Docstoc

HOOFDSTUK 2

Document Sample
HOOFDSTUK 2 Powered By Docstoc
					  Jaarverslag
   2009-2010
Openbare Jenaplanschool
   de Buizerd
INHOUDSOPGAVE
Inleiding                                  3

Hoofdstuk    1.   Onze school                     4
        1.1   Organisatie                     4
        1.3   Openbare school                   4
        1.4   Het bevoegd gezag                  4
        1.5   Jenaplanvisie                    5
        1.6   Van visie naar beleid                5
        1.7   Planmatig werken                   5
        1.8   De mening van onze ouders              6
        1.9   De mening van de inspectie              9

Hoofdstuk    2.   Onderwijskundig beleid                10
        2.1   Evaluatie beleidsvoornemens 2009/2010        10
        2.2   Nadere toelichting beleid 2009/2010         11
        2.3   Vastgesteld jaarplan voor het schooljaar 2010-2011  14

Hoofdstuk    3.   Kengetallen                     20
        3.1   Kinderen                       20
        3.2   Personeel                      23
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd             2
                                  Openbare Jenaplanschool
                                      DE BUIZERD
                                     Buizerdstraat 235
                                     6601 AT Wijchen
                                     tel. 024-6413337
                                     fax 024-6451536
                                    E-mail: info@bsbuizerd.nl
                                    Website: www.bsbuizerd.nl
Inleiding


Dit jaarverslag van de Openbare Jenaplan basisschool De Buizerd vormt de evaluatie van
het schooljaar 2009/2010.
Oftewel:
Wat waren we in het schooljaar 2009/2010 van plan en wat is er daadwerkelijk gerealiseerd?
Door dit te beschrijven in een verslag willen we duidelijkheid bieden over onze inspanningen
en prioriteiten en leggen wij verantwoording af naar de ouders, onszelf, ons bevoegd gezag
en de inspectie.

Bij dit document hoort een bijlage met de opbrengsten van het afgelopen jaar in de vorm van
leerresultaten op de gebieden lezen, spelling en rekenen (Opbrengsten in beeld 2009-2010).

De directeur heeft een concept jaarverslag samengesteld en besproken met de staf
Vervolgens is het aangevulde/gewijzigde concept besproken in het team en vastgesteld.
In de Medezeggenschapsraad wordt het verslag toegelicht en besproken.
Tenslotte komt het complete jaarverslag op de website van de school.

Er is een belangrijke relatie tussen schoolplan 2008-2012 en jaarverslag:
Ons schoolplan vormt het beleidsdocument dat de richting aangeeft waarin wij ons als school
in een periode van 4 a 5 jaar willen ontwikkelen. Jaarlijks evalueren wij middels een
jaarverslag in hoeverre wij de gestelde doelen hebben gehaald en welke bijstellingen we
doen.                         Gerard de Haan  oktober 2010
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                   3
HOOFDSTUK 1       Onze school


1.1.  Organisatie
De school telt per 1 oktober 2010 335 leerlingen en bestond in het afgelopen schooljaar uit
vier onderbouw-, vijf middenbouw- en vijf bovenbouwgroepen.
Buiten de directeur telde de school 22 leerkrachten, waaronder 12 parttimers. De school had
2 conciërges en 1 administratieve collega.


1.2  Openbare school
Onze school is een openbare school.
Wanneer kinderen naar een school gaan waar alle geloven, levensovertuigingen, rassen,
seksen en culturen elkaar ontmoeten, kunnen ze uit die ontmoeting van en over elkaar leren.
Zo ’n school wil de Buizerd zijn.


1.3  Het bevoegd gezag
Sinds 1 januari 2004 maakt onze school deel uit van de Stichting Kans en Kleur,
tegenwoordig de Samenwerkingsstichting Kans en Kleur. Alle basisscholen in de gemeente
Wijchen vallen onder dit bestuur.
(www.stichtingkansenkleur.nl)
                              Samenwerkingsstichting
                               Kans en Kleur
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                 4
1.4  Jenaplanvisie
Onze school als leef- en werkgemeenschap
Op onze Jenaplanschool willen we kinderen stimuleren goede prestaties te leveren. Dat wil
niet zeggen dat alléén werk belangrijk is. Dat wil nog minder zeggen dat de prestaties van
kinderen zomaar met elkaar vergeleken worden in de trend van: “jij bent beter of slechter dan
die ander”. Kinderen worden gestimuleerd naar hun beste kunnen te presteren. En dan niet
alleen bij lezen, taal of rekenen, maar ook op andere gebieden: samenwerken,
zelfredzaamheid, een ander helpen, iets moois maken, iets organiseren, zelf initiatieven
nemen, goed naar anderen kunnen luisteren en zelf je zegje mogen, kunnen en durven
doen.
             Wij willen niet omgaan met verschillen,
               maar uitgaan van verschillen.

1.5   Van visie naar beleid
Voor de kinderen en ons onderwijs:
Elk kind is er één en heeft zijn of haar eigen mogelijkheden. De individuele ontwikkeling van
elk kind is ons doel.
Deze individuele ontwikkeling bevat meer dan effectief en efficiënt aanleren van kennis en
vaardigheden. Het houdt ook een optimale ontwikkeling op creatief/expressief gebied en
vooral op sociaal emotioneel gebied.
We willen de kinderen helpen evenwichtige, zelfstandige en zelfverantwoordelijke personen
te worden.
Dit geeft wel een duidelijke richting aan, maar is nog niet zo concreet.
Wat willen we terugzien in de dagelijkse praktijk? Waar streven we naar?
     Hoe meer verschillen, hoe meer mogelijkheden om te leren. Dus heterogene
      groepen met veel leeftijdsverschillen (stamgroepen)
     We willen hiermee de samenwerking, interactie en het van elkaar leren stimuleren
     We willen het zelfstandig werken en de zelfredzaamheid bevorderen
     We willen de differentiatie versterken door minder frontaal les te geven
     We willen een ritmisch weekplan met een duidelijke structuur voor de kinderen
     We willen verantwoordelijk kunnen zijn voor “onze” kinderen in de stamgroep,
      overzicht hebben.
     We willen kinderen zelf verantwoordelijkheid geven voor wat en hoe zij leren

Voor de leerkrachten:
We zien ons team ook als een stamgroep en willen van onze onderlinge verschillen leren!
We willen ons onderwijs zo organiseren dat wij met plezier doen waar we goed in zijn .
We streven naar het optimaal houden van onze deskundigheid, onze betrokkenheid en ons
enthousiasme.

