Pravni Vidiki Managementa Kadrov V Upravi by lgu14325

VIEWS: 291 PAGES: 11

More Info
									FU                                                     1

               FAKULTETA ZA UPRAVO
                Dekan: dr. SREČKO DEVJAK, red. prof.
                   E-pošta: dekan@fu.uni-lj.si

           Prodekan za študijske zadeve: dr. JANEZ STARE, docent

    Prodekanja za mednarodno sodelovanje: dr. STANKA SETNIKAR-CANKAR, red. prof.

     Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost: dr. MIRKO VINTAR, red. prof.

       Tajnik fakultete: mag. LARISA DRAŽUMERIČ ISTENIČ, univ. dipl. prav.
                   E-pošta: tajnik@fu.uni-lj.si

          Naslov: Gosarjeva ulica 5, tel.: 01 5805-500, fax: 01 5805-521

      Spletna stran: http://www.fu.uni-lj.si; elektronski naslov: dekanat@fu.uni-lj.si

      Študentski referat: tel.: 01 5805-501; elektronski naslov: referat@fu.uni-lj.si
SEZNAM UČITELJEV IN SODELAVCEV
I. Redno zaposleni pedagoški delavci
                           2. Izredni profesor
  s polnim delovnim časom
                           - dr. Rudi KOCIJANČIČ, univ. dipl. prav.,
1. Redni profesorji                  Ustavno pravo, Ustavna ureditev, Vloga
- dr. Stanka SETNIKAR-CANKAR, univ. dipl.       nacionalnih parlamentov v EU,
 ekon., Temelji ekonomije, Ekonomika javnega
 sektorja s proraĉunskim financiranjem,       3. Docenti
 Ekonomika javne izbire, Ekonomika in analize    - dr. Aleksander ARISTOVNIK, univ. dipl. ekon.,
 poslovanja                      Ekonomika javnega sektorja s proraĉunskim
- dr. Sreĉko DEVJAK, univ. dipl. mat.,         financiranjem, Osnove ekonomije, Ekonomika
 Kvantitativne metode, Statistika, Projektni      javnega sektorja, Ekonomika dela v javni upravi,
 management v javni upravi, Analize za podporo     Temelji ekonomije, Regionalna politika in
 upravljanju, Metode raziskovanja v upravi,      strukturni skladi EU, Regionalizem in EU
 Vodenje projektov, Operacijske raziskave v     - dr. Jože BENČINA, prof. mat., Osnove
 upravi                        statistike, Kvantitativne metode, Gospodarski
- dr. Mirko VINTAR, univ. dipl. inž. stroj.,      raĉun, Analize za podporo upravljanju, Vodenje
 Informatika v upravi, Informacijski sistemi v     projektov
 upravi, Informatizacija poslovnih procesov v    - dr. Maja KLUN, univ. dipl. ekon., Javne finance,
- upravi, Razvoj informacijskih sistemov, E-uprava,   Davĉni sistem, Davki in davĉna politika v EU,
 Strateško naĉrtovanje informatike v upravi,      Institucije in mehanizmi javnega financiranja
 Management informacijskih virov
FU                                                    2
- dr. Polonca KOVAČ, univ. dipl. prav., Upravni    - Margit HORVATH, prof. ang. in nem. jezika,
 postopek in upravni spor, Posebni upravni       višji pred., Nemški jezik I, Nemški jezik upravi
 postopki, Upravni proces, Davĉni postopek       I, Nemški jezik upravi II,
- dr. Alenka KUHELJ, univ. dipl. prav., Uvod v
 pravo, Zakonodajni postopek v parlamentarnem     6. Predavateljica
 sistemu, Pravna ureditev EU, Zakonodajni       - Anamarija LEBEN, univ. dipl. org. dela,
 postopek v EU, Mednarodno varstvo ĉlovekovih      Upravljavski informacijski sistemi,
 pravic                         Informatizacija poslovnih procesov v upravi,
- dr. Zdravko PEČAR, univ. dipl. ekon.,         Razvoj informacijskih sistemov
 Management v javnem sektorju, Strateški
 management v javnem sektorju             7. Asistenti
