; mayis 233 kapak 2010
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

mayis 233 kapak 2010

VIEWS: 45 PAGES: 68

 • pg 1
									D‹YANET AYLIK DERG‹ MAYIS 2010 SAYI: 233
                                         ‹Ç‹NDEK‹LER
GÜNDEM
Günümüz gençli¤inin kimlik ve anlam sorunu . . . . . . . .4
Prof. Dr. Hayati Hökelekli
Gençlik döneminde kimlik geliflimi ve din . . . . . . . . . .8
Yrd. Doç. Dr. Naci Kula
Ergenlik döneminde dinî flüphe ve tereddütler . . . . . .13
Doç. Dr. Abdülkerim Bahad›r
Gençlerin de¤iflen ilgi ve ihtiyaçlar›, din hizmetlerini
nas›l dönüfltürmeli? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Doç. Dr. Nurullah Altafl

SÖYLEfi‹
Prof. Dr. M. Emin Özafflar ile ahlak ve etik üzerine . .22
Söylefli: Dr. Yüksel Salman

D‹N - DÜfiÜNCE - YORUM
Hz. Peygamber’in e¤itim(cili¤)ini güncellemede
ço¤ulluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Prof. Dr. M. fievki Ayd›n
D‹N ve SOSYAL HAYAT                                                           13
Hakk›n› savunan kad›n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Prof. Dr. Ramazan Alt›ntafl

‹lahî vahyin infla etti¤i hayatlar:
Örnek han›m flahsiyetler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Hatice Kübra Görmez
                                                           Ergenlik
A‹LE                                                         döneminde
Çocuklarla büyümek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36                        dinî flüphe ve
Ayla Abak                                                      tereddütler
S›nav kayg›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Kamil Ertekin
B‹R KONU B‹R AYET
Tebli¤ sorumlulu¤umuzu ne zaman üstlenece¤iz? . . .40
Doç. Dr. ‹brahim Hilmi Karsl›
B‹R HAD‹S B‹R YORUM
                                                 26      Hz.
Arkadafl›n iyisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42          Peygamber’in
Prof. Dr. ‹. Hakk› Ünal                                      e¤itim(cili¤)ini
                                                 güncellemede
DÜNDEN BUGÜNE D‹YANET ‹fiLER‹ BAfiKANLI⁄I                                ço¤ulluk
Tevhid-i Tedrisat ve Diyanet hizmetleri - I . . . . . . . . .44
Dr. Mehmet Bulut
D‹N GÖREVL‹S‹N‹N HATIRA DEFTER‹NDEN                                                           30
Kutlu Nebi’nin kutlu do¤umunun ard›ndan . . . . . . . . .48
Remzi Eralp
KÜLTÜR-SANAT
Mardin tafl›n›n esrar›, tafl ustalar›n›n sab›r tafllar›... . . .50
Suzan Çataloluk
EDEB‹YAT                                                       Hakk›n›
fiiirimizde ‹stanbul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54                     savunan
Bekir O¤uzbaflaran                                                  kad›n

SÖZÜN ÖZÜ - BERCESTE BEY‹TLER
Latîf olsa latîfe hofltur elbet                                                58
Velâkin hâriç olmaya edebden . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Vedat Ali Tok
CAM‹LER‹M‹Z
Kurulufl y›llar› hat›ras›: Bilecik’te Orhan Gazi Camii . . .58
Cevat Akkanat
                                                 Kurulufl y›llar›
PORTRE                                                 hat›ras›:
Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Bizans Kral›na gönderdi¤i                      Bilecik’te Orhan
davet elçisi Dihye b. Halîfe el-Kelbî (r.a.) . . . . . . . . . .62                  Gazi Camii
Doç. Dr. Adem Apak
ed‹törden
 ed‹törden
“Küçük yavrum, bebe¤im ne zaman büyüdü de bir             daki bu tarz iliflki belki de insano¤lu yeryüzünde ya-
genç k›z/delikanl› oldu!…” Pek çok anne ve baban›n           flamaya devam etti¤i sürece var olacak bir durumdur.
bazen hay›flanarak, bazen heyecan ve mutlulukla,            Bütün zafiyetleri ve dönemin getirdi¤i zorluklara ra¤-
bazen de flaflk›nl›kla kendi kendisine sordu¤u bir so-          men, “yetenekleri ve cesaretleri” ile birlikte gelece¤i-
rudur bu.                               mizin teminat› olan gençleri bugüne, yar›na ve ebedî
Sanki daha dün dizimizin dibinde oturan, babas›n›n           âleme haz›rlama konusu bugünün oldu¤u kadar yar›-
pantolonunu ya da annesinin ete¤ini çekifltiren, yapa-         n›n da hayatî bir konusu olmaya devam edecek ve
ca¤› her ifl için bizden izin isteyen küçük çocuk git-         y›llar›n tecrübe imbi¤inden geçerek dile getirilen flu
mifl, yerine zaman zaman asi, zaman zaman iç dün-            söz gerçekli¤ini daima koruyacakt›r: “Gençler bilse,
yas›na kapanm›fl, kimi zaman nefleli, kimi zaman dur-          yafll›lar muktedir olabilse.”
gun, ba¤›ms›zl›k iste¤i güçlü olan bir genç insan gel-         Bugün dünya genelinde en fazla genç nüfusa sahip
mifltir. Ço¤u anne baba, birden karfl›lar›na ç›kan, ha-         ülkelerden biri olmam›z milletimiz ad›na mutluluk ve-
yat›n›n bahar›ndaki bu yetiflkine al›flmakta, onu anla-         silesidir. Ancak dinamizmin ve enerjinin sembolü olan
makta, onunla iletiflim kurmakta, onun dünyas›na nü-          gençli¤imizin inanc› sa¤lam, öz de¤erlerine ba¤l›,
fuz etmekte güçlük çeker. Zira kendilerinin o dönem-          kimlikli, kiflilikli, ülkemiz ve insanl›k için hay›rl› birer fert
leri çoktan geçmifl, büyük oranda da o dönemi, o            olarak yetifltirilmesine yönelik neler yapmam›z gerek-
günlerdeki duygu ve düflüncelerini, hayata bak›fllar›n›         ti¤ini hep birlikte düflünme ve istikbalimizi emanet
ve bütün bunlar› yönlendiren etkenleri unutmufllard›r.         edece¤imiz gençli¤imizi gelece¤e çok iyi haz›rlama
Ya da de¤iflen yafllar› ve tecrübeleriyle birlikte bak›fl         sorumlulu¤umuz bulunmaktad›r.
aç›lar›, anlay›fllar› de¤iflmifltir. Kazan›mlar› onlara, bir       Elinizdeki dosyay› bu düflüncelerden yola ç›karak ha-
zamanlar kendilerinin, flimdiyse çocuklar›n›n içinde          z›rlad›k. Genel anlamda gençlik üzerinde durmak ye-
bulunduklar› gençlik döneminin insan hayat›nda ne           rine, “gençlikte kimlik geliflimi ve din” konusunda yo-
kadar önemli bir zaman dilimi oldu¤unu, hayat›m›z›n          ¤unlaflmay› daha yararl› bulduk. Böylece günümüz
bundan sonraki k›sm› üzerinde bu günlerin ne den-           gençli¤inin karfl› karfl›ya kald›¤› zararl› ak›m ve al›fl-
li büyük bir etkiye sahip oldu¤unu ö¤retmifltir. Ebe-          kanl›klar›n etkisinden kurtulmas›nda dinî de¤erlerin
veynler, kendilerinin tecrübe ederek veya yan›larak          nas›l bir ç›k›fl yolu olabilece¤inin de cevab›n› bulmaya
ö¤rendiklerini çocuklar›n›n da tecrübe etmesine ve           çal›flt›k. Birbirinden k›ymetli yazarlar›m›z taraf›ndan
ac› tecrübeler yaflamas›na raz› olamazlar.               ele al›nan her bir konuyu zevkle okuyaca¤›n›z› düflü-
Genç insanla ebeveyni ya da daha yafll› kuflak aras›n-          nüyorum.
                                Abone ‹flleri                 Temsilcilikler
                            Tel : (0312) 295 71 96-97       Yurt içi: ‹l Müftülükleri, ‹lçe Müftülükleri
  Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Ad›na Sahibi ve      Fax : (0312) 285 18 54        Yurt d›fl›: Din Hizmetleri Müflavirlikleri,
       Genel Yay›n Yönetmeni          e-mail : dosim@diyanet.gov.tr          Din Hizmetleri Ataflelikleri
        Dr. Yüksel Salman                                 web: www.diyanet.gov.tr
                                Abone fiartlar›
      Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü          Yurt içi y›ll›k: 24.00 TL.       e-mail: diniyayinlar@diyanet.gov.tr
         Abdulbaki ‹flcan                                 sureliyayinlar@diyanet.gov.tr
                          Yurt d›fl› y›ll›k: ABD, 30 ABD Dolar›
     Mali ‹fller ve Da¤›t›m Sorumlusu         AB Ülkeleri, 30 Euro           aylikhaber@diyanet.gov.tr
  Mustafa Bayraktar (Dön. Ser. ‹fll. Müd.)     Avustralya, 50 Avustralya Dolar›      Yay›nlanacak yaz›larda düzeltme ve
        Yay›n Koordinatörleri         ‹sveç ve Danimarka, 250 Kron            ç›kartmalar yap›labilir.
        Mustafa Bektaflo¤lu              ‹sviçre, 45 Frank       Yaz›lar›n bilimsel sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.
      mbektasoglu@mynet.com        Abone kayd› için, ücretin Döner Sermaye
                                                   Tasar›m - Bask› Cilt
           Elif Arslan         ‹flletme Müdürlü¤ü’nün T.C. Ziraat
       elifarslan4@gmail.com        Bankas› Ankara - Akay flubesindeki
            Tashih          ‹BAN: TR 84000100076005994308-
            Sait fian         5001 no’lu hesab›na yat›r›lmas› ve mak-
                        buzun fotokopisi ile abonenin hangi say›- Konya Devlet Karayolu (29. km) O¤ulbey Kavfla¤›
             Arfliv                                 Evren Yay›nc›l›k Serpmeleri Nu.: 1
                         dan bafllayaca¤›n› bildirir bir mektubun
       Ali Duran Demircio¤lu                                 www.uneryayincilik.com
                             Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›          www.evrenyayincilik.com
             Dizgi           Döner Sermaye ‹flletme Müdürlü¤ü         Tel.: 0 312 615 54 54 Pbx
           Latif Köse          Üniversiteler Mahallesi Dumlup›nar         Fax.: 0 312 615 54 55
         Yönetim Merkezi            Bulvar› No:147/A 06800
     Dini Yay›nlar Dairesi Baflkanl›¤›         Çankaya/ANKARA              Bas›m Yeri: ANKARA
  Üniversiteler Mahallesi Dumlup›nar Bulvar›     adresine gönderilmesi gerekir.       Bas›m Tarihi: 06.05.2010
   No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA        Yay›n Türü: Ayl›k, Yerel, Süreli Yay›n
 Tel: (0312) 295 73 06 Fax: (0312) 284 72 88                              ISSN - 1300 - 8471
                           Diyanet Ayl›k Dergi (Türkçe)
         BAfiYAZI
          BAfiYAZI

Gençlerimizle daha ayd›nl›k günlere…
Gençlik, hayat›n en hareketli, dinamik, bir o kadar da önemli bir dö-
nemidir. Kiflinin fizyolojik, ruhi, duygusal bak›mdan de¤iflip geliflti¤i
bu dönem, iyi ve kötü al›flkanl›klar kazand›¤›, faydal› ve zararl› bilgi-
ler edindi¤i, çevresini ve arkadafl gurubunu oluflturdu¤u, kiflilik ve
karakterinin yerleflmeye bafllad›¤› bir zaman dilimidir. Onun için de,
Kur’an’›n tabiriyle ‘Rahman’›n kullar›’n›n, “Ey Rabbimiz! Efllerimizi ve
çocuklar›m›z› bize gözayd›nl›¤› k›l ve bizi de Allah’a karfl› gelmekten
sak›nanlara önder eyle.” (Furkan, 74) fleklindeki duay› ve “Ey iman
edenler! Kendinizi ve ailenizi, yak›t› insanlar ve tafllar olan ateflten
koruyun…” (Tahrim, 6) ayetinin yükledi¤i sorumlulu¤u, anne-babalar
ve bütün yetiflkinler olarak tüm benli¤imizle hissetmek, buna uygun
bir gençli¤in yetiflmesi için çaba harcamak büyük bir önem arz et-
mektedir.
Hayat›n›n her an›nda ve her alan›nda bizlere örnek olan Peygamber       Prof. Dr. Ali BARDAKO⁄LU
Efendimiz (s.a.s.) de, gençlerin her yönden bilgili, ahlakl› ve donan›m-     Diyanet ‹flleri Baflkan›
l› olarak yetiflmeleri yönünde bizleri teflvik etmifl ve onlara gerekti¤in-
de önemli sorumluluklar yüklemifltir. Nitekim Allah Rasulü’nün “Onun
kalbine hidayet ver, dilini (hak yolunda) sabit k›l.” (‹bn Mâce, Ahkâm, 1)
duas›yla genç Hz. Ali’yi Yemen’e görevli olarak göndermesi ve genç
Üsâme’yi ordu komutan› yapmas› (Buharî, Megazi, 88), gençlere sorum-
luluk vermemiz, güvenmemiz ve onlar› yar›nlara haz›rlamam›z konu-
sunda bizlere ›fl›k tutmaktad›r.
‹nsan›n hayat› boyunca karfl›laflaca¤› baflar› veya baflar›s›zl›klar›nda
hiç flüphesiz çocukluk ve gençlik dönemlerinde kazanm›fl oldu¤u bil-
gi ve birikimin etkisi asla göz ard› edilemez. Hayat›n en önemli döne-
meci olan gençlik dönemi, sanat, spor, zihinsel aktiviteler gibi faydal›
u¤rafllarla, okuma, araflt›rma, bilgi edinme gibi faydal› ifllerle ve insan
onuruna yaraflan her türlü güzel ve erdemli davran›fllarla iyi de¤erlen-
dirildi¤i takdirde, gelecek günlerin mutluluk, huzur ve baflar› ile dol-
mas› mukadderdir. Buna mukabil gençlik döneminde yap›lm›fl ihmal-
ler, tembellikler ve hatalar, sigara, alkol ve uyuflturucu gibi zararl› al›fl-
kanl›klar, faydas›z ifl ve u¤rafllar, kiflileri tüm hayatlar› boyunca mut-
suz edecek sonuçlar do¤urmaktad›r. Ça¤›m›zda insanlar›n önemli bir
k›sm›n›n, zamanlar›n› televizyon bafl›nda veya internet ortam›nda ge-
çirdi¤i düflünüldü¤ünde, gençlerimizin bu yollardan gelen tehlikelere
karfl› korunmalar› için önlem al›nmas›, bu araçlar› daha bilinçli bir fle-
kilde kullanmalar›n›n sa¤lanmas› gerekir. Bu konuda çevreye, yetkili-
lere, ebeveynlere ayr› ayr› sorumluluklar düflmekle birlikte, gençlerimi-
zin irade e¤itimleri ve kendi istikametlerine sahip ç›kma dirayetleri çok
daha önemlidir.
Çocuklar›m›z ve gençlerimiz bizim yavrular›m›zd›r. Sadece bizim ümit
ve dualar›m›z›n konusu de¤il, milletimizin sahip oldu¤u de¤er ve er-
demleri yar›nlara tafl›yacak ve gelece¤i flekillendirecek olanlar da on-
lard›r.
                        Gündem
                      Prof. Dr. Hayati Hökelekli
                      Uluda¤ Üniv. ‹lahiyat Fak.
  Günümüz gençli¤inin kimlik ve
     anlam sorunu
        Gençler yak›nlar›nda, önlerinde örnek alabilecekleri olumlu modeller bu-
        lurlarsa, bu onlar›n yarat›c› güçlerini harekete geçirir, kendi toplumuna ve
        tüm insanl›¤a yararl› hedeflere yönelmelerine yard›mc› olur.Ergenlik dönemi, tabiat› itibar›yla sorunlu, buna-     genç insan›n peflinden en çok sürüklendi¤i bir
l›ml› bir hayat devresi olarak bilinir ve kabul edi-    ihtiyaç olarak ortaya ç›kmaktad›r. ‹lk gençlik y›l-
lir. Uzun çocukluk y›llar› geride b›rak›lm›fl fakat     lar›nda kimlik, rol ve statü karmaflas›n›n yol açt›-
yetiflkin bir insan olman›n bütün flartlar›na da       ¤› bocalamalar uzun ya da k›sa bir süreyi alabi-
henüz ulafl›lamam›flt›r. Gençlerin hayata tutun-       lir. Özellikle günümüzde bu ihtiyac›n olumlu fle-
ma ve toplumda kendine bir yer ve gelecek bul-       kilde karfl›lanmas› daha da zorlaflm›fl gözük-
ma endiflesi ile ortaya ç›kan en temel sorunu        mektedir. Çünkü gençlerin “kimlik” aray›fl›n›
“kimlik” sorunudur. Kendini, hayattaki yeri ve       olumlu flekilde karfl›layacak toplum ve kültür de-
anlam›n›, amaç ve hedeflerini belirlemede genç-       ¤erleri zaafa u¤ram›flt›r.
ler çok büyük zorluklarla karfl›laflmaktad›rlar. Bu
yüzden ilk gençlik y›llar›nda, “Ben kimim, nere-      Gençlerin yaflad›klar› sorunlar yaln›zca geliflmifl
den geldim, ne yapmal›y›m?” gibi sorular›n ce-       ülkelere mahsus bir durum olmay›p, çeflitli kül-
vab› uzun süre araflt›r›l›r. Benli¤ini dengeleye-      türlerde ve zamanlarda az çok benzerlerine
cek, kal›c›, tutarl› ve sürekli bir aidiyet ba¤›, her    rastlanan, neredeyse evrensel bir olgudur. Bu-
fleyi anlaml› k›lan kuflat›c› bir hayat felsefesi       nunla birlikte bu sorunlar›n gerek derinli¤i gerek-


                     MAYIS 2010  4  SAYI: 233
                        Gündem              Bir toplumda de¤erlerin sars›lmas› ya da y›pranmas›, o toplu-
              mun yetiflmekte olan çocuk ve gençlerini sa¤l›kl› bir geliflme-
              den yoksun b›rak›r. Ne için, hangi amaçla yaflad›¤›n› bilemeyen
              ve bulamayan gençler “huzursuzluk”, “stres”, “b›kk›nl›k” “anlam
              bofllu¤u” gibi olumsuz duygu ve kayg›lardan kendilerini kurta-
              ramazlar.

se yayg›nl›¤›, son yüzy›lda çok ileri boyutlara      leri dile getiren bir kavramd›r. Benlik geliflmesi iki
ulaflm›fl gözükmektedir. Bu sorunun yayg›nl›¤›        ana damardan beslenir. Birisi istekler, arzular,
konusunda uzmanlar hemen hemen görüfl birli-        ihtiyaçlar (beslenme, cinsellik, sevgi, ba¤lanma,
¤i içerisinde olmakla birlikte, sonuçlar›n›n de¤er-    ba¤›ms›zl›k, kendini gerçeklefltirme...) di¤eri de
lendirilmesinde kötümserlerin yan›nda iyimserler      de¤erler, idealler, amaçlard›r (din, ahlak, gele-
de bulunmaktad›r. Gençlerin yaflad›klar› kimlik       nek...). Benli¤in sa¤l›kl› geliflimi, ikincilerin birin-
bunal›m›n›n temelinde, h›zla de¤iflen ve geliflen      cileri yönetti¤i ve denetledi¤i bir denge durumu-
toplum flartlar› içerisinde birbirine z›t rol beklen-    na ba¤l›d›r. ‹nsan›n insan olmas›, kendini aflan
tileri ve çoklu tercihler karfl›s›nda kalmalar› ile     bir de¤erler dünyas› ile ba¤ kurmas›, belli bir he-
sosyal yap›lar›n onlara zorla dayatt›¤› yapt›r›mla-    defe kendini adamas›na ba¤l›d›r. Bu sistemin
r›n varl›¤›ndan söz edilmektedir. Sebep her ne       tersine dönük çal›flmas›, yani içgüdü, istek ve
olursa olsun ortada var olan bir gerçek vard›r:      ihtiyaçlar›n kifliyi yönetmesi, yabanc›laflma deni-
Günümüzde sosyo-kültürel sistem, gençlerin         len durumun en önemli kayna¤›d›r. ‹nsandaki
kendilerini ve dünyay› bir bütün olarak anlama       do¤al dürtülerin dinî-ahlaki kurallar› ve bireysel
ve anlamland›rmada kurumsal temelli ve kültürel      ve toplumsal idealleri ve de¤erleri aflmas› güç-
alternatifler sa¤lamada yetersiz kalmaktad›r.       süz ve etkisiz k›lmas›yla ortaya ç›kan nevrotik
Toplumsal iliflkiler, art›k bir kimsenin kimli¤ini     karakter neticede yabanc›laflmaya neden ol-
kurgulamas› için gerekli güvenilir dayanak nok-      maktad›r. Bu durum, ünlü olma, para ve iktidar
tas› oluflturamamaktad›r.                  h›rs›, cinsel isteklere afl›r› düflkünlük gibi belli bir
Gençlikte istekler kadar idealler en etkili ve güç-    tutkunun bireye hâkim olmas› ve onun kiflili¤in-
lü flekilde kendilerini hissettirirler. Gençlik ide-    den ayr›lmamas› ile ortaya ç›kar ve giderek bire-
alizmini, saf iman ve hakikate, iyilik ve adalete     yi bir kuvvet olarak yönetmeye bafllar. O art›k
duyulan özlemin bir ifadesi olarak anlamak ge-       varl›¤›n›n bir parças›na mahkûm bir duruma dü-
rekir. Dünyay› de¤ifltirmek, her fleye yeni bir dü-     fler. Kendinde kalan her fleyi bu arzusunun em-
zen vermek, gerçek adaleti sa¤lamak onlar›n        rine verir. Bu arzu güçlendikçe kifli yenik düfler
derin özlemleri aras›nda yer al›r. Gençlerin bu      ve bir parças›n›n kölesi haline geldi¤i için, insan
dönemi hasars›z atlatabilmeleri için, kendilerine     kendine yabanc›lafl›r.
örnek alabilecekleri, hayranl›k, sevgi ve ba¤l›l›k-    Yaflad›¤›m›z dünyada pek çok genç insan top-
lar›n› onlara yans›tabilecekleri modellere ihtiyaç-    lumda bunal›yor, ac› çekiyor, kendi tan›m›n› ve
lar› vard›r. Yak›n çevrelerinde özdeflim kurabile-     yaflam›n›n anlam ve amac›n› üretemiyor. Kendi-
cekleri rol modelleri ve hayatlar›n› anlaml› k›lacak    sini bir boflluk ve belirsizlik içerisinde buluyor.
de¤erler ve tatmin edici bir hayat felsefesi,       Her fleye sahip olsa bile gerçek tek bir amaca
gençlerde olumlu bir kimlik gelifliminin temel       sahip olamad›¤› için, kendisini tahrip edecek, ki-
flartlar›d›r. E¤er gençler yak›nlar›nda, önlerinde     flili¤ini zaafa u¤ratacak ifllere yöneliyor. Bir top-
örnek alabilecekleri olumlu modeller bulurlarsa,      lumda de¤erlerin sars›lmas› ya da y›pranmas›, o
bu onlar›n yarat›c› güçlerini harekete geçirir,      toplumun yetiflmekte olan çocuk ve gençlerini
kendi toplumuna ve tüm insanl›¤a yararl› hedef-      sa¤l›kl› bir geliflmeden yoksun b›rak›r. Ne için,
lere yönelmelerine yard›mc› olur.             hangi amaçla yaflad›¤›n› bilemeyen ve bulama-
Kimlik sorununu olumlu bir sonuca ulaflt›rama-       yan gençler “huzursuzluk”, “stres”, “b›kk›nl›k”
yan gençleri bekleyen sonuç “yabanc›laflma”d›r.       “anlam bofllu¤u” gibi olumsuz duygu ve kayg›-
Yabanc›laflma; kimlik kayb›, kiflilik parçalanma-      lardan kendilerini kurtaramazlar. Bu durumda
s›, güçsüzlük, inanç ve de¤erleri kaybetme, ah-      kendinden ve do¤adan yabanc›laflma, hayat›n
lak› hor görme, kurals›zl›k ve duyars›zl›k gibi so-    donuklaflmas› ve kiflinin otomatikleflmesi kaç›-
nuçlar›yla gençli¤i tehdit eden en önemli tehlike-     n›lmaz olur.


                     MAYIS 2010  5  SAYI: 233
                         Gündem


‹çinde bulundu¤umuz ça¤dafl toplum yap› ve           kalarak insanlarla anlaml› iliflkiler kuramamakta
iliflki biçimleri bak›m›ndan yabanc›laflmay› önle-       ve böylece kiflili¤inin baz› k›s›mlar›n› gerçekleflti-
yici sistemler gelifltirmede son derece yetersiz        rememektedir. Bu durumda yabanc›laflan insan,
kalmaktad›r. Daha do¤rusu bireylerin istek ve         sadece di¤er insanlarla de¤il, kendisiyle de te-
ihtiyaçlar›n› alabildi¤ine k›flk›rtarak, zay›f bir ben-    masa geçemeyen insan olmaktad›r. Bu durum-
lik yap›lanmas›na yol açmaktad›r. Ça¤dafl top-         daki kifli insanlara ve kendine güven ve sayg›n-
lumsal düzen içerisindeki de¤er ve düflünce sis-        l›¤›n› kaybeder; insanlar› ikiyüzlü, bencil ve ilgisiz
temlerindeki yetersizlik, ifltah dolu arzular› en-       olarak alg›lar. Hissetmifl oldu¤u güvensizlik duy-
gelleyip bast›ramad›¤› için bu arzular, kendilerini      gusundan dolay› baflkalar›na yanaflamayan, on-
durdurmas› gereken s›n›rlar›n nerde bulundu¤u-        larla düzeyli bir iliflki kuramayan bireyler, bula-
nu bilemez hale gelmifllerdir. Tam böyle bir or-        mad›klar› “toplumsal destek” duygusu yerine,
tamda yaln›zca genel dinamizmlerinin niteli¤i         kendilerini güvene alabilmek için maddeye yö-
gere¤i daha yo¤un olmas› bile, onlar› do¤al afl›-       nelmekte, daha fazla maddeye sahip olarak te-
r› coflkunluk halinde bulundurmaya yetmektedir.        lafiye çal›flmaktad›rlar.
Refah›n artmas› nedeniyle arzular da taflan bir
                               Yabanc›laflman›n pek çok sonuçlar› vard›r. Bun-
coflkunluk içerisindedir. Bu istek ve arzulara su-
                               lardan en önemlilerini flu flekilde s›ralamak
nulan daha da vaat edici ödüller onlar› dürtmek-
te, daha zor be¤enir bir duruma sürüklemekte,         mümkündür:
geleneksel kurallar›n yetke ve gücünü yitirdi¤i bir      • Benli¤in zay›flamas›, bencilleflme, hazc›l›k ve
dönemde, tüm kurallar karfl›s›nda daha da sa-         menfaatçilik, de¤er ve inanç yitimi, anlams›zl›k
b›rs›z k›lmaktad›r. Düzensizlik ve anomi hali, ih-      ve ruhsal çöküntü (depresyon).
tiraslar›n daha güçlü bir disipline girmesine ihti-
                               • Kendi iç dünyas› üzerinde kontrol ve deneti-
yaç duyulmalar› gereken bir dönemde, aksine
                               min zay›flamas›, kendine hâkim olamama, sü-
giderek s›n›r tan›mamalar› nedeniyle daha da
                               rüklenme.
pekifltirilmifl olmaktad›r.
                               • Kimli¤in zay›flamas›na ba¤l› olarak afl›r› uyum-
Günümüzde, nesiller aras›nda büyük mesafeler
                               culuk; moda ve reklamlara göre hayat›na düzen
oluflmufltur. Genç kuflak ile yetiflkin kuflak ara-
                               verme.
s›nda yeterli ve doyurucu iletiflim imkânlar› orta-
dan kalkm›flt›r. Yetiflkin ve yafll› kufla¤›n gençler       • Kendini unutma, kendinden kaç›fl sistemleri-
üzerindeki manevi otoritelerinin zay›flamas› ve        nin devreye girmesi (madde ba¤›ml›l›¤›, e¤lence
silinmesi sonucu yafll›lar “de¤ersiz” olarak görül-      ve sefahat düflkünlü¤ü, intiharlar).
mektedir. Bu da onlar taraf›ndan gençlere gele-
                               • S›n›rs›z tüketim ve gösteriflçilik (sahip olma
neksel de¤erlerin aktar›lmas›n› engellemekle
                               tutkusu, fliflinme, markac›l›k) e¤ilimi.
kalmamakta, yafll›lar›n geleneksel de¤erlerin
sembolü (modeli) olarak görülmelerinden dolay›,        • Marazi yaln›zl›k duygusu ve suç davran›fl›.
onlar›n temsil ettikleri de¤erleri de de¤ersiz hale      • Boflluk, hiçlik, anlams›zl›k duygular›n› yans›tan
getirmekte, böylece yabanc›laflma çok daha et-         süre¤en kayg›.
kili bir durum almaktad›r. Gençler ço¤u zaman
aile ve akraba iliflkilerinden kopuk dar bir arka-       Toplumumuzda son zamanlarda giderek güç-
dafl çevresi içerisinde hayatlar›n› sürdürmekte-        lenme e¤ilimi gösteren gençler aras›ndaki flid-
dirler. ‹liflki kurulan yetiflkinlerle de ortak tecrübe     det olgusu, alkol ve uyuflturucu madde kullan›-
paylafl›m› ve dayan›flma yok denecek kadar az-         m›ndaki h›zl› art›fl, ana babaya veya ö¤retmene
d›r. Yaln›zca dil ile s›n›rl› bir iletiflim yaflanmakta,    karfl› gelme ve sayg›s›zl›k, sahtekârl›k, cinsel
bazen bu bile gerçekleflmemektedir. Yetersiz          davran›fl bozukluklar›, intihar ve benzeri daha
toplumsallaflma pek çok gencin hayat›nda tela-         birçok sorunlar aile ve e¤itimcileri ciddi olarak
fisi çok zor olan olumsuz sonuçlara yol açmak-        kayg›land›rmaktad›r. Öte yandan, çocuk ve
tad›r. ‹nsan “ben”li¤i ya da kimli¤ini di¤er insan-      gençleri kendine ba¤›ml› k›lan kontrolsüz ve ilke-
larla iliflkiler sayesinde flekillendirir. Fakat bu ilifl-    siz internet kullan›m›na ba¤l›, sosyal aç›dan uy-
ki sadece dil vas›tas›yla iletiflim ile s›n›rl› kal›yor-    gun olmayan ve sonuçlar›n› düflünmeden yap›-
sa, o zaman “kimlik kayb›” kayg›s› ortaya ç›kar.       lan olumsuz davran›fllar, toplumun temel de¤er-
Bundan dolay› kiflisel yabanc›laflma yaflayan          lerini sarsacak noktaya ulaflm›fl bulunmaktad›r.
kimse, böylece parças› oldu¤u toplumdan ayr›         Bir k›s›m gençlerimizde kal›c› bir karakter yap›s›-

                      MAYIS 2010   6  SAYI: 233
                        Gündem
na dönüflen bu olumsuz davran›fllar›n toplum         m›za yön gösteren ilkeler ve standartlard›r. De-
hayat› aç›s›ndan büyük riskler tafl›d›¤› aç›k bir      ¤erler, kifliye kendisini aflma, tek tek olaylar›n
gerçektir. Güçlü suç ve fliddet e¤ilimi tafl›yan ve      üzerinde kal›c› ve tutarl› bir inanç ve tutum sahi-
toplum de¤erleriyle çat›flan bu gençlerin ruhsal       bi olma imkân› kazand›r›r. De¤erlerin zay›flama-
yap›s›n› analiz eden bir uzman›n diliyle; bu genç-     s› ya da eksik ö¤renimi, yeterince içsellefltirile-
lerde alabildi¤ine s›n›rs›z bir özerklik e¤ilimi var-    memesi durumunda kiflili¤imiz yetersiz ve etki-
d›r. Her tür yetkeye karfl› ç›karlar, tepki gösterir-    siz kal›r; yeterince üretici ve yarat›c› olamad›¤›-
ler. Fizik güce hayran olup bütün sorunlar›n fizik     m›z için, y›k›c›, sald›rgan ve geriletici e¤ilimler
güçle çözülece¤i inanc› içindedirler. Maddi do-       güç kazan›r ve iflbafl›na geçer.
yum peflinde koflarlar. Cinsel yaflama ve bu ya-
                              Dünya genelinde oldu¤u gibi, son y›llarda toplu-
flam›n sap›kl›klar›na e¤ilim gösterirler. Genifl düfl
                              mumuzun da büyük bir de¤er kayb›na u¤rad›¤›
dünyalar› içinde daima yeni ve de¤iflik serüven-
                              ve “ahlaki çöküntü” yaflad›¤› uzmanlar taraf›n-
lerin peflinden koflarlar. Gerçekler karfl›s›nda
                              dan s›k s›k dile getirilmektedir. Gerçekten de
kolay ve çabuk h›rç›nlafl›r, kriz geçirir, ölçüsüz,
                              as›rlar boyu insanlar›m›z› bir arada tutan, hayat›-
gereksiz tepki gösterirler. Kendi bafllar›na gü-
                              m›za anlam ve amaç katan pek çok de¤er kay-
venli ve yeterli olmad›klar› için daima ufak grup-
                              bolmaya yüz tutmufltur. Bu durumda kendi top-
lar oluflturup onlarla birlikte yaflar, birlikte eyle-
                              lumunu ve tüm insanl›¤› ilerletecek ideal ve
me giriflirler. Alkol ve uyuflturucu kullanmaya
                              amaçlardan yoksun olarak yetiflen gençlerin gü-
büyük e¤ilim gösterirler.
                              nübirlik haz peflinde koflar hale gelmeleri bir
Bir toplumda güven, bar›fl, adalet, hakkaniyet,       toplumu bekleyen en büyük tehditlerden birisi
merhamet, sorumluluk gibi de¤erlerin sars›lma-       olsa gerektir. Buna karfl›l›k milli ve manevi de-
s›, baz› de¤erlerin kaybolmas› ve önemini yitir-      ¤erlerin güçlendirilmesi, toplumda gençlere iyi
mesi durumunda, çocuk ve gençler sa¤lam bir         örnek oluflturacak model flahsiyetlerin öne ç›ka-
karakter ve bütünleflmifl bir kiflilik gelifltiremez-      r›lmas› ve onlar›n yüksek ideallere özendirilmesi
ler. Bireylerin ve toplumun ruh sa¤l›¤› ciddi bir      büyük önem tafl›maktad›r. Bu yolda güvenli ola-
tehdit alt›na girer; toplumsal bütünleflme ve da-      rak ilerleyebilme, e¤itimin her kademesinde
yan›flma zay›flar, kifli kiflinin kurdu haline gelir.     planl› ve sistemli bir de¤erler e¤itiminin uygulan-
Yaflanan hayat anlams›z ve de¤ersiz olarak alg›-       mas› ile mümkün olacakt›r.
lanmaya bafllan›r. Çünkü de¤erler, davran›fllar›-


                     MAYIS 2010  7  SAYI: 233
                       Gündem
                     Yrd. Doç. Dr. Naci Kula
                  Eskiflehir Osmangazi Üniv. ‹lahiyat Fak.
      Gençlik döneminde kimlik
        geliflimi ve din
       Ergen, çocukluktan ç›kman›n ve sosyalleflmeye bafllaman›n sa¤lad›¤› ko-
       num sebebiyle ailesi d›fl›nda, çevresinde ve toplumda be¤endi¤i, onun gi-
       bi olmak istedi¤i kiflilerle özdeflleflmeye çal›flarak kimli¤ini flekillendirir.Gençlik, bireyin çocukluktan yetiflkinli¤e geçiflini    da soyut düflünme gücünün geliflmesine ba¤l›
sa¤layan baz› özelliklerinden dolay› di¤er geliflim    olarak genç, bütüncü bir dünya görüflüne sahip
dönemlerinden farkl› bir dönemdir. Gencin ken-      olma ve bu dünya içerisinde kendi yerini ve gö-
dini, hayat› ve toplumu sorgulayarak eskisinden      revini belirleme ihtiyac›yla karfl› karfl›ya gelmek-
farkl› bir flekilde dünyay› alg›lamaya bafllad›¤› bu    tedir.
dönemde en önemli sorunlar›ndan biri, kendini       Genç bu geliflme ve de¤iflmeler sonucu kendini
tan›ma ve tan›mlamada çekti¤i s›k›nt›d›r. Çünkü      tan›mak ve tan›mlamak, kendisinde ve çevresin-
genç, biyo-psiko-sosyal yönden bir de¤iflime        de olup bitenleri bir bütün halinde anlamak iste-
u¤ram›flt›r. Biyolojik olarak vücut organlar›nda      yece¤inden, bütün bunlar karfl›s›nda nas›l bir tu-
bir geliflme gözlenirken; ruhi yönden tam olarak      tum tak›naca¤› konusunda s›k›nt› çekecek ve
nas›l davranmas› gerekti¤ini bilememenin sonu-      birtak›m çözüm yollar›na da baflvuracakt›r. Kimi
cu bir davran›fl karmafl›kl›¤› yaflamakta, sosyal      zaman bir büyü¤üne yönelerek onun gibi olma-
aç›dan da, aileden çevreye yönelmifl bir sosyal-      y› arzulayacak, kimi zaman siyasi, fikrî ve ideolo-
leflme süreci içerisine girmektedir. Ayn› zaman-      jik gruplara yönelecek, kimi zaman da dini bir


                    MAYIS 2010   8  SAYI: 233
                            Gündem                 Din, gence birtak›m de¤erler sunma ve ayn› de¤erler, pratikler
                 etraf›nda bütünleflen bir topluluk içinde bulunma, bunlara kat›l-
                 ma imkân› sa¤layarak gencin içinde bulundu¤u toplumda ken-
                 disinin de bir yerinin, anlam›n›n oldu¤u ve toplumdaki statüsü-
                 nü belirlemede yard›mc› olaca¤› fikrini kazand›raca¤›ndan ken-
                 dine güven duymas›n› sa¤lar.

