Docstoc

Goede samenwerking en maatwerk

Document Sample
Goede samenwerking en maatwerk Powered By Docstoc
					                                 46

              Een uitgave van Schneider Electric B.V. voor alle relaties in de elektro- en besturingstechniek
    FRAnk SwAAnS vAn HOMIJ:
                                                               APRIL 2007
           Goede
           samenwerking
          en maatwerk

Nieuw: CaSys
datacommunicatie
behuizingen
Demotruck:
machineveiligheid
op weg naar u!
Advanced:
vertrouwde
techniek in een
nieuw kastje
                        PAGINA ééN
                            INTRo
colofoN
                                Voorwoord

                                Geachte lezer,


                                    oor u ligt de allernieuwste Interface, ons corporate magazine
                                 V   waar wij erg trots op zijn en waar u hopelijk nuttige informatie
                                    uit haalt. De Interface behoort sinds kort ook tot mijn
                                verantwoordelijkheden. Ik vervul namelijk vanaf maart met groot
                                plezier binnen Schneider Electric de nieuwe functie van Customer
     Interface is een uitgave               Satisfaction & Communication Manager. De functie is niet alleen nieuw
     van Schneider Electric B.V,
                                voor mij, maar ook voor de organisatie. Enerzijds betekent dit dat mijn
     Haarlem.
                                afdeling communicatie-uitingen, zoals deze Interface, voor u verzorgt.
     Redactie-adres:
                                Anderzijds hou ik mij zeer intensief bezig met de tevredenheid van de
     Schneider Electric B.V.,               klanten van Schneider Electric en dus ook die van Sarel en Stago.
     afdeling communicatie,
     postbus 836,                     klanttevredenheid is een key item binnen Schneider Electric.
     2003 RV Haarlem,                   wij willen graag langdurige relaties opbouwen met klanten zoals u en
     telefoon (023) 5 124 124,
                                zijn er van overtuigd dat alleen zeer tevreden klanten voor een langere
     www.schneider-electric.nl
                                periode met ons willen samenwerken. Maar hoe krijg je zeer tevreden
     Teksten:
                                klanten? Aspecten die mijns inziens een rol spelen, zijn goede en snelle
     Schneider Electric B.V.               communicatie, de problemen van klanten serieus nemen en actief
     Rudolph Tekst & Concept,               meedenken met de klant. Dat wij klanttevredenheid zeer belangrijk
     Barneveld                      vinden, is terug te zien in het feit dat er nu een manager is die zich
                                hier actief mee bezighoudt. Maar mijn rol is met name coördinerend
     Fotografie en illustraties:
                                en stimulerend, want vanzelfsprekend is elke individuele medewerker
     Schneider Electric B.V.
                                van Schneider Electric verantwoordelijk voor de tevredenheid van onze
     Boerma Reclame, Gouda
                                klanten.
     Ontwerp en opmaak:
     Boerma Reclame, Gouda                Ook uw hulp hebben we nodig om onszelf te verbeteren. Feedback
                                van u als klant is onontbeerlijk om vast te kunnen stellen waar de
     Drukwerk:                                          knelpunten zitten. wij horen
     Veldwijk-Van Loon
                                                    dan ook graag uw mening en
     Grafische Bedrijven, Waddinxveen
                                                    doen daarom regelmatig een
     Oplage:                                           beroep op u door middel van
     23.000 exemplaren.                                      klanttevredenheidsonderzoeken.

     Interface wordt toegezonden aan                               Uw mening stellen wij zeer
     bedrijven en instellingen die                                op prijs!
     werkzaam zijn in de besturings-
     en elektrotechniek. Meerdere
     exemplaren zijn bij de redactie op
     aanvraag verkrijgbaar.


     Gehele of gedeeltelijke overname
     van artikelen is alleen mogelijk
     na schriftelijke toestemming van                               Ellen den Braber
     de redactie.
                                                    Customer Satisfaction &
                                                    Communication Manager
     De interface wordt gedrukt op
     chloorvrij papier.
                   IN DIT NUMMER
Inhoud
   6                     8                  30
   “Centrale nood-              Installatiebedrijf          Schneider Electric
   verlichtings- en             Veerman, Apeldoorn:         werkt aan
   ontruimingsinstallatie          van waterpomp            klanttevredenheid
   vereist functiebehoud”          tot huisnetwerken


Verder in dit nummer:


 4  Vijf trafo’s brengen spanning    18  Machineveiligheid op weg naar  24  Advanced: vertrouwde techniek
   terug in Theater Heerlen         u: bezoek onze demotruck!      in een nieuw kastje

10  Nieuwe CaSys datacommunicatie-    18  Phaseo voedt geautomatiseerde  25  NEN1010 & Beveiliging:
   behuizingen van Sarel           systemen               inspectie van nieuwe installaties

14  Vegeta olietransformatoren      19  Schneider Electric verbetert  26  Ecodial: de nieuwe ‘kleine’
   gevuld met plantaardige olie       Canalis railkokersystemen      software met grote rekenkracht

15  KEMA / DTe goedkeuring voor     20  Energie Efficiency:       27  ConneXium reeks
   meettransformatoren voor         significante en duurzame       vernieuwd
   comptabele metingen            energiebesparingen
                                        28  Internationale referenties
16  Vijeo Citect: het nieuwe SCADA    22  Ga voor 100% zekerheid:
   softwarepakket              kies voor de nieuwe       32  Nieuwe producten
                        Telemecanique motor-         in het kort
                        beveiligigingsschakelaars GV3
                                                 SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                                                                  
  “Dit kom je normaal alleen in de industrie tegen”
  Vijf trafo’s brengen
  spanning in
  Theater Heerlen
  Met zijn grootste glaspartijen en royale zalen was Theater Heerlen in de jaren
  zestig het grootste en modernste theater van Nederland. Architect Peutz tekende
  voor het ontwerp. Nu de revitalisering van de stadsschouwburg achter de rug is,
  heeft Heerlen de volgende primeur binnen de stadsgrenzen. Een theater met een
  heus middenspanningsnet en vijf transformatoren, samen goed voor 3500 kVA.
  Het resultaat van een stukje partnership tussen HOMIJ Technische Installaties bv,
  Van Wezel BV en Schneider Electric.

  SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                     REfERENTIEPRoJEcT
H
               “Wij hebben het maatwerk ontworpen, Schneider Electric
                 heeft het gemaakt.Vervolgens hebben we in de werkplaats alles
               voorbereid. Een uniek project, met zoveel trafo’s!


     et is een project met allure, de revitalisering van dit markante gebouw.  UnIek projeCT
 H   Er is maar liefst 47 miljoen euro mee gemoeid. Maar daar krijgen
     de Limburgers dan ook wat voor. De grote zaal krijgt een capaciteit
                                          van wezel laat zien wat hij gerealiseerd heeft.
                                          De uitvoer van de transformator bevindt zich aan de
van 1058 zitplaatsen en de kleine zaal 154. verder is er een middenzaal       zijkant, terwijl de Canalis railkoker aan de voorkant
aangebouwd. Een zogenaamde vlakkevloerzaal die plaats biedt aan 350         van de hoofdverdeelkast gekoppeld is. “wij hebben
stoelen óf 1.200 staande concertgangers.                      het maatwerk ontworpen, Schneider Electric
                                          heeft het gemaakt. vervolgens hebben we in de
VIjf Trafo’s, 000 kVa                               werkplaats alles voorbereid. Als een bouwpakket
Schneider Electric was al in een vroeg stadium betrokken bij dit project.      is het hierheen getransporteerd. we hebben hier
Het ontwerp dat zij samen met de adviseur gemaakt hebben, is volledig        de onderdelen geïnstalleerd, gekoppeld en getest.
gehandhaafd. Uit de berekeningen bleek dat een eigen middenspanningsnet       Een uniek project, met zoveel trafo’s!” De directeur/
goedkoper was. Bij hoge spanning worden de kabels tenslotte dunner en dat      eigenaar is duidelijk in zijn nopjes met dit succesvol
scheelt aanzienlijk op de post energiedistributie.                 afgeronde project.

In totaal zijn er vijf gietharstransformatoren van Schneider Electric geplaatst.  rUImTebeperkInG
Decentraal, zodat ze dichtbij de verbruikers staan. Twee transformatoren, goed   Het Canalis railkokersysteem van Schneider
voor 630 kvA, staan in de kelder. Twee identieke soortgenoten voorzien vanaf    Electric heeft HOMIJ alleen toegepast voor
het dak de theatertechniek van power. Hun zwaarste broer staat in de nieuwe     de verbindingen tussen transformator en
middenzaal: die levert maar liefst 1000 kvA, die kom je normaal alleen in de    hoofdverdeelkast. De rest van het gebouw en
industrie tegen!                                  de installatie leenden zich daar niet voor. Ook
                                          Scherders is trots op dit project.
CanalIs raIlkoker op maaT
De vijf trafo’s worden gevoed met een 10 kv-kabel. Daarbij is een ringleiding    “Een van de uitdagingen werd gevormd door
gevormd. Mocht er zich een storing voordoen of mocht er onderhoud nodig       de ruimtebeperking. De plafonds moesten zo
zijn, dan loopt de voeding van de trafo’s geen gevaar. Met gepaste trots laat    hoog mogelijk blijven. Dan moet je hedendaagse
Frank Swaans, engineer-E van HOMIJ samen met Johan van wezel, directeur/      techniek – inclusief een Sprinkler-installatie –
eigenaar van van wezel Bv, één van de traforuimten zien. “In één ruimte staan    wegwerken in de technische ruimte van 40 jaar
hier het inkoopstation, de trafo en de hoofdverdeelkast opgesteld. Dat is      terug. Dat was niet altijd eenvoudig.”
uniek”, vindt van wezel. Als paneelbouwer hebben zijn specialisten de nodige
uren gestoken in het project. “we hebben alle kasten gebouwd, van hoofd- en     Enfin, alles draait naar tevredenheid. De transfor-
onderverdeelkasten tot bedieningspanelen. Er was speciaal maatwerk nodig      matoren zijn klaar voor de start. klaar om de
voor de trafo’s op het dak. Die staan in een ruimte van 2,10 meter hoog, terwijl  spanning in Theater Heerlen te brengen. nog even,
de hoofdverdeelkasten al 2 meter hoog zijn. De invoer van de railkoker gaat     en de foyer zal vollopen met nieuwsgierig publiek.
normaal via de bovenkant, maar dat paste niet.” “Dat was voor ons één van de    Alle betrokkenen zijn eensluidend in hun mening.
redenen om met hen samen te werken”, haakt Jan Scherders, projectleider bij     “Het is een prachttheater geworden!”
HOMIJ, hier meteen op in. “niet elke paneelbouwer kan dit maatwerk maken.”
                                                        SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                                                                          
                    ENERGIEDISTRIBUTIE
  13 kilometer kabelgoot in gerenoveerd ministeriegebouw


