Algoritmi za sortiranje Sorting Algorithms by hcj

VIEWS: 113 PAGES: 57

									Složenost algoritama i
sortiranje
Algoritam

  Algoritam je opis za
  rešavanje nekog problema.
  Reč dolazi iz prezimena
  persijskog matematičara Al
  Horezmija.
  Algoritam je bio izraz koji
  opisuje način računanja
  decimalnim brojevima
  uvedenim oko 1600. godine
  u Evropi.
                 Dijagram toka se često koriste za
                    predstavljanje algoritma
O nastanku
  Algoritam je u matematiku uveo arapski
  matematičar Muhamed Al Horezmi.
  Napisao je knjigu Al Horezmi o indijskoj
  veštini računanja gde u arapsku
  matematiku uvodi indijske cifre i decimalni
  brojni sistem.
  Ova knjiga biva kasnije prevedena na
  latinski kao Algoritmi de numero indorum.
  Od lošeg latinskog prevoda njegovog
  prezimena i potiče reč algoritam, i dugo je
  označavala postupak za račun sa
  decimalnim brojnim sistemom (i indijskim
  odnosno, kako se kasnije pričalo, arapskim
  ciframa).
Algoritam

  U novije vreme, algoritam je pojam koji se gotovo
  isključivo vezuje za informatiku i, mada ne postoji
  jedinstvena opšteprihvaćena definicija,
  podrazumeva se da je u pitanju nekako opisana
  procedura za obavljanje posla.
  U tu svrhu se definišu algoritamski jezici-
  formalizovani jezici kojima se relativno lako opisuju
  postupci rešavanja problema predstavljenih
  algoritmom, npr. programski jezici Algol, Fortran i
  Kobol.
  U matematičkoj logici je algoritam generalizovan
  pojam i odnosi se na postupak za postupno
  pretvaranje nizova znakova.
Definicija
  Algoritam je konačna i precizno definisana procedura, niz dobro
  definisanih pravila, kojom se ulazne vrednosti transformišu u
  izlazne, ili se opisuje izvršavanje nekog postupka.
  Danas se reč algoritam često vezuje za pojam računarstva mada
  uopšteno algoritam možemo smatrati kao uputstvo kako rešiti
  neki zadatak ili problem.
  Uputstvo može sadržati korake koji se ponavljaju više puta ili
  korake kada treba doneti neku odluku, na osnovu nekog
  kriterijuma.
  Dobro uputstvo predviĎa i postupak kada nisu svi uslovi ispunjeni
  Korektno izvršavanje svakog koraka ne rešava zadatak ako je
  algoritam bio pogrešan.
Definicija

  Različiti algoritmi mogu rešiti isti problem različitim
  nizom postupaka uz manje ili više napora, za kraće
  ili duže vreme. S obzirom da je rezultat isti, algoritmi
  se mogu porediti po svojoj efikasnosti, brzini ili
  kompleksnosti.
  Algoritmi mogu biti prikazani ili realizovani na više
  načina:
    prirodnim jezikom (razumljiv samo govornicima tog jezika)
    Grafički, dijagramom toka (blok-dijagramom) ili strukturnim
    dijagramima ili
    tekstualno - pseudokom, veštačkim precizno definisanim
    jezikom koji liči na programski jezik
    odgovarajućim programskim jezikom.
Primeri algoritama iz svakodnevnog života

    Primer algoritma iz svakodnevnog života je kuvanje čaja. Svaki
     korak pripremanja čaja mora biti izvršen pravilno kako bi se
     moglo preći na sledeći i u konačnom vremenu dobiti skuvan čaj.
  1.   Uzeti lonče i sipati vodu.
  2.   Uključiti ringlu.
  3.   Sačekati dok voda ne proključa.
  4.   Kad voda proključa, skinuti lonče i isključiti ringlu.
  5.   Staviti kesicu čaja u lonče.
  6.   Po želji, dodati kašiku šećera, mleko ili limun.
  7.   Sipati čaj u šolju.
    Iz ovog jednostavnog primera može se videti postupnost i
     konačnost algoritma. Naime, nema previše koristi od algoritma
     koji se nikada ne završava ili algoritma čije se naredbe izvode
     nepredvidljivo ili im je rezultat nepredvidljiv.
Primeri algoritama

