Docstoc

syo_ders_icerikleri_0910_2

Document Sample
syo_ders_icerikleri_0910_2 Powered By Docstoc
					                                                        1
                    Türkçe                    İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu KASTAMONU UNIVERSITY
                                 SCHOOL OF HEALTH

Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                  NURSĠNG
Dersin Kodu     HEM 101                    HEM 101
Ders Adı      HemĢireliğe GiriĢ               INTRODUCTION TO NURSING
Dersin Kredisi   1                       1

Ders Ġçeriği      1-Ġnsan kavramı 2-Sağlık kavramı
                                     Human as a concept
            3-Hastalık kavramı 4-Holistik görüĢ
                                     Health as a concept

            5-Meslek olarak hemĢirelik            Disease as a concept

            6-Çevre kavramı 7-Güçsüzlük            The holistic View

            8-Ümit 9-ümitsizlik                Nursing as a Profession

                                     Environment as a concept
            10-Stres ve baĢetme yolları 11Yalnızlık
                                     Weakness
            12-Beden bütünlüğü
                                     Hopefulness and Hopelessness
            13-Duyusal yoksunluk
                                     Stress and the ways of coping with
            14-Ġzolasyon yon Kriz Kavramları
                                     stress
            15-ĠletiĢim nedir?
                                     Loneliness
            16-Hasta hemĢire iletiĢim ilkeleri
                                     Physical Integrity

                                     Sensory deprivation

                                     The concepts of ―isolation‖ and

                                     ―crisis‖

                                     What is communication?

                                 Patient-Nurse Communication Principles
                                                        2


                  Türkçe                 İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu KASTAMONU UNIVERSITY
                                  SCHOOL OF HEALTH

Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                   NURSĠNG
Dersin Kodu     HEM 103                    HEM 103
Ders Adı      HemĢirelikte Temel Ġlke ve Uygulamalar I    BASIC PRINCIPLES AND
                                  PRACTICES IN NURSING 1
Dersin Kredisi   5                       5
Ders Ġçeriği                            1- The concept of Human
           1 - Ġnsan kavramı
          Ġnsan nedir                      What is a Human?
          Toplum nedir                     What is a society?
          Kültür nedir
          Temel insan gereksinimleri              What is culture?
          Halistik yaklaĢım                   Basic human needs
          2-Sağlık, hasta.
          hastalık                       Holistic approach
          kavramları sağlığın
          tanımı
          Sağlıkla ilgili inanç ve uygulamaları     2- The concepts of ―health‖, ―sick‖ and
          etkileyen faktörler
                                  ―sickness‖
          Hasta bakım gereksinimleri
          Sağlığın geliĢtirilmesi ve hastalığın         The definition of health
          önlenmesi
          Hastalığın tanımı                   The factors affecting the beliefs and
          Hastalığın birey ve aileye etkisi           practices related to health
          Hasta hakları
          Hasta davranıĢları                  Patient-care requirements
          3- HemĢirelik ve sağlık Bakım Sistemi         Improvement of the good-health
          HemĢirelik mesleği
          HemĢireliğin felsefesi                and prevention of the disease
          HemĢirelik fonksiyonları               The definition of disease
          HemĢirenin görev alanları
          HemĢirelik sürecinin öğeleri             The effects of the disease on the
          HemĢirelik sürecinin amaçları ve avantajları
                                     individual and the family
          Profesyonel hemĢirenin özellikleri
          Ülkemizde sağlık bakım sistemi ve           Patient Rights
           bu sistemde hemĢirenin rolü
          4- Meslek nedir? Bir meslek olarak          Behaviors of the Patients
          hemĢirelik nedir?
          Meslek ve meslek kriterleri
          HemĢirelik mesleği alanı, doğası ve önemi   3- Nursing and the Health Care System
          Profesyonel hemĢirenin nitelikleri          Nursing as a profession
          HemĢirelik felsefesi
          HemĢirenin görev, yetki ve sorumlulukları       The philosophy of nursing
          5- Çevre, güç-güçsüzlük, ümit ve ümitsizlik,     The functions of nursing
          yalnızlık, beden bütünlüğü, duygusal
          yoksunluk, izolasyon, kriz kavramları.        Field of Responsibility of Nursing
          6- ĠletiĢim kavramı
                                     The elements of nursing process
          ĠletiĢimin tanımı
          ĠletiĢimin öğeleri                  The aims and advantages of the
          ĠletiĢim süreci
                                            3
ĠletiĢim türleri                   nursing process
Genel iletiĢim ilkeleri
                           The characteristics of a Professional
HemĢire-hasta iliĢkisi
HemĢire-hasta iletiĢim ilkeleri           nurse
7- Birey ve aileye öğretim süreci
Öğretimin amaçları
Öğretim ilkeleri
Öğretimi etkileyen faktörler
8- Stres kavramı
Stresin tanımı
Stresörün tanımı
Strese uyum
Stresin etkisi ve organizmanın tepkileri
9- Bireysel hijyen
Bireysel hijyeni etkileyen faktörler ve
hijyenin amaçları
10- Enfeksiyon Kontrolü
Enfeksiyon
Tıbbi ve cerrahi asepsi
Tıbbi asepsinin temel kuralları
Cerrahi asepsinin temel ilkeleri
11- Hareket Gereksinimi
Hareketin sağlanması
Vücut mekanikleri
12- YaĢam belirtileri
Vücut ısısı
Nabız
Solunum
Arteriyel kan basıncı
YaĢam belirtilerinin kaydedilmesi
13- Ġlaçların uygulanması
Ġlaç bilgisi
Ġlaç ve madde bağımlılığı
Ġlaçların uygulanması için hazırlık
Ġlaçların uygulanma yöntemleri
14- Sıcak ve soğuk uygulamalar
Sıcak ve soğuğun organizmaya etkileri
Sıcak uygulama yöntemleri
Soğuk uygulama yöntemleri
15-Solunum Gereksinimi
Solunumu etkileyen faktörler
Solunum sistemi bakımının amaçları ve
yapılacak uygulamalar.
O2 tedavisi
Trakeostami bakımı
16-BoĢaltım gereksinimi
BoĢaltımla ilgili kavramlar
BoĢaltım sorunları ve çözümleri
Bağırsak boĢaltımı ile ilgili özel uygulamalar
Kolastomi bakımı ve irrigasyonu
17-Üriner boĢaltım
Üriner boĢaltımla ilgili kavramlar
Üriner boĢaltımla ilgili sorunlar
Üriner sistemle ilgili tetkikler
Mesane kateterizasyonu
                       4
18-Uyku ve dinlenme gereksinimi
Uyku ve uyku dönemleri
Uykuda görülen fizyolojik değiĢiklikler
Uykuyu etkileyen faktörler
Uyku bozuklukları
19-Ağrı ve acı kavramı
Ağrının fizyolojisi
Ağrının algılanması ve etkileyen faktörler
Ağrılı hastalarda hemĢirelik bakımı
20- Kayıp ve ölüm kavramı
Ölüm halindeki hastanın duygulan
Ölüm halindeki hastanın fiziksel bakımı
Ölüm belirtileri
Hastaya ve aileye psikolojik yardım Ölümden
sonraki bakım
21- Ameliyat kavramı
Ameliyat tanımı
Ameliyat çeĢitleri
Ameliyat öncesi ve sonrası bakım
22- Yara bakımı ve sargılar
Yara tanımı
Yaranın sınıflandırılması
yaranın iyileĢme süreci
Yara iyileĢmesine etki eden faktörler
Yara iyileĢmesinde görülen komplikasyonlar
Yara bakımında hemĢirelik uygulamaları
Sargı ve bandajlar
23- HemĢirelik süreci sistemi
HemĢirelik süreci nedir?
HemĢirelik sürecinin tarihi geliĢimi
HemĢirelik sürecinin aĢamaları
Bakım planı
                                                      5
                  Türkçe                İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu KASTAMONU UNIVERSITY
                                 SCHOOL OF HEALTH

Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                  NURSĠNG
Dersin Kodu     ANH 101                    ANH 101
Ders Adı      Anatomi-Histoloji               ANATOMY- HISTOLOGY
Dersin Kredisi   4                       4
Ders Ġçeriği    1 - Anatominin tanımı              1- The definition of Anatomy
          2- Ġnsan vücudunun organ sistemleri       2- Organ Systems of the human
          a)Hareket sistemi                 body
          Ġskelet ve yapısı - Alt ekstremite          a) The Movement System
          Eklemler- Gövde                            The skeleton
           Kaslar- BaĢ                            and its structure
          Eklem mekaniği                             The joints
           Vücuttaki yerleri Üst ekstremite                   The muscles
          b)Sindirim sistemi                           The
          Organlar ve yerleri                        mechanism of the
          Büyük sindirim bezleri                       joints
          Ağız boĢluğu, dil, diĢler,                       Lower
           tükrük bezleri, yutak (pharynx),                 Extremity
           yemek borusu(özafagus)
                                              Trunk
          Mide (gaster-ventriculus)
                                              Head
          Ġnce bağırsaklar, kalın bağırsaklar, rektum
          peritoneum                               Upper
          Pankreas                              Extremity
          Karaciğer
          Dalak                          b) The Digestive System
          c)DolaĢım sistemi                           The organs
          Kan dolaĢımı                               and their
          Kalbin yeri, yapısı, çalıĢması Damarların                places
          yapısı ve çeĢitleri Lenf sistemi                    Big
          d)Solunum sistemi                            digestive
          Burun boĢlukları, yutak (pharynx),                    glands
          gırtlak (larynx), trachea, ana bronĢlar ve               Oral cavity,
          dalları                                 tongue,
          Akciğerler ve zarları (plevra)                      teeth,
          Mediastinum                               salivary
          e)Üriner sistem                             glands ,
          Organlar ve yerleri Böbrekler Ġdrarın                  pharynx,
          teĢekkülü Üriterler                           oesophagus
          Mesane Ürethra                             Stomach
          f)Sinir sistemi                             (gaster-
          Merkezi sinir sistemi                          ventriculus)
          Periferik sinir sistemi                        Intestines
          Otonom sinir sistemi                           (Large
          Medulla spinalis, yapısı ve fonksiyonları                intestines.
          Beyin, omurilik sıvısı (BOS)                       small
          Refleksler                                intestines),
          12 çift cıonral sinir ve görevleri                    rectum
          Spinal sinirler                            Peritoneum
          g)Duyu organları                            Pancreas
          Göz, görme duyusu, gözün yapısı,                    Liver
          gözün kırma gücü, görme bozuklukları,                 Spleen
           göz kasları,ĠĢitme ve denge organları,
                                       6
iĢitme organı, dıĢ kulak, orta kulak, iĢitme  c) Circulatory system
siniri                            Bloodstream
yolları vestibular sistem                   The place,
tad duyusu                           structure
koku duyusu, burun                       and function
yapısı, fonksiyonu ve                     of the heart
bölümleri                           The
 h) Endokrin sistem                      structure
Endokrin bezler, yerleri ve hormonları             and the
Hipofiz                            types of
Tiroid ve paratiroid                      vessels
Böbreküstü bezleri                      Lymphatic
Timus ve epifiz                        system
pankreas
ı) Cinsiyet organları             d) Respiratory system
Erkek cinsiyet organları                   Nasal
Kadın cinsiyet organları                    cavities,
                                pharynx,
                                larynx,
                                trachea,
                                main
                                bronchi and
                                their
                                branches
                               Lungs and
                                their
                                membranes
                                (pleura)
                               Mediastinu
                                m