1.6   Planmatig werken
Om onze Jenaplanschool zo effectief mogelijk verder te ontwikkelen, werken we zo veel
mogelijk planmatig.
Dit betekent dat we duidelijk omschrijven wat we willen bereiken en binnen welke tijd. (zie
2.3 Vastgesteld beleidsplan) en dat wij jaarlijks kritisch meten in hoeverre we onze doelen
daadwerkelijk bereikt hebben.
Elk jaar stellen we het beleidsplan voor het nieuwe schooljaar in het jaarverslag van de
school vast en waar nodig passen we beleidsvoornemens aan. Vervolgens plannen we de
teamvergaderingen voor het hele jaar met de punten die op de agenda moeten komen en
stellen we zo prioriteiten.
Hierdoor komen we tot een realistische aanpak en nemen we niet te veel hooi op onze vork.
Waar nodig worden werkgroepen samengesteld.
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                  5
1.7  De mening van onze ouders


Verslag van de ouderenquête 2010
De enquête die nu is afgenomen geeft de uitslag in percentages weer ipv cijfers zoals de
afgelopen jaren is gebeurd. Dit houdt in dat de onderverdeling in OB, MB en BB niet exact is
uitgewerkt maar dat je meer een totaal beeld krijgt van alle groepen samen.

Algemeen
   Slechts 43% van de mensen heeft de enquête ingevuld. Dit is 1% minder dan vorig
   jaar. Dit blijft een matig respons aangezien we alle ouders van de Buizerd hebben
   gevraagd een enquête in te vullen
   De ouders die de enquête wel hebben ingevuld reageren veelal positief
   De responspercentages per bouw zijn OB 24% MB 35% en BB 41%
   De totaalscore is een 7,0 tegen vorig jaar een 6,7
   De percentages liggen vrij dicht bij elkaar. Er zijn geen extreme uitschieters
   De punten die slecht scoren zijn de punten die voorgaande jaren ook al aan de orde
   kwamen
   Ten opzichte van vorig jaar ligt de score per onderdeel iets hoger
       Identiteit 7,0 vorig jaar 6,8
       Schoolorganisatie 6,7 vorig jaar 6,3
       Onderwijs 7,1 vorig jaar 6,9
       Contacten met ouders 7,1 vorig jaar 6,7
   De laagste scores zijn nog steeds voor de verkeerssituatie (5,1), de staat van het
   gebouw (5,3), de inrichting van de school (6,4) en de veiligheid van het gebouw,
   speelplaats en de toestellen (6,3).
   De hoogste score blijft voor de nieuwsbrief een 7,6 maar ook goed scoren de manier
   waarmee de leerkracht omgaat met ouders/leerlingen, het plezier waarmee het kind
   naar school gaat en de kwaliteit van het creatief onderwijs.

A    De identiteit
De totaalscore voor identiteit is een 7,0.
Men is positief over de mate waarin de school ruimte geeft aan de verschillende geloven,
culturen en levensovertuigingen, de manier waarop de school het Jenaplan beleid een
invulling geeft en ook de aandacht die geschonken wordt aan de normen en waarden.


B    De schoolorganisatie
De totaalscore voor de schoolorganisatie is een 6,7.
De staat van het gebouw (5,3) en de verkeerssituatie (5,1) scoren een onvoldoende. Ook de
inrichting van het gebouw en de veiligheid van gebouw, speelplein en speeltoestellen scoren
beneden gemiddeld maar wel voldoende.
Men is dik tevreden over de sfeer op school en in de klas maar men geeft wel als
verbeterpunt aan, dat de veiligheid en het toezicht op het schoolplein extra aandacht nodig
hebben. Men is tevreden over de schooltijden en het regelen van vervanging bij afwezigheid
van de leerkracht is ook goed.

Bijzonderheden t.a.v. door ouders geplaatste opmerkingen:
De ouders zijn positief over het starten van de verbouwing en hopen dat het schoolplein ook
verder aangepakt wordt. Over de flexibiliteit en hygiëne van het overblijven zijn de ouders
niet tevreden, ze vinden het duur. Misschien is een continue rooster een optie (scheelt ook in
de verkeerssituatie). Er blijft daarnaast ergernis over de verkeersveiligheid rondom school,
vooral over de ouders die de kinderen met de auto “in de klas” af willen zetten. Ook deJaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                   6
fietsers die tussen de voetgangers fietsen is een veel genoemd onderwerp. Dat de school bij
ziekte van een leerkracht geen enkel kind naar huis hoeft te sturen is een compliment
waard.


C   Het onderwijs
De totaalscore voor het onderwijs is een 7,1.
De kinderen gaan graag naar school en doen graag met buitenschoolse activiteiten mee. De
laagste score (6,6) gaat naar de manier waarop de leerkracht omgaat met het
pestproblematiek. Dit wordt ook als verbeterpunt genoemd.

Bijzonderheden t.a.v. door ouders geplaatste opmerkingen:
Het pestgedrag mag beter worden aangepakt (ook terugkoppeling naar ouders). Misschien is
het interessant om het pesten op internet aan de orde te stellen.
Sportdag mag jaarlijks plaatsvinden, dit jaar is er zelfs geen activiteit geweest.
Ook is er weinig oog voor de behoefte van het kind als dit meer uitdaging nodig heeft.


D    Contacten met ouders
De totaalscore voor het contact met de ouders is een 7,1.
Men is minder positief over de wettelijke klachtenregeling die de school hanteert en de
aanwezigheid van een vertrouwenspersoon (misschien omdat men daar minder bekend mee
is). Het hoogst gewaardeerd worden de nieuwsbrief, de mogelijkheid om een
leerkracht/directeur te spreken en het contact met de school/stamgroepleerkracht.
Ook blijft men zeer positief over de mate waarop je aan een activiteit deel kunt nemen.

Bijzonderheden t.a.v. door ouders geplaatste opmerkingen:
Een aantal ouders geeft aan dat er behoefte is aan meer contact met de leerkracht.
Belangrijke informatie komt niet altijd door bij de ouders. Ook zou men het op prijs stellen als
er sneller contact is of actie ondernomen wordt wanneer een kind problemen heeft.
Het rapport blijft moeilijk interpreteerbaar en onpersoonlijk. Meer bekendheid is gewenst over
activiteiten van de OC zodat ouders hier in mee kunnen helpen indien dit nodig is.