- dr. Primož PEVCIN, univ. dipl. ekon.,
 Ekonomika javnih podjetij in javnih zavodov     - Nejc BREZOVAR, univ. dipl. prav., Ustavno
- dr. Mik STRMECKI, univ. dipl. prav., Upravno      pravo, Ustavna ureditev, Delovna uslužbenska
 pravo,                         in socialna razmerja, Delovno in socialno pravo
- dr. Janez STARE, univ. dipl. org. dela, Upravni   - mag. Tatjana ĐUKIĆ, univ.dipl.ekon, Javne
 praktikum , Organizacijsko vedenje, Upravno      finance
 poslovanje, Kadrovska dejavnost, Vodenje ljudi    - Tina JUKIĆ, mag.,dipl.upr.org., Informacijski
 v upravi, Ĉloveški viri v javni upravi         sistemi v upravi
- dr. Ljupĉo TODOROVSKI, univ. dipl. inž. raĉ.     - mag. Damijana KERŽIČ, univ.dipl.mat.,
 in inf., Informatika, Upravljavski informacijski    Informatika, Osnove informatike
 sistemi, Raĉunalniški praktikum, Upravljanje z    - mag. Tatjana KOZJEK, univ. dipl. org. dela,
 znanjem v upravi                    Kadrovska dejavnost, Ravnanje z ljudmi v javni
                             upravi
4. Višji predavatelji                 - mag. Mateja KUNSTELJ, univ. dipl. inž. raĉ.,
                             Informatika, Informatika v upravi, Informacijski
- mag. Nikolaj ABRAHAMSBERG, univ. dipl.         sistemi v upravi
 prav., Gospodarsko statusno pravo          - Tina NEMARNIK, Statistika, Osnove
- mag. Mitja DEČMAN, univ. dipl. inž. raĉ.,       statistike, Gospodarski raĉun, Kvantitativne
 Informatika, Osnove informatike, Raĉunalniški     metode, Analize za podporo upravljanju
 praktikum                      - Veronika PETKOVŠEK, univ. dipl. ekon,
- mag. Bojan PEČEK, univ. dipl. org. dela,        Temelji ekonomije, Osnove ekonomije
 Osnove informatike, Informatizacije in prenova    - Tina SEVER, univ. dipl. prav., Upravni
 poslovnih procesov, Kvantitativne metode,       postopek in upravni spor, Posebni upravni
 Vodenje projektov                   postopki
- mag. Iztok RAKAR, univ. dipl. prav., Pravna
 ureditev javne uprave, Upravno pravo         8. Strokovni sodelavec
- mag. Miloš SENČUR, Javne službe, Lokalna
 samouprava, Upravno pravo              - Jernej BUZETI, dipl.upr.org., Teorija
- mag. Nina TOMAŽEVIČ, univ. dipl. ekon.,       organizacije, Ravnanje z ljudmi v javni upravi,
 Temelji organizacije, Teorija organizacije,     Upravno poslovanje
 Upravno poslovanje
                            II. Zaposleni pedagoški delavci s krajšim
5. Predavateljice tujega jezika            delovnim časom, z 1/5 delovnim časom
- Alenka GVARDJANČIČ, univ. prof., Angleški      ter pogodbeni pedagoški delavci
 jezik I                       - mag. Dušan BLAGANJE, d. i. a., viš. pred.,
- Manica DANKO, prof. angl. jezika, Angleški       Urejanje prostora in gradbene zadeve
 jezik I, Angleški jezik v upravi I, Angleški jezik  - dr. Marko BOHANEC, doc., Sistemi za
 v upravi II                      podporo odloĉanju v upravi, Upravljanje z
                             znanjem v upravi, Metode in tehnike za podporo
                             odloĉanju v upravi
FU                                                   3
- dr. Miha BREJC, univ. dipl. soc., red. prof.,    - dr. Štefan IVANKO, univ. dipl. ekon., Upravni
 Ravnanje z ljudmi v javni upravi, Ĉloveški viri v   praktikum , Sodobna teorija organizacije,
 javni upravi, Vodenje ljudi v upravi          Teorija organizacije, Organizacijsko vedenje
- dr. Marjan BREZOVŠEK,univ.dipl.pol., izr.      - Ana IVAS, univ. dipl. prav., strok.sodel.,