                        e) Urinary System
                               The organs
                                of the
                                urinary
                                system and
                                their
                                locations
                               Kidneys
                               Formation
                                of the urine
                               Uritary
                                System
                                Organs
                                                             7
                  Türkçe                İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu KASTAMONU UNIVERSITY
                                      SCHOOL OF HEALTH

Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                       NURSĠNG
Dersin Kodu     PSĠ 101                         PSĠ 101
Ders Adı      Psikoloji                        PSYCHOLOGY
Dersin Kredisi   3                            3
Ders Ġçeriği    Psikolojinin tanımı, önemi, geliĢmesi, diğer         The definition of psychology.
          bilimler arasındaki yeri ve çalıĢma alanları         Its importance, evolution and place
          Psikolojide kullanılan araĢtırma teknikleri.         among other sciences; and its field
          Planlama, bilgi toplama, bilgi yorumlama           Research techniques used in
          Öğrenme tanımı. Paulov, Watson ve Skınner' in         Psychology
          öğrenme kuramları.                      Planning, obtaining and interpreting
          Algılama, algılama bozuklukları ve buna etki         the information
          eden faktörler.                        The definition of learning
          KiĢilik geliĢiminde bebeklik dönemi              Pavlov, Watson and Skinner’s
                                         theories of Learning
          KiĢilik geliĢiminde çocukluk dönemi
                                         Perception, Perception disorders and
          KiĢilik geliĢiminde ergenlik dönemi
                                         their causes
          KiĢilik geliĢiminde yaĢlılık dönemi
                                         The role of Infancy period in
          savunma mekanizmaları, normal ve anormal           personality development
          davranıĢ biçimleri. psikozlar,Ģiddetli            The role of childhood period in
          affektif bozukluklar, kiĢilik bozuklukları          personality development
          DavranıĢ bozuklukları, kiĢiliğin tanımı, Freud'        The role of puberty in personality
          un kiĢilik tipleri ve sınıflandırması, kiĢilik        development
          özelliklerindeki farklılıklar, kiĢilik özelliklerinin     The role of old age period in
          psikolojik açıdan sınıflandırılması, kiĢilik         personality development
          özelliklerini betimleme, ölçme yoluyla            Defense mechanisms
          değerlendirme.                        Normal and abnormal behavioral
          Zeka kuramları, zekayı etkileyen etmenler,          patterns
          psikolojik testler                      Psychoses
          Güdü, pozitif güdüler, öğrenme ve güdüler,          Severe affective disorders
          güdüler ve duygular, yüksek dürtüler ve viodan.        Personality disorders
                                         Behavioral disorders
                                         The definition of personality
                                         Personality types and their
                                         classification by Freud
                                         Differences in personal traits
                                         Psychological classification of the
                                         personality traits
                                         Describing personality traits and
                                         evaluating the traits by means of
                                         measurement
                                         Theories of intelligence
                                         The factors having influence on
                                         intelligence
                                         Psychological Tests
                                         Motive
                                         Positive motives
                                         Learning and motives
                                         Motives and senses
                                         Strong drives and viodan
                                                             8
                  Türkçe                 İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu KASTAMONU UNIVERSITY
                                      SCHOOL OF HEALTH

Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                       NURSĠNG
Dersin Kodu     HEM 105                        HEM 105
Ders Adı      HemĢirelikte KiĢiler Arası ĠliĢkiler          INTER-PERSONAL RELATIONS IN
                                      NURSING
Dersin Kredisi   2                           2
Ders Ġçeriği    1- Sosyal varlık olarak insan,             1- Human as a social being
              a- Ġnsanın temel gereksinimleri,            a) Basic needs of human
              b- Kültür ve kültürel farklılıklar,           b) Culture and cultural differences
              c- Sağlık kavramı, sağlık ve hastalığın         c) The concept of Health; the
              birey için anlamı,                      meaning of good-health and ill-
              d- Ġnsan davranıĢlarında farklılaĢma,            health for the individual
              e- Kendini tanıma,                   d) Differentiation in human
          2- ĠletiĢim                             behaviors
              a- ĠletiĢimin kavramsal yönü              e) Self-awareness
              b- ĠletiĢimde yapıcı ve yararlı olan ve     2- Communication
              olmayan yöntemler.                   a) Communication as a concept
          3- Mesleki iliĢki ve etkileĢimler               b) Effective, advantageous and
           a- Mesleki iliĢkinin kavramsal yönü, hemĢire-           disadvantageous methods in
           hasta, sosyal ya da meslek iliĢkisi tanımı ve           communication
           amacı, b- Hasta birey ve ailesi ile mesleki      3- Job-based relations and interactions
           i l i Ģ ki d e temel kavramlar. Ġnsana saygı, sevgi      a) The concept of job-based
           ve ilgi. Hasta ve aileyi gerçeğe getirme. Güven          relations
           verme                                    The definition and the
          Ġnsanları olduğu gibi kabul etme ve anlama                   aim of nurse-patient
          Dinleme Empati ve sevgi                            relations
          Aile ile iliĢkiler c- Disiplinler arası iliĢkide               The definition of and
          sorumluluklar                                 aim of social and job-
          Duygıların ifadesini kolaylaĢtırma                       besed relations
          4- Sağlık sorunu olan bireylerde gözlenebilen         b) Basic concepts of the job-based
          duygusal ve davranıĢsal sorunlar.                  relations with the patient and
              a- Bireyin hasta rolüne giriĢi, hasta olma ve        his/her family
              hastaneye yatmanın anlamı
                                                 Respect, love and care
              b- HemĢirenin " problem hasta" anlayıĢı ve
                                                  for the people
              problemli olan hastaya davranıĢları
          5- Kaygı ve stres                              Have the patient and
              a- Kavramsal yönü                            his/her family face the
              b- BaĢetme davranıĢları                         reality
              c- Kaygı yaratan sağlık sorunlarına                  Giving the patient and
              hemĢirenin duyarlı kılınması ve uygun                  his/her family the
              yaklaĢımlar.                              feeling of confidence
                                                 Accepting the people
                                                  as they are and
                                                  understanding their
                                                  feelings and motives
                                                 Paying attention what
                                                  people say
                                                 Empathy and love
                                                 Making the expression
                                                  of the feelings easy
                                                 Relations with the
                                                  family of the patient
                                          c) Responsibilities in
                                            interdisciplinary relations
                                      4- Emotional and behavioral problems
                                        likely to be observed in the individuals
                                        with health problems
                     9
   a) Individual’s entry to the role of
     being a patient
      The meaning of being ill and
      staying at the hospital
   b) A nurse’s perception of a
     ―problem patient‖ and the
     nurse’s attitudes towards a
     ―problem patient‖
5- Anxiety and Stress
   a) Anxiety and stress as a concept
   b) Ways of coping with anxiety and
     stress
   c) Making the nurse sensitive to the
     health problems causing anxiety
      The proper ways of dealing
      with the health problems
      causing anxiety
                                                  10
                  Türkçe                İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu KASTAMONU UNIVERSITY
                              SCHOOL OF HEALTH

Bölüm/Program Adı  HemĢirelik               NURSĠNG
Dersin Kodu     MĠP 101                 MĠP 101
Ders Adı      Mikrobiyoloji-Parazitoloji       MICROBIOLOGY-
                              PARASITOLOGY
Dersin Kredisi   4                    4
Ders Ġçeriği    1.Mikroorganizmaların morfolojisi ve    1- The morphology and the
          sınıflandırılması               classification of the
          2. Mikrobiyolojide kullanılan araç ve     microorganisms
          gereçler                  2- The instruments used in
          3. Normal mikrobial flora           microbiology
          4. Klinik meteryaller           3- Typical microbial flora
          5. Hastane enfeksiyonları         4- Clinical materials
          6. AĢılar ve serumlar           5- Hospital infections
          7. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon     6- Vaccines and serums
          8. Ġmmünoloji               7- Sterilization and disinfection
          9. Antibiyotikler             8- Immunology
          10. Kemoterapatikler            9- Antibiotics
          11. Besin zehirlenmesi           10- Chemotherapeutic drugs
          12. Bakteriler               11- Food poisoning
          13. Mantarlar               12- Bacteria
          14. Boyalar ve boyama yöntemleri      13- Fungi
                                14- Stains and staining techniques
                                                   11
                  Türkçe                 İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu KASTAMONU UNIVERSITY
                               SCHOOL OF HEALTH

Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                NURSĠNG
Dersin Kodu     ĠNG 101                 ĠNG 101
Ders Adı      Temel Ġngilizce I            Base English I
Dersin Kredisi   2                    2
Ders Ġçeriği      Bu derste öğrencilerin günlük,    The course covers daily, academic, and
            akademik ve profesyonel hayatta    professional communication skills that are
            gereksinim duyacağı iletiĢim     required in their daily, academic and
            becerilerini geliĢtirmeyi amaçlayan  professional lives.
            bir program izlenmektedir.
                                                    12
                  Türkçe                 İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu KASTAMONU UNIVERSITY
                                 SCHOOL OF HEALTH

Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                  NURSĠNG
Dersin Kodu     TD 101                    TD 101
Ders Adı      Türk Dili I                 Turkish Language I
Dersin Kredisi   2                      2
Ders Ġçeriği      •  Dil nedir, dil ve kültür        •  Definition of language, language
            •  Türkçenin dünya dilleri arasındaki   and culture
            yeri                     •  Languages in the world and Turkic
            •  Türkçenin tarihsel geliĢimi       languages
            •  Ġmla kuralları             •  Historical development of Modern
            •  Sesbilgisi               Turkish
            •  Biçimbilgisi              •  Spelling
            •Sözdizimi                 •  Phonetic
                                  •  Morphology
                                 •    Syntax
                                                 13
                  Türkçe                İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu KASTAMONU UNIVERSITY
                              SCHOOL OF HEALTH

Bölüm/Program Adı  HemĢirelik               NURSĠNG
Dersin Kodu     FĠZ 102                 FĠZ 102
Ders Adı      Fizyoloji                      PHYSIOLOGY

Dersin Kredisi   5                    5
Ders Ġçeriği                          1- The Cell
          1-  Hücre                 2- The Muscle Physiology
          2-  Kas fizyolojisi            3- The Nervous System
          3-  Sinir sistemi             4- The Endocrine System
          4-  Endokrin sistem            5- The Blood Physiology
          5-  Kan fizyolojisi            6- The Physiology of the
          6-  DolaĢım sistemi fizyolojisi        Circulatory System
          7-  Solunum sistemi fizyolojisi      7- The Physiology of the
          8-  BoĢaltım sistemi fizyolojisi       Respiratory System
          9-  Sindirim sistemi fizyolojisi      8- The Physiology of the Excretory
                                  System
                                9- The Physiology of the Digestive
                                  System
                                                     14
                  Türkçe                 İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu KASTAMONU UNIVERSITY
                               SCHOOL OF HEALTH

Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                NURSĠNG
Dersin Kodu     BĠK 102                  BĠK 102
Ders Adı      Biyokimya                        BIOCHEMISTRY

Dersin Kredisi   2                     2
Ders Ġçeriği                           1- Introduction to Medical
          1 - Tıpsal biyokimyaya giriĢ           Biochemistry
          2- Aminoasitler                2- Amino acids
          3- Aminoasitlerin grupları          3- The Groups of the Amino acids
          4- Proteinler                 4- Proteins
          5- Proteinlerin sınıflandırılması       5- The Classification of the Proteins
          6- Karbonhidratlar              6- Carbohydrates
          7- Kan Ģekeri                 7- The Blood Sugar (Glucose)
          8- Kanda glikoz miktarının belirlenmesi    8- Determining the glucose level of
          9- Glikoz tolerans testleri            the blood
          10- Ġdrarda karbonhidratlar          9- Tests for measuring Glucose-
          11- 11-Lipitler                  tolerance
          12-Kollestrol                 10- Carbohydrates in urine
          13-Keton cisimleri              11- Lipids
          14-Mineraller                 12- Cholestrol
          15- Biluribin ve metabolizması        13- Ketone Substances
          16-Vitaminler                 14- Minerals
          17- Hormonlar                 15- Bilirubin and its Mechanism
                                 16- Vitamins
                                 17- Hormones
                                                          15
                  Türkçe                 İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu KASTAMONU UNIVERSITY
                                     SCHOOL OF HEALTH

Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                      NURSĠNG
Dersin Kodu     BES 102                       BES 102
Ders Adı      Beslenmeye GiriĢ                         INTRODUCTION TO
                                            NOURISHMENT

Dersin Kredisi   2                          2
Ders Ġçeriği    1- Beslenmenin tanımı                  1- The definition of the nourishment
          2- Beslenmenin amacı, yeterli ve dengeli         2- The purpose of nourishment; Proper
          beslenme                           and balanced nourishment
          3- Toplumda beslenme sorunlarının baĢlıca        3- Main causes of Nourishment
          nedenleri                          problems in Society
          4- Karbonhidratlar                    4- Carbohydrates
          5- Lipitler                       5- Lipids
          6- Proteinler                      6- Proteins
          7- Su ve madenler                    7- Water and Minerals
          8- Vitaminler                      8- Vitamins
          9- DNA ve RNA                      9- The effects of DNA and RNAs on the
          ' ların genel olarak                     organism in general
          organizmadaki                      10- The Classification of the Enzymes
          etkileri                         11- Energy spending and Energy
          10- Enzimlerin                        requirements
          sınıflandırılması                    12- The effects of some hormones on the
          11- Enerji harcanması ve gereksinimi             energy metabolism
          12- Bazı hormonların enerji metabolizmasına       13- Meat, dried leguminous vegetables,
          etkileri                           egg, milk and milk products, cereals,
         13-Etler, kuru baklagiller, yumurta, süt ve ürünleri,      vegetables and fruits, oils and sweets
          tahıllar, sebze ve meyveler, yağlar ve tatlılar     14- Energy and nutrition needs during
          14- Gebelikte enerji ve besin öğeleri gereksinimi      pregnancy
          15- Emziklilikte enerji ve besin öğeleri         15- Energy and nutrition needs during
          gereksinimi                         breastfeeding period
          16- Çocukların enerji ve besin öğeleri          16- Energy and nutrition needs of the
          gereksinimi                         children
          17- Yenidoğan bebek, okul çağı çocuk, ergenlik      17- Nourishment during infancy, school-
          çağı beslenmesi                       age and puberty
          18-ġiĢmanlık, zayıflık, malnutrisyon çeĢitleri,     18- Obesity, Weakness; The types and
          nedenleri, beslenme Ģekilleri                reasons of Malnutrition, Dietary
          19- Kalp ve damar hastalıklarında beslenme ve        Styles
          diyet                          19- Nourishment and Diet in
          20- Sindirim sistemi hastalıklarında beslenme ve       Cardiovascular diseases
          diyet                          20- Nourishment and Diet in Digestive
          21- Diabetus mellitus' da beslenme ve diyet         System diseases
          22- Böbrek hastalıklarında beslenme ve diyet       21- Nourishment and Diet in ―diabetes
          23- Kanserli ve yanıklı hastalarda beslenme ve        mellitus”
          diyet                          22- Nourishment and Diet in Kidney
          24- Ġnfeksiyon ve sinir sistemi hastalıklarında       diseases
          beslenme ve diyet                    23- Nourishment and Diet for the patients
                                         with cancer and burn
                                       24- Nourishment and Diet in Infectious
                                         diseases and in Nervous system
                                         diseases
                                                  16

                   Türkçe            Ġngilizce
                           Kastamonu University School Of Health
 Fakülte/Yüksekokul    K.Ü Sağlık Yüksekokulu
            HemĢirelik          Nursing
Bölüm/Program Adı
            ĠNG 102            ĠNG 102
Dersin Kodu
            Temel Ġngilizce II      Base English II
Ders Adı
            2               2
Dersin Kredisi
                           The taylors, Simple present tense,
Ders Ġçeriği      Zaman Eklerinin İncelenmesi  Prevision test, whar are they doing?,
                           Present continous tense, tense, I'm going to
                           buy a bike, Coloured future, be going
                           to/will revision test, In a hurry, much-
                           many-a little-a lot, a few-few, a lot of, a
                           lot, where were you last week?, Past tense,
                           was-were-did-didn't, a letter from a pen
                           pal, Simple future-will, shopping, I'd
                           like...a pair of.....etc., revision test.
                                                17

                   Türkçe              Ġngilizce
 Fakülte/Yüksekokul     K.Ü Sağlık Yüksekokulu    Kastamonu University School Of Health
            HemĢirelik            Nursing
Bölüm/Program Adı
            TD 102              TD 102
Dersin Kodu
            Türk Dili II           Turkish Language II
Ders Adı
            2                 2
Dersin Kredisi
            Anlatım bozuklukları       Common mistakes in usage of language
Ders Ġçeriği      Yazılı anlatım          Written expression
            Yazılı anlatım türleri      Genres of written expression
            Sözlü anlatım           Oral expression
            Sözlü anlatım türleri       Genres of oral expression
            Bilimsel yazıların hazırlanması  Preparation of scientific writings
                                                    18
                   Türkçe               İngilizce
Yüksekokul Adı  Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Kastamonu University School Of Health
Bölüm/Program Adı HemĢirelik                Nursing
Dersin Kodu    HEM 201                  HEM 201
Ders Adı     Ġç Hastalıkları HemĢireliği           NURSING FOR INTERNAL
                                     DISEASES

