De Schutsluis by wulinqing

VIEWS: 56 PAGES: 33

									   Daltonschool

De Schutsluis


 Schoolgids 2010 – 2011
De Schutsluis      Website:   www.deschutsluis.nl
Oldenzijlsterweg 6   E-mail:
9986 XM Oldenzijl    directie:  deschutsluis@xs4all.nl
            leerkrachten: deschutsluisoldenzijl@xs4all.nl
Tel: (0595)464313
Fax: (0595)464554
          Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis  2
Voorwoord en inleiding

Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2010/2011 van onze school. We willen in deze
gids verantwoording afleggen over onze manier van werken en u vertellen wat u mag
verwachten als uw kind leerling van onze school wordt.

Daltonschool de Schutsluis is volop in beweging. Onze schoolontwikkelingen zien we als een
continu proces van planning, evaluatie en afstemming. We staan niet stil in onze
ontwikkeling, maar willen een “lerende” school zijn die aansluit bij de huidige
maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Wij willen de ontwikkelingen vooral
niet als bedreiging zien, maar als een kans om daarbij aan te sluiten. Door middel van deze
schoolgids zult u meer inzicht krijgen in dit proces.

Elke school is uniek. Dit heeft te maken met de leerkrachten, hun specialistische
ontwikkelingen, de schoolbevolking en typerende omgevingskenmerken. Door deze
verschillen heeft iedere school een eigen gezicht. Zo ook de onze.

De Schutsluis is een openbare daltonschool, vrij toegankelijk voor alle kinderen in de
basisschoolleeftijd, zonder onderscheid van godsdienst, levensovertuiging, ras, sekse of
milieu.

Het onderwijs wordt gegeven volgens de daltonwerkwijze.

Veel leerlingen komen van ver buiten het vestigingsdorp. Op dit moment komen de
leerlingen uit twaalf verschillende dorpen. De school heeft dus een duidelijke streekfunctie.

Tot 1979 was de lagere school in Oldenzijl een éénmansschool, waar al op een dalton
manier met taken werd gewerkt. In 1985 werd de school basisschool; kleuters waren ook
welkom. Drie personeelsleden gingen aan de slag met ongeveer 30 leerlingen. In 1991 werd
het Daltonpredikaat door de Nederlandse Dalton Vereniging aan de school toegekend. In
2010 is de school door de daltonvisitatiecommissie bezocht en heeft de school het
daltoncertificaat met twee jaar kunnen verlengen. Op dit moment schommelt het leerlingen
aantal rond de 50 kinderen.

De school is gevestigd in een schitterende landelijke omgeving. Het gebouw is vrij nieuw. De
opening was in november 2002. De school bevat 4 groepslokalen met een werkzoldertje,
een middengedeelte, een directieruimte, een lokaal voor naschoolse opvang (tevens
lerarenkamer) en een IB/RT ruimte. In hetzelfde gebouw is ook het dorpshuis gevestigd. De
samenwerking tussen het dorpshuis en de school verloopt prima.

Hoewel wij natuurlijk proberen met onze informatie in deze gids zo volledig mogelijk te zijn,
kunnen er natuurlijk individuele vragen overblijven. De directeur en het team zullen uw
vragen met plezier beantwoorden en – indien u wenst – u van harte uitnodigen voor een
persoonlijk gesprek en een bezoek aan de school. Ook opmerkingen en ideeën, die kunnen
bijdragen tot een verdere verduidelijking van de informatie in deze schoolgids, zijn van harte
welkom.

Deze schoolgids wordt uitgereikt aan ouder(s)/verzorger(s) op het moment dat een kind
wordt ingeschreven en op het moment dat de schoolgids opnieuw wordt vastgesteld. Deze
schoolgids is vastgesteld augustus, 2010.
             Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis        3
1.  Inhoudsopgave

2.  Algemene organisatie Schoolbestuur L&E

3.  De school
3.1  Zakelijke gegevens
3.2  De visie van de school
3.3  Het daltononderwijs
3.4  Voordelen van het daltononderwijs
3.5  Relaties met ouders
3.6  De daltonvisitatie
3.7  Logo
3.8  De dag- en/of weektaak
3.9  Het klimaat van de school

4.  De organisatie van het onderwijs
4.1  De organisatie van de school
4.2  De samenstelling van het team
4.3  De schooltijden
4.4  Vakanties en vrije dagen
4.5  De Medezeggenschapsraad
4.6  Leeractiviteiten in de onderbouw
4.7  De inhoud van het onderwijs
4.8  ICT
4.9  Voor,- tussen- en naschoolse opvang

5.  De ontwikkelingen van het onderwijs
5.1  De resultaten van het onderwijs.

6.  Diversen A t/m Z

7.  Namen en adressen

8.  Leerlingenlijst

9.  Verjaardagen

10.  Telefoonketting

11.  Activiteitenkalender
              Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis  4
2. Algemene organisatie Schoolbestuur L&E

Ons schoolbestuur
Onze school valt onder het bevoegd gezag van Schoolbestuur L&E.
Schoolbestuur L&E is opgericht op 1 januari 2000. Onder het bestuur vallen
22 basisscholen (23 locaties) en Het Hogeland College met vier vestigingen
voor voortgezet onderwijs. De scholen bevinden zich in de gemeenten De
Marne, Eemsmond, Winsum en Delfzijl. Het schoolbestuur heet officieel
Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems
of korter Schoolbestuur L&E.

Bovenschoolse directie
De basisscholen staan onder leiding van een directeur. De gehele sector primair onderwijs
wordt bestuurd door een sectordirecteur (PO). Bij het ter perse gaan van de schoolgids was
de naam van de nieuwe sectordirecteur nog niet bekend.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:
De heer mr. G.A.F.P. Giunta d’ Albani, voorzitter
Mevrouw mr. T.A. Greven-Arnoldus, secretaris
De heer R.J. Brands, penningmeester
Mevrouw drs. A.I. Sijpkens-Luitjens
De heer H.H. Boer
De heer H. Boerhof
De heer H. Welp

Directeur-bestuurder
Voor de dagelijkse bestuurlijke werkzaamheden voor het basis- en voortgezet onderwijs en
voor de contacten met het dagelijks bestuur heeft het bestuur een directeurbestuurder, de
heer ir. J. Millekamp.

Bestuurskantoor
Postadres:  Schoolbestuur L&E,
       Postbus 5, 9989 ZG Warffum
E-mailadres: schoolbestuur@lauwerseneems.nl
Bezoekadres: Noorderstraat 13, Warffum
Telefoon:  0595 - 424955
Fax:     0595 - 425131
Internet:  www.lauwerseneems.nl
            Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis       5
De scholen
Elke school heeft een directeur die samen met de leerkrachten zorgt voor een goede,
zorgzame sfeer in de school. Een sfeer waarin het voor de kinderen prettig is en waar ze de
beste kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De leerlingen die dat nodig hebben, krijgen
extra begeleiding. De directeur kan daar, indien nodig, meer over vertellen. De directeur
overlegt regelmatig met de leerkrachten over alle schoolse zaken. Op een aantal scholen is
er een zogenaamde bundeldirecteur aangesteld. Deze directeur is als directeur
eindverantwoordelijk voor twee scholen. In een dergelijke school is een aanspreekpunt
aangesteld die kan worden geraadpleegd bij afwezigheid van de directeur. Het
aanspreekpunt op de Schutsluis is Sarah van Eck-Grunefeld.

De schoolgids
De schoolgids wordt uitgereikt aan ouder(s)/verzorger(s) op het moment dat een kind wordt
ingeschreven en op het moment dat de schoolgids opnieuw wordt vastgesteld.

Aanmelden van kinderen
Kinderen kunnen worden aangemeld middels een inschrijfformulier waarop gegevens van
zowel het kind als de ouder(s)/verzorger(s) worden ingevuld. Door het ondertekenen door
beide ouder(s)/verzorger(s) van het inschrijfformulier conformeren zij zich aan de visie en
werkwijze van de school. Namens de school zal de directeur het inschrijfformulier
ondertekenen.

In alle schoolgidsen van de scholen die vallen onder het bevoegd gezag van Schoolbestuur
L&E staan tal van zaken die specifiek zijn voor deze scholen. Er is ook een aantal
onderwerpen dat voor alle scholen geldt. Die onderwerpen zijn hieronder genoemd en
worden verder beschreven op de website van L&E www.lauwerseneems.nl en op de
website van school www.deschutsluis.nl.

    Aanmelden van kinderen
    Doubleren protocol (zittenblijven) en verlengde kleuterperiode
    Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en Medezeggenschapsraad
    (MR)
    Hulp aan kinderen die door de ouders/verzorgers zelf is geregeld
    Inspectie van het onderwijs
    Jeugdgezondheidszorg van de GGD op de basisschool
    Jeugdzorg
    Klachtencommissies
    Klachtenprocedure
    Leerlinggebonden financiering, “het rugzakje”
    Onderwijsactiviteiten (deelname aan)
    Onderwijskundig rapport
    Overgang naar het voortgezet onderwijs
    Resultaten van het onderwijs
    Rookbeleid in het schoolgebouw
    Schoolverlof (regels voor)
    Schorsen en verwijderen van leerlingen
    Sponsoring
    Verzekering van de leerlingen
    Vertrouwenspersonen
    Voor- tussen en naschoolse opvang
    Zorg voor de relatie school en omgeving
    Zorgleerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
                                       Gebouw, schoolbestuur L&E
            Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis             6
3. De School

3.1 Zakelijke gegevens
Naam:             Openbare daltonbasisschool “De Schutsluis”
Adres:             Oldenzijlsterweg 6
Postcode:           9986 XM
Plaats:            Oldenzijl
Telefoon:           (0595) 464313
E-mail directeur:       deschutsluis@xs4all.nl
E-mail leerkrachten:      deschutsluisoldenzijl@xs4all.nl
Website:            www.deschutsluis.nl
Rabobank            136027423 (voor schoolreis en schoolkamp)
Rabobank:           363724958 ( voor ouderbijdragen)
Rabobank:           136027415 OBS de Schutsluis (voor overblijven)
Aantal leerlingen:       Per 1 oktober 2009, 47 leerlingen

3.2 De visie van de school
Wij gaan ervan uit, dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor
zichzelf en voor zijn omgeving. Dalton voedt op tot een democratische grondhouding. De
mens staat centraal en men heeft vertrouwen in de positieve bedoelingen van het individu.
Het individu wordt altijd gezien in zijn relatie tot de sociale context. Er is sprake van een
spanningsveld tussen de belangen van het individu en van zijn groep. Het kind zal daarbij
leren zijn positie te bepalen. Wij kiezen in de eerste plaats voor de ontwikkeling van de jonge
mens en geven vervolgens aandacht aan de maatschappelijke mogelijkheden die in de
kerndoelen worden geschapen. In onze school overheerst het respect voor de leerling als
mens. Het kind is in staat tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zijn eigen
ontwikkeling en wordt daardoor ook bij het leren serieus genomen. Wij vertrouwen onze
leerlingen in het verantwoord te werk te gaan en hebben daarop onze schoolorganisatie
gebaseerd.

