijen                                           vernieuwingen geweest die tot ver-
hoek, Lochem en Gorssel. In Lo-      geen voorstander zijn van woning-                                           betering hebben geleid. Op dit mo-
chem (en Gorssel en daarmee ook      bouw op de locatie Eefde-Zuid.”                                            ment zie je dat ook met de invoe-
Eefde) zou zich een overaanbod                                                                 ring van computers in het
aftekenen van ruim 1.800 wonin-      De voorgestelde ontwikkeling van                                           onderwijs. Ik denk dat we niet meer
gen voor de periode tot en met      Eefde-Zuid is strijdig met het eigen                                         zonder kunnen, want kinderen zijn
2015.                   gemeentelijke beleid, waarin staat                                          er vertrouwd mee en die middelen
                     dat inbreiding voor uitbreiding gaat.                                         bieden enorme voordelen. We
In het rapport van Companen wij-     Eefde-Zuid is geen inbreidingslo-                                           hebben op De Bargeweide sinds
zen de grafieken met betrekking tot    catie. Iedereen die de situatie ter                                          enige tijd een digitaal schoolbord.
de bevolkings- en huishoudensont-     plaatse kent zal erkennen dat hier                                          Ik zal daar niet meer mee werken,
wikkeling al vanaf 2009 tot 2029     sprake is van uitbreidingslocatie.                                          maar ik zie er geweldige mogelijk-
een constante afname uit van in to-    Er wordt onnodig een kenmerkend                                            heden in. Het grappige is dat kin-
taal maar liefst circa 20%!        en fraai stuk groen en natuur opge-                                          deren daar vaak al veel handiger
                     offerd. Dit komt nooit meer terug.                                          mee omgaan dan leerkrachten. Er
Concluderend mag, nee, moet je      Op korte, middellange en lange ter-                                          was laatst een jongetje dat zo'n
stellen dat het plan Eefde-Zuid niet   mijn zijn er voldoende alternatie-                                          bord al kende van zijn vorige
past in alle uitkomsten van de di-    ven en capaciteit beschikbaar.                                            school en aan ons kon vertellen
verse onderzoeken en het boven-                                                                 hoe we bepaalde dingen moesten
dien niet past binnen de wensen      De centrale overheid komt dit na-                                           doen.'
van de bevolking van Eefde en de     jaar met een Nationaal Actieplan                                           Behalve de ontwikkeling in midde-
DRE. De Dorpsraad Eefde bena-       Bevolkingsdaling. ALLE signalen                                            len is er nog een verandering ge-
drukt dat zij niet tegen bouwen is    staan op ROOD! Plannen uit het                                            weest. Ik vind ouders nog meer
als dat noodzakelijk blijkt te zijn. In  verleden zijn geen garantie voor de                                          dan vroeger betrokken zijn bij het
de startbijeenkomst van de DRE      toekomst.                                                       onderwijs, het gaat tenslotte om
op 9 april jl. voor het Dorpsplan, is                                                              hun kinderen. Op onze school zijn
de voorlopige conclusie dat het      Verdere informatie over dit onder-                                          veel vrijwilligers werkzaam die van
dorpse en groene karakter behou-     werp kunt u vinden op www.dorps-                                           De Bargeweide een fijne school
den moet blijven, er geen hoog-      raadeefde.nl.                                                     maken om te werken . De ouder-
                                                                                raad is een belangrijke spil in veel
                                                                                activiteiten. Maar ik denk ook aan

Spijk tweedaagse                                                                        de versiergroep, de overblijfou-
                                                                                ders, de klassenouders, de cultuur-
                                                                                commissie en de MR, Die goede
Eefde - Op 17 en 18 juni werd de jaarlijkse Tweedaagse van het Spijk                                              relatie met ouders zal ik ook mis-
gewandeld. 50 Rolstoelen en even zoveel begeleiders gingen om                                                  sen, net als mijn collega's. We vor-
halfzeven van start.                                                                      men samen echt een hecht team'.
                                         Juf Gonny temidden van haar leerlingen                    Na 3 juli gaat Gonny met grote va-
De weergoden waren goed gezint,      Donderdag was de route wat kor-                                            kantie. Ze vindt het een voorrecht
met een lekker zonnetje en niet te    ten, bij terug komst was er een mu-   Ze vertelt aanstekelijk en met veel  ook lastig. In de kweekschool wer-   om in goede gezondheid als jonge
warm, in een lage stoet          zikaal ontvangst van de Veldzicht-   humor allerlei voorvallen uit haar  den we toch anders opgeleid dan     zestiger met werken te kunnen
naar camping de Waldhorn alwaar      trekkers waar ieder van genood.     loopbaan. Je merkt direct dat ze al  in de oude kleuterkweek. Ik heb     stoppen. Ze heeft nog geen con-
de koffie en thee met koek voor ie-    Alle vrijwilligers en personeel be-   die jaren heeft genoten van het    dan ook groot respect voor colle-    crete plannen voor de toekomst.
dereen klaar stond.            dankt dat jullie dit mogelijk maken!  omgaan met kinderen.         ga's die gespecialiseerd zijn in het  'Eerst maar eens afscheid nemen.'
                                                            werken met jonge kinderen. Maar     Vervelen zal ze zich zeker niet. 'Ik
                                         Gonny begon op 1 juni 1967 in     ook van dat werk heb ik erg geno-    heb sinds kort een grotere tuin. Ik
                                         Balkbrug. Ze kwam vers van de     ten. Er gebeurden ook wel gekke     kom van het Friese platteland en
                                         Dokkumer kweekschool. Na vier     dingen. Zo kroop er een keer een    houd veel van ruimte. Die heb ik
                                         jaar, in 1971, kwam ze naar Eefde,  kleuter bij me op schoot die zich    nu. Verder zie ik wel wat ik ga
                                         en daar is ze gebleven tot ze nu   heerlijk tegen me aannestelde en    doen. Er is een gezegde: ik heb
                                         vervroegd met pensioen gaat.     me met beide armen om de nek      vanaf nu niet de klok, wel de tijd.
                                         In Eefde heeft ze onderhand al    pakte. Het jongetje fluisterde iets   Dat vind ik een prachtig vooruit-
                                         heel wat kinderen in de klas gehad  wat ik niet verstond. "Wat zeg je?",  zicht.
                                         van wie ze ook de ouders als leer-  vroeg ik. "Juf, ik heb een hoop in
                                         lingen heeft gekend. In de vroege-  m'n broek", herhaalde hij. En toen   Het werken met kinderen was
                                         re lagere school (tot 1985) gaf ze  rook ik het ook'.            Gonny op het lijf geschreven. Op
                                         vooral les aan wat toen nog eerste                      3 juli 2009 neemt ze overdag
                                         klas heette. In de basisschool    'Jonge kinderen zijn ontwapenend    afscheid van de kinderen van De
                                         werkte ze ook met kleuters in     eerlijk en zien de wereld op geheel   Bargeweide. Van 19.30-21.30 uur
                                         groep 1 en 2 en in de groepen 4 en  eigen manier. Dat is eigenlijk nooit  een afscheidsreceptie voor haar
                                         6. 'In 1985, toen de kleuterschool  veranderd. Ik vind kinderen van nu   waarop ouders en genodigden
                                         en de lagere school samen basis-   nog net zo als de kinderen van mijn   haar kunnen bedanken voor
                                         school werden, heb ik ook met     eerste jaren. Van het werk met kin-   alles wat ze voor kinderen heeft
                                         kleuters gewerkt, en daarna ook    deren en van hun uitspraken geniet   betekend, en haar een goede
                                         nog wel. Ik vond dat erg leuk, maar  ik nog steeds, en dat zal ik missen   toekomst kunnen toewensen.
                                         BEKENDMAKING PRIJSWINNAARS PUZZEL PROGRAMMA-
                                         BOEKJE ORANJEVERENING EEFDE 2009
                                         Eefde - In het programmaboekje van de Oranjevereniging Eefde 2009 was een puzzel opgenomen,
Open dag OpTien bij Fysiotherapie                         bestaande uit advertenties uit datzelfde boekje, die behoorlijk verknipt waren. Door uit te zoeken welke
                                         adverteerders dat waren en de oplossing vervolgens op te sturen, kwam men in aanmerking voor een
Eefde goed bezocht                                leuke prijs.

Eefde - Fysiotherapie Eefde kijkt terug op een bijzonder gezellige
open dag en wil iedereen bedanken, die belangstelling heeft getoond.       Uit de vele inzendingen die wij    Onderstaande inzenders kunnen      1e prijs: Marinda Stegeman
                                         mochten ontvangen zijn tijdens de   vanaf 29 juni (week 27) hun prijsje   2e prijs: H.A. Wijgman
                                         Algemene Ledenvergadering van     afhalen bij bestuurslid Alke Brink-   3e prijs: A. Naafs-Lammers
Er is door velen iets in de doos voor   is 770 euro en is inmiddels overge-   de Oranjevereniging op 18 juni drie  huis, Kazernestraat 5 te Eefde:
CliniClowns gedaan. De opbrengst     maakt aan CliniClowns.         prijswinnaars getrokken.                           Van harte gefeliciteerd!!
Uw weekblad                                      DE GIDS !                              Woensdag 24 juni 2009 – Pagina 6