 prof.,Teorija javne uprave               Pravna ureditev EU, Uvod v pravo
- dr. Bojan BUGARIČ, univ. dipl. prav., izr.      - dr. Jurij JAKLIČ, univ. dipl. mat., izr. prof.,
 prof., Primerjalna javna uprava, Javne službe     Baze podatkov in podatkovna skladišĉa
- dr. Slobodan ĆAMILOVIĆ, redni prof.,         - mag. Matej JAMNIK, prof. tel. vzg., Športna
 Management HR, Management kariere           vzgoja
- dr. Simon ČADEŽ, univ. dipl. ekon., asist.,     - dr. Ondrej JAŠKO, Vodenje v javni upravi
 Raĉunovodstvo                    - dr. Andrej KOVAČIČ, univ. dipl. ekon., izr.
- dr. Janez ČEBULJ, univ. dipl. prav., izr. prof.,    prof., Prenova poslovnih procesov v upravi
 Ustavnosodno varstvo pri upravnih aktih       - dr. Roman LAVTAR, univ. dipl. prav., Teorija
- mag. Slavko DEBELAK, univ. dipl. prav., viš.      javne uprave,
 pred., Upravno-pravne notranje zadeve,        - dr. Janez MALAČIČ, univ. dipl. ekon., red.
 Upravno pravo                     prof., Ekonomika dela v javni upravi
- dr. Mirjana DRAKULIĆ, redni prof., Upravno      - dr. Matej MAKAROVIČ, doc., Uvod v
 informacijsko pravo, Zašĉita podatkov o        sociologijo
 ĉloveških virih                   - mag. Tatjana MIZORI ZUPAN, univ. dipl.org.
- dr. Zarjan FABJANČIČ, univ. dipl., ekon., izr.     inf., Statistika, Osnove statistike, Analize za
 prof., Teorija družbene izbire             podporo upravljanju, Gospodarski raĉun
- mag. Peter FAJFAR, univ. dipl. org. dela,      - dr. Vekoslav POTOČNIK, univ.dipl.ekon.,
 asist., Statistika, Osnove statistike, Gospodarski   red.prof.., Trženje storitev v javnem sektorju
 raĉun                        - Astrid PRAŠNIKAR, univ.dipl. prav., pred..,
- dr. Vinka FILIPOVIĆ, redni prof., Odnosi z       Upravno pravo
 javnostjo                      -dr. Ciril RIBIČIČ, univ.dipl. prav, Teorija javne
- Dušan GERLOVIČ, pred. športne vzg., Športna     uprave
 vzgoja                        - ddr. Rudi RIZMAN, red. prof., Obĉa sociologija
- dr. Janez GRAD, univ. dipl. mat., Baze podatkov   - mag. Marko Iztok SIRNIK, dipl. inž., viš. pred.,
 in podatkovna skladišĉa                Informatika v upravi
- Dr. Franci GRAD, univ. dipl. prav,          - dr. Dušan ŠTRUS, univ. dipl. prav., Ustavno
 red.prof.,Lokalna samouprava              pravo, Ustavna ureditev
- dr. Stane GRANDA, univ. dipl., fil., izr. prof.,   - dr. Gregor VIRANT, univ. dipl. prav., izr. prof.,
 Zgodovina javne uprave na slovenskem          Pravna ureditev javne uprave,
- dr. Peter GRILC, univ. dipl. prav., red. prof.,   - dr. Stane VLAJ, univ. dipl., prav., doc., Lokalna
 Pravna ureditev EU, Evropske integracije,       samouprava,
 Institucije EU                    - dr. Zvone VODOVNIK, univ. dipl. prav., izr.
- dr. Mitja HORVAT, univ. dipl. prav., doc.,       prof., Delovno in socialno pravo, Delovna,
 Upravno pravo                     uslužbenska in socialna razmerja, Pravni vidiki
- dr. Marko HOČEVAR, univ. dipl. ekon., izr.       managementa kadrov v upravi, Socialna varnost
 prof., Raĉunovodstvo, Raĉunovodstvo javnega     - dr. Mihaela ZAVAŠNIK, Angleški jezik I.,
 sektorja
FU                                             4
PREDMETNIK UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
UPRAVA – I. STOPNJA
                                  semester
Predavatelj        Predmet                zimski   poletni ur KT
                               P  V  S P  V S

