Docstoc

Sidni Seldon-Stranac u ogledalu

Document Sample
Sidni Seldon-Stranac u ogledalu Powered By Docstoc
					Sidney Sheldon

Stranac u ogledalu

PROLOG
Jednog subotnjeg jutra poeetkom kolovoza 1969. na linijskom brodu Bretagne došlo
je do niza neobienih i neobjašnjivih dogac~aja dok se luksuzni brod spremao da
isplovi iz njujorške luke u Le Havre.
Claude Dessard, glavni opskrbnik broda Bretagne, sposoban i pedantan eojek,
našao se, kako je volio govoriti, u "gustom". U petnaest godina otkako je radio
na Bretagne, Dessard se nikad nije suoeio sa situacijm koju ne bi mogao riješiti
djelotvorno i diskretno. Uzevši u obzir da je Bretagne bio francuski brod, to je
u svakom slueaju bilo veliko priznanje. Pa ipak, ovog osobitog ljetnog dana kao
da se tisuau vragova urotilo protiv njega. Njegovom osjetljivom galskom ponosu
slaba je utjeha bila što temeljite istrage koje su kasnije proveli amerieki i
francuski ogranci Interpola i organi za sigurnost brodarske kompanije nisu
uspjele pronaai ni jedno zadovoljavajuae objašnjenje neobienih zbivanja toga
dana.
Zbog glasovitosti umiješanih osoba cijela je stvar dospjela na naslovne stranice
novina diljem svijeta, ali je zagonetka ostala neobjašnjena.
Što se Claudea Dessarda tiee, on je otišao u mirovinu iz Cie Transatlantique i
otvorio bistro u Nici; gdje se nikad nije umorio oţivljavajuai svojim gostima
ovaj neobiean, nezaboravan dan u kolovozu.
· .;a 9

   Sve je to poeelo stoga što su Amerikanci imali tako barbarske poj-
   urueenjem ~~
   prisjeaao se Dessard
   ,   move o tome što neku osobu eini vaţnom. Dessard
   ,
   cvijeaa predsjednika Sjedinjenih Drţava.
   Sat prije isplovljavanja jedna sluţbena crna li-   se znalaeki
nasmiješio i na popisu putnika potraţio
   muzina s tablicama vlade dovezla se do mola 92 Matta Ellisa, crnaeku
zvijezdu ameriekog nogometa.
   na donjem dijelu rijeke Hudson. Muškarac u tamno-   Kad ga je pronašao,
zadovoljno je kimnuo sam za se-
   sivom odijelu izišao je iz automobila noseai buket od be. Dessard je
takoc~er sa zanimanjem primijetio da
   trideset i šest sterling silver ruţa. Uputio se do pod-   su u dvjema
susjednim kabinama smješteni jedan
   noţja pokretnog mostiaa i razmijenio nekoliko rijeei ugledni senator i
Carlina Rocca, juţnoamerieka strip-
   s Alainom Saffordom, deţurnim easnikom na Bretag-   tizeta, eija su se
imena u nedavnim novinskim iz-
   ni. Cvijeae je ceremonijalno predato Janinu, mladem vještajima eesto
povezivala. Pogled mu je krenuo
   easniku palube, koji ga je urueio i zatim potraţio  niz popis.
   Claudea Dessarda. David Kenyon. Novac. Golema svota. On je vea
   - Pomislio sam da biste moţda ţeljeli znati - i prije plovio na Bi-
etagne. Dessard se sjetio Davida
   izvijestio je Janin. - Ruţe za madame Temple od Kenyona, zgodnog veoma
prepIanuIog muškarca, vit-
   predsjednika.   kog atletskog tijela. Miran i upadljiv muškarac. De-
   .Jill Temple. Prošle godine njezina se fotografija i ssard je iza imena
Davida Kenyona metnuo oznaku
   pojavila na naslovnim stranicama dnevnih listova i ~ K.S., što je znaeilo
da ae biti pozvan za kapetan-
   na ovicima easopisa od I~Iew Yorka do Bangkoka ski stol.
   te od Pariza do Lenjingrada. ,Claude Dessard se pri- Clifton Lawrence.
Rezervacija u posljednji tre-
   sjetio da je eitao kako je ona bila broj jedan u   nutak. Lice glavnog
opskrbnika malko se namrštilo.
   nedavnoj anketi najoboţavanijih ţena na svijetu i da Aha, tu je bio
delikatan problem. ~to da se radi s
   su mnoge novorodene djevojeice dobile ime Jill. Sje- monsieurom
Lawrenceom? Svojedobno se ovakvo pi-
   dinjene Amerieke Drţave uvijek su imale svoje he-   tanje ne bi ni
postavilo jer bi on automatski dospio
   roine. Sada je Jill Temple postala jedna od njih.   za kapetanov stol,
gdje bi sve zabavljao zgodnim
   Njena hrabrost i fantastiena bitka koju je izvoje- ~ anegdotama. CLifton
Lawrence bio je kazališni agent
   jevala, a zatim je tako ironieno izgubila, zaokupila koji je u svoje doba
zastupao mnoge velike zvijezde
   je maštu cijelog svijeta. BiIa je to velika ljubavna u svijetu zabavljaea,
ali, je na ţalost, vrijeme gospo-
   priea, ali i nešto mnogo veae od toga: sadrţavala je dina L.awrencea
minulo. Dok je nekad agent uvijek
   i sve elemente klasiene greke drame i tragedije.   zahtijevao luksuzni
kneţevski apartman; na ovom je
   Claude Dessard nije baš volio Amerikance, ali putovanju rezervirao
jednokrevetnu sobu na donjoj
   u ovom slueaju uţivao je u tome što je mogao uei-   palubi. Prvi razred,
naravno, ali ipak... Cla-u~le Dess-
   niti iznimku. Strahovito se divio ţeni Tobyja Templea.   ard je odlueio
prieekati dok ne pregleda i ostala
   Bila je - a to je bilo najveae priznanje koje je Dess-   imena.
   ard mogao izreai - galante. Odlueio se pobrinuti da ~ Na brodu je bila neka
daljnja kraljevska rodbina,
   njeno putova,nje na njegovom brodu bude nezabo- znamenita operna pjevaeica
i ruski romanopisac koji
   ~   je odbio Nobelovu nagradu.
   '
   Glavni opskrbnik je odvratio misli od Jill Temple
      Kucanje na vratima prekinulo je Dessardovu kon-
   i usredotoeio se na završni pregled putnika: Bila je jedan od brodskih
maTih.
      centraciju. Ušao je Antoine
   to uobieajena zbirka onoga što su Amerikanci smat-  ,
   rali VIP-om, kratica koje se De3sard gnušao, osobito - Da - izvolite? -
upitao je Claude Dessard.
   10  11

   Antoine ga je oštro pogledao: - Jeste li vi nare- ~ - p~ e nekoliko
trenutaka rošao sam okra
   dili da se zakljueaju vrata kino-dvorane? njene kabine i euo buku i
vrisak. Teško je bilopjasno
   Dessard se namrštio: - ~to vi to govorite?   euti kroz vrata
      ali kao da je govorila:
      Ubijaš me
      ,
   - Mislio sam da ste vi. Tko bi to inaee ueinio? ,
      ,
      ubijaš!' Smatrao sam ,najboljim da se ne miješam,
   Prije nekoliko minuta provjerio sam da vidim je li sve   pa sam došao do
vas.
   u redu. Vrata su bila zakljueana. Kao da je netko   Dessard je kimnuo: -
Dobro ste ueinili. Provjerit
   bio u dvorani i prikazivao film.  au da se uvjerim je li s njom sve u
redu.
   - Nikad ne prikazujemo filmove u luci - rekao Dessard je promatrao
stjuarda šetne palube kako
   je odlueno Dessard. - A ni u koje doba ta vrata odlazi. Bilo je
nezamislivo da bi itko nanio neko zlo
   nisu zakljueana. Istraţit au što je s tim. ~  ţeni poput madame Temple.
Bila je to uvreda za Des-
   Claude Dessard bi inaee smjesta istraţio slueaj,   sardov galski osjeaaj
kavalirštine.
   ali sada je bio zaokupljen desecima hitnih sitnica  Nataknuo je svoju
sluţbenu kapu, kradomice se
   prije isplovljavanja kojima se morao posvetiti prije hitro pogledao u
zidno zrcalo i krenuo prema vrati-
   nego što isplove u dvanaest sati. Zaliha ameriekih do-   ~na. Zazvanio
je telefon. Glavni opskrbnik je oklije-
   lara nije bila u redu, za jedan od najboljih apartmana ~  vao, a zatim
podigao slušalicu. - Dessard.
   pogrešno su izdane dvije rezervacije, a svadbeni pok- !   - Claude - bio
je to glas treaeg kormilara.
   lon koji je narueio kapetan Montaigne dostavljen je - Za ljubav Boţju,
pošaljite nekog dolje u kino-dvo-
   na pogrešan broj. Kapetan ae biti bijesan. Dessard  ranu s krpom, molim
vas! Sve je puno krvi
      .
   je zastao da posluša poznati zvuk eetiriju moanih   Dessard je osjetio
iznenada kao da mu u ţelucu
   brodskih turbina koje su proradile. Osjetio je po-  nešto tone. - Odmah -
obeaao je Dessard. Spustio
   kretanje Bretagne kad se odmaknula od mola i po-   je slušalicu,
pozvonio malom, a zatim okrenuo broj
   eela natraške kliziti u kanal. Zatim su Dessarda po- brodskog lijeenika.
   novo zaokupili njegovi problemi.
      - Andr~? Claude. - Nastojao. je da ~mu glas
   Pola sata kasnije ušao je L~on, glavni stjua.rd zvuei nehajno. - Samo me
zanima je li tko dolazio
   šetne palube. Dessard ga je nestrpljivo pogledao: - po lijeenieku pomoa
      Ne
      ne
      Nisam mislio na ta-
   Da, Leon?  ...
      ,
      .
      blete protiv ~morske bolesti. Ova bi osoba trebala kr-
   - Oprostite što smetam, ali mislim da biste   variti, vjerojatno jako...
Aha. Hvala. - Dessard je
   trebali znati . . ,   spustio telefon, ispunjen sve veaim osjeaajem
nelago-
   - Hm? - Dessard je slušao s pola uha, a misli de. Otišao je iz svog
ureda i uputio se prema apartma-
   su mu bile na osjetljivom zadatku kompletiranja raz- ~   nu Jill Temple.
Bio je na pola puta kad s.e zbio slijede-
   mještaja za kapetanskim stolom za svaku veeer pu-   ai neobiean dogadaj.
eim je Dessard dospio na palubu
   tovanja: Kapetan nije ?iio eovjek obdaren društveno- eamaca, osjetio je da
se promijenio ritam kretanja
   šau, i veeera s putnicim_ a svake noai predstavljala je   broda. Obazreo
se na ocean i pri~mijetio da su stigli
   za njega tešku muku. Dessardova je zadaaa bila da   do broda svjetionika
Ambrose, gdje ae se otkvaeiti od
   se pobrine za to da svaka grupa bude agr~able. pilotskog tegljaea, i
veliki putnieki brod usmjerit ae
   - Radi se o madame Temple . . . - poeeo je l.eon: ~ se prema otvorenom
moru. No umjesto toga Bretagne
   Dessard je smjesta odloţio olovku i podigao pog- ~  je usporavala da se
zaustavi. Dogadalo se nešto neo-
   led, a njegove male cr~ne oei bile su na oprezu. -  bieno.
   Da?  Dessard je poţurio prema ogradi i pogledao niza
      stranu. Dolje u moru pilotski se tegljae pribliţio te-
   12
      13

   retnom grotlu Bretagne, a dva su mornara prebacivala ~l ski je krenuo
prema kabini za projekcije. Vrata su
   prtljagu s velikog broda na tegljae. Dok je Dessard bila zakljueana. Samo
su dva eovjeka imala kljueeve
   promatrao, jedan je putnik stupio s brodskog grotla od vrata~ on i kino-
operater. Dessard ih je otvorio
   na mali eamac. Dessard je mogao samo na trenutak   svojim kljueem i
ušao. Sve je izgledalo kao i obieno.
   spaziti le?a eovjeka, ali je bio siguran da se morao Prišao je do dva 35-
milimetarska projektora Century
   To jednostavno nije   i stavio na njih ruke.
   zabuniti u identitetu tog eovjeka
   .   Jedan je bio topao.
   bilo moguae. Zapravo, slueaj da putnik ovako napusti
   brod bio je toliko neuobieajen da je glavni opskrbnik U kabinama za posadu
na D palubi Dessard je
   osjetio neznatan frisson uznemirenosti. Okrenuo se i našao kino~peratera
koji ga je uvjerio da ne zna
   ţurno proslijedio prema apartmanu Jill Temple. Na   ništa o tome da bi se
netko koristio kino-dvoranom.
   njegovo kucanje nije bilo odgovora. Pokucao je još  ~ Vraaajuai se u svoj
ured, Dessard je skratio put
   jednom, ovaj put nešto glasnije: - Madame Temp- prošavši kroz kuhinju.
Glavni kuhar ga je zaustavio,
   le . . , ovdje Claude Dessard, glavni opskrbnik. Htio sav bijesan. -
Pogledajte ovo - zapovjedio je De-
   bih znati mogu li vas eime usluţiti.   ssardu. - Samo pogledajte što mi
je neki idiot ueinio!
      Na mramornom stolu za slastice nalazila se div-
   Nije bilo odgovora. Sada je vea zavijao Dessardov
      na šesterokatna svadbena torta s fi urama mlado-
   u.nutarnji sistem za uzbunu. Instinkti su mu govorili
      ţenje i mlade fino izradenim iz prţenog šeaera.
   da se tu dogadalo nešto strahovito, a slutio je da se
      Netko je mladenki zdrobio glavu.
   to na neki naein usredotoeilo oko ove ţene. Niz bje-
   somuenim neobuzdanih misli letjelo je njegovom svi-
   ješau. Ona je bila ubijena ili oteta ili... Pokušao je   - U tome sam
trenutku - govorio bi Dessard
   okrenuti kvaku na vratima. Nije bilo zakljueano. De- zanesenim gostima u
swm bistrou - shvatio da
   ssard je polako odgurnuo vrata i otvorio ih. 3i11 Tem-   ae se dogoditi
nešto strašno.
   ple je stajala na drugom kraju kabine i gledala kroz
   prozor na baku broda, le?ima okrenuta prema njemu.
   -Dessard je otvorio usta da progovori, no nešto ga
   je zaustavilo u slec~enoj ukoeenosti njenog lika. Nes-
   pretno je zastao na trenutak razmišljajuai da li da
   se tiho povuee, kad li je kabinu iznenada ispunio
   neljudski prodoran zvuk poput ranjene ţivotinje.
   Nemoaan pred takvom osobnom agonijom, Dessard
   se povukao briţno zatvarajuai vrata za sobom. '
   Trenutak je stajao ispred kabine i slušao near-
   tikulirane glasove koji su dopirali iz kabine. Zatim,
   duboko potresen, okrenuo se i pošao prema brodskoj
   kino-dvorani na glavnoj palubi. Jedan mali brisao je
   trag krvi ispred dvorane.
   o   I
   Mon Dieu, pomislio je Dessard. ~to još? Pokuša
   je otvoriti vrata od dvorane. Bila su nezakljueana.
   Ušao je u veliko moderno gledalište, u koje se moglo
   smjestiti šest stotina putnika. Bilo je prazno. Nagon-
14 ~ 15

Knjiga prva
2 Stranac u ogledalu

1.
Godine 1919. Detroit je bio najuspješniji industrijski grad na svijetu. Prvi
svjetski rat je završio, a Detroit je odigrao znaeajnu ulogu u savezniekoj
pobjedi opskrbljujuai saveznike tenkovima, kamionima, avionima. Sada kad je
švapska prijetnja minula, automobilske tvornice opet su usmjerile svoje snage
prema prepravljanju automobila za proizvodnju. Uskoro se dnevno proizvodilo,
sastavljalo i otpremalo eetiri tisuae automobila. Kvalificirani i
nekvalificirani radnici iz svih krajeva svijeta dolazili su da potraţe posla u
automobilskoj industriji. Talijani, Irci, IvIijemci stizali su poput plime.
Mec~u pridošlicama bio je i Paul Templarhaus i njegova mladenka Frieda. Paul je
u Munchenu bio mesarski nauenik. S mirazom koji je primio kada se oţenio Friedom
iselio je u I~lew York i otvorio mesnicu, što se ubrzo pokazalo promašajem.
Zatim se preselio u St. Louis, Boston, i napokon u Detroit, propavši
spektakularno u svakom od ovih gradova. U doba kad je posao cvjetao i kad je sve
veae blagostanje znaeilo veau potraţnju za mesom, Paul Templarhaus uspio je
swgdje gdje je otvorio duaan potratiti novac. Bio je dobar mesar, ali beznadno
nesposoban u poslu. U stvari, mnogo ga je više zanimalo pisanje poezije nego
zara?ivanje novca. Sate i sate
19

   provodio je smišljajuai rime i poetske slike. Zapisi- Frieda i Paul su na
svoj medeni mjesec otišli
   vao ih je na papir i slao novinama i easopisima, ali u kremu nedaleko od
Salzburga, prekrasan stari dvo-
   oni nikad nisu otkupili ni jedno od njegomh remek-  rac na ljupkom
jezeru, okru~ţen livadama i šumama.
   djela. Za Paula novac nije bio vaţan. Svakome je odo- Frieda je stotinu
puta prevrtala po glavi prizor prve
   bravao kredit, i uskoro se proširila krilatica: ako braene noai. Paul ae
zakljueati vrata, uzeti je u na-
   nem~š novaca, a ţeliš najbolje meso, idi k Paulu Tem- rueje i mrmljati
slatke njeţnosti dok je bude svlaeio.
   plarhausu.
      Njegove ae usne naai njene a zatim polako krenuti niz
   Paulova ţena Frieda bila e ţena obieno iz leda, njeno golo tijelo, onako
kao što se to radi u svim
   j g g
   bez ika.kvih iskustava s muškarcima prije nego što  zelenim knjiţicama
koje je potajno eitala. Ud ae mu
   je Paul naišao i zamolio je da mu bude ţena - ili,  biti evrst i uzdignut
i ponosan poput njemaekog sti-
   što je toenije - zamolio njenog oca da mu da nje- ~ jega, a Paul ae je
odnijeti do kreveta (moţda ae biti
   nu ruku. Frieda je preklinjala svoga oca da prihvati sigurnije da je
otprati donde) i njeţno je polegnuti.
   Paulovu ponudu, ali starcu nisu trebala nikakva na- Mein Gott, Frieda,
reai ae. Ljubim tvoje tijelo. Nisi
   valjivanja jer se oeajnieki bojao da ae do kraja ţivota ~ kao one
koštunjave curice. Imaš tijelo ţene.
   imati Friedu na grbaei. eak je i povisio miraz tako da
      Stvarnost je došla poput šoka. Istina, kad su
   su Frieda i njen muţ mogli napustiti Njemaeku i stigli u svoju sobu, Paul
je zakljueao vrata. Nakon toga
   otiai u Novi Svijet.  zbilja je bila tudinac snu. Dok je Frieda
promatrala,
   Frieda se plaho zaljubila u .svog muţa na prvi .   Paul je brzo svuKao
košulju otkrivši šiljata uska ao-
   pogled. Nikad ranije nije vidjela pjesnika. Paul je j sava prsa. Zatirn je
spustio hlaee. Me?u nogama na-
   bio mršav i roduhovl eno iz leda bli edih kratko- ~ lazio se mlohav,
siaušan penis, zakriven prepucijem.
   p 1 g g ~ ~ j
   vidnih oeiju i prorije?ene kose, i trebali su proteai Ni na koji naein nije
podsjeaao na uzbudljive slike
   mjeseci pa da Frieda povjeruje da ovaj zgodni mla-  koje je vidjela. Paul
se ispruţio na krevetu eekajuai je,
   dia doista pripada njoj. O svojem izgledu nije imala ~~   a Frieda je
shvatila da on od nje oeekuje da se sama
   nikakvih iluzija. Tijelo joj je bilo gnjecavo, oblika svuee. Polako se
poeela razodijevati. No, nije sve u
   prevelike nekuhane grude krumpirova tijesta. Njena ~ velieini, pomislila
je Frieda. Paul ae biti divan Ijubav-
   najljepša strana bile su ţive plave oei boje gencijana, ~ nik. Nekoliko
trenutaka kasnije uzdrhtala mlada pri-
   no preostali dio njenog lica kao da je pripadao dru- druţila se svojem
mladoţanji u braenom krevetu. Dak
   gim ljudima. Nos joj je bio na djeda, velik i gomo- je eekala da joj kaţe
nešto romantieno, Paul se atkotu-
   ljast, eelo je imala na ujaka, visoko i koso, a bradu rao na nju, nekoliko
puta je probijao u nju i ponovo se
   oeevu, eetvrtastu i odboj~nu. Negdje -unutar Friede otkoturao. Za
zaprepaštenu mladu sve je svršilo i prije
   ~
   nalazila se lijepa mlada djevojka, uhvaaena u zamku n.ego što je poeelo.
Što se Paula tiee, nekoliko svojih
   t
   lica i tijela ko~e joj je Bog dao u svojevrsnoj koz- ranijih seksualnih
iskustava doţivio je s droljama u
   miekoj šali. No ljudi su mogli vidjeti samo strahovitu   Munchenu i
posegao je za novearkom, kadli se prisje-
   vanjštinu. Osim Paula. Njenog Paula. Isto tako Frieda tio da više za to
neae morati plaaati. Odsad ae #o biti
   nikad nije shvatila da njena privlaenost poeiva na
      besplatno. Dugo nakon što je Paul usnuo, Frieda je le-
   mirazu, koji je Paul vidio kao spas od krvavih polo- ~   Ţala u krevetu
ne misleai o svojem razoearanju. Nije
   vica goveda i svinjskih mozgova. Paul je sanjao o tome ~  sve u seksu,
rekla je samoj sebi. Moj Paul ae biti di-
   da se upusti u samostalan posao i zaradi dovoljno
      van muţ.
   novaca kako bi se mogao posvetiti svojoj ljubljenoj ~
      Kako se pokazalo, ponovno nije bila u pravu.
   i
   i
   poez
   j
   .
20 21

   Nedugo nakon medenog mjeseca Frieda je poeela Tri mjeseca nakon što su
poeeli Frieda je svome
   Paula sagledavati u realistienijem svjetlu. Bila je od-   muţu rekla da
se moţe odmoriti. Bila je trudna. Pa-
   gajana u njemaekoj tradiciji hausfrau i svome se muţu ul je ţelio curicu, a
Frieda djeeaka, pa stoga nikog
   pokoravala bez pitanja, ali je bila daleko od glupaee.   od njihovih
prijatelja nije iznenadilo što je dijete bilo
   Paula nije zanimalo ništa osim njegovih pjesama,   djeeaeia.
   a Frieda je poeela shvaaati da su te pjesme vrlo loše. ~  Dijete je, na
Friedino inzistiranje, rodeno kod
   Nije si mogla pomoai a da ne primijeti kako je Paul kuae uz pomoa babice.
Sve je do poroda teklo glatko,
   ostavio mnogo toga u sferi ţeljkovanja gotovo na sva- kao i sam porod. Tek
tada su oni koji su bili okup-
   kom podrueju kojega se mogla domisliti. Ondje gdje je ljeni oko kreveta
doţivjeli šok. Novoro8eno dijete u
   Paul je bio aeodluean, Frieda je bila evrsta, gdje je svemu je bilo
normalno, osim u penisu. Djetetov ud
   Paul bi glup u pogledu posla, Frieda je bila pametna. ei  bio je golem,
klatio se poput nateeenog prekomjernog
   U poeetku je samo sjedila i tiho patila dok je glava privjeska izmedu
bedara nevinog djeteta.
   ~
   obitelji rasipala zgodan mirašeia na svoje tankoautne Otac mu nije ovako
graden, pomislila je Frieda
   idiotije. Kad su se preselili u Detroit, Frieda to više   s divljim
ponosom.
   ~
   nije mogla podnositi. Jednoga je dana umarširala šu
   muţevljevu mesnicu i preuzela blagajnu. Prvo što je
   ueinila bilo je da je stavila oznaku: VJERESIJE NE- ~ Nazvala ga je Tobias,
po gradskom vijeaniku
   MA. Muţ joj je bio zaprepašten, no to je bio tek po- koji je ţivio u
njihovom okrugu. Paul je rekao Friedi
   eetak. Frieda je podigla cijene mesu i poeela oglaša- y   da ae on
preuzeti odgoj djeteta. Napokon, oeevo je
   pa se posao preko j   da podiţe svog sina.
   vati
   obasipajuai susjedstvo lecima
   ,   Frieda je poslušala i nasmjehnula se, ali je rijetko
   ,
   noai proširio. Od toga trenutka Frieda je donosila sve r
   vaţne odluke, a Paul ih je izvršavao. Razoearanje ju ~   dopuštala Paulu
da se pribliţi djetetu. Ona je odgojila
   je pretvorilo u tiranina. Otkrila je da ima dara za ru- ~ djeeaka.
Upravljala je njime teutonskom šapom i nije
   kovodenje stvarima i ljudima i bila je nepopustljiva. ~   se trudila da
to eini u baršunastim rukavicama. U petoj
   Frieda je odlueivala o tome u što ae se ulagati njihov ~  godini Toby je
bio ~mršavo krakato dijete, sjetnog lica
   novac, gdje ae ţivjeti, gdje ae ljetovati i kad je vri- , i svijetlih
plavih oeiju boje gencijana, koje je nasli-
   jeme da se radaju djeca. ~  jedio od svoje majke. Toby je oboţavao majku
i ţudio
   Svoju je odluku jedne veeeri obznanila Paulu i za njenim priznanjem.
Ţelio je da ga podigne i uz-
   natjerala ga na posao na tom projektu sve dok ubogi me u svoje veliko
meko krilo kako bi mogao pritisnuti
   ~
   eovjek gotovo nije pretrpio ţiveani slom. Bojao se da glavu duboko u njena
njedra. No Frieda nije imala
   ae previše seksa podrovati njegovo zdravlje, ali Frieda   vremena za
takve stvari. Bila je zauzeta zaradivanjem
   je bila vrlo odluena. - Gurni ga u mene - zapovje-  za ţivot obitelji.
Voljela je malog Tobyja i odlueila
   dila bi. ` da on neae odrasti kao slabia poput njegovog oca.
   - A kako au? - prosvjedovao je Paul. - Nije   U svemu što je Toby einio
zahtijevala je savršenstvo.
   zainteresiran.  Kad je pošao u školu, pregledavala mu je domaae za-
   Frieda bi uzela njegov stisnuti mali penis, izgulila ;   daae, i ako bi
ga zbunio neki zadatak, majka bi ga
   prepucij, pa kad se ništa ne bi dogodilo, uzela ga ~ ukorila: "Hajde,
deeko - zasuei rukave!" I stajala
   u usta - Mien Gott, Frieda! Što ti to radiš? - sve  bi nad njim sve dok
on ne bi riješio problem. Sto je
   dok ne bi otvrdnuo usprkos Paulu, pa bi ga umetnula Frieda bila stroţa
prema Tobyju, to ju je on više
   me?u svoje noge sve dok Paulova sperma ne bi bila  volio. Drhtao je pri
pomisli da ae je oneraspoloţiti.
   u njoj.   Njena je kazna bila hitra, a hvala spora, ali je osjeaa-
22 23

   la da je to samo za Tobyjevo dobro. Od prvog tre- , Toby je traţio naeine
da je zabavi. Oponašao bi kupce
   nutka kad joj je sin dospio u narueaj, Frieda je ~  koji su dolazili u
mesnicu, ueitelja i školske drugove,
   znala da ae postati slavan i znaaajan eovjek. Nije znala y a njegova bi se
mati gušila ad smijeha.
   kako ni kada, ali je znala da ae se to dogoditi. Kao ~'   Napokon je
otkrio put da pridobije odobravanje
   da joj je to Bog šapnuo u uho. I prije nego što joj ~ svoje majke.
   je sin bio dovoljno odrastao da shvati što to ona   Okušao se u školskom
kazališnom komadu "I~Iema
   govori, Frieda bi mu govorila o njegovoj buduaoj ~  raeuna Davide~ i
dobio naslovnu ulogu. Na premijeri
   velieini i s tim nikad nije prestajala. I tako je mladi ~ njegova je
majka sjedila u prvom redu i pljeskala
   Toby rastao znajuai da ae postati slavan, ali nemajuai ~  uspjehu svoga
sina. U tom je trenutku Frieda spoznala
   pojma kako, ni zašto. Znao je samo da njegova mati i kako ae se obistiniti
Boţje obeaanje.
   nikad nije pogriješila. Bilo je to poeetkom tridesetih godina, na pragu
      depresije, i sve kino-dvorane diljem zemlje nastojale
   Mectu svoje najsretnije trenutke Toby je ubrajao   su svakovrsnom
strategijom ispuniti prazna sjedala.
      Dijelili su zdjele i radio-aparate, priredivali veeeri
   one kad je sjedio u golemoj kuhinji i izradivao do- kockanja i tombole,
unajmljivali orguljaše da prate
   maau zadaau, a njegova je mati stajala za velikim sta-   terevenke na
kojima je publika glasno pjevala.
   rinskim štednjakom i kuhala, Kuhala je gustu crnu ju- ~   Organizirali su
amaterska natjecanja. Frieda bi
   hu od graha, koja je boţanski mirisala i u kojoj su briţno pregledavala
kazališnu rubriku u novinama da
   plivale cijele hrenovke, kriške soenog bratwursta te vidi gdje se
odrţavaju takva natjecanja. Zatim bi ta-
   krompirove placke prhkih smectih rubova. Ili bi sta- (   mo odvela
Tobyja i sjedila u gledalištu dok bi on opo-
   jala za velikim mesarskim panjem usred kuhinje našao Ala Jolsona, Jamesa
Cagneyja i Eddieja Canto-
   mijeseai tijesto svojim debelim evrstim rukama, a za- ,
      ra te vrištala: "Mien Himmel. Kakav talentiran deeko"!
   tim sipajuai lagane pahuljice brašna po njemu, eude- Toby je gotovo uvijek
dobivao prvu nagradu.
   sno pretvarajuai tijesto u slasne Pflaumenkuchen ili ~   Narastao je,
ali je i dalje bio mršav, ozbiljno
   Apfelkuchen. Toby bi joj prisao i rukama obgrlio nje- dijete, bezazlenih
svijetloplavih oeiju na an?eoskom
   no krttpno tijelo, a lice bi mu dopiralo tek do njenog '  licu. Eovjek bi
ga pogledao i smjesta pomislio: ne-
   pasa. Njen uzbudljiv ţenski miris postao bi dio svih vinašce. Kad su ljudi
vidjeli Tobyja, poţeljeli su ga
   uzbudljivih kuhinjskih mirisa, i nezvana seksualnost zagrliti, stisnuti i
xaštititi od Ţivota. Voljeli su ga i
   uzburkala bi se u njemu. U tim trenucima Toby bi s I pljeskali mu na
pozornici. Prvi put je Taby shvatio
   .
   za nju. Do kraja njegovog ţivota miris  što mu je su?eno da postane; bit
ae zvijezda, najprije
   radošau umro
   svjeţih kolaea s jabukama na maslacu prizvao bi tre- za svoju majku, a
zatim za Boga.
   nutaenu ţivu sliku njegove majke.
Tobyjev se libido poeeo koQnešati kad mu j.e bilo Jedno popodne, kad je Toby
imao dvanaest godi- petnaest godina. Masturbirao bi u kupaonici, jedinom
na, gospoda Durkin, blebetuša iz susjedstva, došla im mjestu na kojem je bio
siguran da je sam, ali to nije je u posjet. Gospoda Durkin bila je ţena košeata
, bilo dovoljno. Stvorio je odluku da mu treba cura. lica, crnih ~prodornih
oeiju i jezika koji nikad nije ~ Jedne je veeeri Clara Connors, udata sestra
jedmirovao. Kad je otišla, Toby ju je oponašao tako da je nog školskog druga,
odvela Tobyja kuai s nekog posla ~njegova mati revala od smijeha. Tobyju se
ueinilo da j što ga je obavljao za svoju majku. Clara je bila ljeje to prvi put
što euje ~njen smijeh. Od tog trenutka j puškasta plavojka velikih dojki, i dok
je Toby sjedio
24 2~

   pokraj nje, poeeo mu se dizati. Nervozno je primakao Toby je kradomice
pogledao majku. To što je ona
   ruku njenom krilu i poeeo prtljati pod njenom suk-
      bila svjedok njegove sramote, uznemirilo ga je više ne-
   njom, spreman da se smjesta povuee kad ona c,ikne.  go išta drugo.
Iznevjerio ju je, osramotio, Bit ae uţas-
   Claru je to više zabavljalo nego ljutilo, ali kad je Toby nuta njegovim
ponašanjem. Odlueio je, ako se ikad
   izvukao svoj penis, a ona spazila njegovu veliein,u, izvuee iz ovoga i ako
mu Bog samo ovaj put po-
   pozvala ga je k sebi narednog popodneva i uvela To- mogne i ueini neko
eudo, da neae nikad više dodirnuti
   byja u radosti spolnog opaen~a. Bilo je to fantastieno
      drugu djevojku dokle god ţivi. Smjesta ae otiai li-
   iskustvo. Umjesto nasapunane ruke, Toby je našao me- jeeniku i dati se
uškopiti tako da više nikad ponovo
   ku toplu spremnicu koja je pulsirala i hvatala mu pe- ni ne pomisli i
   nis. Clarino stenjanje i uzvici stalno su ga iznova uk-   . . .
      - Toby . . . - govorila je njegova majka, a glas
   ruaivali, tako da je postizao orgazam za orgazmom   strog i hladan. -
Jesi li spavao s ovom
      joj je bio
   a da uopae nije napuštao toplo vlaţno gnijezdo. Ve- '
      djevojkom.
   lieina njegovog penisa oduvijek je za Tobyja bila izvor   Toby je
progutao slinu, duboko uzdahnuo i pro-
   potajnog stida. Sad je to odjednom postala njegova  mrmljao: - Da, majko.
   '
   slava. Clara nije mogla za se - Onda aeš se oţeniti njome. - U njenom se
tonu
   zadrţati tu einjenicu,
   pa je Toby uskoro opsluţivao pet-šest udatih ţena u osjeaala konaenost.
Pogledala je uplakanu djevojeicu
   susjedstvu, podhuhlih oeiju. - To je ono što ţeliš?
   U sli edeae dvi e odine Tob e us io razd evi- - D-da - Eileen je
plakala. - Ljubim Tobyja.
   ~ g y J p ~
   eiti gotovo polovicu djevojaka u svojem razredu. Neki - Okrenula se prema
njemu. - Natjerali su me da
   od Tabyjevih školskih drugova bili su zvijezde ragbija,   im kaţem. Nisam
htjela odati tvoje ime.
   ili su pak bili zgodniji od njega, ili bogatiji - ali
      Njen otac, policijski narednik, objavio je opšir-
   ondje gdje su oni propadali, Toby je uspijevao. Bio no: - Mojoj je kaeri
tek šesnaest godina. Po zakonu,
   je nešto najsmješnije, najzgodnije što su djevojke  Mogao bi biti u
zatvoru do kraja
      to je silovanje
   vidjele i bilo je nemoguae reai ne tom nevinom licu .
      svog kukavnog ţivota. Ali ako ae se oţeniti . . .
   i tim sjetnim plavim oeima.
      Svi su se okrenuli da pogledaju Tobyja. Ponovno
   U eetvrtoj godini gimnazije, kad mu je bilo osam-
   naest godina, pozvali su ga u ured direktora škole. je progutao slinu i
rekao: - Da, gospodine. ţao mi je
   U sobi je bila Tobyjeva majka namrgoctena lica, up- što se to dogodilo.
   lakana šesnaestogodišnja djevojka, katolkinja po ime- Za vrijeme šutljive
voţnje kuai s majkom Toby je
   nu Eileen Henegan; i njen otac, policijski narednik sjedio do nje,
kukavan, znajuai koliko ju je povrije-
   u uniformi. Onog trenutka kad je Toby ušao u sobu,  dio. Sada ae morati
naai posao kako bi izdrţavao
   znao je da je u velikoj nevolji.  Eileen i dijete. Vjerojatno ae morati
otiai na rad u
   - Smjesta au prijeai na stvar, Toby - rekao je mesnicu i zaboraviti svoje
snove, sve svoje planove za
      buduanost. Kad su stigli kuai, majka mu je rekla:
   direktor. - Eileen je trudna. Kaţe da si ti otac nje-
      - Dodi ore.
   nog djeteta. Jesi li imao fizieki odnos s njom?
      Toby je pošao za njam u svoju sobu, psihieki se
   Tobyju su se usta iznenada osušila
   Jedino na što
   .   pripremajuai za lekciju. Dok je promatrao, izvukla
   je mogao misliti bilo je to koliko je Eileen uţivala
      je koveeg i poeela pakirati njegovu odjeau. Toby je
   u tome, kako je jeeala i molila još
   A sad ovo
   .   zbunjeno zurio u nju. - ~to to radiš, mama?
   .
   - Odgovori
   ti bijedni kujin sine! - urlao je
   ,   - Ja? Ništa ja ne radim. Ti radiš. Ti odavde od-
   Eileenin otac
   - Jesi li dirnuo moju kaer?
   .   laziš.
26 ! 27
       Poverite cenu za svaki slucaj na http://www.faceyubook.com

Zaustavila se i okrenula da ga pogleda. - Zar si pomislio da au ti dopustiti da
zbog one bezvr,ijedne cure proaerdaš ţivot? Ti si je, dakle, odveo u krevet i
ona ae roditi dijete. To dokazuje dvije stvari: da si ti eovjek, i da je ona
glupa. O ne, ne, nitko neae utjerati moga sina u brak. Bog je htio da ti
postaneš velik eovjek, Toby. Otiai aeš u New York, i kad postaneš znamenita
zvijezda, poslat aeš po mene.
Suspregnuo je suze i poletio joj u narueaj, a ona ga je zibala na svojim
velieanstvenim prsima. Toby se iznenada osjetio izgubljenim i prestravljenim pri
pomisli da ae je napustiti. A ipak je osjetio uzbuc~enje, radost što zapoeinje
nov ţivot. Uai ae u show business. Postat ae zvijezda; bit ae slavan.
Tako je rekla njegova mati.
Godine 1939. New York City je bio kazališna meka. Depresija je p~ošla.
Predsjednik Franklin Roosevelt obeaao je da se ne treba nieega bojati osim samog
straha da ae Amerika biti najnaprednija zemlja na svijetu, i tako je bilo. Svi
su imali novca za trošenje. Na Broadwayu je bilo trideset predstava i sve kao da
su bile hitovi.
Toby je u New York stigao sa sto dolara koje mu je dala njegova majka. Znao je
da ae biti bogat i slavan. Poslat ae po svoju majku pa ae ţivjeti u krasnom
luksuznom stanu na vrhu nebodera, a ona ae svake veeeri doai u kazalište da
promatra kako mu publika plješae. U mec~uvremenu je morao naai posao. Otišao je
do ulaza za glumce svih brodvejskih kazališta i prieao o amaterskim natjecanjima
na kojima je pobjedivao i o tome koliko je nadaren. Izbacili su ga. U tjednima
dok je traţio posao, Toby se ušuljavao u kazališta i u noane klubove i promatrao
vrhunske zabavljaae na poslu, osobito komieare. Vidio je Bena Bluea i Joea E.
Lewisa te Franka Faya. Znao je da ae jednog dana biti bolji od svih njih.
Novac je odlazio pa se prihvatio pranja suc~a. Svojoj je majci telefonirao svake
nedjelje ujutro kad je tarifa bila jeftinija. Ona mu je isprieala o gnjevu zbog
njegova bijega.
28 ( 29

   - Trebao si ih vidjeti. Policajac svake noai do-   - Sinoa su je odveli
u bolnicu.
   lazi ovamo s patrolnim kolima. Prema onome kako Toby je tako evrsto
stisnuo slušalicu da ju je
   se ponaša, eovjek bi pomislio da smo svi mi gangsteri.   gotovo zdrobio.
- ~to se dogodilo?
   Neprestano se raspituje gdje si.
   - ~to mu kaţeš? - upitao je Toby sa zebnjom.  - Lijeenik kaţe da je to
bio sreani napad.
   - Istinu. Da si se noau iskrao poput lopova i da   Ne! Ne njegovoj
majci! - Bit ae sve u redu.
   au ti ako mi ikad dopadueš šaka, osobno zaokrenuti  ustrajao se Toby. -
Zar ne? - vikao je u mikrofon.
   glavom.   - Reci mi da ae s njom biti sve u redu, proklet bio!
   Toby se glasno nasmijao.   S udaljenosti od milijun milja mogao je euti
kako
      njegov otac plaee. - Ona . . . ona je umrla prije ne-
      koliko sati, sine.
   Ljeti je Toby uspio dobiti posao kao pomoanik Rijeei su preplavile
Tobyja poput bijelo usijane
   ma?ionieara, netalentiranog šarlatana prodornih oeiju lave paleai ga,
fureai ga, sve dok nije osjetio kao
   koji je nastupao pod imenom Veliki Merlin. Nastupali da mu cijelo tijelo
gori. Otac je lagao. Nije mogla biti
   su u nizu drugorazrednih hotela u Catskillsu, i Toby- mrtva. Imali su
sporazum. Toby ae postati slavan a
   jev prvotan posao bio je da navlaei tešku opremu u  njegova ae mati biti
uza nj. Eekao ju je jedan krasan
   Merilinov karavan i iz njega te da se stara o rekvi-
      luksuzan stan na vrhu nebodera, limuzina i šofer, krzna
   zitima, koji su se sastojali od šest bijelih kuniaa, tri  i dijamanti . .
. Jecao je tako ţestoko da nije mogao
   kanarinca i dva hreka. Zbog Merlinovog straha da ae disati. euo je kako
daleki glas govori: - Toby! Toby!
   rekviziti "biti pojedeni", Toby je bio prinuden da
      - Dolazim kuai. Kad je sprovod?
   ţivi s njima u prostoriji velieine spremišta za metle.
      - Sutra - rekao e otac. - Ali ne smi eš doai
   Einilo mu se da se cijelo ljeto sastojalo od jednog J .1
   nepodnošljivog smrada. Bio je tjelesno iscrpljen od ovamo. Oeekivat ae
te, Toby. Eileen ae uskoro roditi.
   nošenja teških ormara s laţnim zidovima i dnima i od Njen ae te otac
ubiti. Traţit ae te na sprovodu.
   treanja za rekvizitima koji su neprekidno bjeţali.  Tako nije mogao reai
izi zbogom jedinoj osobi na
   Bio je osamijen i razoearan. Sjedio je i zurio u pr- svijetu koju je
ljubio. Leţao je u krevetu cijelog dana
   ljavim sobiecima pitajuai se što ovdje radi i kako ae i prevrtao po
uspomenama. Slike njegove majke bile su
   ga ovo uvesti u show business. Vjeţbao je pred zr-  tako ţivahne i ţive.
Bila je u kuhinji, kuhala, pri-
   calom oponašanje, a njegova se publika sastojala od eala mu kako ae
postati slavan eovjek, sjedila u ka-
   Merlinovih smrdljivih ţivotinjica. zalištu u prednjem redu i vikala:
"Mein Himmel, ka-
      ko talentiran djeeak!"
      I smijala se njegovim opanašanjima i šalama. I
   Jedne nedjelje, kad se ljeto bliţilo kraju, Toby   pakovala njegov
koveeg. Kad postaneš glasovita zvijez-
   je obavljao svoj tjedni razgovor s roditeljskom ku- da, poslat aeš po
mene. Leţao je nijem od tuge i raz-
   aom. Ovog puta govorio mu je otac. mišljao: nikad neau zaboraviti ovaj
dan. Ne sve dok
   - Toby ovdje, tata. Kako si? ţivim; 14. kolovoza 1939. Ovo je najvaţniji
dan u mo-
   Nastupio je muk. jem ţivotu.
   - Halo! Jesi li tamo?  Imao je pravo. Ne zbog smrti svoje majke, nego
   - Ovdje sam, Toby. - Nešto ga je u oeevom zbog jednog drugog dogactaj~,
koji se zbivao u Odessi,
   glasu streslo.  u Teksasu, udaljenom tisuau petsto milja.
   - Gdje je mama?
31

   * * *
   Bolnica je bila bezliena eetverokatna zgrada boje   istraţivati. Iznenada
su mu po eelu izbile kapljice
   milosrda. Iznutra je djelovala poput kunianjaka s preg-
      znoja. Babica mu je pristupila i obrisala eelo.
   radama napravljenim ,za otkrivanje bolesti, ublaţava- Imamo problem - rekao
je tiho dr Wilson.
   nje, lijeeez~je ili, ponekad, za pogreb. To je bio me-   Gospo?a Czinski
je to eula. - ~to nije u uredu?
   dicinski supermarket, i za svakoga se ondje nalazilo po-  - upitala je.
   nešto.
   Bilo je eetiri sata ujutro, sat mirne smrti ili ne- - Sve je u redu. - Dr
Wilson je posegao još
   mirnog sna. Vrijeme predaha za bolnieko osoblje dublje, blago nastojeai
gurnuti eedo na dolje. Nije se
   prije priprema za bitke narednog dana. ' moglo maknuti. Mogao je osjetiti
pupeanu vrpcu, pri-
   Ekipa za porodaje u operacijskoj dvorani broj ~ kliještenu izme?u tijela
djeteta i majeine zdjelice, koja
   eetiri imala je guţvu. Ono što je poeelo kao rutinski je presijecala dovod
kisika.
   porod, odjednom se pretvorilo u hitan slueaj. Do sa- '   - Stetoskop!
   mog poro?aja sve je bilo normalno. Gospo?a Czinski ~ Primalja je posegnula
za instrumentom i prislonila
   bila je zdrava ţena, prvorotkinja širokih seljaekih bo-   ga na trbuh
rodilje osluškujuai otkucaje srca novo-
   kova, o kojima su opstetrieari sanjali. Ubrzane kon- rodeneeta. - Palo je
na trideset - izvijestila je. -
   trakcije su otpoeele i stvari su tekle uobieajeno.  A uoeljiva je i
aritmija.
   - Poro?aj zatkom - izjavio je opstetriear dr  Prsti dra Wilsona bili su
u majeinom tijelu poput
   Wilson. Te rijeei nisu izazvale uzbunu. Premda je samo   udaljenih
antena njegovog mozga, koje su pipale i
   t.ri posto poroda bilo na zadak - straţnji dio eeda istraţivale.
   pojavljuje se prvi - obieno se s njima jednostavno  - Gubim otkucaje srca
djeteta. - U primaljinom
   izlazi na kraj. Postoje tri tipa poro?aja na zadak. glasu osjeaala se
panika. - Nema ga!
   Spontani, gdje nije patrebna nikakva pamoa, s pornoai Imali su umiruae
dijete u maternici. Još je uvi-
   gtlje opstretiear pruţa ruku prirodi, i potpuni prodor,   jek postojala
slabašna šansa da bi dijete moglo oţivjeti
   ,gdje se novorodenee uklješti u ,maternici. ~ ako ga izvade na vrijeme.
Preostalo je najviše eetiri
   Doktor Wilson je sa zadovoljstvom zapazio da ae minute da ga porode,
oeiste mu dišne putove i opet
   avo biti spontani porod, najjednostavnija vrst. Pro- ~   pokrenu njegovo
siaušno srce. Nakon. eetiri. minute
   matrao je kako se pomaljaju sto~pala novoro?eneeta, ošteaenje mozga bit
ae veliko i nepovratno.
   .a za njima i dvije noţice. Još jedan trud i pojavila - Odbrojavajte -
naredio je dr Wilson.
   su se djetetova bedra. Svi su u prostoriji nagonski pogledali kad je
   - Skoro smo gotovi - rekao je hrabreai dr Wil- ~   elektrieni sat na
zidu škljocnuo na poloţaj. dvanaestog
   son. - Stisnite još jednom.  sata, a velika crvena sekundna kazaljka
poeela svoj
   Gospoda Czinski je to ueinila. Ništa se nije do-   @i prvi krug.
   godilo. `  i Poro?ajna ekipa dala se na posao. Naprave za
   Lijeenik se namrštio. - Pokušajte još jednom. umjetno disanje dovezene
su do stola dok je dr Wil-
   Jaee. son pokušavao osloboditi eedo od zdjelienog dna. Poeeo
   Ništa.   je Brachtovim zahvatom nastojeai okrenuti eedo, is-
   Doktor WilSOn je stavio ruke na noge djeteta i krivljujuai njegova ramena
kako bi se oslobodio vagi-
   povukao, vrlo njeţno. Nikakvog pokreta. Provukao je nalni otvor. Bilo je
beskorisno.
   ruku uz dijete kroz uski prolaz u uterus i poeeo   Ueenici škole za
medicinske sestre, koja je prvi put
      sudjelovala pri poro?aju, iznenada je pozlilo. ~urno
      se udaljila iz prostorije.
   32  3 stranac u ogledalu 33

   Pred vratima operacijske dvorane stajao je Karl Primalja mu je hitro
dodala specijalna kliješta,
   Czinski nervozno guţvajuai šešir svojim velikim ţu- dr Wilson ih je
gurnuo i njima prihvatio glavu eeda.
   ljevitim rukama. Bio je to najsretniji da.n u njegovom   Trenutak
kasnije izvirila je glava.
   ţivotu. Bio je stolar, jednostavan eovjek, koji je vje-   Dijete se
rodilo.
   rovao u mladenaeke brakove i velike obitelji. To je Ovo je uvijek bio
trenutak slave, eedo novostvo-
   dijete njihovo prvo, i jedino je time mogao suspreg- renog ţivota, crvenog
lica i dernjave, koje se ţaliiu
   .
   svoje uzbu?enje. Svoju je ţenu ljubio i znao  na poniţenje što je
nasilno izvueeno iz one mirne,
   nuti
   da bi bez nje bio izgubljen. Razmišljao je o svojoj mraene maternice na
svjetlo i hladnoau.
   ţeni, kad je ueenica-bolniearka izjurila iz radaone No tako nije bilo s
ovim djetetom. Bilo je plavi-
   pa ju je zazvao: - Kako joj je?   easto i mirno. Bilo je ţensko.
   Tzbezumljena mlada bolniearka, mislima vezana uz   Sat. Preostala je još
minuta i pol. Sad je svaki
   bebu, uzviknula je: - Mrtva je, mrtva je! - i izfurila   pokret bio
hitar i mehanieki, rezultat dugogodišnje pra-
   da se pobljuje.  kse. Prsti umotani u gazu oeistili su straţnji zid
   Lice gospodina Czinskoga je problijedilo. Zgrabio   novorodeneetova
ţdrijela kako bi zrak mogao prodri-
   se za prsa i poeeo hvatati zrak. Kad su ga doveli na jeti u otvor dušnika.
Dr Wilson je poloţio dijete na
      leda. Primalja mu je dodala mali laringoskop, povezan
   odjel za hitne slueajeve, nije mu više bilo pomoai. s elektrienim
aparatom za sukciju. Postavio ga je na
   s
   U ra8aoni dr Wilsan je lu?aeki radio utrkujuai mjesto i kimnuo, a
primalja je ukljueila prekidae.
   se sa satom. Mogao je doseai unutra, dodirnuti pup- ~ Zaeuo se zvuk
ritmiekog usisavanja stroja.
   eanu vrpcu i osjetiti pritisak na nju, ali nije bilo Dr Wilson je pogledao
na sat.
   naeina da je oslobodi. Svi su se nagoni u njemu bu- y Preostalo je još
dvadeset sekundi. Otkucaji srca
   tiili da izwee poluro?eno dijete na silu, ali je ranije   negativni.
   vidio šta se dogadalo s djecom, ro?enom na takav na- Petnaest . . .
eetrnaest . . . Otkucaji srca negativni.
   ein. Gospoda Czinski je sada stenjala napola u bu-  Trenutak odluke bio
je tu. Moţda je vea bilo
      prekasno da se sprijeei ošteaenje mozga. U takve
   nilu
   .   stvari nitko ne moţe biti potpuno siguran. Vidio je
   - Stisnite, gospo?o Czinski. Evršae! Hajde!   bolnieke odjele pune
ţalosnih stvorova, tijela odraslih,
   l~Iije bilo koristi. Dr Wilson je hitro pogledao na a razuma djece, ili
još gore.
   sat. Dvije dragocjene minute su istekle a da nimalo kr- t Deset sekundi.
A nikakva bila, eak ni nagovještaja
   vi nije proteklo mozgom djeteta. Dr Wilson se suoeio koji bi mu dao nade.
   s jednim drugim problemom. Što ae ueiniti ako se di- Pet sekundi. Stvorio
je odluku i ponadao se da ae
   jete spasi po isteku tih eetiriju minuta? Da ga ostavi F  ga Bog shvatiti
i oprostiti mu. Izvuai ae utikae, reai da
   na ţivotu pa da samo vegetira? Ili mu omoguaiti mi- se dijete nije moglo
spasiti. Nitko neae istraţivati
   losrdnu, brzu smrt? Otjerao je tu misao i poeeo raditi   njegov
postupak. Još jednom je dodirnuo koţu dje-
   brţe. Zaţmirivši, radeai samo dodirom, svu je  paţnju teta. Bila je hladna
i vlaţna.
   usredotoeio na ono što se dogactalo u ţeninom  tijelu. Tri sekunde.
   Pokušao je zahvat po Mauriceau-Smellie-Veitu,  kompli- Pogledao je djetence
i došlo mu je da zaplaee
      .
   cirani niz pokreta da osobodi tijelo djeteta.  I odjednom  Baš šteta. Bila
je to lijepa curica. Izrasla bi u krasnu
   pomak. Osjetio je da se eedo poeelo micati. -  Piperov ţenu. Pitao se kakav
bi joj bio ţivot. Bi li se udala i
   forceps!  imala djece? Ili bi moţda postala  umjetnica, ili uei-
      35

teljica, ili poslovna ţena? Bi li bila bogata ili siromašna? Sretna ili
nesretna?
Jedna sekunda. Otkucaji srca negativni.
Nula.
   Posegnuo je rukom za prekidaeem, i u tom tre-
   nutku djeeje je srce poeelo kucati. Bio je to nesigu-
   ran, nepravilan gre, zatim još jedan, a onda se ustalilo
   u snaţne pravilne otkucaje. U sobi 'su se zaeuli sponta-
   ni uzvici radosti i eestitanja. Dr Wilson ih nije slu-
   šao.
   ,i
   Zurio je u zidni sat.
      3.
   Majka ju je nazvala Josephine, po imenu svoje ba-
   ke u Krakovu. Srednje ime bilo bi previše pretencioz- Na blagdan rada
ljetna sezona ,u Catskillsu bila
   ~
   no za kaerku poljske krojaeice u Odessi, u Teksasu. je završena, i Veliki
Merlin ostao je bez posla, a s njim
   Zbog razloga koji gospoc~a Czinski nije razumjela,  i Toby. Toby je mogao
otiai. Ali kamo? Bio je bez
   dr Wilson je inzistirao na tome da Josephine dolazi I doma, osla i novaca.
Odluka e
      ~ pala kad mu je neka
   u bolnicu svakih šest tjedana na pregled. Svaki put I ošaa onudila dvadeset
i
      g p pet dolara da nju i njeno
   su zakl ueci bili isti: iz ledala e normalno. troje male djece odveze iz
Catskillsa u Chicago.
   j g j
   Samo ae vrijeme pokazati.   Toby je otišao a da nije rekao zbogom
Velikom
      Merlinu, ni njegovim smrdljivim rekvizitima.
   !   Chicago je 1939. cvjetao; bio je to širom otvoren
      grad, grad koji je imao svoju cijenu, i oni koji su
      znali kako ~e probijati mogli su kupiti sve - od
      ţena do droge ~i do politieara. Postojalo je na stotine
      noanih klubova koji su udovoljavali svaeijem ukusu.
      Toby ih je sve proeešljao, od velikog sjajnog Chez
      Pareea do malih barova u Rush Street. Odgovor je uvi-
      jek bio isti. Nitko nije ţelio angaţirati mladog poeet-
      nika kao komieara. Tlo mu je izmicalo pod noga,ma.
      Došlo je vrijeme da poene ostvarivati san svoje majke
   I   Bilo mu je gotovo devetnaest godina.
   ~I  Jedan od klubova oko kojih se Toby motao bio
      je Knee High, gdje se zabava sastojala od umornog
   j   troelanog combo-orkestra, slomljenog, pijanog komiea-
   36
      37
   ra srednjih godina, i dviju striptizeta, Meri i Jeri, koje - Što - što?
Gdje? - Vlasnik je bacio poglec'
   su oglašavane kao sestre Perry i bile su, što se einilo   na Tobyja. -
Zaboga, gdje mu je dadilja? To je be-
   vrlo nevjerojatnim, stvarno sestre. Bile su dvadesetih   bica!
   godina i na svoj jeftin, nehajan naein privlaene. Jeri   - Sjajan je! -
rekla je Jeri, a to je i mislila.
   je jedne veeeri došla do bara i sjela do Tobyja. On ' - Iskušajte ga -
dodala je Meri. - Sto moţete
   se nasmiješio i uljudno rekao: - SviBa mi se vaš ~  izgubiti?
   nastup. ~  - Svoje jebene mušterije! - No slegnuo je ra-
   Jeri se okrenula da ga pogleda i spazila nevinog i  menima i otišao onamo
gdje je Toby sjedio. - Ti si,
   djeeaka djetinjeg lica, premladog i prebijedno odje- dakle, komiear - ha?
   venog da bude mušterija. Kimnula je nezainteresirano i   - Da - rekao je
Toby nehajno. - Upravo mi je
   poeela se okretati, kad se Toby uspravio. Zapiljila se ~  istekao
angaţman na Catskillsu.
   u izdajnieku kvrgu na njegovim hlaaama, zatim se okre- ,  Vlasnik ga je
na trenutak promatrao. - Koliko
   nula i pogledala još jednom nevino mlado lice. - Isuse   si star?
   Kriste - rekla je. Sve je to tvoje? ~   - Dvadeset i dvije - lagao je
Toby.
   On se nasmiješio. - Samo se na jedan naein moţe
      - Govno. U redu. Izlazi onamo. Ako zasereš,
      neaeš doţivjeti dvadeset i drugu.
   ustanoviti. I evo. San Tobyja Templea konaeno se obistinio.
   U tri sata toga jutra Toby je bio u krevetu s obje ; Stajao je pod
reflektorima dok je glazba za nj svirala
   sestre Perry. 9  tuš, a publika, njegova publika, sjedila i eekala da ga
      otkrije, da ga oboţava. Plima ljubavi bila je toliko
      jaka da mu se grlo stegnulo. Kao da su on i publika
   Sve je bilo pedantno isplanirano. Sat prije po- bili jedno, povezano istim
divnim earobnim uţetom.
   eetka predstave Jeri je klupskog komieara, strastve- Na trenutak je
pomislio na svoju majku i ponadao se
   nog kockara, odvela u jedan stan na Diversay Avenue, i   da ga ma gdje
se nalazila, moţe sada vidjeti. Tuš je
   gdje se upravo igrala hazardna igra kockom. Kad je ~ prestao. Toby je
otpoeeo svoju toeku.
   vidio igru, ovlaţio je usne i rekao: - Moţemo ostati
      - Dobra veeer, sretni narode. Zovem se Toby Te-
   samo trenutak.  mple. Pretpostavljama da svi znate kako se vi zovete.
   Trideset minuta kasnije, kad se 3eri iskrala, ko-   Tišina.
   miear je bacao kocku i urlao poput manijaka: - Osmi- -
      Nastavio je: Jeste li euli o novom glavonji
   ca iz Decatura, ti ku in sine! - Bio e iz ubl en u  eikaške mafije? On je
homia. Od sada poljubac
   '
   nekom fantastienom svijetu gdje su uspjeh i status  smrti ukljueuje
veeeru i ples.
   ~
   i bogatstva ovisili o svakom pokretu kocaka.  I~Iikakva smijeha
      Zurili su u nje
      a
      hladni i ne-
   U Knee Highu Toby je uredan i eist sjedio za ba-   .
      g
      ,
   m i eekao  prijateljski, i Toby je poeeo osjeaati oštre pandţe
   .   straha koje su mu derale ţeludac. Tijelo mu se od-
   ro
   Kad je nastupilo vrijeme za predstavu, a komiear
   se nije pojavio, vlasnik kluba poeeo je bješnjeti i kleti. ~   jednom
kupalo u znoju. Ona divna veza s publikom je
      išeezla.
   - Ovaj put je tom gadu odzvonilo, eujete li? Više ga
      Prosli edio e. - U ravo sam dovršio an aţman
   ne ţelim ni blizu svog kluba. l
      u ednom
   - I~Te zamjeravam vam - rekla je Meri. - Ali ,~ kazalištu u drţavi Maine.
Kazalište ge bilo
      J
   imate sreau. Za barom sjedi novi komiear. Upravo   tako duboko u šumi da
je direktor bio medvjed.
   je stigao iz New Yorka. Tišina. Mrzili su ga.
38 39

- hIitko mi nije rekao da je ovo kongres gluhonijemih. Osjeaam se kao referent
za zabavu na Titanicu. Ovdje mi se eini kao da idem preko mostiea, a broda nema.
Poeeli su bueiti. Dvije minute nakon što je Toby poeeo, vlasnik je panieno davao
znak glazbenicima koji su poeeli glasno svirati zaglušujuai Tobyjev glas. Stajao
je široko nasmiješen, a oei su ga pekle od suza.
Poţelio je da zavrišti na njih.
   Vriskovi su probudili gdu Czinski. Bili su visoki
   i divlji, sablasni u noanoj tišini, i sve dok se nije uspra-   'T ·
   vila u krevetu, nije znala da to vrišti dijete. Poţurila
   j,e u drugu sobu u kojoj je uredila kolijevku. Jose- ~   Vodvilj je u
Americi cvjetao od 1881. pa do defini-
   phine se prevrtala' s jedne strane na drugu, a lice joj   tivnog silaska
sa scene, kad je Palace Theatre zatvorio
   je bilo plavo od greeva. U bolnici je staţist dao dje-   vrata 1932.
Vodvilj je bio vjeţbalište za sve ambici-
   tetu intravenoznu injekciju sredstva za umirenje, pa ~,   ozne mlade
komieare, bojište na kojem su oni bru-
   je mala utonula u miran san. Dr Wilson, koji je po- ~ sili svoju duhovitost
za neprijateljsko podrugljivo
   rodio Josephine, pregledao ju je temeljito. Nije mogao   gledalište. Pa
ipak, komieari koji su se probili stizali
   ustanoviti ništa loše. No bio je nemiran. Nije mogao i   su do slave i
bogatstva. Eddie Cantor, W. C. Fields,
   zaboraviti zidni sat. ~ J~olson i Ben~ny, Abbot i Costelo, Jessel i Burns,
      Braaa Marx i deseci drugih. Vodvilj je bio raj, stalni
      otvoreni raeun, ali kad je vodvilj umro, komieari su
      se morali okrenuti drugim podruejima. Velika su ime-
      na bila angaţirana za radio-scene i osobne nastupe,
      a igrala su i u vaţnim noanim klubovima diljem zem-
   !   lje. Za mlade komieare poput Tobyja, koji su se tek
      probijali, stvar je bila drukeija. I oni su nastupali
      u noanim klubovima, ali to je bio drugi svijet. Zvao
      se "zahodski krug", a to je ime još bilo eufemizam.
      Sastojao se od prljavih kremi širom zemlje, gdje se
      okupljala brojna neoprana publika da loee pivo i zuri
      u striptizete i da zbog sporta uništava komiaare.
      Garderobe su bile smrdljivi zahodi, koji su zaudarali
      po usmrdjeloj hrani i prolivenom piau, mokraai, jef-
      tinom parfemu i, iznad svega, po uţeţenom okusu
   !   straha: znoju fjaska. Zahodi su bili toliko prljavi da
      su zabavljaeice u garderobama mokrile u umivaonik.
4~ 41

   Plaaa je varirala od neprobavljivog obroka do pet,  povlaeio ţice.
Zmijino tijelo bilo je crijevo irigatora,
   deset, a ponekad i do petnaest dolara po veeeri, ovi- a glava joj je bila
štrcalo. Uvijek bi se u gledalištu
   sno o reakciji publike. našao netko tko bi to smatrao smiješnim.
   Toby Temple je nastupao u takvim lokalima i oni Nastupao je sa standardnim
stvarima, otrcanim
   su postali njegova škola. Imena gradova bila su raz- toekama, skeeevima,
plitkim šalama, gegovima.
   lieita, ali su lokali svi bili isti, vonjevi su bili isti, a i  Imao j~
na desetke štoseva. Morao je biti spre-
   neprijateljska publika je bila ista. Ako joj se nije man da se prebaci s
jednog na drugi prije nego što
   svidao zabavljae, bacali su na njega pivske boce,   polete pivske boce.
   zadirkivali ga za. vrijeme nastupa i isfuakali ga. Bila   A bez obzira
gdje je nastupao, uvijek je prili-
   je to okrutna škola, ali dobra, jer je Tobyja naueila kom nastupa bio
prisutan zvuk zahodskog vodokot-
   sve trikove opstanka. Naueio je kako se odnositi pre- liaa.
   ma pijanim turistima i trijeznim razbijaeima da ih
   nikad ne pobrka. Naueio je kako uoeiti potencijalno
   zanovijetalo i umiriti ga tako da od njega zatraţi  Toby je putovao
autobusom od mjesta do mjesta.
   gutljaj piaa ili da posudi njegov ubrus da otare eelo.   Kad bi stigao u
neki novi grad, prijavio bi se u naj-
   Uspio se ubaciti na posao i u takva mjesta kao jeftinijem hotelu ili
svratištu i posjeaivao noane klu-
   što su Jezero Kiameska, Shawanga Lodge i Avon. Na-  bove, barove i
kladionice. Podstavio je cipele kartonom
   stupao je u Wildwoodyju, New Jerseyiu, B'nai B'rithu i kredom izbijelio
ovratnike da uštedi na pranju.
   i u Talijanskim sinovima u Moose Hallsu. Svi su gradovi bili sumorni, a
hrana je uvijek bila
   I stalno je ueio. loša. No izjedala ga je samoaa. Nije imao nikoga.
   Tobyjev se nastup sastojao od parodija popular- U cijelom prostranom
svemiru nije imao ni jedne oso-
      be kojoj je bilo stalo do toga da li je ţiv ili nije.
   nih pjesama, oponašanja Gablea, Granta, Bogarta i Cag-
      S vremena na vrijeme pisao je svome ocu, ali je to
   neyja te materijala pokradenog velikim komiearima
   koji su si mogli priuštiti skupe pisce. Svi komieari bilo više iz osjeaaja
duţnosti nego iz Ijubavi. Oeajnieki
      mu je trebao netko s kim ae razgovarati, netko tko
   koji su se probijali krali su njihove materijale i time
      ae ga razumjeti, dijeliti s njim njegove sanje.
   se koeoperili. - Izvodim Jerryja Lestera - znaeilo
      posmatrao je uspješne zabavljaee kako odlaze iz
   je da se sluţe njegovim materijalom - i dvaput sam
      velikih klubova sa svojom svitom i krasnim finim
   bolji od njega. - Izvodim Miltona Berlea. - Trebali
      djevojkama, kako se odvoze u blještavim limuzinama
   biste pogledati moga Reda Skeltona.
      - i zavidio im je. lednog dana . . .
   Buduai da je sve poeivalo na materijalu
   krali su
   ,   Najgori su bili oni trenuci kad je doţivio neuspjeh,
   samo od najboljih.
      kad su ga isfuakali usred nastupa, izbacili prije nego
   Toby bi se u svemu okušao. Fiksirao je indife- što je dobio priliku i da
poene. U takvim slueajevima
   rentnu mrku publiku svojim nujnim plavim oeima i   Toby je mizio ljude u
gledalištu; ţelio ih je pobiti.
   rekao: - Jeste li kad vidjeli Eskima~ kako piša? -  Ne samo zato što nije
uspio, nego i zato što je
   Stavio bi obje ruke pred svoj šlic, a kockice leda  propao na samom dnu.
Niţe nije mogao; vea je bio
   ispadale bi van. na dnu. Sakrio se u svoju hotelsku sobu, plakao i
   Stavio bi na se turban i umotao se u plahtu. - molio boga da ga ostavi
nasamu, da mu oduzme
   Abdul, krotitelj zmija - objavio bi. Svirao bi flautu, ~  ţudnju da stoji
pred publikom i da ih zabavlja. Boţe,
   a iz pletene košare poeela bi se pojavljivati naoearka, ~ molio je, daj
mi da poţelim biti prodavae cipela ili
   koja bi se povijala ritmieki s glazbom dok bi Toby  mesar. Bilo što, samo
ne ovo. Njegova mati nije i~mala
42 I 43

   pravo. Bog ga nije izdvojio. Nikad neae postati sla-.
   van. Sutra ae pronaai neku drugu vrst posla. P'otraţit   u Dewey
Theatreu, u Aetrnaestoj ulici u New Yorku.
   ae uredski posao od devet do pet i ţivjeti poput nor- Na programu je bilo
osam toeaka, a jedan od Toby-
      ~
   malnog ljudskog biaa.  najavi. Prva je predstava
      jevih zadataka bio je da ih
   A slijedeae veeeri ponovno bi bio na pozornici, dobro prošla. Za vrijeme
druge predstave kad je Toby
   izvodio svoje imitacije, prieao šale, nastojao osvojiti   najavio Leteae
Kanazawe, obitelj japanskih akrobata,
   ljude prije nego što se okrenu protiv njega i napad- publika je poeela
negodovati. Toby se povukao iza
   nu ga.   kulisa. - Koji im je vrag? - upitao je.
   Nevino bi im se nasmiješio i rekao: - Ovaj se - Isuse, zar nisi euo?
Prije nekoliko sati ţuti
   eovjek zaljubio u svoju patku i izveo je jedne veeeri su napali Pearl
Harbor - rekao mu je direktor po-
   u kino. Blagajnik je rekao: "Ne moţete uvesti ovamo zornice.
   tu patku", pa je eovjek otišao iza ugla i ugurao patku   ~ -
      - Pa. upitao je Toby. - Pogledajte te mom-
   sprijeda u hlaee, kupio ulaznicu i ušao. Patka se poeela  ke . . . Sjajni
su.
   koprcati, eovjek je otvorio šlic i patka je promolila Na slijedeaoj
predstavi, kad je bilo vrijeme za
   glavu. No do eovjeka su sjedili neka dama i njen muţ. japansku trupu, Toby
je izišao na pozornicu i kazao:
   Dama se okrenula svome muţu i rekla: "Ralf muška-   - Dame i gospodo,
velika mi je east da vam pred-
   rac do mene je izvadio penis." Na to je Ralf rekao:
      stavim tek prispjele s uspješne turneje u Manili -
   "Da li ti dosactuje?" "Ne", rekla je. "U redu. Onda Leteae Filipince! = U
trenutku kad je publika spa-
   se ne osvrai na to i uţivaj u filmu." Nekoliko tre-
      zila japansku trupu, poeela je negodovati. Do kraja
   nutaka kasnije ţena je panovo gurnula svaga muţa.   dana Toby ih je
pretvarao u Sretne Havajce, Lude
   "Ralf . . . ~njegov pe.nis . . ." A muţ je rekao: "Rekao  Mongole i,
napokon, u Eskimske letaee. No nije ih
   sam ti da se na njega ne osvraeš." A ona je rekla:  mogao spasiti. A kako
se pokazalo, ni sebe. Kad je te
   "Ne mogu . . . on jede moje kokice!"   veeeri nazva,o svajega oca, Toby
je daznao da ga kod
   Imao je cjeloveeernji nastup u "Tristo šezdeset kuae eeka jedno pismo.
Poeinjalo je sa "eestitamo", a
   '
   i pet" u San Franciscu, Rudy potpisao ga je predsjednik. Šest tjedana
kasnije Toby
   s Railu u New Yorku i
   '
   Kin Wa Low je poloţio zakletvu u vojsci Sjedinjenih Drţava. Onog
   su u Toledu. Nastupao je na vodoinsta-
   laterskim kongresima, na Bar Mitzvahima i kuglaekim dana kad je ukljueen
u sastav vojske, u glavi mu je
   banketima. tako ţestoko tuklo da je jedva mogao poloţiti za-
   I ueio je. kletvu.
   Imao je eetiri do pet predstava dnevno u malim
   kazalištima koja su se zvala Gem, Odeon, Empire i
   Star. Glavobolje su se javljale eesto, a kad su nastupale,
   I ueio je. mala Josephine se osjeaala kao da joj dvije divovske
   I napokon jedna od stvari koju je Toby Temple ruke steţu sljepooeice.
   naueio bila je ta da bi mogao ostatak ţivota provesti Nastojala je ne
plakati jer je to uznemiravalo
   nastupajuai u nzahodskom krugu", nepoznat i neotkri- njenu majku. Gospoda
Czinski je otkrila religiju.
   ven. No jedan je dogadaj promijenio cijeli slijed zbi-   Oduvjek je
potajno osjeaala da su na neki naein ona
   vanja.   i nj.eno dijete odgovorne za smrt njenog muţa. Jednog
   Jednog hladnog dedjeljnog poslijepodneva, poeet-   poslijepodneva
zalutala je na sastanak duhovnog pro-
   kom prosinca 1941, Toby je imao pet nastupa na dan  butfenja, a
propovjednik je grmio: - Svi ste vi natop-
   %   ljeni grijehom i zlom. Bog, koji vas drţi iznad ponora
   (44
45

pakla poput odvratnog kukca iznad vatre, gnuša se nad vama. Svaki od vas
proktetnika visi na tankoj niti, a plameni njegova gnjeva proţdrijet ae vas ako
se ne pokajete! - Gospoda Czinski se smjesta osjetila bolje jer je znala da
stuša rijee Gospodinovu.
- ?'o je boţja kazna zato što smo ubile tvojeg oca - govorila bi mati Josephine,
i premda je ova bila premlada da shvati što te rijeei znaee, znala je da je
ueinila nešto loše i htjela je saznati što je to kako bi svojoj majci mogta reai
da joj je ţao.
5.
U poeetku je rat Tobyja Templea bio mora.
U vojsci je bio nitko i ništa, serijski broj u uniformi poput milijuna ostalih,
bezliean, bezimen, anoniman.
Poslan je u pripremni logor u Georgiju, a zatim transportiran u Englesku, gdje
je njegova jedinica smještena u jedan logor u Sussexu. Toby je svome naredniku
rekao da ţeli vidjeti komandanta vojske. Dospio je samo do nekog kapetana.
Kapetan se zvao Sam Winters. Bio je tamnoput tridesetogodišnjak inteligentnog
izgleda. - što te muei vojniee?
- Ovako je to, kapetane - poeeo je Toby. Ja sam zabavljae. Radim u show
businessu. Time sam se bavio u civilu.
Kapetan Winters se nasmiješio njegovoj iskrenosti. - što ti zapravo radiš? -
upitao je.
- Od svega po nešto - odgovorio je. - Oponašam, izvodim paradije... - Opazio je
izraz kapetanovih oeiju i završio neuvjerljivo. - Takve stvari.
- Gdje si radio?
Toby je poeeo govoriti, a onda se zaustavio. Bilo je beznadno. Kapetana bi se
dojmila samo takva mjesta kao New York i Hollywood. - Ne na takvim mjestima za
koja biste euli - odgovorio je Toby. Sada je znao da gubi vrijeme.
46 ~ 47