Feestavond S.V. Harfsen voor                        Verslag algemene leden-
iedereen                                  vergadering Dorpsraad Eefde
Harfsen - Komend weekend viert S.V. Harfsen Afdeling Voetbal haar
60-jarig bestaan. Het jubileumweekend bestaat - naast een wedstrijd                                            zichtbaar wat burgerparticipatie
tegen Lucky Ajax en voetbalclinics voor de Harfsense voetbaljeugd     Eefde - Op donderdag 18 juni j.l. was er de jaarlijkse ledenvergade-      kan betekenen, zo krijg je draag-
- uit een afsluitende feestavond op zaterdag 27 juni a.s.         ring van de Dorpsraad Eefde.                          vlak, enthousiasme, en uiteindelijk
                                                                             een positiever en leefbaarder dorp.
Deze feestavond is voor leden van   een warm hart toedraagt.       Met een opkomst van 20 leden      gehoor te geven dan kunt u voorzit-  De dorpsraad heeft op 3 juli hier-
S.V. Harfsen (Afdeling Voetbal),                      opende voorzitter Henk Stormink     ter Henk Stormink bellen op tel:    over en over het convenant een
oud-leden, niet-leden, (oud-)trai-  Wij zien u graag vanaf 20.30 uur   de vergadering. Na het goedkeu-     511540.                gesprek met de burgemeester.
ners, vrijwilligers, sponsoren en   op Sportpark 't Schoolder, Reever-  ren van het verslag van de vorige    Een ander agendapunt was het
verder iedereen die de vereniging   weg 36 in Harfsen. Graag tot dan!  vergadering komt de samenstelling    niet tekenen van het convenant     Het volgende agendagpunt was
                                      van het huidige bestuur aan de or-   met de gemeente Lochem.        het dorpsplan Eefde.
                                      de. Het bestuur van de Dorpsraad                        De voorzitter van de DorpsWerk-

 Informatie-avond over                           Eefde is op diverse plaatsen gewij-
                                      zigd. Henk Stormink en Marc Ma-
                                      joor continueren hun bestuursfunc-
                                                          De gemeente Lochem wil een con-
                                                          venant afsluiten met alle dorpsra-
                                                          den. Het bestuur is van mening dat
                                                                             groep, Leon Meijs, geeft in het kort
                                                                             een overzicht van de activiteiten
                                                                             die achter ons liggen: start met de
 Kulturhus in Harfsen                           tie en worden Leon Meijs, Marco
                                      de Zeeuw en Tom Merkx als nieuw
                                                          er onvoldoende grond bestaat om
                                                          het voorliggende contract te teke-
                                                                             DWG in november 2008. De circa
                                                                             10 sessies om te komen tot de
 Harfsen - Op maandag 29 juni om 20.00 uur vindt in “Ons          bestuurslid door de vergadering bij   nen. Onze argumentatie is uitge-    Startbijeenkomst voor alle Eefde-
 Gebouw” in Harfsen een informatieavond plaats over de stand        acclamatie benoemd.           breid terug te vinden op de websi-   naren op 9 april 2009. Er is kortom
 van zaken rond het Kulturhus Harfsen.                                       te. In het kort komt het erop neer   door veel vrijwilligers heel veel tijd
                                      Samenstelling bestuur is nu als     dat de Dorpsraad wel aan de ge-    in geïnvesteerd. Nu hebben we 6
 Namens Plaatselijk Belang &     dorpsgenoten en regiobewoners    volgt:                 meentelijke eisen moet voldoen,    thema’s onderscheiden, met zo ge-
 Stichting Kulturhus Harfsen i.o.   te versterken. Inspireren, gezel-  Voorzitter: Henk Stormink        maar dat omgekeerd de gemeente-    noemde thematrekkers (Wonen,
 worden bij deze afgevaardigden    ligheid bieden, actief bezig zijn  Secretaris: Leon Meijs         lijke organisatie (bestuurlijk en   Verkeer, Kunst, Jeugd, Economie,
 uitgenodigd van alle bestaande    en ruimte creëren voor (individu-  Loco-secretaris: Marco de Zeeuw     ambtelijk) de inhoud van het con-   Zorg).
 gebruikers van Hoeflo, Ons Ge-    ele) ontwikkeling, dat is waar een  Penningmeester: Tom Merkx        venant niet naleeft.          De bedoeling is dat elke thema-
 bouw en Buitenlust, de verenigin-  Kulturhus voor staat en deze in-   Loco-penningmeester: Marc Ma-                         groep een uitwerking geeft van de
 gen in Harfsen, mogelijke gebrui-  formatieavond zal daarvan een    joor                  Voor de dorpsraad wordt het een    ingebrachte ideeën op de startbij-
 kers van het Kulturhus, iedereen   voorproefje zijn.                              speerpunt om tot een ander soort    eenkomst en dat ze er een ‘visie’
 die geïnteresseerd is in de vorde-  Dus, jong en oud, doe mee, kom    De gemaakte begroting is ter ver-    samenwerking te komen met de      van maken, die uiteindelijk in het
 ringen en allen die bij (willen)   uw licht opsteken en draag uw    gadering beschikbaar en wordt      gemeente; we moeten daarbij      Dorpsplan terecht moet komen. In
 dragen aan het Welzijn in Harf-   steentje bij aan de sfeer en de   door de vergadering goedgekeurd.    transparanter dan tot dusver het    het najaar wordt dit plan voorge-
 sen.                 kwaliteit van wonen en leven in   De voorzitter geeft aan dat er dit   proces gaan communiceren met de    legd aan de Eefdenaren voordat
 Een Kulturhus is niet alleen een   Harfsen en omstreken.        voorjaar een sponsorbijdrage is     bewoners van Eefde. Burgerparti-    we eind van het jaar een definitief
 thuis voor een grote diversiteit                     verkregen van de DSB-bank. Daar     cipatie in (onze) Praktijk, als con-  Dorpsplan kunnen presenteren.
 aan gebruikers, het heeft ook als  Voor brandende vragen vooraf     is de dorpsraad erg content mee!    cretisering van de stappen die ge-
 functie (nieuwe) samenwerkings-   kunt u contact opnemen met de    De kascontrole commissie moet uit    maakt moeten worden om burgers     Voor verder informatie over dit plan
 verbanden tussen die gebruikers   secretaris Herman Nijenhuis, tel.  tenminste twee personen bestaan.    meer het 'gevoel' te geven dat ze   en de status hiervan zie
 te stimuleren en contacten met    nr. 0573-431750.           Tijdens de vergadering meldt zich    gehoord en verstaan worden door    www.dorpsplaneefde.nl en de ver-
                                      een vrijwilliger aan. Het bestuur zal  het bestuur. Ingebrachte knelpun-   dere berichtgeving in de media.
                                      nog een tweede persoon trachten     ten moeten sneller geanalyseerd    Het volledige verslag van de leden-
                                      te vinden om in de kascommissie     worden, en de (eenvoudig) te reali-  vergadering 2009 is te vinden op
Voetbalclinics voor de Harfsense voet-                   2010 plaats te nemen. Mocht u      seren punten moeten zo snel mo-    www.dorpsraadeefde.nl
baljeugd                                  zich geroepen voelen om hieraan     gelijk opvolging krijgen. Zo maak je

Op zaterdag 27 juni 2009 worden als onderdeel van het jubileum-
weekend voetbalclinics aan de Harfsense voetbaljeugd gegeven.
Met behulp van een aantal bijzondere voetbalhulpmiddelen worden
’s ochtends de vaardigheden van de F-, E- en D-pupillen getest en
getraind. ’s Middags komen de overige jeugdspelers aan bod. Houd
deze datum vrij!                                        Deelneemsters FAME Strandballen-
                                                toernooi in het zonnetje gezet
                                                Deventer - Hoewel buiten de regen met bakken uit de hemel viel, werd in de turnhal in
                                                de Scheg het FAME strandballentoernooi georganiseerd. Deze wedstrijd was het
                                                afsluitende toernooi van de 4 seizoenencompetitie.


                                                                        mogelijk werd gemaakt door sponsoring.
                                                                        In de 2e wedstrijd kwamen de iets oudere
                                                                        turnsters op de vloer. De sfeer was wat meer
                                                                        ontspannen, hoewel er hard gewerkt werd
                                                                        om nieuwe onderdelen te behalen, ter voor-
                                                                        bereiding op het nieuwe seizoen. Ook deze
                                                                        turnsters gingen niet met lege handen naar
                                                                        huis en kon een ieder tevreden naar huis ke-
                                                                        ren.

                                                                        Een compliment aan alle vrijwilligers, want
                                                                        zonder hen zijn dit soort wedstrijden niet mo-
                                                                        gelijk.
                                                                        Deze vrijwilligers komen het weekend van 27
                                                                        en 28 juni wederom in actie; dit keer tijdens
                                                                        het internationale FAME SVOD Open
                                                Op de foto Hannah Lochgies van FAME LGV
                                                Laren en podium van pre-pre-instap van He-
                                                vo (meisjes 6 jaa

                                                De nadruk lag deze keer bij de jongere turn-
                                                sters, aangezien de de overige selectieturn-
                                                sters van FAME SVOD over ruim een week
                                                nog een internationaal toernooi hebben.
                                                Zo kon het dat ochtends vroeg de zaal ge-
                                                vuld was met ruim 30 turnstertjes in de leef-
                                                tijd van 6 t/m 8 jaar.
                                                Gezien de leeftijd was het voor de meeste
                                                meisjes hun allereerste wedstrijd en was de
                                                spanning van de gezichtjes af te lezen.
                                                Tijdens de prijsuitreiking werden alle turn-
                                                sters naar voren geroepen, om een medaille
                                                in ontvangst te nemen. En ook kregen alle
                                                deelnemers een beachbalsetje dat mede
Uw weekblad                  DE GIDS !     Woensdag 24 juni 2009 – Pagina 7
               a
               va n de

Super info:
Geachte consument,

Graag houden we U op de hoogte van de vorde-
ringen omtrent onze verbouwing. Afgelopen week
was een puzzeltocht voor iedereen. Inmiddels
vinden vele groepen hun definitieve plek. We zijn
dan ook hard bezig met de wederopbouw. Het
gehele bouw team laat zien dat ze volgens plan-
ning werken om deze moderne supermarkt te
realiseren.