  “Centrale noodverlichtings-
  en ontruimingsinstallatie
  vereist functiebehoud”

                         Ze hebben weer niets te klagen, de dames en heren beleidsmakers in
                         Den Haag. Het onderkomen van het Ministerie Landbouw, Natuur en
                         Voedselkwaliteit wordt na een halve eeuw volledig gemoderniseerd.
                         De inmiddels vertrouwde bakstenen gevel blijft gehandhaafd. Als de
                         artist impressions allemaal werkelijkheid worden, zal een moderne
                         glaspartij het aanzien gaan bepalen. Niet zichtbaar is de moderne
                         installatie, aangepast aan de eisen van de tijd. Een van de onderdelen
                         zijn kabeldraagsystemen met functiebehoud. Stago zorgde voor de
                         levering en montage.
  SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                     REfERENTIEPRoJEcT
                                           Omdat deze centraal geplaatst is, moeten de
     et markante gebouw wordt werkelijk tot op het bot gestript. Er       voedingskabels door andere brandcompartimenten.
 H   blijft niet meer over dan een betonnen karkas, inclusief gevel. Alle
     ruimte dus voor installateur BURGERS ERGOn. Montageleider
                                           Functiebehoud is dan vereist.”

Elektrotechniek René Smits lacht maar eens. “voor de nieuwe installaties       DUbbele opHanGInG
moesten er schachten en sparingen worden gemaakt. wekenlang hamerden         Bij brand behouden de kabeldraagsystemen maar
de kangoo’s erop los en reden de Bobcats af en aan. Inmiddels bleek dat staal    liefst 90 minuten haar functie, de bekabeling 60
en koolstofstrips moesten worden aangebracht om de draagkracht van de        minuten. Alle producten zijn uitvoerig getest. In
constructie te garanderen. wat wil je: in                          tegenstelling tot de conventionele uitvoering
sommige muren maakten we gaten van                              hebben deze kabelgoten en ladderbanen
200 bij 66 cm. Betonnen balken werden      “We hebben hier te              dubbele ophangpunten, óm de 1,20 meter.
compleet weggeboord.”             maken met 10.000               “kabels met functiebehoud worden uitsluitend

Denken In kIlomeTers
                         haakse overstekingen.”           in het hoogste tracé gemonteerd”, aldus
                                               Smits. Hij koos voor de producten van Stago
De onvoorziene versteviging van de                              omdat hij daarbij vrij bleef in zijn keuze voor
constructie leidde tot vertraging. Smits is daar niet gelukkig mee, maar een     een kabelleverancier. “kruisen andere leidingen deze
papier op de kast naast hem verklaart hoe ermee omgaat. ‘Adem in, adem        kabels, dan moeten deze óók plaatselijk verstevigd
uit’, staat erop. Het is zijn lijfspreuk en tevens devies aan collega’s. “wij doen  worden. In totaal hebben we hier te maken met
hier de complete installatie”, vervolgt Smits onverstoorbaar. “van energie en    10.000 haakse overstekingen van andere leidingen.
data tot beveiliging, ontruimings- en brandmeldinstallatie. Het is voor ons niet   we moeten daardoor 10.000 extra beugels monteren,
zozeer een moeilijk project. Het is vooral véél. Zo komt er 13 kilometer aan     waarvoor 20.000 extra gaatjes nodig zijn. Het is hier
kabelgoten in en maar liefst 520 kilometer databekabeling! Overigens hebben     echt de wet van de grote getallen.”
we zeker 70% van dit werk uitbesteed.
                                           GoeDe samenwerkInG
VoeDInGskabels Door branDComparTImenTen                       norm is echter norm en inmiddels is Sandas al druk
Eén van de partners is Schneider Electric. De specialist in energiedistributie    in de weer met de montage. “Ze hebben flexibel
heeft binnen haar groep twee bedrijven die konden zorgen voor de levering en     ingespeeld op de vertraging in dit project”, klinkt
montage van kabelgoten. Stago produceert de kabelgoten, ladderbanen en        Smits tevreden. “nu lopen ze er met anderhalve
wandgoten, Sandas Montage zorgt voor de logistiek en montage. “Het zijn geen     man, maar zodra dat nodig is, staat er vier, vijf man
gewone kabelgoten en ladderbanen die hier worden toegepast, maar systemen      klaar. Alleen als zij productie maken, kunnen wij er
met functiebehoud. Dat geldt tenminste voor een groot deel. Dat heeft vooral     als installateur achteraan. Daarom is onze goede
te maken met het ontwerp van de noodverlichtings- en ontruimingsinstallatie.     samenwerking zo belangrijk!”                                                         SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                                                                          
                    Installatiebedrijf Veerman uit Apeldoorn;

                    Van waterpomp tot
                    huisnetwerken
                    Installatiebedrijf Veerman uit Apeldoorn heeft een historie van al bijna 90 jaar.
                    De familie Veerman begon in 1919 met het verzorgen van waterpompen boven de gootsteen.
  SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
            REfERENTIEPRoJEcT
                                Bij de renovatie van deze woning in Apeldoorn
                                werd een LexCom Delta 8 huisnetwerk aangelegd.
                     n 1990 heeft de laatste veerman afscheid genomen en sinds die

                  I  tijd staan Henriëtte en Ben de wilde aan het roer van dit allround
                     installatiebedrijf. Op dit moment telt het bedrijf 11 medewerkers en
                 is werkzaam in de regio Apeldoorn. Ze verrichten daar zeer uiteenlopende
                 werkzaamheden in de installatiebranche.

Triple Play splitter       De eerste kennismaking met huisnetwerken kwam voor De wilde op een seminar
voor radio/TV          die georganiseerd was door Conelgro Apeldoorn en Schneider Electric. De
                 mogelijkheden die deze huisnetwerken met het oog op de toekomst konden
                 bieden, trokken de aandacht van de heer De wilde. Op de elektrovakbeurs te
                 Hardenberg in december 2006 volgde de introductie van Lexcom Delta 8, de
                 meest efficiënte alles-in-één netwerkoplossing voor spraak, data en beeld over
                 één enkele kabel, naar iedere aansluiting in de woning. Hier werd direct een
                 toepassing voor gevonden: de renovatie van een woning in Apeldoorn.

                 na een aantal vragen die Dick Roo, Sales Engineer bij Schneider Electric,
                 direct kon beantwoorden, werd definitief voor het Delta 8-huisnetwerk van
Internet en telefoon       Schneider Electric gekozen. Door de snelle levering via Conelgro Apeldoorn
uit 1 aansluiting        kon het systeem direct gemonteerd worden en kunnen de bewoners profiteren
                 van de diverse media op alle gewenste locaties in hun woning zonder enige
                 beperkingen.

                 voor Installatiebedrijf veerman zijn bij de keuze van dit product de kennis
                 en ervaring van een vertrouwde fabrikant van doorslaggevend belang
                 geweest. Daarnaast zijn zij buitengewoon goed te spreken over de snelheid
                 en doeltreffendheid waarmee er door de betrokkenen op hun vragen werd
                 gereageerd.                                            SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                                                              
                          DATAcoMMUNIcATIE
   nieuwe Casys
   datacommunicatie-
   behuizingen van sarel
   Gebaseerd op uw verwachtingen: ergonomisch, stevig en esthetisch


                         asys VloersTaanDe kasTen          plaats zonder op enige wijze gehinderd te worden

                    C    Dankzij de nieuwe constructie en het
                         gebruik van S-profielen is de belastings-
                                               door de constructie van de kast. De dakplaat
                                               op de bovenkant is naar achteren verplaatst, de
                    weerstand van de nieuwe CaSys kasten verhoogd    nieuwe boven- en onderaan gelegen kabelinvoeren
                    tot 400 kg. Een verbetering van 60% ten op zichte  zitten nu aan de buitenzijde en er is een snelle
                    van de vorige generatie. De vloerstaande kasten   opening van de zijwanden mogelijk door de klik-
                    zijn niet alleen verkrijgbaar in 6 hoogten van 24  vergrendeling. Deze kunnen worden voorzien van
                    tot 47HE, breedtes en dieptes van 600 of 800     een slotvergrendeling om ongewenste toegang uit
                    mm, maar ook standaard in een diepte van 1.000    te sluiten.
                    mm. Ook zijn de datacommunicatiekasten van
                    42HE standaard in het zwart en als kitverpakking   Uniek en gepatenteerd zijn de kabelinvoer-
                    verkrijgbaar.                    mogelijkheden langs de zijwanden (‘Easy Cable
                                               Access’-octrooi). Op de zijwand kan onder en
                    De ergonomie voor de bekabeling is geoptimali-    boven een borstel worden geplaatst, zodat
                    seerd, zodat de installateur zijn werk nu nog    bekabeling direct langs de zijwanden kan worden
                    sneller en eenvoudiger kan uitvoeren. Het aantal   ingevoerd. Dus optimale toegankelijkheid, ideaal
                    kabelinvoermogelijkheden is verhoogd en alle     voor prefab installaties, servicewerkzaamheden
                    invoermogelijkheden zitten exact op de juiste    en onderhoud.