   Kapetan Winters je rekao: - Ne ovisi o meni,  Tobyju je najviše
nedostajala publika. Bilo mu je
   ali vidjet au što mogu ueiniti.   potrebno da radi na svojem osjeaaju za
vrijeme, na
   - Svakako - rekao je Toby. - Puno vam hva-   svojim vještinama. Svakom
bi prilikom prieao šale,
   la, kapetane. - Salutirao je i izišao.  izvodio imitacije i ustaljene
štoseve. Nije bilo vaţno
      da li njegovu publiku predstavljaju dva obiena voj-
   Kapetan Sam Winters sjedio je za svojim pisa- nika, koji skupa s njim
drţe straţu na pustom polju,
   aim stolom i razmišljao o Tobyju dugo nakon što je  pun autobus vojnika
na putu u grad ili perae su?a
   mladia otišao. Ušao je u vojsku zato što je osjeaao u kuhinji. Taby ih je
morao nasmijati, izmamiti nji-
   da se ovaj rat mora vojevati i da se mora dobiti. U hov pljesak.
   isto vrijeme mrzio ga je zbog onoga što je nanosio  Kapetan Sam Winters
promatrao je jednog dana
   mladim deekima poput Tobyja Templea. Ali ako je ~   kako Toby izvodi
jedan od svojih skeeeva u dvorani
   Temple doista nadaren, pokazat ae se to prije ili I za odmor. Poslije
toga prišao je Tobyju i rekao: -
   kasnije, jer je nadarenost poput njeţnog cvijeta koji Ţao mi je što nije
uspio tvoj premještaj, Temple.
   raste pod evrstom stijenom. Na kraju, ništa ga ne   Mislim da imaš dara.
Kad svrši rat, ako dospiješ do
   moţe sprijeeiti da se probije i procvjeta. Sam Winters   Hollywooda,
potraţi me. - Pod pretpostavkom da au
   je napustio dobar posao filmskog producenta u Hol-  i dalje ondje imati
posla.
   lywoodu kako bi ušao u vojsku. Proizveo je nekoliko Slijedeaeg tjedna
Tobyjev je bataljon poslan u
   uspješnih filmova za "Pan-Pacific Studios" i vidio  borbu
      .
   desetke mladih nadobudnih ljudi poput Tobyja Tem-
   plea koji su dolazili i odlazili. Najmanje što su zaslu-
   ţivali bila je šansa. Kasnije toga popodneva razgovarao   U kasnijim
godinama, kad je Toby razmišljao 0
   je o Tobyju s pukovnikom Beechom. - Mislim da ratu, ono eega se sjeaao
nisu bile bitke. U Saint-Lou
   bismo ga trebali poslati na audiciju Specijalnim slu-
      bio je glavni kad je sinhronizirao pjevanje Binga
   ţbama - rekao je kapetan Winters. - Predosjeaam Crosbyja s ploee. U
Aachenu se ušuljao u bolnicu
   da bi mogao biti dobar. Bog zna da ae deekima dva sata pripovijedao
dvojic.i ranjenika šale dok ga
   trebati sve moguae zabave koje mogu dobiti.   sestre nisu izbacile. Sa
zadovoljstvom se sjeaao da
   Pukovnik Beech je zurio u kapetana Wintersa i ; se jedan vojnik smijao
tako da su mu popucali svi
   hladno rekao: - U redu, kapetane. Pošaljite mi pod- šavovi. U Metzu je
doţivio neuspjehe, ali je osjeaao
   sjetnik o tome. - Gledao je kako kapetan Winters   da je to bilo samo
zato što je publika bila ţiveana
   izlazi iz sobe. Pukovnik Beech je bio profesionalni zbog nacistiekih
aviona koji su joj letjeli nad
   vojnik, eovjek iz West Pointa, sin eovjeka iz West  glavama.
   Pointa. Prezirao je sve civile, a za njega je kapetan Okršaj u kojem je
Toby sudjelovao bio je sluea-
   Winters bio civil. To što je obulcao uniformu s ka- I jan. Istaknut je zbog
hrabrosti pri zaposjedanju jed-
   petanskim einovima nije od eovjeka stvaralo vojnika. j   nog njemaekog
komandnog poloţaja. Zapravo nije
   Kad je pukovnik Beech primio od kapetana Wintersa ` imao pojma što se
dogada. Izigravao je Johna Waynea
   podsjetnik o Tobyj~u Templeu, bacio je na nj jedan. i taliko se bio zanio
da je sve bilo svršeno i prije
   pogled, a onda bijesno naerekao preko njega ZAHT-   nego što se stigao
uplašiti.
   JE~I ODBIJEN i parafirao ga. Za Tobyja je bilo znaeajno uveseljavanje. U
Cher-
   Osjeaao se bolje. bourgu je s nekolicinom prijatelja posjetio javnu
      kuau, i dok su njegovi drugovi bili gore, Toby je ostao
      4 Stranac u ogledalu

   u predvorju i izvodio štoseve za madame i dvije nje- i iskuse obraaenje.
Iza toga nalazili su se redovi i
   ne djevojke. Kad je završio, madame ga je poslala   redovi drvenih klupa
natrpani fanaticima, koji su
   na kat na raeun kuae.  traţili spasenje, koji su pjevali prestravljeni od
Pak-
   To je bio Tobyjev rat. Sve u svemu, nije to bio 1a i Prokletstva. Za
šestogodišnje dijete to je bilo
   loš rat, i vrijeme je prolazilo vrlo brzo. Kad je rat zastrašujuae.
Evangelizatori su bili fundamentalisti,
   svršlo, bila je 1945. i Tobyju je bilo skoro dvadeset holy rolleri,
pentekostalci, metodisti i adventisti, i svi
   i pet godina. Po izgledu se nije postarao ni za jedan su orii rigali
paklenski oganj i prokletstvo.
   dan. Imao je isto umiljato lice i oearavajuae plave - Na koljena, o vi
grešnici, i dršaite pred moa-
   oei te ono nesretno nevino drţanje. nim Jahvom! Jer su vaša zla djela
slomila srce Isusa
   Svi su govorili o odlasku kuai. U Kansas Cityju Krista i zbog toga a,ete
snositi kaznu grijeva njegovog
   eekala je neka mladenka, neki otac i majka u Bayon- oca! Obazrite se na
lica ove mlade djece, zaeete u
   neu, posao u St. Louisu. Tobyja nije eekalo ništa. Osim   ţudnji i pune
grijeha.
   Slave.   A mala Josephine gorjela bi od stida osjeaajuai
   Odlueio je poai u Hollywood. Bilo je vrijeme da da svi zure u nju. Kad bi
nastupile jake glavobolje,
   Bog ispuni svoje obeaanje   Josephine je znala da su to Boţje kazne.
Svake se
   .   noai molila da prestanu kako bi znala da ju je Bog
      oslobodio. Poţeljela je znati što je to tako strašno
   - Znate li Boga? Jeste li vidjeli lice Isusovo? ueinila.
      ti aeš pjevati aleluja
      jevati aleluja
      - 1 ja au
   Ja sam ga vidio, braao i sestre, i euo njegov glas, ali   ,
      p
      jevati aleluja kad stignemo u Dom. _
      o mi
      i a
      i
   on govori samo onima koji kleee pred njim i ispo-   em
      p
      sv
   vijedaju svoje grijehe. Bog se gnuša nad nepokajani-
   ma. Luk boţjeg gnjeva je napet i plamteaa strelica
      duhan je njego dah
      a
      - Alkohol je krv 8avla
   njegove pravedne srdţbe usmjerena je na vaša zla   ,
      ,
      blud njegovo 2adovoljstvo. Jeste li krivi što ste se
   srca; svakog trenutka on ae je odapeti, i strijela  spetljali sa Sotonom?
Onda aete vjeeno gorjeti u
   njegove odma2de udarit ae u vaša srca! Pogledajte   jer Lucifer dolazi po
vas!
      prokleti zauvijek
      paklu
   ga sada, prije nego što bude prekasno!  ,
      ,
      A Josephine bi drhtala i divlje se osvrtala hvataju-
      ai se groznieavo za drvenu klupu kako je davao ne bi
   Josephine je pogledala prema svodu šatora pre- mogao odnijeti.
   ~
   stravljena, oeekujuai da vidi plamteau strijelu Pjevali su: ~Ţelim u raj,
u ŢuBenf Zavieaj." Mala
   kako
   leti prema njoj. Stisnula je majeinu ruku, no nje2ina Josephine je krivo
razumjela, pa je pjevala: pŢelim
   majka nije bila toga svjesna. Lice joj je bilo zajapu-   u raj, gdje
dobit au eaj".
   reno, a oei su joj sjale od groznice.  Nakon gromovitih propovjedi
nastupila bi eudesa.
   - Slava Isusu! - zagrmjela je skupština. Josephine bi zastrašeno
opeinjena promatrala kako
   Sastanci duhovnog probudenja odrţavali su se  procesija sakatih
muškaraca i Ţena šepa i puţe i voZi
   u golemom šatoru u predgradu Odesse, a gospolfa se u kolicima do tora
slave, gdje bi propovjednik po-
   Czinski vodila je Josephine na sve sastanke. Propo- lagao ruke na njih i
zazivao nebeske sile da ih isci-
   vjedaonica je bila drvena platforma, podignuta šest jele. Odbacili bi
svoje šiapove i štake, a neki od njih
   stopa nad tlom. Odmah ispod platforme nalazio se   histerieno bi
blebetali nepoznatim jezicima, dok bi se
   tor slave, kamo su dovodeni grešnici da se pokaju   Josephine zgurila od
straha.
   50 ' ~· 51

   Sastanci duhovnog probudenja uvijek bi svršavali   samo za se, a dorueak
bi servirali sluţavke ili ko-
   tanjurom koji je išao okolo. ~Isus te promatra - a  mornici. Josephine se
voljela diai usred noai, kad svi
   on mrzi škrca." A zatim bi sve bito gotovo. No strah spavaju, spustiti se
u prizemlje i zuriti u pre,krasne
   bi u Josephine ostajao dugo i dugo. stvari u kuai, divne crteţe, tešku
srebrn~inu s mono-
      gramima i starine patinirane vremenom i poviješau.
      Proueavala ih je, milovala i samoj sebi govorila
      da ae jednog dana imati takve stvari, da ae jednog
   Godine 1946. rad Odessa u Teksasu imao e tam- dana ţivjeti u sjajnoj
kuai i biti okruţena ljepo-
   g ~
   nosmedi okus. Davno, dok su još ovdje ţivjeli Indi- tom.
   janci, bio je to okus pustinjskog pijeska. Sad je to Ali u oba svijeta
Josephine se osjeaala sama.
   bio okus nafte.  Bojala se govoriti svojoj majci o glavoboljama i stra-
   U Odess~i su bile dvije vrste ljudi: naftaši i ostali.   hu od Boga, jer
joj je mati postala mraeni fanatik,
   Naftaši nisu gledali s visoka na ostale - jednostavno opsjednuta
priţeljkivanjem Boţje kazne. Josephine
   su ih saţaljevali. Jer je Bog svakako htio da svatko nije htjela
raspravljati o svojim strahovima s naftaš-
   ima privatne avione i cadillace te bazene i da prire- kom djecom jer su ona
od nje oeekivala da bude
   ?uje primanja sa šampanjcem za stotinu ljudi. Zato  vedra i vesela, kao
što su bila i sama. I tako je
   je i stavio naftu u Teksas.  bila prisiljena da svoje strahove zadrţi za
sebe.
   3osephine Czinski nije znala da je ona jedna od
   "ostalih". U šestoj godini bila je divno dijete, sjajne
   crne kose, dubokih smPC~ih oeiju i ljepuškastog oval- Na Josephinin sedmi
ro?endan robna kuaa "Bru-
   nog lica. Njena majka bila je umješna krojaeica koja bakera oglasila je
fotografsko natjecanje za najljepše
   je radila za bogati svijet iz grada. Vodila bi sa so- dijete u Odessi.
Slika za natjecanje trebala je biti
   bom Josephine kad je išla na probe naftaškim damama snimljena u
fotografskom odjelu robne kuae. Nagrada
   i pretvarala bale bajnog platna u stani-pani veeernje je bila zlatni pehar
s upisanim imenom pobjednika.
   haljine. Naftaši su voljeli Josephine jer je bila uljudno Pehar se
nalazio u izlogu robne kuae, a Josephine
   i milo dijete i svic~ali su se sami sebi zato što im se   je svakog dana
prolazila pared izloga i zurila u nj.
   ona svic~ala. Osjeaali su da je s njihove strane de- Ţeljela ga je više
nego išta drugo. Njena majka ne bi
   mokratski što su dopuštali ubogom djetetu s druge   joj dopustila da se
natjeee - rtaština je vraţje og-
   strane gra.da da se druţi s njihovom djecam. Josephine   ledalo", rekla
je - ali jedna od naftašica, kojoj se
   je bila Poljakinja ali nije izgledala poljski, i premda   Josephine
svidjela, platila je fotografiju. Od tog tre-
   nikad ne bi mogla biti elanica kluba, bili su sretni nutka Josephine je
znala da je zlatni pehar njen.
   da joj daju povlasticu za posjetioce. Bilo joj je dopu-   Mogla ga je
zamisliti kako stoji na njenoj psihi. Sva-
   šteno da se igra s naftaškom djecom i njihovim bicik- koga ae ga dana
briţno svjetlati. Kad je otkrila da je
   lima, ponijirna i lutkama vrijednim sto dolara tako da   dospjela u
finale, bila je previše uzbudena da ide u
   je poeela ţivjeti dvostrukim ţivotom. Bio je tu njen školu. Ostala je .u
krevetu cijeli dan s mueninam u
   ţivot kod kuae u siaušnoj dašeari, s trošnim pokuast- ţelucu, jer je njena
radost bila prevelika da bi je
   vom, i anstalacijom izvana i vratima koja su vis2la na   mogla izdrţati.
Bit ae to prvi put da ae posjedovati
   šarkama. A bio je tu i njen ţivot u krasnim koloni- nešto lijepo.
   jalnim palaeama ma prostranim imanjima u prirodi.
   Kad bi ostala preko noai kod Cissy Topping i1i kod  Sutradan je saznala
da je na natjecanju pobijedila
   Lindy Ferguson, dobila bi prostranu spavaau sobu   Tina Cudson, jedna od
naftaške djece. Tina je bila
   52  53

   gotovo isto tako lijepa kao i Josephine, ali se Tinin
   otac slueajno nalazio u upravnom odboru lanca koji je
   posjedovao robnu kuau "Brubaker",
   Kad je Josephine doznala novost, dobila je takvu
   glavobolju da je poţeljela jauknuti od boli. Bojala se
   da bi Bog doznao koliko joj onaj krasni zlatni pehar
   znaei, ali on mora da je to doznao, jer su se njene
   glavobolje nastavile. Noau bi plakala u jastuk da je
   mati ne euje.
   Nekoliko dana nakon što je završeno natjecanje,
   Josephine je pozvana preko vikenda u Tininu kuau.
   Zlatni pehar nalazio se na kaminu u Tininoj sobi.
   Josephine je dugo piljila u njega. Kad se vratila kuai,
   pehar je bio sakriven u njenoj putnoj torbi. Bio je
   ondje i kad je Tinina majka došla po njega i uzela
   ga natrag.
   Majka je jako išibala Josephine prutom koji je Godine 1946. Hollywood je
bio filmska prijestolni-
   napravila od duge zelene graneice. Josephine se nije ca svijeta, magnet za
nadarene, lakome, lijepe, nado-
    ljutila na svoju majku. budne i nastrane. Bila je to zemlja palmi, Rite
Hay-
   Ono nekoliko trenutaka što je drţala u rukama worth, Svetog hrama
sveopaeg duha i Santa Anite. Bilo
   zlatni pehar bilo je vrijedno svih boli. je to mjesto koje je eovjeka
preko noai pretvaralo u
      zvijezdu; bilo je to zaluc~ivanje, javna kuaa, plantaţa
      naranei, svetište. Bio je to magiean kaleidoskap, i
      svaka osoba koja je u nj zagledala, vidjela je vlastitu
      vizi j u.
Za Tobyja Templea Hollywood je bio mjesto za koje je bio predodrec~en. Stigao je
u grad s grubom vojniekom vreaom i tristo dolara u gotovu te uselio u jeftino
svratište na Chuenga Boulevardu. Morao se brzo snaai prije nego što skrahira.
Toby je znao sve o Hollywoodu. Bio je to grad u kojem se moralo pretvarati.
Otišao je u duaan muške galanterije na Vine Streetu, narueio novu odjeau i s
dvadeset dolara koji su mu preostali u dţepu ušetao Hollywood Brown Derbyjem,
gdje su rueale sve zvijezde. Zidovi su bili prekriveni karikaturama
najglasovitiiih holivudskih glumaca. Ovdje je Toby mogao osjetiti bilo show bu
sinessa, osjetiti moa u prostoriji. Primijetio je hostesu koja mu je prilazila.
Bila je zgodna crvenokosa djevojka dvadesetih godina i iznala je feno~menalno
tijelo.
54 ~ 55

   Nasmiješila mu se i rekla: - Mogu vas eime uslu-   naH, pomislio je
Toby, "Clifton Lawrence ae postati
   ţiti? moj agent".
   Toby nije mogao odoljeti: Objema rukama posegao Pretplatio se na dvije
biblije show businessa:
   je i zgrabio njene grudi, koje su bile poput zrelih lu-   Daily Variety i
Hollywood Report,er. Pomogli su mu
   benica. Lice djevojke bilo je preneraţeno. Kad je zi- da se osjeaa kao da
je vea unutra. "Jantar zauvijek"
   nula da vikne, Toby je skamenio pogled i isprieao   otkupao je "Twentieth
Century Fox", a reţirat ae ga
   se: - Oprostite mi, gospodice, ja baš dobro ne vi-  Otto Preminger. Ava
Gardner potpisala je da ae pre-
   dim. uzeti naslovnu ulogu u "Svršetku fuakanja" s Geor-
   - O, oprostite! - Posramila se onoga što je po- geom Raftom i Jorjom
Curtright, a ~Ţivot s ocem"
   mislila i osjetila suaut. Povela je Tobyja do jednog otkupili su "Warner
Brothers". A onda je primijetio
   stola pridrţavajuai ga za ruku i pomaţuai mu da malu vijest od koje mu je
poeelo udarati bilo. "Produ-
   sjedne te se pobrinula za njegovu narudţbu. Kad se ~ cent Sam Winters
imenovan protpredsjednikom zadu-
   za nekoliko trenutaka vratila njegovom stolu i uhvati-   ţenim za
proizvodnju u Pan-Pacific Studiosu.u
   la ga kako promatra slike na zidu, Toby ju je ozaren
   pogledao i rekao: - ~udo, opet vidim!
   Izgledao je tako nevino i tako smiješno da nije
   mogla obuzdati smijeh. Smijala se za vrijeme cijele
   veeere s Tobyjem i svim njegovim šalama koje joj
   je te noai isprieao u krevetu.
   Toby se u Hollywoodu prihvatio raznoraznih po-
   slova jer su ga oni doveli na rub show businessa.
   Parkirao je automobile kod Ciro'sa, i kad bi se zvi-
   jezde dovozile, on bi im otvarao automobilska vrata
   vedrog osmijeha i sa spremnom dosjetkom. I~iisu se
   na nj obazirali. Bio je samo momak s parkirališta
   i nisu ni znali da postoji. Toby je promatrao lijepe
   djevojke dok su izlazile iz automobila u svojim sku-
   pim, tijesno priljubljenim haljinama i mislio: "Da
   samo znaš kakva au ja zvijezda postati, ostavila bi
   sve ove bezveznjake."
Toby je obilazio agente, ali je ubrzo spoznao da samo gubi vrijeme. Svi su se
agenti jebavali sa zvijezdama. eovjek nije mogao traţiti njih. Oni su morali
traţiti vas. Ime koje je Toby najeešae euo bilo je Clifton Lawrence. Radio je
samo s najveaim talentima i sklapao najnevjerojatnije ugovore. "Jednog da
56 ~i 57

      Sam je volio Lawrencea. Imao je stila. Fred Al-
      len je jednom rekao: - Sva bi se holivudska iskre-
      nost mogla sakriti u komareev pupak pa bi još ostalo
      prostora za eetiri sjemenke kima i srce jednog agenta.
      Cliff Lawrence je bio iskreniji od veaine agenata.
      Bio je holivudska legenda, i popis njegove klijentele
      sadrţavao je eitavu skalu velieina na polju zabave.
      Imao je svoj ured i neprestano je bio u pokretu obila-
      zeai klijente u Londonu, ~vicarskoj, Rimu i New Yor-
      ku. Bio je u prisnim odnosima sa svim znaeajnim
      holivudskim šefovima i sudjelovao u tjednim karta-
      njima sa šefovima proizvodnje triju studija. Dvaput
   %   godišnje Lewrence bi unajmio jahtu skupio pet-šest
   ' ·  prekrasnih "modela" i pozvao najviše šefove studija
      na jednotjedno "ribarenje". Na plaţi u Malibuu odr-
   Kad se Sam Winters vratio iz rata, njegov posao ţavao je potpuno
opremljenu kuau koja je njegovim
   u "Pan-Pacific Studiosu" ga je eekao. Šest mjeseci  prijateljima stajala
na raspolaganju kada god bi je
   kasnije došlo je do reorganizacije. ~ef studija je naju-  ţeljeli
koristiti. Clifton je s Hollywoodom imao simbi-
   ren, a Sam je zamoljen da preuzme duţnost dok se   otski odnos, a taj je
bio za sve unosan.
   ne imenuje novi šef proizvodnje. Sam je tako dobro  Sam je promatrao kako
se otvaraju vrata i kako
   radio da su prestali traţiti novoga i on je sluţbeno Lawrence upada,
elegantan, u prekrasno skrojenom
   postavljen za potpredsjednika, zaduţenog za proiz-  odijelu. Pristupio je
Samu, ispruţio savršeno maniki-
   vodnju. Bio je to posao koji je trgao ţivce, stvarao ranu ruku i rekao: -
Samo sam te htio na brzinu
   eir na ţelucu, ali ga je Sam volio više nego išta na pozdraviti. Kako ide
posao, dragi deeko?
   svijetu.  - Da se izrazim ovako - rekao je Sam. - Da su
   Hollywood je bio cirkus s trima arenama, prepun dani brodovi, današnji bi
bio "Titanic",
   divljih, Iudih likova, minsko polje po kojem su paradi-   Clifton
Lawrence je suautno zabrundao.
   rali i plesali idioti. Veaina glumaca, reţisera i pro-   - Što misliš o
sinoanjoj zatvorenoj projekciji? -
   ducenata bili su samoţivi megalomani, nezahvalni, pok-   upitao je Sam.
   vareni destruktivci. AIi što se Sama ticalo, ako su bili  - Izreţi prvih
dvadeset minuta, s~n,imi nov svrše-
   nadareni, ništa drugo nije bilo bitno. Nadarenost je tak i stvorio si
veliki hit
      .
   bila eudesni kljue.
      - Toeno - nasmiješio se Sam. - Baš to i radi-
   Vrata Samovog ureda su se otvorila i ušla je nje-   mo. Prodaješ li mi
danas kojeg klijenta?
   gova sekretarica Lucille Elkins, s netom otvorenom po- `  Lawrence
      se nakesio
      - Ţao mi je
      Svi rade
      -
   štom. Lucille je bila stalni inventar, jedna od onih ,
      .
      .
      ~
   sposobnih profesionalki koje ostaju vjeeno i promat- A
      to je bila istina. Lawrenceova odabrana ergela
   raju kako njihove gazde dolaze ili odlaze.   vrhun.skih zvijezda, s
malim brojem reţisera i pro-
      ducenata, uvijek se traţila.
   - Clifton Lawrence je ovdje - rekla je Lucille.
      - Vidimo se na rueku u petak, Sam - rekao
   - Recite mu da uc~e.  je Clifton - Ciao. - Okrenuo se i otišao iz
prostorije.
58 ~ 59

   Preko interfona zaeuo se Luaillein glas: - Ovdje
      Svi su sjeli.
   e Dallas Burke.  - eujem da mi imaš nešto isprieati - rekao je
   J
   - Pošaljite ga.
      S~ Dallasu Burkeu.
   - I Mel Foss bi vas ţelio vidjeti. Rekao je da - Imam divnu storiju. - U
stareevom glasu os-
   je hitno.  jeaao se trepet uzbu?enja.
   Mel Foss je bio šef televizijskog odjela "Pan-Pa-   - Umirem od ţelje da
je eujem - rekao je Sam.
   cific Studiosa". - Raspali!
   Sam je bacio pogled na svoj stolni kalendar. - Dallas Burke se nagnuo
naprijed i poeeo govoriti.
   Recite mu da aemo se vidjeti sutra na dorueku. U   - Što misliš, za što
se ljudi na svijetu najviše zani-
   osam. Polo Lounge.   deeko? Za ljubav
      ne? A ova je storija o naj-
      maju
   U prijemnaj kancelariji zazvonio je telefon, i Lu-  ,
      ,
      svetijoj ljubavi što postoji - o ljubavi majke prema
   cille je podigla slušalicu. - Ured gospodina Win-   djetetu. - Glas mu je
postajao jaei što je više uranjao
   tersa.   u svoju prieu. - Poeinjemo na Long Islandu s devet-
   Nepoznati glas je rekao: - Zdravo. Jel' tu glavni?
   - Tko zove naestogodišnjom djevojkom koja radi kao tajnica kod
   molim?
   ,   bogate obitelji. To nam daje šansu za krasnu poza-
   - Recite mu da je zvao jedan njegov stari dru-
   gar - Toby Temple. Skupa smo bili u vojsci. Rekao   dinu - znaš na što
mislim, vrhunski krugovi. Eovjek
   mi je da ga potraţim ako ikad dospijem u Hollywood  za koga radi oţenjen
je suhoparnom plemkinjom.
   ,   Njemu se svic~a tajnica, a i on se sv~icta njoj, premda
   pa evo me. je stariji.
   - On je na sastanku, gospodine Temple. Da vas on
   nazove?   Slušajuai samo s pola uha, Sam se pitao hoae li
   - Svakako. - Dao joj je svoj telefonski broj, a ta storija biti Sporedna
ulica ili Imitacija ţivota. Nije
   Lucille ga je bacila u koš. Nije to prvi put što je da je to nešto
znaeilo, jer što god to bilo, Sam ae
   netko kod nje pokušavao s otrcanim štosom vojnie-   kupiti. Proteklo je
vea skoro dvadeset godina otkako
   kog drugarstva.  je Dallas dobio reţiju filma. Sam se nije mogao ljutiti
      na industriju. Tri posljednja Burkeova filma bila su
      skupa, staromodna i potpuna financijska propast. Dal-
   Dallas Burke bio je jedan od prvih reţisera film-   las Burke je zauvijek
okoneao kao filmski stvaralac.
   ske industrije. Burkeovi filmovi prikazivali su se na Ali bio je ljudski
stvor; još uvijek ţiv, i nekako se
   svakom sveueilištu koje je imalo kolegij filmologije. trebalo za njega
pobrinuti jer nije uštedio ni centa.
   Pet-šest njegovih ranijih filmova smatralo se klasikom,   Ponuc~ena mu je
soba u Filmskom staraekom domu,
   a ni jedan od njegovih radova nije bio manje briljan- ali je to s prezirom
otklonio. - Neau vašeg jebenog
   tan i originalan. Burkeu je sad blizu osamdeset go- milosrc~a! - vikao
je. - Govorite s eovjekom koji je
   dina i njegovo je snaţno tijelo oronulo, tako da je radio s Dougom
Fairbanksom, Jackom Barrymoreom,
   izgledalo kao da odjeaa leprša oko njega. Miltonom Sillsom i Billom
Farnumom. Ja sam gigant,
      ~ Patuljasti kuekini sinovi!
   - Drago mi je što te opet vidim, Dallas - ~rekao   I bio je. Bio je
legenda
      ali i legende moraju jesti.
   je Sam kad je starac ušao u ured. ,
   - Milo mi te je vidjeti, deeko. - Pokazao je na Kad je Sam postao
producent, nazvao je jednog
   muškarca koji je bio s njim. - Poznaješ mog agenta? agenta kojega je
poznavao i rekao mu da dovede Dal-
      lasa Burkea s idejom za neki film. Otada je Sam svake
   - Svakako. Kako si, Peter?  godine kupovao od Dallasa Burkea
neupotrebljive
      61

    priee za novac koji je starcu dostajao da poţivi, a dok  - . . . jutro,
Sam.
   je Sam bio u vojsci, pobrinuo se za to da se taj do- Dva su se muškarca
rukovala, i Sam je ušao u
   govor produţi.  separe preko puta Fossa. Prije osam mjeseci Sam je
   - . . . pa vidiš - govorio je Dallas Burke - dijete zaposlio Fossa da
rukovodi televizijskim odjelom "Pan-
   raste a da ne zna za majku. Ali majka stalno zna   -pacific Studiosa".
Televizija je bila novoroc~enee u
   gdje je ono. Na kraju, kad se kai uda za tog bogatog svijetu zabave i
rasla je nevjerojatnom brzinom. Svi
   lijeenika, imamo veliku svadbu. A znaš, Sam, u eemu studiji koji su se
nekoa s prezirom odnosili prema
   je štos? Slušaj ovo - sjajno je. Majku ne puštaju.  televiziji sada su se
njome koristili.
   Mora se ušuljati otraga u crkvu da promatra kako joj Stigla je konobarica
da primi narudţbu, i kad
   se ro?eno dijete udaje. Neae biti nikoga tko neae   je otišla, Sam je
rekao: - Kakvo dobro, Mel?
   prosuziti . . . No, eto, to je to. ~to misliš? Mel Foss je odmahnuo
glavom. - Nikakvo dobro
   Sam je slutio pogrešno. Stella Dallas. Pogledao je
      - rekao je
      - U
      uţvi smo
   agenta koji je prevrtao oeima od neugodnosti i pro- .
      g
      .
   ueavao vrškove svojih skupih cipela.   Sam je eekao ništa ne govoreai.
   - Sjajno - rekao je Sam. - To je baš film za  - Neaemo dobiti sredstva
za Pljaekaše.
   kojim studio traga. - Okrenuo se agentu. - Nazovi   Sam ga je pogledao
iznena?eno. Ocjene su sjajne.
   poslovni odjel i napravi s njima ugovor, Peter. -   Zašto ih mreţa ţeli
povuai? Dovoljno su napeti da
   Reau au im neka oeekuju tvoj poziv. postanu glavni show.
   Agent je kimnuo. - Nije stvar u filmu - rekao je Foss. - Radi
   - Reci im da ae za ovo morati masno platiti jer se o Jacku Nolanu. - Jack,
Nolan je bio zvijezda
   au inaee to odnijeti u "Warner BrothersK - rekao je Pljaekaša i smjesta
je postigao uspjehe i kod kritike
   Dallas Burke. - Vama prvima nudim zato što smo i kod publike.
   prijatelji. - A što je s njim? - upitao je Sam. Nije pod-
   - Cijenim to - rekao je Sam. nosio Fossov obieaj da se iz njega na silu
izvlaee
   Promatrao je kako su dva muškarca otišla iz   obavještenja.
   ureda. Strogo govoreai, Sam je znao da nema nikakvog - Jesi li eitao
easopis Peek od ovog tjedna?
   prava tratiti novac kompanije na ovakve sentimentalne - Ne eitam ga ni
jednog tjedna. To je smeae. -
   poteze. Ali filmska industrija dugovala je nešto lju- Odjednom je shvatio
na što Foss smjera. - Pritisli
   dima poput Dallasa Burkea, jer bez njega i takvih   su Nolana!
   Ijudi ne bi bilo ni industrije.   - Crno na bijelom - odgovorio je Foss.
- Glupi
      kuekin sin, obukao je svoju najljepšu eipkastu haljinu
      i otišao na zabavu. Netko je snimao.
   Slijedeaeg jutra u osam sati Sam Winters se   - Koliko je stvar gadna?
   odveţao do trijema ~Beverly Hills" hotela. Nekoliko - Ne bi mogla biti
gora. Jueer sam dobio dese-
   trenutaka kasnije probijao se kroz Polo Lounge, ki- tak poziva iz mreţe.
Sponzori i mreţa ţele istupiti.
   majuai prijateljima, poznanicima i konkurentima. U  Nitko ne ţeli biti u
vezi s histerienim homiaem
      .
   ovoj prostoriji sklopl~eno je za doruekom, ruekom
   i na koktelima više ugovora nego što ih je saeinjeno - Transvestit - rekao
je Sam. On je jako ra-
   u uredima svih studija zajedno. Mel Foss je podigao eunao s podnošenjem
upeeatljivog televizijskog izvje-
   pogled kad mu se Sam pribliţio.   štaja na sastanku upravnog odbora
slijedeaeg mjeseca
   62  63

   u New Yorku. Ova Fossova vijest dokrajeit ae sve to. - Kaţem ti koliko
povjerenja imam u Jacka -
   Gubitak Pljaekaša bit ae katastrofa.   rekao je Sam u telefon. - Upravo
sam mu dodijelio
   Ako ne uspije nešto poduzeti. glavnu ulogu u Laredu, našem velikom
vesternu za
      slijedeau godinu.
      Stanka. - Je li ti to ozbiljno, Sam?
   Kad se Sam vratio u svoj ured, Lucille mu je  - Moţeš biti vraški
siguran da je tako. To je
   siomahnula ceduljicom s porukama. - Najhitnije su   film od tri milijuna
dolara. Kad bi se ustanovilo da
   stvari na vrhu - rekla je. - Trebaju vas . . . je Jack Nolan topli,
ismijali bi ga i otjerali s ekrana.
   - Kasnije. Dajte mi Williama Hunta u IBC-u.   Kinematografi ga ne bi ni
pipnuli. Da li bih se ja
   Dvije minute kasnije Sam je razgovarao sa šefom tako poigrao da ne znam
što govorim?
   International Broadcasting Company. Godinama je po- - Pa . . . - U glasu
Billa Hunta osjeaalo se okli-
   vršno poznavao Hunta i volio ga. Hunt je poeeo kao  jevanje.
   sposoban mladi privredni pravnik i izvojštio je put - Hajde, Bill. Pa
neaeš valjda dopustiti da onakvo
   do vrha ljestvice firme. Rijetko su imali poslovnih traeersko smeae kao
što je Peek uništi karijeru isprav-
   veza, jer Sam nije bio izravno povezan s televizijom. nog eovjeka. Tebi se
serija svida, zar ne?
   Sada je poţalio što nije razvijao prijateljske odnose - Jako. To je vraški
dobra serija. Ali sponzori . . .
   s Huntom. Kad se Hunt javio, Sam se prisilio da - To je tvoja mreţa. Imaš
više sponzora nego
   djeluje opušteno i nehajno. - . . . jutro, Bill.   termina. Dali smo ti
najbolji komad. Nemojmo se
   - Kojeg li ugodnog iznenac~enja - rekao je Hunt.   zezati s uspjehom.
   - Dugo se nismo euli, Sam.  - Pa . . ,
   - Predugo. To ti je neugodnost ovog našeg posla,   - Je li ti Mel Foss
govorio o planovima studija
   Bill. Nikad nemaš vremena za ljude koji ti se svi-  s Pljaekašima za
slijedeau sezonu?
   daju. - Ne . . .
   - Pravo kaţeš.  - Pretpostavljam da te kanio iznenaditi - rekao
   Sam se prisilio da mu glas zvuei neusiljeno. - je Sam. - Samo eekaj da
euješ što ima na umu.
   Usput, jesi li slueajno vidio onaj glupi elanak u   Glumce goste, velika
imena kaubojskih pisaca, sni-
   Peeku?   manje na terenu - sve to kompletno! Ako se Pljae-
   - Znaš da jesam - rekao je mirno Hunt. - lcaši ne lansiraju na sam vrh,
ja sam fulao posao.
   Zato i otkazujemo seriju, Sam. - U rijeeima mu se   Kratko oklijevanje.
Zatim je Bill Hunt rekao: -
   osjeaala konaenost.   Neka me Mel nazove. Moţda smo se svi mi ovdje
   - Bill - rekao je Sam. - Sto bi rekao kad bih uspanieili.
   ti kazao da je to Jacku Nolanu namješteno?   - Nazvat ae te - obeaao je
Sam.
   S druge strane linije euo se smijeh. - Rekao bih   - I, Sam . . .
shvaaaš moj poloţaj. Nikog nisam
   da razmišljaš o tome da postaneš knjiţevnik.  htio povrijediti.
   - Mislim ozbiljno - rekao je Sam. - Ja poznam - Naravno da nisi - rekao
je Sam velikodušno.
   Jacka Nolana. Eist je kao i mi. Ona je fotografija  - I predobro te znam
da bih pomislio nešto tako,
   snimljena na kostimiranoj zabavi. Bio je to rodendan Bill. Zato sam i
mislio da ti dugujem objašnjenje.
   njegbve cure, i on je za šalu obukao haljinu. - - Cijenim to.
   Osjetio je kako mu se znoje dlanovi.   - Kako bi bilo da slijedeai
tjedan rueamo?
   - Ne mogu . . .  - Dapaee. Nazvat au te u ponedjeljak.
      5 Stranac n ogledalu 65

   Pozdravili su se i spustili slušalice. Sam je sjedio,
   iscrpljen. Jack Nolan je bio sumnjiv kao loš groš.
   Netko ga je trebao davno uhvatiti u mreţu. A sva
   Samova buduanost ovisila je o takvim manijacima.
   Upravljati studijem bilo je kao hodati po visokoj ţici
   preko Nijagare za meaave. Svatko je lud koji vodi
   ovakav posao, pomislio je Sam. Podigao je slušalicu
   privatnog telefona i okrenuo jedan broj. Nekoliko tre-
   nutaka kasnije razgovarao je s Melom Fossom.
   - Pljaekaši ostaju na programu - rekao je Sam.
   - Što? - U Fossovom se glasu osjeaala zapre-
   paštenost i nevjerica.
   - Toeno. ~elim da hitro razgovaraš s Jackom
   Nolanom. Kaţi mu da au ga, ako ikad opet skrene,   ,
   osobno izjuriti iz ovog grada i baciti na Vatreni otok!
   Ozbiljno. Dobije li poriv da nešto siše, reci mu neka
   proba bananu! .  Toby Temple je pet-šest puta pokušao doai do
   Sam je tresnuo slušalicom. Zavalio se u naslonjae   Sama Wintersa, ali
nikad nije uspijevao proai onu
   i razmišljao. Zaboravio je reai Fossu o stvarima koje njegovu kuju od
tajnice, pa je napokon odustao. Bez-
   je izimprovizirao Billu Huntu. Morat ae pronaai pisca uspješno je obilazio
noane klubove i studije. Slijedeae
   koji ae moai doai sa scenarijem vesterna što se zove godine laaao se
kojekakvih poslova da preţivi. Pro-
   Laredo.   davao je nekretnine, police za osiguranje i mušku
   Vrata su se naglo otvorila i na njima se ukazala   galanteriju, a u
meduvremenu nastupao u barovima
   Lucille, blijeda poput krpe. - Moţete li smjesta otiai   i sumnjivim
noanim klubovima. Ali nije uspijevao proai
   do studija broj deset? Netko ga je zapalio.  kroz vrata filmskih
studija.
      - Ti tome prilaziš s krive strane - rekao mu je
      jedan njegov prijatelj. - Neka oni traţe tebe.
      - Kako da to postignem? - upitao je Toby ci-
      nieno.
- UcJi u "Actors West".
- U glumaeku školu?
- I više od toga. Postavljaju komade i svaki ih filmski studio u gradu prati.
"Actors West" je širio oko sebe vonj profesionalizma. Toby je to mogao osjetiti
onog trenutka kada je prošao kroz njihova vrata. Na zidu su stajale i visile
fotografije diplomanata. Toby je u mnogima od njih prepoznao uspjele glumce.
66 ~ S' 67

   Plavokosa einovnica za pisaaim stolom je rekla: Simpatieno se osmjehnuo i
rekao: - Ja sam Toby
   - Mogu li vam pomoai?  Temple.
      Alice Tanner se digla od stola i pošla prema
   - Da. Ja sam Toby Temple. Volio bih se upisati. Njena lijeva noga bila je
u teškoj metalnoj
      njemu
   - Imate li kakvih glumaekih iskustava?  .
      protezi. I gospoda Tanner je hramala uvjeţbanim
   - Pa, ne - rekao je Toby. - Ali ja . . . gegajuaim hodom eovjeka koji je
godinama nosio pro-
   Odmahnula je glavom. - ~ao mi je. GospocJa
      tezu.
   Tanner ne razgovara ni s kim tko nema profesional-  polio, zakljueio je
Toby. Nije znao da li da se na
   nog iskustva.
      to osvrne.
   Toby je na trenutak zurio u nju. - Zezate me?
      ţeljeli upisati u naš teeaj
      dakle
      - Vi biste se
   - Ne. Takav je naš propis. Ona nikad . . .   .
      ,
      ,
      - I te kako - rekao je Toby.
   - Ne ovorim a o tome - rekao e Tob . _  - Smijem li upitati zašto?
   y
   g
   Hoau reai . Nastojao je da mu glas djeluje iskreno. - Zato
   . Vi stvarno ne znate tko sam ja?
   Plavuša ga je pogledala i rekla: - Ne.  što kamo god odem, gospodo
Tanner, ljudi govore
   Toby je bueno dahnuo. - Isuse - rekao je. -   o vašoj školi i o izvrsnim
komadima koje ovdje po-
   Leland Hayward je imao pravo. Ako radiš u Engle-   stavljate. Rekao bih
da nemate pojma o tome kakav
   skoj, Hollywood ni ne zna da si ţiv. - Nasmiješio se ugled uţivate.
   i rekao isprieavajuai se: - Šalio sam se. Pretpostav- Na trenutak ga je
proueavala. - Pa pojma imam.
   ljao sam da aete me prepoznati.   Zato i moram pripaziti da ne pripuštam
diletante.
   Einovnica je sada bila zbunjena i nije znala eemu   Toby je osjetio da mu
lice poeinje crvenjeti, ali
   da vjeruje. - Vi ste, onda, radili profesionalno?   se djeeaeki
nasmiješio i rekao: - Svakako, mora da
   Toby se nasmijao. - Rekao bih da jesam. se mnogi od njih kane probiti
ovamo.
   Plavuša je uzela jedan obrazac. - Koje ste uloge   - Priliean broj -
suglasila se gospoda Tanner.
   igrali i gdje?  Pogledala je posjetnicu koju je drţala u ruci. - Toby
   - Ovdje ništa - rekao je Toby brzo. - U po-   Temple.
   sljednje dvije godine bio sam u Engleskoj i radio u - Vjerojatno to ime
niste euli - objasnio je -
   repertoarnom kazalištu. jer sam posljednjih nekoliko godina bio . . .
      - Nastupao u repertoarnim kazalištima u En-
   Plavuša je kimnula. - Aha. Pa, dopustite da po-
      gleskoj.
   razgovaram s gospodom Tanner.
   Izgubila se u privatnom uredu, vrativši se za ne-   Kimnuo je. - Toeno.
   koliko trenutaka. - Gospoda Tanner ae vas primiti.  Alice Tanner ga je
pogledala i mirno rekla: -
   Sretno.   Gospodine Temple, Amerikancima nije dopušteno da
   duboko uzdahnuo i igraju u engleskim repertoarnim kazalištima. To ne
   nuo einovnici
   Toby je nami
   ,   dopušta Britansko udruţenje glumaca.
   g
   ušao u ured gospode Tanner.  Toby je iznenada osjetio kako mu u dubini
trbuha
   "
   nog ari-  nešto propada.
   Alice Tanner bila je crnokasa ţena privlac
   stokratskog lica. Djelovala je kao da je prešla tride-
      pa nas oboje
      rovjeriti
      re
      - Trebali ste naj
   setu i da je otprilike deset godina starija od Tobyja.   ,
      p
      p
   Sjedila je za svojim :,tolom, a ono što je Toby mogao poštedjeti ove
neugodnosti. Ţao mi je, ali ovdje upi-
   vidjeti od njenog tijela bilo je senzacionalno. Ovdje sujemo samo
profesionalne talente. - Ponovno je
   ae biti baš fino, zakljueio je Toby.   pošla prema pisaaem stolu. -
Razgovor je bio gotov.
   6g  69

   - Stanite! - glas mu je bio poput udarca bieem. Toby ju je pogledao pun
gnjeva. Smijala se njemu,
   Zabezeknuto se okrenula. U tom trenutku Toby  a ne s njim. Pravio je od
sebe budalu.
   nije imao pojma što ae reai ili ueiniti. Znao je samo - Eemu ste se onda
smijali? - upitao je Toby.
   to da u zraku visi cijela njegova buduanost. Ţena   Nasmiješila se i
mirno rekla: - Vama. Bila je to
   pred njim bila je polazište prema svemu što je ţelio, najfrenetienija
predstava koju sam dosad vidjela. Ne-
   svemu za što je radio i znojio se, i neae joj dopustiti   gdje, sakriven
iza svih tih filmskih zvijezda, nalazi se
   da ga zaustavi.  mladia s mnogo dara. Ne morate oponašati druge.
   - Talent se ne procjenjuje prema pravilima, go- Vi ste po prirodi
smiješni.
   spodo! U redu, nisam glumio. A zašto? Zato što mi   Toby je osjetio kako
ga srdţba poeinje napuštati.
   ljudi poput vas ne daju šansu. Shvaaate što hoau   - Mislim da biste
jednog dana mogli postati stvar-
   reai? - Bio je to glas W. C. Fieldsa.   no dobri ako budete htjeli na
tome marljvo raditi.
   Alice Tanner je zaustila da ga prekine, ali joj Toby Hoaete li?
   nije dopustio. Bio je sad Jimmy Cagney koji joj je  Polako, blaţeno joj
se nasmiješio i rekao: -
   govorio da prema ubogom deeku ne bude prestroga, !  Zasueimo rukave pa
hajdemo na djelo.
   zatim James Stewart koji se slagao s Cagneyjem, pa
   Clark Gable koji je govorio da umire od ţelje da radi
   s tim deekom, pa Cary Grant, koji je dodavao da Josephine je vrlo marljivo
radila subotom ujutro
   misli kako je deeko sjajan. Cijela eeta holivudskih pomaţuai majci da
pospremi kuau. U podne su došli
   zvijezda nalazila se u prostoriji i svi su oni govorili   po nju Cissy i
neki ,drugi prijatelji da je povedu na
   smiješne stvari, stvari o kojima Toby Temple nikad  piknik.
   ranije nije razmišljao. Rijeei, šale istjecale su iz njega Gospoda Czinski
je promatrala kako Josephinu
   u bunilu oeaja. Bio je eovjek koji se davio u mraku odvoze u dugoj
limuzini punoj naftaške djece. Razmi-
   vlastitog zaborava hvatajuai se eamca za spasavanje, šljala je: Jednog
dana Josephine ae se dogoditi nešto
   za rijeei, a te su rijeei bile jedino što ga je drţalo   ruţno. Ne bih
joj trebala dopustiti da se druţi s ovim
   na površini. Bio je sav mokar -od znoja, od treanja ljudima. To su
davolja djeca. 1 pitala se nije li u Jo-
   po sobi, od oponašanja pokreta svakog lika kojega   sephine 8avo.
Razgovarat ae s veleeasnim Damianom.
   je tumaeio. Bio je manijak, potpuno izvan sebe, zabo- On ae znati što valja
einiti.
   ravljajuai odakle je i zbog eega je ovdje, sve dok
   nije euo Alice Tanner kako govori: - Prestanite! Pre-
   stanite!
   Od smijeha su joj se niz lice slijevale suze.
   - Prestanite - ponovila je hvatajuai zrak.
   I polako se Toby spustio na zemlju. GospoBa
   Tanne,r je izvadila rupeia i obrisala oei.
   - Vi - vi ste ludi - rekla je. - To znate?
   Toby je zurio u nju, a polako ga je ispunjao
   osjeaaj ushita, koji ga je podizao, opijao. - Svidjelo
   vam se, ha?
   Alice Tanner je odmahnula glavom, duboko uzdah-
   nula da obuzda smijeh pa rekla: - Ne . . . ne osobito.
   70 ~  71
- Još niste spremni - rekla mu je Alice Tanner_ j Stajala mu je na putu,
onemoguaavala mu uspjeh.
Morat au nešto poduzeti, zakljueio je Toby.
i Izvodaeka grupa prikazivala je neki komad, a na premijeri Toby je sjedio u
srednjem redu do studen! tice po imenu Karen, debeljuškaste male karakterne
glumice iz svog razreda. Toby je igrao u pojedinim prizorima s Karen i znao je o
njoj dvije stvari: nikad nije nosila donje rublje i imala je neugodan zadah iz
usta. Osim što nije puštala dimne signale, einila je sve da Tobyju da do znanja
kako ţeli s njime u krevet, ali se on pretvarao da je ne razumije. Isuse,
pomislio je, jebati nju bilo bi kao upasti u kol ' ) tao vruae masti.
   "Actor West" je bio podijeljen na dva odsjeka:
   izvoc~aeku grupu, koja se sastojala od iskusnijih glu- i  Dok su sjedili
i eekali da se digne zastor, Karen
   maca, i školske grupe. Glumci izvodaeke grupe po-   je uzbudeno pokazala
kritieare iz losan?eleskog Timesa
   stavljali su komade koje su pratili lovci na talente ~   i Herald-
Expressa te lovce na talente iz rTwentieth
   filmskih studija. Toby je stavljen u školsku grupu. t Century-Foxa", MGM-a
i "Warner Brothersa", Tobyja
   Alice Tanner mu je rekla da bi moglo potrajati šest je to razljutilo. Oni
su ovamo došli da vide glumce na
   mjeseci, pa i godinu dana, prije nego što bude spre- pozornici, dok je on
sjedio u gledalištu poput bedaka.
   man za nastup u izvoc~aekoj grupi. Imao je gotovo nekontroliran poriv da
ustane i izvede
   Tobyju su predavanja bila zanimljiva, ali je ne- i  jednu od svojih
toeaka, da ih zapanji, da im pokaţe
   dostajao earobni sastojak: publika, aplauzi, smijeh, ~   kako izgleda
pravi talent.
   ljudi koji bi mu se divili. ~ Publika je uţivala u komadu, no Tobyja su
opei-
      nili lovci na talente koji su sjedili tu, nadohvat ruke,
   Otkako je poeeo pohac~ati nastavu
   tjednima se
   ,   ljudi koji su u svojim rukama drţali njegovu budua-
   vrlo malo sretao s direktoricom škole
   S vremena na
   .   nost. Pa ako je "Actors West" mamac koji ae ih do-
   vrijeme Alice Tanner bi skoknula u školsku grupu ~
      vesti do njega, Toby ae se njime okoristiti; ali nije
   da prisustvuje improvizacijama i da ohrabri ueenike
   , t  namjeravao eekati šest mjeseci, pa ni šest tjedana.
   ili bi pak Toby naletio na nju odlazeai na nastavu.
   No nadao se neeem prisnijem. Zatekao je samog sebe
   kako dosta razmišlja o Alice Tanner. Ona je bila ono
      Slijedeaeg jutra otišao je u ured Alice Tanner.
   što je smatrao prvorazrednom damom, i to ga je iza-
   zivalo; osjeaao je da je zasluţuje. Pomisao na njenu - Kako vam se
svidjela predstava? - upitala je.
   hromu nogu smetala ga je u poeetku, ali je ta noga ~ - Divna je - rekao je
Toby - oni glumci su
   polako poeela prodirati u seksualnu privlaenost. ~  zbilja sjajni. -
Samokritieki se nasmiješio. - Shva-
   Toby je ponovno razgovarao o tome da ga smjesti a   aam što ste mislili
kad ste rekli da još nisam spreman.
   u izvoc~aeku grupu gdje bi ga mogli uoeiti kritieari - Imaju više iskustva
od vas, to je to, ali vi ste
   i lovci na talente. _ ;~   jedinstvena lienost. Uspjet aete. Samo
budite strpljivi.
72 73

   Uzdahnuo je: - Ne znam. Moţda bi bilo najbolje mu, ali se na fakultetu
razboljela od djeeje paralize,
   da odem, napustim sve ovo i prodajem police osigu-
      i to je okonealo njene snove. Rekla je Tobyju koliko
   ranja ili tako nešto.  je to pogodilo tok njena ţivota. Mladia s kojim je
bila
   Pogledala ga je zateeena. - Ne smijete - rekla je.  zarueena, odbacio ju
je eim je saznao za njenu bolest.
   Toby je odmahnuo glavom: - Otkako sam vidio   Otišla je od kuae i udala
se za nekog psihijatra, koji
   sinoa one profesionalce, ne, ne . . . ne mislim da au je šest mjeseci
kasnije poeinio samoubojstvo. Kao da
   uspjeti.  su svi njeni osjeaaji bili prigušeni u njoj. Sada su
   Neau ti dopustiti da
   Toby
   - Naravno da hoaeš
   ,   prokuljali u ţestokoj erupciji, što je kod nje izazvalo
   .
   tako govoriš.   osjeaaj isušenosti, mira i eudesnog zadovoljstva.
   U njenom glasu bio je prizvuk koji je on odavno Toby je vodio s njom
ljubav sve dok nije gotovo
   ţelio euti. Nije to više ueiteljica govorila 8aku, bila   izgubila
svijest od ekstaze ispunjavajuai je svojim go-
   je to ţena koja je govorila muškarcu, ohrabrivala ga, lemim penisom, polako
kruţeai svojim bedrima, sve
   kojoj je bilo stalo do njega. Toby je osjetio slabašan   dok nije
izgledalo kao da dodiruje svaki dio njenog
   drhtaj zadovoljstva.  tijela. Stenjala je: - Oh, dragi, tako te ljubim.
Oh,
   Bespomoano je slegnuo ramenima: - Više stvarno Boţe, kako mi se to svida!
   ne znam. Potpuno sam sam u ovome gradu. Nemam
      No kad su došli na školu, Toby je ustanovio da
   nikoga s kim bih porazgovarao.   nema nikakvog utjecaja na Alice.
Nagovarao ju je da
   - Uvijek moţeš sa mnom razgovarati, Toby. Vo- ga postavi u slijedeai
komad izvoc~aeke grupe, da ga
   ljela bih ti biti prijateljica.   predstavi šefovima za dodjelu uloga,
da razgovara o
   U njenom je glasu mogao naslutiti eulnu promu- njemu s vaţnim ljudima iz
filmskih studija
      no ona
   klost. U Tobyjevim plavim oeima bila su sva euda   ,
      je bila evrsta. - Sebi aeš naškoditi budeš li se pre-
   svijeta dok je -piljio u nju. Dok ga je motrila, otišao   brzo gurao,
dragi. Pravilo broj jedan: prvi dojam koji
   je do uredskih vrata i zakljueao ih. Vratio joj se, pao   ostvariš je
najvaţniji. Ako im se ne svidiš prvi put,
   na koljena, zakopao glavu u njeno krilo, i kad su   nikad se neae vratiti
da te vide drugi put. Moraš biti
   njeni prsti dodirnuli njegovu kosu, polako je podigao
   suknju otkrivši slabašno bedro okovano u tešku me-  spreman.
      Istog trena kad je izgovorila ove rijeei
      postala
   talnu protezu. Paţljivo skinuvši protezu, njeţno je ,
      je Neprijatelj. Bila je protiv njega. Toby je zatomio
   poljubio crvene otiske metalnih šipki. Polako je otkop-   svoj bijes i
prisilio se da joj se osmjehne. - Svakako.
   eao haltere, sve vrijeme prieajuai Alice o svojoj ljubavi Samo što sam ja
nestrpljiv. Ţelim to uein.iti zbog tebe
   i ţudnji za njom, te se poljupcima spustio do vlaţnih isto toliko koliko i
zbog sebe.
   usana koje su se pred njim ukazale. Odnio ju je do
   dubokog koţnatog naslonjaea i obljubio je.   - Zar tako? O Toby, tako
te ljubim!
   Te se veeeri Toby doselio Alici Tanner. - I ja tebe ljubim, Alice. - I
nasmjehnuo joj se
      u njene zatelebane oei. Znao je da mora izigrati ovu
      ~
      kuju koja mu se isprijeeila na putu
      onoga što ţeli.
   Te je veeeri u krevetu ustanovao da je Alice Tan-   Mrzio ju je i kaznio.
   ner tugaljivo osamljena ţena, oeajnieki ţeljna nekoga Kad su išli u krevet,
naveo ju je da izvodi stvari
   s kime ae porazgovarati, nekoga koga ae ljubiti. Ro- koje nikad ranije
nije radila, stvari koje nikad nije
   dena je u Bostonu. Njen je otac bio bogati tvorniear zahtijevao ni od
jedne drolje, naveo ju je da se sluţi
   koji joj je dao veliku svotu i koji se više nije za ustima, prstima i
jezikom. Gurao ju je sve dalje i dalje
   nju brinuo. Alice je voljela kazalište i studirala je glu- natjerujuai je
u cijeli niz poniţenja. I svaki put kad
74 ~ 75

   bi je dobio da ueini nešto još gadnije, hvalio bi je
      je bio sav uspanieen, u strahu da njegova varka neae
   onako kao što se hvali pas kad nauei neki novi trik, uspjeti. Tako pametan
eovjek kao što je Clifton Law-
   a ona je bila sretna što mu je ugodila. I što ju je rence svakako ae
prozreti smicalicu. Ali nije je pro-
   više poniţavao, to se osjeaao paniţenijim. Kaţnjavao zreo. Bio je ovdje.
   je samog sebe, a nije imao ni najmutnijeg pojma
      Na pozornici su sada bili mladia i djevojka i iz-
   zašto.   vodili prizor iz "Galeba". Toby se nadao da neae istje-
   Toby je u glavi imao plan, a prilika da ga provede
   u djelo nastupila je i prije nego što je pretpostavio.   rati Cliftona
Lawrencea iz kazališta. Napokon je prizor
   Alice Tanner je objavila da ae školska grupa narednog završio, glumci su se
poklonili i otišli sa scene.
   petka izvesti zatvorenu predstavu za naprednije raz- Bio je Tobyjev red.
Alice se iznenada pojavila na
   rede i njihove goste. Svaki je student mogao odabrati njegovoj strani
pozornice i prošaptala: - Puno sreae,
   vlastitu produkciju. Toby je spremio jedan monolog  dragi. - Nije bila
svjesna toga da njegova sreaa sjedi
   i stalno ga uvjeţbavao. u gledalištu.
   Ujutro, na dan predstave, prieekao je da završi - Hvala, Alice - Toby se
neeujno pomolio, iz-
   nastava i otišao do Karen, debeljuškaste glumice koja ravnao ramena,
isteturao na pozornicu i djeeaeki se
   je sjedila do njega za vrijeme one predstave. - Bi li nasmiješio publici: -
Zdravo. Ja sam Toby Temple.
   htjela ueiniti jednu uslugu? - zamolio ju je nehajno. Hej, jeste li ikada
razmislili o imenima i o tome kako
   - Svakako, Toby. - Bila je iznenac~ena i revna. su nam ih naši roditelji
izabrali? To je ludo. Pitao
   Toby je koraknuo unatrag da se izmakne njenom sam svoju majku zašto me
nazvala Toby. Rekla je
   dahu. - Hoau zeznuti jednog svog starog prijatelja. da je svrnula pogled
na moju njušku, i eto tako je
   Ţelim da nazoveš tajnicu Cliftona Lawrencea i da joj to bilo.
   kaţeš kako si ti tajnica Sama Goldwyna te da bi gos- Smijali su se
njegovom izgledu. Toby je djelovao
   podin Goldwin ţelio da gospodin Lawrence dode na   tako nevino i nujno,
stojeai onako na pozornici, da
   veeerašnju predstavu i pogleda jednog sjajnog novog su ga voljeli. Šale
koje je isprieao bile su strašne,
   komieara. Na blagajni ae ga eekati ulaznica.  ali na neki naein to nije
bilo vaţno. Bio je toliko
   Karen je zurila u njega. - Isuse, stara Tannerica   ranjiv da su ga
ţeljeli zaštititi, a einili su to i svojim
   ae mi odrubiti glavu. Znaš da nikad nikome izvana   pljeskom i smijehom.
Kao da je neki poklon ljubavi
   ne dopušta ulaz na predstavu školske grupe.   ušao u Tobyja i ispunio ga
gotovo nepodnosivim za-
   - Vjeruj mi, sve ae biti u redu. - Prihvatio ju nosom. Bio je Edward G.
Robinson, i Jimmy Cagney,
   je za ruku i stisnuo. - Imaš posla danas poslije   a Cagney je govorio:
"Ti prljavi štakoru! Kome ti to
   podne?   misliš davati narec~enja?"
   Progutala je slinu i dahnula nešto brţe. - I~Ie, ne Pa onda Robinson:
"Tebi, tebi gade. Ja sam mali
   ako bi ti nešto htio.  Cezar, ja sam gazda. Ti si nitko i ništa. Shvaaaš
li što
   - Nešto bih htio. to znaei?"
   Tri sata kasnije ekstatiena Karen je obavila tele-
      Ti si gazda nikomu i ni-
      prljavi štakoru
      "Da
   fonski razgovor. ,
      .
      eemu."
      Salva smijeha. Publika je oboţavala Tobyja.
   Gledalište je bilo puno glumaca i njihovih go- Bogart je bio tu i reţao:
"Pljunuo bih ti u oko,
   stiju, ali za Tobyja je postojao samo muškarac koji je   gade, da mi se
usna nije slijepila za jezik."
   sjedio u treaem redu na pomoanom sjedalu. Toby A gledalište je bilo
oduševljeno.
   76 ~ 77

   Toby im je izveo i svoga Petera Lorrea: ~Vidio osim da zabavlja ljude, a
ako to ne bi mogao einiti,
   sam kako se jedna mala curica s time igra u svojoj
      preostajali su mu jedino dosadni, jednolieni poslovi,
   sobi i uzbudio se. Ne znam što me obuzelo. Nisam   u kojima ae biti
ukopan do kraja ţivota. Gospodin
   si mogao pomoai. Uvukao sam se u njenu sobu, po-   Anonimac. Nitko nikad
neae znati tko je on. Razmi-
   vlaeio uţe sve evršae i evršae i potrgao njen jo-jo.~ šljao je o dugim
iscrpljujuaim godinama, o gorkoj
   Gromoglasan smijeh. Valjao se.   osami, o tisuau bezimenih gradova, o
ljudima koji su
   Prebacio se na Laurela i Hardyja, kad Li mu je mu pljeskali, smijali se i
ljubili ga. Toby je plakao.
   paţnju privukao jedan pokret u gledalištu zbog kojega Plakao je zbog
prošlosti i zbog buduanosti.
   je podigao oei. Clifton Lawrence je izlazio iz kazališta. Plakao je zato
što je bio mrtav.
   Ostatak veeeri bio je za Tobyja sakriven u magli.
   Kad je predstava svršila, Alice Tanner je došla
   do Tobyja: - Bio si izvrstan, dragi! Ja . . . Vea je svanjivalo kad se
Toby vratio u bijelo
   Nije mogao podnijeti da je pogleda, nije mogao oţbukani bungalov koji je
dijelio s Alice. Ušao je
   podnijeti da njega itko pogleda. Ţelio je biti nasamo u spavaau sobu i
pogledao njan uspavan lik. Mislio je
   sa svojom bijedom, pokušati se nositi s boli koja ga da ae ona biti
earobna rijee za ulazak u earobno
   je razdirala. Njegov svijet se rušio. Imao je priliku,   kraljevstvo. No
nikakvog earobnog kraljevstva nije
   ali nije uspio. Clifton Lawrence je izišao za vrijeme bilo. Ne za njega.
Otiai ae. Nije imao pojma kamo.
   njegove toeke, eak nije ni saeekao da svrši nastup. Bilo mu je gotovo
dvadeset i sedam godina i nije imao
   Clifton Lawrence je bio eovjek koji je znao što je  buduanosti.
   talent, profesionalac koji je radio s najboljima. Ako Legao je iscrpljen na
kaue. Sklopio je oei oslu-
   Lawrence nije smatrao da u Tobyju ima neeega . . .  škujuai zvukove grada
koji se budio. Jutarnji zvuci
   osjetio je mueninu u ţelucu. gradova su isti, i on je mislio na Detroit.
Na svoju
   - Idem prošetati - rekao je Alice. majku. Stajala je u kuhinji i pekla mu
pitu od jabuka.
      Mogao je nanjušiti njen divni mošusni ţenski vonj,
      pomiješan s mirisom jabuka kuhanih na maslacu, a
   Prošao je niz Vine Street i Gower mimo "Colum- ona je govorila: "Bog ţeli
da budeš slavan."
   bia pictures RKO" i "Paramounta". Sva su vrata bila Stajao je sam na
golemoj pozornici, zaslijepljen
   zakljueana. Šetao je Hollywood Boulevardom i pogle- reflektorima,
nastojeai se prisjetiti svojeg teksta. Po-
   dao veliki posprdni natpis na brdu - "Hollywood-   no ponestalo mu je
glasa. Prestravio
      kušao je govoriti
   land". Nije postojao nikakav Hollywoodland. Bilo je ,
      se. Iz gledališta se euo snaţan uzvik negodovanja.
   to stanje svijesti, laţni san koji je mamio tisuae inaee  I kroz
zasljepljujuaa svjetla mogao je vidjeti kako se
   normalnih ljudi u glupost da pokušaju postati zvije- gledaoci diţu sa
sjedala i tree prema pozornici da ga
   zde. Rijee Hollywood postala je magnet za eudesa,   ubiju. Njihova se
ljubav pretvorila u mrţnju.
      napadnu
   zamka koja je zavodila ljude divnim obeaanjima, si- ,
      Okruţivali su ga, grabili, izvikivali: "Toby! Toby!
   renska pjesma ispunjenih snova koja ih je zatim uni- Toby!"
   štavala.
      Toby se iznenada prenuo iz sna i probudio, a usta
   Tob e ci ele noai lutao ulicama ita uai se što su mu bila suha od straha.
Alice Tanner se na-
   Y J J p J
   li ae ueiniti sa svojim ţivotom. Njegova vjera u sebe ~   ginjala nad
njim i tresla ga.
   bila je uzdrmana, i osjetio se iskorijenjenim i zalu- - Toby! Telefon.
Clifton Lawrence.
   talim. Nikada nije mogao zamisliti da radi nešto drugo
   78  79

   Ured Cliftona Lawrencea nalazio se u maloj ele- I.~ - ... ravnati vama
pod jednim uvjetom - govo-
   gantnoj zgradi na Beverly Driveu, nešto juţnije od  rio je Clifton
Lawrence. - Da radite toeno onako
   Wilshirea. Slike francuskih impresionista visile su kao što vam kaţem. Ne
podnosim naglost. Samo
   s izrezbarene oplate, a ispred kamina od tamnozelenog jedanput odstupite s
linije, i mi smo gotovi. Shva-
   mramora oko prekrasnog stoliaa za eaj uokrug su se I aate li?
   poredale sofa i nekoliko antiknih stolica. Taby tako Toby je brzo kimnuo.
- Da, gospodine. Shvaaam.
   nešto nije nikad vidio. - Prvo što morate ueiniti jest da se suoeite s
   Skladna crvenokosa tajnica nalijevala je eaj. - ~   istinom. - Nasmiješio
se Tobyju i rekao: - Vaš
   Kako volite eaj, gospodine Temple? ,   je nastup strašan. Sigurno na
najniţem stupnju.
   Gospodin Tefnple! - S jednom kockom, molim   Kao da ga je netko zviznuo
u trbuh. Clifton Law-
   vas. rence ga je doveo ovamo da ga kazni za onaj glupi
   - Izvolite. - Smiješak - i vea je nestala.   telefonski poziv; neae on
njega preuzeta. On. . .
   Toby nije znao da je eaj posebna mješavina i da No mali je agent nastavio:
- Ono sinoa bila je
   ga je uvezla firma "Fortnum and Mason", ali je znao amatexska priredba, a
to i jeste - amater. - Clifton
   da je izvrsnog okusa. Zapravo, sve je u ovom uredu  Lawrence se podigao
sa stolca i poeeo koraeati.
   bilo izvrsno, osobito ţustri eovjeeuljak koji je sjedio @ - Reai au vam
što imate, reai au vam i što vam
   u naslonjaeu i proueavao Tobyja. Clifton Lawrence   treba da postanete
zvijezda,
   je bio manji nego što je Toby oeekivao, ali je isijavao   Toby je sjedio
mirno.
   osjeaaj autoriteta i moai.  - Poenimo s vašim tekstom - rekao je
Clifton.
   - Ne mogu vam reai koliko mnogo cijenim to   - Moţete ga namazati
putrom i zasoliti i kuaariti s
   što ste me primili - rekao je Toby. - ~ao mi je što njim po predvorjima
kazališta.
   sam vas morao trikom dovuai u . . . - Da, gospodine. Neki od njih mogli bi
biti
   Clifton Lawrence je zabacio glavu i nasmijao se.
      malko jeftini, ali...
   - Trikom? Jueer sam rueao s Goldwynom. Došao sam   - Zatim, nemate
nikakva stila.
   vas sinoa pogledati zato štd sam ţelio ustanoviti od- Toby je osjetio kako
mu se šake poeinju stiskati.
   govara li vaš talent vašoj hrabrosti. Odgovara. - Publika kao da...
   - Ali izišli ste . . . - uzviknuo je Toby.   - Zatim, ne zna-te se
kretati. Vi ste kao bakalar.
   - Dragi deeko, ne morate pojesti cijeli lonac ka-   Toby nije rekao
ništa.
   ~
   vijara da ustanovite kako je dobar. Nije li tako? Za Mali mu je agent
pristupio, pogledao ga i eitajuai
   šezdeset sekundi znao sam kakvi ste.   Tobyjeve misli, blago rekao: -
Ako ste tako loši, što
   Toby je osjetio kako u njemu opet narasta eufo- I   aete onda ovdje? Tu
ste zato što imate nešto što se
   rija. Nakon crnog oeaja minule noai biti uzdignut do novcem ne moţe
kupiti. Kad stanete na pozornicu, pu-
   ovakvih visina, da mu se ţivot vrati natrag . . .   blika vas ţeli
pojesti. Vole vas. Imate li pojma koliko
   - Imam nos, Temple - rekao je Clifton Law-   to moţe biti vrijedno?
   rence. - Mislim da bi bilo uzbudljivo preuzeti nekog f   Toby je duboko
udahnuo i zavalio se. -
   mladca i napraviti mu karijeru. Odlueio sam vas uzeti ~   Recite mi.
   za svog klijenta. - Više. nego što moţete i sanjati. S pravim tek-
   U Tobyju je prasnuo osjeaaj radosti. Poţelio se i   stom i s pravilnim
rukovoc~enjem moţete postati
   diai i kliknuti Clifton Lawrence ae biti njegov agent!   zvijezda.
   80  6 Stranac u ogledalu gl

   Toby je sjedio i uţivao na toplom sjaju Lawren- zelene boje, a jedini
ukras bila je istrošena ploea
   ceovih rijeei i bilo mu je kao da ga je sve što je  za bacanje strelica i
znak "PLAN AHEAD", u kojem
   cijelog ţvota radio dovelo do ovog trenutka, kao da su tri slova bila
saţeta u jedno. Potrgane ţaluzine
   je vea bio zvijezda i kao da se sve ovo vea dogodilo. djelomieno su
propuštale suneeve zrake, koje su
   Baš kao što mu je mati bila obeaala.   padale preko prljavog smedeg
saga izderanog sve do
   - Kljue do uspjeha zabavljaea leţi u njegovoj platna. U prostoriji su se
nalazila dva izbrazdana pi-
   osobi - govorio je Clifton Lawrence. - To se ne saaa stola, jedan ledima
prema drugome, a svaki je
   moţe kupiti i ne moţe se patvoriti. S time se treba od njih bio prepun
papira, olovaka i polupraznih
   roditi. Ti si jedan od takvih sretnika, dragi deeko. kartonskih kutija od
hladne kave.
   - Bacio je pogled na zlatni piaget sat koji mu je bio - Zdravo, Toby,
oprosti na neredu. eistaeica ima
   na ruci. Zakazao sam ti u dva sata sastanak s O'Han- slobodan dan -
pozdravio ga je O'Hanlon. - Ja sam
   lonom i Raingerom. Oni su najbolji komediografi u   O'Hanlon. - Pokazao
je prstom na svog partnera.
   našem poslu. Rade za sve vrhunske komieare.   - Ovo je mhm...
   Toby je nervozno rekao: - Bojim se da baš - Rainger.
   nemam puno nov:.. - A da, to je Rainger.
   Clifton Lawrence ga je prekinuo odmahnuvši ru- O'Hanlon je bio krupan i
okruglast, a nosio je
   kom. - hIe brini, dragi deeko. Kasnije aeš mi vratiti.   naoeale s
okvirima od kornjaeevine. Rainger je bio
   Dugo nakon toga što je Toby Temple otišao, Cli- malen i slabašan. Oba
muškarca bila su tridesetih go-
   fton Lawrence je sjedio i razmišljao o njemu smješ- dina i, kao uspješni
teksterski tim, radili su vea
   kajuai se u sebi onim razrogaeenim oeima na nevinom deset godina. 8ve
vrijeme što bude s njima radio,
      Toby ae uvijek o njima govoriti kao o "deekima".
   licu i onim neporoenim plavim oeima punim pouz- Toby je rekao: - Koliko
sam shvatio, vi aete
   danja. Proteklo je mnogo godina otkad je Clifton   mi, momci, pisati
neke šale.
   zastupao nekog nepoznatog. Svi njegovi klijenti bili O'Hanlon i Rainger su
se pogledali. Rainger je
   su ugledne zvijezde i svi su se studiji borili za njegove kazao: - Cliff
Lawrence misli da bi ti mogao postati
   usluge. Uzbudenje je davno išeezlo. Poeeci su bili za-   novi amerieki
seks simbol. Da vidimo što znaš
      Imaš
   bavniji, više su poticali. Bit ae izazov uzeti ovog .
      li kakvu toeku?
   sirovog mladog deeka i razviti ga, izgraditi ga u ţivu   - Svakako -
odgovorio je Toby
      Sjetio se što
   Lovu. Clifton je osjeaao da ae u tome zbiljski uţivati.   .
      mu je Clifton rekao o tome
      Odjednom mu je
      one-
   Svidao mu se mladac. Zapravo, jako mu se švic~ao.   .
      p
      stalo samopouzdanja.
      Dva su pisca sjela na kaue i prekriţila ruke.
   Sastanak se odrţao u studiju pTwentieth Centu-
      - Zabavi nas - rekao je O'Hanlon.
   ry-Foxa" na Pico Boulevardu u zapadnom Los Angele-  Toby ih je pogledao.
- Samo tako?
   su, gdje su O'Hanlon i Rainger imali ured. Toby je  - ~to bi ti htio? -
upitao je Rainger. - Uvod
   oeekivao nešto raskošno, na visini ureda Cliftona Law-   orkestra od
šezdeset sviraea? - Okrenuo se O'Han-
   rencea, ali su prostorije tekstopisaca bile neugledne lonu. - Nazovi
muzieki odsjek.
   i tmurne i nalazile su se u malom drvenom bunga-   Vi pizdeki, pomislio
je Toby. Na mojoj ste listi
   lovu u filmskom gradu. sranja, obojica. Znao je što pokušavaju ueiniti.
Po-
   Neuredna tajnica srednjih godina, u vesti, uvela   kušavali su ga
natjerati da ispadne loše kako bi se
   je Tobyja u uredsku prostoriju. Zidovi su bili prljavo   mogli vratiti
Cliftonu Lawrenceu i reai: "Ne moţemo
   82  6~ 83

   mu pomoai. Bukveš je." No on im neae dapustiti da u Toby je gledao
jednoga pa drugog, potpuno zbu-
   tome uspiju. Navukao je smiješak za koji nije bio   njen. - Što? Ponijeli
ste se kao...
   raspoloţe.n i poeeo svoj prikaz Abbotta i Costella. - Znaš li što ti je
slabost, Toby? Nesiguran si.
   - Hej Lou, nije te sram? Postaješ propalica. Zašto  Opusti se. Svakako,
moraš mnogo ueiti, ali s druge
   ne odeš i ne nac~eš posao?  strane da si Bob Hope, ne bi bio ovdje.
   - Imam posla.   O'Hanlon je dometnuo: - A znaš li zašto? Zato
   - Kakvog posla?  što je Bob danas gore u Carmelu.
   - Traţim posao.  - I igra golf. Igraš li ti golf? - upitao je
   - I ti to zoveš posao? Rainger.
   - Svakako. Cijeli sam dan time zauzet, imam   - Ne.
   radno vrijeme i svake veeeri stiţem na vrijeme kuai Dva su se tekstopisca
deprimirano pogledala. -
   na veeeru. - Otpadaju sve šale na raeun golfa. Sranje!
   Ona su dvojica sada proueavala Tobyja, vagala O'Hanlon je podigao
slušalicu. - Donesi nam
   ga, analizirala ga; i usred skeea poeeli su razgovarati   kavu, hoaeš li,
Zsa Zsa? - Spustio je slušalicu i ok-
   kao da Tobyja uopae nema u prostoriji.  renuo se Tobyju. - Znaš li
koliko je potencijalnih ko-
   - Ne zna kako treba stajati. mieara u ovom osebujnom posliau u kojem smo
mi?
   - Rukama kao da cijepa drva. Moţda bismo mu   Toby je odmahnuo glavom.
   mogli napisati skee o drvosjeeama. - Ne mogu ti toeno reai. Tri milijarde
sedam-
   - Previše se napreţe.  sto dvadeset osam milijuna ~ sinoa oko šest sati.
A
   - Isuse, s takvim materijalom - zar ne? u to nije ukljueen brat Miltona
Berlea. Kad je pun
   Toby se sve više ţivcirao. Nije morao ostati ov-   mjesec, svi oni
izmile iz drvenarije. Vrhunskih ko-
   dje i dati se vrijedati od ove dvojice manijaka. Nji- mieara ima svega pet-
šest. Ostali nikad neae uspjeti.
   hovi tekstovi su ionako bili traljavi.  Komedija je najozbiljniji posao
na svijetu. Vraški je
   Napokon više nije mogao izdrţati. Prekinuo je, teško biti smiješan, bio
ti komiear ili komedijaš.
   a glas mu je drhtao od srdţbe. - Vi mi, gadovi, ne  - U eemu je razlika?
   trebate! Hvala na gostoprimstvu. - Krenuo je prema  - Velika je razlika.
Komiear otvara vrata smijeha,
   vratima.  a kamedijaš otvara vrata smiješnome.
   Rainger je ustao ,iskreno iznenac~en. - Hej, pa Rainger je upitao: - Jesi
li ikada razmislio zbog
   što ti je? eega jedan komedijaš uspije, a drugi ne?
   Toby se sav bijesan okre,nuo prema njemu. -   - Zbog teksta - rekao je
Toby ţeleai im po-
   - $to mislite, koji mi je kurac, vi... - bio je taliko   laskati.
   iţivciran da je bio na rubu suza. - Eisto sranje. Posljednju novu šalu
izmislio je
   Rainger se okrenuo da zaprepašteno pogleda   Aristofan. Sve šale u biti
su jednake. George Burns
   '
   O   moţe ispriaati šest šala koje je upravo izrekao mla-
   Hanlona. - Mora da smo ga povrijedili,
   - Ma nemoj!? !  dia nastupivši prije njega, i Burns ae dobiti veai
   Toby je duboko udahnuo. - Slušajte vas dvojica. aplauz. Znaš li zašto?
Lienost. - To je ono što mu
   Briga me što vam se ne svi?am, ali...   je vea Clifton Lawrence rekao. -
Bez toga si nitko
   - Pa mi te ljubimo! - uzviknuo je O'Hanlon.   i ništa. Poeinješ s
lienošau i pretvaraš je u karakter.
   - Misl:imo da si baš drag! - upao je u rijee  Uzmi Hopea; da on izide i
uzme neki monolog Jac-
   Rainger.  ka Bennyja, daţivio bi fjasko. Zašto? Zato što je
   84 ~ 85

   izgradio stanovit karakter. To je ono što publika od Alice Faye, Richarda
Widmarcka, Victora Maturea,
   njega oeekuje. Kad Hope izid.e, ljudi od njega ţele braau Ritz te desetke
i desetke drugih glumaca. Neki
   brzometne šale, on je dopadljiv pametnjakovia, vele- su sjedili za
stolovima u velikoj dvorani, a drugi su
   gradski momak koji zna kako treba. Jack Benny obr-  jeli u manjoj
blagovaonici za šefove, koja je bila tik
   nuto. On ne bi znao što da radi s monologom Boba   uz glavnu menzu. Toby
ih je sve volio promatrati.
   Hopea, ali moţe dvije minute šutjeti i postiai da pub-   Ubrzo ae on
postati jedan od njih, a ljudi ae ga moli-
   lika urla. Svaki od braae Marx ima vlastiti karakter. ti autogram. Krenuo
je i postat ae veai od bilo koga
   Fred Allen je jedinstven. To nas dovodi do tebe. Znaš od ~njih.
   Ii. gdje je tvoj problem? Ti si od svakoga po malo.
   Oponašaš sve velike momke. No sjajno je ako ţeliš
   do kraja ţivota nastupati na treaerazrednim prired- Alice Tanner je bila
oduševljena onim što se do-
   bama. Ali ako ţeliš napredovati u sam vrh, moraš   gadaIo s Tobyjem. -
Znam da aeš uspjeti, dragi.
   stvoriti svoj vlastiti karakter. Kad si vani na pozor-   Tako se ponosim
tobom.
   nici, prije nego što otvoriš usta, publika mora znati Toby joj se
nasmiješio i nije rekao ništa.
   da je ono tamo Toby Temple. Shvaaaš li me?
   - Da.
   O'Hanlon je preuzeo rijee: - Znaš li što imaš * * *
   Toby? Milo lice. Da vea nisam zarueen s Clarkom
      Toby, O'Hanlon i Rainger vodili su duge disku-
   Gableom, zatreskao bih se u tebe. Ima u tebe neke   sije o novom liku
kakav bi Toby trebao postati
   '
   istiš, mogla bi  .
   naivne ljupkosti. Ako je dobro iskor   - Trebao bi o sebi misliti da je
rafiniran svjet-
   vrijediti jebeno bogatstvo.  ski eovjek - rekao je O'Hanlon. - No svaki
put
   - A da ništa ne kaţemo o bogatstvu u jebanju  kad se u nešeo upusti
      zasere
      ,
   - nadopunio je Rainger. .
      - Eime se bavi? - upitao je Rainger. - Mije-
   - Moţeš poai sa stvarima s kojima drugi momci šanje metafora?
   ne mogu. To je kao da deeko iz crkvenog zbora izgo- - Ovaj bi lik morao
ţivjeti sa svojom majkom
      .
   vara prostote. To je zgodno zato što ne vjeruješ da Zaljubljen je u jednu
djevojku
      ali se boji otiai od
   on zapravo razumije što govori. Kad si ušao ovamo,  ,
      kuae da bi se njome oţenio. Zarueen je njome pet
   pitao si jesmo li mi momci koji ae pisati tvoje šale. godina.
   Odgovor je - ne. Ovo nije trgovina šalama. Ono što  - Deset je smiješan
broj
      .
   aemo ti mi pokazati jest to što imaš i kako da se time
      - Toeno! Neka bude deset godina
      Ni pas tak-
   posluţiš. Mi aemo ti skrojiti lik. No, što kaţeš? ~ .
      vu majku ne zasluţuje. Svaki put kad se Toby ţeli
   Toby je pogledao jednoga pa drugoga, veselo se ţeniti, njegova majka
izmišlja novu bolest. Easopis
   nakesio i rekao: - Zasueimo rukave i dajmo se na   Time naziva nju
svakog tjedna da ustanovi što se
   posao.   zbiva u medicini.
   '~  Toby je sjedio i slušao opeinjen brzim protokom
   Otada je Toby svaki dan rueao s O'Hanlonom   dijaloga. Nikad ranije
nije radio s profesionalcima
   i Raingerom u studiju. Menza "Twentieth Century-   i uţivao je. Osobito
zbog toga što je bio u središtu
   -Foxa" bila je golema prostorija, prepuna zvijezda od ~   paţnje.
O'Hanlonu i Raingeru trebala su tri tjedna da
   zida do zida. Svakoga dana Toby je vi?ao Tyronea   za Tobyja napišu
jednu toeku. Kad su mu je konae-
   Powera, Lorettu Young, Betty Grable, Dona Amechea,  no pokazali, bio je
uzbuc~en. Toeka je bila dobra.
86 ~. 87