De bekendheid met alle teamleden scoort slechts 52%. Dit is lager dan afgelopen jaar. De
ouders krijgen allemaal een nieuwsbrief en deze wordt ook iedere week naar tevredenheid
gelezen. De bekendheid met de rol van het bestuur in de schoolorganisatie scoort relatief
laag 61%. Een groot deel van de ouders geeft zich wel eens op voor deelname aan
activiteiten.
Over de jaarkalender en de website zijn de ouders tevreden.

Positieve punten van BS de Buizerd
  1. Activiteiten/vieringen en projectmatig onderwijs (WO)
  2. Contact school-ouders/kind/leerkracht, o.a. laagdrempeligheid
  3. Sfeer en plezier op school
  4. Jenaplanwerkwijze, samenwerking, sociaal
  5. Nieuwsbrief en communicatie
  6. Sociaal emotionele ontwikkelingen van kinderen
  7. Team en betrokkenheid daarvan bij het kind
  8. Aandacht voor creativiteit
  9. Kindgerichte aanpak/ oog hebben voor speciale behoeften van het kind
  10. Crummelburgband
  11. Cognitieve ontwikkeling/lesprogramma
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                    7
Verbeterpunten voor BS de Buizerd
  1. Communicatie/informatievoorziening algemeen (te laat, initiatief vooral bij ouders, info
    komt niet door via kinderen)
  2. Verkeersveiligheid
  3. Staat en inrichting van het schoolplein
  4. Staat van het gebouw en inrichting
  5. Veiligheid en toezicht op het schoolplein tijdens pauzes en voor school
  6. Aanpak bij pesten
  7. Lesprogramma (te weinig computeronderwijs, verouderd, te weinig aandacht
    kennisvakken 8x
  8. Zorg voor zwakkere en snellere leerlingen
  9. Kinderen te laat uit het lokaal
  10. Uitstapje schoolreis gemist

Opnieuw aanmelden
Bij de vraag of de ouders hun kind opnieuw zouden aanmelden bij de buizerd antwoordt
80% van de ouders positief. Dit is minder dan het percentage van het afgelopen jaar(85%).
De belangrijkste redenen die worden aangevoerd in het geval van positieve respons zijn dat
men op de buizerd jenaplan-onderwijs geeft en dat de sfeer goed is op school. In het geval
van negatieve respons zijn dat het kind niet bij het Jenaplan onderwijs past en dat de
Buizerd meer een buurtschool is geworden dan een Jenaplan school.

De enquête
De ouders werd gevraagd naar hun mening ten aanzien van de enquête. Daaruit komt het
volgende naar voren;
De ouders zijn overwegend erg positief. Ook vinden ze het digitaal invullen hiervan
makkelijk, overzichtelijk en echt iets van deze tijd. Daar staat tegenover dat de enquête nu
door minder mensen is ingevuld en dat er aangegeven wordt dat er teveel vragen zijn.
De ouders vinden de enquête een goed middel om hun mening te geven.
Werkgroep ouderenquête
Inge Scholten, Mireille Roelofs & Dolinda Rooijakkers
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                    8
1.8   De mening van de inspectie

Op 8 februari 2010 heeft de inspectie de school bezocht.
Omdat de inspectie tot nu toe tevreden is over de prestaties van onze school, worden we
slechts één keer in de vier jaar bezocht (basisarrangement). Tijdens dit schoolbezoek
worden de schooldocumenten en handelingsplannen van de kinderen bekeken,
groepsbezoeken afgelegd en gesprekken met directie en zorgcoördinatoren gevoerd.

Dit keer werd vooral gekeken naar drie dingen:
  1. de opbrengsten (uitslagen van de toetsen van de kinderen)
  2. de kwaliteitszorg (Weten wij waar onze zwakke punten in ons onderwijs zitten en wat
    doen wij daaraan?)
  3. de zorg voor de kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

Wat de eindopbrengsten betreft presteren de kinderen in de CITO eindtoets (groep 8) boven
het niveau wat van hen verwacht mag worden en dat is dus goed. Er is hard gewerkt door de
kinderen en de leerkrachten. Prima!
In de tussenopbrengsten hebben we als aandachtspunt het technisch lezen groep 3 en 4 en
dat vindt de inspecteur terecht. Daar zijn de opbrengsten te verbeteren.
De kwaliteitszorg en de extra zorg voor kinderen worden ook positief beoordeeld. Er is een
uitgebreid systeem dat goed bijgehouden wordt en we zijn kritisch op onszelf.
De inspecteur constateert dat rond het zorgsysteem er systematisch en planmatig gewerkt
wordt.


Conclusie van de inspecteur:
“De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Buizerd op de
onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die
gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school
toegekende basisarrangement gehandhaafd. De bevindingen zullen worden betrokken bij de
eerstvolgende risicoanalyse, waarbij opnieuw de vraag aan de orde is of het
toezichtarrangement eventueel moet worden aangepast.
De inspectie concludeert tevens dat de naleving van de wet- en regelgeving op de
onderzochte onderdelen op orde is.”


                     25 maart 2010
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                   9
HOOFDSTUK 2       ONDERWIJSKUNDIG BELEID

            gerealiseerd      Niet gerealiseerd       Gedeeltelijk
                                      gerealiseerd

2.1   Evaluatie beleidsvoornemens 2009-2010
     Speerpunten

   2009-2010               Activiteiten             Betrokkenen
1. Wereld Oriëntatie  We gaan 5 projecten van “Alles-in-1” doen elk van Werkgroep W.O,
            ca. 5 weken. We willen komen tot een document   Team,
            met draaiboek voor 3 jaren waarmee alle kerndoelen Jenaplan Adviesdienst
            gedekt worden. Dus ook de leerlijnen naast de
            projecten worden duidelijk omschreven. In het
            draaiboek wordt ook duidelijk omschreven hoe wij
            “de fiets van Jansen” hanteren.