3.3 Het daltononderwijs
Centraal staat dat een daltonschool de leerlingen ruime mogelijkheden biedt:
   het leren hanteren van vrijheid in gebondenheid = verantwoordelijkheid
   het leren zelfstandig te werken
   het leren samen te werken

Het leren hanteren van vrijheid in gebondenheid = verantwoordelijkheid
Niet elk kind is hetzelfde. Gelukkig. We hebben kinderen op school die langzamer, sneller,
slordiger, preciezer, oppervlakkiger en grondiger werken. Verder heeft niet elk kind zin om op
een voorgeschreven moment met een gevraagde activiteit bezig te zijn. De leerling is bij ons
dus vrij in:
   de keuze van volgorde, waarin het zijn opdrachten wil afwerken;
   de samenwerking met medeleerlingen;
   de besteding en verdeling van de tijd, waardoor het mogelijk is langer en intensiever
    met bepaalde onderwerpen bezig te zijn.

Komt u in de klas, dan ziet u de kinderen bezig met verschillende werkzaamheden. Er lopen
kinderen door het lokaal, er wordt overlegd, al met al heerst er bedrijvigheid. Dit betekent niet
dat de kinderen maar mogen doen wat ze willen. Wel is het zo dat ze binnen bepaalde
grenzen:
   vrij mogen werken in de klas;
   hulp mogen vragen aan medeleerlingen en natuurlijk aan de leerkracht.
             Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis         7
Misschien vraagt u zich af, of het door dit alles de kinderen niet te gemakkelijk wordt
gemaakt. Integendeel, het is juist de bedoeling de kinderen te leren de hen gegeven vrijheid
goed te gebruiken. Bovendien blijkt, dat de kinderen vaak bij het voor hen moeilijkste of
grootste onderdeel beginnen. Soms moet er bijgestuurd worden als een kind of een klas de
gegeven vrijheid nog niet blijkt aan te kunnen.
We begeleiden de kinderen in het leren omgaan met (keuze)vrijheid en de daarbij behorende
verantwoordelijkheid. De beperking van de vrijheid zit in de opdracht, de opgedragen taak en
anderzijds in het dragen van verantwoordelijkheid, welke het kind in zijn vrijheid krijgt
toebedeeld.
In de maatschappij gaan verantwoordelijkheid, vrijheid en zelfstandigheid hand in hand. Het
is belangrijk dat ook de kinderen hierop worden voorbereid. Het is een bekend verschijnsel
dat alles wat iemand zelf heeft uitgezocht, beter wordt onthouden dan wanneer het is
“voorgekauwd”.
Ook kan veel initiatief bij de kinderen verloren gaan door teveel uitleg van de leerkracht. Om
de kinderen zoveel mogelijk te oefenen in het zelfstandig verwerken van de lesstof wordt van
te voren nagegaan in hoeverre uitleg noodzakelijk is. Bekende lesstof wordt door de
kinderen zelfstandig verwerkt, nieuwe lesstof wordt voor zover nodig, in de zogenaamde
instructietijd, behandeld door de leerkracht. Er wordt dus geprobeerd de kinderen zelf aan
het denken te zetten. Afhankelijk van de resultaten volgt er een nabespreking.

Het leren zelfstandig te werken
Om een duidelijk beeld te krijgen van de wijze, waarop het daltonbeginsel van de
individualiteit in de praktijk gestalte krijgt, spreken we over de taak. De taak schept een
situatie, waarbij het leren van de kinderen wordt tot niet alleen leren voor jezelf, maar leren
met anderen en van anderen. De taak is een middel om de toenemende zelfstandigheid te
stimuleren. Door middel van de taak neemt de leerkracht het kind serieus in zijn
onafhankelijkheid (de leerkracht
stelt de taak samen t.a.v.
omvang, inhoud en differentiatie).
Ook buiten de taak om vinden er
activiteiten plaats in de groep,
waarbij geprobeerd wordt elk kind
zoveel mogelijk de gelegenheid te
geven op zijn of haar manier
bezig te zijn, bijvoorbeeld bij het
zelf kiezen van de leesboeken,
het houden van een spreekbeurt,
etc. Het onderwijs op een
daltonschool heeft als basis drie
beginselen, die hiervoor al zijn
genoemd. Elke school past deze
beginselen op eigen wijze toe.
Hierdoor zal men praktisch nooit
twee     gelijk   werkende
daltonscholen aantreffen.


Het leren samen te werken
Bij het onderwijs op een Daltonschool is de samenwerking tussen de leerlingen een zeer
belangrijk onderdeel. De kinderen mogen elkaar helpen bij het werk. Het is namelijk
gebleken dat het uitleggen van een probleem door een medeleerling vaak meer effect heeft
dan een verklaring van een leerkracht. Het kind wordt dan op zijn eigen niveau in zijn eigen
taal aangesproken. Het is daarbij niet de bedoeling dat een bepaalde leerling de helper wordt
van alle anderen. De onderlinge samenwerking kan bij vrijwel alle vakken bedreven worden.
Ook kunnen leerlingen elkaar overhoren. Naast het leereffect van de samenwerking, wordt


             Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis         8
ook de onderlinge band verbeterd. De kinderen leren iets voor elkaar over te hebben, ook al
zijn het niet hun eigen vriendjes of vriendinnetjes. Uiteraard wordt in de kleutergroepen al
begonnen met het uitvoeren van groepsopdrachten. Ook het leren samenwerken met
kinderen van verschillende leeftijden en de verschillende rollen die ze vervullen binnen een
samenwerkingssituatie moeten kinderen leren.
Samenwerken vindt meestal plaats binnen de groep, maar soms ook groepsoverstijgend,
zoals bij tutorlezen en bij workshops.

3.4 Voordelen van het Daltononderwijs
   Leerlingen, die met vrijheid en verantwoordelijkheid hebben leren omgaan, kunnen
    (in het voortgezet onderwijs) efficiënt met hun tijd omgaan.
   Als kinderen zelf dingen kunnen ontdekken en uitzoeken, hoeven zij korter te
    luisteren en stil te zitten.
   Door een korte en effectieve instructie wordt de motivatie vergroot.
   De leerling leert te plannen, omdat hij het werk zelf kan indelen.
   De leerling wordt gestimuleerd om zelf initiatieven te nemen.
   De leerling leert verantwoordelijkheid te dragen.
   De relatie tussen leerkracht en leerling is belangrijk.
   Er is sprake van wederzijds respect en vertrouwen.
   De band tussen leerlingen onderling wordt hechter, doordat ze vaker op elkaar zijn
    aangewezen
   Kinderen leren rekening te houden met elkaar.
   Door het werken met een taak heeft de leerkracht meer tijd en ruimte om leerlingen
    met individuele problemen te helpen.

3.5 Relaties met ouders
Wij willen ouders laten ervaren waarom ons Daltononderwijs kwalitatief goed is. De ouders
worden elk jaar uitgenodigd om in de groepen te kijken. Verschillende aspecten van het
Daltononderwijs worden dan beter voor u zichtbaar. Hoe gaat de leerkracht met de kinderen
om? Wat wordt er van de leerlingen verwacht en hoe worden leerdoelen behaald? Naast de
kijkochtenden wordt u ook via de website op de hoogte gehouden van ons onderwijs.

3.6 De Daltonvisitatie
Elke daltonschool wordt over het algemeen één keer in de vijf jaar door een
daltonvisitatiecommissie bezocht. Tijdens dit bezoek wordt er in de klassen gekeken en
vinden er gesprekken plaats met de (bovenschoolse) directie en afgevaardigden van de OR,
MR, en de KR. Na afloop van dit bezoek krijgt de school te horen of ze het daltonpredicaat
mogen behouden. In april 2010 zijn wij voor het laatst bezocht door de commissie en kregen
we een verlenging van twee jaar van ons daltoncertificaat. Het verslag hiervan ligt op school
ter inzage.

3.7 Logo
Op ons briefpapier vindt u het nieuwe logo van de
daltonvereniging. Het logo symboliseert het volgende: Het
individuele kind (de stip) ontwikkelt zich binnen de relatief veilige
omgeving van de school. De school is echter geen besloten
systeem, vandaar dat de cirkel niet sluit. De leerling ontwikkelt zich binnen het
daltononderwijs als een zelfstandig individu die zijn of haar vrijheid op waarde weet te
schatten en bereid is zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Zo komt een leerling op
verantwoorde wijze in de samenleving terecht, vandaar de curve naar boven (naar boven
vanwege de ontwikkeling naar dalton; het eigen maken van de drie principes). Het logo
bestaat uit een symbool met het woord “dalton”. Meer informatie vindt u op de website van
de daltonvereniging: www.dalton.nl.
            Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis        9
3.8 De dag- en of weektaak
In de voorgaande beschrijving van de drie principes: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en
samenwerking, is enkele keren het begrip “dag- en/of weektaak” gebruikt. Deze taak is een
bepaalde hoeveelheid leerstof die in een afgesproken tijd gemaakt dient te worden. Op deze
wijze wil een daltonschool de continue ontwikkeling van kinderen mogelijk maken. Ook de
jongste kinderen kunnen in de school al gauw met een taakje werken. Vanaf groep 3 wordt
de taak gekoppeld aan de leerstof. Gedurende een eerst korte en later in de hogere groepen
steeds langer wordende periode per dag mogen kinderen aan hun dag- en/of weektaak
werken. De taken die zelfstandig uitgevoerd mogen worden, worden per groep steeds
omvangrijker. Uiteindelijk worden ze voor de gehele week opgegeven. Zo leren de kinderen
zelfstandig om gaan met hun werk en leren indelen en plannen. Een uitgebreide versie van
bovenstaande kunt u lezen in ons beleidsplan: “Het Daltononderwijs op de Schutsluis”.