   Dao je nekoliko primjedaba, dodali su i izbacili ne- ~   kvim mjestima,
ali ovaj put je bilo drukeije. Ovo je
   koliko redaka, i Toby Temple je bio spreman. Clifton bio test.
   Lawre~nce ga je pozvao. Clifton je rekao blago: - Budeš li mogao pivo-
   - U subotu na veeer imaš premijeru u Bowling  pije strpati u dţep, onda
ae i oni koji piju šampanjac
   Ballu.   biti laka roba. Ovi ljudi cijelog dana naporno rade,
   Toby je zintto u njega. Nadao se da ae nastu- ~ Toby. Kad na veeer izi?u,
ţele da za svoju paru nešto
   piti u Cirou ili Trocaderu. - ~to... što je to Bowling   dobiju. Budeš
li njih mogao nasmijati, moai aeš nas-
   Ball? mijati svakoga.
   - Mali klub na jugu Western Avenue. U tom trenutku Toby je zaeuo kako
umorni
   Toby je otegnuo lice. - Nikad nisam euo za to. najavljivae izgovara
njegovo ime.
   - A ni oni nisu euli za tebe. U tome i jest stvar,  - Upali ih, tigre -
rekao je O'Hanlon.
   dragi deeko. Ako ondje propadneš, nitko za to neae 3 Toby je poeeo.
   doznati.
   Osim Cliftona Lawrencea.
      Stajao je na pozornici, oprezan i napet, mjer-
      kajuai publiku poput nakostriješene ţivotinje koja
   Bowling Ball' bila je špelunka. Ni jednom se dru-   njuška opasnost u
šumi.
   gom rijeeju nije mogla opisati. Bila je duplikat deset i' Publika je bila
zvijer sa stotinu glava, od kojih je
   tisuaa prljavih malih barova, raspršenih širom zem- svaka bila drukeija,
a on je tu zvijer morao natje-
   lje  rati u smijeh. Duboko je udahnuo. Ljubite me,
   odljev za one koji gube. Toby je glumio u takvim
   ,   molio je.
   barovima tisuait puta u tisuau gradova. Gosti su
   bili uglavnom muškarci, obieni radnici koji su uţi- Krenuo je sa svojom
toekom.
   vali u ritualnom okupljanju sa svojim drugarima I nitko ga nije slušao.
Nitko se nije smijao. Toby
   oeijukali s umornim konobaricama u uskim suknja- j  je mogao osjetiti
kako mu na eelu poeinje izbijati
   ma i bluzama dubokih izreza, razmjenjival.i proste  znoj od neuspjeha.
Toeka nije uspijevala. I dalje se
   šale izme?u gutljaja jeftinog viskija ili eaše piva. smiješio i nastavljao
govoriti nadglasavajuai buku i
   ~   razgovor. Nije mogao pridobiti njihovu pozornost.
   Predstava se odvijala na malam slobadnom prostoru
   ,   ~eljeli su da im se vrate gole drolje. Previše su su-
   na samom kraju dvorane, gdje su svirala trojica na i
   smrt umornih muzieara. Pjevae homoseksualac otvorio ~ botnjih veeeri
izloţeni prevelikom broju komieara
   '   koji nisu imali talenta, koji nisu bili smiješni. Toby
   jer predstavu
   akrobat u trikou nastupio je iza njega
   ,   je i dalje govorio usprkos njihovoj ravnodušnosti.
   ,
   a zatim striptizeta koja je radila s pospanom kob- ~
   r~, ~ Nastavljao je s izvedbom jer ništa drugo nije ni mogao
   Toby je sjedio u dnu dvorane zajedno s Cliftonom   einiti. Pogledao je
prema svojem stolu i vidio Cliftona
   Lawrenceom, O'Hanlonom i Raingerom i promatrao Lawrencea i deeke kako ga
motre zabrinutog izraza.
   nastup ostalih izvodaea osluškujuai publiku i nasto- ,   Nastavio je. U
prostoriji nije bilo publike, tu su
   jeai procijeniti njihovo raspoloţenje. n bili samo ljudi koji su
razgovarali medusobno, koji
      su raspravljali o svojim problemima i ţivotima. Što
   --Pivopije - rekao je Toby prezirno
   .   se njih tiee, Toby Temple je mogao biti i milijun
   Clifton je zaustio da odgovori, a zatim je pogle- ! milja odavde. Ili
mrtav. Grlo mu je sada bilo suho od
   dao Tobyjevo lice i obuzdao se. Toby je bio uplašen. straha, i postajalo
je teško izgovarati rijeei. Krajiekom
   Clifton je znao da je Toby ranije nastupao na ova-  oka spazio je kako
direktor kreae prema glazoi. Spre-
88 , 89

   mio se da poene sa svirkom, da ga iskopea. Sve je
      vom aemo ga istjerati, spaliti ga, udaviti", a ruke su
   bilo gotovo. Tobyjevi dlanovi su bili vlaţni, a u cri-   dograbile
Josephine, pa joj je lice naglo uronjeno u
   jevima je osjeaao vodu. Mogao je osjetiti kako mu top-   drveni eabar
hladne vode i dYŢale su je ondje dok su
   la mokraaa curka niz nogu. Bio je toliko nervozan da glasovi odjekivali
noanim zrakom zaklinjuai Svemogu-
   je poeeo brkati rijeei. Nije se usucJivao pogledati Clif- aeg za pomoa, a
Josephine se borila da se oslobodi,
   tona Lawrencea ili pisce. Bio je previše posramljen. koprcajuai se za
zrakom, i kad su je napokon izvukli,
   Direktor je bio pokraj glazbe i razgovarao je s mu- napola
on.esviještenu, veleeasni Damian je izjavio:
   ziearima. Pogledali su prema Tobyju i kimnuli. Toby "Zahvaljujemo ti,
slatki Isuse, za tvoje milosrde. Ona
   je nastavljao svoju izvedbu govoreai oeajnieki, ţe- je spašena! Ona je
spašena!" Nastala je velika radost
   leai svršiti, ţeleai pobjeai nekamo i sakriti se.   i svi su bili
uzdignuti duhom. Osim Josephine, eije su
   Jedna ţena srednjih godina, koja je sjedila za sto-
      se glavobolje pogoršale.
   lom ravno ispred Tobyja, zahihotala je na jednu nje-
   govu šalu. Njeno je društvo umuklo da ga posluša.
   Toby je kao u groznici nastavio govoriti. Sada su i
   drugi ljudi za stolom slušali i smijali se. A zatim sli-
   jedeai stol.
   Pa još jedan. I polako je razgovor poeeo zami-
   rati. Slušali su ga. Smijeh se poeinjao javljati, dug
   i pravilan, i postajao je sve jaei. I sve je više rastao.
   Ljudi u prostoriji postali su publika. A on ih je pri-
   dobio. Vraški ih je pridobio!
   Više nije znaeilo ništa što se malazio u jeftinoj
   kremi, punoj pivopijskog ološa. Vaţan je bio njihov
   smijeh i njihova ljubav. Do Tobyja je to stizalo u va-
   lovima. Najprije ih je dobio da se smiju, a zatim da
   urlaju. Nikad nisu euli ništa slieno njemu, ni u ovom
   bezveznom mjestu, ni igdje drugdje. Pljeskali su i
   oraspoloţili se, i prije nego što su završili, malo je
   nedostajalo pa da cijelu kremu razvale. Bili su svje-
   doci roc~enja jednog fenomena. Naravno, to nisu mog-
   li znati. Ali Clifton Lewrence, O'Hanlon i Rainger su
   znali. I Toby Temple je znao.
   Bog je konaeno ueinio svoje.
Veleeasni Damian gurnuo je upaljenu zublju u Josephinino lice i zaurlao: "O Boţe
svemoguai, spali zlo u ovom grešnom djetetu", a skupština je Zagrmjela "Amen!"
Josephine je mogla osjetiti koko joj plamen liţe lice, a veleeasni Damian viee:
"Pomozi ovom grešniku da iz njega istjeramo davla, o Boţe! Molit
90 1 91

Pokušala je prikriti razoearanost. - Shvaaam. - Stisla ga je jaee. - Koliko ~te
dugo neae biti?
- Još ne znam. Znaš, ugovor nije još vreme~nski utanaeen.
Osjetila je neznatan srh zabrinutosti, ali je znala da ispada glupo. - Nazovi me
eim budeš mogao rekla je.
Toby ju je poljubio i atprhr~uo kroz vrata.
Ispalo je tako kao da je Las Vegas u Nevadi stvoren iskljueivo zbog
zadovoljstava Tobyja Templea.
   ' n  Osjetio je to onog easa kad je ugledao grad. Grad je
   .   imao eudesnu kinetieku energiju na koju je reagirao,
   1 V
      pulsirajuau moa koja je odgovarala moa"i što je plamt-
   Osigurao sam ti nastup i Las Vegasu - rekao je jela u njemu. Doletio je
zajedno s O'Hanlonom i Rain-
      gerom, a kad su s.tigli na aerodrom, eekala ih je li-
   Clifton Lawrence Tobyju. - S Dickom Landryjem
      1-n~ina hotela Oasis. Bilo je to prvo Tobyjevo kuša-
   sam uredio da radi na tvojoj toeki. On je najbolji
      nje svijeta koji ae uskaro postati njegov. Uţivao je u
   reţiser nastupa u noanim klubovima.
      tome što s~e zavalio u velika kola i što ga je šofer
   - Fantastieno! U kojem hotelu? U Flamingu? U
      upitao: - Jeste 1i udobno letjeli, gaspodine Temple?
   Thunderbirdu?
      Uvijek su mali ljudi oni koji mogu namirisati us-
   - U Oasisu.
      pjeh i prije nego što se on ostvari, pomislio je Toby.
   - Oasisu? - Toby js pogledao Cliffa da vidi da
      - Uobieajena gnjavaţa - rekao je nehajno To-
   li se ovaj moţda šali. - Nikad   '
   . . . Hanlon
      by. Primijetio je smiješak koji su izmijenili O
   - Znam - nasmiješio se Cliff. - Nikad nisi   i Rainger i nakesio im se.
Osjeaao im se vrlo bliskim.
   za nj euo. Sasvim u redu. Ni oni nisu euli za tebe. Svi su ani bili tim,
najbolji vraški tim u show busi-
   Oni zapravo ne uzimaju tebe, uzimaju mene. Prihvaaa- nessu.
   ju moju tvrdnju da si dobar. Oasis se nalazio podalje od blještavog
Stripa, do-
   - Ne brini - obeaao je Toby. - Bit au.  sta daleko od znamenitijih
hotela. Kad se limuzina
      pribliţila hotelu, Toby je primijetio da hotel nije ni
      tako velik, ni luksuzan kao Flamingo i Thunderbird, ali
   Vijest o svojem odlasku u Las Vegas Toby je sa- je imao nešto bolje, mnogo
bolje. Na proeelju je bio
   opaio Alice Tanner neposredno prije odlaska. - Znam divovski natpis na
kojem je stajalo:
   da aeš postati velika zvijezda - rekla je. - Sad je
   tvoj eas. Oboţavat ae te, dragi. - Zagrlila ,ga je i PREMIJERA 4. RUJNA
   rekla: - Kad odlazimo? I što da obueem za premijeru LILLY WALLACE
   mladog genijalnog komieara? - Toby je skrušeno TOBY TEMPLE
   zatresao glavom. - Kad bih te bar mogao povesti,
   Alice. No nevolja je u tome što au raditi dan i noa Tobyjevo ime je bilo
napisano blistavim slovima
   smišljajuai mnogo novih materijala. koja kao da su bila visoka sto stopa.
Tako lijepog
92 / 93
       Poverite cenu za svaki slucaj na http://www.faceyubook.com

Pokušala je prikriti razoearanost. - Shvaaam. - Stisla ga je jaee. - Koliko ~te
dugo neae biti?
- Još ne znam. Znaš, ugovor nije još vremanski utanaeen.
Osjetila je neznatan srh zabrinutosti, ali je znala da ispada glupo. - Nazovi me
eim budeš mogao rekla je.
Toby ju je poljubio i atprhr~uo kroz vrata.
Ispalo je tako kao da je Las Vegas u Nevadi stvoren iskljueivo zbog
zadovoljstava Tobyja Templea.
   ' n  Osjetio je to onog easa kad je ugledao grad. Grad je
   .   imao eudesnu kinetieku energiju na koju je reagirao,
   1 V
      pulsirajuau moa koja je odgovarala moa,i što je plamt-
   Osigurao sam ti nastup i Las Vegasu - rekao je jela u njemu. Doletio je
zajedno s O'Hanlonom i Rain-
      gerom, a kad su stigli na aerodrom, eekala ih je li-
   Clifton Lawrence Tobyju. - S Dickom Landryjem
      m~ina hotela Oasis. Bilo je to prvo Tobyjevo kuša-
   sam uredio da radi na tvojoj toeki. On je najbolji
      nje svijeta koji ae uskaro postati njegov. Uţivao je u
   reţiser nastupa u noanim klubovima.
      tome što se zavalio u velika kola i što ga je šofer
   - Fantastieno! U kojem hotelu? U Flamingu? U
      upitao: - Jeste 1i udobn,o letjeli, gaspadine Temple?
   Thunderbirdu?
      Uvijek su mali ljudi oni koji mogu namirisati us-
   - U Oasisu.
      pjeh i prije nego što se on ostvari, pomislio je Toby.
   - Oasisu? - Toby js pogledao Cliffa da vidi da
      - Uobieajena gnjavaţa - rekao je nehajno To-
   li se ovaj moţda šali. - Nikad   '
   . . . Hanlon
      by. Primijetio je smiješak koji su izmijenili O
   - Znam - nasmiješio s~ Cliff. - Nikad nisi   i Rainger i nakesio im se.
Osjeaao im se vrlo bliskim.
   za nj euo. Sasvim u redu. Ni oni nisu euli za tebe. Svi su oni bili tim,
najbolji vraški tim u show busi-
   Oni zapravo ne uzimaju tebe, uzimaju mene. Prihvaaa- nessu.
   ju moju tvrdnju da si dobar. Oasis se nalazio podalje od blještavog
Stripa, do-
   - Ne brini - obeaao je Toby. - Bit au.  sta daleko od znamenitijih
hotela. Kad se limuzina
      pribliţila hotelu, Toby je primijetio da hotel nije ni
      tako velik, ni luksuzan kao Flamingo i Thunderbird, ali
   Vijest o svojem odlasku u Las Vegas Toby je sa- je imao nešto bolje, mnogo
bolje. Na proeelju je bio
   opaio Alice Tanner neposredno prije odlaska. - Znam divovski natpis na
kojem je stajalo:
   da aeš pastati velika zvijezda - rekla je. - Sad je
   tvaj eas. Oboţavat ae te, dragi. - Zagrlila ,ga je i PREMIJERA 4. RUJNA
   rekla: - Kad odlazimo? I što da obueem za premijeru LILLY WALLACE
   mladog genijalnog komieara? - Toby je skrušeno TOBY TEMPLE
   zatresao glavom. - Kad bih te bar mogao povesti,
   Alice. No nevolja je u tome što au raditi dan i noa Tobyjevo ime je bilo
napisano blistavim slovima
   smišljajuai mnogo novih materijala. koja kao da su bila visoka sto stopa.
Tako lijepog
92 1 93

   pogleda kao što je ovaj nije bilo na cijelom prok-  Dick Landry je imao
otprilike trideset godina,
   letom svijetu.  bio je mršav, vitak muškarac aelave glave i dugih
   - Pogledaj ovo! - rekao je zadivljeno.  gracilnih nogu. Poeeo je kao
ciganin na Broadwayu i
   O'Hanlon je pogledao reklamu i rekao: - Da!   napredovao od zbora do
glavnog plesaea, pa do kore-
   Gledaj, gle! Lilly Wallance - i nasmijao se: - Ne   ografa i reţisera.
Imao je ukusa i osjeaaja za ono
   brini, Toby. Poslije premijere bit aeš nad njom.   što publika ţeli.
Nije mogao lošu toeku ueiniti dob-
   Direktor Oasisa, srednjovjeean muškarac lica ne-   rom. Ali je mogao
ueiniti da izgleda dobra. No ako mu
   zdrave boje, po imenu Parker, pozdravio je Tobyja   se dala dob.-a toeka,
mogao ju je ueiniti senzacional-
   i osobno ga otpratio do njegovog apartmana, ulaguju- nom. Još prije deset
dana Landry nije nikad euo
   ai mu se eitavo vrijeme: - Ne mogu vam reai ko- za Tobyja Templea, i
jedini razlog zbog kojega je
   liko nam je drago da ste ovdje kod nas, gospodine ' poremetio pretrpani
raspored rada i došao u Las
   Temple. Ako bi vam išta - ponavljam bilo šta - tre- ' Vegas da postavi
Templeovu toeku bio je taj što ga je
   balo, samo me nazovite. Clifton Lawrence zamolio da to ueini. Jer Clifton
je
   Dobrodošlica je bila, Toby je shvatio, zbog Clif-   lansirao Landryja.
   tona Lawrencea. Bilo je to prvi put da se taj euveni Petnaest minuta nakon
što je upoznao Tobyja
   agent udostojao jednog od svojih klijenata uposliti Templea, Landry je
znao da radi s talentom. Slušajuai
   u ovom hotelu. Direktor Oasisa sada se ponadao da ae Tobyjev nastup,
Landry je zatekao samog sebe kako
   hotel dobiti neku od Lawrenceovih stvarno velikih   se naglas smije, a to
mu se rijetko dogadalo. Nije stvar
   zvijezda.  bila toliko u šalama koliko u Tobyjevom nujnom
   Apartman je bio golem. Sastojao se od tri spa- naeinu iznošenja. Toby je
bio toliko patetieno iskren
   vaae sobe, velike dnevne sobe, kuhinje, bara i terase,   da se od toga
lamalo srce. Bio je tako milo pilence
   Na stolu u dnevnoj sobi bilo je boca probranih piaa, koje se plašilo da ae
mu nebo pasti na glavu. Upravo
   cvijeaa i velika zdjela svjeţeg voaa i sireva, kao dob-   bi eovjek
poţelio potreati i zagrliti ga te ga uvjeriti
   rodošlica uprave. da ae sve biti u redu.
   Nadam se da ae vas ovo zadovoljiti, gospo-   Kad je Toby završio,
Landry samo što nije zap-
   dine Temple - rekao je Parker.   ljeskao. Otišao je do pozornice na
kojoj je stajao
   Toby se osvrnuo oko sebe i pomislio na sve one Toby. - Dobar si - rekao
je oduševljeno. - Stvar-
   sumorne hotelske sobice pune ţohara u kojima je ne- no dobar.
   kad stanovao. - N-da. U redu je.  Toby je zadovoljno rekao: - Hvala.
Cliff kaţe
   - Gospodin Landry se javio prije jedan sat. Do- da mi moţeš pokazati kako
da postanem velik.
   govorio sam da se oeisti dvorana s ogledalima za   Landry je odgovorio:
- Pokušat au. Prva stvar
   vašu probu u tri sata. ~   koju moraš naueiti jest da postaneš
svestran. Sve
   - Hvala. ~ dotle dok znaš samo stajati i prieati šale, neaeš po-
   - Molim vas, ako biste bilo što trebali . . . - I   stati više od obienog
komieara. Daj da te eujem kako
   direktor se s naklonom izgubio iz sobe. pjevaš.
   Toby je stajao i njuškao svoju okolinu. Do kraja   Toby se nacerio: -
Unajmi kanarinca. Ne znam
   ţivota ţivjet au u ovakvim prostorima. Sve ae pjevati.
   on to imati - ţenske, novac, pljesak. Najviše pljesak.   - Pokušaj.
   Ljude koji ae sjediti, smijati se, klicati i voljeti ga.  Toby je
pokušao. Landry je bio zadovoljan. - Glas
   To je bila njegova hrana i piae. Ništa mu drugo nije ti nije bogzna što -
rekao je Tobyju - ali imaš
   trebalo.  sluha. S pravim pjesmama moţeš ih obrlatiti da po-
94 ~ 95

   misle da si Sinatra. Naai aemo neke kompozitore koji    Pet minuta
nakon što je Toby Temple išetao na
   ae ti napraviti specijalne pjesme. Ne ţelim da pjevaš    pozornicu
hotela Oasis, pronio se glas da se nova zvi-
   iste pjesme kao i svi drugi. Da vidimo kako se kre-     jezda ukazala
na obzoru.
   aeš.
   Toby se pokrenuo.
   Landry ga je briţljivo promatrao. - Dobro, dobro.   '   Clifton
Lawrence je doletio na Tobyjevu premi-
   Nikad neaeš biti plesae, ali au od tebe napraviti da
         jeru i ostao na predstavi za vrijeme veeere. Tobyju je
   izgledaš kao plesae.     to laskalo. Clifton je svoje druge klijente
zapustio
   - Zašto? - upitao je Toby. - Zabavljaea koji     zbog njega. Kad je
Taby završio nastup, njih su dvo-
   pjevaju i plešu ima posvuda u bescjenje.    jica otišla u hotelsku
kavanicu koja je radila cijele
   - Kao i komieara - odgovorio je Landry. - Ja     noei. - Jesi li vidio
sve one slavne lj~de tamo? -
   au te preobraziti u zabavljaaa.      upitao je Toby. - Kad su d~ošli
u moju gardernbu,
   Toby se nakesio i rekao: - Zasueimo rukave i     malo što nisam umro.
   bacimo se na posao.      Clifton se nasmiješio Tobyjevom
oduševljenju.
         Bila je to tako ugodna promjena u usporedbi s osta-
   Dali su se na posao. O'Hanlon i Rainger bili su    lim njegovim
blaziranim klijentima. Toby je bio srce.
   na svakoj probi, dodavali su tekst, stvarali nove skeee-  i
         Slatko, plavooko srce.
   ve, promatrali kako Landry vodi Tobyja. Bio je to   ~   - Prepoznaju
talent kad ga vide - rekao je
   naporan posao. Toby je vjeţbao. dok ga nije zabolio     Clifton. - Kao
i Oasis. ~ele s tobom sklopiti nov
   svaki mišia, ali je skinuo tri kile, stekao kondiciju i   i   ugovor.
Ţele ti povisiti sa šesto pedeset na tisuau
   postao evrst. Svakoga je dana pohadao nastavu pje-  ~   tjedno.
   vanja i tulio toliko dok nije i u snu pjevao. Radio ~    Toby je ispusio
ţlicu: - Tisuau tjedno? Pa to
   je na novim komienim skeeevima s deekima, zatim    je fantastieno.
   prekidao da uei nove pjesme koje su bile za njega   ~   - A imam i
nekoliko izvictaea iz Thunderbirda i
   napisane, a onda je bilo vrijeme da ponovno vjeţba. =    iz El Rancha.
   Gotovo svakoga dana u svojem je pretincu nala- j   - Vea? - upitao je
oduševljeno Toby.
   zio poruku da ga je zvala Alice Tanner. Prisjetio se ka-  '   - N~oj se
upiškiti. To je tek uigravanje. -
   ko ga je nastojala zadrţati. Još nisi spreman. No sada   ~
   Nasmiješio se. - Stara je to priea, Toby. Za mene ti
   je bio spreman, i ueinio je to usprkos njoj. K vragu i      si
glavni. I za sebe ti si glavni. - Ali za glavnoga,
   ~na! Poruke je bacao. Napokon su prestale. Ali probe    jesi li ti
glavni? - ustao je. - Moram hvatati avion za
   su se nastavljale.      New York. Sutra letim u London.
   Odjadnom je stigla premijera.    - London? Kad aeš se vratiti?
      ;   - Za nekoliko tjedana. - Cli:fton se nagnuo na-
         prijed i rekao: - Poslušaj me, dragi deeko. Ovdje
      I
   Postoji nešto mistieno pri ro?enju nove zvijezde.   -   imaš još dva
tjedna. Shvati ih kao školu. Svake ve-
   Kao da se neka telepatska poruka trenutaeno emitirala ~   eeri što si na
pozornici, htio bih da izmisliš kako da
   na sve eetiri strane svijeta show businessa. Nekom  ~   budeš još
bolji. Uspio sam nagovoriti O'Hanlona i
   earobnom alkemijom, novost se proširila do Londona i ;   Raingera da ne
odu odavde. Voljni su da s tobom
   Pariza, New Yorka i Sydneya; gdje god postoji ka-   ~   rade dan i noa.
Iskoristi ih. Landry ae se vraaati preko
   zalište, novost stigne.    vikenda da vidi kako štvar hoda.
   9(7  ~   7 Stranac u ogiedalu c)7

   - U redu - kazao je Toby. - Hvala, Cliff. se u garderobi skidajuai šminku
kad je šef restorana
   - Oh, gotovo da sam zaboravio - rekao je Clif- otvorio vrata i rekao
prigušenim glasom: - Gospodin
   ton Lavrence nehajno. Iz dţepa je izvukao paketic'  A1 Caruso ţelio bi da
dodete za njegov stol.
   i predao ga Tobyju.   A1 Caruso je bilo veliko ime u Las Vegasu. Po-
   U kutijici je bio par krasnih dijamantnih puceta I  sjedovao je jedan
hotel u cijelosti, a šaputalo se da
   za manţete. Bila su zvj~ezdas~tog ab.lika. l  ima udjela u još dva ili
tri. Tako?er se govorkalo
      da ima veze s podzemljem, ali to se Tobyja nije ti-
      calo. Vaţno je bilo da ae, ako se svidi Carusu, moai
   Kad god je Toby imao malo slobodnog vremena,  imati posla u Las Vegasu
do kraja ţivota. Hitro se
   odmarao se pokraj velikog bazena iza hotela. U pred- obukao i otišao u
blagovaonicu da se na?e s Carusom.
   stavi je nastupalo dvadeset i pet djevojaka, a uvijek A1 Caruso je bio
nizak muškarac, pedesetih godi-
   je bilo i desetak ili otprilike toliko cura iz zbora u
      na, sijede kose, ţmirkavih, svijetlosmectih oeiju i ma-
   kupaaim kostimima koje su se suneale. U vruaem 1ag trbuha. Tobyja je
podsjetio na minijatu.rnog Djeda
   podnevnom zraku djelovale su kao cvijeae koje kas-  Mraza. Kad je došao
do stola, Caruso je ustao,
   no cvjeta, jedna ljepša od druge. Toby nikad nije   P~io ruku, toplo se
nasmiješio i rekao: - A1 Caru-
   imao teškoaa da nabavi cure, ali ono što se sada s  Samo sam ti htio reai
što mislim o tebi, Toby.
      so
   njim dogadalo, bilo je potpuno novo iskustvo. Flesa- .
      Privuci stolac.
   eice nikad nisu ranije eule za Tobyja Templea, ali nje-   Za Carusovim
stolom sjedila su još dva muškarca,
   govo je ime svjetlucalo na reklami. To je bilo do-  odjevena u tamna
odijela. Obojica su bila snaţna.
   voljno. Bio je Zvijezda. I ane su se mec~usobno bo-
   rile za povlasticu da odu s njim u krevet.   Pijuckali su coca-colu i
nisu govorili ni rijeei za vri-
   Naredna dva tjedna bila su earobna za Tobyja  jeme cijelog sastanka.
Toby nikad nije doznao njihova
   .   imena. Obieno je veeerao nakon prve predstave. Sad
   Probudio bi se oko podne, doruekovao u blagovaonici -
   ,   je bio gla~dan, no Caruso je oeito upravo svršio s je
   gdje je dijelio autograme, a zatim vjeţbao sat-dva.
   Nakon toga pokupio bi jednu do dvije dugonog~ lje-  lom, pa Toby nije
ţelio da ispadne zainteresiraniji
   potice s bazena pa bi otišli u njegov apartman za   za hranu nego za
sastanak s tim velikim eovjekom.
   popadnevnu terevenku u krevetu.   - Zadivio si me, deeko - rekao je
Caruso -
   I Toby je naueio nešto novo. Zbog malih kostima stvarno zadivio. - I
zagledao se u Tobyja svojim
   koje su nosile, sve su morale obrijati stidne dlake. vragoljastim smedim
oeima.
   No one su ih tako navoštile da je samo kovrea dlaka - Hvala, gospodine,
Caruso - rekao je radosno
   ostala usred humka, astavljajua,i otvar još pristupaeni-  Toby - to mi
mnogo znaei.
   jim. - Zovi me Al.
   - To je poput afrodizijaka - povjerila je jedna - Da, gospodine . . . Al.
   djevojka Tobyju. - Nekoliko sati u tijesnim gaaama, - Pred tobom je
buduanost. Toby. Vic~ao sam ih
   i cura pastaje izgladr~jela nimfomanka. kako dolaze i kako odlaze. Ali
oni nadareni traju dugo.
   Toby se nije zamarao pamteai njihova imena.   Imaš talenta.
   Sve su one bile "bebice" i "kokice", a postale su   Toby je mogao
osjetiti kako ga obuzima ugodna
   eudesna, eudna izmaglica bedara, usnica i poţeljnih toplina. Na trenutak
je razmatrao da li da kaţe Ca-
   tjelesa.  rusu da o poslu razgovara s Cliftonom Lawrenceom;
   U posljednjem tje~dnu angaţxnana u Oasisu dabio ali je zakljueio da bi
moglo biti bolje ako sam sklopi
   je posjetioca. Bio je završio prvu predstavu i nalazio   ugovor. Ako je
Carusu toliko stalo do mene - po-
   98 ~ '' 99

   mislio je Toby - mogu sklopiti bolji ugovor od
      A1 Caruso je rekao: - Millie i ja smo sklopili
   Clif fa. Toby je odlueio pustiti Carusa da iza?e s pr-   sporazum. Ne
varam je, osim sa svojom ţenom, a ona
   vom po~nudom, a zatim bi se upus'tio u oštro cjen-  ne vara mene, osim
ako mi kaţe. - široko se nasmi-
   kanje.
      ješio Tobyju, a ovaj put je Toby iza an?eoskog smi-
   - Samo što se nisam upišao u gaae - govorio   ješka vidio nešto od eega
mu se krv sledila.
   mu e Caruso. - Ona tvo ma munski skee e nešto - Gospodine Caruso . . .
   .1 .1 .1 .1
   najzabavnije što sam euo.   - Znaš što, Toby? Ti si prvi momak s kojim
   ~ euti to od vas zaista je kompliment - iskreno me ona prevarila. -
Okrenuo se onoj dvojici za
   je rOE~   stolom. - Je li to sveta istina?
   malog Djeda Mraza bile su ~pune suza od Kimnuli su.
   smijeha. Izvukao je bijeli svileni rupeia i obrisao ih.   -
   1~  Kad je Toby prQgovorio, glas mu je drhtao:
   Okrenuo se svojim pratiocima! - Jesam li rekao da   Ni-nisam imao pojma,
kunem se Bogom, da je Millie
   je smiješan.   vaša djevojka. Da sam to samo sanjao, ne bih je bio
   ~
   Ona dvojica su kimnula. ~ PiPnuo. Ne bih joj se pribliţio ni na milju,
gospo-
   A1 Caruso se okrenuo Tobyju: - Reai au ti zašto dine Caruso.
   sam došao, Toby. -
      Djed Mraz mu se prijateljski smiješio: Zovi
   Ovo je bio earobni trenutak, njegov ulazak u vi-   me Al.
   soke sfere. Clifton Lawrence je bio negdje u Evropi, ,   - A1 -
prokruljio je. Toby je osjetio kako mu se
   sklapao je ugovore za tamo neke klijente, a trebao y niz pazuho cijedi
znoj. - Vidi, A1 - rekao je. -
   bi biti ovdje i sklapati ovaj ugovor. No, Lawrence ae {   Nikad - nikad
je više neau vidjeti. Nikada. Vjeruj
   biti stvarno iznenaQen kad se vrati.   mi. Ja . . .
   Toby se nagnuo naprijed i smiješeai se privlaeno   Caruso je piljio u
njega: - Hej. Mislim da me
   rekao: - Slušam te, Al. nisi slušao.
   - Millie te Ijubi.   Toby je progutao slinu. - Da. Jesam. Euo sam
   Toby je ţmirnuo, sigurno da mu je nešto pro-  svaku rijee koju si rekao.
I više uopae ne znoraš bri-
   maklo. Starac ga je promatrao, a oei su mu ţmir-   nuti o . . .
   kale. - Rekao s~m da te mala ljubi. Ako te ţeli, onda
   - Op-oprostite - rekao je zbunjeno Toby. -   ~elim da bude sretna.
Shvaaaš?
      ţelim da te ima
   Što ste rekli?  .
      - Ja - Tobyju se mutilo u glavi. U jednom lu-
   A1 Caruso se toplo nasmiješio: - Millie te ljubi.   dom trenutku xapravo
je pomislio da muškarac koji
   Rekla mi je. ~  mu sjedi sueelice traţi osvetu. Umjesto toga A1 Caruso
   Millie? Bi li to mogla biti Carusova ţena? Ili
      mu je nudio svoju djevojku. Toby se gotovo naglas
   kai? Toby je zaustio
   ali ga je A1 Caruso prekinuo.
   ,   nasmijao od olakšanja. - Isuse, A1 - rekao je Toby.
   - Sjajno je to dijete
   Drţao sam je tri
   eetiri
   ,   Svakako. Što god ţeliš.
   ,
   -
   godine. - Okrenuo se onoj dvojici. - eetiri godine?
      - $to god Millie ţeli.
   Kimnuli su. '
      - Nda. Sto od Millie ţeli.
   A1 Caruso se opet okrenuo Tobyju. - Ljubim tu g
   djevojku, Toby. Stvarno sam lud za njom. - Znao sam da si zgodan eovjek -
rekao je Al
   Toby je osjetio kao da mu krv poei~nje nestajati iz Caruso. Okrenuo se
onoj dvojici za stolom. - Jesam
   lica. li rekao da je Toby Temple zgodan eovjek?
   - Gospodine Caruso . . .   Kimnuli su i bez rijeei otpili svoju coca-
colu.
   1 ~ ~ I01

   A1 Caruso je ustao, a ona dvojica koja su bila Odem iako do njegovog
stola, a tamo Caruso sjedi
   s njim, skoeila su istog trena na noge  s onih svojih šest gorila,
kuţiš, svima se vide kvrge
   svaki s jedne
   ,   ondje gdje nose pljuce. O, da, bit ae to sjajna priea.
   njegove strane. - Sam au uprilieiti svadbu - rekao
   je A1 Caruso   Mogao bi eak od nje napraviti dobar skee.
   - Uzet aemo veliku sveeanu salu u
   .   Do kraja tjedna Toby se drţao dalje od bazena
   Moroccou_ Ni o eemu ne trebaš brinuti
   Za sve au se
   .   i kasina, a klonio se i svih djevojaka. Nije se bojao
   ja pobrinuti,
   Do Tobyja su rijeei doprle nekako filtrirane  Carusa, ali eemu
nepotrebna izazivanja? Namjeravao
   kao
   ,   je otputovati iz Las Vegasa u nedjelju u podne. Umje-
   iz velike daljine. Registrirao je što je A1 Caruso go-
   vorio, ali to za nj nije imalo nikakvog smisla. sto toga narueio je rent-
a-car za subotu naveeer na
   - Samo trenutak - prosvjedovao je Toby - ne   straţnje hotelsko
parkiralište. Ondje ae ga kola eekati.
   mogu . . . Spakovao je koveege prije nego što je sišao na svoju
   Caruso je stavio svoju snaţnu ruku na Tobyjevo posljednju predstavu, tako
da bi mogao krenuti u
   rame. - Ti si sreakovia - rekao je Caruso. - Hoau   Los Angeles istog
trenutka kad svrši. Neko vrijeme
   reai, da me Millie nije uvjerila da se vas dvoje stvarno ~ izbjegavat ae
Las Vegas. Ako je A1 Caruso doista
   ljubite, da sam pomislio da si je povalio kao neku  oţbiljan, Clifton
Lawrence bi mogao stvari izgladiti.
   najjeftiniju drolju, cijela bi ova stvar mogla dobiti ,   Tobyjeva
završna izvedba bila je senzacional.na.
   drukeiji svršetak. Shvaaaš li što hoau reai?  Publika je ustala i
aplaudirala mu stojeake, prvi put
   Toby je uhvatio samog sebe kako i nehotice zuri da je to uopae doţivio.
Stajao je na pozornici, osjeaao
   u dvojicu muškaraca u crnom, a oni su kimnuli. ,~   valove ljubavi koji
su dolazili iz gledališta i kupali ga
   - Ti ovdje svršavaš u subotu naveeer - rekao ~ u toploj, blagoj
ozarenosti. Izveo je još jedan bis,
   je A1 Caruso. - U nedjelju aemo obaviti vjeneanje.  zahvalio i poţurio na
kat. Bila su to tri najsjajnija
   Tobyju se; grlo ponovno osušilo. - Ja - stvar je   tjedna u njegovom
ţivotu. U tom kratkom vremen-
   u tome, Al, bojim se da imam neke angaţmane. Ja . . . skom razdoblju on se
od eovjeka koji je bio nitko i
   - Prieekat ae - nasmiješilo se an?eosko lice. - ~   ništa i koji je
spavao s konobaricama i invalidima
   Sam au odabrati Millienu vjeneanu haljinu. Laku noa, ~   popeo do
Zvijezde koja je povalila Carusovu ljubav-
   Toby. ~   nicu. Lijepe djevojke molile su ga da ih uzme u kre-
   Toby je stajao, i dugo nakon što su tri lika ~išeezla vet, publika ga je
oboţavala, a veliki su ga hoteli
   zurio za njima.  traţili. Uspio je i znao je da je to tek poeetak.
Izvadio
   Nije imao blage veze tko je Millie. je kljue svojih vrata. Kad ih je
otvorio, zaeuo je po-
      znati glas: - Udi, deeko.
      Toby je polako ušao u sobu. Unutra su bili Al
   Do slijedeaeg jutra Tobyjeve su bojazni išeezle.   Caruso i njegova dva
prijatelja. Hitar drhtaj straha
   Neoeekivanost onog što se dogodilo zatekla ga je na siurio se niz
Tobyjeva le?a. No sve je bilo u redu.
   spavanju. No nije ovo bilo doba A1 Caponea. Nitko ga j   Caruso se
smiješio i govorio: - Veeeras si bio sjajan,
   nije mogao prisiliti na to da se oţeni nekim koga ne ~   Toby, zbilja
sjajan.
   ţeli oţeniti. A1 Caruso nije bio neki jeftini snagatorski r
      Toby se poeeo opuštati: - Bila je dobra pu-
   razbijae; bio je ugledni hotelijer. Što je Toby više
      blika.
   razmišljao o poloţaju u kojem se nalazio, to mu je
   bilo smješnije. Stalno je stvar ukrašavao u mislima Caruso je ţmirnuo
sme8im oeima pa rekao: -
   izvrauai je u smijeh. On zapravo nije dopustio Carusu Ti si od njih
napravio dobru publiku, Toby. Rekao
   da ga prestraši, ali ae se ponašati kao da je zastrašen.  sam ti, imaš
talenta.
   ioz . ~03

   - Hvala, Al. - Poţelio je da svi ani odu kako bi   Niotkuda se u rukama
jednog od one dvojice ~našla
   mogao krenuti. ' savitljiva ţeljezna palica. Dva su se eovjeka poeela
   - Puno radiš - rekao je A1 Caruso. Okrenuo se pribliţavati Tobyju.
Rijeka straha odjednom je pre-
   dvojici svojih pomoanika. - Nisam li vam rekao da   rasla u poplavu, od
koje je drhtalo cijelo Tobyjevo
   nikad nisam vidio nekoga koji tako puno radi? tijelo.
   Ona dvojica kimnuše.  - Za ime Boţje! - Toby je euo samog sebe kako
   Ponovno se okrenuo Tobyju. - Hej, Millie je bila '  govori budalasto. -
Ne moţete mi to ueiniti!
   malko uzrujana što je nisi nazvao. Rekao sam joj da Jedan od one dvojice
snaţno ga je udario u trbuh.
   je to zato što si tako puno radio. Slijedeae sekunde Toby je osjetio
strahovitu bol kad
   - Toeno - rekao je Toby brzo. - Drago mi je   je ţeljezna motka maznula
njegovu desnu ruku i smr-
   što to shvaaaš, Al.   skala mu kosti. Pao je na pod svijajuai se u
nepod-
   A1 se dobrodušno nasmiješio: - Svakako. Ali znaš   nošljivim mukama.
Pokušao je zajauknuti, ali nije
   što ne razumijem? Nisi nazvao da ustanoviš u koje   mogao doai do daha.
Oeima punih suza ugledao je
   ae se vrijeme odrţati vjeneanje.  Carusa kako stoji nad njim i smiješi
se.
   - Htio sam nazvati ujutro.  - Hoaeš li me sad slušati? - upitao je
CarusQ
   A1 Caruso se.nasmijao i prijekorno rekao: - I· blago.
   Los Angelesa?   Toby je kimnuo sav u mukama.
   Toby je osjetio neznatan gre tjeskobe. - O eemu - Dobro - rekao je Caruso.
Okrenuo se jednom
   ti to govoriš, Al? ~  od one dvojice - Otvori mu hlaee.
   Caruso ga je prijekorno pogledao. - Tu su ti svi   Eovjek se sagnuo i
povukao zatvarae na Tobyje-
   koveezi spakovani.   vom šlicu. Uzeo je ţeljeznu motku i izvukao njome
   Uštipnuo je Tobyjev obraz kao igrajuai se. -  Tobyjev penis.
   Rekao sam ti da au ubiti svakoga tko povrijedi Millie.   Caruso je na
trenutak stajao i promatrao ga. -
   - Samo easak! Boga mi, nisam . . . "   Sretan si ti eovjek, Toby.
Stvarno si dobro opremljen.
   - Dobar si ti deeko, ali glup, Toby. Mislim da Toby je bio prepun strave
kakvu nikad prije nije
   su takvi svi genijalci. ,   osjetio.
   Toby je zurio u debeljuškasto, .nasmiješeno lice,   - O Boţe . . . molim
. . . nemoj . . . nemoj mi to
   ne znajuai što da kaţe. ueiniti - stenjao je.
   - Moraš mi vjerovati - rekao je A1 Caruso sr- - Ne bih te povrijedio -
rekao mu je Caruso. -
   daeno. - Ja sam ti prijatelj. Ţelim biti siguran da ti   Dokle god si
dobar prema Millie, prijatelj si mi. Ako
   se neae dogoditi nikakvo zlo. Zbog Millie. Ali ako a mi ikad kaţe da si je
neeim - bilo eime - povrijedio,
   me ne ţeliš slušati, što mi preostaje? Znaš li kako se   shvaaaš me? -
Gurnuo je Tobyjevu slomljenu ruku
   mazgu uei slušati?   vrškom cipele, i Toby je glasno jeknuo. - Drago mi
   Toby je bez rijeei odmahnuo glavom. je da smo se razumjeli - osmjehnuo se
Caruso. -
   - Prvo je zvizneš toljagom po glavi.   Vjeneanje je u jedan sat.
   Toby je osjeaao kako mu strah steţe grlo. '   Carusov glas je blijedio,
dok je Toby osjeaao da
   - Ifojom se rukom sluţiš? - upitao je Caruso. tone u nesvijest. No znao
je da se mora odrţati. -
   - De-desnom - promumljao je Toby. ~ Ne mogu - cvilio je. - Moja ruka . . .
   Caruso je vedro kimnuo, a onda se okrenuo onoj - Ne brini zbog toga -
rekao je A1 Caruso. -
   dvojici. - Slomite je - rekao je. Stiţe doktor da se pobrine za tebe.
Namjestit ae ti
1(~ \ 105

ruku i dati nešto protiv bolova. Momci ae sutra doai ~ovamo po tebe. Bit aeš
spreman, ha?
Toby je leţao u mori muka zureai u nasmiješeno ~ice Djeda Mraza te nije mogao
vjerovati da se išta od ovoga doista dogada. Vidio je kako se Carusova noga
ponovno pribliţava njegovoj ruci.
- Ssvakako - prostenjao je. - Bit au spre
man... I izgubio je svijest.
11.
Vjeneanje, veleban dogadaj, odrţalo se u plesnoj dvorani hotela Morocco. Kao da
je pola Las Vegasa bilo prisutno. Bilo je tu zabavljaea i vlasnika iz svih
drugih hotela te plesaeica, a usred svega toga nalazio se A1 Caruso, okruţen s
dvadesetak svojih prijatelja, mirnih, starinski odjevenih muškaraca, od kojih
veaina nije ništa pila. Posvuda je bilo raskošnih cvjetnih aranţmana, glazbenika
koji su mijenjali mjesta, divovski bife i dva vodoskoka, koja su štrcala
šampanjac. A1 Caruso se pobrinuo za sve.
Svi su saţalijevali mladoţenju, aija je ruka bila u gipsu zbog nesretnog pada
niz stube. No svi su govorili o tome kako su mlada i mladoţenja prekrasan par i
kako je ovo divno vjeneanje.
Toby je bio pod tolikim djelovanjem opijata koje mu je doktor dao da je kroz
obred prošao gotovo nesvjestan onoga što se dogadalo. A onda, kad su ljekarije
prestale djelovati, a bol se ponovno poeela javljati, njega su opet preplavile
srdţba i mrţnja. Poţelio je doviknuti svakome u prostoriji na kakvo je
nevjerojatno poniţenje bio primoran.
Toby se okrenuo da preko dvorane pogleda svoju mladu. Sada se prisjetio Millie.
Bila je lijepa djevojka dvadesetih godina, kose boje meda i dobrog stasa. Toby
se sjetio da se smijala njegovim šalama glasnije
106 ~ 107

od ostalih i da ga je stalno slijedila. Još mu re nešto Sada je Toby stajao i
promatrao kako mu Millie palo na pamet. Bila je jedna od malobrojnih koje su
prilazi u dugoj bijeloj vjeneanoj . haljini, kako mu se odbile poai s njime u
krevet, što je samo poveaavalo smiješi, a on je praklinjao sebe i svoj kurac te
dan Tobyjev apetit. Sada mu se sve to vraaalo u sjeaanje. kada se rodio.
   - Lud sam za tobom - bio joj je rekao - zar   U limuzini je muškarac na
prednjem sjedalu za-
      hihotao i zadivl eno rekao: - Dobro sam vam to oba-
   me ne voliš?
      vio, gazda. Jadno kopile uopae nije znalo što ga je
   - Naravno da te volim - odgovorila je. - Ali
      zviznulo.
   imam momka.
   i   Caruso se nasmiješio. Sve je ispalo dobro. Još
   Što je nije bio poslušao. Umjesto toga namamio
   ju je u svoju sobu na piae, a onda joj stao pripovi- otkako je njegova
ţena, prava nadţak-baba, otkrila
   jedati viceve. Millie se tako jako smijala da je jedva   njegovu vezu s
Millie, Caruso je znao da ae morat~
   primijetila što Toby izvodi, sve dok je nije skinuo naai naeina da se
otarasi plavokose plesaeice.
   i strpao u krevet.   - Podsjeti me da se pobrinem za to da s Millie
   - Molim te, Toby - preklinjala ga je. - Nemoj. dobro postupa - rekao je
Caruso blago.
   Moj ae se momak ljutiti.
   - Zaboravi ga. Za tog au se dripca kasnije po-
   brinuti - rekao je Toby. - O tebi au se pobrinuti   Toby i Millie uselili
su u kuaicu na Benedict
   sada. Canyonu. U poeetku je Toby sate i sate provodio raz-
   Cijelu su se noa zdušno milovali. Ujutro kad se mišljajuai o tome kako ae
se riješiti tog braka. Ojadit
   Toby probudio, Millie je leţala kraj njega i plakala. ae Millie toliko da
ae ona zatraţiti rastavu. Ili ae je
   Raznjeţen, Toby ju je uzeo u narueaj i rekao: - Hej jednostavno ostaviti
te izazvati Carusa da nešto po-
   curo, što je? Nije li ti bilo lijepo?   duzme. Ali predomislio se nakon
razgovora s reţiserom
      Dickom Landryjem.
   - Znaš da je. Ali . . .
      Rueali su u hotelu Bel Air nekoliko tjedana nakon
   - Hajde, prestani - rekao je Toby. - Ljubim te.
   Propela se na lakte, pogledala ga u oei i rekla: -  vjeneanja, a Landry
je upitao: - Koliko ti zapravo
      poznaš Carusa?
   Stvarno. Hoau reai, zaista.
      Toby ga je pogledao: - Zašto?
   - I te kako. - Njoj je trebalo samo ono što
      - Nemoj se s njim spetljati, Toby. To je ubojica.
   ae joj smjesta dati. Pokazalo se da je to stvarno
      Isprieat au ti nešto što pouzdano znam. Carusov mladi
   sredstvo za razvedravanje.  brat oţenio se devetnaestogodišnjom
djevojkom koja
   Promatrala ga je kako se vraaa ispod tuša, kako je netom istupila iz
samostana. Godinu dana kasnije
   ruenikom tare još uvijek mokru kosu i kako pjevuši  deeko je svoju ţenu
zatekao u krevetu s nekim mom-
   ulomke svoje glavne pjesme. Radosna, nasmiješila se i kom. O tome je
obavijestio Ala.
   rekla: - Mislim da sam te zavoljela od prvog trenutka Toby je slušao
pogleda evrsto uprta u Landryja.
   kad sam te spazila, Toby.   - Što se dogodilo?
   - Hej, pa to je divno. Narueimo ~dorueak. - Carusovi razbijaei uzel.i su
mesarski noţ i od-
   I time je to bilo okoneano . . . sve do sada. Zbog  rezali momku kurac.
Natopili su ~a benzinom i zapali~i.
   blesave ţenske koju je fukao samo jedne noai cijeli dok je momak
promatrao. Zatim su ga ostavili da
   mu se ţivot okrenuo naglavce. iskrvari.
108 ~ 109

Toby se prisjetio Carusovih rijeei "otvorite mu hlaeen i grubih ruku koje su
prekale oko njegova raspora. Oblio ga je hladan ţnoj. Odjed~nom mu je bilo mueno
u ţelucu. Znao je sa strahovitom sigurnošau da nema nikakvog izlaza.
   Josephine je našla izlaz kad joj je bilo deset
   godina. Bla su to vrata jednog drugog svijeta u koji
   se mogla sakriti od majeine kazne i neprestane pri-
   jetnje paklenog ognja ţ prokletstva. Bio je to svijet
   prepun magije i ljepote. Sate i sate sjedila bi u za-
   mraeenom kinu i promatrala bajne Ijude na ekranu.
   Svi su oni ţivjeli u divnim kuaama i nosili prekrasna 1 '
   odijela; svi su bili tako radosni. A Josephine je po- 1 `·
   mislila - otiai au jednog dana u Hollywood i tako
   ţivjeti. Nad,ala se da ae to njena mati razumjeti.  Bilo je dana kad se
Sam Winters osjeaao kao da
   Njena je majka smatrala da su filmovi davolske upravlja bolnicom za
luc~ake, a ne filmskim studiom,
   izmišljotine, stoga je Josephine morala u kino kradom,   i kao da su svi
štiaenici pošli da ga dograbe. Ovo je
   za novac koji je zaradila euvanjem djece. Film koji je   bio jedan od
takvih dana jer se kriza nagomilala. Još
   danas igrao bio je Ijubavni, a Josephine se nagnula je jedan poţar izbio
u studiju prošle noai, eetvrti;
   naprijed radosno išeekujuai što ae se dogoditi. Naj- sponzora filma "Moj
eovjek Petko" uvrijedio je glavni
   prije su se pojavila imena. Pisalo je: "Producent Sam glumac serije i ovaj
je ţelio otkazati predstavu; Bert
   Winters".  Firestone, reţisersko eudo od·djeteta, prekinuo je sni-
      manje usred rada na filmu vrijednom pet milijuna
      dolara; a Tessie Brand je otkazala film koji je trebalo
   ;   poeeti snimati.
Šef vatrogasne brigade i kompanijin revizor bili su u Samovom uredu.
- Koliko je bio teţak sinoanji poţar? - upitao je Sam.
Revizor je kazao: - Uredaji su potpuno uništeni, gospodine Winters. Morat aemo
iznova sagraditi studio broj petnaest. Broj šesnaest se moţe popraviti, ali ae
nam za to trebati tri mjeseca.
- Nemamo tri mjeseca - odbrusio je Sam. Idite na telefon i unajmite neki prostor
kod Goldwyna. Iskoristite ovaj vikend da poenete graditi nove kulise. Neka svi
rade.
110 ~ 111

   Okrenuo se šefu vatrogasne brigade, eovjeku koji   Razgovor je trajao
trideset minuta. Poeeo je Sa-
   se zvao Reilly, koji je Sama podsjetio na glumca   movim "slušaj ti,
glupi pizdeku . . .", a završio s "i ja
   Georgea Bancrofta.   tebe ljubim, mali. Doletjet au tamo da te vidim
eim
   - Kao sunce je jasno da vas netko ne voli gospo-   se uspijem izvuai. I
zaboga, Tony, nemoj fukati go-
   dine Winters - kazao je Reilly. - Svaki je poţar   spoctu Heller."
   bio klasiean slueaj paleţa. Jeste li provjerili ogoreene?
   Ogoreeni su bili nezadovoljni sluţbenici, nedavno
   najureni ili oni koji su osjeaali da imaju nešto protiv   Slijedeai
problem bio je Bert Firestone, reţisersko
   svog poslodavca. eudo od djeteta koje je upropaštavalo "Pan-Pacific
   - Dva puta smo pregledali sve osobne liste -  Studios". Firestoneov film
"Uvijek postoji sutra" sni.
   odgovorio je Sam. - Nismo naišli ni na što.   mao se sto deset dana, i
vea je za više od milijun
   toeno zna što radi   i dolara prekoraeio sredstva. Sada je Bert
Firestone pre-
   Upo-
   od to radio
   - Tko
   .   kinuo snimanje, što je znaeilo da, uz zvijezde, stotinu
   ,
   g
   trebljava uredaj za tempiranje koji prikljueuje na
      i pedeset statista besposleno sjedi na guzicama. Bert
   poţarnu bombu kuane izradbe. Mogao bi biti elektri-
      Firestone. Tridesetogodišnje eudo od djeteta koje je
   ear ili mehaniear.   došlo s reţiranja nagradenih televizijskih
predstava na
   - Hvala - rekao je Sam. - Proslijedit au to   eikaškoj stanici na
reţiranje filmova u Hollywood.
   dalje.   Prva tri Firestoneova filma poţnjela su osrednji us-
      pjeh, no eetvrti je dio pravi hit. Na temelju tog uspjeha
      postao je vrlo skupa zvjerka. Sam se prisjetio svojeg
   - Roger Tapp zove s Tahitija. prvog susreta s njim. Firestone je izgledao
kao golo-
   - Dajte mi ga - rekao je Sam. Tapp je bio bradi petnaestogodišnjak. Bio je
blijed, plah eovjek,
   producent "Moga eovjeka Petka", televizijske serije I s crnim naoealama
debela okvira, koje su sakrivale
   koja se snimala na Tahitiju i u kojoj je glavnu ulogu sitne kratkovidne
ruţieaste oei. Samu je bilo ţao deeka.
   tumaeio Tony Fletcher. Firestone nije nikoga poznavao u Hollywoodu, stoga
   - U ~eemu je problem? - upitao je Sam. - Ne-  se Sam svojski potrudio da
ga izvede na veeeru i
   aeš mi vjerovati, Sam. Philip Heller, predsjednik   pobrinuo se za to da
ga drugi zovu na gozbe. Kad su
   upravnog odbora kompanije koja je sponzor serije,   prvi put razgovarali
o filmu "Uvijek postoji sutra",
   ovdje je u posjetu sa svojom obitelji. Došli su na sni-   Firestone je
bio vrlo uljudan. Rekao je Samu da je
   manje jueer popodne, a Tony Fletcher je bio baš usred voljan ueiti. Hvatao
se za svaku Samovu rijee. Bolje
   Okrenuo se prema njima i uvrijedio ih.  se i nije mogao sloţiti sa
Samom. Ako dobije taj
   scene
   .   film, rekao je Samu, svakako ae se jako oslanjati na
   - Što je rekao?
      struenost gospodina Wintersa.
   - Rekao im je da se eiste s njegovog otoka.   Bilo je to prije nego što
je Firestone potpisao
   - Isuse Kriste!  ugovor. Nakon što ga je potpisao, Adolf Hitler je u
   - Eto što si on umišlja. Heller je toliko bijesan   ! usporedbi s njim
bio kao Albert Schweitzer. Preko
   da ţeli otkazati seriju.   noai je od djeeaka punanih obraza postao
ubojica.
   - Idi Helleru i isprieaj se. Idi smjesta. Reci mu   Prekinuo je sve veze.
Sasvim je odbacio Samove pri-
   da je Tony Fletcher dobio slom ţivaca. Pošalji go-  jedloge o sastavu
glumaeke ekipe, inzistirao je da se
   spo8i Heller cvijeae i izvedi ih na veeeru. Ja au osobno  potpuno
izmijeni ,dabar scenarij koji je Sam vea bio
   razgovarati s Tonyjem Fletcherom. odobrio, a prom,ijenio je veainu
lokacija snimanja za
8 Stranac u ogledalu 113 112 t~

   koje su se vea bili dogovorili. Sam je poţelio da ga Dok je Sam promatrao
djeeaeko nasmiješeno lice,
   izbaci iz filma, no njujorški mu je ured javio da bude   sinulo mu je da
je Bert Firestone ludak. Talentiran,
   strpljiv. Rudolph Hergershorn, predsjed.nik kompanije,   moţda i genij,
ali ludak eije se ludilo moţe dokumen-
   bio je opeinjen enormnom dobiti posljednjeg Fire-   tirati, A pet
milijuna kompanijinog novca bilo je u
   stoneovog filma. Tako je Sam bio prisaljen da mirno njegovim rukama.
   sjedi i da ništa ne poduzima. ~inilo mu se da Fire- - Aujem da ima
problema s novim kulisama -
   stoneova nadutost raste iz dana u dan. Firestone bi rekao je Sam. -
Rašeistimo to.
   mirno sjedio na producentskom sastanku i kad su svi Bert Firestone se
lijeno nasmiješio i rekao: -
   iskusni šefovi odjela završili svoje, on bi p~oeeo svako- Nemamo tu što
rašeišaavati. Kulisa ne valja.
   ga sjeckati. Sam je škripao zubima i trpio. Firestane Sam je prasnuo: - O
eemu ti to, do vraga, go-
   je odmah dobio nadimak Car, a kad ga suradnici ne   voriš? Dali smo ti
toeno ono što si narueio. Sam si
   lai tako nazivali, spominjali su ga kao pimpeka iz Chi-   napravio
nacrte. Sad mi reci što s time nije u redu?
   kaga. Jednom je netko za nj rekao: - On je dvospo-  Firestone ga je
pogledao i ţmirnuo: - No, ništa
   lac. Vjerojatno bi mogao samog sebe pojebati i roditi nije loše s time.
Samo što sam se ja predomislio. Ne
   dvoglavo eudovište,   ţelim dvorac. Odlueio sam da to nije pravi
ambijent.
   Sada, usred snimanja, Firestone je zatvorio duaan.  Shvaaaš što hoau
reai? To je prizor oproštaja Ellen
   Sam je otišao na sastanak s Devlinom Kellyjem, i Mikea. Volio bih da
Ellen posjeti Mikea na palubi
   šefom umjetniekog odsjeka. - Brzo s tim van - re :  njegovog broda dok se
on sprema da isplovi,
   kao je Sam. Sam je zurio u njega: - Mi nemamo kulisu broda,
   - U redu. Pimpek je naredio . . . Bert.
   - Izbaci to. Misliš, gospodin Firestone. Bert Firestone je raširio ruke,
lijeno se osmjehnuo
   - Oprosti. Gospodin Firestone je traţio da mu i rekao: - Napravi mi je,
Sam.
   sagradim kulisu dvorca. Sam je napravio nacrte. Ti si
   ih odobrio. - I ja sam bijesan - rekao je Rudolph Herger-
   - Bili su dobri. ~to se dogodilo? shorn na medugradskoj liniji - ali ga
ne moţeš za-
   - Dogodilo se to da smo napravili toeno što je mijeniti, Sam. Preduboko
smo sada zagrezli. Nemamo
   onaj mali . . , što je on ţelio, a kad je jueer pogledao, u filmu
nikakvih zvijezda. Bert Firestone je naša zvi-
   zakljueio je da mu više ne treba. Pola milijuna dolara   jezda.
   onako niz . . .  - Znaš li koliko ja premašio budţet?
   - Razgovarat au s njim - rekao je Sam.  - Znam. I kao što je Goldwin
rekao: "Nikad
      više neau uzeti tog kujinog sina ako ga ne trebam".
      Trebamo ga da dovrši ovaj film.
   Bert Firestone bio je vani iza studija broj dva-   - Pogrešno je to -
opirao se Sam. - Ne bi mu
   deset tri i igrao je košarku s ekipom. Improvizirali se smjelo dopustiti
da se samo tako provuee.
   su igralište, iscrtali linije i postavili dva koša. - Sam, da li ti se
svida materijal koji je Fire-
   Sam je stajao i na trenutak promatrao. Ova je stone dosad snimio.
   igra stajala studio dvije tisuae dolara na sat. - Bert!   Sam je morao
biti iskren. - Sjajan je.
   Firestone se okrenuo, spazio Sama, nasmiješio se   - Napravi mu brod.
   i mahnuo. Dobaeena mu je lopta, driblao je, fintirao Kulisa je bila gotova
za deset dana, i Bert Fire-
   i ubacio u koš. Zatim se došetao do Sama. - Kako   stone je ponovno
pokrenuo ekipu filma rUvijek postoji
   ide? - Kao da je sve bilo u redu. sutra". Film se pokazao kao najveai
uspjeh godine.
   114  $~ 115

   Slijedeai je problem bila Tessie Brand.
      prirodnoj velieini, zar ne? Svi mi studiji prieaju da
   Tessie je bila najvatrenija pjevaeica. Bio je to   me mogu uljepšati,
ali mislim da je sve to sranje.
   strašan potez kad je Sam Winters uspio s njom sklo- - I jest sranje -
rekao je Sam. Tessie ga je
   piti ugovor za tri filma u "Pan-Pacific Studiosu". Dok   zaeudeno
pogledala. - Ne dopusti nikome da te po-
   su drugi studiji pregovarali s njenim agentima, Sam kuša promijeniti-,
Tessie. Upropastit ae te.
   je mirno odletio u New York, pogledao njen show i   - Da.
   izveo je nakon toga na veeeru. Veeera je potrajala  - Kad je I~IGM
sklopio ugovor s Dannyjem Tho-
   do sedam ujutro. masom, Louie Mayer . je ţelio da mu operiraju nos.
   '~essie Brand je bila jedna od najruţnijih djevo-   Umjesto toga, Danny
je otišao iz studija. Znao je da
   jaka koje je Sam vidio i jedna od najnadarenijih.   je ono što mora
prodati on sam. Eto, to ti moraš
   Njen talent je osvajao. Kaerka bruklinskog krojaea, i prodati - Tessie
Brand, a ne nekog plastienog ne-
   Tessie nikad nije uzimala satove pjevanja: Ali kad je ~   znanca.
   izišla na scenu i poeela pjevati snaţnim glasom koji - Ti si prvi koji je
sa mnom iskren - rekla je
   je drmao krovne grede, publika je pošizila. Tessie je "   Tessie. - Pravi
si mensch. Oţenjen?
   bila glumaeka zamjena u promašenom brodvejskom ~,   - Ne - rekao je Sam.
   mjuziklu koji je trajao samo šest tjedana. Završne ? - Zezaš li se?
   veeeri glumica koju je Tessie zamjenjivala napravila
      Sam se nasmijao: - Nikad s pjevaeicama. Nemam
   '
   je pogrešku, telefonski javila da je bolesna i ostala uha.
   ,
   kod kuae. Tessie Brand je te veeeri prvi put nastupila   - Neae ti
trebati uho - nasmiješila se Tessie. -
   ~
   pjevajuai srcem onoj nekolicini gledalaca u gledalištu. ~ Svidaš mi se.
   Medu njima se slueajno zatekao Paul Varrick, brodvej-
   ski producent. Dao je Tessie glavnu ulogu u svojem  - Da li ti se toliko
svictam da sa mnom napraviš
   slijedeaem mjuziklu. Prosjeenu predstavu pretvorila je   nekoliko
filmova?
   u kolosalan uspjeh. Kritieari su se razbacivali super- ~~ Pogledala ga je
i rekla: - Da.
   lativima nastojeai opisati nevjerojatnu, ruţnu Tessie,   - Divno.
Napravit au ugovor s tvojim agentom.
   i njen zapanjujuai glas. Snimila je svoju prvu singlicu. ;j    Pogladila
je Samovu ruku i rekla: - Siguran si
   Ta je ploea preko noai došla na . vrh. Napravila je da se ne zezaš?
   album i prodala u prvih mjesec dana dva milijuna
   primjeraka. Bila je kraljica Midas jer je sve što je
   dotakla pretvarala u zlato. Brodvejski producenti i Prva dva filma Tessie
Brand probila su sve finan-
   gramofonske tvrtke basnoslovno su zara?ivali na Tes- i   cijske plafone.
Za prvi je dobila nominaciju Akade-
   sie Brand, a Hollywood ju je ţelio dobiti na film.  mije, a za drugi
zlatnog Oscara. Diljem svijeta publika
   Njihovo se oduševljenje zamaglilo pri pogledu na njeno   se gurala u
redove pred kinima da vidi Tessie i da
   lice, ali su joj brojke iz blagajne davale neodoljivu euje taj nevjerojatan
glas. Imala je sve. Bila je za-
   ljepotu.  bavna, mogla je pjevati, a mogle je i glumiti. Njena
   Nakon što je s njom proveo pet minuta, Sam je ~ se ruţnoaa preobrazila u
prednost, jer se publika
   znao kako ae je obraditi. ~  poistovjeaivala s njom. Tessie Brand je
postala nado-
   - ţivcira me - priznala je Tessie Samu prve ~ mjestak svima
neprivlaenima, neljubljenima, neţelje-
   noai kad su se upoznali - pomisao kako au izgledati ~ nu'na. Udala se za
glavnog glumca u svojem prvom
   na onom golemom ekranu. Dovoljno sam ruţna i u ~   filmu, razvela se od
njega nakon ponavljanja kadra
      pa se udala za naslovnog glumca u svojem slijedeaem
   116
      117

   filmu. Sam je euo glasine da je i taj brak u raspa- ~ Dastin je podigao
ruku. - Ne moraš mi reai,
   no Hollywood je bio leglo traeeva. Nije na t~ Sam. Baš sam krenuo ovamo
da ti saopaim da od-
   danju
   ,   lazim.
   svraaao pozornost jer je osjeaao da ga se to nimal~ - što se to, do
vraga, zbiva? - upitao je Sam.
   ne tiee.
   bio je u zabludi. Dastin je slegnuo ramenima. - Našu zvijezdu
   Kako se pokazalo
   ,   svrbi. Ţeli da je netko poeeše.
      - Hoaeš reai da ti je vea odabrala zamjenu?
   Sam je telefonski razgovarao s Barryjem Her-  - Isuse, pa gdje ti ţiviš?
Na Marsu? Zar n~
   Tessienim agentom, - U eemu je problem, eitaš trae-rubrike?
   manom
   ,
   Barry?   - Ako ikako mogu, ne eitam. Tko je taj?
   ~
   i   - Nije taj.
   - U Tessienom novom filmu. Nije sretna, Sam.
   Sam je osjetio kako ga podilazi gnjev. - Cekaj Sam je polako sjeo. - Što?
   malo! Tessie se suglasila s producentom, reţiserom i - Radi se o
kostimografkinji Tessienog filma.
   knjigom snimanja. Napravili smo kulise i spremni smo ~   Zove se Barbara
Carter - poput jetrenih pilulica.
   za snimanje. Nema naeina da sada odstupi. Ja au . . . - Siguran si u to? -
upitao je Sam.
   - Ne ţeli odstupiti.  - Ti si jedini eovjek u cijeloj zapadnoj hemisferi
   Sam je bio zateeen. - A koga vraga onda hoae? koji to ne zna.
   - Ţeli novog producenta filma.   Sam je odmahnuo glavom. - Oduvijek sam
mislio
   Sam je zaurlao u telefon. - Ţeli što? ! da je Tessie jednocijevka.
   ~   - Sam, ţivot je kafeterija. Tessie je gladna cura.
   - Ralph Dastin je ne razumije.   - U redu, ali ja nisam spreman dati
prokletoj
   t
   - Dastin je jedan od najboljih producenata. Sret-   kostimografkinji u
ruke film od eetiri milijuna dolara.
   na je što ga ima. Dastin se nakesio. - Baš si rekao krivu stvar.
   - Sto posto se slaţem s tobom, Sam. No kriva ~ - A što to znaei?
   je narav. Neae snimati dok on ne ode, ~ - To znaei da je jedan od
Tessienih stavova taj
   - Ima ugovor, Barry. ', da ţenama nije data ravnopravnost u ovom poslu.
   - Znam to, druškane. I, vjeruj mi, Tessie ima = Tvoja zvjezdica je postala
nastrojena veoma femini-
   najbolju volju da ga se drţi. Sve dotle dok je fizielci   stieki.
   kadra. Stvar je samo u tome što postaje nervozna   - Neau to - rekao je
Sam.
   kad je nesretna i eini se da ne moţe upamtiti teks? . - Kako god hoaeš. Ali
dat au ti jedan besplatan
   - Ponovo au te nazvati - rekao je bijesno Sam. ~   savjet. To je jedini
naein da uopae snimiš taj film.
   Zalupio je slušalicom.
   Prokleta kueka! Nije bilo nikakvog razloga da
      Sam je telefonirao Berryju Hermanu
      - Kaţi
   najuri Dastina iz filma. Vjerojatno je odbio da ode .
      Tessie da je Ralph Dastin otkazao - rekao je Sam
   s njom u krevet ili nešto podjednako glupavo. Sam je .
   ~
   rekao Lucille: - Pozovi Ralpha Dastina. - Bit ae joj drago da to euje.
   Ralph Dastin je bio fin eovjek pedesetih godina.   Sam je škrgutnuo
zubima, a anda upitao: - Je
   Otpoeeo je kao ~isac i na kraju je postao producent. n   li imala na umu
nekog producenta?
   Filmovi su r.:~: :-zali ukusa i šarma.  - U stvari, jest - rekao je
Herman uglac~eno. -
   - Ralp:: - poeeo je Sam. - Ne znam kako da . . .   Otkrila je vrlo
nadarenu mladu djevojku za koju
118 119

   osjeaa da je spremna za ovakav izazov. Pod vodstvom I nešto tvrc~i. - Zar
ne mislite da je smiješno da rnu-
   nekoga tako briljantnog kao što si ti, Sam . . . ~~ škarci uvijek ~pašu
ţenske uloge? Sa.mo mi uistinu
   - Izbaci EPP - relcao je Sam. - Je li to njena znamo što osjeaamo. Zar
vam to nije logieno?
   posljednja? Sam se umorio od te igre. Znao je da ae je uzeti
   - Bojim se da jest, Sam. Oprosti. i mrzio je samog sebe zbog toga, ali
upravljao je stu-
      diom, a posao mu je bio da se stara o tome da se
   ;   snimaju filmovi. Ako je Tessie Brand ţeljela da njena
   Barbara Carter je imala lijepo lice, skladan stas   maza vjeverica bude
producent ovog filma, Sam ae
   i, koliko je Sam mogao zakljueiti, bila je prava ţenska.  poeeti
narueivati orahe. Film s Tessie Brand lako bi
   Promatrao ju je dok je sjedala na koţnati kaue u   mogao znaeiti dobit
od dvadeset do trideset milijuna
   njegovom uredu i elegantno prekriţila svoje duge, li- dolara. Uz to,
Barbara Carter nije mogla ueiniti ništa
   jepo oblikovane noge. Kad je progovorila, glas joj je što bi stvarno moglo
naškoditi filmu. Bar ne za sada.
   zvueao malko promuklo, ali to je moglo biti zato što j   Snimanje je
bilo preblizu da bi se mogle napraviti bilo
   je Sam traţio nekakav znak. Proueavala ga je blagim I kakve znaeajnije
izmjene.
   sivim oeima pa rekla: - ~ini mi se da sam u strašnom - Uvjerili ste me -
rekao je Sam ironieno. -
   poloţaju, gospodine. Winters. Ne, nisam imala namjeru Dobili ste posao.
Eestitam.
   da ikoga lišim posla. Pa ipak - podigla je bespomoano
   ruke - gospoctica Brand kaţe da jednostavno ne moţe
   snimiti film ako ja ne budem producent. ~to misiite j Slijedeaeg jutxa
Hollywood Reporeer .i Variety su
   da bih trebala ueiniti? na prvim stranicama objavili da je Barbara Carter
   Na trenutak je Sam bio u iskušenju da rekne.  producent novog filma
Tessie Brand. Kad je Sam
   Umjesto toga je upitao: - Jeste li imali kakvih isku- upravo htio baciti
novine u koš, jedna mala vijest na
   stava sa show businessom, osim što ste bili kostimo- dnu stranice privukla
je njegov pogled: TOBY TEM-
   grafkinja? PLE POTPISAO JE UGOVOR ZA NASTUP U PROSTO-
   - Bila sam razvodnica u kinu i vidjela mnogo  RIJAMA HOTELA TAHOE.
   filmova. ! Toby Temple. Sam se prisjetio ţivog mladog ko-
   Sjajno! - Zbog eega gospoc~ica Brand misli da mieara u uniformi, i ta je
uspomena ozarila njegovo
   vi moţete napraviti film?   lice smiješkom. Zabiljeţio je u pameti da
ode pogle-
   Kao da je dotakao skrivenu oprugu. Barbara Car- dati Templeovu predstavu
ako ova ikad doc~e u grad.
   ter je odjednom ţivnula. - Tessie i ja smo mnogo   Eudio se zašto Toby
Temple nije nikad stupio
   razgovarale o ovom filmu. - Nema više "gospodica   s njim u kontakt.
Brand", opazio je Sam. - Mislim da u scenariju ima mnogo loših stvari, i kad sam
je upozorila na to, sloţila se sa mnom.
- Mislite li da znate više o pisanju scenarija od pisca koji je dobio nagradu
Akademije i koji je napravio pet-šest uspješnih filmova i brodvejskih komada?
- O, ne, gospodine Winters. Samo mislim da znam više o ţenama. - Sive oei sad su
postale kruae, a ton
120 , 121