kurtar›c› olarak görebilecektir. ‹flte bu farkl› çö-         onu aray›fla yönelten faktörlerdir. Böylece genç,
züm yollar› içerisinde gencin kendini ve hayat›           kimlik aray›fl› çabalar› sonucu, kimli¤ini olufltura-
tan›y›p de¤erlendirmesinde din, onu nas›l etkile-          cakt›r. Gencin kimli¤ini oluflturmas› ise, özdefl-
mekte ve bu nas›l gerçekleflmektedir? Bu afla-             leflme süreci ile gerçekleflir.
mada din ile gencin kendini tan›ma çabas› ola-
                                   Bireyin kendisini bir baflkas› ile aynîlefltirmesi,
rak nitelendirilebilen kimlik aray›fl› aras›nda bir
                                   kendini ona benzetmesi esas›na dayanan öz-
iliflki söz konusu mudur? Bu sorular›n cevab›
                                   deflleflme, (Reber, a.g.e, s. 341; Barlas Tolan ve arkd.,
gençlik döneminde kimlik gelifliminde dinin rolü
                                   Ben ve Toplum, Sosyal Psikoloji I, Ankara 1985, s. 21.) ço-
konulu çal›flman›n ana konusunu oluflturmakta-
                                   cukluk döneminde anne babay› örnek alarak
d›r.
                                   gerçekleflirken, gençlik döneminde özellikle
Gençlik dönemi ve kimlik geliflimi                  gencin ba¤›ms›zl›k arzusu ve sosyalleflme süre-
                                   cinin h›zlanmas› ile anne baba d›fl›ndaki bireyler-
Ortalama olarak 12-20 yafl aras› (Fowler D. Brooks,
                                   le özdeflleflmeye dönüflür. (Nuran Hortaçsu, ‹nsan
The Psychology of Adoloscence, San Francisco 1920, s. 1;
                                   ‹liflkileri, ‹stanbul 1981, s. 85.)
Birsen Gökçe, Ortaö¤retim Gençli¤inin Beklenti ve Sorunla-
r›, Ankara 1984, s. 22.)için düflünülebilecek gençlik         Genç, öncelikle yafl›t› arkadafllar›yla özdeflleflir,
kendi içinde de ilk gençlik (early adolescence)           onlara benzemek ister, onlarla kendini k›yaslar;
ve son gençlik (late adolescence) diye ikiye ay-           arkadafllar›n›n giyimi, konuflma biçimi ve davra-
r›labilir. (Elizabeth Hurlock, Developmental Psychology,       n›fllar›n› kendinde bir süre yaflat›r; ancak bu, ar-
New York 1968.s. 392.) Gençlik ça¤›n› cinsel olgun-         kadafllar›n› ve çevresindekileri taklitten ayr› bir
lu¤un meydana geldi¤i bülu¤ (puberty) döne-             fleydir. Bireyin hofluna giden bir davran›fl›n be-
miyle ayn› tutmamak gerekir. (Bülu¤ (puberty) döne-         nimsenerek yenilenmesi olan taklitten (Reber,
mi cinsel organlar›n geliflti¤i ve üreme yetene¤i kazand›¤› ol-    a.g.e., s. 345; Tolan, a.g.e., s. 21.) öte genç, bu dav-
dukça k›sa süren fizyolojik de¤iflikliklerin yafland›¤› dönem-     ran›fllar›yla kendine baflkalar›n›n davran›fllar›n›
dir. Arthur, S. Reber, Dictionary of Psychology, London       k›sa bir süre örnek almakta ve içinde bulundu¤u
1985. s. 593.) Her ne kadar “bülu¤”, gençli¤in bir          grupta, toplumda rol ve yer sa¤lamaya, kimli¤i-
belirtisini teflkil etmekteyse de (Anthony Smith, ‹nsan        ni kazanmaya çal›flmaktad›r.
Yap›s› ve Yaflam› (çev. Erzen Onur, Nida Tektafl), ‹stanbul
                                   Genç, bu kimlik kazanma süreci içinde s›k s›k
1986, s. 253.) gençlik, bülu¤ öncesini ve bülu¤u
                                   yeni özdeflim örneklerine yönelir. Yöneldi¤i yeni
içine alan fakat bülu¤dan sonra da bu ça¤›n et-
                                   özdeflim örnekleri gençte, kendine özgü giyim,
kileriyle devam eden daha uzun süreli bir devre-
                                   davran›fl, inanç ve dünya görüflünü oluflturacak
dir. (Haluk Yavuzer, Çocuk Psikolojisi, Ankara 1988, s.
                                   birtak›m izler oluflturur (Aktuna, Y›ld›r›m,“Gençlik Dö-
268.) Böylece gençli¤i; biyolojik, zihinsel ve sos-
                                   neminde Toplumsallaflma ve Kuflak Çat›flmas›” (tebli¤), s.
yal aç›dan bir geliflme ve olgunlaflman›n yer al-
                                   28.) ve bu izler gençte, oluflup bütünleflti¤inde
d›¤›, çocukluktan yetiflkinli¤e geçifl dönemi ola-
                                   bir yandan kimli¤ini olufltururken di¤er yandan
rak tan›mlayabiliriz. (Karl C. Gorrison, Psychology of
                                   da kiflilikle toplum aras›ndaki tüm iliflkilerin te-
Adolescence, London, 1975, s. 2.) Bu dönemde genç-
                                   meli olan özerklik ve sorumluluk duygular›n› bi-
te meydana gelen fiziksel-ruhsal de¤iflmeler,
                                   çimlendirir. (Köknel, Özcan, Gencin Toplumsallaflmas›,
buna ba¤l› olarak kendi varl›¤›n›n fluuruna var-
                                   Aile ve Çocuk,1981, s. 36.)
mas› sonucu, ba¤›ms›zl›k arzusu, ba¤›ms›zl›k
arzusunun bir ifadesi olarak da topluma kat›lma           Özdeflim örneklerinden ald›¤› izlerle kendine ye-
çabalar›, gencin yeni bir kimlik kazanmas› için           ni bir kimlik oluflturan genç, Erikson’un belirtti¤i


                         MAYIS 2010   9  SAYI: 233
                           Gündem                Din ayn› zamanda bir “yaflama tarz›” da teklif etti¤inden ferdi
                do¤umdan ölüme kadar kuflat›r. Do¤umdan bafllayarak yetiflme
                tarz›, aile flekli, aile içi münasebetler ve ferdin di¤er insanlarla
                münasebetleri vb. içtimai iliflkiler ve olaylar hakk›nda bilgilen-
                dirmede bulunur, kaideler koyar.

gibi bu kimli¤i, özdefllefltirmenin bitti¤i yerde ka-        Gençlik döneminde kimlik aray›fl›nda dinin re-
zanmaktad›r. Yani gencin kimli¤inin biçimlen-           ferans al›nmas›
mesinde geçmiflte yapt›¤› özdeflimlerin de etki-
                                  Ergenlik dönemine giren gencin kendinde mey-
si olmakla beraber kimlik, özdeflimlerin birbirine
                                  dana gelen de¤iflme ve geliflmelerle, çocukluk-
yamanmas›ndan öte bütün özdeflimlerin bir bü-
                                  tan yetiflkinli¤e do¤ru geçiflini alg›lamas› onun
tünüdür. (Erikson, Identity, Youth and Crisis, Newyork
                                  yetiflkinlik rolüne haz›rlanmas›n› sa¤layacak
1968,s. 158.)
                                  kimlik kazanma çabalar›n› da beraberinde geti-
Böylece özdeflim örnekleriyle etkileflim sonucu           rir.
kimli¤i geliflen genç, kendi benli¤inin süreklili¤ini
                                  Gencin ergenli¤e has kimli¤i oluflturmada en
alg›lamakta, kendine mal etti¤i inanç ve de¤er-
                                  önemli dayana¤› ve referans› birtak›m özdeflim
leri, bir dünya görüflü oluflturmaktad›r. Dolay›-
                                  örnekleridir. Ergen, çocukluktan ç›kman›n ve
s›yla gencin kendine, baflkalar›na, hayata vb.
                                  sosyalleflmeye bafllaman›n sa¤lad›¤› konum se-
hususlara bak›fl aç›s›n›n oluflmas›, onun kimli¤i-
                                  bebiyle ailesi d›fl›nda, çevresinde ve toplumda
nin bir göstergesidir. Gencin zihnini kurcalayan
                                  be¤endi¤i, onun gibi olmak istedi¤i kiflilerle öz-
hayat›n amac›, Allah’›n varl›¤› ve benzeri konu-
                                  deflleflmeye çal›flarak kimli¤ini flekillendirir. Bu
larla ilgili sorular, onun bir hayat anlay›fl› kazan-
                                  özdeflim örnekleri aras›nda yukar›da belirtildi¤i
mas› ve birtak›m inanç veya de¤erlere sahip ol-
                                  gibi, din ve ideoloji de yer al›r. (Mardin, Din ve ‹deo-
mas› aç›s›ndan kendine sordu¤u sorulard›r. Bu
                                  loji, ‹stanbul 1983, s. 24.) Çünkü din veya ideoloji,
sorulara bulunacak cevaplar sonucu, kimli¤i
                                  (‹deoloji ve mahiyetiyle ilgili olarak bak›n›z: Mardin, a.g.e., s.
oluflturan bir dünya görüflü kazan›lacakt›r. (Smith
                                  13-33.) gencin kimli¤ini oluflturmada “Ben ne-
ve arkd., Psychology of Education, New York 1956, s. 79.)
                                  yim?”, “Kimim?” sorular›na cevap bulmak için
Ayr›ca gencin kimlik aray›fl›nda kendine sordu¤u
                                  baflvurabilece¤i referans özelli¤ine sahiptir. Din
sorular aras›nda toplumdaki yeri, mevkii; bir
                                  ve ideoloji bir izah sistemi olmas› (‹lyas Göz, Dinin
baflka ifadeyle sosyal statüsünün ne oldu¤u, ne
                                  ‹deoloji ‹le Münasebeti (Yay›nlanmam›fl Yüksek Lisans Tezi),
yapaca¤›, ne olaca¤› ve gelecekten beklentileri
                                  Konya 1986, s. 33-34.) ve güven duygusunu kazan-
ile ilgili sorular da bulunur. (E. Mine Tan, Toplum Bili-
                                  d›rmas› yönüyle (Göz, a.g.t., s. 35-38; Var›fl, a.g.e., s.
mine Girifl, Temel Kavramlar, Ankara 1981, s. 64-65.) Top-
                                  105.) gencin kimli¤ini oluflturmada katk›da bulu-
lum içindeki yerini tayin etmesi, gencin birtak›m
                                  nurlar.
sorumluluklar üstlenmesini de sa¤layaca¤›ndan
önemli bir mesele olarak gencin zihnini kurcala-          a) Güven duygusu kazand›rma
maktad›r. Ayn› flekilde mesleki rol, ergenin top-          Güven duygusu, bireyin karfl›laflt›¤› güçlüklerle
luma kat›lmas› ve kimli¤ini, yapaca¤› iflle belir-         bafla ç›kabilecek gücü bularak kendine ve bafl-
ginlefltirmesi aç›s›ndan önemlidir. Bu konuda            kalar› taraf›ndan aldat›lmayaca¤› hissiyle de çev-
e¤itim ve ifl imkânlar›n›n iyi olmas›, gencin mes-         resine güven esas›na dayan›r. (Mardin, a.g.e., s. 24.)
leki rolünü belirlemedeki s›k›nt›lar›n› k›sa zaman-        Bu güven duygusu, kiflinin bebeklik dönemin-
da atlatmas›n› sa¤layacakt›r. Mesleki rolün ka-          den itibaren baflta annesi olmak üzere çevresiy-
zan›lmas› gencin sosyal statüsü ile ilgili sorunla-        le olan iliflkileri ve onlar›n tutumlar› çerçevesinde
r›n›n çözümünde etkili olacakt›r. (Smith ve arkd.,         müspet ya da menfi tarzda geliflir. (Erikson, Child-
a.g.e., s. 33-34; Öztürk, a.g.e., s. 86.) Dolay›s›yla yafla-
                                  hood and Society, Newyork 1965, s. 249; Erikson, Identity
nan bu durumlar, gencin hem herkesten baflka            and The Life Cycle, New York 1980, s. 56.) Ergenlik dö-
hem de çevresiyle anlaml› ba¤lar kurmufl bir ki-          neminde de kendine güven duygusu, çocukluk
fli olmas›n› sa¤lar. (Yörüko¤lu, a.g.e., s. 98.)          döneminin izleriyle birlikte, kimli¤ini kazanma


                       MAYIS 2010   10  SAYI: 233
                        Gündem


çabalar›ndaki baflar›                                   topluluk içinde bu-
veya baflar›s›zl›¤›na                                   lunma, bunlara kat›l-
ba¤l› olarak gencin                                   ma imkân› sa¤laya-
dünyas›nda önemini                                    rak gencin içinde bu-
korur.                                          lundu¤u toplumda
                                             kendisinin de bir yeri-
Gencin çocukluktan
                                             nin, anlam›n›n oldu¤u
s›yr›l›p   ergenli¤e
                                             ve toplumdaki statü-
ad›m      att›¤›nda
                                             sünü    belirlemede
önemli    çabalar›n›
                                             yard›mc› olaca¤› fikri-
oluflturan kendi de-
                                             ni kazand›raca¤›ndan
¤erlerini bulma, anne
                                             kendine      güven
babadan ba¤›ms›z
                                             duymas›n›    sa¤lar.
olabilme ve kendi
                                             Ayr›ca, dinin olumlu
bafl›na sorumluluk
                                             katk›lar›yla kazan›lan
kazanabilme, yetifl-
                                             güven     duygusu
kinlik rolünü benim-
                                             gençte kendini ba-
seme gibi kimli¤ini
                                             ¤›ms›z bir birey ola-
oluflturacak olan te-
                                             rak görmesine de
mel hususlardaki s›-
                                             yard›mc› olacakt›r.
k›nt›lar onun çocuk-
                                             Genç kazand›¤› gü-
luk dönemine ait ça-
                                             ven duygusu ile ken-
t›flmalar›n›n da yeni-
                                             di kendine bilinçli ola-
den canlanmas›na
                                             rak karar verebilme
neden olur. Genç
                                             ve davranabilme, so-
taraf›ndan referans olarak kabul edilen din, gen-
                              rumluluk yüklenebilme ve kendini baflkalar›ndan
cin kendine ve baflkalar›na güven duygusunu
                              ayr› bir birey olarak alg›layabilme özelliklerini ka-
kazanmas›nda, öncelikle birtak›m de¤erlere
                              zanabilecektir.
ba¤lanma ve aflk›n bir varl›¤a inanma duygusu
etraf›nda bütünleflmifl fertlerle kaynaflma imkâ-       b) Dinin gence hayat felsefesi kazand›rmas›
n›n› sa¤lar. Böylece fert birtak›m de¤erlere ba¤-
                              Kimlik aray›fl› içinde olan genç için çevresindeki
lanma ve bir Tanr› inanc› etraf›nda bütünleflmifl
                              olaylar›, cemiyet hadiselerini, hayat›n anlam›n›
fertlerin bulundu¤u topluluklarla birlikte olmakla
                              anlama ve sorgulama önem kazan›r. Daha önce
kendine ve baflkalar›na güven duymaya bafllar.
                              de belirtti¤imiz gibi gençte meydana gelen zihnî
Güven duygusunun oluflmas›nda birtak›m de-
                              geliflme sonucu gencin çevresine, olaylara bak›-
¤erlere ba¤lanma ve Tanr›’ya inanman›n sa¤la-
                              fl› farkl›lafl›r. Onlar› daha iyi anlamak ve tan›mak
d›¤› ciddiyet fikriyle ayn› inanc› paylaflan insanla-
                              için gayret eder. Bu çaba onun kendisine özgü
r›n aras›nda bulunman›n getirdi¤i huzurun etkisi-
                              bir hayat anlay›fl› kazanmas› aç›s›ndan önemli-
nin olabilece¤i ileri sürülebilir. Ayr›ca gencin gü-
                              dir.
ven duygusunun pekiflmesinde dinin maddi tefl-
kilatlar› ve faaliyetleri de önem tafl›r. “Din, cema-    Genç, kimlik aray›fl› içinde özdeflleflme örnekle-
at anlay›fl›, toplu ibadet ve ayinleriyle her an fer-    rinden “Hayat›n anlam›, amac› nedir?”, “Nere-
din yaln›z olmad›¤›n› kendisine hissettirerek ona      den geldim, nereye gidiyorum?”, “Ben ne olaca-
güven verir. Dinin teflkilat› vas›tas›yla icra etti¤i    ¤›m?” gibi sorulara yeterli veya hiç cevap bula-
müflterek dinî faaliyetler, ferdin ciddiyet ve gü-      mad›¤›nda bir izah sistemi olmas› sebebiyle din
ven duymas›nda, dolay›s›yla cemiyet ve âlem         veya ideolojiye (Göz, a.g.t., s. 33.) baflvurarak mev-
karfl›s›nda kendisini kuvvetli hissetmesinde çok       cut sorular›na cevap bulmaya çal›fl›r. Böylece
önemlidir.” (Göz, a.g.t, s. 36-37.)             din, ergenlik dönemi gencinin hayat anlay›fl›n›
                              kazanmada referans noktas›n› oluflturur.
Böylece din, gence birtak›m de¤erler sunma ve
ayn› de¤erler, pratikler etraf›nda bütünleflen bir      Genç, kimlik olufltururken dini referans olarak


                     MAYIS 2010  11  SAYI: 233
                         Gündem
               ‹nanç sistemiyle din, ferdin “anlama ve bilme” ihtiyac›n›, hiçbir
               varl›k sahas›n› d›flar›da b›rakmayacak flekilde karfl›lar. Fert, bu
               inanç sistemiyle ayn› zamanda karfl›s›nda bulundu¤u alabildi-
               ¤ince karmafl›k âlemi, “bir manalar bütünü” olarak idrak eder.


almakla hayat, varl›k vb. ile ilgili zihnine tak›lan      a.g.t., s. 23.) teklif etti¤inden ferdi do¤umdan ölü-
konularda bilgiler edinir. “Hayat nas›l bafllad›?”,       me kadar kuflat›r. Do¤umdan bafllayarak yetifl-
“Ben nas›l dünyaya geldim?”, “Nereye gidiyo-          me tarz›, aile flekli, aile içi münasebetler ve fer-
rum?”, “Hayat›n bafllang›c›, sonu, hedefi ve ma-        din di¤er insanlarla münasebetleri vb. içtimai
nas› nedir?” gibi sorularla hayat›n temel dina-        iliflkiler ve olaylar hakk›nda bilgilendirmede bulu-
miklerini kavramak ister. Dinde mevcut inanç          nur, kaideler koyar. (Göz, a.g.t., s. 23; Sezen, a.g.e., s.
esaslar› ile “ferdin, cemiyet ve bütün âlem için-       39.) Bu itibarla hayat tarz›n› oluflturma çabas›nda
deki yeri, bunlar karfl›s›ndaki durumu” aç›klan›r.       olan genç, dinin ferde yaflam tarz› ile ilgili sun-
‹nanç sistemiyle din, ferdin “anlama ve bilme”         du¤u bilgilerden yararlanarak hayat anlay›fl›n›
ihtiyac›n›, hiçbir varl›k sahas›n› d›flar›da b›rakma-      oluflturmaya çal›fl›r. (Göz, a.g.t., s. 23; Mardin, a.g.e.,
yacak flekilde karfl›lar. Fert, bu inanç sistemiyle       s. 67.)
ayn› zamanda karfl›s›nda bulundu¤u alabildi¤in-
                                Dini referans alarak hayat felsefesini oluflturma-
ce karmafl›k âlemi, “bir manalar bütünü” olarak
                                ya çal›flan genç, ayn› zamanda toplum içerisin-
idrak eder. (Göz, a.g.t., s. 34; Yümni Sezen, Sosyoloji
                                de ne yapaca¤›n›, insanlara nas›l faydal› olaca¤›-
Aç›s›ndan Din, ‹stanbul 1988, s. 36.) Mesela, Tanr›
                                n›, hangi mesle¤i seçece¤ini de belirlemeye ça-
inanc› sayesinde insan›n ve di¤er varl›klar›n Tan-
                                l›fl›r. Bu nedenle dinin gencin kimlik gelifliminde
r› karfl›s›ndaki durumu, münasebetleri ele al›n›r
                                referans olma özelli¤ini kazanmas› sa¤l›kl› ve
ve belli bir izah tarz› ile hayat›n portresi çizilme-
                                do¤ru bir dinî bilgi ve bilgilendirme ile gerçekle-
ye çal›fl›l›r. Yine dindeki ahiret inanc› ile “Nereye
                                flebilir. Bunun içinde anne baba, ö¤retmen bafl-
gidiyorum?” sorusuna cevap verilmeye çal›fl›l›r.
                                ta olmak üzere yetiflkinlerin gençlere verilecek
‹flte genç, dinin hayat, varl›k, yarat›l›fl vb. konu-
                                din e¤itiminde sa¤l›kl› ve do¤ru bilgilendirmeyi
lar ile ilgili izahlar› sayesinde dünya görüflünü
                                kazand›rmas›n›n yan› s›ra ve davran›fllar›yla da
oluflturma sürecine girer.
                                örnek, model olma gibi önemli sorumluluklar›
Din ayn› zamanda bir “yaflama tarz›” da      (Göz,    bulunmaktad›r.
                      MAYIS 2010   12  SAYI: 233
                         Gündem
                     Doç. Dr. Abdülkerim Bahad›r
                  S.Ü. ‹lahiyat Fak. Din Psik. A.B.D. Ö¤r. Üyesi
Ergenlik döneminde dinî flüphe
     ve tereddütler
       Dinî flüpheler, ergenlerin büyük bir k›sm›n›n dinî konularda daha fazla bi-
       linçlenmesine ve din ile ilgili daha derin araflt›rmalara yönelmesine neden
       olmufltur. Buna göre dinî flüphelerin ergenlik dönemi dinî geliflimini daha
       çok olumlu yönde etkiledi¤ini söylemek mümkündür.Din psikolojisinde flüphe, apaç›kl›k ve kesinlik       kriz ve bunal›mlardan büyük ölçüde uzak, ço-
arzusunun önceki inançla ya da sebepleri karfl›-       cuksu bir duygusall›¤›n efllik etti¤i meraka ve
l›kl› ve denk olan iki inanc›n birbiriyle çat›flmas›     ö¤renme iste¤ine dayan›r. Çocuk bu yafllarda
sonucunda ortaya ç›kan karars›z, sabit olmayan        egosantrik bir tutum içerisindedir ve bu özelli¤i
ruh hali olarak tan›mlan›r. fiüpheden fluurlu ima-       devam etti¤i sürece, inançlar› üzerinde olumsuz
na veya kararl› inançs›zl›¤a geçifl, flartlara ve du-     düflüncelerden kaç›n›r.
ruma göre mümkün iki geliflme yoludur.
                               Gelecekte benimsenecek inanc›n flekillenmesi-
Geliflim dönemleri aç›s›ndan dinî flüphe olay›n›n       ne haz›rl›k olarak, dinî kabullerin rasyonel temel-
ne zaman bafllad›¤› konusunda kesin s›n›rlar         lerde bilinçli olarak ele al›n›p tenkit süzgecinden
tespit etmek mümkün olmamakla beraber,            geçirildi¤i dönem, flüphesiz ergenlik dönemidir.
araflt›rmalara göre bu tür tecrübelerin ilk temel-      Bu aflamada ön ergenlikten itibaren ortaya ç›-
leri son çocukluk dönemine dayanmaktad›r. An-        kan ve gittikçe yo¤unluk kazanan biyolojik ve
cak bu aflamada ortaya ç›kan dinî flüpheler er-        psikolojik de¤iflmelere sosyo-kültürel etkilerin
genlik dönemindeki flüphelerin aksine, tenkit,        de eklenmesiyle ergen, genel olarak tüm geçmi-


                     MAYIS 2010   13  SAYI: 233
                        Gündem
              Kifliliklerini olufltururken model flah›slar›n davran›fllar›n› benim-
              semek ve onlara benzemeye çal›flmak, ergenlerin temel özellik-
              lerindendir. Pek çok ergen, dinî yaflay›fl yönünden ideal gör-
              dükleri flah›slar›n kiflilikleri ile dini özdefllefltirirler.


flini özel olarak da, çocukluk döneminin gele-        Dinî flüphe sürecine girmifl olan ergen, bu ko-
neksel dini kabullerini elefltirel tarzda ele alarak     nuyla ilgili gizli ya da aç›k ilk tepkilerini anne-ba-
soru süzgecinden geçirir.                  bas›na karfl› ortaya koymaya bafllar. Çünkü bir
                               taraftan onlar›n düflünce ve davran›fllar›n›n s›n›r-
Din Psikolojisi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ergenlik,
                               lar›n› keflfetmifl, di¤er taraftan da “kendini ifade
bir taraftan “dinî uyan›fl” ve “dine dönüfl”ün or-
                               güdüsü” etkinli¤ini artt›rm›flt›r. Anne-babaya yö-
taya ç›kt›¤› en karakteristik dönem iken di¤er ta-      neltilen tenkitçi tutum, k›sa bir süre sonra bü-
raftan da “dinî flüphe ve karas›zl›klar”›n en yo-       yüklere sayg› ve itaati emreden dine ve genel
¤un olarak geliflti¤i, çeliflki ve çat›flmalar›n gittik-    olarak otoriteyi ifade eden her olguya karfl› yay-
çe art›fl gösterdi¤i bir dönemdir. Ergenli¤e yak-       g›nlaflt›r›l›r.
lafl›rken çocuk, psikolojik yap›s›nda ortaya ç›kan
de¤iflmelerin etkisiyle daha önce severek ve is-       Gerek Bat›’da gerekse ülkemizde dinî geliflim
teyerek, coflku ve heyecanla yapmaya çal›flt›¤›        konusunda yap›lan araflt›rmalara göre ergenlik
ibadetlerini aksatmaya bafllar. Asl›nda dinî pra-       dönemi dinî flüpheleri, ortalama olarak 12-14
tikleri yerine getirme noktas›ndaki bu gevfleme,       yafllar›nda bafllamakta; 16-18 yafllar›nda en zir-
bir müddet sonra a盤a ç›kacak dinî flüphelere        ve noktas›na ulaflmakta ve bundan sonra ilerle-
bir ön basamak teflkil eder. fiüphe ve inançs›z-        yen y›llarla gittikçe zay›flayarak 20-21 yafllar›nda
l›¤›n öncesinde, güçlü ya da zay›f mutlak bir        sona ermektedir. Netice olarak dinî flüphe dev-
                               resi, ortalama 11-20 yafllar› aras›nda yer alan bir
iman gerçe¤i söz konusudur. Çünkü flüphenin
                               süreç olarak kabul edilebilir. Ancak, seyrek ola-
objesi inançla ilgilidir. ‹man›n olmad›¤› yerde
                               rak dinî flüpheler, ertelenmifl ergenlik ba¤lam›n-
flüpheden bahsedilemez. ‹nkâr ve inançs›zl›k
                               da 20-30 yafllar› aras›nda da görülebilir. 30 ya-
ise, genelde flüphe olay›n›n olumsuz bir sonucu-
                               fl›ndan sonra ergenlik dönemi dinî flüphe tecrü-
dur.
                               besine benzer bir yap›lanma tespit edilmemifltir.
Özellikle 10-12. yafllardan itibaren zihinsel ha-
                               Dinî flüphenin kaynaklar›
yatta meydana gelen köklü de¤iflim, pek çok
problemi de beraberinde getirir. Somuta dayal›        ‹çsel bir tecrübeye dayal› oldu¤u için dinî flüphe-
düflüncenin yerini soyut düflünme yetene¤inin         nin çok farkl› ve çok boyutlu nedenleri vard›r.
almas›yla ergende daha önce görülmemifl bir          Bunlar, duruma göre bazen bireyin kendi psiko-
muhakeme, tenkit ve tahlil gücü ortaya ç›kar.        lojik geliflim özelliklerinden kaynaklanaca¤› gibi,
Etraf›nda kabul gören fikir ve inançlar› fark et-      çevresel flartlardan da kaynak bulabilir.
mekte geç kalmaz, her fleyin gerçek nedenini         Ergenin psikolojik yap›s›ndan kaynaklananlar
ö¤renme konusunda, büyük bir istek ve ihtiyaç
duyar. Çevresinde sürdürdü¤ü bu hararetli          Ergenli¤in hemen bafllar›nda soyut düflüncenin
araflt›rma, çok geçmeden dikkatinin kendi           ortaya ç›kmas›yla bireyde, çevresindeki olaylara,
inançlar› üzerinde yo¤unlaflmas›n› sa¤lar.          fikirlere, davran›fllara ve inançlara karfl› elefltirici
                               bir e¤ilim belirir. Bu e¤ilim zamanla bireyin ken-
Arkadafllar› ve çevresi ile kendi inançlar› aras›n-      di fikir ve inançlar›n› da içine alacak kadar yay-
da pek çok farkl›l›klar›n bulundu¤unu tespit         g›nl›k kazan›r. Zira ergenin yapt›¤› karfl›laflt›rma-
eden ergen, kendi inançlar›na karfl› flüpheci bir       lar›n bir ucunda d›fl çevre varken di¤er ucunda
yaklafl›m gelifltirerek onlar› tenkide tabi tutar.       da kendi iç yaflant›lar› ve inançlar› haz›r bulunur.
Önceleri kendisini mutlu k›lan çocukluk dönemi        Onun bu tenkitçi düflüncesinin ard›nda fikri
geleneksel dinî kabulleri üzerindeki bu aklama        aç›kl›k ihtiyac› ve doyurucu bilgiye ulaflma arzu-
giriflimi, ergeni son derece rahats›z eder. Zira bu      su önemli bir itici güdüdür. Ayr›ca iç karars›zl›¤›n
yönelifliyle o, inançlar›n›n yan›nda, kiflili¤inin te-     vermifl oldu¤u bask› ve s›k›nt› ergeni mutlak bir
mellerini de sorgulamaktad›r.                çözüm aray›fl›na zorlar.


                     MAYIS 2010  14  SAYI: 233
                        Gündem


Zekâ geliflimi ile birlikte tenkitçi düflünce gücü-      konulardaki bilgisizlik ya da yanl›fl bilgilenmeler-
ne ulaflan ergen, kendisini pasiflikten ar›nm›fl        dir. Yap›lan bir araflt›rmada demokratik bir or-
görmekle yetiflkinlik duygusunu tadar. Bu yeni        tamda yeterince ve do¤ru bilgilenen ergenlerde
geliflme onda “ba¤›ms›zl›k” ve “güçlülük” duy-        dinî flüphe oran›, di¤erlerine göre çok daha dü-
gular›n›n uyanmas›na yol açar. Önceki hayat›         flük bulunmufltur.
çocukça ba¤›ml›l›¤›n etkisi alt›nda geçmiflken,
                               Sosyo-kültürel çevreden kaynaklananlar
zihni geliflimin yard›m›yla bundan kurtulman›n
f›rsat›n› bulmufltur. ‹flte bu f›rsat› de¤erlendirmek     Ergenli¤e ulaflt›klar›nda çocuklar, gittikçe flidde-
amac›yla her türlü otoriteye baflkald›r›r. Önce-       tini art›ran ba¤›ms›zl›k duygusunun etkisiyle ilifl-
den itirazs›z kabul etti¤i pek çok hususun oku-       ki çevrelerini geniflletirler ve anne-baba ba¤›ml›-
duklar›yla, gördükleri ve yaflad›klar›yla uyuflma-       l›¤›ndan önemli ölçüde uzaklafl›rlar. Bu aflama-
d›¤›n› fark edince, önceki kabullerini tekrar ele      da, özellikle giyim-kuflam, arkadafl seçimi, e¤-
al›r. Art›k o kendi bafl›nad›r, k›yaslamalara giriflir;    lence vb. gibi hususlarda aile büyüklerinin mü-
itirazlar yöneltir; kendine uygun gördü¤ü fikirleri     dahalelerine tahammül edemez hale gelirler.
kabul ederken, uygun olmayanlar› tenkit eder,        Ergen gün geçtikçe çevre ile iliflkilerini gelifltir-
reddeder. Bu reddedici tutumunu sadece inanç         meye devam eder. Meydana gelen olaylar› dik-
ve fikirlere yöneltmekle kalmaz; otoriteyi temsil      katle izler ve analiz eder. Çok geçmeden günlük
eden her türlü flah›slar› da tenkit süzgecinden        hayat›n sorunlar›, Tanr›’n›n her fleye yeterlili¤i ve
geçirir. Böylece kendini ispatlama arzusuna da        iyilikseverli¤i konusunda ergenin sahip oldu¤u
imkân bulur.                         olumlu düflünceleri sarsar. Bu durumda, köklü
Aile içi uyumsuzluklar ve d›fl çevre ile iliflkilerin-     bir inanc› olmad›¤› takdirde ergen, Tanr›’n›n mü-
de ortaya ç›kan çat›flma ve uyum problemleri,         kemmelli¤i konusunda flüpheye düflebilir. Yap›-
ergende yaflama sevincini olumsuz yönde etki-         lan araflt›rmalarda özellikle günlük hayatta mey-
ler. Bu ba¤lamda duygusal gerginliklerin netice-       dana gelen zulüm ve haks›zl›klar, masunlar›n öl-
de emir ve yasaklar manzumesi olarak dine kar-        dürülmesi, hastalar›n ac› çekmesi, çok sevilen
fl› flüpheci yaklafl›mlara yöneltebilece¤i tabiidir.      flah›slar›n ölmesi, kaza, deprem, sel vb. do¤al
Çünkü bu aflamada gence göre din, yerine ge-         afetler gibi ac› hayat tecrübeleri karfl›s›nda pek
tirilmesi özveri isteyen birtak›m sorumluklar yük-      çok ergenin, adaletli, merhametli ve iyiliksever
lemektedir. Oysa, onun bunlar› yerine getirecek       bir Tanr›’n›n varl›¤› konusunda flüpheye düfltük-
arzusu kalmad›¤› gibi, bu noktada daha önce         leri ortaya ç›km›flt›r.
hissetti¤i sorumluluk duy-
gusundan da uzaklaflm›flt›r.
Ergenlik döneminin en
önemli dinî-ahlaki problem-
lerinden birisi, suçluluk ve
günahkârl›k duygular›d›r.
Ergen kendisini büyük bir
gerginli¤e iten cinsel duy-
gular›n› tatminde pek çok
engellerle karfl›lafl›r. Top-
lumsal engellemelerin varl›-
¤› yan›nda, özellikle dinin
vicdana bask› uygulayarak
cinsel hazlar›n tatminini be-
lirli flartlara ba¤lamas› ya da
ertelemesi, ergeni din ile
karfl› karfl›ya getirmek için
yeterli bir nedendir.
Ergenlik dönemi dinî flüp-
helerin ard›ndaki önemli ne-
denlerden bir di¤eri, dinî


                     MAYIS 2010  15  SAYI: 233
                        Gündem
               Her ne kadar dinî flüphe olay›, yo¤un duygusal gerginliklere, s›-
               k›nt› ve ›zd›raplara yol aç›yorsa da ayn› zamanda o, fluur genifl-
               lemesinin önemli bir bafllang›c› ve ruhi aç›lman›n aç›k bir belir-
               tisidir.


