STUDIEGIDS by wuyunyi

VIEWS: 502 PAGES: 101

									studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica  1
             STUDIEGIDS             Professionele bachelor in de elektromechanica
                 afstudeerrichting automatisering
                 afstdueerrichting elektromechanica
                 afstudeerrichting klimatisering
                 afstudeerrichting onderhoudstechnologie

             2de opleidingsfase
             Academiejaar 2009-2010
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica  2
                        INHOUDSTABEL
INLEIDING                                 3


OPLEIDINGSDOELSTELLINGEN                          5


LESSENTABELLEN TWEEDE OPLEIDINGSFASE                    9


DOELSTELLINGEN OPLEIDINGSONDERDELEN EN INHOUDEN              13
    Afstudeerrichting Automatisering (AUT)
    Afstudeerrichting Elektromechanica (EM)
    Afstudeerrichting Klimatisering (KLI)
    Afstudeerrichting Onderhoudstechnologie (ONT)
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                3
                            INLEIDINGDeze studiegids wil u meer inzicht geven in het lessenpakket van de tweede opleidingsfase van de
opleiding professionele bachelor elektromechanica.

Daartoe zijn in deze gids opgenomen :
- de opleidingsdoelstellingen;
- een vergelijkende tabel per optie van alle vakken met aanduiding van het aantal lestijden per
 opleidingsonderdeel/deelvak;
- in alfabetische volgorde : de doelstellingen per opleidingsonderdeel, een korte
 beschrijving van de inhoud, het studiemateriaal en de beoordelingswijze van iedere onderwijsactiviteit.

Het formuleren van doelstellingen kadert in een kwaliteitsbeheersingssysteem dat door de KHLim, dep.
IWT is opgezet waarbij het mogelijk moet zijn om de kwaliteit van de aangeboden opleiding te meten en te
beheersen (bewaken en eventueel bijsturen).

Doelstellingen geven aan waartoe een student in staat moet zijn bij het afsluiten van de opleiding en
welke wegen daartoe bewandeld worden.
Zij geven o.m. het te realiseren waarneembaar eindgedrag van de student weer, rekening houdend met
de leerinhoud.

Het lessenpakket van het tweede jaar Elektromechanica bevat een aantal vakken, waarvan de inhoud
dezelfde is voor alle opties.

Sommige vakken zijn wel gemeenschappelijk voor bepaalde afstudeerrichtingen. U vindt een indicatie met
vermelding van de afstudeerrichting.
Het gemeenschappelijk zijn van een vak over bepaalde afstudeerrichtingen heen duidt op de
gemeenschappelijke vakinhoud en niet zozeer op het gemeenschappelijk onderwijzen ervan.

In het geval van mondelinge examens is er in sommige gevallen schriftelijke voorbereiding mogelijk. Dit
wordt tijdens de examenzitting medegedeeld. Voorzie steeds schrijf-, teken- en rekengerief.

Examens aangaande het gedeelte laboratorium van een opleidingsonderdeel zullen deels schriftelijk,
deels mondeling afgenomen worden.

Indien tijdens het academiejaar bepaalde gegevens uit deze gids zouden veranderen, dan zal dit u tijdig
meegedeeld worden via het mededelingenbord.

In het kader van de opleiding worden in de mate van het mogelijke, tijdens het 3de jaar van elke
afstudeerrichting bedrijfsbezoeken georganiseerd. Zij kunnen zowel in het buitenland als in
België plaatsvinden. Deze activiteiten maken evenals de andere opleidingsonderdelen, deel uit
van het curriculum van de opleiding.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica               4
                  OPLEIDINGSDOELSTELLINGEN
                  PROFESSIONELE BACHELOR
                   ELEKTROMECHANICA


1.      ALGEMENE DOELSTELLING

De opleiding tot professionele bachelor in de elektromechanica stelt zich tot doel een hooggeschoold
technicus te vormen die in staat is:
- om op korte termijn ingezet te worden voor uitvoeringstaken die een grote deskundigheid vergen en
  die hij zelfstandig of in teamverband moet kunnen uitvoeren.
  Hij zal daarbij ingezet kunnen worden voor het ontwerpen, het realiseren, in dienst stellen, bedienen
  en onderhouden van complexe installaties die van elektrische, elektromechanische, pneumatische,
  hydraulische of thermische aard kunnen zijn;
- om na voldoende ervaring, leiding tot op het niveau van middenkader, op te nemen;
- om bij te dragen tot het verwezenlijken van maatschappelijk welzijn zowel binnen als buiten de
  onderneming.

Zijn opleiding dient daartoe :
- de nodige technische, technologische en praktische kennis bij te brengen die hem in staat moet
   stellen om complexe installaties en technieken te begrijpen en toe te passen;
- de nodige vorming en attitude bij te brengen zodanig dat hij door zelfstudie en/of bijscholing zijn
   kennis continu kan bijwerken.


2. WAARDEN

De KHLim, dep. IWT wil daarbij mensen vormen
- die willen en kunnen opkomen voor zichzelf, voor anderen en voor de organisatie waarbinnen zij
  werken en leven;
- die eerlijk en loyaal zijn;
- die verantwoordelijkheid willen opnemen;
- die daarover christelijke inzichten hebben verworven en kunnen verwoorden;
- en die, vanuit deze christelijke inspiratie, in concrete situaties willen proberen, telkens opnieuw de
  grenzen van het maatschappelijk welzijn te verleggen.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica              5
3. BASISKENNIS, INZICHTEN EN VAARDIGHEDEN

De professionele bachelor krijgt een praktische opleiding, onderbouwd door een brede theoretische
achtergrond, waarbij uitdrukkelijk geleerd wordt een verband te leggen tussen theorie en praktijk. De
theorie staat ten dienste van de praktijk.

Om zijn beroep als professionele bachelor uit te kunnen oefenen, dient hij/zij basiskennis, inzichten en
vaardigheden te verwerven over :
- de voornaamste wiskundige, fysische en scheikundige begrippen om ze toe te passen op de
  technische problemen die door een gegradueerde behandeld moeten worden;
- informatica en de wijze waarop informatica ertoe kan bijdragen om technische problemen met behulp
  van computers op te oplossen;
- materialenleer, uitvoerings- en transformatietechnieken;
- werktuigbouwkundig en elektrisch tekenen m.i.v. de regelgeving op elektrische installaties;
- pneumatica, hydraulica en toegepaste thermodynamica (pompen, compressoren, ventilatoren,
  koelmachines);
- elektriciteit en elektronica (analoge, digitale en vermogenelektronica) met hun toepassingen;
- meettechniek, regeltechniek en automatisering;
- zichzelf en zijn omgeving, om zelfstandig nieuwe informatie te verwerken en om te rapporteren;
- de manier waarop documentatie op de juiste wijze gebruikt kan worden;
- technisch taalgebruik in zijn specialisatie voor Engels, Frans en Duits;
- economie, financieel en sociaal bedrijfsbeheer;
- veiligheid.


4. SPECIFIEKE KENNIS, VAARDIGHEDEN EN INZICHTEN

Binnen het ruime vakgebied van de elektromechanica kan de professionele bachelor zich enigszins
specialiseren in één van de volgende deelgebieden, waarvoor respectievelijk de volgende doelstellingen
zijn geformuleerd:

Afstudeerrichting Automatisering

Deze afstudeerrichting vormt automatiseringstechnici die zelfstandig automatiseringssystemen kunnen
ontwerpen, realiseren, opstarten, optimaal afregelen en onderhouden, zowel op mechanisch, elektrisch,
elektronisch als op procestechnisch gebied.

De professionele bachelor in de elektromechanica, afstudeerrichting automatisering moet in staat zijn :
- om op een economisch verantwoorde wijze en rekening houdend met veiligheidsaspecten voor
  gebruiker en milieu, automatiseringssystemen te ontwerpen en/of te realiseren;
- om mechanische, fysische en elektrische grootheden te meten;
- om industriële processen te identificeren op regeltechnisch gebied;
- om een regelaar in een bestaand industrieel proces optimaal af te regelen;
- om digitale en analoge regelaars praktisch te ontwerpen;
- om processen met niet-lineariteiten te analyseren en af te regelen;
- een multivariabele procesregeling te realiseren.

Hij moet daartoe de nodige specifieke kennis en het nodige inzicht verwerven in onderwerpen als
meettechniek, regeltechniek, automatisering en microprocessoren.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica               6Afstudeerrichting Elektromechanica

Deze afstudeerrichting benadrukt de ontwerp-, de vormgevings- en besturingstechnieken met het oog op
het ontwikkelen en in bedrijf stellen en beheren van de moderne productiesystemen.

De professionele bachelor elektromechanica met afstudeerrichting elektromechanica moet in staat zijn:
- om vertrekkend van een conceptueel ontwerp te komen tot een uitvoeringsdossier dat behalve de
  uitvoeringstekeningen ook de werkvoorbereiding en planning omvat;
- om moderne technieken als methodisch ontwerpen, CAD/CAM aan te wenden;
- om de meest aangewezen vormgevingsmethode, materiaalkeuze en kwaliteitscontrole te kiezen,
  rekening houdend met kostprijs, kwaliteit, onderhouds- en recuperatievereisten, evenals de veiligheid
  voor de gebruiker en het milieu;
- om op een verantwoorde wijze apparaten en gereedschappen te selecteren, rekening houdend met
  hun karakteristieken, kostprijs, veiligheid, gebruikskwaliteit en onderhoudsvereisten;
- om gebruik te maken van mechanische aandrijvingen en transportmiddelen en om hun
  dimensionering en regeling te bepalen naar gelang van de vereisten van een economische en veilige
  uitbating.

Hij moet daartoe de nodige specifieke kennis en het nodige inzicht verwerven in onderwerpen als
industriële meettechniek, sterkteleer, machine-elementen en constructie, CAD en CAM en studiebureau.Afstudeerrichting Klimatisering

Deze afstudeerrichting heeft als doel mensen te vormen die diverse klimaatinstallaties zelfstandig kunnen
ontwerpen, realiseren, opstarten, optimaal afregelen en onderhouden.

De professionele bachelor in de elektromechanica met afstudeerrichting klimatisering moet in staat zijn
om, alleen of in teamverband, diverse klimaatinstallaties te ontwerpen, te realiseren, af te regelen en te
onderhouden.

Hij moet daartoe de nodige specifieke kennis en het nodige inzicht verwerven in onderwerpen als
verwarmingstechnieken, bouwfysica, luchtbehandeling, koeltechnieken, meet- en regeltechniek,
energietechnieken en storingsanalyse.Afstudeerrichting Onderhoudstechnologie

In deze afstudeerrichting wordt de problematiek van het algemeen onderhoudsbeheer van apparaten,
machines en installaties grondig bestudeerd en dit zowel vanuit elektrisch en elektronisch, als vanuit
mechanisch, pneumatisch en regeltechnisch oogpunt.

De professionele bachelor in de elektromechanica, afstudeerrichting onderhoudstechnologie moet in staat
zijn om geautomatiseerde installaties te onderhouden. Hij moet elektrische en mechanische fouten
kunnen lokaliseren en herstellen en elektronische en programmotorische fouten kunnen lokaliseren.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica             7Hij moet voor een machinepark een onderhoudsplan kunnen opstellen. Omdat een onderhoudstechnicus
zowel mechanische, elektrische, automatiserings- als regeltechnische problemen dient te behandelen
moet hij in staat zijn de problemen op een logische en systematische wijze op te lossen.

Hij moet daartoe de nodige specifieke kennis en het nodige inzicht verwerven in de volgende
onderwerpen :
- planning en organisatie van een onderhoudsdienst en van onderhoudswerken;
- methodenstudie;
- storingsanalyse;
- montage, demontage en technische ontleding van toestellen.5. SOCIALE, COMMUNICATIEVE EN ORGANISATORISCHE VAARDIGHEDEN

De professionele bachelor moet in staat zijn :
- om mee te werken aan de creatie van werkmiddelen en werkomstandigheden die arbeidsvreugde
  geven, en die niet bedreigend zijn voor de fysische, psychische of morele integriteit van alle
  betrokkenen;
- om daar waar teamwerk nodig of gewenst is, mee te werken aan de realisatie van de objectieven van
  het team en open te staan voor elk initiatief dat de interne of externe relatie van het team kan
  verbeteren;
- om door zijn contactvaardigheid alle relevante informatie te verzamelen, te verwerken en ze, indien
  nodig, in een voor anderen geschikte vorm beschikbaar te stellen;
- om met voldoende assertiviteit zijn eigen realisaties en ideeën te verantwoorden en te verdedigen.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica               8
TOELICHTINGEN UIT HET ONDERWIJS-& EXAMENREGLEMENT (OER)


   Het Onderwijs- en Examenreglement kan je raadplegen op www.khlim.be (studenten >>
   Examenreglement).

   Scores van deelvakken
   Punten van deelvakken worden samengeteld volgens de wiskundige regels maar bij een score van
   4/20 of minder op een deelvak wordt het cijfer voor het opleidingsonderdeel 9/20, tenzij de score
   volgens de wiskundige regel lager is. (Zie Onderwijs- en examenreglement , artikel 29, blz. 54)

   Criteria voor het slagen voor een opleidingsonderdeel en voor het slagen van een opleiding
   Deze criteria zijn terug te vinden in het examenreglement, artikel 41 en 42, blz. 58
AFWEZIGHEDEN VOOR OPLEIDINGSONDERDELEN EN/OF DEELVAKKEN MET
PERMANENTE EVALUATIE

   -  Elke afwezigheid zonder geldige reden wordt aanzien als een ongewettigde afwezigheid.
   -  Een afwezigheid met een geldige en vooraf gekende reden wordt, vóór de onderwijsactiviteit
     plaats vindt, met de betrokken docent besproken.
   -  Van een niet te voorziene afwezigheid met een geldige reden wordt de betrokken docent zo vlug
     mogelijk in kennis gesteld.
   -  Onderwijsactiviteiten met of zonder een evaluatie kunnen bij afwezigheid zonder geldige reden
     niet worden ingehaald.
   -  Indien voor alle permanente evaluaties een afwezigheid wordt vastgesteld krijgt het ganse
     opleidingsonderdeel de vermelding “Afwezig”.

Voor opleidingsonderdelen en/of deelvakken met permanente evaluatie is de maximaal toelaatbare
afwezigheid gelijk aan 1/3 van het aantal zittingen waaruit de onderwijsactiviteit bestaat.
Bij overschrijden van dit maximum krijgt het ganse opleidingsonderdeel de vermelding “Afwezig”.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                                 9
    2de opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica, afstudeerrichting automatisering
                            sem_1 / blok_1     sem_1 / blok_2     sem_2 / blok_3     sem_2 / blok_4
Opl. onderd. / deelvakken        stptn oc Th     Oef   Lab   Th   Oef   Lab  Th   Oef   Lab   Th   Oef    Lab


PLC technieken               5                                     4,00           4,00


Elektriciteit en toepassingen       5      2,50      1,50   2,50      1,50


Eplan                   4             1,25           1,25


Elektronica en toepassingen_1       5      2,25      2,00   2,25      2,00


Elektronica en toepassingen_2       4                             1,00      3,00  1,00       3,00


Mechanica en toepassingen         4                             3,00          3,00


Pneumatica / Hydraulica          4      1,25      1,50   1,25      1,50


Regeltechniek_1              5      2,50      2,50   2,50      2,50


Regeltechniek_2              5                             2,50      2,50  2,50       2,50


Sociale Vorming              6
 Soc. V.-Talen-Duits              ja                             1,50          1,50
 Soc. V.-Talen-Frans              ja      1,50          1,50
 Soc. V.-Wijsbegeerte              ja                             2,25          2,25


Statistiek en IKZ             4                             1,50  1,25      1,50  1,25


Toegepaste thermodynamica         5      3,25          3,25                 1,00           1,00


Vermogenelektronica en toepassingen    4                             1,75      1,75  1,75       1,75
Totaal stptn                60     11,75  1,50  8,75   11,75  1,50  8,75  9,75  5,00  12,25  9,75  5,00   12,25
Totaal/week                          22,00          22,00         27,00         27,00OC = overzetting cijfer voor deelvak bij 10 of meer op 20 (J = ja, N = neen)
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                               10
  2de opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica, afstudeerrichting elektromechanica
Opl. onderd. / deelvakken        stptn oc    sem_1 / blok_1     sem_1 / blok_2     sem_2 / blok_3    sem_2 / blok_4
                            Th   Oef  Lab    Th   Oef   Lab  Th   Oef   Lab  Th   Oef   Lab
PLC technieken               4                             1,50      1,25  1,50      1,25


CAD_design                 4             1,50           1,50


Eplan                   3                                     1,00         1,00


Elektriciteit en toepassingen       5      2,50      1,50   2,50      1,50


Elektronica en toepassingen        4      1,00      2,75   1,00      2,75


Pneumatica / Hydraulica          3      1,25      0,75   1,25      0,75


Regeltechniek               4                             1,00      1,00  1,00      1,00


Sociale Vorming              6
 Soc. V.-Talen-Frans              ja      1,50          1,50
 Soc. V.-Talen-Duits              ja                             1,50         1,50
 Soc. V.-Wijsbegeerte              ja                             2,25         2,25


Statistiek en IKZ             4                             1,50  1,25      1,50  1,25


Sterkteleer                3      1,50  1,25      1,50  1,25


Toegep. Mechanica             6
 Las- en verspaningstechnieken         ja  1,75          1,75
 Machine - elementen              ja  3,50          3,50
 Projectmatig ontwerpen             ja                                            2,50


Toegepaste thermodynamica         5      3,25           3,25                 1,00         1,00


Uitv. en Trans. Technieken         5
 Uitv. en Trans. Tech. - U+T           ja                                 3,00         3,00
 Uitv. en Trans. Tech. - Meettechnieken     ja                                 1,50         1,50


Vermogenelektronica en toepassingen    4                             1,75      1,75  1,75      1,75


Totaal stptn                60     14,75  2,75  6,50   14,75  2,75  6,50  5,75  5,00 10,50  5,75  5,00 13,00
Totaal/week                          24,00          24,00         21,25         23,75
OC = overzetting cijfer voor deelvak bij 10 of meer op 20 (J = ja, N = neen)
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                                  11
 2de opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering
Opl. onderd. / deelvakken    stptn oc   sem_1 / blok_1      sem_1 / blok_2     sem_2 / blok_3     sem_2 / blok_4
                      Th   Oef   Lab    Th    Oef  Lab   Th   Oef   Lab   Th   Oef   Lab


PLC technieken          4                                      3,00          3,00


CAD-ontwerpen_1         3             3,00            3,00


CAD-ontwerpen_2         4                                      3,75          3,75


Elektriciteit en toepassingen  5     2,50      1,50   2,50       1,50


Elektronica en toepassingen   4                              1,00      2,75  1,00      2,75


Klimatisatie           7                              2,00      2,00  2,00      2,00


Koeltechnieken          4     2,00      1,75   2,00       1,75


Uitv. en Trans. Technieken    3             3,00            3,00


Mechanica en toepassingen    4     2,00           2,00


Regeltechniek_1         6     2,50      2,50   2,50       2,50


Regeltechniek_2         6                              2,50      2,50  2,50      2,50


Sociale Vorming         6
 Soc. V.-Talen-Frans         ja     1,50            1,50
 Soc. V.-Talen-Duits         ja                              1,50          1,50
 Soc. V.-Wijsbegeerte         ja                              2,25          2,25


Statistiek en IKZ        4                              1,50  1,25      1,50  1,25
Totaal stptn           60     9,00  1,50  11,75   9,00   1,50  11,75  7,00  5,00  14,00  7,00  5,00  14,00
Totaal/week                    22,25          22,25          26,00         26,00OC = overzetting cijfer voor deelvak bij 10 of meer op 20 (J = ja, N = neen)
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                               12
    2de opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica, afstud. onderhoudstechnologie
Opl. onderd. / deelvakken        stptn oc    sem_1 / blok_1     sem_1 / blok_2     sem_2 / blok_3     sem_2 / blok_4
                            Th   Oef  Lab    Th   Oef   Lab  Th   Oef   Lab   Th   Oef   Lab
PLC technieken               4                             1,50      1,25  1,50      1,25


CAD_design                 4             1,50           1,50


Eplan                   3                                     1,50          1,50


Elektriciteit en toepassingen       5      2,50      1,50   2,50      1,50


Elektronica en toepassingen        4      1,00      2,75   1,00      2,75


Toegepaste Mechanica            5
 Las- en verspaningstechnieken         ja  1,75          1,75
 Machine - elementen / Mat.           ja  3,50          3,50


Pneumatica / Hydraulica          4      1,25      1,50   1,25      1,50


Regeltechniek               4                             1,00      1,00  1,00      1,00


Sociale Vorming              6
 Soc. V.-Talen-Frans              ja      1,50          1,50
 Soc. V.-Talen-Duits              ja                             1,50          1,50
 Soc. V.-Wijsbegeerte              ja                             2,25          2,25


Statistiek en IKZ             4                             1,50  1,25      1,50  1,25


Sterkteleer                3      1,50  1,25      1,50  1,25


Toegepaste thermodynamica         5      3,25          3,25                 1,00          1,00


Uitv. en Trans. Technieken         5
 Uitv. en Trans. Tech. - U+T          ja                                 3,00          3,00
 Uitv. en Trans. Tech. - Meettechnieken     ja                                 1,50          1,50


Vermogenelektronica en toepassingen    4                             1,75      1,75  1,75      1,75


Totaal stptn                60     14,75  2,75  7,25   14,75  2,75  7,25  5,75  5,00  11,00  5,75  5,00  11,00
Totaal/week                          24,75          24,75         21,75         21,75

OC = overzetting cijfer voor deelvak bij 10 of meer op 20 (J = ja, N = neen)
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          13
Opleidingsonderdeel          CAD_design
Docenten               Wilfried Claesen (ClWf)
Vakcode                CAD_DES (inventor)
Afstudeerrichting           2 PBA EM/EM + ONT

Doelstellingen            1.  De studenten kunnen de opbouw en de toepassingen van de verschillende menu's
                      in het programma gebruiken.
                   2. De studenten kunnen het scherm voor een 2D-tekening opzetten en indelen
                      afhankelijk van de grote en moeilijkheidsgraad van de tekening.
                   3. De studenten kunnen van deze 2D schetsen met de nodige 3D instructies vormen
                      en volumes kiezen zodoende dat men en 3D model of product bekomt.
                   4. De studenten kunnen basisvormen van plaatproducten ontwerpen.
                   5. De studenten kunnen met hun 3D producten en de standaardcomponenten van de
                      inventor bibliotheek een samenstellingsontwerp of product maken.
                   6. De studenten kunnen hun eigen titelblad aanmaken en gebruiken. En kunnen
                      deze templates gebruiken voor hun 2D werktekeningen.
                   7. De studenten kunnen 2D werktekeningen maken en voorzien van al de nodig maat
                      en vorm informatie.
                   De studenten kunnen een volledig mechanisch samenstellingdossier maken en
                   afdrukken.