      Izvodio je to s takvim naivnim, nevinim šarmom da ga
      je publika oboţavala, a kad bi sasjekao neku nesretnu
      ţrtvu, ljudi bi se do suza smijali. Spoj njegovog ne-
      vinog, neporoenog lica i opakog smiješnog jezika einio
      ga je neodoljivim. Mogao je reai najodvratnije stvari
      i provuai se s njima. Da te Toby Temple izdvoji za
      svoje jeziene ekshibicije, postalo je znak prestiţa. To-
      byjevim ţrtvama nikad nije palo na pamet da je Toby
      stajao iza svake rijeei koju je rekao. Dok je ranije bio
      tek jedan od nadobudnih mladih komieara, sad je
      postao predmet razgovora zabavljaekih krugova.
      Kad se Cliftan Lawrence vratio iz Evrope, zapa-
   1111 njila ga je vijest da se Toby oţenio plesaeicom. Einilo
      mu se to neprimjereno Tobyju, ali kad je Tobyja pitao
      o tome, ovaj ga je pogledao u oei i rekao: - ~to se
   Na neki neobiean naein Millie je bila odgovorna '   tu moţe reai, Cliff?
Sreo sam Millie, zaljubio se i tako
   za uspon Tobyja Templea do zvjezdanih visina. Prije ti je to.
   njihovog vjeneanja on je bio tek jedan od komieara  Nekako to ipak nije
zvuealo vjerodostojno. A još
   u uspanu, jedan od brojnih. Nakon vjeneanja pridodan je nešto zbunjivalo
Lawrencea. Jednoga je dana Clif-
   je nov sastojak: mrţnja. Toby je bio natjeran u brak ton u svom uredu
rekao Tobyju: - Ti stvarno -
   s djevojkom koju je prezirao, i u njemu je tinjao   stvarno postaješ
sjajan. Sredio sam ti eetverotjedni
   toliki bijes da bi je mogao ubiti golim rukama. angaţman u Thunderbirdu.
Dvije tisuae tjedno.
   Iako to Toby nije spoznao, Millie je bila divna,   - A što je s onom
turnejom?
   odana ţena. Oboţavala ga je i einila sve što je mogla - Zaboravi je. Las
Vegas plaaa deset puta više i
   da mu ugodi. Ukrasila je kuau u Benedict Canyanu,   svi ae vidjeti tvoj
nastup.
   ueinivši to doista lijepo. No što se Millie više trudila  - Prekriţi
Vegas. Daj mi turneju.
   da ugodi Tobyju, to ju je on više prezirao. Uvijek  Clifton ga je
iznenadeno pogledao. - Ali Las
   je bio pretjerano uljudan prema njoj briţno pazeai  Vegas je . . .
   da ne ueini ili ne kaţe nešto što bi je toliko uzne-
      - Daj mi turneju. - U Tobyjevom glasu bio je
   mirilo da nazove Carusa. Dokle god bude ţiv, Toby   prizvuk koji Cliftan
Lawrence nije euo nikad ranije.
   neae zaboraviti strašnu bol od onog ţeljeza koje mu Nije to bila nadutost
ili temperament; bilo je tu neeeg
   je smrskalo ruku, ni pogled na lice Carusa kad e   dubljeg, duboko
kontrolirane srdţbe.
   ~
   ovaj rekao: "Ako ikad povrijediš Millie . . .K Isijavalo je to s lica
koje je postalo još vedrije
      i djeeaekije nego ikad, i to je bilo ono što je za-
   Zbog toga što nije mogao svoju agresiju oeitovati
      strašivalo.
   prema svojoj ţeni, Toby je svoj bijes usmjerio na
   publiku. Tko god bi zvecnuo po tanjuru, digao se da Od tog dana Toby je
bio neprekidno na putu.
   ode u toalet ili se usudio razgovarati dok je Toby
      Bio je to jedini njegov bijeg iz zatvora. Nastupao je
   bio na pozornici, smjesta je postao meta bijesne tirade.  u noanim
klubovima, kazalištima, u dvoranama, a kad
   122  123

   su ti angaţmani istekli U lipnju 1950. Sjeverni Korejci prešli su 38. pa-
   progonio je Cliftona Lawrencea ~
   ,   ralelu i napali Juţne Korejce, a predsjednik Truman
   da mu ugovori nastupe u koledţima
   Bilo kamo
   samo
   ,   naredio je snagama Sjedinjenih Drţava da interve-
   .
   da pobjegne od Millie
   .   niraju. Bez obzira na to što je ostali svijet mislio
   Prilike da ode u krevet s poţudnim privlaenim
   ţenama bile su bezgraniene. U svakom je gradu bilo  o korejskom ratu,
Toby je smatrao da je to za njega
   isto. eekale su ga u garderobi prije i poslije nastupa   najbolja šansa.
      rosinca u Daily Variety je izišla
      oeetku
      Na
   i postavljale mu zasjede u hotelskom predvorju. p
      p
      vijest da se Bob Hape sprema na boţianu turneju da
   Toby ni s jednom od njih nije otišao u krevet. zabavi jedinice u Seulu.
Trideset sekundi nakon što
   Mislio je na penis onog eovjeka koji je bio odsjeeen Toby se našao na
telefonu i razgova-
      je to proeitao
   i spaljen te na rijeei Carusa: "Stvarno si opremljen . . . ,
      Cliftonom Lawrenceom
      .
   Neau te ozlijediti. Ti si mi prijatelj. Sve dotle dok rao s
      - Moraš me u to utrpati, Cliff.
   si dobar prema Millie . . ." - Zašto? Skoro ti je trideset godina. Vjeruj
mi,
   I Toby je sve te ţene otpravljao. dragi deeko, te turneje nisu zabavne.
Ja . . .
   - Zaljubljen sam u svoju ţenu - rekao bi plaho. e mene jesu li zabavne ili
nisu - vikao
      - Bri
   A one su mu vjerovale i oboţavale ga zbog toga, pa  g
      - Oni vojnioi tamo riskiraju
      je Toby u slušalicu
   se proširio glas, kao što je Toby i ţelio da se proširi:  ;
      Najmanje što mogu ueiniti jest da im
      svoje ţivote
   Toby Temple se ne zajebava uokolo, on je pravi .
      priuštim malko smijeha.
   obiteljski eovjek.   To je bila strana Tobyja Templea koju Clifton
   No draţesne poţeljne mlade djevojke i dalje su Bio je dirnut i
zadovoljan.
      rije nije vidio
   ga opsjedale, i što je Toby više odbijao, to su ga  .
      p
      - U redu. Ako ti je toliko stalo do toga, vidjet
   one više ţeljele. A on je bio toliko gladan ţene da je   raviti - obeaao
je Clifton
      u na
      au što mo
   ne restano os eaao fizieku bol. Pre one su   .
   P j p ga toliko  p
      g
      Sat kasnije nazvao je Tobyja: - Razgovarao sam
   boljele da mu je ponekad bilo teško raditi. Opet je Ali ako
      Bio bi sretan da mu se pridruţiš
      s Bobom
   poeeo masturbirati. Svaki put kad bi to radio mislio .
      .
      se predomisliš . . .
   je o svim onim lijepim djevojkama koje su eekale da .- Ni u kojem slueaju
- rekao je Toby spušta-
   poc~u s njim u krevet, pa bi kleo i bjesnio na svoju
      juai slušalicu.
   sudbinu.
      Clifton Lawrence je dugo sjedio i razmišljao 0
   Zato što ga nije mogao imati, Tobyju je cijela
      Tobyju. Jako se njime ponosio. Toby je bio divno
   vrijeme glava bila puna seksa. Kad god bi se vratio
      ljudsko biae, a Cliftan Lawrence bio je oduševljen
   kuai nakon turneje, Millie ga je išeekivala
   ţudna
   dra-
   ,   što je njegov agent, oearan time što eovjek koji
   ,
   ţesna i spremna. A kad bi je ugledao sve su njegove
      pomaţe oblikovati sve uspješniju Tobyjevu karijeru.
   seksualne ţelje splasnule. Ona je bila neprijatelj
   i
   ,
   Toby ju je prezirao zbog onoga što s njim radi. Pri-
   silio je samog sebe da ide s njom u krevet, ali je  Toby je nastupao u
Taeguu, Pusanu i Chonjuu i
   zapravo zadovoljavao Carusa. Kad god bi je uzeo, bilo našao je utjehu u
vojniekom smijehu. Millie je blije-
   je to s takvom divljom brutalnošau da je morala jeeati   djela u
njegovoj podsvijesti.
   od boli. Pretvarao se da misli kako su to zvuci ugode A onda je Boţia
prošao. Umjesto da se vrati kuai,
   i tucao ju je jaee i jaee sve dok konaeno ne bi svršio   otišao je na
Guam. Ondje su ga momci voljeli. Otišao
   u prasku gnjeva koji je u nju izlijevao njegovo otrovno   je u Tokio i
zabavijao ranjenike u vojnoj bolnici. No
   sjeme. Nije vodio ljubav.   na kraju je došlo vrijeme da se vrati kuai.
   Vodio je mrţnju.
   124  125
.

U travnju, kad se Toby vratio s desetotjedne tur- - N-da. - Još jedna stanka. A
zatim: - Reei au neje po Srednjem zapadu, Millie ga je eekala na aero
dromu. Prve su joj rijeei bile: - Dragi, imat au dijete! ti što 7a mislim,
deeko. Svi smo mi dobri Amerikan?i, Piljio je u nju zaprepašten. Njegov izraz
lica shva- zar ne. Oni deeki se tamo dolje bore za nas, zar ne tila je kao izraz
sreae. Toby je osjetio kako mu se tijelo iznenada opušta.
- Nije li to divno - uzviknula je. - Sad kad - Svakako. Ali ne volim . . .
budeš odsutan; imat au dijete da mi pravi društvo. - S Millie ae biti sve u redu
- rekao je Caruso. Nadam se da ae biti djeeak kako bi ga mogao voditi - ~ene vea
vraški dugo radaju djecu. Idi u Koreju. na bejzbol i . . .
Toby nije euo ostatak budalaština koje je mljela_ Y $est tjedana kasnije, na
Ba&njak, dok je Toby siKao da su njene rijeei protjecale izdaleka kroz neki ~
lazio s pozornice uz gromoglasan pljesak garnizona u filtar. Negdje u
podsvijesti Toby je vjerovao da ae se Pusanu, predan mu je brzojav kojim ga
obavještavaju jednoga dana za nj nekako naai izlaz. Bili su u braku da je Millie
umrla radajuai mrtvog sina.
dvije godine i einilo mu se kao vjeenost. A sad ovo. Toby je bio slobodan.
Millie ga nikada neae pustiti.
Nikada.
Beba se oeekivala negdje oko Boţiaa. Toby je sklopio angaţman da ode na Guam sa
skupinom zabavljaea, ali nije imao pojma hoae li se A1 Caniso suglasiti s time
da on bude adsutan kad Millie bude ra?ala. To se moglo ustanoviti samo na jedan
naein. Toby je nazvao Las Vegas.
Carusov veseli poznati glas smjesta se javio na vezi. - Zdravo, deeko. Drago mi
je što ti eujem glas.
- Drago mi je što ja eujem tvoj, Al.
- eujem da aeš postati tata. Mora da si stvarno uzbuden.
- Uzbuden nije prava rijee - rekao je Toby iskreno. Pustio je da mu se u glasu
primijeti prizvuk briţnog nemira. - Zato te i zovem, Al. Dijete se treba roditi
negdje oko $oţiaa, i . . . - morao je biti vrIo oprezan. - Ne znam... ne znam
što da radim. Ţelim biti ovdje s Millie kad se mali rodi, ali su me zamolili da
se vratim u Koreju i Guam da zabavljam jedinice.
Duga stanka. - To je gadno mjesto.
- Ne ţelim iznevjeriti naše momke tamo dolje, ali ne ţelim iznevjeriti ni
Millie.
126 ;~ 127

ška ramena i izazivaeke sive oei. Bio je half All-Americana i dobio je Rhodesovu
stipendiju. Mary Lou je imala i jednu stariju sestru, Beth, koja je umrla kad
      je Josephine bila još mala.
      Sada, na zabavi, Josephine se stalno osvrtala u nadi
      da ae vidjeti Davida, ali ga nigdje nije ugledala. Rani-
      je bi se nekoliko puta zaustavio da s njom razgovara,
      ali je Josephine svaki put pocrvenjela i nijemo sta-
      jala, zavezana jezika.
      Zabava je vrlo uspjela. Bilo je eetrnaestoro djeeaka
      i djevojeica. Pojeli su obilan obrok govedine s roštilja,
   ,   piliaa, eilija, salate od krumpira i limunade koji su im
   / (  na terasu posluţili uniformirani batleri i sluţavke. Za-
   1,
   .   tim su Mary Lou i Josephine otvorile svoje poklane
   11
   T
   '
      dok su svi ostali stajali oko njih i o njima razgova-
   14. kolovoza 1952. bio je trinaesti rodendan Jose-  rali.
   phine Czinski. Na zabavu ju je pozvala Mary Lou Keny- Mary Lou je rekla: -
Hajdemo se svi okupati.
   on, rodena istaga dana. Mati je zabranila Josephine da   Poţurili su u
svlaeionice, svatko na svojoj strani
   ode. - Ono su pokvareni ljudi - opomenula ju je bazena. Kad se Josephine
presvukla u novi kupaai kos-
   gospoda Czinski. - Bilo bi bolje da ostaneš kod kuae tim, pomislila je da
nikad nije bila toliko sretna. Bio
   i proueavaš Bibliju.  je to savršen dan koji je provela sa svojim
prijatelji-
   No Josephine nije imala namjeru da ostane kod ma. Bila je jedna od njih
i dijelila je s njima ljepotu
   kuae. Njeni prijatelji nisu bili pokvareni. Kad bi barem  koja ih je
posvuda okruţivala. Ništa zlo nije bilo u
   mogla navesti svoju majku da to shvati. ~im je mati tome. Poţeljela je
zaustaviti vrijeme i zamrznuti ovaj
   otišla, Josephine je uzela pet dolara, koje je zaradila
      dan kako nikad ne bi svršio.
   euvajuai djecu, pošla u grad i andje kupila prekrasan Istupila je na
blještavo sunce. Dok je išla prema
   ~
   bijeli kupaai kastim. Zatim je krenula prema Mary
   ~
   Lou. Predosjeaala je da ae to biti divan dan. bazenu, postala je svjesna
da je drugi motre, djevojke
      s neprikrive.nom zavišau, a djeeaci vragoljasto, potajno.
      U posljednjih nekoliko mjeseci njeno je tijelo naglo
   Mary Lou Kenyon ţivjela je u najljepšoj od svih sazrelo. Dojke su joj bile
evrste i pune, napinjale su
   naftaških palaea. Kuaa joj je bila puna antikviteta, `   njen kupaai
kostim, a bokovi su dali naslutiti bujne
   neprocjenjivih tapiserija i krasnih slika. Na imanju su   zaobljene forme
ţene. Josephine je skoei~la u baze.n pri-
   bile kuaice za goste, štale, tenisko igralište, privatno  druţujuai se
ostalima.
   uzletište i dva bazena - veliki za Kenyonove i njihove   - Igrajmo se
Marca Pola - poviknuo je ~netko.
   goste i odostraga za osoblje. Josephine je voljela tu igru. Uţivala je u
kretanju
   Mary Lou je imala starijeg brata Davida, eije je
      dok su joj oei bile evrsto stisnute. Zavi-
      u toploj vodi
   poglede Josephine s vremena na vrijeme zamjeaivala. ,
      a ostali bi morali odgovoriti uPolo!"
      knula bi "Marco"
   Bio je to najljepši mladia kojega je Josephine vidjela.   ,
   Kao da je bio visak tri metra, imao je široka ragbija-   Josephine 6i
zaplivala za zvukom njihovih glasova prije
   12$  9 Stranac u ogledalu 129
   nego što bi se oni odmaknuli sve dok ne bi nekoga   Josephine je ponovno
zaţmirila i eula ka.ko se svi
   povukla, a tada bi taj morao loviti.   udaljuju prema svlaeionici
ostavljajuai je. Ostala je na
   Poeela je igra. Cissy Topp.ing je lovila. Pošla je  mjestu i dalje evrsto
ţmireai, stišauai noge u nastoja-
   za djeeakom koji joj se svicJao, za Bobom Jacksonom, nju da zaustavi
sramotni mlaz. Nikad ranije nije imala
   ali ga nije mogla uhvatiti, pa je povukla Josephine. menstruaciju. Došla
joj je potpuno neoeekivano. Svi ae
   Josephine je evrsto zaţmirila i osluškivala izdajnieke   se oni za
trenutak vratiti i reai joj da su je samo zafr-
   zvukove pljuskanja.   kavali, da su i dalje njeni prijatelji, da radost
neae pre-
   - Marko! - viknula je. stati. Vratit ae se i objasniti da je sve to bila
igra.
   Zaeuo se zbor "Polo". Josephine se bacila prema Moţda su se vea i vratili,
spremni da se igraju. Oeiju
   najbliţem glasu. Pipala je u vadi. Nije bilo nikoga. evrsto stisnutih
prošaptala je "Marco~, a jeka je za-
   - Marco! - uzviknula je,   mrla na poslijepodnevnom zraku. Pajma nije
imala
   Ponovo zbor "Polo". Naslijepa je zahvatila, no koliko je dugo stajala
ondje u vodi, zatvorenih oeiju.
   dasegla je samo zrak. Nije joj bilo vaţno što su bili Mi to ne radimo u
bazenu.
   brţi od nje; ţeljela je da ova igra potraje, zauvijek baš ~    Poljaci
rade.
   kao što je ţeljela da ovaj dan potraje u vjeenost.  U glavi joj je paeelo
ţestoka tuai. Osje~tila je mue-
   Smirila se napreţuai se da euje pljusak, hihot, ninu i ţeludac joj se
odjednom poeeo greiti. No znala
   šapat. Muvala se po bazenu zatvorenih oeiju, raširenih   je da i dalje
mora ondje stajati evrsto stis,nutih oeiju.
   ruku i dodirnula stepenice. Zakoraeila je gore da stiša   Dok se ne vrate
i ne kaţu joj da je to bila šala.
   zvuk vlastitih pokreta. Eula je korake i šuškanje iznad sebe, i odjednom
   - Marco! - poviknula je.   je znala da je sve u redu, Vratili su se.
Otvorila je oei
   Odgovora nije bilo. Stajala je nepokretna.   i podigla pogled.
   - Marco!
      David, stariji brat Mary Lou, stajao je na rubu
   Tiši.na. Kao da je bila u toplom, vlaţnom, napušte- bazena s frotirom u
rukama.
   nom svijetu, sama. Zafrkavali su je. Bili su odlueili. da - Isprieavam se
za sve njih - rekao je priguše-
   joj nitko ne odgovori. Josephine se nasmiješila i otvo-
      nog glasa. Pruţio joj frotirni ogrtae. - Evo. Izi?i i
   rila oei,  obuci ovo
      .
   Bila je sama na stepenicama bazena. Nešto ju je hine je zaţmirila i ostala
na mjestu, uko-
      N
      Jose
   navelo da pogleda dolje. Donji dio njenog bijelog kupa-   ,
      p
      o
      Poţeljela je umrijeti što brţe.
      eena
   aeg kostima bio je umrljan crvenim, a izmec~u bedara .
   tekao je tanki mlaz krvi. Sva su djeca stajala na rubo-
   vima bazena i zurila u nju. Josephine je podigla pog-
   led prema njima, zateeena. - Ja - prekinula se ne
   znajuai što da kaţe. Hitro se spustila niz stepenice u
   vodu da prikrije svaju sramotu.
   - Mi to ne radimo u bazenu - rekla je Mary
   Lou.
- Poljaci rade - zahihotao je netko. - Hej, hajdemo se istuširati.
- Da. Gadi mi se.
- Tko bi se još kupao u ovome?
130 1 131

dao da reţiram film, umjesto što si me pokušao isplatiti pretvarajuai se da
kupuješ hrpu jebenih ukradenih bajki. Kupio bi od mene, i telefonski imenik,
Sam. Nisam od tebe ţelio nikakvih usluga - ţelio sam posao. Tjeraš me da umrem
kao propalica, ti pizdo jedna, i nikad ti to neau oprostiti.
Dugo nakon što su Dallasa Burkea izveli, Sam je sjedio i razmišljao o njemu
sjeaajuai se sjajnih stvari koje je Dallas napravio, divnih filmova koje je
snimio. U bilo kojem drugom poslu bio bi heroj, predsjednik odbora ili bi se bio
povukao sa zgodnom debelom miro,, ,.. vinom i slavom.
No to je bio divzii svijet show businessa.
Bio je jedan od dobrih Samovih dana. Probne snimke novog filma Tessie Brand bile
su divne. Dijelom je to, naravno, bilo zbog toga šta se Tessie slomila da
opravda svoje ponašanje. Ali bez obzira na razlog, Barbara Carter ae se pojaviti
kao najuspješniji producent godine. Bit ae to sjajna godina za kostimografa.
Televizijske serije koje je proizvodio "Pan-Pacific" dabro su išle, a bMoj
eovjek Petko~ bila, je najuspješnija. Televizijska mreţa pregovarala je sa Samom
o novom petogodišnjem ugovoru za serije.
Sam je upravo spremao da ode na rueak, kadli mu je Lucille ţurno upala i rekla:
- Upravo su ulovili jednoga kako podmeae poţar u odjelu rekvizita. Vode ga
ovamo.
eovjek je šutke sjedio na stolcu sueelice Samu, a dva su straţara kampanije
stajala iza njega. Oei su mu sjale od zloae. Sam se još nije oporavio od šoka. -
Zašto? - upitao je. - Za ime, Boţje zašto?
- Zato što nisam htio tvojeg jebenog milosrQa rekao je Dallas Burke. - Mrzim
tebe, ovaj studio i cijelu tu trulu branšu. Ja sam ovu branšu podigao, ti kujin
sine. Platio sam za polovicu studija u ovom ušljivom gradu. Svi su se na moj
raeu,n obogatili. Zašto mi nisi
132 ~ 133

      Tobyjev cijeli ţivot sastojao se od viceva. u... pa
      je on rekao: Prieekaj easak, uzet au šeši~r i poai s to-
      bom. . .", pa ". . . da vam kaţem istinu, izgledalo je tako
      dobro da sam ga sam pojeo!" zatim ". . . to je boanbo-
      nijera, ali ae me pozvati. . ." i ". . . trebao sam biti caj-
      kan. . ." pa v. . . sad sam te dobio, a nema broda. . ." pa
      u... samo moja sreaa. Uzet au anaj dio koji jede..."
      i tako dalje, i tako dalje, dok se publika valjala ad
      smijeha. Publika ga je voljela, a an se hranio njenom
      ljubavlju, tovio se od nje i penjao još više.
      No u Tobyju je bilo nekog dubokog divljeg nemira.
      Uvijek je traţio nešto više. Nikada nije uţivao jer se
      bojao da bi negdje drugdje mogao propustiti bolju
   6
   1   ~ zabavu ili nastup pred boljom publikom ili ljubiti
   .
      ljepšu djevojku. Djevojke je mijenjao jednako eesto
   Poeetkom pedesetih godina zvijezda Tobyja Tem- kao što je mijenjao
košulje. Nakon iskustva s Millie
   plea bila je u usponu. Nastupao je u vrhunskim noanim bojao se dublje veze
s bilo kojom. Sjeaao se kada je
   klubovima - Chez Paree u Chicagu  ~ nastupao po jazbinama i zavidio
komiearima s ve-
   Latin Casino u
   ,   likim limuzinama i lijepim ţenama. Postigao je to i
   Philadelphiji
   Copacabana u New Yorku. Nastupao je
   ,   bio je podjednako osamljen kao što je bio i tada. Tko
   u dobrotvorne svrhe
   po djeejim bolnicama i na prire-
   ,   li je taj koji je rekao: "Kad stigneš onamo, toga tamo
   dbama humanitarnog karaktera. Nastupao bi za svako-
      više nema"?
   ga, svugdje i u svako doba. Publika mu je bila ţivatna
   hrana. Trebao je pljesak i ljubav. Bio je potpuno zao-   Bio je obdaren
da postane broj jedan i znao je
   kupljen show businessom. Vaţni dogac~aji zbivali su se   da ae mu to
uspjeti. Jedino mu je bilo ţao što mu
   širom svijeta, no za Tobyja su bili samo materijal za mati neae biti
prisutna da vidi kako se njeno pro-
   njegove nastupe. ~ roeanstvo obistinjuje.
   Godine 1951. otpušten je general Mc Artur koji je   Jedino što ga je na
nju podsjeaalo bio je otac.
   rekao: "Stari vojnici ne umiru - samo izblijede", a
   Toby je dodao: "Isuse, moramo se sluţiti istom prao-
   nicom rublja".
   Kada je 1952. baeena hidrogenska bomba  Staraeki dom u Detroitu bio je
ruţna zgrada od
   Tobyjev
   ,   cigli gradena u jednom drugom stoljeau. Njeni su zi-
   je odgovor bio: "Nije to ništa. Trebali ste vidjeti moju
   premijeru u Atlanti."  dovi zadrţavali slatkast vonj starosti, bolesti i
smrti.
      Tobyjev je otac pretrpio moţdani udar i sada je
   Ike je bio predsjednik, Staljin je umro, a mlada   ' jedva vegetirao,
eovjek bezizraţajnih apatienih oeiju
   e Amerika nosila ka e a la Da Crockett i bio e i svijesti koja nije
marila ni za što osim za Tobyjeve
   J P ~'Y ~ J
   bojkot autobusa u Montgomeryju.   posjete. Toby je stajao u prljavom
predvorju sa ze-
   I sve je -::'-:~ materijal za Tobyjev nastup. lenim sagom, u domu gdje
je sada ţivio njegov otac.
   Kad ~., .r=.iri svojim nevinim izgledom zbunjenog   Bolnieari i
stanovnici doma zadivljeno su se gurali
   nevinašca u.vadio svoje toeke, publika je urlikala. oko njega.
   134  ~ 135

   - Gledao sam vas prošlog tjedna u showu Harolda aih soba, iz blagovaonica
i salona, gdje su postali ne-
   ~
   Hobsona, Toby. Mislim da ste bili upravo eudesni.   ugodnost kad god bi
došli gosti, pa su ih u ovaj sta-
   Kako samo smislite sve te mudrolije? ~  raeki dom otpremila njihova
djeca i neaaci. Vjeruj mi,
   - Smisle ih moji pisci - rekao je Toby, a oni to je za tvoje dobro,
tata, mama, ujo George, teta
   su se smijali njegovoj skromnosti. Bess. Bit aeš s veoma mnogo zgodnih
ljudi svoje dobi.
   Jedan je bolniear dolazio hodnikom gurajuai ko- ,   Imat aeš društvo
cijelo vrijeme. Znaš što mislim?
   lica s Tobyjevim ocem. Otac je bio svjeţe obrijan, a A ono što su zaista
mislili, bilo je: Šaljem te onamo
   kosa mu je bila zalizana. Dopustio im je da mu odjenu ~   da umreš sa
svima ostalim beskorisnim starim Ijudima.
   odijelo u east posjete njegovog sina.  Muka mi je od tvog slinjenja za
stolom i prieanja
   - Hej, pa to je Beau Brummel! - povikao je ~  uvijek istih priea,
gnjavljenja djece i mokrenja u kre-
   Toby, a svi su se okrenuli i zavidno pogledali gospodina  vet. Eskimi su
mnogo pošteniji u pogledu toga. Oni
   Templea ţeleai da i oni imaju divnog, glasovitog sina svoje stare šalju van
na led i ondje ih ostavljaju.
   kao što je Toby, pa da om do?e i posjeti ih.  - Zbilja mi je drago što
si danas došao - rekao
      je Tobyjev otac. Govor mu je bio polagan. - Ţelio
   Toby je prišao ocu, nagnuo se nad njim i zagrlio   sam razgovarati s
tobom. Imam nekih dobrih vijesti.
   ga, - Koga ti to pokušavaš zeznuti? - upitao je Stari Art Riley, vrata do
mene, jueer je umrp.
   Toby. Pokazao je na bolnieara. - Ti bi njega trebao Toby je zurio u
njega. - I to je dobra vijest.
   .
   vozati, tata.   - To znaei da mogu preseliti u njegovu sobu -
   Svi su se nasmijali pohranjujuai dosjetku u pamet ? objasnio mu je otac
      - To je jednokrevetna
      .
   kako bi mogli isprieati svojm prijateljima što su euli ~  .
      I to je sve što je zanimalo starost: borba za o.p-
   od Tobyja Templea. Jednog sam dana bio s Tobyjem   stanak, greevito se
drţati ono malo udobnosti koja
   Templeom i on je rekao . . , Stajao sam tako kao sa- je još preostala.
Toby je ovdje vidio ljude za koje bi
   da do tebe i euo ga . . .   biIo mnogo bolje da su mrtvi, ali su se
greevito drţali
   Stajao je i zabavljao, blago ih vrijedao, a oni su ~ ţivota. Sretan
ro8endan, gospodine Dorset. Kako se
   uţivali. Zezao ih je zbog njihovog seksualnog ţivota, osjeaate danas kad
ste navršili ~devedeset pet godi-
   zdravlja, djece, i za kratko vrijeme mogli su se smi- =   na? . . . Kad
razmišljam o alternativi, osjeaam se sjajno.
   jati svojim vlastitim problemima. Na kraju je Toby ' Napokon je došlo
vrijeme da Toby ode.
   potišteno rekao: - ~ao mi je što vas ostavljam, vi ste   - Vratit au se
da te posjetim eim budem mogao
   najzgodnija publika koju sam sreo posljednjih godina
      - obeaao je Toby. Dao je ocu nešto novaca i razdi-
   - oni ae i ovo upamtiti - ali moram malko biti na-  jelio obilne
napojnice svim bolniearima i osoblju. -~
   samo s tatom. Obeaao mi je isprieati nekoliko novih ' Dobro se brinete o
njemu, ha? Trebam starca za svoje
   šala. predstave.
   Nasmiješili su se, masmijali i oboţavali ga.  I Toby je otišao. Istog
trenutka kad je prošao
      kroz vrata, sve ih je zaboravio. Razmišljao je o svojoj
   ,   veeerašnjoj predstavi.
   Toby je bio nasamo s ocem u maloj sobi za pos- Tjednima neae govoriti ni
o eemu osim o njegovam
   jete. eak je i ova soba vonjala na smrt, pa ipak ovo je   posjetu.
   sve tome i sluţilo, zar ne, pomislio je Toby. Smrt?
   Kuaa je bila puna istrošenih majki i oeeva koji su
   bili na odlasku. Izvueeni su iz malih straţnjih spava-
136 , 137

- Dvadeset i pet mu je godina i debeo je.
Mati je pomno promatrala Josephine. - Sirote Poljakinje ne nalaze vitezove u
blještavim oklopima. Ni u Teksasu, ni bilo gdje drugdje. Prestani se zanositi.
Josephine bi Warrenu Hoffmanu dopuštala da je jednom tjedno izvodi u kino. Drţao
bi njenu ruku u svojoj znojavoj, ţuljevitoj šapetini i stiskao je za vrijeme
filma. No ona je to jedva i primjeaivala. Bila je previše zaokupljena onim što
se zbivalo na ekranu. A tamo je bio produţetak svijeta lijepih ljudi
' ^, i stvari s kojima je bila odrasla, samo što je sve to bilo veae i
uzbudljivije. N~egdje u mraenom djeliau mozga Josephine je osjeaala da ~ bi joj
Hollywood
U sedamnaestoj godini Josephine Czinski bila je mogao dati sve što je ţeljela:
ljepotu, zabavu, smijeh najljepša djevojka u Odessi. Imala je zlatnu preplanulu
i radost. Izuzevši to da se uda za bogataša, znala put, a duge crne kose
prelijevale su se crvenkasto- je da nema nikakvog drugog puta da ikad dostigne -
kestenjasto na suncu, dak je u tamno smectim oeima takav ţivot. A sve su bogate
mladiae zauzele bogate prosijavalo zlato. Stas joj je bio zapanjujuai, punih
djevojke.
zaobljenih grudi, a tanak struk se suţavao do lagano Osim jednoga.
nabubrenih bokova i dugih lijepo oblikovanih nogu. Davida Kenyona. Josephine je
eesto o njemu razJosephine se više nije druţila s naftašima. Sada mišljala.
Odavno je još u kuai Mary Lou ukrala njeje izlazila s obienim ljudima. Poslije
škole radila je govu fotografiju. Sakrila ju je u svoj ormar i vadila kao
konobarica u Golden Derricku, poznatom svratištu. bi je da je pogleda kad god bi
bila nesretna. Slika ju Mary Lou i Cissy Topping i njihovi prijatelji dolazil7
su onamo sa svojim udvaraeima. Josephine bi ih uvijek je podsjeaala na Davida
koji stoji na rubu bazena i pristojno pozdravila, no sve se bilo promijenilo.
govori: "Isprieavam se za sve njih", a osjeaaj ranjeBila je prepuna nemira,
teţnje za neeim što nije r.osti postupno bi išeezao i zamijenila bi ga njegova
poznavala. Bilo je to nešto što se nije moglo imeno- njeţna toplina. Davida je
vidjela samo jednom nakon vati, ali nešto što je bilo prisutno. Ţeljela je
napustiti ~ onog strašnog dana kraj njegovog bazena kad joj je ovaj ruţni grad,
ali nije znala kamo ţeli otiai ili što donio ogrtae. Bio je u autu sa svojom
obitelji, a Joţeli uei.niti. Od dugog razmišljanja o tome poeinjale sephine je
kasnije saznala da su ga odvezli na kolosu njene glavobolje. dvor. Otišao je u
Oxford u Englesku. Bilo je to prije
Izlazila je s desetak razlieitih mladiaa i muš- eetiri go.dine, 1952. Kuai se
vraaao na ljetne praznike karaca. Njenoj je majci najmiliji bio Warren Hof- i o
Boţiau, ali im se putovi nisu nikad sreli. Josephifman. ne je eesto eula kako
druge djevojke razgovaraju o
- Warren bi ti bio dobar muţ. Redovito ide u njemu. Uz imanje koje je baštinio
od oca, baka mu je crkvu, dobro zara?uje kao vodoinstalater i sasvim je ostavila
zakladu od pet milijuna dolara. Bio je prava lud za tobom. lovina. Ali ne za
kaerku poljske krojueice:
138 ~ 139

   Josephine nije znala da se David Kenyon vratio iz   i to da jaj zapravo
ništa nije i~mao reai. eudilo ju
   Evrope. Bila je kasna veeer jedne srpanjske subote, je što se uopae
sjeaao njenog imena.
   a ona je radila u Golden Derricku. einilo joj se da je   Stajala je,
pred sudoperom u kuhinjici svratišta,
   pola stanovništva Odesse došlo u svratište da ubije zanese.na u svoje
misli, kad je Paco, mladi kuhar Mek-
   sparinu litrama limunade, sladoleda i sode. Bilo je sikanac, došao
odostraga i rekao: - Que pasa, Josita?
   toliko prometa da jednostavno nije imala predaha.   Tako eudno gledaš.
   Prsten autamobila neprekidno je kruţio oko neonom   Voljela je Paca. Bilo
mu je gotovo trideset go-
   svijetljenog svratišta poput metalnih ţivotinja pore- dina, bio je vitak,
tamnook, spremnog osmijeha i spre-
   danih na nekom nadrealistiekom izvoru. Josephine je ~e šale kad je gwţva
bila najveaa i kad su svi bili
   na pladanj za automobil isporueila - njoj se barezn napeti.
   einilo - milijuntu narudţbu cheesburgera i coca-cole, - Tko je taj?
   izvukla jelovnik i otišla do bijelih sportskih kola koja  Josephine se
nasmijala. - Nitko, Paco.
   su se upravo dovezla.  - Bueno, jer tamo je šest gladnih automobila
   - Dobar veeer - rekla je veselo. - Biste li pog-   koji lude. Vamos!
   ledali jelovnik?
   - Hvala, strankinjo.
      Telefonirao je slijedeaeg jutra, a Josephine je
   Na zvuk glasa Davida Kenyona Josephinino je   znala i prije nego što je
podigla slušalicu. Prošle
   srce adjednom poeelo udarati. Izgledao je toeno onako noai nije ga mogla
izagnati iz misli. Kao da je ovaj
   kako ga se sjeaala, samo što joj se einio ljepšim.
      poziv bio produţetak njenog sna.
   Sada je bio zreliji, sigurniji, što je bio rezultat bo-   Prve su mu
rijeei bile: - Strašna si. Dok me nije
   ravka u inozemstvu. Pokraj njega s3edila je Cissy   bilo, izrasla si i
postala ljepotica - a ona je mogla
   Topping, a izgledala je hlad.no i krasno u skupocjenoj   umrijeti od
sreae.
   svilenoj suknji i bluzi.   Te ju je veeeri izveo na veeeru. Josephine
je bila
   Cissy je rekla: - Zdravo, Josie. Ne bi trebala spremna za neki skrovitiji
restoraneia gdje na Davida
   raditi ovako vruae veeeri, draga. vjerojatno ne bi naletjeli njegovi
prijatelji. Umjesto
   Kao da je Josephine sama odabrala ovo umjesto da   toga otišli su u
njegov klub, gdje je svatko zastao
   ode u klimatizirano kino ili da se vozika u sportskom pokraj njihovog stola
da ih pozdravi. Davida ne samo
   automobilu s Davidom Kenyonom.   što nije bilo stid da ga vide s
Josephine, on kao da
   A Josephine je ravnodušno rekla: - To me spa- se njome ponosio. A ona ga
je ljubila za to i iz sto
   šava od ulice - i primijetila kako joj se David Ken- drugih razloga. Zbog
njegovog izgleda, njegove njeţ-
   yon smiješi. Znala je da je shvatio.   nosti i razumijevanja, puke
radosti što je s njim. Nije
   Dugo nakon što su atišli, Josephine je razmišljala  imala pojma da moţe
pastojati netko ta.ko divan po-
      put Davida Kenyona.
   o Davidu. Ponovila je svaku rijee - zdravo, stranki-
      Svako dana nakon n en osla bili su za edno.
   njo . . . ja au pohanu svinjetinu i pivo - neka bude i   g j ~ p j
   kava. Hladna piaa ne valjaju u sparnim veeerima . . . Josephine je morala
odbijati muškarce još od svoje
   kako ti se svida ovdje raditi? . . . ja bih platio . . .za-
   eetrnaeste godine jer je iz nje zraeila seksualnost
   drţi sitniš... bilo mi je drago što sam te opet vidia,   koja je
izazivala. Muškarci su je uvijek eapali i grabili
   Josephine - traţeai skrivenu misao, nijanse koje su nastojeai joj
stisnuti dojke ili gurnuti ruke pod suk-
   joj moţda promakle. Naravno, nije joj mogao reai   nju. zamišljajuai da
je to naein da je uzbude, ne
   ništa dok je Cissy sjedila pokraj njega, ali je istina   znajuai koliko
ju je to odbijalo.
140 ~ 141

   David Kenyon je bio drukeiji. Povremeno bi je podrijetlo nije nimalo
smetalo. Nije imao ni trunka
   obgrIio ili slueajno dodirnuo, a cijelo bi njeno tijelo   snobizma u
sebi. Stoga je incident koji se jedne noai
   na to reagiralo. Nikad ranije nije se ni uz koga tako odigrao u svratištu
bio još šokantniji.
   osjeaala. One dane kad se nije srela s Davidom, ni  Bilo je vrijeme
zatvaranje, a David je sjedio u
   o eemu drugome nije mogla razmišljati.  parkiranom autu i eekao.
Josephine je bila u kuhinji
   Spoznala je da se u njega zaljubila. Kako su  s Pacom i ţurno odlagala
posljednje pladnjeve.
   tjedni prolazili, a oni sve više vremena provodili  - Ozbiljan momak, ha?
- rekao je Paco.
   zajedno. Josephine je shvatila da se zbilo e~udo: David   Josephine se
nasmijala. - Kako si to pogodio?
   se zaljubio u nju.   - Zato što izgledaš kao Boţia. Tvoje lijepo lice
   Razgovarao je s njom o svojim problemima i o  blista. Reci mu da je
sretan hombre!
   poteškoaama sa svojom obitelji. - Mati ţeli da pre- Josephine se
nasmiješila i rekla. - Hoau. - Na-
   uzmem posao - rekao joj je - ali nisam siguran da   gonski se nagnula i
poljubila Paca u obraz. Trenutak
   na taj naein ţelim provesti ostatak ţivota.
      kasnije eula je grmljavinu automobilskog motora, a
   Uz naftne izvore i rafinerije interesi Kenyor_ovih  zatim cilik gume.
Okrenula se na vrijeme da vidi kako
   ukljueivali su jednu od najveaih stoenih farmi na Ju- Davidov bijeli
kabriolet udara o branik drugih kola
   neke banke i veliko osigura- i juri iz svratišta. Stajala je u nevjerici
i promatrala
   lanac hotela
   gozapadu
   ,   kako se straţnja svjetla gube u noai.
   ,
   vajuae društvo.
      ~e leţala prevrauai se u
      r
      a
      ~
      o
   - Zar o ne moţeš ednostavno reai ne, David?   krevetu,
   j j j eula
      e kako
      su
      se
      j pred njenom spavaaom
   David je uzdahnuo: - Ne znaš ti moju majku. E sobom zaustavila kola.
Poţurila je do pi-ozora i navi-
   Josephine je upoznala Davidovu majku. Bila je rila se. Za volanom je
sjedio David. Bio je trešten
   to siaušna ţenica (einilo se nevjerojatnim da je David   pijan.
Josephine je preko spavaaice hitro navukla ogr-
   potekao od tako krhke osobe) koja je rodila troje
      tae i izišla.
   djece. Za vrijeme i poslije svake trudnoae bila je  - Ulazi - zapovjedio
je. Otvorila je vrata auto-
   vrlo bolesna. Preţivjela je sreani udar nakon treaeg mobila i uvukla se
pokraj njega. Duga, muena tišina.
   poroda. Godinama je ponavljala svoje patnje svojoj  Kad je konaeno
progovorio, glas mu je bio mukao,
   djeci, koja su rasla s uvjerenjem da je njihova mati no bilo je tu još
neeeg osim viskija. U njemu je kip-
   svjesno izazivala smrt kako bi svakom od njih dala  tjelo, divlji bijes
istjerivao je iz njega rijeei poput
   ţivot. To joj je omoguailo moaan utjecaj u obitelji, malih eksplazija. -
Ne posjedujem te - rekao je
   kojim se neštedimice sluţila. David. - Slobodna si da einiš što god ţeliš.
AIi dok
   - Ţelim ţivjeti svojim ţivotom - rekao je David izlaziš sa mnom, oeekujem
od tebe da ne ljubiš ni-
   Josephini - ali ne mogu ueiniti ništa što bi povri- kakve proklete
Meksikance. Shvaaaš?
   jedilo mamu. Stvar je u tome što doktor Young misli Bespomoano ga je
gledala, pa rekla: - Kad sam
   da ona neae još dugo.  poljubila Paca, bilo je to zato što je rekao nešto
što
   Jedne veeeri Josephine je isprieala Davidu o svo-   me razveselilo. On mi
je prijatelj.
   jim maštarijama, o odlasku u Hollywood i o tome da  David je duboko
uzdahnuo nastojeai obuzdati osje-
   postane zvijezda. Pogledao ju je i mirno rekao: Neau aaje koji su se
uskomešali u njemu. - Reai au ti
   ti dopustiti da odeš. - Osjetila je kako joj srce lu- nešto što nisam rekao
ni jednom ţivom stvoru.
   c~aeki kuca. Svaki put kad su bili zajedno, osjeaaj pri-  Josephine je
sjedila išeekujuai, pitajuai se što ae
   snosti izmec~u njih postajao je sve snaţniji. Njeno ga   sada
uslijediti.
   142  143

   - Imam stariju sestru - rekao je David. - Beth.
      rekao je: - Zaboravimo ma dramu. Razgovarat aemo
   Ja - ja je oboţavam.  o našoj buduanosti.
   Josephine se nejasno prisjetila Beth, plavokose,   U trenutku kad je
Josephine eula te rijeei
      znala
   bjelopute ljepotice, koju je znala vic~ati kad bi došla ! ,
      je da se obistinjuje sve ono za što se molila. Mogla
   da se poigra s Mary Lou. Josephine je imala osam   je to proeitati iz
Davidovih oeiju. U njima se zrcalila
   godina kad je Beth preminula. Davidu mora da je bilo ljubav i ţelja.
   petnaest godina. - Sjeaam se kad je Beth umrla -   Rekla je: - Odvezimo
se do jezera Dewey.
   rekla je Josephine.   Ţeljela je da to bude najromantienija prošnja, pa
   Slijedeae Davidove rijeei bile su šokantne: - Beth  da jednog dana
postane priea koju ae ona uvijek i
   je ţiva. y neprekidno prieati svojoj djeci. Ţeljela je zapamtiti
   Zinula je u njega: - Ali, ja - svi misle . . . svaki trenutak te noai.
   i   Jezero Dewey bilo je mala lokva, eetrdesetak milja
   i
   Okrenuo se
   rema njoj
   l
   d
   O
   j
   ,   od Odesse. Noa je bila divna i zvjezdana s blagim
   na
   u
   n
   c
   . -
   p
   -
   e u
   a glas mu je bio beţivotan. - Silovao ju je jedan   ţutim mjesecom u
zadnjoj eetvrti. Zvijezde su plesale
   od naših meksiekih vrtlara. Bethina se spavaaa soba po vodi, a zrak je
bio pun tajnovitih zvukova tajan-
   nalazila preko puta moje. Euo sam njene krikove i   stvenog svijeta,
mikrokozmos svemira, gdje su milijuni
   ~
   ,   proţdirali,
   potreao u njenu sobu. Bio joj je strgao spavaaicu, ~ siaušnih nevidljivih
stvorenja vodili ljubav
   ~
   bio je na njoj i . . . Glas mu je prepukao ad uspomena.   ,
      bivali proţdrti i umirali.
   - Borio sam se s njim dok nije dotreala majka i Sjedili su u autu šutke
osluškujuai zvukove noai.
   pozvala policiju. Napokon su došli i odveli ga u zatvor.  Promatrala ga
je dok je bio za volanom automobila i
   Te je noai poeinio samoubojstvo u aeliji. No Beth je dok je njegovo Iijepo
lice djelovalo napeto i ozbiljno.
   poludjela. Nikad neae otiai odande. Nikada. Ne mogu hIikad ga nije toliko
ljubila kao u tom trenutku. Po-
   ti reai koliko je ljubim, Josie. Tako mi prokleto ne- ţeljela je da za nj
ueini nešto divno, da mu dade
   dostaje. Od te noai, ja-ja-ja ne mogu - podnijeti . . .   nešto po eemu
bi on shvatio koliko joj je stalo do
   Stavila je svoju ruku na njegovu i rekla: - Opro-   njega. I odjednom je
znala što ae ueiniti.
   sti, David. Shvaaam, i drago mi je što si mi rekao. - Hajdemo se okupati,
David - rekla je.
      - Nismo ponijeli kupaae kostime.
      - Nije vaţno.
   Na neki eudan naein taj ih je incident još više Okrenuo se prema njoj i
zaustio da progovori,
   zbliţio. Raspravljali su o stvarima o kojima nikad  ali je ona bila izvan
automobila i treala prema obali
   ranije nisu govorili. David se nasmiješio kad mu je jezera. Kad se poeela
razodijevati, eula ga je kako
   Josephine isprieala o vjerskom fanatizmu svoje maj- dolazi za njom.
Skoeila je u toplu vodu. Trenutak
   ke. - Nekoa sam imao jednog takvog ujaka - rekao   kasnije David je bio
pokraj nje.
   je. - Otišao je u neki tibetanski samostan.
      - Josie . . .
   - Slijedeaeg au mjeseca napuniti dvadeset i eetiri  Okrenula se prema
njemu i na njega, a tijelo ju
   godLne - rekao je David jednoga dana. - Stara je "  je boljelo od ţelje,
ţudnje za njim. Zagrlili su se u
   obiteljska tradicija da se Kenyoni ţene do dvadeset i j   vodi, mogla je
oautjeti njegovu muškost pritisnutu
   l
   eetvrte - a njoj je srce poskoeilo. uza se, a on je rekao: - Ne moţemo,
Josie. - Glas
   ~
   Slij~deae veeeri David je nabavio ulaznice za pred- mu je bio prigušen
ţudnjom za njom. Posegla je dolje
   stavu u kazalištu Globe. Kad je došao po Josephine, za njim i rekla: -
Da. O, da, David.
   14@  1o suanac u ogledaiu 145

   Bili su opet na obali, i on je bio povrh nje, i u   - Jesi li? - upitala
je blago. - Da li nvijek radiš
   njoj, i jedno s njom, i oboje su bili dio zvijezda, ono što je ispravno?
   zemlje i baršunaste noai.   Piljio je u nju, a ana je rekla: - Moţe li
se
   Dugo su leţali zajedno grleai se. Tek mnogo ka- uvijek pouzdati u tebe da
aeš postupiti kako valja,
   snije, nakan što ju je David iskrcao pred kuaom, Jose-   David? Da neaeš
izgubiti glavu? Da neaeš ueiniti
   phine se sjetila da je nije zaprosio. Ali to više nije   strašnu , . .
   bilo vaţno. Ono što su njih dvoje podijelili bilo je
      Naglo je povukan ruku.
   mnogo evršae od bilo kakvog vjenea,nog obreda. Za-  -. Znaš li uvijek što
radiš, sine? - Njen glas je
   prosit ae je sutra.   sada bio još blaţi.
      - Majko, zaboga!
      - Vea si dosta ueinio ovoj obitelji, David. Nemoj
   Josephine je sutradan spavala do podneva. Pro- me više optereaivati.
Mislim da to ne bih mogla pod-
   budila se sa smiješkom. Smiješak joj je bio na licu nijeti.
   i onda kad je njena mati ušla u spavaau sobu noseai Lice mu je bilo
blijedo. - Znaš da nisam, nisam,
   divnu staru vjeneanu haljinu. - Idi do Brubakersa
   i smjesta mi donesi dvanaest metara tila. Gospoda ~ nisam mogao . . .
      Sad si
      onovno odstranim
      r si d
      st
      te
      - Pr
   Topping upravo mi je donijela svoju vjeneanu haljinu. .
   ~   e
      a
      p
      a
      eovjek. ~elim da tako i postupiš.
   Moram je do subote prepraviti za Cissy. Ona i David Glas mu je bio
tjeskoban. - Ja - ja je ljubim . . .
   Ke,nyan ae se vjeneati. Spopao ju je gre i David je pozvao lijeenika.
      Kasnije su on i lijeenik porazgovarali.
   David Kenyon je otišao do svoje majke eim je  - Bojim se da tvoja mati
neae dugo, David.
   Josephine odvezao kuai. Leţala je u krevetu, sitna  I tako je za njega
donesena odluka.
   lomna ţenica koja je nekoa bila vrlo lijepa.  Otišao je da se naele sa
Cissy Topping.
   Mati je otvorila oei eim je David ušao u njenu - Ljubim jednu drugu -
rekao je David. -
   slabo osvijetljenu spavaau sobu. Nasmiješila se kad Moja majka je
oduvijek mislila da ti i ja . . .
   je vidjela tko je ušao. - Zdravo, sine. Kasno si se - Tako sam i ja
mislila, dragi.
      - Znam da je ovo strašno moliti, ali . . . bi li bila
   digao. '
      voljna udati se za mene . . . dok mi mati ne umre, a
   - Bio sam va,ni s Josephine, mama.
      onda mi dati rastavu?
   Nije rekla ništa, samo ga je promatrala razbori-
   tim sivim oeima. Cissy ga je pogledala i blago rekla: - Ako tako
   - Oţenit au se njome - kazao je.
      ţeliš, David.
   Polako je odmahnula glavom. - Ne mogu ti do-  Kao da mu je neopisiv
teret pao s ramena. -
   pustiti da napraviš takvu pogrešku,- David.   Hvala ti, Cissy, ne mogu
ti reai koliko . . .
   - Ti u stvari ne znaš Josephine. Ona je . . . Nasmiješila se i rekla: -
Pa eemu inaee stari
   - Sigurna sar~ da je ljupka djevojka. No nije prijatelji?
   pogodna- da bude ţena jednog Kenyona. Cissy Topping
   ae te usreaiti. A ako uzmeš nju, mene aeš usreaiti.
   Uzeo je- njenu slabašnu ruku i rekao: - Jako te Trenutak nakon što je
David otišao, Cissy Topping
   ljubirn, mama, ali sam sposoban da sam donosixn je telefonirala Davidovoj
majci. Rekla je samo: -
   odluke.   Sve je sre8eno.
   1~  '°' 147
   Jedino što David Kenyon nije pretpostavio bilo je
   to da ae Josephine za predstojeae vjeneanje saznati
   prije nego što joj on uzmogne sve objasniti. Kad je
   stigao u Josephininu kuau, na vratima ga je doeekala
   gospoda Czinski.
   - Htio bih razgovarati s Josephine.
   Zurila je u njega pogledom punim zlobnog tri-
   jumfa. - Gospodin Isus ae svladati i smoţditi svoje
   neprijatelje, a opaki ae biti zauvijek prokleti.
   David je strpljivo rekao: - ~elim razgovarati
   s Josephine. j
   - Otišla je - rekla je gospoda Czinski. - Oti-
   šla jel   1 ?

       Prašnjavi Greyhoundov autobus na liniji Odessa-
       El Passo-San Bernardin-Los Angeles zaustavio se na
       holivudskom kolodvoru na Vine Streetu u sedam uju-
       tro, a negdje tijekom dvodnevnog puta od tisuau pet-
       ~
       Castle. Iz-
       sto milja Josephine Czinski je postala Jill
       vana je izgledala kao ista osoba. Promijenila se iznutra.
       Nešto je u njoj išeezlo. Umro je smijeh.
       Istog trenutka kad je doznala novost, znala je da
       mora pobjeai. Poeela je bezumno bacati odjeau u
       koveeg. Nije imala pojma kamo ae ili što ae raditi
       kad dospije onamo. Znala je samo da smjesta mora
       uteai odanle.
       Kad je izlazila iz spavaae sobe i na zidu spazila
       fotografije filmskih zvijezda, odjednom je spoznala
       kamo ae. Dva sata kasnije bila je na autobusu za
       Hollywood. Odessa i svi ljudi u njoj potisnuti su u
       ~njenoj svijesti, blijedjeli su sve brţe i brţe što ju je
       autobus brţe voz'io prema njenoj novoj sudbini. Na-
       stojala je samu sebe prisiliti da zaboravi svoju bjeso-
       muenu glavobolju. Moţda bi trebala potraţiti lijee-
       nika zbog strahovitih bolova u glavi. No sada za to
       više nije marila. Bio je to dio njene prošlosti i bila
       je sigurna da ae bolovi prestati. Odsada ae ţivot biti
       divan. Josephine Czinski je bila mrtva.
       Ţivjela Jill Castle.
148 ~, 149

Knjiga druga

19.
Toby Temple je postao superzvijezda zbog nevjerojatnog slijeda dogadaja:
utvr8ivanja oeinstva, puknutog slijepog crijeva i predsjednika Sjedinjenih
Drţava.
Klub vašingtonskih novinara odrţavao je svoju godišnju veeeru, a poeasni gost je
bio predsjednik drţave. Bio je to ekskluzivan doga?aj kojemu su prisustvovali
potpredsjednik, elanovi vlade, vrhovni suci i svatko tko je mogao kupiti,
posuditi ili ukrasti ulaznicu. Zbog toga što je taj dogac~aj pratila svjetska
štampa, posao šefa sveeanosti postao je vrlo cijenjen. Ove godine izabran je
jedan od najboljih ameriekih komieara da vodi konferansu showa. Tjedan dana
nakon što je prihvatio tu ulogu, eovjek je pozvan kao optuţeni na parnicu zbog
utvrc~ivanja oeinstva u koju je bila upletena petnaestogodišnja djevojka. Po
savjetu svog odvjetnika, komiear je smjesta otišao iz zemlje
' na neodrec~eno vrijeme. Odbar sveeane veeere obratio se kandidatu broj dva,
popularnoj flmskoj i televizijskoj zvijezdi. Ovaj je stigao u Washington noa
prije veeere. Slijedeaeg poslijepodneva, na sam dan banketa, njegov je agent
telefonirao da javi kako se glumac
153
   nalazi u bolnici na hitnoj operaciji zbog prsnuaa sli- ~  Sjedinjenih
Drţava ili elanove Kongresa ueinilo smi
   jepog crijeva. n ješnima. Drugim rijeeima, ţelimo da budeš zabavan,
   Do veeere preostalo još samo šest sati. Odbor je   ali ne ţelimo da
ikoga razbjesniš.
   bjesomueno pregledavao popis moguaih zamjena. Slav- - Imajte povjerenja u
mene - nasmiješio se
   na imena bila su zauzeta filmovima ili televizijskim Toby.
   showovima, ili su pak bila predaleko da bi u Washing- Rašeišaeni su
tanjuri, i Downey je stajao pred
   ton stigla na vrijeme. Jedan za drugim kandidati su mikrofonom: -
Gospodine predsjedniee, uvaţeni go-
   otpadali, pa se konaeno, pri dnu popisa, pojavilo ime sti, drago mi je što
vam mogu predstaviti našeg vodi-
   Tobyja Templea. Jedan elan odbora odmahnuo je gla-  telja programa,
jednog od najbistrijih mladih komi-
   vom. - Temple je komiear za noane klubove. Predivlji eara, gospodina
Tobyja Templea!
   je. Ne bismo se usudili pustiti ga da radi što hoae Euo se uljudan
pljesak kad je Toby ustao i otišao
   s predsjednikom. do mikrofona. Pogledao je publiku, a onda se okrenuo
   - Bio bi u redu kad bismo ga mogli navesti da predsjedniku Sjedinjenih
Drţava.
   umekša svoje šale.   Predsjednik je bio jednostavan domaai eovjek. Nije
   Predsjedatelj odbora osvrnuo se na prisutne i re-   vjerovao u ono što je
nazvao diplomacijom u cilin-
   kao: - Reai au vam što je kod njega sjajno, momci.  dru. - Narod narodu -
bio je rekao u govoru cije-
   On je u New Yorku i moţe stiai ovamo za jedan sat.  loj naciji - to je
ono što trebamo. Moramo se lišiti
   Prokleti banket je veeeras!  oslanjanja na kompjutere i poeeti ponovno
vjerovati
   Eto tako je odbor izabrao Tobyja Templea. svojim instinktima. Kada sjedam
s glavarima stranih
      sila, volim pregovarati po vlastitim instinktima. -
      To je postalo fraza.
   Kad se Toby ogledao po natrpanoj dvorani za   Sada je Toby pogledao
predsjednika Sjedinjenih
   bankete, pomislio je za sebe da bi, kad bi ovdje noaas   Drţava i rekao
glasom koji je prigušivao ponos: -
   pala bomba, savezna vlada Sjedinjenih Drţava ostala Gospodi.ne
predsjedniee, ne mogu vam reai koliko je
   bez vodstva.   za mene uzbudljivo što sam ovdje gore na istom po-
   Predsjednik je sjedio usred sveeanog stola na po-   diju s eovjekom koji
dupetom drma svijetom.
   diju. Pet-šest tajnih agenata stajalo je iza njega. U zbrci    Jedan dug
trenutak zaprepaštene tišine, a onda
   koja je nastala u posljednji trenutak kad se sve sre- se predsjednik
nakesio, nasmijao iz svega grla, a pu-
   c~ivalo, nitko se nije sjetio da predsjedniku predstavi   blika je
odjednom prasnula u smijeh i pljesak. Od tog
   Tobyja, no Tobyja to nije smetalo. Predsjednik ae rrce   trenutka Toby
nije mogao pogriješiti. Napao je šena-
   upariztiti, pomislio je Toby. Prisjetio se svojeg razgo-  tore u dvorani,
Vrhovni sud, štampu. Oboţavali su to.
   vora s Downeyjem, predsjedateljem odbora. Downey   Vrištali su i urlali
jer su znali da Toby ~nije zapravo
   I
   'e rekao: - Oboţavamo tvo' humor Tob , vrlo si ozbiljno mislio ni 'ednu
ri'ee od sve a ono a što 'e
   y
   je zastao  rekao. Bilo je neodoljivo zabavno euti te uvrede iz
   zabavan kad napadaš ljude, pa ipak ~ bio
   I
   da proeisti grlo - ovo ovdje veeeras je, mhm, osjet- usta ovog djeeaekog,
nevinog lica. Te je veeeri bilo
   , J  prisutno i nekoliko stranih ministara. Toby ih je oslo-
   ljiv skup. Nemoj me krivo shvatiti. Nije da oni ne
   mogu prihvatiti malu šalu na svoj raeun, ali - sve što   vio besmislenom
verzijom njihovih vlastitih jezika koji
   se veeeras kaţe u ovoj prostoriji - bit ae objavljeno su zvueali tako
stvarno da su kimali glavama slaţuai
   preko novinskih medija diljem svijeta. Naravno, nitko se. Bio je ueeni
idiot i verglao je besmislice koje su
   od nas ne ţeli da se išta kaţe što ~bi predsjednika ih slavile, kudile, a
znaeenje njegovog bjesomuenog
154 f 155

brbljanja bilo je tako jasno da je svaka osoba u pro
   storiji razumjela što Toby govori. kojoj mreţi. Preostat ae ti još uvijek
dosta vremena
   Aplaudirali su mu stojeai. Pre'dsjednik je prišao   da radiš u Vegasu i
snimiš jedan film godišnje.
   Tobyju i rekao: - Ovo je bilo sjajno, stvarno sjajno. - Koliko bih mogao
zaraditi vlastitim televizij-
   Prirectujemo veeericu u Bijeloj kuai u ponedeljak   skim showom?
   naveeer, pa bih bio sretan, Toby, da . . .   - Mislim da ih mogu
nagnati na deset tisuaa
   Slijedeaeg dana sve su novine pisale o uspjehu tjedno za jednosatni
šareni program.
   Tobyja Templea. Posvuda su se navodile njegove pri- - Morat ae nam dati
stalne dvije godine, moţda
   mjedbe. Zamolili su ga da bude zabavljae u Bijeloj  tri. Ako su dovoljno
na te zagrizli, uai ae.
   kuai. Ondje je bio još veaa senzacija. Znaeajni pozivi   Likujuai Toby
se,zavalio na kaue. Deset tisu~a po
   poeeli su pristizati sa svih strana. Toby je nastupao u   nastupu, recimo
eetrdeset nastupa godišnje. U tri go-
   londonskom Palladiumu, dao je posebnu predstavu za  ~e to ae prijeai
milijun dolara, a samo zato što ae
   kraljicu, zamolili su ga da u dobrotvorne svrhe ravna svijetu govoriti što
o njemu misli. Pogledao je Clif-
   simfonijskim orkestrima i da nastupa u Odboru za   tona. Mali je agent
nastojao da djeluje hladno, ali
   nacionalnu umjetnost. Eesto je igrao golf s predsjed- Toby je mogao
primijetiti da je Clifton zagrizao.
   - a u Bijelu kuau zvali su ga neprekidno na  Ţelio je da Toby sklopi
ugovor s televizijom. Zašto
   nikom
   ,   ne? Clifton bi pokupio sto dvadeset tisuaa dolara
   veeere. Toby je upoznao zakonodavce, guvernere i
   šefove najveaih ameriekih korporacija. Sve ih je vri- provizije za Tobyjevu
nadarenost i znoj. Da li Clifton
   jectao i što ih je više napadao, to su bili ushiaeniji.   stvarno
zasluţuje toliki novac? On nikad nije morao
   Uţivali su u Tobyjevoj prisutnosti, dopuštali da svojom   ~ai svoju
starku po prljavim malim klubovima, niti
   jetkom duhovitošau napada njihove goste. Tobyjevo   je pijana publika na
njega bacala prazne pivske boce,
   prijateljstvo postalo je simbol prestiţa u kulturnim niti je morao iai
pohlepnim šarlatanima po bezimenim
      selendrama da lijeei trišu, jer su jedine djevojke koje
   krugovima.
      su mu bile dostupne bile nalarfane drolje oko jazbina.
   Ponude koje su stizale bile su fenomenalne. Clif-   ~to je Clifton
Lawrence uopae znao o sobama po ko-
   ton Lawrence bio je zbog njih jednako uzbu?en kao   jima jure ţohari, o
masnim splaeinama i o beskonae-
   i Toby, a Cliftonovo uzbu?enje nije uopae bilo pove- noj procesiji
cjelanoanih autobusnih putovanja od
   zano s poslom ili novcem. Toby Temple je bilo nešto jedne paklene rupe do
druge? Nikada to neae moai ra-
   najdivnije što mu se dogodilo tijekom godina jer se ~ zumjeti. Jedan je
kritiear nazvao Tobyja eovjekom
   osjeaao kao da mu je Toby sin. Na Tobyjevu karijeru '
      koji je uspio preko noai, a Toby se glasno nasmijao.
   utrošio je više vremena nego na bilo koga drugog   Sada je, sjedeai u
uredu Cliftona Lawrencea, rekao: -
   od svojih klijenata, ali se isplatilo. Toby je marljivo   Ţelim vlastiti
televizijski show.
   radio, usavršio je svoju nadarenast tako da je blje-
   štala poput dijamanta. A bio je zahvalan i plemenit,
   nešto što je bilo rijetko u ovam poslu. ~est fjedana kasnije potpisan je
ugovor s "Con-
   - ~ele te svi vrhunski hoteli u Vegasu - rekao solidated Broadcastingom".
   je Clifton Lawrence Tobyju. - Navac nije u pitanju. - Televizijska mreţa
ţeli da neki studio pokrije
   Ţele te, toeka. Na stolu imam scenarije iz "Foxa",  financijski defic.it
- rekao je Clifton Lawrence To-
   bUniversala", "Pan-Pacifica" - sve same glavne uloge. byju. - Svic~a mi se
ta ideja jer je mogu pretvoriti
   Moţeš na turneju po Evropi, moţeš gostovati gdje god u ugovor za fiIm.
   ţeliš, ili moţeš imati vlastiti televizijski show na bilo - Koji to
studio?
      - nPan-Pacific".
t56 (
157

   Toby se namrštio. - Sam Winters?  dubler radit ae s gostujuaim
zvijezdama u skeeevima
   - Toeno. Po mojem, on je najbolji šef studija u i plesnim toekama, a Toby
ae se, pojaviti na glavnoj
   eitavom ovom poslu. Uz to posjeduje i prava koja bih probi i snimanju. Na
taj naein moai ae svoju ulogu
   ţelio da ti dobiješ - "Deeko ide na Zapad",   odigrati svjeţe i
uzbudljivo.
   Toby je rekao: - Bio sam u vojsci s Wintersom. Poslije podne na dan
premijere showa, u rujnu
   U redu. No on mi je duţan. Goni frajera! 1956. go~dine, Toby je ušao u
kazalište u Vine Streetu,
      gdje se snimao show, sjedio je i promatrao probu.
      Kad je bila gotova, zamijenio je svoga dublera. Od-
   Clifton Lawrence i Sam Winters nalazili su se u jednom je kazalište bilo
naelektrizirano. Show je oţi-
   sauni rekreacione dvorane u "Pan-Pacifica studiju i vio, pucketao i
iskrio. A kad je te veeeri snimljeri
   udisali topli zrak koji je mirisao po eukaliptusu.  i emitiran,
promatralo ga je eetrdeset milijuna ljudi.
   - To je ţivot! - uzdahnuo je mali agent. -   Kao da je televizija bila
stvorena za Tobyja Templea.
   Komu još treba novac!  U krupnom planu bio je još zanosniji, svatko je
po-
   Sam se nacerio. - Zašto ovako govoriš kad se  ţelio da Toby bude u
njegovoj dnevnoj sobi. Show
   pogadamo, Cliff? je bio trenutaean uspjeh. Skoeio je na prvo mjesto
   - Ne ţelim sve pokvariti, dragi deeko.  po Nielsenovoj ljestvici i ondje
se evrsto ukopao. Toby
   - Eujem da si za Tobyja Templea sklopio ugovor Temple nije više bio
zvijezda.
   kod "Consolidated Broadcastinga". Postao je superzvijezda.
   - N-da. Najveai ugovor koji su ikad sklopili.
   - Odakle aeš namaai pokriae deficita za taj show?
   - Zašto, Sam?
   - Moglo bi nas zanimati. Mogao bih eak uskoeiti
   s ugovorom za film. Upravo sam kupio komediju
   ~Deeko ide na Zapad". Još nije objavljena. Mislim da
   bi Toby bio savršen za to.
   Clifton Lawrence se namrštio i rekao: - Sranje!
   Da sam to bar znao ranije, Sam. Sklopio sam ugovor
   s MGM-om.
   - Jeste li vea potpisali?
   - Pa, praktieki da. Dao sam im rijee . . .
   Dvadeset minuta kasnije Clifton Lawrence je za-
   kljueio u.nosan sporazum za Tobyja Templea po ko-
   jem ae "Pan-Pacific Studiou biti producent "Toby
   Temple showau i dati mu glavnu ulogu u filmu "Deeko
   ide na Zapad".
   Pregovori su se mogli nastaviti i dalje, ali je u
   sauni postalo nepodnošljivo vruae.
Jedna od odredbi ugovora bila je da se Toby Temple ne mora pojavljivati na
prohama. Tobyjev
15g ~ 159

- Da dospiješ na film, draga, trebaš si naai jednog AR-a kojem aeš se svidjeti.
- To joj je rekla
      dama kiselog lica, nedavno otpuštena iz jedne tele-
      vizijske serije.
      - Što je to AR? - upitala je Jill.
      - Asistent reţisera. - Tonom u kojem se osjeaalo
      saţaljenje prema Jillinom nepoznavanju: - '1o je onaj
      koji unajmljuje šljakere.
      Jill je bila previše zbunjena da upita što su to
      "šljakeri".
      - Ako mene pitaš za savjet, nadi si nekog za-
      gorjelog šefa za dodjelu uloga. AR te moţe upotrijebiti
   - _  samo na svojem filmu. Šef za dodjelu uloga moţe te
   'I
   ZU  strpati u sve. - Ovo od bezube ţene koja mora da
   .   je imala osamdeset godina.
      - N-da. Veainom su pederi. - Proaelavi karak-
   Hollywood je bio uzbudljiviji nego što je Jill terni glumac.
   Castle sanjala. Pošla je na. razgledavanje i vidjela iz-  - U eemu je
razlika? Hoau reai, ako se time
   vana kuae filmskih zvijezda. I znala je da ae jednoga netko lansira? -
gorljivi mladia s naoealama koji je
   dana imati krasnu kuau u Bel-Airu ili na Beverly   ţudio za tim da
postane pisac.
   Hillsu. U mec~uvremenu je ţivjela u starom pansion.u, - A što mislite da
poenem kao statist? pitala
   ruţnoj dvokatnoj drvenoj zgradi, preinaeenoj u još  je Jill. - Cemtralna
sluţba za udoge...
   ruţniju kuau s dvanaest siau"snih soba za iznajmlji- - Ni ne sanjaj.
Knjige Centralne sluţbe za uloge
   vanje. Njena je soba bila jeftina, što je znaeilo da je   su zatvorene.
Neae te ni upišati ako nisi specijalna.
   mogla razvuai dvije. stotine dolara koje je bila ušte-   - Op-oprostite,
što to znaei specijalna?
   djela. Kuaa se nalazila na Bronsonu, nekoliko minuta - Pa, na primjer, ako
si invalid. To nosi tri-
   od Hollywooda i Vine Streeta, srca Hollywooda, i bila deset osam dolara
pedeset osam centi, umjesto uobi-
   je na dohvat ruke filmskim studijima.   eajenih dvadeset jedan, pedeset.
Ili ako imaš sveeanu
   Još je nešto u toj kuai privlaeilo Jill. Tu je ţivjelo   odjeau ili znaš
jahati, onda moţeš dobiti dvadeset
   tucet stanara, i svi su oni ili nastojali dospjeti na osam, trideset tri.
Ako znaš kako se dijele karte ili
   film, ili su radili u filmovima kao statisti ili glumci   barata štapom
na kockarskom stolu, to je dvadeset
   sporednih uloga, ili su se povukli iz toga posla. Stare   osam, trideset
tri. Ako znaš igrati ragbi ili bejzbol, to
   lafice lelujale su ~po hodnicima u poţutjelim haljinama   se plaaa
trideset tri, pedeset osam, isto kao i invalidu.
   s oguljenim Jašeš li devu ili slona, to je pedeset pet, devedeset
   u izlizanim kostimima
   i s viklerima
   ,   eetiri. Poslušaj me i prekriţi statiranje. Idi za spored-
   ,
   cipelama koje se više nikad neae laštiti. Stanari su nim ulogama.
   djelovali istrošeno, eak više nego staro. U zajedniekoj
      urna da znam u eemu je razlika -
      - Nisam si
   dnevnoj sobi s trošnim i rasklimanim namještajem   g
      prizna.la je Jill.
   svi su se oni naveeer skupljali da traeaju. Svatko je
      - Sporedni glumac dobije bar jednu reeenicu.
   Jill davao savjete, a veaina tih naputaka bila je kon-   Statistima nije
dopušteno razgovarati, osim u zboru.
   tradiktorna. '
      i l Stranac u ogledalu 1 (~ 1
   160

