Sn_081210_ÄHO

Document Sample
Sn_081210_ÄHO Powered By Docstoc
					Socialnämnden                                      2008-12-10


§ 282  Delgivning av protokoll ................................................................................................................................... 2

§ 283  Delegationsbeslut.............................................................................................................................................. 3

§ 284  Delgivningar ...................................................................................................................................................... 4

§ 285  Rapport avseende Apotekets läkemedelsgranskning .................................................................................. 5

§ 286  Eloge till personal från hemtjänsten för utmärkt agerande vid incident ................................................ 6

§ 287  Budgetuppföljning ............................................................................................................................................ 7

§ 288  Fastställande av organisations- och villkorsbeskrivning för SUD/VFU

     avseende socialarbetarpro grammet............................................................................................................... 8

§ 289  Nationell IT-strategi ......................................................................................................................................... 9

§ 290  Uppföljning av vikariekostnader .................................................................................................................. 10

§ 291  Ansökan om bidrag för väntjänsten i Säter ................................................................................................ 11

§ 292  Phoniro Lock – nyckelfritt låssystem .......................................................................................................... 12

§ 293  Uppföljning av omsorgstagare jml 9 § andra punkten LSS om personlig assistans............................. 13

§ 294  Ansökan om personligassistans jml 9 § 2 punkten LSS ........................................................................... 14

§ 295  Ansökan om personligassistans jml 9 § 2 punkten LSS ........................................................................... 15
SÄTERS KOMMUN                             SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                                   Sammanträdesdatum               Blad
Socialnämnden                             2008-12-10                  1


 Plats och tid            Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset kl. 08.15-11.00
 Beslutande             Iris Carlsson Rustas, ordförande (s)
                   Anita Carlsson, vice ordförande (s)
                   Ulla Högberg (s)
                   Lars Gabrielsson (fp)
                   Fia Wikström (v)
                   Majlis Nyberg (c)
                   Helen Romsi (c)
                   Hans Richaud (m), §§ 282-285, 287-292
                   Maith Lassbo (m), 286, 293-295
                   Mirja Jönsson Övriga deltagare          Marianne Trana, socialchef
                   Inger Fendinge, ekonomiansvarig
                   Marie-Louise Snell, sekreterare
                   Sylvi Wilander, chef för biståndsenheten, §§ 294-295
                   Maith Lassbo (m), ej tjänstgörande ersättare §§ 282-285, 287-292
 Utses att justera          Hans Richaud
 Justeringens
 plats och tid


 Underskrifter     Sekreterare                                  Paragrafer  282-295
                   Marie-Louise Snell

            Ordförande

                   Iris Carlsson Rustas

            Justerande

                   Hans Richaud

                                  Anslag/Bevis
                   Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

 Organ                Socialnämnden
 Sammanträdesdatum          2008-12-10
 Datum för                             Datum för
 anslags uppsättande                        anslags nedtagande

 Förvaringsplats           Socialkontoret
 för protokollet

 Underskrift

                   Kerstin Andersson


                                         Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                              Sammanträdesdatum           Blad
Socialnämnden                       2008-12-10               2
         Sn § 282


         Delgivning av protokoll

         Delgivning av protokoll från socialnämndens sammanträden 2008 11 12, har utsänts till
         nämndens ledamöter och ersättare.


         Socialnämnden beslutar

         att, lägga delgivningen till handlingarna.


         ______
Justerande sign                            Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                             Sammanträdesdatum            Blad
Socialnämnden                       2008-12-10                3
         Sn § 283


         Delegationsbeslut

         Delegationsbeslut för perioden 2008 11 01 – 2008 11 30.
         Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansva-
         rig handläggare.

         Beslut tagna under perioden:
         ° enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL
           • Avslag avseende Socialpsykiatriska teamet
           • Beslut att överlämna ärendet till Länsrätten
           • Beslut avseende Anhörigstöd
           • Beslut avseende Hjälp i hemmet ordinärt boende
           • Beslut avseende Hjälp i Hemmet Särskilt boende
           • Beslut avseende Korttidsboende
           • Beslut avseende Matdistribution
           • Beslut avseende Socialpsykiatriska Teamet
           • Beslut avseende Särskilt boende
           • Beslut avseende Trygghetslarm
           • Beslut avseende Städning

         ° enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS
          • Beslut avseende Kontaktperson
          • Beslut avseende korttidsvistelse utanför hemmet
          • Beslut avseende Ledsagarservice
          • Beslut avseende Personlig assistans LASS
          • Beslut avseende Personlig assistans LSS
          • Beslut avseende ekonomiskt stöd till personlig assistans
          • Beslut avseende utökad tid LSS
            .
         ° Urvalslista till ovanstående delegationsbeslut


         Socialnämnden beslutar

         att, man tagit del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.