Ergenleri din ile karfl› karfl›ya getiren en önemli       netiminde gerçeklefltirilen araflt›rma sonuçlar›na
faktörlerden birisi de, bilimsel verilerdir. Arnold      göre ergenlerimizde flüphelerin yo¤unlaflt›¤› ko-
ve Kuhen yapt›klar› bir araflt›rmada, 12 yafl›nda-       nular flunlard›r: Günah-sevap, yarat›l›fl, kaza-ka-
ki ergenlerin % 42’sinin,15 yafl›ndakilerin %         der, Allah’›n varl›¤›, ahiret, cennet-cehennem,
50’sinin ve 18 yafl›ndaki ergenlerin % 57’sinin        kad›n-erkek eflitsizli¤i ve ilim-din çat›flmas›.
din ile bilim aras›ndaki duyduklar› çat›flmadan
                               Kaynaklar›, niyet ve neticeleri bak›m›ndan, bir-
ötürü dinî flüpheye düfltüklerini tespit etmifller-
dir.                             çok dinî flüphe flekilleri tespit edilmifltir. Birey
                               sadece bunlar›n birini yaflayabilece¤i gibi, bir-
Kifliliklerini olufltururken model flah›slar›n davra-      den fazlas›n› da yaflayabilir: Aray›fl flüphesi,
n›fllar›n› benimsemek ve onlara benzemeye ça-         bencillik flüphesi, sadakat flüphesi, bilimsel flüp-
l›flmak, ergenlerin temel özelliklerindendir. Pek       he, kavramsal flüphe ve inkârc› flüphe, belirle-
çok ergen, dinî yaflay›fl yönünden ideal gördük-        nen dinî flüphe çeflitleridir.
leri flah›slar›n kiflilikleri ile dini özdefllefltirirler.
Böylece dindarlarda gördükleri eksiklikleri de di-      Sonuç
ne transfer edebilirler.                   Araflt›rma bulgular› göstermifltir ki, dinî flüphe-
Kitle iletiflim araçlar›n›n sald›rganl›¤› ve cinselli¤i    ler, ergenlerin büyük bir k›sm›n›n dinî konularda
tahrik edici yay›nlar›, gençleri dinî-ahlaki de¤er-      daha fazla bilinçlenmesine ve din ile ilgili daha
lerle karfl› karfl›ya getiren ve onlarda günahkâr-       derin araflt›rmalara yönelmesine neden olmufl-
l›k duygusu uyand›ran etkenler aras›ndad›r.          tur. Buna göre dinî flüphelerin ergenlik dönemi
Çünkü ergen, bir taraftan fizyolojik ve biyolojik       dinî geliflimini daha çok olumlu yönde etkiledi¤i-
yap›s›n› en güçlü unsurlar›nca tatmine zorlan›r-       ni söylemek mümkündür. Nitekim dinî tutumla-
ken, di¤er taraftan da dinin, bunlar›n tatmini ko-      r›n belirginleflti¤i y›llarda ergenlerin ço¤unun
nusunda getirdi¤i k›s›tlama ve yasaklarla yüz yü-       tekrar dine sar›lmalar›, bu düflüncemizi destek-
zedir. Cinsellik ve sald›rganl›k dürtülerinin bask›n     lemektedir.
ç›kmas›, onun, dinî emir ve yasaklara yönelik
                               Dinî flüphelerini çözüme kavuflturmak amac›yla
flüphe ve tereddütler gelifltirmesine neden olur.
                               ergenlerin en fazla tercih ettikleri çözüm yollar›
Dinî flüphe konular› ve çeflitleri               s›ras›yla flunlard›r: Allah’a s›¤›nma ve O’ndan
Bat›’da yap›lan araflt›rmalara bir bütün olarak        yard›m dileme (% 32.5); bilgisine güvenilen fla-
bakt›¤›m›zda, dinî flüphe konular› olarak tespit        h›slara aç›lma (% 30.3); ilgili kitap, kaset vb. tek-
edilen faktörleri flöylece s›ralamak mümkündür:        nik araçlardan faydalanma (% 20.2).
Allah’›n varl›¤›, birli¤i ve muhtelif s›fatlar›; Hz.     Dinî flüphe olay›n›n dinî hayat üzerindeki etkileri
‹sa’n›n tanr›sall›¤›; ‹ncil’in do¤rulu¤u ve mukad-      bak›m›ndan de¤iflik pek çok faktörün birlikte ve
desli¤i; kilisenin dinî tutumu ve dogmatik yap›s›;      karmafl›k bir flekilde etkinlik gösterdi¤i ortaya
kilise ayinleri ve hizmetleri; kilise adamlar›n›n ya-     ç›km›flt›r. Her ne kadar dinî flüphe olay›, yo¤un
flay›fllar›; dinî pratiklerin sembolik anlamlar›; cen-     duygusal gerginliklere, s›k›nt› ve ›zd›raplara yol
net-cehennem; günah-sevap; ahiret-k›yamet;          aç›yorsa da ayn› zamanda o, fluur genifllemesi-
dua ve dua flekilleri; geleneksel inan›fllar ve örf-      nin önemli bir bafllang›c› ve ruhi aç›lman›n aç›k
ler; bilimin dine uymayan verileri.              bir belirtisidir. Bu durumda olumlu bir bak›fl aç›-
Melici’nin M›s›r’da gerçeklefltirdi¤i çal›flmada er-      s›yla flüphe olay›n›, zihnin en do¤ruyu bulmaya
genlerin, Allah’›n adaleti, varl›¤› ile kaza ve kader     yönelik etkinli¤inde, yüksek düzeyde yorumla-
konular›nda güçlükler çektikleri ortaya ç›km›flt›r.      ma gücüne ulaflmas›n› sa¤layan itici bir güç ola-
Hökelekli’nin hem bizzat taraf›ndan hem de yö-        rak kabul edebiliriz.


                     MAYIS 2010   16  SAYI: 233
                         Gündem
                       Doç. Dr. Nurullah Altafl
                      Atatürk Üniv. Kaz›m Karabekir
                           E¤itim Fak.
    Gençlerin de¤iflen ilgi ve
  ihtiyaçlar›, din hizmetlerini nas›l
       dönüfltürmeli?
        Çocukluk döneminde, derinli¤ine inilmeyen, tam anlam›yla kavran›lma-
        dan oluflmufl olan dinî inanc›n yerini ergenlikte, fluurlu bir dinî inanc›n ge-
        liflimi almaya bafllar.Din görevlileri, görev yapt›klar› alan içinde genç-      lanabilmesi, gençlerin baz› kritik özelliklerinin ta-
leri çok fazla göremezler. Halbuki toplumsal ya-       n›nmas›na ba¤l›d›r.
p› içinde en fazla ilgiyi hak eden kesim de genç-       Sosyal geliflim özellikleri ile ilgili olarak ortaya
lerdir. Otoriteyi temsil eden tüm yap›lara karfl›       konan kuramlar birlikte de¤erlendirildi¤inde dört
baflkald›r› gelifltiren gençler, bu dönemlerinde        temel sorunun gençlik döneminde öne ç›kt›¤›n›
aileleri, okullar› ve okul yönetimleri ile sürekli ça-    görebiliriz:
t›flma içindedir. Otoriteye isyan ile birlikte güven
                               1. Ba¤›ml›l›ktan kurtulma ve hür olma ihtiyac›,
aray›fl› içinde de olan gençler, çat›flmalar içinde
s›¤›nabilecekleri bir liman aray›fl›n› da sürdürür-      2. Karfl› cinsle arkadafll›k ihtiyac›,
ler. Bu aray›fl içinde cami, onlar için sa¤l›kl› bir      3. Kendi geçimini kazanma ihtiyac›,
güven ortam› alternatiflerinden birisidir. Caminin
geleneksel görevleri aras›na kat›lacak olan yeni       4. Bir hayat felsefesi ihtiyac›.
bir görev, gençlere bu güven ortam›n› haz›rla-        Gençlerin dinî geliflim özellikleri, din psikolojisi
mak olmal›d›r. Ancak bu güven ortam›n›n haz›r-        alan›nda yap›lan çal›flmalar sonucu oluflturulan


                     MAYIS 2010   17  SAYI: 233
                       Gündem


                             düflünme yetene¤inin, kendisine yap›lan besle-
                             me çerçevesinde geliflim göstermesidir. Daha
                             önce Allah’› insana ait modeller içinde düflünen
                             çocuk, ergenlik dönemi ile tek, benzeri olma-
                             yan, bütün evrenin yarat›c›s›, her yerde haz›r ve
                             naz›r, canl› ve ölümsüz bir Allah düflüncesine
                             ulaflmaya bafllar. Ancak bu düflünceye ulaflma-
                             s›nda gencin içinde bulundu¤u çevre, anne, ba-
                             ba, arkadafllar ve ald›¤› e¤itim önemli oranda et-
                             kili olmaktad›r. Di¤er taraftan baz› felaketler ve
                             tabiat olaylar› da dinî düflüncenin uyan›fl›na yar-
                             d›m eden sebepler aras›nda kabul edilir. Yak›n-
                             lardan birinin çaresiz bir hastal›¤a tutulmas›, ölü-
                             mü, fliddetli bir gökgürültüsü, k›rda günün do-
                             ¤uflunu izleme, orman›n sessizli¤ini dinleme
                             gencin dinî uyan›fl›nda birer etken olabilmekte-
                             dir. Ayr›ca okunan kitaplar›n, ö¤retmenlerin, du-
                             a ve müzik parçalar›n›n, içinde ibadet edilen me-
                             kân›n, topluca yap›lan ibadetlerin de dinî uyan›fl-
                             ta etikili oldu¤u kabul edilmektedir. (Peker, 1993;
                             106.)

                             Okulun, çevrenin ve tecrübelerinin yard›m›yla
                             çevresindeki olaylar›, her fleyin gerçe¤ini araflt›r-
                             ma duygusunun geliflimi, problem çözme ve üst
                             seviyedeki genellemeler yapma becerilerinin ge-
                             liflmesi de dinî düflüncenin uyan›fl›nda önemli
                             katk›lar sa¤lamaktad›r. (Kula, 2002; 37.) Bu dö-
                             nemdeki zihinsel geliflim, onun ayn› zamanda
                             do¤aüstü nitelikteki dinî ve metafizik konular›n
                             üzerinde düflünmesini sa¤lar. Böylece çocukluk
                             döneminde, derinli¤ine inilmeyen, tam anlam›yla
tasniflerde genellikle iki ayr› dönemde karfl›m›za
                             kavran›lmadan oluflmufl olan dinî inanc›n yerini
ç›kar. Bunlardan birincisi 12-14 yafllar aras›nda
                             ergenlikte, fluurlu bir dinî inanc›n geliflimi almaya
oldu¤u kabul edilen “dinî fluurun uyanmas›” dö-
                             bafllar.
nemidir. ‹lkö¤retimi tamamlay›p ortaö¤retime
yeni bafllayan ö¤renciler bu dönemin sonlar›n-       Bireyin ergenlik öncesi dönemde duygusal yön-
dad›r. ‹kinci dönem ise, 14-18 yafllar aras›nda      de yaflad›¤› inifl ve ç›k›fllar, çocukluk döneminde
oldu¤u kabul edilen “dinî bunal›m ve flüpheler”      yaflanan fakat d›fla vurulmayan dinî duygular bu
dönemidir. Ortaö¤retimin sonuna kadar bu dö-       dönemde aç›k fluur seviyesine ç›kmaya bafllar.
nemin yafland›¤› kabul edilir. Dinî geliflim aç›s›n-    Ergen birey, dinin yans›malar›n›n anlam tafl›yan
dan gençlerin karfl›laflt›¤› bir di¤er karakteristik    bir bütünlük içinde her boyutta yay›ld›¤› fluuruna
özellik ise flüphenin davran›fla dönüflümü olarak      var›r varmaz, dinî bir aray›fl ve özlemle dünyaya
ifade edebilece¤imiz ikili düflünme ve davran›fl      yönelir. Ruhun duygusal derinli¤inden h›z alan
biçimidir. Bu durumda genç, bilgisine sahip ol-      bu dinî arzu ve aray›fl, zihin gelifliminin yard›m›y-
du¤u ama uygulamaya geçiremedi¤i pratiksiz        la fluurlu bir dinî uyan›fl› haz›rlar. (Vergote, 1981;
teori, ötekinde ise uygulad›¤› ama bilgisine sa-     585.)
hip olmad›¤› teorisiz prati¤e sahiptir.          Gençlerin bu dönemdeki sorma ve sorgulamaya
a. Gençlerde dinî fluurun uyanmas› (12-14 Yafl):      olan yönelimleri, gerek okullarda ve gerekse ca-
Ergenlik döneminin bafllang›c›nda bireyde göz-       milerde gerçeklefltirilen faaliyetlerle sa¤l›kl› bir
lemlenen en önemli de¤iflimlerden birisi soyut       yol üzerinde ilerletilmelidir. Sözkonusu faaliyet-


                    MAYIS 2010  18  SAYI: 233
                        Gündem
              Okunan kitaplar›n, ö¤retmenlerin, dua ve müzik parçalar›n›n,
              içinde ibadet edilen mekân›n, topluca yap›lan ibadetlerin de di-
              nî uyan›flta etikili oldu¤u kabul edilmektedir.


ler, gençlerin bu dönemdeki önemli geliflim afla-       mek mümkün olsa da bu davran›fl biçimi, ö¤-
mas› olan soyut düflünce yetene¤ine katk› sa¤-        rencilerin kendi hayat tasar›m biçimlerini olufl-
layacakt›r. Din ö¤retimi, gençlik döneminde ö¤-       turmaya bafllad›klar› dinî geliflim aç›s›ndan
renciyi problemlerle karfl› karfl›ya b›rakmad›kça,       üçüncü dönemde yo¤un bir flekilde karfl›m›za
yani sorma ve sorgulamay› kullanmad›¤› sürece        ç›kmaktad›r. Zira art›k çevre ve di¤er derslerden
ö¤rencide soyut kavramlar›n geliflmesine yar-         ald›klar› beslenmenin etkisi ve öte yandan edin-
d›m edemeyecektir. Soru sormay› ve sorgula-         dikleri dinsel bilgi, ikili bir tutum ortaya ç›kar-
may› teflvik etmedi¤iniz sürece dinin anlafl›lmas›       makta ve her ikisi de bireyde güçlendi¤i sürece
ve alg›lanmas› aç›s›ndan bireyler çocukluk dö-        ikili tutumlar› da güçlendirmektedir.
nemini aflamayacakt›r. Bu durumda da genç, ya         Selçuk, gençlerin inançlar›n›n güçlü dayanaklar›
dini ifllevsiz ve yetersiz diyerek bir kenara ata-      olmad›¤›n›, dolay›s›yla taklitle veya çocuk yafltan
cak, ya da kabul etse bile hayat›na yans›tama-        itibaren telkinlerle oluflturulan inançlarda bilginin
yacak, flekilci ve kal›pç› bir anlay›flla zihninin bir     varl›¤›ndan ve inanç eylem uygunlu¤undan sö-
taraf›na itiverecektir.                   zetmenin imkân› bulunmad›¤›n› söylemektedir.
b. Dinî bunal›m ve flüphelerin ortaya ç›kmas›         Din ö¤retimi ad›na tüm etkinliklerden örnekler
(14-18 Yafl): Ortaö¤renim ö¤rencileri bu dö-         veren Selçuk, bu çabalar›n her birinin bir ihtiya-
nemde çocukluk ve ilk ergenlik dönemindeki          c› karfl›lad›¤›n› ama hayat› anlatan, hayat› yo-
pasif halden s›yr›l›p kendini ilgilendiren konular-     rumlayan, bizi geçmifle ba¤layan ve gelece¤e
da belli oranlarda ba¤›ms›z düflünmeye bafllar-        uzanabilmemizi sa¤layacak boyutun eksik oldu-
lar. Önceden ö¤rendikleri dinî bilgileri, inançlar›     ¤unu belirlemektedir. (Selçuk, 2000; 339.) Sel-
yeniden gözden geçirmeye, elefltiriye tabi tut-        çuk’un belirtti¤i bu boyut, sadece Din Kültürü ve
maya bafllarlar. Dinî emirler ve yol göstermeler       Ahlak Bilgisi dersleri veya sadece cami merkez-
karfl›s›nda kendi durumunu tayin eder, vaziyet        li etkinliklerle de¤il, önerdi¤im disiplinleraras›
al›rlar. Dinin baz› boyutlar›na daha çok sar›l›rken     modelde okulun ve çevresindeki din e¤itimi et-
baz› noktalarda flüpheler öne ç›kmaya bafllar.         kinliklerinin sorumlulu¤u alt›nda gelifltirilmek du-
fiüphe, bu dönemin ana problemlerinden birisi         rumundad›r.
olarak kabul edilir. (Peker, 1993;107.)           d. Cami ne yapmal›?: Tüm bu bulgu ve aç›kla-
                               malar ›fl›¤›nda cami ve din görevlisi afla¤›daki
c. Dinle ilgili ikili bir tutumun geliflmesi: Gençler-
                               sorumluluklar› üzerinde ciddi biçimde düflün-
de bir yanda dinî ö¤renmeler, öte yanda dünya-
                               mek ve özgün uygulamalar gelifltirmek duru-
y› dinî olmayan kaynaklardan yorumlamalar
                               mundad›r:
düalist bir tutumun geliflimine sebep olabilir. Bu
tutumlar›n birincisi biliflsel boyuttad›r ve uygula-     1. Gençlik, duygusall›¤›n ve heyecan›n yüksek
maya geçirilemeyen pratiksiz teoridir. ‹kincisi,       oldu¤u bir dönemdir. Kendisiyle bar›fl›k hale ge-
uygulmas› olan ama biliflsel temellendirilmesi        linceye kadar bu dönemde özel deste¤e ihtiyac›
yap›lamayan teorisiz pratiktir. (Selçuk, 2000; 338.)     vard›r. Camilerdeki yayg›n ve örgün din e¤itimi
‹kili davran›fl biçimi, ö¤rencilerin flüphe aflama-       etkinliklerinde din e¤itimcileri gençlerle iletiflim-
s›ndan sonra ortaya ç›kmaktad›r. Her ne kadar        de bu özelliklerini gözetmek durumundad›r.
bu konuya iliflkin alan araflt›rmalar›, bulgular› eli-     Özellikle vaaz ve hutbelerde, gençlerle daha da
mizde yoksa da gözlemlerimiz ve bu davran›fl         yak›n olmay› teflvik eden motifler kullan›lmal›d›r.
biçimlerinin sahip olduklar› özellikler, dinî uyan›fl     2. Gençlerin yaflad›klar› de¤iflim, sosyal aç›dan
ve flüphe dönemlerinin ard›ndan gelebilece¤ini        yetiflkin gibi alg›lanmalar› ihtiyac›n› ortaya ç›kar›r.
göstermektedir. Her iki dönemde de gözlemle-


                     MAYIS 2010  19  SAYI: 233
                        Gündem              Ortaö¤renim ö¤rencileri bu dönemde çocukluk ve ilk ergenlik
              dönemindeki pasif halden s›yr›l›p kendini ilgilendiren konular-
              da belli oranlarda ba¤›ms›z düflünmeye bafllarlar. Önceden ö¤-
              rendikleri dinî bilgileri, inançlar› yeniden gözden geçirmeye,
              elefltiriye tabi tutmaya bafllarlar.

Ailede, camide, okulda al›nan kararlara kat›l›m-       kesin kendisini kontrol etti¤i, dikkat etti¤i veya
lar›n› sa¤lamak, görüfllerini almak ve uygula-         izledi¤i düflüncesi geliflir. Birey, “Ya onlar ne
mak, kendilerinin de toplum içinde var oldukla-        der?” diye düflünmeye bafllar. Bireydeki davra-
r›n› kabule götürür. Cami hizmetlerini destekle-       n›fl de¤iflikli¤i etkisine odaklanmadan olumlu
yen dernek, vak›f vb. yap›lanmalar›n içinde          davran›fl örneklerini gözlemlemesi, fark etmesi
gençlerin daha fazla ve daha etkili görev almala-       sa¤lanmal› ve gözlemlerini de¤erlendirmesi için
r› teflvik edilmelidir. Cami hizmetlerinin destek-       ortam veya ortamlar haz›rlanmal›d›r. Hutbe ve
lenmesi organizasyonlar›nda gençler öne ç›kar›l-       vaaz örnekleri, toplumsal yap› içinde örnek ve
mal›d›r.                           model olmufl flahsiyetlerin hayatlar›ndan olumlu
                               örnekler sunan kesitlerle zenginlefltirilmelidir.
3. Genç insan›n fiziksel boyutta yaflad›¤› gelifl-
                               D‹B ve TDV, bu önderleri konu alan roman ve
meler, ayn› zamanda daha genifl zihni ve sosyal
                               biyografiler yay›nlamal›d›r.
ufuklar›n oluflmas›n› sa¤lar. Bunun sonucunda
da ergenlerin ilgi duyduklar› alanlar›n tümünü        6. Vygotsky, gençlerin biliflsel gelifliminde yetifl-
kapsayan yeni bir sorgulay›c› ruh ortaya ç›kar.        kinlerin önemli rolü oldu¤unu savunur. Bu geli-
Geçmiflteki al›flkanl›klar›na karfl› “Neden yapma-        flim, baflkalar› taraf›ndan düzenlenen davran›fl-
l›y›m?, Nereden biliyorsunuz?” vb. elefltirel yak-       lardan bireyin kendi kendine düzenledi¤i davra-
lafl›m gelifltirirler. Camilerdeki yayg›n ve örgün       n›fllara do¤ru geliflim gösterir. Burada ö¤retimin
din e¤itimi etkinliklerinde genç hedef kitleye öz-      görevi d›flsal denetimleri azaltarak gençlerin iç
gü içerik/materyal muhakkak bulunmal›d›r.           denetimini beslemek ve kendi kendini düzenle-
Gençlerle iletiflimde dinî konulardaki elefltirel ba-      mesini desteklemektir. Cami, gençlerin yetiflkin-
k›fllar› hofl görülmeli; d›fllay›c› bir tutuma kesin-      lerle birlikte çal›flabilece¤i organizasyonlar›n
likle girilmemelidir. Tart›flmalara bilinçli bir flekil-    merkezi haline getirilmelidir. Belli günlerde dü-
de çekilerek endifleleri/flüpheleri ve ayk›r› dü-        zenlenen periyodik hastane, hapishane ve hu-
flüncelerini a盤a ç›karmaya çal›fl›lmal›d›r.          zurevi ziyaretleri ve yard›m organizasyonlar› bu
                               ifllevi görebilecek birer araç olabilir. Hutbe ve
4. Genç, yetiflkin dünyas› ile tam bir iletiflime ha-
                               vaazlar›n içerikleri, bireylerin kendi iç sorgula-
z›rd›r. Tümdengelim, tümevar›m, ak›l yürütme
                               malar›n› yapmaya yönlendiren üslup da içerme-
yollar›n›n her ikisini birlikte kullanabilir. Bilimsel
                               lidir. Diyanet Vakf› cami ile iflbirli¤i halinde yap›l-
yöntemle hipotezler üretip her birini test edebi-
                               mas› kayd›yla, lise ö¤rencileri taraf›ndan proje-
lir. Bu yetene¤in oluflumu çevresinin deste¤i ile
                               lendirilmifl etkinliklere maddi destek sa¤lamal›-
mümkündür. Camilerdeki yayg›n ve örgün din
                               d›r. Bu tür destekler, gençleri cami merkezli ça-
e¤itimi etkinliklerinde gençlerin problem çözme
                               l›flmalara teflvik edecektir.
becerisini teflvik edici etkinliklere yer verilmelidir.
Hutbe ve vaazlarda tümevar›m ve tümdengelim          7. Gençler, kendilerine özgü bir “delikanl›” kültü-
yöntemi ile bilgi oluflturma örneklenmelidir. Dinî       rü gelifltirir. Bu kültürün kendine özgü de¤erleri
bilgileri kullanarak günümüz bireysel ve toplum-       ve inançlar› vard›r ve gencin davran›fllar› üzerin-
sal problemlerine çözümler üretebilmelerini tefl-       de etkilidir. Bu durum, ergenin ahlaki otorite
vik edici nitelikte onlara özgü toplant› ve tart›fl-      aray›fl›nda toplumsal olana tabiiyet ile özgürlük
ma ortamlar› oluflturulmal›d›r. Cami çevresinde,        aras›nda gerilim oluflturur. Gençlerin kendi de-
panel, münazara ve tart›flmalar düzenlenmeli,         ¤erlerini üretebilmesi için destek sa¤lanmal›, bu
gençlerin bu becerilerini gelifltirici problemler       aray›fllar›nda yetiflkin otoritesi d›fl›ndaki kaynak-
oluflturulmal›d›r.                       lar›n önemli oldu¤u unutulmamal›d›r. Anne-baba
                               veya di¤er yetiflkinler yerine kendi akranlar› için-
5. Ergen benmerkezcili¤i ad› verilen, gencin her-


                     MAYIS 2010   20  SAYI: 233
                         Gündem
               Camilerdeki yayg›n ve örgün din e¤itimi etkinliklerinde genç
               hedef kitleye özgü içerik/materyal muhakkak bulunmal›d›r.
               Gençlerle iletiflimde dinî konulardaki elefltirel bak›fllar› hofl gö-
               rülmeli; d›fllay›c› bir tutuma kesinlikle girilmemelidir.


deki lider gençler bu süreç içinde daha etkili ola-      yan konularda araflt›rma yap›labilmesi için bilim-
cakt›r. Hutbe ve vaazlar, ahlaki konular› do¤ru-        sel deste¤i de gerekli k›lar. D‹B kendi içinde AR-
dan merkeze almamal›, bu konular farkl› konular        GE birimleri kurarak bu araflt›rma alanlar›n›n
içinde örnekler, olaylar içinde gençlerin de¤er        planlanmas› ve desteklerin nas›l sa¤lanaca¤› ile
üretebilmelerine f›rsat verecek flekilde ifllenmeli-       ilgili düzenlemeler yapmak durumundad›r.
dir. Gençler ahlaki konular› sevmiyor, emir al-
                                Kaynaklar:
maktan hofllanm›yorlar.
                                • Altafl, Nurullah; Gençlik Döneminde Din Olgusu ve
9. Gençlerin dini ö¤renme kaynaklar›nda cami-         Liselerde Din Ö¤retimi, Nobel Yay›n Da¤›t›m, Ankara 2004.
nin belirleyicili¤ini art›rmak için Milli E¤itim Ba-      • Armaner, Neda; Din Psikolojisne Girifl, Ankara 1980.
kanl›¤› nezdinde, ilk ve ortaö¤retim DKAB ders-
                                • Bühler-Spiegel -Thomas, Ergenlik Dönemine Toplu Bir
leri ile iflbirli¤ini gelifltirici nitelikte düzenlemeler    Bak›fl, Çev. B. H. Vassaf, Ergenlik Psikolojisi, 2. Bask›,
yap›lmas› için giriflimlere ihtiyaç vard›r: ‹mamla-       Hacettepe –Tafl Yay›nc›l›k, Ankara 1987.
r›n okula-ö¤retmenlerin camiye gitmesi sa¤lan-
                                • Clark, W. H.; Ergenlik ve Gençlik Ça¤›nda Din, Çev.
mal›d›r.
                                Mehmet Da¤, E¤itim Hareketleri Dergisi, Say›:256-257
10. Ö¤rencinin yaz dönemi, cami ile ba¤lant›la-        1976 ss.
r›n› güçlendirici bir unsur olarak kullan›lmal›d›r.      • Cücelo¤lu,Do¤an; ‹nsan ve Davran›fl›-Psikolojinin Temel
Gençlerin cami ile ba¤lant› kurmalar›n› sa¤lay›c›       Kavramlar›, Remzi Kitabevi, ‹stanbul 1994.
nitelikte etkinlikler, yaz dönemine özgü olarak        • Dalat, Ziya; Çocuk ve Genç Ruhu, Yeni Matbaa, Ankara
planlanmal› ve uygulanmal›d›r. (Geziler, piknik-        1956.
ler, spor turnuvalar›, cami fiziksel olarak uygun-
                                • Goldman, Ronald, Readiness for Religion- A Basis for
sa internet salonlar› gibi.)                  Developmental Religious Education-, The Seabury Press,
11. Gençlerin soru ve sorunlar›n› tart›flmay›          New York 1970.
amaçlayan k›z-erkek birlikte ve ayr› ayr› grupla-       • Hökelekli ,Hayati; Ergenlik Döneminde Dini fiüpheler, Din
ra yönelik seminerler düzenlenmelidir. Bu semi-        Ö¤retimi Dergisi, say› 14(1988=, ss.
nerlerin okullarda ilan›, DKAB ö¤retmenleri, aka-       • K›lavuz, M. Akif; Ergenlerde Özdeflleflme ve Din E¤itimi,
demisyenler, vaiz ve vaizelerin kat›l›m› sa¤lan-        Gençlik, Din ve De¤erler Psikolojisi, Ed. Hayati Hökelekli,
mal›d›r. Seminerler, resmi görüfllerin aç›klanma-        Ankara Okulu Yay›nlar›, Ankara 2002. Ss.209-254.
s› fleklinde de¤il, alternatif görüflleri birlikte tar-     • Kula, Naci; Genlik Döneminde Kimlik ve Din, Gençlik, Din
t›flmaya açarak ö¤rencilerin kendi görüfllerini         ve De¤erler Psikolojisi, Ed. Hayati Hökelekli, Ankara Okulu
oluflturmas›n› teflvik edici nitelikte olmal›d›r. Se-      Yay›nlar›, Ankara 2002.ss.31-70.
miner konular›n›n belirlenmesinde D‹B’in ilgili        • Özbaydar, Belma; Din ve Tanr› ‹nanc›n›n Geliflimi Üzerine
kurumlar›n›n yapaca¤› periyodik izleyici nitelikte-      Bir Araflt›rma, ‹stanbul 1970.
ki araflt›rmalar›n bulgular›ndan yararlan›lmas› ya-
                                • Selçuk, Mualla; Gençlik Ça¤› ve ‹nanç Olgusu, Gençlik
rarl› olacakt›r.
                                Dönemi ve E¤itimi, Ensar Neflriyat, ‹stanbul 2000, ss.333-
Toplumumuzun dinî deste¤e en fazla ihtiyaç du-         358.
yan kesimi olan gençlerin daha iyi tan›nmas› ko-        • Senemo¤lu,Nuray; Geliflim, Ö¤renme ve Ö¤retim, Ertem
nusunda daha fazla araflt›rma bulgusuna ihtiyaç         Matbaac›l›k, Ankara 1997.
vard›r. Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›m›z yürütmüfl ol-       • Taplamac›o¤lu, Mehmet, Yafllara Göre Dini Yaflay›fl›n
du¤u hizmetlerle ilgili yap›lan araflt›rma bulgula-       fiiddet ve Kesafeti, AÜ‹FD, Say›:10, Y›l:1962, ss.140-151.
r›n› de¤erlendirmek ve hizmetlerine yans›tmakla        • Vergote, Antoine; Ergenlikte Din; Çev. E. F›rat, AÜ‹FD, C.
sorumludur. Bu sorumluluk, araflt›rma yap›lma-         XXIV (1981), ss.                      MAYIS 2010   21  SAYI: 233
                         SÖYLEfi‹
                      Söylefli: Dr. Yüksel Salman
    ” Prof. Dr. M. Emin Özafflar

      Ahlak›n ezeli ve ebedi unsurlar›, kök
     de¤erleri vard›r. Bu, devirden devire,
     insandan insana de¤iflmez.

Say›n hocam, etik kavra-
m› son dönemlerde farkl›
yönleriyle çok tart›fl›lan
                                     ”
bir kavram. Öncelikle etik
nedir? Etik kelimesinin
Türkçemizdeki karfl›l›¤›
nedir? Dilerseniz konu-
muza kavramsal çerçeve
ile bafllayal›m.
Efendim, her dönemin, her
ça¤›n yükselen birtak›m
kavramlar› mefhumlar› var.
Bu kavramlar asl›nda o
dönemin ruhuna, hissiyat›-
na, duygusuna da tercü-
man olur. Tarihte böyle ol-
du¤u gibi, bugün de böy-
ledir. ‹flte onlardan bir ta-
nesi de etik kavram›d›r.
                             Tabii. ‹nsan›n oldu¤u yerde, sosyal düzenleme-
Etik kavram› M.Ö.’ye uzanan, iki bin, iki bin befl
yüz y›ll›k geçmifli olan, Latince “etos” kökünden     lerin oldu¤u yerde hep bu türden s›k›nt›lar ol-
gelen bir kavramd›r. Davran›fl, gelenek, âdet,      mufltur. Ama modern zamanlarda kamu kurum-
al›flkanl›k ve karakter anlamlar›na geliyor. Etik,    lar›n›n ifl hayat›ndaki normatif düzenlemelerin,
kadim Yunan filozoflar› taraf›ndan felsefenin ana    hukuki düzenlemelerin, mevzuat düzenlemeleri-
konusu olarak da, ahlak konusu olarak da ele       nin yetersiz kald›¤› hissedilmifltir. Hatta bazen
al›nm›fl. Modern zamanlarda ise etik biraz da       hukuki düzenlemelerin kat› bir biçimde uygulan-
popüler bir kavram olarak kullan›lmaya bafllan-      mas›ndan ma¤dur olan insanlar ortaya ç›km›flt›r.
m›fl. Belki de modern zamanlardaki ahlaki yoz-      Onun için de etik kültürü dedi¤imiz bir kültürden
laflman›n, ahlaki dejenerasyonun sevki ile mo-      söz edilmifltir. Hatta bir etik yasas› vard›r ve bu
dern insan etikten çok söz eder olmufltur. Bu-      yasaya dayanarak ülkemizde bir etik kurulu ve
gün etik dedi¤imiz zaman ‹slam kültüründeki ah-     bu etik kurulunun temsilcisi olan etik komisyon-
lak›n, edebin ve ahlak içerikli mefhumlar›n, insa-    lar› vard›r.
ni de¤erlerin anlat›lmak istendi¤ini söyleyebiliriz.   Bütün kamu kurumlar›nda bu komisyonlar
Bu alanda s›k›nt›lar var ki bu kavram daha çok      oluflturuldu de¤il mi?
konuflulur oldu diyebilir miyiz?


                     MAYIS 2010  22  SAYI: 233
                          SÖYLEfi‹


Evet. Bu komisyonlar›n vazifesi, etik                      ikiye ayr›l›r. Kiflinin kendini yö-
de¤erleri tekrar hat›rlatmakt›r.
Ahlak ile etik aras›nda bir fark var
m›d›r? Birlefltikleri ve ayr›ld›klar›
noktalar nelerdir?
                       “  Zaman› etkin
                        kullanmak,
                        herkese eflit ve
                        insanca mu-
                                         netmesi pratik ahlak›n konusu-
                                         dur. Evin yönetimi, bir ahlak ko-
                                         nusudur. fiehrin yönetimi bir
                                         ahlak konusudur, ayn› zamanda
                                         pratik ahlak konusudur. Bura-
Kelime olarak “halk”, yarat›l›fl de-      amele etmek,           dan fluraya geliyoruz, pratik ah-
mektir. Huluk da, ahlak demektir.                        lak yozlaflmas›, zihniyetin yoz-
Ama ayn› zamanda ahlak, davran›fl
                        insan onurunu
demektir, karakter, flahsiyet demek-
tir. Bütün bu iliflkilerin yüksek de¤er-
lerini, prensiplerini ve ilkelerini belir-
                        korumak ve
                        gözetmek etik
                                   “     laflmas› evin ve flehrin yozlafl-
                                         mas›n› da beraberinde getirir.
                                         Buradan da do¤al olarak yozla-

leyen ve bize ufuk açan dinimiz ‹s-
                        bir de¤erdir.           flan bir siyaset, yönetim ortaya
                                         ç›kar. Erdemli flehrin merkezin-
lam’d›r.                                     de ise güzel ahlak vard›r.
Peki Hz. Adem’den itibaren ahlaki aç›dan bir-         Ahlakta esas olan, kurallar›n davran›fla dönüfl-
tak›m kök de¤erler var m›d›r?                 türülmesi oldu¤una göre, bu konuda neler ya-
Elbette vard›r. Ahlak›n ezeli ve ebedi unsurlar›,       p›labilir?
kök de¤erleri vard›r. Bu, devirden devire, insan-       Davran›fla dönüflmeyen, teorikte kalan bir ahlak,
dan insana de¤iflmez. Tezahürleri gitse bile as-        bir “ide” olarak, fikir olarak kal›r. Güzel bir fikir
l›nda o kök de¤erde bir de¤ifliklik olmaz. Bir sa-       olabilir. Ama güzel bir muamele olamaz. Nas›l
dakat, bir emanet, cesaret, adalet, sehavet, er-        davrand›¤›n›z sizin karakterinizi ortaya koyar.
dem, iyilikte bulunma bunlar›n hiçbiri devirden        Adaletten söz edebilirsiniz ama adaletli olam›-
devire de¤iflmez.                        yorsan›z iflte burada ahlaki bir zaafiyet vard›r. O
Kimilerinin ahlaki gördü¤ü birtak›m davran›fl-         bak›mdan ‹slam kültürü, ‹slam inanc›; örne¤in,
lar, bir baflkas›na göre ahlaki olarak görülme-         alçak gönüllülü¤ü, hilm’i çok övmüfltür. Tevazu-
yebilir. Ahlak kurallar›nda da görecelik söz ko-        yu bizzat göstermifltir. Peygamberimiz bunun
nusu olabilir mi?                       örneklerini nas›l vermifl de¤il mi? Kendisi, yafll›
                                birisi de gelse yan›na, bir cariye de gelse, bir fa-
Yüksek ahlaki erdemler var, bunlar de¤iflmez.          kir, bir yoksul da gelse onunla özenle ilgilenmifl-
Bunlar ezelidir, ebedidir, temel ahlaki de¤erler-       tir. Bak›n›z bu çok önemlidir. ‹nsanlara sosyal
dir. Bir de kültürden kültüre, dönemden döne-         statülerine göre muamele etmemifl. ‹nsana in-
me de¤iflen, daha küçük ahlaki unsurlar vard›r,         san oldu¤u için önem ve de¤er vermifltir.
de¤iflebilir, kültüreldir. Örfe ba¤l›d›r, örfün de-
¤iflmesiyle bunlar da de¤iflebilir. Tutum ve dav-        Sevgi, sayg›, nezaket çok önemli. Peygamberi-
ran›fllardaki, ahlaki unsurlar kanaatimce de¤ifle-        miz, çocuklara ve han›mlara karfl› flefkatle mu-
bilir. Ama temel ahlaki de¤erler de¤iflmez.           amelede bulunulmas›n› istemifltir. ‹slam ahlak›-
                                n›n iki ana dire¤i vard›r. Bunlardan birisi,
Peygamberimiz mekârimi ahlak› tamamlamak            hilm’dir, di¤eri de flefkattir. Hilm, yani r›fk ile mu-
üzere gelmifltir. Dolay›s›yla mekârimi ahlak ev-        amele etmek, herkese eflit muamelede bulun-
rensel de¤erlerdir. Peygamberimiz ahlaka vurgu         mak, birisiyle musafaha ederken samimiyetle
yaparak özendirmifl, ahlaki de¤erlere yönelmeyi         muamele etmektir. Nush, içtenlik, samimiyet
teflvik etmifltir. Yüksek ahlaki de¤erlerle de in-        demektir. Bunlar, davran›fl oldu¤unda toplum
sanlar›n cenneti kazanabileceklerini ifade etmifl-       güzelleflir, toplum mutlu olur. Toplum saadet ve
tir. ‹slam gelene¤inde de, Müslüman filozoflar         huzur toplumu olur. O bak›mdan, edep kavram›
ahlak› önemsemifllerdir. Örne¤in, Farabi’nin ah-        çok önemli bir kavramd›r. Edep insanlar aras›
lak felsefesiyle ilgili yazd›klar› çok önemlidir. O,      iliflkilerde nezakete riayet etmek demektir.
ahlak›, siyasetin bir parças› olarak görmüfl, mut-
luluk ahlak›n› vurgulam›flt›r ki, o buna saadet di-       ‹slam kültüründe etik de¤erler dedi¤imiz za-
yor, insan›n dünyada ve ahirette mutlu olmas›.         man karfl›m›za hangi kavramlar, hangi ahlaki
                                de¤erler ç›kar?
‹slam gelene¤inde ahlak teorik ve pratik olarak
                                Bizim “etik de¤er” ile kast›m›z ahlaki de¤erlerdir.