   - Sto u zboru?  - Pa, bila je ista kao i vi. U tome i jest problem.
   - U zboru - u zboru za stvaranje zvuene kulise. Sve vi izgledate kao
Elizabeth Taylor, Lana. Turner i
   - Prvo što moraš nabaviti jest agent.   Ava Gardner. Da u bilo kojem
drugom gradu pokuša-
   - Kako da ga nac~em.  vate doai do namještenja u bilo kojem drugom
poslu,
   - Popisani su u "Screen Actoru". To je easopis svi bi se otimali za vas.
Lijepi ste, seksi, i imate sjajnu
   koji izdaje Udruţenje filmskih glumaca. Imam jedan  figuru. Ali u
Hollywoodu je izgled raba slabe prode.
   primjerak u svojoj sobi. Danijet au ga. Lijepe djevojke stiţu ovamo iz
cijelog svijeta. Nastupa-
   Svi su oni zajedno s Jill razgledali popis agenata  le su kao glavne
zvijezde u školskim komadima, ili
   i napokon ga saţeli na tucet manjih imena. Po opaem pobjectivale na
natjeeajima za ljepotice, ili su im mla-
   mišljenju, Jill neae imati priliku kod veae agencije. diai rekli da trebaju
na film i, zuuum, evo ih! Jate se
   Oboruţana papisom, Jill je poeela obilaziti agente. ovdje u tisuaama i
sve su iste. Vjerujte mi, medena,
   Prvih šest agenata nije s njom htjelo ni razgovarati. bili ste ovdje jueer.
   Naletjela je na sedmoga baš kad je odlazio iz svojeg
   ureda.
   - Oprostite - rekla je Jill. - Traţim agenta. Stanari su pomogli Jill da
napravi nov popis age-
   Na trenutak ju je promotrio pa rekao: - Da vi- nata. Njihovi su uredi
bili manji i nalazili su se u
   dimo vaš portfelj.   jeftinijoj eetvrti, no rezultati su bili isti.
   Bijelo je piljila u njega. - Moj što?   - Vratite se kad budete imali
nekog glumaekog
   - Mora da ste se upravo iskrcali iz autobusa. iskustva, mala. Zgodnieki
ste, i što se mene tiee, mogli
   U ovom gradu ne moţete operirati bez knjige. Napra- biste biti
najsjajnija nakon Garbo, ali ne mogu gubiti
   vite nekoliko fotografija. Razlieite poze. Seksi. Cice i  vrijeme da to
ustanovim. Idite i pribavite filmske
   guzu. svjedodţbe, pa au vam biti agent.
      - Kako da dodem do filmske svjedodţbe ako mi
      nitko ne da posao?
   Jill je pronašla fotografa u Culver Cityju nedalekb Kimnuo je: - M-da. To
i jest problem. Mnago
   od "David Selznick Studiosaa, koji joj je napravio  sreae.
   portfelj za trideset i pet dolara. Tjedan dana kasnije
   podigla je fotografije i bila njima vrlo zadovoljna.
   Izgledala je divno. Sva njena raspoloţenja kamera je Na Jillinom popisu
preostala je još samo jedna
   uhvatila. Bila je zamišljena . . . ljuta. Zaljubljena, seksi.   agencija
koju joj je preporueila neka djevojka pokraj
   Fotograf je slike umetnuo u knjigu slobodnih celo-  koje je sjedila u
"Mayflower Coffee Shopu" na Holly-
   fanskih stranica. wood Boulevardu. "Dunning Agency" nalazila se u ma-
   - Ovdje naprijed - objasmio je - stavite dakaze lom bungalovu, dalje od
Cienege u eetvrti vila. Jill je
   o svojoj glumaekoj sposobnosti.   telefo~nirala da ugovori sastana~k, a
neka joj je ţena
      rekla da dode u šest sati.
   Dokaze. To je bio slijedeai korak
   .   Našla se u malom uredu koji je nekoa bio neeija
   U naredna dva tjedna Jill je obišla, ili pokušala   dnevna soba. Unutra
je bio stari ošteaeni pisaai stol,
   obiai, sve agente sa svog popisa. Ni jedan od njih nije   zatrpan
papirima, kaue od umjetne koţe skrpan bije-
   ni izdaleka bio zainteresiran. Jedan joj je rekao: - lim flasterima i tri
stolca od trske, razbacana po sobi.
   Pa bili ste jueer ovdje, medena.  Visoka, krupna ţena kozieava lica
izašla je iz jedne
   C)dmahnula je glavom: - Ne, nisam bila. druge prostorije i rekla: -
Dobar dan. Izvolite?
   162  u· 163

   - Ja sam Jill Castle. Imam ugovoren sasta:nak s
      Prvi put u nekoliko tjedana Jill je poeela osjeaati
   gospodinom Dun~ningom. M-m-mislite li da bi vas zanimalo da
      traeak nade.
   - S gospodicom Dunning - rekla je ţena. - To  ' =
      vodite mene. upitala je.
   sam ja.   ~ena se nasmiješila. - Imam klijenata koji rade,
   - O - rekla je iznenac~ena Jill - oprostite, misli- a nisu ni upola tako
zgodni kao što ste vi. Mislim da
   la sam . . .   jedi.ni naein na koji
      gu ubaciti u posao. To j
      vas mo
   Ţenin smijeh bio je, topao i prijateljski. - Nije  '
      .
      aete uopae steai iskustvo, zar ne.
   vaţno.   Jill se uţarila od zahvalnosti.
   Ali jest vaţno, pomislila je Jill preplavljena iznena-   - S ovim
prokletim gradom je muka zato što ova-
   dnim uzbu?enjem. Zašto joj se to ranije nije dogodilo?
      kvoj djeci kao što ste vi ne daje šansu. Svi studiji
   ~ena agent. Netko tko je prošao kroz sve te traume, vrište da im
oeajnieki trebaju novi talenti, a onda
   netko tko ae razumjeti što je to za mladu djevojku  podiţu visoki zid i
nikoga ne pripuštaju. No prijeai
   koja istom poeinje. Bit ae naklonjenija nego što to aemo mi njih. Znam
tri stvari za koje biste vi mogli
   moţe biti ikoji muškarac.   biti sposobni. Za limunadu u dnevnom
programu, ro-
   - Vidim da ste danijeli svoju portfelj - govorila   lu u filmu Tobyja
Templea i ulogu u novam filinu
   je gospodica Dunning. - Smijem li ga pogledati? Tessie Brand
      .
   - Svakako - rekla je Jill. Urueila joj ga je. U Jillinoj se glavi sve
okretalo. - Ali bi li oni . . . ?
   Ţena je sjela, otvorila portfelj, poeela akretati stra-   - Ako vas ja
preporueim, uzet ae vas. Ne šaljem
   nice kimajuai u znak odobravanja. - Fotogenieni ste. klijente koji nisu
dobri. To su tek sporedne uloge,
   Jill nije znala što da kaţe. - Hvala vam.
      ali to ae biti poeetak.
      shvatite
   Ţena je proueavala sliku Jill u kupaaem kostimu.   ,
      - Ne mogu vam reai koliko bih vam bila zahvalna
   - Imate dobru figuru. To je vaţno. Odakle ste? - rekla je Jill.
   - Iz Teksasa. Iz Odesse.   - Mislim da ovdje imam scenarij za takvu
limu-
   - Koliko ste vea u Hollywoodu?   nadu. - Rose Dunning se nespretno
osovila, izvlaeeai
   - Otprilike dva mjeseca.   se iz naslonjaea, i otišla u drugu sobu
mahnuvši _Jill
   - Kod koliko ste vea agenata bili? da je slijedi.
      Ta je soba bila spavaaa soba s braenim krevetom
   Na trenutak je Jill bila u iskušenju da slaţe
   ali u
   ,   u kutu pod prozorom i metalnim ormarom za kartote-
   oeima one ţene nije bilo nieeg drugog osim suauti i
      ku u drugom kutu. Rose Dunning se odgegala do karto-
   i
   razum teke, otvorila ladicu, izwkla scenarij i donijela ga Jill.
   jevanja.
   - Kod tridesetak, eini mi se. - Evo ga. Šef za dodjelu uloga je moj dobar
   Ţena se nasmijala. - Tako ste na kraju dospjeli prijatelj, i ako s ovim
pro?ete, stalno ae vam davati
   do Rose Dunning. Mogli ste proai i gore. Ja nisam   posao.
   MCA ili William Morris, ali ja svojim ljudima nalazim - Proai au - obeaala
je Jill revno.
   posao.   Ţena se nasmiješila i rekla: - Naravno, ne mogu
   - Neznam ~nikakvog glumaekog iskustva.  onamo poslati maeka u vreai.
Biste li mi to htjeli
   Ţena je klimnula bez iznenadenja. - Da imate, bili  proeitati?
   biste kod MCA ili Williama Morrisa. Ja sam svojevrsna =~  - Naravno. Kako
da ne.
   medustanica. Pomognem start nadarenoj djeeurliji, a Ţena je otvorila
scenarij i sjela na krevet. - Pro-
   onda mi ih preotmu velike agencije,
      eitajte ovaj prizor.
   1 ~ ~ 165

   Jill je sjela na krevet do nje i zavirila u scenarij. lova, znate. ~elim u
vama osjetiti seksualnost. - Njena
   - Vaš lik je Natalie. Ona je bogatašica koja se je ruka sada evrae
pritiskala pomieuai se prema Jilli-
   udala za slabiaa. Odlueila se rastati od njega, a on je   nim nogama.
   ne pušta. Ovdje upadate.   - Ne! - Jill se digla na noge dršauai. Slina
je
   Jill je brzo preletjela prizor. Da je barem imala   kapala iz kutova
ţeninih ~usta. - Budi dobra prema
   priliku prostudirati scenarij preko noai, ili samo jedan  meni, i ja au
biti dobra prema tebi. - Glas joj je
   sat. Bilo joj je strahovito stalo da ostavi dabar dojam.  bio moleaiv. -
DocJi ovamo, zlato. - Ispruţila je ruke
   - Spremni? i pokušala je šeepati, a Jill je istreala iz ureda.
   - M-m-mislim - rekla je Jill. Sklopila je oei i Na ulici je povratila. Pa
i onda kad su greevi pre-
   nastojala misliti poput svog lika. Bogata ţena. Poput stali i kad se
ţeludac smirio, nije se osjetila bolje.
   majki njenih prijateljica s kojima je odrasla, ljudi koji Ponovo se
javila glavobolja.
   su smatrali samim po sebi razumljivo da imaju sve
      Nije bilo pošteno. Glavobolje nisu bile njene. Pri-
   što poţele, vjerujuai da ostali ljudi postoje samo zbog   padale su
Josephini Czinski.
   njihove udobnosti. Sve bjelosvjetske Cissy Toppings. :j
   Otvorila je oei pogledala tekst i poeela eitati: - Hoau
   s tobom razgovarati, Peter . . .  U slijedeaih petnaest mjeseci Jill
Castle je postala
   - Ne ~moţe li to prieekati? - Rose Dunning je ~ punopravni elan
Preţivjelih, plemena ljudi ~na rubu
   eitala drugu ulogu.   show businessa koji su godine, a ponekad i cijeli
ţivot,
   - Bojim se da se s tim vea previše dugo eeka. Hva-  proveli u nastojanju
da upadnu u Business radeai pov-
   tam avion za Reno danas poslije podne.  remeno i druge poslove.
Einjenica što su povremeni
   - Tek tako?
      poslovi ponekad trajali deset do petnaest godina nije
   - Ne. Pokušavam uhvatiti taj avion vea pet godi-   ih obeshrabrivala.
   na, Peter. Ovaj put au uspjeti.   Drevna plemena nekoa su sjedila oko
logorskih
   Jill je osjetila kako ruka Rose Dunning tapša njeno vatri i pripovijedala
sage o hrabrim djelima
      a i preţi-
   bedro. - Jako dobro - rekla je Rose s odabravanjem, ,
      vjeli su sjedili uokolo Schwabova drug-storea i prepri-
   - Nastavite eitati. - Ostavila je ruku na Jillinoj ~nozi. eavali junaeke
pripovijesti o show businessu sluţeai se
   - Tvoj je pTOblem u tome što još nisi odrastao. šalicama hladne kave dok
su razmjenjivali posljednje
   Još uvijek se igraš. No, odsad= aeš se morati igrati sam. na
      pa ipak
      Biii su izvan Businessa
      interne traeeve
   Ruka Rose Dunning milovala joj je bedro. Bilo je   ,
      ,
      .
      neki neobjašnjiv naein, bili su na samom bilu tog posla.
   to neugodno. - Fi~no. Nastavite - rekla je.
      Mogli su vam reai koja ae zvijezda biti zamijenjena,
   - Neau da više ikad pokušaš stupiti u vezu sa
      ko i e roducent uhvaaen da s ava sa svo im reţise-
   mnom. Je li to sasvim jasno? ~ ~ p p
   Ruka e milovala Jill brţe   rom, koji ae se šef mreţe uskoro uzdiai. Te
su stvari
   j
   pomieuai se prema
   ,   znali prije svih drugih zahvaljujuei svojoj osobitoj
   njenim preponama. Jill je ispustila scenarij i pogleda-
      vrsti prašumskih bubnjeva. Jer Business je bo prašu-
   la Rose Dunning. Ţenino se lice ţarilo
   a pogled joj je
   ,   ma. U tom pogledu nisu imali iluzija. Njihove su iluzije
   bio staklen.
      leţale u drugom smjeru. Mislili su da ae moai naai
   - Nastavite eitati - rekla je promuklo. naeina da probiju vrata studija,
da prijedu zidove
   - Ne-ne mogu - rekla je Jill. - Ako vi . . . `'~   kompanija. Bili su
itmj~etnici, bili su Odabrani. Holly-
   ~enina se ruka poeela pomicati brţe. - To je zato  wood je bio njihov
Jerihon, a Jošua ae zatrubiti u svo-
   da vas uvedem u raspoloţenje, draga. To je borba spo- j  ju zlatnu trubu
i golema ae se vrata pred njima sru-
   166  167

   šiti, a njihovi ae neprijatelji biti uništeni. I gIe, magi-    j   tia
imao bivšeg šogora drugog asistenta reţisera u tele-
   eni štap Sama Wintersa ae se pomaknuti, oni ae nositi '   vizijskoj
medicinskoj seriji, koja se snimala u "Uni-
   srebrne haljine i biti filmske zvijezde i odonda ae ih      versal
Studiosu". Suglasio se s time da Jill dade prili-
   oboţavati zahvalna publika. Amen. Kava kod Schwa-      ku. Uloga se
sastojala od jedne reeenice, za koju je
   ba bila je opojno sakramentsko vino, a oni su bili     Jill trebala
dobiti pedeset sedam dolara, uz odbitak
   ueenici buduanosti koji su se zbijali zbog udobnosti, `~  socijalnog
osiguranja, te uz uskratu poreza i doprino-
   utopljavali jedan drugoga svojim snovima, na samam     sa za staraeki
dom filmskih radnika. Jill je trebala
   rubu uspjeha. Poznavali su nekog pomoanika reţisera     igrati ulogu
bolniearke. Prema scenariju, trebala se
   koji im je kazao za nekog producenta koji je rekao     nalaziti u
bolniekoj sobi uz krevet pacijenta i mjeriti
   nekom odgovornom za uloge, a koji je opet obeaao, i     puls kad do?e
lijeenik.
   svake sekunde stvarnost bi im mogla dopasti šaka.   ~   LIJEENIK: "Kako
mu je sestro?"
   U me?uvremenu su radili po samoposluţivanjima, R   doktore."
         BOLNIeARKA: "Bojim se
         ne osobito
   garaţama, kozmetiekim salonima i praonicama automo-     ,
      ~!  ,
         I to je bilo sve.
   bila. Ţivjeli su unutar svojih krugova, vjeneavali se
   unutar njih i razvodili i nikad nisu primijetili kako ih     Jill je
dobila jednu jedinu šapirografiranu stra,nicu
   vrijeme iznevjerava. Nisu bili svjesni novih bora ni    iz scenarija, i
to u ponedjeljak poslije podne, a reeeno
   prosijedih sljepooeica, kao ni einjenice da im je trebalo     joj je da
se na šminkanje javi u šest sati slijedeaeg
   dodatnih pola sata ujutro da se našminkaju. Postali su   i   jutra.
Stotinu je puta ponovila prizor. ~alila je što joj
   odleţani a da nisu bili upotrijebljeni, zasfarjeli a da      kompanija
nije dala cijeli scenarij. Kako su mogli od
   nisu sazreli, prestari za karijeru u plastienoj industri-     nje
oeekivati da otkrije kakav je to lik iz jedne jedine
   ji, prestari da rac~aju djecu, prestari za one uloge    stranice? Jill
je pokušala analizom doai do toga
   mladih za kojima su nekoa toliko eeznuli.   kakva bi ţena mogla biti
ta bolniearka? Je Ii bila udata?
   Sada su bili karakterni glumci. Ali su i dalje    Neudata? Mogla je
biti potajno zaljubljena u lijeenika.
   sanjali.  `~  Ili su moţda imali neku avanturu i sad je s tim bilo
   Mla?e i zgodne djevojke dizale su ono što su nazi-     gotovo? Kako se
odnosila prema pacijentu? Je li joj
   vali novac iz madraca.    bila mrska pomisao o njegovoj smrti? Ili bi
smrt bila
   - Zašto slamati starku na nekom poslu od devet    blagoslov?
   do pet kad morate samo leai na le?a nekoliko minuta     - Bojim se, ne
osobito, doktore. - Nastojala je
   i pokupiti lakih dvadeset dolara? Samo dotle dok vas    glasom izraziti
zabrinutost.
   ne nazove vaš agent.     Pokušala je ponovno. - Bojim se, ne osobito,
   Jill to nije zanimalo. Njen jedini interes bila je  ~   doktore
         .
   njena karijera. Sirota Poljakinja nikad se neae moai    Panieno, on ae
umrijeti.
   udati za nekog Davida Kenyona. To je sada znala. No     - Bojim se, ne
osobito
         doktore. - Optuţujuai.
   Jil1 Castle, filmska zvijezda, mogla je imati svakoga i      ,
         Bila je to lijeenikova pagreška. Da nije bio odsuta~n
   sve što je poţeljela. Ako joj to ne uspije, ponovno ae   :~  sa svojom
ljubavnicom...
   se preobraziti u Josephine Czinski. To ona nikada neae
   dopustiti. ~   Jill je cijele noai ostala budna radeai na ulozi, pre-
         više napeta da bi mogla spavati, ali ujutro, kad se ja-
      `
      '   vila u studio, osjeaala se ushiaenom i ţivahnom. Još je
   Prvi svoj glumaeki posao Jill je dobila preko     bio mra~k kad je
stigla do portirnice na Lankershim
   Harriete Marcus, jed,ne od Preţivjelih, eiji je treai bra-
   Boulevardu u automobilu koji joj je posudila prijate-
168 , 169

   ljica Harriet. Rekla je portiru svoje ime, on ga je ~ - Hvala, Hal - rekao
je reţiser. Okrenuo se Rodu
   potraţio na popisu i mahnuo joj da ude.
      Hansonu. - Moţemo li ovo napraviti, mali? Diskusiju
   - Studio sedam - reka? je. - Dva bloka dolje, aemo završiti kasnije.
   zatim d;ano.   - Jednoga au dana obrisati guzicu ovim studi-
   Na popisu je bilo njeno ime. "Universal Studios"   jem - odbrusio je
Hanson i otišao.
   je oeekivao nju. Bilo je to kao u nekom divnor-~ snu. Jill se okrenula
reţiseru koji je sad bio sam.
   Dok se Jill vozila prema studiju, zakljueila je da ae To je bila prilika da
porazgovara o interpretaciji svoje
   o svojoj ulozi morati porazgovarati s reţiserom, da ae   uloge, a da mu
pokaţe kako je razumjela njegove
   mu morati dati do znanja da je sposobna pruţiti bilo probleme i kako je
ovdje da mu pomogne da ovaj
   koju interpretaciju koju on ţeli. Zaustavila se na veli-  prizor ispadne
sjajno. Toplo i prijateljski mu se
   kom parkiralištu i ušla u studio sedam. osmjehnula. - Ja sam Jill Castle
- glumim bolni-
   Studio je bio prenatrpan ljudima koji su hitro I   earku. Mislim da ona
stvarno moţe biti zanimljiva i
   pomicali svjetIa, nosili elektrienu opremu, namještali I  imam nekoliko
ideja o tome kako . . .
   kameru, davali naloge stranim jezikom koji nije ra- Odsutno je kimnuo
glavom i rekao: - Tamo uz
   zumjela. - Daj mi zasjenjeni reflektor i dodaj bru- krevet - te otišao.
da popriea s kamermanom
      Jill je
   tus . . . daj mi difuzor . . , zgasni malu . . .   .
      stajala i zaprepašteno zurila za njim. Drugi pomoanik
   Jill je stajala i promatrala, upijala prizore, mirise reţisera, bivši šogor
treaeg Harrietinog bratiaa, do-
   i zvukove show bušinessa. Ovo je bio njen svijet, njena   jurio je do
Jill i rekao prigušenim glasom: - Zaboga,
   buduanost. Naai ae naeina da impresionira reţisera, zar me nisi eula.
Tamo uz krevet!
   da mu pokaţe kako je ona nešto osobito. On ae je   - Ţeljela sam ga
pitati . . .
   htjeti upoznati kao osobu, ne samo kao jednu od - Ne prdi! - prošaputao je
bijesno. - eisti se
   glumica.  onamo!
   Drugi asistent reţisera natjerao je Jil1 i desetak  Jill je prišla
pacijentovom krevetu
      .
   drugih glumaca do garderobe, gdje su joj dali bolni- - U redu - smirite se
      svi. - Pomoanik reţisera
   earsku uniformu i poslali je natrag na pozornicu, gdje   ,
      pogledao je reţisera. - ~elite li probu
      šefe?
   su je našminkali zajedno sa svim drugim sporednim   ,
      - Za ovo? Snima mo.
   glumcima u kutu ateljea. Eim su s njom završili, po- .1
   moanik reţisera izviknuo je njeno ime. Poţurila je do - Dajte nam znak.
Smjestite se, svi, lijepo i mir-
   kulise bolnieke sobe, gdje je reţiser stajao blizu ka-   no. Snimamo.
Idemo!
   mere i razgovarao sa zvijezdom serije. Zvijezda se  Jill je s nevjericom
slušala zvuk zvona. Izbezum-
   zvala Rod Hanson, a glumio je kirurga punog suauti  ljeno je pogledala
prema reţiseru ţeleai ga upitati kako
   i mudrosti. Kad im se Jill pribliţila, Rod Hanson je bi on htio da ona
protumaei prizor, kakav je njen od-
   govorio: - Imam njemaekog oveara koji moţe prdnuti  nos prema samrtniku,
što ae . . .
   bolji dijalog nego što je ovo sranje. Zašto mi teksto-   Jedan je glas
poviknuo: - Akcija!
   pisci nikad ne mogu dati neki karakter, za Krista   Svi su s išeekivanjem
zurili u Jill. Pitala se bi li
   Boga! se usudila zamoliti ih da na trenutak zaustave kameru
   l
   - Rod, na programu smo vea pet godina. Nemoj  kako bi mogla
porazgovoriti o rizoru i . . .
      p
   poboljšavati hit. Publika te ljubi ovakvog kakav si. Reţiser je zaurlao: -
Isuse Kriste! Bolniearka!
   Kamerman je pristupio reţiseru. - Sve upaljeno, Ovo nije mrtvaenica, ovo
je bolnica. Izmjerite mu pro-
   šefe. kleti puls prije nego što umre od starosti!
170 j 171

   Jill je bojaţljivo pogledala u krug jasnih svjetala ~ i svoje prijatelje u
pansionu i na to što bi joj oni
   oko sebe. Dubako je uzdahnula, podigla bolesnikovu  rekli.
   ruku i mjerila mu puls. Ako joj vea ne ţele pomoai, Lijeenik je ušao i
prišao joj: - Kako mu je,
   morat ae interpretirati prizor na svoj naein. Bolesnik   sestro?
   je bio lijeenikov otac. Njih su se dva svadali. Otac ,   Neae više biti
jedna od njih. Bit ae meta pod-
   i lijeenika su upravo obavijestili smijeha. Hollywood je mali grad. Glas
se brzo širi.
   je stradao u nesreai
   ,   - Bojim se, ne osobito, doktore.
   o tome. Jill je podigla pogled i vidjela kako joj se
   pri.bliţava Rod Hanson. Pristupio joj je i rekao. - Ni jedan je drugi
studio neae niti pipnuti. Bit ae
   Kako mu je, sestro?   to njen posljednji posao. Bit ae to konac svega,
cije-
   Jill je pogledala u lijeenikove oei i u njima proei- log njenog svijeta.
   tala zabrinutost. ~eljela mu je reai istinu - njegov Lijeenik je rekao: -
Ţelim da ovog eovjeka smje-
   otac umire i prekasno je da izglade svadu. A ipak mu stite odmah u šok-
sobu.
   je morala to iznijeti na takav naein da ga to ne   - Dobro! - poviknuo
je reţišer. - Reţi i kopiraj.
   uništi i... Jill jedva da je bila svjesna ljudi koji su hrlili
   Reţiser se derao: - Sijeci! Sijeci! Prokletstvo,   pokraj nje poeinjuai
micati kulise kako bi napravili
   ona idiotkinja ima jednu jedinu reeenicu i ne moţe je prostor za novu
scenu. Snimila je svoju prvu scenu i
   se sjetiti. Gdje ste je samo našli - na ţutim strani- razmišljala o neeem
drugom. Nije mogla vjerovati da
   cama? je bilo gotovo. Pitala se da li da potraţi reţisera i za-
   Jill se okrenula prema glasu koji se derao iz mra-  hvali mu za priliku
koju joj je dao, ali je on bio
   ka, sva zajapurena od neugodnosti. - Znam - znam   na drugom kraju
pazornice i razgovarao s nekim lju-
   svoju ulogu - rekla je potreseno. - Upravo sam dima. Dru i asistent
reţisera ruţio 0
      g p j j je ruku, sti-
   htjela . . .   snuo je i kazao: - Bila si dobra, mala, samo slijedeai
   - No ako je znaš, zaboga, bi li je htjeIa izgovo-   put nauei tekst.
   riti? U ovoj bi se pauzi mogao provesti vlak. Kad te
   pita to jebeno pitanje, odgovori! U redu?
   - Samo sam se pitala da li da . . . Imala je svoj film; imala je svoju
prvu svje-
   - Idemo ponovno, odmah. Daj nam znak.   dodţbu.
   - Evo znak. Paţnja. Snimamo. Odsada, pomislila je Jill, radit au stalno.
   - Idemo.
   - Akcija!  Slijedeai posao dobila je nakon trinaest mjeseci
   Jilline su noge drhtale. Kao da je ona bila jedina  u sporednoj ulozi u
MGM-u. U mecJuvremenu je radila
   ovdje kojoj je bilo stalo do prizora. Ţeljela je samo niz grac~anskih
poslova. Postala je mjesna avonska
   da ostvari nešto lijepo. Vruaa svjetla stvarala su kod   .lama, radila
je za šankom s osvjeţujuaim piaima i
   nje vrtoglavicu i osjeaala je kako joj znoj curi niz sladoledom i - kratko
- vozila je taksi.
   ruke uništavajuai svjeţe uškrobljenu uniformu. Kako joj je ponestajalo
novca, odlueila je da stan
   - Akcija! Sestro! podijeli s Harriet Marcus. Bio je to stan s dvjema
   Jill se nadvila nad pacijenta i stavila ruku na spavaaim sobama, a
Harrietina je spavaaa soba bila
   njegov bilo. Ako ponovno krivo odigra scenu, nikad  aktivna i
prekovremeno. Harriet je radila u robnoj
   joj više neae dati novu priliku. Pomislila je na Harriet  kuai u centru
grada kao model. Bila je privlaena dje-
172 ~ 173

   vojka, kratke crne kose, crnih oeiju, djeeaekog mane- - U Omahi ili na
Okinawi. Uvijek sam bila tra-
   kenskog tijela i sa smislom za humor.  ljava u zemljopisu.
   - Kad dolaziš iz Hobokena - rekla joj je Har- - Sto aeš ueiniti?
   riet - najbolje je da imaš smisla za humor.  - Rodit au svoje dijete.
   U poeetku su Jill pamalo plašile Harrietine hIadne  Zbog krhka tijela
Harrietina je trudnoaa postala
   samodostatnosti, ali uskoro je spoznala da je ispod te   oeita za
nekoliko tjedana, pa je morala odustati od
   uobraţene fasade bilo milo, prestrašeno dijete. Ne- svog manekenskog
posla. Jill je pronašla posao u rob-
   prekidno je bila zaljubljena. Kad ju je Jill upoznala,   noj kuai tako
da bi mogla izdrţavati i sebe i Harriet.
   Harriet je rekla: - Ţelim da upoznaš Ralpha. Vjeneat
      Jednog poslijepodneva kad se vratila s posla
      pro-
   aemo se slijedeaeg mjeseca.  ,
      našla je Harrietinu ceduljicu. Na njoj je pisalo: "Odu-
   Nekoliko dana nakon što je Ralph otišao, Harriet   vijek sam ţeljela da
se moje dijete rodi u Hobokenu.
   je upoznala Tonyja. Radio je u nekom uvozno-izvoz-  Otišla sam kuai
svojima. Kladim se da me tamo eeka
   nom poduzeau, i Harriet je bila do ušiju zaljubljena jedan divan momak.
Hvala na svemu." U potpisu je
   u njega.
      stajalo: "Harriet, opatica."
   - On e vrlo vaţna osoba
   j - povjerila se Harriet   Stan je odjednom postao pustinja.
   Jill. I~Io netko o,eito nije tako mislio jer su ga mjesec
   dana kasnije .našli u Los Angeles Riveru kako pluta
   s jabukom utisnutom u usta.
   Alex je bio Harrietina slijedeaa ljubav.
   - On je nešto najljepše što si ikad vidjela -
   povjerila se Harriet Jill.
   Alex je -bio zgodan. Odijevao se u skupa odijela,
   vozio blistav kabriolet i mnogo vremena provadio na
   trkama. Romanca je potrajala sve dok Harrieti nije
   poeelo ponestajati novaca. Jill je ljutilo to što je Har-
   riet imala tako malo razbora u pogledu muškaraca.
   - Nema mi pomoai - priznala je Harriet. - Pri-
   vlaee me momci koji su u nevolji. Mislim da je to
   moj majeinski nagan. - Nakesila se i dodala: - Moja
   je mati bila idiot.
   Jill je promatrala kako procesija Harrietinih za-
   ruenika dolazi i odlazi. Bili su tu Nick i Bobby, John
   i Raymond, sve dok ih napokon Jill više nije mogla
   slijediti.
   Nekoliko mjeseci nakon što su poeele zajedno
   stanovati, Harriet je objavila da je trudna.
   - Mislim da je Leonard - duhovito je primije- ·
   tila - ali znaš - svi su oni isti u mraku.
   - Gdje je Leonard?
174 I 175

što god je gazda poţelio, tri Maca su mu uvijek bila spremna na usluzi. Bili su
lude. Nacionalne lude. Toby je imao eetiri tajnice, dvije samo zato da
odgovaraju na golem priliv pisama oboţavatelja. Njegova privatna tajnica bila je
zgodna dvadeset jednogodišnja Sherry, eija je kosa bila boje meda. Tijelo joj je
modelirao seksualni manijak, a Toby je zahtijevao da nosi kratke suknje i ništa
ispod njih. To im je uvelike štedjelo vrijeme.
      Premijera prvog filma Tobyja Templea prošla je
   21  izrazito dobro. Sam Winters i Clifton Lawrence bili
   .   su u dvorani. Nakon toga su sva trojica otišla do
      Chasena da porazgovaraju o filmu. Toby je uţivao u
   Bilo je to opojno doba za Tobyja Templea. Imao svom prvom susretu sa
Samom nakon sklapanja ugo-
   je eetrdeset dvije godine i svijet je bio njegov. ~alio  vora. - Bilo bi
jeftinije da ste mi odgovorili na tele-
   se s kraljevima i igrao golf s predsjednicima, ali mili-  fonske pozive -
rekao je Toby i isprieao Samu koliko
   juni njegovih oboţavatelja pivopija nisu mu to zamje- ga je pokušavao
dobiti.
   rali jer su znali da je Toby jedan od~ njih, njihov - Moja zla sreaa -
rekao je Sam potišteno.
   šampion koji muze sve te svete krave, ismijava velike Sada kad su sjedili
kod Chasena, Sam se okrenuo
   i moane, mjerila establishmenta. Ljubili su Tobyja baš ~  Cliftonu
Lawrenceu. -· Ako ga cijelog ne progutaš,
   kao što su znali da i Toby ljubi njih.  volio bih sklopiti novi ugovor
za tri filma s Tobyjem.
   U svim svojim intervjuima govorio je o svojoj - Neau ga cijelag pojesti.
Nazvat au te izjutra -
   majci, i ona je svaki put postajala svi slienija svetici. odgavorio je
agent Samu. Pogledao je na svoj sat. -
   Bio je to jedini naei.n na koji je Toby mogao s njom Moram juriti.
   dijeliti svoj uspjeh.  - Kamo aeš? - upitao je Toby.
      - Imam sastanak s drugim klijentima. Imam ja
      i drugih klijenata, dragi deeko.
   Toby je stekao krasno imanje u Bel-Airu. Kuaa je   Toby ga je neobieno
pogledao pa rekao: - Sva-
   bila u tudorskom stilu, s osam velikih spavaaih soba, kako.
   s prostranim stubištem i rukom izrac~enim oplatama
   iz Engleske. Imala je kino-dvoranu, igraenicu, vinski
      Osvrti drugog jutra bili su izvrsni. Svaki je kri-
   podrum, a na terenu je bio veliki bazen, nadstojni-
   '   tiear prorokovao da ae Toby Temple biti jednako
   ~   velika zvijezda na filmu kao i na televiziji.
   kova kuaica i dvije kuaice za goste. Kupio je raskošnu
      Toby je proeitao sve~osvrte
   kuau u Palm Springsu, ergelu trkaaih konja i tri ko- a zatim nazvao Clif-
   mieara na kojima se mogao iţivljavati. Toby ih je sve ,
      tona Lawrencea
      .
   zvao "Mac" i svi su ga oboţavali. Posluţivali su ga, ?~I  - ~estitam,
dragi deeko - rekao je agent.
   vozali ga, nabavljali mu djevojke u svako doba dana Jesi li vidio
Reporter i Variety? Oni osvrti su prava
   ili noai, putovali s njim, prenosili njegove poruke. ljubavna pisma.
   I
   176 šl
      11 Stranac u ogledalu

   - N-da. To je mladi svjeţi sir, a ja sam veliki ~   vlastitog agenta, ne
mislim nekoga tko je previše za-
   debeli štakor. Magu li uopae imati veae zabave od f poslen da bi bio sa
mnom jer ima tucet drugih ljudi
   ovoga?   o kojima se mora brinuti. To ti je kao grupni seks,
   - Rekao sam ti da aeš jednoga dana posjedovati ~   Cliff. Netko uvijek
ostane tvrdoga . . .
   svijet, Taby, i sada je ~tako. Sav je tvoj. - U agen- ~I  Clifton ga je
na trenutak proueavao, a onda re-
   tovom se glasu osjeaalo istinsko zadovoljstvo. ~   kao: - Smiješaj nam
nešto za piae. - Dok je Toby
   - Cliff, volio bih porazgovarati s tobom. Moţeš otišao za bar, Clifton je
mirno sjedio i razmišljao.
   li doai ovamo?  Znao je u eemu je zapravo problem, a to mije bio
   - Svakako. Bit au slobodan u pet sati . . .   Tobyjev ego ili njegov
osjeaaj vaţnosti.
   - Mislio sam sada.   Ticalo se Tobyjeve osamljenosti. Toby je bio naj-
   Kratko oklijevanje, a onda je Clifton rekao: - osamljeniji eovjek kojega
je Clifton poznavao. Clifton
   Imam sastanke do . . . "i   je promatrao kako Toby kupuje na desetke
ţena i
   - O, ako si previše zauzet, zaboravi. - I Toby kako pokušava raskošnim
darovima kupiti prijatelje.
   je prekinuo vezu. Nitko se u Tobyjevoj prisutnosti nije mašio eekovne
   Minutu kasnije nazvala je tajnica Cliftona Law- f   knjiţice. Clifton je
jednom euo kako neki muziear go-
   rencea i rekla: - Gospodin Lawrence je upravo kre- ~',   vori Tobyju: -
Ne moraš kupovati ljubav, Toby. Svi
   nuo na sastanak s vama, gospodine Temple. ;'  te ionako vole. - Toby je
namignuo pa rekao: - A
      zašto riskirati?
      Taj glazbenik više nikad nije radio u Tobyjevom
   Clifton Lawrence je sjedio ~na Tobyjevom kaueu. -   showu.
   Zaboga, Toby, znaš da za tebe nikad nisam prezauzet. Toby je od svakoga
ţelio sve. Bio je pohlepan, i
   Pojma nisma imao da bi me ţelio vidjeti danas, jer  što je više stjecao,
to je pohlepa bivala veaa.
   inaee ne bih ugovorio druge sastanke.   Clifton je euo da je Toby išao u
krevet eak s pet-
   Toby je sjedio i zurio u njega puštajuai ga da ~   -šest djevojaka
istodobno nastojeai zadovoljiti ţud-
   se znoji. Clifton je praeistio grlo pa rekao: - Hajde!   nju koja ga je
progonila. No, naravno, to nije hodalo.
   Ti si mi najdraţi klijent. Jesi li to znao?   Ono što je Toby trebao
bila je jedna djevojka, a on
   A to je bila istina, pomislio je Clifton. Ja sam ga je nije našao. Tako
se i dalje igrao brojkama.
   stvorio. On je moje djelo. UŢivam u njegovom uspjeku :   Imao je
oeajnieku potrebu da oko njega stalno
   isto koliko i on sam.  budu ljudi.
   I   Osamljenost. Jedino je nije bilo onda kad je Toby
   Toby se osmjehnuo. - Jesam li zaista, Cliff? -
   Mogao je vidjeti kako nestaje napetosti u tijelu ţu- (   bio pred
publikom
      kad je mogao euti pljesak i osjetiti
   strog malog agenta. - Vea sam se poeeo pitati. i   ,
      ljubav. Sve je to zapravo vrlo jednostavno, pomislio
   - ~to time misliš?   je Clifton. Kad Toby nije bio na pozornici, svoju
je
   - Imaš toliko klijenata da ponekad mislim da  publiku nosio sa sobom.
Uvijek su ga okruţivali mu-
   mi ne posveauješ dovoljno paţnje. zieari, lude, pisci, plesaeice,
propali komieari i svi
   - Nije istina. Više vremena trošim . . . drugi koje je mogao privuai u
svoju porodicu.
   - Volio bih da radiš samo sa mnom, Cliff. '   A sada je poţelio Cliftona
Lawrencea. Cijeloga.
   Clifton se nasmiješio. - Šališ se. ~   Clifton e radio s desetak kli
enata
      ali n ihov
      ~ J j
   - Ne. Ozbiljno. - Promatrao je kako je s Clif- ,
   I   ukupni prihod nije bio znatno veai od Tobyjeva pri-
   tonovog lica nestalo smiješka. - Mislim da sam do-  hoda od noanih
klubova
      televizije i filmova
      jer su
   voljno znaeajan da imam vlastitog agenta, a kad kaţem ,
      ,
   178 ~ 'i~ 179
   ugovori koje je mogao sklopiti za Tobyja bili feno- ~~   operaciju. Dok
se oporavljao, lijepa mlada opatica
   menalni. Pa ipak, svoju odluku Clifton nije temeljio zastala je pokraj
njegovog kreveta. Pogladila mu je
   na novcu. Donio ju je zato što je volio Tobyja Tem- eelo. - Izgledate
tako lijepo i mirno. Tako njeţna put.
   plea, a Toby ga je trebao. Baš kao što je i on trebao = Hvala vam, sestro.
   Tobyja. Prisjetio se koliko mu je ţivot bio pust prije   Nagnula se
preko njega i poeela mu poravnavati
   nego što se pojavio Toby. Godinama nije bilo nikakvih ~   jastuke, a
dojke su joj dadirivale njegovo lice. I pro-
   Hranio se starim uspjesima. A sada je   tiv svoje volje jadnom se
eovjeku digao. Kad je sestra
   novih izazova
   .   poeela poravnavati pokrivaee, ruka joj je skliznula
   pomislio o naelektriziranom uzbudenju oko Tobyja, ~
   smijehu i dubokom drugarstvu što su ih njih   preko njega. Bio je bolno
poniţen.
   zabavi
   ,   - Boţe dragi - rekla je opatica. - ~to mi tu
   dvojica dijelila.
   Kad se Toby vratio Cliftonu i dao mu piae, ovaj j   imamo? - I podigla je
pokrivaee otkrivši penis tvrd
   je podigao eašu na zdravicu i rekao: - Za nas dvo-  poput stijene.
   dragi deeko.   - Strašno - strašno mi je neugodno, sestro -
   jicu
   ,   promrmljao je. - Ja . . .
   f
      - Nemojte da vam bude neugodno. Sjajan je to
   Bila je to sezona uspjeha, zabave i slavlja, a kurac - rekla je opatica i
poeela se spuštati na njega.
   Toby je uvijek bio u tome. Ljudi su od njega oeeki- I Proteklo je šest
mjeseci dok eovjek nije saznao
   vali da bude zabavan. Glumac bi se mogao sakriti iza da mu je to Toby
namjestio drolju.
   rijeei Shakespearea, Showa ili Molierea, pjevae bi mo- ~  Jednom kad je
Toby izlazio iz lifta, okrenuo se
   gao raeunati s pomoai Gershwina, Rodgersa i Harta   napuhanom šefu
televizijske mreţe i rekao: - Usput,
   ili Colea Portera. No komiear je bio gol. Njegovo je- '   Will, kako si
se uopae mogao izvuai od optuţbi za
   dino oruţje bila je duhovitost. ~ nemoral? - Vrata lifta su se
zatvorila, a šef je ostao
   Tobyjeve inprovizacije ubrzo su postale poznate .   u liftu s petero-
šestero ljudi koji su zabrinuto. zurili
   po cijelom Hollywoodu. Na primanju u east jednog ~  u njega.
   starijeg osnivaea filmske kompanije netko je upitao Kad je nastupilo
vrijeme da se raspravlja o novom
   Tobyja: - Je li njemu stvarno devedeset i jedna go- j ugovoru, Toby je
uredio da mu se u studio dovede
   dina? dresirana puma. Otvorio je vrata Wintersovog ureda
   Toby je odgovorio: - N-da. Kad doţivi stotu, ras.   baš kad je Sam bio
usred jednog sastanka.
   polovit ae ga na dvojicu po pedeset. ~  - Moj agent ţeli s tobom
razgovarati - rekao
   Na nekoj veeeri jedne je noai glasoviti lijeenik   je Toby. Gurnuo je
pumu u ured i zatvorio vrata.
   koji se brinuo o mnogim zvijezdama prieao dug i za- i Kad je Toby kasnije
pripovijedao tu zgodu, rekao
   mršen vic grupici komieara.  je: - Trojica momaka u onom uredu samo što
nisu
   - Doktore - zavapio je Toby - nemojte nas za- dobila sreani napad.
Trebalo im je mjesec dana da
   bavljati - spasite nas! iz one sobe istjeraju smrad pumine pišaline.
   Jednog je dana dok je jedna filmska kompanija Toby je imao štab od deset
tekstera koji su radili
   radila s lavovima i kad je Toby vidio kako ih pro- ' za njega, a na eelu
su se nalazili O'Hanlon i Rainger.
   vode, poviknuo: - Kršaani - deset minuta odmora!   Neprekidno je
prigovarao tekstovima koje su izmi-
      šljali njegovi pisci. Jednom je u svoju ekipu tekstera
      u~lcljueio i jednu kurvu. Kad je saznao da njegovi
   Tobyjeve psine postale su legendarne. Jedan nje-   tekstopisci veainu
vremena provode u spavaaoj sobi,
   gov prijatelj katolik otišao je u bolnicu na manju  morao ju je najuriti.
Drugi put je na sastanak tek-
   180  181

   stera doveo verglaša i njegovog majmuna. Bilo je to bio je zloduh i
napadao je svaki moguai cilj koji bi
   poniţavajuae i okrutno, ali su O'Hanlon, Rainger i  bio u dometu njegove
duhovitosti.
   ostali pisci prešli preko toga jer je Toby njihove  Volio je dominirati.
Jednom je na sastanku o tek-
   tekstove pretvarao u suho zlato. Bio je najbolji u svom   stovima objema
rukama prihvatio Raingerovu glavu i
   poslu.   objavio cijeloj sobi: - Ovo je moje. Pripada meni.
   Tobyjeva plemenitost bila je rasipnieka. Svojim je  Istodobno je u njemu
rasla mrţnja prema piscima
   namještenicima i prijateljima davao zlatne satove,  zato što ih je
trebao, a nije ţelio da mu itko treba.
   upaljaee za cigarete, kompletne garderobe i plaaao im Stoga se prema njima
odnosio prezirno. Na dan isplate
   putovanja u Evrapu. Uza se je nasio golemu svotu i  pravio je avione od
isplatnih eekova i slao ih teksto-
   sve je plaaao gotovinom, ukljueujuai i dva rolls roycea.  piscima zrakom.
Njih je otpuštao za najmanje pre-
   Bio je lake ruke. Svakoga bi se petka desetak onih  kršaje. Jednoga je
dana jedan od njih došao sav osun-
   koji se smucaju okolo svrstalo ispruţenih ruku. Jed- ean, i Toby ga je
smjesta otpustio. - Zašto si to
      '
   nom je rekao nekom redovitom potucalu: - Hej, pa   napravio? - upitao je
O
      Hanlon. - On je jedan od
   što ti ovdje radiš? ~itao sam u Varietyju da si dobio najboljih.
   posao na filmu. - Eovjek je pogledao Tobyja i do-   - Da je radio - rekao
je Toby - ne bi imao
   bacio: - K vragu, pa zar nemam dvotjedni otkazni
      vremena da se sunea.
   rok? Novi je tekster donio šalu o majkama i bio is-
      prašen.
   ;   Ako bi neki gost u njegnvom showu izazvao salve
   O Tobyju je kolalo milijardu priea i gotovo sve smijeha, Toby bi
uskliknuo: - Sjajan si! Ţelim te
   su bile istinite. Jednog dana na sastanku o tekstu  svakog tjedna u ovom
showu. - Okrenuo bi se pro-
   jedan je pisac ušao nešto kasnije, što je bio neopro- ducentu i rekao: -
Euo si me? - a producent bi znao
   stiv grijeh. - Oprostite što sam zakasnio - isprieao ~   da se taj
glumac više nikad neae pojaviti u tom
   se. - Jutros mi je malog pogazio auto.  showu.
   Toby ga je pogledao i rekao: - Jeste li donijeli   Toby je bio splet
proturjeenosti. Bio je ljubomo-
      ran na us eh dru ih komieara, no i ak se zbilo sli-
   šale? pJ g p
   Svi su u prostoriji bili zgranuti. Nakon sastanka  jedeae: jednom kad je
odlazio na probu, prošao je
   jedan je tekstopisac rekao O'Hanlonu. - To je naj-  pokraj garderobe
stare zvijezde komedije, Vinnieja
      Turkela, eija je karijera odavno pošla nizbrdo. Vinnieja
   bezosjeaajniji gad na svijetu. Da gorite, on bi vam pro-
      su angaţirali da odigra svoju prvu dramsku ulogu u
   dao vodu
   '
   .   televizijskoj drami koja je išla uţivo. Nadao se da
   Toby je avionski dopremio najpoznatijeg neuroki-   a
      e to biti njegov povratak. No, eto, kad je Toby po-
   a da operira ozlijec~enog djeeaka i platio sve bol- l
   rur
   g   edao u
   Ocu e rekao: - Ako ikad ikome ovo g garderobu, spazio je Vinmieja na
kaueu, pi-
   nieke troškove
   J
   .   janog. Reţiser showa je prošao i rekao Tobyju: -
   spomenete, izbacit au vas nogom u tur.  Ostavi ga, Toby. S njim je
gotovo.
      - Što se dogodilo?
   Rad je bio jedino što je Tobyja navodilo da zabo-  - Pa, znaš da je
Vinmiejev znak raspoznavanja
   ravi svoju osamljenost i jedino što ga je doista usre-   uvijek bio
njegov visoki drhtavi glas. Poeeli smo s po-
   aivalo. Ako je show bio dobar, Toby je bio najzabav- kusima, i svaki put
kad je Vinnie zinuo i pokušao biti
   niji drug na svijetu, ali ako show nije dobro išao,
      ozbiljan, svi su se poeeli smijati. To je starog uništilo.
182 183

   - Raeunao je s ovom ulogom, zar ne? - upitao ~ Toby mu ga je vratio s
ceduljicom: "Nisam to ueinio
   je Toby.  ja, nego vi." Takav je bio Toby Temple.
   Reţiser je slegnuo ramenima: - Svaki glumac ra- Nakon nekoliko mjeseci
sklopio je ugovor s Vin-
   euna sa svakom ulogom. niejem Turkelom da odigra skee u njegovom showu.
   Toby je Vinnieja Turkela odnio svojo~ kuai i ostao  Vinnie je upao u
jednu Tobyjevu poantu, i od tog
   sa starom zvijezdom komedije trijeznec,~ Da. - To je ~   trenutka Toby
mu je davao krive šlagvorte, rušio šale
   najbolja uloga koju ste ikad tumaeili. Hoaete li je ~ i poniţavao ga pred
eetrdeset milijuna ljudi.
   otpuhnuti? To je takocJer bio Toby Temple.
   Vinnie je bijedno odmahnuo glavom: - Vea sam
      Netko je upitao O Hanlona kakav je zapravo Toby
   e ot uhnuo Tob . Ne mo Temple, a O'Hanlon je odgovorio: - Sjeaate li se
filma
   j p y gu je snimiti.
   - Tko kaţe da ne moţete? - upitao je Toby. - , u kojem Charlie Chaplin
susreae milijunaša? Kad je
   Tu ulogu moţete odigrati bolje od ikoga na svijetu.
      milijunaš pijan, Chaplinu je drug. Kad je trijezan,
   Starac je mahnuo glavom. - Smijali su mi se.  izbacuje ga nogom u tur.
To je Toby Temple, samo
   - Pa naravno! A znate li zašto? Zato što ste ih bez piaa.
   cijelog ţivota nasmijavali. Od vas su oeekivali da bu-   Na jednom
sastanku sa šefovima televizijske mreţe
   dete smiješni. No ako produţite, pobijedit aete ih.
      jedan od mladih rukovodilaca gotovo da nije prozbo-
   Smlavit aete ih. rio ni rijeei. Kasnije je Toby rekao Cliftonu Law-
   Ostatak poslijepodneva obnavljao je Vinniejevo sa- , renceu: - Mislim da
me ne voli.
   mopouzdanje. Te je veeeri Toby telefonirao reţiseru , - Tko.
   kuai. - Turkel je sada u redu - rekao je. - Nemaš   - Onaj mali sa
sastanka.
   se eega bojati.  - Što te briga. On je trideset druga rupa na
   - Znam da nemam - odgovorio je reţiser. - svirali.
   Smijenio sam ga. ~ ;  - Nije mi rekao ni rijeei - mrgodio se Toby. -
   - Odsmijeni ga - odgovorio je Toby. - Moraš   On me stvarno ne voli.
   mu to dati. Taby je bio toliko uznemiren da je Clifton Law-
   - Ne mogu riskirati, Toby. Opet ae se napiti i... ~ rence morao pronaai
mladog šefa. Nazvao je zaprepa-
   - Da ti kaţem što au ja ueiniti - ponudio je  štenog eovjeka usred noai
i rekao: - Imate li vi išta
   Toby. - Zadrţi ga. Ne budeš li ga htio nakon kostimi- protiv Tobyja
Templea?
   rane probe, preuzet au njegovu ulogu, i to badava.  - .1a? Mislim da je
on najzabavniji eovjek na
   - Stanka, a zatim je reţiser rekao: - Hej! Je ~ svijetu.
      - Da li biste mi htjeli ueiniti jednu uslugu, dragi
   li to ozbiljno.  deeko? Nazovite ga i recite mu to.
   - Kladi se u što hoaeš. - Što?
   - Dogovoreno - rekao je brzo reţiser. - Iteci - Nazovite Tobyja i recite
mu da ga volite.
   Vinnieju da bude na probi u devet ujutro. - Ma dobro. Nazvat au ga odmah
sutra ujutro.
   ' Kad je show emitiran, bio je to uspjeh sezone.   - Nazovite ga sada.
   Akritieari su izdvojili u~avo nastup Vinnieja Tur-  - Pa sad je tri
ujutro!
   kela. Osvojio je sva prizanja koja televizija moţe dati   - Nije vaţno.
On vas eeka.
   i otvorila mu se nova karijera dramskog glumca. Kad Kad je rukovodilac
nazvao Tobyja, slušalica se
   je Tobyju poslao skupocjen poklon u znak zahvalnosti, smjesta podigla. Euo
je Tobyjev glas: - Zdravo.
184 185

Mladi šef je progutao slinu i rekao: - Htio htio sam vam samo reai da mislim
kako ste sjajni.
- Hvala, drugar - rekao je Toby i spustio slušalicu.
Tobyjeva je svita rasla. Ponekad bi se probudio usred noai i telefonirao
prijateljima da doctu na partiju karata ili bi probudio O'Hanlona i Raingera i
pozvao ih na teksterski sastanak. ~esto bi cijele noai prosjedio kod kuae
projicirajuai filmove, s tri Maca, Cliftonom Lawrenceom i pet-šest starleta i
prikrpa.
I što je više ljudi bilo oko njega, to je Toby po- 22. stajao osamljeniji.
Bio je studeni 1963. i jesensko je sunce uzmaknulo pred oskudnim prohladnim
svjetlom s neba. Rana jutra bila su maglovita i studena; poeele su prve zimske
kiše.
Jill Castle je još uvijek svakog jutra zastala kad ScYcwaba, ali joj se einilo
da je razgovor uvijek isti. Preţivjeli su razgovarali o tame tko je ostao bez
uloge i zašto. Zlurado su uţivali u svakom lošem osvrtu koji je izašao, a
odbijali svaki dobar, Bila je to jadikovka izgubljenih, a Jill se poeinjala
pitati hoae li i ona postati poput njih. Još uvijek je bila sigurna da ae
postati Netko, ali kad se osvrnula po istim poznatim licima, spoznala je da svi
oni isto tako misle. Je li bilo moguae da su svi oni bili daleko od stvarnosti,
da su svi oni igrali na san koji se nikad neae ostvariti. Nije tu pomisao mogla
podnijeti.
Jill je postala majka-ispovjednica grupe. Dolazili su joj s problemima, a ona je
slušala i nastojala pomoai. Savjetom, s nekoliko dolara ili konaeištem na tjedan
ili dva. Rijetko je s kime izlazila, jer je bila obuzeta svojom karijerom i
nikog još nije srela tko bi je zainteresirao.
Kad god bi Jill smogla odvojiti nešto novca, poslala bi ga svojoj majci s dugim
oduševljenim pismima o
1 fs6 ~ 187

   tome kako joj dobro ide. U poeetku joj je mati otpi-
      i karakterni glumci nadmeau se za east tko ae jahati
   sivala zahtijevajuai od nje da se pokaje i postane  u paradi svetog
Nikole; ne zato što im je stalo do toga
   zaruenica Boţja. Ali kako je Jill povremeno snimala i da prenesu blagdansku
radost tisuaama djece i odra-
   slala kuai više novca, njena se mati nekako i protiv
      slih koji se natiskaju duţ staze kojom prolazi povorka,
   svoje volje poeela ponositi kaerkinom karijerom. Više nego zato što povorku
prenosi televizija, pa ae im se
   se nije protivila Jillinoj ţelji za glumom, ali je nava-
      lica vidjeti od jedne obale do druge.
   ljivala na Jill da glumi u vjerskim filmovima. - Si- Jill Castle je
stajala u kutu, sama, i promatrala
   gurna sam da bi ti gospodin De Mille dao ulogu ako  dugaeku paradu
kiaenih vozila koja je prolazila pokraj
   mu objasniš svoj vjerski odgoj - napisala je. zvijezde koje su s vozila
mahale svojim razdraga-
      nje
   Odessa je bila mali grad. Jillina mati je i dalje   ,
      nim oboţavateljima, Glavni meštar ovogodišnje parade
   radila za naftaše, a Jill je znala da ae njena majka
      bio je Toby Temple. Oduševljena svjetina bjesomueno
   o njoj razgovarati i da ae pri e ili kasni e David  je klicala dok je
njegovo vozilo prolazilo. Jill je na
   Kenyon saznati za njen uspjeh. I tako je u svojim   trenutak ugledala
Tobyjevo ozare,no duhovito lice, a
   pismima Jill redala priee o zvijezdama s kojima je  onda je ono nestalo.
   radila uvijek briţno pazeai da ih navodi po imenu.
      Nastupila je glazba holivudske gimnazije, za njom
   Naueila je trik sporednih glumaca koji su traţili da vozilo masanskog
hrama pa mornarieka glazba. Bilo
   ih fotagrafi snime dok stoje tik uz zvijezde. Fotograf   je tu konjanika
u kaubojskim nošnjama, glazba Vojske
   bi joj dao dvije slike; Jill bi jednu poslala majci, a
      spasa za kojom su nastupili orijentalni mistici. Bilo
   drugu zadrţala za sebe. Pisma je pisala tako da je  je i raspjevanih
sastava koji su nosili zastave i vrpce,
   izgledalo kako joj do karijere filmske zvijezde pred- vozilo Karott s Barry
Farm sa ţivotinjama i pticama
   stoji tek jedna jedina stepenica. napravljenima od cvijeaa, pa
vatrogasna kola, klaunovi
      i dţez sastavi. Moţda to i nije bilo u duhu Boţiaa, ali
      j~e bio pravi holivudski spektakl.
   U juţnoj Kaliforniji, gdje nikada ne pada snijeg,   Jill je svojedobno
radila s nekoliko karakternih
   obieaj je da tri tjedna prije Boţiaa niz Hollywood  glumaca koji su bili
na paradnom vozilu. Jedan od njih
   Boulevard prolazi parada Dje~la Mraza i da svake   joj je domahriuo i
zazvao je: - Hej, JiII! Kako si?
   noai nakom toga pa sve do Badnjaka vozilo sa Dj~edom Nekoliko ljudi iz
svjetine okrenulo se i zavidno
   Mrazam kruţi ulicama. Gradanima Hollywaoda jed- pogledalo
      a to je u nje stvorilo prekrasan osjeaaj vla-
   nako je stalo do proslava malog Isusa kao i njihovim ,
      i
      e
      B
      d
   susjedima u sjevernim krajevima. Njih se nije moglo n
      ssu.
      us
      a je ona u
      stite va~nosti da ljudi znaju
   smatrati odgovornima što se "Slava Bogu -na visini", Duboki puni glas
pokraj nje je prozborio: - Oprostite,
   "Tiha noa" i "Rudolf, jelen crvena nosa" euje iz   jeste li vi glumica?
   kuaa i automobilskih radija medu ljudima koji se   Jill se okrenula.
eovjek koji je to rekao bio je
   kupaju u znoju na temperaturi od 25 do 30 stupnjeva. visok, plavokos,
zgodan mladia, koji je dobrano prešao
   Eeznu za starinskim bijelim Boţiaem jednako ţarko   dvadesetu. Lice mu je
bilo preplanulo, a zubi bijeli i
   kao i ostali vatreni rodoljubni Amerikanci, ali zato pravil:ni. Nosio je
stare traperice i plavi kaputia od
   što znaju da im Bog to neae omoguaiti, naueili su kako   tvida s
koţnatim zakrpama na laktovima.
   da ga sami stvore. Ukrašavaju ulice girlandama, boţia-   - Da.
   nim svjetlima i plastienim borovima, kartonskim liko- - I ja. Hoau reai,
glumac. - Nakesio se i dodao:
   vima Djeda Mraza, njegovih sanjki i jelena. Zvijezde - Koji se probija.
188 ~ 189

   Jill e okazala rstom na sebe i rekla: - I a se
   p p ~ obavio ruke oko Jill, zaţmirila je i tu se stvorio David
   probijam.
      koji ju je ljubio, razodijevao i milovao.
   Nasmi ao se. - Mo li vas ozvati na kavu? Jil1 je noa provela s Alanom, a
nekoliko dana
   p
   Zvao se Alan Preston i došao je iz Salt Lake Cityja,
      kasnije on je preselio u njen mali stan.
   gdje je njegov otac 6io starješina u mormonskoj crkvi.   Alan Preston
bio je najjednostavniji eovek kojeg
   - Odrastao sam uz previše vjere i nedovoljno zabave je Jil1 susrela. Bio
je komotan i opušten, prihvaaao je
   - povjerio joj se. Gotovo proroeanski - pomislila je svaki dan onako kako
je dolazio i nimalo ga nije zabri-
   Jill. Imarrto gotovo navlas isto podrijetlo.
      njavala sutrašnjica. Kad bi raspravljala s njime o nje-
   - Ja sam dobar lumac - rekao e Alan otište-   govom naeinu ţivota, rekao
bi joj: - Hej, sjeaaš Ii se
   g j P
   no - ali ovo je u svakom slueaju okrutan grad. Tamo, "Sastanka u Samari"?
Ako se to mora dogoditi, dogo-
   kod kuae, svatko ţeli da ti pomogne. A ovdje, kao da dit ae se. Sudbina ae
naai tebe. Ne moraš za njom
   su svi krenuli da te satru.  tragati.
   Razgovarali su sve dok se kavana nije zatvorila, i  Alan bi u krevetu
ostao dugo nakon što bi Jill oti-
   do tada su postali stari prijatelji. Kad ju je upitao:   šla u potragu
za poslom. Kad se vratila kuai, našla bi
   - Bi li pašla k meni? - Jil1 se kolebala samo na tre- ga u naslonjaeu kako
pije ili s prijateljima pijucka
   nutak. - U redu. pivo. Nikakav novac nije danio kuai.
   Alan Preston je ţivio u pansionu podalje od High-   - Ti si glupaea -
rekla je Jill jedna prijateljica.
   Iand avenije, dvije eetvrti od Hollywood Bowla. Imao - Sluţi se tvojim
krevetom, jede tvoju hranu, pije
   je sobicu u straţnjem dijelu kuae. tvoje piae. Otarasi ga se.
   - Ovo bi trebali zvati Talog - rekao joj je. - No JiI1 ga se nije
otarasila.
   Trebala bi vidjeti eudake koji ovdje ţive. Svi oni misle  Prvi put je
shvatila Harriet, shvatila sve svoje
   da ae uspjeti u show businessu.   prijateljice koje su se oeajnieki
drţale muškaraca koje
   Kao i mi, pomislila je Jill. nisu voljele, muškaraca koje su mrzile.
   Pokuastvo u Alanovoj sobi sastojalo se od kreveta,  Bio je to strah od
samoae.
   komode, stolca i malog klimavog stola. - Upravo
   eekam da se preselim u svoj stan - objasnio je Alan.
      Jil1 je bila bez posla. Do Boţiaa je bilo samo neko-
   Jill se nasmijala. - Baš kao i ja.
      Iiko dana, a ona je spala na nekoliko posljednjih dola-
   Alan ju je poeeo grliti
   a ona se ukoeila
   - Molim
   ,   ra. A ipak je svojoj majci morala poslati boţiani pok-
   .
   te, nemoj!
      Ion. Alan je riješio problem. Jednog jutra rano otišao
   Pogledao ju je na trenutak
   a omda blago rekao
   ,   a da nije rekao kamo. Kad se vratio, rekao je: -
   .
   - U redu. Njoj je odjednom bilo neugodno
   A što je
   .   Imamo posao.
   onda traţila ovdje u ovoj muškareevoj sobi? Znala je
      - Kakav posao?
   odgovor na to. Bila je oeajnieki osamljena. ~udjela je
   za nekim s kim ae razgovarati, za tim da oko sebe osje-   - Glumaeki,
naravno. Mi smo glumci, zar ne?
   ti ruke muškarca koji ae je drţati, hrabriti i govoriti   Jill ga je
pogledala ispunjena iznenadnom nadom.
   joj kako ae sve biti krasno. Kako li je to davno bilo.   - Je li ti to
ozbiljno?
   Razmišljala je o Davidu Kenyonu, no to je bio drugi - Naravno. Naletio
sam na jednog svog prijatelja
   ţivot, drugi svijet. Toliko ga je ţeljela da je to bilo   koji je
reţiser. Sutra poeinje snimati. Ima uloge za nas
   bolno. Nešto kasnije, kad je Alan Preston ponovno   oboje. Za svakog od
nas po sto glavi dnevno!
190 ~ 19t

   - Pa to je divno! - uskliknula je Jill. - Stoti~nu  - Prieekaj ovdje -
naredio je Alan.
   dolara! - S time je svojoj majci mogla kupiti divne Za trenutak se vratio
s boeicom crvenih pilula i
   engleske vune za zimski kaput i da joj još preostane politrom votke.
Izvadio je dvije pilule i dao ih Jill. -
   dovoljno za koţnatu tašku. - To je samo mali priva- To ae ti pomoai.
   tnik. Snimaju otraga u neeijoj garaţi.  Jill je strpala pilule u usta, a
u glav~ joj je tuklo.
   Jill je rekla: - Pa što moţemo izgubiti? To je - Speri ih ovim - rekao
joj je Alan.
   uloga.
      Ueinila je kako joj je rekao.
      - Evo. - Alan joj je dodao još jednu pilulu.
      ~
   Garaţa se .nalazila u juţnom dijelu Los Angelesa, u je s votkom. - Trebaš
na trenutak pri-
      Progutala ju
   kraju koji je za jedne generacije spao od ekskluzivne leai.
   eetvrti na malograc~ansku otmjenost, pa na samo dno. ~   Poveo ju je u
praznu spavaau sobu, i ona se is-
   Na vratima ih je doeekao nizak crnomanjast   pruţila na krevetu
pomieuai se vrlo polagano. Pilule
   muškarac koji se rukovao s Alanom i rekao: - Uspio ~ su poeele djelovati.
Bilo joj je bolje. Ţelueani sok
   si, stari moj. Sjajno. ~   joj je prestao navirati u usta.
   Okrenuo se prema Jill i zadivljeno zafuakao. - Petnaest minuta kasnije
glavobolja je išeezavala.
   Tako si i rekao, stari moj. Ona je šut. FI   Alan joj je dao još jednu
pilulu. Ne razmišljajuai, Jill
   ~   ju je progutala. Ispila je još jedan gutljaj votke. Bio
   Alan je rekao: - Jill, ovo je Peter Terraglio. Jill je pravi blagoslov
riješiti se boli. Alan se ponašao ne-
   Castle.   obieno, neprekidno obilazeai krevet. - Sjedi mirno -
   - Kako ste? - rekla e Jill.  rekla je.
   .1
   - Pete je reţiser - objasnio je Alan.   - Sjedim mirno.
   - Reţiser, producent, glavni perae eaša. Radim Jill je pomislila kako je
to smiješno, pa se poeela
   od svega pomalo. UcJite. - Poveo ih je kroz praznu  smijati. Smijala se
sve dok joj suze nisu potekle niz
   garaţu u prolaz što je nekad vodio do stanova za   lice. - Kakve - kakve
su ono bile pilule?
   poslugu. Iz hodnika se ulazilo u dvije spavaae sobe. - Za tvoju
glavobolju, maco.
   Vrata jedne od njih bila su otvorena. Jill je stigla do   Terraglio se
navirio u sobu i rekao: - Kako ide?
   dovratnika, pogledala unutra i zastala šokirana, zate-   Svi veseli?
   eena. Usred sobe, na krevetu, leţalo je eetvero golih - S~ - svi veseli -
promumljala je Jill.
   ljudi: Crnac, Meksikanac i dvije djevojke, jedna bijela
   i jedna crna. Snimatelj je osvjetljavao gomilu dok je Terraglio je pogledao
Alana i kimnuo. - Pet mi-
   jedna od djevojaka uvjeţbavala na Meksikancu felacio. ,   nuta - rekao je
i odjurio.
   Djevojka je na trenutak prestala, ponestalo joj je daha I Alan se
naginjao nad Jill milujuai joj prsa i stegna,
   pa rekla: - Hajde kuree! Oevrsni! I skidajuai suknju i prstima joj prekao
me8u nogama.
   Jill je osjetila nesvjesticu. Okrenula se na peti na ~   Bilo je eudesno
uzbudljivo i Jill je odjed~nom poţe-
   dovratku da se vrati prolazam i osjetila kako je noge i   ljela da ude u
nju.
   izdaju. Alan ju je zagrlio pridrţavajuai. i   - Slušaj, mala - rekao je
Alan - ne bih traţio
   - Je li ti dobro? i   da ueiniš išta loše. Samo vodi ljubav sa mnom. To
      mi ionako radimo, samo što aemo ovaj put za to biti
   Nije mu mogla odgovoriti. Glava joj se odjednom '~
      plaaeni. Dvjesto glavi. I to je sve tvoje.
   rasprsla i ţeludac joj je bio pun noţeva.
   1
      13 Stranac u ogledalu 193
   192

Odmahnula je glavom, ali se einilo kao da joj je I Htjela je reai Davidu da ih
stiša, ali je bila u deliriepotrebna eitava vjeenost da je odmakne s jedne
strane noj ekstazi, doţivljavala orgazam za orgazmom, sve dok na drugu. - Ne
mogu to ueiniti - rekla je nerazgo- I nije pomislila da ae joj se tijelo
raspasti. David je vijetno. ~ ljubio nju, ne Cissy, bio joj se vratio i bili su
vjen
-- Zašto ne? eani. Provodili su tako divan mede,ni mjesec.
NIoraIa se napregnuti da se prisjeti. - Zato - ~ - David . . . - rekla je.
Otvorila je oei, a na njoj zato što au biti zvijezda. Ne mogu snimati porno-fil-
je bio Meksikanac, koji je jezikom prelazio niz njeno move. tijelo. Pokušala ga
je pitati gdje je David, ali nije
- Bi li htjela da te pojebem? mogla protisnuti rijee. Zaţmirila je kad je eovjek
izveo - O, da! Ţelim te, David. slasne stvari na njenom tijelu. Kad je ponovno
otvoAlan je zaustio da nešto kaţe, a onda se nakesio. ~ rila oei, eovjek se
nekako preobrazio u djevojku duge
- Sigurno, maco. I ja tebe ţelim. Doc~i. - Prihvatio crvene kose i velikih grudi
koje su se vukle po Jillije ruku djevojke i podigao je s kreveta. Jil1 se
osjeaala nom trbuhu. Onda je ţena poeela jezikom izvoditi kao da leti. nešto, a
Jill je zaţmirila i izgubila svijest.
Bili su u hodniku, a onda su prešli u drugu spavaau sobu.
- U redu - rekao je Terraglio kad ih je vidio. - ~ Dva su muškarca stajala i
promatrala tijelo na Ostavite sve isto. Stiţe nam svjeţa krv. ~ krevett:.
- Hoaete da promijenim posteIjinu? - upitao je - Hoae Ii s njom biti sve u redu?
- upitao je jedan iz ekipe. ~ Terraglio.
- ~to ti, do vraga, misliš tko smo mi, MGM? - Jasno - rekao je Alan.
Jill se pripijala uz Alana. - David, ovdje ima - Ti ih stvarno dobro njušiš -
rekao je Terljudi. raglio zadivljeno. - Ona je strašna. Dosad najbolji šut. -
Drago mi je - i pruţio je ruku.
- Otiai ae oni - uvjerio ju je Alan. - Ovamo.
Izvadio je još jednu pilulu i dao je Jill. Prinio je bocu ~ Terraglio je izvukao
iz dţepa debeli svjeţanj novvotke do njenih usana, i ona je progutala tabletu.
Od eanica i izdvojio dvije. - Evo ti. Bi li svrnuo na botog trenutka nadalje sve
se zbivalo u maglici. David ţianu veeericu? Stella bi te jako rado vidjela.
ju je svlaeio i umirivao. Zatim je bila s njim na kre- - Ne mogu - rekao je
Alan. - Boţia au provesti vetu. Prikueio je svoje golo tijelo do njenog. Sinulo
sa ţenom i djecom. Hvatam slijedeai avion za Floridu. je jasno svjetlo i
zablještalo. - Pa ovdje aemo imati boţanski film. - Terraglio
- Metni ovo u usta - rekao je, a to je govorio i= je kimnuo prema onesviještenoj
djevojci. - Kakvu David. ~ da joj damo najavu?
- O da. - Njeţno ga je milovala i poeela ga stav- Alan se nakesio. - Zašto da ne
uzmete njeno ljati u usta, a netko u sobi je rekao nešto što Jill ~ pravo ime?
Josephine Czinski. Kad film bude igrao nije mogla euti, a David se odmaknuo tako
da se Jill u Odessi, bit ae to pravi štos za sve njene prijatelje. morala licem
okrenuti prema svjetlu i ţmirkati u blje
štavilo, Osjetila je kako je guraju na lecJa, a onda je David bio u njoj i vodio
s njom ljubav, a istodobno je u ustima imala njegov penis. Tako ga je jako
ljubila. Svjetla su je smetala, kao i razgovor u pozadini.
194 ~ '3~ 195