Echter, wij ontkomen er niet aan om enkele
dagen gesloten te zijn en wel van zaterdag 4
juli om 14.00 u t/m donderdag 9 juli.
    WEEKENDVOORDEEL
                                Aanbiedingen
                              geldig van donderdag
                                t/m zaterdag
  BRINKMAN SUPER DE BOER
 GORSSEL: Nijverheidsstraat 22 - ZUTPHEN: De weg naar Laren 126
Uw weekblad                                         DE GIDS !                                Woensdag 24 juni 2009 – Pagina 8
                     Kerk- en weekenddiensten
                                        27 en 28 juni
GORSSEL:                 WEEKEND- EN AVONDDIENSTEN         za 10.00-13.00 uur.           tel. 0575-431877 en 0573-431586.      Gebouw Den Oldenhof
‘De Borkel’:               HUISARTSEN                Maatschappelijk werk:          HOSPICE ZUTPHEN               www.aa-oost.nl
 Zaterdag 27 juni: mw. R. Roebers    Eefde:                  Den Oldenhof, Hoofdstraat 45,      Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen,    AA Zutphen, tel 06-34337258
                     0900-2009000.              Gorssel, tel. 0900-6228724.       tel. 0575-566333              Maandag 20.00 - 22.00 uur
EPSE                   Epse en Gorssel:             Sensire Thuiszorg            hospicezutphen@hetnet.nl          www.aa-zutphen.nl
Protestantse Gemeente Epse:        0570-501777.               Elfuursweg 3a, Gorssel          www.hospice-zutphen.nl           Voor partners Al-Anon.
 Dienst in Gorssel            Doktersdienst Almen/Laren:        tel. 0900-8856 (lokaal tarief)                           Tel. 06-10745595
                     R.A. de Vries, tel. 0573-401217     www.sensire.nl             AED (AUTOMATISCH EXTERNE
GORSSEL:                                                          DEFIBRILLATOR)               DIERENARTSEN:
Protestantse Gemeente          TANDARTSEN:               VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK          EEFDE                   Dierenartsenpraktijk H.J. Aa:
 ds. H. de Bie, Vorden          Voor spoedgevallen bellen:       Eefde, Zutphen, Warnsveld:        Kerk / 't Hart / De Stuw          Deventer-Joppe, tel. 0570-624662.
Protestantse Gemeente Eefde,       tel. 0575-512288.            Praktijkadres:             EPSE                    Dierenartsenpraktijk Berndes:
Ontmoetingskerk:                                  Judith Leysterstraat 2,         Steunpunt; Sporthal; De Spar;       Hoofdstraat 25, Gorssel,
 10.00 uur: ds. A. Broekhuis       DEN OLDENHOFCENTRALE/           7204 EA Zutphen, tel. 0575-516830.    Carport Smeenkskamp 1           tel. 0575-493538.
 10.30 uur: ds. J.W.J. Fijn van Draat  Centrale Meldpost Vrijwilligerswerk                        Huisartsenpraktijk G. Schroth       Weekenddienst: dr. Berndes,
 Huiskerkdienst Hanzeborg        in de gemeente Gorssel          VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK          Fysiotherapie Geers            tel. 0575-492240. b.g.g. Dierenkliniek
                      Op werkdagen 10.00-14.00        DE KUIP                 GORSSEL                   Deventer, tel. 0570-623433.
ALMEN:                   uur. Tel. 0575-491913.         Harfsen, Gorssel, Epse, Deventer:     ’t Trefpunt / Super de Boer        Kleine huisdieren volgens afspraak:
Protestantse Gemeente Almen                            Praktijkadres: Holterweg 108d,      LTC Gorssel, V.V. Gorssel         Dierenartsencombinatie
 ds. D. van Doorn            VERZORGING/VERPLEGING           7429 AH Deventer, tel. 0570-799050.   Huisartsenpraktijk L. Salimans      Zutphen-Laren:
                     Stichting Sutfene            Diensttel.: 06-51633134.         Hotel Restaurant De Roskam         Rengersweg 2a, Laren,
HARFSEN:                 Leeuweriklaan 26, 7203 JE Zutphen    TROMBOSEDIENST:              Het ‘oude’ gemeentehuis          tel. 0573-401243.
Protestantse Gemeente Harfsen:      0575-594444               Patiënten voor bloedafname kunnen    Café De Hoek
 ds. H. Marsman, Deventer         Sutfene/De Borkel,            terecht in ”De Linde” te Almen op    HARFSEN
                     Hoofdstraat 61a , Gorssel        maandagochtend van 9.15 tot 9.30     Spar Kirchjunger; Fysiotherapie Geers,
LAREN:                  0575-491909               uur en in ”Ons Gebouw” te Harfsen op   A3 Ballon, Sportpark ’t Schoolder
Protestantse Gemeente Laren:       Sutfene/Het Spijk,            dinsdagochtend van 9.00 tot 9.30 uur.  ALMEN
 geen opgave ontvangen          Zutphenseweg 202 , Eefde                             Dr. Fortuyn, De Hoofdige Boer,
                     0575-583300               MAALTIJDVOORZIENING            De Nieuwe Aanleg; Ehzerwold.
JOPPE:                  Thuiszorgwinkel:            OUDEREN:
R.K. Diensten ’t Joppe:          Ooyerhoekseweg 6, Zutphen,        Centrale meldpost: tel. 0575-491913.  AA WERKGROEPEN
 Zondag, 10.00 uur: Woord- en       tel. 0900-8856. Geopend:         Warme maaltijdvoorziening        AA Gorssel, tel 06-51077346
 Communieviering             ma t.m vr 9.00- 7.30 uur,        Almen/Harfsen:              Dinsdag van 20.00 tot 22.00U.Expositie ”Wie het oude niet                           AANGENAME VERRASSING TIJDENS
eert, is het nieuwe niet weerd”
Bathmen - In het centrum van het Sallandse brinkdorp Bathmen
staat een fraaie Dorpskerk. De werkgroep ”Open Kerk” wil graag een
                                         KORENFESTIVAL
zo breed mogelijk publiek met dit monumentale gebouw laten ken-
nismaken. Zij stellen daarom het publiek graag in de gelegenheid         ZUTPHEN - Het korenfestival Zutphen Zingt dat op 9 mei in de Hanzehof en de St. Janskerk werd gehou-
om dit culturele erfgoed te komen bezichtigen.                  den heeft een aanzienlijk hoger geldbedrag opgebracht dan vooraf was voorzien. Omdat veel bedrijven
                                         belangeloos ondersteuning verleenden zijn de organisatiekosten veel lager uitgevallen steeg de
De Dorpskerk is daarom dit zomer-    ken en merklappen. Hiernaast       opbrengst onverwachts snel tot ruim boven het streefbedrag van 10.000 Euro. De stichting Noaberhulp
seizoen opnieuw opengesteld op      wordt een gedeelte van beschikba-    Zutphen en het Hospice reageerden dan ook aangenaam verrast toen zij deze week een cheque van
zaterdag van 10.30 – 15.00. In de    re ruimte ingenomen door herinne-    14.000 Euro mochten verdelen. President Theo Gieling van de Lionsclub Zutphen die het geld kwam over-
noordervleugel van de kerk is ge-    ringsschilderijen- borden en tegels,   handigen mocht dan ook vele bedankjes in ontvangst nemen.
durende deze maanden een per-      die gemaakt zijn t.g.v. een geboor-
manente expositie ingericht. Het     te, huwelijksfeest, jubileum, festivi-
thema van deze expositie is: ”Wie    teit of een ander mijlpaal. Tenslotte
het oude niet eert, is het nieuwe    besteedt deze expositie enige aan-
niet weerd”. Deze expositie wordt    dacht aan kinderspeelgoed, dat te-
geopend op zaterdagmiddag 27 ju-     genwoordig niet zo meer in zwang
ni. Rond het middaguur kunnen de     is.
bezoekers genieten van een be-
speling van het Holtgräve-orgel.     Aan de inrichting van de expositie
Het knusse carillon wordt hiernaast   is de medewerking verleend door
op de 1e en 3e zaterdag van de      de Oudheidkundige Kring Bathmen
maand bespeeld van 11.00 – 12.      en door een groot aantal inwoners
00 uur.                 van Bathmen, die het materiaal
                     voor deze expositie beschikbaar
De expositie staat dit jaar in het te-  hebben gesteld. Bovendien heeft
ken van het ’Jaar van de Tradities’.   de Wijkaanpak Bathmen op haar
Bij het inrichten van de expositie    beurt, eveneens een steentje bijge-
heeft de werkgroep het accent ge-    dragen om deze zomerexpositie te
legd op allerlei soorten letterdoe-   realiseren.
Vorden zingt in de
dorpskerk
Vorden - Op zondagavond 28 juni om 19.00 uur is er in de dorpskerk
van Vorden weer een zangdienst. De liederen die op het programma
staan zijn in de afgelopen tijd aangevraagd en komen uit diverse
bundels.


De muzikale begeleiding is in han-    Voorde” en kan er nog gezellig na-
den van Kees van Dusseldorp. Er     gepraat worden en het is ook mo-
is een korte overdenking door ds.    gelijk om nieuwe verzoekliederen
R.J. Perk uit Nijverdal.         aan te vragen. Er is tevens een
Na afloop is er koffiedrinken in “De   boekentafel met gratis uitleen.
Uw weekblad                                       DE GIDS !                              Woensdag 24 juni 2009 – Pagina 9