3.9 Het klimaat van de school
We willen in onze omgang met de leerlingen de eigen verantwoordelijkheid en
zelfstandigheid van hen bevorderen. Dit betekent dat wij onze rol als leerkracht vooral zien
als die van stimulator/begeleider.
We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. We proberen een veilige
sfeer te bereiken door bij de kinderen sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen en
hebben daar zelfs een gerichte lesmethode voor aangeschaft. Niet alleen om
probleemgedrag te bestrijden of voor preventie van ongewenst gedrag, maar vooral ook voor
het optimaal functioneren van kinderen en voor het ontwikkelen van hun talenten, zijn
vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens
uiten en van je fouten leren, onmisbaar.
                  Samen spelen op het schoolplein
            Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis        10
4. De organisatie van het onderwijs

4.1 De organisatie van de school
Met onze school van gemiddeld 50 leerlingen zijn wij een kleine school. Er moeten dus
groepen gecombineerd worden. Dit schooljaar kunnen we mede dank zij het vijf gelijke
dagen model, de groepen weer klein houden.
De groepssamenstelling voor dit schooljaar is als volgt:
Tot de herfstvakantie,
groep 0/1/2/3       15 leerlingen
groep 4/5         15 leerlingen
groep 6/7/8        18 leerlingen

Na de herfstvakantie,
groep 0/1/2          11 leerlingen
groep 3/4/5          19 leerlingen
groep 6/7/8          18 leerlingen

4.2 De samenstelling van het team
Elk schooljaar worden de lestaken en verdere werkzaamheden verdeeld over de
leerkrachten. Dit gebeurt in overleg. Voor het schooljaar 2010-2011 is dit als volgt verdeeld:

Directeur
Betty Meinema

Groepsleerkrachten
Elly Hartman-Frederiks         groep 0/1/2/3        0/1/2
Ina van Eck-Bakema           groep 0/1/2/3        0/1/2
Nienke de jong             groep 4/5          3/4/5
Kees Schulte              groep 4/5          3/4/5
Sarah van Eck-Grunefeld         groep 6/7/8         6/7/8
Kees Schulte              groep 6/7/8         6/7/8

Betty is op de maandag en op de woensdag in Oldenzijl aanwezig.         Tel. 0595464313
Op de dinsdag en op de donderdag is ze in Kantens aanwezig.           Tel. 0595551788
Op de vrijdag is ze vrij                            Tel. 0625271006
Op de dagen dat Betty niet aanwezig is, is Sarah het aanspreekpunt.

Intern begeleidster
Sarah van Eck-Grunefeld (elke dinsdag)

ICT
Aeilko Muntenga

RT
Aeilko Muntenga (elke dinsdag)

Vakleerkrachten:
Frodo Grob       groep 3/4/5/6/7 en 8 (vrijdagochtend gymnastiek)
            dinsdagochtend MRT (motorische remedial teaching)

De schoonmaakmedewerkster staat onder contract bij I.S.S.
             Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis           11
Weekoverzicht aanwezigheid leerkrachten

        maandag     dinsdag     woensdag     donderdag  vrijdag
groep 0/1/2   Elly       Elly       Elly/Ina     Ina     Ina
groep 3/4/5   Nienke/Kees   Nienke      Nienke      Kees    Kees
groep 6/7/8   Sarah      Kees       Kees       Sarah    Sarah
directeur    Betty               Betty
IB                Sarah
RT                Aeilko
MRT               Frodo
gymnastiek                    Elly/Ina           Frodo/Kees/Sarah

Remedial teaching (RT) gebeurt in de groepen zelf. De RT op de dinsdag is voor leerlingen
die extra begeleiding nodig hebben. Voor de interne begeleiding (IB) is er een middag
beschikbaar. Tijdens de IB uren begeleidt Sarah onder andere de leerkrachten bij het
opstellen van hulpplannen/leerlijnen.

4.3 De schooltijden
In het schooljaar 2009-2010 zijn we gestart met het vijf gelijke dagen model. Dit betekent
elke dag dezelfde begin- en eindtijden voor alle groepen

Groep 0 t/m 8        maandag           8.30 uur – 14.00 uur
               dinsdag           8.30 uur – 14.00 uur
               woensdag          8.30 uur – 14.00 uur
               donderdag          8.30 uur – 14.00 uur
               vrijdag           8.30 uur – 14.00 uur

De ochtendpauze is van 10.00 uur tot 10.15 uur. De middagpauze is voor de onderbouw van
12.00 tot 12.30 uur. Voor de bovenbouw is dit (in verband met de overgangsfase) van 12.12
tot 12.30 uur. Tijdens de pauzes spelen de kinderen buiten onder leiding van de eigen
leerkrachten.

4.4 Vakanties en vrije dagen
Begin schooljaar   maandag 23 augustus 2010
L&E dag       maandag 13 september 2010 (de leerlingen zijn vrij)
Studiedag team    woensdag 20-10-2010 (de leerlingen zijn vrij)
Herfstvakantie    25 t/m 29 oktober (ma t/m vr)
Sinterklaas     vrijdagmiddag 03-12-010 zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie    vrijdagmiddag (vanaf 12.00 uur)17 december t/m 31 december 2010
Voorjaarsvakantie  21 februari t/m 25 februari 2011 (ma t/m vr)
Paasvakantie     22 april t/m 25 april 2011, incl. Goede vrijdag
Meivakantie     02 mei t/m 06 mei 2011 (ma t/m vr)
Hemelvaart      02 juni t/m 03 juni 2011
Teamstudiedag    maandag 09 mei 2011
Pinksteren      13 juni t/m 17 juni 2011 (ma t/m vr)
Zomervakantie    25 juli t/m 04 september 2011

4.5 De medezeggenschapsraad
Op  elke  school  moet   een  medezeggenschapsraad    aanwezig   zijn. De
Medezeggenschapsraad (MR) is een groep mensen die nauw bij de school betrokken is. De
MR wordt gevormd door 2 ouders en 2 leerkrachten. De ouders van de MR worden door de
ouders van de gehele school gekozen. De directeur is adviserend lid. De MR mag zich
bemoeien met alle zaken die de school aangaan. Over veel besluiten die het bevoegd gezag
over de school wil nemen, moet het vooraf de MR om advies of instemming vragen. Over            Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis          12
deze zaken zal de MR dan ook geregeld door het bevoegd gezag worden geïnformeerd. De
MR is niet alleen een afwachtend orgaan. Als de MR dat nodig vindt, kan het ook gebruik
maken van het initiatiefrecht om zaken bij het bevoegd gezag aan te kaarten. Zaken
waarmee de MR zich bezighoudt zijn b.v. formatiebeleid, arbobeleid, schoolwerkplan en
samenwerkingsverbanden, zoals WSNS (Weer Samen Naar School).
De MR heeft een vertegenwoordiger in de gezamenlijke medezeggenschapsraad van het
overkoepelend bestuur (GMR). De volledige reglementen van de MR en de GMR liggen op
school ter inzage. De MR vergadert eens per 6 weken ’s avonds op school. De
vergaderingen zijn openbaar en worden in de hal van de school aangekondigd. Ook de
agenda en de notulen komen daar te hangen. In de ideeënbus kun je vragen, opmerkingen
en boodschappen aan de MR kwijt. Ons bellen of aanspreken op het schoolplein kan
natuurlijk ook. Wij vertegenwoordigen alle ouders en daarom horen we graag wat er bij
iedereen leeft. Ben je nieuwsgierig of het wat voor je is, kom dan eens een avond met ons
mee vergaderen.

Oudergeleding:
Rolf Broer (voorzitter)
Ellen Schoenmakers (secretaris)

Personeelsgeleding:
Ina van Eck
Kees Schulte
Betty Meinema (adviserend lid en penningmeester)

4.6 Leeractiviteiten in de onderbouw
In de onderbouw worden de leeractiviteiten spelenderwijs aangeboden in de vorm van
bewegings- en expressieactiviteiten. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen
zoals de kring, samenwerkingsopdrachten en instructie (in een kleine groep of aan een kind
apart), zorgen we ervoor dat de aandacht van het jonge kind zo goed mogelijk vastgehouden
wordt. Er wordt veel tijd uitgetrokken voor goed spreken en luisteren. Uiteraard wordt er ook
gewerkt met ontwikkelings- en constructiemateriaal; puzzels, lotto’s bouwmateriaal, e.d. De
kinderen leren zelfstandig te werken in keuzehoeken, zoals de poppenhoek, bouwhoek, lees-
en luisterhoek, etc. In groep 3 wordt meer gestructureerd aandacht besteed aan het
voorbereidend lezen, schrijven en rekenen. In groep 3 komt het accent op deze
vaardigheden te liggen. Het ontwikkelen van het zgn. begrijpend lezen is belangrijk. Niet
alleen het vlot en foutloos leren lezen van een tekst is belangrijk, maar zeker ook het
tekstbegrip! Er wordt dagelijks gewerkt aan schrijven, rekenen en wereldoriëntatie. In de
hogere groepen worden de basisvaardigheden uitgebreid. Voor alle groepen geldt dat er op
een daltonmanier gewerkt wordt. Vanaf de eerste dag op school krijgen de kleuters van
groep 1 al te maken met de daltonwerkwijze. De zogenaamde dagkleuren worden
geïntroduceerd.

maandag    = rood
dinsdag    = blauw
woensdag   = geel
donderdag   = groen
vrijdag    = bruin

Door iedere dag van de week een eigen kleur te geven, kan die kleurcode op verschillende
manieren toegepast worden in de organisatie van de groep.
Ook de jongste kleuters krijgen zo inzicht in de dagen van de week, nog voordat ze de
namen kunnen herkennen of lezen. Er wordt gewerkt met een taakbord waarop met
symbolen de verschillende werkzaamheden of taken door het kind zelf worden bijgehouden.
In de hogere groepen wordt er naast het taakbord de dag- en/of weektaak gebruikt.            Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis        13
4.7 De inhoud van het onderwijs
De inhoud van het onderwijs moet beantwoorden aan de kerndoelen, zoals die
omschreven zijn in de wet primair onderwijs. Dat betekent dat er les gegeven wordt in
de vakken:

Rekenen en wiskunde
We maken gebruik van de methode “Pluspunt” in de groepen 3 t/m 8. Voor de groepen 1 en
2 gebruiken we de vernieuwde versie van “Schatkist”. We leren de kinderen praktische
problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een
oplossing komen mag verschillen.

Nederlandse taal
In de kleutergroepen gebruiken we de vernieuwde versie van “Schatkist” en “Ik ben Bas”.
Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan
elkaar door te geven of van elkaar te ontvangen. We besteden aandacht aan het leren
praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop te antwoorden. We leren kinderen om
hun eigen mening onder woorden te brengen. In groep 3 gebruiken we hiervoor de nieuwste
versie van de methode “Veilig leren lezen” en vanaf groep 4 de methode “Alles-in-1” en
“Alles Apart”.

Lezen/begrijpend lezen
In de kleutergroepen kunnen kinderen die dat willen, beginnen te lezen met de methode:
”Leeshoek”.
In groep 3 gaan we verder met de nieuwste methode ”Veilig leren lezen”.
Op vrijdagochtend start de gehele school met tutorlezen. De kinderen (tutors) die AVI-9 of
boven AVI–9 lezen, begeleiden de kinderen van de groepen 3 t/m 6 bij het lezen. De
kinderen van de groepen 0 t/m 2 worden voorgelezen door de oudere kinderen.