Inhoudsopgave             -   Inleiding.
                   -   2D schetsen, lijnen, cirkels en bogen, punt, afrondingen en afschuiningen.
                   -   3D vormen, extrusie, draaien, extrusie langs een pad, afrondingen, afschuiningen,
                      gaten, tapeinden.
                   -   Werkvlakken plaatsen.
                   -   3D plaatwerk, stijlen maken, vlak of contour flens, pons en uitslag.
                   -   Samenstellingen, plaatsen onderdelen, constraint, content center, bewerkingen.
                   -   2D werktekeningen, normen, stijlen en instellingen, schalen, templates,
                      aanzichten, doorsnede, maten, maattolerantie, passing, ruwheids, vorm- en plaats
                      tolerantie.


Onderwijsvorm             Theorie en oefeningen met begeleiding aan PC

Studiemateriaal            Oefeningenbundel
                   Handboek: Computer ondersteund ontwerpen Inventor 2008 (Ir. R. Boeklagen).

Aanvullende leermiddelen       Cursus mechanisch tekenen, 1EM
                   Studentenlicentie te ddownloaden van de autodesk website
                   Tabellenboek voor metaaltechniek

Beoordelingswijze


Aantal studiepunten          4
Te behalen punten           40

1ste zittijd             Sem 1:   examen: praktische oefening m.b.v. inventor 2008 op PC 40 punten


2de zittijd              Examen: praktische oefening m.b.v. inventor 2008 op PC 40 punten
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica  14
CAD_design

Situering van het vak in
het curriculum


Instroom-relatie met
andere vakken


Relatie met het werkveld
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                       15
Opleidingsonderdeel          CAD-ontwerpen_1
Docenten               Pascal Moons (MoPa)
Vakcode                PROJCAD
Afstudeerrichting           2 PBA EM/KLI

Doelstellingen            AutoCAD 2008 (2D)
                   1. De studenten kunnen het scherm voor een 2D-tekening opzetten en indelen
                     afhankelijk van het formaat van het tekenblad.
                   2. De studenten kunnen een volledige technische tekening maken en deze printen of
                     plotten.
                   3. De studenten kunnen een symbolenbibliotheek (blocks, wblocks) aanmaken en de
                     elementen van deze bibliotheek gebruiken.
                   4. De studenten kunnen een AutoCAD-template aanmaken en deze template van
                     attributes voorzien.
                   5. De studenten kunnen installatieschema’s tekenen uit de HVAC-wereld en kunnen
                     hiervoor de benodigde bibliotheken aanmaken.

                   AutoCAD 2008 (3D)
                   1. De studenten kunnen het scherm voor een 3D-tekening opzetten.
                   2. De studenten kunnen “Modeling“- en “Solid Editing”-commando’s gebruiken om een
                     stuk van een 2D technische tekening om te zetten naar een 3D-model.
                   3. De studenten kunnen een ontwerp van een centrale verwarmingssysteem uittekenen
                     m.b.v. een isometrische projectie.
                   4. De studenten kunnen een ontwerp van een luchtkanalennet uittekenen.


Inhoudsopgave             AutoCAD 2008 (2D)
                   - Inleiding.
                   - Bladindeling en papierformaat.
                   - Printen.
                   - Aanmaken van een symbolenbibliotheek (blocks & wblocks).
                   - Titelhoek aanmaken met attributes en wegschrijven als wblock en templates.
                   - Tekenen op schaal.

                   AutoCAD 2008 (3D)
                   - 3D-vormen maken en bewerken
                   - Dynamisch UCS
                   - Visual Styles
                   - Materialen gebruiken


Onderwijsvorm             Labozittingen / projecten

Studiemateriaal            Handboek AutoCAD 2008 – Bram Rademaker

Aanvullende leermiddelen       Studentenlicentie te downloaden van website Autodesk.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                            16
Beoordelingswijze

Aantal studiepunten          3
Te behalen punten           30

1ste zittijd             Sem 1:    labo-examen (praktische oefening) tijdens laatste labozitting:  30 punten

2de zittijd              examen (praktische oefening) :                        30 punten
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                         17
Opleidingsonderdeel          CAD-ontwerpen_2
Docenten               Pascal Moons (MoPa)
Vakcode                PROJCAD
Afstudeerrichting           2 PBA EM/KLI

Doelstellingen            Inventor 2008
                   - De studenten moeten de verschilpunten tussen AutoCAD 2008 en Inventor 2008
                     kunnen ervaren en beschrijven en de basisbegrippen aangaande Inventor en het
                     parametrisch ontwerpen aanleren.
                   - De studenten dienen inzicht te hebben in het ontwerp van plaatproducten.
                   - De studenten moeten een samenstelling kunnen opbouwen.


Inhoudsopgave             -   Ontwerp van een parametrisch Part
                   -   Ontwerp van een Sheet Metal
                   -   Opbouw van een iFeature
                   -   Wijzigen van een Part
                   -   Opbouw van een Assembly
                   -   Opbouw van een Exploded View


Onderwijsvorm             Labozittingen

Studiemateriaal            Handboek Inventor 2008 – Ronald Boeklagen
l
Aanvullende leermiddelen       Studentenlicentie te downloaden van website Autodesk.


Beoordelingswijze

Aantal studiepunten          4
Te behalen punten           40

1ste zittijd             Sem 2:    labo-examen (praktische oefening)
                          tijdens laatste labozitting        40 punten

2de zittijd              Examen (praktische oefening)              40 punten
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                        18
CAD-ontwerpen

Situering van het vak in    In dit vak worden installatieschema’s i.v.m. de HVAC-sector (Heating, Ventilation,
het curriculum         AirConditioning) ontworpen. De verworven kennis in andere vakken (koeltechnieken,
                verwarmingstechnieken, klimatisatie) wordt hier eveneens gebruikt.


Instroom-relatie met      Dit vak bouwt voort op het vak Mechanisch Tekenen/AutoCAD dat in een eerdere fase van de
andere vakken          opleiding is gevolgd. De studenten kennen hierdoor reeds de basis van AutoCAD 2008 2D.


Relatie met het werkveld    Het kunnen ontwerpen en uittekenen van installatieschema’s is in de HVAC-wereld uiteraard een
                belangrijke vaardigheid.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                            19
Opleidingsonderdeel          Elektriciteit en toepassingen – theorie
Titularis               Renaat Swennen (SwRe)
Docenten               Renaat Swennen (SwRe)
Vakcode                ELI
Opleiding               2 PBA EM/AUT + EM + KLI + ONT

Doelstellingen            1.  De bouw en de elektrische werking van de éénfasige en driefasige wisselstroom-
                      machines kunnen beschrijven.
                   2.  Toepassings- en inzetgebied kunnen opsommen.
                   3.  Tevens moet men de basisformules kunnen opsommen en bewijzen.
                   4.  Basisvectordiagrammen en grafieken kunnen weergeven en omschrijven.
                   5.  De werking en het inzetgebied van de klassieke en moderne beveiligingen kunnen
                      beschrijven.
                   6.  Formules kunnen uitleggen die van de basisformules zijn afgeleid.
                   7.  Men moet de technische documentatie behorend bij het betreffend hoofdstuk
                      kunnen interpreteren naar de inhoud der cursus toe.
                   8.  Oefeningen kunnen oplossen op de afzonderlijke lesonderdelen analoog met de
                      lessituatie. Ook oefeningen op gecombineerde lesonderdelen. Men mag een
                      formularium gebruiken.

Inhoudsopgave             1.  Eénfasige transformatoren (herhaling)
                   2.  Driefasige transformatoren
                   3.  Wisselveld en draaiveld
                   4.  Driefasige asynchrone machines
                   5.  Eénfasige asynchrone machines
                   6.  Driefasige synchrone machines
                   7.  Eénfasige synchrone machines
                   8.  Servomachines
                   9.  Speciale machines

Onderwijsvorm             Hoorcollege

Studiemateriaal            Cursus ‘Elektriciteit en toepassingen – theorie (‘Wisselstroommachines’ + ‘bijlage bij
                   wisselstroommachines’)
                   Lesnota’s en individuele bijlage
                   CD-ROM’s + Video’s

Aanvullende leermiddelen       Specifieke websites: opgegeven tijdens de lessen
                   Mediatheek (ga zelf eens op zoek)
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                           20
Opleidingsonderdeel          Elektriciteit en toepassingen - labo
Titularis               Renaat Swennen (SwRe)
Docenten               Renaat Swennen (SwRe), Marleen Daenen (DaMa), Ann Claes (ClAn)
Vakcode                ELI
Opleiding               2 PBA EM/AUT + EM + KLI + ONT

Doelstellingen            Men zal zelfstandig leren werken, waardoor men via de opgegeven schema’s en
                   laboteksten diverse meetopstellingen volgens de afgesproken methodes zal kunnen
                   bouwen. Hiervoor wordt van de student verwacht dat hij/zij de apparaten en machines
                   leert kennen. Op het einde van het semester zal de student in staat zijn om de juiste
                   motor, generator, beveiliging, belasting, het correcte meettoestel, enz… te kiezen om
                   een bepaalde meting te kunnen uitvoeren. Men zal dan via deze meetgegevens
                   karakteristieken van verschillende motoren en generatoren kunnen opstellen waardoor
                   men bepaalde kenmerken en fenomenen beter leert begrijpen.
                   Als men met de verschillende elektrische machines en bijhorende beveiligingen heeft
                   leren werken, zal de student in staat zijn om het vervolgvak ‘Vermogenelektronica’
                   beter te leren begrijpen.

Inhoudsopgave               1. Bedrijfskarakteristieken en snelheidsregeling van een driefasige kooiankermotor
                       m.b.v. het computerpakket Active Drive.
                     2. Diagnosemetingen op een driefasige kooiankermotor.
                     3. Thermisch beveiligen van elektrische machines d.m.v. Thermistor Trip Unit.
                     4. Foutsimulatie op relaisschakelingen.
                     5. Aanloop- en lastkarakteristieken van een driefasige sleepringankermotor m.b.v.
                       het computerpakket Active Drive.
                     6. Karakteristieken van een universeelmotor.
                     7. Eenfasige motor met aanloop- en bedrijfscondensator.
                     8. Driefasige synchrone motor met uitspringende polen, aanzetten en V-curven.
                     9. Driefasige synchrone generator parallel op het net schakelen.
                     10. Metingen op driefasige transformatoren en klokgetal.

Onderwijsvorm             8 Labozittingen + 1 Examenzitting

Studiemateriaal            Cursus ‘Elektriciteit en toepassingen – labo (‘Elektrische Machines’)
                   Catalogen diverse firma’s
                   Technische documentatie van de toestellen.

Aanvullende leermiddelen       /

Beoordelingswijze

Aantal studiepunten          5
Te behalen punten           50

1ste zittijd             Sem 1:   th:    schriftelijk examen                30 punten
                         lab:   examen tijdens laatste labozitting        20 punten

2de zittijd              Th:     schriftelijk examen                     30 punten
                   Lab:    schriftelijk examen tijdens theorie-examen         20 punten
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                           21
Elektriciteit en toepassingen

Situering van het vak in    Na het aanbrengen van de basiswetten van het elektromagnetisme volgen hier de
het curriculum         technologische opbouw en de daarmee samenhangende eigenschappen en wetmatigheden
                van de verschillende elektrische machines.
                De student leert ook deze machines te testen in meetopstellingen om equivalente schema’s
                op te stellen en uitgangskarakteristieken op te meten. Zo worden grootheden als stroom,
                koppel, toerental, vermogen en slip voor elke machine vastgelegd.


Instroom-relatie met      Dit opleidingsonderdeel is een rechtstreeks vervolg op ‘Elektriciteit en toepassingen_2’ uit de
andere vakken          eerste opleidingsfase. Er is een gedegen basiskenis van elektriciteit noodzakelijk
                (gelijkstroomtheorie, wisselstroomtheorie en magnetisme). Deze cursus vormt de
                noodzakelijke basis voor heel wat andere vakken en toepassingen, bv. vermogenelektronica,
                dimensionering van elektrische machines, productie van elektrische energie alsook
                automatisering en ontwerpen.


Relatie met het werkveld    Elektrische machines spelen een belangrijke rol in zowel industriële als huishoudelijke
                toepassingen. Het toepassingsgebied van deze machines is gigantisch en verwacht wordt dat
                dit alleen maar zal toenemen. Daarom is het van belang om een goed beeld te krijgen van de
                verschillende soorten elektrische machines en, daarbij horend, hun eigenschappen en
                inzetbaarheid.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          22
Opleidingsonderdeel          Elektronica en toepassingen_1
Docenten               Theo Boesmans (BoTh)
Vakcode                ELO
Afstudeerrichting           2 PBA EM/AUT

Doelstellingen            M.b.v. analoge en digitale basiscomponenten een eenvoudige sturing, vertrekkende
                   van metingen met sensoren, kunnen realiseren.
                   De werking van deze componenten kunnen uitleggen.

                   Datasheets m.b.v. internet kunnen opzoeken en de gegevens in deze datasheets
                   kunnen interpreteren.

                   Actieve filters met een Butterworth karakteristiek kunnen ontwerpen aan de hand van
                   specificaties in het frequentiedomein.

                   Het elektrisch principeschema van de drie basisschakelingen van schakelende
                   regulatoren kunnen tekenen, de werking kunnen uitleggen, het praktisch
                   schakelschema hieruit kunnen afleiden en praktisch de werking kunnen nagaan.

                   De principes van de eindversterking kunnen uitleggen, voor- en nadelen van de
                   systemen kunnen verklaren en ze weten toe te passen.

                   Signaalconditioneringsmethoden voor de verwerking van signalen van sensoren
                   kunnen uitleggen en toepassen.

Inhoudsopgave             Theorie:
                   - Comparator en Schmitt-trigger.
                   - JFET en MOSFET.
                   - Analoge multiplexers - analoge schakelaars.
                   - Actieve filters.
                   - Schakelende voedingen: "boost"-schakeling, "buck"-schakeling, "buck-boost"-
                    schakeling.
                   - Vermogenversterking.

                   Lab:
                   Elektronische sturing m.b.v. analoge en digitale basiscomponenten opstellen en
                   uitvoeren (project).
                   Programmeerbare versterker m.b.v. analoge schakelaars.
                   Actieve filters.
                   Schakelende voedingen.
                   Vermogenversterking.

Onderwijsvorm             Hoorcollege – opdrachten m.b.t. de leerstof

Studiemateriaal            Theorie: cursus en aanvullende nota's.

                   Lab: labo-opgaven en datasheets.

Aanvullende leermiddelen
                   /
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                         23
Beoordelingswijze


Aantal studiepunten          5
Te behalen punten           50

1ste zittijd             Sem 1:   th: mondeling examen              30 punten

                         lab: permanente evaluatie en verslagen     10 punten
                           examen tijdens laatste labozitting    10 punten


2de zittijd              Th:    mondeling examen                30 punten

                   Lab:    examen tijdens het theorie-examen        20 punten
                   Het cijfer van het gedeelte permanente evaluatie wordt overgedragen
                   naar de tweede zittijd.
Elektronica en toepassingen_1

Situering van het vak in    De studenten leren extra basisbegrippen van de elektronica aan de hand van enkele
het curriculum         eenvoudige, veelgebruikte schakelingen. Het vak bestaat uit een theoretisch gedeelte en
                labo’s. Zo leren de studenten het gebruik van de componenten of schakelingen kennen en
                leren ze problemen zoeken en oplossen in opgebouwde schakelingen.


Instroom-relatie met      Het doorlopen van Elektronica en Toepassingen van 1PBA EM als voorbereiding op deze
andere vakken          cursus is noodzakelijk.


Relatie met het werkveld    Een bachelor EM/AUT zal ook in contact komen met elektronische componenten en schakelingen.
                Basiskennis van elektronica en het interpreteren van de datasheets is dan een must om eventuele
                problemen met deze schakelingen dan op een veilige en verantwoorde manier aan te pakken.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                           24
Opleidingsonderdeel          Elektronica en toepassingen_2
Docenten               Rudi Roox (RoRu)
Vakcode                ELO
Afstudeerrichting           2 PBA EM/AUT

Doelstellingen            De basisbegrippen die belangrijk zijn bij het uitvoeren van metingen met DAQ-kaarten
                   kunnen uitleggen en toepassen.

                   De basisprincipes, schakelingen en specificaties van een counter, DAC, ADC en Track
                   and Hold kunnen uitleggen en toepassen.

                   De specificaties van een DAQ-kaart kunnen begrijpen en verklaren.

                   Voor een bepaalde toepassing een geschikte DAQ-kaart kunnen kiezen en deze keuze
                   kunnen verantwoorden.

                   M.b.v. een DAQ-kaart en LabVIEW een acquisitietoepassing kunnen realiseren.


Inhoudsopgave             Theorie
                   Data-acquisitie:
                     1. Basisbegrippen (DAQ-kaart):
                       1. Analoge I/O:
                           Sensoren en signaalconditionering, meetsystemen (differential,
                           referenced single-ended, non-referenced single-ended),
                           samplefrequentie, aliasing, resolutie, triggering, spectraalanalyse
                       2. Digitale I/O
                     2. Counters
                     3. DAC
                     4. ADC
                     5. Track and Hold

                   Lab
                   Grafisch programmeren met LabVIEW:
                   De student leert LabVIEW en data-acquisitie met LabVIEW door zeven projecten uit te
                   werken:
                      1. Windchill-calculator
                      2. Temperatuurmonitor
                      3. PCR-oven
                      4. Diodetester
                      5. State Machine
                      6. Signalen meten in het tijdsdomein en het frequentiedomein
                      7. Metingen uitvoeren m.b.v. een digitale multimeter en VISA

Onderwijsvorm             Hoorcollege, labozittingen

Studiemateriaal            Theorie: Cursus, Measurements Manual (National Instruments) en aanvullende nota's.

                   Lab: Handboek (Grafisch programmeren met LabVIEW, Jan Geurts van Kessel) en
                   labo-opgaven

Aanvullende leermiddelen
                   /
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                         25
Beoordelingswijze


Aantal studiepunten          4
Te behalen punten           40

1ste zittijd             Sem 2:   theorie: schriftelijk examen         20 punten

                         lab: examen tijdens laatste labozitting    20 punten

2de zittijd              Th:    schriftelijk examen              20 punten

                   Lab:    examen tijdens het theorie-examen       20 punten
Elektronica en toepassingen_2

Situering van het vak in    Met grote regelmaat worden computers ingezet voor taken zoals het uitvoeren van metingen,
het curriculum         het besturen van een machine, het regelen van een proces, … LabVIEW is een
                programmeeromgeving die uitermate geschikt is voor het ontwikkelen van
                computerprogramma’s die deze taken uitvoeren.


Instroom-relatie met      Het doorlopen van Elektronica en Toepassingen van 1PBA EM en van Elektronica en
andere vakken          Toepassingen_1 van 2 PBA EM/AUT als voorbereiding op deze cursus is
                noodzakelijk.
                Concepten als datatypes, structuren en procedures, gezien in Toegepaste Informatica (1 PBA
                EM), komen hier weer aan bod in de programmeertaal LabVIEW.


Relatie met het werkveld    Data-acquisitie met LabVIEW wordt in het werkveld veel gebruikt voor het uitvoeren van
                bovenvermelde taken.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          26
Opleidingsonderdeel          Elektronica en toepassingen
Docenten               Willy Van Ingelgom (ViWi), Claes Joël (ClJo)
Vakcode                ELO
Afstudeerrichting           2 PBA EM/EM + ONT

Doelstellingen            1. Het blokschema van enkele basis data acquisitiesystemen (DAQ) kunnen tekenen en
                   omschrijven.
                   2. Verschillende soorten sensoren kennen.
                   3. Specificaties kunnen interpreteren.
                   4. Deelfuncties uit een DAQ - systeem kunnen omschrijven;
                   5. Verschillende specificaties herkennen.
                   6. Begrippen hebben over moderne acquisitiemiddelen, hard- en software.
                   7. LabView kunnen toepassen op een DAQ-systeem.

Inhoudsopgave             Theorie
                   1. Inleiding data acquisitie ( DAQ) . Authentieke problemen en hun technische
                     oplossingsbenadering.
                   2. Sensoren, signaalconditionering en analoge beslissingselementen ( comparatoren).
                   3. Analoge multiplexers - analoge schakelaars. Pro en contra.
                   4. Bemonsteringselementen : Track - and Hold, Sample- and Hold.
                   5. Digitaal naar analoog convertoren.
                   6. Analoog naar digitaal convertoren.
                   7. Studie van een reëel DAQ systeem.

                   Lab
                   1. Een schakeling opbouwen van sensor tot schakelelement.
                   2. Een LabView-project op een temperatuursensor opbouwen.

Onderwijsvorm             Theorie: Hoorcollege – opdrachten m.b.t. de leerstof.
                   Labo: Labo opgaven.

Studiemateriaal            Theorie
                    Cursus - elektronisch
                    PP’s, websites
                    Productvoorbeelden

                   Lab
                    Sensoren
                    Signaalconditionering
                    Multifunction DAQ kaarten voor PC
                    LabVIEW

Aanvullende leermiddelen       Grafisch programmeren met LabView
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          27
Beoordelingswijze

Aantal studiepunten          4
Te behalen punten           40
1ste zittijd             Sem 1:   th:    schriftelijk examen         15 punten
                         lab:    examen tijdens laatste labozitting  25 punten

2de zittijd              Th:    schriftelijk examen               15 punten

                   Lab:    examen tijdens theorie-examen          25 punten
Elektronica en toepassingen

Situering van het vak in    Binnen Electronica is Data Acquisitie een moderne tak waar data via sensoren aan een
het curriculum         computer of PLC worden aangeboden, die hiermee beslissingen kan nemen, gegevens voor
                analyse kan aanbieden en het vervangen van reële toestellen door virtuele, met hoge graad
                van betrouwbaarheid.


Instroom-relatie met      Sturingen kunnen handelingen automatisch uitvoeren op voorwaarde dat men over exacte
andere vakken          gegevens beschikt, hiervoor wordt bijna exclusief beroep gedaan op de kracht van sensoren
                en data acquisitie. Met andere woorden er is een sterke relatie met zowel het vak
                Automatisering als met Regeltechniek/Robotica.