Gert-Jan Oplaat wordt voorzitter RvA stichting kiEMT                                 Rectificatie
Gert-Jan Oplaat (1964) zal op 1 juli 2009 aantreden als voorzitter van                        Op de besluitenlijst van de verga-
de Raad van Advies van stichting kiEMT.                    De Raad van Advies geeft o.l.v.    dering van BenW van de gemeen-
                                       Gert-Jan Oplaat gevraagd en on-    te Lochem van 2 juni 2009 stond een bezwaar planschade. Dit
                                       gevraagd advies aan stichting     bezwaar is niet van Oortgiesen uit Gorssel. Het betreft een aanvraag
                                       kiEMT, vooral inzake positionering   planschadevergoeding van de eigenaar van Zutphenseweg 13a te
                                       van kiEMT op nationaal en interna-   Laren.
                                       tionaal niveau. De raad bestaat uit
                                       twaalf personen uit de 4 O's
                                       (overheid, onderwijs, onderzoek en   Ook lezers schrijven:
                                       ondernemers). Stichting kiEMT is
                                       een netwerk van energie- en mi-
                                       lieutechnologie-gerelateerde be-
                                                           Reactie op het rapport,
                                       drijven, overheden en kennisinstel-
                                       lingen in Gelderland. kiEMT is
                                       vanuit het bedrijfsleven opgezet.
                                                           IJsselsprong, alles in 1 keer
                                       Doel is via nauwere samenwerking
                                       en kennisuitwisseling, innovaties   (juni 2009)
                                       en 'new business' inzake energie-   Het rapport IJsselsprong " Alles in 1 keer" van juni 2009 ( hierna
                                       en milieutechnologie te bevorde-    IJsselsprongrapport) geeft aan ( blz.15): Voor de lange termijn wordt
                                       ren. De stichting draagt sterk bij   uitgegaan van toename van een rivierafvoer bij Lobith van 18.000
                                       aan de regionale economie en aan    m3/s. Op navraag mijnerzijds kon oud minister Veerman mij geen
                                       een gunstig vestigingsklimaat voor   garantie geven dat de door Duitsland te nemen maatregelen van
                                       innovatieve ondernemers en orga-    zodanige aard zullen zijn, dat de norm van 18.000 m3/s niet zal wor-
                                       nisaties. In de afgelopen drie jaar  den overschreden!
                                       zijn met de ondersteuning van
                                       kiEMT zo’n 20 nieuwe bedrijven
                                       ontstaan. Inmiddels zijn meer dan   Het is zeer te betreuren, dat in het  biliteit wat betreft het omgaan met
                                       125 organisaties aan kiEMT ver-    rapport Ruimte voor de rivier het    toekomstige ontwikkelingen, die de
                                       bonden.                gebied gelegen ten noorden van     huidige voorstellen in het IJssel-
                                       De heer Oplaat is sinds 2007 voor-   Zutphen tussen de IJssel, het      sprong rapport ontberen ( zie IJs-
                                       zitter van de Kamer van Koophan-    Twentekanaal en de Mettrayweg (     selsprongrapport blz 37) ! Als een
                                       del Centraal Gelderland. Van 1998   hierna het Mettraygebied) niet in    zo voor de hand liggende extra
                                       tot 2006 was hij lid van de Tweede   de beschouwingen is betrokken, te    flexibele oplossing aanwezig is, is
                                       Kamer (VVD).              meer daar in der tijd, in overleg met  het n.m.m. onverantwoord, dat in
                                                           Rijkswaterstaat, de dijk rond het    dit gebied een hooggelegen weg
                                                           Mettraygebied, in tegenstelling tot   wordt aangelegd (westelijke omlei-
                                                           de andere dijken in dat gebied, met   ding N348), laat staan dat in dit ge-
                                                           opzet niet is verhoogd tot de toen   bied een containerhaven ( nieuw
                                                           geldende norm- rivierafvoer bij Lo-   voorstel gemeente Zutphen) en
                                                           bith van 18.000 m3/s. Wel is er nog   een bedrijventerrein voor zware in-
                                                           ruimte om deze omissie op te hef-    dustrie wordt aangelegd (planning
                                                           fen, omdat dit rapport zelf aan-    Stedendriehoek).
                                                           geeft, dat bij nadere uitwerking an-

Open Brief aan de leden van de                                            dere alternatieven bij het begrip
                                                           ruimte voor de rivier kunnen wor-
                                                           den betrokken. Het is mijn overtui-
                                                                               Tenslotte wijs ik nog op een aperte
                                                                               onjuistheid in het IJsselsprongrap-
                                                                               port blz 55. Er staat: Samen met de

Raad van de gemeente Lochem                                             ging, dat elk gebied dat oorspron-
                                                           kelijk diende voor de overloop van
                                                           de rivier, moet worden meegeno-
                                                                               zuidelijke IJsselbrug en de N348
                                                                               ontstaat daardoor een verkeers-
                                                                               ring, die het regionale verkeer om
                                                           men in de discussie.          de bebouwde gebieden van Zut-
Voorafgaand aan de “ronde tafel” dd. 22 juni 2009 , waarin de plan-      aanpassing bestaande woningen,                         phen heen voert". Echter de ge-
nen voor woningbouw op Reuvekamp – Zuid (tussenevaluatie) in         locatiekeus en inbreiding tegen-    Het Mettraygebied, dat enige tien-   plande westelijke omleiding N348
Gorssel aan de orde komen willen wij graag de afspraken vanuit        over uitbreiding hebt U in het voor-  tallen hectaren beslaat en laag ge-   gaat wél dwars door de bebouwde
het verleden , alsmede recentere informatie onder Uw aandacht         stel niet laten meewegen.       legen is, is met opzet altijd onge-   gebieden van Zutphen, gaat deels
brengen.                                                       rept gelaten en kan zonder       door de bebouwde kom en een
                                                           noemenswaardige economische       nieuw gepland wegdeel, dat meer
                                       De behoefte is, uitgaande van de    schade, bij calamiteiten, gebruikt   dan 20.000 voertuigen per etmaal
In volgorde behandelen wij:      naar de behoefte van de lokale     bovengenoemde uitgangspunten,     worden voor overloop van de rivier.   zal verwerken, zal vlak langs het
A.Uitgangspunten           bevolking van het dorp Gorssel.     een aantal van 10 tot 15 starters-   In dit Mettraygebied bevindt zich    zorgcentrum de Polbeek gaan. Dit
B.Rapport bureau Companen                           woningen voor de komende 10      nog de oorspronkelijke delta van    regionale verkeer zal ook door het
C.Conclusie en enkele opmerkin-    Samen met bureau Companen is      jaar. Het aantal van 25 pardonners   de Eefsebeek. Vernietiging van dit   bedrijventerrein de Mars worden
gen                  overeenstemming bereikt over de     komt ons vreemd voor. Als dit aan-   cultuurhistorisch monument en ver-   geleid.
                   wijze waarop dit onderzoek zou     tal nodig is voor de hele Gemeente   nietiging van de natuur aldaar ( het
A. Uitgangspunten           worden gedaan, waarbij gesteld     Lochem of voor de oude gemeente    Mettraygebied is een belangrijk vo-   Het " Haalbaar Alternatief" ( voor-
De uitgangspunten, vastgelegd in   is dat alle partijen akkoord gaan    Gorssel, dan moet dit aantal ver-   gelbroedgebied) zou onvergeeflijk    stel Stichting E.G.E.L.) opgenomen
de Raadsvergadering van 21 april   met de uitkomst van het onder-     deeld worden over de kernen van    zijn.                  onder PS 2009-254, maakt gebruik
2008 waren:              zoek.                  de Gemeente.                                  van de deels reeds aangelegde
                                       In de discussie in ons overleg met   Toevoeging van het Mettraygebied    rondweg Zutphen en voorkomt zo-
- het moet een gefaseerd plan     Het resultaat van dit onderzoek     U is er meerdere keren op gewe-    aan ruimte voor de rivier kan ver-   wel dat het regionale verkeer door
 worden met kleinere aantallen    komt nagenoeg overeen met de in-    zen, dat het voor ouderen niet lo-   lichting geven en kan er wellicht    de bebouwde gebieden van Zut-
 woningen.              houd van het rapport van bureau     gisch is te wonen aan de rand van   eveneens voor zorgen, dat minder    phen wordt gevoerd en voorkomt
- iedere fase moet een afronding   Ecorys. Het rapport Companen      het dorp. De voorzieningen rond-    voortreffelijke landbouwgronden in   tevens dat het Mettraygebied niet
 van het plan kunnen zijn      wijst uit, dat het gaat om een krimp,  om Borkel en Bloemenkamp, ook     de Voorsterklei hoeven te worden    meer kan worden gebruikt voor
- er moet alleen gebouwd worden    een daling van de woningbehoefte    mede gelet op de uitbreidingen al-   opgeofferd voor de ruimte voor de    ruimte voor de rivier.
 voor aantoonbare woningbe-     van 90 woningen voor de komende     daar, zijn hiervoor de geschikte lo-  rivier. Ook kan het Mettraygebied
 hoefte van de lokale bevolking   10 jaar. De groei voor Gorssel is er  caties                 zorgen voor de noodzakelijke flexi-               Ir Jan Baas
- primair bouwen voor starters en   uit. Op Lochems niveau is er zelfs
 ouderen               sprake van krimp            Het College van de Gemeente