    Primer kompleksnijeg algoritma je Euklidov
     algoritam za odreĎivanje najvećeg
     zajedničkog delioca:
  1.  Podeliti broj a brojem b pri čemu se dobija količnik c i ostatak r
  2.  Broj a uzima vrednost broja b
  3.  Broj b uzima vrednost r
  4.  Ponavljati sve dok ostatak r ne bude jednak 0. Najveći zajednički delilac je
     trenutna vrednost broja a
Istorija
  Prvi algoritam koji se može smatrati procedurom čija je namena račun
  na automatskoj mašini je napisala Ejda Bajron 1842. godine.
  U pitanju je algoritam za odreĎivanje Bernulijevih brojeva na analitičkoj
  mašini Čarlsa Bebidža. Ta mašina nikad nije proradila, ali je njen
  algoritam ostavio dubok trag.
  Danas se to priznaje kao prvi računarski algoritam, a Ejda Bajron , ledi
  Lavlejs, je priznata kao prvi programer u istoriji. U njenu čast je i jedan
  od najkompleksnijih programskih jezika dobio naziv Ada.
  Značajan napredak u formalizaciji uvoĎenja algoritma u matematiku i
  logiku je učinio Alan Tjuring u svojim radovima definisanjem Tjuringove
  mašine.
  To je primitivan automat, misaona tvorevina, ali poseduje mogućnost
  izvoĎenja nekoliko operacija koje su dovoljne za izvoĎenje skoro svih
  algoritama. Čerč-Tjuringova teza tvrdi da se svaki algoritam koji je
  dobro definisan može izvršiti na takvoj mašini.
Osobine

  Algoritmi poseduju sledeće osobine:
    diskretnost — u odvojenim koracima se izvršavaju
    diskretne operacije algoritma koji vode ka konačnom cilju;
    rezultativnost — označava sposobnost algoritma da posle
    konačnog broja koraka daje izlazne podatke;
    determinisanost — za iste ulazne podatke algoritam uvek
    generiše iste vrednosti na izlazima i
    masovnost — algoritam je primenljiv na veći broj ulaznih
    vrednosti.
Složenost algoritama
  Za rešavanje istog problema se mogu naći različiti
  algoritmi. Pitanje: koji koristiti ?
  Potrebno je odrediti meru kvaliteta algoritama da bi
  se pri izboru algoritma moglo odrediti koji je bolji.
  Meri se količina resursa koje algoritam zahteva da bi
  rešio problem.
  Dve mere koje se najčešće koriste su vreme
  potrebno za izvršenje algoritma i prostor potreban
  za pohranjivanje ulaznih podataka, meĎurezultata i
  izlaznih rezultata.
Vremenska i prostorna složenost
algoritma
  Mi ćemo se baviti samo vremenskom složenošću
  algoritama (češće se koristi u ocenjivanju kvaliteta
  algoritma)
  Prvi problem kod odreĎivanja vremenske složenosti
  algoritma je pronalaženje mere koja ne zavisi od brzine
  računara na kojem se algoritam izvodi, već samo o
  samom algoritmu
  Zato se vremenska složenost algoritma ne izražava
  vremenom potrebnim da algoritam izračuna rezultat, već
  brojem elementarnih operacija koje algoritam mora izvesti
  u proračunu
Vremenska i prostorna složenost
algoritma
  Svrha: predviĎanje vremena izračunavanja i pronalaženje
  efikasnijih algoritama.
  Pretpostavke: fiksno vreme dohvatanja sadržaja memorijske
  lokacije, vreme obavljanja elementarnih operacija
  (aritmetičke, logičke, pridruživanje, poziv funkcije) je
  ograničeno nekom konstantom kao gornjom granicom.
  Broj operacija koje algoritam izvodi zavisi od veličine ulaza
  Instance problema različitih dimenzija zahtevaju različit broj
  operacija.
  Složenost algoritma nije funkcija samo veličine ulaza, mogu
  postojati različite instance iste dužine ulaza, ali različitih
  složenosti (različite vrednosti ulaza)
Analize “a priori” i “a posteriori”

  izbor skupova podataka za iscrpno testiranje algoritma:
    ponašanje u najboljem slučaju (best case scenario)
    ponašanje u najgorem slučaju (worst case scenario)
    prosečno (tipično) ponašanje