2. Topografie     In de bovenbouw wordt voor de topografie de    Werkgroep W.O.,
            projecten Nederland, Europa en de Wereld gebruikt. Bovenbouw
            Er zal een jaarprogramma voor gemaakt worden

3. Aardrijkskunde   De oude methode “Een wereld van verschil”zal     Werkgroep W.O.
            bekeken worden op onderwerpen die naast “Alles-    Leerkrachten niv gr 5
            in-1” nog gebruikt moeten worden.           t/m 8

4. Technisch lezen   Voor de ondersteuning voor de middenbouw wordt    Directie en
            door Gerard samen met de zorgcoördinatoren een    zorgcoördinatoren,
            plan voorgesteld. Extra connect lezen in groepjes,  Leerkrachten MB
            Ondersteuning in de groep en facilitering bij
            toetsafname

5. ICT         Uitvoering van het ICT beleidsplan          ICT coördinatoren,
                                       Team.
6. Revitalisering   Het vaststellen van een Technisch Ontwerp       Werkgroep,Team,
  schoolgebouw    Aanbesteding en start van de bouw           Architect, Gem., Bestuur

7. Intervisie     Gerard gaat voorstellen maken voor coaching voor   Een aantal collega’s uit
            wie dat wenst en waar het noodzakelijk is.      verschillende bouwen,
            Collega’s kunnen gericht bij elkaar gaan kijken.   directie
            Gerard komt bij iedereen op bezoek in de klas

8. Nieuwe methode   Twee werkgroepjes gaan zich oriënteren op een     Werkgroepen en
rekenen en taal    nieuwe reken –en taalmethode.             externe deskundige

9. Pedagogische    Momenten van samenwerking en             Alle leerkrachten,
uitgangspunten     zelfverantwoordelijk werken creëren.         externen
Jenaplan zichtbaar   21 september gaan alle leerkrachten een dag naar
maken         andere Jenaplanscholen.
            5 nov gaan alle leerkrachten naar de
            Jenaplanconferentie

10. Hoogbegaafdheid Implementatie van het Digitaal Hoogbegaafdheids     Zorgcoördinator, directie
          Handelingsplan (DHH). Gefaseerd

11. Verkeersmethode Onder leiding van een externe deskundige wordt      Marant,
          een methode voor Verkeer geselecteerd          Team
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                       10
Lopende zaken

   2009-2010               Activiteiten             Betrokkenen
IPB           Een werkgroep van directeuren zal voorstellen doen  Directeuren Kans &
            om de wet BIO op een verstandige manier te      Kleur,
            implementeren.                    Team
            Met elke leerkracht zal een functioneringsgesprek
            plaatsvinden. Het verslag hiervan komt in de
            personeelsfile. Verder met het aanleggen van een
            leerkrachtenportfolio

Begrijpend lezen    Evaluatie van het gebruik van de methode,      Team,
            Afspraken vastleggen in een kwaliteitsdocument    Medewerker Marant,
                                       Directie

Jubileumjaar: de   Vaststellen van een draaiboek van activiteiten en   Werkgroep, kinderen en
Buizerd wordt 50 jaar datum                         ouders

Kind-Volgsysteem    Evaluatie en demo in het team            Leerkrachten OB en
Onderbouw (OVM)                               zorgcoördinator

Invoering van het    Alle kinderen worden ingevoerd met de relevante  Administratie en
leerlingadministratie  zorggegevens en documentatie.           zorgcoördinatoren
Systeem Parnassys    De gegevens worden uitgewisseld met die van de IB
            groep.
Schoolplein       Uitvoeren van het plan voor MB en BB       Werkgroep schoolplein,
                                     Team, conciërge

Doorgaande lijn     Inventariseren welke onderwijs-inhoudelijke zaken al Leerkrachten OB en MB
onderbouw-       goed doorlopen. Knelpunten inventariseren en Plan
middenbouw       van Aanpak maken

Samenwerking      Evaluatie van de samenwerking en eventueel      Directie, team, MR
Buizerd en St. Jan   bijstellen van het stappenplan
Baptist
2.2   Nadere toelichting beleid 2009/2010

Het valt op dat we in het afgelopen jaar een aantal dingen niet of maar gedeeltelijk hebben
kunnen verwezenlijken.
Wat betreft onze speerpunten hebben met name de doelen rond Wereld Oriëntatie en
Aardrijkskunde te weinig aandacht kunnen krijgen.
Bij de lopende zaken valt met name het niet realiseren van een vernieuwd schoolplein op.
We hebben geprobeerd in het jaarplan van 2010/2011 de belangrijke zaken opnieuw op te
nemen en ons te concentreren op de hoofdzaken die wij in ieder geval willen verbeteren of
bereiken, te weten:
  a. Verbeteren van de opbrengsten van het technisch lezen
  b. Realiseren van een belangrijke stap in de Jenaplanontwikkeling
  c. Een feestelijke viering van het jubileum
  d. Renovatie van de school en het schoolplein

Voor een overzicht en analyse van de leerresultaten zie de bijlage “Opbrengsten in
beeld 2009-2010”
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                     11
2.3    Vastgesteld jaarplan voor het schooljaar 2010-2011

1. Voorwoord

Dit jaarplan is gebaseerd op
het schoolplan 2008–2012 en op het beleidsplan 2009-2010 (uit het jaarverslag 2008/2009). En het
strategisch beleidsplan 2010-2014 van Kans & Kleur


2. Onderwijs en zorgverbreding

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onderwerp: Jenaplanontwikkeling
Beoogde doelen:
    Leerlingniveau
        o Zelfverantwoordelijk werken
           Verantwoordelijkheid voelen voor het eigen leren;
           Eigen keuzes kunnen maken voor het vragen van uitleg;
        o Coöperatief leren;
        o Effectieve leertijd per kind, zodat ruimte ontstaat voor verdieping, verrijking of remediëring
           en het maken van persoonlijke leerstofkeuzen.
    Leerkrachtniveau
        o Effectief klassenmanagement;
        o Een deel van de verantwoordelijkheid bij de kinderen leggen
        o Overzichtelijke registratie van de activiteiten van de kinderen en hun resultaten;
        o Doelgericht werken (Leerlijnen moeten duidelijk zijn);
        o RT wordt binnen de groep uitgevoerd en zo veel mogelijk door de eigen
           stamgroepsleerkracht.
    Schoolniveau
        o Voorbereiding voor gesloten 2 jarige stamgroepen. In het schooljaar 2011/2012 wordt dit
           geïmplementeerd (geen niveaugroepen meer)
        o Ouders betrekken bij en goed informeren over de keuzes die gemaakt worden.
        o Opbrengsten op landelijk gemiddelde of hoger t.o.v. scholen met vergelijkbare populatie;
    Stichtingsniveau
        o Wij willen de ouders in de gemeente Wijchen de gelegenheid geven om te kiezen voor
           Jenaplanonderwijs, waarin o.a. een rijke leeromgeving geboden wordt met heterogene
           leeftijdsgroepen.
        o Binnen de gesloten stamgroepen willen we het onderwijs passend maken voor zo mogelijk
           elk kind.