In de structuurvisie van 2007-2015  Accent zal moeten liggen op aan-
                                       kiest nu in het voorstel voor scena-
                                       rio 3. Dit scenario staat haaks op   Herstel
werd al gesteld , dat inbreiding de
voorkeur geniet boven uitbreiding
                   passen /veranderen van de be-
                   staande (sociale) voorraad wonin-
                   gen, zodat woningvraag beter
                                       de uitgangspunten, genoemd on-
                                       der punt A. In de discussies tussen
                                       Dorpsraad , Gemeente , Groene
                                                           verwaarloos-
B. Rapport bureau Companen
Aangezien de inzichten tussen
                   aansluit op het woningaanbod in
                   het dorp Gorssel
                                       Waarde , Cloese en werkgroep
                                       Reuvekamp-Zuid is duidelijk ge-
                                                           de graven!
enerzijds de Gemeente en De                          steld dat er veel minder woningen   Op de begraafplaatsen in Lochem, Laren, Barchem, Gorssel en
Groene Waarden en anderzijds     C. Conclusie en enkele opmer-      nodig zijn. Er dienen inspanningen   Almen zijn er veel graven met achterstallig onderhoud. Voor het
werkgroep Reuvekamp-Zuid en      kingen                 gedaan te worden om de bestaan-    onderhoud is de rechthebbende van het graf verantwoordelijk (uitge-
de Dorpsraad, waar het de behoef-   Nu aangetoond is, dat er geen      de woningen aan te passen aan de    zonderd de graven waarbij een onderhoudscontract met de gemeen-
te betrof, sterk uiteenliepen is op  kwantitatief woningtekort meer is,   gewijzigde behoefte. B/W laat bui-   te is afgesloten). De gemeente wil graag dat de betreffende recht-
initiatief van de werkgroep een on-  maar dat er sprake is van kwalita-   ten beschouwing, hoe de oneven-    hebbenden en/of familieleden van de verwaarloosde graven hier
derzoek gedaan door het onder-    tieve woningfricties moet de dis-    wichtige samenstelling van de wo-   aandacht aan besteden en het graf in een redelijke staat herstellen.
zoeksbureau Ecorys. De Gemeen-    cussie ook over deze fricties gaan   ningvoorraad aangepast moet
te was het op belangrijke punten   en niet over nieuwbouw.         worden aan de woonwensen. Zou     Voor eventuele vragen en opmer-
niet eens met de conclusies van dit                      B/W dit wel gedaan hebben, dan     kingen kunt u contact opnemen
rapport.               De keuze voor scenario 3 (strategi-   zou blijken, dat er geen behoefte   met mw. H.W. Memelink, op het te-
                   sche bouwen) komt onverwachts      zou zijn aan extra woningen in     lefoonnummer 0573 – 289222 op
Na een lange periode van stilte    uit de hoge hoed. Afspraak met on-   Gorssel conform het rapport Eco-    maandag van 9.00 uur tot 14.00
heeft het College van de gemeente   ze werkgroep was, dat de keuze     rys en van Companen          uur en op dinsdag en donderdag
Lochem de Dorpsraad, de Cloese ,   voor een scenario eerst met be-                        van 9.00 uur tot 16.00 uur.
de Groene Waarden en de werk-     trokkenen in een werkoverleg be-    Tijdens de “ronde tafel”op 22 juni
groep Reuvekamp-Zuid uitgeno-     sproken zou worden. Door de keu-    as. zullen wij graag met U van ge-
digd voor een bespreking met als   ze voor scenario 3 (bouwen van 80    dachten wisselen en ons standpunt
doel tot een gezamenlijke oplos-   woningen) te publiceren in de      nader toelichten.             Voor meer actueel gemeentenieuws:
sing te komen.
Dit heeft ertoe geleid dat de Ge-
                   krant en reeds nu voor te leggen
                   aan de Raad hebt U zich niet ge-       Werkgroep Reuvekamp-Zuid           www.lochem.nl
meente heeft voorgesteld een     houden aan deze afspraak. Onze
nieuw onderzoek te laten uitvoeren  inbreng over aantallen woningen,
Uw weekblad                                                     DE GIDS !                                Woensdag 24 juni 2009 – Pagina 10

                                                 ✃
                            Dr ukkerij Kaper
                            Doevendans Grafimedia
                            Ovenbouwershoek 3             GIDSJES            INVULBON             ROEL VOSKAMP
                                                      Uitsluitend voor PARTICULIEREN tegen                   GROENE EXTERIEURVERZORGING
            &
                            7328 JH Apeldoorn
    D R U K K E R I J     K A P E R                               inlevering van deze bon bij de afgiftepunten!
    D O E V E N D A N S  G R A F I M E D I A   Telefoon: 055 - 533 20 05
                            Telefax: 055 - 541 47 36
                            gids@kaperdruk.com
                                                         (Dus niet voor cursussen etc.)
                                                                                     Hoveniers met
                                                                                    hart voor uw tuin.
De eerste
3 regels                                                                              •  advies, ontwerp, aanleg tuin, landgoed en terreinen
kosten u                                                                              •  aanleg, renovatie en onderhoud van grasvelden,
€ 8,00                                                                                 straatwerk, vijvers en waterpartijen, tuinen, terreinen
                                                                                    en groenvoorzieningen
Deze regels                                                                            •  boomverzorging, ook klimwerk
kosten u                                                                              •  ploegen, frezen, egaliseren, plantklaar maken
per regel
€ 0,50 extra                                                                            •  leveren en planten van bomen, struiken en plantgoed
                                                                                  •  alle soorten tuin- en maaiwerk
                                                                                  •  plaatsen gaas- en hekwerken
 Plaatsen in Gidsnummer:                                                Bedrag:    €
                                                                                  Groen spreekuur elke woensdag en zaterdag
 Naam:                                       Adres:                                      van 9.00 tot 12.00 uur en op afspraak
De ”spel”-regels:                                               Inleveren bij een afgiftepunt:
• Vul de bon in in blokletters                                         • Doe de ingevulde bon inclusief het                        • hagen knippen
                                                                             ✁
                                       &
• Gebruik voor ieder letterteken een vakje          D R U K K E R I J     K A P E R        gepaste geld in een gesloten envelop.
• Reken het verschuldigde bedrag uit             D O E V E N D A N S  G R A F I M E D I A     • Vermeld op de envelop ”De Gids”
• Knip de bon uit en lever deze in                                       • Lever deze in vóór vrijdag 10.00 uur.
                                                                                                 • zomer snoeiwerk
                                                                                                 • vakantie maaiwerk
                  Drogisterij Peinemann      Kantoorboekhandel Bechtle           Het Alles Winkeltje van Harfsen
 AFGIFTEPUNTEN:          Schoolstraat 42 te Eefde                          J. ten Have, Lochemseweg 96 te Harfsen
                                   Hoofdstraat 40 te Gorssel
                                                                                      www.roelvoskampexterieur.nl
        Bij niet-contante betaling (email/post etc.) wordt 3,- euro administratiekosten en 19% btw in rekening gebracht.                       Heideweg 7 • Harfsen • Tel. 0573-431355
FIETSTOCHT DOOR DE IJSSELVALLEI
op zondag 28 juni                                             MUZIEK DOOR DE EEUWEN HEEN
                                                     Een gevarieerd benefietconcert door nationaal en internationaal befaamde musici
Zutphen - Op zondag 28 juni springt de IVN-afdeling
Zutphen/Warnsveld de IJssel over voor een fietstocht door de                       Op zondag 4 oktober is er in de Sint-Martinuskerk in Warnsveld een          langs de prijs voor de beste uitvoe-
IJsselvallei. Ontdek zelf waarom dit gebied zo bijzonder is. De tocht                   bijzonder concert. Vanaf 15.00 uur kunt u genieten van een gevari-          ring van een klassiek werk tijdens
van ongeveer 25 kilometer gaat langs landgoederen en natuurgebie-                     eerd benefietconcert door nationaal en internationaal befaamde            het 23e Nederlands Festival voor
den in de overgangszone tussen Veluwe en IJssel.                             musici. De opbrengst gaat in zijn geheel naar de stichting “Achter de        Vocale Ensembles te Almelo. Op
                                                     Regenboog”. Deze stichting biedt professionele hulp aan kinderen           deze vierde oktober zingen zij en-
We vertrekken om 12.00 uur vanaf          meenemen. Tussen 16.00 en               die een naaste familielid hebben verloren. Dit gebeurt onder andere         kele werken waarin het dier cen-
het IJsselpaviljoen. Na ongeveer          17.00 uur zullen we weer terug zijn          door het organiseren van weekenden waarin kinderen een begin             traal staat.
anderhalf uur is er een koffie- of         in Zutphen. Aanmelden voor deze            kunnen maken het verlies een plaats in hun leven te geven. Na
theestop bij theehuis De Hommel,          tocht is niet nodig. Kosten: een vrij-        afloop is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een warm en            Organisatie, kaarten en informatie
voor eigen rekening. Ook iets te          willige bijdrage voor het werk van          koud buffet in restaurant de Pauw.                          De organisatie is in handen van de
eten voor onderweg moet u zelf           IVN wordt op prijs gesteld.                                                        Graafschaploge in Zutphen. Deze
                                                     De musici                 Keulen. Als artistiek leider geeft hij   Odd Fellow loge komt wekelijks bij
                                                     De sopraan Heleen Koele is sinds     invulling aan het tweejaarlijks te-    elkaar. Vanuit vriendschap naar el-