  a priori
    trajanje izvoĎenja algoritma (u najgorem slučaju) kao vrednost funkcije
    nekih relevantnih argumenata (npr. broja podataka)

  a posteriori
    statistika dobijena merenjem na računaru
Analiza “a priori”

  procena vremena izvoĎenja, nezavisno od
  računara, programskog jezika, prevodioca
  (compilera)
  primeri:
  a) x += y;             1

  b) for(i = 1; i <= n; i++) {    n
       x += y;
     }

  c)  for(i = 1; i <= n; i++) {   n2
      for(j = 1; j <= n; j++) {
       x += y;
      }
     }
  Funkcija složenosti algoritma
  Uvodi se notacija koja jednostavno opisuje brzinu rasta
  složenosti algoritma.
  Asimptotska ocena rasta funkcije: pri izračunavanju
  složenosti aproksimacija se vrši tako da aproksimativna
  funkcija koja je jednostavnija od same funkcije složenosti,
  dobro asimptotski opisuje rast funkcije složenosti.
  Ne zanima nas stvarni iznos funkcije složenosti, već samo
  koliko brzo ta funkcija raste, zanima nas njen red veličine
  Primer: vreme izvršavanja Gausovog algoritma za
  invertovanje matrice je proporcionalno sa n3, što znači da
  ako se red matrice udvostruči, invertovanje može trajati do 8
  puta duže
O - notacija

  f(n) = O(g(n)) ako postoje dve pozitivne konstante c i n0 takve da
  vredi f(n)  cg(n) za sve n n0
    traži se najmanje g(n) za koje to vredi
  drugim rečima, procjenjuje se trajanje kao red veličine odreĎen
  na osnovu broja podataka n, pomnoženo s nekom konstantom c
  primeri:
    n3+5n2+77n = O(n3)
    Koliki je posao preneti 1 stolicu iz sale A u salu B?
    Koliki je posao preneti n stolica iz A u B?
    Koliki je posao preneti n stolica iz A u B, s time da se kod donošenja svake nove
    stolice sve do tada donetee stolice u B moraju pomeriti, pri čemu se za
    pomeranje stolice u dvorani B ulaže isti trud kao i kod prenosa jedne stolice iz A u
    B?
    1 + 2 + 3 + 4 + ...+ n = n(n+1)/2 = n2/2 + n/2 = O (n2)
  O - notacija

    analizom ―a priori‖ dobija se vreme izvoĎenja
    algoritma O(g(n))
    ako je broj izvoĎenja operacija nekog algoritma
    zavisi od nekog ulaznog argumenta n oblika
    polinoma m-tog stepena, onda je vreme izvoĎenja
    za taj algoritam O(nm)
Algoritmi i strukture podataka, FER,           18 / 35
  O - notacija

    vredi za dovoljno veliko n:
    O(1) < O(log n) < O(n) < O(nlog n) < O(n2) < O(n3) < ...< O(2n) < O(n!)

      O(1) znači da je vreme izvoĎenja ograničeno konstantom
      ostale vrednosti, do predzadnje, predstavljaju polinomna
       vremena izvoĎenja algoritma
        svako sledeće vreme izvoĎenja je veće za red veličine

      predzadnji izraz predstavlja eksponencijalno vreme izvoĎenja
      algoritmi koji zahtijevaju eksponencijalno vreme mogu biti
       nerešivi u razumnom vremenu, bez obzira na brzinu računara
Algoritmi i strukture podataka, FER,                     19 / 35
Primer: traženje najvećeg člana u nizu

 int maxclan (int A[ ], int n) {
  int i, imax;
  i = n-1;
                   petlja se uvek
                   obavi n-1 puta
 imax =n-1;
                    O(n)
  while (i > 0) {
   i--;
   if (A[i] > A[imax]) imax = i;}
  return imax;}
Primer: traženje zadatog elementa u nizu

 int trazi (int A[ ], int x, int n, int i) {
 // A-niz, x-trazeni, i-indeks od kojeg se trazi
  int ret;
  if (i >= n) ret = -1;
  else if (A[i] == x) ret = i;
  else ret = trazi (A, x, n, i+1);
  return ret;
 }
 - vreme izvoĎenja je O(n), ali je donja granica  (1).
  U najboljem slučaju u prvom koraku naĎe se
  traženi član niza, a u najgorem mora pregledati
  sve članove niza.
Analiza “a posteriori”
•stvarno vreme potrebno za izvođenje algoritma na
konkretnom računalu
  #include <sys\timeb.h> // gde je deklarisano