         ______
Justerande sign                            Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                              Sammanträdesdatum          Blad
Socialnämnden                       2008-12-10             4
         Sn § 284


         Delgivningar

         ° Beläggning på SäBo för Äldre
         ° Beläggning på korttidsboendet på Enbackagården
         ° Nyttan med hund i vården - DFR
         ° Kommunfullmäktiges beslut 2008 10 30 avseende val av ledamot till socialnämnden efter
          Mirja Jönsson
         ° Arbetsmiljöverkets information 2008 11 04 AIFA 2008/16369, avseende avslutat ärende
         ° Arbetsmiljöverkets information 2008 06 04 AIFA 2008/45848 avseende avslutat ärende
         ° Utbildningar HSL-gruppen 2008


         Handlingar i pärmen ”Meddelandeblad”
         ° Patientnämnden Dalarna - Protokoll från 2008 10 21
         ° Nämnden för primärkommunala frågor - Protokoll från 2008 10 24


         Socialnämnden beslutar

         att, lägga delgivningarna till handlingarna.


         ______
Justerande sign                            Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                              Sammanträdesdatum           Blad
Socialnämnden                       2008-12-10              5
         Sn § 285


         Rapport avseende Apotekets läkemedelsgranskning

         Ärendebeskrivning
         Marit Raninen Lundin (MAS), redovisar för den externa granskningen av läkemedel på våra
         särskilda boenden.

         Läkemedelsgranskning utförs årligen av Apoteket.
         Läkemedelsgranskning innebär att man granskar narkotikahantering, förvaring av läkemedel
         samt rekvisition och kontroll av läkemedelshantering.
         Läkemedelsgranskningen har utförts på Fågelsången och Enbackagården.

         Förslag till förbättringar var lika hos båda verksamheterna:
         ° Regelbunden temperaturkontroll även på förvaringen av läkemedel i rumstemperatur
         ° Plocka bort saker som inte hör hemma i läkemedelsskåpen
         ° Se över märkningen på iordningsställda doser

         Läkemedelsgenomgångar
          I september i år bestämde förvaltningen att läkemedelsgenomgångar ska genomföras på
         kommunens alla särskilda boenden för äldre. Syftet är att förbättra läkemedelsanvändning
         och läkemedelsnytta för den enskilde personen och därmed förhoppningsvis ett ökat välmå-
         ende.
         Vid genomgången deltar en apotekare med specialistutbildning, en läkare, kontaktpersonen
         för omsorgstagaren, personal från dag- och nattskiftet samt omvårdnadsansvarig sjukskö-
         terska.
         Ett symtomskattningsformulär angående besvär de två senaste veckorna fylls i av sjukskö-
         terskan. Vikt, blodtryck liggande och stående kontrolleras och P-Krea.


         Socialnämnden beslutar

         att, lägga informationen till handlingarna.


         ______

         Delges: Marit Raninen Lundin, Gertzie Nilsson
Justerande sign                            Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN                         SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                                Sammanträdesdatum           Blad
Socialnämnden                         2008-12-10               6
         Sn § 286


         Eloge till personal från hemtjänsten för utmärkt agerande vid incident

         Ärendebeskrivning
         Måndagen den 24 november blev en äldre kvinna, av med sin väska. Det var en ung man
         som ryckte till sig den och försvann. Caroline Bäckehag som är timvikarie inom hemtjäns-
         ten, såg händelsen och hjälpte kvinnan. Caroline har även varit polisen behjälplig i sökandet
         efter mannen.

         Nämndens eloge
         Caroline utförde ett fantastiskt arbete genom att hjälpa kvinnan och genom att visa civilku-
         rage när hon var polisen behjälplig i sökandet efter mannen.
         Socialnämnden vill visa sin uppskattning genom att överlämna en blomma till Caroline, med
         ett varmt tack för snabba och väl utförda insatser.

         Socialnämndens ordförande överlämnar en blomma.