I. LETNIK
Kuhelj, Ivas, Štrus   Pravna ureditev EU          -  -  -  4  2  -  90  8
Brezovšek, Lavtar,   Teorija javne uprave         4  2  -  -  -  -  90  8
Senĉur
Kocjanĉiĉ, Brezovar   Ustavno pravo             4  2  -  -  -  -  90  8
Setnikar-Cankar,    Temelji ekonomije           -  -  -  3  2  -  75  7
Petkovšek
Ivanko, Kozjek,     Teorija organizacije         3  2  -  -  -  -  75  7
Tomaževiĉ,
Benĉina, Fajfar,    Statistika              -  -  -  4  2  -  90  8
Nemarnik
Todorovski, Deĉman,   Informatika              -  -  -  3  2  -  75  7
Keržiĉ, Kunstelj
Danko, Zavašnik     Angleški jezik I           1  2  -  -  2  -  75  7
Horvath         Nemški jezik I            1  2  -  -  2  -  75  7


II. LETNIK
Horvat, Prašnikar    Upravno pravo             2  2  1  -  -  -  75  6
Virant, Rakar      Pravna ureditev javne uprave     2  2  1  -  -  -  75  6
Brejc, Kozjek, Buzeti  Ravnanje z ljudmi v upravi      -  -  -  2  2  1  75  6
Aristovnik, Petkovšek  Ekonomika javnega sektorja      2  2  1  -  -  -  75  6
Klun, Đukić       Javne finance             -  -  -  1  2  1  60  5
Pevcin         Ekonomika javnih podjetij in javnih  -  -  -  2  2  1  75  6
            zavodov
Vintar, Peĉek      Informatizacija poslovnih procesov  2  2  1  -  -  -  75  6
            v upravi
Devjak, Mizori     Kvantitativne metode         2  2  1  -  -  -  75  6
Zupan,Nemarnik
FU                                           5
                                 semester
Predavatelj       Predmet               zimski   poletni ur KT
                              P  V  S P  V S

III. LETNIK
Kovaĉ, Sever      Upravni postopek in upravni spor  2  2  1  -  -  -  75  6
Grilc, Štrus      Evropske integracije        2  2  1  -  -  -  60  4
Devjak, Mizori Zupan,  Analize za podporo upravljanju   2  2  1  -  -  -  60  4
Nemarnik
Vintar, Jukić      Informacijski sistemi v upravi   -  -  -  2  2  -  60  4
Kovaĉ, Sever      Posebni upravni postopki      -  -  -  2  1  1  45  4
Grad,Ribiĉiĉ, Senĉur  Lokalna samouprava               2  2  -  60  4
Peĉar          Management v javnem sektorju    2  2  -  -  -  -  60  4

Izbirni predmeti

Ivanko, Stare   Upravni praktikum            -  -  -  4  -  -  20  4
Ivanko, Stare   Organizacijsko vedenje         -  -  -  4  -  -  20  5
Debelak      Upravno-pravne notranje zadeve     4  -  -  -  -  -  20  5
Peĉar       Strateški management v javnem      -  -  -  4  -  -  20  4
          sektorju
Bugariĉ, Senĉur  Javne službe              4  -  -  -  -  -  20  5
Hoĉevar, Ĉadež   Raĉunovodstvo              -  -  -  4  -  -  20  5
Todorovski     Upravljavski informacijski sistemi   4  -  -  -  -  -  20  4
Kuhelj       Zakonodajni postopek v EU        4  -  -  -  -  -  20  4
Brejc, Stare    Vodenje ljudi v upravi         -  -  -  4  -  -  20  4
Granda       Zgodovina javne uprave na        5  -  -  -  -  -  20  4
          Slovenskem
Todorovski, Deĉman Raĉunalniški praktikum         -  -  -  5  -  -  25  4
Danko       Angleški jezik v upravi II       -  2  -  -  2  -  60  5
Horvath      Nemški jezik v upravi II        -  2  -  -  2  -  60  5
Devjak, Peĉek   Vodenje projektov            -  -  -  4  -  -  20  5
Vodovnik      Delovna, uslužbenska in socialna    -  -  -  4  -  -  20  5
          razmerja
Vodovnik      Delovno in socialno pravo        4  -  -  -  -  -  20  5
Makaroviĉ     Uvod v sociologijo           -  -  -  4  -  -  20  5
Gerloviĉ      Športna vzgoja             -  2  -    2  -  50  3
Danko       Angleški jezik v upravi I        -  2  -  -  2  -  60  5
Horvath      Nemški jezik v upravi I         -  2  -  -  2  -  60  5
FU                                             6
PREDMETNIK VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA
PROGRAMA UPRAVA – I. STOPNJA
                                  semester
Predavatelj       Predmet                zimski   poletni ur KT
                               P  V  S P  V S