Zelfstandig werken/begrijpend lezen
In groep 3 wordt de methode “Humpy Dumpy” gebruikt en vanaf AVI–3 de methode
“Speurneus”. Deze methodes sluiten aan bij het AVI niveau waarop de kinderen lezen en
worden tijdens het zelfstandig werken gebruikt.

We leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen onze kinderen
ook liefde voor boeken bij te brengen. We lezen daarom op school regelmatig voor en de
kinderen houden zelf boekbesprekingen. Eén maal in de week komt de bibliotheekbus,
waaruit kinderen zelf boeken kunnen kiezen. Na de herfstvakantie starten we weer met het
thuisleesproject.

Schrijven
Hiervoor gebruiken we de methode “Pennenstreken”. In de kleutergroepen kunnen de
kinderen al de schrijfbewegingen oefenen, zonder letters te schrijven. In groep 3 worden het
echte letters en woorden. Schrijfonderwijs draagt er toe bij dat leerlingen een duidelijk
leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. In
groep 4 krijgen de leerlingen een “stabilo” van de school. Deze gaat mee t/m groep 8 en mag
dan mee worden genomen. Bij een vernielde “stabilo” dienen de ouders zelf voor een goede
“stabilo” of vulpen te zorgen. Een nieuwe “stabilo” is op school te koop voor € 6,50.
            Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis       14
Leefstijl
Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met “Leefstijl”.
Leefstijl is een methode die niet alleen sociale vaardigheden en de emotionele intelligentie
stimuleert, maar ook de cognitieve intelligentie. “Leefstijl” sluit aan bij de kerndoelen voor
gezond en redzaam gedrag.
De leefstijllessen zijn ervoor bedoeld om:
   Kinderen bewust te maken van hun eigen gedrag;
   Te leren zichzelf en anderen te respecteren;
   Het vermogen te ontwikkelen zich in te leven in anderen;
   Kinderen te leren zich begrijpend op te stellen en verschillen tussen mensen te
     accepteren, onbevooroordeeld door verschillen in achtergrond, ras en cultuur;
   Vaardigheden te ontwikkelen om met elkaar om te gaan, zoals luisteren en ruzies
     oplossen;
   Taalontwikkeling en uitdrukkingsvermogen te stimuleren door gedachten en
     gevoelens onder woorden te brengen, nieuwe begrippen te leren en de woordenschat
     uit te breiden;
   Zelfstandig gedrag aan te moedigen binnen een netwerk van steun (ouders,
     verzorgers, familie, school, vrienden);
   Gezondheidsvaardigheden aan te leren door het aanbieden van gestructureerd
     lesmateriaal en activiteiten over gezond gedrag;

Om ouders/verzorgers zoveel mogelijk te betrekken bij de lessen zijn er verschillende
huiswerkopdrachten die de kinderen samen met hun ouders/verzorgers kunnen doen.

Alles-in-1
Iedereen in Nederland wil graag adaptief en samenhangend onderwijs: ouders, bestuurders,
beleidmakers en wij ook!

We zijn in het schooljaar 2007-2008 in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) met de methode:
“Alles-in-1” gestart. In “Alles-in-1” wordt er bewust naar gestreefd om een grote variatie aan
aansprekende leermiddelen en didactische werkvormen te gebruiken. Door die variatie in het
aanbod kan aangesloten worden bij de verschillende leerstijlen van kinderen. In het
schooljaar 2010-2011 start ook groep 4 met Alles-in-1/Alles Apart.

Wat zijn de kenmerken van “Alles in 1”?
 1. De kinderen leren niet via vakmethoden maar via projecten.
 2. Alle kennisgebieden/zaakvakken, expressievakken, taal/lezen en Engels zijn hierin
    geïntegreerd.
 3. De methode voldoet aan alle kerndoelen.
 4. Alle projecten worden aangeboden in 6 niveaus die met en naast elkaar in één groep
    te gebruiken zijn.
 5. Er wordt veel gebruik gemaakt van onderzoeks- en doe-opdrachten.
 6. Er is een grote variatie aan activiteiten voor hoofd, hart en hand.
 7. Moderne hulpmiddelen als computers worden dagelijks gebruikt en films wekelijks.
 8. De leerkracht is en blijft de regisseur van het onderwijs (vrijheid in gebondenheid)

Wat houdt dit in?
In het schooljaar 2007-2008 hebben we de methode in de groepen 5 t/m 8 ingevoerd. Dit
schooljaar gaan we ook taal en spelling uit de methode invoeren. Voor spelling is er een
aparte leerlijn (“Alles Apart”) opgesteld. Naast “Alles-in-1” en “Alles Apart”, wordt er in de
bovenbouw alleen nog gebruik gemaakt van een andere methode tijdens rekenen, schrijven,
verkeer en de sociaal emotionele ontwikkeling.
Elk project begint met een gezamenlijke activiteit. Daarna werken de kinderen zelfstandig, in
tweetallen, in kleine groepjes of onder leiding van de leerkracht verder.             Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis        15
Elk project wordt afgesloten met een quiz, een toets, een tentoonstelling en/of een
opvoering. De expressielessen leveren de bouwstenen voor deze afsluiting.

Welke projecten?
Dit schooljaar werken we met de volgende 5 projecten:
   Amerika, Australië, Antarctica en de Oceanen - aardrijkskunde
   Voeding – cultuur
   Vervoer en verkeer - techniek
   Milieu en kringloop - natuur
   Moderne geschiedenis - geschiedenis

Welke niveaus zijn er?
Niveau A is voor kinderen die nog wat problemen hebben bij het vlot en goed kunnen lezen
Niveau B ligt gemiddeld op groep 5-niveau;
Niveau C ligt gemiddeld op groep 6-niveau;
Niveau D ligt gemiddeld op groep 7-niveau;
Niveau E ligt gemiddeld op groep 8-niveau;
Niveau F is voor de meer begaafde kinderen die daarboven uit komen.
Elk niveau is met en naast elkaar te gebruiken binnen één groep.
Het zou dus zelfs geen probleem zijn om alle niveaus in één groep te gebruiken.
            Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis      16
Welke afwisseling kent de methode?
   films bekijken en met elkaar bespreken
   werken met een boek en een schrift
   werken met de computer
   zelfstandig werken
   samenwerken met veel interactie
   leren-door-doen
   leren onderzoeken
   eigen werkstukken maken en presenteren
   verantwoordelijkheid dragen als groep en als individu
   opdrachten uitvoeren
   alle expressievormen beoefenen
   samen een opvoering organiseren en daaraan bijdragen
   teksten voordragen, daarnaar luisteren, met elkaar bespreken en begrijpen
   eigen mening vormen
   quiz samenstellen
   toetsen maken, bij de afronding

Door de geïntegreerde opzet wordt voortdurend aan meerdere kerndoelen tegelijk gewerkt.
Dat bevordert het leerrendement en bespaart leertijd. De leertijd die bespaard wordt komt ten
goede aan een werkelijk evenwichtige verdeling van hoofd-, hart- en handactiviteiten.
Alle activiteiten zijn context-rijk. Dat houdt in dat het niet gaat over losse lesjes, maar over
grote thema’s waar intensief op allerlei manieren mee gewerkt wordt.

4.8 ICT
De computer neemt in onze lessen een belangrijke plaats in. We zetten de computer in als
onderdeel van ons onderwijs. Niet erbij, niet ernaast maar geïntegreerd in ons gehele
dagritme. Ook voor de individuele verwerkingsmogelijkheden stelt het ons in staat de
leerlingen op eigen niveau leerstof aan te bieden. De computer wordt op deze manier een
vanzelfsprekend hulpmiddel. Onze school heeft een computernetwerk. In het
middengedeelte en in de groepen staan computers. In het schooljaar 2008-2009 is in groep
6/7/8 een activ-board geplaatst. Ons doel is om in het schooljaar 2010-2011 in groep 3/4/5
een activ-board te plaatsen. De ontwikkeling van ICT hebben we omschreven in een ICT-
beleidsplan.
                    Groep 7 en 8 op schoolkamp
             Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis         17
4.9 Voor-, tussen- en buitenschoolse opvang
De schoolbesturen van de basisscholen in de gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond
hebben besloten om samen met kinderopvang Kids2b de buitenschoolse opvang voor de
leerlingen te organiseren. Dat zal er toe leiden dat de buitenschoolse opvang plaats zal
vinden op locaties buiten de school. Die locaties liggen soms in de buurt van de school;
soms zal gebruik worden gemaakt van gastoudergezinnen.
In oktober 2006 werd de Wet Primair Onderwijs zodanig aangepast, dat alle basisscholen in
Nederland de mogelijkheid moeten bieden voor een dagvullend programma voor kinderen
van 4 tot 13 jaar, van half 8 ’s ochtends tot half 7 ’s avonds: de buitenschoolse opvang.
Per 1 augustus 2007 moeten scholen dat ook echt geregeld hebben. Dat wil niet zeggen dat
de scholen die opvang zelf moeten verzorgen. Ze kunnen daarvoor samenwerking zoeken
met kinderopvangorganisaties, die meestal veel ervaring hebben met buitenschoolse
opvang.
Daarom hebben de besturen van het basisonderwijs in Noord-Groningen samenwerking
gezocht met kinderopvang Kids2b. De afspraken die ze hebben gemaakt zijn vastgelegd in
een convenant.
Het convenant regelt de samenwerking en organisatie van een aanbod voor voorschools en
naschoolse opvang en/of vakantie opvang door Kids2b voor leerlingen van de basisscholen.
De ouders worden door de scholen geïnformeerd hoe de buitenschoolse opvang geregeld is
en worden dan doorverwezen naar Kids2b.
Doel van het basisonderwijs en Kids2b is om de buitenschoolse opvang in de genoemde
gemeenten, zo vorm te geven dat kinderen een leerzame, uitdagende en gezellige
daginvulling wordt geboden. Het basisonderwijs staat garant voor het onderwijsdeel en
Kids2b verzorgt de uren buiten de schooltijd.
Buitenschoolse opvang valt onder de wet Kinderopvang en wordt betaald door de ouders,
waarbij zij een forse tegemoetkoming kunnen aanvragen in de vorm van een
kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.
Plaatselijk zijn andere organisaties dan Kids2B werkzaam. Ook hiermee worden nog
convenanten gesloten, zodat ouders in deze plaatsen kunnen kiezen.
In het schooljaar 2009-2010 is er op school, in het lokaal boven, ook buiten schoolse opvang
gerealiseerd. Dit is een pilot voor één jaar. Voorlopig is de buitenschoolse opvang voor één
middag (de woensdagmiddag). Bij voldoende deelname wordt het aantal middagen
uitgebreid.
            Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis       18
5. De ontwikkelingen van het onderwijs

In het schooljaar 2008-2009 zijn we begonnen met de invoering van een nieuw
leerlingvolgsysteem. In dit systeem slaan we alle methode- en niet methode-gebonden
toetsen op. U kunt voor uw kind(eren) inzage vragen in dit systeem.