                                                Lees verder op pagina 12
   1  VernIeUwenD                      2  TIjDsbesparenD                3    robUUsT en sTabIel
     Uniek en gepatenteerd is de kabelin-voer         Alle deuren en wanden kunnen             Toelaatbare statische belasting:
     langs de zijwanden (‘Easy Cable Access’-         snel worden ge(de)monteerd door            400 kg. Mogelijkheid om te
     octrooi). Borstels op de zijpanelen maken         één persoon. De stelvoeten zijn            upgraden naar 500 kg met
     een directe kabelinvoer langs de zijwanden        van binnenuit regelbaar.               een verstevigingskit.
     mogelijk. Optimale toegankelijkheid,
     ideaal voor prefab installaties, service-
     werkzaamheden en onderhoud.
10  SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
4  een HarmonIeUs onTwerp          5  ToebeHoren
  Een design met een nieuwe afwerking,     De centrale openingen in het dak en de bodem zijn geschikt
  nieuwe handgrepen, nieuwe scharnieren     voor meerdere combinaties van afdekplaten (blind, met borstel,
  en afgeronde vormen in een donkergrijze    geventileerd). Een verhoogde montage van de dakplaat is
  kleur (RAL 7011).               mogelijk met een dakverhogingsset.
DE vOORDELEn vAn CASyS
                                                     SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                                                                       11
                       DATAcoMMUNIcATIE
   Casys ‘open box’
   De CaSys Open Box wandkasten zijn zowel
   esthetisch als functioneel: scharnierende zijwanden
   en deuren voor een totale toegankelijkheid,
   kabelinvoeren onder en boven in de wandkast
   die doorlopen tot in de achterzijde, vaste of
   scharnierende 19”-stijlen, markering van de hoogte
   eenheden op de stijlen, etcetera. In combinatie
   met een sokkel of wieltjes kan de Open Box
   wandkast omgevormd worden tot een mini-rack en
   bijvoorbeeld onder een bureau worden opgesteld.

   Zowel de CaSys Open Box en staande kasten zijn
   ook verkrijgbaar als samenbouwkit, waardoor ze
   tijdens transport en opslag minder plaats innemen
   en naar iedere ruimte vervoerd kunnen worden. Ze
   kunnen in 10 minuten tijd worden samengebouwd.
   Het enige wat u daarvoor nodig hebt, is een
   kruisvormige schroevendraaier.
                                Casys box 1- en 2-DelIG
                                De CaSys Box wandkasten zijn ontworpen rond
                                een monoblocstructuur met één of twee body’s
                                en zijn bijzonder stevig. Ze zijn bestand tegen
                                         een belasting van 50 kg. U kunt
                                         de openingsrichting van de deur
                                         eenvoudig veranderen als u de
                                         kast omdraait.

                                        De wand- en staande kasten
                                        delen veel elementen:
   De kabeldoorvoeren                             toebehoren voor het onderstel,
   zijn voorgeknipt en                            ventilatie, de kabeldoorvoer,
   lopen door tot in                             de plaatbevestiging, de
   de achterkant van                             energieverdeling, verlichting
   de wandkast. De                              etcetera.
   kabelgoot kan tot
   in de kast worden                             ‘DIGITale lIneaal’
   ingevoerd.                                 Snel en eenvoudig de juiste
                                        datacommunicatiekast en
                                        accessoires selecteren kan met
                                        de “digitale lineaal”. In twee
                                        muisklikken heeft u de juiste
                                        configuratie.
12  SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
Casys en lexCom offICe:
een IjzersTerke CombInaTIe                      LexCom 500 STP connector
De nieuwe CaSys behuizingen vormen een
ijzersterke combinatie met de LexCom Office
datanetwerken. Beide systemen blinken uit in             Duidelijke
kwaliteit en montagevriendelijkheid en gebruiken           kleurcodering
dezelfde basiskleuren, zodat er echt sprake is van                                  Minimale
                                                           onttwisting
een productfamilie.
                             Afschermkap
                             voor perfecte
De nieuwe kabelinvoermogelijkheden van de CaSys      afscherming
behuizingen zijn sterk geoptimaliseerd om het goed
verwerken en organiseren van steeds dikkere en
                                                             Afmonteren
stuggere datakabels goed te faciliteren. Ideaal dus
                                                             zonder
voor de LexCom 500 producten voor 10 Gigabit                                       speciaal
Ethernetcommunicatie over twisted pair kabel.                                      gereedschaplexCom 00 DaTakabel                      Compacte maatvoering,
De LexCom 500 datakabel voor 10 Gigabit             snelle en eenvoudige montage
applicaties combineert excellente transmissie-
eigenschappen met een zeer eenvoudige
verwerking. Deze F/UTP kabel is voorzien van de
gepatenteerde DCBS technologie voor optimale                 lexCom 00 ConneCTor
overspraakprestaties en minder verzwakking in                De LexCom 500 connector is een afgeschermde
het hoge frequentiebereik (Dissymetrical Cross                connector voor 10 Gigabit communicatie. Deze
Blocking System). Het speciale disymmetrische                nieuwe Compact Form Factor connector biedt een
kruis in de kabel zorgt voor een grotere scheiding              ongekende montagevriendelijkheid en uitstekende
tussen die aderparen die elkaar het meest verstoren             prestaties in het hoge frequentiebereik. De
en beschermt de aders beter tegen mechanische                compacte maatvoering reduceert de mechanische
belasting.                                  belasting van de kabel en biedt optimale
                                       linkprestaties. De connector is te herkennen aan
                                       de donkerblauwe scharnierende sluitkap en past in
                                       dezelfde patchpanelen en schakelmateriaal als de
  LexCom 500, 10 Gigabit over twisted pair
                                       LexCom 125 en LexCom 250 connectoren.

  Aluminiumfolie voor
  elimineren ANEXT


                                           Dissymetrical Cross
                                           Blocking System
                                           voor sterke reductie
                                           van overspraak
                  Schuimisolatie om
                  de aders voor betere      Meer informatie over de nieuwe CaSys datacommunicatiebehuizingen?
                  SKEW eigenschappen       Kruis artikel 1 aan op de antwoordkaart en vul voor het ontvangen van de ‘digitale
                                 liniaal’ uw email-adres in.

                                 Meer informatie over LexCom Office producten?
                                 Kruis artikel 2 aan op de antwoordkaart.
CASyS: ERGOnOMISCH, STEvIG, ESTHETISCH

                                                          SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                                                                            1
                       ENERGIEDISTRIBUTIE
   Nieuwe ontwikkelingen in France Transfo olietransformatoren:


   Vegeta
   olietransformatoren:
   gevuld met
   plantaardige olie


                              Maak een milieubewuste keuze met de nieuwe
                              ontwikkeling op het gebied van in olie gevulde
                              transformatoren.
       et het oog op het milieu heeft Schneider   In de loop van 2007 zullen ook vermogenstransformatoren met
    M   Electric het toepassen van plantaardige
       olie ontwikkeld voor distributie-
                              plantaardige olie én speciale smalle distributie-transformatoren voor
                              windmolentoepassingen leverbaar zijn.
   transformatoren. naast Minera transformatoren
   (met minerale olie gevuld) is er nu de mogelijkheid  De VoorDelen Van VeGeTa TransformaToren op een rIj:
   om te kiezen voor vegeta olietransformatoren,
   gevuld met plantaardige olie.             n natuurlijke materialen: plantaardige olie
                              n Biologisch afbreekbaar: meer dan 99% binnen 43 dagen
   De biologisch afbreekbaarheid van de plantaardige   n Milieuvriendelijk
   olie ligt veel hoger dan bestaande isolatieolie    n Goede brandbestendigheid: brandpunt 360°C en vlampunt 330°C
   en geeft daarnaast een langere levensduur: 40     n Hoge diëlektrische eigenschappen: 65 kv
   jaar in plaats van 30 jaar! De eigenschappen     n Bruikbaar in combinatie met standaard transformatormaterialen
   van de plantaardige olie                              n verlengde levensduur van de transformator
   verbetert de levensduur                              n Afmetingen en gewichten zijn hetzelfde als
   van het isolatiepapier met                             transformatoren gevuld met siliconen-olie.
   een factor 5 tot 8, maar
   ook de overbelastings-                              Deze voordelen maken vegeta geschikt voor
   eigenschappen van de                               toepassingen waar olietransformatoren worden
   transformator.                                  gebruikt, maar waar de vervuiling door traditionele
                                            transformator olie ongewenst is. Bijvoorbeeld
   vanaf januari 2007                                bij waterzuiverings- en pompinstallaties of
   zijn vegeta distributie-                             transformatorstations in de glastuinbouw.
   transformatoren
   leverbaar: van 100 kvA
   tot 5 MvA - 36 kv.
                                                Meer informatie? Kruis artikel 3 aan op de antwoordkaart.
1  SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                   kwAlITEITNieuwe toepassingen voor Schneider Electric meettransformatoren


kema / DTe goedkeuring
voor meettransformatoren voor
comptabele metingen
Schneider Electric heeft de KEMA-goedkeuring verkregen voor het leveren van meettransformatoren
op de Nederlandse markt conform de geldende DTe eisen. Deze meettransformatoren zijn KEMA-
goedgekeurd voor gebruik in comptabele metingen.


     e volgende typen zijn           Doordat de standaard meettransformatoren officieel zijn gekeurd, kunnen
  D   getest en goedgekeurd:
     n ARM3/n2f stroomtransformator:
                          deze moeiteloos worden toegepast in de bovengenoemde installaties zonder
                          aanpassingen van de panelen, railsystemen of bevestigingsconstructie.
250 A - 600 A klasse 0,2S (24 kv spanningsniveau)  Het laagspanningscompartiment wordt uitgevoerd volgens de specificaties in
n vRQ2n/S2 spanningstransformator:         de DTe eisen met de benodigde klemmen, beveiligingsmateriaal, etcetera.
20/√3 kv - 23/√3 kv klasse 0,2 (100/√3, 100/3
secundair)                     natuurlijk kunnen de meettransformatoren ook worden toegepast in het MF
                          meetveld. Dit losse meetveld kan toegepast worden als vrijstaand meetveld
Door het goedkeuren van de standaard meet-     of in combinatie met een van de bovengenoemde typen installaties. Alle
transformatoren is het mogelijk om deze te     bovengenoemde installaties en het MF meetveld voldoen aan de eisen van DTe
gebruiken in verschillende middenspannings-     met betrekking tot laagspanningscompartiment, beveiligingen en aansluitingen.
installaties, zoals:                Hierbij is het eenvoudig om een comptabel meetveld te realiseren met een van
n Ring Main Units:     RM6           onze installaties. Comptabele metingen kunnen worden toegepast bij o.a. grote
n Secundaire installaties: SM6, H2000       industriële eindverbruikers, windparken, energiebedrijven en ziekenhuizen.
n Primaire installaties:  MCset, GMset, GM6.
                                            Meer informatie? Kruis artikel 4 aan op de antwoordkaart.
                                                         SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                                                                           1
                       INDUSTRIËlE AUToMATISERING
                                Vijeo Citect:
                                het nieuwe
                                sCaDa
                                softwarepakket
   Vijeo Citect is het SCADA softwarepakket van Schneider Electric. Vijeo Citect biedt naast de
   visualiserings-functionaliteit alle functies voor data-acquisitie, het ophalen, verwerken, rapporteren
   en opslaan van productiegegevens.


