AUGUSTUS 1999 by wulinqing

VIEWS: 103 PAGES: 27

									Schoolgids & Jaarkalender
       2010/ 2011
OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS SLOCHTEREN

        Schooldeel

     H.G. Borgesiusstraat 52
      9626 AX Schildwolde
        0598-421434
     mailbox@obs-de-meent.nl
      www.obs-de-meent.nl
INHOUDSOPGAVE

Dit document is ingedeeld op gebruikersgemak. Op de voorzijde staat steeds een kalenderpagina +
praktische informatie. Op de achterzijde staan voornamelijk de items die gaan over de inhoudelijke kant
van het onderwijs (zie onderstaande inhoudsopgave). De inhoudsopgave van de praktische info op de
voorzijde is opgenomen bij het register op de laatste pagina.
1.   Woord vooraf                                     2
    1.1   Waarom een schoolgids voor ouders                      2
    1.2   Relatie met het schoolplan                          2
2.   Waar de school voor staat                               4
3.   De organisatie van het onderwijs                           6
4.   De zorg voor kinderen                                10
5.   De ouders                                      12
6.   De ontwikkeling van het onderwijs in de school                    16
7.   Beleidsvoornemens                                  18
8.   De resultaten van het onderwijs                           20
9.   Kwaliteitsbewaking                                  22
10.   Feesten en activiteiten voor kinderen                        24
11.   Adressen                                       26
12.   Register                                       271.   WOORD VOORAF

1.1   Waarom een schoolgids voor ouders?
Een schoolgids is bedoeld om ouders te informeren en verantwoording af te leggen. Daarbij gaat het zowel
om ouders die een school willen kiezen als om ouders van wie de kinderen al op onze school zitten. De gids
kan hierbij dienen als basis voor de dialoog tussen ouders en team.
De schoolgidsen van de scholen van Stichting OPOS bestaan uit 2 delen:
  een basisdeel met algemene informatie die voor alle tien de openbare scholen van toepassing is;
  een schooldeel (deze gids) met informatie van de desbetreffende school en jaarlijks veranderende
  gegevens. Wij hopen dat dit schooldeel bij u in huis een vaste plaats vindt en dat het kalendergedeelte
  bijgewerkt wordt met informatie uit het maandbericht.

1.2   Relatie met het schoolplan
In het schoolplan staan de beleidsvoornemens voor vier opeenvolgende jaren vermeld. In de schoolgids
geven we aan wat we het komende jaar willen realiseren. Op school ligt een uitleenexemplaar van het
schoolpan. Ouders die geïnteresseerd zijn kunnen dit lenen om thuis eens rustig door te nemen.
            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                      2
                  AUGUSTUS 2010
 maandag      dinsdag   woensdag    donderdag     vrijdag    zaterdag      zondag
                                         Zomer     1 Zomer
                                        vakantie    vakantie
2 Zomer-    3 Zomer-    4 Zomer-    5 Zomer-     6 Zomer-    7 Zomer     8 Zomer
vakantie    vakantie    vakantie    vakantie     vakantie    vakantie    vakantie
9 Zomer    10 Zomer    11 Zomer    12 Zomer     13 Zomer    14 Zomer    15 Zomer
vakantie    vakantie    vakantie    vakantie     vakantie    vakantie    vakantie                                      ie
16       17       18       19        20       21       22
Zomer     Zomer      Zomer      Zomer      Zomer      Zomer      Zomer
vakantie    vakantie    vakantie    vakantie     vakantie    vakantie    vakantie
23    24          25       26        27      28         29
EERSTE                             Maandbericht
SCHOOLDAG                            mee
30       31
 Schooltijden
              morgen        middag        0 t/m 4     5 t/m 8
maandag          8.30 - 11.45     13.00 - 15.15    5.30       5.30
dinsdag          8.30 - 11.45     13.00 - 15.15    5.30       5.30
woensdag          8.30 - 12.15               3.45       3.45
donderdag         8.30 - 11.45     13.00 - 15.15    5.30       5.30
vrijdag          8.30 - 11.45     13.00 - 15.15     3.15      5.30
                                  23.30       25.45
Opmerkingen:
Groep 1 t/m 4 is op vrijdagmiddag vrij. Er is een dagelijkse pauze voor groep 3 t/m 8 van 10.00-10.15 uur.

- Regels voor aanvang en einde schooltijd
Vanaf 15 min. voor schooltijd zijn alle kinderen welkom. Ze mogen dan kiezen; in de eigen klas zijn óf buiten
spelen. Zowel voor schooltijd als in de pauze is er pleinwacht aanwezig; de groep van de pleinwacht blijft
buiten voor schooltijd.

- Ziekte / afwezigheid van kinderen
Wanneer uw kind niet op school kan komen, horen wij dat graag telefonisch voor 8.30 uur (tel. 421434).
Horen we niets, dan bellen wij op om te horen waar uw kind is. Bij ongeoorloofd verzuim wordt de
leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld.

            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                        3
2    WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

- Visie
Op obs de Meent voelen kinderen zich veilig en gerespecteerd en wordt hun zelfvertrouwen en
zelfbewustzijn verder ontwikkeld. We geven onderwijs waarin ruimte is om samen te ontdekken, ervaren en
beleven waardoor kinderen hun mogelijkheden en kwaliteiten zo goed mogelijk ontwikkelen. De kernwoorden
relatie, competentie en autonomie staan hierbij centraal.

- Missie
Ieder kind een goede lezer!

- Kenmerken van ons onderwijs
* Lezen
Al enkele jaren hebben wij als speerpunt het taal- en leesonderwijs. Missie van ons hierbij is om van álle
kinderen goede lezers te maken. Sinds het schooljaar 2006-2007 zijn we LIN-school. (Lees
Interventieproject Noord-Nederland.) Het doel was om te komen tot leesresultaten op/boven de landelijke
norm. In juli 2009 sloten we dit project af. De resultaten zijn op de landelijke norm gebracht.
* Taal
Vanaf schooljaar 2008 -2009 nemen we deel aan een drie-jarig taalpilot. Het doel is de taalresultaten te
verbeteren.
* Zelfstandig werken
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren zelfstandig te kunnen werken. We hanteren hierbij
belangrijke principes uit het zogenaamde BAS-model (Bouwen aan een Adaptieve School.) Zelfstandig
werken zien we hierbij niet als “alleen werken” maar als werkvorm waarbij kinderen veel eigen
verantwoordelijkheid (leren) dragen.

  •  Samenwerking tussen leerlingen maakt een belangrijk deel uit van het zelfstandig werken. Kinderen
    leren elkaar vragen te stellen, te helpen en te overleggen. Ze doen hiermee belangrijke sociale
    vaardigheden op voor nu en later.

  •  Vanaf groep 2 werken we met een weektaak en kieskast; hierin staat de verplichte lesstof maar
    ook wat kinderen nog extra mogen doen. De opdrachten in de kieskast zijn vaak speels en
    uitdagend; van rekenspelletjes in groep 3 tot het monteren van een stekker in groep 8.

  •  We leren de kinderen al vroeg om hun eigen werk na te kijken. Hierdoor krijgen ze zelf beter zicht
    of ze de leerstof beheersen en voelen zich ook meer betrokken en verantwoordelijk voor hun werk.

  •  Vanaf groep 5 mogen kinderen steeds meer plannen, dit betekent dat ze zelf de verplichte
    onderdelen - behalve de instructie - voor die dag/week in mogen delen.

  •  We hechten veel waarde aan het geven van goede instructie. Hierna wordt er zelfstandig verwerkt;
    dit betekent dat kinderen alleen of samen met een medeleerling aan de slag gaan. Kinderen die
    extra instructie nodig hebben, worden door de leerkracht geholpen aan de instructietafel.

  •  Vrijwel alle extra zorg die binnen onze school gegeven wordt, wordt dan ook in de eigen klas door
    de eigen leerkracht gegeven zodat er een goede doorgaande leerlijn ontstaat. We hebben hierbij
    ook al veel ervaring opgedaan met de zogenaamde “rugzak”-leerlingen.