Dersin Kredisi  14                       14
Ders Ġçeriği                              1- Introduction to the Nursing
         1- GiriĢ ve hemĢirelikte problem çözme          for Internal diseases;
         süreci.                         problem solving process in
         2- YaĢlı hasta bakımı.                  Nursing
         3- Yatağa bağımlı hasta bakımı.           2- Health Care for the patients
         4- Sıvı ve elektrolik, asit ve baz dengesi ve      of advanced-age
         dengesizliği.                    3- Health Care for the patients
         5- ġok bakımı.                      confined to bed
         6- Onkoloji hemĢireliği.               4- The Balance and Imbalance
         7- Allerjik hastalıklarda hemĢirelik bakımı.       of liquid and electrolic; acid
         8- Solunum sistemi hastalıklarında            and base
         hemĢirelik bakımı.                  5- Care during Shock
         9- Kalp hastalıklarında hemĢirelik bakımı.      6- Oncology Nursing
         10- Kan hastalıklarında hemĢirelik bakımı.      7- Nursing during allergic
         11 - Sindirim sistemi hastalıklarında          diseases
         hemĢirelik bakımı.                  8- Nursing during Respiratory
         12- Endokrin sistem hastalıklarında           System diseases
         hemĢirelik bakımı.                  9- Nursing during heart
         13- Eklem hastalıklarında hemĢirelik bakımı.       diseases
         14-Böbrek hastalıklarında hemĢirelik bakımı.     10- Nursing during blood
         15- Sinir sistemi hastalıklarında hemĢirelik       (haematic) diseases
         bakımı.                       11- Nursing during Digestive
         16-Cilt hastalıklarında hemĢielik bakımı.        System diseases
         17-Yanık ve hemĢirelik bakımı.            12- Nursing during Endocrine
         18- Zehirlenmeler, acil durumlar ve           System diseases
         felaketlerde hemĢirenin rolü.            13- Nursing during Articulatory
                                      System diseases
                                    14- Nursing during kidney
                                      diseases
                                    15- Nursing during Nervous
                                      system diseases
                                    16- Nursing during Skin
                                      diseases
                                    17- Burns and Nursing for
                                      burns
                                    18- The Role of the Nurse in
                                      the cases of Poisoning,
                                      Emergencies and Disasters
                                                    19
                  Türkçe                   İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu     Kastamonu University School Of
                                         Health
Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                   Nursing
Dersin Kodu     PAT 201                     PAT 201
Ders Adı      Patoloji                          PATHOLOGY

Dersin Kredisi   2                        2
Ders Ġçeriği
          1-  Patolojinin ilgi alanları           1- The fields of Pathology
          2-  Hastalıkların tanımı ve sebepleri       2- The definition of the diseases
          3-  Doku zedelenmesi, çeĢitleri ve sebepleri     and their causes
          4-  Büyüme ve geliĢme bozuklukları         3- The types and causes of tissue
          5-  DolaĢım bozuklukları               damages
          6-  Ġltihap                    4- Growth and Development
          7-  Genel tümör bilgisi                Disorders
          8-  Ġyi ve kötü huylu tümörlerin ayırımı      5- Circulation Disorders
                                    6- Inflammation
                                    7- General Knowledge about
                                      Tumors
                                    8- The distinction between benign
                                      and malignant tumors
                                                     20
                 Türkçe                     İngilizce
Yüksekokul Adı  Kastamonu Üniversitesi Sağlık          Kastamonu University School Of Health
         Yüksekokulu
Bölüm/Program Adı HemĢirelik                    Nursing
Dersin Kodu    FAR 201                     FAR 201
Ders Adı     Farmakoloji                         PHARMACOLOGY

Dersin Kredisi   2                        2
Ders Ġçeriği                              1- Introduction to pharmacology and
          1- Farmakolojiye giriĢ ve ilaçların          ways of medication
          verilme yollan                   2- Effect mechanisms of the drugs in
          2- Ġlaçların vücuttaki etki mekanizmaları       the body
          3- Ġlaçların tesirlerini etkileyen faktörler    3- The factors influencing the drug
          4- Ġlaçların etkileĢme çeĢitleri           effects
          5- Ġlaçların toksiliteleri             4- Types of drug-drug interaction
          6- Kemoterapatikler hakkında genel bilgi      5- Toxicity of the drugs
          7- Pen-sefelosporinler               6- General information about
          8- GeniĢ spektrumlu antibiyotikler          chemotherapeutic agents
          9- Sülfanamidler ve antitüberküloz ilaçlar     7- Pen cephalosporins
          10- Antihelmitik, antiprotozol ve antikanser    8- Large spectrum antibiotics
          ilaçlar                      9- Sulphonamids and anti
          11- OSS farmakolojik yönü               tuberculosis drugs
          12-OSS ilaçları                  10- Anti helmitic and anti protozol
          13-Antihipertansif ilaçlar              and anti cancer drugs
          14-Kardiovasküler sistem ilaçları         11- Pharmacological aspect of OSS
          15- MS S farmakolojik yönü             12- OSS drugs
          16-MSS ilaçları                  13- Anti-hyper tension drugs
          17-Genel anesteziler                14- Cardiovascular system drugs
          18-Ġlaç suistimali ve bağımlılığı         15- Pharmacological aspect of MSS
                                    16- MSS drugs
                                    17- General anaesthesia
                                    18- Drug abuse and addiction
                                                  21
                  Türkçe                   İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu    Kastamonu University School Of
                                         Health
Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                 Nursing
Dersin Kodu     AĠT 201                   AĠT 201
Ders Adı      Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I    Atatürk’s Principles and the History
                                of the Turkish Revolution
Dersin Kredisi   2                      2
Ders Ġçeriği    *Kavramlar ve Osmanlı YenileĢmesi      *Consepts and Ottoman Modernisation
          * Yeni Osmanlılar, I. ve II. MeĢrutiyet   *Young Ottomans, I.-II. Ottoman
          Dönemi                   Constitutional Periods
          *Avrupa GeliĢmeleri, Sanayi Devrimi Ve   *Development in Europe; Industrial
          Fransız Ġhtilali              Revolution and French Revolution
          *I. Dünya SavaĢı Ve Osmanlı Devletinin   *World War I and The Partition of The
          PaylaĢılması                Ottoman Empire
          *Mondros Mütarekesi Sonrası geliĢmeler   *Events after Moudrose Armistice
          *KongrelerI-II               *National Congress
          *Son Osmanlı Mebuslar Meclisi ve Misak-ı  *Ottoman Last Parliament And the
          Milli                    National Pact
          *TBMM Dönemi ve Milli Cepheler       *Turkish National Assambly
          *Mudanya AteĢkes AntlaĢması         *The National Struggle1921-1922
          *Milli Mücadele’nin DıĢ Politikası     *Turkish Foreign Policy in National
                                Struggle
            *Lozan BarıĢ AntlaĢması         *Mudanya Armistice
                                *Lousanne Peace Agreement
                                                       22
                  Türkçe                 İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Kastamonu University School Of Health
Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                Nursing
Dersin Kodu     EPD 201                  EPD 201
Ders Adı      Epidemiyoloji                    EPIDEMIOLOGY

Dersin Kredisi   2                         2
Ders Ġçeriği                                 1.What is Epidemiology?
          1- Epidemiyoloji nedir ?                 2.   Parameters    used   in
          2- Epidemiyoloji de kullanılan göstergeler    Epidemiology.
          3- Ġnfeksiyon etkenlerinin genel özellikleri ve      3. General features of infection
          infeksiyon oluĢumu                agents and infection formation.
          4- Ġnfeksiyonlardan korunmada bağıĢıklama         4.   Immunization    against
          5- Hastane infeksiyonları             infection.
          6- Ġnfeksiyon hastalıklarından korunmada         5. Hospital infections.
          izolasyon ve izolasyon yöntemleri             6. Isolation and methods of
          7- Solunum yolu ile bulaĢan infeksiyon      isolation in the protection against
          hastalıkları ve hemĢirelik bakımı         infection diseases.
          8- Sindirim yolu ve diğer yollarla bulaĢan        7. Infection diseases transmitted
          parazit enfeksiyonları ve hemĢirelik bakımı    through respiratory tract and nursing
          9- Deri ve mukoza yolu ile bulaĢan infeksiyon   care.
          hastalıkları ve hemĢirelik bakımı             8. Parasite infections transmitted
          10- Aids, viral hepatitler, menenjitler ve    through digestive tract and other ways
          hemĢirelik bakımı                 and nursing care.
                                       9. Infection diseases transmitted
                                   through skin and mucosa and nursing
                                   care.
                                       10. AIDS, viral hepatitis,
                                   meningitis, and nursing care.
                                                         23
                   Türkçe                      İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık            Kastamonu University School Of Health
          Yüksekokulu
Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                   Nursing
Dersin Kodu     HEM 202                     HEM 202
Ders Adı      Cerrahi Hastalıkları HemĢireliği           SURGICAL DISEASES NURSING

Dersin Kredisi   14                       14
Ders Ġçeriği    1 - Asepsi ve aseptik yöntemler            1.Asepsis and aseptic methods
          2- Cerrahinin tanımı ve hasta üzerine         2. Definition of surgery and effects of
          etkileri, risk faktörler            surgery on the patient, risk factors in surgery.
          3- Zedelenmeye karĢı bedenin koruyucu         3. Protective response of the body
          tepkisi                     against injury:
          Ġnflamasyon                          Inflammation
          Yara tipleri                         Types of injury
          Onarım                            Recovery
          Yara bakımında genel ilkeler                 General principles in injury
          Stres reaksiyonu                        care
          Anestezi                           Reaction to Stress
          4- Cerrahide sıvı elektrolit denge ve             Anaesthesia
          dengesizliği                      4. The Balance and Imbalance of
          5- Cerrahi Ģok                     liquid and electrolic in surgery.
          6- Ameliyat öncesi ve sonrası bakım.          5. Surgical Shock.
          Ameliyathane hemĢireliği                6. Pre and post operation care;
          7- Sindirim sisteminin cerrahi hastalıkları      operating room nursery.
          hemĢireliği                      7. Nursing for Surgical Diseases
          8- Böbrek, idrar yolları ve erkek üreme        related to digestive system.
          organlarının cerrahi hastalıkları hemĢireliği     8. Nursing for Surgical Diseases
          9- Meme cerrahisi hemĢireliği             related to kidney, urinary tract and
          10- Solunum siteminin cerrahi             male genital organs.
          hastalıkları hemĢireliği                9. Nursing for breast surgery.
          11- Kalp damar sisteminin cerrahi           10. Nursing for Surgical Diseases
          hastalıkları hemĢireliği                related to Respirsatory System.
          12- Ortopedi hastalıkları hemĢireliği         11. Nursing for Surgical Diseases
          13- Göz hastalıkları hemĢireliği            related to cardio-vascular system.
          14- K.B.B. hastalıkları hemĢireliği          12. Nursing for Diseases related to
          15- Endokrin sisteminin cerrahi hastalıkları      orthopaedics.
          hemĢireliği                      13. Nursing for eye-related diseases.
          16- Sinir sisteminin cerrahi hastalıkları       14. Nursing for ear-nose-throat
          hemĢireliği                      diseases
          17- Organ transplantasyonu öncesi ve          15. Nursing for Surgical Diseases
          sonrasında hemĢirelik bakımı.             related to endocrine system.
                                      16. Nursing for Surgical Diseases
                                      related to nervous system.
                                      17. Nursing care before and after
                                      organ transplantation.
                                                          24
                   Türkçe                İngilizce
Yüksekokul Adı  Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Kastamonu University School Of Health
Bölüm/Program Adı HemĢirelik                Nursing
Dersin Kodu    HEM 204                  HEM 204
Ders Adı     BulaĢıcı Hastalıkları HemĢireliği         CONTAGIOUS DISEASES
                                      NURSING