         ______

         Delges: Carina Edin
Justerande sign                              Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                             Sammanträdesdatum            Blad
Socialnämnden                       2008-12-10               7
         Sn § 287


         Budgetuppföljning

         Ärendebeskrivning
         Inger Fendinge presenterar budgetuppföljning t.o.m. 2008 11 30.

         Äldre- och handikappomsorgen visar ett prognostiserat överskott med ca 600 tkr och indi-
         vid- och familjeomsorgen visar ett prognostiserat underskott med
         ca 3,2 milj kr.

         Sammanfattning
         Socialnämndens verksamhetsområden uppvisar totalt ett prognostiserat underskott med ca
         2,6 milj kr.


         Socialnämnden beslutar

         att, lägga budgetuppföljningen till handlingarna.


         ______
Justerande sign                            Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN                      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                            Sammanträdesdatum             Blad
Socialnämnden                      2008-12-10                8
         Sn § 288


         Fastställande av organisations- och villkorsbeskrivning för SUD/VFU avseende social-
         arbetarprogrammet

         Ärendebeskrivning
         Socialnämnden och Högskolan Dalarna har tecknat avtal i syfte att utveckla samarbetet för
         att tillsammans skapa goda förutsättningar för att gemensamt utbilda personal med inrikt-
         ning mot socialt arbete inom välfärdsområdet samt att befrämja verksamhetsutveckling och
         bidra till kompetensutveckling.

         Kommunen har ett utbildningsansvar för studentens verksamhetsförlagda utbildning (VFU)
         och studenten har sin basplacering inom kommunen under sin studietid.

         Organisations- och villkorsbeskrivning
         Susanne Östman, personal- och utbildningsansvarig inom socialförvaltningen, har tagit fram
         en organisationsbeskrivning för kommunens representation inom SUD (Rådet för social-
         tjänstens utvecklingscentrum) samt en villkorsbeskrivning för VFU.

         Bilaga


         Socialnämnden beslutar

         att, fastställa organisationsbeskrivning för kommunens representation inom SUD samt vill-
         korsbeskrivning för VFU.


         ______

         Delges: Stab, Vo-chefer, Susanne Östman
Justerande sign                           Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN                        SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                              Sammanträdesdatum               Blad
Socialnämnden                        2008-12-10                  9
         Sn § 289


         Nationell IT-strategi

         Ärendebeskrivning
         2006 10 09 mottog kommunstyrelsen Landstingsförbundets styrelsebeslut om nationell sam-
         ordning av informations- och IT-användningen i hälso- och sjukvården. Kansliet har
         2006 10 19 översänt ärendet till socialförvaltningen och IT-enheten för kännedom.

         Landstingsförbundets och Svenska Kommunförbundets styrelsebeslut
         ° att, det pågående arbetet med att inrätta en beställningsfunktion för gemensamma infor-
          mations- och IT-tjänster inom vård och omsorg i landstinget fullföljs
         ° att, beställningsfunktionen utformas så att den i samverkan med kommunerna senare kan
          hantera även informations – och IT-tjänster inom kommunal vård och omsorg, samt
         ° att, godkänna den internationella IT-strategin för vård och omsorg.

         Internationell IT-strategi
         Huvudtanken i den nationella IT-strategin är en säker och tillgänglig vård och omsorg, som
         håller en hög kvalitet och utgår från befolkningens behov.
         Representanter från Sveriges kommuner och landsting, Socialdepartementet, Läkemedels-
         verket, Socialstyrelsen, Carelink AB och Apoteket AB har formulerat strategin. Strategin
         fastställdes 2006 genom beslut dels av Landstingsförbundet och Svenska kommunförbun-
         dets styrelser, dels av regeringen som redovisade den i en skrivelse till riksdagen
         (Skr.2005/06:139).

         Den nationella IT-strategin för vård och omsorg består av sex huvudpunkter:
         1. Harmonisera lagar och regelverk med en ökad IT-användning.
         2. Skapa en gemensam informationsstruktur.
         3. Skapa en gemensam teknisk infrastruktur.
         4. Skapa förutsättningar för samverkande och verksamhetsstödjande IT-system.
         5. Möjliggöra åtkomst till information över organisationsgränser.
         6. Göra information och tjänster lättillgängliga för medborgarna.