- Het klimaat van de school
Wij bieden de kinderen een veilige, gezellige omgeving, waarin zij zich prettig voelen. We proberen een
goede relatie op te bouwen tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en ons. Een duidelijk accent
hierop ligt al in de eerste schoolweken van elk jaar. We besteden dan veel tijd aan groepsvorming. Als
kinderen onderling conflicten hebben leren we ze om deze uit te praten volgens de “Gordon-methode”. Dit is
tevens onderdeel van het pestprotocol op onze school; dit ligt ter inzage bij de schoolleider. Ook werken we
aan versterking van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. We hebben het voornemen een nieuwe
methode aan te schaffen voor dit ontwikkelgebied.            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                       4
                  SEPTEMBER 2010
   maandag    dinsdag    woensdag   donderdag     vrijdag   zaterdag     zondag
               1 Luizen-    2       3      4         5
               controle            MaandBericht
                               verstuurd
               Informatie
               ouderavond
               (alle groepen)
6       7       8        9       10       11       12
                                       Oud papier
13       14       15        16      17       18       19
        Monumenten           Ouderraad
        tocht (groep          vergadering
        7/8)

20       21       22        23      24       25       26
27       28       29        30
Samenstelling van het team

functie                    naam         taak
directeur                   Klaas Smit      Algehele leiding
groepsleerkracht, IB (aanspreekpunt)      Jennie van Ringh   coördinatie leerl zorg,
groepsleerkracht                Betsy de Haan    groep instroom / 1 /2
groepsleerkracht                Gerda Gubler     groep instroom / 1 / 2, 3/4, BHV-er
groepsleerkracht, coörd ICT          Margrit Wobben    groep 3/4, BHV-er en ICT-er
groepsleerkracht                Leny Stamhuis    groep 5 / 6
groepsleerkracht                Hilly Perdok     groep 1 / 2. BHV-er
groepsleerkracht                Michaël Venema    groep 7/8
vakleerkracht gymnastiek            Martine Speelman

Het personeel op school wordt door de leerlingen aangesproken met meester of juf en de voornaam daar
bijgevoegd.
Regelmatig volgen stagiaires vanuit de Pedagogische Academie of Opleiding Onderwijsassistent bij ons hun
stage. Dit wordt gemeld via het maandbericht.
            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                      5
3.    DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS

-Verplichte onderwijstijd
Hieronder volgt het overzicht van het jaartotaal klokuren onderwijs voor dit schooljaar:

                             groep 0 t/m2  groep 3 t/m 4  groep 5 t/m 8
   Aantal klokuren per week:                  23:30      23:30      25:45
   Aantal weken                          52        52        52
   Totaal per jaar:                     1222:00     1222:00     1339:00
   Bijtelling 30 sept 2011                    3.15       3.15       5.30
   Totaal:                         1225:15     1225.15     1344.30
   Af: totaal klokuren vakanties (data zie hieronder)     299:30     299.30      331.00
   Af: vrije dagen                       26.15      15.15      11.00
   Jaartotaal klokuren onderwijs               899.30     910.30     1002.30
   Af: wettelijk minimum uren                 880:00     880:00     1000:00
   Marge                            19.30      30.30       2.30

 De marge wordt ingebouwd zodat, in geval van calamiteiten, toch het wettelijk aantal uren wordt gehaald.
 De vrije dagen zijn dan ook onder voorbehoud ingepland.

Vakanties
herfstvakantie        25 oktober t/m 29 oktober 2010
kerstvakantie        20 december t/m 31 december 2010
voorjaarsvakantie      21 februari t/m 25 februari 2011
paasvakantie         22 april t/m 25 april 2011
meivakantie         2 mei t/m 6 mei 2011
hemelvaartvakantie      2 juni t/m 3 juni 2011
pinkstervakantie       13 juni t/m 17 juni 2011
zomervakantie        25 juli t/m 2 september 2011

Vrije dagen
De kinderen hebben een aantal (mid)dagen extra vrij. Het team heeft dan een vergader/werkdag.
Deze dagen zijn gepland op:

Ma.    22 november 2010 (1 t/m 2 hele dag)
Vr.    17 december 2010 (groep 5 t/m 8 middag)
Vr.    21 januari 2011 (1 t/m 4 ochtend)
Vr.    18 februari 2011 (1 t/m 4 ochtend)
Do.    21 april 2011 (1 t/m 2, hele dag)
Vr.    1 juli 2011 (1 t/m 4, ochtend)
Di.    19 juli 2011 (1 t/m 8 middag)

NB: Het is mogelijk dat tijdens het schooljaar nog een extra vrije dag en / of middag wordt gepland voor
studiedoeleinden. U wordt daarover vroegtijdig geïnformeerd.

- Verlofregeling / regels voor vervroegde vakantie of verlate terugkomst
U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakanties. In heel
bijzondere gevallen mag de schoolleider van de school een leerling vrij geven om met z’n ouders op vakantie
te gaan. Dat mag hooguit een keer per jaar en geldt alleen voor ouders die door hun beroep niet in de
schoolvakanties vakantie kunnen nemen. De schoolleider mag geen toestemming geven als het gaat om de
eerste twee weken na de grote vakantie. We worden steeds vaker geconfronteerd met ouders die verlof
aanvragen voor een verlengde vakantie (bv. vrijdags al weg om de drukte te vermijden). In die gevallen
wordt geen verlof verleend. Bij de schoolleider ligt de officiële verlofregeling ter inzage (zie ook
www.leerplicht.net).             Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                      6
                  OKTOBER 2010
   maandag    dinsdag   woensdag    donderdag     vrijdag   zaterdag     zondag
                               1      2         3
                               Maandbericht
                               verstuurd4       5       6 Luizen    7       8        9       10
        Zakelijke   controle                    Oud papier
        ouderavond
               MR
               vergadering
11       12       13       14       15       16       17
18       19       20       21       22       23       24
GMR
vergadering25 Herfst-   26 Herfst-   27 Herfst-   28 Herfst-   29 Herfst-   30 Herfst-   31 Herfst-
vakantie    vakantie    vakantie    vakantie    vakantie    vakantie    vakantie
De indeling van de groepen
Onze school start op 23 augustus 2010. De leerlingen zijn verdeeld in combinatiegroepen.
De basisindeling is als volgt:
groep 1 / 2 (+ instroom)        - 17 leerlingen       G. Gubler / B. de Haan
groep 1 / 2 (+instroom)        - 17 leerlingen       H. Perdok
groep 3/4 (6 - 8 jaar) **       - 29 leerlingen       M. Wobben / G. Gubler
groep 5/6 (8 - 11 jaar) **       - 27 leerlingen       L. Stamhuis
groep 7/8 (9 - 12 jaar)        - 25 leerlingen       M. Venema

Op meerdere momenten in de week worden de groepen 3/4 gesplitst zodat we hier voldoende zorg en
aandacht kunnen geven.
Aanmelding
Onze school kent geen wachtlijst. Wel vinden we het prettig ruim van te voren te weten welke leerlingen
onze school gaan bezoeken. U kunt uw kind(eren) telefonisch aanmelden bij de schoolleider. Ook kunt u
uiteraard vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek wanneer u zich nog aan het
oriënteren bent.
            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                      7
De activiteiten voor de kinderen
- Activiteiten in onderbouw (de kleutergroepen)
Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is
waarvan kleuters kunnen leren. We werken hierbij thematisch waarbij we veel elementen gebruiken uit het
ontwikkelingsgerichte onderwijs. Na deelname aan het LIN-project zijn we al veel bezig met letters en
lezen. Dat is belangrijk als goede leesstart richting groep 3. Via het dagelijkse spelen en werken in de klas
leggen de kinderen een belangrijke basis voor de basisvaardigheden lezen, schrijven, taal en rekenen. Ook
gebruiken we hier methodisch materiaal bij (o.a. Schatkist rekenen en taal).

- Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)
In groep 3 maken de leerlingen een begin met het methodisch aanleren van de basisvaardigheden. In groep
4 t/m 8 worden deze verder aangevuld en verdiept.
lezen
In groep 3 gebruiken we de nieuwe methode Veilig Leren Lezen. Al heel snel loopt het beheersingsniveau van
de kinderen uiteen. We laten de kinderen vrijwel elke dag lezen in boekjes op hun eigen niveau. Daarnaast
hanteren we vanaf november 2007 een methode in voor voortgezet technisch lezen vanaf groep 4 (“Lekker
lezen”). Ook krijgen ze vanaf groep 4 begrijpend lezen via de “Nieuwsbegrip” en vanaf groep 5 hanteren we
“Alles-in-1” en Alles Apart.

schrijven
Een goed handschrift beschouwen we als je visitekaartje. Het gebruik van een goede pen is hierbij een
noodzakelijk hulpmiddel. In groep 3 schrijven leerlingen met een Stabilo potlood, in groep 4 krijgen alle
kinderen een Stabilo-pen van school. In groep 5 t/m 8 wordt voorlopig nog geschreven met een Lamy-vulpen.
(methode “Handschrift”)

taal
Vanaf het schooljaar 2009 – 2010 leggen we meer nadruk op het vakgebied taal. Voor de groepen 3 en 4
hebben we een nieuwe taalmethode aangeschaft (Taal in Beeld.) Voor de groepen 5 t/m 8 gebruiken we de
methode “Alles-in-1” in. Tevens neemt de school deel aan een landelijke taalpilot. (van schooljaar 2008 –
2009 t/m 2010 – 2011.) De kinderen van groep 5/8 krijgen les in Engels. Het gaat hierbij vooral om
spreekvaardigheid.

rekenen
De rekenmethode die we gebruiken gaat uit van praktische rekenproblemen die je in het dagelijkse leven
tegen komt. Veel belang wordt gehecht aan het verkrijgen van inzicht, het hanteren van verschillende
oplossingsstrategieën en handig rekenen (methode “Rekenrijk” )

 - Wereldoriënterende vakken
Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie/natuurkunde en geestelijke stromingen worden in de groepen 5 t/m
vanaf dit schooljaar projectmatig aangeboden. In groep 1 t/m 4 verloopt dit eveneens grotendeels via
projecten. Topografie (het leren van plaatsen) wordt deels vanuit de methode aangeboden. Ook verkeer
wordt als vak aangeboden. Hiervoor gebruiken we lesmateriaal van VVN. In groep 7 doen de kinderen
verkeersexamen. In de bovenbouwgroepen leren we de kinderen informatie van het internet af te halen en
te gebruiken voor werkstukken e.d. Ook worden er in de verschillende groepen schooltelevisie programma’s
bekeken op het gebied van wereldoriëntatie.