                       MAYIS 2010  23  SAYI: 233
                        SÖYLEfi‹


Biz bunlara aksiyom diyoruz. Etik de¤er dedi¤i-       ifli mükemmel bir biçimde ortaya koymak, iflte
miz zaman sözleflmeden do¤an de¤erleri, in-         itkan dedi¤imiz fley budur. Yani kaliteli ifl yap-
sanlar›n do¤ufltan sahip oldu¤u de¤erleri, akit-       mak demektir. Dolay›s›yla, ‹slam kültünde ihsan
ten, milliyetten do¤an de¤erleri, insani, ahlaki      dedi¤imiz zaman, art›k iflin estetik ve ifl niteli¤i
vicdani de¤erleri anlayaca¤›z. Etik de¤erler, hu-      bak›m›ndan en mükemmel noktada olmas› kas-
kukun, kanunun, mevzuat›n ve insan olman›n,         tedilir. Peygamberimiz, kurbanlar kesilirken bile
insana verdi¤i de¤erler demektir. Örne¤in bir ifl      yap›lan iflin nezaketine dikkat etmeyi ihsan kav-
ortam›nda mevzuat› herkese eflit uygulamak          ram›yla ifade eder. ‹hsan, ayn› zamanda Cenab›
etik bir de¤erdir. Kamu mal›n› israf etmemek        Allah’›n her an her ifli murakabe etti¤ini, gördü-
etik bir de¤erdir. Zaman› etkin kullanmak, her-       ¤ünü bilerek, hissederek, duyarak ifl yapmak
kese eflit ve insanca muamele etmek, insan          demektir. Peygamberimiz bir hadislerinde; “Al-
onurunu korumak ve gözetmek etik bir de¤er-         lah’› görüyormufl gibi Allah’a ibadet ediniz. Her
dir. Özellikle belediye, hastane vs. gibi sosyal      ne kadar siz O’nu görmüyorsan›z da, O sizi gö-
faaliyetlerin yürütüldü¤ü yerlerde tebessümle        rüyor.” buyurmufllard›r.
muamelede bulunmak, insanlara nazik davran-
                              Yani ibadetin de mükemmel yap›lmas› gereki-
mak, sorunlar›n› dinlemek ve çözmek bir etik
                              yor.
de¤erdir. Bunlar ahlaki, insani birer de¤erdir,
objektif davranmak da etik bir de¤erdir.          Tabii, ifllerin ihsan ile yap›lmas›nda bize tevdi
                              edilen, bize verilen, uhdemize b›rak›lan hangi
Kur’an’da geçen bir kavram var “ihsan”. Bu
                              sorumluluk olursa olsun önemlidir. Meflru her ifl
kavram›, ifli do¤ru ve düzgün yapmak fleklin-
                              bizatihi muhteremdir, sayg›nd›r. Bir emanettir.
de anlamak mümkün. ‹hsan kavram›n› iyi
                              Hele bu kamuya yönelik bir ifl ise daha da önem
özümsedi¤imizde bunun ifl hayat›m›za, çal›fl-
                              arz eder. fiimdi modernite diyor ki, bu etik bir
ma hayat›m›za nas›l katk›lar› olabilir?
                              de¤erdir. ‹slam kültürü de buna diyor ki, bu bir
‹hsan kavram› iflin estetik boyutunu ifade eder.       emanettir. Öyle ise emanet etik bir de¤erdir.
Bir de itkan kavram› vard›r ‹slam kültüründe. ‹t-
                              ‹flini güzel yapmas› elbette kifliyi huzura ka-
kan, yani yap›lan iflin, olmas› gerekti¤i gibi yap›l-
                              vuflturur. Ancak bunun toplumsal yans›malar›
mas›d›r. Hatta peygamberimiz bir hadislerinde,
                              düflünüldü¤ünde örne¤in, herkes üretimde
“Sizden biriniz bir ifl yapt›¤› zaman onu en mü-
                              kaliteye, iflini mükemmel yapmaya özen gös-
kemmel flekilde yaps›n.” buyurmufltur. Peygam-
                              teriyorsa bunun topluma yans›malar› da her
berimiz bu hadislerini o¤lu ‹brahim’in defnedil-
                              halde mükemmel olacakt›r de¤il mi?
mesi esnas›nda söylüyor. Yavrusu mezara ko-
nuluyor. Mezar› örtenler, kenarda bir boflluk b›-      Tabii ki, sonuç olarak mükemmel ifl, mükemmel
rak›yorlar, yani yapt›klar› ifli iyi ve tam yapm›yor-    bir toplum ç›karacakt›r ortaya.
lar. “Birazdan topra¤›n alt›nda kalacakt›r nas›l      Ahilik kültürümüzde de var. ‹flini iyi yapmay›nca,
olsa” anlam›nda bir iflaret yap›yorlar. Bunun        ifline hile katt›¤›nda ahilik gelene¤ine göre top-
üzerine peygamberimiz bu hakikati yüksek ses-        lumca d›fllan›yor, o kimseden al›flverifl yap›lm›-
le dile getiriyor. “Sizden biri, bir ifl yapt›¤›nda     yor, baz› müeyyideler uygulan›yor.
onu en güzel biçimde, en mükemmel biçimde
yaps›n.” buyuruyorlar. Onun toprak alt›nda kal-       Evet, o hileli ifl yapt›¤› için onun ifline itibar etmi-
mas› önemli de¤il, önemli olan iflin önemsenme-       yor ve o kifliyi toplum d›fll›yor. Onun üretti¤i ma-
si.                             la itibar etmiyor. Bu bak›mdan bir anlamda ona
                              karfl› müeyyide uyguluyor.
Yani peygamberimiz mezarda bile gözü rahats›z
eden veya eksik b›rak›lan bir hususun düzeltil-       Etik ile ba¤lant›l› olarak toplumda çok konuflu-
mesini, o eksikli¤in giderilmesini istiyor.         lan kavramlardan birisi de bilim eti¤i malumu-
                              nuz. Bilim eti¤i noktas›nda neredeyiz?
‘Mezarda bile olsa ifli eksik yapmay›n, nas›l ya-
p›lmas› gerekiyorsa öyle yap›n.’ Asl›nda burada,      Bilgi insan› insan yapan ve insana özgü temel bir
önemsizmifl gibi görünen noktada son derece         niteliktir. Bilgi ça¤›nda yafl›yoruz ve bilgi eti¤ine
önemli bir ilkeyi peygamberimiz bize hat›rlat›yor.     vurgu yap›yoruz. Bilgi güçtür. Güç oldu¤u için o
Yap›lan ifli ciddiye almak, iflin hakk›n› vermek ve      gücü elde edenlerin sorumlulu¤u da çok yük-


                     MAYIS 2010  24  SAYI: 233
                         SÖYLEfi‹


sektir. Tarih boyunca bilgiye,                     “
bilgiye sahip olan kimseye çok
önem verilmifltir. Âlimlerin so-
                       Etik de¤erler, hukukun, kanunun,
rumlulu¤u hep vurgulanm›flt›r.       mevzuat›n ve insan olman›n, insana
Günümüzde bilgi art›k yayg›n-       verdi¤i de¤erler demektir. Örne¤in bir
laflm›fl ve popüler bir mahiyet
kazanm›flt›r. Bugün internet or-
tam›nda dünyan›n en seçkin
                     ifl ortam›nda mevzuat› herkese eflit uy-
                     gulamak etik bir de¤erdir. Kamu mal›-
                                                   “
üniversitelerinin kütüphanelerine     n› israf etmemek etik bir de¤erdir.
girip araflt›rman›z› yapabiliyor-
sunuz. Bilgi insanlar›n rahatl›kla
ulaflabildi¤i gizlisi sakl›s› kalmayan bir fenomen       Bilginin esirgenmesi de¤il, toplumun istifadesine
haline gelmifltir. Bugün bilginin yönetimi konu-        sunulmas› önemlidir. Bilgi eti¤ini belki bu ba¤-
fluluyor. Geleneksel toplumlarda, ahlaki olgunlu-       lamda vurgulamak laz›m.
¤u bulunmayan insanlara bilgi verilmemifl, ilim        Ça¤›m›z›n ulaflt›¤› bilgi düzeyini teknik, sosyal
yoluna sevk edilecek insanlar›n öncelikle ahlaki       veya organizasyon olarak kendi toplumumuzun
meziyetlerine bak›lm›fl, karakterleri, flahsiyetleri      hizmetine sunmak ödevimizdir. Bunu hangi or-
dikkate al›nm›flt›r. Bilginin aya¤a düflürülmesi,        tamda çal›fl›rsak çal›flal›m ürüne dönüfltürmek,
bilginin istismar edilmesi, bilginin flöhret için kul-
                               toplum hizmetine sunmak vazifemizdir.
lan›lmas› ve bilginin toplumun zarar›na kullan›l-
mas› en büyük insanl›k ay›b›d›r. Hele din alan›n-       Buradan çevre konusuna gelmek istiyorum iz-
daki bilginin istismar› gerçekten ba¤›fllanmas›        ninizle. Çevre eti¤i konusunda neredeyiz?
mümkün olmayan bir vebaldir.
                               Çevre de modernitenin çok konufltu¤u bir konu-
Âlim dedi¤imiz zaman o kavrama yükledi¤imiz          dur. Dünyada bundan 150 sene önce bir çevre
anlam var. O da bilgisiyle, görgüsüyle, ahla-         sorunu yoktu. Bir ozon tabakas›n›n delinmesi ve
k›yla, topluma faydas›yla, bilgiyi kullanmas›yla       buzullar›n erimesi söz konusu de¤ildi. Kuraklafl-
insanlar›n güzünde zirvede olan bir kifli. Bu         ma, dünyan›n çölleflmesi, söz konusu de¤ildi.
noktada neler söylemek istersiniz?              ‹nsanlar yeflilin içinde p›r›l p›r›l akan p›narlar›n
Âlim, “alem”dir yani iflarettir. ‹flaret de bizi haki-     çaylar›n ›rmaklar›n kenar›nda dostça bir ortam-
kate götürür. Âlim, hakikatin mümessilidir. Ç›ka-       da yafl›yorlard›.
r›n, flöhretin mümessili veya süfli emelleri için bil-
                               Biz bugün bir çevre eti¤inden, çevre tahribat›n-
giyi istismar eden kifli âlim olamaz. Âlim ayn› za-
                               dan söz eder duruma geldik. Bu çevreyi kim
manda amildir. ‹lim, ayn› zamanda ameli gerek-
                               tahrip etti de ortaya bir sorun yuma¤› ç›kt›. Bu
tirir, ahlak› gerektirir. Ahlaktan yoksun olan in-
                               bak›mdan çevre eti¤i de çok özel olarak vurgu-
san bilginin gere¤ini yapam›yor demektir. Onun
                               lanmas› gereken bir kavramd›r. Ama bunlar› teo-
için son birkaç as›rda “entelektüel” kavram› çok
tart›fl›lm›flt›r. Fransa’da, Rusya’da, Almanya’da,       rik olarak vurgulamak yetmez. Bizzat uygula-
Avrasya’da ve bizim topraklar›m›zda entelektüel        mak gerekir. Küçük yaflta çocuklar›m›za tasar-
münevver dedi¤imiz ayd›n, “ifli bilgi olan kimse”       rufu, a¤aç dikmeyi, israf›n iyi olmad›¤›n› ö¤ret-
demektir. Toplumun ayd›n kesimi toplumun uf-         memiz gerekir. Göstererek yaflatal›m ki, bir kül-
kunu açmakla sorumludur. Toplumu daha ileri-         tür oluflsun. Bu bak›mdan ‹slam kültüründe ah-
ye, yükse¤e ve ahlaki ve yüksek ufuklara do¤ru        lak, bir meleke olarak tan›t›l›r. Kendili¤inden or-
götürmekle sorumludur. Toplumu kaosa sürük-          taya ç›kan davran›fl, hesaplanarak planlanarak
leyen, açmaza yönelten, bilgiyi bu yönde kulla-        yap›lan davran›fl de¤il! Bu güzel hasletleri genç-
nan zihinleri kar›flt›ran kifli âlimlik s›fat›n› kaybet-    lere afl›lamak gerekiyor. ‹flte Diyanet de ilgili ba-
mifl demektir. Bu bak›mdan bilgi, bilim eti¤i ko-       kanl›klarla bir protokol düzenledi. Bütün camile-
nuflulmas› gereken bir konudur. Bilhassa kamu         rimizin, mezarl›klar›m›z›n yeflillendirilmesi konu-
kurumlar›nda ve ifl ortamlar›nda bilginin paylafl›-       sunda bir protokol imzaland›. Ülkemizin tama-
m›, bilginin hizmete dönüfltürülmesi son derece        m›n›n bu konuda seferber olmas›, bu konuda
önemlidir.                          ortak bir bilincin oluflturulmas› gerekiyor.

                     MAYIS 2010   25  SAYI: 233
              D‹N - DÜfiÜNCE - YORUM
                 Prof. Dr. M. fievki Ayd›n
                Diyanet ‹flleri Baflkan Yard›mc›s›
                  msaydin@diyanet.gov.tr
 Hz. Peygamber’in e¤itim(cili¤)ini
   güncellemede ço¤ulluk
Hz. Peygamber (s.a.s.)’in e¤itim anlay›fl ve uygulamalar›n› temel kaynak olarak gören,
ona dayand›klar›n›, onu örnek ald›klar›n› iddia eden Müslümanlar, Hz. Peygamber
(s.a.s.)’in e¤itime iliflkin söz, tutum, davran›fl ve uygulamalar›n› anlamada ve onlar›
kendi ça¤lar›na tafl›y›p uygulamaya koyma hususunda farkl›laflm›fllard›r.
                H
                      z. Peygamber’in e¤itim(cili¤)inin güncellenmesi ba¤-
                      lam›nda yap›lmas› gereken çok yönlü ve karmafl›k
                      çal›flmalara bir önceki yaz›da iflaret edilmiflti. (Bk. Ay-
                d›n, Nisan-2010.) Burada ise, Hz. Peygamber’in e¤itim(cili¤)ini ör-
                nek edinme ba¤lam›nda ortaya ç›kan ço¤ullu¤a temas edile-
                cektir.
                Hz. Peygamber’in e¤itim modeli
                “Ben ancak muallim olarak gönderildim.” (‹bn Mace, Mukaddime,
                17, No: 229; Ayr›ca bk. Müslim, Talak 4.) diyerek misyonunu belirten
                Hz. Peygamber (s.a.s.), bir ‹slami e¤itim modeli ortaya koy-
                mufltur. Bu model, elbette belirleyici role sahip kal›c› unsurlar›
                olmakla birlikte kat› bir çerçevesi yoktur, her zaman de¤iflme-
                ye müsaittir. Bu modeli kendi iç bütünlü¤ü ve sosyo-tarihsel
                ba¤lam› içinde incelemek suretiyle onun dayand›¤› insan anla-
                y›fl›, dünya görüflü ve buna ba¤l› oluflturulan e¤itim felsefesi
                tespit edilebilir/edilmelidir. Bu peygamberî modele temel teflkil
                eden dünya görüflü ve e¤itim felsefesine göre gerçeklefltirilen
                e¤itim faaliyetlerinin sosyo-tarihsel ba¤lam› içinde iyi anlam-
                land›r›l›p de¤erlendirilmesi, onlara yön veren e¤itsel ilkeleri tes-
                pit edip ortaya ç›karma ifline katk› sa¤layacakt›r.
                Bunlar› yapmakla Müslümanlar›n ifli bitmiyor. Hz. Peygam-
                ber’in infla etti¤i ‹slami e¤itimin felsefesi ve ondan kaynaklanan
                temel e¤itsel ilkelerinin, Müslümanlar›n yaflad›¤› ça¤a tafl›n›p
                güncellenmeleri gerekmektedir. ‹flte bunu yapmak, en az bi-
                rinci aflamada kotar›lmas› gereken ifl kadar zorluk arz etmek-
                tedir. Çünkü bunu gerçeklefltirmek de oldukça karmafl›k ve
                çok yönlü çal›flmalar›, ifl ve ifllemleri gerektirmektedir. Mesele-


                MAYIS 2010  26  SAYI: 233
                  D‹N - DÜfiÜNCE - YORUM


nin giriftli¤i, ister istemez                           cas›n›n görüfllerine ö¤ren-
çok yönlü çabay› gerek-                              cisinin kat›lmad›¤›n› rahat-
tirmekte ve bununla bir-                              l›kla söyleyip kendi dü-
likte Müslümanlar›n fark-                             flüncelerini savunmas›na
l› kültürel müktesebat›-                              imkân sa¤layan bir e¤itim
n›n olmas›, herkesin bu                              ortam› varken, zamanla
konuda ayn› baflar›y› ya-                              hocaya soru sormay› bile
kalamas› imkân›n› orta-                              âdâba mu¤ayir sayan,
dan kald›rmaktad›r.                                hocalar›n   söyledikleri-
                                          ni/yazd›klar›n› bellemeyi
Hz. Peygamber’ín e¤i-
                                          nihai amaç edinen e¤itim
tim modelini örnek al-
                                          anlay›fl ve uygulamalar›
mada farkl›laflma
                                          Müslümanlarca benimse-
Nitekim müteakip as›r-                               nebilmifltir.   Anlam(lan-
larda Hz. Peygamber                                d›rm)ay› öngören e¤itim,
(s.a.s.)’in e¤itim anlay›fl                             yerini zaman zaman/yer
ve uygulamalar›n› temel                              yer ezbercilik ve “manas›-
kaynak olarak gören,                                n› anlamadan tekrar”la
ona dayand›klar›n›, onu                              ö¤renmeye b›rakabilmifl-
örnek ald›klar›n› iddia                              tir. Bilgiyi, bireyin akl›n›
eden Müslümanlar, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in         kullanarak keflfedece¤i, arayarak bulaca¤› ve
e¤itime iliflkin söz, tutum, davran›fl ve uygula-       onu kullanarak sorunlar›n› çözüp kendini geliflti-
malar›n› anlamada ve onlar› kendi ça¤lar›na tafl›-      rece¤i bir fley olarak kabul edenler oldu¤u gibi,
y›p uygulamaya koyma hususunda farkl›laflm›fl-         onu birinden al›nacak, elde edilecek ve baflkas›-
lard›r. Farkl› zamanlarda/dönemlerde oldu¤u gi-       na aktar›lacak bir fley (malumatfuruflluk) olarak
bi ayn› dönemde farkl› co¤rafyalarda da, bu         görenler de olmufltur.
farkl› e¤itim anlay›fl ve uygulamalar› görülmüfl-
                               Bu ‹slami e¤itim modellerinden kimi Kelam ilmi-
tür. Bir Emeviler dönemindeki e¤itim uygulama-
                               nin felsefîleflmesine yol açarken kimi, felsefeyle
lar›yla, Abbasiler, Osmanl›lar dönemindeki e¤i-
                               u¤raflmay› dine ayk›r› görebilmifltir. O kadar ki,
tim uygulamalar› aras›nda farkl›l›klar bulundu¤u
                               içinde felsefe kitaplar› olan kütüphanenin vakfe-
gibi, ayn› dönemde, sözgelimi, Endülüs'teki küt-
                               dilmesi bile uygun görülmeyebilmifltir. Nitekim
taplarda uygulanan programla, ma¤rip ülkele-
                               bu durumdan çok rahats›z olan Katip Çelebi
rindekilerin, do¤udakilerin programlar› aras›nda
                               (ö.1067/1657), akli ilimlerin ve hatta üst düzey-
da farkl›l›klar olmufltur. (Bk. Çelebi, 1983: 48.)
                               deki bir kelam›n çözülüflünü üzüntüyle belirttik-
Dahas›, ayn› ça¤da yaflayan, ama e¤ilimleri ve        ten sonra, “nice kafas›z kiflinin” , geçmifl rivayet-
buna ba¤l› olarak bilgi donan›mlar› farkl› olan       leri körü körüne “taklitte kayalar gibi hareketsiz
mesela felsefecilerinki f›k›hç›lar›nkinden, sufîle-     donup” kald›klar›n›, düflünceye baflvurmaks›z›n,
rinki di¤erlerinden vb. çok farkl› olmufltur. Söz-      felsefe ve yeni bilimleri reddedip” kötülediklerini,
gelimi, Eski Yunan felsefesini referans alan Müs-      “yer ve gök hakk›nda hiçbir fley bilmezken, ken-
lüman filozoflar sayesinde ‹slam ortaça¤› boyun-       dilerini bilgin yerine koyar” olduklar›n› dile getir-
ca ‹slam ilimlerinin Yunan felsefe ve ilimleriyle et-    mekte ve sözüne flöyle devam etmektedir: ”Yer
kileflimi, ‹slam e¤itiminin karakterini genifl çapta      ve gök âlemini hiç gözlemediler mi?” (A’râf, 185)
etkilemifltir. Hz. Peygamber’in oluflturdu¤u e¤i-       fleklindeki ikaz, böylesinin kula¤›na girmeyip ze-
tim modelini örnek edinen Müslümanlar›n farkl›        min ve eflâkde nazar›(düflünmeyi) bakar gibi göz
kültür havzalar›nda, farkl› dönem ve co¤rafyalar-      ile bakmak sand›.” (Katip Çelebi,1306: 10.)
da oluflturduklar› e¤itim modelleri, birbirinden
                               Müslümanlar›n gerçeklefltirdikleri e¤itimde fizik-
oldukça önemli farkl›l›klar göstermektedir.
                               sel fliddete yer verilmemesini, çocuk bile olsa
‹mam-› Azam gibi alimlerin ders halkalar›nda ö¤-       birey olarak ö¤rencinin kiflili¤inin önemsenmesi-
rencileri soru sormaya teflvik eden, ileri düzeyde      ni öngörenler ve bu anlamda dönemlerine göre
bir sorgulay›c›/elefltirel düflünceyi tetikleyen, ho-     son derece ileri görüfller/tutumlar ortaya koyan-


                     MAYIS 2010  27  SAYI: 233
                       D‹N - DÜfiÜNCE - YORUM


lar olmas›na karfl›n, zaman içinde falakay› oku-
lun temel araç gereci olarak görenler de oldu.
Ortak isim: ‹slami e¤itim/‹slam e¤itimi
Ne var ki, uygulanan bu farkl› e¤itim uygulama-
lar›n›n bir ortak noktas› vard›: Hepsinde de, e¤i-
tim sisteminin tümüne din nüfuz etmifl, bütün
e¤itim uygulamalar›na din, bir ruh gibi sinmiflti.
Bütün e¤itim uygulamalar›na yön veren felse-
fe/zihniyet, dinî idi. Herkes, e¤itimde samimiyet-
le Hz. Peygamber’e ittiba etme, onu örnek edin-
me, onun e¤itimini kendi ça¤dafl› k›lma çabas›
içindeydi. Her biri Kur’an ve sünneti merkeze
yerlefltirerek onlar›n öngördü¤ü ‹slami e¤itimi
gerçeklefltirmeye çal›flmaktayd›. ‹flte, as›rlar bo-
yunca uygulanan farkl› e¤itim-ö¤retim etkinlikle-
ri, bu temelde birleflmektedir. Onun için hepsi,
‹slami e¤itimdi. (Din e¤itimi bilimi literatüründe, Tanzi-
mat’a kadar yürütülen e¤itim bu niteli¤inden dolay› “‹slami
e¤itim” diye nitelendiriliyor, Tanzimat’tan sonra yürütülen
‹slam diniyle ilgili e¤itime ise, “‹slam e¤itimi” deniliyor.)

‹slami e¤itim ad›na ortaya konan düflünceler,
somut tutum ve davran›fllar, birbirinden farkl›
olabildikleri gibi, çat›fl›r nitelikte de olabilmifl-          müyle kopuk olmayacakt›r. Çünkü dini anlama,
tir/olabilir. Bu, gayet do¤al bir durumdur. Çünkü           yorumlama ve uygulama tarihinin, oldu¤u gibi
herkes, Hz. Peygamber’i kendini kuflatan sos-              tekrar etmesi mümkün olmad›¤› gibi, kendi tari-
yo-kültürel-idari ortam›n, ulaflt›¤› kavrama düze-           hî tecrübesinden bütünüyle kopuk olmas› da
yinin, sahip oldu¤u müktesebat›n vs. elverdi¤i             düflünülemez.
ölçüde tan›yabilir. Ancak bu farkl›laflma durumu,
                                    Bütün bunlar flu gerçekleri aç›kça ortaya koy-
onlar›n ayn› ad alt›nda yer almalar›na engel de-
                                    maktad›r:
¤ildir. Söz gelimi, rasathaneyi yapt›ran e¤itim ne
kadar ‹slami e¤itim idiyse, onun y›k›lmas›n› uy-            • Hz. Peygamber’in ortaya koydu¤u e¤itim mo-
gun gören e¤itim de o kadar ‹slami e¤itimdi. Ra-            delini, on befl as›rl›k bir tarihsel süreçte Müslü-
sathaneyi yapan medreseli ile, onu y›kan med-             manlar, içinde bulunduklar› çevrenin flartlar› ve
reseliyi harekete geçiren kayg›, felsefe ayn›yd›,           imkânlar› çerçevesinde kendi anlay›fl ve yorum-
amaçlar› ayn› temele dayan›yordu; her ikisi de             lar›na göre anlay›p uygulam›fllard›r. Bu e¤itim
dindarl›¤›n›n gere¤ini yerine getirmenin heyeca-            anlay›fl ve uygulamalar›, dinin öngördü¤ü sabi-
n›n›, mutlulu¤unu hissediyorlard›. Her ikisi de iç-          telerde ortak olmakla birlikte birbirinden farkl›l›k-
tenlikle kendince ‹slam’›n uygun gördü¤ünü               lar tafl›maktad›r.
gerçeklefltirme niyetine sahipti, bunun için ça-            • ‹slami e¤itim (‹slam e¤itimi) denince Müslü-
bal›yorlard›. ‹slami sabiteler, onlar›n ortak pay-           manlar›n Hz. Peygamber’in e¤itim(cili¤)ini gün-
das› olmaya devam etti.                        celleme çerçevesinde üretti¤i e¤itim anlay›fl ve
Bu noktada Muhammed ‹kbal’in sözünü hat›r-               uygulamalar› akla gelmelidir. Dolay›s›yla, ‹slami
latmakta yarar var: “‹slam tarihi ne ‹slam’›n ayn›-          e¤itim dendi¤inde yöreden yöreye, zamandan
d›r ne gayr›d›r, ama hem ayn›d›r hem gayr›d›r.”            zamana hiç de¤iflme göstermeyen bir tek sabit
Tarih içinde bugüne kadar ‹slam e¤itimi nam›na             e¤itim modeli/kal›b› anlafl›lmamal›d›r. Aksine
hangi has›lalar ortaya konduysa, bunlar›n               ‹slami e¤itimin yöreden yöreye, ça¤dan ça¤a
‹slam’la özdefllefltirilmesi yanl›fl olaca¤› gibi,            de¤iflmeyen sabiteleri olmakla birlikte farkl› or-
onunla ilgisiz say›lmas› da yanl›fl olur. Bugün ve           tamlarda de¤ifliklikler gösteren boyutlar› da var-
yar›n ortaya konulacak olanlar da bundan tü-              d›r. O kadar ki, bu de¤ifliklikler bazen birbiriyle


                           MAYIS 2010  28  SAYI: 233
                 D‹N - DÜfiÜNCE - YORUM


                              li¤)ini güncellefltirme çerçevesinde flöyle bir yol
                              izlemek gerekir: Önce, Hz. Peygamber’in e¤itim
                              anlay›fl ve uygulamalar›n› kendi sosyo-tarihsel
                              ba¤lam›nda anlamland›rmak. Hem bunu anlam-
                              land›rma hem de güncelleme sürecinde yarar-
                              lanmak amac›yla, bu peygamberî e¤itimin tarih
                              içindeki anlafl›l›fl ve uygulan›fl örneklerini tan›y›p
                              anlamland›rmak. Bu anlamland›rma ameliyesi,
                              Hz. Peygamber’in e¤itim uygulamalar›n›n özünü
                              yakalama imkân› verecektir. Tarihsel/yöresel
                              e¤itim kal›plar›na ruh veren bu öz, zaman afl›m›-
                              na u¤ramayan evrensel niteliktedir. Bu noktada,
                              içinde bulundu¤umuz ça¤›n penceresinden o
                              özü anlama/yorumlama, onun aç›l›m›n› yapma
                              sürecini devreye sokmak gerekmektedir. Bu sü-
                              recin sa¤l›kl› iflletilmesi ise, içinde bulundu¤u-
                              muz sosyo-kültürel-idarî çevreyi iyi tan›ma, ça¤›
                              anlama, ça¤›n getirdi¤i bilimsel ve teknolojik im-
                              kânlardan da yararlanma düzeyimizle do¤ru
                              orant›l›d›r.
                              Hz. Peygamber’in e¤itiminin yirmi birinci as›r
                              Müslümanlar› için yorumunu ve ona uygun uy-

tam bir z›tl›k dahi arz edebil-    Rasathaneyi yapt›ran e¤itim ne kadar ‹slami e¤itim idiy-
mektedir.               se, onun y›k›lmas›n› uygun gören e¤itim de o kadar
• ‹slami e¤itim ismi alt›nda birbi-  ‹slami e¤itimdi. Rasathaneyi yapan medreseli ile, onu
rinden farkl› e¤itim modellerinin   y›kan medreseliyi harekete geçiren kayg›, felsefe ay-
ortaya ç›kmas›nda rol oynayan     n›yd›, amaçlar› ayn› temele dayan›yordu; her ikisi de,
önemli faktörlerden biri, Müslü-   dindarl›¤›n›n gere¤ini yerine getirmenin heyecan›n›,
man(lar)›n anlama/kavrama dü-     mutlulu¤unu hissediyorlard›.
zeyi, yaklafl›m biçimidir. Müslü-
manlar›n ‹slami e¤itim diye yapt›klar› fley, kendi      gulamalar›n› oluflturmam›z için böylesine çok
dinî bilgilerinin/‹slam anlay›fllar›n›n e¤itim ba¤la-    yönlü çal›flma gerekmektedir. Bilimsel yaklafl›m-
m›nda hayata geçirilmifl halidir. Yani, insanidir,      la yürütülmesi gereken bütün bu çal›flmalar› flu
tart›flmaya, de¤iflmeye aç›kt›r. Dolay›s›yla, tarih-     temel soru yönlendirecektir: “Bugün Hz. Pey-
te kalm›fl ‹slami e¤itim anlay›fl ve uygulamalar›n-      gamber olsayd›, din e¤itimini nas›l formatlard›?”
dan hiçbiri, bizim için toptan mutlak kabul edil-      Elbette bu sorunun cevab›, herkesin Hz. Pey-
mesi gereken model olamayaca¤› gibi, toptan         gamber’i anlama düzeyine, ‹slam anlay›fl›na gö-
reddedilmesi gereken bir e¤itim modeli de de-        re flekillenecektir/farkl›laflacakt›r. Mevlana’ya
¤ildir. Biz, tan›y›p anlamland›rmak suretiyle on-      kulak vermek gerekiyor: “Dün de geçti, düne ait
lardan da yararlanarak, kendimize özgü bugü-        söz de dün gelip geçti. Bu gün bir yeni söz söy-
nün din e¤itimi modelini oluflturmakla yükümlü-       lemek gerek.”
yüz. Bunu yaparken önyarg›s›z bilimsel bir yak-
                              Kaynaklar:
lafl›mla sorgulay›p de¤erlendirmemiz gerekir. Bu
                              Ayd›n, M. fievki, “Hz. Peygamber’in E¤itim(cili¤)ini Güncel-
elefltirel yaklafl›mla de¤erlendirme, bugün Hz.
                              mek” Diyanet Ayl›k Dergi, Nisan, 2010.
Peygamber’in e¤itimini güncellefltirme çerçeve-
sinde kendi din e¤itimi anlay›fl ve uygulamalar›-      Çelebi, Ahmet, ‹slâm’da E¤itim Ö¤retim Tarihi, Terc. Ali Yar-
m›z› belirlemede elimizden tutacakt›r.           d›m, ‹stanbul,1983.
                              Çelebi, Katip, Mîzanu’l-Hak fî ‹htiyari’l-Ehak, Kostant›niyye,
• K›sacas›, bugün Hz. Peygamber’in e¤itim(ci-
                              1306.


                     MAYIS 2010  29  SAYI: 233
              D‹N VE SOSYAL HAYAT
                Prof. Dr. Ramazan Alt›ntafl
                 Selçuk Üniv. ‹lahiyat Fak.
                e-mail: raltintas@selcuk.edu.tr
      Hakk›n› savunan kad›n
‹slam kad›n›, bütün dönemlerde, hakk›n› ve hukukunu aramada özgüven sahibi olma-
l›d›r. Âciz kimseler ezilmeye, horlanmaya ve fliddete maruz kal›r. Bütün bunlardan
kurtulman›n ön flart›, iyi bir Kur’an ve sünnet kültüründen geçmektir.
                  slam okuma-yazmaya büyük önem vermifltir. Kur’an’›n ilk

                ‹  emrinin “oku” diye bafllamas› çok anlaml›d›r. Çünkü ceha-
                  let sorununu halledemeyen birey ve toplumlar, medeni-
                yetler yar›fl›nda hep geride kal›rlar. Bugün uygar dünya, art›k
                sanayi ve teknolojinin ötesine geçmifl, ürün satmak yerine “bil-
                gi” pazarl›yor. Ülkeler, ordulardan daha çok bilgi ve markalar-
                la fethediliyor. Bundan dolay› ‹slam, kad›n-erkek ayr›m› yap-
                madan bütün Müslümanlara ilmi farz k›lm›flt›r. Bunun için de
                hem farz-› ay›n ve hem de farz-› kifaye olan ilimler müflterektir.
                Hz. Peygamber döneminde gerek erkekler gerekse kad›nlar
                yo¤un bir e¤itime tabi tutulmufllard›r. Yeni bir neslin inflas›,
                Kur’an e¤itiminden ve Hz. Peygamber’in uygulamalar›ndan
                geçirilerek gelece¤e haz›rlan›yordu. Çünkü Müslümanlar›n
                modelleme yapmaya ihtiyaçlar› vard›. Sahabenin büyük ekse-
                riyeti Kur’an’›n kendilerine ne söyledi¤ini bilmekle birlikte, bir
                haks›zl›¤a u¤rad›klar›nda ya da kendileriyle ilgili bir sorun ç›kt›-
                ¤›nda, bu sorunu nas›l çözeceklerini de biliyorlard›. Onlar, hak-
                k› söyleme noktas›nda kendilerine özgüvenleri tam oldu¤u için
                sorunlar›n üzerine cesaretle gidiyorlard›. Maalesef günümüzde
                gerek dinî e¤itim ve gerekse pozitif hukuk aç›s›ndan benzer
                düzeyde kalite ba¤lam›nda bilgilenme süreçleri tart›flmaya
                aç›kt›r. Ben burada ‹slam tarihinden, hakk›n› arayan ve hak
                mücadelesi veren birkaç sahabe kad›ndan söz etmek istiyo-
                rum.
                Hz. Ömer devlet baflkan›d›r. ‹slam toplumunda evlenmenin
                engelleyici ve zorlaflt›r›c› olmas›n› önlemek ad›na evlenme es-
                nas›nda kad›na verilen mehir konusunda yeni bir düzenleme
                getirmek istemektedir. Bu sebeple de bir cuma günü hutbede