Open tuin De Uiterwaard                                          1998 Heleen verbonden aan het
                                                     Nederlands Kamerkoor waarin zij
                                                     solo’s zong in onder andere het
                                                                          rugkerende Cellofestival in Zut-
                                                                          phen.
                                                                          Klaas Stok heeft als organist en di-
                                                                                                kaar en de samenleving zoeken de
                                                                                                leden persoonlijke verdieping en
                                                                                                leveren zij bijdragen aan maat-
Epse - A.s. zondag 28 juni is DE UITERWAARD aan de Hankweg                        Requiem van Mozart onder leiding     rigent een intensieve beroepsprak-     schappelijke activiteiten.
(Kratonweg) in Epse weer open voor publiek. Vanaf 11.00 uur is                      van Jaap van Zweden. Naar aan-      tijk. Als organist behaalde Klaas     Kaarten voor het concert op zon-
iedereen weer van harte welkom om deze tuin van 6200 m2 te komen                     leiding van haar optreden in het re-   Stok hoofdprijzen op nationale en     dag 4 oktober a.s. in de Martinus-
bezichtigen.                                               quiem van Brahms schreef de        internationale concoursen. Zijn      kerk kosten € 20,- en voor het aan-
                                                     pers: ”Haar goudgerande stem liet     laatste CD met orgelwerken van       sluitende buffet in Restaurant De
In deze tuin met haar talloze bor-         tevens geopend op de 18, 19 en 26           het “Ihr habt nun Traurigkeit” gloei-   Bach werd beoordeeld met een        Pauw, ook € 20,-. Een combi-ar-
ders komt de liefhebber van vaste          juli, 23 augustus en 27 september           en, zeldzaam en intens”. (de Tele-    tien in het blad Luister. Hij is vaste   rangement kost € 35,-. U hebt dan
planten en dan met name de bij-           van 11.00 uur tot 17.00 uur.             graaf)                  bespeler van het beroemde Bader-      een aangename zondagmiddag en
zondere soorten, helemaal aan zijn         Op andere dagen zijn groepen op            De cellist Jeroen den Herder werd     orgel in de Walburgiskerk te Zut-     hoeft niet meer te koken.
trekken.                      afspraak welkom.                   onderscheiden met de zilveren       phen, en tevens stadsorganist van     Voorverkoop vanaf 1 juli e-mail:
Daarnaast vindt men er veel hees-          De entree bedraagt € 3,50 (incl.           vriendenkrans van de stichting      deze stad.                 benefietconcert@hetnet.nl
ters, een grote vijver en diverse in-        koffie/thee).                     Vrienden van het Koninklijk Con-     Het concert wordt geopend met
teressante kuipplanten. Dit alles          U vindt De Uiterwaard aan de             certgebouworkest. Hij trad in meer    een optreden van het regionaal be-     Voor verder informatie: www.graaf-
wordt alleen nog overtroffen door          Hankweg 2, 7214 DJ Epse, tel.             dan 25 landen solistisch of in ka-    kende vocaal octet Duzz. Dit dub-     schaploge.nl
het unieke uitzicht over de IJssel         0575-49 47 26. Zie ook www.deui-           mermuziek verband op, met musici     belkwartet zingt zowel klassieke
Behalve op zondag a.s. is de tuin          terwaard.nl                      als Janine Jansen en Isabelle van     als lichte muziek en ontving on-Gelderlanders maken zich meer zorgen
over arbeidsongeschiktheid                                                             De Leeswaaier: cursussen
Arnhem - Inwoners van de provincie Gelderland maken zich vaker
zorgen over arbeidsongeschiktheid dan de gemiddelde Nederlander.
                                                     men naar de vaste lasten (41%) en
                                                     de dagelijkse boodschappen
                                                                          literatuur bij de bibliotheek
Dat blijkt uit onderzoek van verzekeringsmaatschappij Cardif.                       (22%). Aan het laatste wordt zelfs    Graafschap bibliotheken Warnsveld en Zutphen organiseren het
                                                     iets meer uitgegeven dan in 2008.     komende winterseizoen 2009 - 2010 cursussen literatuur. De cursus-
In totaal werden 1.001 Nederlan-                                                          sen zijn bedoeld voor volwassenen die van lezen houden, hun ken-
ders ondervraagd naar hun financi-         Hypotheekrenteaftrek was in 2008           Vooral opmerkelijk is dat er nog     nis van de ( Nederlandse) literatuur willen vergroten en die hun lees-
ële toekomstverwachting en even-          het grootste zorgenkindje en zorg-          evenveel wordt uitgegeven aan       ervaringen willen delen met anderen.
tuele onzekerheden die deze met           de bij een kwart van de onder-            ontspanning, kleding, luxe goede-
zich meebrengt. Gevraagd werd            vraagden voor slapeloze nachten.           ren, cadeaus en uit eten gaan. De
onder meer naar mogelijke financi-         Dat blijft zo in 2009 maar een gro-          angst om niet aan zijn financiële     Er zijn vier verschillende cursussen    komen “klassieke” werken aan
ële zorgen. Maar liefst 36 van de          ter deel (40%) van de Nederlan-            verplichtingen te kunnen voldoen     van zes bijeenkomsten in de perio-     bod.
Gelderlanders gaf aan zich zorgen          ders is nu ook bang dat de reces-           ten spijt, is de Nederlander niet van   de van september tot april, die wor-
te maken over arbeidsongeschikt-          sie hun financiële positie in gevaar         plan zijn levensstijl te conformeren.   den geleid door docente Neder-       Geïnteresseerden kunnen vanaf
heid. Dat is significant meer dan          zal brengen. Vorig jaar maakte                                 lands Marianne Reerink.          15 juni 2009 bij Graafschap biblio-
het landelijke gemiddelde van 25          slechts 21 procent zich daar zor-           Marieke van Zuien, hoofd PR &       Op vrijdagmorgen van 9.15 tot       theken Gorssel, Lochem, Warns-
procent. Tegelijkertijd vinden de          gen om. Daarnaast vreest een der-           communicatie bij Cardif: “Nu de ri-    11.45 uur in bibliotheek Zutphen is    veld en Zutphen een folder en een
ondervraagden uit Gelderland het          de van de respondenten voor hun            sico’s toenemen hadden wij ver-      er een introductiecursus en een      aanmeldingsformulier afhalen. Op-
vaker belangrijk dat regelmatig ge-         pensioenopbouw en leeft bij nog            wacht dat Nederlanders hun geld      cursus waarin zowel Nederlandse      gave is mogelijk tot 31 juli 2009,
checkt wordt of de verzekeringspo-         een derde de angst niet te kunnen           op een andere manier zouden uit-     als buitenlandse literatuur wordt     maar voor alle cursussen geldt:
lis nog up-to-date is (84%, tegen-         voldoen aan financiële verplichtin-          geven. Het tegendeel blijkt echter    behandeld.                 meldt u snel aan, want er zijn nog
over 73% gemiddeld).                gen.                         waar. Consumenten willen houden      Op woensdagmorgen van 9.15 tot       maar enkele plaatsen vrij.
                                                     wat ze hebben, ook als het minder     11.45 uur in De Spil te Warnsveld
Uit het onderzoek blijkt verder dat         Ondanks deze financiële zorgen, is          gaat!”                  is er een cursus waarin voorname-     Meer informatie over bovenstaan-
zich Nederlanders grote zorgen           er het afgelopen jaar weinig veran-                               lijk literatuur wordt besproken van    de cursussen is verkrijgbaar bij
maken over de recessie, maar des-          derd in het uitgavenpatroon van            Het onderzoek werd uitgevoerd in     ná de Tweede Wereldoorlog.         Annelies Lammers, Graafschap bi-
ondanks hun uitgavenpatroon niet          Nederlanders. Net als in 2008 gaat          april van dit jaar, door Blauw Re-    Op maandagmorgen van 9.15 tot       bliotheken Zutphen, tel. 0575 -
veranderen.                     het grootste gedeelte van het inko-          search.                  11.45 uur in De Spil te Warnsveld     512926.
Uw weekblad                                         DE GIDS !                               Woensdag 24 juni 2009 – Pagina 11

Openluchtspel Lochem
                                         Nieuw dubbelkwartet ‘Capella Gudula’ in
“Controle uit Moskou”                              Grote Kerk Lochem
Lochem - Lochem maakt zich weer op voor het jaarlijkse openlucht-
spel. Op 26 en 27 juni, alsmede op 1, 3 en 4 juli (met vervangende
data 28 juni en 2 en 5 juli) zal in het Lochems Openluchttheater De       Lochem - Op zondag 28 juni a.s. is er om 19.00 een muziekvesper in         zinning. Ko Brevet zal als liturg de
Zandkuil door de spelersgroep bestaande uit leden van ONA(Exel)         de Grote of St. Gudulakerk in Lochem. De deuren staan dan weer           vespers leiden. Zoals altijd kan
TOP (Lochem) en ’t Overschotje (Lochem) het spel “Controle uit          gastvrij open voor iedereen die wil genieten van de traditie van eeu-       men voor, tijdens of na de vespers
Moskou” voor het voetlicht worden gebracht.                   wen in muziek en kerkgebouw. Voor het eerst zal het nieuwe vocale         een kaarsje aansteken in de Maria-
                                         dubbelkwartet Capella Gudula van zich laten horen. Het nieuwe           kapel. Tevens is de kerk een half
Het verhaal speelt zich af in een    gezet en een koor het geheel be-     ensemble is de ‘opvolger’ van het kleinere La Petite Chapelle.           uur voor en na de vespers open
kleine Russische stad waar de be-    geleid. Voor dit jaar is er bovendien                                            voor stille meditatie. De toegang is
stuurders al jaren bezig zijn hun    veel aandacht besteed aan het                                                vrij, bij de uitgang is een vrije gift
positie te misbruiken voor corrupte   licht en het geluid, dat, gezien de   Het aantal zangers is van vijf uitge-  uit Europa, met name uit de Engel-     welkom.
zelfverrijking. De overheid doet er   eerste kennismaking, een bijzon-     breid naar het aantal van acht. De   se en Italiaanse renaissance en
alles aan dit te voorkomen en      dere invloed heeft op het geheel.    leden zijn afkomstig uit Gelderland   barokperiode.               De volgende vespers in de Grote
stuurt dan ook regelmatig een      De voorstellingen beginnen iedere    en Overijssel en zijn deels als pro-                        Kerk zijn op 30 augustus en 18 ok-
rijksinspecteur uit Moskou.       avond om 20.30 uur.           fessioneel musicus werkzaam. Ca-    Op 28 juni klinken werken van Wil-     tober.
Dan slaat, als er bekend wordt dat   Kaartverkoop bij de VVV Lochem      pella Gudula put uit het zelfde re-   liam Byrd en Orlandus Lassus.
er een dergelijk iemand onderweg    en VVV Gorssel, als ook bij kapsa-    pertoire: historische vocale muziek   Naast muziek is er ruimte voor be-
is, de paniek toe onder de bestuur-   lon Lamar in Laren.
ders.                  Toegangsprijzen € 10,- voor vol-
Het is een humoristisch spel waar-   wassenen en € 6 ,- voor kinderen
bij tevens een drumband wordt in-    tot 12 jaar.De Brinker Tuinen combineert
hoveniersbedrijf met webshop
Bathmen - Inmiddels bestaan ze al weer 14 jaar; De Brinker Tuinen.
Dit met succes en dat niet zonder reden: “Service en klantvriende-
lijkheid staan hoog in het vaandel”, aldus eigenaresse Anne
Nieuwenhuis. “Wij blijven ons verbeteren” en ze zegt niet zonder
trots dat ze sinds begin 2009 het predicaat ‘Exclusief geselecteerd
door de Tuinen van Appeltern’ voeren. (www.exclusiefgeselec-
teerd.nl). Bovendien hebben ze sinds 2008 het VCA certificaat en het
kwaliteitskeurmerk in de vorm van het Groenkeur certificaat.