- Veiligheidsbeleid
Sociale veiligheid is een van de aspecten waar de school aandacht aan besteedt. Onze school is druk bezig
om aan dit veiligheidsbeleid invulling te geven. Op deelgebieden zijn daarom al verschillende onderdelen
uitgewerkt of in concept opgesteld.

- Burgerschap
Door het actief uitdragen van onze missie en visie, door concreet invulling te geven aan de sociale veiligheid
en door continu te werken aan onze kwaliteitszorg en de sfeer op school, leveren we een bijdrage aan “goed”
burgerschap.            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                       8
                   NOVEMBER 2010
   maandag     dinsdag   woensdag    donderdag     vrijdag    zaterdag     zondag
1        2        3        4       5      6         7
Ouderraad            Luizen             Maandbericht
vergadering           controle            verstuurd8        9        10       11 Sint    12        13      14
Contactavond          MR       Maarten             Oud papier
                vergadering
15       16       17       18       19        20      21
22       23       24       25       26        27      28
Groep 1 / 2
vrij

GMR
vergadering
29       30
- Bewegingsonderwijs
De kinderen van groep 1 en 2 (+ instroom) krijgen iedere dag gymnastiek. De gymschoenen (graag zonder
veters) blijven op school in een gymtas van school. Alle andere groepen krijgen twee maal per week les in de
gymzaal (Singel 3 - Schildwolde):

    groep 3/4   woensdag 10.15 – 11.00 uur / donderdag 09.15 – 10.00 uur
    groep 5/6   maandag 13.45 – 14.30 uur / donderdag 11.00 – 11.45 uur
    groep 7/8   maandag 14.30 - 15.15 uur / donderdag 10.15 - 11.00 uur

De vakleerkracht geeft op maandag en donderdag les aan de groepen. Na de gymles wordt er gelegenheid
geboden tot douchen; dit is niet verplicht. De kinderen moeten hiervoor zelf een handdoek meenemen.
Wanneer de gymles aan het begin of einde van de schooltijd valt, verwachten we dat de kinderen
rechtstreeks naar de gymzaal gaan / hiervandaan vertrekken.- Verjaardagen / trakteren op school
Het jarige kind viert de verjaardag in de eigen klas en mag hier ook trakteren. Wij willen hierbij met
nadruk vragen om gezonde traktaties en kleine porties (voor leuke tips en ideeën zie
www.voedingscentrum.nl). Vervolgens mag de jarige samen met één vriend(in) de klassen rond om bij de
andere leerkrachten te trakteren (dit hoeft niet persé) en een verjaardagssticker te halen.
De verjaardag van de leerkracht wordt ook in de eigen groep gevierd.             Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                      9
 4.   DE ZORG VOOR KINDEREN
We krijgen informatie over de ontwikkeling van uw kind vanuit verschillende bronnen:
        •  Observatie (de leerkracht kijkt naar het dagelijks functioneren van het kind).
        •  Nakijken; het dagelijkse werk van de kinderen wordt bekeken
        •  Toetsen (op bepaalde momenten willen we weten; wat kan het kind nu precies? We maken
          hiervoor gebruik van toetsen uit de methode, maar ook van onafhankelijke toetsen).
        •  Contact met ouders.
Vaak hebben leerlingen voldoende aan de instructie die de leerkracht klassikaal geeft bij
nieuwe leerstof. Wanneer dit niet lukt, geeft de leerkracht extra uitleg (vaak in een groepje bij de
instructietafel in groep 3 t/m 8, in groep 1/2 in de kleine kring). Dit is mogelijk doordat wij onze leerlingen
oefenen in het zelfstandig werken. De tijd die hierdoor vrijkomt, maakt het mogelijk leerlingen die dit
nodig hebben, extra begeleiding te geven.
Mocht deze extra begeleiding onvoldoende resultaat opleveren, dan wordt het kind besproken met de intern
begeleider en komt eventueel op de leerlingenbespreking. Wanneer er een handelingsplan opgezet wordt,
volgt dit altijd na overleg met de intern begeleider. Ouders worden bij een handelingsplan uiteraard op de
hoogte gebracht en gevraagd dit te ondertekenen. Door onze manier van werken wordt hulp voornamelijk
binnen de groep geboden.

Tevens kunnen wij al een aantal jaar, door gedeeltelijke inzet van rugzakgelden, ook een hulpklas
organiseren. De ib-er begeleidt hierbij kleine groepjes kinderen. Wanneer uw kind hiervoor in aanmerking
komt, zult u dit voorafgaand horen. Tevens proberen wij door inzet van stagiaires vanuit de opleiding
onderwijsassistent remedial teaching-uren vrij te maken.


Zittenblijven of vervroegd doorstromen
Wanneer uw kind moeilijk het niveau van de groep kan volgen, zal het kind altijd extra zorg krijgen van de
groepsleerkracht. Wanneer dit niet voldoende resultaat geeft, kan er gekozen worden voor een eigen
leerlijn of zittenblijven. In alle gevallen zult u als ouders hier tijdig bij betrokken worden. We gaan er
vanuit dat ons oordeel over het schoolloopbaanvervolg bindend is voor de ouders. De school is
eindverantwoordelijk voor zowel het kind als alle andere kinderen in de verschillende groepen.
Sommige leerlingen presteren boven gemiddeld, voor hen proberen we zoveel mogelijk extra leerstof aan te
bieden. In principe doorlopen deze leerlingen gewoon alle groepen. In sommige gevallen zal een kind
vervroegd doorstromen. Dit besluit zal, na uitgebreid overleg met de ouders, uiteindelijk door de school
worden genomen. De criteria voor doublure of vervroegd doorstromen zijn vastgelegd in de
schoolleidersmap en liggen voor ouders ter inzage bij de schoolleider. De school maakt gebruik van een
doorstroomprotocol. Op basis van dit protocol maakt de school de afweging van al dan niet doorstromen
naar de volgende groep.

Advies voortgezet onderwijs
Naast de Cito-eindtoets in februari zal ook de leerkracht van groep (7) 8 een advies voor het voortgezet
onderwijs geven. De betrokken ouders worden hiervoor uitgenodigd voor een gesprek waarin dit advies
wordt besproken. Ook hier is het advies van school bindend.
            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                      10
                  DECEMBER 2010
   maandag    dinsdag    woensdag   donderdag     vrijdag    zaterdag      zondag
                1        2        3      4         5
                Luizen             Sinterklaas
                controle            op school
                                maandbericht
                                verstuurd
6       7        8        9        10      11        12
        Ouderraad                          Oud papier
        vergadering13       14       15       16       17       18       19
                        Kerstviering  Groepen 5
                                t/m 8 middag
                                vrij


20      21      22      23      24      25           26
Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie
27      28      29      30      31
Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie
- Overblijfmogelijkheden / TSO (tussenschoolse opvang)
Uw kind kan gebruik maken van de TussenSchoolse Opvang (TSO) bij ons op school. Dit wordt gecoördineerd
door Kindercentrum Thuis in Slochterborgje. De TSO is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De
kosten bedragen € 2,- per keer bij een contract van 40 weken of € 2,15 per keer bij gebruik van een
strippenkaart. Voor inschrijving en informatie kunt u contact opnemen met de coördinator, Thea Knollema.
Zij is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag telefonisch te bereiken op: 06-51779114 of via het
mailadres: info@slochterborgje.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.slochterborgje.nl.
Hier kunt u ook een informatiefolder aanvragen.