  struct timeb {
   time_t time; // broj sekundi od ponoći, 01.01.1970, UTC
   unsigned short millitm; // milisekunde
   short timezone; // razlika u minutama od UTC
   short dstflag; // <>0 ako je na snazi letnje vreme
  };

  void ftime(struct timeb *timeptr);
Analiza “a posteriori”

  u programu:
struct timeb vreme1, vreme2; long trajanjems;

ftime (&vreme1);
...
ftime (&vreme2);

trajanjems = 1000 * (vreme2.time - vreme1.time) +
        vreme2.millitm - vreme1.millitm;
  Universal Time Co-ordinated (UTC)
    novi naziv za Greenwich Mean Time (GMT)
Primeri zavisnosti trajanja od broja
podataka i složenosti
n   T(n) = n  T(n) = n lg(n)  T(n) = n2  T(n) = n3   T(n) = 2n

5   0.005 s   0.01 s    0.03 s   0.13 s    0.03 s

10  0.01 s    0.03 s    0.1 s    1 s      1 s

20  0.02 s    0.09 s    0.4 s    8 s      1 ms

50  0.05 s    0.28 s    2.5 s   125 s     13 dana

100  0.1 s    0.66 s    10 s    1 ms   4 x 1013 godina
 Što se može rešiti u zadatom vremenu
             Veličina najvećeg slučaja problema koji se može rešiti za 1 sat
Vremenska složenost  danas raspoloživim     100 puta bržim      1000 puta bržim
             računarom         računarom         računarom

    n          N1            100N1          1000N1

    n2          N2            10 N2          31.6 N2

    n3          N3           4.64 N3          10 N3

    2n          N4           N4+6.64          N4+9.97

    3n          N5           N5+4.19          N5+6.29
Sortiranje

  Sortiranje – jedan od klasičnih nenumeričkih
  problema.
  Čest problem koji se javlja u obradi podataka
  bilo samostalno, bilo kao sastavni deo
  složenijih problema.
Interno sortiranje

 Razlikuje se interno sortiranje i sortiranje na
 eksternim memorijama.
 Interno sortiranje – podrazumeva se situacija gde se
 u memoriji računara nalazi vektor x(1), x(2), ... x(n)
 čije vrednosti su proizvoljni brojevi.
 Vektor je potrebno preurediti tako da bude
 zadovoljen uslov da je:
x(1)<=x(2)<=...<=x(n)   rastuće sortiranje
x(1)>=x(2)>=...>=x(n)   opadajuće sortiranje
Eksterno sortiranje

  Sortiranje na eksternim memorijama- radi se
  po pravilu o relativno velikim datotekama čiji
  zapisi sadrže polje ključa i polja podataka, a
  problem se sastoji u tome da se zapisi
  datoteke poreĎaju po rastućim (ili
  opadajućim) vrednostima ključa.
Najčešće metode sortiranja

  Metoda umetanja (Insertion sort)
  Metoda zamene suseda (Bubble sort)
  Metoda izbora (Selection sort)
  Sortiranje po lancima ekvidistantnih zapisa
  (Shell sort)
  Sortiranje po metodi kupa (Heapsort)
  Particijska metoda sortiranja (Quicksort)
  Sortiranje spajanjem (Merge sort)
Složenost algoritama za sortiranje

  Algoritmi za sortiranje mogu se podeliti u dve
  grupe prema složenosti svojih algoritama.
    O(n) predstavlja algoritam koji ima linearnu
    složenost.
    O(n2), kvadratna složenost.
Složenost algoritama
  Dve klase algoritama za sortiranje su O(n2), gde
  spadaju buble, insertion, selection i shell sort i
  O(n log n) gde spadaju heap, merge i quick sort.
  f(n)          Tip algoritma

  const.         konstantan
                           Rastuća složenost
  log2n          logaritamski

  n            linearan

  nlog2n         linearno-logaritamski

  n2           kvadratni

  nk (k>2)        stepeni

  kn (k>1)        eksponecijalni

  n!           faktorijelni
Složenost algoritama  O(n 2)
Složenost algoritama O(nlog2n)
Bubble sort

