Een woord vooraf - PDF

Document Sample
Een woord vooraf - PDF Powered By Docstoc
					Een woord vooraf

Waarom een schoolgids
Voor u ligt de schoolgids van de Albertine Agnesschool.
Door middel van deze gids willen we u een indruk geven van onze school.
We zijn er van uitgegaan dat ouders graag zoveel mogelijk informatie willen hebben over de
school van hun kind, vandaar een uitgebreide schoolgids.
We hopen u op deze manier een zo compleet mogelijk beeld te geven van de manier, waarop
er op onze school wordt gewerkt.
Overal waar in deze gids ouders staat, bedoelen we ouders/verzorgers en waar een kind met
‘hij’ wordt aangeduid, kunt u vanzelfsprekend ook ‘zij’ lezen.

Wat staat er in deze schoolgids
   de opzet van het onderwijs
   wat we willen bereiken met de kinderen
   de sfeer waarin wordt gewerkt
   afspraken en regels
   de zorg voor kinderen
   wat van ouders wordt verwacht en wat de ouders van de school kunnen verwachten

Wij willen graag dat onze leerlingen met veel plezier naar school gaan en wij hopen dan ook
dat u uw kind met belangstelling zult volgen bij zijn loopbaan.

Wilt u nader kennis maken of hebt u vragen, maak dan gerust een afspraak.
U bent altijd van harte welkom voor een persoonlijk gesprek of om een kijkje te nemen in de
school.


Lysbeth Wind,
directeur.
Deze gids is tot stand gekomen
in samenwerking met het team,
de schoolraad en het bestuur.
Schoolgids obs Albertine Agnes                                1
Inhoudsopgave
1.   De school ..................................................................................................................... 5
   1.1.   De naam en geschiedenis...................................................................................... 5
   1.2.   Het onderwijsklimaat.............................................................................................. 5
   1.3.   Adres school .......................................................................................................... 5
   1.4.   Directie .................................................................................................................. 5
   1.5.   Het bestuur ............................................................................................................ 5
2.   Waar de school voor staat .......................................................................................... 6
   2.1.  BAS, Bouwen aan een Adaptieve School............................................................... 6
    2.1.1.  BAS, reeds afgeronde cellen.......................................................................... 6
    2.1.2.  Meerjarenplanning BAS ................................................................................. 9
   2.2.  Ontwikkelingsplan schooljaar 2009-2010 ............................................................... 9
    2.2.1.  Digitaal schoolbord......................................................................................... 9
    2.2.2.  Scholing leerkrachten..................................................................................... 9
    2.2.3.  Website .......................................................................................................... 9
    2.2.4.  Begrijpend lezen ............................................................................................ 9
    2.2.5.  Invoering nieuwe methode voor wereld oriëntatie........................................... 9
3.   Het onderwijs ..............................................................................................................10
   3.1.  Het schoolklimaat..................................................................................................10
   3.2.  Het onderwijs op de Albertine Agnesschool ..........................................................10
   3.3.  De schoolorganisatie, groepering, groepsgrootte ..................................................10
   3.4.  Functies binnen de organisatie .............................................................................11
   3.5.  Aantal lesuren per schooljaar................................................................................12
   3.6.  Vakantierooster.....................................................................................................12
   3.7.  Gymtijden..............................................................................................................12
   3.8.  Activiteiten ............................................................................................................12
    3.8.1.  Basisvaardigheden........................................................................................12
    3.8.2.  Wereldoriënterende vakken...........................................................................13
    3.8.3.  Kunstzinnige vorming ....................................................................................13
    3.8.4.  Cultuureducatie .............................................................................................13
    3.8.5.  Bewegingsonderwijs......................................................................................13
   3.9.  Methoden..............................................................................................................13
   3.10.  Computers ........................................................................................................13
   3.11.  Fruit eten/verjaardagen .....................................................................................13
4.   Kwaliteitsverslag ........................................................................................................14
   4.1.   Het volgen van leerlingen......................................................................................14
   4.2.   Zorg aan leerlingen ...............................................................................................14
   4.3.   Eisen inspectie......................................................................................................15
   4.4.   Kwaliteitszorginstrument .......................................................................................15
   4.5.   De Eindtoets Basisonderwijs.................................................................................15
   4.6.   Uitstroom voortgezet onderwijs afgelopen jaren....................................................15
   4.7.   Ouderenquête.......................................................................................................16
5.   De zorg voor kinderen................................................................................................16
   5.1.  De opvang van nieuwe leerlingen in de school .....................................................16
   5.2.  Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school ...............................16
    5.2.1.  Leerlingenadministratie .................................................................................16
    5.2.2.  Leerlingvolgsysteem......................................................................................16
    5.2.3.  De Eindtoets Basisonderwijs .........................................................................17
    5.2.4.  Rapportage ...................................................................................................17


Schoolgids obs Albertine Agnes                                                       2
   5.3.  Plaatsing en verwijzing van kinderen met specifieke behoeften ............................17
    5.3.1.  Zittenblijven/vervroegd doorstromen .............................................................17
    5.3.2.  Hoogbegaafdheid..........................................................................................17
   5.4.  Zorg op de Albertine Agnesschool ........................................................................17
   5.5.  Weer Samen Naar School ....................................................................................17
   5.6.  Leerlinggebonden financiering (“rugzak”) ..............................................................17
   5.7.  Omgang met externe deskundigen .......................................................................18
   5.8.  Begeleiding kinderen naar het voortgezet onderwijs .............................................19
    5.8.1.  Informatieavond op school ............................................................................19
    5.8.2.  Doedagen .....................................................................................................19
    5.8.3.  Informatieavond voortgezet onderwijs ...........................................................19
   5.9.  Pestprotocol..........................................................................................................19
6.   De ouders....................................................................................................................19
   6.1.  Informatie voorziening...........................................................................................19
    6.1.1.  Zakelijke ouderavond ....................................................................................19
    6.1.2.  Informatieavond ............................................................................................19
    6.1.3.  Schriftelijke informatie via It Bledsje ..............................................................20
    6.1.4.  Kalender........................................................................................................20
    6.1.5.  Website .........................................................................................................20
   6.2.  Hulp van ouders....................................................................................................20
   6.3.  Schoolraad............................................................................................................20
   6.4.  Het schoolfonds ....................................................................................................20
   6.5.  Contactouders ......................................................................................................21
   6.6.  Overblijven op de Albertine Agnesschool..............................................................21
   6.7.  Voorschoolse en naschoolse opvang....................................................................21
   6.8.  Hoofdluis...............................................................................................................21
   6.9.  Verkeerscommissie...............................................................................................22
   6.10.   Schoolverzekering.............................................................................................22
   6.11.   Oud papier ........................................................................................................22
7.   Praktische informatie .................................................................................................22
   7.1.  Klachtenregeling ...................................................................................................22
   7.2.  Vertrouwensinspecteur .........................................................................................23
   7.3.  Schoolarts.............................................................................................................23
   7.4.  Logopediste ..........................................................................................................23
   7.5.  Toelating en verwijdering leerlingen ......................................................................23
    7.5.1.   Aanmelding, inschrijving en toelating op onze school....................................23
    7.5.2.   Time-out en schorsing...................................................................................24
    7.5.3.   Verwijdering ..................................................................................................25
   7.6.  Verhuizing of tussentijds schoolverlaten ...............................................................25
   7.7.  Vrij vragen buiten de vakanties .............................................................................25
   7.8.  Omgang met gescheiden ouders ..........................................................................25
   7.9.  Vrijstelling schoolactiviteiten..................................................................................26
   7.10.  Sponsoring........................................................................................................26
   7.11.  Naschoolse activiteiten .....................................................................................26
    7.11.1. Sporttoernooien.............................................................................................26
    7.11.2. Schoolreisje...................................................................................................26
    7.11.3. Excursies ......................................................................................................26
    7.11.4. Sint Nicolaassprookje....................................................................................26
    7.11.5. Feestelijke ouderavond .................................................................................26
    7.11.6. Pleinfeest ......................................................................................................26
    7.11.7. Afscheid groep 8 ...........................................................................................26Schoolgids obs Albertine Agnes                                                    3
8.   Namen en adressen....................................................................................................27
   8.1.  De school..............................................................................................................27
   8.2.  Teamleden............................................................................................................27
   8.3.  Schoolbestuur.......................................................................................................28
   8.4.  Medezeggenschapsraad.......................................................................................28
   8.5.  Ouderraad.............................................................................................................28
   8.6.  Contactouders ......................................................................................................28
   8.7.  Vertrouwenspersoon.............................................................................................28
   8.8.  Coördinator TSO...................................................................................................28
   8.9.  Activiteitencommissie............................................................................................28
   8.10.   Rijksinspecteur..................................................................................................28
9.   Procedure schoolgids ................................................................................................29
Schoolgids obs Albertine Agnes                                                    4
                          1.4. Directie
1.  De school
                          Directeur :  Lysbeth Wind
1.1. De naam en geschiedenis                   Willem Lodewijklaan 181
                                 8448 PH Heerenveen
Meer dan 12 jaar hebben de ouders vroeger
                          Telefoon :  0513 - 636 476 (school)
gestreden voor de oprichting van de school. In
                                 0513 - 610 774 (privé)
november 1879, is de school uiteindelijk
opgericht als ” school nr. 13”. De school kende
                          Aanspreekpunt bij afwezigheid directeur:
toen 70 leerlingen. In 1961 kreeg de school de
                          Riny van der Vliet
naam, die het nu nog heeft: de ‘Albertine
                          K.Molweg 4
Agnesschool’. Na de fusie met de kleuterschool
                          8411 XN Jubbega
“It Hummelhonk” in het jaar 1985 is de school
                          06-12032413
uitgegroeid tot een echte basisschool.
In 1978 is de huidige school gebouwd. In 1991   1.5. Het bestuur
dreigde sluiting i.v.m. het te kleine
leerlingenaantal. Door de bouw van de wijk     De Albertine Agnesschool is een openbare
Oranjewoud Noord is de school weer gegroeid    school.
en moesten we zelfs uitbreiden met een       Sinds juni 1999 wordt het bevoegd gezag van
noodlokaal.                    het openbaar onderwijs in de gemeente
In 2004 is een vierde lokaal gebouwd, een     Heerenveen gevormd door
nieuwe directiekamer en een kamer voor de     Openbaar Scholennetwerk De Basis
interne begeleider. Momenteel werken we met 6   Heerenveen
groepen. De school is dit jaar uitgebreid met   Iepenlaan 2
twee semi-permanente lokalen en een        8441 BT Heerenveen
speellokaal.                    Telefoon: 0513 – 656656
                          e-mail: algemeen@debasisheerenveen.nl
1.2. Het onderwijsklimaat             website : www.debasisheerenveen.nl
Onze school telt ongeveer 135 leerlingen en is
                          Onder dit netwerk vallen de 18 openbare
een “dorpsschool” d.w.z. dat er in principe
                          basisscholen van de gemeente Heerenveen, de
alleen kinderen uit het dorp Oranjewoud op
                          speciale school voor basisonderwijs en de
school zitten. De school kent schoolgrenzen. Dit
                          openbare school voor zeer moeilijk lerenden.
betekent dat alleen kinderen uit Oranjewoud
worden toegelaten. Een uitzondering geldt voor
                          De uitgangspunten van het openbaar onderwijs
de westkant van Oranjewoud. Aan de westkant
                          in Heerenveen zijn
wordt het schoolgebied begrensd door de
                             aandacht voor elk kind
Tolhuisweg, Wilhelminaweg en Julianaweg.
                             aandacht voor kinderen met moeilijkheden
De Binnenweg, Parkweg, Túnkerij en de Van
                             aandacht voor het kind in totaliteit (hoofd,
der Sluislaan behoren ook tot het schoolgebied.
                             hart en handen)
De wijk Skoatterwâld behoort niet tot het
                             aandacht voor kinderen uit alle culturen
voedingsgebied van de school. De school
neemt in het dorp een voorname plaats in. Bij
                          De openbare school is een school
vele activiteiten wordt de school betrokken en
                            waar wordt samengewerkt
ook omgekeerd betrekken we het dorp bij
                            die in wisselwerking staat met de
activiteiten van de school.
                            omgeving
1.3. Adres school                    die in verandering blijft
                            die een eigen gezicht en een eigen
Albertine Agnesschool                  planning heeft
Prins Bernhardweg 33
8453 XC Oranjewoud                 Alle openbare scholen hebben aandacht voor
Telefoon:   0513 – 636 476            levensbeschouwelijke, godsdienstige en
E-mail:    info@alb-agnes.nl          maatschappelijke waarden. Alle kinderen zijn
Website:   www.alb.agnes.nl           zonder onderscheid welkom op een openbare
                          school, want ieders levensbeschouwing of
                          godsdienst wordt gerespecteerd. Juist het