        CADA systemen en specifiek vijeo      flexIbel, beTroUwbaar en open
     S   Citect van Schneider Electric maakt
        gebruik van open technieken. Dit biedt
                             naast de integratie met Schneider Electric software biedt vijeo Citect een
                             aantal functionaliteiten die u een brede toepassing garanderen en de beste
   de gebruiker de mogelijkheid om eenvoudige      keuze voor uw (toekomstige) applicaties biedt:
   uitwisseling van data tussen verschillende
   apparaten en software tot stand te brengen.     n Flexibel:
   Omdat de SCADA software gebaseerd is op       van een 75 I/O enkelvoudig systeem tot en met een ongelimiteerd
   standaard PC technieken en operatingsystemen     multi-cliënt / multi-server systeem
   kan van de ruime opslagcapaciteit (datalogging    n Betrouwbaar:
   en trending) gebruik gemaakt worden. Daarnaast    redundantie is standaard in vijeo Citect geïntegreerd.
   biedt vijeo Citect de standaard mogelijkheid om   n Open:
   meerdere visualiseringsystemen toe te passen     standaard worden vele communicatiedrivers en OPC cliënt/server
   binnen dezelfde applicatie (multicliënt/ multi-   functionaliteiten geleverd, welke compatibiliteit met vrijwel alle bestaande
   server). Bovendien is redundantie een standaard   automatiseringsystemen bieden.
   functionaliteit.
                             vijeo Citect biedt een objectbibliotheek welke ook beschikbaar komt voor de
   De VoorDelen Van InTeGraTIe             complete reeks vijeo HMI systemen. Ook zal het in de nabije toekomst mogelijk
   De integratie van vijeo Citect in een Schneider   zijn om de nieuwe Magelis grafische terminals te visualiseren binnen de vijeo
   Electric architectuur garandeert u een hoge     Citect SCADA applicatie. Dit garandeert gebruikers een gemeenschappelijk
   productiviteit in alle fasen van de levensduur van  universum voor de ontwikkeling van HMI/SCADA applicaties. Met de
   een systeem, van ontwerp tot onderhoud:       toekomstige lancering van de vijeo Historian-functie, een SQL portal met de IT
   n synchroniseert vijeo Citect en Unity Pro      wereld, zal vijeo Citect u een koppeling bieden met de productiemanagement-
   (PLC ontwikkelsoftware) databases          applicaties (Manufacturing Execution System).
   n vereenvoudigt het applicatie-ontwerp
   n vermindert kans op fouten             UnITy fasTlInx
   n verkort de ontwikkeltijd van een applicatie    Unity FastLinx maakt een geïntegreerd geheel van uw PLC programmeer-
   n automatische installatie van OFS (OPC       software en uw HMI/SCADA software. Unity FastLinx is een standaard
   Factory Server) als input/output data server     onderdeel van vijeo Citect. Unity FastLinx biedt een naadloze koppeling tussen
   n OPC is een gestandaardiseerde communicatie-    het Tag managementsysteem van de Unity Pro PLC programmeersoftware
   techniek;                      en het vijeo Citect SCADA systeem. Dit maakt het mogelijk om variabelen
   n geen extra licentiekosten             (Tag’s) te definiëren in het vijeo Citect SCADA systeem of in Unity Pro waarbij
   n automatische applicatie consistentie controle   automatisch beide systemen gesynchroniseerd blijven.
   via OFS tijdens bedrijf
   n vermindert kans op fouten bij ontwerp en      De VoorDelen Van UnITy fasTlInx
   wijzigingen                     Voor De GebrUIker zIjn:
   n verbetert de data-integriteit           n geïntegreerde PLC/SCADA Tag database
   n hoge beschikbaarheid van essentiële        n voorkomt kans op (invoer)fouten
   productiedata door redundantie.           n verkort ontwikkeltijd van uw applicaties.
1  SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
   Architectuurmodellen
                            Stand alone supervisiestation
                                         Single server architectuur met
                                         2 web Clients
         Redundante architectuur met
         2 servers en 2 web Clients
                               Floating licentie     Static licentie


                             Single server architectuur met 3 Client licenties,
                             2 Floating en 1 Static)
een aanTal VoorbeelDen:

n Creëer een nieuwe variabele in Unity Pro.     n Verwijder een variabele in Unity Pro.
Een nieuwe variabele die aangemaakt wordt in    Indien een variabele wordt verwijderd uit Unity Pro wordt deze ook automatisch
Unity Pro is automatisch beschikbaar in het vijeo  verwijderd uit vijeo Citect.
Citect SCADA systeem. Hiervoor hoeft geen      n Verwijder een variabele in Vijeo Citect.
adres gekoppeld te worden aan de variabele. De   Indien een variabele wordt verwijderd uit vijeo Citect wordt deze ook
zogenaamde “unlocated variabelen” van Unity Pro   automatisch verwijderd uit Unity Pro.
worden ondersteund.                 n Aanpassen van een variabele.
n Creëer een nieuwe variabele in Vijeo Citect.   Een variabele heeft naast de naam, ook een omschrijving, een type-aanduiding
Een nieuwe variabele die aangemaakt wordt in    en optioneel een adres. Al deze instellingen van een variabele kunnen in Unity
vijeo Citect. is automatisch beschikbaar in Unity  Pro of in vijeo Citect aangepast worden, waarna automatische synchronisatie
Pro. De Unity Pro variabele naam is gelijk aan de  tussen beide plaatsvindt.
vijeo variabele naam. De variabele zal standaard
“unlocated” zijn.                                       Meer informatie? Kruis artikel 5 aan op de antwoordkaart.
                                                             SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                                                                               1
                       INDUSTRIËlE AUToMATISERING
   machineveiligheid op weg naar u!
   bezoek onze demotruck
   Normen en richtlijnen op het gebied van machineveiligheid zijn constant
   aan verandering onderhevig. De vervanging van de EN 954-1 door de EN
   ISO 13849-1 zal een grote impact hebben op uw werkwijze. De EN 954-1
   werkt met categorieën, terwijl in de EN ISO 13849-1 de Performance
   level het belangrijkste instrument is.

        aar waarom is er dan nog een tweede norm voor machine-
    M    veiligheid, de En IEC 62061, die met SIL-waarden werkt?
        In onze nieuwe demotruck veiligheid & Industriële Automatisering
   krijgt u en duidelijk overzicht van de achtergronden, opzet en impact van
   deze normen op uw dagelijkse werkzaamheden. Tevens kunt u in de nieuwe     De DemoTrUCk Is op De VolGenDe
   demotruck de laatste ontwikkelingen op het gebied van PLC besturingen     DaTa bIj U In De bUUrT:
   bewonderen, en maakt u kennis met onze nieuwe vijeo Citect HMI/SCADA
   oplossing. En dit alles natuurlijk met de welbekende Transparent Ready     n  week 16: Zuid-Holland      n  week 23: Noord-Holland
   architectuur. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan onze nieuwe      n  week 19: Noord-Brabant      n  week 24: Flevoland en
   demotruck. Bel naar Schneider Electric op telefoonnummer 023-5124124      n  week 20: Limburg                Gelderland
   en maak snel een afspraak met een van onze sales engineers. Zij zullen u    n  week 21: Zuid-Holland      n  week 25: Zuid-Holland
   graag verwelkomen.                               n  week 22: Zeeland         n  week 26: Noord-Brabant
   phaseo voedt
   geautomatiseerde
   systemen
   Op zoek naar een goede voeding voor uw applicatie? Schneider
   Electric biedt de oplossing met de nieuwe voedingsreeks Phaseo.
       ntworpen en aangepast om zo goed mogelijk aan al uw eisen op het   Ontdek ons nieuwe aanbod in voedingen en

    O   gebied van voeding te voldoen. Met onze brede reeks schakelende
       voedingen, transformatoren en de integratie van een groot aantal
                                          transformatoren van 7 tot 1440 w DC en 25
                                          tot 2500 vA AC. Schneider Electric telt al uw
   nieuwe functionaliteiten, krijgt u een breed voedingsaanbod.          verwachtingen op en geeft u daarmee de
                                          energie die u nodig heeft. De nieuwe Phaseo
   Een buffermodule om kortstondig spanningsverlies op te vangen tot 4      reeks is compleet en compact, uw nieuwe
   seconde. Meer tijd nodig? Maak dan gebruik van de battery backup solution   partner voor voedingen.
   tot 20 uur. Geen risico’s meer dankzij de redundancy module waarbij twee
   voedingen parallel staan en onderbrekingen tot het verleden behoren. vervang
   sensoren terwijl uw machine verder draait met de 24 vDC circuit overload
   module en schakel na vervanging de desbetreffende sensor weer in.

                                               Meer informatie? Kruis artikel 6 aan op de antwoordkaart.
1  SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                     ENERGIEDISTRIBUTIE
schneider electric
verbetert Canalis
railkokersystemen
Schneider Electric heeft per 1 april 2007 een verbeterde versie van haar
railkokersystemen. Canalis wordt dan ook vanaf deze datum onder de
merknaam Schneider Electric gelanceerd.
                            Trafo-bord verbinding
      o zal de gehele lijn (20 t/m 5000A) IP55

  Z    en sprinkler-proof zijn, worden er alleen
      halogeenvrije materialen toegepast en
wordt deze in de kleur RAL9001 uitgebracht.                      Canalis met diverse bevestigingsbeugels
Dit omdat de railkoker zo geheel geïntegreerd
wordt met het Schneider Electric elektrisch
distributiesysteem (Prisma).

Een aantal noviteiten op het gebied van           lijn is 100% compatibel met de huidige lijn. Uiteraard zijn deze uit te rusten
transformator- en verdeelinrichting-aansluitingen      met het Merlin Gerin schakelmateriaal. Tevens kunnen de industriële
behoren tot de nieuw ontwikkelde producten.         stopcontacten van de Pratika-lijn eenvoudig worden toegepast.
Zo zal binnen de lengte en de breedte van een        Uiteraard kunnen onze aftakkasten ook worden bemeterd en middels
element, fasewisseling dan wel de zijde van nul te      PowerLogic op afstand worden uitgelezen.
verwisselen zijn. verder zullen er t/m 2500A geen
pas-elementen meer nodig zijn, dankzij het unieke      Het verbrede aanbod van bevestigingsmaterialen zal tot een meer
verstelbare element. Bovenstaande geldt alleen        eenvoudige en snellere montage leiden en zeker meer toepassings-
voor de kT-lijn.                       mogelijkheden bieden voor onder andere Stago kabeldraagsystemen.