I. LETNIK
Kuhelj, Ivas, Štrus   Uvod v pravo             4  2  -  -  -  -  90  8
Kocjanĉiĉ, Brezovar   Ustavna ureditev           -  -  -  4  2  -  90  8
Virant, Rakar      Pravna ureditev javne uprave     -  -  -  4  2  -  90  8
Benĉina, Fajfar,    Osnove statistike           4  2  -  -  -  -  90  8
Nemarnik
Aristovnik, Petkovšek  Osnove ekonomije           -  -  -  3  2  -  75  7
Tomaževiĉ,       Temelji organizacije         -  -  -  3  2  -  75  7
Peĉek, Deĉman,     Osnove informatike          2  3  -  -  -  -  75  7
Keržiĉ
Gvardjanĉiĉ       Angleški jezik I           1  2  -  -  2  -  75  7
Horvath         Nemški jezik I            1  2  -  -  2  -  75  7


II. LETNIK
Virant, Rakar      Pravna ureditev javne uprave     -  -  -  2  2  1  75  6
Abrahamsberg      Gospodarsko statusno pravo      2  2  1  -  -  -  75  6
Setnika Cankar,     Ekonomika javnega sektorja s     2  2  1  -  -  -  75  6
Aristovnik, Pevcin   proraĉunskim financiranjem
Strmecki, Starman    Upravno pravo             1  2  1  -  -  -  60  5
Stare, Kozjek, Buzeti  Upravno poslovanje          1  2  1  -  -  -  60  5
Vintar, Peĉek      Razvoj informacijskih sistemov    -  -  -  2  2  1  75  6
Pevcin         Ekonomika javnih podjetij in javnih  2  2  1  -  -  -  75  6
            zavodov
Benĉina, Nemarnik    Gospodarski raĉun           -  -  -  1  2  1  60  5


III. LETNIK – usmeritveni predmeti smer JAVNA UPRAVA
Senĉur       Lokalna samouprava        1 2        1  -  -  -  60  5
Kovaĉ, Sever    Upravni postopek in upravni spor 2 2        1  -  -  -  75  6
Vodovnik, Brezovar Delovna, uslužbenska in socialna 1 2        1  -  -  -  60  5
          razmerja
Kovaĉ, Sever    Posebni upravni postopki     - -        -  2  1  1  45  4
Klun,Đukić     Davĉni sistem          1 2        1  -  -  -  60  5
Bugariĉ, Senĉur  Javne službe           - -        -  1  2  1  60  5
Debelak      Upravno pravne notranje zadeve  - -        -  1  2  1  60  5
Vintar, Deĉman,  Informatika v upravi       - -        -  1  2  1  60  5
Kunstelj
FU                                          7
                               semester
Predavatelj     Predmet                zimski   poletni ur KT
                            P  V  S P  V S