Schoolgids obs Albertine Agnes                              5
omgaan met verschillende opvattingen en          de behoefte aan competentie: iets
culturen maakt een openbare school boeiend!        kunnen, in jezelf geloven
                              de behoefte aan autonomie: zelfstandig
Het adres van de Vereniging Openbaar            zijn, je eigen handelen kunnen reguleren
Onderwijs:
Postbus 10241                    Deze drie basisbehoeften van adaptief
1301 AE Almere                    onderwijs bepalen in onze ogen succesvol
Tel: 036-5331500                   leren. Leraren laten de kinderen ervaren dat ze
                           er bij horen, dat ze iets kunnen en dat ze het
2.  Waar de school voor staat           steeds beter alleen/zelf kunnen.
                           Dat betekent zorgen voor:
Op de Albertine Agnesschool richten we het
onderwijs in volgens de principes van het         voldoende uitdaging
adaptief onderwijs. Hieronder wordt uitvoerig       ondersteuning op die momenten waarop
beschreven wat dit betekent.                daar behoefte aan is
                              vertrouwen in kinderen
2.1. BAS, Bouwen aan een Adaptieve
   School                     We proberen om de kinderen gedurende hun
Onze school doet sinds een aantal jaren mee     schooltijd een houding te laten ontwikkelen die
met het BAS-project. BAS staat voor “Bouwen     zich kenmerkt door zelfverantwoordelijk-heid,
aan een Adaptieve School”.              zelfstandigheid en solidariteit. Het hebben van
                           een positief zelfbeeld, het niet bang zijn voor het
In dit project staan de volgende vragen centraal:  maken van fouten en het durven nemen van
                           initiatieven, draagt in onze ogen bij aan een
   wat kan de school doen om de          gezonde en brede ontwikkeling. Daarom willen
   doeltreffendheid van het onderwijs te     we de kinderen helpen hun sterke en zwakke
   verbeteren                   kanten te leren kennen, laten we ze initiatieven
   hoe kan de school omgaan met          nemen en keuzes maken, doen we regelmatig
   verschillen in de groep            een beroep op hun saamhorigheidsgevoel en
   op welke manier kan de differentiatie     spreken we ze aan op hun sociale
   worden georganiseerd              verplichtingen.
   hoe kunnen kinderen actief betrokken
   worden bij het onderwijs            2.1.1. BAS, reeds afgeronde cellen
                           De afgelopen jaren hebben we onder andere
Bij BAS (adaptief onderwijs) houden we        gewerkt aan de volgende onderwerpen:
rekening met de verschillen die er bestaan
tussen kinderen. Verschillen in talent, tempo en   Inrichting van school, klas en plein
temperament (gedrag). Ons onderwijs richten     Ruimtes binnen onze school zijn niet neutraal.
wij zo in dat er duidelijkheid ontstaat over de   Ze beïnvloeden het gedrag en welbevinden van
manier waarop leerkrachten de leerlingen op     onze leerlingen en de collega’s. Zo is
systematische wijze instructie geven, hulp      vastgesteld dat mensen zich positiever gaan
bieden en emotioneel en sociaal laten        gedragen als ze zich in een ruimte bevinden die
ontwikkelen.                     ze als plezierig ervaren. Behalve het gedrag is
We beseffen dat de sfeer, waarin een kind moet    ruimte ook van invloed op veel gehanteerde
opgroeien van groot belang is om een         werkvormen. Veiligheid, sfeer, flexibiliteit en
volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom    uitdaging zijn sleutelwoorden bij inrichting
een vriendelijk en veilig klimaat met orde en    van al onze ruimtes binnen de school.
regelmaat op prijs. Pas als een kind zich veilig
voelt, kan het zich ontwikkelen.           Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag
Binnen het leerproces houden we drie         Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag vinden wij
belangrijke behoeften goed in de gaten:       een wezenlijke voorwaarde voor het
                           welbevinden van onze leerlingen. Het bepaalt
   de behoefte aan relatie: erbij willen horen,  niet alleen in grote mate de rust en orde, maar
   meetellen


Schoolgids obs Albertine Agnes                                6
ook de betrokkenheid van kinderen bij hun     hulpmiddel voor het signaleren van de
werk.                       vorderingen van de leerlingen.
In de klas werken de kinderen met het
zogenaamde BAS-blokje.               Groepsvorming
                          Het samenwerken van leerlingen kan een
Communicatie en schriftelijke correctie      belangrijke basis zijn voor het
Positief ervaren contactmomenten zijn voor de   competentiegevoel van de leerlingen.
ontwikkeling van een kind erg belangrijk met    Groepsvorming speelt hierbij een belangrijke
name daar waar het gaat om het ontstaan en     rol. Aan het begin van het schooljaar vinden er
het groeien van zelfvertrouwen en zelfrespect.   in alle groepen activiteiten plaats gericht op
Wij gaan ervan uit dat door het versterken van   groepsvorming. We doen dit bewust aan het
positieve interacties (in plaats van het      begin van het schooljaar, omdat het dan erg
benadrukken van fouten en mislukkingen)      belangrijk is voor de rest van het jaar.
leerlingen onderling gemakkelijker met elkaar
om zullen gaan en meningsverschillen en      Begeleid zelfstandig leren
conflicten sneller kunnen oplossen.        Het begeleid zelfstandig leren heeft tot doel een
                          zelfstandige leerhouding bij kinderen te
Afspraken en routines               ontwikkelen. Hierbij gaat het niet zo zeer om
Een stimulerend, adaptief en pedagogisch      kinderen te leren onafhankelijk van de
klimaat wordt gekenmerkt door vertrouwen en    leerkracht te werken, maar meer om kinderen
uitdagende ondersteuning. Voorwaarde hierbij    de mogelijkheid te bieden zelf het leerproces
is wel dat er veiligheid, orde en duidelijkheid  mee te sturen en eventueel bij te stellen. Deze
wordt ervaren binnen de school. Afspraken en    ontwikkelingslijn moet ervoor zorgen dat
routines helpen om dit te realiseren. We hebben  kinderen via een taaksystematiek steeds beter
algemene schoolregels vastgesteld en er zijn    leren zelfstandig sturing te geven aan hun leren
klassen- en pleinregels opgesteld en        volgens een doorgaande lijn. Naar aanleiding
gevisualiseerd in de school.            van dit onderwerp wordt er onder andere een
Op de boom in de gang staan de algemene      aantal dagdelen in de bovenbouw gewerkt met
schoolregels. In de groepen werken we met de    dagtaken waarbij leerlingen zelf leren kiezen,
regel van de week. Deze hangen op het bord.    plannen en registreren.

Effectieve leertijd en instructie         Tandemleren
We vinden het belangrijk dat de beschikbare    Kinderen kunnen veel van elkaar leren. Het
leertijd voor de kinderen zo maximaal mogelijk   leren in tweetallen is een onderwijsvorm, die in
is. We realiseren ons echter dat het        een aantal situaties effectiever is dan wanneer
maximaliseren van de onderwijstijd alleen niet   de leerling alleen zou werken of spelen. In
helpt. De beschikbare tijd moet natuurlijk ook   overleg met een maatje vinden kinderen vaak
doelmatig worden ingevuld door leerlingen een   spelenderwijs sneller een oplossing voor een
actieve rol in het leerproces te geven.      probleem waar ze voor staan. Te denken valt
We luiden de eerste bel 5 minuten voor       daarbij aan het oplossen van puzzels of
aanvang, zodat we bij de tweede bel        rekenopgaven, het leren van tafels, topografie
daadwerkelijk met de lessen kunnen beginnen.    of dicteewoorden. Het tandemleren is tevens
We vragen de ouders dan ook om de kinderen     een goede mogelijkheid voor kinderen om te
op tijd op school te brengen.           leren samenwerken, elkaar te accepteren en
                          elkaar te helpen.
Leerlingvolgsysteem en instroom (jonge)
kinderen                      Coöperatief leren in tafelgroepen
Voor alle groepen maken we gebruik van       Het gaat hierbij om samenwerkend leren in
landelijk ontwikkelde en betrouwbare toetsen. In  tafelgroepen. Ze leren samenwerken in grotere
de groepen 3 t/m 8 worden in principe minimaal   groepen (drie tot vijf leerlingen). Hierdoor leren
twee toetsmomenten gehanteerd. Wijn        ze vaardigheden als leiding geven en
gebruiken de toetsen van Cito.           aanvaarden, beurt afwachten en opeisen, hulp
De school zorgt d.m.v. het bijhouden van een    bieden en ontvangen, afspraken maken en
leerlingvolgsysteem voor een concreet


Schoolgids obs Albertine Agnes                               7
nakomen, taak verdelen en uitvoeren, anderen    Hierin worden alle persoonlijke gegevens van
corrigeren en bemoedigen.             de leerlingen bewaard (toetsgegevens,
Er worden verschill-ende oefenvormen        verslagen oudergesprekken e.d.).
toegepast in verschillende vakken.
                          Weekplanning
Teamvorming                    De school werkt met een vooraf opgestelde
Voor een goede ontwikkeling van onze school is   weekplanning die de lesinhoud en de
het belangrijk dat alle teamleden daaraan     zorgplanning bevat.
meewerken. Die ontwikkeling lukt alleen als er
een grote betrokkenheid van alle leerkrachten is  Leerlingvolgsysteem en instroom (jonge)
bij die ontwikkeling. Dit vergt een goede     kinderen
communicatiestructuur binnen het team.       De school houdt d.m.v. het bijhouden van een
Bij de teamvorming is duidelijk omschreven wat   leerlingvolgsysteem voor een concreet
de functie is van groepsleerkracht, directeur en  hulpmiddel voor het signaleren van de
intern begeleider. Ook is beschreven welke     vorderingen van de leerlingen.
overlegstructuren er binnen het team aanwezig
zijn. Er wordt aandacht besteed aan de kwaliteit  Begeleid zelfstandig leren
van samenwerken binnen het team.          Het doel van begeleid zelfstandig leren is om
                          samen met de leerkracht verantwoordelijkheid
Vormen van samenwerking              te leren nemen voor de voortgang van het
Het is van belang om organisatorische zaken    leerproces en het resultaat hiervan.
binnen de school op elkaar af te stemmen en
daarin samen te werken. Hier zijn verschillende  Attributie
vormen van overleg voor nodig o.a.         Alles draait bij het begrip attributie rond de
                          motivatie van kinderen om zich in te zetten voor
   Teamoverleg: vergadering met het hele    het behalen van goede leerresultaten en het
   team                     ontwikkelen van vertrouwen in eigen kunnen.
   Bouwoverleg: vergadering met onderbouw    Dit vertrouwen in eigen kunnen wordt bepaald
   (groep1, 2, 3) of midden/bovenbouw      door de manier waarop kinderen hun eigen
   (groep 4, 5, 6, 7, 8)            falen of succes verklaren.
   Zorgoverleg: vergadering over
   zorgleerlingen en de zorgstructuur binnen  Responsiviteit
   de school                  Bij responsiviteit van de leerkracht denken we
                          aan de volgende aspecten:

Leerlingenadministratie                 beschikbaar zijn voor de leerlingen
Het doel van een goede leerlingenadministratie     je kunnen verplaatsen in de gedachten
is de gegevens van de leerlingen zo archiveren,     van het kind
opslaan en hanteren dat het voldoet aan de Wet     ondersteuning geven
Bescherming Persoonsgegevens.              betrokkenheid
De school werkt met:

Klassenmappen
Hierin worden o.a. de dagroosters,
weekroosters, leerlingenlijsten, absentielijsten
e.d. bewaard.
Groepsmappen
Hierin worden de vorderingen van de leerlingen
en de groepen bewaard.
Leerlingendossiers
Schoolgids obs Albertine Agnes                              8
   2.1.2. Meerjarenplanning BAS
  Schooljaar 2009-2010

                   zelfstandige   instructie en   coöperatief            planning
  structuur     interactie                             teamleren
                   leerhouding     feedback      leren             systeem
                    zelfstandig    instructie    kinderen
          zelfbeoorde-                              kennis     jaarverslag en
masterplanning            leren in open   modellen/    begeleiden
            ling                              management   strategisch plan
                    structuren   zelfinstructie   kinderen
                                             probleem-
           attributie    begeleid    kerndoelen     coöperatief          intercollegiale
                                             oplossend
 weekplanning   leerkracht en   zelfstandig      en       leren in           toetsing rond
                                             vermogen
           leerling      leren     differentiatie  tafelgroepen            planning
                                             schoolteam
                                                     leerlingvolg-
voorspelbaarheid           tijdsbewustzijn   effectieve
                                             vormen van     systeem
    in     responsiviteit      en     instructie en   tandemleren
                                            samenwerking  instroom (jonge)
leerkrachtgedrag            taakplanning   methoden
                                                      kinderen
 inrichting/     basis
 aankleding    communicatie/   afspraken en    effectieve                     leerling
                                    groepsvorming  teamvorming
  school,     schriftelijke    routines     leertijd                     administratie
 klas, plein    correctie

      = reeds behandelde cellen
      = planning 2009-2010

  Dit schooljaar wordt een aantal nieuwe cellen behandeld. De reeds behandelde cellen worden eens in
  de twee jaar geëvalueerd volgens een vooraf opgesteld schema.