Aan- en afmelden TSO
In het kader van de veiligheid en de kwaliteit van de TSO is het van belang om exact te weten welke
kinderen aanwezig zullen zijn tijdens de TSO. Het is dan ook belangrijk dat u uw kind(eren) tijdig aan- en
afmeldt voor de TSO. Kinderen met een contract zijn automatisch voor het hele schooljaar aangemeld.
Strippenkaartkinderen moeten van tevoren worden aangemeld voor de TSO. Zo mogelijk een week van
tevoren. Korter van tevoren aanmelden kan in overleg met de Centrale TSO’er mevrouw A. Hopman, tel.nr:
0598-421928. Afmelden voor de TSO kan eveneens bij de Centrale TSO’er.

De TSO wordt op onze school uitgevoerd door: Anneke Hopman (di en do) en Ina Kamminga (ma en vr).
            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                       11
5.  DE OUDERS

- Contact tussen ouders/verzorgers en school
De ouders krijgen informatie over hun kind via de groepsleerkracht. Mede n.a.v. de rapporten zijn er twee
keer per jaar (in januari/februari en juni) de zogenaamde 10-minutengesprekken. Het rapport bestaat uit
een deel met cijfers en een gedeelte met opmerkingen. Sommige kinderen werken op een eigen niveau. In
het rapport wordt dit duidelijk aangegeven. De rapporten worden verstrekt door de groepsleerkracht die
verantwoordelijk is.
Regelmatig (2 maal per jaar) stellen we u in de gelegenheid om u op de hoogte te stellen van het wel en wee
van uw kind(eren) door gebruik te maken van de contactavond. Bij nieuwe kinderen vinden we het prettig
wanneer beide ouders de eerstkomende contactavond samen bezoeken. De contactavonden worden in het
maandbericht aangekondigd, waarna u zich kunt aanmelden via de intekenlijst bij elk lokaal.
Indien daartoe aanleiding is, worden de ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Als ouders zelf
behoefte hebben aan een gesprek zijn ze altijd welkom. Maakt u dan wel even een afspraak.
Onderwijskundige rapporten worden verstrekt door de groepsleerkracht. Dit kan als het kind onze school
verlaat om naar een andere basisschool te gaan. Wordt een kind verwezen naar het speciaal onderwijs, dan
maakt de leerkracht samen met de intern begeleider het onderwijskundige rapport.

- Het belang van de betrokkenheid van ouders
Een goede samenwerking met ouders vinden we erg belangrijk. We werken immers samen aan het welzijn van
uw kind. Mochten er dringende zaken zijn, dan horen wij dit graag!

- Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school
* Het is in principe mogelijk elke dag voor of na schooltijd iets door te geven aan de leerkrachten over uw
kind. Hebt u iets waarover u even rustig wilt praten, maak dan een afspraak. Dit kunt u het beste doen via
het inschrijven voor de contactavond.
* Aan het begin van het schooljaar organiseren we voor alle ouders van iedere groep een informatie-avond.
De groepsleerkracht geeft dan o.a. uitleg over de leerstof die hij of zij dat jaar wil behandelen.
* Op de eerste vrijdag van elke maand verschijnt het maandbericht. Hiermee houden we u op de hoogte van
allerlei dagelijkse zaken. Het maandbericht wordt per e-mail verstuurd. U kunt zich aanmelden voor het
maandbericht door uw e-mail adres aan de directeur door te geven.
*Af en toe houden we een speciale ouderavond. We geven dan informatie over onderwijsinhoudelijke
onderwerpen.
* Ouders zijn van harte welkom om een ochtend op bezoek te komen in de groep van hun kind. U kunt
hiervoor een afspraak maken bij de groepsleerkracht.
* Na schooltijd bestaat er in alle groepen de mogelijkheid om werk of schriftjes van uw kind(eren) in te
kijken.
* Voor ouders die geïnteresseerd zijn in bepaalde onderwijszaken liggen boeken en tijdschriften op school
ter inzage. Ook kunt u het schoolplan van onze school meekrijgen, om dit eens op uw gemak door te nemen.
Hierin staat het onderwijskundig beleid van onze school centraal.
* Het Ministerie van Onderwijs geeft de brochure: ‘De basisschool - gids voor ouders en verzorgers’ uit.
Deze ligt ter inzage op school.
* Het jaarboek geeft natuurlijk prachtige informatie over de activiteiten in school en het werk van de
kinderen. Het is een herinneringsboek voor later.

- Gescheiden ouders
De omgangsregeling is een privé-zaak waarmee de school niet mag worden belast. Dus geen bezoeken op
school. Bij onverwacht bezoek van de andere ouder kan het kind zich bedreigd voelen of kan het in een
loyaliteitsconflict raken.
Als beide ouders het gezag hebben over het kind, worden beide ouders door school geïnformeerd. In het
geval dat de rechter één van de ouders alleen met het ouderlijk gezag heeft belast, gaat informatie van
school naar de verzorgende ouder (=voogd).
 U kunt contact met de school opnemen om inlichtingen te krijgen over schoolse zaken. Bovendien kunt u o.a.
schoolgids en maandbericht als dubbel exemplaar ontvangen, u kunt dit melden bij de schoolleider.
            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                      12
JANUARI 2011
   maandag    dinsdag    woensdag    donderdag    vrijdag    zaterdag     zondag
                                   1       2
Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie3       4        5 Luizen    6        7      8         9
Eerste             controle            Maandbericht Oud papier
schooldag                           verstuurd
2011              MR
                vergadering
10       11       12       13       14       15       16
17       18       19       20       21      22        23
Ouderraad                           Groep 1 t/m 4
vergadering                          hele dag vrij

GMR
vergadering
24       25       26       27       28       29       30
31       1        2        3        4       5        6
- Ouderraad
voorzitter         Marina Versteeg                        0598-422336
secretaris         Maartje Verbogt
penningmeester       Nanno Buitenkamp
lid             Monique Zweep
lid             Alie Boddeüs
lid             Jacqueline Roelfsema
lid             Veronique Groenboom (per 5 okt.)
lid             Gerben van der Meulen (per 5 okt.)
De leerkrachten bezoeken in tweetallen bij toerbeurt de OR-vergaderingen als afvaardiging van het team.
- Medezeggenschapsraad
voorzitter
secretaris         Michaël Venema (personeelsgeleding) Adres: mrdemeent@yahoo.com
lid             Edwin van der Berg (oudergeleding) (per 5 okt.)
lid             Riëm Kamphuis (oudergeleding) (per 5 okt.)
lid             Betsy de Haan (personeelsgeleding)
lid             Gerda Gubler (personeelsgeleding)
lid             Harma Hassing (oudergeleding) (per 5 okt.)
Het voorzitterschap moet nog worden vastgesteld.
- Ouderhulp
Bij verschillende activiteiten worden wij geholpen door ouders. Er zijn vaders en moeders die helpen bij het
begeleiden van excursies, activiteiten als sportdag, kleine klusjes doen in/rond school, etc.
Voor de ouders is het leuk om van dichtbij te zien en te ervaren hoe het op school toegaat, voor ons is het
leuk omdat ouders werkzaamheden mogelijk maken die anders zeer moeilijk of niet te realiseren zijn.


            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                       13
Heeft u ook zin iets op school te doen, dan kunt u dit aangeven op de ouderhulplijst aan het begin van het
schooljaar. Tevens worden er soms via het maandbericht oproepjes gedaan voor ouderhulp.
De eindverantwoordelijkheid is altijd in handen van de desbetreffende leerkracht. We hanteren de goede
regel dat ouders die meehelpen niet met anderen spreken over kinderen die ze begeleiden.

- Inspraak
De ‘Wet op het Primair Onderwijs’ geeft aan dat er op de basisschool een medezeggenschapsraad moet zijn.
Voor o.b.s. ‘De Meent’ bestaat die raad uit 6 leden: 3 leerkrachten en 3 ouders.
De medezeggenschapsraad (MR) is wettelijk bevoegd zich met alle zaken, die de school betreffen, bezig te
houden. Bij veel besluiten van het bestuur zal de MR om advies of instemming gevraagd worden. Het gaat
daarbij bv. om: vaststellen van het schoolplan; vaststellen van de schoolgids; aanstelling en ontslag van
leerkrachten. Stichting OPOS (ons bestuur) heeft een reglement voor medezeggenschapsraden vastgesteld
waar bevoegdheden en regels in zijn vastgelegd.
Naast de MR is er een OR (= ouderraad). De OR bestaat uit ca. 7 ouderraadsleden. De taken van de
ouderraad zijn:
- mee-organiseren van allerlei activiteiten in en rond de school (bv. Sinterklaas, Kerst e.d.).
- als spreekbuis van de ouders meepraten over allerlei zaken die de school betreffen (bv. schoolreizen,
besteding ouderbijdrage, schooltijden) en /of signalen doorgeven van wat er onder de ouders leeft.
- beheer van de ouderbijdragen
- coördinatie inzameling oud papier + beheer opbrengst oud papier
Elk najaar wordt een jaarvergadering gehouden, waar o.a. nieuwe MR-leden en OR-leden worden gekozen
door de aanwezige ouders. Ruim voor deze vergadering krijgt u een uitnodiging. Via het maandbericht
worden nieuwe kandidaten gevraagd zich te melden.
De MR en OR werken en vergaderen in principe los van elkaar.
In onze gemeente functioneert voor het openbaar onderwijs een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad, kortweg GMR genoemd. Alle openbare scholen hebben hierin zitting: van elke school
één ouder en één teamlid. De GMR wordt om advies of om instemming gevraagd over voorstellen van het
bevoegd gezag over onderwerpen die alle openbare scholen aangaan. Ook heeft de GMR initiatiefrecht en
kan zij zelf zaken aankaarten bij het bevoegd gezag.

- Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die door de OR wordt vastgesteld en beheerd. Een school mag
een kind dus niet weigeren als u deze bijdrage niet kunt of wilt betalen. Onze ouderbijdrage is verdeeld in:
schoolreisgeld en bijdrage schoolfonds.
Op de jaarvergadering in het najaar 2010 wordt het bedrag van de schoolreisjes en de schoolfonds
besproken en indien nodig aangepast. U ontvangt van de penningmeester van de OR in oktober een nota. Het
rekeningnummer van de OR is: 379136929. Voor ouders/verzorgers met een laag inkomen bestaat er de
mogelijkheid om (gedeeltelijke) teruggave via de gemeente aan te vragen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de schoolleider. De school is bevoegd om leerlingen waarvoor geen bijdrage is betaald,
uit te sluiten van bovenstaande activiteiten. Op dat moment zal de leerling les krijgen in een andere groep.
Leerlingen die na de voorjaarsvakantie instromen betalen de helft van het schoolfonds en het volledige
schoolreisbedrag. Leerlingen die voor de voorjaarsvakantie van school gaan, krijgen het volledige
schoolreisbedrag terug en de helft van het schoolfonds.


- Sponsoring
Sponsoring komt op onze school alleen structureel voor in de vorm van advertenties in de het jaarboek. De
ouderraad ontvangt de gelden van deze reclameopbrengsten. Het geld van deze opbrengsten mag de school
vaak besteden aan extra leermiddelen of activiteiten. Incidenteel ontvangen wij wel eens goederen zoals
gebruikte computers, etenswaren voor schoolreizen, e.d. Deze sponsoring mag nooit tot ongewenste
beïnvloeding van ons onderwijs leiden.

- Klachtenregeling
De school kent een klachtenregeling. Mocht u een klacht hebben over de school, dan kunt u de regeling
raadplegen op de internetsite van de stichting OPOS.
            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                      14
                  FEBRUARI 2011
   maandag    dinsdag   woensdag    donderdag     vrijdag    zaterdag      zondag
31       1        2 Luizen    3        4      5         6
                controle            Maandbericht
                                verstuurd
        Rapport     Rapport
        bespreking   bespreking
7       8        9        10       11      12         13
                                Maandbericht Oud papier14       15       16       17       18      19        20
                        Feestelijke   Groep 1 t/m 4
                        ouderavond   hele dag vrij
                        groep 1 t/m 4

21       22       23       24       25       26       27
Voorjaars-   Voorjaars-   Voorjaars-   Voorjaars-   Voorjaars-
vakantie    vakantie    vakantie    vakantie    vakantie
28
- Bibliotheek/bibliobus / Boekenpret
Eén keer per week – donderdag van 10.00-10.30 uur – komt de bibliobus bij school. Kinderen, maar ook
ouders kunnen hier boeken lenen. Het lidmaatschap voor kinderen van 0 t/m 18 jaar is gratis! De groepen
1/2a, 1/2b en 3/4 gaan als groep naar de bibliobus. De boeken en pasjes blijven op school. De leerlingen van
groep 5 t/m 8 mogen de bibliobus zelfstandig bezoeken. Dit schooljaar biedt de gemeente een project aan
dat het lezen stimuleert: “Boekenpret”. Onze school neemt daaraan deel.

- Huiswerk
Naarmate een leerling ouder wordt krijgt hij/zij wat meer huiswerk mee.

- Verzekering
De kinderen op onze school zijn verzekerd volgens een collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering
is van kracht tijdens alle activiteiten in schoolverband en ook tijdens het gaan van huis naar school en
omgekeerd.

- Mobiele telefoons
Er mogen geen mobiele telefoons mee naar school. Wanneer dit bij uitzondering toch nodig is, wordt dit
door de ouders met de leerkracht overlegd en gebeurt op eigen risico. De telefoon staat onder schooltijd
uit.

- Vervoer onder schooltijd
Alle kinderen t/m groep 2 gaan bij vervoer onder schooltijd alleen mee wanneer ze beschikken over
goedgekeurde stoelverhogers. De ouders zijn hier verantwoordelijk voor. Bij leerlingen vanaf groep 3 wordt
gekeken naar de lengte van de kinderen. Bij noodgevallen willen we graag met de ouders meedenken, we
vragen de ouders in dat geval contact op te nemen met de leerkracht of schoolleider.            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                       15
6    DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school
Onze school werkt voortdurend en systematisch aan het verbeteren van het aanbod van onderwijs. We
vragen ons regelmatig af of we nog steeds de goede dingen en deze dingen ook goed invoeren.

Op veel verschillende manieren zijn we bezig om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Dit is o.a.
terug te vinden in het LIN-project voor ons taal/leesonderwijs, het uitbreiden en verdiepen van adaptief
onderwijs d.m.v. de BAS-cursus voor het team, het houden van klassenbezoeken door de schoolleider, het
bijhouden van resultaten in de groepsmap, het uitbreiden of vervangen van toetsen in het
leerlingvolgsysteem en het aanschaffen van nieuwe leermiddelen.

Via het BAS-project wordt gericht gewerkt aan de verschillende ontwikkelingsgebieden. Het beoogt een
beter omgaan met de verschillen tussen de leerlingen. We zijn hier vier jaar mee aan de slag geweest als
nascholingsproject en zullen de komende schooljaren uitwerken en uitbreiden van datgene wat we de
afgelopen jaren in gang hebben gezet. Onze visie op onderwijs staat hierbij centraal.

Wat hebben we het afgelopen schooljaar bereikt en wat zijn onze plannen?

A    (Voortgezet) technisch lezen
    De leesresultaten zijn beter geworden. We hebben geleerd goed en effectieve instructies te
    geven. Wat we hebben geleerd kunnen we ook toepassen op andere vakgebieden. We gaan op de
    ingeslagen weg verder. Er wordt veel gelezen uit de boeken van ons “lekker lezen plein”.

B    Taal
    Afgelopen schooljaar was het tweede van een driejaren durend (landelijk) taalpilot waar onze
    school aan meedoet. Met name op de woordenschattoetsen is door de leerlingen beter gescoord.
    De nieuwe methodes (taal in beeld en alles-in-1) zijn ingevoerd en bevallen goed. Het komend
    schooljaar leggen we wederom veel taalaccenten. In juli 2011 sluiten we de deelname aan het
    taalpilot af.

C    Projecten en thema’s
    De school is vorig schooljaar gestart met het werken met thema’s en projecten in alle groepen. Dit
    is ons goed bevallen. Een tweetal projecten hebben we met alle groepen tegelijk gedaan en
    feestelijk afgesloten.

D    Cultuur
    Het afgelopen jaar hebben we als school twee maal subsidie aangevraagd om kunstenaars in de
    school actief te mogen laten zijn met de leerlingen. Dit was een groot succes.

E    Techniek en onderzoekend leren
    De school gaat het komend schooljaar ook meer aandacht besteden aan onderzoekend leren en
    techniek. Een aantal teamleden volgen een cursus.

F    Aandacht voor de opbrengsten
    De school heeft het afgelopen schooljaar explicieter stilgestaan bij de “opbrengsten” van toetsen.
    Daarbij heeft het team meer nadrukkelijker ook doelen gesteld voor een volgende toetsronde.
    Het komend schooljaar gaan we hier mee door.

G    Schoolplan 2011 – 2015
    Het komend schooljaar is de school verplicht een (nieuw) meerjaren schoolplan op te stellen voor de
    periode 2011 – 2015.