Anno 2009 wordt er steeds meer     De Brinker Tuinshop verkoopt arti-
online gekocht en ook hierin wil De   kelen die het leven buitenshuis nog
Brinker zijn klanten tegemoet ko-    aangenamer maken, zoals tuinver-
men. Veel klanten en tuinliefheb-    lichting, waterornamenten, tuinsets
bers willen thuis in alle rust online  en schaduwdoeken. Tevens den-
winkelen.                ken ze aan het speelplezier van de
                    kinderen en worden er ook schom-
Ten opzichte van de traditionele in-  mels, zandbakken en speeltoestel-
ternetwinkel biedt De Brinker nieu-   len verkocht.
we voordelen met De Tuinshop.
Het is persoonlijker, omdat klanten   Regelmatig verschijnen er nieuwe
ook het bedrijf kunnen bezoeken     aanbiedingen op de De Tuinshop
en advies op maat kunnen krijgen.    en wordt het assortiment aange-
Dit is het voordeel van de all-in-one  past. Kortom; tijd om eens een kijk-
benadering; tuinaanleg - onder-     je te nemen op www.debrinkertuin-
houd - advies en - shop.        shop.nl.EVENEMENTENAGENDA 24 juni- 1 juli                                            zomp. Varen met de "Fute" bij Al-
                                                             men door de prachtige omgeving
                                                                                  toegang. Info: 0575-514209.
                                                                                  Epse
                                                             van landgoed "De Velhorst".        Kunstgalerij Lenten: Kletterstraat
                    zoals: estafette, barbecue, demon-    leerde liggende Baliemvallei. Over-   Zwembad De Berkel, Berkelweg .       25-29. Tijd: do- za 10-17 uur, zo
                    stratie duiken en synchroon zwem-    nachten deden ze in de hutten van    Tijd: 14 uur. Prijs: Volw € 5,- Kind    14-17 uur. Prijs: € 2,50 Kind tot 16
                    men. Maandag en vrijdag met DJ.     de papua's. Al het eten en drinken   t/m 12 jaar € 3,50. Info: 0575-      jaar gratis. Info: www.kunstgalerij-
                    Zwembad de Boskoele, Linde-       werd klaargemaakt op houtvuren.     431500.                  lenten.nl 0570-621815.
                    boomweg 6a. Tijd: ma 18-20 uur, di    Zij en haar reisgenoten hebben     Mosterdmaker/Antieke     Winkel.   Gorssel
                    t/m vr 09-10 18-20 uur.Prijs: Volw    een klein stukje mee mogen ma-     Mosterdmaker Boesveld. Hele jaar      Gezellige kleinschalige waren-
                    € 9 Kind € 5,-. Info: 0575-491429.    ken van een natuurvolk dat nog     open. Info: 0575-492173.          markt. Hoofdstraat/d'n Oldenhof.
                    zo 28 jun. Classix & Swing: Licks &   leeft met hun al eeuwenoude cul-    wo 24 jun t/m zo 5 jul. "GÉ's 70".     Iedere woensdagmiddag van
                    Brains. Licks & Brains is een nieu-   tuurgewoontes. 't Trefpunt, Molen-   Schilderijen van Gé Bruins uit Al-     14.00-17.30 uur.
Almen                  we formatie die een volledige big-    weg 53-55. Om 11.00 uur begint de    men. Galerie De Blauwe Deur,        Hele jaar open. Roman Reisinger;
do 25 jun. Verrassingsdag. Steun-    band line-up combineert met mo-     lezing. Vooraf koffie. Na de lezing   Bakkersteeg 2. Tijd: wo 10-17 uur,     realistisch kunstschilder stillevens.
punt Almen, Gravenweg 2. Tijd:     derne jazz en club dance grooves.    warme lunch met een drankje.      do en vr 14-17 uur. Zat 27 en zon     Roman Reisinger is een jonge en
10-11:30 uur. Prijs: € 3,60 Info:    Bandleider Rolf Delfos, een van de    Prijs: € 9,50 Info: 0575-492391.    28 juni van 12.00-17.00 uur en zat     talentvolle kunstschilder die zich
0575-491909.              meest bekendste Nederlandse       Harfsen                 4 en zon 5 juli van 12.00-17.00 uur    heeft bekwaamd in het schilderen
Eefde                  saxofonisten, werkte onder andere    do 25 jun. Kegelen. Steunpunt De    en op afspraak. Info: Pien Pon       van realistische stillevens. Hij laat
do 25 jun en vr 26 jun. Beeldhouw    met de Houdini's , Jazzinvaders en    Veldhoek, Gentiaan 1. Tijd: 10 uur.   0575-433111/433447.            zich hierbij inspireren door de "Ou-
workshop. In de workshop beeld-     het Lewinsky Quartet. Recentelijk    Prijs: ? 3,60 Info: 0575-491909.    Ezeltochten. De Vetweide, Dorps-      de Grootmeesters" uit de Gouden
houwen werkt u aan uw eigen       heeft Licks & Brains hun eerste al-   Joppe                  straat 7. Hele jaar open. Vanaf      eeuw, hedendaagse realisten (als
beeld in een prachtige omgeving.    bum uitgebracht, getiteld "Psycho-    vr 26 jun en za 27 jun. De Huzaren-   8.30 uur kunt u op ieder moment      Helmantel, Verkaaik, Snijders, enz)
Begeleiding door Nico van Kan of    pompus", met werk van Nederland-     hof. Fraai in het bos verscholen    vertrekken. Prijs: € 3,- p.p. en €15,-   maar ook door het impressionisme.
Alfred Magwaza. Tuinen en Kunst     se    arrangeurs/componisten,    tuin van 3300 m2. Vanuit de strak    per ezel. Voor onderweg krijgt u      Atelier Roman Reisinger, Mezen-
Klein Dennenbosch, Jodendijk 25.    inclusief Rolf Delfos, Erwin Hoor-    vormgegeven binnenhof leiden pa-    een "mandemetietsd'rin" mee voor      straat 6. Tijd: 11-17 uur. Gratis toe-
Tijd: 13-17 uur. Prijs: € 30,- Info:  weg en Rogier van Otterloo. In ver-   den langs ronde en glooiende bor-    u en de ezel. Info: 0575-431927.      gang. Info: Roman Reisinger -
0573-432001.              gelijking tot traditionele bigbands   ders, moshellingen, vijvers en be-   Gezellige kleinschalige waren-       0575-842988.
Epse                  heeft Licks & Brains de flexibiliteit  schutte terrassen. Imponerend      markt. Dorpsstraat. Iedere dinsdag     Kinderfietsroute “Tijdreis door
zo 28 jun. Open tuin De Uiterwaard   ontwikkeld van een klein jazz en-    groen en zachte kleuren stralen     van 11.00-13.00 uur.            Gorssel” een bewegwijzerde fiets-
Epse. Tuin (6200 m2) met elemen-    semble, zodat ze kunnen inspelen     rust uit. De Huzarenhof, Huzaren-    Eefde                   tocht van 23 km. (duur ongeveer 4
ten uit de Engelse en de land-     op de emoties in het publiek, zo     laan 2.Tijd: 11-17 uur. Prijs: ? 4,-  Galerie Vorm en Beeld. Mettray-      uur), geschikt voor kinderen van 9-
schappelijke tuin bij de Uiterwaar-   ontdekken ze een nieuwe stijl voor    Info: 0575-493051.           weg 25. Hele jaar open. Tel: 0575-     12 jr. Verkrijgbaar bij VVV Gors-
den van de IJssel, niet ver van     bigbands in de 21e Eeuw. Hotel                          519519.                  sel/Lochem, Prijs € 4,95. Zowel in-
Deventer. In de tuin vindt u veel    rest. De Roskam, Hoofdstraat 26.     Exposities, tentoonstellingen en    Pottery Piramide. Kapperallee 85.     dividueel te fietsen als ook in
vaste plantenborders, bijzondere    Tijd: 11 uur. Prijs: Volw € 10,- Info:  langlopende evenementen         Open op afspraak. Info: 0575-       groepsverband. Info: VVV Lochem,
heesters, een groot gazon met een    0575-491312.               Almen                  513041.                  vestiging Gorssel, 0575-493578, of
natuurlijke vijver en veel kuipplan-  wo 1 jul. Eetcafé Pluspunt: Ineke    wo 1 apr t/m do 15 okt. Museum-     Gezellige kleinschalige waren-       via www.vvvgorssel.nl.
ten. Heel bijzonder zijn de subtropi-  de Jonge: Een trektocht in Nieuw     boerderij Klein Hulze. Hier ziet u   markt. Schoolstraat/pleintje. Iedere    t/m za 31 okt. Zachtfruitbedrijf Mak-
sche planten en heesters in de vol-   Guinea. Ineke de Jonge heeft in     een verzameling huishoudelijke     woensdagmiddag van 14.00-17.30       kink. Afhankelijk van het seizoen
le grond. De Uiterwaard, Hankweg    2006 een lezing bij ons gegeven     apparaten, een kraamkamer, paar-    uur.                    plukken wij u elke dag aardbeien,
2. Tijd: 11-17 uur. Groepen ook op   over het opzetten van een fysiothe-   denmachines en tractoren uit de ja-   Elke dinsdag t/m eind okt. Cobie's     frambozen, bramen, rode bessen
andere dagen (op afspraak) Prijs: €   rapiepraktijk in het door een tsuna-   ren '50 en kleine handmatige werk-   kamer. Merklappen en kantklos-       en nog meer gezond fruit. Ook voor
3,50 Info: Fam. Blokvoort - 0575-    mi getroffen gebied Atjeh op Su-     tuigen. In de omliggende tuin, waar   sen. Aan de Beekweide 7. Tijd: 10-     de echte Hollandse appel en pruim
494726.                 matra. Dit keer zal ze ons laten     u doorheen kunt wandelen, staan     17 uur.                  kunt u terecht. Vanaf midden juni
Gorssel                 meegenieten van haar trektocht      oude gewassen. Museumboerderij     t/m do 1 okt. "De Veteraan". Militair   tot midden juli zijn de kersen rijp. U
Ma 22 t/m vr 26 jun. Zwemvier-     door de Baliemvallei op Papua      Klein Hulze, Wagenvoortsdijk 7.     Historisch museum van 1935-        bent van harte welkom in "de bon-
daagse De Boskoele . (Basis-      Nieuw Guinea. Met een Power       Tijd: wo 14-17 uur. Overige dagen    1945. Van bezetting tot bevrijding     gerd" om te proeven. Fruitbedrijf
school). Kinderen zwemmen 250      Point presentatie neemt zij u mee    op afspraak. Prijs: € 2,50 Kind tot   van diverse nationaliteiten. Muse-     Makkink, Gorsselse/Eefdese Enk-
meter en volwassenen 500 meter     op deze boeiende en vermoeiende     12 jaar gratis.             um “De Veteraan”, Koffiestraat 9.     weg. Tijd: ma t/m vr 10-18 uur, za
per keer. Met diverse activiteiten   wandeltocht door de zeer geïso-     t/m eind aug. Varen met de Berkel-   Tijd: wo en za 11-17 uur. Gratis      10-16 uur.Info: 0575-491229.
Uw weekblad                                     DE GIDS !                             Woensdag 24 juni 2009 – Pagina 12