  Poredi vrednosti dva susedna elementa i vrši
  zamenu ukoliko je potrebno. Algoritam
  ponavlja ovaj proces sve dok ne proĎe kroz
  ceo niz a da ne izvrši ni jednu zamenu. Na
  ovaj način veće vrednosti ―isplivaju‖ na kraj
  niza a manje vrednosti ―potonu‖ na početak
  niza.
  za: jednostavnost i lakoća primene.
  protiv: velika neefikasnost.
Bubble sort
Bubble sort algoritam
void bubbleSort(int numbers[ ], int array_size)
{
 int i, j, temp;
 for (i = (array_size - 1); i >= 0; i--)
  {
    for (j = 1; j <= i; j++)
    {
    if (numbers[j-1] > numbers[j])
    {
    temp = numbers[j-1];
    numbers[j-1] = numbers[j];
     numbers[j] = temp;
     }
    }
  }
}
Insertion sort

  Ubacuje svaki element na njegovo odgovarajuće
  mesto u finalnom nizu. Najjednostavnija primena
  zahteva dva niza – izvorni niz i niz u koji se element
  ubacuje. Kako bi se sačuvala memorija, najčešće se
  radi tako da element koji se trenutno pomera
  postavlja iza već sortiranih elemenata i ponavlja se
  zamena dok se ne postavi na odgovarajuću poziciju.
  za: relativno jednostavan i lak za primenu.
  protiv: neefikasan za velike nizove.
Insertion sort
Insertion sort algoritam
void insertionSort(int numbers[], int array_size)
{
int i, j, index;
for (i=1; i < array_size; i++)
  {
  index = numbers[i];
  j = i;
  while ((j > 0) && (numbers[j-1] > index))
  {
  numbers[j] = numbers[j-1];
  j = j - 1;
  }
  numbers[j] = index;
  }
}
Selection sort

  Radi tako da bira najmanji preostali
  nesortirani element u nizu, zatim ga menja sa
  elementom na sledećoj poziciji koja treba da
  se popuni.
  za: jednostavan i lak za primenu.
  protiv: neefikasan za velike nizove.
Selection sort
Selection sort algoritam
void selectionSort(int numbers[], int array_size)
{
int i, j;
int min, temp;
for (i = 0; i < array_size-1; i++)
  {
  min = i;
  for (j = i+1; j < array_size; j++)
    {
     if (numbers[j] < numbers[min]) min = j;
      }
         temp = numbers[i];
      numbers[i] = numbers[min];
      numbers[min] = temp;
   }
}
Shell sort

  Najefikasniji od O(n2) algoritama ali
  istovremeno i najsloženiji (Donald Shell,
  1959.)
  Nekoliko puta prolazi kroz niz, sortirajući
  svaki put nizove istih dimenzija koristeći
  insertion sort. Svaki put prolaskom kroz niz
  uvećava se niz koji treba sortirati dok to ne
  bude ceo niz.
  za: efikasan za nizove srednje veličine.
  protiv: donekle složen algoritam.
Shell sort
Shell sort algoritam
void shellSort(int numbers[], int array_size)
 {
 int i, j, increment, temp;
increment = 3;
while (increment > 0)
  {
  for (i=0; i < array_size; i++)
  {
     j = i; temp = numbers[i];
     while ((j >= increment) && (numbers[j-increment] > temp))
     {
     numbers[j] = numbers[j - increment];
     j = j - increment;
     }
     numbers[j] = temp;
  }
  if (increment/2 != 0)
  increment = increment/2;
  else if (increment == 1)
  increment = 0;
  else increment = 1;
  }
}
Heap sort