Samen met de andere scholen van ons schoolbestuur L&E zijn we een taalpilot gestart. Wij
zijn bezig met het onderdeel lezen en spelling. Het afgelopen schooljaar zijn we gestart met:
“Alles Apart”, de taal/spellingslijn van: “Alles-in-1”. Dit schooljaar gaan we hiermee verder.
Alle leerkrachten hebben het afgelopen schooljaar scholing gevolgd in het kader van de
taalpilot. Ook dit schooljaar volgen we op dit gebied weer scholing. Voor de kleutergroepen
starten we dit schooljaar met een nieuw onderdeel van: “Schatkist”. Dit schooljaar start ook
groep 4 met Alles-in-1/Alles Apart.

In het kader van zelfstandig werken, maken we gebruik van gedragscode kubussen, de
instructietafel en van uitgestelde aandacht. Ook dit schooljaar gaan we hiermee verder. Dit
schooljaar gaan we ons vooral richten op het leren plannen van kinderen. We gaan een
doorgaande leerlijn maken vanaf groep 1 t/m 8. Ook willen we de kinderen meer laten
reflecteren op hun eigen werk.

Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben, maken we hulpplannen. Dit schooljaar gaan
we ons meer richten op groepsplannen. Het afgelopen schooljaar hebben we nieuwe Cito
toetsen voor de groepen 3 en 4 aangeschaft. Dit schooljaar schaffen we nieuwe Cito toetsen
aan voor de groepen 5 en 6. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen gaan we
ons oriënteren op een nieuwe methode.

In groep 6/7/8 werken we met een activ-board. Het is de bedoeling dat we dit schooljaar ook
een activ-board in groep 3/4/5 krijgen. De bijbehorende software wordt dan ook aangeschaft.
Dit schooljaar worden er een aantal “oude” computers op school vervangen voor een
nieuwere versie.

Dit schooljaar willen we u vragen weer mee te werken aan een oudertevredenheidspeiling.
Ook de leerlingen en leerkrachten worden middels een vragenlijst gevraagd, wat ze van een
aantal zaken vinden. U wordt van de uitslag op de hoogte gesteld. Met de bevindingen gaan
we de komende jaren aan de slag. Elk jaar bespreken we in het team en met de MR, de
schoolregels en het pestprotocol. Dit protocol staat beschreven in ons beleidsplan: “Sociale
veiligheid” en ligt voor u op school ter inzage.

Op 8 april 2010 heeft de inspectie onze school bezocht. Zij heeft gekeken naar de kwaliteit
van het onderwijs en heeft nagegaan of de school aan enkele wettelijke vereisten voldoet. Zij
heeft geconstateerd dat de lessen in de meeste gevallen efficiënt en in een prettige
taakgerichte sfeer verlopen. De leraren slagen er voldoende in om leerlingen van duidelijk
instructie te voorzien, waarbij ze regelmatig terugblikken op eerdere lessen en vooruitkijken
naar wat er in de komende les zal gebeuren. Leraren zorgen verder voor voldoende
afstemming van instructie en verwerking door pre-teaching, verlengde instructie, differentiatie
in opdrachten en in sommige gevallen door variatie in huiswerk. Sommige leerlingen kunnen,
als daar aanleiding voor is, sneller door de stof gaan dan hun klasgenoten. In geen van de
lessen heeft de inspectie problemen op het gebied van klassenmanagement gezien. De
leerlingen zijn doorgaans betrokken bij wat er in de les gebeurt en zijn duidelijk gewend om
zelfstandig te werken. De Schutsluis beschikt over voldoende methodegebonden en
methode-onafhankelijke toetsen en instrumenten om zowel de cognitieve als de sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. De gegevens worden
overzichtelijk geadministreerd en regelmatig onderling besproken. De leraren stellen in
overleg met de IB-er hulpplannen op voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben, zowel
op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. Daarbij is de school ook alert op leerlingen die


             Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis        19
beter presteren dan hun klasgenoten en op grond daarvan specifieke aandacht nodig
hebben. Leraren geven zorgleerlingen zelf extra hulp en hebben daarvoor tijd ingeroosterd in
het dagplanningen. Een klein deel krijgt pre-teaching buiten de groep door de IB-er. De
inspectie was minder goed te spreken over de opbrengsten (de Cito-toetsen) en over de
individuele leerlijnen. Hier gaan we het komend schooljaar aan werken. Ook moeten er een
aantal aanpassingen komen in de schoolgids. In deze schoolgids worden de
eindopbrengsten van groep 8 al wel genoemd. Het volledige inspectierapport ligt op school
ter inzage.

5.1 De resultaten van het onderwijs.
In het schooljaar 2009-2010 hebben zeven leerlingen meegedaan met de Cito eindtoets. De
scores waren 550, 534, 535, 527, 525, 529 en 539. Dat is een gemiddelde van 534,1. Het
landelijk gemiddelde is 535. Twee leerlingen gaan naar het HHC te Warrfum, één leerling
gaat naar de boerderijschool te Zijldijk, één leerling gaat naar het HHC te Uithuizen, één
leerling gaat naar het Noorderpoortcollege te Appingedam, één leerling gaat naar de Vrije
school te Groningen en één leerling gaat naar het Maartenscollege te Haren.
              Groep 1 en 2 in het openluchtmuseum in Warffum
            Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis       20
                   6. Diversen A t/m Z

Adreswijziging
Ander adres? Nieuw telefoonnummer? Andere huisarts? We vinden het belangrijk dat u de
school even op de hoogte stelt van belangrijke wijzigingen.

Afscheid groep 8
De leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan, nemen afscheid met een feestelijke
avond. In aanwezigheid van ouders, leerkrachten en andere belangstellenden worden de
leerlingen de school “uitgeschud”.

Afspraken en regels
   Om 8.00 uur zijn er leerkrachten aanwezig om lessen voor te bereiden;
   Om 8.15 uur is er een pleinwacht op het schoolplein aanwezig;
   Om 8.25 wordt er door een leerling gebeld, zodat we om 8.30 uur met de lessen
   kunnen beginnen;
   Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan.
   De school hanteert voor alle kinderen, de volgende regels:
   Voor groot en klein zullen we aardig zijn
   De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet!
   We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
   In het schooljaar 2004/2005 is er in samenwerking met het team, kinderraad (KR) en
   OR een vierde schoolpleinregel bijgekomen.
   Wees aardig tegen elkaar, lukt dat even niet: “Laat elkaar met rust”.

Bereikbaarheid
We willen graag zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor u, maar tijdens de lesuren zijn de
leerkrachten in de klassen met uw kind(eren) aan het werk en kan de telefoon niet altijd door
hen beantwoord worden. Voor een korte vraag of mededeling kunt u de leerkrachten voor of
na schooltijd benaderen. Voor een gesprek wordt u verzocht een afspraak met de leerkracht
te maken (Graag alleen in zeer dringende gevallen de leerkrachten op hun privé-nummer
bellen)

Documentatiecentrum
Het zelfstandig kunnen hanteren van informatiebronnen is binnen ons onderwijs erg
belangrijk. We hebben dan ook een documentatiecentrum. Deze vervult een rol bij het
voorbereiden van spreekbeurten en het maken van werkstukken.

Excursies
Elk jaar plannen we educatieve ontmoetingen buiten de schoolmuren. In de nieuwsbrieven
leest u meer over de data en bestemmingen.

Gevonden voorwerpen
Er blijft regelmatig kleding op school liggen, zoals regenjassen, truien, sportkleding en
skeelers. Alleen gemerkte kleding is dan snel aan een leerling terug te geven. De overige
gevonden kledingstukken worden een tijd bewaard. Aan het eind van het schooljaar worden
de niet opgehaalde kledingstukken aan een goed doel gegeven.

Godsdienst/HVO (humanistische vormingsonderwijs)
Op onze school verzorgen de leerkrachten zelf het kennisgebied, geestelijke stromingen. Dit
gebeurt tijdens de kringgesprekken, de zaakvakken en tijdens de leefstijllessen. Op dit
moment worden er geen lessen gegeven door vertegenwoordigers van de godsdienstige en
levensbeschouwelijke organisaties. Het komend schooljaar gaan we opnieuw op zoek, mits
er voldoende aanmeldingen zijn. Leerlingen zijn niet verplicht om godsdienst of HVO te
volgen.


            Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis        21
Gymnastiek
Onze school beschikt helaas niet over een gymzaal. Voor de gymlessen gaan de leerlingen
van de groepen 3 t/m 8 naar de Scherphornhal in Uithuizermeeden. De groepen 0, 1 en 2
gaan naar “de Onnema“ in Zandeweer. In verband met de afstand gaan alle groepen in
combinatie één keer per week, ze krijgen dan een “dubbele” gymnastiekles. Het vervoer
wordt geregeld d.m.v. taxibusjes van de U.V.O.
Ook gymnastieken we op het schoolplein. De school heeft hiervoor materiaal.
De groepen 3 t/m 8 gaan op vrijdagochtend gymnastieken. De groepen krijgen les van de
vakleerkracht Frodo Grob en van de eigen leerkrachten. De groepen 0, 1 en 2 gaan op
woensdagochtend en krijgen les van Elly Hartman, of Ina van Eck. We adviseren de
kinderen in een korte broek/turnbroek, een t-shirt en gymschoenen, met elastiek of
klittenband, te gymnastieken. Wilt u erop letten dat de kinderen geen kwetsende teksten op
hun t-shirts hebben staan?
Door de kinderen van de groepen 3 t/m 8 wordt na de gymles gedoucht. Wilt u uw kind ook
een handdoek meegeven?
Soms kunnen leerlingen niet meedoen aan de gymnastiekles. Meldt u dit dan aan de
leerkracht. Door de kinderen uit de groepen 3 t / m 8 wordt na de gymles gedoucht. Wilt u uw
kind daarom een handdoek meegeven?

Hulpplan
Wanneer een leerling het op een bepaald onderdeel moeilijk heeft, dan stelt de leerkracht in
overleg met de IB-er een hulpplan op. Dit hulpplan wordt met u besproken, waarna u het
hulpplan ondertekend. Het hulpplan wordt na 10 weken met u geëvalueerd. Het hulpplan
wordt door de leerkracht in de groep uitgevoerd. Is er sprake van een meervoudige
problematiek dan wordt het hulpplan niet alleen door de leerkracht in de groep uitgevoerd,
maar ook buiten de groep door de RT-er.