         Frågan om den internationella IT-strategin har varit uppe till diskussion inom Landstinget,
         länets kommuner och Region Dalarna.
         Länets kommuner har att ta ställning till strategin. Enligt Region Dalarna har samtliga kom-
         muner ställt sig positiva till strategin. Diskussioner har förts på tjänstemannanivå i Säters
         kommun och mellan kommunerna i länet angående IT-frågorna.
         Det politiska ställningstagandet och beslutet måste tas för att det fortsatta arbetet i länet.

         Bilaga


         Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

         att, enligt övriga kommuners viljeinriktning, ställa sig positiva till den nationella IT-strategin.
         ______

         Delges: Kommunstyrelsen

Justerande sign                             Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                             Sammanträdesdatum              Blad
Socialnämnden                       2008-12-10                  10
         Sn § 290                          Dnr Sn 08/000072


         Uppföljning av vikariekostnader

         Ärendebeskrivning
         Socialnämnden beslutade i 263 §/071017 att förvaltningen skall utreda den totala vikarie-
         kostnaden inom nämndens verksamhetsområden.

         Kommunfullmäktiges beslut
         Kommunfullmäktiges beslut i 28 §/050323 att fr o m 2005 07 01 skall inga nya deltidstjäns-
         ter inrättas. Vidare framgår av beslutet att den som arbetar deltid, men önskar höjd syssel-
         sättningsgrad upp till heltid ska erbjudas detta under den kommande fyraårsperioden 2005-
         2009.

         Kommunal Dalarnas synpunkt
         Kommunal sektion 15 har vid ett antal tillfällen påtalat att socialförvaltningen har en hög vi-
         kariekostnad.

         Utredningen
         Marianne Trana har genomfört utredningen som bl.a. visar att vid de månatliga löneuppfölj-
         ningarna har man noterat ett visst mått av överskridande, vilket är ett tecken på att fler
         vikarier tjänstgör än vad som finns avsatt i budget.
         Vid personalmöten inom särskilt boende för äldre har konstaterats att en viss överanvänd-
         ning av vikarier inom korttidsboendet och Enbackagården har förekommit. Vikariebehovet
         är förklarat med omsorgstagarnas specifika tillstånd och vård- och omsorgsbehov vid kort-
         tidsboendet.

         Inventeringen av hur den fackliga tiden disponeras, visade att fler timmar används i snitt per
         månad, än vad som finns att disponera. Kontrollen av uttagna timmar visade ett överuttag
         av tid, vilket utgör en del av vikariebehovet inom socialnämndens verksamhetsområden.

         Vidtagna åtgärder
         Under utredningens gång har ett antal personer fått utökad arbetstid i enlighet med KF:s be-
         slut. Städning/upprensning av Time Care systemet har genomförts på samtliga särskilda bo-
         enden och hemtjänsten.
         Riktlinjer för facklig tid har tagits fram och är fastställda av personalutskottet.
         Det aktiva arbetet med långtidssjukskrivna har fortlöpande genomförts, vilket har resulterat i
         en minskning från 70 personer till 33 personer (hela kommunen).


         Socialnämnden beslutar

         att, man tagit del av utredningen och att årliga uppföljningar av vikariekostnaderna presente-
         ras för socialnämnden i juni och december varje år.

         ______

         Delges: Vo-chefer, kommunfullmäktige, Kommunal DalarnaJusterande sign                            Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN                      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                             Sammanträdesdatum             Blad
Socialnämnden                      2008-12-10                 11
         Sn § 291                          Dnr Sn 08/000042


         Ansökan om bidrag för väntjänsten i Säter

         Ärendebeskrivning
         Säters församling har genom diakon Helena Carlhäll ansökt om ekonomiskt bidrag med
         10 000 kr för Väntjänstverksamhet i Säter. Ansökan avser verksamhetsåret 2009.

         En överenskommelse finns upprättad som utgör underlag för det ekonomiska bidraget samt
         för den verksamhet som avses. Väntjänsten har ett nära samarbete med anhörigcenter.

         Förvaltningens förslag
         Förslaget är att bidrag utges med 9 000 kr vilket motsvarar bidragets omfattning för verk-
         samhetsåret 2007 och 2008.
         Ansökan om 10 000 kr i ansökan finns inte avsatta i budget för 2009 vilket motiverar försla-
         get om bidrag motsvarande 2007 och 2008 års nivå.


         Socialnämnden beslutar

         att, bevilja bidrag med 9 000 kr med motiveringen att den summan är avsatt i socialnämn-
         dens budget för år 2009.