               MAYIS 2010  30  SAYI: 233
                  D‹N VE SOSYAL HAYAT


Müslümanlar›n yaflad›¤› bu güncel olaya parmak       elçisi! Ben gençli¤imi ve güzelli¤imi o adama
basmak ister. Konuflmas›nda kad›na evlilik an›n-      adad›m, ona çocuk verdim, flimdi de yafll› ha-
da erkek taraf›ndan verilmesi gereken mehrin        limle beni soka¤a b›rakt›, ben ne yapar›m, kimin
asgari üst s›n›r›n›n 400 dirhem/1280 gr. gümüfl       yan›na s›¤›n›r›m, kurban›n olay›m buna bir çö-
olaca¤›n› söyler. Gerek Hz. Peygamber gerekse       züm bul.” diye yalvar›r. ‹flte bu olay üzerine bu
dört halife döneminde sahabe kad›nlar› da er-       mücadeleci kad›n›n mücadelesini konu alan
kekler gibi befl vakit camiye giderek cemaatle       “Mücadele suresi” nazil olur. Bu surede, Hz.
namaz k›larlard›. ‹flte böyle bir atmosferde hut-      Peygamber’le kocas› hakk›nda tart›flan ve flikâ-
be dinleyen sahabe kad›nlar›ndan birisi yerinden      yetini do¤rudan Allah’a yapan kad›n›n sesini Al-
kalkarak Hz. Ömer’e hitaben; “Bu söyledi¤iniz       lah’›n iflitti¤inden bahsedilir. Arkas›ndan da tek-
görüfl Kur’an’dan m› yoksa kendi kiflisel görü-       rar kad›n›n kocas›na dönmesi için “z›har kefare-
flünüz mü?” diye sorar. O da elbette            ti”nden söz edilir. Erke¤in tekrar han›m›yla bir-
Kur’an’dan, niçin soruyorsunuz dedi¤inde, tam       leflmesi için z›har kefareti olarak; ya temas et-
bir hak arama mücadelesi ayn› zamanda derin        mezden önce bir köle azat etmek, ya iki ay fas›-
bir Kur’an bilgisine de sahip oldu¤unu anlad›¤›-      las›z oruç tutmak ya da altm›fl fakiri doyurmak
m›z sahabe kad›n› tafl› gedi¤ine koyarcas›na bu       gibi seçenekler sunulur. (bkz. Mücadele, 1-4.) Bu
görüflün Kur’an’a ayk›r› oldu¤unu, aksine          olaydan sonra kad›n mücadeleyi kazan›r ve eski
Kur’an’da mehirde bir üst s›n›r belirlenmedi¤ini      efline geri döner. Hz. Ömer (r.a.), bu kad›n› her
beyan ederek Nisa suresinin 20. ayetini okur:       gördü¤ünde hakk›nda ayet inen kad›n diye ona
                              derin sayg› gösterirdi.
“E¤er bir eflin yerine baflka bir efl almak isterse-
niz, öbürüne (mehir olarak) yüklerle mal vermifl      Bu iki örnek olaydan ç›kard›¤›m›z sonuç, ‹slam
olsan›z dahi ondan hiçbir fleyi geri almay›n. ‹ftira    kad›n›, bütün dönemlerde, hakk›n› ve hukukunu
ederek ve aç›k günaha girerek mi verdi¤inizi ge-      aramada özgüven sahibi olmal›d›r. Âciz kimseler
ri alacaks›n›z?”                      ezilmeye, horlanmaya ve fliddete maruz kal›r.
                              Bütün bunlardan kurtulman›n ön flart›, iyi bir
Bu ayette mehrin miktar›, “k›ntâr” kavram›yla ifa-
                              Kur’an ve sünnet kültüründen geçmektir. O hal-
de edilmekte olup, çokluktan kinaye olarak kul-
                              de, günümüzde de k›z çocuklar›m›z›n e¤itim ve
lan›lan bu sözcü¤ün anlam› “yüklerle” demektir.
                              ö¤retimine büyük a¤›rl›k vermeliyiz. Ülkemizde
Bunun üzerine Hz. Ömer, sözünü geri alarak,
                              befl milyon okuma-yazma bilmeyen vatandafl›-
“Allah’a hamdolsun ki, kad›nlar bile Ömer’den
                              m›z var. Bunlar›n dört buçuk milyonunu kad›nlar
daha bilgilidir.” diyerek sahabe kad›n›n›n Kur’an
                              oluflturmaktad›r. Salt, seküler e¤itim almak da
bilgisine ve medeni cesaretine hayranl›¤›n› ifade
                              yeterli de¤ildir. Mutlaka aile e¤itimine ahlaki ve
eder.
                                       manevi e¤itim eflli¤inde a¤›rl›k
Bir baflka kad›n da Havle’dir. Yafllanm›fl sahabe                  verilmelidir. ‹flte o zaman,
bir kad›nd›r. Bir gün kocas› kendisine “Sen ba-                   maddi ve manevi e¤itim-
na annemin s›rt› gibisin.” demek suretiyle z›har                   den geçmifl Müslü-
yapar. Böylece han›m›n› kendisine haram k›l-                      manlar eliyle bilgi,
m›fl olur. Kad›n, bu sorunu çözmesi için Ra-                       adalet, hak, hukuk,
sulüllah’a gider. O da bu konuda henüz                          rahmet, sayg›, birbi-
aç›klay›c› bir ayetin inmedi¤ini, dolay›s›yla                       rine tahammül ve
beklemesi gerekti¤ini söyler. Kad›n,                            flefkat dili ve söz-
sesini yükselterek, “Ey Allah’›n                               cülü¤ü alan›nda
                                                güzel modeller
                                                 ortaya konu-
                                                  labilecektir.
                    MAYIS 2010  31  SAYI: 233
               D‹N VE SOSYAL HAYAT
                  Hatice Kübra Görmez
  ‹lahî vahyin infla etti¤i hayatlar:
    Örnek han›m flahsiyetler
Bize sunulan sahih ö¤retilere göre ne Hz. Havva, Hz. Âdem’in kaburga kemi¤inden
yarat›lm›fl, ne fleytana ilk inanan, ne de Hz. Âdem’i isyan ettiren o olmufltur. Ne de Tev-
rat’taki ö¤retilere binaen Hz. Âdem’i kand›rd›¤› için, erkekleri bafltan ç›kard›¤› için, ne
de önce kendisi daha sonra da onun sebebiyle bütün kad›nlar u¤ursuz ve günahkâr
kabul edilmifltir. Bu, ‹slam’›n onaylayabilece¤i bir anlay›fl de¤ildir.                     z. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar insanl›¤› ihtiyac›

                 Hsun.
                     oldu¤u her zaman diliminde rahmet ve hidayet kayna-
                     ¤› olan ilahî vahiyle buluflturan yüce Allah’a hamd ol-


                 Bizlere her konuda en güzel örnek olan vefa, sadakat, muhab-
                 bet, meveddet ve rahmet timsali efendimiz Hz. Muhammed’e
                 salat ve selam olsun.
                 Bu yaz›da ele alaca¤›m›z mevzu; Hz. Âdem’den itibaren bütün
                 peygamberlerce tebli¤ edilen ilahî vahiylerin ilk tan›klar› özellik-
                 le de ilk han›m muhataplar›, Kur’an’›n ilk han›m tan›klar› ve bu
                 hayatlar›n vahiyle nas›l infla edildi¤idir.
                 Vahiy, Yüce Allah’›n varl›k âlemine lütfetti¤i özel bir nimetidir.
                 Vahiy, Rahman’›n bütün varl›klara f›tratlar›na uygun hareket et-
                 me yöntemini bildirme yolu, insanlarla ve varl›klarla konuflma
                 fleklidir. Bu sebeple vahyin muhatab› tüm âlemdir. Da¤lar, tafl-
                 lar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar...
                 Vahiy, tevhit sürecinde gelmifl bütün semavi dinlerin temelidir.
                 Vahiyler asla insanlar›n ve toplumlar›n hayat›na tepeden inme
                 bir flekilde müdahale etmez. ‹ndi¤i ortam›n flartlar›n›, insanla-
                 r›n ihtiyaçlar›n›, onlar›n dil ve kültürlerini de göz önünde tutan
                 ilahî müdahalelerdir.
                 Kur’an vahyi ise, ilahî kelam›n hayat veren dinamizminin Hz.
                 Peygamber’in tüm benli¤ini kuflatmas›d›r.
                 Kuran; akla, sa¤duyuya ve en asil insani duygulara sürekli bir
                 flekilde ça¤r›da bulunmakta, do¤rudan insana hitap etmekte-                 MAYIS 2010  32  SAYI: 233
                    D‹N VE SOSYAL HAYAT


dir. Bu Kerim Kitap bütün müminler için Allah’›n        tan ç›kard›¤› için, ne de önce kendisi daha son-
insana rahmetinin en mükemmel tezahürüdür.           ra da onun sebebiyle bütün kad›nlar u¤ursuz ve
                                günahkâr kabul edilmifltir. Bu, ‹slam’›n onayla-
Kur’an vahyi; kendisinden önce gelen ve ‹slam
                                yabilece¤i bir anlay›fl de¤ildir.
inanc›na göre en son ve en mükemmel flekline
‹slam’da ulaflan ilahî vahiyler zincirinin son hal-       Kur’an-› Kerim; “Kimse kimsenin günah›n› çek-
kas›d›r.                            mez.” derken, bu inanç ve düflünce deryas›nda
‹lahî vahiyler ba¤lamda karfl›m›za ç›kan ilk isim        Hz. Havva; insanl›k dedi¤imiz mefhumu yeryü-
peygamberler ailesine hay›rl› bireyler yetifltiren       züne tafl›yan bir köprü olmufltur.
ilahî vahyin önce cennette, sonra dünyada infla         Âdem ve Havva yaflamlar›yla ortaya koymufllar-
etti¤i insanl›k ailesinin ilk atas› ve ilk annesi Hz.     d›r ki; kad›n ve erkek yap›p ettikleri her fleyin bir
Âdem ve Havva’d›r. Kur’an-› Kerim’de bu isim-         bedeli oldu¤unu bilmelidir. Bu sorumluluk bilin-
ler ve yaflam serüvenleri birçok ayette flöyle zik-       ciyle s›n›r› nas›l ve nerede aflt›¤›n›n fark›ndal›¤›
redilir: Allah Teala Hz. Âdem ve Hz. Havva’y› ya-       içinde olmal›, aciz oldu¤unu, Yaratans›z bir hiç
ratarak;                            oldu¤unu; ancak O’na hakk›yla yönelip tövbe
“Ey Âdem, sen ve eflin cennete yerleflin. Orada         etti¤inde affedilece¤ini de bilmelidir.
diledi¤iniz gibi bol bol yiyin ama flu a¤aca yak-        Sonsuzlu¤un yenen yasak meyveyle de¤il, an-
laflmay›n yoksa zalimlerden olursunuz.” (Bakara,        cak Allah’›n rahmetiyle mümkün olaca¤›n› bil-
35; Âraf, 19) buyurmufl;                    melidir insanl›k. ‹nsanlar› bu rahmete erifltirmek
“...Ey Âdem, flüphesiz bu (‹blis) sen ve eflin için       için kutsal kitaplar›n, vahiylerin indirildi¤inin fark›-
bir düflmand›r. Sak›n sizi cennetten ç›karmas›n.        na varmal›d›r art›k.
Sonra mutsuz olursunuz.” (Taha, 117) diyerek de        Hz. Âdem ve Havva’dan sonra devam ede ge-
onlar› uyarm›flt›r.                       len vahiy sürecinde karfl›m›za ç›kan isimler ara-
Ama Âdem ve Havva kad›n ve erkek iyi niyetle          s›nda baz› han›mlar hem kutsal metinlerde hem
ve ebedî kulluk arzusu ile bir anl›k gafletle bu        de tarih sayfalar› aras›nda özellikle zikredilmek-
uyar›ya yeterince kulak veremeyince yasak ihlal        tedir. Vahiy ve tebli¤ sürecinde do¤rudan mü-
edilmifltir. Hemen akabinde piflmanl›kla Yara-          dahil olan, muhatap olan, bu süreçte kimi za-
dan’a;                             man insanl›k tarihi boyunca isimleri flerefle yâd
                                edilen, kimi zaman ise k›yamete kadar bu süre-
“Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. E¤er bizi
                                ce yapt›klar› olumsuz katk›larla kötü örnek ola-
ba¤›fllamaz ve bize ac›mazsan mutlaka ziyan
                                rak addedilen isimleri Kur’an da bize haber ver-
edenlerden oluruz.” (Âraf, 23) diye serzeniflte bu-
lunmufllard›r. Yüce Allah dualar›na icabet etmifl        mektedir. Çünkü Kur’an hem hayatlar› infla
ama yaflamlar›na yeryüzünde devam etmek flar-          eder, hem de gönülleri imar eder. Bazen de ib-
t›yla flöyle seslenmifltir:                   ret alal›m diye isimleri ihbar eder. Bu ba¤lamda
                                Tahrim suresinin son ayetleri oldukça düflündü-
“...Orada yaflayacaks›n›z, orada öleceksiniz ve         rücüdür: “Allah, ‹nkâr edenlere, Nuh’un kar›s› ile
oradan mahflere ç›kar›lacaks›n›z.” (Âraf, 25)          Lut’un kar›s›n› örnek gösterdi. Bu ikisi, kullar›-
‹flte vahyin bu ifadeleriyle Hz. Havva ve Hz.          m›zdan iki salih kiflinin nikâh› alt›nda bulunuyor-
Âdem, kad›n ve erkek birlikte hayat yolculuklar›-       lard›. Derken onlara hainlik ettiler de kocalar›, Al-
na bafllad›lar, birlikte yarat›larak, birlikte iman       lah’›n azab›ndan hiçbir fleyi onlardan savamad›.
ederek, birlikte hata yaparak, birlikte piflman         Onlara, “Haydi, atefle girenlerle beraber siz de
olup af dileyerek, sonuçta dünya yolculu¤una          girin!” denildi. (Tahrim, 10)
birlikte ç›karak... Allah’›n yeryüzündeki ilk halife-     ‹ki peygamber eflinin ihanetleri ve vahye bu yön-
leri olarak ve Allah’›n vahyini, dinini ilk kez tebli¤-    de etkileri k›yamete kadar her okuyan kimse için
le vazifeli olarak...                     son derece ibret vericidir. Ayetin devam›nda ise
Bize sunulan sahih ö¤retilere göre ne Hz. Hav-         insanl›¤a olumlu örnek olarak sunulan iki özel
va, Hz. Âdem’in kaburga kemi¤inden yarat›lm›fl,         örnek han›mdan bahsedilmektedir. Bu olumlu
ne fleytana ilk inanan, ne de Hz. Âdem’i isyan         iki örnekten önce vahiy ve tebli¤ sürecinde ismi-
ettiren o olmufltur. Ne de Tevrat’taki ö¤retilere        ni zikretmekten mutluluk duyaca¤›m›z bir di¤er
binaen Hz. Âdem’i kand›rd›¤› için, erkekleri bafl-       ismi hay›rla yad etmek yerinde olacakt›r.


                      MAYIS 2010   33  SAYI: 233
                   D‹N VE SOSYAL HAYAT


Hz. Hacer                         vun’la evlidir. Âsiye’nin ise kalbi tüm uydurma
                              tanr›lara kapal›d›r. Firavun insanl›¤›ndan uzak-
Bu mümtaz flahsiyet; Hz. ‹brahim’in efli Hz. Ha-
                              laflt›kça Âsiye de Firavun’dan uzaklafl›r. Fira-
cer’dir. Hz. ‹smail’in sevgili annesi... Köle iken
                              vun’un gördü¤ü bir rüya sebebiyle do¤an bütün
peygamber annesi olma flerefine eriflen, yeni bir
                              erkek çocuklar› öldürme plan› ac›mas›zca uygu-
ümmetin temelini atma vazifesi gibi büyük bir
                                 lan›rken, tam da burada iki han›m›n yolla-
vazifeyi Hz. ‹brahim’le birlikte üstle-
                                     r› kesiflir. Biri ‹mran’›n kar›s›, di¤eri
nen, yeni do¤mufl evlad› ‹smail
                                        Firavun’un kar›s›. Biri yavrusu-
ile Allah’›n emri gere¤i ›ss›z
                                          nu kurtarmak için ilahî vah-
Mekke topraklar›nda ya-
                                           ye boyun e¤erek bir
payaln›z kalan, yavru-
                                             sand›k içerisinde onu
suna su aramak için
                                              Nil’in coflkun sular›-
kofltu¤u iki müba-
                                               na b›rak›rken, di-
rek tepe o gün-
                                                ¤eri nehrin k›y›s›n-
den bu yana
                                                dan bu kutlu
Müslümanlar›n
                                                 emaneti    al›p
ibadet    fliar›
                                                 ba¤r›na basm›fl-
olan Hz. Ha-
                                                 t›r.
cer... Bir riva-
yete göre; si-                                          Gün gelir, bu
yahî bir köle                                          kutlu emanet Al-
kad›n iken vahiy                                        lah’›n peygambe-
sürecine ve teb-                                        ri Hz. Musa olarak
li¤e olan bu katk›-                                     elindeki asas›yla di-
s›ndan dolay› âdeta                                    kilir Firavun’un karfl›-
ödüllenerek    Kâ-                                  s›na, onu tanr›l›k iddi-
be’nin gölgesinde Hicr-                                as›ndan vazgeçip âlem-
i ‹smail’e defnedilen Hz.                             lerin Rabbine kul olmaya
Hacer... K›yamete kadar ora-                          davet etmek için. Ama bu da-
da tavaf edip iki rekât na-                           vet Firavun’un hiddetini art›r›r-
maz k›lmak için birbiriyle ya-                         ken icabet eden Hz. Âsiye
r›flan kad›n erkek tüm Müs-                           olur ve art›k y›llard›r saklad›¤›
lümanlar›n dualarla yad etti-       Âdem ve Havva             iman›n› izhar eder. “Ben de
¤i Hz. Hacer... Bu han›me-                           Musa’n›n Rabbine inan›yo-
                     yaflamlar›yla ortaya
fendiyi hay›rlarla yad eder-                          rum.”
ken Kur’an’›n bize haber         koymufllard›r ki;
                                        En yak›n›ndan gelen bu ihanet
verdi¤i olumlu örnekleri bir   kad›n ve erkek yap›p ettikleri        Firavun’u ç›ld›rtmaya yetmifl-
kez daha hat›rlayal›m:      her fleyin bir bedeli oldu¤unu         tir. Hz. Âsiye’yi k›zg›n güneflin
Hz. Âsiye                   bilmelidir.           alt›nda kaz›klara ba¤latarak
                                        iflkence ettirirken, Hz. Âsiye
Bunlardan ilki; Firavun’un      Bu sorumluluk bilinciyle
                                        ise “Rabbim bana kat›nda,
kar›s› Hz. Âsiye sahip oldu-     s›n›r› nas›l ve nerede aflt›¤›-      cennette bir ev yap. Beni Fira-
¤u her türlü dünyal›¤›, Al-
lah’a iman ve cennete karfl›-
                  n›n fark›ndal›¤› içinde olmal›,      vun ve onun yapt›¤› ifllerden
                      aciz oldu¤unu,           koru ve beni zalimler toplulu-
l›k elinin tersiyle iten, ismiyle
                                        ¤undan kurtar.” (Tahrim, 11) di-
müsemma, zulmün her tür-      Yaratans›z bir hiç oldu¤unu;        ye dua etmektedir. Hz. Musa
lüsüne karfl› isyan eden ve
                  ancak O’na hakk›yla yönelip        da “Ey Allah’›m. O benim an-
en a¤›r flekilde s›k›nt›ya, ezi-
                      tövbe etti¤inde          nemdir, yard›m et! Bu müba-
yete maruz kalan Hz. Âsiye.
                                        rek kad›na bu iflkencelerin
M›s›r’›n güzel yüzlü güzel         affedilece¤ini de          ac›s›n› duyurma.” diye yakar-
huylu Âsiye’si ne yaz›k ki           bilmelidir.           maktad›r.
tanr›l›k iddias› güden Fira-


                     MAYIS 2010  34  SAYI: 233
                   D‹N VE SOSYAL HAYAT


Hz. Âsiye art›k baflka bir          Sonsuzlu¤un             yem’in annesinden.
âlemdedir. Rabbi duas›na
                  yenen yasak meyveyle de¤il,          Hz. Hanne’nin yapt›¤› sade-
icabet etmifl ve ona cennette
                                          ce evlad›n› Rabbinin hizme-
bir köflk haz›rlam›flt›r, Hz. Âsi-   ancak Allah’›n rahmetiyle
                                          tine vermek de¤ildi. Kad›n›
ye bunu seyrederken melek-        mümkün olaca¤›n›             afla¤›layan, hor gören, asla
ler gelip onu ebedî makam›na
                     bilmelidir insanl›k.           ibadethanelere sokmayan
götürmek isterler. Onun son
                                          bir gelene¤i kökünden sars-
sözü ise “La ilahe illallah’’    ‹nsanlar› bu rahmete erifltir-
                                          mak ve de¤ifltirmekti. Elbet-
olur.                 mek için kutsal kitaplar›n,         te bu görev Allah taraf›ndan
Hz. Musa’n›n annesi          vahiylerin indirildi¤inin          ona, yani bir kad›na verilmifl-
                    fark›na varmal›d›r art›k.          ti ve onun yapt›¤› ilahî vahyin
Hz. Âsiye’yi hay›rla yad eder-
                                          infla etmek istedi¤i anlay›fla
ken Hz. Musa’n›n annesini
                                          cesurca bir katk› idi. Vahyin
tekrar hat›rlayal›m ki o imti-
                              ve tebli¤in sadece sözlü bir biçimiyle de¤il, biz-
hanlar›n en büyü¤ü ile evlad› ile imtihan olan ve
                              zat fiili olarak bir kad›n›n ve k›z evlad›n›n hayat-
bu imtihan› baflar›yla geçen yürekli, cesur ve ör-
                              lar›yla ortaya koyduklar› bir katk›yd› bu.
nek bir han›mefendidir. Allah öyle emretti¤i için
yani vahyin gere¤i olarak, gözünü k›rpmadan         Hz. Meryem
yeni do¤an yavrusunu bir sepete koyup azg›n         Yerleflmifl köklü gelene¤i de¤ifltiren, Rabbinin
sulara b›rakacak kadar sa¤lam imanl›, yürekli,       mescidinde kendini hizmete adayan ve daha
bir han›m. Daha sonra kendi öz evlad›na yaban-       sonra Hz. ‹sa gibi büyük bir peygambere anne
c› bir sütanne olarak bak›c›l›k yapan, Firavun’un      olma flerefine nail olan isim ise Hz. Meryem’dir.
saray›nda büyük bir imtihana maruz kalan ama        Tahrim suresi on ikinci ayette Allah Teala onu
Allah Teala’n›n omzuna yükledi¤i bu a¤›r yükü        flöyle zikreder:
O’nun izniyle cesurca tafl›yan mübarek bir ha-
n›m.                            “Allah, bir de iffetini sapasa¤lam koruyan ve bi-
                              zim de kendisine ruhumuzdan üfledi¤imiz, Rab-
Korkmadan, sinmeden, köflesinde inzivaya çe-         binin kelimelerini ve kitaplar›n› do¤rulayan ‹mran
kilmeyen, toplumun insani ve ahlaki olmayan         k›z› Meryem’i de (inananlara) örnek gösterdi. O
de¤er yarg›lar›na karfl› y›lmadan mücadele eden       itaat edenlerdendi.” (Tahrim, 12)
bir han›m. Hz. Musa gibi ismi Kur’an’da zikredi-
len, yüce bir peygamberi yetifltiren, tebli¤ vazi-      Yine Meryem Suresi 16-35. ve Enbiya suresi;
fesinde ona destek olan, hayat› ilmek ilmek va-       91. ayetlerde onun iffetli hayat› gözler önüne se-
hiyle dokunan eflsiz bir anne.                rilmektedir.

Zikredilen olumlu ikinci örne¤e geçmeden, onu        Hz. Meryem, kad›nl›¤a sab›r, sebat, feragat, iyi
yetifltiren, Allah yoluna adayan bir baflka ismi       huy, teslimiyet, iman ve fluur ekleyen idol kad›n-
Kur’an bize haber vermektedir.               lardand›r. Hz. Meryem göstermektedir ki;

Hz. Hanne                          Kad›n da saf ve temiz olabilir,

‹mran’›n ailesi olarak zikredilen Hz. Meryem’in       Kad›n da her türlü küçük hesaplardan s›yr›larak
annesi Hz. Hanne. Ayetlerde; “Hani, ‹mran’›n        kendisini hak bir vazifeye adayabilir,
kar›s›, ‘Rabbim! Karn›mdaki çocu¤u s›rf sana        ‹yi bir örnek flahsiyet ve toplumdaki yanl›fl
hizmet etmek üzere adad›m. Benden kabul et.         inançlar› temelinden söküp atacak kadar iradeli
fiüphesiz sen hakk›yla iflitensin, hakk›yla bilen-      ve güçlü olabilir. Yeter ki vahye kulak versin,
sin.’ demiflti. Onu do¤urunca, ‘Rabbim!’ dedi,        vahyin kendisini ad›m ad›m inflas›na izin versin.
‘Onu k›z do¤urdum.’ -Oysa Allah onun ne do-
                              Bugün, insanl›k tarihine iffeti ile damgas›n› vu-
¤urdu¤unu daha iyi bilir- ‘Erkek, k›z gibi de¤ildir.
                              ran, vahiyle hayat› ilmek ilmek dokunan, ismi
Ona Meryem ad›n› verdim. Onu ve soyunu ko-
                              Kur’an’da bir sureye ad olan Hz. Meryem’i yeni-
vulmufl fleytandan senin korumana b›rak›yo-
                              den okumaya, anlamaya, onun Allah yolundaki
rum.’ Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir flekil-
                              mücadelesini ibret nazar› ile irdelemeye ihtiyac›-
de kabul buyurdu ve onu güzel bir flekilde yetifl-
                              m›z var.
tirdi.” (Al-i ‹mrân, 35-37) diye bahsedilir Hz. Mer-


                     MAYIS 2010  35  SAYI: 233
        A‹LE
       Ayla Abak
Çocuklarla büyümek
                      Gün geçtikçe tükenen
                      tek sermayemiz
                      “zaman”a en zengin
                      biçimde sahip olan
                      çocuklar, yoksul kelimel-
                      erle dolafl›yor
                      etraf›m›zda. Sahip olduk-
                      lar› temiz güç, her geçen
                      gün durgun bir suyun
                      kirlenmesi gibi kirleniy-
                      or. Bu suyu, hafifçe dal-
                      galand›r›p k›y›lar›n›
                      titreten halkalar yaymas›
                      için ona küçük bir tafl
                      atmak gerek.

                  nsano¤lunda bilincin, ana karn›nda


               ‹   olufltu¤unu söyleyenler var. Fakat ana
                  karn›ndayken yavrunun hemen her çeflit
                  s›k›nt›dan uzak oldu¤u ve kendisinden
               büyümesi d›fl›nda hiçbir fley beklenmedi¤i
               bilinir. Onun a¤layarak gelifliyle bafllayan ve
               sonsuza tafl›yaca¤› malzemelerini toplad›¤›
               bu gezegendeki hayat› ise çok fley bekler
               ondan.
               ‹nsan, dünyaya att›¤› o mübarek ilk ad›m›yla
               tarihe geçmifl Hz. Âdem babam›z kadar
               kutlu bir flansa sahip de¤il. Kendini tan›mas›,
               Rabbine verdi¤i sözü hat›rlamas› gerekiyor.
               fieytana karfl› verece¤i mücadelede güçlü
               bir donan›ma sahip olmas› gerekiyor. Bütün
               bu gereklilikleri belki de ana karn›ndayken
               bafllat›lmas› gerekiyor.
               Maya süte, nas›l süt so¤uduktan sonra
               çal›namazsa, insana da maya ancak çocuk-
               luk ça¤›nda kat›labilir. Bir maya ancak bir
               çocukta en iyi flekilde tutar. K›vam›nda bir
               ruh, çocuklukta oluflmaya bafllar ancak.
               Kök, sadece en baflta sal›n›r topra¤a; son-


    MAYIS 2010  36  SAYI: 233
                          A‹LE


radan talihsizce büyümüfl bir a¤aç için daha
derine kök sal›p daha baflka, daha hür, daha
gümrah bir a¤aç olmak mümkün de¤ildir ne
yaz›k ki...
Çocuk deyip geçmemeli, onlarda kurtulufl gizli...
Var oluflundan mutluluk duyabilen, kar›ncay›
küçümsemeyen, a¤açlarla selamlaflt›¤› için
onun dallar›n› incitmeden meyvesini toplaya-
bilen ve büyüklerini sorular›yla yola getirebilen
bir çocuk hayal etmek çok zor de¤il.
Bunlar aram›zda yaflayan çocuklar. ‹flimiz için
kofltururken yan›ndan aceleyle geçti¤imiz ve
belki çarpt›¤›m›z o çocuk. Siz caddeden
arabayla geçerken kald›r›mda oturup size bakan
o çocuk. Okul da¤›l›rken kalabal›¤›n aras›nda        Çocuk, s›k›lan ruhumuzun henüz yorulmam›fl
gördü¤ünüz k›rm›z› bereli o çocuk. Hatta           masum tan›¤›, kederimizi yüzümüzden s›y›rmak
evinizde, küçük oyuncaklar›n› gizli bir köflede        zorunda b›rakan soru iflareti gibidir hayat›m›zda.
f›s›lt›yla konuflturan o çocuk. Gözlerini iri iri aç›p    Görülmeyenden, kendi bakt›¤› yerin doldurula-
ö¤renmeyi aç bir yavru kufl bak›fl›yla isteyen         maz bak›fl aç›s›yla görülen bir fley ç›karan
herhangi bir çocuk. Kendi etraf›nda kendince         dikkat...
dönüp, kendini iyice büyüyene kadar ele ver-
meyen, keflfedilemeyen bir gezegen gibi            Boyanmay› bekleyen parlak bir tuval, yerli yerine
çocuk...                           hemen konulmas› gereken de¤erli bir emanet...
                               Çocuklar fark›na iyice varamad›¤›m›z ve yerine
Gün geçtikçe tükenen tek sermayemiz             asla iyi konamayan bir emanet...
“zaman”a en zengin biçimde sahip olan çocuk-
lar, yoksul kelimelerle dolafl›yor etraf›m›zda.        Çok sözle daha güzelinin yaz›labilece¤i say-
Sahip olduklar› temiz güç, her geçen gün dur-        falar›n› kirletti¤imiz bir defter gibi bozup,
gun bir suyun kirlenmesi gibi kirleniyor. Bu suyu,      karmafl›klaflt›rd›¤›m›z fley, çocuk.
hafifçe dalgaland›r›p k›y›lar›n› titreten halkalar      Önce onlara verilir su, önce onlara sa¤l›k, önce
yaymas› için ona küçük bir tafl atmak gerek.         onlara emek... Her fley önce onlar için...
Onun zamanla, kendi k›y›s›ndan, kendili¤inden
buldu¤u bir yoldan küçük bir ça¤layan gibi ak›p       Onlar küçük avuçlar›n› aç›p dua etsinler diye.
coflmas›n› izlemek gerek. Onun bak›fl›yla bak-         Onlar küçük kovalar›yla büyük yang›nlar›
mak gerek dünyaya.                      söndürebilirler diye. Bu büyük orkestran›n içinde
                               kendi kavallar›n›n yal›n sesini yükseltsinler ve
Çocuklarda kendini dille d›flar› vuramayan; fakat
                               çarp›k na¤meleri de¤ifltirsinler diye. Ç›k›p da her
çok kuvvetli ve çok saf olan o iç bak›fl, her fleyi
                               fleyi bildi¤ini sanan kral›n ç›plak oldu¤unu kork-
gözden geçirmemizi sa¤lar. Hayret ederiz
                               madan söyleyebilsinler diye. Su kuyusuna, tafl
onlar›n bak›fl›yla. Soramad›¤›m›z sorular› sorar›z
                               avlusuna, a¤aç sevgili tepesine dönsün, kay-
hayata.
                               bolanlar yitik kutusundan ç›ks›n diye. Atefli
Onlar›; dal›p gittikleri bofl arsan›n içinden, iki      odunuyla buluflturmak, kirlenmifl alt›n› tavas›nda
yan› arabalarla dolu, dar sokak içlerinde top        eritmek için.
oynamaktan bazen çekip ç›karmal›. Bafl›n›
                               Biz çocu¤u, çocuk bizi, gerçekle karfl›laflt›r›yor;
kald›r›p gö¤e bakmas›n› istemeli ondan, s›k s›k
                               hayat›n serüveni yenerek ve yenilerek sürüyor.
gö¤ü görmesini istemeli. Gö¤ü hep fark etmeli
                               Umut hiç tükenmiyor, içimizde bir flark› sussa
çocuk.
                               di¤eri bafll›yor, suyu hiç kaybetmiyoruz.
Çocuk, rüzgâr› eksik olmayan çölde oradan
                               Sudan ve gökyüzünden uzaklaflmadan, ac› çek-
oraya savrulan s›radan bir kum tanesinin bütün
çölü haber vermesi gibi anlafl›ld›kça insan› anla-      mekten korkmadan ve ac›ya al›flarak büyüyoruz
tan gizli bir hazinedir.                   çocuklarla...


                     MAYIS 2010  37  SAYI: 233
                      A‹LE
                   Kamil Ertekin
                   Uzman Psikolog
S›nav kayg›s›
                             niversite s›nav› özellikle ülkemizde

                         Ü
Normal düzeydeki bir kayg› kifliye, is-
tek duyma, karar alma, al›nan kararlar          meslek seçimini ifade etmesi nedeniy-
do¤rultusunda enerji üretme ve bu            le pek çok ö¤renci için gelece¤i belir-
enerjiyi kullanarak performans›n› yük-      leyecek dönüm noktas› anlam›na gelmektedir.
seltme aç›s›ndan yard›mc› olur. Ancak       Dönüm noktas›nda olmak, her yafl grubunda
yaflanan kayg› çok yo¤un ise, kiflinin,       oldu¤u gibi üniversite s›nav›na giren ö¤renci
enerjisini verimli bir biçimde kullanma-     grubunda da kayg› oluflturabilir.
s›, dikkatini ve gücünü yapaca¤› ifle       Bu dönemde ö¤rencilerin kendilerine ve çev-
yönlendirmesi engellenir. Kifli potansi-      relerine sorduklar› bafll›ca sorular; nas›l bir bö-
yelini tümüyle kullanamaz ve istenen       lümde ve nas›l bir üniversitede okumak istiyo-
performansa eriflemez.               rum, bu iste¤ime ne düzeyde ulaflabilece¤im,
                         ya bütün çal›flmalar›m›n karfl›l›¤›n› alamazsam
                         ya üniversite s›nav›nda istedi¤im yeri kazana-
                         mazsam ya da hiçbir yeri kazanamazsam ben
                         ne yapaca¤›m? Ailemin, ö¤retmenlerimin ve
                         arkadafllar›m›n yüzüne nas›l bakaca¤›m? Ya
                         arkadafllar›mdan düflük puanl› bir yeri kazan›r-
                         sam ne yapaca¤›m, gibi sorulard›r.
                         Sorulan bütün bu sorular ö¤renciler üzerinde
                         kayg› düzeyini art›r›c› etki yapar. Kayg›, kiflinin
                         bir uyaranla karfl› karfl›ya kald›¤›nda yaflad›¤›,
                         bedensel, duygusal ve zihinsel de¤iflimlerle
                         kendini gösteren bir uyar›lm›fll›k durumudur.
                         Kayg› belli bir düzeyde olmak flart› ile gerekli
                         ve yararl›d›r. Her duygu gibi kayg› da kiflinin,
                         yaflam›n› sürdürebilmesi ve yaflamdan doyum
                         alabilmesi için gereklidir. Normal düzeydeki bir
                         kayg› kifliye, istek duyma, karar alma, al›nan
                         kararlar do¤rultusunda enerji üretme ve bu
                         enerjiyi kullanarak performans›n› yükseltme
                         aç›s›ndan yard›mc› olur. Ancak yaflanan kayg›
                         çok yo¤un ise, kiflinin, enerjisini verimli bir bi-
                         çimde kullanmas›, dikkatini ve gücünü yapa-
                         ca¤› ifle yönlendirmesi engellenir. Kifli potansi-
                         yelini tümüyle kullanamaz ve istenen perfor-
                         mansa eriflemez.


                MAYIS 2010  38  SAYI: 233
                           A‹LE


S›nav kayg›s› nedir?                                     • Kendinizle olan iç
S›nav öncesinde ö¤-                                     konuflmalar›n›z›n far-
renilen bilginin, s›nav                                   k›nda olun.
s›ras›nda etkili bir bi-                                   • Kayg›n›z› ölçün ve
çimde kullan›lmas›na                                     nerelerde yükseliyor,
engel olan ve baflar›-                                    fark›na var›n.
n›n düflmesine yol                                      • Dikkatinizi baflka bir
açan yo¤un kayg›ya                                      yöne çekin.
s›nav kayg›s› denir.                                     • Do¤ru nefes alma ve
S›nav kayg›s›n›n belir-                                   gevfleme tekniklerini
tileri nelerdir?                                       uygulay›n.
S›navla ilgili konularda                                   • S›navda kolay, u¤ra-
yo¤unlaflma, düflün-                                      fl›l›rsa yap›labilir ve zor
me ve hat›rlamada                                      sorular vard›r ve bu
güçlük, gerginlik ve                                     de¤erlendirme mutla-
huzursuzluk    hissi,                                  ka sizin için kolay, si-
okuma ve anlama ye-                                     zin için yap›labilir ve
tilerinde güçlük, s›na-                                   sizin için zor sorular
va girmekten kaç›n-                                     olmal›d›r.
ma, ailesinin ve ö¤ret-                                  • Cevapland›rmaya si-
menlerinin beklentileri-                                 zin için kolay olan so-
ni karfl›layamayaca¤›n›                                  rulardan bafllay›n ve
düflünme, arkadaflla-                                    sizin için yap›labilir
r›n›n aras›nda rezil ola-                                 olanlar› daha sonraya
ca¤›n› düflünme s›nav kayg›s› yaflayan gençlerin         b›rak›n ve en son sizin için zor olanlar› yap›n.
temel kayg›lar›d›r.                      • Kayg›l› iç konuflmalar gelece¤e yöneliktir ve
Hissedilen fizyolojik belirtiler nelerdir?           genelde felaketi öngörür.
Çarp›nt›lar, düzensiz kalp at›fllar›, düzensiz solu-      “Ya ......” ile bafllay›p facia ile biter...
num, hava açl›¤›, ellerde titreme, vücutta atefl        “Ya bildiklerimi unutursam?”
basmas› hissi, bafl a¤r›s› ve dönmesi, bay›lma,         “Ya insanlar benim aptal oldu¤umu düflünür-
beyni boflalm›fl hissi, kas yorgunluklar›, uyuflma,        se?”
titremeler, mide bulant›s›, kusma iste¤i, s›k idra-
                                “Ya baflar›l› olamazsam?”
ra ç›kma, h›zl› ba¤›rsak hareketi s›nav kayg›s›n-
da hissedilen önemli belirtilerdir.              gibi...
Anlat›lan özellikleri ile s›nav kayg›s› birçok ö¤-       • Kayg›l› düflüncelerin yerine alternatif düflünce
renci için akademik yaflamlar›nda ciddi bir prob-        üretme
lemdir. Ö¤rencilerin yaklafl›k % 18’inin akade-         “Di¤er ö¤renciler de gergin ve telafll›.”
mik baflar›lar›, bu ö¤rencilerin yüksek kayg› dü-        “Elimden gelenin en iyisini yapabilirim, yeterince
zeylerinden olumsuz etkilenmektedir.              haz›rland›m.”
Böyle durumlarda kullanaca¤›m›z baz› yöntem-          “Duygular›m kontrolüm alt›nda, baflarabilirim.”
ler kayg›n›n bafla ç›k›labilir düzeye inmesi için bi-      “Tak›ld›¤›m yerler olabilir, bilenlere soraca¤›m ve
ze yard›mc› olabilir. S›nav kayg›s› ile bafl etme        yard›m alaca¤›m.”
çal›flmalar› bireysel olarak da grup çal›flmas›
                                “Di¤er ö¤renciler kadar iyi olmasam da elimden
olarak da uygulanabilmektedir.
                                geleni yaparak ilerledi¤imi ve daha iyi oldu¤umu
S›nav kayg›s›yla bafla ç›kmak için yap›labilecek-        gösterece¤im.”
ler:                              • Düflüncelerimin duygular›m› nas›l etkiledi¤ini
• S›nava sizin için kolay olan sorulardan baflla-        bulabilirim.
y›n.