NB: De school heeft een uitgebreider jaarverslag en jaarplan. Belangstelling? Vraag de directeur er naar.
            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                       16
     MAART 2011
   maandag    dinsdag   woensdag    donderdag     vrijdag   zaterdag      zondag
28       1        2 Luizen    3       4      5         6
                controle            Maandbericht
                               verstuurd
                MR
                vergadering
7       8        9        10       11       12       13
GMR                                      Oud papier
vergadering
14       15       16       17       18       19       20
21       22       23       24       25       26       27
28       29       30       31
- (Vul)pennen
Vanaf groep 4 schrijven al onze leerlingen met Stabilo potlood (groep3) of Stabilo pen. Dit is belangrijk
voor een goede ontwikkeling van het handschrift. Dit betekent voor u als ouder:
* Uw kind krijgt van school een Stabilo pen in gr. 4, deze blijft op school tot en met groep 8.
* Wanneer deze pen zoekraakt of moedwillig kapot gaat, moet er een nieuwe aangeschaft worden op kosten
van de ouders. Pennen die door normaal gebruik stuk zijn gegaan, worden door school vervangen.

- Oud papier
Wilt u uw oud papier voor ons sparen? Elke 2e zaterdag van de maand staat er een papiercontainer achter
bij Bert Vos op Meenteweg 63a (toegang via de Singel). Hierin kunt u uw oud papier kwijt tot 12.00 uur.
We werken met een roulatiesysteem waarbij de OR hoopt dat alle ouders een keertje mee willen helpen bij
het inzamelen van het oud papier. Het schema zal telkens worden vermeld in het maandbericht.

- Jaarboek
We geven aan het begin van het schooljaar een jaarboek uit over het afgelopen schooljaar i.p.v. 4x per jaar
een schoolkrant. Het jaarboek is een herinneringsboek met foto’s en teksten van het afgelopen schooljaar.
Hiervoor is een speciale jaarboekcommissie actief.
            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                       17
7.   BELEIDSVOORNEMENS 2010-2011

Naast de verbeterpunten voortvloeiend uit vorige schooljaren hebben wij voor dit schooljaar de volgende
beleidsvoornemens gemaakt (e.e.a. staat uitgebreid beschreven in het integraal jaarplan, dit ligt ter inzage
bij de schoolleider):

A    Taalpilot
    We doen als school mee aan het landelijke taalpilot. De inzet is het verbeteren van het
    taalonderwijs. De pilot duurt nog tot augustus 2011.

B    Werken in projectvorm
    Vanaf het vorig schooljaar werken we door de hele school projectmatig. Gedurende een aantal
    weken staat een thema centraal. De methode “Alles-in-1” omvat o.a. het lesaanbod voor de (oude)
    vakken taal, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, cultuur voor de groepen 5 t/m 8. Ook de overige
    groepen werken in projectvorm.

C    Sociaal emotionele ontwikkeling
    We willen dit schooljaar een methode kiezen voor dit vakgebied.

D    Personeelbeleid
    Op het gebied van personeelsbeleid gaan we dit schooljaar werken aan een integraal personeels
    beleid, inclusief een beoordelingsregeling.
            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                      18
                     APRIL 2011
   maandag    dinsdag   woensdag    donderdag     vrijdag   zaterdag      zondag
                               1      2         3
                               Maandbericht
                               verstuurd4       5        6 Luizen    7        8        9        10
                controle                    Oud papier

                MR
                vergadering
11       12       13       14       15       16       17
        Ouderraad
        vergadering18       19       20       21       22      23        24
Contactavond                 Groep 1 / 2   Goede vrijdag
                       vrij      Geen les25       26       27       28       29       30
Paasmaandag                                  Koninginnedag
Geen les
 - Hoofdluis
Het komt soms voor dat er bij een van de kinderen hoofdluis wordt gesignaleerd. Elke 1 á 2 maand is er een
groepje ouders dat de kinderen hierop controleert. De ouders van kinderen waarbij hoofdluis wordt
gevonden worden door coördinator hoofdluis (juf Betsy) op de hoogte gesteld. U kunt dan uw kind
behandelen. De GGD beveelt Loxazol hoofdlotion (verkrijgbaar bij de drogist) aan. We vragen u dringend om
op de dagen van de luizencontrole geen gel, vlechten, etc. in het haar van uw kind te doen.

- Fruit/drinken mee
In alle groepen geven we in de klas de gelegenheid om iets te eten en te drinken, voorafgaand aan de pauze.
U moet zelf iets van huis meegeven. Graag zo gezond mogelijk! Op www.voedingscentrum.nl kunt u leuke tips
vinden over gezond leven en bewegen.

- Vernielingen
Vernielingen e.d. aan schoolgebouw, beplanting en/of materialen dienen door de ouders van het kind (dat de
schade heeft aangericht) volledig te worden vergoed.

- Speelgoed mee
Kleuters willen graag speelgoed mee naar school nemen om aan de juf en de andere kinderen te laten zien.
Dit mag de dag nadat een kind jarig is geweest en na Sinterklaas.

- Gevonden voorwerpen
Onder de kapstok bij groep 3/4 staat een blauwe krat waarin alle gevonden voorwerpen worden verzameld.
Af en toe ruimen we de krat definitief leeg, dit wordt altijd eerst vermeld in het maandbericht.


            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                       19
8.    DE RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS

7.1 Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen
De resultaten die we met de kinderen behalen zijn onder meer afhankelijk van de specifieke zorg die we
onze leerlingen kunnen bieden (zie ook het basisdeel - hoofdstuk 5.3). Hieronder wordt cijfermatig
weergegeven hoeveel kinderen extra begeleiding hebben gehad.

2009/2010:
Totaal aantal leerlingen: 117
10 leerlingen - kregen individuele begeleiding in en/of buiten de klas (via een handelingsplan)
2 leerlingen - zijn aangemeld/besproken in de PCL
1 leerling - is verwezen naar het speciaal basisonderwijs
1 leerling – is verwezen naar een regionaal expertisecentrum
4 leerlingen – hebben een indicatie voor het zogenaamde “rugzakje” en kregen ambulante begeleidingRegelmatig nemen we landelijk genormeerde toetsen af om te bepalen of de kinderen de onderwijsleerstof
beheersen. We maken hiervoor gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem. De jaarlijkse analyse van deze
toetsresultaten is medebepalend voor de inhoud van de verbeter- en veranderingsplannen voor het
daaropvolgende schooljaar (zie bij 7.1).

7.2 Cijfers over de uitstroom van leerlingen
De uitstroom van leerlingen (naar welke scholen voor voortgezet onderwijs gaan de kinderen) is afhankelijk
van de instroom. De ene groep 8 presteert op cognitief gebied beter dan de andere.

 Uitstroom leerlingen groep 8 naar het  2007  2008   2009   2010  2007  2008   2009   2010
 voortgezet onderwijs
 LWOO / Praktijkonderwijs           5    0    0       29    0    0    0
 Vmbo basis- en kaderberoepsgericht      1    2    2    3    6   18   25    28
 Vmbo gemengd- en theoretische
 leerweg                   1    1    1        6    9   12,5    0
 Vmbo T / Havo                0    1    2    2    0    9   25     18
 Havo                     5    1    1    1   29    9   12,5    9
 Havo / VWO                  2    2    2    1   12   18   25     9
 VWO (Gymnasium / Atheneum)          3    4    0    4    18   37    0    36
 Totaal                   17    11    8    11  100   100   100    100


Verklaring van de uitstroom gegevens:
Jaarlijks analyseren we de resultaten van de Cito-eindtoets om waar nodig ons onderwijs bij te sturen.
Aangezien onze groepen relatief weinig leerlingen hebben, geeft de groepsscore en/of uitstroomscore vaak
geen goed beeld ten aanzien van het landelijk gemiddelde. Door het lage aantal deelnemende leerlingen
hebben hele hoge en hele lage scores van individuele leerlingen meer invloed op het gemiddelde dan wanneer
de groep deelnemende leerlingen groter is. Bij interpretatie van deze gegevens moet hiermee rekening
worden gehouden.
            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                     20
                       MEI 2011
   maandag    dinsdag   woensdag    donderdag     vrijdag    zaterdag    zondag
                                               1
2       3        4       5        6        7       8
Meivakantie  Meivakantie   Meivakantie  Meivakantie   Meivakantie
9       10       11 Luizen   12       13      14        15
                controle            Maandbericht Oud papier
                               verstuurd
16       17       18       19       20       21       22
                MR
                vergadering23       24       25       26       27       28       2930       31
GMR
vergadering Schoolregels
We hanteren op school de volgende 5 basisregels:
* Jij en ik zijn belangrijk. Je mag zijn wie je bent.
* Wij zorgen goed voor elkaar.
* Wij houden rekening met elkaar.
* Wij letten goed op onze woorden.
* Wij zorgen goed voor onze spullen.
Deze basisregels zijn gevisualiseerd bij beide ingangen en in elke groep.
Vanuit deze basisregels worden er aan het begin van het schooljaar nog een aantal specifieke groepsregels
geformuleerd.