Relatie met Schoolplan: hoofdstuk 2.6
Relatie met Jaarverslag 2008/2009: Hoofdstuk 2
Relatie met het SBP: Diversiteit van scholen, Passend onderwijs

Beginsituatie:
   De besluitvorming voor het komen tot 2 jarige gesloten stamgroepen is in het team afgerond. Het
    besluit heeft een breed draagvlak.
   Er is afgesproken om welke punten het team zich moet richten ter voorbereiding
    (zelfverantwoordelijk werken, coöperatief werken, klassenmanagement en doelgericht werken).
   Er is al een ruime ervaring met deze vorm van werken in de onderbouw en er zijn experimenten met
    het plannen van eigen werk in midden –en bovenbouw.
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                                   12
Activiteiten om het doel te bereiken:
   Er is een externe Jenaplandeskundige in de arm genomen om het team te begeleiden;
   Er zijn twee Jenaplanspecialisten (LB-schaal) die samen met directeur en externe deskundige een
    rol krijgen in een stuurgroep. Deze stuurgroep bereidt acties en besluitvorming voor en bewaakt de
    voortgang;
   Er worden 4 studiedagen over dit onderwerp gepland in het tweede deel van het schooljaar;
   Op de jaarvergadering van MR en OR wordt aan de ouders uitgebreid uitgelegd wat de voordelen
    zijn van de nieuwe situatie;
   De MR optimaal informeren en om instemming vragen;
   Er wordt samengewerkt met collega-Jenaplanscholen die al enige tijd werken met 2 jarige gesloten
    stamgroepen. Leerkrachten krijgen de gelegenheid deze scholen te bezoeken.
   Er zal veel tijd besteed worden in de bouw –en teamvergaderingen voor overleg.

Beoordelingscriteria:
   In alle groepen plannen de kinderen de dag en/of weekactiviteiten;
   In het team is een omschrijving vastgesteld wat De Buizerd onder zelfverantwoordelijk leren en
   coöperatief leren verstaat. Dit is in elke groep zichtbaar;
   In elke groep is een helder registratiesysteem waarbij de activiteiten en resultaten bijgehouden
   worden;
   Elke leerkracht heeft een overzicht van de leerlijnen van taal, rekenen ,spelling en begrijpend lezen.

Afgerond op:
   Juni 2011

Ondersteuning:
   video interactie begeleiding:           Monique Severijnen
   Een Jenaplanadviesdienst             Felix Meijer

Verantwoordelijk:
   Voor de voortgang en de besluitvorming : Stuurgroep
   Voor de uitvoering:           Het team van de Buizerd

Financiële consequenties:
    Inzet van externe deskundige                     € 5000,-
    Benodigde facilitering voor intervisie                € 2500,-
    Facilitering stuurgroep                        taakuren + € 1000,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onderwerp: Technisch lezen
Beoogde doelen:
    Leerlingniveau
        o Elk kind behaald minimaal leesniveau AVI-PLUS bij het verlaten van groep 8, behalve bij
           aangetoonde dyslexie.
        o Elk kind haalt aan het einde van het schooljaar minimaal het leesniveau dat we bepaald
           hebben, behalve bij aangetoonde dyslexie.
    Leerkrachtniveau
        o In staat zijn om aan de hand van de methode een haalbaar en gedegen programma uit te
           voeren voor leesonderwijs.
        o Hanteren van effectieve didactische aanpak voor leesonderwijs, zodat de school- en
           leerlingdoelstelling behaald worden.
    Schoolniveau
        o Leesniveau van eind groep 3: 80% op E3
        o Leesniveau van eind groep 4: 80% op E4
        o Leesniveau van eind groep 5: 80 % op E5
        o Leesniveau van eind groep 6: 80% op E6
        o Leesniveau van eind groep 7: 90% op E7
        o Leesniveau van jan. groep 8: 90% op Plus
    Stichtingsniveau
        o Wij werken opbrengstgericht en willen een optimaal resultaat.
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                              13
Relatie met Schoolplan en jaarverslag, SBP:
Schoolplan :Hoofdstuk 2.6
Jaarverslag van 2008/2009: Hoofdstuk 2
SBP: Opbrengstgericht werken

Beginsituatie:
   Er is een duidelijk programma van beginnende geletterdheid in de onderbouw;
   In groep 3 worden alle kernen van VLL aangeboden;
   In groep 4 t/m 8 wordt Lekker Lezen gebruikt.

Activiteiten om het doel te bereiken:
   De resultaten van alle groepen worden gedurende het schooljaar nauwkeurig gevolgd, zodat er
    interventies kunnen worden gestart, indien dit nodig mocht blijken. In de tweede helft van het
    schooljaar worden de risicokinderen (D-E) nader onderzocht op hiaten in de leesvoorwaarden.
   Begrijpend Lezen in groep 4 wordt niet meer met “Tussen de Regels” gegeven. De tijd die hierdoor
    vrijkomt wordt gericht besteed aan Technisch Lezen;
   Connect lezen wordt onder toezicht van de niveauleerkracht gedaan en valt niet meer samen met de
    lessen van Lekker Lezen; In de Bovenbouw wordt Connect Lezen aan de risicokinderen gegeven
    door de TR-er.
   Binnen de niveaugroepen 4 en 5 worden niveaugroepen gemaakt voor Lekker lezen
    (groepsdoorbrekend)

Beoordelingscriteria:
   Haalbaar en gedegen programma is voor lezen opgesteld en wordt gebruikt.
   Beoogde leesniveaus worden behaald

Afgerond op:
   Beoogde leesniveaus op schoolniveau zijn behaald: juni 2011
   Beoogd leesniveau op leerlingniveau groep 8    febr 2011
   Evaluaties met team in februari en juni 2010