Dersin Kredisi  2                            2
Ders Ġçeriği                                  1- General Nursing Principles in
         1- Enfeksiyon hastalıklarında genel hemĢirelik         Infection diseases
         ilkeleri                           2- Nursing Care for Viral
                                         infections ( Measles, Rubella,
         2- Virüs enfeksiyonlarında hemĢirelik bakımı. (
                                         Varicella, Herpes zoster, flu,
         Kızamık, kızamıkçık, su çiçeği, herp_es, zoster,"
                                         Mumps,    epidemic    viral,
         grip, kabakulak, epidemik viral, gastroenterit,
         poliyomiyelit, kuduz.)                     gastroenteritis, polio, Rabies)
                                        3- Nursing Care for Bacterial
         3-Bakteri enfeksiyonlarında hemĢirelik bakımı.         Infections     (Streptococcal
         (Streptekok enfeksiyonları, septisemi menenjit,         infections,    sepsis    and
         Ģarbon, omsellozis, difteri, boğmaca, tetanoz,         menengitis,        anthrax,
         kolera, basilli dizanteri, tifo, paratifo, tüberküloz)     omsellozis,      diphtheria,
         4- Protozeer enfeksiyonlarda hemĢirelik             pertusis, tetanus, Cholera,
         bakımı. (Sıtma, amipli dizanteri)                bacillary dysentery, typhoid,
         5- Zührevi hastalıklarda hemĢirelik bakımı           paratyphoid, tuberculosis)
                                        4- Nursing Care for Protozoer
                                         Infections ( Malaria, amoebic
                                         dysentery)
                                        5- Nursing Care for Venereal (
                                         Sexually Transmitted )
                                         Diseases
                                                        25
                   Türkçe                      İngilizce
Yüksekokul Adı  Kastamonu Üniversitesi Sağlık             Kastamonu University School Of Health
         Yüksekokulu
Bölüm/Program Adı HemĢirelik                     Nursing
Dersin Kodu    SOS 202                      SOS 202
Ders Adı     Sağlık Sosyolojisi                       MEDICAL SOCIOLOGY

Dersin Kredisi   3                         3
Ders Ġçeriği                                1- Intellectual history of the medical
          1- Sağlık sosyolojisinin geçirdiği entellektüel      sociology
          düĢünce tarihi                     2- Sociology in the field of Medicine
          2- Tıpta sosyoloji                   3- Social Unity
          3- SoĢist birliktelik                  4- Socialisation Units
          4- Sosyalizasyon birimi                 5- The development of the Medical
          5- Sağlık sosyolojisinin geliĢimi             Sociology
          6- Rol                         6- Role
           a)Rol çatıĢması                     a)The Role Conflict
           b)HemĢirenin karĢılaĢtığı rol çatıĢmaları        b) The Role Conflicts encountered
          7-Sosyal tabakalaĢma                      by the Nurse
                                     7. Social Stratification
                                                       26

                  Türkçe                  Ġngilizce
 Fakülte/Yüksekokul    K.Ü Sağlık Yüksekokulu       Kastamonu University School Of Health
            HemĢirelik               Nursing
Bölüm/Program Adı
            AĠT 202                 AĠT 202
Dersin Kodu
            Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi II  Atatürk’s Principles and the History of the
Ders Adı                            Turkish Revolution II
            2                    2
Dersin Kredisi
            *Siyasi Ġnkılaplar           Political Reforms   (Abolition of The
Ders Ġçeriği      (Saltanatın Kaldırılması,        Sultanate, The Proclamation of The
            Cumhuriyet’in Ġlanı ve Halifeliğin   Turkish Republic, The Abolition of The
            Kaldırılması)              Caliphate
            *Atatürk Döneminde Kurulan ve      *The Political Parties established during
            TBMM’nde temsil edilen *Siyasi     Atatürk’s Period and representanted in
            Fırkalar ve               Turkish National Assembly and Political
            Siyasal Olaylar             Events
            *Cumhuriyet Dönemi Hukuk        * Refom Movement in the Turkish Law
            Ġnkılabı ve Yeni Hukuk Düzeni      System During The Republican Era.
            *Eğitim Alanındaki Ġnkılaplar      * Reform Movement in Turkish Education
            *Kültür ve Toplumsal Alanda       System
            GerçekleĢtirilen Ġnkılap Hareketleri  * Reform Movement in Turkish Economy
            *Ekonomik Alanda Ġnkılaplar       * Atatürk’s Foreign Policy
            *Atatürk Dönemi Türk DıĢ Politikası   * Atatürk’s Principles
            I                    * Turkey After Atatürk
            *Atatürk Ġlkeleri            (Internal and Foreign Policy)
            *Atatürk Sonrası Türkiye( Ġç ve DıĢ
            Politika))
                                                    27
                 Türkçe                    İngilizce
Yüksekokul Adı  Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu  Kastamonu University School Of Health
Bölüm/Program Adı HemĢirelik                 Nursing
Dersin Kodu    HEM 301                   HEM 301
Ders Adı     Doğum ve Kadın Hastalıkları HemĢireliği   CHILDBIRTH AND
                               GYNECOLOGICAL DISEASES
Dersin Kredisi  14                     14
Ders Ġçeriği                           1- Basic concepts on Woman Health
         1- Kadın sağlığı ve doğuma iliĢkin temel      and Childbirth
         kavramlar                   2- Society, Family, and the Woman
         2- Toplum, aile ve kadın            3- Basic Health Care Services
         3- Temel sağlık hizmetleri           4- The Philosophy and the standards
         4- kadın sağlığı ve doğum hemĢireliğinin      of the Nursing for Woman Health
         felsefesi ve standartları             and Childbirth
         5- Üreme organları anatomisi          5- Anatomy of the Reproductive
         6- Üreme sisteminin fizyolojisi          Organs
         7- Cinsellik                  6- Physiology of the Reproductive
         8- Aile planlaması                 System
         9- Ġnfertilite ve hemĢirelik yaklaĢımları   7- Sexuality
         10- Genetik danıĢmanlıkta hemĢirenin      8- Family Planning
         sorumlulukları                 9- Infertility and The Nursing
         11 - Gebelik ve hemĢirelik bakımı         Approach to infertility
         12- Doğum olayı ve doğum eyleminde       10- The responsibilities of the Nurse in
         hemĢirelik yaklaĢımları              genetic counselling
         13- doğum sonu dönem ve hemĢirelik       11- Pregnancy and The Nursing Care
         yaklaĢımları                  12- The Nursing Approach to Birth-
         14-Gebelik, doğum ve doğum sonu          giving
         dönemde riskli durumlar            13- Postnatal Period and The Nursing
         Gebelikte normalden sapmalar            approach to Postnatal period
         Gebelikte diğer hastalıklar ve hemĢirelik   14- Risky cases during pregnancy,
         bakımı                       birth-giving and postnatal period
         Teratojenler ve fetus sağlığı              Deviations from the normal
         Sezeryan doğumda hemĢirelik bakımı             in Pregnancy
         Doğum sonu sorunlar                   Other illnesses during
         15-Jinekolojik muayene ve testlerde            pregnancy and the Nursing
         hemĢirenin rolü                      Care for them
         16- Üreme organlarına iliĢkin sorunlarda         Teratogens and the Fetus
         hemĢirelik bakımı                     Health
         17- Jinekolojik kanserlerde hemĢirelik
                                      The Nursing care for
         yaklaĢımları
                                       Caesarean Birth
                                      Postnatal Problems
                                 15- The role of the Nurse in
                                   gynaecologic examination and
                                   tests
                                 16- The Nursing Care for the
                                   problems related to reproductive
                                   organs
                                 17- The Nursing Approach to
                                   gynaecologic cancers
                                                 28
                     Türkçe              İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Kastamonu University School Of Health
Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                Nursing
Dersin Kodu     SĠS 301                  SĠS 301
Ders Adı      Sağlık Ġstatistikleri               MEDICAL STATISTICS

Dersin Kredisi   3                      3
Ders Ġçeriği
          Sağlık hizmetleri ve biyoistatistik       1- Health Care Services and
          Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçüler     Biostatistics
          tablo ve grafik yapım yöntemi          2- Frequency distribution and
          Teorik dağılımlar                  descriptive scales
          Önemlilik testleri                3- Table and Graphic Design
          Korelasyon ve regresyon analizi           Techniques
          Örnekleme                    4- Theoretical distributions
                                   5- Materiality Tests
                                   6- Correlation and Regression
                                    Analysis
                                   7- Sampling
                                                       29