Hoofdluiscontrole
Na elke vakantie vindt er op school een hoofdluiscontrole plaats. Dit wordt georganiseerd
door onze LOT-ouders. Wanneer hoofdluis wordt aangetroffen nemen we contact met u op
over de aanpak van de hoofdluis. Om de hoofdluis goed te kunnen bestrijden heeft elk kind
een luizencape, waarin hij / zij de jas in kan doen.

Informatieavond
Elk schooljaar ziet er weer anders uit en daarom is het mogelijk om in het begin van het
schooljaar tijdens de informatieavond materialen en methoden te bekijken waarmee uw zoon
of dochter gaat werken. De leerkrachten geven een toelichting en kunnen eventuele vragen
van ouders beantwoorden. De data voor deze informatieavonden staan in de
activiteitenkalender.

Ingang
De school heeft twee ingangen. De rechter ingang is voor groepen 3/4/5. De linker ingang is
voor de groepen 1/2 en 6/7/8. Vanaf 8.15 uur mogen de kleuters naar hun groep worden
gebracht. Wilt u uw kind eerder brengen dan is dat in overleg ook mogelijk. Neemt u dan
even contact op met de leerkracht.

Interne Begeleidster (IB-er)
De Interne Begeleidster is verantwoordelijk voor onze uitgebreide leerlingenzorg. Zij bewaakt
de begeleidingsafspraken, heeft overleg met instanties, beheert de leerlingendossiers en
geeft leiding aan de verdere uitbouw van ons leerlingvolgsysteem. Daarnaast zijn er
belangrijke taken op het gebied van onderwijskundige ontwikkelingen rondom zorgleerlingen
en het bijhouden en vernieuwen van de orthotheek.
De Interne Begeleidster, is dit jaar Sarah van Eck, u kunt haar elke dinsdag vinden in de
IB/RT ruimte.


            Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis        22
Inzet en vervanging
Niet alle leerkrachten bij ons op school werken 5 dagen per week. Verschillende groepen
hebben twee leerkrachten. Ook bij ons komt het voor dat er leerkrachten afwezig zijn. Soms
door ziekte, soms door scholing of ADV. Bij ADV-verlof is er voor vervanging gezorgd.
Bij ziekte worden allereerst de eigen vervangers benaderd. Lukt dit niet, dan worden er
vervang(st)ers gebeld. Het is echter moeilijk om vervanging te krijgen.
Er wordt door ons nooit op de eerste dag van de vervangingsproblematiek vrij gegeven. Dit
omdat dan de ouders niet in de gelegenheid zijn geweest om een adequate oplossing te
vinden. Ouders worden tenminste de dag van te voren op de hoogte gebracht van het vrijaf
geven. Wanneer er uiteindelijk vrij moet worden geven geldt dit in principe voor één dag.

Jeugdbladen
Via de school kunnen kinderen abonnementen nemen op diverse jeugdbladen. Ze krijgen
hiervoor jaarlijks informatiemateriaal mee. De betaling hiervoor wordt via een acceptgiro of
een machtiging geregeld. De verspreiding gebeurt dan door de school.

Kleuters
Elk kind die voor het eerst in de kleutergroep komt, krijgt een boekje mee waarin een aantal
zaken, die speciaal voor de kleutergroep gelden, staan beschreven.

Kinderboekenweek
Omdat lezen zeer belangrijk is in de ontwikkeling van kinderen, staan we ieder jaar
ruimschoots stil bij de Kinderboekenweek. We vullen deze periode met allerlei activiteiten die
aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek.

Kijkochtenden
Twee keer per jaar kunt u zich opgeven om bij groep 1/2 een les bij te wonen. De data staan
in de activiteitenkalender. Graag opgeven bij Elly Hartman.

Kinderraad
Sinds maart 2002 hebben we een kinderraad (KR) op school.
Het doel van de kinderraad is:
    de belangen van de kinderen m.b.t. de diverse schoolactiviteiten/plannen te
     behartigen
    eigen meningen en groepsmeningen stimuleren en daardoor ontwikkelen
    te leren overleggen en democratisch te werken
    de kinderen inspraak te geven in de organisatie van de school
    het leren vergaderen, bespreken in de eigen groep, onderhandelen en notuleren
Uit de groepen 5 t/m 8 neemt één kind plaats in de kinderraad. Deze bestaat dus uit vier
leerlingen. De KR-leden worden, nadat zij zich kandidaat hebben gesteld, door hun groep
(anoniem) gekozen voor de duur van één schooljaar. Aan het begin van elk nieuw schooljaar
worden er nieuwe verkiezingen gehouden. De zittende KR-leden moeten dan aftreden en
zijn dat jaar niet herkiesbaar. Dit om andere kinderen uit de groep ook een kans te geven. De
groepen 1 t/m 4 zullen regelmatig bezocht worden door KR-leden. De KR vergadert zes keer
per jaar. Er worden notulen gemaakt zodat iedereen weet wat er is besproken. Deze notulen
worden op het prikbord in de hal gehangen. De kinderen krijgen zo snel mogelijk na de
vergadering de gelegenheid om in de klas te vertellen wat er is besproken. Ook komt er
regelmatig een stukje in de Nieuwsbrief. Juf Ina begeleidt dit jaar de kinderraad Zij stimuleert
en motiveert de leerlingen om een eigen mening te vormen. Zij begeleidt en ontwikkelt het
groepsproces. De kinderraad is een middel om kinderen meer te laten participeren bij de
activiteiten op school. Ook is het een middel om te leren luisteren naar elkaar en te leren
respect te hebben voor elkaars mening. Het sluit daarom prachtig aan bij de Dalton-
principes.
             Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis         23
                       Klassenpresentatie
                       Eén keer per jaar geven de kinderen van de groepen 1 t
                       / m 3 een klassenpresentatie.
                       De kinderen van de groepen 4 t/ m 8 doen hun
                       presentatie na afsluiting van een project van “Alles in
                       1”. Natuurlijk wordt u hierover tijdig geïnformeerd.
  Optreden tijdens het midzomerfeestLeerlingbesprekingen
Eenmaal in de zes weken heeft de interne begeleider (IB-er) met elke leerkracht een
leerlingbespreking. Tijdens deze bespreking worden alle leerlingen van de groep besproken.
Alle aspecten, zowel cognitief als sociaal-emotioneel komen hierbij aan bod. De
zorgleerlingen komen uitgebreid aan bod. Ook wordt de groep als geheel bekeken. Vanuit
deze leerlingbespreking wordt zo nodig actie ondernomen en na zes weken volgt een nieuwe
bespreking en wordt gekeken naar de resultaten en kunnen er eventueel nieuwe sancties
worden ondernomen. Ook heeft de IB-er regelmatig overleg met de directeur over allerlei
zaken rondom de leerlingenzorg binnen onze school.

Leesouders
Op onze school lezen de leerlingen zo veel mogelijk op eigen niveau. Om het lezen zo veel
mogelijk te oefenen hebben we de hulp nodig van leesouders. Deze ouders lezen een half
uur met een kind uit groep 3 en/of groep 4, en enkele kinderen uit de groepen 5 en 6.

Logopedie
De kinderen worden door een logopediste gescreend. Dit vindt plaats in de onderbouw.
Mocht het noodzakelijk zijn om op dit gebied actie te ondernemen dan wordt u hiervan op de
hoogte gebracht, waarna u zelf actie kunt ondernemen.

Lege batterijen, cartridges en mobiele telefoons
Uw lege batterijen, cartridges en mobiele telefoons kunt u kwijt in de speciale inzameldozen
in de hal. Via een puntensysteem voor elke ingeleverde kilo kunnen we sparen voor
speelgoed.

Nieuwsbrief
Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van allerlei actuele informatie die voor u
van belang is. De nieuwsbrief verschijnt één keer per drie weken. Deze wordt op de
woensdag, naar degenen die dat hebben aangegeven, gemaild. Op de donderdag worden
ze in de papieren vorm aan uw kind meegegeven. Door de nummering van de nieuwsbrieven
kunt u controleren of u alle nieuwsbrieven ontvangen heeft. Regelmatig staan er
                Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis        24
veranderingen of belangrijke gebeurtenissen in vermeld. Het is dus belangrijk om de
nieuwsbrieven goed te lezen.

Noodnummers
In geval van calamiteiten (ziekte, problemen,opgelopen blessures, etc) is het noodzakelijk
dat we u als ouders snel kunnen bereiken. U heeft middels het inschrijvingsformulier
nummers doorgegeven. Mochten deze nummers tussentijds wijzigen geef dit dan a.u.b.
door.

Middengedeelte
Onze school beschikt over een mooi middengedeelte waar alle lokalen op uitkomen. Dit
middengedeelte wordt door alle groepen gebruikt tijdens het zelfstandig werken. Het
middengedeelte wordt ook gebruikt voor onze verschillende feestelijke activiteiten. De
meubels zijn verplaatsbaar. De boom en de klok zijn door ouders gemaakt. In het
middengedeelte hangt in de vier hoeken een kunstwerk, gemaakt door Martha Röling.

Midzomerfeest
Vrijdag 8-07-2011 vieren we dat we de langste dag alweer hebben gehad. ’s Ochtends zijn
de kinderen in workshops bezig. Elk jaar staat een ander thema centraal. ’s Middags zijn de
kinderen vrij om ouders en leerkrachten in de gelegenheid te stellen om alles klaar te zetten.
Om 17.30 uur verwachten we alle kinderen en ouders weer op school om samen het
midzomerfeest te vieren. Dit doen we door te kijken naar wat de kinderen ‘s ochtends in de
workshops hebben gedaan en daarna gezamenlijk te eten van de gerechten die u als ouders
hebt klaargemaakt. We besluiten de avond met een kinderdisco, georganiseerd door de
kinderraad.
            Workshop met kurk een dorp bouwen, tijdens het midzomerfeest


MRT (Motorische Remedial Teaching)
Ook het komend schooljaar wordt er MRT op dinsdagochtend gegeven. Mocht er zorg zijn
over motorische vaardigheden bij een leerling, dan wordt er door de leerkracht in overleg met
de IB-er en de MRT-er een hulpplan opgesteld. Het hulpplan wordt buiten de groep
uitgevoerd door onze MRT-er Frodo Grob. Hij is onze vakleerkracht gymnastiek.