Ondersteuning: Cor Bakker

Verantwoordelijk: Zorgcoördinatoren en directie

Financiële consequenties: Kosten Cor Bakker (ca. € 300,-)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Onderwerp: Wereld Oriëntatie
Beoogd doel:
   Leerlingniveau
     o De kinderen kunnen meebepalen wat en hoe geleerd wordt. Binnen het zelfverantwoordelijk
       leren moeten de kinderen leren goede keuzes te maken;
     o De kinderen moeten een dag –en/of weekplanning kunnen maken;
     o De kerndoelen voor WO moeten in een cyclus van 3 jaar bereikt worden.
   Leerkrachtniveau
     o De leerkrachten leren werken met het model van “De fiets van Jansen”;
     o Inzicht hebben in de leerlijnen van WO, zoals ze aan de orde kunnen komen in de
       verschillende projecten, zodat het handelen van de leerkracht gericht kan zijn op te behalen
       doelen;
     o De leerkrachten ontwikkelen een heldere manier van het registreren en administreren van
       wat geleerd en uitgevoerd is door de kinderen.
   Schoolniveau
     o We willen een doorgaande lijn in het werken met WO-thema’s.
     o We moeten duidelijk maken hoe we de kerndoelen bereiken.
       Stichtingsniveau
     o We willen met onze manier van werken aansluiten bij de idealen van het Jenaplanonderwijs
       en deze verder ontwikkelen
      .Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                                       14
Relatie met schoolplan: Hoofdstuk 2.6

Beginsituatie:
   We hebben nu 3 jaar ervaring met het thematisch werken aan de hand van de methode “Alles-in-1”
    en “de Fiets van Jansen”.
   Er is een breed draagvlak voor het werken met WO-thema’s

Activiteiten om het doel te bereiken:
   Er wordt een kwaliteitsdocument WO gemaakt waarin wij beknopt en helder omschrijven hoe wij
    werken met de thematische WO projecten (doelen, lestijd, werkwijze, didactiek, methode).
   We bespreken onze werkwijze regelmatig in team –en bouwvergaderingen;
   Er mogelijkheden geboden bij elkaar in de groep te kijken.

Beoordelingscriteria:
   Aan het einde van het jaar is er een kwaliteitsdocument WO dat vastgesteld is in een
   teamvergadering.

Afgerond op:
   Kwaliteitsdocument                    juli 2011.

Ondersteuning: Jenaplan deskundige, werkgroep WO

Verantwoordelijk:
   Het team van de Buizerd;
   Voor het voorstellen van het kwaliteitsdocument is de werkgroep WO verantwoordelijk;

Financiële consequenties: Aanschaf van één nieuw thema (ca. € 3000,-).


3. PERSONEEL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
Onderwerp: Wet BIO

Beoogde doelen:
   Leerkrachtniveau
      o Leerkracht stelt een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Dit plan wordt met de directeur besproken
        en vastgesteld in een functioneringsgesprek.
   Schoolniveau
      o Met alle leerkrachten wordt voor januari een functioneringsgesprek gevoerd;
   Stichtingsniveau
      o De leerkrachten moeten zich in toenemende mate een deel van de Stichting voelen.

Relatie met Schoolplan : Hoofdstuk 4
Relatie met SBP: Goed imago, goed personeel, trots personeel, Competentiegericht personeelsbeleid

Beginsituatie:
   Er wordt met elke leerkracht minimaal één keer per jaar een functioneringsgesprek gevoerd met daarvan een
    schriftelijk verslag.

Activiteiten om het doel te bereiken:
   Directeur plant de gesprekken ruim van te voren en in het eerste deel van het schooljaar;
   Leerkrachten bereiden zich voor ahv van een formulier met aandachtspunten;
   Er wordt op elke teamvergadering bij de mededelingen aandacht geschonken aan bovenschoolse ontwikkeling
     en besluitvorming.
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                                       15
Beoordelingscriteria:
   Aan het einde van het schooljaar is er van elke leerkracht een schriftelijk verslag van het functioneringsgesprek
    dat door de betrokkenen zelf gemaakt is ondertekend is door medewerker en directeur;
   Ook heeft elke leerkracht zijn eigen POP opgesteld.

Afgerond op: juli 2011

Ondersteuning: (HRM medewerker van de stichting)

Verantwoordelijk: Gerard de Haan

Financiële consequenties: geen
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                          16
4. BEHEER (gebouw en schoolplein)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
Onderwerp: Huisvesting op een goed niveau brengen

Beoogde doelen:
   Het verbeteren van het welbevinden van kinderen en leerkrachten in de school;
   Wegwerken van achterstallig onderhoud;
   De school van binnen meer licht en ruimte geven om de nieuwbouw naast de school te neutraliseren;
   Meer ruimten creëren voor kinderen, leerkrachten en ondersteunend personeel.

Relatie met Schoolplan : Hoofdstuk 2.6

Beginsituatie:
   Er is een plan opgesteld samen met een architectenbureau om beoogde doelen te verwezenlijken;
   Er is een budget door gemeente en stichting Kans en Kleur beschikbaar gesteld;.
   Er is aanvullende subsidie aangevraagd voor luchtverbetering;
   De verbouwing is in drie fases ingedeeld en de eerste fase is verwezenlijkt.

Activiteiten om het doel te bereiken:
   De toiletten worden compleet vernieuwd;
   Er wordt een nieuwe CV geïnstalleerd;
   Er komen nieuwe kozijnen met dubbel glas;
   Er worden twee nieuwe spreekkamers gemaakt en er komt een multifunctionele ruimte (podium, vergaderruimte,
     oefenruimte, etc.);
   Er komt een passende ruimte voor de leerkrachten;
   Er wordt een grotere ruimte in het hart van de school gecreëerd;
   Er worden negen lichtkoepels gemaakt.
   .
Beoordelingscriteria:
   1e en 2e oplevering

Afgerond op:
   1e fase (o.a toiletten)                         juli 2010
   2e fase (realisatie van meer licht en ruimte)              okt 2010
   3e fase (kozijnen met dubbel glas en zonwering)              okt 2010

Ondersteuning: KEK vormgevers , Dorothe Derks

Verantwoordelijk:
   Fase 1 en 2                       Stichting Kans en Kleur
   Fase 3                         Gemeente
  
Financiële consequenties:
Fase 1, 2 en 3                        € 470.000,-

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                                       17
Onderwerp: Herinrichting van het Schoolplein
Beoogde doelen:
   Leerling niveau
      o De kwaliteit van het buitenspelen verbeteren;
      o Mogelijkheden te creëren voor verschillende vormen van spelen (uitrusten, sporten en spelen).
   Schoolniveau
      o Uitstraling van het speelplein verbeteren en laten aansluiten bij Jenaplan onderwijs (verschillende
        manieren van leren en spelen met elkaar).
   Stichtingsniveau
      o We willen een bijdrage leveren aan de speelmogelijkheden in de wijk.