                                  De scholen vullen het model zelf verder in,
  2.2. Ontwikkelingsplan schooljaar               waardoor er toch genoeg verschillen in de sites
     2009-2010                         blijven. Op onze site vindt u alle informatie over
                                  onze school en verslagen en foto’s van
   2.2.1. Digitaal schoolbord                  activiteiten van de groepen. Ook deze
  Voor de groepen 3, 6/7,7/8 is een digitaal           schoolgids en It Bledsje zijn op de site te
  schoolbord aangeschaft. De leerkrachten zijn of        vinden.
  worden hierin geschoold.
                                   2.2.4. Begrijpend lezen
   2.2.2. Scholing leerkrachten                 Vorig jaar hebben we ons georiënteerd op
  Dit jaar worden de leerkrachten van groep 3          begrijpend lezen. Het team heeft hier scholing
  geschoold in het gebruik van het                voor gevolgd. Dit jaar gaan we ons oriënteren
  computerprogramma voor Veilig Leren Lezen.           op een nieuwe methode begrijpend lezen.

   2.2.3. Website                         2.2.5. Invoering nieuwe methode voor
  Onze site is dit schooljaar helemaal vernieuwd.             wereld oriëntatie
  Zowel de bovenschoolse organisatie als alle 21         Na het bekijken en beoordelen van een aantal
  scholen van De Basis zijn door de firma            methodes afgelopen schooljaar zal er dit jaar
  Firmaq in een nieuw jasje gestoken en             een keuze worden gemaakt uit de methode:
  overgezet in een content management systeem.          “Topondernemers” of “Alles in 1”. Tot de kerst
  Samen met Firmaq is een zogenaamd               zullen deze twee methodes worden
  draadmodel ontwikkeld, waarmee de websites           uitgeprobeerd. Daarna maken we een
  van alle scholen een uniforme uitstraling           definitieve keuze.
  hebben gekregen. Dit draadmodel vormt de
  basis voor alle sites en heeft het grote voordeel
  dat het beheer van alle websites hetzelfde is.


  Schoolgids obs Albertine Agnes                                     9
3.  Het onderwijs                 3.2. Het onderwijs op de Albertine
                             Agnesschool
De school geeft onderwijs zoals beschreven is
in de kerndoelen.                  Het onderwijs aan de Albertine Agnesschool zal
                          de komende jaren sterk veranderen, omdat we
3.1. Het schoolklimaat               op weg zijn naar een meer adaptieve school.
Op onze school streven we naar een prettige,
                             we willen meer aandacht geven aan ieder
rustige werksfeer, waarin kinderen, ouders en
                             kind apart
leerkrachten zich thuis voelen.
                             we streven er naar om alle kinderen
Op onze school gelden de volgende
                             binnen het reguliere onderwijs op te
schoolregels
                             vangen. Dit is ook het beleid van Weer
                             Samen Naar School (WSNS)
   we zijn aardig voor de ander, dan is de
                             Kinderen worden minder snel
   ander ook aardig voor ons
                             doorverwezen naar het speciaal onderwijs
   we zijn zuinig op onze eigen spullen, op
                             samenwerken tussen kinderen vraagt een
   die van een ander en op de spullen van
                             structurele begeleiding van de leerkracht
   school
                             we willen meer aandacht voor het
   we letten op onze woorden
                             zelfstandig leren. De wereld om ons heen
   we houden het netjes in en om school
                             vraagt andere vaardigheden dan enige tijd
                             geleden. Dit heeft gevolgen voor de
Deze regels worden in de hal gevisualiseerd op
                             inhoud van het basisonderwijs
de boom in de gang.
Leerkrachten gaan met respect en waardering
                          Om dit allemaal zo optimaal mogelijk te
om met de kinderen en vragen dit ook van hen
                          realiseren, gebruikt de school moderne
in de omgang met elkaar. We hebben veel
                          methoden. In de afgelopen jaren hebben we
aandacht voor het wel en wee van elkaar en
                          nieuwe methoden aangeschaft voor taal, lezen,
leven mee met zowel de fijne als verdrietige
                          rekenen, Engels en allerlei materialen voor
zaken die kinderen kunnen meemaken. We
                          individuele hulp aan kinderen en het zelfstandig
hechten belang aan orde en regelmaat, want
                          werken.
dat schept veiligheid voor kinderen.
Die goede sfeer en prettige omgang met elkaar    3.3. De schoolorganisatie,
ontstaat uiteraard niet vanzelf, daar moet aan
                             groepering, groepsgrootte
worden gewerkt elke dag. En zoals bij lezen,
rekenen en schrijven merken we bij het leren    Wij kiezen er zoveel mogelijk voor om voor de
omgaan met elkaar verschillen tussen kinderen.   kinderen in te delen in leerstofjaarklassen,
Sommige kinderen leren het bijna vanzelf,      waarbij kinderen van nagenoeg dezelfde leeftijd
andere kinderen hebben daar veel moeite mee.    bij elkaar in de groep zitten. Dit is echter niet
Kinderen met omgangsproblemen hebben hulp      altijd mogelijk. In het komende schooljaar
nodig. Hoe doen we dit? Op de eerste plaats     werken we met zes groepen:
door te praten met kinderen en door kinderen
onder begeleiding samen te laten praten. Het is   Groep 1/2 a      16 leerlingen
heel belangrijk dat kinderen leren om        Groep 1/2 b      16 leerlingen
problemen, ruzies en irritaties met elkaar uit te  Groep 3        22 leerlingen
praten, daar hebben ze hun hele leven profijt    Groep 4/5       28 leerlingen
van. We doen ons best om een fijne sfeer op     Groep 6/7       25 leerlingen
school te hebben en te houden, want we vinden    Groep 7/8       25 leerlingen
het belangrijk dat kinderen zich bij ons op hun
gemak voelen. Als je wel goed kunt rekenen en
lezen, maar niet geleerd hebt met andere
mensen om te gaan zal het nog moeilijk worden
om later een goede baan te vinden en een
gelukkig leven te leiden.
Schoolgids obs Albertine Agnes                               10
Verdeling leerkrachten over de verschillende groepen:

           Maandag   Dinsdag   Woensdag      Donderdag   Vrijdag
groep 1/2 a  mo.   Riny     Riny     Riny        Riny     groep 2 Rolanda
                                         groep 1 vrij
       mi.   Riny     Riny     vrij        Riny     vrij
groep 1/2 b  Mo.   Anja     Anja     Rolanda      Rolanda    groep 2 Rolanda
                                         groep 1 vrij
       mi.   Anja     Anja     vrij        Rolanda    vrij
groep 3    mo.   Mariëtte   Mariëtte   Gelske       Gelske    Gelske
       mi.   Mariëtte   Mariëtte   vrij        Gelske    vrij
groep 4/5   mo   Dorieth   Dorieth   Anneke       Anneke    Anneke
       mi.   Dorieth   Dorieth   vrij        Anneke    groep 5:Anneke
groep 6/7   mo.   André    André    André       André     Nicole
       mi.   André    André    vrij        André     Lysbeth
groep 7/8   mo.   Nicole    Nicole    Nicole       Gaby     Gaby
       mi.   Nicole    Nicole    vrij        Gaby     Gaby

Meester Herman komt op woensdag bij ons op        Juf Lysbeth is aanwezig op maandag, dinsdag,
school om muziekles te geven aan alle groepen.      woensdag en vrijdag.
Voor alle groepen zal er een roulatieschema       Op dinsdagmorgen is ze soms afwezig
worden gehanteerd.                    vanwege werkzaamheden voor De Basis.

Juf Wilma, onze interne begeleider, is de ene
week op maandag, de andere week op
donderdag aanwezig.


3.4. Functies binnen de organisatie
Schoolleider              Lysbeth Wind
Waarnemend directeur          Nicole Jaspers
Groepsleerkrachten           Allen behalve de administratieve kracht en de
                    conciërge
Vakleerkracht muziek          Herman Peenstra
Administratieve kracht         Alied Huisinga
Intern begeleider           Wilma Banda
Onderbouw coördinator         Riny van der Vliet
Schoonmaakcoördinator         Lysbeth Wind
Bovenbouw coördinator         Nicole Jaspers
Arbocoördinator            Gelske de Vries
ICT coördinator            Nicole Jaspers/André Fraiquin
Algemeen medewerker          Marten Ronda
Bedrijfshulpverleners (BHV’ ers)    Nicole Jaspers, Lysbeth Wind, Riny van der
                    Vliet, Anja Bron
Vertrouwenspersoon           Rolanda de Jager
Stuurgroep BAS             Lysbeth Wind, Anja Bron
MR                   Anja Bron, Riny van der Vliet (GMR)
Schoolgids obs Albertine Agnes                               11
                           en fijne motoriek, de sociaal emotionele
3.5. Aantal lesuren per schooljaar          ontwikkeling, ontwikkelen van lees-, schrijf- en
Wettelijk is vastgesteld hoeveel lesuren de      rekenvoorwaarden. Voor voorbereidend lezen
kinderen per jaar aangeboden moeten krijgen.     en rekenen gebruiken we de methode Schatkist.
                           Voor voorbereidend schrijven gebruiken we de
Groep 1 t/m 4: minimaal 880 uren.           methode Pennenstreken.
Groep 5 t/m 8: minimaal 1000 uren.
De schooltijden, de vakantie en de vrije dagen    Lezen
zijn hierop afgestemd.                De kinderen dienen aan het eind van de
                           basisschool voldoende leestechniek, leesbegrip
Schooltijden: ’s morgens     8.30 - 12.00 uur  en leesbeleving te hebben ontwikkeld. Hierbij
        ’s middags:    13.15 - 15.15 uur  worden de methoden Veilig leren lezen voor het
        woensdag:     8.30 - 12.15 uur  aanvankelijk lezen, Estafette voor het
        vrijdag :      groep 1 t/m 4   voortgezet en Goed Gelezen voor begrijpend
                  ’s middags vrij  lezen gebruikt.
       vrijdag:       groep 1 vrij
Pauzes: 10.15 - 10.30 uur.              Schrijven
                           De kinderen dienen aan het eind van de
3.6. Vakantierooster                 basisschool een duidelijk, vlot, regelmatig en
Herfstvakantie    17 okt 2009 - 25 okt 2009    persoonlijk handschrift te hebben ontwikkeld.
Kerstvakantie     19 dec 2009 - 3 jan 2010    Hiervoor wordt de methode Pennenstreken
Voorjaarsvakantie   20 feb 2010 - 28 feb 2010    gebruikt.
Meivakantie        30 april - 9 mei 2010
Zomervakantie     9 juli 2009 - 22 aug 2010   Taal
                           We zijn vorig jaar gestart met de nieuwe
De data voor de extra vrije middagen in verband    methode Taal in beeld van Zwijssen.
met nascholing van het team vindt u in de       Deze methode sluit heel goed aan op de
kalender. Tevens zullen er gedurende het       leesmethode Veilig Leren Lezen.
schooljaar nog een aantal vrije dagen worden
gepland. Deze worden via It Bledsje          Fries
medegedeeld.                     Een maal in de week wordt er een half uur
                           Friese les gegeven. We proberen alle kinderen
3.7. Gymtijden                    een positieve houding bij te brengen ten
De leerlingen hebben gymnastiekles op         opzichte van het Fries. Indien mogelijk leren we
maandag en donderdag. Omdat onze school        ze de Friese taal te lezen en te verstaan.
niet over een eigen gymnastieklokaal beschikt,
gaan de kinderen met de bus naar Mildam.       Rekenen
De bus beschikt over gordels.             De kinderen dienen aan het eind van de
Gymrooster:                      basisschool in staat te zijn om eenvoudige en
                           praktische rekenopgaven op te lossen. Hiervoor
Maandag    Groep 4/5     9.00 - 9.30 uur   gebruiken we de methode Pluspunt. Voor
        Groep 6/7     13.30 -14.15 uur   remediëring (extra hulp) wordt de methode
        Groep 7/8     14.15 -15.00 uur   Maatwerk gebruikt.
Donderdag   Groep 7/8     9.45 -10.30 uur
        Groep 3      10.30 -11.15 uur   Engels
        Groep 4/5     13.30 -14.15 uur   De kinderen worden op speelse wijze in contact
        Groep 6/7     14.15 -15.00 uur   gebracht met de Engelse taal en doen wat
                           basiskennis op om eenvoudige gesprekken te
3.8. Activiteiten                   voeren en te volgen. We gebruiken hiervoor de
                           methode Hello World in de groepen 7 en 8.
 3.8.1. Basisvaardigheden
In de groepen 1 en 2 wordt vooral gewerkt aan     Geestelijke stromingen
basisvaardigheden. Hierbij valt te denken aan     De kinderen dienen aan het eind van de
functieontwikkeling, ontwikkeling van de grove    basisschool begrip en respect te kunnen


Schoolgids obs Albertine Agnes                                12
opbrengen voor andere meningen, opvattingen,     Juf Rolanda en meester André hebben de
culturen en uitingen. Hiervoor biedt het vak     opleiding tot coördinator cultuureducatie
geschiedenis vaak genoeg aanknopingspunten.      gevolgd met als opzet een plan te schrijven hoe
                           wij cultuureducatie in ons onderwijs gaan
 3.8.2. Wereldoriënterende vakken          integreren.
Aardrijkskunde
We gebruiken de methode Hier en daar.         3.8.5. Bewegingsonderwijs
In de groepen 5 t/m 8 komen Nederland,        De kinderen krijgen twee keer per week
Europa en de wereld aan bod.             gymlessen. De lessen worden gegeven aan de
                           hand van de methode van Van Gelder en
Geschiedenis                     Stroes, waarbij de onderdelen spel en toestel
We gebruiken de methode Wijzer door de tijd.     worden afgewisseld.
                           De onderbouw volgt de gymlessen in het
Natuuronderwijs                    speellokaal.
We gebruiken de methode Leefwereld en het       Hiervoor gebruiken we de methode:”
schooltv-programma Nieuws uit de natuur.       Bewegingsonderwijs in het speellokaal”.