                   Türkçe                  Ġngilizce
 Fakülte/Yüksekokul     K.Ü Sağlık Yüksekokulu       Kastamonu University School Of Health
            HemĢirelik                Nursing
Bölüm/Program Adı
            EĞT 301                 EĞT 301
Dersin Kodu
            Eğitim Psikolojisi            Development and Learning

Ders Adı
            3                    3
Dersin Kredisi
            Gelişimle ilgili temel kavramlar     Basic concepts of human development
Ders Ġçeriği      - Gelişimle ilgili ilkeler ve gelişimi  - Principles of human development and
            etkileyen faktörler           factors that influence
            - Bedensel gelişim            human development
            - Bilişsel gelişim            - Physical development
            - Kişilik gelişimi            - Cognitive development
            - Ahlak gelişimi             - Personality development
            - Öğrenme ile ilgili temel kavramlar   - Moral development
            - Öğrenmeyi etkileyen faktörler     - Basic concepts of learning
            - Öğrenme kuramları (davranışçı,     - Factors that influence learning
            bilişsel, gestalt ve İnsancıl      - Theories of learning (cognitive theories,
            yaklaşımlar)               behavioral theories,
            - Motivasyon kuramları          gestalt theory, humanistic theory)
                                                  30
                   Türkçe          İngilizce
Yüksekokul Adı  Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu  Kastamonu University School Of Health
Bölüm/Program Adı HemĢirelik                 Nursing
Dersin Kodu    ĠNG 301                   ĠNG 301
Ders Adı     Mesleki Ġngilizce I             Professional english
Dersin Kredisi  2                      2
Ders Ġçeriği
         ORGAN ĠSĠMLERĠ
         HASTALIK ĠSĠMLERĠ              - NAMES OF ORGANS
         TIBBĠ BĠLĠMLER ĠSĠMLERĠ           - NAMES OF DISEASES
         UZMAN ĠSĠMLERĠ               - NAMES OF MEDICAL SCIENCES
         ĠLAÇ ĠSĠMLERĠ                - NAMES OF SPECIALISTS
         HEMġĠRELĠK HAKKINDA OKUMA          - NAMES OF MEDICINES
         PARÇALARI                  - PASSAGES ABOUT NURSING
                               - Exercise for ever
                               - Spurious sedatives
                               - Stress…………the spice of life
                               - Mental illness
                               - Easing a baby's way into the world
                                - Drug Haarding
                                - Skinful of Mud
                               PASSAGES ABOUT NURSING

                               The " Family Meal" Views of adalescents
                               Blund abdominal trauma in children :
                               epidemiology management, and
                               management
                               problems in a developing country
                                                        31

                      Türkçe                  Ġngilizce
                                      Kastamonu University School Of
   Fakülte/Yüksekokul    K.Ü Sağlık Yüksekokulu                 Health
              HemĢirelik                   Nursing
Bölüm/Program Adı
              ENF 101                    ENF 101
Dersin Kodu
              Temel bil.Teknolojisi Kullanımı        Tehe Bace Computer Technology
Ders Adı                                 Usage
              0                       0
Dersin Kredisi
              Dersin tanımı ve amaçları, bilgisayar     The definition of the lesson and
Ders Ġçeriği        kullanım alanları, bilgisayar donanımı,    computer usage area, computer
              yazılımı ve yazılım sınıflaması, bilgi iĢlem
              ortamında bilgi birimleri (bit, byte, kayıt,
                                     accoutrements Written and written
              kütük, dizin) ROM ve RAM bellek, iĢletim    classification Knowledge procedure
              sistemleri (DOS, CPL, UNIX, LINUX,       environment knowledge unit,
              WINDOWS), windows gezgini, kelime       (Louse, Byte, record, trunk,knee, )
              iĢlemciler, hesap programları.         ROM and RAM Memory work
                                     system, (DOS, CPL, UNIX,
                                     LINUX, WINDOWS)Windows
                                     wandering processor The account
                                     programme.
                                                      32
                  Türkçe                   İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu   Kastamonu University School Of
                                  Health
Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                   Nursing

Dersin Kodu     HEM 302                    HEM 302
Ders Adı      Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği       CHILD HEALTH AND
                                    CHILDREN’S DISEASES
                                       NURSING

Dersin Kredisi   14                       14
Ders Ġçeriği    1- Ülkemizde çocuk sağlığı sorunları        1- Child Health Problems in our
          2- Çocuğun büyüme ve geliĢmesine etki eden       country
          faktörler,                     2- The factors affecting the Child
          3- YaĢlara göre büyüme ve geliĢme            Growth and development
          4- Çocuk sağlığı ve hastalıklarında         3- Growth and development in
          hemĢirenin rolleri,                   different ages
          5- Çocuk sağlığı ve hastalıkları          4- The Roles of the Nurse in Child
          hemĢireliğinde standartlar               Health and in Children’s
          6- Çocuğu ve ailesini etkileyen krizli         diseases
          durumlar ve hemĢirelik yaklaĢımları,        5- The Nursing Standards in Child
          7- Ülkemizde çocuk ölümleri ve             Health and in Children’s
          sakatlıklarına neden olan önemli sağlık         diseases
          sorunlarında hemĢirenin rolü            6- Crisis-causing situations
          8- Çocuk sağlığı ve hastalıkları            affecting the Child and his/her
          hemĢireliğinde problem çözme yaklaĢımı ve        parents ,and Nursing
          bakım planı geliĢtirme,                 Approaches
          9- Hasta çocuk - aile ve hemĢire          7- The role of the Nurse in serious
          10-Çocukta ilaç uygulamaları ve hemĢirenin       health problems causing Child
          sorumlulukları,                     deaths and physical disabilities
          11-Çocukta meydana gelen sıvı elektrolit      8- Problem Solving Approach in
          dengesizliklerinde hemĢirenin bakımı,          Child Health and in Children’s
          12-Normal ve yüksek riskli yenidoğanın         diseases nursing, and
          hemĢirelik bakımı,                   Developing a Caring Plan
          13-Solunum sistemi sorunu olan çocuklarda      9- Child with illness-the family
          hemĢirelik bakımı                    and the Nurse
          14-Konjenital kalp hastalığı olan çocukta      10- Medication in Chilhood and the
          hemĢirelik bakımı,                   responsibilities of the Nurse
          15-Genitoüriner sistem sorunu olan çocukta     11- Nursing Care for liquid-
          hemĢirelik bakımı,                   electrolic imbalances in
          16-Gastrointestinol sistem sorunu olan         Children
          çocukta hemĢirelik bakımı,             12- Nursing Care for normal and
          17-Kan elementlerine yönelik sorunu olan        high-risk group infants
          çocukta hemĢirelik bakımı,             13- Nursing Care for Children with
          18-Nörolojik sorunu olan çocukta hemĢirelik       respiratory system problems
          bakımı,                       14- Nursing Care for Children with
          19-Kas - iskelet sistemi sorunu olan çocukta      congenital Heart disease
          hemĢirelik bakımı,                 15- Nursing Care for Children with
          20-Endokrin sistem sorunu olan çocukta         genitourinary system disorders
          hemĢirelik bakımı,                 16- Nursing Care for Children with
          21-Onkolojik sorunu olan çocukta hemĢirelik       gastrointestinal system disorders
          bakımı,                       17- Nursing Care for Children with
          22-Kollogen doku hastalığı olan çocukta         disorders of blood elements
          hemĢirelik bakımı,                 18- Nursing Care for Children with
          23-Yoğun bakım ünitesinde yatan çocukta         neurological disorders
                                    33
hemĢirelik bakımı,         19- Nursing Care for Children with
24-Çocuk sağlığı ve hastalıkları    muscle-skeleton system
hemĢireliğinde etik sorunlar      disorders
                  20- Nursing Care for Children with
                    endocrine system disorders
                  21- Nursing Care for Children with
                    oncological disorders
                  22- Nursing Care for Children with
                    collagen tissue disorder
                  23- Nursing Care for Children in
                    Intensive Care Unit
                  24- Ethical issues in Child Health
                    and in Children’s diseases
                    Nursing
                                                  34
                   Türkçe                 İngilizce
Yüksekokul Adı  Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu  Kastamonu University School Of Health
Bölüm/Program Adı HemĢirelik                  Nursing
Dersin Kodu    HEM 304                   HEM 304
Ders Adı     HemĢirelikte AraĢtırma                RESEARCH IN NURSING

Dersin Kredisi  3                      3
Ders Ġçeriği   1- Bilimsel yöntem 2- Veri            1- Scientific Method
         3- Nedensel iliĢkilerin önlenmesi        2- Data           -
         4- Ölçüm iĢmelleri ve ölçekler          3- Avoiding causal interrelations
         5- AraĢtırmalarda hata kaynakları        4- Measurement processes and the
         6- AraĢtırmanın planlanması, aĢamaları ve      scales
         türleri                     5- Causes of Errors in research
         7- Örnekleme                   6- Planning of the research; the
         8- Anket yöntem                   phases and types of research
         9- Deney planlaması               7- Sampling
         10- Gözlem yöntemi                8- Questionnaire method
         11-AraĢtırma yöntemlerinin epidemiyolojide    9- Experiment Planning
         kullanımı                    10- Observation Method
         12-Kitaplıkta kaynak tarama yöntemi       11- The Use of Research Methods in
         13- Verilerin analize hazırlanması          epidemiology
         14- Rapor ve yazım yöntemi            12- Resource Search in the library
         15- Dipnot ve kaynak gösterimi          13- Preparing the data for Analysis
                                  14- Report and Report writing
                                    methods
                                  15- Footnotes and citation
                                                        35
                  Türkçe                   İngilizce
Yüksekokul Adı  Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu    Kastamonu University School Of Health
Bölüm/Program Adı HemĢirelik                   Nursing
Dersin Kodu    HEM 306                     HEM 306
Ders Adı     HemĢirelik Deontolojisi ve Yasaları       History of Nursing and Deontology
Dersin Kredisi  2                        2
Ders Ġçeriği   1-  Tarihsel süreç içinde sağlık ile ilgili  Health Related Beliefs and Practices in the
         inanç ve uygulamalar, Dünya’da hemĢirelik    Historical Process, Historical Developments
         mesleğinin tarihsel geliĢimi, Türkiye’de    of Nursing Profession in the World ,
         hemĢirelik mesleğinin tarihsel geliĢimi,    Historical Developments of Nursing
         Türkiye’de hemĢirelik ile ilgili yasa,     Profession in Turkey, Nursing laws and
         yönetmelik, ve düzenlemeler, Sağlık ve     regulations in Turkey, National and
         hemĢirelik alanında ulusal ve uluslar arası   International Health and Nursing
         örgütler, Etik kavram ve ilkeler, Sağlık    Organizations, Ethical concepts and
         hizmetlerinde ve hemĢirelikte etik, Etik    principles, Health care ethics and Nursing
         karar verme                   ethics, Ethical Decision Making
                                                       36
                    Türkçe                  İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu    Kastamonu University School Of Health
Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                   Nursing
Dersin Kodu     HEM 308                     HEM 308
Ders Adı      Afetlerde HemĢirelik Bakımı ve Ġlkyardım    Nursing Care in Disaster and First Aid