         No Poziv nikad nije stigao. A Jillina je ogoree-
         nost rasla. Povremeno je nastupala kao statistica, i
         glumica s jednom reeenicom, ali to nikad nije vodilo
         nikamo. Pogledala je u ogledalo i shvatila poruku
         Vremena: Poţuri. Pogled u vlastiti odraz bio je poput
         osvrtanja u naslage. Još uvijek je bilo tragova svjeţe
         mlade djevojke koja je u Hollywood stigla prije se-
         dam beskonaenih godina. No svjeţa mlada djevojka je
         imala nabore pokraj kutaka oeiju i dublje bore koje
         su od nosa vodile prema bradi, upozoravajuae oznake
      ,   da vrijeme promiee, a uspjeh nije postignut, uspo-
         mene svih onih bezbrojnih sumornih malih poraza.
   23     Poţuri, Jiil, poţur~i!
   .      Kad je Fred Kapper, osamnaestogodišnji pomoa-
         ,nik reţisera u "Foxu", rekao Jill da ima lijepu ulogu
   Slagali su joj. Vrijeme nije bilo prijatelj koji lijeei      za nju
aico bi htjela s njim u krevet, dogodilo se da
   sve rane; bio je neprijatelj koji uništava mladost.    je ona
zakljueila kako je došlo vrijeme da kaţe - da.
   Godišnja su doba dolazila i odlazila, i svako je      ~ S Fredom
Kapperom našla se u studiju za vrijeme
   donijelo novu ţetvu proizvoda Hollywoodu. Konku-   ~   rueKa.
         - Imam samo pola sata - rekao je. - Daj da
   rencija je stizala auto-stopom, na motociklima, vlako-      promislim
gdje moţemo biti nasamo. - Na trenutak
   vima i avionima. Svi su omi bili osamnaestogodišnjaci,   ~   namrštio
se duboko razmišljajuai
         a zatim
         je zastao
   kakva je nekoa bila Jill. Bili su dugonogi, okretni, ~   ,
         ,
         sinuo. - Prostorija za sinhronizaciju. Dodi.
   svjeţih eeznutljivih mladih lica i vedrog prirodnog ,    Prostorija za
sinhronizaciju bila je mala projek-
   osmijeha. Sa svakim ,novim naraštajem Jill je bila  ~   ciona kabina
         zvueno izolira,na
         u kojoj su se sve zvuene
   godinu dana starija. Jednog se dana pogledala u ogle- !   ,
         ,
         vrpce miješale na jednu
   dalo. Bila je 1964. godina, i njoj je bilo dvadeset pet.     .
         Fred Kapper se ogledao po praznoj prostoriji i
   Isprva ju je iskustvo sa snimljemim pornograf-    rekao: - Sranje,
sranje. Nekad je ovdje bio mali
   skim filmom prestravilo. Ţivjela je u strahu da ae     kaue. -
Pogledao je na sat. - Morat aemo se snaai.
   neki šef doznati za to i staviti je na crnu listu, Aii   ~   Skini se
      ~   zlato. Osoblje za sinhronizaciju vratit ae se
   kako su prolazili tjedni, a zatim mjeseci, Jill je po-   ~   ,
         za dvadesetak minuta.
   stupno zaboravila svoje strahove. No bila se promije-    Jill je na
trenutak zurila u njega osjeaajuai se
   nila. Svaka nastupajuaa godina ostavila je na njoj     poput drolje, i
prezirala ga je. Ali nije dopustila da
   svoju oznaku, patinu tvrdoae, poput godova na drvetu.    se to i vidi.
Bila je pokušavala na svoj naein, ali se
   Poeela je mrziti sve ljude koji joj nisu htjeli dati pri-
   izjalovilo. Sada ae to ueiniti na njihov naein. Skinula
   liku da glumi, ljude koji su davali obeaanja, a nikad ih  ~   je
haIjinu i gaaice. Kapper se nije gnjavio sa skida-
   nisu ispunjavali.    njem. Samo je powkao svoj ciferšlus i izvukao na-
   Upala je u bezgraniean niz jednolienih nezahval-      brekli penis.
Pogledao je Jill i nakesio se: - Kakva
   nih poslova. Bila je taj,nica, recepcionerka, peeenjar-      divna
kanta. Nagni se.
   ka, dadilja, manekenka, konobarica, telefonistica .i pro-     Jill se
osvrnula uokolo kako bi se o nešto naslo-
   davaeica. Samo dok ne dobije Poziv.    nila. Ispred nje se nalazila
naprava za smijeh, konzola
196 " I97

   na kotaeima puna vrpci snimljenoga smijeha, kojima  Uloga koju je Jill
ostvarila u krevetu bila je fan-
   se upravljalo pucetima s vanjske strane. ' tazija, a ona ju je glumila
spretno pripremajuai se
   - Hajde, nagni se.   za nju kao da igra pravu ulogu. Eitala je knjige o
   Jill je na trenutak okolišala, zatim se nagnula istoenjaekoj erotici,
kupovala ljubavne napitke i sti-
   prema naprijed pridrţavajuai se rukama. Kapper joj  mulanse u sex-shopu
na Santa Manica Boulevardu.
   je prišao odostraga i Jill je osjetila kako joj njegovi   Imala je losion
koji joj je dala jedna stjuardesa s
   prsti razmieu guzove. Trenutak kasnije osjetila je kako   Istoka sa
slabašnim dodatkom zimzelena. Naueila je
   vrškom penisa pritišae njen emar. - Hej! - rekla je svoje ljubavnike
masirati polako i eulno. - Lezi i
   Jill. - Ne ovamo! Ne-ne mogu . . . misli o onome što einim s tvojim
tijelom - šaptala
   - Vrišti mi je. Nanosila je losion na muškareeva prsa, pa niz nje-
   lutkice! - I zabo je svoj ud u nju
   ,   ; gov trbuh prema slabinama, blagim kruţnim pokreti-
   razdiruai je strahovito bolno. Svakim njenim vriskom
   ubadao je dublje i evršae. Oeajnieki se pokušavala  ma. - Zaţmiri i
uţivaj.
   izmaai, ali ju je grabio za bokove, gurao se unutra Prsti su joj bili
laki poput leptirovih krila dok
   i van evrsto je drţeai. Sad je vea izgubila ravnoteţu.   ~ je silazila
niz partnerovo tijelo i milovala ga. Kad je
   Kad je posegnula da se dohvati poluge, prsti su joj kod njega poeinjala
erekcija, Jill bi uzela njegov ras-
   dodirnuli puceta naprave za smijeh, i odjednom je   tuai penis u ruku i
blago ga gladila, prelazeai jezikam
   soba bila puna manijakalnog smijeha. Dok je Jil1 ci- izmecJu njegovih nogu
sve dok muškarac nije cieao od
   eala u strašnim bolovima, njene su ruke stiskale na- zadovoljstva, a zatim
bi nastavljala polako niţe sve do
   pravu, a neka je ţena hihotala, neka je grupica gro- ' noţnih prstiju.
Onda bi ga okrenula i sve je opet po-
   hotala, jedna se djevojka cerekala, a stotine glasova einjala iz poeetka.
Kad je muškareev ud omlohavio,
   je blebetalo, smijuljilo se i urlalo na neku prostu metnula bi glavia tek
malo me?u usne svoje vagine
   patajnu šalu. Jeke su se histerieno odbijale od zidova,   i polako ga
uvukla u sebe osjeaajuai kako se ukruauje
   dok je Jill plakala od boli. ~ i otvrdnjuje. Naueila je muškarce kako da
do?u do
   Odjednom je osjetila niz brzih drhtaja, a trenutak  vrha i zastanu
neposredno prije orgazma te panovo
   kasnije strani komad mesa unutar nje se povukao;   dosegnu vrhunac da bi
napokon svršili u ekstatienom
   smijeh u prostoriji polagano je zamro. Jill je mirno ~ prasku.
Doţivljavali su ugodu, oblaeili se i odlazili.
   stajala sklopljenih oeiju boreai se s boli. Kad se na-   Ni jedan nije
ostao toliko da njoj dade anih najljep-
   pokon uspjela osoviti i okre~nuti, Fred Kapper je po- ših pet minuta seksa,
mirni zagrljaj nakon svega, spo-
   vlaeio ciferšlus na rasparku. kojnu oazu ljubavnikova narueja.
   - Bila si senzacionalna, draga. Ono me vrištanje
      To što je Jill dobivala glumaeke uloge bila je
   stvarno uzbucJuje.   neznatna cijena za zadovoljstvo koje je davala
lju-
   A Jill se pitala u kakvu li ae se ţivotinju pretvoriti
   u devetnaestoj godini. dima odgovornima za glumce, pomoanicima reţisera,
   Primijetio je da djevojka krvari. - Obriši se i reţiserima i producentima.
Po gradu je postala po-
   do?i u studio dvanaest. Poeinješ raditi danas poslije znata kao "uţarena
pieka", i svi su ţeljeli dobiti svoj
   ,   udio. A Jill ga je davala. Svaki put kad ga je davala,
   Nakon ovog prvog iskustva, ostalo je bilo Iako. bilo je toliko manje
samopoštovanja i ljubavi u njoj
   JiII je poeela redovito raditi u svim kompanijama:  ~ i toliko više
mrţnje i goreine.
   "Warner Brothersu", "Paramountu", "Universalu", bCo- Nije znala kako ni
kada, ali je znala da ae jed-
   lumbijiK, "Foxu": Zapravo, svugdje osim kod Disneyja. noga dana ovaj grad
platiti što joj je ueinio.
   gdje seks nije postojao.
   log  ~ 199

   U slijedeaih pet godina Jill se pojavila u desecima a Cissy je stajala pred
zrcalom, gola, spre.majuai se
   filmova, televizijskih showova i propagandnih spotova.   da se obuee za
veeernji izlazak kad je David stigao
   Bila je tajnica koja je rekla: "Dobro jutro, gospodine   kuai. Ušao je u
njenu spavaau sobu, stao i promatrao
   Stevens", dadilja koja je rekla: "Ne brinite, lijepo se   je. Mogao je
svoju ţenu procijeniti potpuno bestrasno
   vas dvoje provedite. Stavit au djecu u krevet." I voza-   jer nije prema
njoj osjeaao ništa. Bila je divna. Bri-
   eica lifta koja je najavila: "Sad ae šesti kat", djevojka ,    nula se o
svojem tijelu, odrţavala mu formu dijetom
   u skijaškom odijelu koja je u povjerenju rekla: ySve i vjeţbanjem. Tijelo
joj je bilo prva briga, i David
   moje prijateljice upotrebljavaju dainties." No nikad nije imao nikakva
razloga ne vjerovati da ga je vrla
   se ništa nije dogodilo. Bila je bezimeno lice u gomili.   liberalno
dijelila s drugima, sa svojim ueiteljem golfa,
   Bila je u Businessu, a ipak nije bila, i nije mogla pod-  skijaškim
trenerom, nastavnikom letenja. No nije je
   nijeti pomisao na to da ae ostatak ţivota provesti  mogao okrivljavati.
Prošlo je dugo vremena otkako je
   ovako.   zadnji put bio s njom u krevetu.
   Godine 1969. umrla joj je mati. Odvezla se u  U poeetku je stvarno
vjerovao da ae mu dati ra-
   Odessu na sprovod. Bilo je kasno popodne i na po- ~ stavu kad umre mama
Kenyon, no Davidova je mati
   sljednjem ispraaaju bilo je samo pet-šest ljudi a ni još uvijek bila ţiva
i dobro se osjeaala. David nije
   jedna od ţena za koje je njena mati radila tolike go- nikako mogao doznati
da li ga je izigrala ili se dogo-
   dine. Prisustvovalo je nekoliko vjernika, zagovornika dilo eudo. Godinu
dana nakon vjeneanja rekao je
   strašnoga suda. Jill se prisjetila kako je bila prestrav- Cissy: - Mislim
da je sad vrijeme da porazgovaramo
   ljena na onim sastancima! No njena je mati u njima ~ o onoj rastavi.
   našla neku vrstu utjehe istjerujuai svakovrsne demone Cissy je rekla: - O
kakvoj rastavi? - A kad
   koji su je mueili.   je spazila zaprepašten pogled na njegovom licu,
na-
   Jedan poznati glas mirno ju je oslovio: - Zdravo,   smijala se: - Meni se
svida da budem supruga gospo-
   Josephine. - Okrenula se, a on je stajao pokraj nje, dina Davida Kenyona,
dragi. Jesi li zbilja mislio da au
   pa mu je pogledala u oei i bilo je kao da se nikada te prepustati onoj
poljskoj droljici?
   nisu razdvojili, kao da i dalje pripadaju jedno dru-
      Ošamario ju je.
   gom. Godine su mu na lice otisnule zrelost, sjedinama ,
   prošarale zaliske. No nije se bio promijenio, još uvijek  Sutradan je
otišao svome odvjetniku. Kad mu je
   je bio David, njen David. Pa ipak, bili su stranci. isprieao što ţeli,
odvjetnik je rekao: - Mogu vam
   Govorio je: - Moje saueešae. isposlovati rastavu. Ali ako se Cissy
zaintaei, David,
   Samu sebe je eula kako odgovara: - Hvala ti,  bit ae vraški skupa.
   David.   - Stvorite je.
   Kao da su recitirali tekst iz kakvog komada.  Kad su Cissy donijeli
isprave o rastavi, zakljueala
   - Moram s tobom razgovarati. Moţemo li se ve- se u Davidovu kupaonicu i
progutala prekomjernu
   eeras naai? - U glasu mu je osjeaala preklinjanje.  dozu tableta za
spavanje. David i dvojica slugu morali
   Pomislila je ~na njihov posljednji sastanak i na   su razbiti teška
vrata. Cissy je dva dana lebdjela nad
   njegovu tadašnju ţudnju, obeaanje i snove. Rekla je: ponorom smrti. David
ju je posjetio u privatnoj bol-
   - U redu, David.  nici kamo su je bili odvezli.
   - Na jezeru? Imaš li auto? ~ - Oprosti, David - rekla je - ne ţelim
ţivjeti
   Kimnula je. bez tebe. Eto toliko.
   - Naai aemo se ondje za jedan sat. Slijedeaeg jutra povukao je zahtjev za
rastavu..
200 ~ 20I

   To je bilo prije gotovo deset godina. I Davidov je  J Kad je stigao na
auto~estu, ~njen se auto upravo
   brak postao nelagodno primirje. Potpuno je preuzeo  bio u dal ini. Le ao
e na as. Masseratti
      ~ I g I g je bio
   Kenyonovo carstvo i sve svoje snage posvetio uprav- brţi auto od njegovog
rollsa. evršae je pritisnuo pedalu
   ljanju nad njim. Tjelesnu utjehu nalazio je u broj- gasa: 70... 80...
90... Njenih kola više nije bilo na
   nim djevojkama, koje je imao po raznim gradovima   vidiku.
   diljem svijeta kuda ga je vodio njegov posao. hIo nikad   100 . . . 110
... još uvijek nikakva znaka od nje.
   nije zaboravio Josephine.   Dospio je na vrh male uzvisine i odanle
vidio auto
   David nije imao pojma kakav je bio njen stav  poput daleke igraeke kako
bjesomueno ulazi u zavoj.
   prema njemu. Bilo mu je stalo da to sazna, a ipak se Inercija je vukla
auto na jednu stranu, gume su se
   bojao otkriaa. Imala je sve razloge da ga mrzi. Kad borile da ostanu na
cesti. Masseratti se njihao naprijed
   je saznao vijest o Josephininoj majci, otišao je u  i natrag vrludajuai
preko ceste. Zatim se ispravio i
   mrtvaenicu samo zato da vidi Josephine. Onog tre-   svladao zavoj.
Odjednom je udario u bankinu i uzletio
   nutka kad ju je ugledao, znao je da se ništa nije pro-   u zrak kao s
katapulta i prevrnuo se nekoliko puta
   mijenilo. hIe za njega. Godine su smjesta nestale, i preko polja.
   on je bio zaljubljeniji nego ikad ranije. Izvukao je Cissyno onesviješteno
tijelo iz auto-
   Moram s tobom razgovarati . . . Naai aemo se ve-   mobila nekoliko
trenutaka prije nego što je probušeni
   eeras. .  rezervoar eksplodirao.
   U redu, David . . .   Tek u šest sati ujutro glavni kirurg je izišao iz
   Na jezeru. operacijske dvorane i rekao Davidu: - Ţivjet ae.
   Cissy se okrenula kad je primijetila da je David   Jill je na jezero
stigla malo prije zalaska sunca.
   motri u zrcalu. - Bolje poţuri i presvuci se, David. Odvezla se do ruba
vode. Iskljueivši motor, predala
   Zakasnit aemo.  ~ se zvukovima vjetra i zraka. Ne znam kad sam bila
   - Idem na sastanak s Josephine. Bude li me   , tako sretna, pomislila
je. Zatim se ispravila. O zia,
   htjela, oţenit au se njome. Mislim da je vrijeme da znam. Ovdje. S
Davidom. Pa se prisjetila kako je nje-
   ova farsa svrši, a ti? govo tijelo palo na njeno i svladala ju je
malaksalost
   Stajala je buljeai u Davida, a njen se goli lik od ţudnje. Sve što je
smetalo njihovoj sreai bilo je
      prošlo. Osjetila je to onog trenutka kad ga je vidjela.
   odraţavao u zrcalu.
      Još je uvijek bio zaljubljen u nju. Znala je to.
   - Pusti me da se obueem.   Promatrala je kako krvavo crveno sunce
polako
   David je kimnuo i otišao iz sobe. Ušao je u veliki  tone u daleke vode i
kako se mraei. Poţeljela je da
   salon, koraeao gore-dolje sprc:majuai se za sukob.  David poţuri
      .
   Svakako, nakon svih ovih godina, Cissy više neae inzi-   Prošao je jedan
sat, pa drugi, i zrak je postao
   stirati na braku koji je bio šuplja ljuštura. Dat ae studen. Sjedila je u
autu nepomiena i mirna. Proma.
   joj sve što . . . trala je kako golemi mrtvaeko-bijeli mjesec lebdi ne-
   Euo je zvuk Cissina automobila koji je kretao, a   I bom. Osluškivala je
noane zvuke svuda oko sebe i rekla
   zatim cviljenje guma dok je zaokretala niz prilaz cesti.  samoj sebi:
"David stiţe."
   Potreao je prema ulaznim vratima i navirio se. Cissin '   '' Jill je svu
noa ondje prosjedila, a ujutro, kad je
   fnasseratti jurio je prema auto-cesti. Brzo je uskoeio   I sunce poeelo
bojiti obzor, pokrenula je motor i od-
      vezla se kuai u Holl ood.
   u svoj auto, pokrenuo ga i jurnuo za Cissy,   yw
202 a 203

puderom lice, mimoišavši podrueje oei, gdje bi puder istaknuo siaušne nabore.
      Jill se zavalila u stolac i proueavala ueinak u
      zrcalu. Izgledala je divno. Jednoga ae dana morati
      pribjeai triku s vrpcom, ali Bogu hvala do toga je
      još bilo mnogo godina. Jill je poznavala starije glumice
      koje su pribjegavale tom štosu. Malo ispod vlasišta
      lijepile su na koţu siaušne komade selotejpa. Spojeni
      s tim vrpcama, bili su konci koji su bili opleteni oko
      njihove glave i sakriveni ispod kose. Ishod je bio taj
      da se opuštena koţa lica nategnula dajuai dojam
      nenaborana lica, bez troškova i boli kirurškog zahvata.
      Sliena je varijacija primije,njena i za maskiranje opu-
   24
   .   štenih dojki. Komad vrpce prilij_epljen na grudi s jedne
      strane, a za evršae meso više na prsi~ma s druge
      davao je jednostavno privremeno rješenje tog proble-
   Jill je sjedila pred psihom i u zrcalu promatrala   Jilline su dojke još
bile evrste
      ma
   svoje lice. Vidjela je jedva primjetljiv nabor u kutu .
      .
   oka, pa se namrštila. Nije pošteno, pomislila je. Mu- Poeešljala je meku
crnu kosu, još se jednom
   škarac se moţe potpuno zapustiti. Moţe imati sijedu pogledala u zrcalu,
bacila pogled na sat i shvatila da
   kosu, trbušinu i lice poput Zemljopisne karte, a nitko   ae morati
poţuriti.
   niti ne pomišlja na to. Ali ţena neka ima bar jedan Imala je intervju za
"Toby Temple Show".
   siaušan nabor . . . Poeela je stavljati šminku. Bab
   Schiffer, najbolji holivudski majstor šminke, naueio
   ju je nekoliko svojih zahvata. Jill je upotrijebila kao
   bazu kruti puder umjesto praška što je nekoa upo-
   trebljavala. Puder je sušio koţu, dok ju je kruti puder
   odrţavao vlaţnom. Zatim se usredotoeila na svoje oei,
   na šminku ispod donjih kapaka tri ili eetiri nijanse
   blaţu od ostalog make upa tako da su sjene bile
   blaţe. Utrljala je malo sjenila za oei da dobiju na boji,
   a zatim paţljivo stavila umjetne trepavice na vlastite
   savijajuai ih na vanjskim rubovima pod kutom od
   eetrdeset pet stupnjeva. Nanijela je nešto malo duo
   ljepila na trepavice, pa na njih nalijepila laţne kako
   bi joj oei izgledale veae. Da bi trepavice dobile puniji
   izgled, iscrtala je siaušne toekice na donjem kapku
   ispod svojih trepavica. I~Iakon toga namazala je i na-
   pudrala usnice prije nego što je nanijela drugu na-
   slagu ruţa. I~Ia obraze je nanijela rumenilo, naprašila
204 ~ 205

- Jedan moj prijatelj ima stan u Argyleu devedeset pet, trinaest. Allerton. _
- Znam gdje je to - rekla je Jill. - Stan šest D. U tri sata.
      Proble su tekle glatko. Bit ae to dobar show.
      U toeki tjednog talenta nastupali su spektakularni ple-
      saei iz Argentine, popularna rock-and-roll grupa, ma-
      dioniear, u eijim je rukama sve ţivo nestajalo, i vr-
      hunski pjevae. Jedini koji je nedostajao bio je Toby
      Temple. Jill je upitala Eddieja Berrigana zašto je Toby
   25  odsutan. - Je li bolestan?
   .   Eddie je otpuhnuo: - Bolestan je kao parip. Se-
      ljaci vjeţbaju dok se stari Toby zabavlja. Pojavit ae
   Eddie Berrigan, šef glumaeke ekipe u Tobyjevom se u subotu da snimi show,
a onda nestati.
   showu, bio je oţenjen muškarac. Uredio je da se tri
   poslijepodneva tjedno koristi prijateljevim stanom. Je-
   dno poslijepodne bilo je rezervirano za Berriganovu
      Toby Temple se pojavio u subotu ujutro ušavši
   ljubavnicu, a ostala dva za one koje je nazivao "stari   u studio
nonšalantno poput nekog kralja. Iz kuta po-
   talent" i "novi talent".   zornice Jill je promatrala kako ulazi u
pratnji svoje
   Jill Castle je bila ~novi talent. Nekoliko mu je   tri lude, Cliftona
Lawrencea i nekoliko bivših komieara.
   prijatelja reklo da im je Jill pruţila fantastiean user-  Taj je spektakl
Jill ispunio prezirom. O Tobyju Tem-
   vis usluga" i divno im fafala kurac. Eddie je ţudio da   pleu znala je
sve. Bio je egomanijak koji se, kako
   je iskuša. Sada se u jednom skeeu našla uloga koja  se šuškalo, hvalio
da' je spavao sa svakom lijepom
   kao da je bila stvorena baš za nju. Taj lik je samo glumicom u
Hollywoodu. Njemu nikad nitko nije re-
   morao izgledati poţeljno, reai nekoliko rijeei i otiai sa kao ne. O da,
Jil1 je znala sve o Velikom Tobyju
   scene.   Templeu.
   Jill je probala proeitati tekst pred Eddiejem, i   Reţiser, nizak
nervozan muškarac po imenu Harry
   on je bio zadovoljan. Nije bila nikakva Kate Hepburn, Durkin, predstavio je
Tobyju glumce. Toby je radio
   ali to uloga nije ni iziskivala. - Ušla si - rekao je.   s veainom od
njih. Hollywood je malo mjesto i lica
   - Hvala, Eddie.  uskoro postanu poznata. Toby još nije bio upoznao
      Jill Castle. Izgledala je krasno u pamuenoj haljini beţ
   - Evo ti tekst. Proba poeinje sutra ujutro toeno   boje, hladno i
elegantno.
   u deset. Budi toena i upamti tekst. - Što ti radiš, zIato? - upitao je
Toby.
   - Naravno. - eekala je. - Ja sam u astronautskom skeeu, gospodine
   - Hm - što misliš da se poslijepodne na?emo   Temple.
   na kavici? Toplo joj se nasmiješio i rekao: - Prijatelji me
   Jill je kimnula. zovu Toby.
206 ~ 207

   Glumci su se dali na posao. Proba je tekla ne- tako blizu Cliftona
Lawrencea. Mogao joj je otvoriti
   obieno dobro, i Durkin je brzo shvatio zašto. Toby se sva vrata Hollywooda.
Sada su, mecJutim, svi znali da
   producirao pred Jill. Bio je povalio sve druge dje-
      je on jednostavno pion Tobyja Templea.
   vo ke iz redstave, a Jill e bila novi izazov. - Imam za tebe dobru
vijest. Gospodin Temple
   j P j
   Skee koji je Toby imao s Jill bio je vrhunac  ţeli da mu se pridruţiš na
veeeri.
   showa. Dao joj je nekoliko dodatnih reeenica i jednu Jill je lagano
raskuštrala kosu vršc~ma prstiju i
   smiješnu toeku. Kad je praba svršila, rekao joj je: - rekla: - Recite mu da
sam umorna. Iaem u krevet.
   Da gucnemo nešto u mojoj garderobi? - I otišla je.
   - Hvala, ne pijem.
   Jill se nasmiješila i otišla. Imala je sastanak sa
   šefom glumaeke ekipe, i to joj je bilo vaţnije od   Te je veeeri gozba
bila promašaj. Toby, Clifton
   Tobyja Templea. On je bio samo za jedanput. Šef Lawrence i Durkin,
reţiser, bili su u La Ruea u pred-
   glumaeke ekipe znaeio je stalno zaposlenje.   njem separeu. Durkin je
predloţio da pozovu nekoliko
   - Još jedna bomba - rekao je Clifton Tobyju. - plesaeica, ali je Toby
bijesno otklonio taj prijedlog.
   Onaj astronautski skee je bio kolosalan. Natkonobar j.e govorio: - Jeste
li spremni naru-
   Toby se nacerio. - N-da. Svic~a mi se ona maekica   eiti jelo, gospodine
Temple?
   u skeeu. Ima neeeg u njoj.  Toby je pokazao na Cliftona i rekao: - Da.
Dajte
   - Lijepa je - rekao je Clifton. Svakog je tjedna   ovom ovdje idiotu
porciju jezika.
   bila druga djevojka. Sve su one imale neeeg u sebi  Clifton se pridruţio
smijehu ostalih za stolam pre-
   i sve su ome išle u ~krvet s Tobyjem i postajale lanj-   tvarajuai se da
se Toby jednostavno šali.
   ski snijeg. Toby je odsjekao: - Zamolio sam te da obaviš
   - Uredi da s nama veeera, Cliff.  tako jednostavnu stvar kao što je
pozvati djevojku na
   To nije bila molba. To je bila zapovijed. Prije veeeru. Tko ti je rekao da
je prestrašiš?
   nekoliko godina Clifton bi bio rekao Tobyju neka to - Bila je umorna -
objasnio je Clifton. - Rekla
   ueini sam. Ali sada, kad je Toby nekoga zamolio da  je, , ,
   nešto napravi, to je taj i napravio. On je bio kralj, - Ni jedna kurva nije
preumorna da veeera sa
   a ovo je bilo njegovo kraljevstvo, i oni koji nisu  mnom. Mora da si joj
rekao nešto što ju je odbilo. -
   ţeljeli biti istjerani, ostajali su u njegovoj milosti.   Toby je podigao
glas. Ljudi iz susjednog separea okre-
   - Naravno, Toby - rekao je Clifton. - Sredit  nuli su se i blenuli. Toby
im se djeeaeki nasmiješio i
   au to.   rekao: - Ovo je oproštajna veeera, ljudi. - Pokazao
   Clifton je otišao niz hodnik do garderobe u kojoj   je na Cliftona. -
Poklonio je svoj mozak zoološkom
   su se presvlaeile plesaeice i elanice ekipe. Kratko i vrtu.
   oštro pokucao je na vrata i ušao. U prostoriji je bilo   S drugog stola
zaeuo se smijeh. Clifton se nasilu
   desetak djevojaka u razlieitim fazama svlaeenja. Nisu nacerio, ali je lomio
prste pod stolom.
   na njega obraaale nikakvu pozornost, osim što su ga ~ - Ţelite li euti
koliko je glup? - upitao je Toby
   pozdravile. Jill je bila skinula šmi.nku i upravo je ljude iz susjednog
separea. - U Poljskoj se o njemu
   navlaeila svoju odjeau za grad. Clifton joj je prišao.   , prieaju
vicevi.
   - Bila si jako dobra.  Smijeh je porastao. Clifton se ţelio diai i otiai,
ali
   Jill ga je bez zanimanja pogledala u ogledalu. -   ~ se nije usudio.
Durkin je sjedio i bilo mu je neugodno,
   Hvala. - Nekoa davno bila bi uzbudena što se nalazi a bio je previše
pametan da bilo što kaţe. Toby je sada
   208
      14 Stranac u ogledalu
      I

   privukao pozornost nekoliko obliţnjih separea. Pono- Leţerno je spomenuo
Eddieju Berriganu da bi
   vno je podigao glas osmjehujuai se na svoj šarmantni moglo biti sjajno da
Jill Castle ponovno postave u
   naein. - Cliff Lawrence, ovaj ovdje, svoju glupost pri-  shocv. Eddie
joj je telefonirao. Rekla mu je da e
   hvaaa eestito. Kad se rodio, njegovi su se roditelji stra- zauzeta
sporednom ulogom u nekom vesternu. Kad je
   šno borili oko njega. Njegova je mati tvrdila da on Eddie o tome
obavijestio Tobyja, komiear je bio
   nije njeno dijete.   bijesan.
   Na svu sreau veeera je kanaeno završila. Ali sutra  - Reci joj da otkaţe
sve što radi - odbrusio je.
   ae se šale o Cliftonu Lawrenceu prieati po cijelom  - Platit aemo je
bolje. Pa zaboga, ovo je najbolji show
   gradu.   koji se emitira. ~to je toj vijoglavoj kurvi?
   Cliftan Lawrence je te noai legao u krevet ne moga- Eddie je ponovno
nazva~o Jill i prenio joj Tobyj~-
   vši zaspati. Pitao je samog sebe zašto li je Tobyju ve rijeei. - On te
stvarno ţeli natrag u show, Jill.
   dopustio da ga poniţava. Odgovor je bio jednostavan: Moţeš li?
   novac. Prihod od Tobyja Templea donosio mu je više  - Ţao mi je - rekla
je Jill. - Imam ulogu u
   od eetvrt milijuna dolara godišnje. Clifton je ţivio ra-  "Universalu".
Ne mogu je se osloboditi.
   skošno i široke ruke i nije uštedio ni centa. Kako su Niti bi pokušala.
Glumica u Hollywoodu ne napre-
   mu drugi klijenti, otišli, trebao je Tobyja. Tu je bio   duje tako da
napušta studio. Toby Te,mple nije za Jill
   problem. Toby je to znao; draţenje Cliftona postalo bio ništa osim
jednodnevnog posla. Slijedeae veeeri
   je krvav sport. Clifton je morao otiai prije nego što Veliki joj je eovjek
osobno telefonirao. Preko telefona
   bude kasno. glas mu je bio topao i earoban.
   No bio je svjestan toga da je vea prekasno.  - Jill? Ovdje tvoj stari
partner, Toby.
   U taj je poloţaj upao zbog svoje privrţenosti - Halo, gospodine Temple.
   Tobyju: doista ga je volio. Promatrao je kako Toby  - Ma hajde, što ae ti
taj "gospodin"? - Nije bilo
   razara druge: ţene koje su se u njega zaljubile, komi-   odgovora. -
Voliš li bejzbol? - upitao je. - Imam
   eare koji su se pokušali s njime nadmetati, kritieare mjesta u loţi za...
   koji su ga ribali. No to su bili drugi. Clifton nikad nije - Ne, ne volim.
   vjerovao da ae se Toby okomiti na njega. On i Toby  - Ni ja. - Nasmijao
se. - Iskušavao sam te. Slu-
   bili su previše prisni, Clifton je za njega previše ueinio.    šaj, što
veliš za veeeru sa mnom u subotu naveeer?
   Bojao se razmišljati o onome što nosi buduanost:   Svoga sam kuhara
ukrao Maximu iz Pariza. On...
      - Ţao mi je. Imam sastanak, gospodine Temple.
      - Ni traeka zanimanja u njenom glasu.
   Toby inaee ne bi Jill Castle dva puta pogledao. No
      TobY je osjetio da evršae steţe sIušali
      u
      P
   nije bio navikao na to da mu uskrate išta što poţeli. c
      . -
      a
      kad si slobodna?
   JiIlino odbijanje djelovalo je samo kao poticaj. Pono-
   vno ju je pozvao na veeeru. Kad je otklonila, Toby je - Ja sam jako
zaposlena djevojka. Ne izlazim baš
   slegnuo na to kao na neku vrst glupe igre koju je izvo-   puno. AIi hvala
vam što ste me pozvali.
   dio i odlueio da je zaboravi. Ironija se, medutim sasto-  I veza se
prekinula. Drolja je njemu spustila slu-
   jala u tome da - ako je ovo bila igra - Jill nikad ne šalicu - jebena
sporedna glumica spustila je slušalicu
   bi bila kadra prevariti Tobyja, jer je on i predobro Tobyju Templeu! Nije
još bilo ţene koja ne bi dala
   poznavao ţene. Ne, osjetio je da Jill doista ne ţeli izaai godinu ţivota
da s Tobyjem provede noa - a ova glu-
   s njim, i ta ga je misao razljutila. Nije je bio kadar   Pa pieka ga je
odbila! Bio se strašno razbjesnio i istre-
   istjerati iz misli.
      sao se na sve oko sebe. Ništa nije bilo u redu. Tekst
   210  14~ 211

   je zaudarao, reţiser je bio idiot, glazba je bila strašna, - Ne, ne, sve
je u redu, gospodine Temple.
   a glumci oeajni. Poslao je Eddieja Berrigana, šefa  No Eddie je dugo
leţao budan razmišljajuai o
   glumaeke ekipe, da dode u njegovu garderobu.  tome što bi mu se moglo
dogoditi ako istina ikad iza-
   - Što znaš o Jill Castle? - upitao je Toby.   de na vidjelo.
   - Ništa - odgovorio je Eddie kao iz topa. Nije Jer ovo je bio Tobyjev
grad.
   bio budala. Kao i svi drugi u showu, toeno je znao što
   se zbiva. Ma što se dogodilo, nema nikakve namjere
   da ga uhvate na brisanom prostoru. Toby i Clifton Lawrence rueali su u
"Hillcrest
   - Spava li ona s kime? Country Clubu". ~Hillcrest" je stvoren zato što je
vrlo
   - Ne, gospodine - rekao je Eddie uvjerljivo. - malo vrhunskih izletišta u
Los Angelesu dopuštalo ula-
   Da spava znao bih to.  zak ~idovima. Te su se politike drţali tako kruto
da
   - Ţelim da to istraţiš - naredio je Toby. -   je jednom zgodom
desetogodišnjoj kaeri Groucha Ma-
   Ustanovi ima li momka, kamo ide, što radi - znaš što rxa, Melindi,
naredeno da izacte iz baze~na kluba u koji
   ţelim.   ju je uvela njana neţidovka prijateljica. Kad je Gro-
   - Da, gospodine - rekao je iskreno Eddie. ucho saznao što se dogodilo,
telefonirao je upravitelju
   U tri sata iduaeg jutra Eddieja je probudio telefon kluba i rekao: -
Slušajte, moja je kai samo poluţido-
   koji je stajao uz njegovo uzglavlje.   vka. Biste li joj dopustili da
ude u bazen samo do pasa
   - ~to si otkrio? - upitao je jedan glas. Posljedica #akvih incidenata
bila je ta da su neki
   Eddie je sjeo u krevet nastojeai se razbuditi. -   utjecajni ~idovi,
koji su voljeli golf, tenis, karte, i
   Tko je to, do vraga. . . ? - Odjednom je shvatio tko je   zagriţeni
protivnici antisemita zajednieki napravili vIa-
   s druge strane ţice. - Provjerio sam - rekao je Eddie stiti klub prodajuai
dionice iskljueivo ţidovskim ela-
   ţurno. - Ima eist zdravstveni list. novima. "Hillcrest" je bio sagraden u
krasnom perivo-
   - Nisam od tebe traţio njenu jebenu medicinsku ju nekoliko milja od
središta Beverly Hillsa i ubrzo
   svjedodţbu - odbrusio je Toby. - Lijeţe li s kime?  je postao glasovit po
najboljem bifeu i najugodnijem
   - Ne, gospodine. Ni s kim. Razgovarao sam sa  razgovoru u gradu.
Neţidovi su zahtijevali da , im se
   svojim deekima u gradu. Svi oni vole Jill i uzimaju je   omoguai
pristup. Jednim tolerantnim potezom odbor
   zato što je dobra glumica. - Sada je govorio brţe jer je izglasao da se
nekolicini neţidova dopusti ulazak u
   mu je bilo stalo do toga da uvjeri eovjeka s druge  klub.
   stran ţice. Ako Toby Temple ikad dozna da je Jill spa-
      Toby je sjedio uvijek za komiearskim stolam,
   vala s njim-odabrala njega umjestoTobyjaTemplea!   gdje su se okupljali
holivudski šaljivdţije da razmje-
   - Eddie više nikad u ovom gradu neae dobiti posla.  nj'uju šale i nadmeau
se med;usobno. No danas su
   On je razgovarao sa svojim prijateljima, šefovima glu-   Tobyju bile na
pameti druge misli. Odveo je Cliftona
   maekih ekipa, i svi su oni bili u istom poloţaju kao i   za stol u kutu.
- Trebam tvoj savjet, Cliff - rekao
   on. Nitko nije ţelio Tobyja Templea za neprijatelja, pa   je Toby.
   su se sloţili da ae urotnieki šutjeti. - Ne zabavlja se
      Mali agent ga je iznenadeno pogledao. Vea odavno
   ni s kim.  Toby nije od njega traţio nikakav savjet. - Svakako,
   Tobyjev je glas omekšao. - Tako. Reklo bi se da dragi deeko.
   je samo neka luda cura, ha?
      Cliff je
      - Ma o onoj curi - poeeo je Toby
   - Pa mislim da e - rekao e Eddie olaksano.   .
      odmah bio u prednosti pred njim. Pala je grada do
   - Hej! Nadam se da te nisam probudio!  sada zmalo za tu prieicu. Bila
je to najveaa šala u
212 j 213

   Hollywoodu. Jedan ju je novinar eak nepotpisano napi- Cijela je zemlja
poznavala njegov glas, a ona je
   sao. Toby je proeitao i prokomentirao: - Tko li je  još pitala tko je!
   samo taj dripac? - Veliki se ljubavnik upecao na   - Toby. Toby Temple.
   djevojku iz grada koja ga je odbila. U ovoj situaciji - Oh. - Bio je eo
zvuk koji je mogao znaeiti
   moglo se postupati samo na jedan naein, bilo što.
   - Jill Castle - govorio je Toby - sjeaaš li se
      - Slušaj, Jill, priredujem malu veeernju zabavicu
   nje? Ona cura koja je bila u showu? kod svoje kuae slijedeae srijede i -
euo je kako poei-
   - A, da, vrlo privlaena djevojka. U eemu je stvar?  nje otklanjati, pa je
poţurio - i doai ae Sam Winters,
   - Proklet bio ako znam - priznao je Toby. -   šef "Pan-Pacifica" i
nekoliko drugih šefova kompanija,
   Kao da ima nešto protiv mene. Svaki put kad je zamo- te nekoliko
producenata i reţisera. Po~mislio sam da bi
   lim za sastanak, dobijem košaru. Osjeaam se kao za tebe moglo biti korisno
da ih upoznaš. Jesi li slo-
   govnar iz Iowe. - Clifton je iskoristio priliku. - Pa bodna?
   zašto je ne prestaneš traţiti?
      Nakon najkraae stanke Jill je rekla: - U srijedu
   - U tome i jest ono najlu?e, druţe. Ne mogu.  naveeer. Da
      slobodna sam. Hvala ti
      Toby.
   Izmec~u tebe, mane i mog kurca, nikad nisam ni jednu ,
      ,
   ţensku toliko ţelio kao ovu. Toliko me opsjela da ni A ni jedno od njih
nije znalo da je to bio sasta-
   na što drugo ne mogu misliti. - Nasmiješio se samo- nak u Samari.
   svjesno i rekao: - Rekao sam ti da je ludo. Bio si i
   nekoliko puta u takvom poloţaju, Cliff. ~to da radim?
   U jednom lakoumnom trenutku Clifton je bio u  Na terasi je svirao
orkestar, dok su livrirani kono-
   iskušenju da Tobyju rekne istinu. No nije mu mogao  bari donosili
pladnjeve s predjelima i eašama šampa-
   reai da njeg.ova djevojka iz snova spava posvuda po njca.
   gTadu sa svakim pomoanikom šefa glumaeke ekipe koji Kad je Jill stigla sa
zakašnjenjem od eetrdeset
   bi joj mogao dati jednodnevni posao. Nije mogao reai et minuta, Tob
      p y je nervozno poţurio do vrata da je
   ako je ţelio zadrţati Tobyja kao klijenta. - Imam   pozdravi. Nosila je
jednostavnu bijelu svilenu haljinu,
   ideju - predloţio je Clifton. - Ozbiljno drţi do svoje   a crna joj je
kosa blago padala ~na ramena. Izgledala
   glume?   je oearavajuae. Toby s nje nije mogao skinuti pogled.
   - Da, ambiciozna je.  Bila je svjesna tada da izgleda divno. Oprala je i
ure-
   - U redu. Omda joj daj takvu ponudu koju ae   dila kosu vrlo briţno i
dugo provela u šminkanju.
   morati prihvatiti.
      - Ovdje je mnogo ljudi s kojima te ţelim upo-
   - što ţeliš reai? znati. - Toby je uzeo Jillinu ruku i poveo je preko
   - Priredi gozbu kod svoje kuae.   velikog predvorja u sveeani salon.
Jill je zastala na
   - Pa rekao sam ti da neae . . .   ulazu i zagledala se u goste. Gotovo
joj je svako lice
   - Dopusti mi da svršim. Pozovi šefove studija, u prostoriji bilo poznato.
Vidala ih je na naslovnim
   producente, reţisere, ljude koji bi joj mogli koristiti.  stranicama
Timea
      Lifea
      Newsweeka
      Paris Matcha
      ,
   Ako je doista zainteresira.na da bude glumica, umirat ,
      ,
      ,
      Oggija ili na ekranu. To je bio pravi Hollywaod. To su
   ae od ţelje da ih upozna.   bili filmski stvaraoci. Jill je ovaj prizor
zamišljala tisu-
      au puta: kako je s tim ljudima, kako s njima razgova-
      ra. Sada kad se to ostvarilo, bilo joj je teško shvatiti
   Toby je okrenuo njen broj. - Halo, Jill,
      da se do doista zbiva.
   - Tko je to? - upitala je.
   214 ~ 215

   Toby joj je dodavao eašu šampanjca. Prihvatio ju 1  Milijuna, pomislila
je Jill. Tri do eetiri milijuna.
   je za nadlakticu i poveo do muškarca oko kojeg se ~ Prisjetila se
beskrajnih jeftinih razgovora kad Schwaba
   okupila grupica ljudi. - Sam, ţelim te upoznati s Jill   gdje su
smucala, PreţivjeLi, lakomo jedan drugog hra-
   Castle. ~  nili mrvicama informacija o tome što filmska poduze-
   Sam se okrenuo. - Zdravo, Jill Castle - rekao je i  aa rade. No, ljudi za
ovim stolom veeeras bili su stva-
   prijazno.  rni Preţivjeli, oni koji su pokretali sve što se zbivalo-
   - Jill, ovo je Sam Winters, poglavica "Pan Pacific  u Hollywoodu.
   Studiosa". To su bili ljudi koji su pred njom zatvarali vrata,
   - Znam tko je gospodin Winters - rekla je Jill. koji joj nisu htjeli dati
priliku. Svaka osoba za ovim
   - JiII je glumica, Sam, prokleto pametna glumi- stolom mogla joj je
pomoai, mogla joj je promijeniti
   ca. Mogao bi je iskoristiti. Daj svojoj prevarnici malo ~ ţivot, ali ni
jedna od njih nije imala pet minuta vre-
   sjaja.   mena za Jill Castle. Pogledala je producenta koji se
   ~
   ~   vinuo u nebesa s velikim novim mjuziklom. Svojedo-
   - Imat au to na umu - rekao je Sam uljudno.
   Toby je prihvatio evrsto Jillinu ruku. - Doc~i ~~   bno nije s Jill htio
razgovarati.
   ovamo, zlato - rekao je. - ~eIim te predstaviti svima.   Na drugom kraju
stola znameniti reţiser kome-
   Prije nego što je veeer završila, Jill je upoznala ;I dija vodio je ţivahan
razgovor sa zvijezdom svojeg
   tri šefa kompanija, pet-šest vaţnih producenata, tri ·   posljednjeg
filma. Svojedobno, nije se htio sastati s
   reţisera, nekoliko pisaca, nekoliko novinskih i televi-   Jill.
   zijskih komentatora i desetak zvijezda. Za veeeram  Sam Winteres je
razgovarao sa šefom jednog dru-
   ' je sjedila s Tobyjeve desne strane. Slušala je razlieite gog studija.
Jill je svojedobno poslala Wintersu brzojav
   razgovare uţivajuai u osjeaaju da je Unutra prvi put. moleai ga da gleda
njen nastup u jednom televizij-
   - . . . muka je s ti~m historijskim dramama. . . ako skom showu. Nikad se
nije potrudio da joj odgovori,
   jedna od ~njih propadne, moţe uništiti cijelu kampa- ~   Trebat ae
platiti za sve uvrede i poniţenja, oni i
   , niju. "Fox" se dzţi zubima za maglu išeekujuai kako svi drugi u ovom
gradu koji su s njorn postupali tako
   ae Kleopatra proai.   podlo. Ovog trenutka ona tim ljudima nije znaeila
   - . . . jeste li vea vidjeli novi film Billyja Wildera?   ništa, ali
znaeit ae. O, da. Jednoga ae dana znati.
   Senzacionalno!  Hrana je bila izvrsna, ali je Jil1 bila previše za-
   - N-da. Više mi se svicJao dok je radio s Bracke-   uzeta da primijeti
što jede. Kad je veeera svršila,.
   ttom. Brackett ima stila.   Toby je ustao i rekao: - Hej! Bit ae
najbolje da po-
      ţurimo prije nego što poenu s filmom bez nas; drţeai
   - Billy ima talenta.
      njenu ruku, poveo ju je u veliku dvoranu za projek-
   - . . . pa sam tako prošlog tjedna poslao Pecku cije, gdje su trebali
gledati film.
   scenarij trilera i ludo mu se svidjelo. Rekao je da ae   Dvorana je bila
urecJena tako da je šezdesetero
   mi za dan, dva konaeno odgovoriti. ljudi moglo udobno promatrati film s
kaueeva i iz
   - . . dobio sam poziv da se upoznam s novim   naslonjaea. Otvoreni šank
sa slasticama stajao je ;
   guruom Krishi Paramananadom. Pa, draga moja, ispalo ~ jedne strane ulaza. S
druge strane nalazio se aparat
   je da ga vea poznam... bio sam na bar mitzvahu, za kokice.
   - . . . problem financiranja filma s dva je u tame  Toby se namjestio
pokraj Jill. Bila je svjesna toga
   da dok dobiješ atisnut odgovor, inflacija plus prokleti   da je za sve
vrijeme projekcije njegov pogled bio više
   sindikati, nagura stvar na tri do eetiri. na njoj nego na filmu. Kad je
film završio, a svjetla
   216 ~ 217

se upalila, posluţeni su kava i kolaei. Pola sata kasnije okrenuo broj i rekao:
- Kao što sam govorio prije društvo se poeelo razilaziti. Veaina gostiju imala
je
obaveze u studijima rano ujutro. nego što me ovaj rabin prekinuo, što veliš o
v~eeri, danas naveeer eekat au tvoj poziv. - Ostavio je svoj Toby je stajao na
ulaznim vratima i opraštao se broj i spustio slušalicu.
sa Samom Wintersom kad je naišla Jill vea u kaputu. IvIestrpljivo je eekao
cijeli dan a ona se nije javila. - Kamo aeš? - upitao je Toby. - Ja au te
odvesti Oko sedam sati je pomislio: K vragu i ti, To ti je kuai. bila posljednja
prilika, nzala. A ovaj put je bilo ko
- Imam auto - odgovorila je sladahno. - Hvala naeno. Uzeo je svoj privatni
telefonski imenik i poeeo ti za divnu veeer, Toby. - I otišla je. ga
prelistavati. U njemu nije bilo nikoga tko bi ga Toby je stajao i nije vjerovao
svojim oeima dok zanimao.
se odvozila. Bio je skovao uzbudljive planove za ostatak veeeri. I~Iakanio ju je
povesti na kat u spavaau sobu i - bio je vea odabrao vrpce koje ae svirati!
Svaka od ovih ţena veeeras bila bi mi zahvalna da skokne u moj krevet. Toby se
zamislio. A one su bile zvijezde, a ne neka blesava sporedna glumica. Ji.ll
Castle je jednostavna bila preblesava da shvati što odbija. ~to se Tobyja
ticalo, s ovime je bilo gotovo. Naueio je svoju lekciju.
I~Iikad više neae razgovarati s Jill.
Telefonirao joj je u devet ujutro. A odgovorila mu je automatska sekretarica s
vrpce. - Halo, ovdje Jill Castle. Ţao mi je što nisam sada kod kuae. Ako
astavite ime i telefanski broj, nazvat au vas kad se vratim. Molim vas,
prieekajte da eujete znak. Hvala. Auo se oštri bip.
Toby je stajao i stiskao slušalicu, a zatim je zalupio njome ne ostavivši
nikakvu poruku. Proklet bio bude li razgovarao s mehaniekim glasom. Trenutak
kasnije ponovno je nazvao isti broj. Opet je saslušao snimku pa rekao: - Imaš
najbolju snimku glasa u gradu. Trebala bi ga spakovati. Obieno ne nazivam
djevojke koje pojedu pa pobjegnu, ali u tvom slueaju odlueio sam napraviti
iznimku. Što radiš naveeer u . . . ? - Veza se prekinula. Predugo je govorio za
prokletu vrpcu. Sledio se ne znajuai što da uei~ni, osjeaajuai se poput budale.
U bjesnilo ga je d.ovodilo to što ae morati ponovno nazivati, ali je i po treai
put
218 ~ 219

   Nakon toga Toby i Jil1 su bili zajedno gotovo a koja ne da ni prebijene
pare za materijalne stvari.
   svake noai. Kad bi mu rekla da se ne moţe s njim   Da li ti to mene
okrivljuješ što sam za njom poludio?
   naai jer je zauzeta ili zato jer ima rano ujutro posla,   - Ne - rekao je
Clifton. No poeeo se zabrinja-
   Toby bi bio oeajan. Nazivao bi je desetak puta
      vati. Znao je sve o Jill i pitao se nije Ii o tome tre-
   dnevno.   bao go
      i
      r
      J
   Izvodio ju je u najotmjenije restorane .i u najeks- ~e
      bi
      me
      smetalo kad bi uzeo Jill za svog kli-
   kluzivnije privatne klubove u gradu. Zauzvrat, Jill je   jenta - rekao
je Toby Cliftonu. - Kladio bih se da
   njega izvodila na staro šetalište u Santa Monici; u
      bi mogla postati velika zvijezda.
   Trancas Inn i francuski restoraneia Taix, Papa De   Clifton je otklonio
pristojno, ali odlueno. - Ne,
   Carlos i na sva druga zabita mjesta poznata glumici hvala Toby. Jedna
superzvijezda u mojim rukama je
   koja se tek probija i koja je bez para. Tobyju nije t dovoljna. - Nasmijao
se.
   bilo vaţno kamo ide, samo da je Jill s njime. Te noai Toby je tu opasku
ponovio Jill.
   Bila je prva osoba koju je upoznao, a s kojom je
   njegov osjeaaj osamljenosti nestao.
      * * *
      Poslije svojeg neuspjelog pokušaja s Jill, Toby se
   Toby se sada gotovo bojao da s Jil1 ode u krevet   briţljivo euvao da ne
potakne temu o njihovom odla-
   jer bi magije moglo nestati. A ipak ju je ţelio više sku u krevet.
Istinski se ponosio time što ga je od-
   nego što je ikad ţudio za bilo kojom ţenom. Jednom, bijala. Sve druge
djevojke koje su išle s njim u krevet
   na kraju veeeri, kad mu je davala ovlašni poljubac, bile su otiraei. Ali
Jill ne. Kad bi ueinio nešto što
   za laku noa, Toby je posegnuo medu njene noge i
      je smatrala nepristojnim, to bi mu i rekla. Jedne ve-
   rekao: - Boţe, Jill, poludjet au ne budem Ii te eeri Toby je osorno odbio
eovjeka koji ga je uporno
   imao. - Odmaknula se i rekla hladno: - Ako je to   traţio autogram.
   sve što ţeliš, to moţeš kupiti bilo gdje u gradu za -
      Kasnije mu je Jil1 rekla: Zgodno je kad si
   dvadeset dolara. - Zalupila mu je vrata pred nosom. sarkastiean na
pozornici, Toby, ali onoga si eovjeka
   Nakon toga se naslonila na vrata, dršauai, bojeai se povrijedio.
   da je otišla predaleko. Cijelu je noa proleţala budna,   Toby je otišao
eovjeku i isprieao mu se.
   zabrinuta. Jill mu je rekla da misli kako za njega nije do-
   Sutradan joj je Toby poslao dijamantnu naruk- bro da toliko pije.
Smanjio je konzumiranje. Nehajno
   vicu. Znala je da je sve u redu. Vratila je narukvicu bi stavila primjedbu
na njegovu odjeau, i on bi pro-
   s briţno sastavIjenom porukom: "Svejedno, hvala. Zbog mijenio krojaee. Toby
je dopuštao Jill da govori ono
   tebe se osjeaam prelijepom". što nikom drugom na svijetu ne bi tolerirao.
Nitko
   - Stoji me tri soma - rekao je Toby ponosno   se nikad nije usucJivao da
mu gazduje ili da ga kri-
   Cliftonu - a ona mi je vratila! - S nevjericom je   tizira.
   potresao glavom. - Što ti misliš o takvoj curi? Osim, naravno, njegove
majke.
   Clifton je mogao toe.no reai što misli, ali je rekao
   samo: - Svakako da je neobiena, dragi deeko.  Jill nije pristajaIa na to
da od Tobyja primi no-
   - Neobiena! - uzviknuo je Toby. - Svaka ţenska vac ili skupocjene
poklone, no on je znao da ona ne
   u ovom gradu hvata sve što joj samo moţe dopasti   moţe imati mnogo
novaca i stoga je njeno hrabro po-
   uţagrenih šaka. JiII je prva djevojka koju sam upoznao   našanje
izazivalo u njemu još veai ponos. Jedne je
222 ~ 223

   veaeri u njenom stanu, dok ju je Toby eekao da se   NevoIjko je kimnuo: -
Razgovarao sam sa Sa-
   dotjera prije veeere, primijetio sveţanj raeuna u   mom Wintersom. -
Rekao joj je što mu je Sarn bio
   dnevnoj sobi. Tutnuo ih je u dţep i sutradan naredio kazao nastojeai
ublaţiti udarac.
   Ciftonu da ih isplati. Osjeaao se kao da je ishodio Jill je stajala,
slušala bez rijeei. Bila je toliko
   pobjedu. No ţelio je za Jill ueiniti nešto veliko, nešto  sigurna. Ulogu
je tako dobro osjeaala. Niodakle je
   znaeajno.  izbilo sjeaanje na zlatni pokal iz izloga robne kuae.
   I iznena.da je znao šta ae to biti. Mala je djevojeica patila od ţelje i
gubitka, Jill je i
      sada osjeaala isti oeaj.
   - Sam, ueinit au ti veliku, veliku uslugu!   Toby je govorio: - Slušaj,
draga, nemoj se uzru-
   Euvaj se zvijezaa i kad ti darove nose, pomislio   javati zbog toga.
Winters nema pojma što govori.
   je Sam Winters kiselo. No on je znao! Ona neae uspjeti. Sve boli, patnja
   - Kao lud si tragao za djevojkom za onaj Kel- i nada bile su nizašto.
Kao da je njena mati imala
   lerov film, je li tako? - upitao je Toby. - Pa, mislim   pravo i kao da
osvetoljubivi Bog kaţnjava Jill za
   da sam ti je našao.   nešto što ni sama ne zna. Mogla je euti kako se
pro-
   - Nekog koga poznam? - upitao je Sam.   povjednik dere. Vidite onu
curicu? Gorjet ae u paklu
   - Upoznao si je kod mene. Jill Castle.  zbog svojih grijeha ako ne
podigne dušu do Boga i ne
   Sam se sjetio Jill. Crnka, lijepo lice i tijelo. Pre- pokaje se. Došla je u
ovaj grad s ljubavlju i snovima,
   stara da igra tinejdţerku u Kellerovom filmu. No ako a grad ju je
degradirao.
   je Toby Temple ţelio da se okuša na toj ulozi, Sam  Svladao ju j~e
nepodnošljiv osjeaaj tuge i uopae
   ae pristati. - Neka dode ovamo poslije podne - nije bila svjesna da jeca
dok oko sebe nije osjetiIa
      Tobyjevu ruku.
   rekao je.
      - ~šš! Sve je u redu - rekao je, a njegova ju
   Sam se postarao za to da Jillina proba bude briţno  je blagost navela da
još ţešae zaplaee.
   obavljena. Dao joj je jednog od najboljih k?mpani-  Stajala je mirno dok
ju je drţao u narueju, pa
   jinih snimatelja, a Keller je osobno reţirao probu. mu je prieala o
svojem ocu koji je umro kad se ro-
   Drugog je dana pogledao probne snimke. Kao što dila, o zlatnom pokalu i
holly rollerima i o glavobo-
   je i slutio, Jill je bila prestara za ulogu mlade dje-   ljama te o
noaima ispunjenim uţasom dok je eekala
   vojke. Ali inaee nije bila loša. Ono što joj je nedosta-  Boga da je
usmrti. Prieala mu je a beskrajnim do-
   jalo bila je karizma, magija koja je izbijala s ekrana.   sadnim
poslovima kojih se laaala da bi postala glu-
   Telefonirao je Tobyju Templeu. - Jutros sam   mica, i o nizu neuspjeha.
Po nekom duboko ukori-
   pogledao Jillin~: probu, Toby. Fotogeniena je i moţe jenjenom nagonu
euvala se da ne spominje muškarce
   eitati rolu, ali nije glavna glumica. Mogla bi lijepo svojega ţivota.
Premda je ovo s Tobyjem zapoeela
   zaractivati s manjim ulogama, ali ako joj je na srcu kao igru, sada je
prešlo okvire pretvaranja. Upravo
   da postane zvijezda, mislim da traţi krivi posao.   u ovom trenutku svoje
obnaţene ranjivosti posegnula
   Toby je te veeeri izveo Jill na veeeru što se da-   je za njim. Dotakla
je duboko u njemu ţicu koju
   vala u east proslavljenog engleskog reţisera koji je nitko nikada nije još
udario. Izvukao je rupeia i
   netom stigao u Hollywood. Jill se tome veoma ve-   obrisao joj suze. -~
Hej, ako ti misliš da ti je bilo
   -selila.
      teško - rekao je, - poslušaj ovo. Moj stari je bio
   Otvorila mu je vrata, i eim ga je spazila, znala   mesar i . . .
   je da nešto nije u redu. - Saznao si nešto o mojem  Razgovarali su do tri
ujutro. Bilo je to prvi put
   testu - rekla je. da je Toby s jednom djevojkom razgovarao kao s ljud-
      IS Stranac u ogledalu 225
   224
   skim biaem. Razumio ju je. Kako i ne bi; ona je
   bila otz.
   Ni jedno od njih nije znalo tko je napravio prvi
   potez. Ono što je poeelo kao njeţno tješenje puno
   razumijevanja polako'je postalo eulna ţivotinjska ţud-
   nja. Izgladnjelo su se ljubili, a on ju je evrsto drţao.
   Mogla je osjetiti kako je pritišae njegova muškost.
   Trebala ga je, on joj je skidao odjeau, a ana mu je
   pomagala, pa je bio gol u mraku pokraj nje, a oboje
   je bilo ustreptalo. Spustili su se na pod. Toby je
   ušao u nju, i Jill je jednom zastenjala zbog njegove
   velieine; poeeo se povlaeiti. Privukla ga je bliţe k sebi
   drţeai ga bjesomueno. Poeeo ju je tada ševiti ispu- '-
      7
      _ -
   i   ,
   njavajuai je, dopunjavajuai, od njenog tijela stvarat Z
      ,
   cjelinu. Bilo je to njeţno i divno, a raslo je te po-
   stalo bjesomueno i poţudno, i odjednom je bilo iznad
   toga. Bila je to ekstaza, nepodnošljiv ushit, besvjesno   Clafton
Lawrence bio je u nevolji. Donekle, pret-
   ţivotinjsko parenje, a Jill je vrištala: - Ljubi me, postavljao je, bila
je njegova vlastita pogreška što je
   ljubi me, Toby! Ljubi me! - Njegovo je usoptalo dopustio da stvari odu
tako daleko. Sjedio je za To-
   tijelo bilo na njoj, u njoj, bilo je dio nje i oni su bili byjevim barom,
a Toby mu je govorio: - Zaprosio
   jedno.   sam je jutros, Cliff, a ona je rekla da. Osjeaam se
   Cijelu su noa vodili ljubav, razgovarali i smijali  kao šesnaestogodišnji
deran.
   se, i bilo im je kao da su oduvijek pripadali jedno Clifton je nastojao
da mu se na licu ne primijeti
   drugam.   šok.
   Ako je Toby ranije mislio da mu je jako stalo Morao e biti neobieno
      J paţljiv u ovoj stvari. Znao
   do Jill, sada e bio lud za n om. Leţali su u krevetu, je samo jedno: nije
smio dopustiti da se ona mala
   J J
   a an ju je zaštitnieki drţao u svom narueju i eudeai skitnica uda za
Tobyja Templea
      Kad se o
      lasi to
   se mislio: To je, dakle, Ijubav. Okrenuo se da je po- .
      g
      vjeneanje
      svaki ae holivudski crv izaai iz crvotoei
      ,
   gleda. Bila je topla raskuštrana i toliko krasna da je   ne
      iz avl u uai da e on dos io unutra
      J j j j p prvi. Bilo je pravo
   ostajao bez daha. Nikad nikog nije toliko ljubio. Re- eudo što Toby dosad
nije doznao sve o Jill
      ali nije
   kao je: - Ţelim se tobom oţeniti. ,
      se to moglo dovijeka euvati od nje
      a
      Kad do
      n
      g
   Bila je to najprirodnija ,stvar na svijetu.   .
      z
      a
      istinu, Toby ae ubijati
      Okomit ae se na sve oko
   Evrsto ga je zagrlila i rekla: - O, da, Toby. - .
      sebe, na svakoga koji je dopustio da mu se ovo do-
   Ljubila ga je i namjeravala se za njega udati. godi, a Clifton Lawrence
bit ae prvi koji ae okusiti
   I tek nekoliko sati kasnije Jill se prisjetila zbog udarac Tobyjeva
gnjeva. I~Ie, Clifton nije mogao do-
   eega je sve ovo u prvom redu otpoeelo. ~eljela je   pustiti ovo
vjeneanje. Bio je u iskušenju da Tobyju
   Tobyjevu moa. ~eljela je uzvratiti svim onim ljudima kaţe kako je dvadeset
godina stariji od Jill
      ali se
   koji su je iskoristili, povrijedili, ponizili. Ţeljela je ,
      suspregnuo. Pogledao je Tobyja i oprezno rekao: -
   osvetu.   Moţda bi bilo pogrešno zaletavati se. Dugo treba da
   Sada ae je imati. doista upoznaš jednu osabu. Mogao bi se predom...
226 ? ls' 227

      Clifton još nikad nije euo Tobyja tako uzbu-
   Tob e to latko odbio. - Bit aeš mi kum. Sto  dena. - Ne znam što si
rekao Jill, momee, ali mo-
   Y j g
   misliš, da li da vjeneanje odrţimo ovdje, ili gore u ram ti saopaiti - ona
ne moţe eel;ati. Na putu smo
   Las Vegasu? za Las Vegas da se vjeneamo!
   Clifton je znao da govori uzalud. Samo se na je
   dan naein mogla sprijeeiti katastrofa. Morao je otkriti   Learov mlaţnjak
bio je trideset i pet milja od
   kako da zaustavi Jill. medunarodnog aerodroma Los Angelesa i letio ~e
brzi-
      nom od 250 evorova. David Kenyon je uspostaviu
      vezu s prihvatnom bontrolom aerodroma u Los Angc-
   Toga je popodneva mali agent nazvao Jill i zamo-   lesu i dao joj svoj
poloţaj.
   Iio je da dode u njegov ured. Stigla je sa zakašnje- Damd je bio ushiaen,
bio je na putu do Jill.
   njem od jednog sata, pruţila mu obraz na poljubac,  Cissy se oporavila od
veaine ozljeda koje je zw
   s ela na rub kauea i rekla: - Nemam mnogo vre- dobila u onoj
automobilskoj nesreai, no lice joj je
   J
   mena, imam sastanak s Tobyjem.   bilo izranjeno. David ju je poslao
najboljem plastie-
   - Ovo neae dugo trajati.   nom kirurgu na svijetu, jednom brazilskom
lijeeniku.
   Clifton ju je proueavao. Bila je to jedna druga Nije je bilo vea šest
tjedana, i za to vrijeme slala
   Jill. Gotovo da nije imala nikakve slienosti s djevoj-   mu je
oduševljene izvještaje o lijeeniku.
   kom koju je bio upoznao prije nekoliko mjeseci. Sada Prije dvadeset i
eetiri sata Cissy je nazvala Da-
   je u njoj bilo nekog samopouzdanja, sigurnosti koje vida da mu kaţe kako
se više neae vratiti. Zaljubila se.
   ranije nije bilo. No dobro, imao je on posla s ova- David nije mogao
vjerovati svojoj dobroj sreai.
   kvim djevojkama i ranije.   - Pa to-pa to je divno - uspio je prcmucati.
-
   - Jill, bit au izravan - rekao je Clifton. - Nisi   Nadam se da aete ti i
doktor biti sretni.
   dobra za Tobyja. Hoau da odeš iz Hollywooda. - Iz   - O, nije to doktor -
odgovorila je Ciss . --
      Y
   Iadice je izvukao bijelu omotnicu. - Ovdje je pet   To je jedan momak
koji ovdje ima plantaţicu. Stra
   tisuaa dolara u gotovom. To je dovoljno da odeš kamo hovito ti je sliean,
David. Jedina je razlika u tome
   god ţeliš. što me on ljubi.
   Blenula je na trenutak u njega, iznenadena, a onda  Kreanje radija
prekinulo jc njegove misli: - Lear
   se zavalila na kaue i poeela smijati.   Tri Alfa Papa, ovdje prihvalna
kontrola Los Angeles.
   - Ne salim se - rekao je Clifton Lawrence. -  Spuštanje eisto na pistu
dvadeset pet lijwo. Iza vas
   Misliš li da bi se Toby oţenio tobom ako otkrije da ae biti United 707.
Kad se spustite, molim vas da
   si spavala s cijeli~m gradom? odvezete do rampe sa svoje desne strane.
   Dugo je promatrala Cliftona. Poţeljela mu je reai   - Primljeno. - David
se poeeo spuštati i srce
   da je on odgovoran za sve što joj se bilo dogodilo. mu je poeelo udarati.
Bio je na putu da riade Jill, da
   On i svi drugi Ijudi na vlasti koji joj nisu htjeli dati  joj kaţe kako
je jos uvijek ljubi, da je zamoli da se
   priliku. Natjerali su je da plaaa svojim tijelom, po- uda za njega.
   nosom, dusom. No znala je da ga nikako nece moai   Prolazio je kroz
terminal, kad li je prosao pokraj
   navesti da to shvati. Pokusavao ju je prestrasiti. Neae   stalka sa
stampom i ugledao naslov: "Toby Temple se
   se usuditi ispricati Tobyju o njoj; bio bi to sraz Law-   oţenio
glumicom". Dva puta je procitao elanak, a onda
      se okrenuo i otišao u aerodromski bar.
   renceove rijeei i njene.
      Tri dana je bio pijan i zatim je odletio natrag
   Jill je ustala i izisla iz ureda.
      u Teksas.
   Sat kasnije Toby je nazvao Cliftona.
      229
   228

Toby je mogao nastaviti medeni mjesec zauvijek, ali je Jill ţudjela za tim da se
vrati kuai. Nije ju zanimalo ni jedno od svih tih mjesta, niti itko od svih tih
Ijudi. Osjeaala se kao netom okrunjena kraljica kojoj nisu dopuštali da se vrati
u svoju domovinu. Jill Castle je gorjela od ţelje za povratkom u Hollywood.
Gospoda Tobyja Templea trebaIa je poravnati raeune.
28.
Bio je to bajni medeni mjesec. Toby i Jill su privatnim mlaznim avionom
odletjeli u Las Hadas, gdje su bili gosti Patinosa i njihovog vilinskog
odmarališta, stvorenog od meksieke prašume i ţala. Mladenci su dobili privatnu
vilu, okruţenu kaktusima, hibiskusima i bugenvilima šarenih boja, iz kojih su im
cijele noai egzotiene ptice pjevale serenadu. Deset su dana proveli istraţujuai,
jedreai i zabavljajuai se na terevenkama. Jeli su slasne ruekove kod Legazpija,
koje su im pripravljali gurmanski kuhari, i plivali u slatko: vodnim bazenima.
JiII je kupovala u ekskluzivnim buticima na Plazi.
Iz Meksika su odletjeli u Biarritz, gdje su odsjeli u L'Hotel du Palais,
prekrasnoj palaei koju je Napoleon III sagradio za svoju caricu Eugenie.
Mladenci su se kockali po kockarnicama, odlazili na borbe s bikovirna, u
ribolov, i po cijele noai vodili ljubav.
S C?te Basque odvezli su se na istok na Gstaad, na tisuau dvjesto metara
nadmorske visine u bernski Oberland. Otišli su na razgledne letove medu vrhove
dodirujuai Mont Blanc i Matternhorn. Skijali su se po blještavo bijelim padinama
i sanjkali u pseaim zapregama te išli na fondue i plesali. Toby nikad nije bio
tako sretan. Našao je ţenu koja ae mu ispuniti ţivot. Više nije bio osamljen.
230 ~ 231

( Knjiga treaa

29.
Postoji vonj promašaja. To je smrad koji prianja poput mijazma. Baš kao što pas
moţe otkriti zadah straha u eovjeku, tako i ljudi mogu osjetiti kad nekom ;,
eovjeku poc~e po zlu.
Osobito u Hollywoodu.
Svi su u Businessu znali da je s Cliftanom Law·' renceom gotovo i prije nego što
je on to znao. To se moglo osjetiti u zraku oko njega.
Clifton nije imao nikakvih vijesti o Tobyju i Jill onog tjedna kad su se vratili
s medenog mjeseca. Bio je poslao skup poklon, ostavio tri telefonske poruke, na
koje se nitko nije osvrnuo. Jill. Nekako je uspjela Tobyja odvratiti od njega.
Clifton je znao da mora postiai primirje. On i Toby previše su jedan drugome
znaaili da bi ikome dopustili da se uplete medu njih.
Clifton se odvezao do njihove kuae ujutro kad je znao da ae Toby biti u studiju.
Jill ga je vidjela kako se penje prilazom pa mu otvorila vrata. Izgledala je
izrazito lijepo, i to joj je rekao. Njen stav je bio prijateljski. Sjeli su u
vrt i popili kavu, a ona mu je prieala o braenom putovanju i o mjestima koja su
vidjeli. Rekla je: - Oprosti što ti Toby nije odgovorio na pozive, Cliff. Nemaš
pojma kakva je bila ludnica.
235

   Nasmiješila se isprieavajuai, a Clifton je znao da je
   pogriješio što se tiee nje. Nije bila njegov neprijatelj.  sve otpoene
sam. Za to je bilo prekasno. Vforao je
   - Volio bih da poenemo iznova i da budemo naai naeina da sklopi mir s
Jill. Telefonirao joj je
   prijatelji - rekao je. i rekao da bi ţelio doai k njoj i porazgovarati.
   - Hvala, i ja bih to voljela. -- Naravno - rekla je. - Baš sam sinoa
govorila
   Clifton je osjetio neizmjerno olakšanje. - Ţelim   Tobyju da te vea dugo
nismo vidjeli.
   tebe i Tobyja pozvati na veeeru. Rezervirat au po-  - Doai au za petnaest
minuta - rekao je Clifton.
   sebni separe u Bistrou. Druge subote. Sveeano odi-  Otišao je do ormariaa
s piaem i natoeio dupli viski.
   jelo, sto vaših najprisnijih prijatelja. Što kaţeš?
      U posljednje vrijeme to je i preeesto einio. Bio je loš
   - Divno. Tobyju ae biti drago.   obieaj da se pije u radno vrijeme, aIi
koga je to sme-
      talo? Kakav posao? Svakog dana primao je znaeajne
      ponude za Tobyja, ali nije mogao doai do slavnog
   Jill je prieekala poslijepodne onog dana ka?a je   eovjeka i sjesti te
bar porazgovarati o njima s njime.
   padala zabava da telefonira i kaţe: - Jako mi je ţao, U prošiosti su o
svemu razgovarali. Prisjetio se svih
   Cliff, bojim se da veeeras neau moai doai. Nešto sam onih divnih
zajedniekih trenutaka, svih putovanja koja
   umorna. Toby misli da bih trebala ostati kod kuae   su poduzimali; zabava
i šala te djevojaka. Bili su
   i otpoeinuti.   bliski kao blizanci. Toby ga je trebao, raeunao s njim.
   1 Clifton je uspio prikriti svoje osjeaaje. - Ţao mi A sad . . . Clifton
je natoeio još jedno piae i bilo mu
   je, Jill, ali shvaaam. Toby ae moai doai, zar ne?   je drago da vidi kako
mu ruke toliko ne dršau.
   ~uo je uzdah preko telefona. - Bojim se da neae,   Kad je stigao u
Templeovu kuau, Jill je sjedila
   dragi deeko. Nikamo neae bez mene.. Ali ti se lijepo na terasi i pila
kavu. Podigla je pogled i nasmiješila
   zabavi. - I spustila mu je slušalicu.   se kad ga je vidjela da joj
prilazi. Ti si prodavaa,
   Bilo je prekasno da otkaţe zabavu. Raeun je iz- rekao je Clifton samom
sebi. Obrlati je.
   nosio tri tisuae dolara. No Cliftona je stajao mnogo - Drago mi je što te
vidim, Cliff. Sjedi.
   više od toga. Nije mu došao poeasni gost, njegov   - Hvala, Jill. - Sjeo
je nasuprot njoj za veliki
   jedan jedini klijent, i svi prisutni - šefovi kompanija,  stol od kovana
ţeljeza i promatrao je. Nosila je bijelu
   zvijezde, reţiseri - svi Ijudi koji su nešto znaeili u   ljetnu haljinu,
a kontrast izmedu njene crne kose i
   Hollywoodu bili su toga svjesni. Clifton je to pokušao   zlatno
preplanule puti bio je zadivljujuai. Izgledala
   prikriti govoreai da se Toby ne osjeaa dobro. To je je mlac~a i - jedino
što mu je palo na pamet - ne-
   bilo najgore što je mogao ueiniti. Kad je sutradan  kako nevina.
Promatrala ga je toplim, prijateljskim po-
   popodne uzeo primjerak "Herald Examinera", u njemu  gledom.
   je bila fotografija gospodina i gospode Temple sni-
      - Bi li doruekovao, Cliff.
   mljena prošle noai na "Dodgers Stadiumu". - Ne, hvala. Vea sam odavno jeo.
      - Tobyja nema.
   Clifton Lawrence je sada znao da se bori za   - Znam. ~elio sam
razgovarati s tobom nasamo.
   vlastiti ţivot. Ako ga Toby odbaci, neae biti nikoga - eime ti mogu
pomoai?
   tko bi ga podigao. Ni jedna od velikih agencija neae - Primi moju ispriku
- rekao je Clifton naglo.
   ga uzeti jer joj neae moai dovesti nikakve klijente; Nikad nikoga ni za
što nije molio, a sada je to einio.
   a nije mogao podnijeti pomisao na to da još jednom  - Mi . . . ustao sam
na lijevu nogu. Moţda je to bila
      moja krivnja. Vjerojatno jest. Toby je bio tako dugo
   236 ,
237