Verkeer                        3.9. Methoden
We gebruiken de verkeerskrant van Veilig       Om de inhoud van de school tot zijn recht te
Verkeer Nederland.                  laten komen gebruiken we methodes die
                           beantwoorden aan de zgn. kerndoelen voor het
Gezond gedrag, waaronder sociale           basisonderwijs. Op de informatieavonden van
redzaamheid                      de groepen wordt ook uitleg gegeven over de
De kinderen dienen zich bewust te worden van     gebruikte methoden. Bij punt 3.6 en 3.7 kunt U
het belang van gezondheid en sociaal gedrag      lezen welke methoden de school gebruikt.
(waarden en normen). Deze onderwerpen
komen vooral aan bod bij het vak           3.10. Computers
natuuronderwijs. Ons schoolbeleid betreffende     Alle lokalen beschikken over drie of meer
regels en afspraken is er ook op gericht het     computers. Ze zijn allen aangesloten op
gevoel voor normen en waarden te versterken.     internet. Vorig jaar zijn alle computers en de
U vindt in de hal onze hoofdregels. In iedere     server vervangen. Het onderhoud en beheer is
klas en in de gang vindt u de regel van de week.   overgegaan naar Station tot Station. Alle
Voor het onderdeel sociale weerbaarheid wordt     leerkrachten zijn in het bezit van het Digitaal
de methode Rots en Water gehanteerd voor de      Rijbewijs. Dit jaar werken we met drie digitale
groepen 6 t/m 8.                   schoolborden.
 3.8.3. Kunstzinnige vorming             3.11. Fruit eten/verjaardagen
Muzikale vorming, dramatische vorming en       Voor de pauze nemen de kinderen fruit en
beeldende vorming horen bij dit onderdeel. Voor    drinken mee. Om 10.00 uur krijgen ze de
muzikale vorming is er een vakleerkracht voor     gelegenheid dit op te eten en te drinken. Als uw
alle groepen.                     kind jarig is, mag hij natuurlijk trakteren. We
                           zien dan graag een “gezonde traktatie”. Ook
 3.8.4. Cultuureducatie               mag hij met diezelfde traktatie langs de
Tijdens een schooljaar vinden er diverse       leerkrachten. We vinden het heel belangrijk dat
activiteiten plaats op het gebied van muziek,     de kinderen en de leerkrachten toegezongen
theater en dans. Daarnaast wordt er regelmatig    worden door de hele school. Dit doen we op
samengewerkt met musea en worden kinderen       woensdagmorgen onder begeleiding van
bewust gemaakt van kunst en wordt het         meester Herman. De kinderen die de week
intercultureel bewustzijn gestimuleerd. Tijdens    daarvoor jarig zijn geweest, worden
een schooljaar wordt ook met de bibliotheek      toegezongen. Op de dag dat je jarig bent,
regelmatig samengewerkt en worden           hangen we de vlag uit. Dit vinden we allemaal
boekencollecties gehuurd. In de nieuwsbrief (It    een heel bijzonder gebeuren. De dagen waarop
Bledsje) worden de diverse activiteiten, die in dit  de leerkrachten jarig zijn, trakteren ze de hele
kader worden uitgevoerd, beschreven.         school. Bij duobanen wordt de verjaardag van

Schoolgids obs Albertine Agnes                               13
beide leerkrachten op één dag gevierd. De data   4.1. Het volgen van leerlingen
waarop er met de klas feest wordt gevierd,
staan vermeld in de kalender.            manieren van volgen  korte toelichting
                          van leerlingen
4.  Kwaliteitsverslag                          toetsen na afsluiting
Wij streven als school naar een zo hoog       methode gebonden    van een hoofdstuk of
mogelijke kwaliteit. Voor ons betekent dit dat we  toetsen        onderwerp behorende
onze leerlingen optimale mogelijkheden geven                bij de methode
om zich te ontwikkelen. Ontwikkeling van                  methodeonafhankelijke
cognitieve kennis en vaardigheden (rekenen,                toetsen, deze worden
                          toetsen van het Cito
taal, enz.), van sociaal-emotionele kennis en               twee maal per jaar
vaardigheden (assertiviteit, zelfvertrouwen,                afgenomen
zelfkennis, samenwerken, enz.), van motorische               een aantal keren per
vaardigheden (bewegen, schrijven, enz.) en                 jaar worden leerlingen-
creatieve vaardigheden (dansen, tekenen,                  besprekingen
handvaardigheid, enz.).                          (zorgvergadering)
                          leerlingenbesprekingen
                                      gehouden. De intern
Om de ontwikkeling op al die gebieden goed te               begeleider heeft de
kunnen ondersteunen moet er volgens ons aan                leiding over deze
een aantal eisen zijn voldaan. Zo moeten de                vergadering
directeur en de leerkrachten goed opgeleid zijn
en moet het lesmateriaal aan moderne eisen     De groepsleerkrachten houden in de gaten hoe
voldoen. Ook moeten we de leerlingen goed      het met de kinderen gaat. Enkele keren per jaar
kunnen volgen in hun ontwikkelingen, zodat we    nemen zij toetsen af voor spelling, technisch
ieder kind de juiste begeleiding kunnen geven.   lezen, begrijpend lezen en rekenen. Ook zijn er
Kort gezegd gaat het om de vragen: doen we de    toetsen die bij de methode horen.
goede dingen en doen we die dingen goed?      In de kleutergroepen worden er toetsen
Voor de antwoorden daarop hebben we         afgenomen op het gebied van begrippen,
informatie en gegevens nodig.            ordenen en taal.
Alle scholen die horen bij het openbaar       De intern begeleider bespreekt de resultaten
scholennetwerk De Basis hebben samen een      van de toetsen met de groepsleerkrachten. De
aantal kwaliteitseisen opgesteld. We gaan er    behaalde resultaten worden tijdens de
vanuit dat wanneer een school aan deze eisen    rapportagegesprekken met de ouders
voldoet, dit de kwaliteit van het onderwijs ten   aangeboden. Van iedere leerling wordt een
goede komt.                     dossier bijgehouden in het leerlingenarchief.
In dit verslag leest u om welke eisen dat gaat en  Daarin worden opgenomen de gezinsgegevens,
hoe wij daar het afgelopen jaar aan hebben     oudergesprekken, toetsgegevens, speciale
voldaan. Waar mogelijk geven wij onze        onderzoeken, rapportagegegevens van de
analyses en de verbeteracties die daar       verschillende jaren en eventueel de gegevens
eventueel uit voortkomen.              van de vorige school.

                          4.2. Zorg aan leerlingen
                          We vinden het heel belangrijk dat we elk kind op
                          onze school de juiste zorg kunnen geven. Aan
                          de hand van een gedetailleerd leerlingvolg-
                          systeem kunnen wij helder in kaart brengen wie
                          onze zorgkinderen zijn. Dit zijn kinderen die
                          onder of boven het door ons genormeerde
                          niveau opereren.
                          Soms kunnen wij als school een kind niet
                          voldoende bieden om zich optimaal te kunnen
                          ontwikkelen. Dan verwijzen we een kind naar
                          een andere reguliere basisschool of naar hetSchoolgids obs Albertine Agnes                              14
speciaal basisonderwijs (It Oerset in        dan deelnemen aan de herkansing. Wanneer u
Heerenveen) of naar de ZML-school (in        principiële bezwaren heeft tegen deelname van
Heerenveen de Duisterhoutschool). Dit        uw kind aan de Eindtoets moet u hiervoor een
natuurlijk in overleg met de ouders en op basis   bezwaarformulier invullen en ondertekenen. Dit
van grondig en objectief onderzoek. (zie ook het  formulier is op de school te verkrijgen.
hoofdstuk over Zorgverbreding).
                                    Cito-score,  Cito-score,
4.3. Eisen inspectie                          gemiddelde van gemidd. vergelijk-
Dit jaar doen we mee aan de                       onze school  bare scholen
handelingsgerichte procesdiagnostiek.        Jaar 2009      533,7       535,1
Het doel hiervan is dat leerkrachten kinderen    Jaar 2008      533,6       534,5
met speciale onderwijsbehoeften nog beter      Jaar 2007      534,5       535,1
kunnen opvangen. Aan het eind van het
schooljaar wordt bekeken of deze methode      4.6. Uitstroom voortgezet onderwijs
verder wordt ingevoerd binnen het            afgelopen jaren
samenwerkingsverband Weer Samen Naar
School.                       aantal leerlingen
                                     advies school  aantal perc.
                          groep 8
4.4. Kwaliteitszorginstrument                       Gym
We werken met BAS. Zie hoofdstuk 2 voor een     2009         HV         1  5,9 %
uitleg daarover.                             TH         7  41,2%
                          17 leerlingen     KT         5  29,4%
4.5. De Eindtoets Basisonderwijs                     BK         3  17,6%
Binnen openbaar Scholennetwerk De Basis is                SBO         1  5,9%
afgesproken dat alle scholen in beginsel bij alle             Gym         1  7,7%
leerlingen in groep 8 de Eindtoets         2008         HV         5  38,5%
Basisonderwijs (de zgn. Citotoets) afnemen.                TH         2  15,4%
Deze toets geeft de school en de ouders nadere   13 leerlingen     KT         3  23,1%
informatie ter onderbouwing van het                    BK
schooladvies richting voortgezet onderwijs.                SBO         2  15,4 %
Daarnaast is het voor de school in het kader               Gym         1  5,5%
van kwaliteitszorg een instrument om haar      2007         HV         7  39%
eindopbrengsten in beeld te brengen.                   TH         4  22%
Om er voor te zorgen dat ook de zwakkere      18 leerlingen     KT
kinderen of kinderen met bijvoorbeeld dyslexie              BK         3  16,5%
een groot aantal opgaven goed kan maken zijn               SBO         1  5,5%
er speciale versies van de Eindtoets door het               AOC         2  11%
Cito ontwikkeld. Binnen het scholennetwerk zijn
– conform de aanbeveling van het Cito en de     G    gymnasium
richtlijnen van de onderwijsinspectie - afspraken  HV   havo/atheneum
gemaakt over het gebruik van deze          TH   VMBO theoretisch en/of gemengd theor.
verschillende versies. Ook is afgesproken voor   KT   VMBO kader/theoretisch
welke groepen kinderen deelname aan de       BK   VMBO kader / beroeps
                          SBO   VMBO beroepsvoorbereidend ond./LWOO
Citotoets niet zinvol is. U moet dan denken aan
                          AOC   VMBO beroepsvoorbereidend ond./LWOO
allochtone kinderen die nog maar net een paar
                          Het advies van het voortgezet onderwijs na
jaar in Nederland wonen en de Nederlandse
                          twee jaar zal, zodra dit bekend is, in It Bledsje
taal nog onvoldoende beheersen of kinderen die
                          worden gepubliceerd.
zijn aangewezen op bepaalde vormen van
speciaal voortgezet onderwijs.
                          Gezien de populatie in de lagere groepen en de
                          andere manier van onderwijs, meer zorg voor
Het kan voorkomen dat uw kind ziek is tijdens
                          de zorgleerling, verwachten wij dat de resultaten
de periode van de landelijke afname van de
                          de komende jaren gelijk blijven of zullen stijgen.
Eindtoets, of dat er andere zwaarwegende
                          Het blijft natuurlijk een moeilijke analyse omdat
redenen zijn om afwezig te zijn. Uw kind kan