Dersin Kredisi   2                        2
Ders Ġçeriği        Toplumda felaket durumları ve,         Disasters and causes, arising
              nedenleri, ortaya çıkan sorunlar,       problems,
              ilk yardımın önemi ve tarihçesi,        the history and importance
              bireyin değerlendirilmesi.           of first aid, and patient
              Kardiyopulmoner resüsitasyon,         assessment,
              oksijen tedavisi,             First aid in cardiopulmonary
              kardiyopulmoner resüsitasyon,      resuscitation, oxygen therapy,
              oksijen tedavisi,            First aid in cardiopulmonary
              kardiyopulmoner resüsitasyon,      resuscitation, oxygen therapy,
              oksijen tedavisi,            First aid in cardiopulmonary
              Kanamalar ve Ģok,            resuscitation, oxygen therapy,
              Yaralanmalar : yumuĢak doku, iç     Bleeding and shock
              organlar,                Injuries: soft tissue and internal organs,
              Yaralanmalar : yumuĢak doku, iç     Injuries: soft tissue and internal organs,
              organlar,                Trauma : extremities, skull, spine and
              Travmalar: ekstremiteler, batın, kafa,  chest,
              spinal kord, göğüs            Trauma : extremities, skull, spine and
                                  chest, Medical emergencies: heart attact,
              Travmalar: ekstremiteler, batın, kafa,  stroke, respiratory distress, diabetes,
              spinal kord, göğüs            epilepsy, diare, high fever, Poisons,
              Tıbbi acil durumlar,           Burns and exposure to heat and cold,
              Zehirlenmeler ve böcek sokmaları,     Civil defence
              Yanık, sıcak ve soğuğa maruz kalma
              Sivil savunma
                                                         37

                   Türkçe                    Ġngilizce
 Fakülte/Yüksekokul     K.Ü Sağlık Yüksekokulu          Kastamonu University School Of Health
            HemĢirelik                  Nursing
Bölüm/Program Adı
            ĠNG 202                    ĠNG 202
Dersin Kodu
            Mesleki Ġngilizce II             Professional English II
Ders Adı
            2                       2
Dersin Kredisi
            Bu derste öğrencilerin ev kazaları      To follow and give insturctuons using
Ders Ġçeriği      ,bebeklere Ġlk Yardım gibi cümleler      imperative and passive sentences and
            oluĢturmasını sağlamak vucun yapısını     writing about First aid for home accidents,
            organların duruĢ ve yerlerini aralarındaki  first aid fo babies using the connectors of
            iliĢkileri açıklamak hastalık berlitilerini  sequence first, then, and then, finallly
            örğ;sıtma ,renal yetmezlik , anfizem gibi
                                   etc…., defining the diseases using adjectival
            türkçeden ingilizceye ingilizceden türkçeye
            çeviri yaptırm.                clauses and rules of definition, to explain
                                   the body structure, posture and the places of
                                   internal organs using lacative adjectivesand
                                   prepositions, to combine ideas and clauses
                                   using teh appropriate connectors such as so
                                   that, in order to...., since, because, while, to
                                   use adjectives to madify a patient's
                                   condition usingi too, enough, to read and
                                   understand causese, symptoms and
                                   treatment of several illnesses such as
                                   Malaria, tetanus, Chronic Renal Failure,
                                   Amphizema, to taranslate a medical passage
                                   from Turkish to English or from English to
                                   Turkish using a bilingual dictionary, to talk
                                   express unreal present and past situations
                                   using conditionals, to name some of the
                                   medical equipments and diognising ways.
                                                        38

                   Türkçe                    Ġngilizce
 Fakülte/Yüksekokul     K.Ü Sağlık Yüksekokulu          Kastamonu University School Of Health
           HemĢirelik                   Nursing
Bölüm/Program Adı
           ENF 104                    ENF 104
Dersin Kodu
                                   Tehe Bace Computer and C Programming
Ders Adı       Temel Bilgisayar Bilimleri ve C        Language
           .Prog.dili
                                   3
Dersin Kredisi    3
           Programlama elemanları tasarımı        Programming personnel plan plan and
Ders Ġçeriği     tasarım ve uygulama için gerekli        application for necessary substructure
           altyapının                   Council computer system base entrance
           olusturulması Bilgisayar sistemlerinin
                                   C/c programming tongue building
           temeline giris C/C programlama dili
           yapısı                     computer net,building base net building
           bilgisayar ag yapısı temeli ag yapısı     blacken system Server and user computer
           isletim sistemleri server ve kullanıcılar   net with in interest base knowledge.
           Yerel
           bilgisayar agları ile ilgili temel bilgiler.
                                                   39
                   Türkçe                    İngilizce
Yüksekokul Adı  Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu   Kastamonu University School Of Health
Bölüm/Program Adı HemĢirelik                  Nursing
Dersin Kodu    HEM 401                    HEM 401
Ders Adı     Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği    Mental Health And Psychiatric Nursing
Dersin Kredisi  16                      16
Ders Ġçeriği   21. yy.’ da Ruh Sağlığı,           In 21th. Psychiatric Mental Health
         Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri,       Nursing,
         Ruh Sağlığı Yönünden GeliĢim Dönemleri    Community Mental Health Service,
         ve Özellikleri,                Human Development and Characteristics,
         HemĢirelik Süreci,              Applications of The Nursing Process:
         Hasta Kabul ve Taburculuk,          Mental Disorders,
         Grup Ġlkeleri ve Dinamiği,          Patient Admition and Discharge,
         Stres ve Psikosomatik Hastalıklar,      Group Relationship and Group Dynamics,
         Kriz Kavramı,                 Stress and Psychosomatic Disorders,
         Anksiyete Bozuklukları,            Crisis Interventions, Anxiety Disorders,
         Somatoform Bozukluklar,            Somatoform and Dissociative Disorders,
         ġizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar,   Schizophrenia and Other Psychotic
         Duygu Durum Bozuklukları,           Disorders,
         Organik Ruhsal Bozukluklar,          Mood Disorders, Cognitive Disorders,
         KiĢilik Bozuklukları,             Personality Disorders,
         Madde Kullanım Bozuklukları,         Substance Abuse Disorders,
         Yeme Bozuklukları,              Eating Disorders,
         Uyku Bozuklukları,              Sleep Disorders,
         Cinsel Sağlık ve Cinsel ĠĢlev Bozuklukları,  Sexual Health Care and Sexual Disorders,
         Konsültasyon Liyezon Psikiyatri        Liaison Psychiatric Nursing,
         HemĢireliği,                 Psychiatric Emergencies,
         Acil Psikiyatrik Durumlar,          Treatment of Medical,
         Psikofarmakolojik Tedaviler,         Helping Skills,
         Yardım Becerileri,              Ethical Issues
         6- Yasal ve Etik Konular
                                                           40
                  Türkçe                       İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu   Kastamonu University School Of
                                  Health
Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                   Nursing
Dersin Kodu     HEM 403                    HEM 403
Ders Adı      HemĢirelikte Öğretim              Education in Nursing
Dersin Kredisi   6                       6
Ders Ġçeriği    Eğitim/öğretim:Temel tanımlar.         Steps to Planning the Teaching Learning
          Öğrenme ile denetim odağı iliĢkisi       Process
          Eğitim/öğretim teorileri            -The Importance of Locus of Control
          Eğitim/öğretim metodları            -Mentorship
          Eğitim süreci:Gereksinim analizi        -Knowing Your Learners or Students
          Eğitim/öğretim araç ve gereçleri,       Learning Styles – A Self Assessment
          Amaç ve hedeflerin oluĢturulması        Conducting A Learning Needs
          BiliĢsel-duyuĢsal ve psikomotor hedefler    Assessment
          Sunum hazırlama, etkili sunum-konuĢma         Learning Theory &
          yapma                     Approaches to Teaching
          Temel hemĢirelik eğitimi, Felsefe, müfredat  Methods -Writing
          oluĢturma,                   Educational Objectives:
          Eğitici özellikleri,              Skills, Affective,
          Klinik öğretim ve etik ilkeler         Cognitive -Analyzing
          Profesyonel eğitim ( ĠĢe uyum,Hizmet içi    Barriers to Learning -
          eğitim,Sürekli eğitim)             Developing a Teaching
          Sağlık eğitimi                 Plan -Deciding the
          Hasta-sağlıklı-çocuk-yaĢlı eğitimi       Content You Will Teach -
          Sağlık inanç modelleri             Teaching Strategies -
          Sağlık eğitiminin yasal ve etik yönü      Learning as Behaviour
          Sağlık eğitimi ilkeleri Ölçme ve        Modification -Health
          değerlendirme Kayıt tutma tkili sunum     Belief Model -Common
          yapma                     Sense -Health Locus of
          Eğitim materyali hazırlama SMOG,        Control
          okunabilirlik                 -
          Ulusal ve uluslararası temel ve mezuniyet   Learning/Teachin
          sonrası hemĢirelik eğitimi örnekleri Uzaktan  g as
                                  Organizational
          eğitim ve teknoloji kullanımı         Development --
                                  Adult Learning
                                  Principles
                                  -Orientation Programs,-In-
                                  service Education,-Continuing
                                  Education -Evaluating
                                  Teaching Effectiveness -
                                  Evaluating Student Learning --
                                  Curriculum Design and
                                  Planning Developing a
                                  Philosophy Of Nursing
                                  Education Desgning a
                                  Learning Contract. Role of
                                  Faculty
                                  Ethical Issues in Clinical Teaching
                                  -Problem Based Learning, Critical
                                  Thinking. Poster Preparation,
                                  Modular Learning
                                  --Exploring Social, Technological and Professional
                                  Trends, Events and Issues in Nursing Education.
                                  Web Based Learning, Online Nursing
                                  Instruction, Evaluating Online Education
                                  -Making Effective Presentations
                                  -Preparing Learning/Teaching Tools/
                                  Written Materials, SMOG, Readability -
                                  International Nursing Education – A
                                  Comparison ff Trends and Programs
                                                       41