         ______

         Delges: Helena Carlhäll
Justerande sign                           Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                             Sammanträdesdatum             Blad
Socialnämnden                       2008-12-10                 12
         Sn § 292                          Dnr Sn 08/000064


         Phoniro Lock – nyckelfritt låssystem

         Ärendebeskrivning
         Vid socialnämndens sammanträde 87 §/080409 informerade Erik Hellmark och Stefan
         Timbäck från företaget Tunstall om deras system att låsa upp utan nyckel, Phoniro Lock.
         Med Phoniro Lock ersätts den mekaniska nyckeln med en digital nyckel i en mobiltelefon
         och på insidan av ytterdörren monteras en låsenhet över det befintliga låset.
         Vid Socialnämndens sammanträde 2008 04 09 beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att
         närmare utreda förutsättningarna för en ”nyckelfri hemtjänst”.

         Dagsläget
         Hemtjänsten ansvarar och hanterar i dagsläget ca 600 nycklar. Omsorgsteamen får aldrig
         tappa en nyckel eller blanda ihop nycklar. Om de glömmer en nyckel får de åka tillbaka och
         hämta o.s.v. När ett larm går måste man åka tillbaka till hemtjänstlokalerna och hämta den
         aktuella nyckeln. Nyckelkvittenser måste administreras med stor säkerhet. Säkra nyckelskåp
         ska fungera och koder ska hållas reda på.

         Med nyckelfri hemtjänst
         Med nyckelfri hemtjänst har man koder i mobiltelefonerna, som med en anordning på om-
         sorgstagarens dörr, gör att man kan låsa upp. Koder till aktuella omsorgstagare finns inlagda
         i mobiltelefonen. Om ett larm går behöver man därför inte åka tillbaka till hemtjänstlokalen
         och hämta en nyckel.

         Kostnader
         Vi har ca 270 omsorgstagare som är aktuella för anordningen i dag. Kostanden för dessa
         samt ca 10 portlås blir 297 000 kr/år. Förvaltningen bedömer att dessa kostnader kommer
         att täckas genom besparing av resursmedel för personal samt minskade bensinkostnader.

         Förvaltningens förslag till beslut
         Förvaltningen föreslår att det nyckelfria systemet införs i hela kommunen.


         Socialnämnden beslutar

         att, uppdrar till förvaltningen att införa nyckelfri hemtjänst i Säters kommun.

         ______

         Delges: Vo-chefer, Stab, Kommunstyrelsen
Justerande sign                            Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN                       SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                              Sammanträdesdatum        Blad
Socialnämnden                       2008-12-10            13
         Sn § 293


         Uppföljning av omsorgstagare jml 9 § andra punkten LSS om personlig assistans

         Ärendebeskrivning
         Uppföljning av omsorgstagare i 218 §/080924.


         Socialnämnden beslutar

         att, lägga informationen till handlingarna.


         ______
Justerande sign                            Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN                      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                             Sammanträdesdatum               Blad
Socialnämnden                      2008-12-10                  14
         Sn § 294


         Ansökan om personligassistans jml 9 § 2 punkten LSS

         Gällande
         NN

         Ansvarig handläggare
         LSS-handläggare, Lindgren Lena


         Socialnämnden beslutar

         att, jml 9 § 2 punkten LSS, bevilja NN personlig assistans med 34 timmar i veckan.

         att, beslutet gäller under perioden 2008 11 10-2009 11 30.

         att, omprövning sker vid behov eller senast 2009 11 30.


         ______

         Delges: NN, Akten
Justerande sign                           Utdragsbestyrkande
SÄTERS KOMMUN                      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                             Sammanträdesdatum             Blad
Socialnämnden                      2008-12-10                15
         Sn § 295


         Ansökan om personligassistans jml 9 § 2 punkten LSS

         Gällande
         NN

         Ansvarig handläggare
         Vo-chef för biståndsenheten, Wilander Sylvi


         Socialnämnden beslutar

         att, jml 9 § 2 punkten LSS, bevilja NN personlig assistans med 35 timmar per vecka.

         att, beslutet gäller under perioden 2008 12 11-2009 02 28.

         att, omprövning sker vid behov.


         ______

         Delges: NN, Akten
Justerande sign                           Utdragsbestyrkande

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:7/10/2011
language:Swedish
pages:16