Naast de omgangsregels hanteren we ook een aantal praktische regels:
* Regels op school
Vanaf een kwartier voor schooltijd zijn alle kinderen welkom. Je mag dan in je eigen klas spelen en praten.
Op het plein mag je ook rennen en roepen.
We spelen alleen vreedzame spelletjes.
We houden rekening met elkaar.
We pesten en plagen nooit.
Wanneer we zien dat een ander iemand pest of iets stukmaakt, dan vertellen we dit aan juf of meester. Dit
is geen klikken.
Snoepen doen we niet. Heb je toch snoep bij je, dan lever je dat in om te bewaren voor na schooltijd.            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                      21
9.   KWALITEITSBEWAKING

We proberen op allerlei manieren de kwaliteit te bewaken en waar nodig te verbeteren.
Allereerst hanteren we een gestructureerde werkwijze van werken, observeren en toetsen. Hierdoor kan er
gericht gewerkt worden aan de verbetering van de resultaten.
Jaarlijks hebben we overleg met enkele scholen voor voortgezet onderwijs. We vragen specifiek naar de
vorderingen van onze leerlingen in vergelijking met de andere leerlingen. Uit deze gesprekken blijkt dat de
vaardigheden van de kinderen van onze school als ruim voldoende worden beoordeeld.
Ons leerlingvolgsysteem geeft inzicht in de resultaten van de leerlingen. De leerlingen worden vrijwel
maandelijks besproken. Analyses worden gemaakt en zo weten de leerkrachten waar ze accenten moeten
leggen. Regelmatig worden inlichtingen gevraagd bij instanties als het Cedin en de gemeentelijke
begeleidingsdienst.
Betreft het lichamelijke zaken of arbeidsomstandigheden, dan kunnen we daarvoor terecht bij de Arbo-
dienst of de GGD.
Ook op andere manieren besteden we aandacht aan kwaliteitszorg (zie hoofdstuk 4 van het schoolplan).


9.   FEESTEN EN ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN

Sint Maarten
Alle kinderen maken op school een lampion.
Sint Nicolaas
Elk jaar krijgen we bezoek van Sint en Piet. De aankomst is elke keer weer iets bijzonders. Groep 5 t/m 8
maakt surprises voor elkaar.
Kerst
We eten gezamenlijk op school, dit is meestal een avondactiviteit in de vorm van een buffet.
Pasen
Met Pasen doen we meestal spelletjes voor de jongste en noten schieten voor de oudste kinderen.
Feestavond
Eén keer per twee jaar (de oneven jaren) hebben we een feestelijke ouderavond. Er wordt één avond voor
groep 1 t/m 4 en één voor de ouders van groep 5 t/m 8 georganiseerd.
Monumententocht
De kinderen van groep 7/8 doen 1x per 2 jaar mee aan de monumententocht die door de gemeente
Slochteren wordt georganiseerd. Dit wordt geregeld door een werkgroep van de gemeente Slochteren. De
kinderen gaan met hun leerkracht en begeleidende ouders per fiets langs een aantal monumenten. Daar
krijgen ze dan informatie van een deskundige.
Excursies
In het kader van een project kan het voorkomen dat we op stap gaan. Dingen zien geeft veel meer
informatie, dan er alleen maar over vertellen.
Verkeersexamen
De kinderen van groep 7 doen mee aan het verkeersexamen. In april is het theorie-gedeelte, in mei volgt de
praktijktest per fiets.
Goed doel
De scholen worden overstroomd om mee te werken geld in te zamelen voor één of ander goed doel. In
samenspraak met de oudercommissie is de volgende afspraak gemaakt:
*In oktober doet groep 7/8 mee aan de kinderpostzegelactie.
*In de loop van het schooljaar is er een schoolactiviteit (sponsorloop, kindermarkt, etc) . Het geld dat
daarmee opgehaald wordt, gaat voor 50% naar een van te voren bepaald goed doel en 50% komt ten goede
aan onze school.
Moederdag / Vaderdag
In alle groepen zullen presentjes worden gemaakt voor deze dagen.
            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                     22
                     JUNI 2011
  maandag     dinsdag    woensdag   donderdag     vrijdag    zaterdag     zondag
               1        2       3       4        5
               Feestelijke   Hemelvaart   Geen les
               Ouderavond   Geen les
               groep 5 t/m 8

6       7       8        9       10      11        12
                               Maandbericht Oud papier
                               verstuurd13       14       15       16       17       18       19
Pinkster    Pinkster    Pinkster    Pinkster    Pinkster    Pinkster    Pinkster
vakantie    vakantie    vakantie    vakantie    vakantie    vakantie    vakantie
20       21       22       23       24       25       26
               MR       Ouderraad
               vergadering   vergadering
               Luizen
               controle
27       28       29       30
(Vervolg praktische regels)
* Regels in het gebouw
Bij het binnenkomen en het verlaten van het gebouw gedragen we ons rustig zonder anderen te storen.
We zorgen dat de gezamenlijke ruimtes netjes blijven.
We zorgen dat iedereen alles in de klas terug kan vinden.
We lopen gewoon.
Je draagt geen pet.
Voor het gaan naar de wc gebruiken wij een ketting of een wc bordje.
Geen laarzen, klompen of klompschoenen in de klas.

We werken in groep 3 t/m 8 met een klassendienst waarbij leerlingen in wisseldienst zorg dragen voor het
netjes achter laten van de lokalen.

* Regels op het plein
Fietsen zetten we in het fietsenhok. We bevinden ons daar verder niet. Op het plein en het voetpad achter
school lopen we (met de fiets aan de hand).

* Regels in het “bosje”
We mogen overal spelen maar hebben respect voor alles wat er groeit (we klimmen niet in bomen en
beschadigen niet moedwillig planten). We nemen geen rijdend materiaal mee in het bosje.
            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                    23
(Vervolg feesten en activiteiten voor kinderen)
4 mei - dodenherdenking
Deze activiteit vindt na schooltijd plaats en is op vrijwillige basis. In Schildwolde is een
herdenkingscommissie actief die de kinderen begeleidt. Bij de kerk is een monument opgericht. In
voorbereiding op de herdenking zullen de leerkrachten aandacht besteden aan de Tweede Wereldoorlog en
aan het verzet in onze streek. Het is verstandig dat ouders hun kinderen hierbij begeleiden.
Sporten
In de week voor de kerstvakantie is er voor groep 8 een mixed sporttoernooi in de Duurswoldhal. In april
zijn er in Harkstede voetbaltoernooien voor jongens en meisjes. Eén keer per twee jaar doen we mee met
een handbaltoernooi. Vlak voor de zomervakantie is er voor leerlingen vanaf groep 5 een atletiekdag samen
met de openbare scholen van Hellum, Tjuchem en Overschild. Tevens wordt er nog een indoortoernooi
georganiseerd in oktober. Groep 1 t/m 4 heeft een sportdag bij school.
Schoolreisjes
Groep 1/2, 3/4 en 5/6 gaan 1 dag op schoolreis. De kinderen van groep 7/8 gaan 3 dagen. Voor de kosten
hiervan zie hoofdstuk 6 bij de ouderbijdrage.
Afscheid groep 8
In de laatste schoolweek nemen we afscheid van groep 8. Ook de ouders worden hierbij uitgenodigd.
Laatste schooldag
De laatste dag voor de vakantie is er een feestelijke activiteit.
Projecten
Om het jaar wordt er een thema uitgewerkt met allerlei toepasselijke activiteiten. Voor dit schooljaar is er
geen thema.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt elk jaar groepsfoto’s maken en één keer per twee jaar individuele foto’s.
Fiets-4-daagse
Na een geslaagde samenwerking met Dorpsbelangen en de Jeugdsoos de afgelopen jaren, willen we graag
weer zoveel mogelijk kinderen en ouders mee laten doen aan de fiets-4-daagse. We hopen ook weer een
eenmalige korte route te kunnen organiseren voor groep 1 t/m 3.
Voorleesontbijt
In januari/februari doen wij met de hele school mee met het nationaal voorleesontbijt. Onder het genot van
een broodje wordt er geluisterd naar gasten die bij ons voorlezen. Dit in het kader van leespromotie.
Nationaal Schoolontbijt
Elk jaar schrijven wij ons in voor het nationaal schoolontbijt waarbij een gezonde start van de dag centraal
staat.
Leespromotie (Leesvirus / leeskriebel /Boekenpret)
Elk jaar doet groep 5/6 mee aan een project in het kader van leespromotie
Voorleeskampioenschap
In groep 7/8 wordt jaarlijks meegedaan aan het nationaal voorleeskampioenschap. Hiervoor wordt eerst de
schoolkampioen verkozen, deze wordt afgevaardigd om de school te vertegenwoordigen op de gemeentelijke
verkiezing.
Musical
De school heeft een cyclus van musicals en projectafsluitingen In het komend schooljaar voeren de
onderbouw en de bovenbouw musicals op.