De uitgebreide mogelijkheden met de nieuwe
aftakkasten zijn legio en de volledig vernieuwde                        Meer informatie? Kruis artikel 7 aan op de antwoordkaart.
                                                             SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                                                                               1
                      ENERGIEDISTRIBUTIE
   energie efficiency:
   significante
   en duurzame
   energie-
   besparingen
   In de hedendaagse bedrijfsvoering nemen de energiekosten een steeds belangrijker deel van de totale
   bedrijfskosten in. De oorzaak hiervan is grotendeels toe te wijzen aan de stijgende energiekosten, maar ook
   worden steeds meer processen geautomatiseerd. Op wereldschaal is er daarnaast een duidelijke trend dat het
   energieverbruik in de komende decennia nog sterk zal toenemen. Aan de andere kant zijn onze conventionele
   energiebronnen zoals olie, gas en kolen niet onuitputtelijk. Dit gecombineerd met een stijgende vraag naar
   energie, heeft een steeds sterker wordend prijsopdrijvend effect.        ovenstaande financiële prikkels zijn     sUbsIDIes
    B   vaak aanleiding om te investeren
        in energie-efficiënte processen.
                              Om investeringen in energie-efficientere bedrijfsprocessen te stimuleren
                              voor het bedrijfsleven heeft de overheid de Energie-Investeringsaftrek (EIA)
   Daarnaast rust er tegenwoordig ook           in het leven geroepen. Dit biedt u als ondernemer een belastingvoordeel als
   een grotere sociale en maatschappelijke        u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.
   verantwoordelijkheid op bedrijven om efficiënt     naast de gebruikelijke afschrijving is 44% van de investeringskosten van
   met energie om te gaan. Ook zullen overheden      deze bedrijfsmiddelen aftrekbaar van de
   de bedrijven steeds meer stimuleren om het       fiscale winst. Schneider Electric biedt
   energieverbruik terug te dringen en, met het      diverse oplossingen die in aanmerking
   oog op de klimaatontwikkelingen, CO2 reductie     komen voor de EIA, waaronder de
   afdwingen. Hiervoor zijn er diverse maatregelen    energiemanagementsystemen.
   en afspraken tussen overheden en bedrijfsleven
   zoals convenanten, meerjaren afspraken
   (MJA), Energie Prestatie Advies (EPA), Energie-
   investeringsaftrek (EIA) etc.
20  SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                                        Om deze reden is het monitoren en beheersen van de
                                        kwaliteit van energie, naast het energieverbruik, iets
                                        wat voor u zeer waardevol kan zijn.

                                          Permanent inzicht in de belastingen, faseverdeling,
                                          vermogens, stromen, capaciteiten, cos X, harmo-
                            nische vervuilingen en het bewaken ervan kan u een goed beeld geven van
                            de ‘gezondheid’ van uw elektrische installaties. Dit biedt u de gelegenheid
                            tijdig in te grijpen in het proces, onderhoud te plegen of de kwaliteit van
                            de energie te verbeteren, zodat u onnodige stilstand kunt voorkomen met
                            alle financiële gevolgen van dien. Dit is een zeer belangrijk onderdeel van
                            energiemanagement met het oog op veiligheid, duurzaamheid en continuïteit
                            van de bedrijfsprocessen.

                            besparen
                            Er zijn diverse mogelijkheden om energiezuinige apparatuur of intelligente
meTen                         gebouw- of procesbesturing in uw bedrijfsprocessen toe te passen die het
Het meten van energie is een essentieel        energieverbruik kunnen terugdringen.
onderdeel van een Energie Efficiency
strategie. Het energiegebruik van de          Het inzicht in uw verbruik alleen al stelt u in staat om te zien wat uw grote
meest relevante bedrijfsactiviteiten kunnen dan    energiegebruikers zijn en hierop actie te ondernemen. Het verbeteren van de
real-time worden gemeten. Deze gegevens worden     kwaliteit van energie levert u ook veel geld op, zoals:
dan geregistreerd, geanalyseerd en gerapporteerd.   n reductie van blindstroom
Op deze manier kan men trends ontdekken en       n voorkomen van onnodige stilstand
zullen direct effecten van besparingsinitiatieven   n geen overdimensionering van installaties door wegnemen harmonische
zichtbaar gemaakt worden. Tevens kan het inzicht    vervuiling.
in uw energieverbruik aanleiding zijn om over te
gaan tot het toepassen van energiebesparende      VerbrUIk en besCHIkbaarHeID
maatregelen. En ook kunt u uw metingen en       Over het algemeen stelt het u in staat besparingen van 2 tot 5% op uw
registraties vergelijken en toetsen aan branche- en  energiekosten te realiseren door reductie van het verbruik en optimaliseren
proceskengetallen en/of ratio’s (benchmarking).    van uw processen. Daarnaast zijn de mogelijke besparingen die u realiseert
                            door verbeteringen van de beschikbaarheid van energie nog groter doordat
2/ eConomIe                     u bespaart op stilstand, productieverlies, schade aan apparatuur en
De toenemende mondialisering in combinatie met     medewerkers die niet kunnen werken als gevolg van uitval van de elektrische
de hoger wordende automatiseringsgraad leidt      installatie. Deze besparingen liggen afhankelijk van het proces in de orde van
ertoe dat veel bedrijven 24 uur per dag, 7 dagen    grootte van 4-8%.
per week productief willen zijn. Met als gevolg een
grotere afhankelijkheid van de beschikbaarheid     kortom: Schneider Electric is uw energiespecialist en helpt u bij het behalen
van energie. Dit leidt dan weer tot weinig tijd voor  van significante en duurzame besparingen!
onderhoud, laat staan onverwachte stilstand.
Energie moet gewoon aanwezig zijn.                              Meer informatie? Kruis artikel 8 aan op de antwoordkaart.
                                                            SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                                                                             21
                    INDUSTRIËlE AUToMATISERING
   Ga voor 100% zekerheid:
   kies voor de nieuwe Telemecanique
   motorbeveiligingsschakelaars GV!
   Een rotsvaste verbinding verbetert de beveiliging
22  SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
   Mogelijkheid voor het aansluiten van       Nadraaien van klemmen              Klemkracht op de kabel blijft goed
   2 kabels met verschillende diameter.       niet meer nodig.                door veereffect van de aansluitklem.
     e nieuwe motorbeveiligingsschakelaars      Bij aansluiting van stroomgeleiders onder een schroefklem ontstaat na verloop

  D   Gv3P zorgen voor beveiliging van
     motoren tussen 5,5 en 30kw.
                              van tijd krimp in de aders. Dit heeft tot gevolg dat schroefklemmen altijd “na-
                              gedraaid” moeten worden om een goede bevestiging te kunnen garanderen.
                              Everlink is een veerconstructie in de schroefklem. Bij het aandraaien van de
De schakelaar integreert drie essentiele functies     schroef wordt door de veer een constante druk van minimaal 5 nm uitgeoefend
van een motorgroep in één product:             op de aders. na verloop van tijd wordt de krimp van de aders gecompenseerd
n lastscheider met hangslotvergendeling en         door de veer en zal er een constante kracht van 5 nm op de aders blijven
duidelijk zichtbare statusindicatie, [aan, uit en trip],  staan. nooit meer “na-draaien” dus. Everlink staat garant voor een perfect
door middel van een draaiknop op de voorzijde       veilige verbinding. Een niet te onderschatten bijkomend voordeel van de
n magnetische beveiliging met een             Everlink klemmen is de mogelijkheid om per klem twee aders aan te sluiten
kortsluitafschakelvermogen van 100kA t/m 15kw       die verschillend van diameter mogen zijn. Zo is de voeding eenvoudig door te
en 50kA t/m 30kw (bij 400vac)               lussen.
n thermische beveiliging met testknop onder
verzegelbare doorzichtige afdekkap.            De Gv3 is uit te rusten met dezelfde hulpcontacten als uit de Gv2 range.
                              Aan de bovenzijde voor signalering van de stand van de contacten en aan de
‘eVerlInk’ klemmen                     linkerkant een foutmeldingscontact met statusmeldingscontact. Rechts kan
De unieke eigenschappen van de nieuwe           een nulspanningsspoel of onderspanningsspoel worden geplaatst. De Gv3
Gv3 zitten echter niet alleen in bovenstaande       heeft tevens de mogelijkheid om aan de bovenkant een foutmeldingscontact te
uitstekende specificaties, maar met name in de       plaatsen, waardoor de breedte van het product niet meer hoeft te worden dan
unieke aansluitklemmen van dit product.          55 mm. Draden van stuurstroomcontacten kunnen mooi worden weggewerkt in
Alle nieuwe Gv3 motorbeveiligingsschakelaars zijn     de hiervoor bedoelde uitsparing aan de zijkant van de behuizing.
uitgerust met de Telemecanique gepatenteerde
Everlink klemmen. Een korte uitleg is hier op zijn     De Gv3 voldoet ruimschoots aan de Europese IEC normen, en is ook voor de
plaats.                          Amerikaanse markt UL 508 type E goedgekeurd.