Ochtendpauze
De ochtendpauze is van 10.00 tot 10.15 uur, er is dan voor de kinderen gelegenheid om iets
te eten of te drinken. Veel kinderen vinden het prettig als ze een beker melk of vruchtensap
mee naar school krijgen. Een lekkere banaan, appel of ander fruit gaat er ook altijd prima in.
             Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis        25
Orthotheek
Onze school beschikt over een zeer uitgebreide orthotheek met vele specifieke toetsen om
problemen te achterhalen en in kaart te brengen. Hier staan de materialen en methoden om
kinderen individuele ondersteuning te kunnen bieden. De IB-er beheert de orthotheek en
geeft ondersteuning aan de leerkrachten bij het zoeken naar specifieke materialen.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld door de OR. Deze bijdrage wordt door de OR
gebruikt ter ondersteuning van de “leuke“ activiteiten op school. Activiteiten die niet of
nauwelijks uit het reguliere schoolbudget te financieren zijn. De ouderbijdrage wordt geïnd
door de penningmeester van de OR. Deze verantwoordt zijn uitgaven tijdens de jaarlijkse
ouderavond. De vrijwillige ouderbijdrage maakt o.a. de volgende activiteiten mogelijk:
   de sinterklaasviering
   het midwinterfeest / Santa Lucia
   het midzomerfeest
   de sportdag
   aanschaf van extra materialen
   aankleding schoolgebouw
   aankleding schoolplein
   onkosten voor de ouderavond

De jaarlijkse ouderbijdragen zijn als volgt samengesteld:
Per gezin een basisbedrag van € 18,50. Daarbovenop komt een bedrag van € 4,50 per kind,
dit echter met een maximum van € 32,00 per gezin.
Voor kinderen in de onderbouw (de groepen 1, 2, 3 en 4) vragen wij een toeslag van € 3,50
per kind i.v.m. de extra kosten van het sinterklaasfeest.
Dit bedrag wordt door de penningmeester van de OR aan het begin van het schooljaar geïnd
Bankrekening: 363724958 o.v.v. OR OBS de Schutsluis.
.
Ouderhulp
Ouderhulp is op elke school onmisbaar. Bij vele activiteiten (Santa Lucia feest, midzomer,
klusjes, tuin, documentatiecentrum, etc) hopen we daarom een beroep te mogen doen op uw
medewerking. Lijkt het u leuk om bij een of meerdere activiteiten te helpen geef dat dan door
aan het team of aan de OR.

Ouderraad (OR)
De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders, een ouder uit de MR, een leerkracht en de
directeur. De OR heeft als doel de relatie tussen de ouders en de school te bevorderen. Ze
denken mee, organiseren activiteiten op school en verrichten hand- en spandiensten voor
het team. Het dagelijks bestuur van de OR komt 2 maal per bij elkaar. De andere
vergaderingen ( over de feesten zoals sinterklaas, kerst enz) vinden meestal overdag plaats.
Tijdens de vergaderingen van de OR worden verschillende zaken besproken, zoals:
   het beheer van de ouderbijdrage (DB)
   de organisatie van de verschillende feesten

De vergaderingen van de OR zijn openbaar en alle ouders die ideeën of wensen hebben zijn
dan ook van harte welkom.

Ouders
Het is in het belang van het kind dat de ouders en school goed contact hebben. Ook hierin
gaan wij uit van het dalton-kernbegrip: respect. Wij streven een open verstandhouding na.

Wat kunt u van ons verwachten?
Wij zullen u nauwgezet op de hoogte houden van de ontwikkelingen van uw kind. Dit betreft
zowel leervorderingen en/of belemmeringen als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij


            Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis        26
zullen er te allen tijden naar streven een schoolklimaat te creëren waarin uw kind zich veilig
voelt en zich optimaal kan ontplooien.

Wat verwachten wij van u?
Het bovenstaande kunnen wij niet alleen. Wij verwachten van u betrokkenheid bij de school
en de daltonprincipes en dat u zich in en rond de school daaraan tracht te houden.

Oudertevredenheidspeiling
Regelmatig houden we oudertevredenheidspeilingen. De uitkomsten hiervan worden u
middels een aparte bijlage bij de Nieuwsbrief mede gedeeld. Uw aanbevelingen en
opmerkingen worden in het team en met de MR besproken. De actiepunten komen in de
diverse beleidsplannen terug. Onze laatste oudertevredenheidspeiling was op het eind van
het schooljaar 2008-2009. Deze oudertevredenheidspeiling ligt voor u op school ter inzage.

Oud papier
Zes keer per jaar zamelen we oud papier in. De oud papier container wordt ’s maandags
gebracht en op vrijdag weer opgehaald (dit kan al zeer vroeg op vrijdagochtend gebeuren).
De opbrengsten zijn niet hoog, maar we kunnen er toch wat extra materialen van
aanschaffen. De data staan in de activiteitenkalender.

Overblijven
De kinderen eten hun middageten, samen met de leerkracht in hun eigen klas.
Daarna gaan ze onder begeleiding van 2 leerkrachten allemaal lekker buiten spelen.
De kosten voor het overblijven bedragen voor alle leerlingen:
€ 0,20 per dag = € 1,00 per week.
De overblijfkosten kunnen worden overgemaakt op de schoolrekening:
nr. 136027415 t.n.v. OBS de Schutsluis.
U krijgt een rekening aan het begin van het schooljaar.

Persoonlijk gesprek
Voor een persoonlijk gesprek met de leerkracht kunt u na schooltijd even langskomen. Door
de vele verplichtingen en vergaderingen van de leerkrachten is het verstandig vooraf een
afspraak te maken. We verzoeken u om de leerkrachten uitsluitend in geval van calamiteiten
op hun privé-nummer te benaderen.

Pleinwacht
Tien minuten voor schooltijd is er toezicht op het schoolplein en in de pauzes is er ook
toezicht op het plein. De leerkrachten zijn hiervoor verantwoordelijk. Er wordt aan het begin
van het schooljaar een pleinrooster gemaakt waarop te zien is welke leerkrachten pleinwacht
hebben.

Prikbord
In de hal hangen twee borden waarop allerlei informatie komt te hangen. U kunt hier ook zelf
informatie ophangen over gevonden of verloren voorwerpen, te koop aangeboden of
gevraagde spulletjes, etc.

Rapporten
We willen u goed informeren over de leervorderingen van uw zoon of dochter. Voor de
groepen 1 en 2 zijn er drie maal per jaar besprekingen met de ouders naar aanleiding van de
peilpunten uit het persoonlijk ontwikkelingsboekje. Aan het eind van groep 2 is er tevens een
rapportbespreking. Voor de groepen 3 t/m 7 zijn er drie maal per jaar oudergesprekken.
Twee keer is dit n.a.v. van het rapport en tevens kunt u tegen de herfstvakantie intekenen
voor een oudergesprek. De kinderen krijgen 2 keer per jaar een rapport mee naar huis De
rapporten dienen door u ondertekend te worden. Voor groep 8 zijn er diverse extra
contactmomenten in de loop van het schooljaar in verband met de vervolgschool keuze.


             Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis        27
Remedial teacher (RT-er)
Naast de IB-er hebben we ook een RT-er op school. De taak van een RT-er wordt vaak
verward met die van een IB-er. Nadat er door de leerkracht in samenwerking met de IB-er
een hulpplan is opgesteld, voert de RT-er het hulpplan uit. De RT-er heeft dus een
uitvoerende taak.
Onze RT-er is dit schooljaar is Aeilko Muntinga.

Santa Lucia
In de week voorafgaand aan de kerstvakantie besteden we niet alleen aandacht aan de
christelijke feestdagen, maar ook aan het midwinterfeest. We doen dit door ’s ochtends
bezig te zijn met lezen, taal, schrijven en rekenen in een kersttintje en op maandag en
dinsdagmiddag door het geven van workshops. Vaak nodigen we hierbij een kunstenaar uit,
om ons bij de workshops te begeleiden. De donderdag staat in het teken van kokkerellen.
Elke groep maakt iets klaar om op vrijdagochtend aan de ouders te presenteren. Op
vrijdagochtend beginnen we vroeg met de viering van Santa Lucia in het kerkje naast de
school. Het feest begint vroeg omdat we vieren dat de dagen weer langer gaan worden.
Santa Lucia brengt het licht weer terug, bijgestaan door haar zusjes. Kaboutertjes helpen
mee door het huis op orde te maken en de peperkoekmannetjes en vrouwtjes zijn al vroeg
op weg gegaan naar de markt.
Na de viering bieden de kinderen de ouders een zelfgemaakte maaltijd aan in de school.
                     Het midwinterfeest


Scholing van leerkrachten
Om de ontwikkelingen binnen het onderwijs goed te kunnen volgen, nemen zowel individuele
leerkrachten als het volledige team deel aan her- en bijscholingscursussen.

Schoolkrant
De schoolkrant verschijnt twee keer per jaar. Het is een krant van en voor de leerlingen en
hun ouders. In de redactie zitten leerlingen, ouders en een leerkracht. Lijkt u het leuk om
hieraan mee te werken geef dit dan door aan Ina van Eck.

Schoolreis en schoolkamp
Voor de schoolreis en het schoolkamp worden u extra kosten in rekening gebracht. De
kosten voor de schoolreis van de groepen 1 t/m 5 bedragen 20,00 euro per leerling. De
kosten voor het schoolkamp voor de groepen 6, 7 en 8 bedragen 60,00 euro per leerling. U
krijgt hiervoor een factuur. Mocht uw kind om dringende redenen niet mee kunnen, dan kan
het op school een alternatief programma volgen. Het nummer is: 136027423 t.n.v
daltonschool de Schutsluis te Oldenzijl.
            Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis       28
             De groepen 1 t/m 4 op schoolreis naar dierenpark EmmenSchoolschoonmaak
Om de school nog beter schoon te maken heeft de OR een schoonmaakploegje in het leven
geroepen. Verder worden alle spelletjes in alle groepen, één keer per jaar grondig
schoongemaakt. Van alle ouders verwachten we dat ze hieraan meewerken. Kunt u niet op
donderdag 14-07-2011 dan kunt u ook spulletjes/spelletjes meenemen om thuis schoon te
maken.

Schoolverzuim
Elke leerling die zonder geldige reden te laat is, noteren we in ons leerlingvolgsysteem.
Leerlingen die regelmatig te laat komen of bij luxeverzuim rond de vakantie melden we aan,
bij de leerplichtambtenaar, evenals elke spijbelende leerling die zonder geldige reden 16 uur
verzuimt binnen 4 aaneengesloten weken. Bij zorgwekkend ziekteverzuim nemen we contact
op met de schoolarts. Voor vragen kunt u ook terecht op: www.aanvalopschooluitval.nl.

Sinterklaas
Ieder jaar brengt Sinterklaas een bezoek aan de Schutsluis. Vooral voor de jongere kinderen
is dit een spannende dag. Alle groepen vieren dit jaar het Sinterklaasfeest in hun eigen
groep, nadat we de Sint in het middengedeelte gezamenlijk hebben toegezongen. De
onderbouwgroepen krijgen een cadeautje, de bovenbouwgroepen geven elkaar een surprise
met een gedicht.