                   Türkçe                   Ġngilizce
 Fakülte/Yüksekokul     K.Ü Sağlık Yüksekokulu        Kastamonu University School Of Health
            HemĢirelik                 Nursing
Bölüm/Program Adı
            ĠNG 301                  ĠNG 301
Dersin Kodu
            Mesleki Ġngilizce III           Professional english
Ders Adı
            2                     2
Dersin Kredisi
Ders Ġçeriği      Dersin tanımı ve amacı; kısa öyküleri   Story,meaning, Middle write , Middle
            anlayabilme, bir konuyla ilgili orta    level english use one composition
            düzeyde yazma becerisi, orta düzeyde    planning, write .Don't define the place
            Ġngilizce kullanarak bir kompozisyonu   ,scientific report in writing attention,
            planlayabilme, orta düzeyde Ġngilizce   technique, concept, Official and dont
            kullanarak    kiĢi   tarif  eden  official letter write Known quality one
            komposizyonlar      yazabilme,orta  (KPDS, TOFEL, UDS)Examination
            düzeyde Ġngilizce kullanarak yer tarif   oriented knowledge concept.
            eden   komposizyonlar    yazabilme,
            bilimsel rapor yazmada dikkat edilecek
            teknikleri kavrayabilme, bilimsel rapor
            yazmada dikkat edilecek teknikleri
            uygulayabilme, resmi ve resmi olmayan
            mektuplar yazabilme, belli nitelikte
            olan (KPDS, TOFEL, UDS) sınavlara
            yönelik bilgileri kavrayabilme.
                                                       42
                  Türkçe                     İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu      Kastamonu University School Of
                                          Health
Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                    Nursing
Dersin Kodu     HEM 402                     HEM 402
Ders Adı      Halk Sağlığı HemĢireliği             Public Health Nursing
Dersin Kredisi   16                        16
Ders Ġçeriği    Tıp tarihinin geliĢimi, Halk sağlığı       The historical development of
          hemĢireliğinin tarihsel geliĢimi, Halk sağlığı  Medicine,    The    historical
          hemĢiresinin toplumsal süreçteki rolü, Halk   development of public health
          sağlığı hemĢiresinin aile sürecindeki      nursing, The role of public health
          hizmetleri, Ev ziyareti, GeliĢim dönemleri:   nurse in community process, The
          0-12 ay Bebek, 1-6 yaĢ Çocuk, 7-12 yaĢ      role of public health nurse in family
          Okul çağı çocuğu, 13-24 yaĢ Adölesan, 25-    process,    Home     visiting,
          64 yaĢ EriĢkin Erkek, 25-64 yaĢ EriĢkin     Developmental process ( 0-12
          Kadın, 65 + yaĢ YaĢlı, Halk sağlığı       month, 1-6 years, 7-12 years, 13-
          hemĢiresinin çevre sağlığındaki rolü, ĠĢ     24 years adolescent, 25-64 years
          sağlığı hemĢireliği, Okul sağlığı hemĢireliği,  adult men and women, 65 years and
          Evde Bakım, Toplumda risk gruplarının      over elderly), The role of public
          değerlendirilmesinde    Halk    sağlığı  health nurse environment health,
          hemĢiresinin rolü, Toplum ruh sağlığının     Occupational nursing, SCHOOL
          değerlendirilmesinde    Halk    sağlığı  OF HEALTH nursing, Home care,
          hemĢiresinin rolü, HemĢirelik Süreci, Sağlık
          Eğitimi, Etik, Halk sağlığı hemĢiresinin     The role of public health nurse for
          değiĢimdeki rolü                 assesment of vulnerable groups,
                                   The role of public health nurse for
                                   assesment of mental health of
                                   community,   Nursing   Process,
                                   Health education, Ethics, The role
                                   of public health nurse changing
                                                      43
                    Türkçe                    İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu   Kastamonu University School Of Health
Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                   Nursing
Dersin Kodu     HEM 404                    HEM 404
Ders Adı      HemĢirelikte Yönetim              Nursing Services Administration
Dersin Kredisi   6                       6
Ders Ġçeriği    Yönetim Teorisine GiriĢ, HemĢirelik      Introduction to Theory of
          Yönetiminin Rolü                Management Role of the Nursing
          -Yasal Profesyonel Sorunlar: HemĢirelikle   Management -Legal and professional
          Ġlgili Yasa ve Yönetmelikler          issues
          -Yönetimsel Beceri Oluşturulması
          -Takım OluĢturulması, Karar Verme ve      -Managerial Skill Building
          Problem Çözme                 -Team Building,
          -PlanlanmıĢ DeğiĢimin YerleĢtirilmesi     Decision Making, and
          -Planlama, Yönetim, Organizasyon, Kontrol,   Problem Solving -
          Değerlendirme                 Implementing Planned
          -Planlama Ġçin Temeller: Kurumsal Misyon,   Change
          HemĢirelik Misyonu ve Felsefesi.        -Planning, Directing, Organizing, Control,
          HemĢirelik                   Evaluation
           Yönetim Hedefleri, Yönetim Planları
          ve Standartları -Kaynak Yönetiminin      -Foundations for Planning—
          Temelleri: Bütçelendirme, Personel       Organizational Mission, Nursing Mission,
          Alımı; Teknoloji Kullanımı           and
          -HemĢirelik Hizmetlerinin Örgütlenmesi,    Philosophy.
          -Görev Analizi,Tanımı, Üretkenlik,       -Nursing Management Objectives and
          Delegasyon, Klinik, Poliklinik, Halk Sağlığı  Management Plans and Standards.
          Hizmetlerinde HemĢire Sayısının        -Basics of Resource Management:
          Hesaplanması -Ġnsan Kaynakları Yönetimi-    Budgeting, Staffing; Technological
          Personel Seçimi, GeliĢimi ve Performans    Assessment
          Değerlendirmesi                -Organizing for staffing, determining
          -Ġnsan Kaynakları Yönetimi-Disiplin      staffing needs, productivity in nursing,
          Faaliyetleri, Rehberlik, ĠletiĢim ve ÇatıĢma  ―Formulas for
          Yönetimi -Yürütme Süreci; ĠĢ Doyumu Ġçin    staffing and scheduling.‖ Introducing
          ĠĢ Ortamı olusturmak;, Motivasyon, ĠĢten    organizational charts. -Human Resource
           Anlam                     Management (part 1)—Staff Selection,
          Çıkarmak, ĠĢ                  Development, and Performance
          Doyumuyla Ġlgili                Appraisal -Human Resource
          Sorunlar -                   Management (part 2)—Disciplinary
          Toplam Kalite                 Action, Counseling, and
          Yönetimi                    Communication and Conflict -The
          -Bir Klinik Uygulamanın Yönetimi:       Directing (Leading) Process; Structuring
          Modeller, Kayıtlar, Vardiya Raporu -      the workplace for Job Satisfaction:
          Yönetim Becerileri OluĢturma          Work Values, Meaning of Work, Issues
                                  in Job Satisfaction
                                  -Organizing For Patient Care
                                  -Structuring the workplace for Motivation
                                  and Job Satisfaction, physical layout,
                                  information
                                  systems
                                  -Total Quality Management
                                  - Managing a Clinical Practice; Models,
                                  Records, Shift Report, Management Skill
                                  Building
                                   and ―Reality Shock‖
                                                      44
                    Türkçe                 İngilizce
Yüksekokul Adı   Kastamonu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu  Kastamonu University School Of Health
Bölüm/Program Adı  HemĢirelik                 Nursing
Dersin Kodu     ĠNG 402                   ĠNG 402
Ders Adı      Mesleki Ġngilizce IV            Professional English IV
Dersin Kredisi   2                      2
Ders Ġçeriği
          OKUMA PARÇALARI
          Örneğin; Climaciteric dönemde menopoza   PASSAGES ABOUT NURSİNG
          etkili muamele yapabilme ve hormon     Developmental transitions in adulthood :
          replasman terapsi              mother-dougliter relationships
                                Effects and treatment of the menopause
                                A Nurse' s guide to hormone
                                replacement therapy
                                Depression during the female
                                climaciteric period


                                PASSAGES ABOUT NURSING
                                Family Meals Among Adolescents :
                                Findings from a pilot study
                                Cardiac and Great Vessel Injuries in
                                children after blunt trauma : An
                                institutianal
                                Review
                                The Subendothelial content of
                                Fibronectin and collagen type IV in
                                umbilical vessels of
                                smoking mothers

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:51
posted:7/8/2011
language:Estonian
pages:44