Relatie met het werkveld    Zowat elk bedrijf doet tegenwoordig beroep op goede informatie over zijn productieproces,
                enerzijds om bijvoorbeeld een MES op te bouwen en anderzijds om zijn automatiserings- en
                regelgedeelte te voeden. De student zal met andere woorden in zijn loopbaan vaak met
                sensoren en data acquisitie geconfronteerd worden.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          28
Opleidingsonderdeel          Elektronica en toepassingen
Docenten               Koen Naelaerts (NaKo)
Vakcode                ELO
Afstudeerrichting           2 PBA EM/KLI

Doelstellingen            1. Het blokschema van twee basis data acquisitiesystemen (DAQ) kunnen tekenen en
                     omschrijven.
                   2. Specificaties kunnen interpreteren.
                   3. Deelfuncties uit een DAQ - systeem kunnen omschrijven;
                   4. Een schema kunnen lezen en er de eventuele fouten in opsporen.
                   5. Begrippen hebben over moderne acquisitiemiddelen, hard- en software.

Inhoudsopgave             Theorie
                   1. Inleiding data acquisitie ( DAQ) . Authentieke problemen en hun technische
                     oplossingsbenadering.
                   2. Sensoren, signaalconditionering en analoge beslissingselementen ( comparatoren).
                   3. Analoge multiplexers - analoge schakelaars. Pro en contra.
                   4. Bemonsteringselementen : Track - and Hold, Sample- and Hold.
                   5. Digitaal naar analoog covertoren.
                   6. Analoog naar digitaalconvertoren.
                   7. Studie van een reëel DAQ systeem.

                   Lab
                   1. Projectgericht : Een authentiek probleem wordt door de student opgelost op zijn
                     eigen manier. Het resultaat is een stand-alone oplossing.
                   2. Projectgericht : De vorige oplossing wordt omgewerkt tot een DAQ- systeem.

Onderwijsvorm             Theorie: Uiteenzetting met herhaaldelijke oefeningen.
                   Lab: Projectgericht onderwijs.

Studiemateriaal            Theorie
                    Cursus - elektronisch
                    Transparanten, websites
                    Productvoorbeelden

                   Lab
                    Sensoren
                    Signaalconditionering
                    Multifunction DAQ kaarten voor PC
                    LabVIEW

Aanvullende leermiddelen
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          29
Beoordelingswijze

Aantal studiepunten          4
Te behalen punten           40

1ste zittijd             PBA KLI
                   Sem 2: th:      schriftelijk examen         25 punten
                       lab:     examen tijdens laatste labozitting  15 punten

2de zittijd              Th:    schriftelijk examen               30 punten
                   Lab:    examen tijdens theorie-examen          10 punten
Elektronica en toepassingen

Situering van het vak in    Binnen de Electronica is Data Acquisitie een moderne tak waar data via sensoren aan een
het curriculum         computer worden aangeboden, die hiermee beslissingen kan nemen, gegevens voor analyse
                kan aanbieden en het vervangen van reële toestellen door virtuele, met hoge graad van
                betrouwbaarheid.


Instroom-relatie met      Sturingen kunnen machinaal uuitgevoerd worden op voorwaarde dat men over exacte
andere vakken          gegevens beschikt; hiervoor wordt exclusief beroep gedaan op de kracht van data acquisitie.


Relatie met het werkveld    Zowat elk bedrijf doet beroep op goede informatie over het productieproces. De student zal in zijn
                loopbaan aldus vaak geconfronteerd worden met data acquisitie.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          30
Opleidingsonderdeel          Eplan
Docenten               Nico Bartholomevis (BaNi) / Wim Claes (ClWm)
Vakcode
                   EPLAN
Afstudeerrichting           2 PBA EM/AUT + EM + ONT

Doelstellingen            Eplan is een CAE-pakket (computer aided engineering) dat in veel bedrijven en
                   studiebureau's wordt gebruikt om voornamelijk elektrische schakelingen op een
                   conforme manier voor te stellen. In de aanwezige symbolenbibliotheek kan men naast
                   elektrische symbolen ook kiezen voor symbolen voor het vervaardigen van flowcharts,
                   hydraulische en regeltechnische systemen.
                   Voor de afstudeerrichting AUT en EM gaat het vooral om het ontwerpen waarbij AUT
                   verder gaat dan EM.
                   Voor de afstudeerrichting ONT ligt de nadruk op het planlezen en het up-to-date
                   houden van bestaande plannen.

Inhoudsopgave             In Eplan leer je volgende vaardigheden:
                   . aanmaken van een nieuw project,
                   . definiëren van de bibliotheek die je wenst te raadplegen voor je project,
                   . aanmaken van lege pagina's,
                   . plaatsen, verplaatsen en kopiëren van symbolen,
                   . genereren van kabelverbindingen,
                   . plaatsen van klemmen,
                   . automatische foutengenerering,
                   . genereren van kabel- en klemmenlijsten (voor de monteurs),
                   . genereren van frontblad en inhoudsopgave,
                   . vrij tekenen,
                   . ontwerpen van praktisch uitvoerbare schakelingen,
                   . printen van je tekeningen.
                   Met deze basisvaardigheden moet je vervolgens een opdracht (project) afwerken. Deze
                   opdracht bestaat erin een volledige schakeling zodanig af te werken dat een klant of
                   installateur zonder problemen de schakeling zou kunnen plaatsen of aanpassen.


Onderwijsvorm             Lab

Studiemateriaal            Handleiding en tips Eplan op Toledo, studentenversie van het softwarepakket op de
                   website van Eplan aan te vragen, deze blijft 270 dagen geldig

Aanvullende leermiddelen       Voorbeeldschakelkasten in het labo, voorbeeldproject, zelfstudieproject
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                           31
Beoordelingswijze

Aantal studiepunten          EM + ONT: 3
                   AUT: 4

Te behalen punten           EM + ONT: 30
                   AUT: 40

1ste zittijd             EM + ONT: sem 2: permanente evaluatie                 30 punten
                            schriftelijk examen + praktijkoefening

                   AUT:     sem 1: schriftelijk theorie-examen + praktijkoefening   40 punten

2de zittijd              EM + ONT:       schriftelijk examen + praktijkoefening      30 punten

                    AUT:         schriftelijk theorie-examen + praktijkoefening  40 punten
Eplan

Situering van het vak in    De student leert hier professionele elektrische schema’s te lezen. Denk hierbij aan
het curriculum         kruisverwijzingen, aansluitlijsten en contactspiegels. De student leert daarna de schema’s van
                een schakelkast (met PLC) ontwerpen, volledig klaar voor uitvoering. Dwz. compleet met
                kabels, klemmen en gegenereerde lijsten.


Instroom-relatie met      Dit vak gaat verder op de kennis van elektrisch tekenen en elektriciteit. We gaan ervan uit dat
andere vakken          de student de algemene werking van relaisschakelingen, motoren en beveiligingen kent.
                Waar hij in het vak PLC-technieken leert programmeren, leert hij in dit vak de PLC op de juiste
                manier schematisch voor te stellen.


Relatie met het werkveld    Eplan is een van de grotere spelers op de markt en hiermee kunnen werken is dus een grote troef
                op de arbeidsmarkt. Met de kennis van Eplan kan de student zich later ook snel inwerken in
                andere ontwerppakketten. Voor de prof. bachelor EM is het kunnen elektrisch ontwerpen adv een
                softwarepakket onmisbaar.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                         32
Opleidingsonderdeel          Klimatisatie
Docenten               Pascal Moons (MoPa)
Vakcode                KLIM
Afstudeerrichting           2 PBA EM/Kli

Doelstellingen            1.  De studenten moeten voor het ontwerp van een installatie de verschillende
                      uitvoeringen van klimaatinstallaties kennen en hun specifieke eigenschappen.
                   2.  De studenten moeten de grootheden die voorkomen in een Mollier h/x-diagram van
                      vochtige lucht beheersen.
                   3.  De studenten moeten toepassingen in verband met vochtige lucht kunnen
                      oplossen met behulp van het Mollier h/x-diagram.
                   4.  De studenten moeten berekeningen kunnen maken die in de
                      luchtbehandelingstechniek nodig zijn voor het dimensioneren van installaties en
                      installatieonderdelen.
                   5.  De studenten moeten een luchtkanalennet kunnen berekenen met de methode van
                      constant drukverlies.
                   6.  De studenten moeten een luchtkanalennet kunnen berekenen met de methode van
                      statische drukterugwinst.
                   7.  De studenten moeten aan de hand van documentatie van leveranciers een
                      luchtrooster, een filter, een koelbatterij en een verwarmingsbatterij kunnen
                      selecteren.


Inhoudsopgave             Luchtbehandelingstechniek
                   1. Systeemkeuze
                   - Inleiding
                   - Selectiecriteria bij systeemkeuze
                   - Systeemindeling
                   - Lokale voorzieningen
                   - Centrale voorzieningen
                   - Speciale installaties
                   - Oefenvraagstukken
                   2. Mollier h/x-diagram
                   - Inleiding
                   - Het Mollier h/x-diagram
                   - Grootheden in het Mollier h/x-diagram
                   - Werken met het Mollier h/x-diagram
                   - Samengestelde processen
                   - Oefeningen
                   3. Basisberekeningen
                   - Inleiding
                   - Luchthoeveelheden bepalen
                   - Vermogens verwarmingsbatterijen bepalen
                   - Vermogens koelbatterijen bepalen
                   - Capaciteit bepalen bevochtigers en ontvochtigers
                   - Oefeningen
                   4. Luchtkanelen – Ontwerp en dimensionering
                   - Inleiding
                   - Ontwerp van het kanalensysteem
                   - Dimensionering
                   - Berekeningsvoorbeelden
                   - Inregelen en balanceren
                   - Oefeningen
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                             33
Beoordelingswijze

Aantal studiepunten          7
Te behalen punten           70

1ste zittijd             Sem 2:   th:    mondeling examen met schriftelijke voorbereiding    50 punten
                         lab:    labo-examen / project                 20 punten

2de zittijd              mondeling examen met schriftelijke voorbereiding               70 punten

Onderwijsvorm             Hoorcollege / labozittingen / projecten

Studiemateriaal            Cursus – elektronisch
                   Transparanten, websites

Aanvullende leermiddelen       Software Mollier h/x-diagram
Klimatisatie

Situering van het vak in    Het vak is een belangrijke pijler voor de afstudeerrichting ‘Klimatisatie’. Het vak is gelinkt aan
het curriculum         de vakken ‘Verwarmingstechnieken’, ‘Koeltechnieken’, ‘Bouwfysica’. De gevarieerde
                onderwijsvormen stimuleren de zelfwerkzaamheid en initiatief van de student.


Instroom-relatie met      Het vak bouwt verder op de basiskennis van fysica (vooral warmteleer) die in een eerdere
andere vakken          opleidingsfase door de student is verworven.


Relatie met het werkveld    De kennis i.v.m. luchtbehandelingstechniek is uiteraard essentieel om in het werkveld van de
                HVAC-wereld (Heating, Ventilation en AirConditioning) te kunnen functioneren.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          34
Opleidingsonderdeel          Koeltechnieken
Docenten               Marc Schreurs (ScMa) / Peter Vuegen (VuPe)
Vakcode                KOELT
Afstudeerrichting           2 PBA EM/KLI

Doelstellingen            Koeltechnieken
                   De leerinhoud van het vak koeltechnieken wordt verwerkt in de vorm interactieve
                   modules.
                   De studenten moeten de werking van verschillende soorten koelinstallaties kunnen
                   verklaren.
                   De studenten moeten de werking van verschillende componenten in koelinstallaties
                   kunnen verklaren.
                   De studenten moeten een koelinstallatie kunnen berekenen met berekeningssoftware
                   en met een log p-h diagram.
                   De studenten moeten een koelinstallatie kunnen opbouwen.
                   De studenten moeten een koelinstallatie elektrisch kunnen bedraden.
                   De studenten moeten een koelinstallatie kunnen opstarten en inregelen.Inhoudsopgave             -   Log p-h diagram
                   -   Koelleidingen
                   -   Componentenselectie
                   -   CD-ROM’s Cold 1, 2, 3
                   -   V@k -modules

                   De studenten bouwen een aantal koelinstallaties. Deze koelinstallaties worden
                   voorzien van regelorganen en worden elektrisch aangesloten.

                   De studenten starten een koelinstallatie op en regelen deze in.

                   De studenten maken een gedetailleerd verslag van de opbouw van de koelinstallatie.

                   De studenten maken een berekening van een koelcel een stellen dit voor in een
                   presentatie.


Beoordelingswijze

Aantal studiepunten          4
Te behalen punten           40

1ste zittijd             Sem 1:   th:   schriftelijk examen          20 punten
                         lab:   permanente evaluatie + project     20 punten

2de zittijd              Th + lab:                          40 punten
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                         35
Koeltechnieken

Situering van het vak in    Het berekenen en opbouwen van koelinstallaties is een belangrijk onderdeel in het vak
het curriculum         koeltechnieken.
                Koeltechnieken is één van de belangrijke onderdelen in de optie klimatisering.


Instroom-relatie met      In dit vak wordt er verder gebouwd op de kennis die in andere vakken is opgedaan zoals
andere vakken          fysica, mechanica en elektriciteit.


Relatie met het werkveld    De berekening en opbouw van koelinstallaties kan één van de belangrijkste taken zijn van de
                afgestudeerden wanneer ze in het werkveld terecht komen.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                         36
Opleidingsonderdeel          Mechanica en toepassingen
Docenten               Bart Vandervoort (VaBa)
Vakcode                MECH
Afstudeerrichting
                   2 PBA EM/AUT

Doelstellingen            1. De student moet aan de hand van een doorsnede de essentiële constructie-
                     elementen benoemen en de werking van de pomp toelichten.
                   2. De student moet de verschillende onderdelen van een pomp schematisch kunnen
                     weergeven en verklaren.
                   3. De student moet aan de hand van pompkarakteristieken een juiste pompkeuze
                     verrichten en toelichten.
                   4. De student moet van een pompkarakteristiek de verschillende grootheden kunnen
                     aflezen.
                   5. De student moet een pomp kunnen dimensioneren in een pompinstallatie.
                   6. De student moet verschillende lagertypen schetsen en toepassingen toelichten.
                   7. De student moet met behulp van lagergegevens de levensduur berekenen.
                   8. De student moet lagergegevens uit constructies afleiden en toelichten.
                   9. De student moet een verantwoorde lagerkeuze verrichten met behulp van
                     documentatie en lagergegevens.
                   10. De student moet een verantwoorde riemkeuze verrichten en berekenen met
                     behulp van riemgegevens.
                   11. De student moet kenmerkende begrippen van tandwielen kunnen verklaren.
                   12. De student moet de overbrengingsverhouding van een tandwielmechanisme
                     kunnen berekenen.


Inhoudsopgave             Pompen
                   - pomptype: verdringer en centrifugaalpompen
                   - constructieve details van centrifugaalpompen
                   - pomp- en leidingskarakteristiek + bedrijfspunt
                   - pompdiagramma
                   - serie-parallelschakeling van pompen
                   - dampspanning, cavitatie, NPSH
                   - koppel toerenkromme
                   - debietsregelingen van centrifugaalpompen
                   - opstellen smering en onderhoud van pompen

                   Lagers
                   - soorten en fabricage
                   - montage en demontage
                   - levensduurberekening
                   - lageronderhoud

                   Riemen
                   - V-riemen
                   - tandriemen
                   - berekening van riemen

                   Tandwielen
                   - tandwielen
                   - tandwielmechanismen
                   - berekening van tandwielen en mechanismen
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                         37
Onderwijsvorm             Hoorcollege en praktische oefeningen

Studiemateriaal            Curcus
                   Leerboek Wentellagers

Aanvullende leermiddelen       /

Beoordelingswijze


Aantal studiepunten          4
Te behalen punten           40

1ste zittijd             Sem. 2 : schriftelijk examen          40 punten

2de zittijd              Schriftelijk examen              40 punten
Mechanica en toepassingen

Situering van het vak in    Mechanica en toepassingen is een vak dat hoort tot het mechanische deel van de
het curriculum         professionele bachelor elektromechanica. Tijdens de cursus worden de belangrijke
                mechanische onderdelen van een machine besproken. Tevens besteden we tijd aan het
                dimensioneren en berekenen van diverse mechanische aandrijvingen.


Instroom-relatie met      Begrippen uit de theoretische mechanica en stromingsleer, welke beide onderricht worden
andere vakken          tijdens 1PBA, worden als fundamenten gebruikt.


Relatie met het werkveld    Als professionele bachelor wordt men in de industrie dikwijls geconfronteerd met mechanische
                problemen welke te maken hebben met pompen, lagers , riem- en tandwieloverbrengingen.
                Een correcte oplossing wordt dan ook verwacht.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          38
Opleidingsonderdeel          Mechanica en toepassingen
Docenten               Bart Vandervoort (VaBa)
Vakcode                MECH
Afstudeerrichting           2 PBA EM/KLI

Doelstellingen            1.  De student moet aan de hand van een doorsnede de essentiële constructie-
                      elementen benoemen en de werking van de pomp toelichten.
                   2.  De student moet de verschillende onderdelen van een pomp schematisch kunnen
                      weergeven en verklaren.
                   3.  De student moet aan de hand van pompkarakteristieken een juiste pompkeuze
                      kunnen verrichten en toelichten.
                   4.  De student moet van een pompkarakteristiek de grootheden kunnen aflezen.
                   5.  De student moet een pomp kunnen dimensioneren in een installatie.
                   6.  De student moet aan de hand van een doorsnede-tekening van een ventilator de
                      constructie-elementen en de werking kunnen toelichten.
                   7.  De student moet het luchtdebiet, opvoerhoogte, rendement, vermogen en het
                      geluidsniveau van een ventilatorkarakteristiek kunnen berekenen of aflezen.
                   8.  De student moet met behulp van ventilatorkarakteristieken een juiste
                      ventilatorkeuze kunnen verrichten en toelichten.
                   9.  De student moet van de ventilator of pomp de verschillende vermogen- en
                      debietsregelingen kunnen schetsen en toelichten.
                   10.  De student moet begrippen i.v.m. balanceren kunnen uitleggen en oefeningen
                      i.v.m. éénvlaksbalanceren oplossen.
                   11.  De student moet de verschillende lagertypen kunnen schetsen en toepassingen
                      toelichten.
                   12.  De student moet met behulp van lagergegevens de levensduur berekenen.
                   13.  De student moet lagergegevens uit constructies afleiden en toelichten.
                   14.  De student moet een verantwoorde lagerkeuze verrichten m.b.v. documentatie en
                      lagergegevens.

Inhoudsopgave             Pompen
                   - pomptype: verdringer en centrifugaalpompen
                   - constructieve details van centrifugaalpompen
                   - pomp- en leidingskarakteristiek + bedrijfspunt
                   - pompdiagramma
                   - serie-parallelschakeling van pompen
                   - dampspanning, cavitatie, NPSH
                   - koppel toerenkromme
                   - debietsregelingen van centrifugaalpompen
                   - opstellen smering en onderhoud van pompen

                   Ventilatoren
                   - axiale ventilatoren
                   - radiale ventilatoren
                   - balanceermethoden

                   Lagers
                   - soorten en fabricage
                   - montage en demontage
                   - levensduurberekening
                   - lageronderhoud
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          39
Onderwijsvorm             Hoorcollege + praktische oefeningen

Studiemateriaal            Cursus

Aanvullende leermiddelen       Leerboek wentellagers


Beoordelingswijze


Aantal studiepunten          4
Te behalen punten           40

1ste zittijd             Sem 1 : schriftelijk examen   40 punten

2de zittijd              Schriftelijk examen       40 punten
Mechanica en toepassingen

Situering van het vak in    Mechanica en toepassingen is een vak dat hoort tot het mechanische deel van de
het curriculum         professionele bachelor elektromechanica. Pompen, ventilatoren en lagers zijn belangrijke
                toestellen en onderdelen voor iemand die afstudeert in de richting klimatisatie.


Instroom-relatie met      Begrippen uit de theoretische mechanica en stromingsleer, welke beide onderricht worden
andere vakken          tijdens 1PBA, worden als fundamenten gebruikt.


Relatie met het werkveld    De professionele bachelor elektromechanica optie klimatisatie wordt in de bedrijven specifiek
                voor deze afgestudeerden veruit dagelijks geconfronteerd met pompen, ventilatioren en lagers.
 studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                        40
Opleidingsonderdeel PLC-technieken – theorie
Docenten               Jo Lemmens (LeJo)
Vakcode               AUT
Afstudeerrichting          2 PBA EM/AUT

Doelstellingen            1.  De studenten kunnen de opbouw van een PLC met blokschema(s) weergeven.
                   2.  De studenten kunnen de eigenschappen (karakteristieken) van de PLC en
                      zijn onderdelen aangeven en uitleggen.
                   3.  De studenten kunnen de organisatie en de programmaverwerking van een PLC uitleggen
                      (met eigen woorden).
                   4.  De studenten kunnen de basisinstructieset van Siemens PLC's (STEP 7) uitleggen en
                      gebruiken in toepassingen.
                   5.  De studenten kunnen de voorbeelden uit de theorieles begrijpen en uittesten. Ze moeten
                      ook de opgaven oplossen en in het lab programmeren en testen.
                   6.  De studenten kunnen de opbouw en aansluitingen van de in het lab aanwezige PLC's
                      verklaren en aanduiden. Daarbij moeten ze de eigenschappen en karakteristieken uit
                      de documentatie uitleggen.
                   7.  De studenten kunnen opgaven oplossen. Daarbij moeten ze eerst het probleem analyseren,
                      de nodige in- en uitgangen definiëren. Verder moeten ze het programma in STEP 7 (LAD,
                      FBD en STL ) kunnen schrijven voor Siemens PLC's.
                   8.  De studenten kunnen de basisstructuur in Grafcet programmeren.
                   9.  De studenten kunnen de geschreven programma's uittesten, eventuele fouten opsporen
                      en oplossen. Daarbij moeten ze gebruik kunnen maken van verschillende testfuncties.
                   10.  De studenten kunnen de verschillende programmastructuren toepassen.
                   11.  De studenten kunnen het gebruik van bouwsteentypes zoals OB, en FC uitleggen
                      en toepassen.
                   12.  De studenten kunnen analoge signalen verwerken. Hierbij moeten zij gebruik maken van
                      FC 105 en FC 106.
                   13.  De studenten moeten de gegevensopslag in datablokken kunnen toepassen
 studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                  41
Inhoudsopgave            DEEL I : Programmeerbare logische sturingen - SIEMENS Step 7 S7 - 300
                   Inleiding
                   1. Algemeenheden van de PLC
                   2. Algemene opbouw – karakteristieken
                   3. Werking van de PLC.
                   4. Simatic manager software
                   5. Adressering.
                   6. Programmeren van basisfuncties.
                   7. Getallenformaten.
                   8. Overdrachtsfuncties
                   9. Tijdfuncties
                   10. Telfuncties.
                   11. Programma - afloopinstructies
                   12. Digitale bewerkingen
                   13. Grafcet
                   14. Verwerken van analoge signalen
                   15. Gegevensopslag in datablokkenn.