                       MAYIS 2010  39  SAYI: 233
       Doç. Dr. ‹brahim Hilmi Karsl›
       Din ‹flleri Yüksek Kurulu Üyesi
      Tebli¤ sorumlulu¤umuzu ne
        zaman üstlenece¤iz?
      (Rasulüm!) Onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendine k›yacaks›n!
      (fiu’arâ, 3)
      Sorumluluk, s›radan insan için söz konusu oldu¤unda, normal bir duyguyu, ahlaki bir vas-
      f› anlat›r. Ancak, bir peygamberin sorumlulu¤undan bahsedildi¤inde, çok istisnai bir kav-
      ram üzerinde konufltu¤umuzun bilinmesi gerekir. Çünkü bu, di¤er insanlar›n tecrübe et-
      tikleri, dolay›s›yla kavrayabilecekleri bir durum de¤ildir. Öznel, yani nebevî akla ait özel bir
      durumdur. Nas›l ki, nübüvvetin gerçek mahiyeti, Allah’la peygamber aras›nda bir s›r ise,
      nübüvvet sorumlulu¤unun deruni boyutlar› da bizim aç›m›zdan bir s›rd›r, yani gerekti¤i fle-
      kilde onu anlamam›z mümkün de¤ildir.
      Bu anlamda, peygamberlerin yaln›z kald›klar›n› da söyleyebiliriz. Onlar›n derdini gerçek
      manada anlayabilecek, onlarla empati/duygudafll›k kurabilecek kimseler yoktur. Zira bir
      peygamberin zihin dünyas›n› yine bir peygamberden baflkas› anlayamaz. Di¤er insanlar,
      onlar› sadece anlar gibi, hisseder gibi olurlar. Ancak Kur’an ve hadis, Hz. Peygamber’in
      flahs›nda bu duyguya dair baz› bilgileri bizlere vermektedir. Bu bilgiler, âdeta onun iç dün-
      yas›na aç›lan pencerelerdir. ‹nsanlar› erdem ve fazilet ufkuna tafl›yan bir flahsiyetin, içsel
      hayat›n› ortaya koymak aç›s›ndan bunlar son derece önemlidir. Yine insanl›k çap›nda böy-
      le bir dava adam›n› var eden içsel dinamikleri görmek aç›s›ndan, bunlar dikkat çekicidir.
      Peki, peygamberin sorumlulu¤unun kayna¤› ne idi? Kur’an’a bakt›¤›m›zda, vahyin ona ilka
Bir Konu
      edilen “a¤›r bir söz” olarak nitelendirildi¤ini görürüz. (Müzzemmil, 5) Çünkü hem Allah’tan te-
Bir Ayet  lakki edilmesinde, hem de getirdi¤i sorumluluklar yönüyle peygamber için çok ciddi zorluk-
      lara sebep olmufltur. Bu aç›dan, ‘‹nsan›n yüklendi¤i görevler aras›nda, peygamberlikten
      daha a¤›r olan› yoktur’ dersek, her halde mübala¤a etmifl olmay›z. Nitekim bu olgu, ‹nflirâh
      suresinde “Hz. Peygamber’in kemiklerini çat›rdatan yük.” olarak nitelendirilir. (‹nflirâh, 3)
      Bu ifadeler, nübüvvet görevinin ne denli a¤›r ve yorucu oldu¤unu, gayet güzel aç›klamak-
      tad›r. Hz. Peygamber, özellikle risaletin bafllang›c›nda bu zor sorumlulu¤u yerine getirip
      getiremeyece¤i konusunda tereddütler yaflad›. Çünkü o, nübüvvetin ne demek oldu¤unu
      erken fark etti. Baflar›s›z olma ihtimalini düflündükçe âdeta dehflete düflüyordu. Hayat›
      boyunca da bu metafizik gerilim devam etti. Çilelere katland›, mübarek ruhu ac› ile k›vran-
      d›. Nitekim sahip oldu¤u bu ruh hali sebebiyle, birçok defalar ilahî uyar›lara maruz kald›.
      fiu’arâ, 3, bunlardan biridir. “Ey Rasulüm! ‹nanm›yorlar diye üzüntünden neredeyse ken-
      dini helak edeceksin.” Sorumluluk duygusunun, bir peygamberde hangi boyutlara vard›-
      ¤›n› görmek aç›s›ndan bu ifadeler dikkat çekicidir. Çünkü “kendini helakten, yok etmek-
      ten” bahsedilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber’in bizzat kendisi, çekti¤i çileleri flu flekilde
      itiraf eder: “Beni Hûd suresi ve benzerleri ihtiyarlatt›.” Hangi ayetin buna sebep oldu¤u
      kendisine sorulunca, “O halde, sana emredildi¤i üzere dosdo¤ru ol…” (Hûd, 112) ayetine
      iflaret eder.
      Peygamberimizdeki nübüvvet ahlâk›n›n en önemli özelliklerinden biri, ›srar ve devaml›l›kt›.


                    MAYIS 2010  40  SAYI: 233
Aksi takdirde, netice almas› da zaten zor olurdu. Nitekim o, küfrün baz› ileri gelenlerinin
kap›s›n› defalarca çald›, onlara daveti götürme konusunda durmadan dinlenmeden çal›fl-
t›. ‹nsanlar›n hidayeti konusunda o kadar ifltiyakl› idi ki, bazen karfl›s›ndaki insanlar› ner-
deyse bunaltacak duruma geliyordu. Yetifltirdi¤i ashab›n, dini tebli¤ konusunda ne denli
gayret içerisinde oldu¤unu biliyoruz. Çünkü onlar insanlara tevhidin diriltici mesaj›n› ulafl-
t›rabilmek için binlerce kilometre kat ettiler, ülke ülke, diyar diyar dolaflt›lar. Çünkü tebli¤-
siz ve davetsiz geçirilen her an› bir vebal olarak görüyorlard›. Ashab›n durumu bu oldu¤u-
na göre, her fleyi kendisinden talim ettikleri peygamberin tebli¤ konusunda ne denli gay-
ret içerisinde oldu¤u elbetteki daha iyi anlafl›lacakt›r.
Peygamberimizdeki sorumlulu¤un temel dinamiklerinden biri de, son derece flefkatli ve
ac›yan bir kalbe sahip olmas›yd›. ‹nsanlar›n küfürde ›srar etmeleri, âdeta bunalmas›na se-
bep oluyordu. Çünkü o, inkâr›n dünyevi ve uhrevi ne vahim sonuçlar do¤uraca¤›n› çok iyi
biliyordu. Asl›nda tebli¤ini yapar gerisine kar›flmayabilirdi. Zaten, kendisinden de bu isten-
miyor muydu? Dolay›s›yla “Ne haliniz varsa görün” diyebilirdi. Ama böyle yapmad›, daha
do¤rusu yapamad›. Defalarca uyar›lmas›na ra¤men, bu arzusunu kontrol alt›na alamad›.
Neden? Çünkü flefkat ve merhamet dolu gönlü, insanlar›n amellerinden do¤acak sonuca
bir türlü raz› olmuyordu.
Peygamberimizin sorumluluk duygusu çok farkl› bir noktadayd›. Çünkü o, insan›n göre-
mediklerini görebiliyordu. Zaten kendisi de bunu ifade etmiyor muydu? “Siz, benim bildik-
lerimi bilseniz, çok a¤lar az gülerdiniz.” Asl›nda o a¤lamad›, belki hep tebessüm etti. Ama
bir fley var ki, o, buruk bir hayat yaflad›, mahzun ve mükedder bir flekilde ömrünü geçir-
di. Aksini de zaten düflünemeyiz, çünkü insan› bekleyen gelecek, onun kadar hiç kimse-
yi tedirgin etmedi. fiirkin, günah›n ve isyan›n, insan için ne korkunç sonuçlar do¤uraca¤›-
n› ondan daha iyi bilen yoktu. Allah’a hesap vermenin ne anlama geldi¤ini o, çok iyi bili-
yordu. Dolay›s›yla insan›n sorumsuzlu¤u, hayat› ciddiye almay›fl›, aymazl›¤› kadar onun
uykular›n› kaç›ran, mübarek ruhunu ac›tan, k›vrand›ran baflka bir fley yoktu.
O, kul olarak sorumlulu¤unun fark›ndayd›. Çünkü göklerin, yerin ve da¤lar›n imtina etti¤i,
ancak insan›n yüklendi¤i “emanet”in ne demek oldu¤unu çok iyi biliyordu. Yine o, pey-
gamber olarak, sorumlulu¤unun tam idrakindeydi. Ümmetinin ak›betini, onun k›yamet gü-
nündeki ahvalini düflünüyordu. Mahflerde onlara flahitlik edecekti. ‹flte o sahneyi düflün-
dükçe, dehflete düflüyor, tir tir titriyordu. Çünkü o, müminlere, kendilerinden daha dost ve
daha yak›nd›. Nitekim bir defas›nda, ‹bn Mesud’a Kur’an okumas›n› söyler: O da, Nahl su-
resinde geçen ayeti okur: “Her ümmetin içinden kendilerine bir flahit getirece¤imiz, seni
de bu ümmete flahit olarak getirece¤imiz o günü, bir düflün!” (Nahl, 89) Ayet okununca, Hz.     Bir Konu
Peygamber kendisini tutamaz ve hüngür hüngür a¤lamaya bafllar. Çünkü mahflerde he-          Bir Ayet
sap vermek, ümmetine flahitlik yapmak onun hassas noktas›n› oluflturuyordu. Ayet de,
oraya dokununca, duygular›na hâkim olamam›fl ve a¤lam›flt›.
Hz. Peygamber, Veda Hutbesi’nde insanl›¤a son sözlerini söyledi. Verdi¤i mesajlardan
sonra da “Dikkat edin! Tebli¤ ettim mi? Ey Allah’›m Sen flahit ol!” ifadelerini tekrarlad›. As-
l›nda o hayat› boyunca bu soruyu kendine hep sordu. Allah’›n ayetlerini tebli¤ ettim mi?
Peygamberlik vazifemi yapt›m m›? ‹nsanl›¤a karfl› görevimi yerine getirdim mi? Bu endifle-
yi hep yaflad›. ‹nsanlar inkârda direndikçe, kendini hep sorumlu ve vebal alt›nda hissetti.
Belki de, flöyle bir de¤erlendirme yapabiliriz. Kendinden sonrakilerden onun fark› fludur:
O hep kendini sorumlu tuttu. Ancak ondan sonrakiler, olumsuz gidiflattan kendilerini de-
¤il, baflkalar›n› sorumlu tuttular.
K›saca söyleyecek olursak, Hz. Peygamber, âdeta insanl›¤a sorumlulu¤un ne demek ol-
du¤unu ö¤retmek için gelmiflti. Bu duygu, en ideal manada onun flahs›nda bizlere göste-
rilmiflti. Bu, Allah’a sorumluluktan bafllar, insanlara, di¤er canl›lara hatta cans›zlara var›n-
caya kadar uzan›r. O, davas›na odaklanm›fl, görevini bihakk›n yerine getirebilmek için dur-
madan dinlenmeden çal›flm›flt›. Böylece insanl›k için kendini feda etmenin ne demek ol-
du¤unu bize göstermiflti. Öyleyse ça¤›m›z müminleri olarak yüklendi¤imiz a¤›r sorumlulu-
¤un gereklerini bir defa daha yeniden düflünelim.


                      MAYIS 2010  41  SAYI: 233
      Prof. Dr. ‹. Hakk› Ünal
      Din ‹flleri Yüksek Kurulu Üyesi
               Arkadafl›n iyisi

  Ebu Muse’l-Efl’arî’ (r.a.)’nin nakletti¤ine göre Allah Rasulü (s.a.s.) flöyle buyur-
  mufltur: “Birlikte oldu¤un iyi arkadaflla kötü arkadafl, güzel koku tafl›yanla kö-
  rükçüye benzer. Güzel koku tafl›yan kimse, ya sana o kokudan verir veya sen
  sat›n al›rs›n ya da güzel kokusu sana ulafl›r. Körükçü ise ya (atefliyle) elbiseni
  yakar ya da kötü kokusu seni bulur.” (Buhârî, ez-Zebâih, 31)             Güzel bir benzetme ve yal›n bir anlat›mla insanlar›n birbirlerinden etkilen-
             meleri gerçe¤ini ifade eden bu hadis, her zaman iyilerle beraber olma ve
             kötülerden uzak durma tavsiyesini içeren Kur’an ayetleriyle tam bir uyum
             içindedir. Do¤rularla beraber olmam›z› emreden (Tevbe, 119), sonumuzun
             iyilerle birlikte olmas› duas›n› bize ö¤reten (Âl-i ‹mran, 193) Cenab-› Hak, mü-
             minleri b›rak›p kâfirleri dost edinmemizi de yasaklam›flt›r. (Nisâ, 144) Dost-
             luk kurulmas› istenmeyen kâfirlerin, “müminlerle din konusunda savaflan,
             onlar› yurtlar›ndan ç›karan ve ç›kar›lmalar›na destek verenler oldu¤u, böy-
             le davranmayanlara iyilik yapman›n ve adil davranman›n menedilmedi¤ini”
             (Mümtah›ne, 8-9) bildiren ayetler dikkate al›n›rsa, iyi insani iliflkiler ba¤lam›n-
             da bir münasebetin herkesle kurulabilece¤i anlafl›lmaktad›r. Dostluk ve
             arkadafll›k, do¤al insani iliflkilerin ötesinde bir samimiyeti gerektirdi¤in-
             den, böyle bir samimiyetin ancak ayn› inanç ve idealleri paylaflan kifliler
             aras›nda kurulabilece¤inde flüphe yoktur. Ancak, aç›klamaya çal›flt›¤›m›z
             hadis, ayn› inanca sahip olsalar bile, tutum ve davran›fllar›yla farkl› kutup-
             larda bulunan insanlar›n birbirlerini olumlu veya olumsuz flekilde etkileye-
             bilecekleri gerçe¤inden hareketle arkadafl seçimine dikkat çekmektedir.
             Bu durumda bize tavsiye edilen, iyi insanlarla birlikte olup onlardan olum-
             lu nitelikler kazanmak, kötü vas›flara sahip olanlardan uzak durarak onla-
             r›n olumsuz etkilerine maruz kalmamakt›r. “Üzüm üzüme baka baka ka-
             rar›r.” atasözünde ifade edildi¤i gibi, uzun süre bir arada bulunan kiflilerin
             birbirlerinden etkilenmeleri kaç›n›lmazd›r. Bu etkiyi daha vurgulu bir flekil-
             de ifade eden bir hadiste, “Kifli dostunun dini üzerinedir. Bu yüzden kimi
             dost edinece¤ine dikkat etsin.” buyrulmufltur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned,
             2/334.)
             Sevgili Peygamberimiz’in on dört as›r önce dile getirdi¤i bu gerçek bugün
Bir Hadis        de güncelli¤ini korumakta, hadis, birçok e¤itimcinin sayfalar dolusu bilgi-
Bir Yorum        lerle aç›klamaya çal›flt›¤› konuyu âdeta bir cümleyle özetlemektedir. Gü-
             nümüzde “çevre etkisi” bafll›¤› alt›nda ele al›nan bu konu özellikle çocuk-

                    MAYIS 2010  42  SAYI: 233
lar ve gençler için büyük önem tafl›maktad›r. Okul arkadafll›¤›yla bafllaya-
rak, hayat›n her safhas›nda devam eden dostluk ve arkadafll›k, nas›l bafl-           Bir Hadis
lad›ysa genellikle öyle sürmekte, bu yolla kazan›lan iyi veya kötü al›flkan-         Bir Yorum
l›klar kiflinin karakterinin bir parças›n› oluflturmaktad›r. Örne¤in kifli sigara-
ya ço¤u kez arkadafllar›na özenerek bafllamakta ve bazen hayat boyu sü-
ren bu al›flkanl›k onun sonunu haz›rlamaktad›r. ‹çki, uyuflturucu ve kumar
gibi daha zararl› al›flkanl›klar›n kayna¤›nda da arkadafl çevresi ön planda-
d›r. Bu yüzden, çocuklar›n arkadafl seçiminde ailelere düflen sorumlulu-
¤un büyük oldu¤u, e¤itimciler taraf›ndan sürekli dile getirilmektedir.
‹letiflimin alabildi¤ince yayg›nlaflt›¤› ve kolaylaflt›¤› günümüz dünyas›nda,
gerçek arkadafllar›n yerini alan sanal arkadafllar›n etkisi de göz ard› edile-
meyecek boyuttad›r. Örne¤in, dünyayla iletiflim kurdu¤umuz internette
yer alan faydal› siteler bize olumlu katk›lar sa¤larken, zararl› siteler, genç
dima¤lara, belki onlarca arkadafl›n verebilece¤i zarardan daha fazlas›n›
vermektedir. Özellikle ilkokul ça¤›ndan bafllayarak ergenlik dönemine ka-
dar geçen süre içerisinde, çocuklar›n arkadafl çevrelerine ve sanal dün-
yadaki tercihlerine dikkat etmek ve bu konuda onlara yard›mc› olmak ai-
leler için önemli bir sorumluluktur. Çünkü bu dönem, hem çocu¤un kiflili-
¤inin olufltu¤u hem de olumlu/olumsuz etkilerin en kolay nüfuz ederek ka-
l›c› hale geldi¤i bir devredir. Birçok aile, çevrenin olumsuz etkileriyle bafl
edemeyece¤i korkusuyla çocu¤unu ya dinî tahsil yapan ya da manevi ve
ahlaki de¤erlere a¤›rl›k veren okullara göndermektedir. Çünkü din ve
onun getirdi¤i ahlaki ilkeler insan› zararl› etkilerden koruyan en önemli gü-
vence olarak görülmektedir.
“Allah kat›nda arkadafllar›n en hay›rl›s› arkadafl›na hayr› dokunand›r.” (Tir-
mizi, Birr, 28) buyuran Allah Rasulü, arkadafl›na iyili¤i dokunan kimsenin
böylece kendisine de iyilik yapm›fl olaca¤›n› ifade etmektedir. Çünkü “Mü-
min müminin aynas›d›r.” (Ebû Davud, Edeb, 49) ‹yi olan insan kendi iyili¤ini ar-
kadafl›na yans›t›r. “‹yili¤in karfl›l›¤› ancak iyiliktir.” (Rahman, 60) ilahî hükmü
gere¤ince de ondan iyilikle mukabele görür. Mümin, “kendisi için istedi¤i-
ni kardefli için de isteyen” (Buhârî, ‹man, 6) kimse olarak, arkadafl›n›n iyili¤in-
den baflka bir fley düflünemez. O, arkadafl edinme ve dost kazanman›n
formülünü, “Kötülü¤ü en güzel biçimde sav, böylece aran›zda düflmanl›k
bulunan kimse s›ms›cak bir dost oluverir.” (Fuss›let, 34) buyuran Rabbinden
ö¤rendi¤i için bu konuda s›k›nt› çekmez. Zaten “müminin, kendisiyle ülfet
edilebilen, yani s›cak iliflki kurulabilen insan oldu¤u, bunu beceremeyen       Dostluk ve arka-
kimsede de hay›r olmad›¤›” bildirilmifltir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/400.)     dafll›k, do¤al insani
Dostluk ve arkadafll›kta önemli bir yeri olan sevgide ölçüyü kaç›rmak,        iliflkilerin ötesinde
dostlar›n birbirlerinin hatalar›n› görmelerine engel olabilir. Onun için, “Bir    bir samimiyeti ge-
fleye sevgin seni kör ve sa¤›r eder.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/194.) denil-    rektirdi¤inden,
mifl, hayat›n ak›fl› içinde geliflen olaylar›n bazen sevgileri nefrete, dostluk-    böyle bir samimi-
lar› düflmanl›¤a, dönüfltürdü¤ü gerçe¤inden hareketle de, “Sevdi¤ini öl-        yetin ancak ayn›
çülü sev, belki bir gün nefret etti¤in biri olur, nefretinde de ölçülü ol belki   inanç ve idealleri
bir gün sevdi¤in olur.” (Tirmizi, Birr, 60) buyrulmufltur.              paylaflan kifliler
Burada yorumlamaya çal›flt›¤›m›z hadis, arkadafl seçiminin ne kadar          aras›nda kurulabi-
önemli oldu¤unu göstermekte, bu konudaki tercihlerimizin kiflili¤imizi        lece¤inde flüphe
olumlu veya olumsuz yönde flekillendirece¤ine dikkat çekmektedir. “Arka-       yoktur.
dafl›n› söyle, sana kim oldu¤unu söyleyeyim.” sözü bu etkinin ne kadar de-
rin olabilece¤inin bir ifadesidir. Arkadafl seçimimiz, etkisi ve sonuçlar›yla,
ayn› zamanda, dünyadan ahirete uzanan bir tercihi de ifade etmektedir. Zi-
ra insan ahirette, “Kifli sevdi¤iyle beraberdir.” (Buhârî, Edeb, 96) hadisi uyar›n-
ca, ya sevdi¤iyle beraber olman›n mutlulu¤unu yaflayacak; ya da “yaz›k
bana! Keflke falancay› dost edinmeseydim.” (Furkan, 28) diye hay›flanacakt›r.

                      MAYIS 2010  43  SAYI: 233
         Dünden Bugüne Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›

                   Dr. Mehmet Bulut
                    D‹B / Uzman
          Tevhid-i Tedrisat ve
          Diyanet hizmetleri - I

Bilindi¤i gibi, Diyanet ‹flleri Reisli¤inin kuruluflunu öngören 429 say›l› kanunun kabul edildi¤i 3 Mart
1924’te TBMM’nde 430 say›l› “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ve 431 say›l› “Hilafetin ‹lgas›na ve Ha-
nedan-i Osmanî’nin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Ç›kart›lmas›na Dair Kanun” da kabul
edilmiflti. “3 Mart Devrimleri” olarak da an›lan bu üç kanunun ayn› gün içinde Meclis’te görüflülüp
yasalaflt›r›lm›fl olmas› kuflkusuz tesadüfî olamaz. Adlar›ndan da anlafl›laca¤› gibi her üçü de dinî
alan› ilgilendirmekteydi ve cumhuriyeti kuran neslin dinî alana iliflkin projelerinin sacaya¤›n› olufl-
turmaktayd›. Özellikle bu yaz›m›za konu olan Tevhid-i Tedrisat (Ö¤renim Birli¤i) yasas›, Cumhu-
riyet Döneminde din hizmetlerine eleman yetifltiren kurumlar›; yani meslekî din e¤itimini önemli öl-
çüde etkilemifl olmas› nedeniyle Diyanet hizmetleriyle de çok yak›ndan ilintilidir. Esasen genel an-
lamda e¤itim, özel anlamda da meslekî din e¤itimini ilgilendiren bu konuyu burada ele al›fl›m›z›n
nedeni de meselenin bu yönüdür.
Tevhid-i Tedrisat’›n âmir hükümlerinden de anlafl›laca¤› gibi bu yasada esas amaç, ülke genelin-
de temel e¤itimin tek elde toplanmas›, vatan evlad›na ayn› milli de¤erlerin aktar›lmas›yd›. Bunun
ötesinde yasa herhangi bir e¤itim kurumunun kapat›lmas›n› öngörmüyordu; ancak uygulamaya
öncelikle medreselerin kapat›lmas›yla bafllanm›fl, bu fiili durum da do¤al olarak tart›flmalara ne-
den olmufl, dönemin bir k›s›m ayd›nlar›n›n ve medrese mensuplar›n›n tepkisini çekmifltir. Haliyle
söz konusu kanun, kabul edildi¤i 1924’ten günümüze daha çok meslekî din e¤itimi kurumlar› sa-
y›lan medreseleri kapatan bir yasa olarak zihinlerde yer etmifltir. Çünkü “medrese” olarak adlan-
d›r›lan ve art› ve eksisiyle, hata ve sevab›yla yüzy›llar boyu varl›¤›n› sürdüren e¤itim kurumlar› böy-
lece tarihe kar›flm›fl oluyordu. Yerine ikame edilmeye çal›fl›lan kurumlar da uzun ömürlü olama-
y›nca Türkiye’de meslekî din e¤itimi alan›nda 25-30 y›l sürecek olan bir boflluk oluflmufl ve so-
nuçta din hizmetleri alan›nda ortaya ç›kan s›k›nt›lar belki bir yetmifl y›l belki de günümüze kadar
sürmüfltür. Bununla birlikte yine bu yasan›n e¤itim dünyam›za daha 1920’li y›llarda bir “‹mam ve
Hatip Mektebi”, bir “‹lahiyat Fakültesi” tecrübesi kazand›rm›fl oldu¤unu ve 1940’l›, 1950’li y›llarda
yeniden aç›lan ve varl›klar›n› günümüze kadar sürdüren ‹mam-Hatip okullar›n›n/liselerinin ve ‹lahi-
yat fakültelerinin aç›lmas›na da ayn› yasan›n, yasal dayanak oluflturdu¤unu hat›rlamam›z gerekir.
Bu yaz›m›z›n hedefi, konuya iliflkin tarihî malumat vermek ya da tarihe mal olmufl bu hadiseyi yar-
g›lamak de¤ildir; yukar›da da belirtildi¤i gibi meselenin Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n sundu¤u hiz-
metlere bakan yönü bizi ilgilendirmektedir. Ayr›ca kurum ve mensuplar› olarak hizmetlerimizi sa¤-                  MAYIS 2010  44  SAYI: 233
lam temeller üzerine bina edebilmemiz aç›s›ndan geçmifli bilmenin ve yaflanan tecrübelerden ya-
rarlanman›n bir gereklilik oldu¤u da unutulmamal›d›r.
Buna göre, Tevhid-i Tedrisat ve sonuçlar›na geçmeden önce Tevhid-i Tedrisata konu olmalar› aç›-
s›ndan medreseler hakk›nda -ki bu, kitapl›k çapta bir mevzudur- çok özet bilgi sunmay› faydal› bu-
luyorum. Ayr›ca, kapat›lan medreseler yerine ikame edilmek üzere 1924’te aç›lan ‹mam-Hatip
mektepleri ile ‹lahiyat fakülteleri ba¤lam›ndaki geliflmeleri ve son olarak din ö¤retiminin yap›lmad›-
¤› y›llardaki keyfiyeti özetlemeye çal›flaca¤›z. Bu kapsamda sunaca¤›m›z bilgilerin, Osmanl› döne-
minde ve Cumhuriyete takaddüm eden y›llarda din hizmetlileri nas›l yetifltirilip nas›l göreve getirili-
yorlard› sorular› için de baz› ipuçlar› verebilece¤ini umuyorum.
Özet olarak medreseler ve e¤itim
‹slam’›n bafllang›c›ndan hicri 5. yüzy›la (M. 12. yüzy›l) kadar, bilinen anlamda mektep ve medrese
ad›nda bir kuruma rastlanm›yor. Buna karfl›n ‹slam’›n bafllang›c›ndan itibaren mescitler/camiler ay-
n› zamanda e¤itim ve ö¤retim faaliyetlerinin de yap›ld›¤› mekânlar olmufltur. E¤itim ve ö¤retim fa-
aliyetlerinin kurumsallafl›p s›rf bu amaçlar için ayr› mekânlar oluflturuluncaya kadar bu faaliyetler,
cami ve mescitler yan›nda çeflitli ortamlarda gerçeklefltirilmifltir. E¤itim ö¤retim faaliyetleri için ayr›
ortamlar oluflturulduktan sonra da cami ve mescitlerin birer yayg›n din e¤itimi merkezi olma keyfi-
yeti günümüze kadar sürmüfltür.
“Medrese” ad›yla e¤itim kurumlar›n›n hicri 5. yüzy›l›n bafllar›nda oluflturuldu¤u tahmin ediliyor.
Meflhur Nizamiye Medresesini ilk medrese örne¤i olarak gösteren tarihçiler oldu¤u gibi bunu da-
ha öncelere götürenler de bulunmaktad›r.
Medrese denince ne akla gelmelidir?
Kuflkusuz medrese için tek bir tan›m yapmak, kapsam ve ifllevleri itibar›yla onu tek bir flablona s›¤-
d›rmak mümkün de¤ildir. Osmanl› örne¤ini göz önünde tutacak olursak; medrese, yerine göre bir
temel e¤itim kurumu, yerine göre bir yayg›n din e¤itimi kurumu, yerine göre bir mesleki din e¤itim
kurumu, yerine göre bir ‹slam ‹lahiyat Fakültesi, yerine göre bir üniversite ve yerine göre de temel
e¤itimden üniversiteye ve hatta lisansüstü e¤itime kadar bütün e¤itim aflamalar›n› içinde bar›nd›-
ran külli bir e¤itim düzene¤idir.
Yine medrese derken Nizamiye, Fatih, Süleymaniye, Sahn, ‹htisas, Darülhadis, Darülhilafe, ‹lmiye,
taflra medreseleri gibi medreseler akla gelece¤i gibi bir kasabada, bir köyde veya bir cami köfle-
sinde aç›lm›fl ve içinde bir Müslüman için gerekli asgari dinî bilgilerin ö¤retildi¤i mekânlar olarak da
anlafl›labilecektir. Buna göre, özellikle Osmanl› Devleti ba¤lam›nda düflünürsek, medrese için k›sa-
ca “e¤itim kurumlar›n›n genel ad›” demek san›r›m yanl›fl olmayacakt›r.
Di¤er ‹slam devletleri gibi Osmanl›lar da genel e¤itim sistemini medrese olarak flekillendirmiflti. Bu-
nun ilk ve en güzel örne¤i Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan kurulan Fatih medreseleridir. Bu med-
reselerin nizamnameleri Ali Kuflçu ve Molla Hüsrev baflta olmak üzere dönemin önde gelen ule-
mas› taraf›ndan haz›rlanm›flt›.
Fatih medreselerinin iptidai, tâli, âli ve ihtisas medreseleri olmak üzere dört k›sma ayr›ld›¤›n› görü-
yoruz. Bu e¤itim kademelerinden “Sahn-› Seman” bir üniversite, “Mûs›la” ad› verilen Tetimme bir
idadi (lise), Sahn-› Seman kampusu d›fl›nda infla edilen ‹ptida-i Dâhiller birer rüfltiye, ‹ptida-i Hariç-
ler ise birer ilkö¤retim konumundayd›.
Sahn medreseleri, Fatih Camii’nin iki yan›nda yer alan sekiz medreseden oluflmaktayd›. Bunlar
“Sahn-› Seman” olarak adland›r›lm›flt›r. Kuflkusuz bu medreselere girebilmek kolay de¤ildi. Önce-
likle bu medreselerin idadisi hükmünde olan medreselerde e¤itim görmek gerekiyordu. Bunlar,
Sahn medreselerine geçifli sa¤lad›¤› için “Mûs›la-i Sahn” olarak adland›r›lm›flt›r. Öngörülen dersle-                    MAYIS 2010  45  SAYI: 233
         Dünden Bugüne Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
ri tamamlay›p Sahn medresesinde bir “hücre (oda) sahibi” olma baflar›s›n› gösterenler art›k s›radan
bir ö¤renci de¤ildiler; aralar›nda ciddi araflt›rmalar yapan, hatta dikkate de¤er eserler telif edebilen
kifliler bulunabilmekteydi.
Sahn medreselerinde hücre sahibi kifliler “Muid” (asistan) olarak isimlendirilmiflti. Muidler, Sahn-›
Seman medreselerinin arkas›nda bulunan ve idadi konumunda bulunan “Tetimme” medresesinde
e¤itim gören ö¤rencilere ders de vermekteydiler.
Sahn-› Seman’da bir üniversite e¤itimi, bir ihtisaslaflma söz konusu oldu¤undan Mus›la’da e¤iti-
mini tamamlayanlar fler’î ve aklî ilimlerden hangi dalda uzmanlaflmak istiyorlarsa Sahn-› Seman’›n
o bölümüne giriyordu. Hâkimler, hekimler, mühendisler buralardan yetifliyordu.
Medreseden medreseye nakil ve hareket ederek belli bir tertip dâhilinde e¤itimlerini usulüne uygun
tamamlayanlar›n isimleri “Ceride-i Devlet”e kaydedilip “Kad›” olurlard›.
O dönemde “müderrislik rüûsu” da liyakatli kiflilere verilirdi; bunlar alt kademedeki bir medreseden
bafllayarak kademe kademe ilerliyorlard›.
Fatih, oluflturdu¤u bu e¤itim sistemiyle ‹stanbul’u bir dünya e¤itim merkezi konumuna kavufltur-
mufltu.
Fatih sonras› medreseler
Osmanl› Devletinin Fatih’ten sonraki dönemlerinde kuflkusuz yeni e¤itim yuvalar› oluflturuldu. Ka-
nuni Sultan Süleyman, Süleymaniye Camii civar›nda dört büyük medrese vücuda getirmiflti. Padi-
flah bunlar› harp akademisine kaynakl›k etmesi için matematik bilimleri e¤itimine tahsis etmiflti.
Süleymaniye’de bir de Darülhadis infla olunarak ihtisas için ayr›lm›flt›. Darülhadis müderrisi (profe-
sör), ilim yönüyle müderrislerin en önde geleni say›l›yordu. Baz› medreseler ise Süleymaniye’nin
idadisi konumunda oldu¤undan bunlara “Mûs›la-i Süleymaniye” ad› verilmiflti. ‹ptida-i Hariç ve ‹p-
tida-i Dâhil medreselerini tamamlayan bir ö¤renci fen, matematik, t›p gibi aklî ilimler tahsil edecek-
se Mûs›la-i Süleymaniye’ye (Süleymaniye Tetimmeleri); f›k›h, kelâm gibi fler’î ilimler tahsil edecek-
se Fatih Tetimmelerine girerdi. “Mülaz›m” unvan›yla kay›t alt›na girmek ancak tetimme mezunlar›
için geçerliydi.
Süleymaniye medreselerinin oluflumundan sonra medreselerin özel görevlerine nazaran müderris-
ler için hiyerarflik bir s›ralama getirilmifltir. 12 kademe itibar edilen bu s›ra flöyledir: ‹ptida-i Hariç,
Hareket-i Hariç, ‹ptida-i Dâhil, Hareket-i Dâhil, Mûs›la-i Sahn, Sahn-› Seman, ‹ptida-i Altm›fll›, Ha-
reket-i Altm›fll›, Mûs›la-i Süleymaniye, Havamis-i Süleymaniye, Süleymaniye, Dârülhadis.
Mûs›la-i Süleymaniye ve üstündekiler “Kibâr-› Müderrisin” olarak adland›r›lm›flt›r. Perflembe günle-
ri, müderrislerle fleyhülislam›n›n bulufltu¤u mutat günlerdi. Bu günlerde heyetçe fleyhülislam ziya-
ret edildi¤inde Dârülhadis müderrisi di¤er müderrislere baflkanl›k ederdi.
Medreselerde ö¤renim süreci
Medreselerin ihtiflaml› y›llar›nda, kendini bilim alan›nda gelifltirmek isteyen bir irfan yolcusu, baflka
bir ifade ile alan olarak kendisine bilimi seçmifl olan bir ö¤renci, öncelikle ulemadan bir zat›n “rah-
le-i tedrisine” dâhil olur. “Hariç Dersleri” diye adland›r›lan önbilimleri (mukeddemat-› ulûm ve fünû-
nu) ondan ö¤renir. Bu önbilgileri alan ö¤renciler, ilk ö¤retmenleri durumundaki bu kiflilerin özel
yönlendirmesiyle medrese hocalar›ndan (müderris) bir baflka zat›n e¤itim halkas›na verilerek “Dâ-
hil Dersleri” denilen yüksek bilimleri (ulûm-i âliye) al›r. Buradaki e¤itimini tamamlayan ö¤renci bir
üniversite konumundaki “Sahn” medresesine geçme hakk› elde ederdi. Görüldü¤ü gibi bu e¤itim
düzene¤inde sistem, s›n›f geçme de¤il ders geçme esas›na göre ifllemekteydi.
Medreselerde ihtisas sadece dinî ilimlerle s›n›rl› olmad›¤›ndan burada çeflitli ihtisas flubeleri bulun-                   MAYIS 2010  46  SAYI: 233
maktayd›. O zamanlar fler’î bilimler, sistematik derslerden bir bölüm olup di¤er fen bilimlerine de
ayn› derecede önem verilirdi. Mesleklerinde uzmanlaflm›fl tabipler, matematikçiler, astronomlar ye-
tifltirilerek müspet bilim alan›ndaki ihtiyaç da karfl›lanm›fl olurdu. K›sacas› halk›n âlimleri, fakihleri,
filozoflar› hep buradan ç›kard›; devlet idarecileri buralardan feyiz al›rlard›.
Medreselerde okul/s›n›f sistemine geçilmeden önce, her ö¤renci hocas›n› kendisi seçer ve be¤en-
di¤i hocan›n dersine devam ederdi. Buna göre hoca, talebenin nazar›nda maafll› bir memur, bir
ücretli de¤il, müflfik bir e¤itimci, bir hami, hatta bir baba konumundayd›. Bu yüzden hocas›ndan
ayr›lan ö¤renciye pek az rastlan›rd›. Hocan›n r›zas›n› almadan e¤itim amaçl› da olsa baflka bir ye-
re gitmezdi. Nitekim taflradan ‹stanbul’a tahsil için gelen ö¤renciler hocalar›n›n r›zas›n› alarak ge-
lirlerdi.
Eskiden, sistematik e¤itim veren medreselerde e¤itime bafllayanlar, ilk planda imam ve hatip ol-
mak gayesini hayallerinden bile geçirmezlerdi. Kuflkusuz bunun, imam ve hatipli¤i küçümsemek-
le bir alakas› yoktu. bilakis bunlar, gerek kendi memleketinde gerekse sair memleketlerde müftü,
vaiz ve kad› olmak, yüksek dinî memuriyetlerde bulunmak ve nihayet ‹slam ulemas› silsilesine dâ-
hil olmak arzusuyla medreseye gelirlerdi. Ancak, çeflitli nedenlerle medrese tahsilini tamamlaya-
mayanlar imam ve hatipli¤e r›za gösterirlerdi. Yüksek gayeleri kendisine hedef seçmeyen gençle-
re gelince; bunlar da, bir taraftan iflleriyle güçleriyle u¤rafl›rlar di¤er taraftan da kendi kasabas›n-
daki hatta bazen köyündeki medresede Müslümanl›¤›na kâfi gelecek derecede dinî bilimleri tahsil
eder ve bu sayede imaml›k ve hatiplik vazifelerini ifaya da ehliyet sahibi olurlard›. Kasaba ve köy-
lerdeki camilerde görev yapacaklar bu yolla yetiflmifl olurdu.
Medreselerde gerileme süreci
Medreselerin ilim ad›na yüz ak› say›lacak dönemleri olmufltur. Osman Gazi zaman›nda fieyh Ede-
bali, Fatih zaman›nda Molla Hüsrev, Molla Güranî, Yavuz Sultan Selim döneminde “Müfti’s-Saka-
leyn” unvan›na sahip ‹bn Kemal, Kanuni döneminde Ebussuud Efendi medreselerden yetiflmifl
parlak simalardan sadece birkaç›d›r.
Medreselerin parlak dönemlerinde gerek ö¤rencilerin gerekse medrese hocalar›n›n yükselmesi
belli hiyerarflilere göre yap›lm›fl, hak eden yükselmifltir. Fatih ve Süleymaniye medreselerini buna
örnek gösterebiliriz.
Osmanl›’n›n yükselifl devrelerinde birer irfan yuvas› olan ve çok say›da de¤erli ilim ve din adam› ye-
tifltiren medreseler, Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra, burada tafsilat›na imkân olmayan çeflitli
nedenlerle dejenere olmufl, bozulmufl, gerilemeye bafllam›fl ve gittikçe önemini yitirmifltir. Birço¤u
zamanla yetkin olmayan kiflilerin ellerinde asli ifllevinden uzaklaflt›r›lm›flt›r. Eme¤e, al›n terine, çal›fl-
maya dayanan hiyerarflik yükselme bozulmufl, nahak insanlara, cahil kiflilere makam ve mans›plar
verilmifl, adam kay›rmalar ortaya ç›km›flt›r. Dahas› bütün bu kötüye gidifl süreci, baz› teflebbüsler
olmuflsa da bir türlü önlenememifl ve aradan geçen flunca zamana ra¤men medreseler kendisini
bir türlü yenileyememifltir.
Osmanl› medreselerinde gerileme sürecinin bu kurumlarda “zadegânl›k” s›n›f›n›n/sisteminin olufltu-
rulmas› ile bafllad›¤› ileri sürülmüfltür. K›saca ilmî payelerin babadan o¤ula intikalini öngören ve ha-
liyle liyakati geri planda tutan bir anlay›flt›r bu.
Bütün bu olumsuzluklara ra¤men, zaman zaman bilhassa ‹slami ilimlerde önemli simalar da eksik
olmam›flt›r.
Öte yandan medreselerin içinde bulunduklar› ça¤a ayak uyduramay›fl›nda tek suçlu olarak hoca-
lar›n gösterilmesinin isabetli olamayaca¤›n›, bunu de¤iflik nedenlerde aramak gerekti¤ini de belirt-
meliyiz.
                    MAYIS 2010  47  SAYI: 233
   Din Görevlisinin
   Hat›ra Defterinden    Remzi Eralp / M. Zafer Camii M. Kayy›m› / Kand›ra
                    Kutlu Nebi’nin
                    kutlu do¤umunun
                    ard›ndan