  za: nerekurzivan, dobar izbor kada je
  potrebno sortirati ekstremno velike nizove.
  protiv: sporiji od merge i quick algoritama.
Heap sort
Heap sort algoritam
void heapSort(int numbers[], int array_size)
 {
 int i, temp;
 for (i = (array_size / 2)-1; i >= 0; i--) siftDown(numbers, i, array_size);
for (i = array_size-1; i >= 1; i--)
 {
temp = numbers[0];
 numbers[0] = numbers[i];
numbers[i] = temp;
siftDown(numbers, 0, i-1);
 }
}
void siftDown(int numbers[], int root, int bottom)
{
 int done, maxChild, temp;
 done = 0;
while ((root*2 <= bottom) && (!done))
{
 if (root*2 == bottom)
 maxChild = root * 2;
else if (numbers[root * 2] > numbers[root * 2 + 1])
 maxChild = root * 2;
 else maxChild = root * 2 + 1;
 if (numbers[root] < numbers[maxChild])
{
temp = numbers[root];
numbers[root] = numbers[maxChild];
 numbers[maxChild] = temp;
 root = maxChild;
 }
 else done = 1;
 }
 }
Merge sort

  Niz koji treba sortirati deli se na dva jednaka dela
  koji se postavljaju u zasebne nizove. Svaki niz
  rekurzivno se sortira a zatim se spajaju da bi se
  dobio finalni sortirani niz.
  Najjednostavnija primena ove metode koristi tri niza
  – po jedan niz za svaku polovinu podataka i jedan
  niz za sortirane elemente.
  za: brže sortira nego heap sort za veće nizove
  podataka.
  protiv: najmanje dvostruko veći zahtev za
  memorijom nego kod drugih metoda sortiranja,
  rekurzivan.
Merge sort
Merge sort algoritam
void mergeSort(int numbers[], int temp[], int array_size)
{
m_sort(numbers, temp, 0, array_size - 1);
}
void m_sort(int numbers[], int temp[], int left, int right) {
int mid; if (right > left)
{ mid = (right + left) / 2;
m_sort(numbers, temp, left, mid);
 m_sort(numbers, temp, mid+1, right);
merge(numbers, temp, left, mid+1, right);
 }
}
Merge sort
void merge(int numbers[], int temp[], int left, int mid, int right)
 {
int i, left_end, num_elements, tmp_pos;
 left_end = mid - 1;
 tmp_pos = left;
num_elements = right - left + 1;
 while ((left <= left_end) && (mid <= right))
 {
if (numbers[left] <= numbers[mid])
{
temp[tmp_pos] = numbers[left];
tmp_pos = tmp_pos + 1; left = left +1;
 }
else {
 temp[tmp_pos] = numbers[mid];
 tmp_pos = tmp_pos + 1; mid = mid + 1;
 }
}
Merge sort
while (left <= left_end)
{
temp[tmp_pos] = numbers[left];
left = left + 1;
tmp_pos = tmp_pos + 1;
}
while (mid <= right)
{
 temp[tmp_pos] = numbers[mid];
mid = mid + 1;
tmp_pos = tmp_pos + 1;
}
for (i=0; i <= num_elements; i++)
{
numbers[right] = temp[right];
right = right - 1;
 }
 }
Quick sort

  Algoritam vrlo jednostavan u teoriji, ali veoma je
  teško pretočiti ga u kod.
  Rekurzivni algoritam čine četiri koraka:
    Ako niz ima jedan ili manje elemenata za soritiranje, kraj.
    Odaberi jedan element u nizu za pivot (za to se najčešće
    koristi krajnje levi element niza).
    Podeli niz na dva dela – u jednom su elementi veći od
    pivota a u drugom elementi manji od pivota.
    Rekurzivno ponavljaj algoritam za obe polovine originalnog
    niza.
  za: izuzetno brz.
  protiv: veoma složen algoritam, rekurzija.
Quick sort
Quick sort algoritam
void quickSort(int numbers[], int array_size)
 {
q_sort(numbers, 0, array_size - 1);
 }
 void q_sort(int numbers[], int left, int right)
 {
 int pivot, l_hold, r_hold;
l_hold = left; r_hold = right; pivot = numbers[left];
 while (left < right) {
 while ((numbers[right] >= pivot) && (left < right))
right--;
if (left != right) {
 numbers[left] = numbers[right]; left++; }
while ((numbers[left] <= pivot) && (left < right))
left++;
Quick sort algoritam
if (left != right) {
numbers[right] = numbers[left];
right--;
}
}
numbers[left] = pivot;
 pivot = left;
left = l_hold;
 right = r_hold;
 if (left < pivot)
q_sort(numbers, left, pivot-1);
 if (right > pivot)
q_sort(numbers, pivot+1, right);
 }

								
To top