Sociale Veiligheid
Sinds 01-12-2006 beoordeelt de inspectie hoe in het primair onderwijs de sociale veiligheid
gewaarborgd wordt: Stelt een school zich actief op de hoogte van de veiligheidsbeleving en
van incidenten? Probeert de school incidenten te voorkomen en adequaat af te handelen?
            Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis        29
We hebben op een school een beleidsplan “Sociale Veiligheid”. Eén van de onderdelen van
dit plan is het pestprotocol. Dit protocol wordt besproken en ondertekend door: MR, OR, het
team en de directie. Het gehele beleidsplan is voor alle ouders in te zien.

Sportdagen
Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er ook dit schooljaar een sportdag georganiseerd. Voor de
onderbouwgroepen 3, 4, 5 in dat op donderdag 14 april. Voor de groepen 6, 7, 8 is dat op
dinsdag 21 juni. De groepen 1 en 2 hebben op deze dag een spelletjescircuit op het
schoolplein.

Stoetbomen
Op de eerste schooldag krijgen de jongste kinderen een stoetboom. Kinderen die iets later
instromen krijgen een stoetboom waarneer ze 4 jaar zijn geworden
De stoetboom is een oude traditie in het noorden van Nederland. Vroeger waren er
stoetbomen in verschillende prijsklassen. De arme kinderen kregen een stoetboom met
minder broodjes en snoepjes dan de rijkere kinderen. Volgens het verhaal groeide de
stoetboom op de zolder van de bovenmeester.
We vinden het leuk om op de Schutsluis deze oude Groningse traditie voort te zetten.

Studenten
Elk jaar vinden er studenten van de PABO een stageplaats bij ons op school. We streven er
naar dat per groep er slechts één stagiair(e) of Lio-er (Leerkracht in opleiding) wordt
geplaatst. De lessen die de stagiair(e) geeft vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de
groepsleerkracht. De Lio-ers zijn vierdejaarsstudenten die een half jaar lang een groep
zelfstandig kunnen draaien. Vaak gaat het om drie dagen in de week. Regelmatig vindt er
overleg plaats met de stagebegeleider van de PABO.

Telefoonketting
Om alle ouders snel te kunnen bereiken bij calamiteiten hebben we een telefoonketting
ingesteld. Deze ketting werkt als volgt:
De leerkracht belt de bovenste twee namen, elke ouder belt daarop de twee namen onder
zijn naam. Bij geen gehoor graag de naam daaronder bellen zodat niet een aantal ouders
geen bericht krijgt. Bij geen gehoor dit ook even terugkoppelen naar de leerkracht. Beluister
bij b.v. ijzel ook radio Noord.
Bij een officieel weeralarm geven we de kinderen op verzoek van de ouders vrij. Buiten het
weeralarm dus niet.

Tuin
Naast de school ligt de schooltuin. Voor de onderbouw is het een ontdektuin, met een
appelboom, een vijvertje en verschillende struiken waar besjes aan groeien waar je van kunt
eten. Voor de bovenbouw is het ook een tuin waarin je kunt werken.

Verjaardagen
Een verjaardag is natuurlijk een feestdag. Er wordt gezongen, getrakteerd en een rondje
langs de leerkrachten gemaakt. Graag willen we u op de mogelijkheid wijzen gezond te
trakteren.

Voetbalveld
Onze school beschikt over een klein voetbalveldje op het schoolplein en over een groter
voetbalveld naast de school. Bij “goed” weer kunnen de kinderen op het gras voetballen, bij
“slecht” weer op het schoolplein.

Website
U kunt onze website bezoeken op www.deschutsluis.nl om op de hoogte te blijven van alle
ontwikkelingen op school. De site is gevuld met foto’s van de groepen, bijzondere


            Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis        30
gebeurtenissen en verdere informatie. Er zijn ouders die liever niet willen dat er een foto van
hun kind(eren) op de website komt te staan of dat er een naam van hun kind vermeld wordt.
Dit kunt u doorgeven aan de ICT-er Aeilco Muntinga.

Weektaken
Na het maken van de opdrachten op de weektaak, krijgt uw kind deze mee naar huis. U kunt
zo goed de ontwikkeling van uw kind volgen. De onderbouw krijgt hun weektaak voor elke
vakantie mee naar huis.

Ziekte
Bij ziekte van uw zoon of dochter willen we graag dat u dit voor schooltijd doorgeeft.
Wanneer er geen afmelding is ontvangen, nemen we voor alle zekerheid contact met u op.
Bij ziekte van een leerkracht zorgen we voor een invalleerkracht. We proberen geen klassen
naar huis te sturen en dat is tot nu toe altijd gelukt.
               Groep 7/8 heeft net het EHBO diploma gehaald!!
             Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis        31
11. Activiteitenkalender
 augustus
 maandag     23 augustus     start schooljaar
 maandag     23 augustus     t/m vrijdag 27 augustus, oud papier
 zondag     29 augustus     muzikale kerkenfietsroute
 september
 maandag     06 september    voorlichtingsavond groep 0/1/2/3.
 dinsdag     07 september    schoolkamp, groep 6 t/m 8
 vrijdag     10 september    schoolkamp terug
 zaterdag    11 september    open monumentendag
 zondag     12 september    openmonumentendag
 maandag     13 september    studiedag L&E, alle leerlingen zijn vrij.
 dinsdag     14 september    voorlichtingsavond groep 4 en 5
 woensdag    15 september    nieuwsbrief 1
 donderdag    16 september    MR vergadering om 20.00 uur
 zaterdag    18 september    eemsmondloop
 maandag     20 september    voorlichtingsavond groep 6 t/m 8
 dinsdag     28 september    Meester Aeilko viert zijn verjaardag
 oktober
 woensdag    06 oktober     t/m zaterdag 17 oktober Kinderboekenweek
 woensdag    06 oktober     nieuwsbrief 2
 donderdag    14 oktober     algemene ouderavond
 maandag     18 oktober     t/m vrijdag 22 oktober oud papier
 maandag     18 oktober     gesprekken vorderingen leerlingen
 dinsdag     19 oktober     gesprekken vorderingen leerlingen
 woensdag    20 oktober     studiedag leerkrachten, de leerlingen zijn vrij.
 donderdag    21 oktober     klassenpresentatie groep 0 t/m 3
 vrijdag     22 oktober     weektaken onderbouw mee.
 zaterdag    23 oktober     t/m zondag 31 oktober herfstvakantie
 november
 maandag     01 november    weer naar school
 maandag     01 november    juf Nienke viert haar verjaardag
 woensdag    03 november    juf Ina viert haar verjaardag
 woensdag    03 november    nieuwsbrief 3
 donderdag    11 november    Sint Maarten
 maandag     15 november    MR vergadering
 donderdag    18 november    kijkmiddag groep 0/1/2.
 woensdag    24 november    nieuwsbrief 4
 december
 vrijdag     03 december    viering Sinterklaas, alle leerlingen ’s middags vrij
 maandag     13 december    t/m vrijdag 17 december oud papier
 maandag     13 december    t/m vrijdag 17 december Santa Lucia week
 woensdag    15 december    nieuwsbrief 5
 vrijdag     17 december    viering Santa Lucia, alle leerlingen ’s middags vrij
 zaterdag    18 december    t/m zondag 2 januari kerstvakantie
 januari
 maandag     03 januari     weer naar school
 woensdag    19 januari     het nationale voorleesontbijt
 woensdag    19 januari     nieuwsbrief 6
 donderdag    20 januari     MR vergadering 20.00 uur
 donderdag    27 januari     lijnbaltoernooi
 vrijdag     28 januari     schoolkrant 1
 februari


            Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis         38
 dinsdag     01 februari    t/m donderdag 3 februari Cito eindtoets groep 8
 woensdag     09 februari    nieuwsbrief 7
 vrijdag     18 februari    rapporten mee
 zaterdag     19 februari    t/m zondag 27 februari voorjaarsvakantie
 maandag     28 februari    t/m vrijdag 04 maart oud papier
 maandag     28 februari    weer naar school
 maandag     28 februari    rapportgesprekken
 maart
 dinsdag     02 maart     rapportgesprekken
 woensdag     10 maart     nieuwsbrief 8
 woensdag     16 maart     MR vergadering 20.00 uur
 dinsdag     29 maart     juf Elly viert haar verjaardag
 woensdag     30 maart     nieuwsbrief 9
 donderdag    31 maart     meester Kees viert zijn verjaardag
 april
 donderdag    14 april     sportdag onderbouw
 dinsdag     19 april     kijkmiddag groep 0/1/2.
 woensdag     20 april     nieuwsbrief 10
 vrijdag     22 april     t/m maandag 25 april Pasen
 dinsdag     26 april     weer naar school
 vrijdag     29 april     weektaken mee onderbouw
 zaterdag     30 april     t/m zondag 8 mei, meivakantie
 mei
 maandag     09 mei      teamstudiedag, de leerlingen zijn vrij
 maandag     09 mei      oud papier t/m vrijdag 13 mei
 woensdag     18 mei      nieuwsbrief 11
 donderdag    19 mei      MR vergadering 20.00 uur
 maandag     23 mei      juf Sarah viert haar verjaardag
 juni
 woensdag     01 juni      Betty viert haar verjaardag
 donderdag    02 juni      t/m zondag 5 juni, Hemelvaart
 maandag     06 juni      weer naar school
 zaterdag     11 juni      t/m zondag 19 juni, Pinkstervakantie
 maandag     20 juni      weer naar school
 maandag     20 juni      vergadering DB van de OR 8.30 uur
 dinsdag     21 juni      sportdag bovenbouw
 dinsdag     28 juni      schoolreis groep 1 t/m 5
 woensdag     29 juni      nieuwsbrief 12
 juli
 vrijdag     01 juli      rapporten mee
 maandag     04 juli      rapportgesprekken
 maandag     04 juli      t/m vrijdag 08 juli oud papier
 dinsdag     05 juli      rapportgesprekken
 vrijdag     08 juli      midzomer
 woensdag     13 juli      peannutbaltoernooi
 donderdag    14 juli      schoonmaakavond alle groepen
 vrijdag     15 juli      schoolkrant 2
 woensdag     20 juli      nieuwsbrief 13
 donderdag    21 juli      weektaken mee onderbouw
 zaterdag     23 juli      t/m 04 september zomervakantie
In een planning een jaar vooruit  kunnen er natuurlijk wijzigingen optreden. Meer hierover
leest u in de nieuwsbrief.            Schoolgids 2010-2011 van daltonschool de Schutsluis       39

								
To top