                   DEEL II : Handleiding – Practicum
                    1. S7_programmeren
                    2. S7_project aanmaken
                    3. S7_Hardware configuratie
                    4. S7_300 Adressering
                    5. Aansluiting I/O
                    6. Oefeningen
                   .Onderwijsvorm            Hoorcollege

Studiemateriaal           Cursus Automatisering
                   Deel I: Programmeerbare Logische Sturingen
                   Deel II: Handleiding – practicum


Aanvullende leermiddelen       Aanbevolen literatuur:
                   Automatiseren mit SPS – Theorie und Praxis
                   Auteurs: G. Wellenreuther; D. Zastrow
                   Uitgevering: Vieweg.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                  42
Opleidingsonderdeel          PLC-technieken – labo
Docenten               Jo Lemmens (LeJo)
Vakcode                AUT
Afstudeerrichting           2 PBA EM/AUT

Doelstellingen            Zie theorie

Inhoudsopgave             Opbouw, aansluitingen en karakteristieken van S7-300 CPU en 314 IFM

                     1.  Simatic manager software
                     2.  Adressering.
                     3.  Programmeren van basisfuncties.
                     4.  Getallenformaten.
                     5.  Overdrachtsfuncties
                     6.  Tijdfuncties
                     7.  Telfuncties.
                     8.  Programma - afloopinstructies
                     9.  Digitale bewerkingen
                     10.  Grafcet
                     11.  Verwerken van analoge signalen
                     12.  Gegevensopslag in datablokkenn.

                   Testen, eventuele fouten opsporen en verbeteren

                   Begeleidende tekst met o.a. voorbeelden en opgaven


Onderwijsvorm             Labozittingen

Studiemateriaal            Cursus Automatisering
                   Deel I: Programmeerbare Logische sturingen
                   Deel II: Handleiding – practicum


Aanvullende leermiddelen       /
Beoordelingswijze

Aantal studiepunten          5
Te behalen punten           50

1ste zittijd              Sem 2:   th: schriftelijk examen       20 punten

                          lab: permanente evaluatie     5 punten
                            examen tijdens theorie-examen 15 punten

2de zittijd              Th: schriftelijk examen             20 punten
                    Lab: examens tijdens theorie-examen       20 punten
 studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                      43
Opleidingsonderdeel PLC-technieken - theorie
Docenten               Jo Lemmens (LeJo)
Vakcode               AUT
Afstudeerrichting          2 PBA EM/KLI

Doelstellingen            1.  De studenten moeten a.h.v. projecten vertrouwd worden met de PLC – wereld en daardoor
                      ook met de automatisering.
                   2.  De studenten kunnen de opbouw van een PLC met blokschema(s) weergeven.
                   3.  De studenten kunnen de eigenschappen (karakteristieken) van de PLC en zijn onderdelen
                      aangeven en uitleggen.
                   4.  De studenten kunnen de organisatie en de programmaverwerking van een PLC
                      uitleggen (met eigen woorden).
                   5.  De studenten kunnen de basisinstructieset van Siemens PLC's (STEP 7) uitleggen en
                      gebruiken in toepassingen.
                   6.  De studenten kunnen de voorbeelden uit de theorieles begrijpen en uittesten.
                      A.h.v. projecten moeten zij PLC – programma’s kunnen opbouwen, schrijven en testen.
                   7.  De studenten kunnen de opbouw en aansluitingen van de in het lab aanwezige PLC's
                      verklaren en aanduiden. Daarbij moeten ze de eigenschappen en karakteristieken uit de
                      documentatie uitleggen.
                   8.  De studenten kunnen problemen analyseren en oplossen komende uit projecten oplossen.
                      Daarbij moeten ze eerst het probleem analyseren en verwoorden, de nodige in- en
                      uitgangen definiëren. Verder moeten ze het programma in STEP 7 (LAD, FBD en STL )
                      kunnen schrijven voor Siemens PLC's.
                   9.  De studenten kunnen de basisstructuur in Grafcet programmeren om een afloopsturing te
                      verwezenlijken a.h.v. projecten.
                   10.  De studenten kunnen de geschreven programma's uittesten, eventuele fouten opsporen en
                      oplossen.
                      Daarbij moeten ze gebruik kunnen maken van verschillende testfuncties.
                   11.  De studenten kunnen de verschillende programmastructuren toepassen.
                   12.  De studenten kunnen het gebruik van bouwsteentypes zoals OB, en FC uitleggen en
                      toepassen.
                   13.  De studenten kunnen analoge signalen verwerken welke aangewend worden in een project.
                      Hierbij moeten zij eventueel gebruik kunnen van FC 105 en FC 106.
                   14.  De studenten moeten de gegevensopslag in datablokken kunnen toepassen.
 studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                  44
Inhoudsopgave            DEEL I : Programmeerbare logische sturingen - SIEMENS Step 7 S7 - 300
                   Inleiding
                   1. Algemeenheden van de PLC
                   2. Algemene opbouw – karakteristieken
                   3. Werking van de PLC.
                   4. Simatic manager software
                   5. Adressering.
                   6. Programmeren van basisfuncties.
                   7. Getallenformaten.
                   8. Overdrachtsfuncties
                   9. Tijdfuncties
                   10. Telfuncties.
                   11. Programma - afloopinstructies
                   12. Digitale bewerkingen
                   13. Grafcet
                   14. Verwerken van analoge signalen
                   15. Gegevensopslag in datablokkenn.

                   DEEL II : Handleiding – Practicum
                   o S7_programmeren
                   o S7_project aanmaken
                   o S7_Hardware configuratie
                   o S7_300 Adressering
                   o Aansluiting I/O
                   o Oefeningen

                   .

Onderwijsvorm            Hoorcollege

Studiemateriaal           Begeleidend cursusmateriaal
                   Deel I: Programmeerbare Logische Sturingen
                   Deel II: Handleiding – projecten: in voorbereiding

Aanvullende leermiddelen       /
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          45
Opleidingsonderdeel          PLC-technieken - labo
Docenten               Jo Lemmens (LeJo)
Vakcode                AUT
Afstudeerrichting           2 PBA EM/KLI

Doelstellingen            Zie theorie

Inhoudsopgave             Opbouw, aansluitingen en karakteristieken van S7-300 CPU en 314 IFM

                   - PLC en programmatie
                       Softwarepakket STEP 7 V 5.0
                       LAD – FDB – STL
                       Adressering
                       Programmeren van :
                            Basisfuncties
                            Tijd- en tellerfuncties
                            Vergelijkingsfunctie
                            Spronginstructies
                            Programma controle
                            Laden en transfereren

                   -   Testen, eventuele fouten opsporen en verbeteren

                   -  Verwerking van analoge signalen
                       Toepassen van FC 105 en FC 106
                   -  Gegevensopslag in Datablokken

                   A.h.v. toepassingen, problemen (projecten) uit de wereld van klimatisatie worden de
                   studenten vertrouwd gemaakt met de PLC-automatisering.

Onderwijsvorm             Labozitting

Studiemateriaal            Begeleidend cursusmateriaal: Automatisering.
                   Deel I: Programmeerbare Logische sturingen
                   Deel II: Prakticum

Aanvullende leermiddelen       /
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica              46
Beoordelingswijze

Aantal studiepunten          4
Te behalen punten           40

1ste zittijd              Sem 2:  th: schriftelijk examen       20 punten

                         lab: permanente evaluatie       5 punten
                           examen tijdens theorie-examen  15 punten

2de zittijd              Th:  schriftelijk examen           20 punten

                    Lab: examen tijdens theorie-examen       20 punten
  studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                        47
Opleidingsonderdeel PLC-technieken – theorie
Docenten              Jo Lemmens (LeJo)
Vakcode              AUT
Afstudeerrichting         2 PBA EM/EM + ONT

Doelstellingen           1.  De studenten kunnen de opbouw van een PLC met blokschema(s) weergeven.
                  2.  De studenten kunnen de eigenschappen (karakteristieken) van de PLC en
                     zijn onderdelen aangeven en uitleggen.
                  3.  De studenten kunnen de organisatie en de programmaverwerking van een PLC uitleggen
                     (met eigen woorden).
                  4.  De studenten kunnen de verschillende programmastructuren toepassen.
                  5.  De studenten kunnen het gebruik van bouwsteentypes zoals OB, FC, FB en DB’s uitleggen en
                     toepassen
                  6.  De studenten kunnen de basisinstructieset van Siemens PLC's (STEP 7) uitleggen en
                     gebruiken in toepassingen.
                  7.  De studenten kunnen de voorbeelden uit de theorieles begrijpen en uittesten. Ze moeten
                     ook de opgaven oplossen en in het lab programmeren en testen.
                  8.  De studenten kunnen de opbouw en aansluitingen van de in het lab aanwezige PLC's
                     verklaren en aanduiden. Daarbij moeten ze de eigenschappen en karakteristieken uit
                     de documentatie uitleggen.
                  9.  De studenten kunnen opgaven oplossen. Daarbij moeten ze eerst het probleem analyseren,
                     de nodige in- en uitgangen definiëren. Verder moeten ze het programma in STEP 7 (LAD,
                     FBD en STL ) kunnen schrijven voor Siemens PLC's.
                  10.  De studenten kunnen de basisstructuur in Grafcet programmeren.
                  11.  De studenten kunnen de geschreven programma's uittesten, eventuele fouten opsporen
                     en oplossen. Daarbij moeten ze gebruik kunnen maken van verschillende testfuncties..
                  12.  De studenten kunnen analoge signalen verwerken. Hierbij moeten zij gebruik maken van
                     FC 105 en FC 106.
                  13.  De studenten moeten datablokken (DB’s) kunnen programmeren en gebruiken.

Inhoudsopgave           DEEL I : Programmeerbare logische sturingen - SIEMENS Step 7 S7 - 300
                  Inleiding
                  1. Algemeenheden van de PLC
                  2. Algemene opbouw – karakteristieken
                  3. Werking van de PLC.
                  4. Simatic manager software
                  5. Adressering.
                  6. Programmeren van basisfuncties.
                  7. Getallenformaten.
                  8. Overdrachtsfuncties
                  9. Tijdfuncties
                  10. Telfuncties.
                  11. Programma - afloopinstructies
                  12. Digitale bewerkingen
                  13. Grafcet
                  14. Verwerken van analoge signalen
                  15. Gegevensopslag in datablokkenn.

                  DEEL II : Handleiding – Practicum
                  o S7_programmeren
                  o S7_project aanmaken
                  o S7_Hardware configuratie
                  o S7_300 Adressering
                  o Aansluiting I/O
                  o Oefeningen
  studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica   48
Onderwijsvorm           Hoorcollege

Studiemateriaal          Cursus Automatisering
                  Deel I: Programmeerbare Logische Sturingen
                  Deel II: Handleiding – practicum

Aanvullende leermiddelen      /
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                    49
Opleidingsonderdeel          PLC-technieken – labo
Docenten               Jo Lemmens (LeJo)
Vakcode                AUT
Afstudeerrichting           2 PBA EM/EM + ONT

Doelstellingen            Zie theorie

Inhoudsopgave             Opbouw, aansluitingen en karakteristieken van S7-300 CPU en 314 IFM

                   - PLC en programmatie
                       Softwarepakket STEP 7 V 5.0
                       LAD – FDB – STL
                       Adressering
                       Programmeren van :
                            Basisfuncties
                            Tijd- en tellerfuncties
                            Vergelijkingsfunctie
                            Spronginstructies
                            Programma controle
                            Laden en transfereren
                       Voorbeelden en toepassingen
                       Oefeningen
                       Programmeren van basisstructuren in Grafcet
                       Voorbeelden en oefeningen

                   -   Diagnose stellen, testen, eventuele fouten opsporen en verbeteren

                   -   Verwerking van analoge signalen
                        Toepassen van FC 105 en FC 106

                   -   DB’s hanteren.

Onderwijsvorm             Labozittingen

Studiemateriaal            Cursus Automatisering
                   Deel I: Programmeerbare Logische sturingen
                   Deel II: Handleiding – practicum

Aanvullende leermiddelen       /
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica             50
Beoordelingswijze

Aantal studiepunten          4
Te behalen punten           40

1ste zittijd:             Sem 2:  th: schriftelijk examen       20 punten

                         labo: permanente evaluatie dingen:  5 punten
                            examen tijdens theorie-examen: 15 punten

2de zittijd:              Th: schriftelijk examen            20 punten

                    Labo: examens tijdens theorie-examen     20 punten
PLC-technieken

Situering van het vak in
het curriculum


Instroom-relatie met
andere vakken


Relatie met het werkveld
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                           51
Opleidingsonderdeel          Pneumatica / hydraulica
Docenten               Bart Vandervoort (VaBa)
Vakcode                PNHY
Afstudeerrichting           2 PBA EM/EM

Doelstellingen            1.  De student moet verschillende olie-eigenschappen opsommen en de invloed van
                      de grootheden op een hydraulische installatie toelichten.
                   2.  De student moet verschillende filtertype kunnen beschrijven.
                   3.  De student moet de filterkwaliteit toelichten met behulp van filterkenmerken.
                   4.  De student moet de verschillende pomptypes kunnen tekenen en de werking met
                      eigen woorden kunnen toelichten.
                   5.  De student moet van hydraulische arbeidselementen, de werking met behulp van
                      een zelf gemaakte schets kunnen toelichten en enkele kenmerken kunnen
                      berekenen.
                   6.  De student moet van hydraulische kleppen het symbool geven, de werking met
                      behulp van zelf gemaakte schets toelichten.
                   7.  De student moet van hydraulische ventielen het symbool geven en een aantal
                      constructiekenmerken schetsen en toelichten.
                   8.  De student moet van hydaulische accu's het symbool geven, de werking met
                      behulp van zelf gemaakte schets toelichten en deze voor een gegeven installatie
                      berekenen.
                   9.  De student moet hydraulische kringlopen(sturingen) opstellen, de werking en de
                      gebruiksvoorwaarde definiëren.

Inhoudsopgave             Theorie

                   Inleiding

                   Soorten olie en hun eigenschappen
                   - soortelijke massa
                   - soortelijke warmte
                   - samendrukbaarheidscoëfficiënt…

                   Hydraulische drukgroep
                   - symbolische weergave
                   - reservoir
                   - filter, filterkenmerken volgens ISO, Bx
                   - pompen, verdringer en centrifugaal
                   - regelbare pompen en schema's

                   Hydraulische aandrijvingen
                   - motorregeling en schema
                   - pompregeling en schema
                   - gemengde regeling en schema

                   Hydraulische arbeidselementen
                   - enkelwerkende zuiger en toepassingen
                   - dubbelwerkende zuiger en toepassingen
                   - differentiëel zuiger en toepassingen
                   - hydromotor en draaicilinder

                   Hydraulische accu, beveiligingen

                   Hydraulische kleppen, drukregelkleppen, stroomregelkleppen

                   Hydraulische ventielen (schuif)
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                    52
                   Elektro-hydraulische ventielen

                   Patroonventielen

                   Leidingen, slangen


                   Labo

                   Toepassingen op:
                   - Elektro-pneumatische sturingen
                   - Vacuümtechnieken
                   - Pneumatische teller
                   - Elektro-pneumatische simulatie met FLUIDSIM-P
                   - Pneumatische spier
                   - Positionering met proportioneelventiel en SPC10
                   - Schemalezen en tekenen
                   - Simulatie met FLUIDSIM-H

Onderwijsvorm             Hoorcollege, labozitting

Studiemateriaal            Theorie: cursus hydraulica
                   Labo: laboproeven

Aanvullende leermiddelen
                   /

Beoordelingswijze


Aantal studiepunten          3
Te behalen punten           30

1ste zittijd             Sem 1:   th:schriftelijke examen              20 punten

                         lab: permanente evaluatie en laboverslagen    10 punten

2de zittijd              Th:    schriftelijk examen                20 punten

                   Lab:    examenoefening op te lossen tijdens theorie-examen 10 punten
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                           53
Opleidingsonderdeel          Pneumatica / hydraulica
Docenten               Bart Vandervoort (VaBa)
Vakcode                PNHY
Afstudeerrichting           2 PBA EM/AUT + ONT

Doelstellingen            1.  De student moet verschillende olie-eigenschappen opsommen en de invloed van
                      de grootheden op een hydraulische installatie toelichten.
                   2.  De student moet verschillende filtertype kunnen beschrijven.
                   3.  De student moet de filterkwaliteit toelichten met behulp van filterkenmerken.
                   4.  De student moet de verschillende pomptypes kunnen tekenen en de werking met
                      eigen woorden kunnen toelichten.
                   5.  De student moet van hydraulische arbeidselementen, de werking met behulp van
                      een zelf gemaakte schets kunnen toelichten en enkele kenmerken kunnen
                      berekenen.
                   6.  De student moet van hydraulische kleppen het symbool geven, de werking met
                      behulp van zelf gemaakte schets toelichten.
                   7.  De student moet van hydraulische ventielen het symbool geven en een aantal
                      constructiekenmerken schetsen en toelichten.
                   8.  De student moet van hydaulische accu's het symbool geven, de werking met
                      behulp van zelf gemaakte schets toelichten en deze voor een gegeven installatie
                      berekenen.
                   9.  De student moet hydraulische kringlopen(sturingen) opstellen, de werking en de
                      gebruiksvoorwaarde definiëren.

Inhoudsopgave             Theorie

                   Inleiding

                   Soorten olie en hun eigenschappen
                   - soortelijke massa
                   - soortelijke warmte
                   - samendrukbaarheidscoëfficiënt…

                   Hydraulische drukgroep
                   - symbolische weergave
                   - reservoir
                   - filter, filterkenmerken volgens ISO, Bx
                   - pompen, verdringer en centrifugaal
                   - regelbare pompen en schema's

                   Hydraulische aandrijvingen
                   - motorregeling en schema
                   - pompregeling en schema
                   - gemengde regeling en schema

                   Hydraulische arbeidselementen
                   - enkelwerkende zuiger en toepassingen
                   - dubbelwerkende zuiger en toepassingen
                   - differentiëel zuiger en toepassingen
                   - hydromotor en draaicilinder

                   Hydraulische accu, beveiligingen

                   Hydraulische kleppen, drukregelkleppen, stroomregelkleppen

                   Hydraulische ventielen (schuif)
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                     54
                   Elektrohydraulische ventielen

                   Patroonventielen

                   Leidingen, slangen


                   Labo

                   Pneumatica
                   Toepassingen op:
                   - Elektro-pneumatische sturingen
                   - Stappenschakeling
                   - Vacuümtechnieken
                   - Pneumatische teller
                   - Elektro-pneumatische simulatie met FLUIDSIM-P
                   - Pneumatische spier
                   - Positionering met proportioneelventiel en SPC10

                   Hydraulica
                   Toepassingen op:
                   - Cilinderbewegingen
                   - Drukregelventielen
                   - Terugslagkleppen (voorgestuurd)
                   - Stroomregelventielen
                   - Accu’s
                   - Schemalezen en tekenen
                   - Simulatie met FLUIDSIM-H

Onderwijsvorm             Hoorcollege, labozitting

Studiemateriaal            Theorie: cursus hydraulica
                   Laboproeven

Aanvullende leermiddelen
                   /

Beoordelingswijze


Aantal studiepunten          4
Te behalen punten           40

1ste zittijd             Sem 1:   th: schriftelijke examen               25 punten
                         lab: permanente evaluatie en laboverslagen      15 punten

2de zittijd              Th:    schriftelijk examen                 25 punten

                   Lab:    examenoefening op te lossen tijdens theorie-examen  15 punten
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                       55
Pneumatica / Hydraulica

Situering van het vak in    Hydraulica situeert zich binnen het gebied van de basisopleiding van de professionele
het curriculum         bachelor elektromechanica. Een grondige basiskennis van de componenten van een volledige
                hydraulische installatie mogelijke is een must.


Instroom-relatie met      Voorafgaand aan deze cursus hebben de studenten in 1 PBA EM stromingsleer, waar ze een
andere vakken          goede kennis hebben opgedaan van de basisbegrippen uit de statica en dynamica, gehad.


Relatie met het werkveld    Vandaag worden nog zeer veel problemen hydraulisch opgelost.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                            56
Opleidingsonderdeel          Regeltechniek_1
Docenten
                   Willy Goffin (GoWi)
Vakcode
                   REG
Afstudeerrichting           2 PBA EM/AUT

Doelstellingen            1.    Aan de hand van een voorbeeld het nut van de regeltechniek kunnen
                        beschrijven.
                   2.    Het gebruik van de Laplace en Inverse Laplace transformatie kunnen uitleggen
                        (de relatie tijds- en Laplacedomein). Ze moeten de gegeven rekenregels en
                        eigenschappen van de Laplace en Inverse Laplace transformatie kunnen
                        combineren om oefeningen op te lossen.
                   3.    Met eigen woorden begrippen zoals : lineaire systemen, lineariseren,
                        werkingspunt, statisch en dynamisch gedrag kunnen beschrijven.
                   4.    Stapweergave, rampresponsie en frequentieanalyse kunnen afleiden,
                        uitleggen en tekenen van nulde, eerste, tweede en hogere orde systemen.
                   5.    De relatie tussen de verschillende karakteristieken (stapresponsie, Bode-,
                        Nyquist- en Blackdiagram) kunnen aangeven en uitleggen.
                   6.    Van elektrische (R, L, C) en elektronische netwerken (opamp), pneumatisch,
                        hydraulische en mechanische systemen de transfertfunctie kunnen oplossen
                        en verder een stapresponsie en frequentietest hiervan kunnen uitwerken.
                   7.    Het gebruik en nut van open en gesloten systemen met elkaar kunnen
                        vergelijken, eventueel a.h.v. voorbeelden.
                   8.    Het begrip 'stabiliteit' kunnen beschrijven, wiskundig benaderen en de stabiliteit
                        onderzoeken volgens het Routh-Hurwitz criterium, het wortellijndiagram en Ny-
                        quistcriterium en het Nicholsdiagram. Ze moeten oefeningen hier omtrent
                        kunnen oplossen.
                   9.    Blokschema's (transfertfuncties) kunnen opstellen en vereenvoudigen van
                        processen. Verder moeten ze stapresponsie en frequentieanalyse kunnen
                        afleiden en tekenen alsook een stabiliteitsonderzoek uitvoeren.
                   10.    De geziene theorie kunnen toetsen in het lab aan de hand van
                        proefopstellingen.
                   11.    Regelacties zoals proportionele, integrerende en differentiërende kunnen
                        uitleggen. Ze moeten ook elektronische regelaars : P, PI en PID kunnen
                        tekenen, transfertfuncties afleiden, stap- en frequentietest uitvoeren en de
                        toepassing verantwoorden.
                   12.    Kunnen werken met de in het lab aanwezige simulatiepakketten zoals
                        CODAS, MATLAB , WINFACT.,Control Station en andere.