                    Bir Kutlu Do¤um’u daha geride b›rakt›k. Nas›l ki, bir canl›n›n, özellikle in-
                    san›n do¤um, çocukluk, gençlik ve olgunluk ça¤› gibi hayat aflamalar›
                    vard›r; düflünce aflamas›ndan tatbik sahas›na geçen olaylar da böyledir.
                    Kutlu Do¤um programlar› da gün geçtikçe olgunlafl›yor. Eskiden o kut-
                    lu nebinin do¤umu sadece cami eksenli din hizmeti diye nitelendirdi¤i-
                    miz faaliyetlerden biri olan mevlit programlar›yla ihya edilirken, bugün,
   Ülkemizin, hatta         binlerce kiflinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen salon faaliyetleri (panel, sem-
dünyan›n dört bir ya-         pozyum, konferans, anma programlar› v.b.) ile icra edilmektedir. Hafta,
n›nda 7’den 70’e her-         sokak ve caddelere teflmil edilen programlarla kutlanmaktad›r. Onun
 kesin ifltirakiyle icra        için ne yapsak azd›r. Do¤umundan vefat›na kadar ümmeti için yaflayan,
  edilen anma prog-         Rabb’imizden hep ümmetinin necat›n› ve felah›n› dileyen peygamberimiz
  ramlar›n›n, rahmet         için bu yapt›klar›m›z kafi midir? Elbette de¤ildir. Ama olsun ‹brahim
 peygamberini daha          (a.s.)’in ateflini söndürmek için su tafl›yan kar›nca misali bizler de bir
yak›ndan tan›mam›za          fleyler yapabilmenin gayreti içinde olal›m. Olal›m ki, ruz-i mahflerde bel-
ve anlamam›za vesile          ki “Ya Rab bunlar da benim ümmetimdendir.” sözü mübarek dudakla-
olmas› dua ve temen-          r›ndan dökülüverir.
nisiyle, güllerin efen-        Güzel ülkemizin küçük ve flirin ilçesinde, gönülleri Muhammedî muhab-
disi, gönüllerin sulta-        bet ve nebevî aflkla dolu insan›m›za yönelik gerçeklefltirmeye çal›flt›¤›m›z
n›, âlemlerin Muham-          bir dizi faaliyet esnas›nda flahit oldu¤um intibalar›m› flefaate vesile olur
   med Mustafa’s›na         temennisi ve duas›yla sizlerle paylaflmay› uygun gördüm.
 binlerce salat ve se-
                    ‹lçe müftümüz baflta olmak üzere bir grup din görevlisi arkadafl›m›zla ilk
      lam olsun...
                    önce esnaf›m›z› ziyaret ettik. ‹nsanlar›n merakl› bak›fllar› içerisinde dük-
                    kânlar› teker teker gezdi¤imizde karfl›laflt›¤›m›z manzaralar insan› duy-
                    guland›r›c› türdendi. “Kutlu Do¤um Haftas›” kutlamalar› çerçevesinde
                    “hay›rl› ve bereketli kazançlar” dilemek temennisiyle sizleri ziyaret ediyo-
                    ruz dedi¤imizde, o yüce nebiye olan ba¤l›l›k ve sevgiden olsa gerek ka-
                    sadaki kasiyer, tezgâhtaki sat›fl eleman› iflini b›rak›yor, sayg› ve ihtiram-                              MAYIS 2010  48  SAYI: 233
la karfl›m›zda bekliyordu. Hay›rl› ifller, bereketli kazançlar dileklerimizle
ayr›l›rken dudaklar›ndan ve lisan-› hallerinden gayri ihtiyari flu cümle dö-
külüveriyordu: “Keflke her hafta Kutlu Do¤um Haftas› olsa.”
Esnaf ziyaretinin ard›ndan ilçemizin tek hastanesi olan devlet hastane-
sine gittik. Orada karfl›laflt›¤›m›z manzara esnaf ziyaretindeki duygular›-
m›z› katl›yor, duygular›m›z gözyafllar›m›zla d›fla vuruyordu. Neden vur-
mas›n ki, kolunda tak›l› serumu, ameliyattan ç›km›fl ve daha yeni narko-
zun etkisinden kurtulmufl, a¤r›lar›ndan k›vranan hastalar›n peygamberi-
mizin kutlu do¤umunu duyar duymaz yatt›klar› yerden hemen do¤rulup
ona salatü selam getirmeleri görülmeye de¤erdi. Onlara “Bir mü’minin
sabretmesi flart›yla hastal›¤› sebebiyle nas›l sonbaharda a¤açlar›n yap-
raklar›n›n döküldü¤ü gibi günahlar›n›n döküldü¤ünü” hat›rlat›nca, a¤r›la-
r›n› ve ac›lar›n› unutuyor, yüzlerinde karamsarl›k ifadelerinin yerini sevinç
ve nefle al›yordu. Hasta ziyareti sünnetini ifa etmenin verdi¤i mutlulukla
sevinirken birden akl›ma “kufl taziyenamesi” geldi. Hani birgün sevgili
nebi ashab›yla beraber namazlar›n› eda ettikten sonra onlara flöyle de-
miflti: ”Haydi taziyeye gidiyoruz.”
Ashap flafl›rm›flt›. Ya Rasulellah kim öldü ki? Sahabeden birinin çocu¤u-
nun kuflu öldü, ona taziyeye gidiyoruz demiflti. Ya Rasulellah bize b›rak-
t›¤›n “Muhammedî Ahlak“ miras›n›n ne kadar›na sahibiz! “Nebevi ikazla-
r›n” ne kadar›n› yerine getirebiliyoruz, sorular›n› kendimize sorarak has-
taneden ayr›ld›k.
E¤er Cenab-› Hak ömür verir, emr-i hak vaki olmazsa daha çok kutlu
         do¤umlar› idrak edece¤iz. Anmak için anlamak la-
          z›m.
               Ülkemizin, hatta dünyan›n dört bir yan›nda
                7’den 70’e herkesin ifltirakiyle icra edilen
                 anma programlar›n›n, rahmet peygam-
                  berini daha yak›ndan tan›mam›za ve
                   anlamam›za vesile olmas› dua ve te-
                   mennisiyle, güllerin efendisi, gönül-
                    lerin sultan›, âlemlerin Muham-
                    med Mustafa’s›na binlerce salat
                     ve selam olsun...
          MAYIS 2010  49  SAYI: 233
  Kültür - Sanat
   Suzan Çataloluk
                       tafl›n›n
      N
  asradri›n›n
Mu t la                   esrar›,
tafl
  sab›r tafllar›...
            MAYIS 2010  50  SAYI: 233
                                       Kültür - Sanat


                                 de Mardin’deyim. Hocam›z Gülbün Mesara ve ö¤-
                                 rencileri, bu efsunlu flehirdeyiz.
                                 Kim bilir kimleri tafl›d› bu tafl sokaklar ve kimleri
                                 a¤›rlad› alt› abbaral› bu tafl evler. Sadece seneler
     ecenin karanl›¤›nda tafl sokaklar› yavafl        de¤il, yüzy›llar geçiverdi bir nefes gibi. Ne ac›lar, ne

G     yavafl ad›mlarken tuhaf bir esrar hayal-
     den gerçe¤e geçmifl gibi hep bizimle
sanki, yan›m›zda, arkam›zda, önümüzde yürüyor.
                                 hüzünler, ne sevinçler yafland› ve ne sevdalar bu
                                 sokak üstüne kurulu mekânlarda... Kim bilir ne
                                 a¤›tlar yak›ld›, ne naralar at›ld›, neler f›s›ldand›. Bu
Ifl›klar›n gücü yetmiyor, gölgeler ayd›nl›¤› örtüp        süslü tafl duvarlara hangi sesler kaydedildi...
uzuyor.
                                 Ve... Tarih bu tafllara s›rlar›yla birlikte nakfledildi...
Kimi uzun, kimi daha k›sa abbaralar› sakin sakin
                                 Hayat, zaman ve mekân, bizlere verilen flu üçlü
geçerken sanki yüzy›llar ötesindeki f›s›lt›lar› duy-
                                 hazine ne kadar da gizemli...
mak mümkün: ‹flte gece yar›s› seccadesinde nurlu
yüzü k›r›fl k›r›fl bir nine. Dudaklar› k›p›r k›p›r duada.     Uzaklardan bak›ld›¤›nda da¤›n tepesinden baflla-
                                 yarak yamaca do¤ru inen bir görüntüsü var Mar-
Gencecik bir gelin tam da abbaran›n üzerindeki
                                 din’in. En tepede yüzy›llara meydan okumufl, nice
odada uykusunda meleklere gülümseyen bebe¤i-
                                 kuflatmalar eskitmifl heybetli bir kale var. Ard›ndan
nin gül yana¤›n› okfluyor.
                                 ovaya do¤ru da¤›n eteklerine yerleflen eski Mar-
Ve... Çok uzaklardan haber getiren bir Artuklu sü-        din. Kocaman bir ova flehrin önünde, sonsuzlu¤a
varisi at›n› yavafllatarak abbaraya yöneliyor ve bü-       heves, öylesine uzan›yor...
tün heybetiyle yan›m›zdan geçip bilinmeze do¤ru
                                 Kendine has mimarisi ile hemen dikkati çekiyor es-
gidiyor.
                                 ki flehir. E¤im dolay›s›yla evler ayn› seviyede de¤il.
Kap›lar aç›l›yor, kap›lar kapan›yor, gölgeler tarihi       Kot fark› dolay›s›yla bir evin bahçesi di¤erinin kat-
sessizce anlat›yor: Burada ne devletler hüküm sür-        lar›ndan herhangi birine veya çat›s›na denk gelebi-
dü, ne melikler, ne sultanlar emir verdi ve beyler        liyor ve konutlar manzara kapatm›yor.
yaflad›, ses verdi. Güller boyun büktü, bülbüller yu-
                                 Evler gerçekten çok güzel ve genellikle sar› kalker
valar›nda ne yavrular büyüttüler. Ne s›rlar yaflad›
                                 tafl›ndan yap›lma. Üstüne yap›ld›¤› arsan›n ve bu-
insanlar ve y›ld›zlarla koyun koyuna geçen kutlu
                                 lundu¤u soka¤›n durumuna göre dikdörtgen, L,
gecelerde ne flehitler ecele merhaba dedi.
                                 ters T fleklinde olan bu evler tek kattan dört kata
Sanki nal sesleri duyuyorum, eskilerden, çok eski-        kadar yükselebiliyor. Kapal›, yar› aç›k, aç›k mekân-
lerden göz aç›p kapamaca uçup gelen bir f›s›lt› ila-       lar›yla, merdivenli ve dört metreyi aflan yükseklikte-
hilerle hep yan›m›zda.                      ki süslü duvarlar›yla her ev âdeta küçük bir kale gi-
                                 bi. Bu evlerde ev sahibinin mali gücü ölçüsünde
Ama arkadafl›m›n f›s›lt›s›yla bu hofl duygu selinden
                                 eyvan, revak, köflkler bulunmakta. Alt katlar genel-
ayr›lmak zorunda kal›yorum:
                                 likle kapal› mekân olarak kullan›l›yor ve daha çok
“Ne de¤iflik bir mimari. Üstte y›ld›zlar› seyrederken       günlük ifller yap›l›yor. Duruma göre mutfak, kiler,
altta yolun sesini dinlemek nas›ld›r acaba?”           hizmetli odalar›, hayvan ah›r›, depo burada yer al›-
                                 yor. Üst katlarda yar› aç›k ve aç›k alanlar var. Bu
Mardin’in mimari yap›lar›nda bulunan bezemeleri
                                 alanlarda k›fll›k yiyecekler haz›rlan›yor, kurutuluyor.
konu alan sergimizin Sabanc› Kent Müzesi’ndeki
aç›l›fl› dolay›s›yla Valilikçe misafir ediliyoruz. Bir se-    Eskiden kalma kimi evlerde cumbalar ve köflk ta-
ne boyunca hocam›z ve ö¤rencileri bizler, gerçek-        bir edilen yerler var. Vak›f evi, A. Kadir Pafla Kona-
ten çok çal›flt›k. Sonunda Mardin valili¤inin sahipli-      ¤› buna misal gösterilebilir. Köflkler genellikle din-
¤inde ‹stanbul Cemal Reflit Rey sergi salonlar›nda        lenme ve sohbet etme alan› olarak kabul ediliyor.
açt›¤›m›z, minyatürler, tezhip ve hatlardan meyda-        Eyvanlar da öyle. Eskiden evin içindeki küçük su
na gelen sergimizin Valilikçe bu güzel flehre tafl›n-       havuzlar›n›n yan›nda imifl.
mas› sebebiyle Ordinaryüs Prof. Dr. Süheyl Ünver
                                 Düflünün, dört metreyi aflan süslü tafl duvarlar›n
San’at Atölyesinin –naçizane- bir çizeri olarak ben


                       MAYIS 2010   51  SAYI: 233
çevrildi¤i iç avluda yap›lm›fl yükselti fark› olan iç içe    fiehrin gecesi ve gündüzü birbirinden farkl›. Gün-
geçmeli küçük havuz ve sebilin yan›nda kurulu,         düz, kad›n, çoluk çocuk, ihtiyar, ahali o dar sokak-
rengârenk kilim ve hal›larla kapl› eyvanda dostlar›-      lardan, bin bir baharat›n, zeytinlerin, badem fleker-
n›zla sohbet ediyor, çay, kahve içip sözün özüne        lerinin, ceviz ve leblebilerin, f›st›klar›n, kurutulmufl
var›yorsunuz.                          envai çeflit yemek malzemesinin, renk renk b›tt›m
                                sabunlar›n›n ve etlerin sat›ld›¤› kemerli çarfl›lardan
Evlerin d›fl cephelerinde, o uzun duvarlar›nda ger-
çekten sanat de¤eri çok yüksek oymalar ve süsle-        geçerken veya kemerli, kubbeli tamirci dükkânla-
meler var. Özellikle kap›lar fevkalade hofl. Artuk-       r›ndaki ustalara sorular sorarken farkl›l›¤› ve heye-
lu’dan tutun Osmanl›’ya kadar gelen, günümüzde         can› hissediyorsunuz.
devam eden bezemeleri çizen, tafla iflleyen o bü-         Mardin’e has olan posta tafl›y›c›lar› kadrolu eflekler
yük ustalar›n ellerinden öpmek istedim. Allah rah-       görülmeye de¤er bir manzara. Ayn› çarfl› bafl›nda
met eylesin, hâlâ bu isimsiz ustalar›n tesirleri ile yo-    s›rt›nda sahibi sevimli beyaz eflek ile modern bir
lumuza devam etmekteyiz.                    arac› görmek hiç de flafl›rt›c› de¤il!
Bu güzel evleri d›fl dünyaya açan kap›lara gelince:       Gece bafllarken flehir âdeta büyülü bir âleme dö-
Her evin kendine göre, içinde yaflayanlar›n haline,       nüflüyor. Ifl›klar sanki gökteki y›ld›zlarla bulufluyor,
ahvaline göre kap›lar var.                   kale ve eski Mardin size müthifl bir hayal alemi su-
Ah bu kap›lar... Size neler söylemiyor ki... Tek ve-      nuyor.
ya çift kanatl› eski kap›lardaki geçmeler ve renk        Mardinliler çok s›cakkanl› ve misafirperver. Hangi
uyumlar› pek güzel. Darac›k tafl sokaklar›n hazine-       dükkâna girdiysek çok hofl karfl›land›k. Hemen
leri olan kap›lar›n tokmaklar›n› ve süslemelerini,       çay, kahve ikram etmek istediler. Çok farkl› bir mü-
dikdörtgen ahflap kap›lar›n hemen üstündeki yar›m        tevazilikleri var. Memleket ve devlet sevdalar› beni
daire fleklindeki kemerle muhteflem uyumlar›n›,          hayran b›rakt›.
tafllardaki küçük renk farklar›yla ortaya ç›kan nefis
dalgalanmalar›, o uzun duvarlardaki ahengini gö-        Çarfl›da gezinip merak etti¤imiz gümüfl telkârilerin
rünce flimdiki zamandan kurtulup sanki yüzy›llar         nas›l yap›ld›¤›n› görmek istedim. Girdi¤imiz dük-
ötesine bir anda gidiveriyorsunuz. Zaman› unutu-        kânlardan biri telkâri iflini de yap›yormufl. Merakla
yorsunuz! Kap›n›n karfl›s›ndaki duvar›n dibine otu-       küçük dükkân›n üst kat›na ç›k›p bakt›m. Yirmi yafl
rup o güzelli¤i seyretme ve resmetme arzusuna          civar› birkaç delikanl› büyük bir sayg› ile bize telkâ-
kap›l›yorsunuz. Bu nadide kap›larda bulunan her         rinin nas›l yap›ld›¤›n› gösterdi. ‹ncecik gümüfl ipler,
flekil ve motifin manas› var. Mesela hacca giden         onlar›n ritmik bir flekilde e¤rilip bükülmesi, büyük
evin sahibinin kap›s›n›n üstüne neredeyse minyatür       bir dikkatle kesilmesi, eklenmesi, kaynaklanmas›...
havas›nda bir Kabe resmi konulabiliyor.             Renk renk tafllarla süslenmesi. Her küçük motifin
                                birbirine ulanarak kolye, bilezik, yüzük, küpe v.s.
Kap›larla bütünleflen büyük tafl kemerlerin üzerin-
                                yap›lmas› gerçekten sab›r isteyen bir sanat. Ve ne
de çeflit çeflit çiçekler, soyutlanm›fl geometrik fle-
                                yaz›k ki ustalar bir elin parmaklar›ndan daha az.
killer ve stilize edilmifl de¤iflik hayvan motifleri,
üzüm salk›mlar›, çeflit çeflit yapraklar, zencerekler,      Mardin’in tarihi de çok ilgi çekici. Kimi tarihçilere
su yollar›, daha neler neler oyularak ifllenmifl.         göre M.Ö. 4500’e kadar uzanan bir geçmifli var.
Yüzy›llar›n özü ve birikimi öylesine güzel bir uyum-      Sümerliler döneminde büyük bir flehir olarak kabul
la iç içe ki sadece seyrediyorsunuz. Bu estetik gü-       ediliyor. Tar›mda, madencilikte ve sulamada çok
zelli¤i ve tafl iflçili¤i ile sanat› neredeyse bütün es-     ileri kaynaklara göre. Daha sonra Akad-Sümer,
ki yap›larda görüyoruz.                     Babil devletlerinin s›n›rlar›nda. Midiler, Asurlar, bir


                      MAYIS 2010   52  SAYI: 233
                                       Kültür - Sanat


süreli¤ine Urartular, Perslerin hakimiyetinde geçen       Bunlar›n yan›nda Babü’s-Sur
yüzy›llardan sonra Bizans-Sasani kavgas›nda           (Melik Mahmut) Camii, Abdüllatif
önemli bir kavflak noktas› oluyor.                (Latifiye) Camii, Ulu Camii ve
                                 Hamam›, Reyhaniye Camii, ka-
Hz. Ömer’in ünlü komutan› ‹yaz bin Ganem’in
                                 l›nt› halinde bulunan Marufiye
Mardin’i fethiyle birlikte Emevi, ard›ndan da Abba-
                                 medresesi ve di¤er tarihi yap›-
si hakimiyetinde kalan bu devirlerde giderek öne-
                                 lar› gerçekten görmek flart!
mini kaybetmeye bafll›yor. Büyük Selçuklu Sultan›
Melikflah’›n tarih sahnesine ç›kmas›yla Mardin, el-        Çarfl›lar› da görülmeye de¤er,
Cezire ile birlikte Selçuklular›n hüküm alan›na giri-      yaflanmas› gerekli flenliklerle do-
yor.                               lu, rengârenk ve çok nefleli. ‹simler
                                 de pek hofl: Ulu Caminin kuzeyinde
1106 y›l›nda Türkmen Beyi olan Artuk Bey’in kü-
                                 bulun kapal› çarfl›lardan Bedestan Ak-
çük o¤lu Necmeddin ‹lgazi Mardin’i a¤abeyi Sök-
                                 koyunlu Kas›m Padiflah döneminden kal-
men Bey’den al›p bu yeri Artuklular›n baflkenti ya-
                                 ma. 1487-1502 y›llar›nda yap›lm›fl. Reyha-
p›yor...
                                 niye Camiinin bat›s›nda bulunan Revakl›
Artuklulardan sonra Akkoyunlular, Safeviler hüküm        Çarfl› revaklarla arkas›nda kurulu beflik to-
sürüyor Mardin’de. Sonra Yavuz Sultan Selim           nozlu dükkânlardan meydana geliyor.
1517’de Osmanl›’ya kat›p Diyarbak›r‘a ba¤l› bir         Çarfl›n›n di¤er ad› da Tellallar Çarfl›s›. Bu-
sancak merkezi haline getiriyor...                radaki dükkânlarda neler yok ki! Daha
                                 do¤rusu ne ararsan›z var! Kuyumcular-
Mardin merkezde gezerken iki fley çok dikkatimi
                                 dan baharatlara; basmac›l›ktan flahma-
çekti: Birincisi neredeyse ad›m bafl› tarihî bir yap›y-
                                 ran iflleyen zanaatkara; semer yapan
la karfl›laflmam›z. Hepsi de pek zarif, çok güzel ya-
                                 ustalara ve tamircilere, pufliden herbi-
p›lar. Medreseler, camiler, hanlar, kervansaraylar,
                                 ye ve renk renk b›tt›m sabunlar›na
hamamlar, konaklar, resmî yap›lar nas›l da birbirini
                                 kadar... Üstelik han›mlar›n pek
tamaml›yor. Sanki bir sohbet ovas›nda oturmufl
                                 hofllanaca¤› yerler.
can dostlar› gibiler. Birkaç misal verelim:
                                 Mardin’de Süryani vatandafllar›-
Kas›miye Medresesi Mardin’in güneybat›s›nda yer
                                 m›z›n yaflam alanlar›nda bulunan
al›yor. Artuklu döneminde yap›m›na bafllanm›fl.
                                 eski yap›lar da ilgi çekici. Gezdi¤i-
Akkoyunlu hükümdar› Cihangiro¤lu Kas›m Padiflah
                                 miz Deyrulzafaran Manast›r›, Mor
(1457-1502) döneminde tamamlanm›fl. Külliyesi ile
                                 Gabriel Manast›r›, Meryemana Kilise-
birlikte Medrese Artuklu ve Akkoyunlu döneminin
                                 si ve di¤er yap›lar Mardin’in bütün
nadide tafl iflçili¤inin misalleri ile dopdolu ve tek
                                 inançlar› çok huzurlu bir flekilde için-
kelime ile muhteflem.
                                 de yaflatt›¤›n›n canl› misali.
Zinciriye (‹sa bey) Medresesi Artuklu Melik Nec-
                                 Mardin merkezde gezerken dikkatimi çe-
meddin ‹sa Bey’in nefis bir hat›ras›. 1385 y›l›ndan
                                 ken ikinci fleyse bütün flehirlerimizde oldu¤u
kalma. ‹ki avlulu ve iki katl›. Girifl kap›s›ndaki tafl ifl-
                                 gibi Mardin’de de mimari yap›lanma ve yerle-
çili¤i ile yap›lm›fl bezemeler yine tek kelime ile
                                 flim aç›s›ndan eski flehir ve yeni flehir ayr›m›n›n
muhteflem. Dilimli kubbelerdeki zarifli¤i görmek
                                 çok aç›k bir flekilde ortaya ç›kmas› oldu.
gerekiyor.
                                 Gece ›fl›lt›l› gerdanl›k gibi kalesini sarmalayan
fiehidiye Medresesi ve Camii’nin yap›m›na 1201
                                 Mardin’i görmek ve halk›n› tan›mak Türkiye’mi-
de bafllan›yor ve tam 38 y›l sonra bitiriliyor. Sultan
                                 zin gelece¤i aç›s›ndan bizi çok ama çok umutlu
Melik Nasruddin Artuk Arslan yapt›rd›¤› bu güzel
                                 ve mutlu k›ld›. ‹nflallah yuva kabul etti¤imiz bu
eserde gömülü. Medresenin portalinde bulunan,
                                 güzel s›n›r flehrimize daha pek çok kez bir kufl
caminin kuzey cephesinde ve minarede nakflolu-
                                 uçumu gider, tarihi nefes nefes içimize çeker, es-
nan tafl iflçili¤i ve bezemeler elbette tek kelime ile
                                 rar› çözer ve ovada açan bahar güllerini seyreder,
muhteflem!
                                 bülbülleri dinleriz.                       MAYIS 2010   53  SAYI: 233
         Bekir O¤uzbaflaran / ERÜ Fen-Ed. Fak. Kayseri
     fiiirimizde
          ‹stanbul
fiiir; güzelin, güzelliklerin anlat›ld›¤› bir edebi-    “‹mtisal-i câhid-i fillah oluptur niyetim
yat türü oldu¤una göre, kendisine ‹stan-
                             Dîn-i ‹slâm’›n mücerret gayretîdir gayretim.”
bul’dan daha iyi bir konu bulamazd›…
                             beyitinin de içinde bulundu¤u gazeli meflhur-
Divan edebiyat›m›zda bir flehrin güzellerini ve      dur.
güzelliklerini anlatan eserlere flehrengiz denil-
di¤ini biliyoruz. ‹stanbul gibi bir flehirler güze-    Fetih’ten önce Osmanl› atalar›m›z için K›z›l El-
li için pek çok flehrengiz yaz›ld›¤›n› söylemeye      ma Kostantiniyye idi. Onu ‹stanbul yapt›ktan
bile gerek yok.                      sonra K›z›l Elma Viyana olmufltur.

‹stanbul üzerine yaz›lan fliirler binlerce sayfa-     Lale Devri’nin (1718–1730) flakrak bülbülü
                             Ahmed Nedim de en büyük ‹stanbul flairlerin-
l›k nice antolojileri dolduracak kadar çoktur.
                             den biridir.
‹stanbul fliirleri sadece say› bak›m›ndan de¤il,
kalite aç›s›ndan da iyi bir durumdand›r.         “Bu flehr-i stanbul ki bî-misl ü bahâd›r
As›rlar boyunca birçok ‹slam ordusu ‹stanbul       Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâd›r.”
surlar›na dayanm›fl, fakat bu mutlu fetih, ced-      beyitiyle bafllayan kasidesi eflsizdir. Bu kasi-
dimiz Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusuna         dede ‹stanbul çeflitli yönleriyle ve bir büyük
nasip olmufltur. Dünya tarihinin en büyük fa-       flaire yaraflacak beyitlerle anlat›l›r.
tihlerinden biri olan Fatih Hazretleri, devrinin
bütün ilimleriyle mücehhez, birçok dil bilen,       Kanaatimce ‹stanbul flairleri aras›nda
Avnî mahlas›yla fliirler yazan bir cihangir hü-      Üsküp do¤umlu Yahya Kemâl Beyat-
kümdar, alîm ve flairdi.                  l›’n›n çok önemli bir yeri vard›r. Büyük
                   MAYIS 2010  54  SAYI: 233
bir fikir ve kültür adam› da olan flairin ‹s-    ‹stanbul diye onu topra¤a kondurmufl-
tanbul’un hemen her semti hakk›nda         lar.”
yazm›fl oldu¤u fliirler zaten güzel bir
                          Do¤rusu, Orhan Veli Kan›k’›n “‹stanbul’u
Türk-‹slam flehri halinde olan ‹stanbul’u      Dinliyorum” adl› fliiri de en güzel ‹stanbul
daha da güzellefltirmifltir, diyebiliriz.      fliirlerinden biridir. Onun ve Sezai Kara-
“Süleymaniye’de Bayram Sabah›, Eren-        koç’un Kapal›çarfl› için yazd›klar› fliirler
köyü’nde Bahar, Kocamustafapafla,          de güzeldir. Karakoç’un Sultanahmet
Atik Valde’den ‹nen Sokakta…” onun         Çeflmesi de…
‹stanbul fliirlerinden sadece birkaç›d›r.
O, ‹stanbul’u milletimizin tarih içindeki     ‹stanbul, günün her saatinde, her vak-
en büyük eseri sayar, ‹stanbul hakk›n-       tinde, gece ve gündüz orada yaflayanlar
                          için doyumsuz manzaralar, peyzajlar, si-
daki konferans ve yaz›lar›n› da Aziz ‹s-
                          lüet çizdi¤i gibi, iki k›tay› birlefltiren Bo-
tanbul isimli bir nesir kitab›nda bir araya
                          ¤az’›yla, köprüleriyle, eflsiz Haliç’iyle,
getirmifltir.
                          adalar›yla, emsalsiz tabiat›yla, zengin ta-
“Sana dün bir tepeden bakt›m Aziz ‹s-       rihiyle uzaktakilerin de hayallerini, rüya-
tanbul.” Yahya Kemal’in ‹stanbul’u Aziz      lar›n› süslemektedir.
‹stanbul’dur, Türk ‹stanbul’dur, Millet
                          fiair olup da ‹stanbul hakk›nda fliir yaz-
olarak medeni vasf›m›z›n en büyük deli-      mamak olur mu? Ben olmaz diye düflü-
lidir. ‹stanbul vazgeçilmez bir sevgilidir,    nüyorum. Kald› ki binlerce Türk flairinin
flair için…                     yan› s›ra onun için yüzlerce yabanc› flair
‹stanbul fliirlerinden bahsederken mer-       de fliirler yazmaktan kendilerini al›koya-
hum Üstad Necip Faz›l’›n Can›m ‹stan-       mam›fllard›r.
bul’unu anmamak olmaz. Son derece li-       Güzel ‹stanbul fliirlerinin hem ‹stanbul’u
rik de olan bu fliir, ezberlenmeye son       hem insan›m›z›n duygular›n›, hem de
derece elverifllidir. Büyük flairin tarihe,     güzel dilimizi daha da güzellefltirdi¤ine
kültüre, Türk milletine bak›fl›n› özetledi¤i    inan›yorum…
harika bir metindir. Binlerce insan›n ez-
                          Türk ve Müslüman ‹stanbul’u sevenlere
berinde olan ve Türkçenin en güzel fliir-
                          selam olsun. Geçmiflin miras›n› kültür,
lerinden biri olan Can›m ‹stanbul, flöyle
                          sanat, edebiyat ve mimarimizin içinde
 bafllar:
                          eriterek flaheserler meydana getiren sa-
  “Ruhumu eritip de kal›pta dondur-        natkârlara selam olsun. Yahya Kemal’in
  mufllar                     dedi¤i gibi; “Ben de bir vârisin olmakla
                          bugün ma¤rurum.”
              MAYIS 2010  55  SAYI: 233
Sözün Özü
berceste beyitler
  Vedat Ali Tok
                 Latîf olsa latîfe hofltur elbet
                 Velâkin hâriç olmaya edebden
                        Kastamonulu Beyânî
                     (Latife güzel olunca, edep dairesinin
                     d›fl›nda olmay›nca güzeldir, hofltur.)
          ‹
              nsanlar yarat›l›fl›n›n gere¤i birbirleriyle zaman zaman flaka yapma gere¤i
              de duyar. fiaka, hayat›n bir nevi tad› tuzudur. Fakat flakan›n mutlaka bir
              dozu olmal›d›r. Baflkas›na maddi veya manevi bak›mlardan zarar vere-
              cek davran›fllar flaka olamaz. Baflkas›n›n hofluna gitmeyecek söz ve ha-
          reketler de flaka de¤ildir. Muhatab›n›n, duydu¤u zaman hofllanmayaca¤›, üzü-
          lece¤i isimlendirmeler, lakap takmalar da flaka de¤ildir. Eskiler güzel bir ölçü
          koymufl bunun için: Latife latif gerek. Yani yapaca¤›m›z latifeler insanda bir gü-
          zellik duygusu uyand›rmal›, ince bir düflünce olmal› latifede.
          Müslümanlar için bir ölçü olan Peygamber Efendimiz, “Kendine yap›lmas›n› is-
          temedi¤in bir fleyi sen de baflkas›na yapma.” buyurmufl ve o da zaman zaman
          latifeler yapm›flt›r. ‹flte Peygamber Efendimiz’den iki güzel latife:
          Cennete kocakar›lar giremez
          Bir kocakar›, Peygamberimiz’e gelip; “Ya Rasulellah! Beni, cennete koymas›
          için Allah'a dua et!” dedi. Peygamberimiz “Ey Ümmü filan! Yüce Allah, kocaka-
          r›y› cennete koymaz!” buyurdu. Namaz vakti girince, Peygamberimiz, namaza
          ç›kt›. Peygamberimiz, namazdan dönünceye kadar kad›nca¤›z a¤lad› durdu.
          Hz. Aifle, Ya Rasulellah! “Kocakar›, cennete girmez!” dedi¤in için bu kad›nca-
          ¤›z a¤lay›p duruyor, dedi. Peygamberimiz güldü. “Haber veriniz ki: O, cennete
          kocakar› olarak girmeyecek! Çünkü yüce Allah “Biz, cennet kad›nlar›n›, dünya-
          daki yarat›l›fllar›na benzemeyen bir yarat›l›flta yaratt›k. Onlar›, bakireler k›ld›k.
          Onlar, kocalar›na gönülden âfl›kt›rlar ve hepsi de birbirinin yafl›t›d›r.” (Vâk›a, 35-
          37) buyuruyor, diye haber gönderir.

          Gözlerdeki beyazl›k
          Peygamber Efendimiz’in dad›l›¤›n› yapm›fl bulunan Ümmü Eymen, bir gün Pey-
          gamber Efendimiz’e gelerek ona:
          -Ya Rasulellah, kocam sizi ça¤›r›yor der. Bunun üzerine Peygamber Efendi-
          miz’le dad›s› aras›nda flu konuflmalar geçer:
          Allah Rasulü:
          - O da kim, hani flu gözlerinde beyazl›k olan adam m›?