III. LETNIK – usmeritveni predmeti smer POSLOVNA UPRAVA
Kovaĉ, Sever     Upravni postopek in upravi spor 2 2 1     -  -  -  75  6
Vintar, Deĉman,   Informatika v upravi      - - -     1  2  1  60  5
Kunstelj
Stare, Kozjek    Kadrovska dejavnost       1 2 1     -  -  -  60  5
Peĉek        Informatizacija in prenova   1 2 1     -  -  -  60  5
           poslovnih procesov
Devjak, Peĉek    Vodenje projektov        - - -     1  2  1  60  5
Hoĉevar, Ĉadež    Raĉunovodstvo          2 1 1           60  5
Vodovnik, Brezovar Delovno in socialno pravo     - - -     1  2  1  60  5
Ivanko,Stare, Buzeti Organizacijsko vedenje     1 2 1     -  -  -  60  5

Izbirni predmeti

Kovaĉ, Sever    Posebni upravni postopki       -  -  -  -  -  -  -  4
Bugariĉ, Senĉur  Javne službe             -  -  -  -  -  -  -  5
Debelak      Upravno pravne notranje zadeve    -  -  -  -  -  -  -  5
Benĉina, Peĉek   Vodenje projektov          -  -  -  -  -  -  -  5
Hoĉevar, Ĉadež   Raĉunovodstvo            -  -  -  -  -  -  -  5
Grilc       Evropske integracije         4  -  -  -  -  -  20  4
Stare       Upravni praktikum          -  -  -  4  -  -  20  4
Peĉar       Management v javnem sektorju     4  -  -  -  -  -  20  4
Peĉar       Strateški management v javnem    -  -  -  4  -  -  20  4
          sektorju
Todorovski     Upravljavski informacijski sistemi  4  -  -  -  -  -  20  4
Kuhelj       Zakonodajni postopek v EU      4  -  -  -  -  -  20  4
Brejc, Stare    Vodenje ljudi v upravi        -  -  -  4  -  -  20  4
Granda       Zgodovina javne uprave na      5  -  -  -  -  -  20  4
          Slovenskem
Danko       Angleški jezik v upravi II      -  2  -  -  2  -  60  5
Horvath      Nemški jezik v upravi II       -  2  -  -  2  -  60  5
Blaganje      Urejanje prostora in gradbene    -  -  -  -  -  -  20  4
          zadeve
Danko       Angleški jezik v upravi I      -  2  -  -  2  -  60  5
Horvath      Nemški jezik v upravi I       -  2  -  -  2  -  60  5
Rizman       Obĉa sociologija           -  -  -  4  -  -  20  4
Gerloviĉ      Športna vzgoja            -  2  -  -  2  -  50  3
FU                                          8
PREDMETNIK UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
UPRAVA – (izvaja samo kot izredni študij)
                                 semester
Predavatelj      Predmet                zimski   poletni ur KT
                              P  V  S P  V S

II. LETNIK
Danko         Angleški jezik II                     90  7
Horvath        Nemški jezik II                      90  7

III. LETNIK
Hoĉevar        Raĉunovodstvo javnega sektorja              75  6

IV. LETNIK
Malaĉiĉ, Aristovnik  Ekonomika dela v javni upravi               90  8
Potoĉnik       Trženje storitev v javnem sektorju            75  6
Todorovski, Leben   Upravljavski informacijski sistemi            90  7

Izbirni predmeti
Granda        Zgodovina javne uprave na                 75  5
           Slovenskem
Fabjanĉiĉ       Teorija družbene izbire                  75  5
Kuhelj        Zakonodajni postopek v                  75  5
           parlamentarnem sistemu
FU                                           9
PREDMETNIK MAGISTRSKEGA PROGRAMA UPRAVA – II. STOPNJA

Predavatelj         Predmet                     ur  KT

I. LETNIK
Obvezni predmeti
Kovaĉ            Upravni proces                 40  8
Bugariĉ           Primerjalna javna uprava            40  8
Brejc            Ĉloveški viri v javni upravi          40  7
Vintar            E-uprava                    40  7
Setnikar-Cankar       Ekonomika javne izbire             40  8
Klun             Institucije in mehanizmi javnega financiranja  40  7
Devjak            Metode raziskovanja v upravi          40  7
               Raziskovalni seminar                 8