Inhoudsopgave             Theorie
                   1. Systeemanalyse
                   1.1 Opstellen van het regeltechnisch blokschema van een installatie.
                   1.2 Elektrische modellen
                   1.3 Elektronische modellen
                   1.4 Mechanische systemen
                      - translatie
                      - rotatie
                   1.5 Pneumatische systemen
                   1.6 Hydraulische systemen
                   1.7 Thermische systemen
                   1.8 Chemische systemen
                   1.9 Toepassingen
                      - niveauregeling
                      - drukregeling
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                      57                      - debietregeling
                      - temperatuurregeling
                      - stands & snelheidsregeling

                   2. Transientgedrag (staptest)
                   2.1 Nulde-orde-systemen
                   2.2 Eerste-orde-systemen
                   2.3 Tweede-orde-systemen
                   2.4 Hoger-orde-systemen
                   2.5 Toepassingen.

                   3. Frequentiegedrag (Frequentietest)
                   3.1 Begrip Bell, Decibell
                   3.2 Bode-diagram
                   3.3 Nyquist-diagram
                   3.4 Black-diagram
                   3.5 Nulde-orde-systemen
                   3.6 Eerste-orde-systemen
                   3.7 Tweede-orde-systemen
                   3.8 Hoger-orde-systemen
                   3.9 Toepassingen

                   4. Gesloten systemen
                   4.1 Voor- en nadelen – Feedback
                   4.2 Statische fouten
                   4.3 Systemen met looptijd
                   4.4 Processen met looptijdStabiliteit
                        4.4.1   Routh-Hurwitz
                        4.4.2   Root-Locus, polenbaan, Evans-diagram, wortellijndiagram
                        4.4.3   Stabiliteit volgens Nyguist: Amplitudemarge (AM)
                                           Fasemarge (PM)
                        4.4.4   Nicholsdiagram

                   5. Blokkenalgebra
                   Reductie van subsystemen
                   6. Studie van de regelaars
                   P, PI, PD, PID, tamme PD, tamme PID, lag, lead
                   Transientgedrag & frequentieresponsie

                   7. Instellen van regelaars
                   Faserandoptimum
                   Bedrags & symmetrisch optimum
                   Methode van het kritisch diagram
                   Uitgaande van de stabiliteit
                   Toestandsterugkoppelingen
                   NCD-blok in matlab
                   Foutkriterium in winfact 6
                   Praktische toepassingen
                        - cascade-regelingen
                        - CNC, Robot, enz…

                   8.  Praktische opbouw van regelkringen
                   -   basisschakelingen
                   -   stroombegrenzers
                   -   stijg-snelheidsbegrenzers
                   -   spanning/frequentie-omzetters
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                      58                   Labo Deel 1:
                   Proef 1: Simulatie met Matlab/Simulink.
                   Proef 2: Staptest van eerste orde systemen
                   Proef 3: Frequentie test van eerste orde systemen
                   Proef 4: Opstellen van het regeltechnisch blokschema van een praktische
                        regelkring.
                   Proef 5: Staptest van een Tweede orde systemen
                   Proef 6: Frequentietest van Tweede orde systemen
                   Proef 7: Stap en frequentietest opnemen van een onbekend systeem(Black box)
                   Proef 8: Stabiliteit van een derde orde systeem.
                   Proef 9: Studie van de Analoge Regelaars.
                   Proef 10: P-regeling van een derde orde systeem

                   Samenvatting:
                   Studie van lineaire systemen
                         -    Eerste orde systeem met integrerende werking
                         -    Eerste orde systeem met differentiërende werking
                         -    Tweede orde systeem
                   Elektrische kringen – Staptest – Frequentie analyse
                   Schakelingen met operationele versterkers
                      - Eerste orde systeem met integrerende werking
                      - Tweede orde systeem
                      - Derde orde systeem
                      - Eerste orde en zuivere integrator
                   Studie van gesloten systemen
                   Stabiliteitsonderzoek
                   Elektronische regelaars
                   Simulatiepakketten


Onderwijsvorm
                   Hoorcollege, labozittingen

Studiemateriaal            Theorie: cursus (1+2) Internet of cursusdienst
                   Labo: laboteksten met opdrachten (internet)

Aanvullende leermiddelen
                   /

Beoordelingswijze


Aantal studiepunten          5
Te behalen punten
                   50

1ste zittijd             Sem 1:   th:    schriftelijk examen     20 punten
                              permanente evaluatie     10 punten


                         lab:    permanente evaluatie     10 punten
                              examen laatste labozitting  10 punten

2de zittijd              Th: mondeling examen                30 punten

                   Lab: examens tijdens theorie-examen        10 punten
                   Permanente evaluatie (punten van 1ste zittijd)   10 punten
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          59
Opleidingsonderdeel           Regeltechniek_2
Docenten
                     Willy Goffin (GoWi), Frank Meuris (MeFr)
Vakcode
                     REG
Afstudeerrichting            2 PBA EM/AUT

Doelstellingen              1.    Aan de hand van een voorbeeld het nut van de regeltechniek kunnen beschrijven.
                     2.    Het gebruik van de Laplace en Inverse Laplace transformatie kunnen uitleggen (de
                         relatie tijds- en Laplacedomein). Ze moeten de gegeven rekenregels en
                         eigenschappen van de Laplace en Inverse Laplace transformatie kunnen combineren
                         om oefeningen op te lossen.
                     3.    Met eigen woorden begrippen zoals : lineaire systemen, lineariseren, werkingspunt,
                         statisch en dynamisch gedrag kunnen beschrijven.
                     4.    Stapweergave, rampresponsie en frequentieanalyse kunnen afleiden, uitleggen en
                         tekenen van nulde, eerste, tweede en hogere orde systemen.
                     5.    De relatie tussen de verschillende karakteristieken (stapresponsie, Bode-, Nyquist-
                         en Blackdiagram) kunnen aangeven en uitleggen.
                     6.    Van elektrische (R, L, C) en elektronische netwerken (opamp), pneumatisch,
                         hydraulische en mechanische systemen de transfertfunctie kunnen oplossen en
                         verder een stapresponsie en frequentietest hiervan kunnen uitwerken.
                     7.    Het gebruik en nut van open en gesloten systemen met elkaar kunnen vergelijken,
                         eventueel a.h.v. voorbeelden.
                     8.    Het begrip 'stabiliteit' kunnen beschrijven, wiskundig benaderen en de stabiliteit
                         onderzoeken volgens het Routh-Hurwitz criterium, het wortellijndiagram en Ny-
                         quistcriterium en het Nicholsdiagram. Ze moeten oefeningen hier omtrent kunnen
                         oplossen.
                     9.    Blokschema's (transfertfuncties) kunnen opstellen en vereenvoudigen van
                         processen. Verder moeten ze stapresponsie en frequentieanalyse kunnen afleiden
                         en tekenen alsook een stabiliteitsonderzoek uitvoeren.
                     10.   De geziene theorie kunnen toetsen in het lab aan de hand van
                         proefopstellingen.
                     11.   Regelacties zoals proportionele, integrerende en differentiërende kunnen uitleggen.
                         Ze moeten ook elektronische regelaars : P, PI en PID kunnen tekenen,
                         transfertfuncties afleiden, stap- en frequentietest uitvoeren en de toepassing
                         verantwoorden.
                     12.   Kunnen werken met de in het lab aanwezige simulatiepakketten zoals CODAS,
                         MATLAB, WINFACT.en andere
                     13.   De regelaar instelling kunnen bepalen van een praktisch regelproces.
                     14.   Door meting het wiskundig model kunnen opstellen van een industrieel proces.
                     15.   De nodige Analoge regelaar kunnen bepalen met verschillende instelmethoden.


Inhoudsopgave              Theorie Deel 2

                     Deel 1 : Procesidentificatie (in de praktijk)
                     2.1 Hoe de meting uitvoeren?
                     2.2 Grafische methoden:
                       -1Methode van Nichols & Ziegler
                       -Methode van Broïda
                       -Methode van Van der Grinten
                       -Methode van Strejc
                       -Methode van Sundaresan
                       -Methode van Heeman
                       -Methode van D’Azzo
                        -En andere methoden
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                      60                     2.3 Wiskundige methodes:
                       -Methode van de segmenten
                       -Methode van de eindige differenties
                       -Methode van Reswich
                       -Methode van modelvorming
                       -Methode van de kleinste kwadraten
                     2.4 Nummerieke methoden
                       -Methode van modelvorming
                       -Methode van de kleinste kwadraten
                       -Ontwerpen met de procescomputer
                        -methoden afgeleid van de analoog-computer
                        -methoden van Euler
                        -methoden met integraal en differentiaal
                     2.5 Softwarematig
                            MATLAB/Simulink
                             - IDENT
                              - IDPID
                             - CONTROLLAB
                              - RAPID/IPCOS
                              - NCD-blok
                            WINFACT
                             - IDA
                             - BORIS
                             - PID control center
                              -Identificatiecenter
                           TUTSIM
                            - PE-blok
                          Control Station
                     2.6 Procesidentificatie in gesloten kring.
                     Deel 3 : Procesoptimalisatie
                     3.1 Faserand-optimum
                     3.2 Bedrag & symmetrisch optimum
                     3.3 Methode van het kritisch diagram
                     3.4 Praktische instelregels
                            1. Oscillatiemethode
                            2. Procesidentificatie
                     3.5 Instellen van de regelaar met als model een tweede-orde.
                     3.6 Adaptieve regelaar
                     3.7 Softwarematig
                     3.8 Toestandsterugkoppelingen


                     Labo Deel 2

                     Proef 1:   Studie van derde orde systemen.(Herhaling)
                     Proef 2:   Simulatie met Matlab/Simulink
                     Proef 3:   Ontwerpen van een PID-regelaar met Matlab/Simulink
                     Proef 4:   Opstellen van het regeltechnisch blokschema van een praktische
                            regelkring.
                     Proef 5,6: Procesidentificatie & Procesoptimalisatie van een opgegeven systeem.
                     Proef 6:   Procesoptimalisatie met Bedrags-Symmetrisch optimum
                     Proef 7,8,9: Praktische Procesgereling
                     Proef 10: Procesregeling Lucas-Nulle set
                     Proef 11: Simulatiepaketten
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica               61
Onderwijsvorm
                      Hoorcollege, labozittingen

Studiemateriaal
                      Theorie: cursus (1+2) Internet
                      Labo: laboteksten met opdrachten (internet)

Aanvullende leermiddelen
                      /

Beoordelingswijze


Aantal studiepunten          5
Te behalen punten
                   50

1ste zittijd             Sem 2:   th:    schriftelijk + mondeling   20 punten
                              permanente evaluatie     10 punten

                         lab:   permanente evaluatie     10 punten
                              examen laatste labozitting  10 punten

2de zittijd              Th: mondeling examen                30 punten

                   Lab: examens tijdens theorie-examen        10 punten
                   Permanente evaluatie tweede deel          10 punten
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                            62
Regeltechniek

Situering van het vak in    Regeltechniek bestaat uit een aantal opeenvolgende vakken. Analoge regeltechniek start met
het curriculum         de beschrijving van de eigenschappen van de analoge regelkring qua stabiliteit,
                nauwkeurigheid,snelheid en robuustheid met het Bode-diagram (AM en FM) en het
                wortellijnendiagram als belangrijkste analyse-tools. Verder komen speciale regelstructuren en
                Niet-Lineaire regelaars (Aan/Uit) aan bod.

                Regeltechniek hoort thuis in het vakdomein automatisering. Het vormt één van de twee
                voornaamste peilers binnen automatisering. De andere peiler is stuurtechniek (PLC).
                Regeltechniek kent raakpunten met meetsystemen (gebruik van sensoren), ontwerpen en
                informatica.

                Aan de andere kant is regeltechnische basiskennis vereist in de vakken: robotica, hydraulica,
                vermogen sturingen (frequentieregelaars, elektrische aandrijvingen) en vermogenversterkers,
                elektronica en elektrische motoren.
                We kunnen stellen dat regeltechniek de hoeksteen is van de moderne industrie.


Instroom-relatie met      De vereiste voorkennis om regeltechniek aan te vatten is systeemtheorie en complex rekenen,
andere vakken          naast een evidente basisbagage wiskunde (algebra,
                matrixrekenen).,fysica,pneumatiek,hydraulica,thermodynamica enz…..Relatie met het werkveld    Relatie met het werkveld Regeltechniek vormt in zijn finaliteit een onmisbare basiskennis bij
                elk mogelijk (continu) automatiseringsproces of ingenieursontwerp in een breed gamma aan
                technische domeinen bijvoorbeeld in de procesindustrie (regelen van druk, temperatuur,
                niveau, debiet), bij het ontwerp of afstellen van motoren (snelheid, positie, stroom, kracht), in
                de robotica (positie en ondermeer ook voor toepassen van externe sensoren zoals visie,
                afstandsmeting of kracht). Ook bij het onderhoud van zulke systemen is een zekere
                regeltechnische basiskennis onontbeerlijk.

                We kunnen stellen dat de REGELTECHNIEK de hoeksteen is van de moderne industrie
                Naast de evidente basiskennis rond het vak regeltechniek zelf, vertegenwoordigt
                regeltechniek eveneens een ingenieursvak dat zich uitstekend leent om het ingenieurs denken
                en probleemoplossend vermogen van de student te ontwikkelen. Een regeltechnisch ontwerp
                omvat naast een afwegen tussen de verschillende gestelde eisen ook een afwegen in de
                keuze van de meest geschikte ontwerptechniek.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          63
Opleidingsonderdeel          Regeltechniek_1

Docenten               Jacky Verlaak (VeJa)
Vakcode                REG
Afstudeerrichting           2 PBA EM/KLI

Doelstellingen            1.   De studenten moeten in staat zijn om van een eenvoudig praktisch systeem een
                       wiskundig model op te stellen en een overdrachtsfunctie te berekenen.
                   2.   Een proces van nulde, eerste, tweede en hogere orde begrijpen en kunnen
                       analyseren.
                   3.   De stap- en frequentieweergave van deze processen kunnen berekenen en in het
                       labo kunnen opnemen.
                   4.   De dynamische (meet-)gegevens van processen kunnen weergeven in grafieken
                       en tabellen. (Bode-, Nyquist-, Black, Zero en nulpunten- diagram). De resultaten
                       van deze analyse interpreteren en gebruiken tijdens het ontwerpen van
                       regelkringen.
                   5.   De overdrachtsfunctie van de P, PI en PID-regelaar kunnen uitschrijven en de
                       instelparameters dimensioneren.
                   6.   Met behulp van elektronische componenten (actieve/passieve) een regelaar
                       kunnen bouwen.
                   7.   Aan de hand van een eigen voorbeeld de noodzakelijke onderdelen van een
                       “feedback regeling” kunnen aanduiden.
                   8.   De stabiliteit van een regelsysteem onderzoeken en de nodige aanpassingen
                       maken.
                   9.   Met behulp van elektronische componenten een gesloten kringregeling maken en
                       uittesten.
                   10.  Met behulp van eenvoudige instelregels een regelaar kunnen instellen en in
                       bedrijf nemen.
                   11.  Met simulatieprogramma’s kunnen werken om het dynamisch systeemgedrag te
                       voorspellen.


Inhoudsopgave             Theorie
                   1. Systeemanalyse
                   2. Transientgedrag van systemen (studie in het tijdsdomein)
                       Nulde-orde-systemen
                       Eerste-orde-systemen
                       Tweede-orde-systemen
                       Hoger-orde-systemen
                       Toepassingen
                   3. Frequentiegedrag (Frequentiedomein)
                       Begrip Bell, decibell
                       Begrippen
                             -   Bode-diagram
                             -   Nyquist-diagram
                             -   Black-diagram
                       Nulde-orde-systemen
                       Eerste-orde-systemen
                       Tweede-orde-systemen
                       Hoger-orde-systemen
                       Regels van Bode
                       Toepassingen
                   4. Gesloten systemen
                       Voor- en nadelen van feedback (waarom regeltechniek)
                       Statische fouten
                       Systemen met looptijd
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                       64                   5.   Blokkenalgebra
                         Reductie van subsystemen
                         Toepassingen
                         Studie van regelaars
                   6.   P, PI, PD, PID, tamme PD, tamme PID, lag- en lead-compensator

                   Labo
                   1.   Staptest op een systeem van 1ste orde.
                   2.   Frequentietest op een systeem van 1ste orde.
                   3.   Programmeren in MATLAB/SIMULINK.
                   4.   Staptest op een systeem van 2de orde met z ≥ 1.
                   5.   Staptest op een systeem van 2de orde met z < 1.
                   6.   Frequentieweergave van een 2de orde systeem.
                   7.   Stap- en frequentieweergave van een PI regelaar.
                   8.   Stap- en frequentieweergave van een gesloten systeem (3de orde).
                   9.   Instellen van een regelaar in een regelkring m.b.v. de methode van Evans,
                       Nyquist en Nichols; AM en FM.


Onderwijsvorm             Hoorcollege, labo's en oefeningen.

Studiemateriaal            Cursus , handboeken

Aanvullende leermiddelen       Regeltechnische software : Scilab

Beoordelingswijze

Aantal studiepunten          6
Te behalen punten           60

1ste zittijd             Sem 1:   th:    schriftelijk examen         30 punten

                         lab:   permanente evaluatie        30 punten

2de zittijd              Th:    mondeling examen               30 punten

                   lab:    punten worden overgedragen      30 punten
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                            65
Regeltechniek
Situering van het vak in    Vooraleer de student gaat regelen in de praktijk is het nodig dat hij een aantal fundamentele
het curriculum         regeltechnische technieken beheerst. Hij of zij moet een proces kunnen transformeren in een
                blokkendiagram, een transfertfunctie ervan opstellen en tenslotte een analyse in het
                tijdsdomein en frequentiedomein kunnen uitvoeren. Vervolgens zou hij of zij de stabiliteit
                kunnen onderzoeken van het geregelde proces om dan ten slotte een geschikte regelaar te
                kiezen. In zijn eerste jaar leert de student de basisbegrippen i.v.m. regeltechniek en leert hij de
                meetorganen en opnemers kennen. In het vervolg van zijn opleiding (o.a. regeltechniek II) zal
                de student de verworven regeltechnische vaardigheden verder gaan toepassen, oa. in de
                koeltechniek en verwarmingstechniek. Het gaat namelijk steeds over fysische en technische
                processen die geregeld moeten worden.


Instroom-relatie met      Tijdens zijn/haar eerste jaar leert de student een aantal eenvoudige maar onontbeerlijke
andere vakken          begrippen aan zoals continue en discontinue regelsystemen, manuele versus automatische
                regelingen, systemen met en zonder feedback, hysteresis, proportioneel regelen en PB,
                proces en instrumentatie-schema's, etc..
                In het vak rekenkundige technieken leerde hij of zij werken met complexe getallen, met de
                sinusfunctie (noodzakelijk voor de frequentierespons) en werd de Laplace-transformatie heen
                en weer ingeoefend ! Na dit vak zal de student zijn/haar nieuwe inzichten aanwenden in
                regeltechniek II, verwarmingssystemen en koeltechnieken.


Relatie met het werkveld    Wanneer de professionele bachelor straks tijdens de uitvoering van zijn beroep in staat is om de
                theoretische begrippen en de verworven vaardigheden van het vak regeltechniek terug op te
                roepen in zijn redenering, dan zal hij of zij beter in staat zijn om bestaande processen of industriële
                lijnen te optimaliseren door een geschikte instelling van de regelparameters.
                Door zijn bereikte regeltechnische inzichten is de professionele bachelor beter in staat zijn
                creatieve inspiratie te gebruiken tijdens het ontwerpen van concrete klima-installaties.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                        66
Opleidingsonderdeel          Regeltechniek_2

Docenten               Pascal Moons (MoPa)
Vakcode                REG
Afstudeerrichting           2 PBA EM/KLI

Doelstellingen               1.  De studenten moeten de symbolen en eenheden van de fysische grootheden
                         (temperatuur, debiet, niveau, druk, vochtigheid) kunnen verklaren.
                      2.  De studenten moeten de verschillende meetprincipes van deze fysische
                         grootheden kunnen beschrijven.
                      3.  De studenten moeten kunnen verklaren waarom een meetprincipe al dan niet
                         geschikt is voor een bepaalde toepassing in de HVAC-wereld (Heating,
                         Ventilation en AirConditioning).
                      4.  De studenten moeten de corrigerende organen die in de HVAC-wereld
                         gebruikt worden kunnen beschrijven en hun mogelijke toepassingen kunnen
                         verklaren.
                      5.  De studenten moeten de regelaars die in de installatietechniek gebruikt
                         worden kunnen beschrijven en kunnen beoordelen op punten zoals
                         corresponderende in- en uitgangssignalen, mogelijke functies, mogelijke
                         regelacties, montageplaats, hulpenergie, specifieke eisen.


Inhoudsopgave             Industriële Meettechniek
                      1. Basisbegrippen
                      2. Temperatuuropnemers
                      3. Debietopnemers
                      4. Niveau-opnemers
                      5. Drukopnemers
                      6. Vochtigheidopnemers

                   Corrigerende organen in de installatietechniek
                      1. Algemene begrippen
                      2. Regelafsluiters
                      3. Vlinderkleppen
                      4. Kranen
                      5. Luchtkleppen
                      6. Servomotoren
                      Labo :
                       bepalen van karakteristieke eigenschappen :
                          o driewegkleppen
                          o driewegmotorbediende mengkraan
                          o luchtklepaandrijving (servomotor)

                   Regelaars in de installatietechniek
                     1. Mechanische regelaars
                     2. Elektromechanische regelaars
                     3. Elektronische regelaars
                     4. Gebouwenbeheersysteem
                     Labo :
                      inleiding DDC-systemen
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                           67
Onderwijsvorm             Theorie en oefeningen met begeleiding aan PC

Studiemateriaal            Cursus – elektronisch
                   Transparanten / Websites

Aanvullende leermiddelen       Regeltechnische software

Beoordelingswijze

Aantal studiepunten          6
Te behalen punten           60

1ste zittijd             Sem 2:   th:    mondeling examen met schriftelijke voorbereiding  30 punten
                         Lab:   examenoefening tijdens laatste labozitting     30 punten

2de zittijd              Examen: praktische oefening m.b.v. inventor 2008 op PC 40    60 punten
Regeltechniek

Situering van het vak in    In dit vak wordt de basis van regeltechniek verruimd met inzicht in de specifieke meet- en
het curriculum         regelapparatuur zoals die gebruikt wordt in de installatietechniek of HVAC-wereld (Heating,
                Ventilation en AirConditioning


Instroom-relatie met      De studenten hebben de basiskennis van regeltechniek van eerdere opleidingsfases nodig om
andere vakken          dit vak met succes te kunnen volgen.