Schoolgids obs Albertine Agnes                                  15
je nooit weet hoe een kind zich gaat        grote groep te snel afgeleid.
ontwikkelen.                    Zes weken voor de zomervakantie vier jaar
Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u altijd   Wordt een kind vier jaar in de zes weken vóór
terecht bij de schoolleider.            de zomervakantie, dan mogen ze pas na de
                          vakantie op school komen. Een te grote groep
4.7. Ouderenquête                 en het leeftijdsverschil met de andere kinderen,
Dit jaar wordt er op alle openbare scholen een   zorgt ervoor dat wij die kinderen niet de
oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Aan     optimale aandacht geven die ze zouden moeten
dit onderzoek doen ouders, leerlingen en      hebben. Wel mogen ze aantal keren
personeel mee.                   meedraaien met de groep.
Uit de laatste onderzoeken bleek dat onze
school een 7,5 gemiddeld scoorde.         5.2. Het volgen van de ontwikkeling
Punten van aandacht waren hygiëne, gebruik       van de kinderen in de school
van de computers en creatieve vakken,
Onze sterke punten waren het uiterlijk van het    5.2.1. Leerlingenadministratie
gebouw, de speelmogelijkheden, huidige       In de klas werken we met groepsmappen. Qua
schooltijden, de vakbekwaamheid, het luisteren   indeling zijn deze mappen uniform. Daarnaast
en de inzet van leerkrachten, veiligheid,     registreert iedere leerkracht gegevens van de
schoolregels, de inhoud van de schoolgids, de   leerlingen in de eigen zorgmap.
sfeer in de klas, rust en orde, aandacht voor   Voor iedere leerling is een dossier ingericht.
uitstapjes en de informatievoorziening over het  Deze dossiers bevatten persoonsgegevens,
kind.                       toetsgegevens, verslagen van oudergesprekken
                          en gesprekken met externe personen.
5.  De zorg voor kinderen            (Orthopedagoog, psycholoog,schoolarts, enz.)
                          Ouders hebben het recht na afspraak met
5.1. De opvang van nieuwe             directie of intern begeleider, het dossier van hun
   leerlingen in de school            kind in te zien. Als de school externe instanties
                          raadpleegt, kunnen dezen het dossier alleen
Als een kind wordt aangemeld, gebeurt dit bij de
                          inzien na toestemming van de ouders. De intern
schoolleider. Deze verstrekt de ouders alle
                          begeleider zorgt hiervoor. Zolang het kind op
informatie die zij wensen. Verder wordt de
                          school zit is het dossier eigendom van school.
school bekeken en wordt kennis gemaakt met
de overige leerkrachten.
                           5.2.2. Leerlingvolgsysteem
Als een leerling wordt geplaatst in de groepen 1
en 2 dan brengt de leerkracht nog een bezoek    Om bij te houden of leerlingen goed vooruit
aan huis voor een nadere kennismaking.       gaan, hanteren we het leerlingvolgsysteem als
Voordat een kind vier jaar wordt, mag het een   een signaleringssysteem. Hierbij maken we
aantal dagdelen “ meedraaien” om alvast wat te   gebruik van de Cito-toetsen die landelijk
wennen (zie verder 7.1).              genormeerd en methode-onafhankelijk zijn.
                          Deze toetsmomenten zijn volgens een eigen
Afspraken over het toelaten van          toetskalender tweemaal per jaar, in januari en
leerlingen in de groepen 1 en 2          juni.
                          De ontwikkeling van een kind wordt vanaf de
Om optimaal met een groep te kunnen werken
                          kleutergroep t/m groep 8 gevolgd en in kaart
zou het maximaal aantal leerlingen per
                          gebracht. De vorderingen worden vastgelegd in
kleutergroep eigenlijk 25 moeten zijn.
                          een leerlingenlijst en in groepsoverzichten. De
Wij komen echter meestal in de loop van een
                          vorderingen worden in het team en met de
schooljaar wat hoger uit.
                          ouders besproken.
Toch willen wij de kleuters uit Oranjewoud de
kans geven om, zodra ze vier jaar worden, onze
                          Door dit systeem kan worden vastgesteld:
school te bezoeken en daarom houden wij ons
                            in hoeverre de onderwijsdoelen zijn
aan een maximum van 30 leerlingen. Bij een
                            bereikt
klas met meer dan 30 leerlingen gaat de
                            of een leerling zich ontwikkelt in
kwaliteit van het lesgeven naar beneden en
                            vergelijking met de vorige keer
wordt de aandacht van de kinderen door de


Schoolgids obs Albertine Agnes                              16
   of een leerling zich ontwikkelt in       de behoeftes van deze kinderen in te kunnen
   vergelijking met leeftijdsgenoten        spelen.
   of er aanwijzingen zijn voor gewenste      Vorig jaar is een duidelijke lijn opgezet voor de
   verbeteringen in het leerlinggedrag       meerbegaafde leerlingen voor de groepen 3 t/m
   of de leerstof is afgestemd op het niveau    8. Dit jaar wordt de lijn voor e groepen 1 en 2
   van de leerling                 ontwikkeld.

 5.2.3. De Eindtoets Basisonderwijs         5.4. Zorg op de Albertine
In groep 8 wordt jaarlijks in februari de Eindtoets    Agnesschool
Basisonderwijs afgenomen (zie hoofdstuk 4).      De zorg op de Albertine Agnesschool hebben
                           we beschreven in ons zorgplan.
 5.2.4. Rapportage                  Dit ligt ter inzage op school.
Per schooljaar is er minstens drie keer overleg    Mocht een leerling extra zorg nodig hebben,
met de ouders, het zgn. 10 minutengesprek. In     dan probeert de eigen leerkracht dit eerst
de kalender vindt u hiervoor de data. Indien     binnen de groep op te lossen bijvoorbeeld door
nodig, kan er op verzoek van ouders of        het geven van extra instructie. Mocht dit niet
leerkracht vaker overleg plaatsvinden.        baten, dan is de procedure in het kort als volgt:
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer       signalering van het probleem
per jaar (januari en juni) een rapport mee naar       analyse van het probleem samen met de
huis.                            intern begeleider
De groepen 1/2 werken met een portfolio.           leerling inbrengen op de leerling-
In groep 8 vindt, naar aanleiding van de           bespreking
Citotoets, een gesprek met de ouders en           opstellen plan van aanpak (ouders dienen
kinderen over de schoolkeuze voor het            deze voor gezien te ondertekenen)
vervolgonderwijs plaats.                   uitvoering plan van aanpak (ongeveer 8
                               weken)
5.3. Plaatsing en verwijzing van               evaluatie (vervolg handelingsplan of eigen
   kinderen met specifieke                 leertraject)
   behoeften
                           5.5. Weer Samen Naar School
 5.3.1. Zittenblijven/vervroegd           Onze school neemt, net als alle andere
      doorstromen                basisscholen van de Basis, deel aan het
Een kind blijft zo lang mogelijk in de groep bij   samenwerkingsverband Weer Samen Naar
zijn leeftijdsgenootjes. Er kunnen zich echter    School.
omstandigheden voordoen dat, in overleg met      Hier kunnen we kinderen aanmelden voor
de ouders, een kind een jaar langer doet over     collegiale consultatie. Aan de ouders wordt
een bepaalde groep. Ook is het mogelijk dat      hiervoor toestemming gevraagd. Als ook dan
een kind een jaar eerder doorstroomt.         onvoldoende mogelijkheden zijn geboden voor
Op school hanteren we hiervoor een          verbetering van het probleem kan de leerling
overgangsprotocol voor waar de criteria in zijn    worden aangemeld bij de Permanente
opgenomen.                      Commissie Leerlingenzorg (PCL).
                           Vanuit de vraagstelling van school en/of ouders
 5.3.2. Hoogbegaafdheid               regelt de PCL nader deskundig onderzoek.
                           (psycholoog, schoolmaatschappelijk werk,
Ook hoogbegaafde kinderen zullen zo lang
                           orthopedagoog etc.)
mogelijk in de groep van hun leeftijdsgenootjes
                           Soms blijkt dat wij als school niet die zorg
blijven. Voor hen bestaat de mogelijkheid om
                           kunnen bieden die het kind nodig heeft. Dan
zoveel mogelijk in hun eigen tempo door te
                           wordt de leerling aangemeld voor het Speciaal
werken, waarbij er verrijkingsprogramma’s
                           Basisonderwijs.
kunnen worden aangeboden. De school heeft
extra materiaal hiervoor.               5.6. Leerlinggebonden financiering
Het is erg belangrijk om in deze gevallen extra
                              (“rugzak”)
contact met de ouders te hebben om goed op
                           Met ingang van 1 augustus 2003 is de wet
                           betreffende de regeling Leerling Gebonden


Schoolgids obs Albertine Agnes                                17
Financiering in werking gegaan. Deze wet     teachers, logopedisten, pedagogen,
maakt mogelijk, dat ouders van kinderen met    psychologen, etc., ten behoeve van een
een handicap kunnen kiezen voor een        optimale ontwikkeling van hun kind. Ouders
(speciale) basisschool of een school voor     confronteren ons met onderzoeksgegevens en
speciaal onderwijs.                adviezen van deze externe deskundigen en
Ouders krijgen dan het recht om, in        daarnaast doen de externe deskundigen
samenwerking met het regionale          regelmatig een verzoek tot samenwerking met
expertisecentrum, met een leerlinggebonden    ons (soms onder schooltijd) of het aanleveren
budget (het zgn. “rugzakje”) een passende     van gegevens door ons/de scholen.
school voor hun kind te zoeken.
Onze school wil graag meedenken in de       Het bestuur van openbaar Scholennetwerk De
verantwoorde toepassing van deze wet. Daarbij   Basis wil voor ieder kind het onderwijsaanbod
wordt grote waarde gehecht aan het belang van   zo optimaal mogelijk afstemmen op de
de betrokken leerling.              onderwijsbehoefte van het kind. Daarvoor is een
Wanneer een kind met een specifieke hulpvraag   sterke zorgstructuur opgezet binnen de scholen
naar een (speciale) basisschool gaat, moeten er  en binnen het samenwerkingsverband Weer
goede afspraken en plannen gemaakt worden     Samen Naar School. Binnen het
met de leerkrachten, de ouders en andere     samenwerkingsverband WSNS is een
mensen, die ondersteuning geven.         zorgplatform ingericht, waarin een aantal
                         deskundigheden vertegenwoordigd zijn. De
Wanneer onze school een aanmelding krijgt van   school kan, wanneer er sprake is van
óf een leerling met een positieve beschikking   handelingsverlegenheid t.a.v. een leerling, de
van een commissie voor indicatiestelling óf een  hulp van de collegiaal consulent inroepen. Daar
leerling met een positieve beschikking van de   waar nodig kan er vanuit het zorgplatform
Permanente Commissie Leerlingenzorg van het    WSNS onderzoek worden uitgevoerd.
samenwerkingsverband WSNS óf een leerling     Het bestuur is dan ook van mening dat in eerste
die wordt teruggeplaatst van een speciale     instantie bij problemen bij leerlingen gezocht
school, dan worden de onderwijskundige vragen   moet worden naar interne deskundigheid binnen
van de leerling doorgenomen aan de hand van    het hele bereik van De Basis. Wanneer die niet
de volgende aspecten:               toereikend is, moet worden onderzocht of er
                         genoeg reden is om te zorgen dat deze
   besluitvorming binnen het totale team    deskundigheid in huis wordt gehaald.
   acceptatie door de ouders van de
   grondslag van de school           Wanneer uiteindelijk binnen het hele bereik van
   aspecten betreffende gebouw en       De Basis geen toereikende hulp kan worden
   materiaal                  geboden, staat wij open voor de expertise van
   beïnvloeden van rust en veiligheid in de  externe deskundigen. Echter, onder bepaalde
   school                   voorwaarden, o.a. :
   evenwicht in behoefte aan verzorging –
   behandeling – onderwijs              samenwerking tussen externe adviseurs
   beïnvloeden van het leerproces van        en onderwijspersoneel moet gericht zijn
   andere leerlingen                 op een positieve ontwikkeling van de
   opnamecapaciteit van de school          zorgleerling
   kennis en vaardigheden van de leerkracht     de samenwerking mag de school als
                            organisatie, en de groep waarin de
Een beslissing zal steeds een individuele        leerling zit, geen schade berokkenen, in
beslissing zijn.                    welke zin dan ook
                         Of aan deze en andere voorwaarden wordt
5.7. Omgang met externe              voldaan is ter beoordeling van de directeur van
   deskundigen                 de school.
Onze school constateert dat steeds meer      Om de directeur in zijn beoordeling te
ouders gebruik (willen) maken van de diensten   ondersteunen is een aanbevolen procedure bij
van externe adviseurs van onderwijsadvies-    hulpvraag van externe adviseurs opgesteld.
diensten, onderwijsadviesbureaus, remedial    Tevens zijn nadere afspraken gemaakt over de