II. LETNIK
Obvezni predmet
Drakulić           Upravno informacijsko pravo           40  7

Usmeritveni predmeti
Upravno-pravna smer
Grilc            Institucije EU                 40  7
Kocjanĉiĉ          Vloga nacionalnih parlamentov v EU       40  7
Aristovnik          Regionalna politika in strukturni skladi EU   40  7
Ĉebulj            Ustavnosodno varstvo pri upravnih aktih     40  7
Vodovnik           Pravni vidiki managementa kadrov v upravi    40  7

Upravno-ekonomska smer
Setnikar Cankar       Ekonomika in analiza poslovanja         40  7
Bugariĉ           Javne službe                  40  7
Peĉar            Strateški management v javnem sektorju     40  7
Devjak            Projektni management v javni upravi       40  7
Klun             Davĉni sistem                  40  7

Upravno-informacijska smer
Grad, Jakliĉ         Baze podatkov in podatkovna skladišĉa      40  7
Kovaĉiĉ           Prenova poslovnih procesov v upravi       40  7
Bohanec           Sistemi za podporo odloĉanju v upravi      40  7
Vintar            Strateško naĉrtovanje informatike v upravi   40  7
Peĉar            Strateški management v javnem sektorju     40  7

Dodatni izbirni predmeti
Kovaĉ            Davĉni postopek                 40  5
Vintar            Management informacijskih virov         40  5
Kuhelj            Mednarodno varstvo ĉlovekovih pravic      40  5
Devjak            Operacijske raziskave v upravi         40  5
Vodovnik           Socialna varnost                40  5
Bavec            Upravljanje organizacijskih sprememb      40  5
Bohanec, Todorovski     Upravljanje z znanjem v upravi         40  5
FU                                                 10
PREDMETNIK MAGISTRSKEGA PROGRAMA UPRAVA
(izvaja se samo kot izredni študij)

Predavatelj           Predmet                    ur    KT

I. LETNIK in II. letnik
Obvezni predmeti
Kovaĉ             Upravni proces                    40    9
Bugariĉ            Primerjalna javna uprava               40    9
Brejc             Ĉloveški viri v javni upravi             40    9
Vintar             E-uprava                       40    9
Setnikar Cankar        Ekonomika javne izbire                40    9
Klun              Institucije in mehanizmi javnega financiranja     40    9
Peĉar             Management v javnem sektorju             40    9
Devjak             Metode raziskovanja v upravi             40    9


Izbirni predmeti – MODUL EU
Grilc            Pravna ureditev EU                    40    9
Kocjanĉiĉ          Vloga nacionalnih parlamentov v EU            40    9
Aristovnik         Regionalizem in EU                    40    9

Izbirni predmeti - INFORMACIJSKO–ORGANIZACIJSKI MODUL
Drakulić           Upravno informacijsko pravo               40    9
Ivanko            Sodobna teorija organizacije              40    9
Bohanec           Metode in tehnike za podporo odloĉanja v
                                           40    9
               upravi
FU                                      11
PREDMETNIK SKUPNEGA MAGISTRSKEGA PROGRAMA S FAKULTETO
ZA ORGANIZACIJSKE VEDE, BEOGRAD
MANAGEMENT V UPRAVI – II. STOPNJA

Predavatelj          Predmet               ur  KT

I. LETNIK
Obvezni predmeti
Devjak            Metode raziskovanja v upravi     40  7
Bugariĉ            Primerjalna javna uprava       40  8
Grilc             Institucije EU            40  7
Peĉar             Management v javnem sektorju .    40  7
Setnikar-Cankar        Ekonomika in analiza poslovanja    40  7
Filipović , dr. Dragan    Odnosi z javnostjo          40  8
Vukmirović
Vintar            E-uprava               40  8
               Raziskovalni seminar (Nosilec        8
               izbranega obveznega ali izbirnega
               predmeta pri katerem študent opravi
               seminar)

II. LETNIK
Usmeritev: Ravnanje s človeškimi viri
Ćamilović           Management HR             40  7
Brejc, Stare         Ĉloveški viri v javni upravi     40  7
Drakulić           Zašĉita podatkov o ĉloveških virih  40  7
Ćamilović           Management kariere          40  7
Jaško, Stare, Ivanko     Vodenje v javni upravi        40  7

								
To top