Relatie met het werkveld    De studenten werken in dit vak met meet- en regeltechnische apparatuur die in de HVAC-wereld
                voortdurend wordt gebruikt. Inzicht in en kennis over deze materie is voor de student dan ook zeer
                belangrijk naar een toekomstige tewerkstelling in deze sector.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                        68
Opleidingsonderdeel          Regeltechniek
Docenten
                   Willy Goffin (GoWi)
Vakcode
                   REG
Afstudeerrichting           2 PBA EM/EM + ONT

Doelstellingen            1.   De studenten moeten in staat zijn om van een eenvoudig praktisch systeem een
                       wiskundig model op te stellen.
                   2.   De stap- en frequentieweergave van deze processen kunnen opnemen.
                   3.   De dynamische (meet)gegevens van processen kunnen weergeven in grafieken
                       en tabellen. (Bode-, Nyquist-, Black).
                   4.   De overdrachtsfunctie van de P, PI en PID-regelaar kunnen uitschrijven.
                   5.   Met behulp van elektronische componenten een regelaar kunnen bouwen.
                   6.   Aan de hand van een eigen voorbeeld de noodzakelijke onderdelen van een
                       “feedback regeling” kunnen aanduiden.
                   7.   Met behulp van elektronische componenten een gesloten kringregeling maken en
                       uittesten.
                   8.   Met behulp van eenvoudige instelregels een regelaar kunnen instellen en in
                       bedrijf nemen.
                   9.   Met simulatieprogramma’s kunnen werken om het dynamisch systeemgedrag te
                       voorspellen.

Inhoudsopgave             Theorie
                   1.   Systeemanalyse
                   1.1 Opstellen van het regeltechnisch blokschema van een bestaande installatie
                   1.2 Elektrische systemen modelleren
                   1.3 Elektronische systemen modelleren
                   1.4 Mechanische systemen modelleren
                   1.5 Pneumatische systemen modelleren
                   1.6 Hydraulische systemen modelleren
                   1.7 Thermische systemen modelleren
                   1.8 Toepassingen
                            - niveauregelingen
                            - drukregelingen
                            - debietsregelingen
                            - temperatuursregelingen
                            - Robot, CNC-sturingen

                   2.  Transientgedrag van systemen (studie in het tijdsdomein)
                      Nulde-orde-systemen
                      Eerste-orde-systemen
                      Tweede-orde-systemen
                      Hoger-orde-systemen
                      Toepassingen
                      Het relevante tweede-orde-systeem.

                   3.  Frequentiegedrag (Frequentiedomein)
                      Begrip Bell, decibell
                      Begrippen
                              - Bode-diagram
                              - Nyquist-diagram
                              - Black-diagram
                      Nulde-orde-systemen
                      Eerste-orde-systemen
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                      69                      Tweede-orde-systemen
                      Hoger-orde-systemen
                      Regels van Bode
                      Toepassingen

                   4.  Gesloten systemen
                      Voor- en nadelen van feedback (waarom regeltechniek)
                      Statische fouten
                      Systemen met looptijd

                   5.  Blokkenalgebra
                      Reductie van subsystemen
                      Toepassingen

                   6.  Studie van regelaars
                      P, PI, PD, PID, tamme PD, tamme PID, lag- en lead-compensator

                   Labo
                   Proef 1: Simulatie met Matlab/Simulink.
                   Proef 2: Staptest van eerste orde systemen
                   Proef 3: Frequentie test van eerste orde systemen
                   Proef 4: Opstellen van het regeltechnisch blokschema van een
                        praktische regelkring.
                   Proef 5: Staptest van een Tweede orde systemen
                   Proef 6: Frequentietest van Tweede orde systemen
                   Proef 7: Stap en frequentietest opnemen van een onbekend
                        systeem(Black box)
                   Proef 8: Stabiliteit van een derde orde systeem.
                   Proef 9: Studie van de Analoge Regelaars.
                   Proef 10: P-regeling van een derde orde systeem

                   Samenvatting:
                   1.  Staptest op een systeem van 1ste orde.
                   2.  Frequentietest op een systeem van 1ste orde.
                   3.  Programmeren in MATLAB/SIMULINK.
                   4.  Staptest op een systeem van 2de orde met z ≥ 1.
                   5.  Staptest op een systeem van 2de orde met z < 1.
                   6.  Frequentieweergave van een 2de orde systeem.
                   7.  Stap- en frequentieweergave van een PI regelaar.
                   8.  Stap- en frequentieweergave van een gesloten systeem (3de orde).
                   9.  Instellen van een regelaar in een regelkring m.b.v. de methode van Evans,
                      Nyquist en Nichols; AM en FM.

Onderwijsvorm
                   Hoorcollege, labozitting

Studiemateriaal            Theorie: cursus (1+ 2) – internet of cursusdienst
                   Labo: laboteksten met opdrachten. Internet. Of cursusdienst

Aanvullende leermiddelen
                   /
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica               70
Beoordelingswijze


Aantal studiepunten
                   4
Te behalen punten
                   40

1ste zittijd             Sem 2:   th:    schriftelijk examen      10 punten
                              permanente evaluatie     10 punten

                         lab:    permanente evaluatie     10 punten
                              schriftelijk examen tijdens
                              laatste labozitting      10 punten

2de zittijd              Th:    schriftelijk examen           20 punten

                   Lab:    examen lab                10 punten
                         permanente evaluatie           10 punten
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          71
Regeltechniek

Situering van het vak in    Regeltechniek bestaat uit een aantal opeenvolgende vakken. Analoge regeltechniek (REG1)
het curriculum         start met de beschrijving van de eigenschappen van de analoge regelkring qua stabiliteit,
                nauwkeurigheid,snelheid en robuustheid met het Bode-diagram (AM en FM) en het
                wortellijnendiagram als belangrijkste analyse-tools. Verder komen speciale regelstructuren en
                Niet-Lineaire regelaars (Aan/Uit) aan bod.

                Regeltechniek hoort thuis in het vakdomein automatisering. Het vormt één van de twee
                voornaamstepeilers binnen automatisering. De andere peiler is stuurtechniek (PLC).
                Regeltechniek kent raakpunten met meetsystemen (gebruik van sensoren), ontwerpen en
                informatica. Aan de andere kant is regeltechnische basiskennis vereist in de vakken: robotica,
                hydraulica, vermogen sturingen (frequentieregelaars, elektrische aandrijvingen) en
                vermogenversterkers, elektronica en elektrische motoren.
                Regeltechniek is de hoeksteen van de moderne industrie.


Instroom-relatie met      De vereiste voorkennis om regeltechniek aan te vatten is systeemtheorie en complex rekenen,
andere vakken          naast een evidente basisbagage wiskunde (algebra, matrixrekenen).en de basiswetten uit de
                fysica,pneumatica,hydraulica,thermodymanica,chemie,elektronica,elektriciteit enz……


Relatie met het werkveld    Regeltechniek vormt in zijn finaliteit een onmisbare basiskennis bij elk mogelijk
                (continu)automatiseringsproces of ingenieursontwerp in een breed gamma aan technische
                domeinen:bijvoorbeeld in de procesindustrie (regelen van druk, temperatuur, niveau, debiet),
                bij het ontwerp of afstellen van motoren (snelheid, positie, stroom, kracht), in de robotica
                (positie en ondermeer ook voor toepassen van externe sensoren zoals visie, afstandsmeting
                of kracht). Ook bij het onderhoud van zulke systemen is een zekere regeltechnische
                basiskennis onontbeerlijk Naast de evidente basiskennis rond het vak regeltechniek zelf,
                vertegenwoordigt regeltechniek eveneens een ingenieursvak dat zich uitstekend leent om het
                ingenieursdenken en probleemoplossend vermogen van de student te ontwikkelen Een
                regeltechnisch ontwerp omvat naast een afwegen tussen de verschillende gestelde eisen ook
                een afwegen in de keuze van de meest geschikte ontwerptechniek
                We kunnen stellen dat regeltechniek de hoeksteen is van de moderne industrie.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                              72
Opleidingsonderdeel          Sociale Vorming
Deelvak                Duits
Docenten
                   Ivy Verbeeck (VbIv)
Vakcode
                   SOVO-DUITS
Afstudeerrichting           2 PBA EM/AUT + EM + KLI + ONT

Doelstellingen            De vakstudie Duits beoogt een integratie van elementaire kenniseenheden in een
                   constant proces van vaardigheidsverwerving en taalvaardigheidstraining.
                   Na het volgen van dit opleidingsonderdeel
                   1. zal de student de receptieve en productieve taalvaardigheden – luisteren, lezen,
                     spreken, schrijven – in eenvoudige taalsituaties en via eenvoudige taalhande-
                     lingen kunnen realiseren;
                   2. zal de student elementaire leesteksten en leessituaties van algemene en
                     praktische aard kunnen begrijpen;
                   3. zal de student de Duitse taal op elementair gesproken niveau kunnen begrijpen en
                     uit gesproken boodschappen valabele informatie kunnen afleiden;
                   4. zal de student de Duitse geschreven taal niet enkel reproductief, maar ook op
                     elementair gesproken niveau creatief en productief beheersen;
                   5. zal de student zich in het Duits kunnen uiten, zijn wensen kunnen kenbaar maken
                     en kunnen deelnemen aan eenvoudige gesproken interactieve taalhandelingen;
                   6. zal de student remmingen (vooral van psychologische aard) kunnen transformeren
                     in een grotere betrokkenheid op het Duits als vreemde taal en in een actieve
                     participatie aan deze doeltaal.

Inhoudsopgave             Teksten en dialogen van algemene en specifieke aard die onderstaande morpho-
                   syntactische taalhandelingen introduceren:

                   Taalhandelingen:
                   Begroeten, zich voorstellen, iemand voorstellen, opnieuw vragen, spellen, beamen,
                   twijfelen, ontkennen, zich verontschuldigen, danken, telefoneren, om toelating vragen,
                   groeten overbrengen, afscheid nemen, feliciteren, ...

                   Lexicon (woordenschat):
                   Duitse voor- en familienamen, namen van landen en talen, beroepen, getallen,
                   telefoonnummer, stadsnamen, adressen, namen van maanden, dagen en jaargetijden,
                   plaatsaanduiding, prijzen, rekensoorten, uur, tijdstip, datum ...

                   Grammatica:
                   - vervoeging (tegenwoordige tijd) van zwakke werkwoorden in alle personen met
                      nadruk op de beleefdheidsvorm;
                   - vervoeging van ‘haben’ en ‘sein’:
                   - vervoeging van modale werkwoorden: ‘können’, ...
                   - bezittelijke voornaamwoorden : ‘mein’, ‘dein’, ‘sein’, ‘Ihr’, ...
                   - persoonlijke voornaamwoorden : Nom., Akk. en Dat.;
                   - vragende voornaamwoorden : ‘wer’, ‘wie’, ‘was’, ‘wo’, ‘woher’, ‘warum’, ...
                   - voornaamwoord ‘kein’, ...
                   - bepaald en onbepaald lidwoord : Nom., Akk., en Dat.;
                   - woordvorming van samengestelde woorden;
                   - meervoud van substantieven;
                   - preposities : ‘in’, ‘an’, ‘von’, ‘seit’, ‘ab’, ‘bei’, ‘mit’ en samentrekking van preposities;
                   - bevestigende, ontkennende en vragende zinsstructuur.
                   Fonetiek:
                   Alfabet, woordaccent, zinsintonatie, korte en lange klinkers, tweeklanken ...
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                             73Onderwijsvorm             Hoorcollege: door vraagstelling worden de theoretische gegevens verhelderd en/of
                   uitgeklaard.
                   Het maximum van de tijd wordt besteed aan actief oefenen in diverse en gevarieerde
                   oefenzittingen.
                   Voorbereidende taken en opdrachten.

Studiemateriaal            D. Macaire und G. Nicolas, Wirtschaftsdeutsch für Anfänger.
                   Grundstufe. Intertaal, Klett Edition Deutsch, München 1999.
                   Met cd’s.

                   Spezifisch technische Texte zum Üben des Leseverständnisses (= specifieke
                   technische teksten om de leesvaardigheid te oefenen) , o.a.:
                      1. Stromversorgung aus der Wüste
                      2. Eurowings
                      3. Solarenergie
                      4. Der Transformator
                      5. Elektrizitätslehre
                      6. Was ist Strom?
                      7. Der elektrische Strom
                      8. Aus der Geschichte der Raumfahrt
                      9. Krebsstudie löst Debatte über Atomkraft aus.

Aanvullende leermiddelen       Videomateriaal; visueel en auditief studiemateriaal van het web via ‘science-tv’; lexica.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                         74
Opleidingsonderdeel          Sociale Vorming
Deelvak                Frans
Docenten
                   Isabel Monteyne (MoIs)
Vakcode
                   SOVO-FRANS
Afstudeerrichting
                   2 EM/AUT + EM + KLI + ONT

Doelstellingen            1.  De student moet in staat zijn een Franstalige geschreven of gesproken tekst te
                      begrijpen en de inhoud ervan eenvoudig weer te geven in Frans en Nederlands,
                      zowel schriftelijk als mondeling.
                   2.  De student moet een dialoog kunnen voeren in het Frans over algemene
                      onderwerpen en over zijn eigen vakgebied.
                   3.  De student moet een brief kunnen opstellen in het Frans, hierbij gebruik makend
                      van het gangbare taalgebruik en een goede lay-out.
                   4.  De student moet een telefoongesprek kunnen voeren en daarbij de gepaste
                      formules aanwenden.
                   5.  De student moet zijn kennis van het Frans kunnen toepassen in de meest
                      uiteenlopende werkvormen, zoals woordenschat- en grammatica-oefeningen,
                      lezen van krantenartikels, groepsgesprekken, rollenspellen, …

Inhoudsopgave             Cursus met 11 dossiers.

Onderwijsvorm
                   Hoorcolleges, groepsgesprekken, rollenspellen

Studiemateriaal
                   Cursus

Aanvullende leermiddelen
                   /
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                            75
Opleidingsonderdeel          Sociale Vorming
Deelvak                Wijsbegeerte
Docenten
                   René Leeters (LeRe)
Vakcode
                   SOVO – WIJSB
Afstudeerrichting           2 PBA EM/AUT + EM + KLI + ONT

Doelstellingen            1. Uitleggen dat filosofie met het eigen leven te maken heeft. De belangrijkste
                     kenmerken en gebieden van de filosofie kunnen noemen en beschrijven.
                   2. Uitleggen wat moraalfilosofisch en filosofisch denken betekent in een pluralistische
                     en multiculturele maatschappij.
                   3. Verklaren hoe door de ontwikkeling van de maatschappij in de geschiedenis en de
                     daarmee samenhangende ontwikkeling van de godsdienst, de wetenschap en de
                     filosofie, een hele moraalfilosofische theorie is opgebouwd, die rechtstreeks of
                     onrechtstreeks ons moreel en filosofisch denken en bewustzijn beïnvloedt.
                   4. Voorbeelden bij naam noemen en duiden die als aanzet tot denken over moraal
                     kunnen dienen en die aantonen hoe complex morele beslissingen kunnen zijn,
                     zodra de vaste morele codes in een gesloten gemeenschap worden verlaten en
                     geprobeerd wordt om in een pluralistische maatschappij tot kritisch gefundeerde
                     oordelen te komen en er naar te handelen.
                   5. Aan de hand van o.a. het denken van Marx een relativerende kijk ontwikkelen op
                     het absolute eigendomsrecht
                   6. Komen tot filosofische reflexie over fascisme, racisme, reproductieve rechten van
                     de vrouw, seksuele moraal, relaties en moraal, wetenschap en
                     verantwoordelijkheid, genetische manipulatietechniek.

Inhoudsopgave             1.  Inleiding tot filosofie en moraalfilosofie in hun “anders” zijn.
                   2.  Vragen, problemen en contradicties uit het leven gegrepen.
                   3.  Het eigendomsrecht, absoluut of relatief?
                   4.  Geweld, geweldloosheid en medeplichtigheid.
                   5.  Sociaal darwinisme en fascisme.
                   6.  Racisme.
                   7.  Reproductieve rechten van de vrouw.
                   8.  Seksuele moraal: Faust, Gretchen en Russell.
                   9.  Wetenschap en verantwoordelijkheid.
                   10.  Mag, wat kan? Over genetische manipulatie.
                   11.  Wat is filosofie (en moraalfilosofie)? Domeinen in de filosofie.

Onderwijsvorm
                   Hoorcollege

Studiemateriaal
                   Cursus Wijsbegeerte

Aanvullende leermiddelen
                   /
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          76
Beoordelingswijze


Aantal studiepunten
                   6
Te behalen punten
                   60

1ste zittijd             Duits: 20 punten
                   Sem 2: schriftelijk examen:       12 punten
                        permanente evaluatie:      8 punten

                   Frans: 20 punten
                   Sem 1: permanente evaluatie:       20 punten

                   Wijsbegeerte: 20 punten
                   Sem 2: schriftelijk examen        20 punten

2de zittijd              Duits:        schriftelijk examen: 20 punten

                   Frans:        schriftelijk examen: 20 punten

                   Wijsbegeerte:     schriftelijk examen 20 punten
Sociale Vorming
Duits
Situering van het vak in    Bij de studie van het Duits zal de student o.a. kritisch reflecteren – over aangeboden
het curriculum         situatieve talige contexten -, tekstmateriaal analyseren – woord- en zinsstructuren herkennen
                en duiden – en probleemoplossend handelen - de talige werkelijkheid zelfstandig verwerken,
                begrijpen en bijgevolg dienovereenkomstig in de realiteit daadwerkelijk handelen. Het
                probleemoplossend denken wordt bovendien regelmatig geschraagd door teamwork.


Instroom-relatie met      De studie van het vak Duits wordt voortdurend gerelateerd aan reeds eerder verworven
andere vakken          communicatieve vaardigheden. Verworven communicatieve inzichten en parate kennis van
                linguistische begrippen uit zowel de moedertaal als andere vreemde talen vormen de basis
                voor een gestaag leerproces van de doeltaal, dus het Duits.


Relatie met het werkveld    De toekomstige bachelor in de elektromechanica zal met domeinspecifieke contexten in het
                Duits kunnen omgaan – bijvoorbeeld de essentie van handleidingen en / of instructies
                begrijpen – en zal zich tevens in elementaire taalsituaties – bijvoorbeeld begroeten,
                telefoneren, aan een eenvoudig gesprek deelnemen – in het Duits kunnen uitdrukken.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica  77
Sociale Vorming
Frans
Situering van het vak in
het curriculum

Instroom-relatie met
andere vakken

Relatie met het werkveld
Sociale Vorming
Wijsbegeerte
Situering van het vak in
het curriculum


Instroom-relatie met
andere vakken


Relatie met het werkveld
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                           78
Opleidingsonderdeel          Statistiek en IKZ
Docenten
                   Kristien Ruiters (RuiKr)
Vakcode
                   STAIKZ
Afstudeerrichting           2 PBA EM/AUT + EM + KLI + ONT

Doelstellingen            1.    Uit een gegevenstabel (zowel met discrete als continue gegevens) de nodige
                        elementen halen om een frequentieverdeling op te stellen en grafisch voor te
                        stellen.
                   2.    Uit een reeks gegevens de ligging- en de spreidgrootheden kunnen
                        berekenen, interpreteren en grafisch kunnen voorstellen;
                   3.    De gewone correlatiecoëfficiënt en de rangcorrelatiecoëfficiënt van Spearman
                        kunnen berekenen, de regressiekromme kunnen opstellen en beoordelen.
                   4.    Elementaire, voorwaardelijke en totale kansen kunnen berekenen.
                   5.    Bij de standaardverdelingen de verwachtingswaarden en varianties kunnen
                        berekenen.
                   6.    Tabellen, overzichten en schema's van verdelingen voortvloeiend uit steek-
                        proeven kunnen aanwenden.
                   7.    Foutentabellen kunnen gebruiken om een Pareto-analyse te maken. Een vis-
                        graatdiagram opstellen uitgaande van een brainstorming omtrent dagdage-
                        lijkse problemen.
                   8.    Uit fouten- en meettabellen kunnen oordelen welke statistische controlekaart
                        dient opgesteld te worden, de nodige grenzen kunnen berekenen om daarna
                        deze kaarten grafisch voor te stellen. Uit deze grafieken dient de student aan
                        de hand van vooropgestelde criteria te oordelen of het proces statistisch en/of
                        technisch beheerst is.
                   9.    De elementen van ISO-9000 kunnen vertalen naar een concrete werksituatie.

Inhoudsopgave             10.   Verwerking van gegevens: grafieken en tabellen.
                   11.   Maatgetallen van ligging en spreiding.
                   12.   Correlatie-Regressie.
                   13.   Frequentieverdelingen.
                   14.   Kansvariabelen.
                   15.   Normale verdeling.
                   16.   Controlekaarten en procesindices.
                   17.   ISO-9000 Normen.
                   18.   Inleiding tot IKZ
                   19.   Visgraatdiagramma
                   20.   Pareto-analyse

Onderwijsvorm
                   Hoorcollege, begeleiding, probleemgericht

Studiemateriaal            Cursus
                   Formularium

Aanvullende leermiddelen
                   /
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                         79
Beoordelingswijze


Aantal studiepunten          4
Te behalen punten
                   40

1ste zittijd             Sem 2:   permanente evaluatie     8 punten
                         schriftelijk examen     32 punten

2de zittijd
                   Schriftelijk examen:          40 punten
Statistiek en IKZ

Situering van het vak in    Het vak behandelt aspecten uit toegepaste statistiek, met name de gegevenverwerking, en
het curriculum         kwaliteitsorganisatie en is belangrijk voor de student bij aanvang van zijn stage


Instroom-relatie met      Het vak sluit beperkt aan op ‘rekenkundige technieken’ van het eerst jaar
andere vakken


Relatie met het werkveld    Het vak sluit rechtstreeks aan op bestaande kwaliteitsaspecten uit de industrie
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                             80
Opleidingsonderdeel          Sterkteleer
Docenten
                   Ludo Naelaerts (NaLu)
Vakcode
                   STKLR
Afstudeerrichting
                   2 PBA EM/EM + ONT

Doelstellingen            1. Met eigen woorden omschrijven wat de begrippen spanningen en vervormingen
                     inhouden + de basiswetten (Hooke) die hieruit volgen.
                   2. Volledig begrijpen, uitrekenen en interpreteren van krachten- en momenten-
                     diagramma's.
                   3. Volledige beheersing (+ toepassen) van de 4 elementaire belastingen: trek/druk;
                     afschuiving; wringing, buiging.
                   4. Begrijpen van de formules die deze 4 belastingsgevallen omschrijven.
                   5. Gevorderde toepassingen op buiging
                       - verbeterde afschuiftheorie
                       - stukken van gelijke buigweerstand
                       - samengestelde buiging + scheve buiging kunnen berekenen.
                   6. Geziene oefeningen voor hyperstatische constructies, belast op trek/druk +
                     temperatuursbelastingen kunnen begrijpen en gelijkaardige oefeningen oplossen.
                   7. Samengestelde belastingsgevallen begrijpen.
                   8. Het geval Mb + Mw begrijpen en kunnen toepassen op de berekening van assen.
                   9. De begrippen toegelaten spanning en veiligheidsfactor begrijpen en gebruiken. De
                     invloedsfactoren hierop kunnen weergeven en gebruiken.
                   10. Statische onderdelen in eenvoudige constructies kunnen dimensioneren en
                      bestaande constructies op hun sterkte kunnen controleren.