                                                Meer informatie? Kruis artikel 12 aan op de antwoordkaart.
                                                             SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                                                                               2
                        ENERGIEDISTRIBUTIE
   Vertrouwde                                                Schakel nu
   techniek                                                over op de
                                                        Advanced van
   in een nieuw                                              Merlin Gerin.

   kastje
   Merlin Gerin is een bekende naam in de
   utiliteitsbouw en industrie. Dat is niet zo vreemd
   want Merlin Gerin, onderdeel van Schneider
   Electric, stond ooit aan de wieg van de smalle
   installatie-automaten.        e schakeltechniek van Merlin Gerin is
     D   veel gekopieerd, maar nooit geëvenaard.
        vanaf nu kunt u ook in de woningbouw
   kiezen voor een complete Merlin Gerin groepen-
   verdeler: Advanced. De schakelautomaten,
   aardlekschakelaars en hoofdschakelaar zijn
   100% Merlin Gerin. Zoals u mag verwachten
   van Merlin Gerin bent u verzekerd van ongekend
   montagegemak, topkwaliteit en veiligheid.
                               Veel werkrUImTe
   Behalve aan de oranje schakelknoppen          n 20 mm werkruimte tussen bodem en DIn-rail
   herkent u de Advanced trouwens ook aan de        n 135 mm werkruimte tussen de DIn-rails
   introductiekorting van € 5,- per stuk. In elke     n 24 modules van 9 mm per DIn-rail
   verpakking zit een code die u op www.merlingerin.nl   n kast rondom toegankelijk na verwijdering afdekkap.   Meer informatie?
                                                           Kruis artikel 13 aan
   kunt omzetten in korting. Bij aankoop van uw derde
                                                          op de antwoordkaart.
   Merlin Gerin Advanced doen we daar nog een       maxImale VeIlIGHeID
   mooie bodywarmer bovenop. Met uw eigen naam       n door grote werkruimte en standaard
   erop! En die derde kast, daar zit u zo aan. want    isolatie van alle onderdelen
   zodra u de eerste Advanced hebt geïnstalleerd,     is de kast absoluut veilig:
   wilt u niets anders meer.                IP20 beschermingsgraad bij
                               verwijderde afdekkap!
   razenDsnelle monTaGe                  n kEMA-keur.
   n minimaal gebruik van gereedschap
   n weinig losse onderdelen                speCIale websITe:
   n aardrail standaard koppelbaar met tweede kast     www.merlInGerIn.nl
   n alles in 1 doos verpakt, dus klaar voor installatie  Op www.merlingerin.nl vindt u
   n standaard met schroeven voor snelmontage.       uitgebreide informatie over de
                               Advanced groepenverdelers.
   zeer flexIbel                      Op deze site kunt u op
   n standaard doorverbindingskammen voor         eenvoudige en snelle wijze uw
   eenvoudige uitbreiding                 groepenverdeler configureren.
   n standaard 18 buisingangen voor zowel 16 mm als    Bovendien kunt u de speciale
   19/20 buis                       Merlin Gerin catalogus
   n zeer veel plaatsingsmogelijkheden voor        woningbouwsystemen bestellen
   componenten                       en/of downloaden. Tot slot kunt
   n symmetrische bodemplaat                u op de site alles lezen over
   n buisinvoerstuk eenvoudig te verwijderen bij      de introductie-actie van de
   koppeling kasten.                    Advanced groepenverdelers.2  SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                    SofTwARE
Ecodial S installatie ontwerpsoftware

De nieuwe ‘kleine’ software
met grote rekenkracht
De bekende Ecodial ontwerpsoftware voor laagspanningsinstallaties gaat veranderen. Ecodial
zal worden uitgebracht in 3 versies: Small, Medium en Large. Dit betekent dat de huidige, meest
uitgebreide, Ecodial versie 3.3 van naam zal veranderen naar Ecodial Large. Naast deze uitgebreide
versie zullen dus ook twee lichtere versies uitkomen.     e lichtste Ecodial (‘S’) biedt grote rekenkracht maar
 D   is zeer eenvoudig in gebruik. Met Ecodial S kan één
     lijn, van transformator via een onderverdeler naar een
eindgroep worden berekend.                    Ecodial S is bedoeld om op eenvoudige wijze kabels te
                                 berekenen en apparatuur te dimensioneren. Het is een
Ecodial S rekent volgens nEn1010 en de kortsluitstromen      hulpmiddel om snel één voedingslijn te berekenen.
volgens Cenelec R064-003. De rapportage wordt gedaan in
de nederlandse taal, maar kan ook in het Engels.         De software is opgebouwd uit drie onafhankelijke functies:
                                 n dossier behandelen: een schema aanmaken en berekenen
De volgende resultaten zijn beschikbaar:             n selectiviteit en cascade: het bepalen van selectiviteit en
n voorblad                            cascade tussen automaten
n éénlijnschema                          n calculator: snel berekenen van de kortsluitstroom
n berekeningsresultaten                      van een transformator.
n resultatentabel
n instellingentabel                        Het dossier start met het aanmaken van de Projectgegevens.
n uitschakelkarakteristieken                   De ingevoerde bedrijfsgegevens en klantgegevens worden
n datatabellen                          gebruikt in de rapportage. vervolgens kan het netwerk
n bestekteksten.                         aangemaakt worden. Als eerste kunnen de netwerkparameters

                                  Lees verder op pagina 26
                                                     SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                                                                       2
                                                     INDUSTRIËlE AUToMATISERING

   Ecodial S installatie ontwerpsoftware

    Vervolg van pagina 25


   gekozen worden, zoals nulleiderstelsel (Tn-C, Tn-S, TT en
   IT stelsels) en de spanning kan gekozen worden van 220 tot
                                             Connexium
   690vac tussen de fasen.
                                             reeks
                                             vernieuwd!
   In drie “kliks” staat het schema op het scherm. Met Ecodial
   S kunnen zowel automaten als smeltpatronen worden
   berekend. In de kenmerken en Detailkarakteristieken worden
   de lengte van de kabels, belastingstroom, installatiemethode
   en correctiefactoren ingevuld.                            Eenduidige communicatie-
   Door op het tabblad Coördinatie te klikken wordt de                 oplossing gebaseerd op de
   installatie berekend en worden direct de resultaten                 ethernet standaard en
   gepresenteerd. Door op het tabblad Rapport te klikken
   worden de resultaten gepresenteerd en kunnen deze geprint              compatibiliteit met derden.
   of verder verwerkt worden met een tekstverwerker.

   naast Ecodial S is ook de volledige versie Ecodial 3.3 (“L”)
   verkrijgbaar. Deze versie heeft veel meer mogelijkheden,
   zoals het invoeren van een groot schema en het berekenen
   van railkokersystemen. Ecodial 3.3 wordt inclusief een
   training geleverd, zodat u optimaal kunt werken met
   software.

   Belangrijk detail is dat Ecodial S kostenloos te verkrijgen
   is. neem hiervoor contact op met uw Schneider Electric
   contactpersoon of stuur de antwoordkaart op. Onze
   vertegenwoordigers nemen dan graag contact met u op voor
   een afspraak.                                              M
                                                  et een breed aanbod van switches, hubs,
             Meer informatie over het kostenloos verkrijgen van Ecodial S?       gateways & converters, tranceivers,
             Kruis artikel 9 aan op de antwoordkaart.                 kabels en software komt Scheider Electric
                                             tegemoet aan alle wensen op het gebied van
             Meer informatie over Ecodial in het algemeen?
                                             industrieel ethernet. netwerken die gebruik maken
             Kruis artikel 10 aan op de antwoordkaart.
                                             van ConneXium switches beperken het aantal
                                             collisions in het netwerk, waardoor de prestatie
                                             van het netwerk aanzienlijk wordt verbeterd. Er
                                             is een ruime keuze uit 16 managed switches en
                                             7 unmanaged switches. Gebruik de ConneXium
                                             Gateway of Converter voor de vertaalslag tussen
                                             Ethernet MODBUS TCP/IP en MODBUS RS485/
                                             RS232 of MODBUS+. Een brede reeks van kabels
                                             voor het aansluiten van alle apparatuur is in diverse
                                             lengtes beschikbaar.

                                             ConneXview, de nieuwste Ethernet diagnostic
                                             software, is een gebruiksvriendelijk en krachtig
                                             softwareprogramma voor diagnose en visualizering
                                             van het netwerk met behulp van slechts één
                                             scherm. Met ConneXview kunt u in één oogopslag
                                             eenvoudig wijzigingen toepassen of zoeken naar
                                             problemen in het netwerk. verder biedt ConneXview
                                             de gebruiker optimale productiviteit door een brede
                                             variatie in intelligente functies, die het netwerk snel
                                             en met hoge efficiëntie laten werken.

                                                  Meer informatie? Kruis artikel 11 aan op de antwoordkaart.
2  SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                     NEN1010 & BEvEIlIGING
Techniek in de praktijk: NEN1010 & Beveiliging


Inspectie van nieuwe installaties
De NEN1010 stelt veel eisen aan het ontwerp en bouwen van een elektrische installatie. Een van de eisen is de
inspectie van de installatie voor het ingebruikstellen. Deze bepaling staat in hoofdstuk 1 van de NEN1010 (art. 134.2).
Helaas wordt deze inspectie soms niet of niet volledig uitgevoerd, wat gevaar kan opleveren voor de gebruiker.
Dit artikel heeft tot doel meer inzicht te geven in de gevaren van onvoldoende inspectie voor ingebruikstelling.     nspeCTIe Voor                toegepast moet een schema de juiste informatie bevatten.

  I   InGebrUIksTellInG
     De uitvoering van de inspectie staat    een VoorbeelD
uitgebreid beschreven in hoofdstuk 6 van de      Met de informatie vermeld in het installatieschema kan eenvoudig een aantal
nEn1010. De inspectie bestaat grofweg uit       dingen worden gecontroleerd:
twee delen: de visuele inspectie (art. 611) en de   n Maximale lengte van leidingen
metingen en beproevingen (art 612).          n Instelling/ keuze van de beveiliging
                           n Controle op de installatiemethode
VIsUele InspeCTIe                   n kortsluitafschakelvermogen van automaten
Bij de visuele inspectie moet worden bekeken
of alles conform de eisen van de nEn1010       In de praktijk komt het nogal eens voor dat de instellingen niet bekend zijn,
is geïnstalleerd en dat materieel voldoet aan     laat staan dat de instellingen op de beveiligingen worden gemaakt. Een
de relevante productnormen. Er mogen geen       goed schema kan deze informatie geven en voorkomen dat het verkeerde
beschadigingen aanwezig zijn die de veiligheid    patroon wordt gekozen of instellingen van een automaat op maximaal worden
beïnvloeden. kortom, spannings-voerende delen     ingesteld.
moeten goed afgeschermd zijn.
                           meTInGen en beproeVInGen
Een belangrijk punt is de inspectie van de      Er staan diverse metingen en beproevingen beschreven in art. 612,
keuze van de leidingen, in verband met hoogst     om te verifiëren dat bijvoorbeeld aardleidingen ononderbroken zijn en
toelaatbare stromen en spanningsverlies (art. 611.3  isolatieweerstand van voldoende hoge waarde is. Daarnaast bestaat de
punt c). Hiervoor is een goed schema essentieel,   eis (art 612.6.1) dat automatische uitschakeling van de voeding wordt
want met de juiste informatie kan hieruit snel    gecontroleerd. Dit moet door middel van meting uitgevoerd worden, maar
worden gezien of combinatie beveiliging/geleider   mag ook door berekening worden aangetoond. Deze controle is met name
juist is. Hiermee is direct de relatie gelegd naar  bedoeld als controle op de maximale lengte van leidingen. Er moet hier dus
punt d); de inspectie van de keuze en instelling   ook gecontroleerd worden of de beveiligingen (patronen en automaten) juist
van de beveiligingstoestellen. Om snel te kunnen   gekozen en ingesteld zijn.
beoordelen of de juiste kabel en beveiliging zijn
                                  aanVUllenDe neDerlanDse bepalInGen
                                  Een belangrijke aanvulling is dat inspecties moeten worden
                                  uitgevoerd door een ter zake deskundig persoon, die bevoegd
                                  is om inspecties uit te voeren (art. 8.61.1.101). Dit betekent dat
                                  niet zomaar een monteur even alles kan nakijken en de spanning
                                  erop mag zetten.