Foto’s van activiteiten
Wij maken regelmatig foto’s van de verschillende activiteiten op. Om deze foto’s voor u toegankelijk te
maken en ook om het nabestellen hiervan te vereenvoudigen, plaatsen we de foto’s op www.mijnalbum.nl.
Dit is een beveiligde (afgeschermde) site waarop alleen gebruikers kunnen komen waaraan toegang is
verleend door school. U kunt zich hiervoor aanmelden door uw emailadres te mailen naar ict@obs-de-
meent.nl. U krijgt dan binnen enkele dagen toegang tot de verschillende fotoalbums. Wel moet u dan bij
www.mijnalbum.nl een eigen account aan maken, deze is echter gratis
Ouders die niet over een internetverbinding beschikken, kunnen hiervoor op school terecht.
             Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                     24
                      JULI 2011
 maandag     dinsdag    woensdag    donderdag     vrijdag   zaterdag      zondag
                               1       2         3
                               Groep 1 t/m 4
                               middag geen
                               les
                               Maandbericht
                               verstuurd
4       5        6        7       8       9         10
GMR              Schoolreis   Schoolreis   Schoolreis  Oud papier
vergadering          groep 7/8    groep 7/8   groep 7/8

11       12       13       14       15       16       17
Rapport    Rapport
bespreking   bespreking

18       19      20        21       22       23       24
Schoolreis   Groep 1 t/m 8
groep 1 en 2  middag vrij

25       26       27       28       29       30       31
Zomer-     Zomer-     Zomer-     Zomer-     Zomer-     Zomer-     Zomer-
vakantie    vakantie    vakantie    vakantie    vakantie    vakantie    vakantie
- Buitenschoolse opvang
Vanaf het schooljaar 2007/2008 zijn basisscholen verplicht de aansluiting tussen opvang en onderwijs te
organiseren. De opvang wordt voor onze school verzorgd door twee kinderopvangorganisaties. U regelt zelf
de inschrijving van uw kind bij de kinderopvangorganisatie. U kunt de opvang natuurlijk ook zelf regelen; u
bent niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheden die de school biedt.
De twee kinderopvangorganisaties bieden voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur en naschoolse opvang tot
18.30 uur. Ook tijdens marge- of studiedagen en vakanties is er professionele kinderopvang. Professionele
leidsters vangen de kinderen op.
Wij sloten een overeenkomst af met de onderstaande geregistreerde kinderopvangorganisaties.
•  Timpaan Kinderopvang (BSO)
Timpaan Kinderopvang verzorgt de opvang in:
   1)  Kindercentum “Skippy” (Dorpshuisweg 36 9617 BW Harkstede tel. 050-4040592)
   2) Kindercentrum “Griffy” (Thorbeckelaan 54 9602 TR Hoogezand tel. 0598-325849)
Internetsite: www.timpaankinderopvang.nl/bso

•  Kindercentrum Slochterborgje bv (BSO)
Kindercentrum “Thuis in Slochterborgje” verzorgt de opvang in:
  1) Kindercentrum “Thuis in Slochterborgje” locatie Slochteren, (Twee Kerspelenweg 5 9621 AX
    Slochteren) tel. 0598-422111).
  2) Kindercentrum “Thuis in Slochterborgje”, locatie Siddeburen (Hoofdweg 79, Siddeburen), telefoon
    0598 – 422111. www.slochterborgje.nl

Op school zijn van beide organisaties brochures en aanmeldingsformulieren voor de buitenschoolse opvang
beschikbaar. U kunt zich rechtstreeks aanmelden bij de kinderopvangorganisatie van uw keuze.
U kunt via de internetsite van beide organisaties meer informatie vinden over de buitenschoolse opvang.


            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                      25
10. ADRESSEN
team
directeur         Klaas Smit       Kwelders 16      9945 SL Wagenborgen
IB en pl verv schooll.   Jennie van Ringh    Middenstraat 1     9611 KE Sappemeer
groepsleerkrachten     Gerda Gubler      Noorderdiep 27     9501 XA Stadskanaal
              Leny Stamhuis     Johan de Wittlaan 13  9601 AT Hoogezand
              Margrit Wobben     Deldenlaan 19     9627 PL Hellum
              Michaël Venema     Ganzedrift 6a     9621 CS Slochteren
              Betsy de Haan     Hoofdweg 36      9627 PD Hellum
              Hilly Perdok      de Roeden 10      9621 CA Slochteren
Schoolbestuur
Het bevoegd gezag van onze school wordt gevormd door het bestuur van Stichting OPOS. Het bestuur
fungeert als een toezichthoudend bestuur. De bestuurstaken zijn overgedragen aan de bovenschoolse
directie.
Bovenschoolse directie: Albert Roek / Eppe Okken
Postbus 13                    bezoekadres:
9620 AA Slochteren                Hoofdweg 1 – II, Slochteren
℡ 0598 425 644
   0598 425 552
   info@stichtingopos.nl              - Tussenschoolse opvang (TSO)
   www.stichtingopos.nl               Contactpersoon: Thea Knollema
                           06 - 51779114
Externe personen:                   info@slochteborgje.nl
- Leerplichtambtenaar                  - Vertrouwenspersoon klachtencommissie GGD
Yolanda Hoekstra                    ℡ 050 367 40 00
℡ 0598 425 555
                            - Landelijke Klachten Commissie
- PCL 2.10                       (Stichting onderwijsgeschillen”)
Mars 65                         Postbus 85191
9602 KZ Hoogezand                    3508 AD Utrecht
℡ 0598 350 365                     ℡ 030 280 9590
                            info@onderwijsgeschillen.nl
- Consultatieve leerlingbegeleider
Unit Onderwijsbeleid/-begeleiding            - GGD Groningen
Gemeente Slochteren                   Sociaal verpleegkundige Herma Ardesch
Nora ten Raa / Astrid Hermans              ℡ 050 367 40 00
℡ 0598 425 780 / 425 781                Schoolarts (Basisgezondheidsdienst afd.
                            Jeugdzorg)
- Logopediste                      ℡ 050 367 25 36
Logopedische praktijk Delfzijl
De Vennen 96                      - Onderwijsinspectie
9934 AH DFelfzijl                    ℡ 0800-8051
℡ 0596-611 111                     www.onderwijsinspectie.nl
- Contactpersoon klachten
Nora ten Raa, Unit Onderwijsbeleid/-begeleiding     - Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs
Astrid Hermans, Unit Onderwijsbeleid/-         Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele
begeleiding                       intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld.
                            ℡ 0900 111 3 111
             Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                    26
11.   REGISTER

7     aanmelding               12   maandbericht
26    adressen                13/14  medezeggenschapsraad
10    advies voortgezet onderwijs       4    missie van de school
8     basisvaardigheden            15   mobiele telefoons
16    BAS-project               14   ouderbijdrage
18    beleidsvoornemens            13   ouderhulp
26    bestuur                 13   ouderraad
9     bewegingsonderwijs           17   oud papier
15    bibliobus                11   overblijven/TSO
25    buitenschoolse opvang (BSO)       4    pesten op school
8     burgerschap               12   rapportbespreking/10 min avond
12    contactavond              21/23  regels
26    directie                20   resultaten
2     doel schoolgids             16   schoolontwikkeling
22/24   feesten en activiteiten         3    schooltijden
24    foto's                 3    schoolverzuim
19    fruit                  14   sponsoring
12    gescheiden ouders            5    team
19    gevonden voorwerpen           20   uitstroomcijfers
7     groepsgrootte              6    vakanties en vrije dagen
7     groepsindeling             8    veiligheidsbeleid
19    hoofdluis                9    verjaardag
15    huiswerk                6    verlofregeling
12    informatievoorziening          19   vernielingen
26    inspectie                26   vertrouwenspersoon
17    jaarboek                15   vervoer onder schooltijd
4     kenmerken onderwijs           15   verzekering
22    kwaliteitsbewaking           17   vulpen
20    leerlingvolgsysteem (LVS)        3    ziekte/afwezigheid van kinderen
10    lesactiviteiten kleuters        10   zittenblijven/vervroegd doorstromen
16/18   LIN-project               10   zorg
Afkortingen
BHV   Bedrijfshulpverlener
LVS   Leerlingvolgsysteem
IB   Intern begeleider
PCL   Permanente Commissie Leerlingenzorg
BAS   Bouwen aan een adaptieve school
LIN   Lees Interventieproject Noord-Nederland
MR   Medezeggenschapsraad
OR   Ouderraad
GMR   Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
            Schoolgids en Jaarkalender obs De Meent                 27

								
To top