Inhoudsopgave             . Spanning en vervorming
                   . Toegelate spanning :
                        - statisch & dynamisch
                        - belaste onderdelen
                   . Axiale belasting trek en druk
                        -   statisch bepaalde en hyperstatische gevallen bij centrische trek en druk
                        -   samengestelde stukken
                        -   temperatuurkrachten in samengestelde constructiedelen.
                   . Wringing
                        -   wringing van prismatische stukken met cirkelvormige en rechthoekige
                           dwarsdoorsnede
                        -   wringing van open profielen met dunwandige doorsnede
                   . Buiging
                        - studie van dwarsdoorsnede
                        - zuivere vlakke en eenvoudige vlakke buiging
                        - scheve buiging
                        - vervorming door buiging
                   . Afschuiving
                        - eenvoudige theorie
                        - verbeterde afschuiftheorie
                   . Samengestelde belasting.
                   . Gevallen van labiele stabiliteit.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                   81
Onderwijsvorm
                   Hoorcollege

Studiemateriaal
                   Cursus

Aanvullende leermiddelen
                   /

Beoordelingswijze


Aantal studiepunten          3
Te behalen punten
                   30

1ste zittijd             Sem 1:   th:    schriftelijk examen:         10 punten

                         oef:    mondeling examen met schriftelijke
                              voorbereiding            20 punten

2de zittijd              Th:    schriftelijk examen               10 punten

                   Oef:    mondeling examen met schrift. voorbereiding   20 punten
Sterkteleer

Situering van het vak in
het curriculum


Instroom-relatie met
andere vakken


Relatie met het werkveld
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                         82
Opleidingsonderdeel          Toegepaste mechanica
Deelvak                Las- en Verspaningstechnieken
Docenten               Hermans Danny (HeDa)
Vakcode                LVSPT
Afstudeerrichting           2 PBA EM/EM

Doelstellingen            1.  Van de verspaningsprocessen: draaien, frezen, boren , slijpen, ruimen,
                      draadsnijden, zagen en vijlen, het principe, de techniek, de snijparameters, de
                      gereedschappen en de eventuele machines kunnen beschrijven.
                   2.  Aan de hand van een werkstuktekening een verantwoorde keuze kunnen maken in
                      verband met de te volgen bewerkingsvolgorde van (diverse) verspanende
                      bewerkingen.
                   3.  Van de lasprocessen: autogeenlassen, bekleed-elektrode-lassen, MIG- en TIG-
                      lassen, het principe, de techniek, de parameters en de kenmerken kunnen
                      beschrijven.

Inhoudsopgave             Deel 1 : Lastechnieken
                   -     Inleiding, soorten lasmethoden, hoofdgroepen.
                   -     Autogeen lassen, principe, techniek, veiligheid.
                   -     Snijbranden, principe, techniek, veiligheid.
                   -     Beklede-elektrode-lassen, principe, techniek, veiligheid.
                   -     MIG-MAG lassen, principe, techniek, veiligheid.
                   -     TIG-lassen, principe, techniek, veiligheid.
                   -     Plasmalassen, principe, techniek, veiligheid.
                   -     Puntlassen, principe, techniek, veiligheid.

                   Deel 2 : Verspaningstechnologie
                   -     Algemeenheden
                        .     Hoeken, krachten, specifieke snijdruk.
                        .     Bewegingen, assenstelsels.
                        .     Positioneren en klemmen.
                   -     Draaien, inleiding, indeling
                        .     De universele draaibank
                        .     Positioneren en klemmen
                        .     Snijmaterialen
                        .     Draaibeitels
                        .     Verspaningstechniek draaien
                   -     Frezen, inleiding, indeling
                        .     Verspaningstechniek frezen
                        .     Vergelijking freesmethoden, bekorten van de freestijd
                        .     Positioneren en klemmen van het werkstuk
                        .     Freesmachines, soorten frezen
                   -     Boren, inleiding, inleiding van boormachines
                        .     Beschrijving en slijpen van boren, spangereedschappen
                   -     Ruimen, draadsnijden
                   -     Slijpen, de slijpsteen
                        .     Verspaningstechniek slijpen,slijpmachines

Onderwijsvorm             Hoorcollege.

Studiemateriaal            *Boek : "Verspaningstechnologie" Deckers & Schellekens
                   *Cursus Lassen “

Aanvullende leermiddelen       Video over lassen
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          83
Toegepaste Mechanica
Las- en verspaningstechnieken

Situering van het vak in    Dit vak wordt opgevat als een initiatie in de las- en verspaningstechnieken. Basisbegrippen
het curriculum         uit theoretische mechanica, technisch tekenen , ontwerpen en materialenleer worden als
                fundamenten gebruikt . In dit vak wordtt de student , van welke vooropleiding hij/zij ook komt
                wegwijs gemaakt in de verschillende aspecten van las- en verspaningstechnieken.,.Tevens
                vormt dit vak de voorbereiding van geautomatiseerde productie (CNC) in een verdere
                opleidingsfase


Instroom-relatie met      Basisbegrippen uit theoretische mechanica, technisch tekenen, ontwerpen en materialenleer
andere vakken          worden als fundamenten gebruikt.)


Relatie met het werkveld    Als toekomstig professionele bachelor electromechanica is het belangrijk dat de student voor het
                opnemen van een verantwoordelijke functie binnen de productie of onderhoudsdienst van een
                bedrijf een degelijke theoretische voorbereiding krijgt in mechanische productietechnieken. Het
                laat de student inzien hoe een mechanisch werkstuk op oordeelkundige, veilige en economisch
                verantwoorde wijze kan geproduceerd worden met de voorhanden zijnde middelen (machines) en
                rekening houdend met de gestelde eisen (ontwerp, technische tekening ) Verdere specialisatie
                kan uiteraard noodzakelijk zijn om zich in deze materie verder te bekwamen .
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          84
Opleidingsonderdeel          Toegepaste Mechanica
Deelvak                Machine-elementen
Docenten                Theo Boesmans (BoTh)
Vakcode                MACH
Afstudeerrichting           2 PBA EM/EM

Doelstellingen             DEEL 1: Asondersteuning
                    1. Aan de hand van het leerboek wentellagers een geschikt wentellager kunnen
                     kiezen voor een gegeven belastingsgeval en hiervan in de gegeven
                     omstandigheden de levensduur bepalen.
                    2. Het verschil in gebruik tussen de verschillende soorten lagers uit het leerboek
                     wentellagers kunnen uitleggen en in een opstelling vaste en losse lagers her-
                     kennen.
                    3. In eigen woorden het principieel verschil kunnen uitleggen tussen een glij- en een
                     wentellager + verschil in gebruik.
                    4. In eigen woorden volgende begrippen kunnen uitleggen: hydrodynamische
                     smering van glijlagers, lagerinstabiliteit/warrelen van een as in een glijlager,
                     hydrodynamisch voorgespannen glijlagers.

                    DEEL 2: Materialenleer
                    1. Het FeC-diagramma kunnen ‘lezen’ om hiermee de structuur van de verschillende
                     staal- en gietijzersoorten te verklaren en te herkennen.
                    2. Het doel, het principe en 2 toepassingsvoorbeelden van het zachtgloeien,
                     normaalgloeien, spanningsvrijgloeien, rekristallisatiegloeien, harden, ontlaten,
                     veredelen, cementeren en nitreren in eigen woorden kunnen omschrijven.
                    3. De aanduiding van de staalsoorten en gietijzers volgens de normen kunnen
                     herkennen en verklaren.
                    4. De studenten kunnen het doel en de uitvoering van de trekproef, de
                     hardheidsmeting volgens Brinell, Rockwell, Vickers en de kerfslagproef kunnen
                     omschrijven en het resultaat van de proeven kunnen interpreteren.

                    DEEL 3: Verbindingen
                    1. Met behulp van de formules en de schroefdraadtabellen uit de cursus van een
                     boutverbinding het aantal bouten, de boutmiddellijn, de stuikspanning tussen
                     bouten en strippen, de trekspanning in de strippen, de dikte en de breedte van de
                     strip kunnen bepalen.
                    2. Kunnen verklaren waarom bij voorspanbouten de totale boutbelasting niet gelijk is
                     aan de som van de voorspankracht en de uitwendige belasting.
                    3. De krachten kunnen tekenen die werken in een rechthoekige schroefdraad bij
                     heffen en dalen van een last en kunnen verklaren hoe dit beïnvloed wordt door de
                     vorm van de draad.
                    4. Met behulp van de formules en de tabellen uit de cursus van een statisch en
                     dynamisch belaste lasverbinding de vergelijkingsspanning kunnen berekenen en
                     controleren of deze toelaatbaar is aan de hand van de toelaatbare spanning.
                    5. De schuifspanning in een lijmverbinding kunnen berekenen en aan de hand van
                     de toelaatbare schuifspanning controleren of deze toelaatbaar is en enkele
                     richtlijnen geven bij het maken van een lijmverbinding.
                    6. In eigen woorden volgende begrippen kunnen uitleggen : vergelijkingsspanning
                     van een las, adhesie, cohesie, benatting bij het maken van een lijmverbinding.
                    7. Aan de hand van een figuur de desbetreffende asnaafverbinding kunnen
                     benoemen en verklaren hoe de verbinding tot stand kwam.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                           85
Inhoudsopgave             Deel 1: Asondersteuningen
                    1. Glijlagers
                    2. Wentellagers

                    Deel 2: Materialenleer
                    1. Metallografie
                    2. Materiaaleigenschappen
                    3. Ferromaterialen en legeringen

                    Deel 3: Verbindingen
                    1. Schroefdraadverbindingen
                    2. Lasverbindingen
                    3. Klinknagelverbindingen
                    4. Lijmverbindingen
                    5. As-naafverbindingen


Onderwijsvorm             Hoorcollege met oefeningen

Studiemateriaal            Cursus, Leerboek Wentellagers SKF,
                    Materialenleer (uitg. Wolters Plantyn ISBN 90 301 7676 8)

Aanvullende leermiddelen        Tabellenboek voor metaaltechniek (uitg. Wolters Plantyn ISBN 90 301 7812 4)
Toegepaste Mechanica
Machine-elementen

Situering van het vak in    Het vak machine-elementen situeert zich in het vakgebied mechanica. In het 2de jaar beslaat
het curriculum         het vak 3 luiken. Ten eerste wordt gewerkt rond materialenleer: de student verwerft inzicht in
                de structuur, de eigenschappen en behandelingen van het veelgebruikte materiaal staal.
                Een 2de luik bevat de mogelijkheden van verschillende verbindingstechnieken en het
                berekenen ervan. Om het geheel te vervolledigen wordt in het 3de luik uitgebreid aandacht
                besteed aan het gebruik van lagers, de keuze en de dimensionering ervan. In de
                studeerrichtingen EM&ONT komt men veelvuldig in contact met machines waarin
                vanzelfsprekend verschillende soorten verbindingen en lagers voorkomen. Vanuit de kennis
                van het ‘staal’ vindt men veelvuldig een verklaring voor gebruikte materialen.


Instroom-relatie met      Voor de berekeningen is kennis van mechanica en wiskunde (o.a. goniometrie) noodzakelijk.
andere vakken          Het bestuderen van verbindingen, lageropstellingen… vergt kennis tekeninglezen vanuit het
                vak tekenen/materialenleer. Af en toe wordt een theorema uit de sterkteleer toegepast. De
                studenten moeten eveneens in staat zijn om informatie (bv schroefdraadtabellen,
                materiaaleigenschappen) op te zoeken zoals aangeleerd in het vak tekenen/materialenleer.


Relatie met het werkveld    De opgedane kennis kan rechtstreeks gebruikt worden in het werkveld: gepaste lagers kiezen
                in een ontwerp of een gepast lager kiezen ter vervanging van een defect lager in een
                apparaat of een machine; het herkennen/het kiezen/het controleren van verbindingstechnieken,
                het kiezen van of het verklaren van de keuze van een materiaal voor een werkstuk.
                Dit vak laat eveneens toe de werking van machines en apparaten beter te begrijpen.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          86
Opleidingsonderdeel          Toegepaste Mechanica
Deelvak                Projectmatig ontwerpen
Docenten               Krista Bessemans (BeKr) / Wilfried Claesen (ClWf)
Vakcode                PROJ
Afstudeerrichting           2 PBA EM/EM

Doelstellingen            1.      De student kan omgaan met mechanische systemen.
                   2.      De student kan zelfstandig informatie verzamelen (documentatiekasten,
                          internet, mail, fax, …) en verwerken.
                   3.      De student kan uit de verschillende mechanische systemen de beste
                          selecteren voor elk deelprobleem van een mechanisch geheel.
                   4.      De student kan hierover rapporteren en zijn keuzes verantwoorden.

Inhoudsopgave             Ontwerpen

                   Inleiding:      theorie

                   Project:       Briefing
                              Deelproblemen.


Onderwijsvorm             Projectgestuurd

Studiemateriaal            Cursus Methodisch ontwerpen.


Aanvullende leermiddelen       Documentatiekast N011 + internet.
Toegepaste Mechanica
Projectmatig ontwerpen

Situering van het vak in    Het vak projectmatig ontwerpen vormt ahv de synthese van verschillende vakken in het
het curriculum         vakgebied mechanica. Met de kennis en de vaardigheden die verworven zijn in de vakken
                machine-elementen, tekenen/materialenleer, mechanica, las- en verspanings-technieken,
                autocad/inventor enz. gaan de studenten aan de slag om zo veel mogelijk oplossingen te
                zoeken om een concreet gesteld probleem op te lossen. Bovendien vereist dit eveneens
                zelfstandigheid, overleg met de teamgenoot, stiptheid en nauwkeurigheid, inzet en
                zelfwerkzaamheid.


Instroom-relatie met      Om oplossingen te bedenken en in waarde te beoordelen, beschikken de studenten over
andere vakken          kennis van mechanica voor de berekeningen ( bv. De belasting, het vermogen…); over kennis
                van sterkteleer voor sterkteberekeningen; over kennis van machine-elementen voor het
                maken van keuzes, over kennis van tekenen/materialenleer en autocad/inventor om de ideeen
                op een gepaste manier voor te stellen.


Relatie met het werkveld    Deze kennis kan aangewend worden in talrijke functies die in de industrie aangewend worden. Het
                totale pakket wordt toegepast in ontwerpbureaus en/of ontwerpafdelingen in talrijke bedrijven.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                87
Beoordelingswijze

Aantal studiepunten
                   6
Te behalen punten
                   60

1ste zittijd             Las- en Verspaningstechnieken: 20 punten
                   Sem 1: th:    schriftelijk examen         20 punten

                   Machine-elementen: 30 punten
                   Sem 1: th + oef mondeling examen           30 punten

                   Projectmatig ontwerpen: 10 punten
                   Sem 2: Mondeling examen: attitude, beoordeling    10 punten
                        en voordracht van de mogelijke oplossingen

2de zittijd              Las- en Verspaningstechnieken: 20 punten
                   Th:    schriftelijk examen            20 punten

                   Machine-elementen: 30 punten
                   Th + oef: mondeling examen              30 punten

                   Project: 10 punten
                   Mondeling examen: verbetering en
                   uitdieping van de oplossingen             10 punten
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                         88
Opleidingsonderdeel          Toegepaste mechanica
Deelvak                Las- en Verspaningstechnieken
Docenten               Danny Hermans (HeDa)
Vakcode                LVSPT
Afstudeerrichting           2 PBA EM/ONT

Doelstellingen            1.  Van de verspaningsprocessen: draaien, frezen, boren , slijpen, ruimen,
                      draadsnijden, zagen en vijlen, het principe, de techniek, de snijparameters, de
                      gereedschappen en de eventuele machines kunnen beschrijven.
                   2.  Aan de hand van een werkstuktekening een verantwoorde keuze kunnen maken in
                      verband met de te volgen bewerkingsvolgorde van (diverse) verspanende
                      bewerkingen.
                   3.  Van de lasprocessen: autogeenlassen, bekleed-elektrode-lassen, MIG- en TIG-
                      lassen, het principe, de techniek, de parameters en de kenmerken kunnen
                      beschrijven.

Inhoudsopgave             Deel 1 : Lastechnieken
                   -     Inleiding, soorten lasmethoden, hoofdgroepen.
                   -     Autogeen lassen, principe, techniek, veiligheid.
                   -     Snijbranden, principe, techniek, veiligheid.
                   -     Beklede-elektrode-lassen, principe, techniek, veiligheid.
                   -     MIG-MAG lassen, principe, techniek, veiligheid.
                   -     TIG-lassen, principe, techniek, veiligheid.
                   -     Plasmalassen, principe, techniek, veiligheid.
                   -     Puntlassen, principe, techniek, veiligheid.

                   Deel 2 : Verspaningstechnologie
                   -     Algemeenheden
                        .     Hoeken, krachten, specifieke snijdruk.
                        .     Bewegingen, assenstelsels.
                        .     Positioneren en klemmen.
                   -     Draaien, inleiding, indeling
                        .     De universele draaibank
                        .     Positioneren en klemmen
                        .     Snijmaterialen
                        .     Draaibeitels
                        .     Verspaningstechniek draaien
                   -     Frezen, inleiding, indeling
                        .     Verspaningstechniek frezen
                        .     Vergelijking freesmethoden, bekorten van de freestijd
                        .     Positioneren en klemmen van het werkstuk
                        .     Freesmachines, soorten frezen
                   -     Boren, inleiding, inleiding van boormachines
                        .     Beschrijving en slijpen van boren, spangereedschappen
                   -     Ruimen, draadsnijden
                   -     Slijpen, de slijpsteen
                        .     Verspaningstechniek slijpen,slijpmachines

Onderwijsvorm             Hoorcollege.

Studiemateriaal            *Boek : "Verspaningstechnologie" Deckers & Schellekens
                   *Cursus Lassen “

Aanvullende leermiddelen       Video over lassen
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          89
Toegepaste mechanica
Las- en Verspaningstechnieken

Situering van het vak in    Dit vak wordt opgevat als een initiatie in de las- en verspaningstechnieken. Basisbegrippen
het curriculum         uit theoretische mechanica, technisch tekenen , ontwerpen en materialenleer worden als
                fundamenten gebruikt . In dit vak wordtt de student , van welke vooropleiding hij/zij ook komt
                wegwijs gemaakt in de verschillende aspecten van las- en verspaningstechnieken. Tevens
                vormt dit vak de voorbereiding op geautomatiseerde productie (CNC) in een verdere
                opleidingsfase


Instroom-relatie met      Basisbegrippen uit theoretische mechanica, technisch tekenen, ontwerpen en materialenleer
andere vakken          worden als fundamenten gebruikt.)


Relatie met het werkveld    Als toekomstig professionele bachelor electromechanica is het belangrijk dat de student voor het
                opnemen van een verantwoordelijke functie binnen de productie of onderhoudsdienst van een
                bedrijf een degelijke theoretische voorbereiding krijgt in mechanische productietechnieken. Het
                laat de student inzien hoe een mechanisch werkstuk op oordeelkundige, veilige en economisch
                verantwoorde wijze kan geproduceerd worden met de voorhanden zijnde middelen (machines) en
                rekening houdend met de gestelde eisen (ontwerp, technische tekening ) Verdere specialisatie
                kan uiteraard noodzakelijk zijn om zich in deze materie verder te bekwamen .
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          90
Opleidingsonderdeel          Toegepaste Mechanica
Deelvak                Machine-elementen
Docenten                Theo Boesmans (BoTh)
Vakcode                MACH
Afstudeerrichting           2 PBA EM/ONT

Doelstellingen             DEEL 1: Asondersteuning
                    1. Aan de hand van het leerboek wentellagers een geschikt wentellager kunnen
                     kiezen voor een gegeven belastingsgeval en hiervan in de gegeven
                     omstandigheden de levensduur bepalen.
                    2. Het verschil in gebruik tussen de verschillende soorten lagers uit het leerboek
                     wentellagers kunnen uitleggen en in een opstelling vaste en losse lagers her-
                     kennen.
                    3. In eigen woorden het principieel verschil kunnen uitleggen tussen een glij- en een
                     wentellager + verschil in gebruik.
                    4. In eigen woorden volgende begrippen kunnen uitleggen: hydrodynamische
                     smering van glijlagers, lagerinstabiliteit/warrelen van een as in een glijlager,
                     hydrodynamisch voorgespannen glijlagers.

                    DEEL 2: Materialenleer
                    1. Het FeC-diagramma kunnen ‘lezen’ om hiermee de structuur van de verschillende
                     staal- en gietijzersoorten te verklaren en te herkennen.
                    2. Het doel, het principe en 2 toepassingsvoorbeelden van het zachtgloeien,
                     normaalgloeien, spanningsvrijgloeien, rekristallisatiegloeien, harden, ontlaten,
                     veredelen, cementeren en nitreren in eigen woorden kunnen omschrijven.
                    3. De aanduiding van de staalsoorten en gietijzers volgens de normen kunnen
                     herkennen en verklaren.
                    4. De studenten kunnen het doel en de uitvoering van de trekproef, de
                     hardheidsmeting volgens Brinell, Rockwell, Vickers en de kerfslagproef kunnen
                     omschrijven en het resultaat van de proeven kunnen interpreteren.