25e Kampeerweekend in Hattem                                            Opnieuw veel
Gorssel - Op 5-6-7 juni j.l. werd het kampeerweekend van v.v. GORSSEL weer gehouden. Dit was een
jubileum jaar, maar liefs voor de 25e keer werd dit georganiseerd. De Leemkoele had de eer om voor dit
                                                          spektakel rondom
als locatie te dienen.
                                                          Le Tour de Hoek
                                                          Gorssel - De zomer van 2009 is een magere zomer voor wat
                                                          betreft de sport. Geen Olympische Spelen, geen WK of EK voet-
                                                          bal en de tijden waarin we met tennis succesvol waren liggen
                                                          ook al ver achter ons. Gelukkig is er elk jaar één zekerheid: de
                                                          Tour de France! Zeker na het succes van de Raboploeg in de
                                                          Ronde van Italië zijn de verwachtingen omtrent Oranje succes
                                                          in de Tour dit jaar hooggespannen.

                                                          Ook dit jaar zal Eetcafé de Hoek   is er op deze avond voldoende
                                                          in Gorssel weer in het teken     gelegenheid om één of meerde-
                                                          staan van dit wielerspektakel.    re inschrijfformulieren in te vul-
                                                          Vanuit dit café zal dan voor de    len.
                                                          zesde keer in successie ‘Le
                                                          Tour De Hoek’ worden georga-     Vanzelfsprekend verzorgen wij
                                                          niseerd. De spelregels van deze    op de laatste zaterdag van de
                                                          tourpoule zijn gelijk aan de afge-  Tour de France voor alle deel-
                                                          lopen jaren en, naar wij aanne-    nemers weer een fantastische
                                                          men, bij iedereen bekend. Zo     feestavond en als knallende af-
                                                          niet, dan staan deze uitgebreid    sluiter vindt op 26 juli de prijsuit-
                                                          beschreven op onze website:      reiking plaats. Zoals wellicht be-
                                                          www.letourdehoek.nl. Hier kunt    kend wordt deze prijsuitreiking
                                                          u ook de inschrijfformulieren     verzorgd door niemand minder
                                                          downloaden.              dan Joop Zoetemelk.

                                                          Maar zoals u van ons gewend      Zoals gebruikelijk worden alle
                                                          bent is Le Tour de Hoek meer     activiteiten omlijst door de muzi-
                                                          dan alleen een Tourpoule. Vrij-    kale klanken van onze onvolpre-
                                                          dagavond 3 juli kunnen wieler-    zen DJ.
                                                          liefhebbers hun eigen wielerta-
                                                          lenten tentoonspreiden. In      In het laatste weekend van Le
                                                          plaats van de gebruikelijke hori-   Tour de Hoek zullen als klap op
                                                          zontale wielerwedstrijd gaan wij   de vuurpijl twee top artiesten uit
                                                          het dit jaar wat meer in de hoog-   het Nederlandstalige repertoire
                                                          te zoeken. Hoe dit er aan toe     hun opwachting komen maken
                                                          gaat kunt u vanaf 20:00 uur op    om de feestvreugde waar mo-
                                                          het terras van Café De Hoek      gelijk nog wat verder te verho-
                                                          mee komen beleven. Uiteraard     gen.
63 spelers stonden om 17.00 uur te  Hermien heeft aan gegeven naar    zet,en er was een kleine reünie
trappelen om weg te gaan. Het was  zoveel jaar er een punt achter te   voor hen geregeld met oud leiders
voor de 2e keer dat we naar deze   zetten,maar wil haar ervaring     van de afgelopen 25 jaar.
kampeerboerderij heen gingen, dat  graag door geven met advies.     Ook willen we de Firma Rodenburg
prachtig gelegen is midden in het  Zaterdag werd de groep nog eens    bedanken voor de sponsoring, en
bos Na wat traditionele spelletjes  uitgebreid met 27 jongens die al-   alle personen die geholpen hebben   Massale opkomst ‘Dag van onze
te hebben gedaan stond er voor de  leen een dagje bleven.        met het vervoer.
zaterdagmiddag de 6 kamp op het                      We proberen volgend jaar weer in   leden’ Rabobank Graafschap-Noord
programma. Voor alle spelletjes   Het eindklassement zag er als vol-  Hattem terecht te kunnen.
die dit weekend gespeeld werden   gens uit: 1 Maarten Boschloo, 2 R                      ZUTPHEN – Dinsdag 16 juni stond de Hanzehof in Zutphen in het
konden punten gehaald worden.    Ooms, 3 L Dilkkeboer.              De kampeercommissie    teken van de ‘Dag van onze leden’ van Rabobank Graafschap-
                   Aan het eind van het weekend                        Noord. Alle leden van de bank waren uitgenodigd om deze avond
De keukenploeg (Hermien Cohen    kreeg ieder een bal aangeboden    P.S. Hermien en Eppe willen de ini-  toelichting te krijgen over de ontwikkelingen van hun Rabobank.
& André v Wijhe) hadden voor voor  door Hummel (Deventrade).       tiatiefnemers hartelijk bedanken   Maar, minstens zo belangrijk was het ruime aanbod amusement.
het weekend weer een heerlijke    Bij terug komst in Gorssel werden   voor het regelen van de reünie bij
menu's voor bereid.         de jubilarissen in het zonnetje ge-  de terug komst in Gorssel.
                                                                             grote banken in Nederland. Sinds 1
                                                                             januari 2008 noteerde Rabobank
                                                                             Graafschap-Noord meer dan 6.000
                                                                             nieuwe klanten. In deze buitenge-

F3 V.V. Gorssel kampioen
Gorssel - hHt F3 team van voetbalvereniging Gorssel is dit seizoen kampioen geworden! Van harte pro-
                                                                             wone omstandigheden stelt de Ra-
                                                                             bobank het belang van de klant
                                                                             voorop en blijft haar rol als maat-
                                                                             schappelijk betrokken en verant-
ficiat!!                                                                         woord opererende bank vervullen.

                                                                             Het coöperatieve gedachtegoed
                                                                             lieten ze zeker niet varen. Een be-
                                                                             drag van € 700.000,= is beschik-
                                                                             baar gesteld als coöperatief divi-
                                                                             dend. Met een flink deel van dit
                                                                             bedrag worden lokale initiatieven
                                                                             ondersteund binnen de regio waar-
                                                                             in Rabobank Graafschap-Noord
                                                                             opereert. Daarnaast worden er via
                                                                             de Rabobank Foundation kansar-
                                                                             me en achtergestelde groepen
                                                                             mensen ondersteund, om hen per-
                                                                             spectief te bieden op een zelfstan-
                                                                             dig bestaan in Nederland en in ont-
                                                                             wikkelingslanden. Zo verstrekt
                                                                             Rabobank Graafschap-Noord mi-
                                                         Jan Smit tijdens zijn optreden in    crokredieten aan 2.775 kaneelboe-
                                                         Zutphen                 ren in het zuiden van Sri Lanka.
                                                                             Nadat een korte film was vertoond
                                                         De Berkelzangers uit Borculo      waarin het Virtueel Kantoor aan de
                                                         openden de avond, waarna Marlies    orde kwam, werd het podium vrij-
                                                         Claasen Frits Oostrik (voorzitter    gemaakt voor de Old Iezer Jazz
                                                         Raad van Commissarissen) en Jan     Band, Flor d’Luna en Jan Smit.
                                                         ten Hove (directievoorzitter) inter-  In de andere zaal was de hele
                                                         viewde over het reilen en zeilen    avond cabaret te zien. Er werd
                                                         van de bank. In het interview wer-   hard gelachen om Jeffrey Spalburg
                                                         den ook belangrijke ontwikkelingen   en Ernesto & Marcelino en Wilfried
                                                         met betrekking tot de kredietcrisis   Finkers, die de zaal op z’n kop zet-
                                                         behandeld. Ondanks de kredietcri-    ten met hun humoristische pro-
                                                         sis stemmen de financiële resulta-   gramma. Kristel Zweers sloot de
                                                         ten over 2008 tot tevredenheid. De   avond af met een gedeelte uit haar
                                                         financieringen aan klanten namen    theatertour.
                                                         met bijna 9% toe en de spaargel-
                                                         den groeiden met ruim 13%. De      De 1600 aanwezigen hebben
                                                         nettowinst steeg in 2008 fors, maar   zichtbaar genoten van het gevari-
                                                         staat voor 2009 sterk onder druk    eerde programma dat Rabobank
Op de foto het winnende team: Bram Botzel, Guus ten Tusscher, Kas Roeterdink, Mees Rouwendal, Duco Bijl,     door de onevenwichtige markt als    Graafschap-Noord deze avond
Levi v Hunnik, Pim Tuitert, Lennart Oosterholt, Luuk Kersten en Olle Dommerholt.                 gevolg van staatssteun aan andere    aanbood aan haar leden.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:146
posted:7/11/2011
language:Dutch
pages:12