                   MAYIS 2010  56  SAYI: 233
Ümmü Eymen, heyecanlan›r:               Nüktede mutlaka incelik ol-
                            mal›d›r. ‹ncelik için de
- Kocam›n gözlerinde beyazl›k yok, ya Rasu-
                            zekâ gerekti¤i muhak-
lellah! Fahr-i kâinat efendimiz ›srar eder:
                            kak. Zarars›z ve zeki-
- Evet, gözlerinde beyazl›k var!            ce yap›lan latifede
Bir anda beti benzi atm›fl olan Ümmü Eymen:       estetik vard›r, di-
                            ¤erleri kaba flaka-
- Vallahi yok, ya Rasulellah!” diye yeminler et-    d›r.
meye bafllar. Âlemlere rahmet, o güzel nebi,
dad›s›n›n bu nükteyi anlayamad›¤›n› fark ede-     ‹znikli Celilî, gü-
rek, onu teselli eder:                 nahlar›n›n çoklu-
                            ¤unu biliyor, dola-
- Hiçbir insan yoktur ki, gözlerinde beyazl›k     y›s›yla günahlar›n
bulunmas›n!                      karfl›l›ks›z kalmaya-
Baz› Divan flairleri fliir yoluyla latife yapm›fllar-   ca¤›n› da anlad›¤› için
d›r. Edebiyat›m›zda çokça örne¤i bulunan bu      kurtulufl yolunu delili¤e
latifelerin bir k›sm› içinde estetik güzellikler de  vurmakta buluyor. Hani
bulunan latifelerdir. Bu tür fliirlere hezl (hezel)   deliler mükellef olmaktan
deniyor. Hezellerde incitme, yerme, kötüleme      kurtuluyor ya!
amac› yoktur. Hatta baz› kendinden habersiz-      “Dopdolu harf-i cünûndur nâme-i âmâlimiz
leri kendine getirme düflüncesi vard›r.
                            Ey kirâmen kâtibîn mâzûr dut ahvâlimiz,” Ce-
Hâkî, Divan edebiyat›n›n nüktedan flairlerin-      lilî (‹znikli)
den biridir. Anlafl›lan bir vezire kaside yaz›yor,
fakat bunun karfl›l›¤›nda umdu¤unu alam›yor.      (Amel defterimiz bafltanbafla cinnet harfleri ile
Bunun üzerine flöyle bir beyit söylüyor:        doludur. Ey yapt›klar›m›z› yazan kâtip, bizim
                            halimizi hofl gör.)
“Gel beyim sen vezareti bana ver
                            Bir baflka flairimiz de amel defterinin olumsuz
Beni medheyle gör atâ nic’olur.” Hâkî         anlamda kabar›k oldu¤unu bildi¤i için Al-
(Gel beyim sen vezirli¤i bana ver. Beni öv de     lah’tan kendisinin yerine amel defterinin yak›l-
ba¤›fl nas›l olurmufl gör.)               mas›n› arzu ediyor. Güya günahlar kendinin
                            de¤il de günahlar›n yaz›l› bulundu¤u amel def-
Latifenin baz› insanlar› kendine getirmek için     terinin...
de bir araç olarak kullan›ld›¤›n› söylemifltik.
Mesela Divan flairlerinden biri olan Kebirî, son    “Bakma ya Râb sevâd-› defterime
derece gururlu biri oldu¤u için ça¤dafl› flairle-    Ân› yak atefle benim yerime.”
re kibrinden dolay› önem vermezmifl. Bu yüz-
den onlar da Kebirî’yi flairden saymazlar, fliir-    (Ya Rab, benim günahlarla kararm›fl bu siyah
lerine de¤er vermezlermifl. Kâtip fievkî isimli     defterime bakma. Ne olur, benim yerime onu
bir flair Kebirî hakk›nda flu k›tay› söylüyor:      atefle -cehenneme- at!)

“Kebirî fli’r-gûlar aras›nda              Kastamonulu Beyânî, insanlar›n latifeye de ih-
                            tiyac›n›n oldu¤unu biliyor. Fakat latifenin ince
Hemîn ta’dâd içinde s›fra benzer            olmas›, insanda güzellik duygusu uyand›rma-
Tezâyüd verir a’dâda egerçi              s› gerekti¤ini söylüyor. Hele bir flart daha var
                            onun hiç ihmal edilmemesi gerekir ki o da
Hesâba saymaz an› ehl-i defter.”            edep dairesinde olmal›. fiair flunu demek is-
(Kebirî, flairler aras›nda, say›lar içindeki s›f›ra   ter: Edep, hayâ duygular›n› zedeleyen sözler,
benzer. S›f›r, say›lara fazlal›k verse de muha-    f›kralar, flakalar insanlar› bir anl›k güldürse bi-
sipler onu hesaba katmaz.)               le bunlar› konuflman›n da dinlemenin de be-
                            deli oldu¤unu ak›ldan ç›karmamak gerekir.                     MAYIS 2010  57  SAYI: 233
CAM‹LER‹M‹Z
 Cevat Akkanat              “Bilecik... eski, yeni gazi Alp-Erenlerin,
                      Binbir velinin burcu.
                      Yeflil yamaçlardaki beyaz mezar tafllar›
                      Vatan u¤runda coflan bir kan selinin burcu.
                      Mescid, mihrâb, minâre, minber, kubbe, ince ay...
                      Cihân› kucaklayan O¤uz kolunun burcu.
                      Bu Besmele, bu kitap, bu flad›rvan, bu k›l›ç...
                      Bu Fâtiha, bu ‹hlâs... Tevhid yolunun burcu”       Kurulufl y›llar› hat›ras›:


      Bilecik’te
      Orhan Gazi
      Camii
             MAYIS 2010  58  SAYI: 233
                      CAM‹LER‹M‹Z

    fiair Niyazi Y›ld›r›m Gençosmano¤lu, “Bilecik”te (Destan-
    lar Burcu, s. 15-16) adl› fliirinde beldeyi destani duygularla
    anlat›r. Bilecik ve çevresiyle ilgili benzeri edebî anlat›m-
    lar› baflka flair ve yazarlar›m›zda da görürüz: Tar›k Bu¤-
    ra, Kemal Tahir, Sevinç Çokum, Yavuz Bahad›ro¤lu,
    Bekir Büyükark›n, Mustafa Necati Sepetçio¤lu, Feridun
    Faz›l Tülbentçi gibi... Onlar›n bu destans› anlat›mlar›
    bofluna de¤ildir. Zira Bilecik, bir cihan devletine beflik-
    lik yapm›fl vatan parças›d›r.
    K›sa kurulufl tarihi yahut topra¤›n ülke oluflu...
    Bilecik tarih boyunca, M›s›rl›lar, Hititliler, Frigler, Kim-
    merler, Lidyal›lar, Persler, Makedonlar, Bithynia Krall›¤›
    ve Roma ‹mparatorlu¤u dönemlerini yaflad›ktan sonra
    Ertu¤rul Gazi ile birlikte bir Türk flehri kimli¤ini almaya
    bafllam›flt›r.
    fiöyle ki, Anadolu’nun Türklere aç›lmas›n› takiben Sel-
    çuklular, kendilerine ba¤l› topluluklar› ülkenin çeflitli
    bölgelerinde iskân etmeye bafllam›flt›r. O¤uz Türkleri-
    nin sa¤ kolu olan Kay› Boyu, Alaeddin Keykubat döne-
    minde Ankara’n›n bat›s›ndaki Karacada¤ taraflar›na
    yerlefltirilmifl, bunlardan bir k›sm› daha sonra Ertu¤rul
    Bey yönetiminde bat›ya do¤ru yer de¤ifltirerek 1230’lu
    y›llarda Sö¤üt ve çevresine gelmifllerdir.
    1231 y›l›nda Bizanslara karfl› bir sefer düzenleyen Ala-
    eddin Keykubat’a Ertu¤rul Bey de ak›nc› olarak kat›l-
    m›flt›r. Alaeddin Keykubat, büyük yararl›l›klar gösteren
    Ertu¤rul Bey’e Sö¤üt ve Domaniç’i vermifl, burada
    onun yönetiminde bir uç beyli¤i kurulmufltur. Ertu¤rul
    Bey’in 1281’de ölümünden k›sa bir süre sonra Kay›la-
    r›n bafl›na Osman Bey geçmifltir. Osman Bey Bizans’a
    karfl› sürekli baflar› kazanm›flt›r. Kay›lar›n bu baflar›la-
    r›nda Ahi önderi fieyh Edebali’nin büyük rolü olmufltur.
    Osman Bey’in Bizans Tekfurlar› karfl›s›ndaki zaferlerini
    gören Selçuklu Sultan› III. Alaeddin Keykubat, Sö¤üt
    ve Eskiflehir’i içine alan sanca¤› Osman Bey’e vermifl-
    tir. Karacahisar’daki Rum kilisesini camiye çeviren Os-
    man Bey ilk kez kendi ad›na hutbe okutmufltur (1289).
    Bu olaylar Osmanl› Devleti’nin kuruluflunun ilk iflaretle-
    ri kabul edilmektedir.
    Bilecik o y›llarda henüz fethedilmemifl olup Bizansl›lara
    ait bir flehirdi. Osman Bey 1299 y›l›nda Bilecik ve Yar-
    hisar kalelerini fethetti. Bilecik, özellikle Osman Ga-
    zi’nin fethetti¤i ilk önemli kale olmas› bak›m›ndan dik-
    katleri daima üzerinde toplam›flt›r.
    fiehrin tarihinde Orhan Gazi’nin de önemli bir yeri var-
    d›r. Halka karfl› son derece merhametli, ulemaya hür-
    metli, adaletli, sakin yarat›l›fll› birisi olan Orhan Gazi,
    babas› Osman Gazi'nin 1326'da vefat› üzerine Beyli¤in
    bafl›na geçer. Onun en önemli siyasi ve askerî baflar›s›


MAYIS 2010  59  SAYI: 233
CAM‹LER‹M‹Z

Bursa'n›n al›nmas› olmufltur (1326). Bu baflar›-         (1316) Orhan Gazi Camii (1331), Çelebi Mehmet
dan sonra devletin merkezi Bilecik'ten Bursa'ya         Camii (1414-1420, Sö¤üt), Mihalgazi Camii (Göl-
nakledilmifltir. Onun zaman›nda ‹znik fethedilmifl        pazar›, 1416-1419), Kas›m Pafla Camii ve Külli-
(1330), Osmanl› s›n›rlar› Karadeniz ve ‹stanbul         yesi (Bozüyük, 1525-1528), Hamidiye Camii
Bo¤az›'na do¤ru geniflletilmifltir. Bu arada Kare-        (Sö¤üt,1889), Rüstem Pafla Camii (Osmaneli,
sio¤ullar› Beyli¤i ele geçirilmifl (1345), Ankara        1516), Köprülü Mehmet Pafla Camii (Vezirhan,
fethedilmifltir (1354).                     1655) Belenalan Köyü Camii (Osmaneli, 1850),
Fethetti¤i yerlere adli ve idari ifller için kad›lar, as-    Kara Mustafa Pafla Camii (Pazaryeri, 17. yy), Ka-
kerî ifller için subafl›lar tayin eden Orhan Gazi, ilk      s›mlar Camii (Gölpazar›, 17-18 yy?)...
Osmanl› paras›n› da bast›rm›flt›r. Orhan Gazi          Bunlara, bugün büyük ölçüde y›k›lm›fl olan Sü-
imara çok önem vermifl, ‹znik'in fethinden he-          leyman Pafla Camii, Emirler Camii, Karacalar
men sonra, Ayasofya Kilisesi’ni camiye çevirtmifl        Camii, Akkald›r›m Camii, Osman Gazi Camii gibi
(1331), yine ‹znik'te Hac› Özbek Camii’ni yapt›r-        yap›lar› da eklemek gerekmektedir.
m›flt›r (1333). Orhan Gazi'nin yapt›rd›¤› di¤er         Bilecik Orhan Gazi Camii...
eserler flunlard›r: ‹znik Hac› Hamza Camii ve
                                Orhan Gazi Camii, bugünkü Bilecik’in 500 m.
Kümbeti, ‹znik Yeflil Camii, ‹znik Nilüfer Hatun
                                güneydo¤usunda Eski Bilecik diye an›lan ören
‹mareti, Bilecik Orhan Gazi Camii, Bilecik Orhan
                                yerindedir. Bu bölge, kayal›k bir vadi durumun-
Gazi ‹mareti, Gebze Orhan Gazi Camii, Bursa
                                dad›r. Orhan Gazi Camii, vadinin kuzeybat› k›s-
Orhan Gazi Camii. Bilime ve e¤itime de büyük
                                m›ndaki tepeye, dik bir uçurumun kenar›na infla
önem veren Orhan Gazi, Bursa Medresesini de
                                edilmifl olup, uçurumun ön k›sm›nda kal›n ve
yapt›rm›flt›r.
                                sa¤lam bir duvar üzerine oturtulmufltur. Ayn›
Bilecik’te camiler...                      bölgede, caminin tam karfl› yamac›na düflecek
Bilecik ve çevresi, ‹slam’la ilk müflerref olufl gün-       flekilde infla edilmifl ikinci bir tarihî yap› bulun-
lerinden itibaren dinî kurumlar›na kavuflmaya          maktad›r ki, bu Orhan Gazi ‹mareti’dir.
bafllam›flt›r. Bu kurulufl y›llar›ndan bafllayarak         Edebali Türbesi’ne de hayli yak›n olan Orhan
bölgeyi bir ‹slam yurdu k›lan ve yörede hâlâ tari-       Gazi Camii’nin inflas›yla ilgili olarak tarihî kaynak-
hin izlerini tafl›yan camileri flöyle s›ralayabiliriz:      larda farkl› ifadelere rastlan›r. Sözgelimi, bir k›s-
Ertu¤rul Gazi Mescidi (Sögüt, 1276 öncesi), Ba-         m›nda Murad Hüdavendigâr devrine ait oldu¤u
laban Camii (Sö¤üt, 1300), fierif Pafla Camii           kaydedilir. Baz› kaynaklarda ise 1392 y›l›nda Y›l-
                                d›r›m Beyaz›d taraf›ndan dedesi Orhan Gazi ad›-
                                na yapt›r›ld›¤› bildirilir. Oysa bu yap›n›n 14. yüzy›-
                                l›n ilk yar›s›nda, hatta 1331 y›l›nda bizzat Orhan
                                Bey taraf›ndan yapt›r›ld›¤› tespit edilmifltir.
                                Kubbeye geçifl: Abidevî kurulufl...
                                Bilecik Orhan Gazi Camii, yap›m özellikleri ile sa-
                                nat tarihi aç›s›ndan hayli önemli bir yap›d›r. Çün-
                                kü o döneme kadar gerek Büyük Selçuklularda
                                gerekse Anadolu Selçuklular›’nda bu türden
                                kubbeli bir yap› görülmemifltir. Orhan Gazi Ca-
                                mii ise, Osmanl› tarihinin kubbeli ilk dinî mimari
                                örne¤i kabul edilir. Bunun yan› s›ra yap›, Kurulufl
                                Devri Osmanl› mimarisinin bütün özelliklerini
                                yans›t›r niteliktedir. Döneminin gelece¤e dönük
                                bir yap›s› olarak ayn› zamanda, yükselme ve du-
                                raklama devirlerinin geliflmifl klasik mimari üslu-
                                buna öncü konumdad›r. Di¤er bir ifade ile Orhan
                                Gazi Camii, Osmanl› mimarisinin abidevi camile-
                                rine geçifli simgeler.


                      MAYIS 2010   60  SAYI: 233
                                              CAM‹LER‹M‹Z


Yap›, plan› ve d›fl görünüflüyle oldukça sadedir.
Kareye yak›n dikdörtgen planl› olan cami,
17,35x16,50 metre ebatlar›ndad›r. Yap›n›n kaba
tafltan yap›lm›fl çok kal›n duvarlar› bulunmakta-
d›r. Caminin yekpare görünümlü bu duvarlar›,
ana kubbeyi ayakta tutan ask› kemerleri ile dört
bir yandan 2,40 m. derinli¤inde ve 8,50 m. ge-
niflli¤inde birer eyvan gibi oyularak daha genifl
bir iç mekân elde edilmifl, böylece, duvarlar›n kit-
lesel görüntüsü de hafifletilmifltir.
Bu ifllem ayn› zamanda, erken dönem Osmanl›
mimarl›¤›nda tek kubbeli merkezî mekân›n ge-         edilmifltir. Bunlardan ilki, 1813’te II. Mahmud
niflletilmesi yolunda at›lan ilk ad›md›r. Böylece,       döneminde gerçekleflmifltir. Bu onar›mla ilgili ta-
dört eyvanl› Osmanl› erken dönem cami plan fle-        rih kitabesi camiin kuzey duvar›n›n sa¤ taraf›nda
mas› oluflmufltur. Ayn› do¤rultudaki ikinci ad›m›        yer almaktad›r.
ise, k›sa bir süre sonra ‹znik’te infla edilecek olan     Orhan Gazi Camii Sultan II. Abdülhamid zama-
Yeflil Cami oluflturmufltur.                   n›nda (1889), esasl› bir tamir görmüfl, bu arada
Orhan Gazi Camiinin kal›n köfle duvarlar› üstüne        muhtemelen caminin mevcut çifte minareleri bu
oturtulan sivri kemerlenin tafl›d›¤› kubbeye geçifl       tarihte ilâve edilmifl ve yap› günümüzdeki fleklini
basit üçgen yüzeylerle sa¤lanmaktad›r. Caminin        alm›flt›r. 1973 y›l›nda da tamirattan geçirilmifl ve
9,50 m çap›ndaki bas›k kubbesi sekizgen biçim-        restore edilmifl olan Orhan Gazi Camii, son y›llar-
li dar bir kasnak üzerinde bulunmaktad›r. Kub-        da yeni bir bak›m ve onar›ma tabi tutulmufltur.
benin üzeri sonradan kurflunla kaplanm›flt›r. Bu        Sözün sonu...
yüzden Orhan Gazi Camii yörede Kurflunlu Ca-          Sevinç Çokum “A¤ustos Bafla¤›” adl› roman›nda
mii olarak da bilinir.                    Milli Mücadele y›llar›n› anlat›r. Fakat bu anlat›m
Dikkat çekici di¤er unsurlar›...               s›ras›nda s›k s›k Osmanl› Devletinin kurulufl dö-
Bilecik Orhan Gazi Camii’nin yar› silindirik kesitli     nemine ait baz› unsurlara da at›flar yapar. Ro-
mihrab›n›n sade bir görünümü vard›r. Bu mihra-        manda esas olarak Milli Mücadele’nin Sö¤üt
b›n önünde yüksekçe bir seki yer almaktad›r.         Cephesi anlat›lmaktad›r. Yazar bu mekân› özel-
Caminin ilginç ayr›nt›lar tafl›yan unsurlar›ndan bi-      likle seçmifltir. Amac› Milli Mücadele ile Osmanl›
risi de minareleridir. fiöyle ki, Orhan Gazi Cami-       Devletinin kuruluflu aras›nda ba¤ kurmakt›r. Eski
i’nin minaresi olarak bugün üç ayr› parçadan söz       ça¤larla yeni dönemler aras›nda istenirse her za-
etmemiz gerekmektedir. Bunlardan ilki yap›n›n         man bir ba¤ kurulabilir. Bu ba¤ kimi zaman bir
orijinal minaresi olup, al›fl›lagelmiflin d›fl›nda, ca-     olay benzerli¤i ile kurulurken, kimi zaman da ta-
minin 30 m. ilerisinde, kuzeyindeki bir kayan›n        rihî kifliliklerin ruh akrabal›¤› ile gerçeklefltirilir.
meydana getirdi¤i platformun üzerindedir. Bu         “A¤ustos Bafla¤›”nda eski ça¤lardan yeni dö-
minarenin kal›n, çokgen biçimli alçak gövdesinin       nemlere transfer edilen pek çok de¤er vard›r. Er-
üstünde alt k›sm› testere difli fleklinde stalaktitli      tu¤rul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, fieyh
flerefe yer almaktad›r.                    Edebali ve onlarla birlikte an›lan mekânlar...
                               fieyh Edebali Türbesi, Ertu¤rul Gazi Türbesi,
Di¤er iki minare ise, sonradan yap›ya eklenmifl
                               evet, elbette Orhan Gazi Camii...
olup, ön cephenin iki yan›ndad›r. Yüksek kürsü-
lü, silindirik gövdeli, tek flerefeli, sivri külahl› bu    ‹tibarî bir âlem olan romana renk katan bu me-
tafl minareler üslup bak›m›ndan yap›n›n mimari-        kânlar, gerçek hayat›m›za nas›l yans›r? Can ve-
sine uymamaktad›r. 1882 tarihli foto¤raflarda         rerek...
görülmeyen bu minareler, yap›yla uyum sa¤la-         Kurulufl y›llar›n›n bir hat›ras› olarak Orhan Gazi
mayan ahflap son cemaat yeriyle birlikte daha         Camii, Bilecik’ten bütün bir kâinata can vermeye
sonra infla edilmifl olmal›d›r.                 devam ediyor...
Bilecik Orhan Gazi Camii, farkl› tarihlerde tamir


                     MAYIS 2010   61  SAYI: 233
       portre   Doç. Dr. Adem Apak
             Uluda¤ Üniv. ‹lahiyat Fak.
  Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Bizans Kral›na gönderdi¤i davet elçisi


  Dihye b. Halîfe el-Kelbî (r.a.)
  Dihye (r.a.) Bedir gazvesinden hemen sonra Müslüman olmak düflüncesiyle Al-
  lah Rasulü (s.a.s.)’nün huzuruna geldi. Hz. Peygamber (s.a.s.) ona olan iltifat›n›
  göstermek için s›rt›ndaki h›rkas›n› ç›kar›p üzerine oturmas› için uzatt›. Dihye
  (r.a.) de h›rkay› al›p öptü bafl›n›n üzerine koydu. Sonra da kelime-i flehadet ge-
  tirerek Müslüman oldu¤unu aç›klad›. Dihye (r.a.) bu andan itibaren Hz. Pey-
  gamber (s.a.s.) ile birlikte bütün önemli faaliyetlerde bulunmufl, ayr›ca bir seriy-
  yenin de kumandanl›¤›na getirilmifltir.Aslen Güney Arabistan kaynakl› olup daha sonra        gamber (s.a.s.)’in davet elçisi olarak görevlendiril-
fiam bölgesini yurt edinen Kelb kabilesine mensup       mifl olmas›d›r. Allah Rasulü (s.a.s.) Hudeybiye Bar›fl
bulunan, bu sebeple Kelbî nisbesiyle meflhur olan       Antlaflmas›’n›n imzalanmas›ndan sonra Arap Yar›-
Dihye b. Halîfe (r.a.)’nin hicretten önceki hayat› hak-   madas›’nda bulunan kabilelere ve komflu devletlere
k›nda kaynaklar›m›zda yeterli bilgi bulunmamakta-      ‹slam’a davet mektuplar› göndermeye karar verdi.
d›r. Bununla beraber onun genç yaflta Medine’de        Dihye b. Halîfe el-Kelbî (r.a.) de bu faaliyet çerçeve-
Müslümanlar aras›na dahil oldu¤u anlafl›lmaktad›r.      sinde Bizans ‹mparatoru Herakleios’a gitmekle gö-
Dihye b. Halîfe (r.a.) ‹slam’a girmeden önce de Allah    revlendirildi. Bu görev hicretin 7. y›l› Muharrem’inde
Rasulü (s.a.s.)’ne muhabbet duyar, yan›na her geli-     (May›s 628) gerçeklefltirilmifltir. Dihye (r.a.)'nin as›l
flinde ona hediye takdim ederdi. Fakat Hz. Peygam-      görevi, mektubu Herakleios'a ulaflt›rmak üzere Bi-
ber (s.a.s.) de her defas›nda “E¤er benim gerçekten     zans'›n Busra valisine teslim etmekti. Ancak bu s›ra-
memnun olmam› istiyorsan, ‹slam’a gir ve ateflten       da imparatorun Filistin'de bulunmas› sebebiyle biz-
kurtul.” diyerek onu ‹slam’a davet ederdi. Nihayet      zat onun huzuruna ç›kma imkân› buldu. Siyer kay-
Dihye (r.a.) Bedir gazvesinden hemen sonra Müslü-      naklar›nda Dihye (r.a.)'nin Herakleios'la görüfltü¤ü
man olmak düflüncesiyle Allah Rasulü (s.a.s.)’nün       esnada ticaret için Gazze'de bulunan Ebu Süfyan'›n
huzuruna geldi. Hz. Peygamber (s.a.s.) ona olan il-     da imparatorun iste¤i ile buluflmada haz›r bulundu-
tifat›n› göstermek için s›rt›ndaki h›rkas›n› ç›kar›p üze-  ¤u zikredilir. Muhammed Hamîdullah'›n tespitine
rine oturmas› için uzatt›. Dihye (r.a.) de h›rkay› al›p   göre Hz. Peygamber (s.a.s.)'in Herakleios'a gön-
öptü bafl›n›n üzerine koydu. Sonra da kelime-i fle-      derdi¤i mektubun asl› günümüze kadar gelmifl bu-
hadet getirerek Müslüman oldu¤unu aç›klad›. Dihye      lunmaktad›r. Mektupta flu hususlara yer verilmifltir:
(r.a.) bu andan itibaren Hz. Peygamber (s.a.s.) ile     “Esirgeyen ve ba¤›fllayan Allah’›n ad›yla! Allah’›n ku-
birlikte bütün önemli faaliyetlerde bulunmufl, ayr›ca     lu ve elçisi Muhammed’den, Rumlar›n kral› Herakli-
bir seriyyenin de kumandanl›¤›na getirilmifltir.       os’a: Allah’›n selam›, hakikat yolunu izleyen kimse-
Dihye b. Halîfe (r.a.)’nin ‹slam tarihinde ad›n›n duyul-   nin üzerine olsun! Seni tam bir ‹slam daveti ile dine
mas›na sebep olan en önemli hadise ise Hz. Pey-       ça¤›r›yorum: ‹slam’a tabi olursan esenlik içinde olur-


                        MAYIS 2010  62  SAYI: 233
                                          portre

sun ve Allah sana iki kat ecir ve sevap verir. Ama     gelece¤ini haber verip müjdeledi¤i ümmî peygam-
bundan kaç›nacak olursan, köylülerinin (hükmün al-     bere iman etmeye davet ediyorum. fiayet sen bu
t›ndaki tebean›n) günahlar› da senin üzerine olacak-    hususta bir fley biliyor ve dünya ve ahiret saadetini
t›r. “Ve (siz) “Ey kendilerine Kitap gönderilenler! Si-   elde etmek istiyorsan onlar› hat›rla. Aksi takdirde
zinle bizim aram›zda müflterek olan bir söze geliniz:    ahiret saadetin elinden gider. Dünyada da flirk ve in-
Allah’tan baflkas›na kulluk etmeyelim; O’na hiçbir      kâr karanl›¤› içinde kal›rs›n. fiunu da iyi bil ki, Rab-
fleyi ortak koflmayal›m ve aram›zdan hiç kimse ç›k›p     bin olan Allah zalim ve diktatörleri helak edici ve ni-
da Allah’tan baflkas›n› tap›nacak Rab edinmesin.”      metleri de de¤ifltiricidir."
E¤er tüm bunlardan sonra onlar yine yüz çevirirler-     Herakleios Hz. Muhammed (s.a.s.)’in hak peygam-
se, iflte o zaman “Siz flahit olun ki kuflkusuz biz      ber oldu¤una inan›yordu. Fakat saltanat›n›n elinden
Müslüman›z (Allah’a teslim olup inananlardan›z) de-     ç›kaca¤›ndan korktu¤u için bir türlü iman›n› aç›kla-
yiniz.”                           yam›yordu. Bunu flu sözleriyle ifade etti: "Allah senin
Kral mektupta yaz›lanlar› dinledikten sonra o s›rada    iyili¤ini versin. Seni rahmetine erdirsin. Ben iyi biliyo-
ticaret amac›yla bölgede bulunan Ebu Süfyan'› hu-      rum ki, senin yan›ndan geldi¤in kimse Allah taraf›n-
zuruna ça¤›rtt›. Ona Peygamberimiz (s.a.s.) hakk›n-     dan gönderilmifl bir peygamberdir. Zaten biz onun
da birçok sual sordu. Ebu Süfyan o s›rada Müslü-      gelmesini bekleyip duruyorduk. Kitaplar›m›zda onun
man de¤ildi. Fakat hükümdar›n bütün sorular›n›       ismini ve vas›flar›n› yaz›l› bulmufltuk. Fakat ben ha-
do¤ru olarak cevapland›rd›: “O, yaln›z bir Allah’a     yat›m hakk›nda Rumlardan endifle ediyorum. E¤er
ibadet etmeyi, O’na hiçbir fleyi ortak koflmamay›       halk›mdan emin olsayd›m, her türlü güçlü¤e katla-
emrediyor, atalar›m›z›n tapt›¤› putlara tapmaktan bi-    narak ona tabi olur hizmet ederdim. Sen flimdi en
zi men ediyor. Namaz k›lmay›, do¤ru olmay›, fakirle-    iyisi Baflpatrik Da¤at›r'a git. O Hristiyan âlimlerinin
re yard›m etmeyi, haramlardan sak›nmay›, ahde ve-      büyüklerindendir. Onu da Îslâmiyete davet et."
fay›, emanete h›yanet etmemeyi, akrabay› ziyaret et-    Peygamberimiz (s.a.s.) esas›nda Baflpatrik Da¤a-
meyi emrediyor.”                      t›r'a da bir mektup yazm›flt›. Kral›n da tavsiyesi üze-
Ebu Süfyan bu konuda daha sonra flu itirafta bulun-     rine Dihye (r.a.) vakit geçirmeden onun yan›na gitti.
mufltur: "Vallahi Muhammed hakk›nda bana soru-        ‹slam Peygamberi (s.a.s.)’nin davet mektubunu tak-
lanlar hususunda söyleyece¤im yalan› arkadafllar›-      dim etti. Allah Rasulü (s.a.s.) mektubunda onu ‹sla-
m›n orada burada anlatmalar›ndan korkmasayd›m,       miyete ça¤›r›yor ve flöyle diyordu: "‹man edenlere
muhakkak yalan söylerdim."                 selam olsun. fiüphe yok ki, Meryem o¤lu ‹sa, Al-
Herakleios, Peygamberimiz (s.a.s.) hakk›ndaki sual-     lah'›n Meryem'e ilka eyledi¤i pak ve temiz kelimesi-
lerine ald›¤› her cevaptan sonra, "Zaten peygam-      dir. Ben Allah'a, Allah taraf›ndan bize indirilenlere,
berler böyledir." diyordu. Mektup gönderen zat›n      ‹brahim'e, ‹smail'e, ‹shak'a, Yakub'a bunlar›n torun-
son peygamber oldu¤una kesin olarak inanm›flt›.       lar›na indirilenlere, Musa ve ‹sa'ya verilenlere ve bü-
                              tün peygamberlere Rableri kat›ndan verilenlere ina-
Dihyetü’l-Kelbî (r.a.) Herakleios’un sözlerinden kal-
                              n›r›m. Biz onlardan hiçbirini di¤erinden ayr› tutmay›z.
binin ‹slamiyete iyice ›s›nd›¤›n› görünce ümitlendi.
                              Hepsinin peygamber oldu¤una inan›r›z. Biz Allah'›n
Onu tekrar Müslüman olmaya davet etti. "Beni sana
                              emirlerine boyun e¤en Müslümanlar›z. Selam do¤ru
gönderen zat senden hay›rl›d›r. Sen benim sözlerimi
                              yola tabi olanlara olsun."
alçak gönüllülükle dinle. Verilen ö¤üdü kabul et. Bu-
nu yaparsan ö¤üdü anlars›n. Ö¤üt kabul etmezsen       Büyük bir alim olan Da¤at›r elinde bulunan kitapla-
insafl› olmazs›n." Sonra da, "Mesih ‹sa namaz k›lar     r›ndan son peygamberin ç›kaca¤›n› ö¤renmifl, vas›f-
m›yd›?" diye sordu. Hükümdar, "Evet" dedi, Dihye      lar›n› okumufltu. Mektubu okur okumaz, "Allah'a ye-
"Öyle ise ben seni, Mesih'in kendisi için namaz k›l-    min ederim ki, senin efendin Allah'›n gönderdi¤i
m›fl oldu¤u Allah'a imana davet ediyorum. Ben seni      peygamberdir. Biz onun ismini ve vas›flar›n› biliyor-
daha Mesih annesinden do¤madan önce gökleri ve       duk." dedi ve hiçbir tereddüt göstermeden iman et-
yeri yarat›p idare etmekte olan Allah'a davet ediyo-    ti.
rum. Ben seni, Musa'n›n, ondan sonra da ‹sa'n›n       Baflpatrik Da¤at›r bu görüflmeden sonra evine ka-


                     MAYIS 2010  63  SAYI: 233
       portre

pand› ve hiç d›flar› ç›kmaz oldu. Dihye (r.a.) de onu     da flöyle buyurdu: "O bir müddet daha saltanatta
yaln›z b›rakm›yor, s›k s›k ziyaretine gidiyordu. Bafl-     kalacakt›r. Mektubum yanlar›nda bulundukça onla-
patrik o pazar, kilisedeki âyine ifltirak etmedi. Bu      r›n saltanat› devam edecektir." Saltanat›n›n devam
arada halk baflpatriklerindeki bu de¤ifliklikten ha-      etmesinin bu mektuba ba¤l› oldu¤unu hükümdar da
berdar olmufltu. K›zg›n ve ba¤naz Rumlar onun evi-       anlam›fl, Rasulüllah (s.a.s.)’›n mektubunu atlas bir
nin etraf›n› çevirdiler, hiddetle ba¤›rarak patriklerinin   ipe¤e sar›p alt›ndan bir borunun içine koyup sakla-
kendilerine hitap etmesini istediler. Ama art›k Da¤a-     m›flt›. Bu mektubun saklanmas›n› kendinden sonra
t›r onlar›n din adam› de¤il, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in    gelenlere de vasiyet etmiflti. Gerçekten de öyle ol-
bir ümmeti olmufltu ve onun yak›n dostlar›ndan Dih-      du. Mektup kayboldu¤unda bu hanedan saltanat›
yetü'l-Kelbî (r.a.) ile belki de son konuflmalar›n› ve
                               kaybetti.
görüflmelerini yapmaktayd›. Da¤at›r bu arada Ra-
sul-i Ekrem (s.a.s.)’e hitaben bir mektup yazd› ve      Dihye b. Halîfe (r.a.)'nin baflkanl›k etti¤i davet heyeti,
Dihye’ye teslim etti ard›nda da "Bu mektubu al,        dönüfl yolunda soyulmufl, ancak bölgede yaflayan
efendimize git ve ona selam›m› söyle. Allah'tan bafl-     Müslümanlar Dihye'nin yard›m›na koflarak eflyalar›n›
ka ilah olmad›¤›na ve Muhammed'in Allah'›n pey-        geri alm›fllard›. Medine'ye dönüflte durum Hz. Pey-
gamberi oldu¤una flehadet etti¤imi kendisine haber       gamber (s.a.s.)'e anlat›l›nca, Allah Rasulü (s.a.s.) el-
ver. Ben ona iman ettim, onu tasdik ettim ve ona ta-     çisine sald›ranlar› cezaland›rmak amac›yla Zeyd b.
bi oldum. Fakat gördü¤ün gibi, bu adamlar bunu in-      Harise (r.a.) kumandas›nda Cüzâml›lar'a karfl› bir
kâr ediyorlar. Bu gördüklerini de aynen efendimize      askerî birlik sevkedildi.
anlat."                            Siyer kaynaklar›nda vahyin gelifl flekillerinden bah-
Da¤at›r, Dihye (r.a.)'yi gönderdikten sonra, üstünde     sedilirken vahiy mele¤i Cebrail (a.s.)'in Dihye (r.a.)
beyaz elbiseleri ve elinde asas› ile halk›n huzuruna     suretine girerek Hz. Peygamber'e (s.a.s.) vahiy ge-
ç›kt›. En küçük bir pervas› yoktu. Belki öldürülece¤i-    tirdi¤i ve ashaptan birço¤unun onu Dihye (r.a.) zan-
ni, flehit olaca¤›n› biliyordu. Ama art›k ehemmiyeti      netti¤i hususu zikredilir. Nitekim bir gün Cebrail
yoktu. Çünkü ahir zaman peygamberine ümmet ol-        aleyhisselam, Dihye (r.a.) sûretinde Mescid-i Ne-
mufltu. Halka flöyle hitap etti:                bi’ye, Rasulüllah (s.a.s.) efendimizin yan›na geldi.
"Ey Rum cemaati! Bize Ahmed Peygamberden bir         Bu s›rada daha çocuk yaflta olan Hz. Hasan (r.a.) ile
mektup geldi. Bizi Allah'a imana davet ediyor. Ben      Hz. Hüseyin (r.a.) de mescidde oynuyorlard›. Ceb-
flehadet ederim ki Allah'tan baflka ilah yoktur. Ah-      rail aleyhisselam› Dihye (r.a.) zannedip, hemen ona
med de onun kulu ve Rasulüdür." dedi. Halk duy-        do¤ru kofltular ve ceplerine ellerini sokup, bir fleyler
duklar›ndan öfkelenerek hep birlikte onun üzerine       aramaya bafllad›lar. Rasulüllah (s.a.s.) buyurdu ki:
sald›rd›lar ve feci bir flekilde katlettiler. Bundan son-
                               “Ey kardeflim Cebrail! Sen benim bu torunlar›m›
ra Dihye (r.a.) tekrar hükümdar›n yan›na gitti. Duru-
                               edepsiz zannetme! Onlar seni Dihye sand›lar. Dihye
mu haber verdi. Hükümdar, "Ben sana hayat›m›z
                               ne zaman gelse hediye getirirdi. Bunlar da hediyele-
hakk›nda onlardan korkar›z dememifl miydim? Ye-
                               rini al›rlard›. Bunlar› öyle al›flt›rd›.”
min ederim ki, Da¤at›r onlar›n yan›nda benden daha
sayg› de¤er biriydi" dedi. Sonra da birçok hediye       Müslümanl›¤›ndan önce oldu¤u gibi Dihye (r.a.)'nin
vererek Dihye (r.a.)'yi geri gönderdi.            Hz. Peygamber (s.a.s.)'den sonraki hayat› hakk›nda
Dihyetü’l-Kelbî (r.a.) Medine'ye dönerken Cüzâm        kesin bilgi yoktur. Ancak kaynaklarda onun Suriye
kabilesinin yurdundan geçerken Hismâ mevkiinde        seferlerine kat›ld›¤›, bu s›rada Yermük Savafl›'nda
çapulcular›n sald›r›s›na u¤rad›. Sald›rganlar yan›nda     kumandan olarak görev yapt›¤›, Suriye'nin fethin-
bulunan her fleyi ald›lar. Dihye (r.a.) Medine'ye elleri    den sonra fiam'›n Mizze semtine yerleflti¤i ve orada
bofl bir flekilde girdi. Hemen Rasulüllah (s.a.s.)’›n      vefat etti¤i rivayet edilir. Kaynaklarda ölüm tarihi de
huzuruna ç›kt›. Olup bitenleri bafl›ndan sonuna ka-      verilmemifl, sadece Muaviye devrine kadar yaflad›¤›
dar nakletti. Rum hükümdar›n›n mektubunu takdim        belirtilmifltir. Bundan hareketle onun 50 (670) y›l› do-
etti. Peygamberimiz (s.a.s.) mektubu okudu. Sonra       laylar›nda fiam’da vefat etti¤i ileri sürülür.


                      MAYIS 2010  64  SAYI: 233

								
To top