                    DEEL 3: Verbindingen
                    1. Met behulp van de formules en de schroefdraadtabellen uit de cursus van een
                     boutverbinding het aantal bouten, de boutmiddellijn, de stuikspanning tussen
                     bouten en strippen, de trekspanning in de strippen, de dikte en de breedte van de
                     strip kunnen bepalen.
                    2. Kunnen verklaren waarom bij voorspanbouten de totale boutbelasting niet gelijk is
                     aan de som van de voorspankracht en de uitwendige belasting.
                    3. De krachten kunnen tekenen die werken in een rechthoekige schroefdraad bij
                     heffen en dalen van een last en kunnen verklaren hoe dit beïnvloed wordt door de
                     vorm van de draad.
                    4. Met behulp van de formules en de tabellen uit de cursus van een statisch en
                     dynamisch belaste lasverbinding de vergelijkingsspanning kunnen berekenen en
                     controleren of deze toelaatbaar is aan de hand van de toelaatbare spanning.
                    5. De schuifspanning in een lijmverbinding kunnen berekenen en aan de hand van
                     de toelaatbare schuifspanning controleren of deze toelaatbaar is en enkele
                     richtlijnen geven bij het maken van een lijmverbinding.
                    6. In eigen woorden volgende begrippen kunnen uitleggen : vergelijkingsspanning
                     van een las, adhesie, cohesie, benatting bij het maken van een lijmverbinding.
                    7. Aan de hand van een figuur de desbetreffende asnaafverbinding kunnen
                     benoemen en verklaren hoe de verbinding tot stand kwam.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                           91
Inhoudsopgave             Deel 1: Asondersteuningen
                    1. Glijlagers
                    2. Wentellagers

                    Deel 2: Materialenleer
                    1. Metallografie
                    2. Materiaaleigenschappen
                    3. Ferromaterialen en legeringen

                    Deel 3: Verbindingen
                    1. Schroefdraadverbindingen
                    2. Lasverbindingen
                    3. Klinknagelverbindingen
                    4. Lijmverbindingen
                    5. As-naafverbindingen


Onderwijsvorm             Hoorcollege met oefeningen

Studiemateriaal            Cursus, Leerboek Wentellagers SKF,
                    Materialenleer (uitg. Wolters Plantyn ISBN 90 301 7676 8)

Aanvullende leermiddelen        Tabellenboek voor metaaltechniek (uitg. Wolters Plantyn ISBN 90 301 7812 4)Toegepaste Mechanica
Machine-elementen

Situering van het vak in    Het vak machine-elementen situeert zich in het vakgebied mechanica. In het 2de jaar beslaat
het curriculum         het vak 3 luiken. Ten eerste wordt gewerkt rond materialenleer: de student verwerft inzicht in
                de structuur, de eigenschappen en behandelingen van het veelgebruikte materiaal staal.
                Een 2de luik bevat de mogelijkheden van verschillende verbindingstechnieken en het
                berekenen ervan. Om het geheel te vervolledigen wordt in het 3de luik uitgebreid aandacht
                besteed aan het gebruik van lagers, de keuze en de dimensionering ervan. In de
                studeerrichtingen EM&ONT komt men veelvuldig in contact met machines waarin
                vanzelfsprekend verschillende soorten verbindingen en lagers voorkomen. Vanuit de kennis
                van het ‘staal’ vindt men veelvuldig een verklaring voor gebruikte materialen.


Instroom-relatie met      Voor de berekeningen is kennis van mechanica en wiskunde (o.a. goniometrie) noodzakelijk.
andere vakken          Het bestuderen van verbindingen, lageropstellingen… vergt kennis tekeninglezen vanuit het
                vak tekenen/materialenleer. Af en toe wordt een theorema uit de sterkteleer toegepast. De
                studenten moeten eveneens in staat zijn om informatie (bv schroefdraadtabellen,
                materiaaleigenschappen) op te zoeken zoals aangeleerd in het vak tekenen/materialenleer.


Relatie met het werkveld    De opgedane kennis kan rechtstreeks gebruikt worden in het werkveld: gepaste lagers kiezen
                in een ontwerp of een gepast lager kiezen ter vervanging van een defect lager in een
                apparaat of een machine; het herkennen/het kiezen/het controleren van verbindingstechnieken,
                het kiezen van of het verklaren van de keuze van een materiaal voor een werkstuk.
                Dit vak laat eveneens toe de werking van machines en apparaten beter te begrijpen.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica           92
Beoordelingswijze

Aantal studiepunten          5
Te behalen punten
                   50

1ste zittijd             Las- en Verspaningstechnieken: 20 punten
                   Sem 1: th:    schriftelijk examen   20 punten

                   Machine-elementen: 30 punten
                   Sem 1: th + oef mondeling examen      30 punten

2de zittijd              Las- en Verspaningstechnieken: 20 punten
                   Th:    schriftelijk examen       20 punten

                   Machine-elementen: 30 punten
                   Th + oef: mondeling examen         30 punten
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          93
Opleidingsonderdeel          Toegepaste thermodyamica
Docenten
                   Pieter Brepoels (BrPi)
Vakcode
                   TTHER
Afstudeerrichting
                   2 PBA EM/AUT + EM + ONT

Doelstellingen            1.    De vier hoofdbestanddelen van een koelinstallatie kunnen opsommen.
                   2.    In een logp-h diagram de cyclus van een koelinstallatie kunnen tekenen en de
                        plaats van de 4 hoofdcomponenten kunnen aanduiden.
                   3.    Een koeltechnisch probleem met behulp van een logp-h diagram kunnen
                        oplossen.
                   4.    In eigen woorden de 4 verliesposten bij de leveringsgraad van een compressor
                        kunnen uitleggen.
                   5.    Aan de hand van documentatie van een bepaalde leverancier een
                        koelcompressor kunnen selecteren voor een vooropgesteld probleem.
                   6.    De vermogenregeling van een koelcompressor aan de hand van een tekening
                        kunnen uitleggen.
                   7.    In staat zijn een koeltechnisch schema opgebouwd uit standaard symbolen te
                        lezen.
                   8.    Aan de hand van metingen op een koelgroep een logp-h diagram kunnen
                        tekenen.
                   9.    Aan   de   pompenproefstand   opvoerhoogtedebiet   kromme,   de
                        rendementskromme, de vermogenkromme van een centrifugaalpomp kunnen
                        opnemen.
                   10.    Een industriële koelinstallatie aan de hand van documentatie kunnen
                        bespreken.
                   11.    Een aantal mechanische grootheden kunnen meten met behulp van
                        meetapparatuur.

Inhoudsopgave             A. Koeltechniek
                        1. Algemeenheden
                        2. Damptabellen en toepassingen
                        3. De koudemiddelen en koudedragers
                        4. De verdamper
                        5. De compressor
                        6. De condensor
                        7. Hulpapparatuur

                   B. Zuigermotoren
                       1. Algemeenheden
                       2. De benzinemotor
                       3. De dieselmotor

                   C. Stoom
                       1.   Stoom in het algemeen
                       2.   Stoomketels
                       3.   Condenspotten

                   D. Psychometrie
                       1. Algemeenheden
                       2. Toepassingen op het h/x diagram van vochtige lucht.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                         94
Onderwijsvorm             Hoorcollege

Studiemateriaal
                   Handleiding

Aanvullende leermiddelen
                   /

Beoordelingswijze


Aantal studiepunten
                   5
Te behalen punten
                   50

1ste zittijd             Sem 1:   th: schriftelijk examen         40 punten
                   Sem 2:   lab: examen tijdens laatste labzitting  10 punten

2de zittijd              Th:    schriftelijk examen           40 punten
                   Lab:    examen tijdens theorie-examen      10 punten
Toegepaste thermodynamica

Situering van het vak in    Dit is een van de algemene vakken.
het curriculum


Instroom-relatie met      Toegepaste fysica van 1EM voor de thermodynamische begrippen. Pneumatica hydraulica
andere vakken          van 1EM is een vereiste voor het uitvoeren van een aantal proeven in het labo.


Relatie met het werkveld    Koelmachines, verbrandingsmotoren, stoominstallaties zijn veel voorkomende installaties in de
                industrie en het dagelijkse leven. Een beetje kennis hiervan is dus noodzakelijk.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                         95
Opleidingsonderdeel          Uitvoerings- en transformatietechnieken
Deelvak                Meettechniek
Docenten                Krista Bessemans (BeKr), Koen Haagdorens (HaKo)
Vakcode                MEET
Afstudeerrichting           2 PBA EM/EM + ONT

Doelstellingen             1. De volgende hoekmeting principes kunnen onderscheiden en uitvoeren alsook de
                      meetresultaten verwerken: de autocollimator, hoekmeter met klokaflezing, controle van
                      conische stukken.
                    2. Een 1dimensionaal meting kunnen uitvoeren met een hoogtemeetapparaat.
                    3. Een werkstuk 2dimensionaal kunnen opmeten met de profielprojector.
                    4. Vorm- en plaatstoleranties kunnen herkennen en meten met verschillende methoden.
                    5. De ISO-toleranties en passingen kunnen opzoeken, gebruiken en meten.
                    6. Een statistische meetverwerking kunnen uitvoeren en de machine “capability” bepalen
                    7. Schroefdraden kunnen herkennen, de geometrie opmeten en meetresultaten
                      verwerken.
                    8. De ruwheid van een werkstuk kunnen bepalen.
                    9. De geometrische afwijking aan gereedschapswerktuigen kunnen opmeten.
                    10. Een werkstuk opmeten met de coördinatenmeetmachine.

Inhoudsopgave             De betekenis en de plaats van de werkplaatsmeettechniek.
                    De grondbeginselen van het geometrisch meten.
                    De meetonnauwkeurigheid bij geometrische metingen.
                    De ISO toleranties en hoe zij worden gekeurd.
                    De analyse van het meetprobleem en de keuze van de meetmethode.
                    Meetmiddelen voor het meten in een ordinaat.
                    De vorm- en plaatstoleranties.
                    De meetmiddelen voor coördinatenmetingen.
                    Oppervlakteruwheid.
                    Het meten van hoeken.
                    Het passen en meten van schroefdraad.
                    Het meten van tandwielen.
                    Het meten met een 3D-meetmachine.

Onderwijsvorm             Probleemgestuurd

Studiemateriaal            Cursus

Aanvullende leermiddelen        Tabellenboek voor metaaltechniek (uitg. Wolters Plantyn ISBN 90 301 7812 4)
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                        96
Opleidingsonderdeel          Uitvoerings- en transformatietechnieken
Deelvak                Uitvoerings- en transformatietechnieken (lab)
Docenten               Willy Aerts (AeWi), Danny Hermans (HeDa, Koen Haagdorens (HaKo)
Vakcode                U+T
Afstudeerrichting           2 PBA EM/EM + ONT

Doelstellingen            1.  De aanwezige toestellen in het labo, zowel verspanende, niet verspanende, als
                      lastoestellen, kunnen in gebruik nemen en bedienen, rekening houdend met de
                      veiligheidsvoorschriften.
                   2.  Aan de hand van een werkstuktekening een verantwoorde keuze kunnen maken in
                      verband met de te volgen bewerkingsvolgorde en verspaningsproces(sen).
                   3.  Eenvoudige lasoefeningen kunnen uitvoeren m.b.v. volgende lasprocessen:
                      autogeen lassen, bekleed electrode lassen, MIG, TIG en puntlassen.
                   4.  Een bankwerkopgave zelfstandig kunnen afwerken.
                   5.  Een buis- en plaatbewerkingsopgave zelfstandig kunnen afwerken.

Inhoudsopgave             Werkplaatsoefeningen op :
                       - draaien
                       - frezen
                       - boren
                       - slijpen
                       - gereedschapslijpen
                       - lassen : autogeen
                          met beklede elektrode
                          met halfautomaat (MIG)
                          TIG
                       - buisbewerken
                       - plaatbewerken
                       - bankwerken

Onderwijsvorm             Labozitting

Studiemateriaal            Labohandleiding

Aanvullende leermiddelen       Tabellen in labo

Beoordelingswijze


Aantal studiepunten          5
Te behalen punten
                   50

1ste zittijd             UenT: Meettechnieken
                   Sem 2: lab: permanente evaluatie: verslagen, attitude, inzet, toets 20 punten

                   UenT: Uitvoerings- en Transformatietechnieken
                   Sem 2: lab: permanente evaluatie, attitude, inzet         30 punten

2de zittijd              UenT: Meettechnieken
                   Examen labo aan de hand van de toestellen en laboverslagen     20 punten

                   UenT: Uitvoerings- en Transformatietechnieken
                   Lab: praktisch labo-examen                     30 punten
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                           97
Uitvoerings- en transformatietechnieken
Meettechniek

Situering van het vak in    Meettechniek situeert zich in het vakgebied mechanica en sluit rechtstreeks aan bij de vakken
het curriculum         Tekenen/materialenleer (1PBA_EM), Uitvoerings- en transformatietechnieken
                (2PBA_EM/EM&ONT) en projectmatig ontwerpen (2 en 3PBA_EM/EM). Werkstukken worden
                eerst getekend en daarna aan de hand van de technische tekening gemaakt in de werkplaats.
                Om te weten of dat werkstuk voldoet aan de gestelde eisen zullen de maten, vormen en
                oppervlaktegesteldheid gecontroleerd worden. Dit is de enige manier om de werking van een
                apparaat of een machine te garanderen: METEN IS WETEN!


Instroom-relatie met      Kennis van de begrippen maat, maattolerantie en oppervlakteruwheid wordt aangereikt in het
andere vakken          vak Tekenen/materialenleer. Voor de verwerking van meetresultaten bij enkele proeven is
                kennis vereist van wiskunde (o.a. goniometrie) en excel. Verslagen moeten gemaakt worden
                met een tekstverwerker.


Relatie met het werkveld    Uit contact met oud-studenten blijkt dat de opgedane kennis rechtstreeks aangewend kan
                worden in het werkveld: om werkstukken te meten en om meetmiddelen te controleren. Meten
                wordt immers toegepast in productiebedrijven, zowel in de productie als in het meetlabo waar
                producten en meetmiddelen gecontroleerd worden.
Uitvoerings- en transformatietechnieken
Uitvoerings- en transformatietechnieken

Situering van het vak in    In het labo uitvoerings- en transformatietechnieken heeft de student , van welke vooropleiding
het curriculum         hij/zij ook komt, de kans om de opgedane kennis en inzichten uit de theorieles las- en
                verspaningstechnieken, aan den lijve te ondervinden en zich hierin verder te bekwamen.
                Tevens is dit labo de voorbereiding op geautomatiseerde productie( CNC ) in het vervolg van
                de opleiding.


Instroom-relatie met      Dit vak bouwt verder op basisbegrippen uit theoretische mechanica, technisch tekenen ,
andere vakken          ontwerpen en materialenleer.


Relatie met het werkveld    Als toekomstige professionele bachelor electromechanica is het belangrijk dat de student voor
                 het opnemen van een verantwoordelijke functie binnen de productie of onderhoudsdienst van
                 een bedrijf een degelijke praktische voorbereiding krijgt in mechanische productietechnieken. .
                Het laat de student ervaren hoe een mechanisch werkstuk op oordeelkundige, veilige en
                economisch verantwoorde wijze kan geproduceerd worden met de voorhanden zijnde
                middelen (machines) en rekening houdend met de gestelde eisen (ontwerp, technische
                tekening ) Verdere specialisatie kan uiteraard noodzakelijk zijn om zich in deze materie
                verder te bekwamen.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                            98
Opleidingsonderdeel          Uitvoerings-en transformatietechnieken (lab)
Docenten               Vuegen Peter (VuPe)
Vakcode                U+T
Afstudeerrichting           2 PBA EM/KLI

Doelstellingen            1.     De student kan bij plaatbewerking de volgende omvormtechieken gebruiken:
                         Knippen, buigen, ponsen, bankwerken.
                   2.     De student kan de volgende verbindingstechnieken gebruiken.
                         Hardsolderen, autogeenlassen, elektrisch booglassen, druklassen
                         thermisch lassen
                   3.     De studenten kunnen met het nodige handmateriaal een
                         verwarmingsinstalatie nieuwbouw of verbouwen.
                   4.     De studenten kunnen met het nodige handmateriaal een koelinstalatie
                         bouwen of verbouwen.

Inhoudsopgave             Er worden door groepen van 2 studenten proeven uitgevoerd.
                   Deze proeven zijn:
                   - Hardsolderen.
                   - Plooien van koperen leidingen voor koeling.
                   - Plaat- en buisbewerkingen.
                   - Montage- en demontagewerkzaamheden.
                   - Autogeen lassen.
                   - Elektrisch lassen.
                   - Mig-lassen.
                   - Tig-lassen.

Beoordelingswijze

Aantal studiepunten          3
Te behalen punten           30

1ste zittijd             Sem 1:   permanente evaluatie:   30 punten

2de zittijd              Praktische proef:           30 punten
Uitvoerings-en transformatietechnieken

Situering van het vak in    Dit vak staat in het teken van het ontwikkelen van praktische vaardigheden die nodig zijn om
het curriculum         de theorie over te zetten in de praktijk.


Instroom-relatie met      Dit vak is een start om eerder verworven vaardigheden in ander vakken verder te ontwikkelen.
andere vakken


Relatie met het werkveld    In het werkveld is het belangrijk om voldoende praktische vaardigheden te bezitten om de werken
                uit te voeren nodig in de HVAC wereld.
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                             99
Opleidingsonderdeel          Vermogenelektronica en toepassingen – theorie
Docenten               Jan Elsen (ElJa), Joël Claes (ClJo)
Vakcode                VELO
Afstudeerrichting           2 PBA EM/AUT + EM + ONT

Doelstellingen            De student moet in staat zijn installaties met vermogenelektronica-toepassingen in
                   bedrijf te stellen, af te stellen, te onderhouden, te herstellen en kleine wijzigingen in
                   deze installaties aan te brengen.
                   Hiervoor moet de student :
                    - In staat zijn de in de vermogenelektronica gebruikte principeschema's en
                      blokschema's te tekenen en de werking hiervan te verklaren. Hierbij moet hij het
                      verloop van spanningen, stomen en vermogens in functie van de tijd kunnen
                      tekenen en verklaren.
                    - De mogelijkheden en beperkingen van deze schakelingen kunnen geven en
                      verklaren.
                    - De student moet de voornaamste karakteristieken van thyristoren en
                      vermogentransistoren kunnen interpreteren en toepassen.
                    - De student moet in staat zijn de werking van een in de praktijk toegepast
                      elektrisch/elektronisch schema in detail te doorgronden door het schema te
                      ontleden.

Inhoudsopgave             1. Bouwstenen van de vermogenelektronica
                      - thyristoren
                      - vermogentransistoren
                   2. Regeling van gelijkstroomvermogen door faseaansnijding
                      - eenfasen en driefasen thyristorschakelingen
                      - gelijk- en wisselrichterbedrijf
                      - commutatie, afvlakking, harmonischen, invloed op het net
                   3. Regeling van wisselstroomvermogen in eenfasen en driefasen schakelingen
                      - fase-aansnijding
                      - fase-afsnijding
                      - periodesturing
                   4. Regeling van gelijkstroomvermogen met hakkers
                   5. Omzetting van gelijk- naar wisselstroom
                     - Eénfasige invertoren
                     - Driefasige invertoren
                   6. EMC bij vermogenelectronische toestellen
                      - EMC-basisbegrippen
                      - EMC-richtlijnen voor de installateur van vermogenelektronische toestellen.

Onderwijsvorm             Hoorcollege + labozittingen

Studiemateriaal            Handboek elektronische vermogencontrole deel 1 en deel 2 J.Pollefliet 6de druk
                   2004/2007

Aanvullende leermiddelen       Aanvullende teksten en powerpointpresentaties van de hoorcolleges zijn beschikbaar
                   via http://www.khlim.be/~jelsen
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          100
Opleidingsonderdeel          Vermogenelektronica en toepassingen - labo
Docenten               Jan Elsen (ElJa) / Joël Claes (ClJo)
Vakcode                VELO
Afstudeerrichting           2 PBA EM/AUT + EM + ONT

Doelstellingen            Aanvullen op de doelstellingen van Vermogenelektronica en toepassingen (theorie)
                   moet de student :
                    - Praktische toepassingen van de vermogenelektronica kunnen aansluiten, optimaal
                     kunnen afstellen en hierop veilig metingen kunnen uitvoeren.
                    - De attitudes toepassen die nodig zijn voor het omgaan met
                     sterkstroomtoepassingen.
                    - Meetopdrachten op een efficiënte wijze tot een goed einde kunnen brengen,
                     steeds lettend op de persoonlijke veiligheid en op de veiligheid van de installatie.

Inhoudsopgave             1. Veilig meten bij schakelingen in de vermogenelektronica
                   2. Eenfasige gestuurde gelijkrichting
                   3. Eenfasige wisselstroomsturing met fase aan- en afsnijding
                   4. Overgangsverschijnselen bij Ohms-inductieve belastingen in vermogenregelingen
                   5. De H-Brug
                   6. Driefasig volgestuurde thyristorbrug
                   7. Vierkwadrantenaandrijving met thyristorbrug bij een DC-motor

Onderwijsvorm             Labozittingen

Studiemateriaal            Cursus "Lab Vermogenelektronica en toepassingen"

Aanvullende leermiddelen
                   /

Beoordelingswijze

Aantal studiepunten          4
Te behalen punten           40

1ste zittijd             Sem 2:   th: schriftelijk examen             26 punten

                         lab: - attitude en voorbereiding, verslagen
                           - labo-examen tijdens de laatste labozitting 14 punten

2de zittijd              Th: schriftelijk examen                   26 punten

                   Lab: schriftelijk examen tijdens het theorie-examen     14 punten
studiegids tweede opleidingsfase professionele bachelor elektromechanica                          101
Vermogenelektronica

Situering van het vak in    Dit opleidingsonderdeel behandelt de basiscomponenten en -schakelingen die in de
het curriculum         vermogenelektronica gangbaar zijn. Naast de theorie wordt in de labozittingen uitgebreid
                aandacht besteed aan de praktijk, inclusief de methodes en apparatuur die nodig zijn om
                veilig te meten aan vermogenschakelingen.
                Dit opleidingsonderdeel bereidt ook voor op het vak Vermogenelektronica in de derde
                opleidingsfase, waar de hier bestudeerde basisschakelingen gebruikt worden in
                vermogenelektronische sturingen in de aandrijf- en energietechniek.


Instroom-relatie met      Kennis van basiselektriciteit en analoge elektronica zijn onmisbaar voor dit
andere vakken          opleidingsonderdeel. Een basiskennis rekenkundige technieken is essentieel voor het
                oplossen van oefeningen en bepaalde begrippen uit het hoofdstuk EMC.


Relatie met het werkveld    Bij automatiseringsprojecten, gedistribueerde energieopwekking en UPS-systemen worden
                alsmaar meer vermogensturingen toegepast waardoor een fundamentele kennis hiervan
                onontbeerlijk is voor ingebruikname optimalisering en onderhoud van deze installaties.

								
To top