.
   moj klijent i moj prijartelj da sam ga . . . da sam ga
   ţelio zaštititi. Moţeš li to razumjeti?
   Jill je kimnula, a njene su smede oei bile evrsto
   prikovane uz njega. Rekla je: - Naravno, Cliff.
   Duboko je uzdahnuo. - Ne znam je li ti ikada to
   rekao, ali ja sam o,naj koji je lansirao Tobyja. Znao
   sam da ae biti velika zvijezda prvi put kad sam ga
   sreo. - Primijetio je da ga vrlo pozorno sluša. -
   Tada sam imao mnogo vaţnih klijenata, Jill. Sve sam
   ih ostavio da b'ih se mogao usredotoeiti na Tobyjew
   kari j eru.
   - Toby mi je prieao o tome koliko si za njega
   napravio - rekla je. a '~(~
   - Je li? - mrzio je revnost u svojem glasu. ~ J V.
   JiII se osmjehnula. - Prieao mi je o onom danu
   kad se pravio da te Sam Goldwyn nazvao i kako si ;  Jill Castle Temple
bila je za Hollywood nešto naj-
   svejedno došao da ga vidiš. To je bilo lijepo. uzbudljivije nakon otkriaa
cinemascopea. U gradu film-
   Clifton se nagnuo naprijed i rekao: - Ne ţelim
      skih poduzeaa, gdje su svi igrali igru oboţavanja vla-
   da se išto dogodi s vezom koju imamo Toby i ja. Jill je svoj jezik
upotrijebila kao kosu.
      dareva ruha
   Treba mi tvoja podrška. Molim te da zaboraviš sve   ,
      U gradu u kojem je laskanje bilo dnevni oblik kon-
   što se dogodilo izmedu nas. Isprieavam se što sam   Jill je neustrašivo
govorila što misli. Uz nju
      verzacije
   bio neuljudan. Mislio sam da štitim Tobyja. No po-  ,
      i ona se razmetala svojom moai kao
      je bio Toby
   griješio sam. Mislim da aeš mu ti biti sjajna. ,
      napadajuai sve znaeajne šefove studija. Ni-
      toljagom
   - ~elim biti. Jako.   ,
      kad ništa takvog nisu prije iskusili. Nisu se usudili
   - Ako me Toby ostavi, mislim - mislim da bi   napasti Jill jer nisu
ţeljeli uvrijediti Tobyja. On je
   me to ubilo. Ne govorim samo o poslu. On i ja ima-  bio najunosnija
holiwdska zvijezda, pa su ga ţeljeli,
   mo . . , on mi je kao sin. Volim ga. - Prezirao je sebe   trebali
   zbog toga, ali je euo samog sebe kako ponovno moli. .
      Njegov televizijski
      je bio veai nego ikada
      Tob
   - Molim te, Jill, u ime Boţje . . . - zastao je, a glas   .
      y
      show i dalje je bio na prvom mjestu svakog tjedna
   mu je bio gcigušen.   po Nielsenovim ljestvicama; filmovi su bili
strahovito
   Dugo ga je gledala svojim tamnosmedim oeima,  a kad je nastupao u Las
Vegasu, kockarnice su
      unosni
   a zatim pruţila ruku. - Nemam ništa protiv - rekla  ,
      udvostrueile dobit. Toby je bio najveai zalogaj u show
   je Jill. - Moţeš li doai sutra na veeeru? Traţili su ga da bude gost na
priredbama,
      businessu
   Clifton je duboko uzdahnuo, a onda se nasmiješio   .
      da se osobno pojavljuje, da nastupa
      da snima albume
   veselo pa rekao: - Hvala. - Osjetio je da su mu se  ,
      na dobrotvornim zabavama, u fil-
      na ras
      rodajama
   oei iznenada zamaglile. - Neau - neau to zaboraviti. ,
      p
   Nikada.   movima, traţili su ga i traţili.
   Slijedeaeg jutra kad je Clifton došao u svoj ured,  Najugledniji ljudi u
gradu raspadali su se od
   našao je preporueeno pismo u kojem ga obavještavaju ' dodvoravanja Tobyju.
Ubrzo su naeuli da je put da
   da su njegove usluge okoneane i da više nema ovla-  se dodvore Tobyju bio
taj da se dodvore Jill. Poeela
   štenje da djeluje kao agent Tobyja Templea.   je osobno organizirati
Tobyjeve sastanke i uredivati
238 ~ 239

   mu ţivot tako da u njemu bude mjesta samo za one   - Ti si mi stvarno
otvorila oei što se tiee Cliffa -
   koje je ona odobrila. Oko njega je podigla neproboinu rekao je Toby. - On
nije bio ništa drugo nego pa-
   barikadu i nikome osim bogatih, znamenitih i moanih razit koji me muzao.
eujem~ da se mota po gradu
   ljudi nije bilo dopušteno da pro?e kroz nju. Ona je pokušavajuai se s
nekim uortaeiti. Nitko ga neae.
   bila euvarica ognja. Mala Poljakinja iz Odesse u Tek- Bez mene ne moţe
dospjeti ni u zatvor.
   sasu zabavljala se s guvernerima, ambasadorima, svjet-   Jill je na
trenutak zastala i rekIa. - Ţao mi je
   ski poznatim umjetnicima i predsjednikom Sjedinjenih Cliffa.
   Drţava. Ovaj joj je grad ueinio strašne stvari. Ali
      - Baš to i jest nevolja s tobom, draga. Misliš
   ih više nikad ~ae ueiniti. Ne. Ne dotle dok ima srcem umjesto glavom.
Moraš naueiti da budeš tvrda.
   Tobyja Templea. ;I
      Jill se mirno nasmiješila. - Ne mogu si pomoai.
      Takva sam. - Poeela je masirati njegove listove, po-
   Ljudi koji su se našli u gadnoj nevolji bili su oni ~ mieuai ruke polako
prema bedrima, laganim senzu-
   s Jillinog popisa mrţnje.   alnim pokretima. Kod njega je nastupila
erekcija.
   Leţala je u krevetu s Tobyjem i eulno ga milo-
   vala. Kad se opustio i iscrpio, privila bi mu se u na-   - ~, Isuse -
zastenjao je.
   rueaj i rekla: - Dragi, jesam li ti ikad prieala o vre-
   ' menu kad sam traţila agenta i kad sam otišla onoj Ruke su joj sada
pošle naviše pomieuai se prema
      T
      b
      i
      k
      a
      l
   ţeni - kako se ano zvala? O da, Rose Dunning. Rekla o
      yjev
      m preponama, a
      rutost se pove
      ava
      a. Gur-
   mi je da ima za mene ulogu pa je sjela na krevet   nula je ruke izmedu
njegovih nogu i ispod njega i
   Ey; pokraj mene da je sa mnom proeita. i turnula masni prst u njega.
Njegov golemi penis bio
   l   je tvrd poput stijene.
   Toby se okrenuo prema njoj da je pogleda, a oei
   su mu se suzile. - I što se dogodilo?   - Brzo, mala - rekao je. - Popni
se na mene.
   ' Jill se nasmiješila: - Bila sam glupo nevinašce,
   pa dok sam eitala, osjetila sam kako rukom prelazi
      Bili su u marini na Jill, velikom motornom jedre-
   uz moja bedra. - Zabacila je glavom i nasmijala se. ; njaku koji joj je
Toby kupio. Sutradan je trebalo sni-
   - Strahovito sam se prepala. Nikad u ţivotu nisam   mati Tobyjev prvi
televizijski show u novoj sezoni
      .
   tako brzo treala.
      - O - ovo su mi najljepši praznici u ţivotu -
   Deset dana kasnije gradska komisija za dozvole
      rekao je Toby. - Mrska mi je i pomisao da moram
   ukinula je licencu agencije Rose Dunning, i to za stalno.
      natrag na posao. .
      - To je tako divan show - rekla je Jill. - Uţi-
   Slijedeaeg su vikenda Toby i Jill otišli u svoju   vala sam radeai ga.
Svi su bili tako dragi. - Zastala
   kuau u Palm Springs. Toby je leţao na stolu za ma-  je na trenutak, a
onda ovlaš dolada: - Gotovo svi.
   saţu u patiju, s teškim frotirom ispod sebe, dok mu - što time misliš? -
Tobyjev je glas bio oštar. -
   je Jill pruţala dugu i opuštajuau masaţu. Tko nije bio dobar prema tebi?
   Toby je leţao na lec~ima, na oeima je imao štit-   - Nitko, dragi. Nisam
to trebala niti spomenuti.
   nike od vate koji su ga štitili od jakih suneanih zraka.  No na kraju je
dopustila Tobyju da to iscijedi iz
   Jil1 je masirala noge upotrebljavajuai blagi mas,ni lo-   nje, i sutradan
je šef glumaeke ekipe Eddie Berrigan
   i   bio otpušten.
   sion.
   240
      16 stranac u ogladalu 241

   Narednih mjeseci Jill je saopaila Tobyju prieice ~I Za zabave kod
Templeovih vladao je u gradu
   o drugim šefovima glumaekih ekipa sa svog popisa, '~ najveai interes.
Svatko tko je nešto znaeio bio je
   te su oni nestajali jedan za drugim. Svatko tko ju je ondje. Glumci su se
miješali s društvenim vrhom i
   ikada iskoristio, morao je platiti. Bilo je to, pomislila guvernerima te
šefovima moanih korporacija. Stampa
   je, popui obreda parenja sa peelom maticom. Svi su ~ je uvijek bila
prisutna u punom sastaw, i to je bila
   oni postigli svoj uţitak i sad su morali biti uništeni.   premija za
goste sretnike. Ne samo što su išli Tem-
      pleovima i divno se zabavljali nego su svi Znall da
   !   su bili kod Templeovih i da su se divno zabavljali.
   Okomila se na Sama Wintersa, eovjeka koji je ~ Kad Templeovi nisu biG
domaaini, bili su gosti.
   rekao Tobyju da nije nadarena. Nikad nije ni rijeei Pozivi su stizali kao
lavina. Zvali su ih na premijere,
   rekla protiv njega; naprotiv, pred Tobyjem ga je hva- dobrotvorne bankete,
politieke skupove, otvareuja re-
   lila. Ali je uvijek druge šefove hvalila malko više . . . ~    storana i
hotela.
   Drugi šefovi studija imali su materijale koji su više Toby bi bio sasvim
zadovoljan da ostane kod kuae
   odgovarali Tobyju . . . reţisere koji su ga zaista ra-   nasamo s Jill,
ali je ona voljela izlaziti. Nekih veeeri
   ; zumjeli. Jill bi dodala da se nikako ne moţe oteti ~   morali su se
pojaviti na tri ili eetiri zabave, pa je
   pomisli da Sam Winters zapravo ne cijeni Tobyjev   poţurivala Tobyja s
jedne na drugu.
   talent. Nedugo zatim i Toby je bio takvog mišljenja. - Isuse, pa ti si
trebala biti šef društvenih sku-
   Kad mu je Clifton Lawrence otišao, Toby više nije   pova kod Grossingera
- nasmijao se Toby.
   imao nikog s kime bi razgovarao, nikoga kome bi vje- - Ja to izlazim zbog
tebe, dragi .- adgovorila
   rovao, osim Jill. Kad je odlueio svoje filmove snimati ~  je Jill.
   !'
   u drugom studiju, vjerovao je da je to njegova vla-
   stita zamisao. Ali Jill se pobrinula da Sam Winters '
   sazna istinu. j  Toby je snimao film kod MGM-a i bio je preza-
   Odmazda. ! zet. Jedne je noai kasno došao kuai iscrpljen i našao
      pripremljeno veeernje odijelo. - Pa neaemo opet,
   ·   van, zlato? Ni jedne veeesi cijele jebene godine nismo
      bili kod kuae!
   Bilo je ljudi bliskih Tobyju koji su osjeaali da
      - Zabava je u povodu Davisovih. Bili bi straho-
   Jill ne moţe potrajati, da je ona jednostavno privre-
      vito uvrijedeni da se ne pojavimo.
   meni uljez, prolazna zanesenost. Stoga su je tolerirali
   , i postupali prema njoj sa slabo zastrtim prezirom. Toby je umorno sjeo
na krevet. - Tako sam se
   To im je bila pogreška. Jednog za drugim Jill je eli- veselio lijepoj
toploj kupelji i mirnoj veeeri. Samo
   minirala i njih. Nije ţeljela kraj sebe nikoga tko je za nas dvoje.
   bio znaeajan u Tobyjevom ţivotu ili tko bi mogao   No otišao je na
zabaw. I buduai da je uvijek
   utjecati na njega, a protiv nje. Pobrinula se za to da   morao biti u
štosu, uvijek u središtu pozornosti, crpio
   Toby promijeni svog odvjetnika, tvrtku za odnose s  je iz svog golemog
rezervoara energije sve dok se svi
   javnošau i unajmila je ljude po vlastitom uzoru. Ota- nisu smijali,
pljeskali mu i jedan drugom prieali kako
   rasila se trojice Macova i Tobyjeve svite eankoliza. je Toby Temple
briljantno zabavan eovjek. Kasno te
   Promijenila je cijelu poslugu. Sada je to bila njena noai, leţeai na
krevetu, Toby nije mogao zaspati, tijelo
   kuaa i ona je bila gospodarica. ~ mu je bilo iscrplje,no, ali su mu
misli oţivljavale tri-
242 ~ '°' 243

   jumfe veeeri, redak po redak, smijeh za smijehom,
      p   s
         ea
         m b
         š
         t
         Z
         d
         e
   Bio je vrlo sretan eovjek. I sve to zbog Jill. i   j
         a
         a
         anas se ne o
         za
         o.
         a ve
         eras. nemamo
   Kako li bi je tek oboţavala njegova mati.    ništa, zar ne?
         - Ništa što ne bih mogla otkazati. Otpustit au
         poslugu i sama skuhati veeeru. Samo za nas.
   U oţujku su primili poziv za filmski festival u    - Hej, pa to ae biti
sjajno.
   Cannesu.  ~   Promatrao ju je kako odlazi, pa pomislio: Isuse,
   - Nikako - rekao je Toby kad mu je Jill poka- ~    jn sarn najsretniji
momak koji je ikad ţivio.
   zala pozivnicu. - Jedini Cannes u koji au iai je onaj
   u mojoj kupaanici. Umoran sam, zlato. Iscrpio sam
         Te su noai do kasna leţali u krevetu. Jill je To-
   se do daske.   ~   byju priredila toplu kupelj i osvjeţila ga
masaţom,
   Jerry Guttman, Tobyjev eovjek za odnose s jav- I
   nošau, rekao je Jill da pastoje dobri izgledi da Toby-      gnjeeeai
njegovo umarno mišiaje, otiruai njegovu na-
   jev film dobije nagradu kao najbolji film i da bi      petost.
   tome znatno pripomogla Tobyjeva prisutnost. Mislio     - 4, to je tako
divno - promrmljao je. - Kako
   je da bi za Tobyja bilo vaţno da ode onamo.      sam uopae mogao bez
tebe?
   U posljednje vrijeme Toby se stalno ţalio da je    - Nemam pojma. -
~rivila mu se. - Toby,
   umoran i nije mogao zaspati. Noau je uzimao tablete     prieaj mi o
.festivalu u Cannesu. Kako to tamo izgleda?
   za spavanje, od eega bi ujutro bio mamuran. Jill je     Nikad nisam
bila ni na jednom.
   suzbila osjeaaj umora time što mu je dala za do-   ~   - To je samo
rulja mahera koji su se s cijelog
   ruekom benzedrina kako bi imao dovoljno energije      svijeta sjatili
da prodaju svoje posrane filinove jedan
   da progura dan. Sada je ciklus sredstava za umirenje    dr'ugome. To je
najveaa prevara na svijetu.
   i sredstva za podizanje poeeo ubirati danak od njega.    - Po tebi, to
zvuei uzbudljivo - rekla je Jill.
   - Vea sam prihvatila poziv - rekla je Jill Tobyju   ="  - Da? Pa,
mislim da na stanovit naein i jesi
   - ali au ga otkazati. Nema problema, dragi.      uzbudljivo. Sve je
krcato razlieitim tipovima. - Na
   - Hajdemo na znjesec dana dolje u Springs i   ~   trenutak ju je
proueavao. - Da li ti zbilja ţeliš iai
   samo se izleţavajmo u sapunu. ~~  na taj blesavi filmski festival?
   Pogledala ga je: - $to? ~   Brzo je odmahnula glavom. - Ne. Iai aemo u
   Sjeo je vrlo miran. - Htio sam reai na suncu. ~    palm Springs.
         - K vragu, pa u Palm Springs moţemo bilo kada.
   Ne znam zašto je ispalo u sapunu. @    - Stvarno, Toby, nije vaţno.
   Nasmijala se. - Zato što si zabavan. - Jilt mu `~   Nasmiješio se. - Znaš
li zašto sam toliko lud za
   je stisnula ruku. - U svakom slueaju to s Palm
      :~  tobom. Bilo koja druga ţena na svijetu tupila bi me
   Spr-ingsom zvuei divno. Uţivam kad sam s tobom ~   da je povedem na
festival. Ti umireš za tim da ideš,
   nasamo.      ali da li ti to govoriš? Ne. Ţeliš sa mnom iai u
Springs.
   - Ne znam što mi je - uzdahnuo je Toby. -    Jesi li otkazala onaj
gristanak?
   Jednostavno više nemam safta. Mislim da starim.   - Još ne, ali . . .
   - Nikad ti neaeš ostariti. Ti mene moţeš izde- '   - Nemoj, iai aemo u
Indiju. - Licem mu je
   rati. ~   proletio zbunjen izraz. - Jesam li rekao Indiju? Htio
   Nakesio se. - Da? Mislim da ae mi ţalac ţivjeti '  sam reai u Cannes.
   ~natno duţe od mene. - Protrljao je potiljak i re-
         Kad se njihov avion spustio na Orlyju, Tobyju je
   kao: - MisIim da au pridrijemati. Da ti pravo kaţem,    predan
kablogra.m. Njegov je otac umro u staraelcom
24'4' ~, 245

   domu. Bilo je prekasno da se Toby vrati na sprovod. Bio je to gala
dogadaj, i velika dvorana za ban-
   Uredio je da se sagradi novo krilo staraekog doma   kete u hotelu
"Carlton" bila je prepuna gostiju. Jill
   koje ae biti prozvano po njegovim roditeljima. je sjedila na podiju odmah
do Tobyja. Opazila je da
      Toby ne jede. - Sto je, dragi? - upitala je.
      Toby je odmahnuo glavom: - Vjerojatno sam
   Cijeli svijet je bio u Cannesu. , danas bio previše na suncu. Osjeaam se
nekako tra-
   Bio je to Hollywood, London, Rim, sve skupa   ljavo.
   pomiješano u blještavu mnogojezienu kakofoniju, i   - Sutra au se
pobrinuti da se odmoriš. - Jill
   u tehnikoloru i panaviziji. Sa svih strana   je za Tobyja dogovorila
intervjue za Paris Match i
   uţurbano
   ,   londanski Times prijepodne, rueak s grupom televi-
   svijeta filmski su se stvaraoci sjatili na francusku ri-
   vijeru noseai pod rukom konzerve sa snovima, vrpce
      zijskih reportera, a zatim koktel. Odlueila je odgoditi
   celuloida napravljene na engleskom, francuskom, ja- ono što je najmanje
vaţno.
   panskom, madarskom i poljskom, koje ae ih ueiniti   Na kraju veeere,
gradonaeelnik Cannesa se digao
   bogatima i glasovitima preko noai. Croisette je bila i predstavio Tobyja:
- Mesdames, Messieurs, et in-
      '
   krcata profesionalcima i amaterima, veteranima i no- vites distirrgues, c
      est un grand privilege de vous
      '
   vajlijama, onima koji dolaze i bivšima, koji se svi presenter un homme
dont 1
      oeuvre a donne plaisir
      '
   ., nadmeau za ugledne nagrade. Dobiti nagradu na film-   et borzheur au
monde entier. J
   f   ai 1'honneur de lui
   ,   presenter cette medaitle speciale, un signe de notre
   skom festivalu u Cannesu znaeilo je novac u banci;
   ako pobjednik nije imao ugovora o distribuciji, mo- ~ a f fection et de
notre appreciation. - Podigao je zlatnu
   4 gao ga je dobiti, a ako ga je vea imao, mogao ga je~   medalju i vrpcu
te se naklonio Tobyju. - Monsieur
   fi još i popraviti.   Toby Temple! - Oduševljen pljesak gIedališta, dok
je
   '' Svi hoteli u Cannesu bili su natrpani; bujica se cijela velika dvorana
za bankete ustala na noge i sto-
   razmilila duţ obale u Antibes, Beaulieu, Saint-Tropez ~   jeai
aplaudirala. Toby je sjedio na svom stolcu ne
   ;' i Menton. Stanovnici malih sela zurili su sa strahopo- mieuai se.
   ~   - Ustaj - prošaptala je Jill
   štovanjem u znamenita lica koja su preplavila njihove .
   n   Toby je polako ustao
      blijed i nesiguran
      Stajao
   ulice, restorane i barove,  ,
      .
      je na trenutak i smiješio se, a onda pošao prema mi-
   Svaka je soba bila rezervirana nekoliko mjeseci krofonu. Na pola puta
posrnuo je i pao na pod bez
   unaprijed, ali Toby Temple nije imao teškoaa da do- svijesti.
   bije veliki apartman u "Carltonu". Tobyja i Jill go-
   stili su kamo god bi došli. Foto-aparati novinskih sni-
   matelja neprekidno su škljocali, a njihove su slike ~ Tobyja Templea
odvezli su transportnim avionom
   odašiljane diljem svijeta. Zlatni par, kralj i kraljica   francuskih
zraenih snaga u Pariz i ţmmo ga prebacili
   Hollywooda. Izvjestitelji su intervjuirali Jill i traţili u amerieku
bolnicu, gdje su ga smjestili u šok-sobu.
   njeno mišljenje o svemu i svaeemu, od francuskih vi~na   Pozvani su
najbolji francuski specijalisti, a Jill je sje-
   do afrieke politike. Bila je to davna ţudnja Josephine   dila u
privatnoj sobi u bolnici i eekala. Trideset i šest
   Czinski iz Odesse u Teksasu. sati odbijala je jelo i piae te nije
odgovarala ni na
   Tobyjev film nije dobio nagradu, ali je dvije ve-   koji telefonski poziv
brojnih ljudi koji su nazivali bol-
   eeri prije svršetka festivala vrhovni ţiri proglasio da   nicu iz
cijeloga svijeta.
   daje specijalno priznanje Tobyju Templeu za njegov  Sjedila je sama,
piljila u zidove, gluha i slijepa
   dopri~nos na polju zabave.  na meteţ oko sebe. Misli su joj bile
usredotoeene
246 247

samo na jedno: Toby mora o2draviti. Toby je bio njeno sunce, a ako sunce zade, i
sjena ae umrijeti. Nije mogla dopustiti da se to dogodi.
Bilo je pet sati ujutro kad je doktor Duclos, šef odjela, ušao u privatnu sobu
koju je Jill uzela da bi mogla biu uz Tobyja.
- Gospodo Temple, bojim se da nema nikakvog smisla pokušavati ublaţiti udarac.
Vaš je muţ pre trpio tešku moţdanu kap. Po svemu sudeai, više nikad neae moai
hodati, niti govoriti.
31.
Kad su Jill napokon pustili da u?e u Tobyjevu bolnieku sobu u Parizu,
zaprepastio ju je njegov izgled. Preko noai Toby se postarao i isušio kao da su
' svi njegovi ţivotni sokovi presahli. Djelomieno su mu bile uzete obje ruke i
noge, i premda se mogao glasati ţivotinjskim gundanjem, nije mogao govoriti.
Proteklo je šest tjedana a da lijeenici nisu dopu, stili da se Toby premjesti.
Kad su se Toby i Jill vratili u Kaliforniju, na aerodromu ih je saletjela
novinarska i televizijska rulja te stotine simpatizera. Bolest To
' byja Templea izazvala je veliku senzaciju. Neprekidno su se javljali
prijatelji koji su se raspitivali o Tobyjevom zdravlju i oporavljanju.
Televizijske ekipe nastojale su prodrijeti u kuau da ga snime. Stizale su po.
ruke od predsjednika drţave i senatora te tisuae
' pisama i razglednica od oboţavatelja koji su voljeli Tobyja Templea i koji su
se molili za njega.
No pozivi su prestali. Nitko nije nazivao da se raspita kako se Jill osjeaa, da
li bi ţeljela iziai na nekakw mirnu veeeru, nekamo se izvesti ili pogledati
kakav film. Nitko u Hollywoodu nije nimalo mario za nju.
Dovela je osobnog Tobyjevog lijeenika, dra Elija Kaplana, a ovaj je pozvao dva
vrhunska neurologa jednog iz medicinskog centra kalifor,nijskog sveueilišta
248 249

   u Los Angelesu, i drugog sa sveueilišta "Johns Hop- ~ Toby je bio podboeen
u krevetu i buljio u prazno.
   kins". Njihova je dijagnoza bila navlas ista kao ona Kad mu je Jill
prišla, Tobyjeve plave oei su zar
   dra Duclosa iz Pariza.
      sjale. Pratile su Jill, jasne i ţive, dok je pristupala
   - Vaţno je shvatiti - rekao je dr Kaplan Jill - njegovom krevetu i
promatrala ga. Usn.ice su mu se
   da Tobyjev razum nije ni na koji naein pogo?en. pomaknule i zaeuo se
nerazgovijetan zvuk. Oei su mu
   Moţe euti i shvatiti sve što kaţete, no zahvaaen je ispunile suze zbog
neuspjeha. Jill se prisjetila rijeei
   njegov govor i motorne funkcije. Ne moţe odgovoriti. dra Kaplana. Vaţno je
shvatiti da Tobyjev raZUm nije
   - Zar - zar ae uvijek biti ovakav? r?i na koji naein pogo8en.
   Dr Kaplan je oklijevao. - Nemoguae je biti pot- Jill je sjela na rub
kreveta. - Toby, hoau da
   puno siguran, naravno, ali po našem mišljenju njegov me poslušaš. Iziai
aeš iz ovog kreveta. Prohodat aeš,
   je ţiveani sustav previše ošteaen da bi se nekom   prohodat aeš. - Sad
su mu niz obraze tekle suze. -
   terapijom postigli znaeajniji ueinci.   Ueinit aeš to - rekla je Jill. -
Ueinit aeš to zbog
   - Ali niste sigurni.  mene.
   ' - Ne...
   I~Io Jill je znala.
   ;'  Slijedeaeg jutra Jill je otpustila bolniearke, fizio-
   ``  terapeuta, terapeutkinju za govor. Eim je euo tu no-
   Uz tri bolniearke koje su danonoano njegovale vost, dr Eli Kaplan
poţurio je do Jill.
   ~; Tobyja, Jill se dogovorila s ,jednim fizioterapeutom   - Slaţem se s
vama u pogledu fizioterape~uta,
   da dolazi u njenu kuau svakog jutra kako bi radio   Jill, ali bolniearke!
Toby mora kraj sebe imati dva-
   s Tobyjem. Terapeut je nosio Tobyja u bazen i drţao deset i eetiri sata
na . .
   ga u narueju blago rasteţuai mišiae i tetive, dok je
      - Ja au biti s njim.
   Toby slabašno pokušavao mahati nogama i micati ru-  Odmahnuo je glavom. -
Pojma nemate u što se
   kama u toploj vod.i. Nije bilo nikakvog napretka. Ee- Jedna osoba ne moţe .
. .
   ~`  upuštate
   tvrtog tjedna stigla je terapeutkinja za govor. Svakog   .
      budem li vas trebala.
      - Nazvat au vas
   je poslijepodneva provodila po jedan sat nastojeai po-   ,
   moai Tobyju da ponovno progovori, da oblikuje zvu-  Otpravila ga je.
   kove ri j eei.
   Nakon dva mjeseca Jill nije mogla opaziti ni- Muke su poeele.
   , kakve promjene. Baš nikakve. Pozvala je dra Kaplana.
   ~   Jill ae pokušati ueiniti ono za što su je lijeenici
   - Morate nešto ueiniti da mi pomognete - zatra- uvjeravali da se ne moţe
upustiti. Prvi put kad je
   ţila je. - Ne moţete ga tek tako ostaviti.   osovila Tobyja i stavila
ga u kolica, zaprepastila se
   Bespomoano ju je pogledao. - ~ao mi je, Jill. koliko je bio lagan.
Spustila ga je u prizemlje liftom,
   Pokušao sam vam reai . . ,  koji su bili ugradili, i poeela raditi s
njim u bazenu
      onako kako je vidjela da radi fizioterapeut. Ali to
      što se sad dogodilo bilo je drukeije. Dok je terapeut
   Jill je sjedila u biblioteci~ sama, dugo nakan što  bio blag i laskav,
Jill je bila kruta i neumoljiva. Kad
   je dr Kaplan otišao. Osjetila je kako poeinje jedna od   je Toby pokušao
progovoriti, dajuai do znanja da
   onih njenih gadnih glavobolja, ali nije bilo vremena je umoran i da više
ne moţe izdrţati, Jill je rekla: -
   da sama misli o sebi. Popela se na kat. Nisi još gotov. Još jednam. Za
mene, Toby.
250 ~ 251

   I natjerala bi ga da vjeţbu izvede još jednom. ~   i plahte bi se
ponekad morale promijeniti, kao i
   Pa još jednom, sve dok nije sjedio nijemo plaeuai ~ Tobyjeva pidţama.
Smrad u spavaaoj sobi bio je go-
   od iscrpljenosti. tovo nepodnošljiv. Jill bi napunila lavor toplom vo-
   Poslije podne Jill bi se dala na posao da Tobyja   dom, uzela spuţvu i
meku tkaninu te brisala izmet i
   ponovno nauei govoriti. - Uu . . . uuuu. mokraau s Tobyjevog tijela. Kad
bi bio oeišaen, otr-
   - Aaa . . . aaak . . . ljala bi ga, napudrala, zatim obrijala i
poeešljala.
   - Ne! Uuu. Zaokruţi usnice, Toby, Neka te siu- - Tako. Krasno izgledaš,
Toby. Sad bi te trebali
   šaju. Uuu. vidjeti tvoji oboţavatelji. Ali vidjet ae te uskoro. Tuai
   - Aaaa . . .   ae se da u?u da te vide. Predsjed.nik ae biti tamo,
   - No, proklet bio! Progovomit aeš ti! 1-iajde, reci svi ae biti prisutni
da vide Tobyja Templea.
   uuu! Zatim bi mu pripremila dorueak. Napravila bi
   I on bi pokušao ponovno.   zobenu kašu, ili kašu od pšenice, ili pak
kajganu,
   Jill bi ga svake veeeri hranila, a zatim legla u   I hranu koju bi mu
mogla ţlicom unijeti u usta. Hra-
   njegov krevet drţeai ga u narueju. Vukla je njeguve nila ga je kao da je
djetešce, sve vrijeme s njim raz-
   bespomoane ruke polako gore i dolje po svojem tijelu govarala obeaavajuai
mu da ae ozdraviti.
   preko dojki i preko meke rascjepine izmedu svojih   - Ti si Toby Temple -
pjevušila je. - Svi te
   i!' nogu. - Osjeaaš, Taby - šaptala je. - Sve je to tvoje, Ijube, svi ţele
da se vratiš. Tvoji te oboţavate~ji ee-
   dragi. Tebi pripada.· Ţelim te. ~elim da ozdraviš kako   kaju, Toby.
Zbog njih se moraš oporaviti.
   bi se opet mogli ševiti. ~eljela bih da me jebeš, Toby.
      Pa još jedan dug mukotrpan dan.
   Pogledao ju je onim svojim ţivim, svijetlim oeima
   i proizveo neko nevezano cviljenje.
   - Uskoro, Toby, uskoro.
   ;   Odvezla bi njegovo nemoano sakato tijelo do ba-
      zena da ondje vjeţba. Nakon toga bi ga masirala i
   j' Jill je bila neumorna. Otpustila je poslugu jer  radila s njim govornu
terapiju. Zatim bi bilo vrijeme
   nikog nije ţeljela u blizini. Nakan toga sama je ku- da spremi rueak, a
nakon rueka sve bi poeelo iznova.
   hala. Telefonski je narueivala namirnice i nikad nije Cijelo vrijeme
govorila bi Tobyju kako je divan, koliko
   izlazila iz kuae. U poeetku je bila vrlo zauzeta odgo-   ga ljube. On je
Toby Temple, i svijet eeka da mu se
   varanjem na telefonske pozive, ali su pozivi uskoro vrati. Naveeer bi
uzela poneki od njegovih albuma
   presušili, a onda potpuno prestali. U vijestima su pre-   i drţala ga
tako da ga on moţe vidjeti.
   ' stali objavljivati biltene o zdravstvenom stanju To-   - Evo nas s
Kraljicom. Sjeaaš li se kako su ti
   byja Templea. Svijet je znao da on umire. Bilo je to te veeeri svi
klicali? Tako ae biti opet. Bit aeš veai
   samo pitanje vremena.  nego ikad, Toby, veai nego ikad. Noau bi ga dobro
   No Jill nije htjela dopustiti da Toby umre. Ako pokrila i iscrpljena se
uvukla u leţaj koji je postavila
   on umre, umrijet ae i ona s njime. do njegovog kreveta. Usred noai
probudio bi je od-
      vratan smrad Tobyjeve crijevne aktivnosti. Iţvukla
      bi se sa svog leţaja, promijenila Tobyjevu pelenu i
   Dani su se stopili u dug i beskrajan vijenac mu-   oeistila ga. Tada bi
vea bilo vrijeme da poene pri-
   kotrpnog rada. Jill se dizala u šest ujutro. Najprije bi  pravljati
dorueak i da krene u novi dan.
   oeistila Tobyja. Bio je potpuno inkantinentan. Iako
      Pa još jedan dan. U beskrajnom nastupu dana.
   , je imao kateter i pelenu, zaprljao bi se preko noai,
252 ~ 253

   Svakoga je dana gurala Tobyja malo jaee i malo ! gledala, v.idjela ga je
onakvog kakav ae biti, pa je
   da.lje. ?ivci su joj bili toliko istrošeni da bi mu, ako  izjavila: -
Hodat aeš ti!
   bi osjetila da se Toby ne trudi, opalila pljusku posred   podigla bi ga
na noge i pridrţavala dok bi on
   lica. - Pobijedit aemo ih - rekla je ţestoko. - s mukam stavljao jednu
nogu pred drugu tako da
   Ozdravit aeš.   se kretao kao u grotesknoj parodiji pokreta, poput
      pijanca, rasklimane marionete.
      Glavobolje su joj postale eešae. Stvaralo ih je
   Jillino je tijelo bilo iscrpljeno mukotrpnom kolo-  jarko svjetlo, glasna
buka ili iznenadan pokret. Moram
   teeinom, u koju se sama uvalila, ali kad bi noau legla,   lijeeniku,
pomislila je. Kasnije, kad Tobyju bude bolje.
   ne bi mogla spavati. Previše joj je slika plesalo gla-   Sada nije bilo
ni vremena, ni prostora za nju,
   vom poput prizora iz starih filmova. Ona i Toby okru- Samo za Tobyja.
   ţeni reporterima na kanskom festivalu . . . Predsjednik   JiII kao da je
bila opsjednuta. Odjeaa joj je ne-
   ' u njihovom domu u Palm Springsu kako govori Jill  uredno visila, ali
pojma nije imala o tome koliko je
   ;, koliko je lijepa . . . oboţavatelji ako Tobyja i nje na izgubila na
vagi ili kako izgleda. Lice joj je bilo iz-
      ~
   nekoj premijeri . . . Zlatni par . . ~. Toby kako koraea  moţdeno i
ispijeno, oei upale,
      Njene nekad Lijepe
   da primi odlikovanje i pada . . . pada . . . Napokan bi   sjajne crne
kose bile su bez sjaja i kao u rezancima.
   utonula u san.  Nije to znala, a niti bi joj to bilo vaţno.
   Ponekad bi se Jill probudila s iznenadnom ţesto-   Jednoga je dana pod
vratima našla brzojav u ko-
   kom glavobaljom koja ne bi prestajala. Leţala bi   jem je stajalo da
nazove dra Kaplana. IvTije bilo vre.
   mirno u osamljenosti mraka, boreai se s boli, sve dok mena. Morala se
odrţavati svakodnevnom koloteeinom.
   se ne bi sunce pokazalo, a tada bi bilo vrijeme da  Dani i noai postali
su kafkijanska mora kupanja To-
   ustane. I opet bi sve poeelo iz poeetka. Einilo se kao   byja, vjeţbanja
s njim, njegova presvlaeenja, brijanja
   da su ona i Toby jedini preţivjeli neki davno zabo- i hranjenja.
   ravljeni pokolj. Njen se svijet stisnuo na dimenzije I onda opet sve
iznova.
   j@  Za Tobyja je nabavila hadalicu te mu stisnula
   ove kuae, ovih soba, ovog eovjeka. Nemilosrdno je
   umarala samu sebe od zore do mraka. prste oko nje i pomaknula mu noge,
pridrţavajuai ga,
   A zamarala je i Tobyja, svojeg Tobyja zatvore.nog   nastojeai mu pakazati
pokrete, koraeajuai s njim na-
   u pakao, u svijet u kojem je pastojala samo Jill, koju   prijed i natrag
sve dok ne bi stojeaki zaspala, ne
   je morao slijepo slušati. Tjedni, mukotrpni i bolni, znajuai više gdje je
i tko je ili što radi.
   vukli su se jedan za drugim i pretvarali u mjesece. A onda je, jednoga
dana, znala da je svemu došao
   Sada bi Toby poeinjao plakati eim bi je vidio kako  kraj.
   mu prilazi, jer je znao da ae biti kaţnjen. Svakog je
   dana postajala sve nemilosrdnija. Tjerala je Tobyjeve
   mlohave beskorisne udove da se mieu sve dok ga ne   Bila je s Tobyjem
pola noai i napokan otišla u
   ' bi svladala nepodnošljiva bol. Strahovitim grgljajuaim  svoju spavaau
sobu, gdje je malo prije zore zapala
   molbama zaklinjao ju je da prestane, no Jill bi rekla:   u omamljujuai
san. Kad se probudila, sunce je vea
   - Još ne. Ne dok ponovno ne postaneš eovjek. Ne bilo visoko na nebu.
Spavala je dugo nakan podneva.
   dok inn svima ne pokaţemo. - Nastavljala bi gnjeeiti Toby nije bio ni
nahranjen, ni okupan, ni presvueen.
   njegove iscrpljene mišiae. Bio je bespomoeno odraslo Leţao je na krevetu,
bespamoaan, išeekivao je, vjero-
   djetešce, vegetirao je, bio je ništa. Ali kad ga je Jill  jatno
zastrašem. Jill se poeela prid~izati i ustanovila da
254 ~ 255

   se ne moţe pomaknuti. Bila je toliko do dna, do srţi dati, a proslavili su
ga tako da su priredili veeeru sa
   iscrpljena, da je njeno izmoţde.no tijelo nije više slu-  svijeaama u
blagovaonici. ,
   šalo. Leţala je, bespomoana, znajuai da je izgubila, Naposljetku, Jill je
osjetiIa da je Toby spreman
   da je sve bilo uzalud, svi oni dani i noai pakla, mjeseci da ga vide.
Telefonirala je dr Kaplanu, i njegova ga
   agonije, sve to nije znaeilo ništa. Tijelo ju je izdalo,  je bolniearka
odmah s njim spojila.
   kao što je i Tobyja izdalo njegovo. Jill više nije imala  - Jill! Bio sam
strašno zabrinut. Pokušavao sam
   snage da mu je da, i zbog toga je poţeljela zaplakati. ~  vas nazvati, a
nikad nikakvog odgovora. Poslao sam
   Bilo je gotovo. ~ vam brzojav, i kad nisam dobio odgovor, pretpostavio
   Zaeula je šum na vratima spavaae sobe pa je po- sam da ste Tobyja nekamo
odveli. Je li on - da
   digla pogled. Toby je stajao na vratima, sam, njegove li on . . . ?
   su uzdrhtale ruke stiskale hodalicu, a usta oblikovala I  - Do?ite i sami
se uvjerite, Eli.
   nerazumljive slinave zvukove dok se naprezao da ne-
   što kaţe.
   `   Dr Kaplan nije mogao prikriti iznenac~enje. -
   - Jiii . . . Jiii . . . rojatno - rekao je Jill. - To je - to je pravo
   ' Nastojao je reai "Jill". Poeela je nekontrolirano udoe
   jecati i mje mogla prestati. '   - I jest eudo - rekla je Jill, Samo
što u ovom
   i   ţivotu eovjek sam stvara svoja euda, jer je Bog za~
   ~   uzet negdje drugdje.
   Od to a dana Tob ev e na redak   - Ljudi me još zovu da se raspitaju o
Tobyju -
   bio s ektaku-
   g YJ J p p ~
   laran. Prvi put je on znao da ae ozdraviti. Više nije ~   govorio je dr
Kaplan - oeito nisu to mogli saznati
   prigovarao kad bi ga Jill gurala i preko granica nje- ~   preko vas. Sam
Winters me zove bar jednom tjedno.
   gove izdrţljivosti. Pozdravljala je to. Ţelio je da se   Nazivao je i
Cliftona Lawrence.
   ~`
   -
   ;'
   oporavi zbog   Ali Sam Win-
   nje. Jill je postala njegova boţica; ako Jill je otpisala Cliftona
Lawrencea.
   ~
   '
   ~_,  ters. To je bilo dobro. Jill je morala naai naeina da
   ju je prije ljubio, sada ju je oboţavao.
   A nešto se zbilo i Jill, Ranije se borila za svoj   '
      saopai svijetu kako je Toby Temple Još super zm-
   vlastiti ţivot. Toby je bio puki instrument kojim se jezda, da su oni i
dalje velik i zlatan par.
   morala posluţiti. No to se nekako promijenilo. Kao !
   ,   Slijedeaeg jutra Jil1 je nazvala Sama Wintersa i
   da je Toby postao dio nje. Bili su jedno tijelo, jedna   pitala ga bi li
htio doai u posjet Tobyju. Sam je stigao
   misao i jedna duša, obuzeti istom namjerom. Prošli  u njihow kuau sat
kasnije. JiII je otvorila vrata da
   su kroz muke eistilišta. Njegov je ţivot bio u njenim
      ga pusti u kuau, a Sam je nastojao prikriti zapre-
   rukama, i ona ga je njegovala, jaeala i spasila; i iz paštenje zbog njenog
izgleda. Jill je izgledala deset
   toga je izrasla svojevrsna ljubav. Toby je pripadao godina starija nego
kad ju je posljednji put vidio.
   njoj baš kao što je ona pripadala njemu. Oei su joj bile upale smede
duplje, a Iice su joj iz-
      brazdale duboke bore. Izgubila je toliko na vagi da
   Jill je promijenila Tobyjevu prehranu tako da je   je izgledala gotovo
poput kostura.
      - Hvala što si došao, Sam. Tobyju ae biti drago
   ponovno poeeo dobivati kile koje je bio izgubio. Sva-
      da te vidi.
   kog je dana dugo bio na suncu i dugo šetao po ima-
   nju upotrebljavajuai hodalicu, zatim štap, sve više Sam je bio spreman da
Tobyja nac~e u krevetu,
   jaeajuai. Došao je da.n kada je Toby mogao sam ho-  sjenu onog
nekadašnjeg eovjeka, ali doeekalo ga je
   256  ~ i; stsanac u oglectatu 257

   veliko iznenadenje. Toby je leţao na madracu pokraj ~ osiguraš, a ni jedno
osiguravajuae društvo neae osi-
   bazena i, kad mu je Sam prišao, digao se, malko ~   ~ruuati Tobyja
Templea.
   polako, ali evrsto, te mu pruţio krepku ruku. Djelovao I  ~ - Ovog
trenutka nemam na lageru ništa - rekao
   je preplanulo i zdravo, bolje nego što je izgledao prije  je oprezno Sam.
- Ali au svakako imati na umu.
   bolesti. Kao da su nekom tajanstvenom alkemijom - Bojiš ga se uzeti, zar
ne? - kao da mu je
   Jillino zdravlje i vitalnost pretekli u Tobyjevo tijelo, ! ~itala misli.
   a bolesne klice, koje su harale Tobyjem, otekle u Jill. ~ - Ni u kojem
slueaju. - Oboje je znalo da laţe.
   - Hej, drago mi je što te vidim!  Nitko u Hollywoodu neae uai u rizik da
ponovno
   Toby je govorio nešto polakše i preciznije nego uzme Tobyja Templea.
   ranije, no glas mu je bio jasan i snaţan. Nikakvog
   ` znaka uzetosti o kojoj je Sam slušao. Bilo je to isto
   ono djeeaeko lice vedrih plavih oeiju. Sam je zagrlio Toby i Jill
promatrali su na televiziji jednog
   ' Tobyja pa rekao: - Isuse, zbilja si nas prestrašio. mladog komieara.
   Toby se nakesio i rekao: - Ne moraš me zvati  - Truo je - otfrknuo je
Toby. - Prokletstvo,
   "Isuse" kad smo nasamo. ţelio bih se vratiti u program. Moţda bih trebao
naai
   Sam je pogledao Tobyja još pomnije i zaeudio  kakvog agenta. Nekoga tko
bi se raspitao po gradu
   se. - Poštenja mi, ne mogu to shvatiti. Prokletstvo, i ustanovio što se
radi.
   pa ti izgledaš mladi. Cijeli se grad spremao na sprovod.  - Ne! - Jillin
je glas bio odluean. - Neaemo
   - Samo preko me.ne mrtvog - nasmiješio se nikome dopustiti da s tobom
kuaari. Nisi ti neka
   Toby. protuha koja traţi posao. Ti si Toby Temple. Mi aerno
   Sam je rekao: - Fantastieno je što danas mogu njih natjerati da dodu k
tebi.
   lijeenici . . .  Toby se kiselo nasmiješio pa rekao: - Baš narri
   j° - Nikakvi lijeenici. - Toby se okrenuo da po-   ne razbijaju vrata,
zlato.
   ;Y, gleda Jill i u pogledu mu je blistalo otvoreno div-   - Razbijat ae -
obeaala je Jill. - Ne znaju u
   l~enje. - Ţeliš znati tko je to ueinio? Jill. Samo Jill.  kakvom si
stanju. Sad si bolji nego što si ikad bio.
   Svojim dvjema galim rukama. Sve je odstranila i Samo im moramo pokazati.
   '
      - Moţda bih trebao pozirati gol za one easopise.
   panovno me podigla na noge.
   #   Jill ga nije slušala. - Imam ideju - rekla je
   Sam je pogledao Jill zbunjen. Nije mu izgledala
   ! ranije kao djevojka sposobna za takvo nesebieno djelo.  polako. - Show
za jednog eovjeka.
   Moţda ju je pogrešno procijenio. - Kakvi su ti pla- -- Ha?
      k
      l
   novi? - upitao je Tobyja. - Pretpostavljam da aeš   aR
      ~e
      o
      J
      tebe
   se htjeti odmoriti . . .   au za
      ezervirat
      uzbudenje.
      osjeaalo sve veae
   - Vraaa se na posao - rekla je Jill. - Toby je Huntington Hartford
Theatre. Cijeli ae Hollywood doai.
   previše nadaren da bi samo besposleno sjedio.
      Nakon toga poeet ae nam razbijati vrata.
   - Jedva eekam da krenem - sloţio se Toby.
   - Moţda Sam ima neki projekt za tebe - suge-  I doista, cijeli je
Hollywood došao: producenti,
   rirala je Jill.
      reţiseri, zvijezde, kritieari - svi Ijudi koji su nešto
   Oboje ga je motrilo. Sam nije ţelio obeshrabriti   predstavljali u show
businessu. Kazalište u V,ine Street
   Tobyja, ali nije ţelio niti podrţati neke laţne nade. odavno je bilo
rasprodano, i stotine ljudi ostale su
   Nije bilo moguae snimiti film sa zvijezdom ako je ne bez ulaznica. Ispred
predvorja bila je razdragana go-
   258  17· 259
mila kad su Toby i Jill stigli u limuzini koju je vozio blika ga se nije mogla
nasititi. Još je bio superstar, šofer. Bio je on njihov Toby Temple. Vratio im
se ~ a sad je bio i nešto više. Postao je ţiva legenda.
iz mrtvih i oboţavali su ga više nego ikad. Magazin "Variety" pisao je sutradan:
"Došli su Publika u kazalištu bila je ondje dijelom zbog pokopati Tobyja
Templea, a ostali su da ga slave i poštovanja prema eovjeku koji je nekad bio
slavan i da mu klieu. A i jest zasluţio! Nitko u show businessu velik, ali
uglavnam zbog radoznalosti. Bili su ondje ~ nema tu magiju starog majstora. Bila
je to veeer ovada odaju posljednju poeast umiruaem junaku, sagor- cija, i nitko
tko je imao ~reae da bude prisutan neae jeloj zvijezdi. nikada moai zaboraviti
taj nezaboravan . . . "
Jill js osobno bila to isplanirala. Otišla je do Magazin "Hollywood Reporter" je
pisao: "Publika O'Hanlona i Raingera, a oni su napisali nekoliko bri~ je došla
vidjeti povratak velike zvijezde, ali je Toby ljantnih tekstova poeinjuai
monologom u kojem su ~ Temple pokazao da nikad nije niti otišao . . . "
zezali grad zbog toga što je sahranjivao Tobyja još I svi drugi listovi pisali
su u istom panegirienom za ţivota. Jill se našla i s ekipom skladatelja sungova
tonu. Od toga trenutka Tobyjevi su telefoni neprekoja je dobila tri Akademijine
nagrade. Nikad ni za ~ stano zvonili. Pisma i brzojavi s pozivima i ponudama
koga nisu nagisali specijalan materijal, ali kad im doslovce su se slijevali.
je Jill rekla: - Toby tvrdi da ste vi jedini autori na Razbijali su vrata.
svijetu koji
   Reţiser Dick Landry doletio je iz Londona da po- ~  Toby je svoj show za
jednog eovjeka po~novio u
   stavi show. ~   Chicagu, Washingtonu i hIew Yorku. Kamo god je
   Jill je prikupila najbolje talente koje je mogla ~  otišao, bio je
senzacija. Za nj su se sada više zanimali
   naai da podupru Tobyja, ali ae na kraju sve ovisiti ~ nego ikada ranije. U
valu odane nostalgije prikazivani
   o samoj zvijezdi. Bio je to show za jed~nog eovjeka, `   su Tobyjevi
stari filmovi u biranim kinematografima
   i on ae biti sam na pozornici. ~  i sveueilištima. Televizijske su
stanice uprilieile "Tje-
   ° Napokon je došao i taj trenutak. Svjetla su se   dan Tobyja Templea" i
prikazivale njegove stare
   ' ' prigušila i kazalište je zašuštalo šaptom punim oee-  showove.
   kivanja koji prethod,i podizanju zastora, tihom molit-   Pojavile su se
Toby Temple lutke, Toby Temple
   vom da se ove noai dogodi eudo.   igraeke, Toby Temple slagalice, knjige
sa šalama i ma-
   ;;: Dogodilo se. jice. Dao je pristanak da se njegovo ime upotrijebi
   Kad je Toby Temple došetao na pozornicu evrstog za šibice, kaw, cigarete i
zubnu pastu.
   i postojanog ko~raka, s onim svojim poznatim nestaš- ~   Pojavio se kao
istaknuta toeka u jednom mju-
   nim smiješkom koji je zario njegovim djeeaekim ziklu kod Universala i
potpisao ugovor da ae kao gost
   licem, nastupila _ je trenutaena tiš.ina, a zatim divlji  sudjelovati u
svim velikim showovima. Televizijske su
   prasak pljeska i klicanja, svi su se podigli na noge i   mreţe zaposlile
pisce koji su se nadmetali da ostvare
   cijelo se kazalište treslo punih pet minuta. Toby je novi "Sat Tobyja
Templea".
   mir.no stajao da se urnebes stiša, i kad se kazalište !   Sunce je još
jednom izašlo i sjalo na Jill.
   napokon umirilo, rekao je: - I vi ovo zovete doeek? Još su jednom
organizirane zabave, primanja, pa
   ~
   - a oni su zaurlaLi.  ovaj ambasador, onaj senator, privatne projekcije
fil-
   '
   Bio je briljantan. Pneao je viceve, pjevao i plesa~o, mova i . . . Svi su
ih za sve ţeljeli. Prireden im je
   napadao svakoga i kao da nikad nije bio otišao. Pu- rueak u Bijeloj kuai,
east koja je obieno rezecvirana
   260 ~ 261

   za glavare drţava. Pljeskali su im gdje god su se po- - Samo promatram
vodu, draga.
   javili.   - Divna je, zar ne?
   Ali sada su aplaudirali Jill jednako kao i Tobyju   - Ako si morski pas.
- Zgrozio se. - Ne bih
   .   ţelio na taj naeim umrijeti. Uvijek sam se bojao
   Audesna priea o onome što je ueinila, njen pothvat kad
   je sama nasuprot svim prognozama vratila Tobyjevo   utapljanja.
   zdravlje, pobudila je maštu cijelog svijeta. Novine su ;  Stavila je
svoju ruku u njegovu. - Što te muei?
   je pozdravljale kao ljubavnu prieu stoljeaa. Easopis Pogledao ju je. - Pa
mislim da ne bih ţelio
   "Timeu stavio ih je oboje na naslovnu stranicu odajuai   umrijeti.
Plašim se onoga što je tamo. Ovdje, ja sam
   veliko priznanje Jill u elanku koji je to popratio. velik eovjek. Svi
znaju Tobyja Templea, ali tamo . . . ?
      Znaš kako zamišljam pakao?
      - Kao mjesto gdje nema publike.
   Toby je dobio ponudu od pet milijuna dolara da
   bude zvijezda novog tjednog televizijskog showa koji
   ae otpoeeti u rujnu, za svega dvanaest tjedana. '   Fratarski klub
priredio je zabavu s roštiljem, a
   j; - Otiai aemo u Palm Springs kako bi se dotle Toby Temple je bio poeasni
gost. Desetak vrhunskih
   mogao odmoriti - rekla je Jill.   komieara nalazilo se na podiju zajedno
s Tobyjem,
   Toby je odmahnuo glavom. - Dosta si dugo bila JiII, Samom Wintersom i
šefom televizijske mreţe s ko-
   zatvorena. Malo aemo se provesti. - Zagrlio ju je i j~ je Toby sklopio
ugovor. Jill je zamoljena da ustane
   dodao: - Nisam baš jak na rijeeima, zlato, ako se ne ~   i da se
naklani. Doţivjela je buran aplauz.
   '' radi o šalama. Ne znam kako da ti kaţem što osjeaam   Oni mene
pozdravljaju, pomislila je Jill. Ne To-
   prema tebi. - Ja - ja ti jednostavno ţelim reai da  byja, mene!
Konferansje je bio domaai~ glasovitog
   k( nisam ţivio do onog dana kad sam tebe sreo. veeernjeg televizijskog
razgovornog showa. - Ne mogu
   I naglo se okrenuo kako Jill ne bi mogla primi- i
      vam reai koliko sam s~retan što ovdje vidim Tobyja -
   ;   rekao je. - Jer da ovdje veeeras ne odajemo poeast,
   r~ jetiti suze u nje
   ovim oeima
   g   ovaj bismo banket odrţavali na Forest Law~nu.
   ,
   Toby je sklopio aranţmane da sa svojim shoivom Smijeh.
   ode na turneju u London, Pariz i - kao najuspješniji - A vjerujte mi ondje
je hTana strašna. Jeste
   potez - u Maskvu. Svi su se nadmetali za njegov li kad jeli na Forest
Lawnu? Posluţuju ostacima s
   potpis. Podjednako su ga oboţavali u Evropi kao i   Posljednje veeere.
   u Americi.
   ;   Smijeh.
   '   Okrenuo se Tobyju. - Zbilja se tobom ponasimo,
   Jednog suneanog blistavog dana bili su na "Jill"   Toby. Stvarno. Euo
sam da su te zamolili da dio
   i plovili prema Catalini. Na brodu je bilo desetak  svoga tijela pokloniš
znanosti. Oni ae ga metnuti u
   gostiju, me?u njima Sam Winters, O'Hanlan i Rainger, staklenku u
harvardskoj medicinskoj školi. Jedini je
   koji su bili izabrani za glavne tekstere Tobyjevog i problem u tome što
nisu uspjeli pronaai dovoljno
   novog televizijskog showa. Svi su bili u salonu, za-
      veliku staklenku za tu svrhu.
   bavljali se i prieali. Jill se osvrnula i opazila da nema Urnebes.
   Tobyja. Otišla je na palubu. Kad je Toby ustao da im odgovori, sve ih je
nad-
   Toby je stajao uz ogradu buljeai u more. Jill mu   visio. Svi su se
sloţili da je to hio najbolji roštilj
   je pristupila i rekla: - Dobro se osjeaaš?   koji su fratri ikad
priredili.
262 263

   Clifton Lawre,nce je te noai bio u gledalištu. - Ona je u onom porno-
filmu u "Pussycat Thea-
   Sjedio je za stolom u straţnjem dijelu prostorije ' tre". K vragu, mislio
sam da ae onom momku pocuc-
   blizu kuhinje s drugim nevaţnim ljudima. Morao se   lati utrobu.
   pozvati na staro prijateljstvo da dobije eak i ovaj stol. Cliftonova su
usta odjednom postala tako suha
   Otkako ga je Toby Temple najurio, nosio je etiketu  da je jedva mogao
oblikovati rijeei. - Jeste . . . jeste
   onoga koji gubi. Bio se pokušao uortaeiti s nekom   li sigurni da je to
bila Jill Castle?
   velikom agencijom. Medutim, buduai da nije imao Nepoznati mu se okrenuo. -
Svakako, sigura:n
   klijenata, nije imao što niti ponuditi. Zatim je poku-   sam. UzeIa je
nego drugo ime, Josephine, tako nekako.
   šao kod manjih agencija, ali njih nije zanimao agent Neko ludo poljsko
ime. - Zapiljio se u Cliftona pa
   srednjih godina koji je nekad bio nešto; ţeljeli su agre- rekao: - Hej,
niste li vi nekad bili Clifton Lawrence?
   sivne mladiae. Na kraju se skrasio kao namještenik
   ` u maloj novoj agenciji. Tj~edna mu je plaaa bila manja
   od onoga što je nekoa trošio na jednu jedinu veeeru Jedan dio Santa
Monica Boulevarda, izmedu Fair-
   kod Romanoffa.  faxa i Lacienege, pripada podrueju okruga. Otoeia
   ` Sjetio se svog prvog dana u novoj agenciji. Vla-  okruţen gradom Los
Angelesom, taj se dio ravna po
   ` ~nici su joj bili tri agresivna mladiaa - ne, deeka -   propisima
okruga, koji su slobodniji od onih u samom
   a ni jedan od njih nije napunio tridesetu. Klijenti gradu. U jednom
podrueju od šest blokova kuaa po-
   su im bile zvijezde rocka. Dva su agenta bila bradata, ,  stoje eetiri
kinematografa koja prikazuju samo por-
   a svi su nosili traperice, spartske košulje i tenisice   nografiju
najpaprenije vrste, pet-šest knjiţara u kojima
   bez earapa. Uz njih se Clifton osjeaao kao da mu je kupci mogu stajati u
posebnim kabinama i promatrati
   tisuau godina. Govorili su jezikom koji nije razumije-   filmove i
desetak salona za masaţu u kojima rade
      poţeljne mlade djevojke koje su struenjaci za pruţa-
   a on je mislio
   " ili "aaaa"
   ti
   v
   Z
   li s
   "t
   ,   nje svega osim masaţe. "Pussycat Theatre" nalazi se
   ao.
   va
   u ga
   a
   ca
   o ugledu koji je nekoa imao u ovom gradu, pa mu usred svega ovog.
   (4
   je došlo da zaplaee.
   ,   U mraenoj dvorani bilo je moţda dvadesetak ljudi,
   "' Nekad okretan, veseo agent, postao je ofucan i   i to sve samih
muškaraca, s izuzetkom dviju ţena
   ogoreen. Toby Tsmple je bio cijeli njegov ţivot, i  koje su sjedile
drţeai se za ruke. Clifton se osvrnuo
   Clifton je o tim danima govorio s goreinom. Samo   po gledalištu i pitao
što li je te ljude dovelo u za-
   je o tom mislio. O tome i o Jill. I~Iju je okrivljavao   mraeene spilje
usred suneanog dana da sate i sate
   za sve što mu se bilo dogodilo. Toby sebi nije mogao ~   promatraju
slike drugih koji na filmu bludniee. Poeeo
   š ' pomoai. Na njega je utjecala ona kuja. Ali, oh kako je se prikazivati
glavni film, i Clifton je zaboravio na
   Clifton mrzio Jill.   sve osim na ono što se zbivalo na ekranu. hIagnuo
   Sjedio je u straţnjem dijelu prostorije i proma-   se naprijed u sjedalu
usredotoeivši se na lice svake
   trao gomilu koja je aplaudirala Jill Temple, kad je ghu~nice. Radnja je
govorila o mladom sveueilišnom
   jedan od njih za stolom rekao: - Toby je u svakom ~ profesoru koji je
svoje studentice krijumeario u spa-
   slueaju sreakovia. Da mi je samo komadia toga. Sjajna vaau sobu na noana
predavanja. Sve su one bile mlade,
      iznenac~ujuai privlaene i nevjerojatno "od prirode na-
   je u krevetu. '  darene". Prolazile su kroz cijeli niz seksualnih vjeţbi,
   - N-da? - upitao je netko zajedljivo. - Odakle oraInih, vaginalnih i
analnih, sve dok nisu bili zado-
   ti to znaš? voljni i profesor i njegove ueenice.
264 265

   No ni jedna od djevojaka nije bila Jill. Morala bi i Vrata je otvorio
engleski batler, kojega Clifton
   biti ovdje, pomislio je Clifton. To mu je bila jedina ~   nikad ranije
nije vidio.
   prilika da se osveti za sve ono što mu je ueinila.  - Recite gospodinu
TeQnpleu da ga je došao po-
   Uredit ae da Toby vidi taj film. Film ae Tobyja povri-   sjetiti Clifton
Lawrence.
   ; jediti, ali ae se oporaviti od toga. Jill ae biti uništena.   - ~ao mi
je, gospodi,ne. Gospodina Templea nema
   Kad Toby dozna kakvu je kurvetinu oţPnio, izbacit   ovdje.
   ae je nogom u tur. Jill je morala biti u ovom filmu. - Prieekat au - rekao
je odlueno Cliftan.
   I odjednom, evo je - na širokoan platnu, u div- No batler je odgovorio: -
Bojim se da to neae biti
   nim blještavim, ţivim bojama. Mnogo se bila promi-  moguae. Gospodin i
gospo?a Tsmple jutros su otpu-
   jenila. Sada je bila vitkija, ljepša i produhovljenija.   tovali u
Evropu.
   No bila je to Jill. Clifton je sjedio i upijao prizor
   ' uţivajuai u njemu, gosteai svoje osjeaaje i razvese-
   ;f' ljujuai ih, sav obuzet naelektriziranim osjeaajem tri-
   jumfa i osvete.
   Clifton je na svom sjedalu ostao sve dok se nisu
   , pojavila imena glumaca. I tamo je pisalo Josephine
   Czinski. Ustao je i otišao natrag u projekcijsku ka-
   binu. U sobieku je sjedio muškarac u košulji kratkih
   rukava i eitao izvještaje s utrka. Pogledao je Clifto~na
   kad je ovaj ušao i rekao: - Nikome nije dopušte~n
   ulaz ovamo, drug.
   - Ţelim kupiti kopiju ovog filma.
   >i' Eovjek je odmahnuo glavom. - Nije na prodaju.
   - Okrenuo se svojoj utrci.
   e:' ' - Dat au vam sto dolara da dignem kapiju. Nitko
   za to nikad neae saznati.
   ~'y Eovjek ga nije eak n.i pogledao.
   ?t'' - Dvjesto dolara - rekao je Clifton.
   f
   :,' K;inooperator je okrenuo stranicu.
   - Tristo.
   Podigao je pogled i proueavao Cliftona. - U go-
   tovu?
   - U gotovu.
U deset sati drugog jut~a Cliftan je došao u To- I ~yjevu kuau s limenkom filma.
Ne, ne f ilma, pomislio ~~'' je sretno. Dinamita. Dovoljno da Jill Castle baci u
pakao. 266 , 267

ne policijske snage da obuzdaju mase. Na kraju Tobyjeve predstave otpratili su
ih do limuzine koja ih je eekala, a baš u tom tre~nutku rulja se probila~ kroz
policijski kordon i stotine Francuza bacile su se na njih vrišteai: - Toby,
Toby. . . on veut Toby! - Uzburkana gomila izvukla je olovke i biljeţnice za
autogra;rne te se natisla da podigne velikog Tobyja Templea i njegovu divnu
Jill. Policija ih nije mogla potisnuti; rulja ju je odgurnula na stranu trgajuei
Tobyjevu odje6u, boreai se za suveni~re. Pritisak tjelesa samo što nije zgnjeeio
Tobyja i Jill, ali ona se nije bojala. Ova je pobuna bila priznanje njoj. Ona je
to ueimila za sve
te ljude; vratila im je Tobyja. 32. !
   j~ Evropa je bila .niz uspjeha.   Posljed~nja njihova sta.nica bila je
Moskva.
   s
   Naveeer, na dan Tobyjeve premijere u londar~- Moskva je u lipnju jedan
od najljepših gradova
   skom Palladiumu, Oxford Circus bio je krcat svjetinom na svijetu. Njeţne
bijele breze i lipe s gredicama ţu-
   , koja je bjesomueno nastojala barem na tren ugledati tog cvijeaa
obrubljuju široke bulevare krcate domaaim
   ;
   ,   ljudima i posjetiocima koji šeau na suncu. To je tu-
   Tobyja i Jill. Cijelo podrueje oko Argyll Streeta okru-
   ţila je gradska policija. Kad je rulja probila kordo.~   ristieka
sezona. Osim sluţbenih posjetitelja, sve turi-
   policije hitno su pozvani u pomoa policajci na k:i- ste u Rusiju vodi
"Tnturist", turistieka agencija koja
   ~,, njima. Toeno na udarac kojim je oznaeeno osam sat:,   organizira
prijevoz, hotele i razgledavanja grada pod
   s.tigla je kraljevska obitelj, i show je poeeo. struenim vodstvom. No
Tobyja i Jill doeekala je na
   ~' ' Toby je premašio svaeije oeekivanje. Lica ozarena   me?unarod~nom
aerodromu Šeremetjevo velika limuzi-
   nevinošau, inteligentno je napadao britansku vladu : na zis i odvezla ih u
hotel "Metropol", koji je obieno
   njenu samodopadnost stare škole. Objasnio je kako   rezerviran za ugledne
goste. Apartman je bio pun votke
   se to dogodilo da postanu manje moani od Ugande "Stolienaje" i crnog
kavijara.
   ~` i kako se to ne bi bilo moglo dogoditi manje zaslu-
      Ganeral Jurij Romanovie, visoki partijski sluţ-
   ţnoj zemlji. Svi su urlali od smijeha jer su znali da benik, došao je u
hotel da im poţeli dobrodošlicu.
   ;: se Toby samo šali. Ni rijeei od svega toga nije mislic~ - Mi u Rusiji
ne prikazujemo baš previše ameriekih
   ozbiljno. Toby ih je volio.  filmova, gospodine Temple, ali smo eesto
prikazivali
   Kao što su i oni voljeli njega.   vaše filmove. Ruski narod osjeaa da
genij prelazi
      sve granice.
   Prijem u Parizu bio je još bueniji. Jill i Toby
   bili su gosti u predsjedniekoj palaei i posvuda pe  Za Tobyja su bila
rezervi,rana tri nas.tupa u Bolj-
   gradu razvozili su ih u drţavnoj limuzini. Cijeli ih se   šom teatru. Na
premijeri je u aplauzu sudjelovala i
   dan moglo vidjeti na naslovnim stranicama novina, a Jill. Zbog jeziene
barijere Toby je veainu svojih to-
   kad su se pojavili u kazalištu, morale su stiai dodat-   eaka izvodio
pantomimsIci, a publika je uţivala. Odrţao
   268 , 269

   je tiradu na svojem pseudoruskom a njihov smijeh I  ainilo kao da ae joj
se srce zaustaviti. On je jedini
   i pljesa.k odjekiva~li su golean~i~tn kazalištem poput bla-    eovjek
koji je to ikad mogao iZazvati, pomislila je JiII.
   goslava ljubavi. - Bi li nešio popila sa mnom? - upitao je Da-
      vid.
   U slijedeaa dva dana general Romanovie pratio
      - Da - rekla e.
   ° je Tobyja i Jill prilikom njihovog privatnog razgleda-  J
   ' vanja grada. Otišli su u park Gorki i vozili se na di-
   vovskom razglednom taeku te pogledali povijesnu ka-
   tedralu svetog Vasilija. Odvezli su ih u Moskovski  Hotelski je bar bio
prastran i pretrpan, ali su
   '' drţavni cirkus i priredili im banket u Aragvi, gdje su pronašli
relativno mira~n stol u kutu za kojim su mo-
   osluţeni kavijarom od zlatne ikre, najrjec~im od osam gli razgovarati.
   p   - što ti radiš u Moskvi? - upitala je Jill.
   zakuskom i pašteticama. Kao desert jeli
   vrsti kavijara
   ,   - Naša me vlada zamolila da dodem ovamo. Na-
   nevjerojatno fin kolae od jabuka sa si-
   su jabloenaju
   ,   stojimo sklapiti ugovor o nafti,
   ruposn od marelica.
   Pa nova razgledavanja. Otišli su u Puškinov um- Konobar je došetao do
njihovog stola i preuzeo
   jetnieki muzej, u Lenjinov mauzolej i u Djetski mir, narudţbu za piae.
   earobni djeeji moskovski raj. - Kako Cissy?
      David je na trenutak pogledao pa rekao: - Ras-
      tali smo se prije nekoliko godina. - Namjerno je pro-
      mijenio temu. - Pratio sam sve što se s tobom zbi-
   i"!; Poslije podne onog dana kad je Taby trebao odr- valo. Još od
djetinjstva sam oboţavatelj Tob
      ja Tem-
   ' ţati svoju posljednju predstavu, Templeovi su se  y
      Iea. Tob
      p Y je nekako izgledao vrlo star. Drago mi
   baš s remali da iza?u u ku ovinu. Tob e rekao: -   je da mu je opet
dobro. Kad sam eitao o njegovoj
   p P Y J
   - Zašto ti sama ne bi pošla, dušo? -Mislim da bih   kapi, bio sam
zabr^inut za tebe. - U njegovom pog-
   G malko pridrijemao.  ledu JiII je vidjela nešto eega se sjeaala još iz
davnih
   Na trenutak ga je promatrala. - Osjeaaš Ii se dana: ţelju, potrebu.
   dobro?   - Mislim da je Toby bio sjajan u Hollywoadu i
   - Sjajno. Samo sam malo umoran. Idi i pokupuj Londonu - govorio je
David.
   y ' Moskvu.
      - Bio si tamo? - upitala je iznena?eno.
   ~,,  - Da. - Zatim
   3i11 je okolišala. Toby je izgledao blijed. Kad ova je hitro dodao: -
Imao sam on-
   turneja završi, Jill ae se postarati da se Toby dobro dje nekog posla.
   " odmori prije nego što poene s novim televizijskim 1 - Zašto nisi došao
iza pozornice?
   - U redu - suglasila se. - Prilegni.   Oklijevao je. - Nisam ti htio
dosa?ivati, hlisam
   showom
   .   znao da li bi me ţeljela vidjeti.
      Piae im je stiglo u teškim okruglastim eašama.
   Jill je upravo prolazila kroz predvorje prema iz-   Za tebe i za Tobyja -
rekao je David. A u tome
   lazu, kadli je zaeula neki muški glas: "JosephineK i kako
      je to izgovorio bilo je neeega, neke zatomlje,ne
   još dok se okretala, znala je tko je to. Earolija se po-  sjete,
poţude...
   novo zbila u djeliau sekunde. - Uvijek odsjedaš u "Metropolu"? - upitala
je.
   David Kenyan joj je pristupao, smiješio se i go-   - Ne. Zapravo, vraški
sam se namueio da dobi-
   i vorio: - Tako mi je drago da te vidim - a njoj se jem... Prekasno je
opazio zamku. Kiselo se nasmije-
   i
   I 270 ~.  271

      šio. - Znao sam da aeš biti tu. Trebao sam iz Moskve verzaciju sa
svojim domaainima, plesala i cijenila
      otiai prije pet dana. Ostao sam, eekao da naletim na priznanja koja
su joj odavali, ali je sve vrijeme u
      tebe. mislima ponovno doţivljavala svoj susret s Davidom.
      - Zašto, David?  Oţenio sam se pogrešnom djevojkom. Cissy i ja smo
      Mnogo je vremena prošlo prije nego što je od- rastavljeni. Nikad te
nisam prestao Ijubiti.
      govorio. Kad je progovorio, reka.o je: - Sve je sad
      prekasno, ali ti svejedno ţelim reai jer mislim da
      imaš pravo saznati.   U dva ujutro Jillin pratilac dapratio ju je
do
   `   Pa joj je isprieao o svojem vjeneanju sa Cissy, njenog hotelskog
apartmana. Ušla je i našla Tobyja
      o tame kako ga je izigrala, o njenom pokušanom kako leţi na podu
usred sobe, bez svijesti, desne ruke
      samoubojstvu i o onoj noai kad je bio zamolio Jill  ispruţene prema
telefonu.
   ;;;  da se s njim nac~e na jezeru. Sve je to izašlo u izljevu
      osjeaaja koji je potresao Jill.
      - Uvijek sam bio u tebe zaljubljen, i   Tabyja Templea su ţurno
kolima hitne pomoai
      Sjedida je i slušala, a osjeaaj sreae obuzimao joj  prevezli u
diplomatsku polikliniku na Prospektu Sver-
   ;   je tijelo poput toplog vina. Bilo je to kao da se   ekova broj tri.
Tri vrhunska specijalista pozvana su
   '
   't'. prekrasan san obistinjuje, bilo je to sve što je ikad usred noai da
ga pregledaju. Svi su suosjeaali s Jill.
      ţeljela, za eime je eeznula. Jall je promatrala muš- ~ef bolnice
otpratio ju je u jedan privatni ured, gdje
   '   karca koji je sjedio sueelice njoj i sjetila se njegovih  je eekala
na novosti. Kao neka repriZa, pomislila je
      evrstih ruku na svojem tijelu, njegovog evrstog tijeia I  Jill. Sve
se ovo vea ranije bilo dogodilo. Bilo je to
      koje je traţilo svoje, pa je u sebi osjetila burkanje.
   maglovito, nestvarno.
   '   No Toby je bio postao dio nje, bio je njeno vlastito ,   Nekoliko
sati kasnije vrata ureda su se otvorila
      meso; a David... i   i niski debeli Rus dogegao se unutra. - Ja
sam dok-
      Tik pokraj nje netko je rekao: - Gospodo Tem- I tor Durov rekao je. -
Nadleţan sam za slueaj vašeg
      ple! Posvuda vas traţimo. - Bio je to general Ro-   muţa.
      manovie. ~ - Hoau znati kako mu je.
      Jil1 je pogledala Davida. - I~Iazovi me ujutro. - Sjednite, gospodo
Temple, molim vas.
         Jill uopae nije bila svjesna toga da je ustala. -
         - Recite mi!
   G`  Tobyjeva posljednja predstava u Boljšom teatru - Vaš je muţ pretrpio
moţdarii udar - stnueno
      je bila uzbudljivija od ieega što je ranije vi?eno. GIe-  se to
zove cerebralna venozna tromboza
         .
      daoci su bacali cvijeae, klicali, toptali nogama i ni-
      kako nisu htjeli iziai. Bio je to dostojan vrhunac , - Koliko je to
gadno?
      ostalih trijumfa. Nakon showa trebali su iai na ve- i - To je - kako
vi ano kaţete? - najteţe, naj-
   '   liki prijem, ali je Toby rekao: - Slomljen sam, boţice. I, opasnije.
Ako vaš muţ poţivi - a još je prerano da
      Zašto ti ne bi otišla? Vratit au ,se u hotel i sklo- se to kaţe -
nikad više neae moai hodati, niti go-
      piti oei.  voriti. Razum mu je bistar, ali je potpuno uzet.
      Jill je otišla na zabavu sama, ali se osjeaala kao (I Prije nego što
je Jill otišla iz Moskve, David joj
      da je David uz nju u svakom trenutku. Vodila je kon- je telefonirao.
      272  18 St~aaac u ogledalu 273

      - Ne mogu ti reai koliko mi je ţao - rekao je. i   školjku. Kad
god bi Jill ušla u njegovu sobu, Toby-
      - Bit au uz tebe. Kad god me zatrebaš, doai au. jeve su je oei ţudno,
paniono, moleaivo pratile. Zbog
      Upamti to. eega? Zato da ga ponovo osovi na noge? Zato da po-
      Bilo je to jedino što joj je pomoglo da ostane novno progovori? Da
ga ponovno pretvori u eovjeka?
      pri zdravoj pameti u mori koja je tek poeinjala.   Piljila bi u
njega bez rijeei, razmišljajuai: Dio
         mene leţi u tom krevetu, muei se, uhvaaen u klopku.
         Bili su vezani jedno uz drugo. Sve bi bila dala da
      Povratak kuai bio je paklenski deja vu. Bolnieka   spasi Tobyja,
da spasi samu sebe. No znala je da
      nosiljka u avionu, hitna pomoa od aerodroma do kuae, nema nikakvog
naeina. Nema ovaj put.
   ''  bolesnieka soba. Telefoni su nepresta.no zvonili. Bila je to
repriza
      Samo što ovaj put nije bilo isto. Jill je to znala ! svih onih
drugih telefonskih poziva, svih anih dru-
      od onog trenutka kad su joj dopustili da vidi Tobyja. gih izraza
suauti.
      Srce mu je kucalo, vitalni organi su funkcionirali. U No jedan
telefonski razgovor bio je drukeiji. Te-
      svakom pogledu bio je ţiv organizam. A opet nije bio. ~   lefonirao
joj je David Kenyon. - Samo ti ţelim reai:
      Bio je truplo koje diše i pulsira, mrtvac u šatoru s što god ti mogu
ueiniti - bilo što - samo eekam.
      kisikom, s cijevima i iglama koje su se ubadale u   Jill je
pomislila na to kako on izgleda, onako visok,
      njegovo tijelo poput antena, koje su mu donosile ţi- lijep i snaţan,
pa se sjetila one izoblieene karikature
      votne sokove potrebne da ostane ţiv. Lice mu je bilo eovjeka u
susjednoj sobi. - Hvala ti, David. Cijenim
      izoblieeno zbog širom otvorenih usta, što je njegovam ~   to. Nemaš
što. Ne bar za sada.
   i~'  licu davalo izgled kao da se kesi, a usne su mu se  - Imamo dobrih
lijeenika u Hustonu - rekao
   '~', toliko povukle da su desni bile izloţene. Bojim se da je. - Neki od
njih su najbolji na svijetu. Mogu ih
      vam ne mogu dati nikakvu nadu, rekao je ruski li-   avionski
dopremiti do njega.
      jeenik.   Jill je osjetila da joj se grlo steţe. Oh, koliko je
      ~
      Bilo je to prije nekoliko tjedana. Sad su opet bili ţeljela
zamoliti Davida da do?e do nje i da je odvede
      kod kuae u BeI-Airu. Jill je smjesta zvala dra Kaplana,   odavde!
No nije mogla. Bila je vezana uz Tobyja i
      a on je pozvao specijaliste koji su pozvali nove spe- (   znala je
da ga nikad neae moai ostaviti.
   i '
         Ne za n e ovo ţivota.
      cijaliste, a odgovor je uvijek bio isti. Vrlo opseţan udar J g g
      koji je teško oštetio ili uništio ţivea.ne centre, s vrlo
   1~  malo izgleda da ae se popraviti ošteaenje koje je vea
      postojalo otprije.   Dr Kaplan je završio pregled. Jill ga je
eekala u
      Bolniearke su deţurale danonoano, a fizioterapeut   I
         knjiţnici. Okrenula se prema njemu kad je ušao. hIe-
      e radio s Tob em no bili su to alovi   spretnim pokušajem da bude
šaljiv rekao joj je: -
      j yj , j pokušaji.
      Objekt svih tih pokušaja bio je groteskan. Toby-   - Pa, Jill,
imam dobru i lošu novost.
      jeva je put poţutjela, a kosa mu je ispadala u velikim   - Recite
mi prvo Iošu.
      pramenovima. Uzeti udovi bili su smeţurani i rigidni. - Bojim se da
je Tobyjev ţiveani sustav toliko
      Na licu mu je bio ogavan izraz koji nije mogao kon- teško ošteaen
da ga je nemoguae rehabilitirati. O tome
      trolirati. Bilo ga je grozno pogledati, prava mrtva- nema nikakve
dvojbe. Ne ovaj put. Nikad više meae
      eka glava. ' hodati, niti govoriti.
      No oei su mu bile ţive. I to kako ţive! Isijavale   Dugo je buljila
u njega, a onda rekla: - A koja
      su snagu i frustraciju svijesti zatoeene u beskorisnu je dobra
novast?
   t
   i   274  I ia· 275