Relatie met Schoolplan : Hoofdstuk 2.6
Relatie met SBP: Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Beginsituatie:
   .Er is een plan gemaakt met een indeling van de verschillende gebieden (sport, spel en rustig zitten/praten)
   Er is een begin gemaakt met de uitvoering

Activiteiten om het doel te bereiken:
   Er wordt een nieuwe planning gemaakt voor het nieuwe schooljaar;
   De werkgroep voor het speelplein organiseert werkmiddagen met ouders om het plan uit te werken;
   De werkgroep bewaakt de gemaakt planning.

Beoordelingscriteria:
   Het schoolplein wordt conform het plan uitgevoerd.

Afgerond op:
   In juni 2011

Ondersteuning:
   Werkgroep Schoolplein;
   ouders

Verantwoordelijk:
   Werkgroep Schoolplein

Financiële consequenties:
   € 1000,-
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                           18
5. KWALITEITSZORG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------
Onderwerp: Kwaliteitskaarten

Beoogd doel:
   Leerlingniveau:
      o De individuele opbrengsten op alle vakgebieden blijven op peil.
   Leerkrachtniveau
      o De Leerkracht stemt zijn handelen af op de kwaliteitskaarten.
   Schoolniveau
      o Opstellen en bijbehorende check en balance van onderstaande kwaliteitskaarten
      o Didactische aanpak en haalbaar en gedegen programma
   Stichtingsniveau
      o Door samenwerking met andere scholen en werkgroepen tot uitwisseling van ideeën en werkwijzen
       komen.
      o De eindopbrengsten van de school blijven op of boven het gemiddelde.

Relatie met Schoolplan: Hoofdstuk 6
Relatie met SBP:
   Bovenschools is afgesproken dat gebruik gemaakt wordt van WMK-PO van Cees Bos (Werken met
     kwaliteitskaarten).
   Kwaliteitskaart Opbrengsten in beeld is opgesteld en check en balance vindt plaats

Activiteiten om het doel te bereiken:
   Er wordt een Quick Scan gedaan door het hele team op de kwaliteitskaarten die wij als school gaan invullen
     (Aanbod, Tijd, Pedagogisch handelen, Didactisch handelen, Afstemming, Actieve rol leerlingen, Schoolklimaat)
   Er wordt een prioritering opgesteld samen met het team nav de Quick Scan en de eerder bepaalde
     beleidsspeerpunten en deze wordt gebruikt bij het formuleren van het Jaarplan 2011-2015.
   Eén of meer kwaliteitskaarten worden opgesteld samen met het team

Beoordelingscriteria:
   De genoemde kwaliteitskaarten zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek van de school.
   Check en balance vindt plaats volgens een vaste regelmaat

Afgerond op:
   Opgenomen in het kwaliteitshandboek van de school. mei 2011
   Opstellen cyclus van Check en balance       juni 2011

Ondersteuning: Cees Bos,

Verantwoordelijk: Gerard de Haan

Financiële consequenties:
Aanschaf WMK-PO
Jaarlijkse licentie WMK-PO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                                       19
6. OVERIGE BELEIDSVOORNEMENS


Onderwerp diversen:
 Wat                  Hoe                      Door en afgerond op
 Topografie              Een werkgroep stelt een jaarprogramma op    Werkgroep Topografie
                    voor Topografie Nederland, Europa en de
                    Wereld

                    De bovenbouw mist een aantal
 Aardrijkskunde            aardrijkskundige zaken in “Alles–in-1” De   Werkgroep Aardrijkskunde
                    methode “Een wereld van Verschil”zal
                    bekeken worden op onderwerpen die ook een
                    plaats moeten krijgen.

                    Het plan wordt bijgesteld met nieuwe
                    streefdata en twee dingen worden toegevoegd.
 ICT beleidsplan              a. Het werken met Parnassys        ICT coördinatoren
                      b. Het werken met Sharepoint

                    We gaan in kaart brengen wat en hoe we nu
                    taallessen met onze methode Taaljournaal
                    geven en wat we willen verbeteren.

                    We hebben de diagnosticering rond voor gr 3
 Taalverbetering            t/m 8 en gaan nu werk op maat gaan geven.   Werkgroep Taal

                    We gaan een teamvergadering houden olv een
                    externe deskundige en vervolgens een nieuwe
                    verkeersmethode kiezen
 DHH invoering vervolg                                Zorgcoördinator BB
                    Inventariseren welke onderwijs-inhoudelijke
                    zaken al goed doorlopen en knelpunten in
                    beeld brengen. Plan van Aanpak maken
 Doorgaande lijn in het                                Externe deskundige
 Verkeersonderwijs           Bijstellen van stappenplan.
                    Evaluatie aan het einde van het jaar.


 Doorgaande lijn onder –en                              Leerkrachten van onder –en
 middenbouw in kaart                                 middenbouw Samenwerking tussen Buizerd en                            Directie, team en MR
 Jan Baptist verdiepenBesproken in het MT d.d. 7 sept 2010         Vastgesteld op: 7 sept 2010

Bespreken in de MR d.d. 23 sept 2010
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                         20
HOOFDSTUK 3       KENGETALLEN3.1  Kinderen

    Verloop kinderaantal over de afgelopen 6 jaar op teldata:
     jaar  aantal   OB      MB      BB
    2004  304    74      113      117
    2005  311    77      114      120
    2006  315    78      118      119
    2007  309    84      122      103
    2008  316    81      129      106
    2009  325    76      131      118
    2010  337    68      136      133Instroom
Jongste kleuters                       34
Kinderen van andere scholen                  14
Totaal                            48

Uitstroom
8e jaars kinderen                       26
KInderen naar SBO                       3
REC’s                             1
Naar andere basisscholen                    6
Totaal                            36


Kinderen die extra meetellen (door andere moedertaal of beperkte opleiding ouders)
gewicht   2005     2006     2007    2008     2009     2010
0,25      3       2     2      1      0      0
0,90     24      18     11      6      0      0
0,3 /1,2           6     10     19      32      43
totaal    27      26     23     26      32      43Kinderen met Leerling Gebonden Financiering:
    2005     2
    2006     5
    2007     3
    2008-     4
    2009     4
    2010     2
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd             21
Herkomst kinderen
Onze school wordt voor circa 75% gevoed door leerlingen uit de wijken direct rond de school
(Heilige Stoel, Homberg/Kraaijenberg en Noord). 23% komt uit verder gelegen wijken en
bijna 2% komt van nog verder (Nijmegen, Alverna, Leur, etc.). We verklaren deze spreiding
uit het feit dat wij de enige Jenaplanschool zijn in Wijchen en dat er ouders zijn die bewust
kiezen voor dit type onderwijs. In de afgelopen jaren zien we een stijging van kinderen uit de
directe buurt.