                                  ConClUsIe
                                  Inspectie is noodzaak, het is een belangrijk moment tijdens de
                                  bouw van een elektrische installatie. na de inspectie zal immers
                                  de spanning worden aangesloten en zal alles naar behoren
                                  moeten functioneren. Een belangrijk deel van de inspectie,
                                  namelijk het controleren van de beveiligingen, moet hierbij niet
                                  worden vergeten.
                                                       SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                                                                        2
                         INTERNATIoNAAl
   Internationale referenties


                                  Schneider Electric aanwezig in
                                  de futuristische GAP 15-toren in
                                  Dusseldorf
                                  Schneider Electric is met zijn distributieproducten aanwezig
                                  in de “GAP 15”, een spectaculair nieuw bouwproject in
                                  het centrum van Düsseldorf. Dit 24 verdiepingen tellend
                                  kantoorgebouw brengt een ommekeer in de architecturale
                                  skyline van de stad. De volledig glazen, 90 meter hoge
                                  elliptische toren, en het naastliggende vijf verdiepingen
                                  tellende gebouw, vormen samen het nieuwe “symbool”
                                  van de stad. De gebouwen worden praktisch geheel
                                  ingenomen door het bekende adviesbureau Ernst & young.
                                  Men koos Schneider Electric voor beveiligde elektrische
                                  distributie vanaf de middenspanningstransformator tot
                    GAP 15-toren, Düsseldorf  aan de stopcontacten. Belangrijke elementen in deze
                                  beveiligingsstrategie zijn de Power Quality meter IOn 7650
                                  van Power Measurement (een dochtermaatschappij van
                                  Schneider Electric), die met alle andere meetsystemen
                                  communiceert via Modbus, en het EMC-beveiligingssysteem
                                  waardoor elke interferentie met in het gebouw geïnstalleerde
                                  apparatuur uitgesloten is. Schneider Electric integreert haar
                                  producten bewust in recente architectonische projecten met
                                  een modern leef- en werkconcept. De “GAP15”-toren
                                  is hiervan een treffend voorbeeld.
                                         Een nieuwe terminal op
                                         de internationale lucht-
                                         haven van Cairo
                                         Om de expansie van het toerisme en de
                                         evolutie van het luchtverkeer te volgen
                                         (meer dan 8,6 miljoen reizigers in 2005), is
                                         de Egyptische luchthaven uitgerust met een
                                         derde terminal. De levering van verschillende
                                         laag- en middenspanningsuitrustingen werd
                                         toevertrouwd aan Schneider Electric Egypte.
                                         De internationale luchthaven van Caïro neemt
                                         de helft van het totaal aantal reizigers voor
                                         zijn rekening. De nieuwe terminal zal de
                                         capaciteit van de luchthaven verhogen van
                                         9 tot 21 miljoen reizigers per jaar, voor zowel
                                         binnenlandse als buitenlandse vluchten.
2  SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                                         Technisch beheer van de
                                         Eisai gebouwen in de USA
                                         Eisai Inc., de Amerikaanse dochter van de
   Dubai                                    Japanse farmaceutische groep Eisai Co. Ltd, die
                                         het boekjaar 2003 afsloot met een omzet van niet
                                         minder dan 1,7 miljard dollar, bezit in Andover
                                         Massachusetts (USA), het “Eisai Research Institu-
  Schneider Electric                              te”. Het instituut verricht fundamenteel onderzoek

  voor de kust van Dubai                            op complexe synthetische en organische samen-
                                         stellingen. In het jaar 2006 wordt het Research
                                         Institute uitgebreid met 14.000 m2, waarvan 60%
  Het eiland “The Palm Jumeirah”, de waar geworden droom van
                                         voor laboratoria voor R&D activiteiten. De levering
  kroonprins Sjeik Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, is een
                                         van de geïntegreerde systemen voor het technisch
  nieuw exclusief vakantieparadijs, direct voor de kust van Dubai.
                                         beheer en de veiligheid van de gebouwen werd
  Het “Dubai waterfront Project” wordt de grootste kunstmatig
                                         door het Eisai Research Institute toevertrouwd
  aangelegde eilandengroep ter wereld en hoogstwaarschijnlijk
                                         aan Schneider Electric. Hiermee introduceert
  de meest gewilde toeristische bestemming op aarde. Het
                                         Schneider Electric zich in een van de vijf beste
  complex, in de vorm van een palmboom, dat zelfs vanaf
                                         Japanse farmaceutische bedrijven. Een groep die
  de maan zichtbaar is, moet een oase van rust worden voor
                                         zich toelegt op voor de geneeskunde zo belang-
  bewoners en vakantiegangers. Palm Jumeirah, 5 km lang
                                         rijke domeinen als kanker- en het immuniteits-
  en 5 km breed, wordt nu volgebouwd met luxe villa’s met
                                         onderzoek.
  privéstrand voor de deur en een prijskaartje van een half
  miljoen dollar. Evenals restaurants, chique winkelcentra, een
  zee-aquarium en jachthavens, 7.000 appartementen, 1.800
  villa’s en een groot aantal hotels in de hogere klasse met een
  totale capaciteit voor 25.000 personen. Schneider Electric is
  met trots aanwezig in dit prestigieuze project en levert er 72
  midden- en laagspanningssystemen voor energiedistributie
  en 2.000 stuurinrichtingen voor het opstarten en de besturing
  van zwembadpompen. De 15 miljoen toeristen, waaronder de
  rijksten der aarde, zullen hier “onbewust” kunnen genieten van
  het comfort geboden door de elektrische infrastructuur van
  Schneider Electric. Een droomreferentie voor Schneider Electric!

                                                          Eisaigebouw USA

                  Schneider Electric levert het eerste besturingssysteem
                  voor de openbare verlichting in India
                  Schneider Electric Indië heeft met succes het eerste GSM-besturingssysteem voor de openbare
                  verlichting geïnstalleerd in de straten van Delhi, een vernieuwende oplossing die moet leiden tot
                  belangrijke energiebesparingen. Het contract werd getekend met “north Delhi Power Limited”,
Luchthaven Cairo          die verantwoordelijk is voor de elektriciteitslevering in de noordelijke en westelijke sectoren
                  van de Indiase hoofdstad. De door Schneider Electric ontwikkelde prototypes overtreffen de
                  verwachtingen van de klant, doordat er in een eerste fase 22 stations geleverd konden worden
                  voor de voeding van twee pilot zones. De installatie bestaat uit een compleet besturingssysteem:
                  het beheer per GSM van de tijdstippen waarop de verlichting aangestoken en gedoofd wordt, de
                  diagnose van optredende defecten, het monitoren van de veiligheid, het beheer van het energie-
                  verbruik op alle kringen en de planning van het onderhoud.
                                                       India                                                       SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                                                                         2
                        klANTTEvREDENHEID


                                                          VerbeTerpUnTen
                                                          Top 
                                                          1. Informatie over levertijden
                                                          2. Einde product levenscyclus
                                                          3. Reactiesnelheid op aanvragen

   U staat bij ons centraal                                           4. Informatie op de website
                                                          5. Klachtenprocedure   Klanttevredenheid is voor Schneider Electric heel belangrijk. Op verschillende fronten is men
   bezig de servicegraad te verhogen, om zo de klanttevredenheid op peil te houden en waar mogelijk te vergroten.
   Op deze twee pagina’s -vanaf nu in elk nummer van de Interface- leest u hier voorbeelden van. U staat bij ons centraal!
     REACTIESnELHEID OP AAnvRAGEn


   rivas zorggroep benut de
   service van schneider electric
   bij waarborging continuïteit
   Dag en nacht draait de apparatuur, dag en nacht vinden er operaties        functioneren. Oorzaak: slijtage. Toen neuschwanger
   plaats, dag en nacht zijn personeel en patiënten afhankelijk van... stroom.    om 7.00 uur naar Schneider Electric belde, liet de
   Een ziekenhuis is een volcontinu bedrijf waar stroomuitval geen optie is.     respons aanvankelijk te wensen over. “Ondertussen
   Zo ver is het teamcoördinator elektrotechniek Joop Neuschwanger van        hadden we zelf een noodoplossing bedacht door
   de Rivas Zorggroep wel duidelijk. Als het gaat                          een paar contacten door te
   om service, kan hij gelukkig een beroep doen                           verbinden. Gelukkig ondernam
   op Schneider Electric. Hij kan er uit ervaring      “De stroomonderbreking          Schneider Electric na een korte
   over meepraten.                        voor de retrofit          vertraging actie. Door de oplossing