Schoolgids obs Albertine Agnes                             18
verwijzing naar externe deskundigen en de        als een kind gepest wordt, moet hij
omgang met adviezen en rapporten van externe       zeggen dat hij dat niet leuk vindt en dat
deskundigen. Het onderliggend beleid is op te      degene, die het pestgedrag vertoont er
vragen bij de school.                  mee moet stoppen
                             als dat niet helpt, vertelt hij dat de
5.8. Begeleiding kinderen naar het            desbetreffende leerkracht
   voortgezet onderwijs                deze gaat vervolgens met de leerlingen,
                             die erbij betrokken zijn, op een rustige
 5.8.1. Informatieavond op school            plek een gesprek met de kinderen aan om
Aan het begin van het schooljaar wordt een        het probleem op te lossen.
algemene informatieavond gehouden. Tijdens        mocht een kind het gevoel hebben dat zijn
deze avond vertelt de leerkracht welke lesstof      meester of juf hem niet goed helpt, dan
en andere activiteiten de leerlingen dat         kan hij naar de schoolleider. Mocht ook
schooljaar mogen verwachten als voorbereiding      dan een gesprek met de leerling,die het
op het voortgezet onderwijs. De leerkracht volgt     pestgedrag vertoont, niet helpen, dan
nauwlettend de verrichtingen van de leerlingen      worden de ouders van het betreffende
en zal in februari/maart de ouders en leerlingen     kind ingeschakeld.
uitnodigen en een advies richting voortgezet
onderwijs geven. Het advies is gebaseerd op    Wanneer ouders het gevoel hebben dat er op
rapporten, het leerlingvolgsysteem, de Cito    school te weinig aan de problemen wordt
eindtoets en het schoolkeuze gesprek.       gedaan, kunnen ze zich in eerste instantie
In de periode voorafgaand aan deze         vervoegen bij de leerkracht en in tweede
gesprekken worden er bezoeken afgelegd door    instantie bij de schoolleider en ten slotte ook bij
de leerling en ouders aan diverse scholen voor   één van de leden van de MR.
voortgezet onderwijs.
Uiteindelijk nemen de ouders de beslissing     Hoe proberen we het pesten op school te
m.b.t. de schoolkeuze en zal de directeur de    voorkomen:
leerling aanmelden. Elke risicoleerling wordt
nog mondeling toegelicht via een gesprek met       door zelf het goede voorbeeld te geven
de toekomstige mentor of brugklasbegeleider.       een goede sfeer te creëren
                             door de regels te bespreken met de
 5.8.2. Doedagen                    kinderen
De leerlingen worden tijdens deze dagen         door kinderen er op te wijzen dat zij ons
uitgenodigd om op de scholen al vast een kijkje     moeten helpen om pesten te voorkomen
te nemen en aan activiteiten deel te nemen.
                          6.  De ouders
 5.8.3. Informatieavond voortgezet
     onderwijs                6.1. Informatie voorziening
De ouders van groep 8 worden uitgenodigd om
                           6.1.1. Zakelijke ouderavond
een voorlichtingsavond bij te wonen op de
verschillende scholen voor voortgezet       In de maand oktober/november is er een
onderwijs. Tijdens deze avond zijn er minimaal   zakelijke ouderavond, georganiseerd door de
drie voortgezet onderwijsscholen aanwezig     ouderraad. Er kunnen dan ouderraadsleden en
(AOC, SBO en OSG).                 medezeggenschapsleden worden gekozen.
                          Verder komen het jaarverslag en het financieel
5.9. Pestprotocol                 verslag aan bod.
Er bestaan twee vormen van pesten, fysiek en    Er kunnen dan vragen gesteld worden aan alle
verbaal. Dit is voor de betreffende leerlingen   geledingen van de school.
heel vervelend en wordt door de school ook
absoluut niet getolereerd.              6.1.2. Informatieavond
We hebben daar op school de volgende        Aan het begin van het schooljaar wordt er een
afspraken over:                  informatieavond gehouden voor alle ouders.
                          Vorig jaar hebben we als experiment de avond
                          op een andere wijze ingevuld.


Schoolgids obs Albertine Agnes                               19
De leerlingen gaan samen met hun ouders naar    activiteiten opgeven d.m.v. een activiteitenlijst,
school en kunnen in de klassen bekijken wat er   die aan het begin van het jaar wordt
zoal gedurende het jaar aan bod komt en welk    meegegeven.
werkwijzen en methoden de school hanteert. In
de klas worden d.m.v. flyers diverse activiteiten  6.3. Schoolraad
uitgelegd. Ouders kunnen aan de aanwezige      De schoolraad bestaat uit de ouderraad en de
leerkrachten vragen stellen.            medezeggenschapsraad.
Uit de evaluatie kwam naar voren dat deze      De ouderraad bestaat uit drie en de
werkwijze erg aansprak, maar dat ouders dan     medezeggenschapsraad uit vier personen (twee
toch nog informatie missen. Vandaar dat we nu    ouders en twee personeelsleden). De
voor een roulatiesysteem kiezen. Het ene jaar    schoolraad wordt gekozen tijdens de zakelijke
gaan we het op deze manier, het andere jaar op   ouderavond. Zij worden gekozen voor vier jaar.
de oude manier organiseren.             De MR wordt gekozen volgens een
Dit jaar wordt de avond weer op de oude wijze    verkiezingsprocedure, die is vastgesteld in de
georganiseerd. De ouders worden op een in de    statuten van de MR. Zij worden gekozen voor
kalender aangegeven avond uitgenodigd. Op      drie jaar.
deze avond geven de leerkrachten informatie     Ook ons bestuur heeft een medezeggenschaps-
over de dagelijkse gang van zaken in de groep.   raad, de gemeenschappelijke medezeggen-
                          schapsraad (GMR). Een raad waarin namens
  6.1.3. Schriftelijke informatie via It      elke school een vertegenwoordiger zit. Voor
     Bledsje                  onze school is dat Riny van der Vliet. In
Een keer in de twee weken krijgt uw kind een    hoofdstuk 8 kunt u lezen wie in welke raad is
nieuwsbrief per mail thuisgestuurd, It Bledsje   vertegenwoordigd.
genaamd. Hierin staan alle zaken die de weken
daarna van belang zijn. Ook kunnen er        6.4. Het schoolfonds
verslagen van activiteiten in staan die op school  Onze school organiseert naast het vaste
zijn georganiseerd.                 lesprogramma extra activiteiten die uit het
It Bledsje wordt ook op de website geplaatst.    schoolfonds worden bekostigd. Alle activiteiten
De mail wordt zo veel mogelijk gebruikt voor de   kosten minimaal 40 euro per kind per
informatievoorziening.               schooljaar.
                          Het schoolfonds wordt beheerd door de
 6.1.4. Kalender                  schoolraad. Voor een gezin met meerdere
Aan het begin van het schooljaar krijgt ieder    kinderen betaalt u voor het eerste kind € 40,--,
gezin de schoolgids met kalender mee met      voor het tweede kind € 30,-- en voor het derde
daarop vermeld de vakanties en de planning     (en volgende) kind € 20,-- Wanneer uw kind in
voor dat schooljaar. Tevens krijgt U een      januari instroomt, hoeft u voor dat schooljaar
adressenlijst van alle kinderen.          geen bijdrage aan het schoolfonds te betalen.

 6.1.5. Website                  Het schoolfonds financiert:
Op de website kunt U informatie van onze         de activiteiten georganiseerd door de
school vinden.                      activiteitencommissie, zoals de
De kalender op de site is actueel. Eventuele       kinderboekenweekactiviteiten, het
wijzigingen worden daar vermeld. Het adres is      sinterklaas-, kerst-, paasfeest en de
www.alb-agnes.nl Op de website van De Basis       laatste schooldag.
kunt U ook allerlei informatie vinden die        evenementen, zoals ouderavonden, het
betrekking hebben op het onderwijs voor uw        Sinterklaassprookje, sporttoernooien en
kind. Het adres is www.debasisheerenveen.nl       jaarlijks wisselende activiteiten
                             klassenpotjes
6.2. Hulp van ouders                   verzekering van de schoolreisjes, Lief en
We zijn ontzettend blij met het grote aantal       Leed, bijdrage kopieerkosten voor de
                             schoolgids, de schoolkrant, It Bledsje
aanmeldingen van ouders, die ons willen helpen
met het organiseren en uitvoeren van diverse
activiteiten. De ouders kunnen zich voor diverse  Het schoolfonds kan worden betaald via
                          automatische incasso. Hiervoor dient u