CITO uitslagen eindtoets:
Jaar     schoolgemiddelde      aantal ll-en met LWOO
2004        535             6
2005        538*             6
2006        540*             5
2007        538*             9
2008        539*             7
2009-        539             3
2010        542             1
*) Gemiddelde zonder kinderen met een toegewezen LWOO indicatie


Verwijzing naar het vervolgonderwijs
Schooladvies       2008    2009          2010
Praktijk onderwijs                     1
VMBO-B           3      1          1
VMBO K           6      0          0
VMBO-K/T          2      3          0
VMBO-T           9      5          3
VMBO-T/HAVO        2      3          8
HAVO            7      5          6
HAVO/VWO          6      4          0
VWO            8      9          7
              43     30          25
Analyse van de kengetallen:

Stijging van het aantal kinderen
In de afgelopen twee jaren is er sprake van een daling van de instroom van het aantal
jongste kleuters (zie blz 21 ). Doordat de stijging van de jaren daarvoor doorwerkt is het
totaal aantal kinderen op school toch gestegen. Wanneer de instroom van jongste kleuters
zo blijft betekent dat dat volgende jaar het totale aantal kinderen zal dalen. We zien namelijk
volgend jaar een groep 8 van 55 kinderen van school gaan en ca. 40 kinderen (jongste
kleuters en zij instroom) nieuw op de school komen. Dit is dus een negatief verschil van 15
kinderen. Wanneer de school er in slaagt zich als Jenaplanschool goed te profileren is onze
verwachting dat het aantal kinderen de komende jaren wel zal dalen, maar toch nog een
aantal jaren rond de 300 zal kunnen blijven. Dit ondanks de sterke vergrijzing van de wijk
Noord.
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                   22
Zorgkinderen
Wij zien in de afgelopen jaren een toename van het aantal “zorgkinderen”. Dit zowel in de
toetsresultaten als in het sociaal emotioneel gedrag in de klas en daarbuiten. Dit betreft
zeker niet altijd de kinderen met een leerlinggewicht (zie blz. 21). Om in de komende jaren
deze kinderen op tijd en op de juiste manier de extra zorg te kunnen geven, blijft de
organisatie van onze zorg hoge prioriteit houden. We hebben het afgelopen jaar met twee
zorgcoördinatoren (één voor de bovenbouw en één voor de onder –en middenbouw) gewerkt
en dat werpt zijn vruchten af..
De discussie over waar onze grenzen liggen als team wordt met enige regelmaat gevoerd bij
de leerlingbesprekingen in de teamvergadering. Ook in breder verband (Passend Onderwijs)
zal dit in de komende tijd regelmatig aan de orde komen.


Onderwijsopbrengsten
De gemiddelde CITO score van onze school heeft voor ons als getal niet zo veel waarde.
Het maakt niet inzichtelijk welke ontwikkeling de individuele kinderen hebben doorgemaakt
en hoeveel de school daar aan bijgedragen heeft.
Het gemiddelde van de CITO eindtoets was over de afgelopen jaar boven het landelijk
gemiddelde.
Het is lastig om conclusies uit de uitslag van de CITO eindtoets te trekken.
De samenstelling van de groep is elk jaar weer heel anders en bovendien zijn er soms
minder kinderen met een LWOO beschikking (indicatie voor bijzondere leerachterstanden).
Elke kind van groep 8 heeft meegedaan met de CITO eindtoets. De gemiddelde score was
542.

CITO tussentoetsen
Met behulp van de overzichten van het CITO Leerling Volgsysteem brengen we de
groepsresultaten in kaart. Deze resultaten worden jaarlijks besproken met de
zorgcoördinator en de groepsleerkracht. Belangrijk bij deze besprekingen zijn o.a. de
individuele ontwikkeling van de kinderen en de signalen die spreken uit gemiddelden van de
groep.

De onderwijsinspectie heeft naar aanleiding van de opbrengsten geoordeeld dat er geen
aanleiding is voor nader onderzoek. De opbrengsten zijn dus naar verwachting.


Een deel van de pbrengsten van onze school zijn weergegeven in de bijlage
“Opbrengsten in beeld 2009-2010”.
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                  23
3.2   Het personeel

Behalve de directeur telt de school 22 leerkrachten, waarvan 12 parttimers. Naast
groepsleerkrachten kent de school ook een administratieve kracht en twee conciërges.                    verdeling mannen/vrouwen

            20
            18
            16
            14
            12
                                      mannen
            10
                                      vrouwen
            8
            6
            4
            2
            0
                         1
                       leeftijdsopbouw

            8
            7
            6
            5
            4
                                      Reeks1
            3
            2
            1
            0
              20-30   30-40   40-50   50-60  60-65
3.2.1  Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage van 2008/2009 was 6,25 %. (Het totale verzuim binnen de
stichting was dat jaar 8,42 %). Het verzuim op onze school was minder hoog dan in het
vorige schooljaar. Dit doordat twee langdurig zieke leerkrachten weer geheel en gedeeltelijk
teruggekeerd zijn. Er is regelmatig overleg met de ARBO arts en er wordt steeds kritisch
bekeken of ziekteverzuim gerelateerd is aan de werksituatie.
We blijven waakzaam op de werkdruk in ons programma. Deze werkdruk wordt door de
leerkrachten over het algemeen als hoog ervaren. We hebben samen richtlijnen opgesteld
om alert te zijn voor overbelasting voor onszelf en voor elkaar. De cijfers van 2009/2010
hebben wij nog niet ontvangen.
Jaarverslag 2009-2010 Openbare Jenaplanschool de Buizerd                 24

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:23
posted:7/9/2011
language:Dutch
pages:24