   De thuisbasis van neuschwanger is de locatie
                                was minimaal.”             die ze boden, vergaten we al snel
                                                    het minpuntje”, lacht hij. “want
   Beatrixziekenhuis in Gorinchem. “De Rivas                             ondanks de volle planning van de
   Zorggroep telt in totaal zo’n 25 tot 30 locaties in de Alblasserwaard en de    servicemonteurs hebben ze dag erna het betreffende
   vijfheerenlanden”, vertelt hij. “Er werken bij elkaar 5.000 medewerkers en    contact vervangen. Het ging om een hulpcontact,
   1.000 vrijwilligers. Ik werk zelf inmiddels al 23 jaar in de gezondheidszorg.   zodat de stroomvoorziening intact kon blijven.”
   Dat is ook in elektrotechnisch opzicht een andere omgeving dan het
   bedrijfsleven. De nadruk ligt hier op preventie. Het ziekenhuis moet 24 uur    UITrIjDbare koppelsCHakelaars
   per dag, 365 dagen in het jaar over stroom beschikken.”              Of het nu gaat om storingen, onderhoud of
                                            vervanging, de eerste vraag die bij de teamleider
   reTrofIT Van een HoofDsCHakelaar                         elektrotechniek boven komt, is: wat betekent
   De installatie in het Beatrixziekenhuis dateert van 17 jaar terug. Rond 2000   dit voor het ziekenhuis? De continuïteit van de
   gingen de jaren tellen en deden zich de eerste storingen voor. vanaf die tijd   stroomvoorziening móet gewaarborgd zijn. Daar
   heeft neuschwanger intensiever contact met Schneider Electric. Hij weet      zijn in deze medische omgeving zelfs levens mee
   inmiddels dat deze leverancier ook een díenstverlener is. “Recent hebben     gemoeid. Daarom wil neuschwanger binnenkort de
   we hier een nieuw managementcentrum en een verpleeghuis gebouwd. Toen       koppelschakelaars van de trafo’s vervangen. Die
   deze eenmaal in gebruik waren, bleek de hoofdschakelaar van één trafo te     zijn nu vast opgesteld, waardoor voor onderhoud
   licht te zijn uitgevoerd. Schneider Electric heeft toen met succes een retrofit  aan het bord de stroom eraf moet. “Schneider
   uitgevoerd. Ze dachten in het hele traject mee en bereidden de vervanging     Electric gaat een retrofit uitvoeren, waarbij de
   optimaal voor. Daardoor kon de schakelaar in korte tijd worden vervangen en    koppelschakelaars uitrijdbaar worden. Op dat
   was de stroomonderbreking minimaal”, vertelt neuschwanger tevreden.        moment is de installatie weer up-to-date en gaan
                                            we gezamenlijk een meerjaren onderhoudsplan
   lanGzame response                                 opstellen”, zo ontvouwt neuschwanger zijn
   Hij kan meer staaltjes van service melden. kort geleden werd de          plannen. “Of het nu preventieve service is of naar
   noodstroomvoorziening vervangen. In een ziekenhuisomgeving is dat typisch     aanleiding van een incident: Schneider Electric
   een actie voor de nachtelijke uren. Alles leek voorspoedig te gaan, totdat om   denkt voor meer dan 100 procent met ons mee. Ze
   4.30 uur een koppelschakelaar in het laagspanningsrek niet goed bleek te     anticiperen en komen met ideeën. Dát is service!”0  SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
  klanTTeVreDenHeIDsonDerzoek                     VerbeTerprojeCT: De websITe
  Elk kwartaal doet Schneider Electric een klanttevreden-       Uit klanttevredenheidsonderzoeken bleek dat 16% van de
  heids onderzoek onder haar key klanten en partners.         klanten aangeeft niet tevreden te zijn over de informatie op
  De onderzoeksresultaten laten begin 2007 een lichte         de Schneider Electric website. vooral technische informatie
  stijging in de goede richting zien, maar er is zeker nog       voor Telemecanique producten blijkt af en toe moeilijk te
  werk aan de winkel. Schneider Electric blijft dan ook hard      vinden. Hier moet dus aan gewerkt worden. Er is daarom
  werken voor een hogere klanttevredenheid.              binnen Schneider Electric een project gestart om de website
                                    opnieuw op te zetten. Zeer veel aandacht gaat hierbij naar de
  2006:           Tevreden tot zeer tevreden: 91 %     structuur van de website en naar een goede zoekfunctie. na
               Ontevreden:         9%      de zomer zal de nieuwe website live gaan en hopelijk zijn er
                                    dan flink wat punten van ontevredenheid weggenomen.
  2007, 1e kwartaal*:    Tevreden tot zeer tevreden: 92 %
               Ontevreden:         8%

  *gemiddelde van de laatste vier gemeten kwartalen
  HET kAn ALTIJD BETER


elektrokern schuurman
optimaliseert voorraad samen
met schneider electric
Als hoofd inkoop Peter Appel van Elektrokern Schuurman door de gangen
van het Alkmaarse kantoor loopt, verontschuldigt hij zich. Het gebouw is
al vijf jaar lang toe aan een opfrisser, maar door de nieuwbouwplannen is
het daar niet van gekomen. “We zijn uit ons jasje gegroeid”, zegt hij.
“Het gaat ons goed.” Een van de succesfactoren is de samenwerking
met leveranciers. Hét voorbeeld is voor Peter de manier waarop hij
samen met Schneider Electric de voorraad optimaliseerde.              Te HoGe besTelfreqUenTIe
                                          Eén van de dingen die boven water kwam, was
flexIbIlITeIT In De Genen                             dat de bestelfrequentie te hoog was. Elektrokern
“we hebben een breed en tamelijk diep assortiment. Ongeveer 30.000 artikelen    Schuurman plaatste té vaak bestellingen met
kunnen we uit voorraad leveren”, schat Peter, “terwijl we daarnaast nog eens    een té kleine regelwaarde. Gezamenlijk stelden
15.000 gecodeerde artikelen op order                            zij vast dat hier winst viel te behalen door
kunnen leveren. we hebben zo’n                               minder vaak méér te bestellen. Dat brengt
20 grote leveranciers, waaronder             “We wilden van          rust aan beide zijden. “wij hebben ons
Schneider Electric, en ongeveer 350          het rapportcijfer 7         voorraadbestand bij hen neergelegd. Dat
overige leveranciers.” Peter hecht veel
waarde aan de oplossingsgerichte
                               een 9 maken!”        hebben zij geanalyseerd. Ook hebben ze de
                                              actuele omdoosverpakking aan de artikelen
manier van werken die de groothandel                            toegevoegd. waarom zouden we elke keer
kenmerkt. natuurlijk, er zijn regels. Er is een standaard assortiment. Er     7 stuks bestellen als 8 de standaardhoeveelheid
zijn vaste besteldagen. Maar Elektrokern Schuurman is altijd bereid om bij     is? Dat is niet efficiënt. verder heeft Schneider
uitzonderingen oplossingen te bedenken. “Zo flexibel moet je zijn, zéker in    Electric gekeken welke producten we op voorraad
de industrietak. wij hebben dat in onze genen, Schneider Electric ook”, vindt   zouden moeten hebben of juist niet. Op basis van
Peter.                                       onze bestelhistorie konden zij daar uitstekend in
                                          adviseren.”
renDemenT VerHoGen
Hij is uitermate tevreden over de samenwerking met Schneider Electric. Toch    TyperenD Voor relaTIe
was het in maart jl. tijd voor een gesprek. nee, klachten of problemen had     De analyse en bespreking boden een handvat voor
Peter niet. Logistiek liep alles goed. “Maar we wilden van het rapportcijfer 7   Elektrokern Schuurman om de voorraadparameters
een 9 maken”, typeert hij de insteek. Die wens leefde wederzijds. Op zekere    aan te passen. Met behoud van servicegraad, want
dag kwamen de mensen van de afdeling inkoop, verkoop, logistiek en de       díe is cruciaal voor de groothandel. “we hebben
buitendienst bij elkaar, samen met de mensen van Schneider Electric. Stof tot   onze voorraadpositie gezamenlijk verbeterd en de
discussie was er voldoende. “Bij Schneider Electric kunnen ze bijzonder goed    totale voorraad geoptimaliseerd”, evalueert een
meten op allerlei processen”, zegt Peter met waardering. “Ze kunnen veel      tevreden Peter. “De bespreking was open en heel
gegevens uit hun systeem halen. Aan de hand daarvan konden we kijken waar     constructief. Dat typeert onze goede relatie met
we het rendement konden verhogen.”                         Schneider Electric!”                                                        SCHNEIDER INTERFACE | APRIL 2007
                                                                         1
                      koRT NIEUwS
Nieuwe producten
                                                                                    APRIL 2007
CaSys data-        Vegeta              Vijeo Citect:          GV3                  Advanced:
communicatie        transformatoren:         het nieuwe           motorbeveiligings-          vertrouwde
behuizingen        gevuld met            SCADA software-         schakelaars              techniek in een
van Sarel         plantaardige olie        pakket                                nieuw kastje
De nieuwe CaSys      Met het oog op het milieu    Vijeo Citect biedt naast    De nieuwe motor-           Zoals u mag verwachten
behuizingen vormen een   heeft Schneider Electric het   de visualiserings-       beveiligingsschakelaars        van Merlin Gerin bent u
ijzersterke combinatie   toepassen van plantaardige    functionaliteit alle functies  GV3P zorgen voor           verzekerd van ongekend
met de LexCom Office    olie ontwikkeld voor distribu-  voor data-acquisitie,      beveiliging van motoren        montagegemak, topkwaliteit
datanetwerken. Beide    tie-transformatoren: Vegeta.   ophalen, verwerken,       tussen 5,5 en 30kW.          en veiligheid.
systemen blinken      Zie pagina 14.          rapporteren en opslaan van   En ze zijn voorzien van        Zie pagina 24.
uit in kwaliteit en                     productiegegevens.       de nieuwe unieke ‘Everlink’-
montagevriendelijkheid.                   Zie pagina 16.         aansluitklemmen.
Zie pagina 10.                                       Zie pagina 22.
De organisatie Schneider Electric                                   2006: Sales by business

                                                           5%
wereldwijd werkt Schneider Electric met 105.000 werknemers in 190 landen.                                  Elektrical Distribution
                                                              32%
Overal ter wereld bieden wij innovatieve oplossingen voor energiedistributie,                 63%              Automation & Control
datacommunicatie en industriële automatisering. wij zijn er dan ook trots                                  Cricital Power
op een wereldwijde omzet te hebben behaald van 13,7 miljard euro in 2006.
Met onze producten en systemen hebben wij grote marktaandelen veroverd.
Schneider Electric doet daarbij een beroep op de know how van onder andere
de merken Merlin Gerin, Sarel, Stago, Tac en Telemecanique.                      2006: Sales by geographic region

                                                        18%              Europe
Onze succesvolle nederlandse verkooporganisatie is actief in de gebouwen,                         27%
                                                     8%                 North America
industriële en infrastructurele markt. Iedere dag is het voor 450 medewerkers
                                                          47%           Asia Pacific
de uitdaging en ambitie om klanten perfect van dienst te zijn. Sales, Marketing,
                                                                       Rest of the world
Services en Support werken hierbij nauw samen, wat dynamiek, resultaat-
gerichtheid en teamspirit tot de belangrijkste kenmerken van het bedrijf maken.
                                                                 Schneider Electric B.v.
                                                                 Postbus 836, 2003 Rv Haarlem
                                                                 Telefoon (023) 5 124 124
                                                                 www.schneider-electric.nl

				
DOCUMENT INFO