Schoolgids obs Albertine Agnes                                20
toestemming te geven. Dit kan d.m.v. het      Er wordt gebruik gemaakt van strippenkaarten
ondertekenen van een machtigingsformulier. Dit   met 5, 10, 20 en 40 strippen. Voor de kosten en
formulier krijgt u van de schoolleider bij     regels hierbij verwijzen we naar het
inschrijving van uw kind. De uitgaven voor de    informatieboekje TSO. U kunt uw kind(eren)
schoolreisjes zijn niet opgenomen. Deze       aanmelden voor TSO door het invullen van het
kunnen per groep verschillen. De gevraagde     bijgesloten aanmeldingsformulier en dit in te
bijdrage voor de schoolreisjes is          leveren bij de leiding van de TSO op school.
kostendekkend.                   Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven
                          of u gebruik wilt maken van vaste dagen of incid
6.5. Contactouders                 entele opvang. Wanneer u gebruik maakt van
Onze contactouders zijn de schakels tussen de    incidentele opvang, dient u uw kind hiervoor
leerkracht en de overige ouders m.b.t. het     iedere keer aan te melden volgens de
organiseren van activiteiten zoals een excursie,  procedure zoals deze staat vermeld op het
het zoeken van hulp bij een bakochtend, een     inlegvel bij het informatieboekje.
herfstwandeling in het bos enz.
Iedere groep heeft 2 á 3 contactouders. Deze    Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het
worden gekozen tijdens de klassenavonden aan    informatieboekje TSO. Het informatieboekje is
het begin van het jaar.               te verkrijgen op de school of te downloaden van
In It Bledsje wordt medegedeeld welke ouders    de website; www.debasisheerenveen.nl
voor welke groep contactouder zijn. Verder zijn
er nog contactouders voor Oud papier, it      6.7. Voorschoolse en naschoolse
Bledsje, TSO en verkeer.                 opvang
Zie voor namen en adressen achter in de       Sinds vorig jaar moet iedere school voor-,
schoolgids.                     tussen- en naschoolse opvang aanbieden.
                          De Basis heeft een convenant gesloten met
6.6. Overblijven op de Albertine          Kinderwoud, wat inhoudt in dat de voor- en
   Agnesschool                  naschoolse opvang wordt geregeld door
Tussenschoolse Opvang (TSO) is een         Kinderwoud.
belangrijke voorziening waar elke ouder en elk   Kinderen van onze school worden opgevangen
kind gebruik van moet kunnen maken. Het geeft    bij de naschoolse opvang op Skoatterwâld.
ouders de mogelijkheid om werk en zorg       Voorschoolse opvang kan doorgaan als er
gemakkelijker te combineren. Ook bij ons op     minimaal drie aanmeldingen per dag zijn. Dit
school is deze voorziening ingericht.        jaar zijn er tot nu toe geen kinderen aangemeld
Onze gemotiveerde overblijfkrachten streven er   voor de voorschoolse opvang. Voor vragen
naar tijdens het overblijven een plezierige sfeer  hierover kunt u terecht bij Kinderwoud, telefoon
te creëren, waarin voor kinderen voldoende tijd   0513 – 610 825.
is om rustig te eten en te spelen.
                          6.8. Hoofdluis
De TSO voor alle scholen binnen De Basis      De contactouders zorgen ervoor dat er in de
(uitgezonderd het speciaal onderwijs) wordt     eerste week na iedere vakantie twee ouders de
gecoördineerd door een medewerker van e       kinderen controleren op hoofdluis. Is er
BASIS. Op alle scholen wordt de TSO op       hoofdluis geconstateerd dan wordt er extra
dezelfde wijze geregeld. Op iedere school is    gecontroleerd.
een coördinator aanwezig om de TSO op de      Wij adviseren dan de ouders een hoofdluiskam
desbetreffende school te regelen. Op de       aan te schaffen en de kind(eren) wekelijks te
scholen wordt gewerkt met vrijwilligers die     controleren. Mocht u hoofdluis ontdekken dan
hiervoor een vergoeding ontvangen. Alle       moet u dit meteen behandelen. De GGD
overblijfkrachten krijgen, waar nodig,       adviseert drie weken iedere dag twee keer het
begeleiding en scholing.              haar te kammen en te behandelen met
De TSO vindt plaats tijdens schoolweken op     Prioderm lotion.
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. In de    Ook dient U de school in te lichten.
schoolvakanties, op feestdagen en schoolvrije    Zie ook: www.kriebeldiertjes.be
(mid)dagen is er geen TSO.Schoolgids obs Albertine Agnes                              21
6.9. Verkeerscommissie                Iedere ouder wordt één keer in de
De verkeerscommissie bestaat uit twee ouders,    schoolloopbaan van zijn kind ingedeeld.
één is de verkeersouder, de ander heeft zitting   De ouders dienen hesjes en
in de ouderraad.                   veiligheidsschoenen te dragen. Deze zijn af te
De verkeersouder is de schakel tussen Veilig     halen bij school. De opbrengst komt ten goede
Verkeer Nederland/gemeente/school en ouders.     aan de school.
De taak van de verkeerscommissie is het zorg
dragen voor een veilige route van en naar      7.  Praktische informatie
school en het organiseren van allerlei
activiteiten binnen de school met als doel de    7.1. Klachtenregeling
kinderen verkeersbewust te maken.          Overal waar gewerkt wordt, zijn er wel eens
Enkele van die activiteiten het afgelopen jaar:   misverstanden en worden er fouten gemaakt.
    Fietskeuring                 Dat is op onze school niet anders. U bent altijd
    Verkeersexamen voor groep 8 in        welkom om dergelijke punten met de
    Heerenveen                  betreffende leerkracht en/of de schoolleider te
    Verkeersregels:Veilig met de auto mee     bespreken. Samen streven we naar een goede
    In maart 2009 heeft groep 8 een        oplossing.
    vrachtwagen bezocht, speciaal ingericht    Intern hanteren we de stelregel: er wordt niet
    voor verkeersonderwijs met veel aandacht   eerder over mensen gepraat dan nadat er met
    voor de dode hoekspiegel           de mensen zelf over is gesproken. Dit
    Ouderavond voor de ouders           verwachten wij ook van de ouders.
    Het verkeersproject Carrousel in mei 2009   Indien gewenst kunt u (en uw kinderen) ook
Enkele maatregelen die t.a.v. de           terecht bij de contactpersoon van de school, juf
verkeersveiligheid bij school zijn ingevoerd zijn:  Rolanda. Zij kan u adviseren over de stappen,
    Ouders parkeren niet in de parkeervakken   die u het beste kunt nemen. De contactpersoon
    bij school, maar op de Bernhardweg      heeft geen bemiddelende rol.
    Er mogen geen auto’s voor het pad staan    Komen we er gezamenlijk niet uit, dan
    De taxi’s van de BSO staan bij de Willem   bespreken we wie er ingeschakeld moet worden
    Lodewijklaan en niet op de Prins       om het probleem wel op te lossen. In beginsel is
    Bernhardweg.                 dit in eerste instantie de algemeen directeur van
                           De Basis of namens hem één van de adviseurs.
In mei 2009 ontving onze school het         Leidt ook dit niet tot een oplossing dan kan
Verkeersveiligheids Label.              vervolgens het schoolbestuur ingeschakeld
                           worden en in laatst instantie kan ook een
6.10. Schoolverzekering               officiële klacht worden ingediend bij de
In verband met de schoolreisjes hebben we      landelijke klachtencommissie waar ons bestuur
voor de kinderen een collectieve verzekering     bij is aangesloten.
afgesloten. Voor de overige zaken gaan we er     Het adres is
van uit dat de ouders voor hun kinderen een     Landelijke Klachtencommissie voor het
ziektekosten- en een WA-verzekering hebben      openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs,
afgesloten.                     Postbus 162,
                           3440 AD Woerden.
6.11. Oud papier
In principe wordt iedere maand het oud papier    Vertrouwenspersoon machtsmisbruik
opgehaald. De data staan in het jaaroverzicht    Naast deze meer algemene klachtenregeling
vermeld. Ook worden ze vermeld in de         zijn schoolbesturen verplicht om te zorgen voor
Heerenveense Courant in de rubriek          een klachtenregeling betreffende
“Crackstate Nijs”. Het papier wordt door de     machtsmisbruik op school. Hieronder vallen
bewoners verzameld in papiercontainers welke     discriminatie/racisme, agressie/geweld,
’s avonds door een auto van Fryslân Milieu      seksuele intimidatie of pesten.
worden geleegd met hulp van twee ouders van     In deze klachtenregeling zijn bepalingen
onze school. In It Bledsje wordt aangegeven     opgenomen omtrent contactpersonen,
welke ouders die maand dienen te helpen.       vertrouwenspersonen en klachtencommissies.Schoolgids obs Albertine Agnes                               22
Onze school is voor de vertrouwenspersoon       als zich situaties van ernstig fysiek en geestelijk
aangesloten bij GGD Fryslân.              geweld hebben voorgedaan. Anders dan bij
De vertrouwenspersoon van GGD Fryslân         seksueel misbruik zijn scholen in dit geval niet
draagt zorg voor de opvang van kinderen die      verplicht zich tot de vertrouwensinspecteur te
worden lastiggevallen en handelt de klacht af     wenden.
volgens een vaste procedure.              De vertrouwensinspecteur heeft
Het gaat om situaties tussen leerlingen        geheimhoudingsplicht bij klachten over seksueel
onderling en tussen leerling/leerkracht of       misbruik. Hij of zij zal in alle gevallen in overleg
anderszins aan school verbonden personeel.       met de klager komen tot afspraken over de
De vertrouwenspersoon behandeld alle zaken       verdere afhandeling van de klacht en de
strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording     stappen die worden genomen.
schuldig aan de school. Hierdoor kan het kind
en /of de ouder vrijuit met haar spreken en de     7.3. Schoolarts
klacht voorleggen.                   De schoolarts en/of verpleegkundige komt in
De vertrouwenspersoon voor onze school is       groep 2 en voor de tweede maal in groep 7 op
mw. Adriaentsje Tadema                 school om de gezondheidstoestand van de
Zij is bereikbaar bij GGD Fryslân           kinderen te onderzoeken. U krijgt van tevoren
Harlingertrekweg 58                  bericht van de datum en het tijdstip waarop uw
Postbus 612                      kind door de schoolarts wordt verwacht, zodat u
8901 BK Leeuwarden                   bij het onderzoek aanwezig kunt zijn.
Telefoon 058 – 233 43 34
                            7.4. Logopediste
De folder van GGD Fryslan “Machtsmisbruik       Voor alle kinderen in groep 1 vullen de
binnen het onderwijs; het kan ook uw kind       leerkrachten een formulier in van de
overkomen” is op de school aanwezig.          logopediste. De logopediste krijgt de lijsten van
Deze kunt u krijgen via de contactpersoon of de    de school aangevuld met vragen van de
schoolleider.                     leerkrachten. Deze lijsten worden besproken
De meldingsregeling “Machtsmisbruik binnen       door school en logopediste en voor die kinderen
het onderwijs” is te vinden op de website van     waarvan we denken dat er iets opvallends aan
GGD Fryslân: www.ggdfryslan.nl.            de hand is, krijgen de ouders een formulier
                            waarin ze toestemming kunnen geven voor een
7.2. Vertrouwensinspecteur               uitgebreide screening. De screening is een
Meldpunt vertrouwensinspecteurs            onderzoek waarbij tijdens het nazeggen van
0900 – 111 31 11 (op werkdagen van 8.00 tot      zinnen gelet wordt op het gehoor, het woord en
17.00 uur)                       zinsgebruik van het kind, op de stem, op het
Binnen de inspectie van het onderwijs is een      vloeiend spreken en op het mondgedrag van
aantal inspecteurs aangewezen als           het kind.
vertrouwensinspecteurs. Deze              De ouders worden via een kaartje van de
vertrouwensinspecteurs hebben een           resultaten op de hoogte gebracht. Kinderen die
adviserende en ondersteunende taak bij         logopedische behandeling nodig hebben (ook
klachten rond seksueel misbruik en seksuele      van een andere leeftijd) kunnen niet op school
intimidatie. Ieder bevoegd gezag van een        behandeld worden. Deze kinderen worden
school of onderwijsinstelling is wettelijk verplicht  verwezen naar een particuliere logopedist(e).
bij een vermoeden van seksueel misbruik
contact op te nemen met de               7.5. Toelating en verwijdering
vertrouwensinspecteur. Deze verplichting geldt       leerlingen
voor klachten over leraren, directies en anderen
die aan de school contractueel verbonden zijn.      7.5.1. Aanmelding, inschrijving en
Ook als niet meteen duidelijk is of er sprake is         toelating op onze school.
van strafbare feiten dient de             Binnen ons openbaar Scholennetwerk De Basis
vertrouwensinspecteur ingeschakeld te worden      is gezamenlijk een procedure afgesproken rond
voor overleg.                     de aanmelding, inschrijving en toelating van de
Scholen en ook leerlingen kunnen eveneens       leerlingen. Zodra een kind 3 ½ jaar is kan hij
contact opnemen met de vertrouwensinspecteur      worden ingeschreven op onze school. U


Schoolgids obs Albertine Agnes                                 23
ontvangt dan van ons een inschrijfformulier, een   een leerling onderwijs op onze school te laten
intakeformulier en een samenvatting van de      volgen, omdat er een te groot gat zit tussen dat
toelatingsprocedure.                 wat het kind nodig heeft aan goede begeleiding
Na inlevering van het inschrijfformulier en      en ondersteuning én dat wat wij denken te
intakeformulier ontvangt u in beginsel binnen 8    kunnen bieden (ook met eventuele externe hulp
weken een schriftelijk “besluit tot toelating”.    en ondersteuning). De leerling zal dan niet
                           worden toegelaten. Het bureau van De Basis,
Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen   zal u vervolgens, indien gewenst ondersteunen
vanaf de eerste schooldag een goede start       bij het zoeken naar goed passend onderwijs
kunnen maken. Daarom hechten wij eraan dat      voor uw kind. Dit kan zijn op een andere
we zowel van de ouders, via het intakeformulier,   basisschool van het netwerk, dan wel een
maar ook van andere instellingen, zoals de      school voor speciaal basisonderwijs of een
peuterspeelzaal, het consultatiebureau,        school voor speciaal onderwijs.
kinderopvang of een eerder bezochte school      Voor meer informatie verwijzen we naar de
informatie ontvangen over uw kind. Alleen zo     website van De Basis:
zijn wij in staat om goed aan te sluiten bij dat   www.debasisheerenveen.nl
wat uw kind nodig heeft.
Bij inschrijving geeft u toestemming voor het      7.5.2. Time-out en schorsing
opvragen van deze informatie.             Op onze school werken we dagelijks aan het
                           creëren van een goede en veilige groepssfeer
We gaan er vanuit dat in beginsel alle kinderen    en schoolklimaat. Hiertoe heeft de school een
bij ons op school kunnen worden toegelaten.      gedragsprotocol bestaande uit de schoolregels
Toch kan het voor komen dat, op basis van de     en gedragsafspraken. Toch kan het voor komen
verkregen informatie over de specifieke        dat een leerling ontoelaatbaar gedrag vertoont,
onderwijsbehoeften van de leerling in relatie tot   dat dusdanig negatieve gevolgen heeft voor de
onze eigen schoolse mogelijkheden, er twijfels    groep en/of de school dat het noodzakelijk is om
rijzen of wij wel op een voldoende verantwoorde    de leerling even kort uit de groep te halen of
wijze goed onderwijs kunnen bieden. In zo’n      soms, in overleg met de ouders, buiten de
geval treden wij in overleg met u. Samen zullen    school op te vangen. Wij noemen dit een “time-
we vervolgens zoeken naar oplossingen         out”. Dit is gericht op het creëren van rust en
eventueel met externe ondersteuning en hulp.     ruimte voor alle betrokkenen. De ouders worden
                           altijd op de hoogte gebracht wanneer een
Belangrijke factoren die o.a. een rol spelen bij   time-out heeft plaatsgevonden. E.e.a. wordt met
onze afweging zijn:                  hen (en de betrokken leerling) besproken.
                           In uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld bij
   het aantal kinderen met specifieke       herhaald en ernstig ontoelaatbaar gedrag, kan
   onderwijsbehoeften, reeds aanwezig in de    de directeur, namens het bestuur, besluiten om
   groep                      de leerling te schorsen. Dit is een officiële
   de beïnvloeding van de rust en de        disciplinaire maatregel, die aan de ouders
   veiligheid in de groep en de school       schriftelijk wordt medegedeeld. De algemeen
   de beïnvloeding van het leerproces van     directeur van ons scholennetwerk en de
   andere kinderen                 leerplichtambtenaar worden hierover
   evenwicht in vraag naar verzorging,       geïnformeerd door de schoolleider.
   behandeling en onderwijs            Deze maatregel kan zowel acuut plaatsvinden,
   de deskundigheid en ervaring van het      dan wel na overleg met de ouders en/of
   personeel                    betrokken leerling. Eén en ander is afhankelijk
   de continuïteit binnen het team         van de directe ernst van de situatie. Bij wijze
   de organisatie / differentiatiecapaciteit van  van uitzondering kan een leerling ook geschorst
   de groep en de school              worden wanneer ouders ontoelaatbaar gedrag
   het gebouw en de materiële situatie van     vertonen.
   de school                    Bovenschools is m.b.t. schorsing een protocol
                           opgesteld.
In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voor
komen dat wij het niet verantwoord achten om