Dr Kaplan se nasmiješio. - Tobyjevo je srce zaeu8ujuae snaţno. Uz pr;~vilnu
njegu moţe ţivjeti još dvadeset godina.
Jill ga je pogledala s nevjericom. Dvadeset godina. I to mi je bila dobra
vijest. Razmišljala je o sebi op; tereeenoj onom uţasnom nakazom gore na katu,
uhva;i aenoj u moru iz koje nema izlaza. Nije se mogla raz
vesti od Tobyja. Ne sve dotle dok on ţivi. Jer nitko ne bi to shvatio. Bila je
junakinja koja mu je spasila ţivot. Svi bi se osjetili izdani, prevareni, kad bi
ga sada ostavila. Eak i David Kenyon.
David joj je telefonirao svakog dana i stalno joj je govorio o njenoj divnoj
vjernosti i nesebienosti,
a oboje su bili svjesni duboke emocionalne struje koja je tekla meQu njima.
! Neizgovoreni izrieaj bio je kad Toby umre. Tri su bolniearke u smjenama
danonoano deţuk: ~
rale uz Tobyja. Bile su ţustre i sposobne i bezlie,ne ;' ~ poput strojeva. Jill
je bila zahvalna za njihovu prii=i sutnost jer nije mogla podnijeti Tobyjevu
blizinu.
Pogled na onu odvratnu nacerenu masku odbijao ju !`' je. Pronalazila je izlike
da se drţi podalje od njegove a; sobe. Kad bi se bila naijerala da ode do njega,
opa'i;, zila bi kod njega trenutaenu promjenu. To bi eak
opazile i bolniearke. Toby je leţao nepokreta,n i ne''; moaan, zalec~en u svom
spastienom kavezu. Pa ipak, " ' u trenutku kada bi Jill ušla u sobu, ţivotnost
bi poeela
isijavati iz onih svijetloplavih oeiju. Jill je Tobyjeve misli mogla eitati
jednako jasno kao da ih on govori glasno. Nedaj da umrem! Pomozi mi! Pomozir
~,', ~ Gledala je njegovo skrhano tijelo i mislila: Ne mogu ti pomoai. Ne ţeliš
ţivjeti ovako. Ţetiš umrijeti.
Ta je ideja poeela narastati u Jill.
Novine su bile pune pripovijesti o nasmrt bolesnim muţevima eije su ih ţene
oslobodile patnji. eak su i neki lijeenici priznali da su svjesno dopustili da
poneki pacijenti umru. Eutanazija, tako se to zvalo. Usmraenje iz milosrda. No
Jill je znala da bi se to isto tako moglo nazvati umorstvo, premda u Tobyju
276 277

      ništa više nije ţivjelo, osim onih prokletih oeiju koje   što nisi
uza me? Trebarn t,e. PomoZi mi! Izgledalo je
      je nikako nisu prestajale pratiti. kao da mu oei imaju glas. Jill
je pogle~iala na gnusno
         zgreeno tijelo s onom nacerenom maskom smrti i bilo
         joj je mueno. Nikad se neaeš oporaviti, proklet bio!
      U narednim tjednima Jill nikako nije izlazila iz   Morat aeš
umrijeti! Ţelim da urnreš!
      kuae. l~Iajveai dio vremena provodila bi zatvorena u , Dok je Jill
zurila u Tobyja, primijetila je da se iz-
      svojoj spavaaoj sobi. Vratile su joj se glavobolje i raz njegovih
oeiju promijenio. Registrirale su prepast,
      nije nnogla naai nikakvog olakšanja.   nevjericu, i anda se
poeele ispunjavati takvom mr-
         ţnjom, takvom izravnom ozlovoljenošau da je Jill i
         nehotice usluknula od kreveta. Shvatila je šta se do-
      hiovine i revije donosile su tople reportaţe o godilo. Svoje je
misli izrekla glasno.
      paraliziranom superstaru i njegovoj odanoj ţeni Okrenula se i
istreala iz sobe.
      koja ga je jednom, njegujuai, vratila u zdravlje. Svi
   s   u easopisi mozgali nad tim hoae li Jill biti sposobna
   `   ponoviti to eudo. hIo ona je znala da više neae biti Ujutro je kiša
prestala. Iz podruma su dove-
      nikakvih eudesa. Toby se više nikad neae oporaviti. dena Tobyjeva
stara kolica. Dnevna bolniearka Fran-
   ,   Dvadeset godina, tako je rekao dr Kaplan. A Da- ces Gordon izvezla je
Tobyja u kolicima u vrt da ga
   h',: vid je tamo eekao na nju. Morala se nekako izba-    uhvati sunce.
Jill je slušala zvuk kolica koja su se
      viti iz svoga zatvora. Poeelo je jedne mraene tmurne ,   kretala
predvorjem prema liftu. Prieekala je nekoliko
   `','i,   nedjelje. Ujutro je kišilo i cijelog dana lijevalo
   trenutaka, a zatim sišla u prizemlje. Baš je prolazila
   ,'~  bubnjajuai o krov i prozore sve dotle dok Jill nije kraj knjiţnice
kad je eula kako zvoni telefon. Bio
      pomislila da ae poludjeti. Bila je u svojoj spavaaoj je to David
koji ju je zvao iz Washingtona.
   `   sobi, eitala je, nastojala izbrisati zlokabnu kišu iz - Kako si
danas? - Glas mu je bio topao i
   `?'  svijesti kad je noana bolniearka ušla u sobu Zvala  briţan.
      je Ingrid Johnson. Bila je ukoeena nordijka.  hIikad nije bila
toliko sretna da euje njego.v glas.
   ;   - Plamenik na katu ne radi - izjavila je Ingrid. ~  - Fino David.
   ~,  - Morat au otiai dolje u kuhinju da spremim veeeru  - O, kad bi bar
mogla b~iti sa mnam, draga.
   '   za gospodina Templea. Biste li htjeli s njim ostati - I ja bih
htjela. Tako te Ijubim. I ja te ţeli-m.
   ~   nekoliko trenutaka?   ţelim da me opet drţiš u narueju. Oh,
David...
   ,`
   ,   Jill je u glasu bolniearke mogla osjetiti negodo-   Ona se nagonski
okrenula. Toby je bio sapet u
   y   vanje. Sestri je bilo eudno što ţena ne prilazi mu- kolicima u
predsoblju, gdje ga je bolniearka na tre-
      ţevljevoj bolesniekoj postelji. - Pripazit au na njega   nutak
ostavila. IvIjegove pIave oei zurile su u Jill tako
      - rekla je Jill. prezirno, toliko zlobno da je to bilo poput
fiziekog
      Odloţila je knjigu i otišla hodnikom do Tobyjeve   udarca.
hIjegova joj je svijest govorila kroz oei ur-
      spavaae sobe. U trenutku kad je ušla u sobu, u nosnice   lajuai na
nju: Ubit au te! JiII je prestravljeno ispustila
      joj je udario poznati smrad bolesti. Zaeas se telefan.
      svaka ~nit njenog biaa ispunila sjeaanjem na one duge,   Istreala
je iz sobe, popela se stepenicama, a mog-
      strašne mjesece u kojima se borila da spasi Tobyja. la je osjetiti
kako je Tobyjeva mrţnja progoni poput
      Tobyjeva je glava bila naslonjena na veliki jastuk. neke ţestoke
zle sile. U spavaaoj sobi ostala je cijeli
      Dok je promatrao kako Jill ulazi, oei su mu odjed.nom dan odbivši
svaku hranu. Sjedila je u stolcu kao u
      oţivjele odašiljuai groznaeave poruke. Gdje si bila? Za-  transu, a
u mislima je neprekidno prevraaala onaj
278 279

   trenutak za telefonam. Toby je znao. Znao je. Nije se U Jillinoj sobi
jedino što se moglo euti bio je
   više mogla suoeiti s njime.  zvuk kucanja sata uz uzglavlje. Jill je
leţala na krevetu
   Konaeno je pala noa. Bila je sredina srpnja i u gola, evrsto spavala,
grleai jednom rukom jastuk, dok
   zraku se još osjeaala dnevna jara. Jill je širom otvo-   joj se tijelo
crnilo na bijeloj posteljni. Zvukovi ulice
   rila prozor svoje spavaae sobe kako bi uhvatila svaki bili su prigušeni i
daleki.
   dašak moguaeg povjetarca.   Nemirno se okrenula u snu i zadrhtala.
Sanjala
      je da su ona i David na Aljasci na medenom mjesecu.
      Bili su na širokoj smrznutoj ravnici, a zahvatila ih
   U Tobyjevoj sobi na duţnosti je bila sestra Ga- je iznenadna oluja. Vjetar
je puhao ledeni zrak u nji-
   llagher. Na prstima je pristupila da pogleda svog pa- hova lica i bilo je
teško disati. Okre,nula se prema Da-
   cijenta. Bolniearka Gallagher je poţeljela da mu moţe vidu, no on je
otišao. Bila je sama u studenom Ar-
   ! eitati misli jer bi onda moţda mogla pomoai sirotom ktiku, kašljala je,
borila se za dah. Zvuk neeijeg gu-
   eovjeku. Paţljivo je pokrila Tobyja. - A sada se do- šenja probudio je
Jill. Eula je strašno zasoptano krk-
   bro ispavajte - rekla je veselo. - Vratit au se da vas   ljanje, samrtni
hropac, pa je otvorila oei, a taj je
   prigledam. - Nikakve reakcije. Nije je eak niti po- zvuk dolazio iz
njenog vrata. Nije mogla disati. Le-
   , gledao.  deni plašt zraka prekrio ju je poput odvratnog po-
   . Moţda je i bolje da ne mogu eitati njegove misli, krivaea milujuai joj
golo tijelo, gladeai grudi, ljubeai
   '' pomislila je sestra Gallagher. Posljednji put ga je   joj usne
mraznim smradnim dahom koji je zaudarao iz
   ~',i pogledala i povukla se u svoj mali salon da gleda   groba. Dok se
borila za zrak, srce joj je divljaeki tuklo.
   kasni televizi ski ro ram. Bolniearka Galla her uţi- Pluaa su joj bila
oprţena hladnoaom. Pokušala je sjesti,
   p g g
      a neka nemdl iva teţina kao da u e ritiskala. Znala
   ' vala je u razgovornim showovima. Strašno je voljela i ~ ~ p
   promatrati kako filmske zvijezde brbljaju. Pri tome je da to mora biti
san, ali je istodobno mogla euti
   su djelovali tako strašno ljudski, baš kao abieni,  ono odvratno
krkljanje iz svoga grla dok se borila
   svakodnevni ljudi. Stišala je zvuk kako ne bi uznemi- za zrak. Umirala je.
No moţe li osoba umrijeti za
   ";j
   ,   vrijeme more? JiII je mogla osjetiti kako joj hladne
   a
   rila svoga pacijenta. No Toby Temple je ionako ne bi
   '' euo. Misli su mu bile negdje drugdje. ~ vitice smrti istraţuju tijelo,
mieuai joj se medu noga-
      ma, sada u njoj, ispunjavaju je, i s iznenadnošau od
      koje joj je srce zastalo shvatila je da je to Toby.
   Kuaa je utonula u san, sigurna u euvanoj nepri- Nekako, na neki naein, bio
je to Toby. I brzi nastup
   stupaenosti belerskih šuma. Nešto slabašnih zvukova strave u Jill dao joj
je snage da se probije do podno-
   ~
   ~a  ţja kreveta, boreai se za zrak, mišIju i tijelom boreai
   od prometa dopiralo je sa Sunset Boulevarda. Sestra
   Gallagher je gledala ponoani film. Ţeljela je da pri- se da ostane ţiva.
Dospjela je do poda i jedva se
   kaţu koji stari film Tobyja Templea. Bilo bi tako   osovila na noge,
potreala prema vratima osjeaajuai
   uzbudljivo promatrati gospodina Templea na televiziji kako je progoni
studen, kako je okruţuje, kako je
   i znati da je on ovdje osobno, tek nekoliko metara  hvata. Prsti su joj
našli kvaku i širom je otvorila
   '' odavde. " vrata. Istreala je u predsoblje hvatajuai zrak, puneai
   U eetiri ujutro sestra Gallagher pridrijemala je
      pluaa kisikom.
   usred filma strave i uţasa.  Predsoblje je bilo toplo, mirno, tiho. Jill
je stala
   U Tobyjevoj spavaaoj sobi vladala je duboka ti- njišuai se, a zubi su joj
cvokotali nekontrolirano.
   šina. Okrenula se i osvrnula u svoju sobu. Sve je bilo uo-
280 281

   bieajeno i mirno. Proţivjela je moru. Jill je na trenu- ! kako je nešto
zlo omata poput strašnog prokletstva.
   tak okolišala, a onda se polako vratila. Soba je bila iJstala bi i utekla u
šutljivoj st,ravi.
   topla. Nije bilo nieeg eega bi se mogla bojati. Na-
   ravno, Toby joj nije mogao nauditi.
   U saloniau sestra Gallagher se probudila i pošla   Bilo je tri sata
ujutro.
   pogledati bolesnika. i Jill je zaspala u naslonjaeu eitajuai knjigu. Iz
sna
   Toby Temple je leţao na krevetu toeno or~ako kako ~ se budila postupno,
polako, i otvorila je oei u potpun~o
   ga je bila ostavila. Oei su mu zurile u strop, usredo-   mraenoj sobi
znajuai da se dogodilo nešto zlo. Tada
   toeene na nešto što sestra Gallagher nije mogla vidjeti.  se prisjetila
što je to. Kad je otišla spavati, sva su
      svjetla bila upaljena. Osjetila je kako joj srce poeinje
      uţurbano kucati, pa je pomislila: Nieega se ne ereba
   Nakon toga mora se poeela javljati u pravilnim ~   plašiti. Sestra
Gallagher mora da je ušla i ugasila
   razmacima, poput kobnog predznaka usuda, kao neko i svjetla.
   predvi?anje strahote koja treba nastupiti. Polako se ~   Zatim je eula
zvuk. Dolazio je iz predsoblja,
   u Jill poeeo razvijati uţas. Kamo god je po kuai išla,   škrip . . .
škrip . . . Tobyjeva su se kolica primicala vra-
   mogla je osjetiti Tobyjevu prisutnost. Kad ga je bol- tima njene spavaae
sobe. Osjetila je kako joj se na
   niearka izvodila van, Jill bi ga mogla euti. Tobyjeva potiljku kostriješe
dlake. To je samo neka grana koja
   kolica prerasla su u visoko škripanje i trgala joj ţivce  struţe po krovu
ili kuani šumovi, rekla je samoj sebi.
   kad god bi ih eula. Moram ih dati popraviti, pomi-  A ipak je znala da to
nije toeno. I previše je eesto
   slila je. Izbjegavala je da se pribliţi bilo eemu što je  eula taj zvuk.
~krip . . . škrip . . . poput glazbe smrti
   do Tobyjeve sobe, ali nije joj to pomoglo. On je bio koja dolazi po nju.
Ne moţe to biti Toby, po-mislila
   posvuda i eekao je.   je. On je u svome krevetu, bespomoaan. Gubim
pamet.
   Glavobolje su sada bile stalne, bjesomueno rit- No mogla je euti kako to
nešto prilazi sve bliţe i
   mieko udaranje koje joj ~iije dalo da otpoeine. Jill %   bliţe. Bilo je
sad na njenim vratima. Zastalo je išee-
   je poţeljela da bol prestane na sat, na minutu, na  kujuai. I odjednom
tresak, a onda tišina.
   sekundu. Morala je spavati. Otišla je u sobu za po- j Ostatak noai Jill je
provela skutrena u naslo-
   slugu iza kuhinje, što je god mogla dalje od Tobyjeve njaeu u mraku,
previše uţasnuta da bi se pomaknula.
   odaje. Soba je bila topla i mirna. Legla je na krevet Ujutro je na podu
pred vratima svoje spavaae sobe
   i sklopila oei. Gotovo istodobno je zaspala,  pronašla razbijenu vazu,
koja ~je pala sa stoliaa u pred-
   Probudio ju je smrdljiv hladan zrak, koji je ispu-  soblju.
   njao sobu, grabio je, pokušavao je pokopati. Jill je
   skoeila i potreala prema vratima.
      Razgovarala je s drom Kaplanom. - Vjerujete li
      vi u to da . . . u to da misao moţe kontrolirati tijelo?
   Dani su bili grozni, ali su noai bile straviene.   - upitala je Jill.
   Uvijek su bile iste. Jill bi otišla u svoju sobu, sklup- ; Pogledao ju je
zbunjeno. - U kojem smislu?
   eala se u krevet boreai se da ostane budna, plašeai ; - Kad bi Toby poţelio
- poţelio jako da se
   se da zaspi, znajuai da ae Toby doai. Ali njeno bi I digne iz kreveta, bi
li mogao?
   iscrpljeno tijelo popustilo, i ona bi konaeno zaspala. A  - Mislite bez
pomoai? U sadašnjem stanju? -
   Probudila bi je hladnoaa. Leţala bi dršauai u kre- I pogledao ju je s
nevjericom. - On je potpuno nepo-
   vetu, osjeaajuai kako studeni zrak mili prema njoj, ' kretan. Potpuno.
282 ~ 283

   Jil1 još uvijek nije bila zadovoljna. - Ako - da ~  A bojala se i ostati
u njoj.
   stvarno odluei ustati - da osjeti da nešto mora '
   ueiniti . . .
   'f Dr Kaplan je odmahnuo glavom. - hIaš um daje
      Nešto kao da nije bilo u redu s njenam glavom.
   naloge tijelu, ali ako su nam motorni impulsi bloki- IvTisu to bile samo
glavobolje. Poeela je zaboravljati.
   rani, ako nemamo mišiaa koji bi proveli te naloge,  Pošla bi u prizemlje
po nešto, ušla u kuhinju i stajala
   onda se ništa ne moţe dogoditi.   ne znajuai zbog eega je došla.
Pamaenje se poeelo
   Morala se uvjeriti. - Vjerujete li u to da se pred- s njom eudno
poigravati. Jednom je sestra Gordon
   meti mogu pomicati mišlju?  došla da s njom porazgovara; Jill se pitala
što boIni-
   Mislite na psihokinezu? Obavljeni su mnogi   a~ka tu radi, a onda se
odjednom sjetila. Reţiser
   r, pokusi, ali još nitko nije izišao s nekim dokazom koji je na sceni
eekao Jill. Pokušala se sjetiti svoje uloge.
   bi me uvjerio.  Bojim se, ne osobito, doktore. Mora porazgovarati s re-
   Pred vratima njene spavaae sobe bila je razbi- ţiserom i ustanoviti kako
on ţeli da izgovori te rijeei.
   jena vaza. Sestra Gordon je drţala njenu ruku i govorila: -
   , Jill je poţeljela da mu to saopai, da mu ispriea  Gospodo, Temple -
gospoc~o Temple, je li vam dobro?
   ;`: o hladnom zraku koji je neprekidno slijedi, o Toby-
      - A Jill je opet bila u svojem okolišu, opet u sa-
   ' jevim kolicima pred njenim vratima, no on bi pomi- dašnjosti zahvaaena
uţasom onoga što se zbivalo
   ',a:'
   'j slio da je luda. A'je li luda? Da štogod s njom ne s njom. Znala je da
neae moai ovako nastaviti. Morala
   valja? Gubi li ona razum? '  je ustanoviti je li sve u redu s -njenim
razumom
      ili -
   Kad je dr Kaplan otišao, Jill se pogledala u zrcalo. ,
      da li se Toby mogao nekako pokrenuti, je li bilo
   ~, Zaprepastilo ju je ono što je vidjela. Obrazi su joj   moguae da je na
neki naein napadne, da je pokuša
   ' upali, a oei su joj bile goleme na blijedom, koštunja-  ubiti.
   ~I' vom licu. Nastavim li ovako, pomislila je, umrijet au Morala ga je
vidjeti. PrisiliIa se da ode dugim
   prije Tobyja. Pogledala je svoju slijepljenu neurednu hodnikom do Tobyjeve
spavaae sobe. Na trenutak je
   I
   kosu i polomljene raspucane nokte. Nikad ne smijem  1 stajala pred njom
eelieeai se, a onda je ušla.
   i~ dopustiti da me David vidi ovakvu. Moram se poeeti 444
   _
   ; starati o sebi. Od sada, rekla je samoj sebi, iai aeš
   ~~; ~, kozmetiearki jedanput tjedno, jest aeš tri obroka dnev-  * * ~,
   lf.
   no i spavati osam sati.
   r   Toby je leţao na krevetu, a bolniearka ga je prala
   y'' Slijedeaeg jutra Jill je otišla kozmetiearki. Bila
   je iscrpljena, i pod toplim ugodnim šumom haube spuţvom. Sestra je podigla
pogled, ugledala Jill i re-
   ;'
   ,   kla: - Pa, leda te evo
   ~E~ je zadrijemala, a mora je zapoeela. Bila je u krevetu, g j . gospoc~e
Temple. Upravo se
   s avala e. Mo la e euti kako Tob na svo im koli-   lijepo kupamo, zar
ne?
   , p j g j y j
   cima dolazi u njenu spavaau sobu . . . škrip . . . škrip . . .  Jill se
okrenula da promotri spodobu na krevetu.
   Polako se digao iz stolca, osovio na noge i krenuo  Tobyjeve ruke i noge
stisnule su se u ţilave pro-
   prema njoj cereai se, a njegove su košeate ruke po- . duţetke prievršaene o
njegov usahli, iskrivljeni
      torzo.
   segnule za njenim vratom. Jill se probudila s bjeso- _
      MeBu nogama, poput neke duge, nepristojne zmije,
   muenim vriskom uzbudivši cijeli kozmetieki salon.   leţao e n e ov
beskorisni
      j j g penis, mlohav i gadan. ţu-
   Pobjegla je a da je nisu niti poeešljali. tilo je išeezlo s Tobyjevog
lica, ali onaj razjapljeni
   Poslije tog dogac~aja bojala se ponovno iziai iz   idiotski smiješak
ostao je i dalje. Tijelo je bilo mrtvo,
   kuae. ali su oei bile groznieavo ţive. Oštre, istraţujuae, osu-
284 ( 285

      dujuae oei, oei koje planiraju, koje mrze, lukave plave
      oei pune tajnih planova, smrtonosne odluenosti. Gle-
      dala je Tobyjevu svijest. Vaţno je prisjetiti se da mu
   i   je um neošteaen, bio joj je rekao lijeenik. Njegov je
      um mogao misliti, osjeaati i mrziti. Taj u.m nije morao
      ništa raditi osim planirati svoju osvetu, smišljati na-
      ein kako da je uništi. Toby je ţelio da ona umre,
   _'  baš kao što je to ona ţeljela i njemu.
      Dok ga je gledala, piljeai u one njegove oei koje
   ;   plamte mrţnjom, mogla ga je euti kako govori: "Ubit
      au te" i osjetiti valove gnušanja koji su je tukli paput
      pravih udaraca.
   `   Jill je piljila u one oei, sjetila se razbijene vaze 34,.
      i znala da ni jedna od onih mora nije bila iluzija. Na-
   E~~  šao je naein.
      Sada je znala da se radi o Tobyjevom ili njenom Kad je dr Kaplan
završio pregled, otišao je po-
         traţiti Jill. - Mislim da bi trebalo prekinuti terapiju
      ţivotu
      .
         u bazenu - rekao je. - To je gubitak vremena. Na-
         dao sam se da bismo mogli postiai neko poboljšanje
         Tobyjevog mišiaja, ali ništa od toga. Razgovarat au
         osobno s terapeutom.
   ,
   ';'     - Ne! - Bio je to oštar uzvik.
         Dr Kaplan ju je iznena?eno pogledao. - Jill, znam
   `
   I      što ste prošli put ueinili za Tobyja, no ovaj put je
   i; :    beznadno. Ja . . .
         - Ne moţemo odustati. Jaš ne. - U njenom se
   s, ~
         glasu zamjeaivao oaaj.
         Dr Kaplan se kolebao, a onda slegnuo rame-
         nima. - Dobro, ako vam to toliko znaei, ali . . .
   :~_,:
         - Znaei.
         U tom trenutku bila je to najvaţnija stvar na
         svijetu, To ae spasiti Jillin ţivot.
         Znala je sada što mora ueiniti.
         Slijedeaeg je dana bio petak. David je telefoniraa.
         da joj saopai kako mora poslom u Madrid.
         - Moţda te neau moai nazvati preko vikenda.
         - Nedostajat aeš mi - rekla je Jill. - Mnogo..
286 1 28 ~~

      - I ti aeš meni nedostajati. Je li s tobom sve u   Jill je
odvratila pogled i pristupila sestri Gallagher.
      redu? eudno nekako govoriš. Je si li umorna? . - Zakljueila sam da
ne prododim dovoljno vremena
      Jill se borila da oei drţi otvorene, da zaboravi   sa svojim
muţem.
   ;   strašnu bol u glavi. Nije se mogla sjetiti kad je po- - No da, to sam
i ja baš mislila - procvrkutala
   fe  sljednji put jela ili spavala. Bila je toliko slaba da joj je sestra
Gallagher - ali onda sam zakljueila da ste
      je bilo teško stajati. Prisilila se da joj glas zvuei sna- i vi sami
bolesni, pa sam samoj sebi rekla . . .
   ai:  ţnije. - Fino mi je, David.  - Sada se osjeaam puno bolje -
prekinula ju
   ?ii  - Ljubim te, draga. Pripazi na sebe.   je Jill. - Voljela bih
biti nasamo s gospodinom
   ~'  - I hoau, David. Ljubim te, molim te da toga  Templeom.
   s
   ,   budeš svjestan. - Bez obzira na sve što se dogodi.  Bolniearka
Gallagher skupila je svoj pribor za
   ,
      ~ula je kako je fizioterapeutov auto zaokrenuo na   pletenje pa
ustala. - Naravno - rekla je. - Sigurna
      prilaz, pa je pošla u prizemlje, a u glavi joj je tuklo,  sam da ae
mu to biti drago. - Okrenula se prema
   !'  Drhtave noge jedva su je mogle nositi. Otvorila je  nacerenom liku
na krevetu. - Zar ne, gospodine
   j:;.;'   vrata baš u trenutku kad je fizioterapeut htio po-  TempIe? -
A obraaajuai se Jill, dodala je: - Otiai au
      zvoniti.  dolje u kuhinju i pripremiti šalicu eaja.
      - . . . bro jutro, gospodo Temple - rekao je. ~ - Ne. Za pola sata
prestaje vam duţnost. Moţete
      Zakoraeio je, ali mu je Jill preprijeeila put. Pogledao   sada
otiai. Ostat au ovdje dok ne dode sestra Gordon.
      I   - Jill joj se brzo ohrabrujuai osmjehnula. - Ne bri-
      ju je iznenadeno. ~
      - Doktor Kaplan je odlueio da obustavimo tera- nite. Ja au biti
ovdje s njime.
   `~  i u s os odinom Tem leom - rekla e Jill. - Pa mislim da bih imala
nešto i ku iti a . . .
      P j g P p j
         ~ p
   i,,  Fizioterapeut se namrštio. Znaei da se badava - Fino - rekla je
Jill. - Samo poţurite.
      ovamo vozio. Trebalo mu se to reai ranije. U nekom
         Jill je stajala, nepokretna
         sve dok nije eula kako
   @i  drugom slueaju bio bi prigovorio zbog ovakvog po-   ,
         su se uIazna vrata zalupila i kako se automobil sestre
      stupka. Ali gospoda Temple je bila takva dama, s ta-
      I   Gallagher udaljuje. Kad je zvuk motora nestao u ljet-
   'I"  kvim velikim problemima. Nasmiješio joj se i rekao: nam zraku, Jill
se okrenula da promotri Tobyja.
   :   - U redu, gospo?o Temple, razumijem.   Njegove su se oei upile u
njeno lice zureai netre-
      onovno je ušao u svoj auto. ,
      I
   i   p   mice i nepokolebljivo. Prisilivši samu sebe da se pri-
   !,'  Jill je prieekala dok nije eula kako auto odlazi.
      Zatim se ponovno popela stubama. Na pola puta obu- ~ bliţi krevetu,
zadigla je pokrivaee i pogledala njegovo
   '
   `
   f '  :   usahlo uzeto truplo, uvele nepokretne noge,
      Zeo ju je opet val vrtoglavice, pa se morala prihvatiti 'i '
   j `  za ogradu dok nije prošao. Sada se nije mogla za- ' Kolica su bila
u kutu. Jill ih je dovezla do kreveta
   `'`  ustaviti. Zaustavi li se, bit ae mrtva. ! i postavila ih tako da je
mogla Tobyja ugurati na njih.
      Otišla je do vrata Tobyjeve sobe, pritisnula kvaku I Mašila se prema
njemu pa zastaIa. Bio joj je potreban
   i*  i ušla. Sestra Gallagher sjedila je u naslonjaeu i plela, svaki
djelia volje da ga dotakne. Tek nekoliko centi-
      Iznenadeno je podigla pogled kad je spazila Jill na metara od nje
bilo je nacerena mumificirano lice, usta
      vratima. - Oho - rekla je - došli ste nas posjetiti. koja se
idiotski smješkaju i svijetloplave oei koje
      Kako je to lijepo! - Okrenula se prema krevetu. -   bljuju otrov.
Jill se nagnula i prisilila da Tobyja po-
      Znam da je gospodinu Temple drago. Zar ne, gospodine digne na ruke.
Bio je gotovo bez teţine, ali ga je
      Temple?   Jill, onako iscrpljena, jedva mogla podiai. Kad je do-
      Toby je sjedio u krevetu podboeen jastucima, a dirnula njegovo
tijelo, osjetila je da je studeni zrak
      oei su mu odašiljale poruku za Jill: Ubit au te!   ponovno poeinje
omatati. Pritisak u njenoj glavi po-
      288 y
         19 strana.c u ogledalu 289

      stajao je nepodnošljiv. Pred oeima su joj bile svijetlo i kakav
zvuk nije izišao, a efekt je bio zastrašujuai. Nije
      obojene toeke koje su poeele plesati, sve brţe i brţe,   mugla
podnijeti da gleda u njegove oei. Nije ih ţe-
   '   stvarajuai vrtoglavicu. Osjetila je da ae se onesvije-   ljela
biti svjesna.
   i   stiti, ali je znala da ne smije dopustiti da se to do-   Gurnula
je kolica na sam rub bazena.
      godi. Ne, ako ţeli ţivjeti. Nadljudskim naporom po- A ona su se
zaglavila. Zadrţalo ih je betonsku uzvi-
      vukla je Tobyjevo mlohavo tijelo .na kolica i povezala i  šenje.
Gurnula je jaee, ali kolica nisu htjela preko.
      ga. Pogledala je na sat. Imala je samo dvadeset minuta.  Kao da ih
e Tob zadrţavao
         j y pukom snagom svoje
   `v  Pet o e minuta trebalo da ode u svo u s avaau vol e. Jill e mo la
vid eti kako se na reţe da ustane
      1 ~ p g
         sa stolca, kako
      sobu i da se presvuee u kupaai kostim i yrati u To- se bori za
ţivot. Odvezat ae se, oslo-
      byjevu sobu.   boditi, posegnuti svojim košeatim prstima za
njenim
      ~
      Otkoeila je koenicu kolica i poeela gurati Tobyja  vratom . .
Mogla je euti njegov glas koji vrišti: ne
      niz hodnik u lift. Stajala je iza njega dok su se spu-   ţelirn
umrijeti... ne ţelim umrijeti... a ona nije znala
      štali tako da mu nije mogla vidjeti oei ali ih je mogla I je li to
njena mašta ili je to stvarnost, ali u hitnji
      osjetiti. I poeela je osjeaati vlaţnu hladnoau nezdravog  strave
pronašla je iznenadnu snagu i gurnula što je
   ;   zadaha koji je poeeo ispunjati lift gušeai je, milujuai,  jaee
mogla naslon kolica. Trznula su se naprijed, pa
   '!  puneai joj pluaa svojom truleţi sve dok se nije poeela   gore u
zrak, te ostala ondje nepokretno, što se einilo
   ;J  daviti. Nije mogla disati. Pala je na koljena, zadah- kao vjeenost, a
onda se strovalila u bazen snaţno
      tana, boreai se da ostane pri svijesti, ulovljena ovdje ,
   pljusnuvši. Kolica kao da su dugo lebdjela na vodi,
   ;~,  zajedno s njime. Kad je poeela osjeaati da joj se   a onda su
polako poeela to~nuti. Vrtlozi vode okrenuli
      vrata lifta su se otvorila. Ispuzala je na toplo   su kolica tako
da su posljednje što je Jill vidjela
      mraei
   !;  ,   bile Tobyjeve oei koje su je slale u pakao dok ih je
      suneano svjetlo i legla na tlo, duboko udišuai, upijajuai
      svjeţ zrak, polako vraaajuai energiju. Okrenula se pre-   voda
preplavljivaIa.
   ~
   l,,  ma liftu. Toby je sjedio u kolicima, promatrao, eekao.
   ,   Jill je brzo izgurala kolica iz lifta. Pošla je prema
   ~   bl  St
         l
         d
         i
         l
   I   ag, f aja
      bazenu. Dan je bio krasan, bez oblaka, topao i a je on
         je c
         je
         u vjeenost dršauai na toplom
   '";' a sunce se Ijeskalo na plavetnoj filtriranoj vodi.   podnevnom
suncu, puštajuai da joj u um i tijelo po-
   '      novno navre sna a. Kad se konaeno o et
   it;, Odvezla je kolica do ruba dubljeg dijela bazena g p mogla po-
      i povukla koenicu. Obišla je kolica i prišla im sprijeda. krenuti,
spustila se stepenicama u bazen da smoei
   ;   Tobyjeve su oei poeivale na njoj paţljivo, zbunjeno. kupaai kostim.
   :'  Jill je posegnula za pojasom koji je Tobyja vezivao ( Zatim je otišla
u kuau da nazove policiju.
   !'": uz stolac i stegnula ga što je evršae mogla, povlaeeai
      ga, nateţuai ga svom snagom koja joj je bila pre-
      ostala, osjeaajuai da je opet hvata omaglica od tog ,
      napora. Odjednom je bilo ueinjeno. Jill je promatrala
      ,
      kako se Tobyjev pogled promijenio kad je shvatio
      što se dogada i poeeo se ispunjati divljim, demonskim
      strahom.
      Otpustila je koenicu, uhvatila rueicu kolica i po-
      eela ih gurati prema vodi. Toby je nastojao pomaknuti
      svoje paralizirane usne, nastojao je vrisnuti, no ni-
290 ~ 's~ 291

mjeseci mogla je ponovno spavati evrsto i bez snova. Imala je strahovit tek i
glavobolje su joj prestale. Demon koji joj je cijedio ţivot bio je nestao.
Svakog je dana razgovarala s Davidom. Ţelio je doai na istragu, ali je Jill
ustrajala na tome da se on ne pojavljuje. Imat ae dovoljno vremena kasnije.
- Ostatak ţivota - rekao joj je David.
         U istrazi je pozvano šestero svjedoka. Bolniearke
   '`      Gallagher, Gordon i Johnson svjedoeile su o opaem
   e',     postupku s pacijentom i o njegovom stanju. Bolni-
         earka Gallagher davala je svoj iskaz.
      3 5  - U koje ste doba onog jutra trebali predati duţ-
      ·   nost? - upitao je istraţni sudac.
         - U deset.
   ;j,: Smrt Tobyja Templea dospjela je u naslove novina    - U koje ste
vrijeme stvarno otišli?
      diljem svijeta. Ako je Toby postao narodni heroj, onda
   Oklijevanje. - Devet i trideset.
   i   je Jill postala heroina. Stotine tisuaa rijeei štampane ~ - Je li
vam to bio obieaj, gospoc~o Gallagher, da
      su o njima, njihove su se fotografije pojavile u svim svojeg
pacijenta ostavljate prije isteka svoje smjene?
      medijima. Njihovu veliku ljubavnu prieu stalno su   - Ne,
gospodine. Bilo je to prvi put.
      iznova preprieavali, a tragieni svršetak dao joj je još   - Biste
li htjeli objasniti kako se dogodilo da
   y'  veau dirljivost. Pisma i telegrami suauti slijevali su   ste baš
toga dana otišli ranije?
   ;
   ,   olitieara mili unaša,  - Bio e to ri edlo os o?e Tem le Ţel ela
   ,1;~' se od glavara drţava, kuaanica, p , j   j p j g g p p . j
   'li' tajnica. Svijet je pretrpio osobni gubitak; Toby je je biti nasamo
sa svojim muţem.
   v   svoj dar za smijeh podijelio sa svojim oboţavateljima,   - Hvala.
To je sve.
   s '  oni ae mu uvijek biti zahvalni. Radio-valovi bili   Bolniearka
Gailagher odstupila je s mjesta za svje-
   tll'~'   a   doke. Naravno da je smrt Tobyja Templea bio nezgo-
      uni pohvala za njega, a svaka mu je televizijska
      su
      p   dan slueaj, pomislila je. ~alosno je da rnoraju tako
      mreţa odala poštovanje.
      Nikad više neae biti drugoga Tobyja Templea.  divrru ţenu kao što
je Jtll Temple povlaeiti kroz te
         neugodnosti. Bolniearka Galla her o ledala
   j~'  Sudska istraga odrţala se u zgradi krivienog suda   g P g je prema
      u centru Los Angelesa, u maloj
      nd Avenue  Jill i odjednom osjetila griţnju savjesti. Sjetila se
one
      G
   ,   ,   noai kad je bila otišla u spavaau sobu gospocJe Temple
      ra  i
      na
      skueenoj sudnici. Sudski istraţitelj vodio je saslušanje
         zatekla je kako spava u naslonjaeu. Sestra Gallagher
   E~~~ pred porotom od šestoro ljudi.
      Prostorija je bila pretrpana. Kad je Jill stigla,   je tiho ugasila
svjetla i zatvorila vrata kako ne bi
      foto-reporteri izvjestitelji i oboţavatelji natisnuli su
   uznemirila gospodu Temple. U mraenom predsoblju
         b
      Bila je odjevena u jednostavnu crnu vu-
      se oko nje olniearka Gallagher okrznula je vazu na stalku, i ona
      .   Je pala i razbila se. Kanila je to reai gospoc~i Temple,
      sašivenu po mjeri. Nije bila nimalo li
      nenu haljinu
      ,   a
      na i nikada nije izgledala Ijepša. U onih ne- je vaza izgledala
vrlo skupa, pa kako gospoda
      i
       k
       š
       n   Temple nije niti spominjala, bolniearka Gallagher je
       a
       m
       na
       koliko dana koliko je proteklo od Tobyjeve smrti Jill
       se eudesno ponovno rascvjetala. Prvi put za nekoliko adlueila da ne
kaţe ništa.
292 293

   Sada je na mjestu za svjedoke bio fizioterapeut.   - Kakva je bila
reakcija gospocJe Temple?
   - Vi ste obieno svakog dana vjeţbali s gospodi- Doktor Kaplan je pogledao
Jill Temple pa rekao:
   nom Templeom?   - Njena je reakcija bila vrlo neobiena. Inzistirala je
   - Da, gospodine. na tome da nastavimo s pokušajima. - Okolišao je. -
   - Da li se to vjeţbanje provodilo u bazenu?   Buduai da sa.m pod
zakletvom i buduai da ovaj istra-
   - Da, gospodine. Bazen je bio zagrija-n na 35 ţni sud zanima istina,
mislim da sam duţan nešto
   stupnjeva i . . . izjaviti.
   - Jeste li vjeţbali s gospodinom Templeom onog U prostoriji je zavlada~o
potpun muk. Jill je zurila u
   dana koji je u pitanju? njega. Doktor Kaplan se okrenuo prema loţi s
porotom.
   - Ne, gospodine. - ~elio bih izjaviti u zapisnik da je gospoc~a
   - Biste li nam htjeli reei zašto? Temple vjerojatno najbolja i
najhrabrija ţena koju
   - Ona me otpravila.   sam ikada imao east upoznati. - Oei svih prisutnih
   - Pod "onaK mislite na gospadu Temple?  okrenule su se prema Jill. -
Prvi put kad je njenog
   - Toeno.  muţa udarila kap, nitko od nas nije mislio da postoje
   - Je Ii vam navela neki razlog?   ikakvi izgledi za oporavak. No, ona mu
je sama, svo-
   - Rekla je da daktor Kaplan više ne ţeli da s jerueno, vratila zdravlje.
Ueinila je za njega ono što
   gospodinom Templeom izvadinn vjeţbe.   ni jedan lijeenik ne bi mogao
ueiniti. Nikad vam ne
   - I tako ste otišli a da niste vidjeli gospodina   bih uspio opisati
njenu privrţenost i posveaenost
   Templea?  ~ muţu. - Pogledao je prema mjestu na kojem jc
   - Toeno. Da,   sjedila Jill. - Ona je nadahnuae za sve nas.
      Gledaoci su spontano zapljeskali.
      - To ae biti sve, doktore - rekao je istraţni
   Na mjestu za svjedoke bio je doktor Kaplan.   sudac. - Htio bah pozvati
gospocJu Temple na mjesto
   - Gospoc~a Temple vas je nazvala nakon nesreae, za svjedoke.
   ~,' doktore Kaplan. Jeste li pregledali pakojnika eim ste Svi su gledali
kako se Jill digla i polako atišla
   '' stigli na mjesta nesreae? na mjesto za svjedoke da poloţi zakletvu.
   - Da. Policija je izvukla tijelo iz bazena. Još - Znam kakva je to
neugodnost za vas, gospoc~o
   je uvijek bilo privezano uz kolica. Policijski lijeenik   Temple, i
nastojat au da s njom svršim što b~rţe.
   ' i ja pregledali smo tijelo i zakljueili da je prekasno  - HvaIa vam. -
Glas joj je bio tih.
   za bilo kakav pakušaj oţivljavanja. Oba su pluana   -- Kad je doktor
Kaplan rekao da ţeli prekinuti
   ; krila bila puna vode. Nismo magli otkriti nikakve
   '   s fizikalnom terapijo~rn, zašto ste je ţeljeli nastaviti?
   ,   Pogledala ga je, a on joj je u oeima m~ogao vidjeti
   ,
   znakove ţivota.
   - Što ste zati.m uradili, doktore Kaplan? duboku bol. - Zato što sam
ţeljela da moj muţ do-
   - Pobrinuo sam se o gospocti Temple. Bila je u bije svaku moguau šansu da
se ponovn,o oporavi. Toby
   stanju akutne histerije. Bio sam za nju vrlo zabrinut.   je volio ţivot,
i ja sam ga htjela ponovno u njega
   - Daktore Kaplan, jeste 1i vodili kakav prethod~ni  vratiti. Ja... - glas
joj je zadrhtao, ali je nastavila:
   ovoa~ s gospodam Temple o prekidu fizikalne te- - Morala sam mu sama
pomoai.
   raz
   g   - Na dan smrbi vašeg muţa fizioterapeut je došao
   ra i e.
   Pj ~
   - Jesam. Rekao sam joj kako mislim da je to   u kuau, a vi ste ga
otpravili.
   puki g-ubitak vremena. - Da.
294 295

   ',  - Pa ipak, ranije, gospodo Temple, rekli ste da pila je na trenutak
oei da sakrije svoju duboku bol.
      ste ţeljeli da se ova terapija nastavi. Moţete li obja-   A onda,
gotovo šaptom: - Pokušala sam pomoai To-
   ;.  sniti svoj ein?  byju, a ubila sam ga.
      - To je vrlo jednostamo. Osjetila sam da je je- Poroti je trebalo
manje od tri minute da donese
      dino naša ljubav dovoljno jaka da izlijeei Tobyja. Izli-  presudu:
Toby Temple umro je nesretnim slueajem.
      jeeila ga je ranije... Prekinula je nesposobna da na-
      stavi. A onda, vidljivo smaţuai snage, nastavila je pro-
   i   muklim glasom: - Morala sam mu dati do znanja Clifton Lawrence je
sjedio u straţnjem dijelu sud-
      koliko ga ljubim, koliko ţelim da ponovno ozdravi.  nice i slušao
presudu. Bio je siguran da je Jill umorila
   j,  Svi u sudnici nagnuli su se naprijed napreţuai Tobyja. No to nije
mogao dokazati. Dobro se izwkla_
   ,r  se da euju svaku rijee. Slueaj je bio zakljueen.
   j'  - Biste li nam rekli što se dogodilo ujutro na
      dan nesreae?
   ;j  Nastupila je tišina koja je potrajala punu minutu
      dok je Jill pribirala snage, a onda je progovorila: -
   ,~'. Otišla sam u Tobyjew sobu. Kao da mu je bilo vrlo
   a   drago što me vidi. Rekla sam mu da au ga osobno
   I~  odvesti u bazen, da au ga ponovno privesti k zdravlju.
      Obukla sam kupaai kostim kako bih s njim mogla
      raditi u vodi. Kad sam ga poeela skidati s kreveta
      i stavljati u kolica, pozlilo mi je. Trebala sam tada
      shvatiti da nisam fizieki dovoljno jaka da ueinim ono
   š   to sam pokušavala. No nisam se mogla zaustaviti.
      Ne, ako mu je to moglo pomoai. Metnula sam ga u
   s   kolica i razgovarala s njim cijelim putem do bazena.
   1 ';- OdvezIa sam ga do ruba . . .
      Zastala je, a u dvarani su svi ostali bez daha.
   ,.  Jedini zvuk bilo je struganje novinarskih pera
   f:·; dok su oni groznieavo erekali po stenografskim blo-
   ;:;  kovima.
   ~~''''   - Nagnula sam se da odveţem pojaseve koji su
      vezivali Tobyja za kolica, ali mi je opet bilo slabo
      pa sam poeela padati. Mora da sam slueajno otkoeila
   ,   koenicu. Stolica se poeela kotrljati prema bazenu. Po-
      kušala sam je zgrabiti a ona . . . ona je otišla u ba-
      zen sa... sa Tobyjem koji je bio na njoj privezan. -
      Gušila se. - Skoeila sam u bazen za njim i borila se
      da ga oslobodim; ali su pojasevi bili previše stegnuti.
      Nastojala sam ga izvuai iz vode, ali je bio . . . bio je
      preteţak. Bio je . . . jednostavno . . , p~reteţak. - Sklo-
. ~ . ~ 296 297

      bismo mu mogli napisati skee o drvosjeeama . . . Pre-
      više se napreţe . . . Isuse, s takvim materijalom - zar
      ne? . . . Komiear oivara vrata smijeha, a komedijaš
      otvara vrata smiješnom. A Toby Temple je radio i ueio
      i dospio na vrh. Bio je gad, razmišljao je Rainger.
      i A!i bio je r2aš gad.
      Clifton Lawrence je bio andje. Mali age.nt je otišao
      brijaeu, a odjeaa mu je bila svjeţe izglaeana, no oei
      su ga odavale. Bio je eovjek koji nije uspio, a nalazio
      se medu onima koji su mu nekoa bili ravni. I Clifton
      se bio zadubio u uspamene. Sjeaao se prvog neumje-
      i snog telefonskog razgovora. Postoji jedan mladi ko-
   3 6  I rniear kojega bi Sam Goldwyn ţelio da vidite . . . Pa
   .   Tobyjeve predstave u školi. Ne morate pojesti cijeli
   ir!  lonac kavijara da ustanovite da je dobar. Nije li ta-
   ,   ko? . . . Odlueio sam te uzeti za klijenta, Toby . . . Bu-
   ;'; Pogreb se odrţao na Forest Lawnu suneano  i
   ko-
   g   deš li mogao pivopije strpati u dţep, onda ae i on
   ;' lovoškog jutra, na dan kad je Toby Temple trebao b
      e
   '' otpoeeti svoju novu televizijsku seriju. Tisuae ljudi  koji piju
šampanjac biti laka roba . . . Mogu od te
      l
      li T
      o-
   vrvjelo je po lijepam valovitom zemljištu nastoj   je
   ai b napraviti najveau zvijezdu u poslu. Svi su ţe
   e   byja Templea. Studiji, televizijske mreţe i noani klu-
   a-
   citi pogled na sve one uglednike koji su došli od
   ti
   a   bovi. Irnaš toliko klijenata da ponekad mislim da mi
   svoje posljednje poštovanje. Televizijski snimatelji sni-
      i
   mali su pogreb dugim kadrovima i zumirali na zvi-  rre posveauješ
dovoljnu paţnju . . . To ti je kao grupn
      seks, Cliff. Netko uvijek ostane tvrdoga... Trebam
   jezde, producente i reţisere koji su bili pokraj graba
   .   tvoj savjet, Clif f . . . Radi se o ovoj ~djevojci . . .
   Predsjednik Sjedinjenih Drţava poslao je svo
   a iza-
   g   Clifton Lawrence se imao eega sjeaati.
   slanika. Prisutni su bili guverneri, šefovi filmskih kom-
      ~ Do Cliftona je stajala Alice Tanner.
   i panija, predsjednici velikih korporacija i predstavnici ,
   svakog udruţemja kojemu je Toby pripadao: SAG, Bila je zaokupljena
uspomenama na Tobyjevu prvu
   AFTRA ASCAP i AGVA. Predsjednik beverlihilskog og-  audiciju u njenom
uredu. Negdje, sakriven iza svih
   ranka Udruţenja ratnih veterana bio je u potpunoj  ovih filmskiYc
zvijezda, nalazi se mladia s mnogo da-
   Iff~'. uniformi. Bili su tu i adredi lokalne policije i vatro-  ra . . .
Otkako sam sinoa vidio one pro f esionalce, ne,
   k fi, gasaca.
      kako se u njega
      ne mislim da au uspjeti . . . Pa onda,
   I mali su ljudi bili ondje. Postavljaei kulisa zaljubila. Oh, Toby,
toliko te ljubim... 1 ja tebe lju-
   še-
   ,   bim, Alice . . . Zatim je otišao. No bila mu je zahvalna
   i=': fovi pozornica, statisti i dubleri koji su radili s To-
      što a e ednom imala.
   byjem Templeom. Garderobijerke, potrkala, poslovoc~e g
   i pomoanici reţisera. Bilo je i drugih, a svi su oni došli A1 Caruso je
takoc~er došao odati poeast. Bio je
   odati poeast velikom Amerikancu. Prisutni su bili   ~ pogrbljen i sijed,
a njegove smede oei Djeda Mraza
   O'Hanlon i Rainger, koji su se sjeaali koštunjavog  bile su pune suza.
Sjeaao se kako je To6y bio divan
   djeearca koji je bio ušao u`njihov ured u "Twentieth ; prema Millie.
   Century-Foxu". Koliko sam shvatio, vi aete mi, momci, Prisutan je bio i Sam
Winters. Razmišljao je o
   pisati neke šale . . . Rukama kao da cijepa drva. Moţda   svemu onom
zadovoljstvu koje je Toby Temple dao
298 I 299

   ,š  milijunima ljudi i eudio se kako je to netko magao
         Parizu i odanle
         vjeneati. Medeni mjesec provest aemo u
      sravnjivati s boli koju je Toby nanio nekolicini.   '
      a   emo poai kamo god poţeliš i na ko e god vri eme
      Netko je gurnuo Sama i on se okrenuo te spazio ?
         hoaeš, što kaţeš
      lijepu, tamnokosu djevojku kojoj je bilo otprilike  - O, da, David,
da!
      osamnaest godina. - Ne poznajete me, gospodine
      Winters - nasmiješila se - ali sam eula da traţite
      djevojku za novi film Williama Forbesa. Ja sam iz   Posljednji put
se dugim pogledom osvrnula po
      Ohija i . . .   kuai razmišljajuai o svemu što se ovdje zbilo.
Razmi-
   !~'  David Kenyon se takoc~er nalazio ovdje. Jill ga šljala je o prvoj
veeernjoj zabavi koja se ovdje odr-
      je bila zamolila da ne docJe, ali je David uporno   ţala i o svim
kasnijim zabavama, o Tobyjevoj bolesti i
      inzistirao na tome. Ţelio je biti bllzu nje. Jill je pret- o svojoj
borbi da ga privede zdravlju. A onda... Bilo
      postavila da joj to više ne moţe naškoditi. Završila je previše
uspame,na.
   Ii'  je svoju predstavu.   B,ila je sretna što odlazi.
   `3'  Predstava je završena, njena je uloga bila gotova.
      Jill je bila tako sretna i tako umorna. Kao da joj je
      plamena kušnja kroz koju je prošla spalila tvrdu srţ
      goreine, ispalila sve ozljede razoearar.ja i mrţnje. Jill
   F ,.
      Castle je umrla u razaranju, a Josephine Czinski se po-
   "'  novno rodila iz pepela. Ponovno je bila mirna, puna
   ;',  ljubavi prema svakome i zadovoljstva koje nije po-
   !'  znavala još od vremena kad je bila mlada djevojka.
      Nikad nije bila toliko sretna. Poţeljela je tu sreau
      podijeliti sa svijetom.
   , i~',   Pogrebni obred je završavao. Netko je prihvatio
      Jill pod ruku, a ona je dopustila da je odvedu prema
   ~
   li  limuzini. Kad je stigla do auta, ondje je stajao David,
      kojemu se na licu odraţavalo oboţavanje. Jill mu se
   !   nasmiješila. David je uzeo njene ruke u svoje pa su
      razmijenili nekolika rijeei. Jedan novinski foto-repor-
   .
   ;   ter ih je snimio.
Jill i David su odlueili prieekati pet mjeseci prije ; nego što se uzmu kako bi
se udovoljilo društvenim , kanvencijama. David je mnogo vremena provodio izvan
zemlje, ali su svakodnevno razgovarali. Eetiri mjeseca nakon Tobyjevog pogreba
David je nazvao Jill i rekao: - Tmam sjajnu ideju. Ne eekajmo više. Moram
slijedeai tjedan u Evropu na jedan sastanak. Otplovimo za Francusku na Bretagne.
Kapetan nas moţe
300 ( 301

- Bit au spremna - rekla je Jill. Sutra.
Moglo je to zapoeeti fotografijom Jill i Davida
         Ke.nyona, snimljenom na Tobyjevom sprovodu i pro-
         danom novinskoj agenciji. Mogla je to biti nehajna
         primjedba nekog od stuţbenika hotela u kojem je Jill
         odsjela ili nekog elana posade Bretagne. U svakom
         slueaju, nije bilo moguae da se ţenidbeni planovi ne
   ,'     koga tako znamenitog kao što je Jill Temple odrţe
         u tajnosti. Prvi elanak o njenom predstojeaem vjen-
   ,
      '~'~ eanju pojavio se u biltenu Associated Pressa. Nakon
   ii
   :   J ! . toga ta je vijest dospjela na naslovne stranice svih
         ameriekih novina.
   ,
   i~i
      Davidov privatni mlaţnjak dovezao je Jill u New Reportaţu su
prenijeli i Holly,~ood Reporter i
   I      Daily Variety.
      York, gdje ju je eekala limuzina koja ju je odvezla
      u hotel "Regency" na Park Avenue. Sam upravitelj
      otpratio je Jill do golemog apartmana na vrhu zgrade.
         Limuzina je stigla pred hotel toeno u deset sati.
   I~
      - Hotel vam je na potpunoj usluzi, gospodo Tem- Vratar i tri liftboja
ukrcala su Jillinu prtljagu u auto.
      ple - rekao je. - Gospodin Kenyon dao nam je upute  Jutarnji je
promet bio slab i voţnja do mola 90 tra-
      da se pobrinemo kako biste imaIi sve što trebate.   jala je manje
od pola sata.
      Deset minuta nakon što se Jill prijavila, David je  Stariji brodski
easnik eekao je Jill na mostiau. -
      telefonirao iz Teksasa. - Udobno? - upiiao je. east nam je što aemo
vas imati na brodu, gospodo
      - Malko je pretrpano - nasmijala se Jill. Ima Temple - rekao je. -
Sve je spremno za vas. Budite
      pet spavaaih soba, David. ~to da radim sa svima ljubezni, ovuda,
molim vas.
   if,  njima?   Otpratio je Jill na šetnu palubu i uveo u veliki
   . , ;,   - Da sam ja ondje, pokazao bih ti - rekao je. zraeni apartman
s vlastitom terasom. Sobe su bile
      - Obeaanja, obeaanja - zadirkivala ga je. -   pune svjeţeg cvijeaa.
   : ~' Kad au te vea jednom vidjeti? - Kapetan me zamolio da vam prenesem
njegove
      - Breta ne is lovl u e sutra u odne. Moram
      8 P J j p  pozdrave. Vidjet ae se s vama na veeeri. Rekao je da
      ovdje posvršavati još neke poslove. Naai aemo se na vam kaţem
koliko se veseli što ae obaviti vaše vjen-
      brodu. Rezervirao sam apartman za mIadeuce. Jesi li eanje.
      sretna, draga?  - Hvala vam - rekla je Jill. - Znate li je li
   ,:`  - Nikad nisam bila sretnija - rekla je Ji!1. A to   gospodin Kenyon
vea na brodu?
      je bilo toeno. Sve što se ranije zbilo, sva bol i agonija, - Baš smo
primili telefonsku poruku. Na putu
      sve se to zbo ovo a is latilo. Sad se sve einilo uda-
      g g p je od aerodroma. Prtljaga mu je vea ovdje. Ako biste
      Ije~o i maglovito, poput napola zaboravljenog sna.  što trebali,
molim vas da me obavijestite.
   ~
   i   - Ujutro ae doai po tebe jedan auto. Sofer ae - Hvala vam -
odgovorila je Jill. - Ne trebam
      imati tvoju kartu za brod.  ništa. - A to je bilo toeno. Nije bilo
ni jedne jedine
302 ! 303

   stvari koju bi trebala, a koju nije imala. Bila je naj-   - Ja sam stari
Jillin prijatelj - rekao je eo-
   sretnija osoba na svijetu.  vjek, a David se opustio. - Zovem se
Lawrence. Clif-
   Netko je kucnuo na vrata kabine, i ušao je stju-   ton Lawrence.
   ard noseai novo cvijeae. Jill je pogledala posjetnicu.   - Drago, mi je,
gospodine Lawrence. - Bio je
   Cvijeae je poslao predsjednik Sjedinjenih Drţava.   nestrpljiv da ode.
   Uspomene. Istisnula ih je iz svijesti i poeela se ras-   - Jill me
zamolila da doc~em i da se s vama na-
   nremati.  dem - rekao je Clifton, - Isplanirala je za vas malo
      iznenacJenje.
      David ga je pogledao. - Kakvo iznenacJenje?
   Stajao je kod ograde glavne palube, proueavao - DocJite sa mnom pa au
vam pokazati.
   putnike dok su se uspinjali. Svi su bili sveeano ras-
   poloţeni spremajuai se na praznike ili prateai one koje   David je krzmao
jedan trenutak. - U redu. Hoae
   vole na brod. Nekolicina mu se nasmiješila, ali eovjek   li to dugo
trajati?
   ' na njih nije obraaao pozornost. Promatrao je mostia.   Clifton
Lawrence ga je pogledao i nasmiješio se.
      - Pa, ne mislim.
   li,;
      Liftom su se o~dvezli na palubu C prolazeai pokraj
   U jedanaest i eetrdeset, dvadeset minuta prije is- I m,noštva ukrcanih
putnika i posjetilaca. Otišli su
   plovljavanja, silver shadow s livriranim vozaeem do- hodnikom do nekih
dvokrilnih vrata. Clifton ih je otvo-
   '' jurio je na molo 90 i zaustavio se. Iz automob~ila je  rio i uveo
Davida. David se našao u velikom praznom
   ' iskoeio David Kenyon, pogledao na sat i rekao šoferu:   gledalištu.
Osvrnuo se zbunjeno. - Ovamo unutra?
   i - Savršeno tempirano, Otto. - Ovamo unutra. - Clifton se smiješio.
   - Hvala; gospodine. I smijem li vama i gospoc~i
      Okrenuo se i pogledao prema kino-operateru u
   Kenyon zaţeljeti stvarno radostan medeni mjesec?   kabini te kimnuo.
Operater je bio pohlepan. Clifton
   '
   - Hvala - odgovorio je David Kenyon ţureai   mu je morao dati dvjesto
dolara prije ~nego što se
   ~f=
   ;
   prema mostiau, gdje je pokazao kartu. Na brod ga je suglasio s time da mu
pomogne. - Ako se stvar ikad
   '
   otpratio isti easnik koji se postarao i za Jill.   izgubit au posao -
gunc~ao je.
      otkrije
   !~. - Gospo?a Temple je u vašoj kabini, gospodine   ,
   ;j Kenyon. - Nitko to nikad neae saznati - uvjerio ga je
   - Hvala.  Clifton. - To je tek obiena psina. Morate samo zaklju-
   ,   eati vrata kad ucJem sa svojim prijateljem i poeeti
   ~j;,,,' David ju je mogao zamisliti u apartmanu za mla-
   ,, dence kako ga eeka i srce mu je stalo brţe kucati, projicirati film.
Iziai aemo za desetak minuta.
   Tek što je krenuo, kadli ga je jedan glas zazvao: - i Na kraju se operater
sloţio.
   , Gospo~dine Kenyon , . .   Sad je David zbunjeno gledao Clifto,na. -
Filmovi?
   i' David se okrenuo. Muškarac koji je stajao blizu  - upitao je David.
   ograde prišao mu je smiješeai se. ?avid ga nikad
      - Samo sjednite, gospodine Kenyon.
   ranije nije vidio. Osjeaao je milijunaško nagonsko ne- "  David je sjeo
na sjedalo u sredini prolaza i ispru-
   `'
   povjerenje prema prijateljski nasmiješenim neznan- I I ţio svoje duge
noge. Clifton je sjeo na sjedalo preko
   cima. Gotovo bez razlike oni s~u uvijek nešto traţili. .  puta njega.
Promatrao je Davidovo lice dok su se
   Eovjek je pr~zţio ruku, i David se oprezno ruko-   svjetla gasila i dok
su svijetli likovi poeinjali titrati na
   vao. - Poznajemo li se nas dvojica? - upitao je velikom ekranu
   David.
      .
3~ ' 2o stsanac u ogledalu 305

   '   Kao da ga je netko ţeljeznim eekiaima udarao u sebe samog. Clifton
Lawrence se ~pokušao braniti, no
   ~
   '   solarni pleksus. David je piljio u prostaeke likove na '  nikako
nije mogao zaustaviti udarce. Saka ga je pogo-
   _:  platnu, a pamet mu je odbijala prihvatiti ono što su dila po nosu i
osjetio je da je ne~to puklo. Saka ga je
      oei gledale,   zgromila u usta, i krv je poeela teai poput
rijeke.
      Jill, mlada Jill, onakva kakva je izgledala kad se  Stajao je
bespomoano oeekujuai da ga dohvati novi
      prvi put zaljubio u nju bila je gola na krevetu. Svaku   udarac.
No odjednom ih više nije bilo. U prostoriji se
      je crtu mogao jasno vidjeti. Nijem od nevjerice, pro- nije eulo ništa
osim njegovog izmueenog hroptavog
      matrao je kako je neki eovjek uzjahao djevojku na   disanja i
eulnih zvukova s ekrana.
      ekranu i zabio joj penis u usta. Poeela ga je oduše- Clifton je
izvadio rupeia pokušavajuai zaustaviti
         krvarenje. Isteturao je iz gledališta pokrivajuai nos i
   ;~  vljeno cuclati, milujuai ga, a u scenu je ušla druga
         usta rupeiaem te pošao prema Jillinoj kabini. Dok je
   i   djevojka, raširila Jilline noge i duboko u nju utisnula   j
   ;   svoj jezik. David je mislio da ae mu pozliti. U jednom   psolazio
pokraj blagovaonice, kuhinjska vrata na tre-
   a   divljem trenutku nade pomislio je da bi ovo mogla   nutak su se
otvorila i on je ušao u kuhinju pokraj
      biti montaţa, krivotvorina, a1i kamera je hvatala svaki
   W~ţurbanih kuhara, stjuarda i konobara, Našao je stroj
      pokret koji je Jill napravila. Zatim je na scenu stupio   za
pravljenje leda, zahvatio komadiae leda nekom
   ' ~i    krpom i stavio ih preko nosa i usta. Krenuo je van.
   y.~p Meksikanac, uspeo se na Jill, i zastor crvene maglice
   i'  spustio se pred Davidovim oeima. Opet je imao petna- Ispred njega je
b,ila velika svadbena torta s malim
      est godina i promatrao je ondje svoju sestru Beth,
         likovima mladoţenje i nevjeste od piţe.nog šeaera.
      svoju sestru kako sjedi na golom Meksikancu vrtlaru ~ Clifton je
pruţio ruku, otkrinuo mlademk,inu glaw i
      u svom krevetu i govori: O Boţe, ljubim te, Juan, samo ~  prstima
je zdrobio.
      me ti fukaj, ne prekidaj! I David je stajao na zavra- Zatim je otišao
potraţiti Jill.
   ;   tku, ne vjerujuai, promatrajuai svoju ljubljenu sestru. I
      Obuzeo ga je slijepi, sveobuhvatni bijes, pa je zgrabio
      eelieni otvarae za pisma sa stola i potreao prema ! Brod je vea
kre.nuo. Jill je mogla osjetitd kad se
   ;   krevetu, te udarcem zbacio sestru i zario otvarae u brod od
dvadeset i pet tisuaa tona poeeo udaljavati od
      vrtlareva prsa, te opet i opet, sve dok zidovi nisu bili ( mola.
Pitala se ~to li zadrţava Davida.
      umrljani krvlju, a Beth je vrištala: O Boie, ne! Preki-   Dok je
svršavala s raspremanjem stvari, zaeula je
      ni, David! Ljzcbim ga. Vjeneat aemo se! Posvuda je bilo   kucanje
na vratima kabine. Potreala je prema vratima
      krvi. Davidova je mati utreala u sobu i otjerala Davi-   i
viknula: - David! - Otvorila ,ih je širom raširenih
      c'a. No kasnije je doznao da je njegova majka nazvala ruku.
      okruţnog tuţioca, bliskog prijatelja obitelji Kenyon. f   Clifton
Lawrence je stajao pred njom ~nateeena i
      Dugo su razgovarali u radnoj sobi, a Meksikaneevo je krvava lica.
Jill je spustila ruke i blenula. - Sto ti
   '~  tijelo odnijeto u zatvor. Slijedeaeg je jutra objavljeno  ovdje
radiš? Sto - što ti se dogodilo?
   d,  da je u svojoj aeliji izvršio samoubojstvo. Tri tjedna   - Samo
sam svratio da ti kaţem zdravo, Jall.
      kasnije Beth je smještena u jedan zavod za umobolne. '
   v   !   Jedva ga je mogla razumjeti.
      Sve je to sada navrlo u Davida, nepodnošIjiva - I da ri prenesem
Davidovu poruku.
      .
      krivnja za ono što je bio uradio podivljao je. Zgrabio
      ~
   ·   ~   Jill ga je, ne shvac~Eajuai, gledala. - Davidovu?
      je eovjeka koji je sjedio preko puta i tresnuo ga
      šakom u lice, udarao ga, urlao besmislene nerazgovi- Clifton je ušao
u kabinu.
      etne ri eei, na adao a zbo Beth i zbo Jill i zbo '  Nervirao u e. -
Gd e e David?
   ,   j j p g g g g ~  j j j j
      306  ~°' 307

      Okrenuo joj se i rekao: - Sjeaaš li se kakvi su u   tjeti na nov
talent. Osjeaao se spremnim da se po-
      stara vremena bili filmovi? Postojali su dobri momci novno lati
pasla.
      u bijelim šeširima i zloeesti u crnim šeširima, i na Tko zna? Moţda
bi mogao imati sreae te otkriti
      kraju si uvijek znao da ae zloeesti dobiti ono što ih r.ekog drugog
Tobyja Templea.
      spada. Odrastao sam s takvim filmovima, Jill. Odrastao
      sam vjerujuai da je ţivot doista takav, da momci u
      bijelim šeširima uvijek pobjeduju.
      - Ne znam o eemu govoriš.   Nedugo nakon što je Clifton otišao,
Claude Dessa-
   ;'  - Lijepo je znati da ponekad ţivot stvarno ispada   rd je svratio
do Jilline kabine i kucnuo na vrata. Odgo-
      poput onih starih filmova. - Nasmiješio joj se nate- vora nije bilo,
ali je glavni opskrbnik broda mogao
       eenim raskrvavljenim usnama pa rekao: - David je   euti zvukove iz
prostorije.  Prieekao je easak, a onda
   f.   otišao, zauvijek. podigao glas i rekao: - Gospodo Temple, ovdje
Clau-
   ,;'   Zurila je u njega ne vjerujuai.  de Dessard, glavni opskrbnik.
Samo sam se  pitao mogu
   ;'   I u tom trenutku oboje je osjetilo kako se brod ~  li vam eime
posluţiti?
      zaustavlja. Clifton je izišao na verandu i pogledao niza  Nakakvog
odgovora nije bilo. Sada je Dessardov
   Ij  stranu broda. - Dodi ovamo,  unutrašnji alarmni sistem tulio.
Instinkti su mu govo-
   i'     rili da se nešto strašno dogodilo, a imao je predosjeaaj
      Jill je na trenutak okališala, a zatim pošla za njim
         da se to na neki naein sve odvijalo oko ove ţene. Niz
   ;'  puna neke bezimene i sve veae tjeskobe. Pogledala je
   ,   preko ograde. Duboko dolje na vodi mogla je vidjeti divljih,
groznih primisli zaplesalo mu je mozgom. Ubi-
   i
      Davida kako prelazi na pilotski tegljae, kako napušta jena je,
kidnapirana ili .. . Pokušao je pritisnuti kvaku.
   '
   i      Vrata su bila nezakljueana. Dessard ih je polako
      Bretagne. evrsto je stisnula ogradu da se odrţi
      -
      .   gurnuo. Jill Temple je stajala na drugom kraju kabine,
      Zczšto? - pitala je zaprepašteno. - ~to se dogodilo?
      Clifton Lawr~nce joj se okrenuo pa rekao: - Pri-   gledala kroz
okrugli brodski prozor, lec~ima okrenuta
   '
   j;     prema njemu. Dessard je otvorio usta da nešto kaţe,
      k
      fil
      azao sam mu tvoj ali ga je zaustavila neka eudna slec~ena krutost
onog
      m,
   j~'  Smjesta je znala što je time mislio pa je zaste-   lika. Na
trenutak je stajao nespretno razmišljajuai
   !E,  njala: - O Boţe. Ne. Molim te, ne! Ubio si me! da li da se tiho
povuee, kadli je kabinu ispunio neze-
      - Onda smo jednaki.   maljski oštar zvuk kao kad ţivotinja zavija
od boli.
      - Van! - vrisnula je. - Van odavde! - bacila  Bespomoaan pred tako
dubokom osobnom agonijom.
      se na njega i nokti su joj se zarili u njegove obraze i   Dessard
se povukao, zatvorivši paţljivo vrata za sobom.
      ,   Stajao je easak pred kabinom osluškujuei nearti-
      zaderali duboke brazde po njegovom licu. Clifton se
   _~,' zaljuljao i snaţno je udario po licu. Pala je na kolje-   kulirani
plae iznutra, a onda, duboko uznemiren, okre-
   ,;  na hvatajuai se za glavu od bolova. nuo se i pošao prema kino-
dvorani na glavnoj palubi.
      Clifton je stajao i dugo je gledao. Ovako ju je
   , .
   ;'i''
   r   ţelio zapamtiti. - Do vi?enja, Josephine Czinski -
      rekao je.  Te su veeeri za kapetanovim stolom bila. dva pra-
      Otišao je iz Jilline kabine pa se spustio na pa.lubu zna mjesta. U
pola obroka kapetan je dao znak Dessa-
   '   pokrivajuai donji dio lica rupeiaem. Išaa je polako, rdu, koji je
bio damaain društva manje vaţnih putnika
      proueavajuai lica putnika, traţeai neko svjeţe lice, dva stola
dalje. Dessar.d se isprieao i poţurio do kape-
      r.eki neabiean tip. Nikad se ne zna kad moţete nale- tanovog stola.
308 3~

   - Ah, Dessard - rekao je kapetan sTdaeno. Spu- Bilo je dva ujutro i
palube su bile puste kad je Jill
   z stio je glas, a ton mu se promijenio: - ~to se dogo- '  izašla iz svoje
kabine. Zurila je u more promatrajuai
   ~'
   ; dilo s gospoc~om Temple i gospodinom Kenyonom?   blago zapljuskivanje
valova o brod dok je sjekao
   Dessard je pogledao ostale goste pa prošaptao: -   vodu i slušala onaj
glas. Glavobolja je sada bila još
   Kao što znate, gospodin Kenyon je napustio broei s  gora teška agonija
opaeine. No glas joj je govorio da
   pilotom~ kod broda svjetionika Ambrose. Gospo?a Te- ne brine, govorio joj
da ae sve biti u redu. Pogledaj,
   mple je u svojoj kabini,   rekap joj je glas.
   Kapetan je ispod glasa opsovao. Bio je metodiean   Jill je pogledala u
vodu i vidjela da ondje nešto
      luta. Bilo e to lice. Tob evo lice ko e o se smi e-
   eovjek koji nije volio da mu što poremeti ustaljene P j Yj j j j j
   a: navike. - Merde. Obavljene su sve pripreme za vjenea-  šilo, utopljene
plave oei koje su je gledale. Studeni je
   ` nje - rekao je. povjetarac poeeo puhati blago je gurajuai bliţe ogradi.
   - Znam, kapetane. - Dessard je slegnuo rame-  - Morala sam to ueiniti,
Toby - prošaptala je.
   nima i pr ·vrnuo oeima. - Amerikanci - rekao je.   - Shvaaaš, zar ne?
      Glava u vodi je kimala, njihala se, pozivala je da
      do?e i da joj se pridruţi. Vjetar je postao hladniji, i
   Jill je sj.°_rlila sazna u zamraee.noj kabini, sklupea-   Jill je poaela
drhtati. Ne boj se - rekao joj je
   na u naslanjae, kolje,na podvijenih do brade, piljeai u   glas. Voda je
duboka i topla... Bit aeš ovdje sa
   'j prazno. Ţalila je, ali ne Davida Kenyona, ni Tobyja Te- mnom...
Zauvijek. DoBi, Jill.
   t; mplea, pa eak ni samu sebe. Ţalila je onu djevojeicu   ` Sklopila je
na trenutak oei, ali kad ih je otvorila,
   po imenu Josephine Czinski. Jill je ţeljela toliko uei-   nasmiješeno.
lice i dalje je bilo andje odrţavajuai korak
   . niti za tu curicu, a sada su propali svi divni, earobni s brodom,
osakaaenih udova koji su se njihali u vodi.
   v snovi koje je za nju snivala.   Dodi k meni, rekao je glas.
   Sjedila je slijepa za sve, nijema od paraza koji   Nagnula se preko
ograde da kaţe Tobyju neka je
   nije mogla pojmiti. Još prije samo nekoliko sati posje-   ostavi na miru,
a studeni ju je vjetar gurnuo i odje-
   E~y dovala je svijet, imala sve što je ikad ţeljela, a sad više dnom je
lebdjela u blagom, baršunastom noanom zraku
   nije imala ništa. Polako je postala svjesna toga da joj   kovitlajuai se
u prostoru. Tobyjevo se lice pribliţavalo
   se vratila lavobol a. Ni e e rani e bila rimi etila zbo   da se s n om
na8e, i ona e os etila kako uzefe ruke
   g j j j j P j g  j j j
   druge boli, strahovite boli koja joj je trgala utrobu. Ali grle njeno
tijelo, kako je drţe. I bili su zajedno
   sad je osjetila da se steţe vrpca oko njenog eela. Još   vjeeno i
zauvijek.
   je više prikueila koljena bradi, u fetalni poloţaj, nas-  A onda nije
bilo nieeg asim blagog noanog vjetra
   tojeai istisnuti sve drugo. Bila je tako umorna, tako i bezvremenog mora.
   ~t strahovito umorna. ~eljela je samo da ovdje sjedi I iznad zvijezde, u
kojima je sve bilo zapisano.
   .; ' zauvijek i da ništa ne mora misliti. Onda ae bol moţda
prestati, barem nakratko.
Odvu.kla se na krevet pa legla i sklopila oei.
Zatim je to osjetila. Val hladnog smrdljivog zraka  ,
koji kreae prema njoj, koji je okruţuje, koji je miluje.

Pa je zaeula njegov glas kako je naziva po imenu. Da,
N
pomislila je, da. Polako, gotovo u tra~nsu, Jill se osovila
i izašla iz kabine slijedeai glas u glavi koji ju je
~: pozivao.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:169
posted:7/8/2011
language:Croatian
pages:167