Schoolgids obs Albertine Agnes                               24
 7.5.3. Verwijdering                7.7. Vrij vragen buiten de vakanties
In zeer uitzonderlijke situatie kan het voor
komen dat wij ons genoodzaakt voelen om een     Wettelijk is bepaald dat een school per kind per
leerling van school te verwijderen.         jaar tien dagen vrij kan geven in het geval er
Bovenschools is hiertoe een protocol opgesteld.   “zwaarwegende redenen” zijn. Ouders moeten
Daarin onderscheiden we               de vrije dag(en) altijd schriftelijk bij de
    a. verwijdering als sanctie maatregel    schoolleider aanvragen. Deze kan toestemming
    b. verwijdering als onderwijskundige     weigeren, onder meer wanneer de dag grenst
    maatregel                  aan een vrije periode of wanneer er een
Ad a. Voor verwijdering als sanctie maatregel    “zwaarwegende” toets op die dag wordt
geldt: in beginsel wordt na twee keer officieel   afgenomen, waaraan het kind deel zal nemen.
schorsen bij een derde keer overgegaan tot     De aanvraag dient 4 weken van te voren te
verwijdering.                    worden aangediend.
Dit geldt zowel voor ontoelaatbaar gedrag van    De schoolleider heeft te allen tijde het recht om
de leerling als van de ouders. In zeer ernstige   in voorkomende gevallen (bijvoorbeeld
gevallen wordt hier van afgeweken én kan direct   echtscheidingssituaties) van beide ouders een
tot verwijdering worden overgegaan.         handtekening te vragen onder het in te dienen
Ad b. Bij verwijdering als onderwijskundige     verzoek.
maatregel moet gedacht worden aan situaties
waarbij het naar het oordeel van ons niet langer  7.8. Omgang met gescheiden ouders
verantwoord is dat de leerling onderwijs op onze  In de situatie dat beide ouders, ook na
school volgt, omdat het gat tussen dat wat het   scheiding, samen het gezag hebben, dient een
kind nodig heeft en dat wat wij - ook met      school beide ouders te informeren over hun
eventuele extra (externe) ondersteuning kunnen   schoolgaande kind.
bieden – onverantwoord groot is. Ook als      De (ongevraagde) informatie die de ene ouder
ouders weigeren medewerking te verlenen aan     gegeven wordt, moet dezelfde zijn als de
door ons noodzakelijk geachte raadpleging van    informatie die aan de andere ouder wordt
externen, onderzoek en dergelijke kan tot      gegeven. (Dit geldt ook voor voogden).
verwijdering worden overgegaan.           Ook wanneer er één ouder is belast met het
Uiteraard wordt in dergelijke situaties niet over  wettelijk gezag, heeft de andere ouder recht op
één nacht ijs gegaan. Een zorgvuldige        informatie. Informatie geven aan beide ouders is
procedure gaat hieraan vooraf. Het is        dus de regel, het weigeren ervan een
uiteindelijk de algemeen directeur van het     uitzondering.
openbaar scholennetwerk De Basis die hier      Wanneer kan de school weigeren?
namens het bestuur van de school een besluit
over neemt.                       wanneer de ene ouder informatie vraagt
Voor meer informatie verwijzen we naar de        die de andere (gezaghebbende) ouder
website van De Basis                   niet op gelijke wijze zou hebben verkregen
www.debasisheerenveen.nl                 wanneer de school van oordeel is dat het
                             belang van het kind zich verzet tegen het
7.6. Verhuizing of tussentijds              verschaffen van die informatie. De school
   schoolverlaten                   moet deze beslissing wel, liefst schriftelijk,
Alle leerlingen die naar een andere school        motiveren
gaan, krijgen van de school een
onderwijskundig rapport mee voor de volgende    Beide ouders hebben ook recht op informatie
school.                       van derden: alle beroepshalve bij het kind
Tevens zal er telefonisch contact met de andere   betrokken personen, zoals (school)artsen,
school worden gezocht als het gaat om        hulpverleners, logopedisten, psychologen etc.
plaatsing op een school die binnen hetzelfde    Wanneer de ouder die niet met het gezag belast
bestuur valt, in dit geval “De Basis”.       is, vraagt om informatie, moet de school deze
Als bekend is naar welke school de leerling gaat  dus geven. De andere ouder kan dit niet
kunt U dit melden bij de directie.         verbieden.
                          In principe moet door de school dus alle
                          informatie, zoals rapporten maar ook de


Schoolgids obs Albertine Agnes                               25
informatie die gegeven wordt tijdens tien-       7.11.3. Excursies
minutengesprekken en ouderavonden, aan        Als het in het onderwijsplaatje past en de
beide ouders worden verstrekt. De school kan     gelegenheid dient zich aan, dan gaan we met
hierover natuurlijk onderling duidelijke afspraken  de kinderen op excursie. Voor het vervoer wordt
maken, zodat aan deze verplichting wordt       dan een beroep gedaan op de ouders.
voldaan.
                            7.11.4. Sint Nicolaassprookje
De Basis / Onze school heeft hierin als beleid:    Elk jaar brengen de leerlingen van groep 3 t/m 8
Wij gaan er vanuit dat de ouder zelf om        een bezoek aan het Posthuistheater waar door
informatie vraagt wanneer dat niet op de       leerkrachten van verschillende scholen het Sint
reguliere manier wordt verkregen. Het verzoek     Nicolaassprookje wordt opgevoerd.
kan worden ingediend bij de schoolleider.
                            7.11.5. Feestelijke ouderavond
7.9. Vrijstelling schoolactiviteiten
                           Eens in de twee jaar wordt er een feestelijke
Op een gemotiveerd verzoek van ouders kan
                           ouderavond in restaurant De Koningshof
door het bevoegd gezag een individuele
                           gehouden, waarbij de leerlingen van groep 7 en
vrijstelling van schoolactiviteiten worden
                           8 een musical verzorgen. De kinderen van deze
verleend. Deze bevoegdheid is gedelegeerd
                           groepen krijgen ieder een zestal
aan de schoolleider van de school. Een
                           toegangskaarten, die ze mogen uitdelen aan
vrijgesteld kind kan niet naar huis worden
                           familie of bekenden. De overige kaarten kunnen
gestuurd, maar krijgt op school andere
                           worden verdeeld onder de overige ouders van
activiteiten te verrichten. Vrijstelling kan worden
                           school.
verleend voor het volgen van godsdienst- of
                           Door de overige groepen wordt dat schooljaar
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs,
                           het zgn. ‘vrolijk kwartiertje’ verzorgd.
lichamelijke opvoeding en bij bepaalde
                           Hier treden de leerlingen op voor hun ouders,
evenementen die door de school georganiseerd
                           familie en mede-leerlingen.
worden. De inspecteur en het bevoegd gezag
                           In de kalender staat wanneer iedere groep een
dienen van de vrijstelling, die niet bedoeld is
                           optreden gaat verzorgen. De ouders van die
voor tijdelijke verhindering van een leerling om
                           groep worden hiervoor uitgenodigd.
aan een verplichte activiteit deel te nemen, in
                           Afgelopen schooljaar vond de musical plaats.
kennis worden gesteld.

7.10. Sponsoring                    7.11.6. Pleinfeest
De school houdt zich aan de bepalingen zoals     Ook eens in de twee jaar wordt er voor de hele
                           school een pleinfeest georganiseerd door de
vermeld in het convenant “sponsoring” Dit
                           leerlingen van groep 7/8 en hun ouders.
convenant ligt op school ter inzage.
                           Het pleinfeest is voor iedereen en iedere groep
7.11. Naschoolse activiteiten             verzorgd een optreden.
                           Het pleinfeest is niet het afscheid van groep 8.
 7.11.1. Sporttoernooien               Dit schooljaar zullen we het pleinfeest houden.
De leerlingen van de midden- en bovenbouw
                            7.11.7. Afscheid groep 8
doen, indien er genoeg deelname is, mee aan
het gemeentelijke korfbal- en voetbaltoernooi.    De kinderen van groep 8 gaan samen met de
Incidenteel wordt deelgenomen aan andere       groepsleerkracht(en) op een woensdagmiddag
toernooien.                      aan het einde van het schooljaar een uitstapje
                           maken.
 7.11.2. Schoolreisje                Diezelfde avond is er een afscheidsfeestje met
                           de leerlingen van groep 8 plus alle leerkrachten
Jaarlijks wordt er voor de verschillende groepen
                           en eventueel de ouders van groep 8.
aan het begin van het schooljaar een eendaags
                           Dit feest wordt georganiseerd door de ouders
schoolreisje georganiseerd. De kinderen maken
                           van de leerlingen van groep 8.
één keer tijdens hun schoolloopbaan een
meerdaags schoolreisje en wel in de
bovenbouw.Schoolgids obs Albertine Agnes                                26
8.  Namen en adressen
8.1. De school
                        Prins Bernhardweg 33
Albertine Agnesschool             8453 XC Oranjewoud       0513 – 63 64 76
                        info@alb-agnes.nl

8.2. Teamleden
                             Prins Lodewijklaan 181
Lysbeth Wind      Directeur
                             8448 PH Heerenveen
                             Alkenhaer 2
Anja Bron        Leerkracht groep 1/2
                             8426 EP Appelscha
                             Hoofdstraat 29
Nicole Jaspers     Leerkracht groep 7/8
                             8401 BV Gorredijk
                             Fluessen 41
Rolanda de Jager    Leerkracht groep 6
                             8449 NS Heerenveen
                             Carolinalaan 4
Mariëtte Stael     Leerkrachtgroep 3
                             8453 VJ Oranjewoud
                             Skipper 1
Gaby Lawant       Leerkracht groep 7/8
                             8456 JB De Knipe
                             Eize Speerstrastrjitte 7
Andre Fraiquin     Leerkrachtgroep 4/5
                             8711 LB Workum
                             Oerd 1
Herman Peenstra     Vakleerkracht muziek
                             9054 KL Hijum
                             Heidemeer 21
Wilma Banda       Intern begeleidster
                             8445 SC Heerenveen
                             H. Amalialaan 10
Alied Huisinga     Administratief medewerkster
                             8453 VB Oranjewoud
                             Prins Bernhardlaan 72
Marten Ronda      Conciërge
                             8501 JH Joure
                             Molenweg 51
Anneke Tigchelaar    Leerkracht groep 4/5
                             8414 LK Nieuwehorne
                             K.Molweg 4
Riny van der Vliet   Leerkracht groep 1/2
                             8411 XN Jubbega
                             Wolvegasterweg 67
Dorieth Feenstra    Leerkracht groep 4/5
                             8421 PR Oldeberkoop
Schoolgids obs Albertine Agnes                                  27
8.3. Schoolbestuur
                              Iepenlaan 2
Openbaar Scholennetwerk De Basis Heerenveen                      0513-656656
                              8441 BT Heerenveen

8.4. Medezeggenschapsraad
                                Alkenhaer 2
Anja Bron            Leerkracht groep 1/2 b
                                8426 EP Appelscha
                                K.Molweg 4
Riny van der Vliet        Leerkracht groep 1/2 a
                                8411 XN Jubbega
Jochem Liemburg                        Marijke Muoiweg 12
                 Voorzitter
(per 1 november vacature)                   8453 JH Oranjewoud
                                Lollius Ademalaan 1
Anna Postma           Secretaris
                                8453 WJ Oranjewoud

8.5. Ouderraad
                              Prinses.Beatrixlaan 9
Patrick Gieskes         Ouderraadslid
                              8453 WE Oranjewoud
                              De Túnkerij 4
Marc Koperdraad         Ouderraadslid
                              8443DL Heerenveen
vacature


8.6. Contactouders
Na de informatieavonden zal in It Bledsje bekend worden gemaakt welke ouders er zijn gekozen als
contactouder


8.7. Vertrouwenspersoon
Rolanda de Jager

8.8. Coördinator TSO
Ellen Brouwer

8.9. Activiteitencommissie
Rinske van der Kooi

Maria van der Hoek
Jeanine van Doorn
Joke van der Hoek
vacature
De actuele lijst wordt vermeld in een volgend Bledsje

8.10. Rijksinspecteur
Cascadeplein 10                      info@owinsp.nl
                                             0800-8051
9726 AD Groningen                     www.onderwijsinspectie.nl
Schoolgids obs Albertine Agnes                                   28
9.  Procedure schoolgidsDeze schoolgids is in samenwerking met het team en de schoolraad geschreven.
Namens het team, de directeur: Lysbeth WindHandtekening: ……………………………..
Namens de schoolraad, de voorzitter: Jochem Liemburg (MR afgevaardigde)Handtekening: ……………………………..
Namens het schoolbestuur: Openbaar scholennetwerk De BasisHandtekening: ………………………………….
Uitreiking aan ouders.

De schoolgids wordt jaarlijks, nadat hij door alle partijen is goedgekeurd, op de website geplaatst.
Tevens wordt een gedrukt exemplaar uitgereikt.
Verder kunnen alle ouders, die om informatie vragen over de school op de website www.alb-agnes.nl
deze informatie vinden onder het hoofdstuk ‘schoolgids’.
Schoolgids obs Albertine Agnes                               29

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:105
posted:7/9/2011
language:Dutch
pages:29