Hukum Rokok

Document Sample
Hukum Rokok Powered By Docstoc
					HUKUM ROKOK DALAM PANDANGAN ISLAM
Oleh: Al-Ustadz Helmi bin Abdul Qadir Bajri Buletin Manhaj Salaf edisi 2/th. V 3 Shafar 1430 H / 30 Januari 2009 M

Sesungguhnya Allah –Subhanahu wa Ta’ala- telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk memakan dengan makanan yang halal dari rizkiyang Allah –Subhanahu wa Ta’ala- telah berikan kepada hambaNya, Allah –Subhanahu wa Ta’ala- berfirman:

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaithon itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah:168)

Dan juga Allah –Subhanahu wa Ta’ala- berfirman pada ayat yang lain.

ْ‫ُـ ُـﻮا ِـﻦْ َـ ﱢـ َـﺎ ِ َـﺎ َ َﻗْـ َـ ُـﻢ‬ ‫ﻛ ﻠ ﻣ ﻃ ﯿ ﺒ ت ﻣ رز ﻨ ﻜ‬
Artinya: “Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu” (Al-Ayat) Maka jelaslah 2 ayat di atas tersebut perintah dari Allah –Subhanahu wa Ta’ala- kepada hamba-Nya untuk makan makanan yang halal juga yang baik yang tidak ada kemudharatan atau bahaya bagi badan atau menyakiti tetangga atau menyia-nyiakan harta karena Allah –Subhanahu wa Ta’ala – mengharamkan segala sesuatu yang buruk yang dapat mendatangkan kemudharatan, Allah – Subhanahu wa Ta’ala – berfirman:

Artinya: “Dan Rasul menghalalkan yang baik bagi mereka dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (QS. Al-A’raf:157)

1

Diantara kemudharatan pada zaman sekarang ini yang banyak dari kaum muslimin lalai dari padanya, baik dari kalangan pemuda ataupun yang dewasa yang kebanyakan dari mereka tidak mengetahui keburukan-keburukannya adalah apa yang terdapat pada rokok. Sehingga tidak sedikit dari meteka yang secara terang-terangan merokok di depan orang banyak tanpa mengenal rasa malu, mereka tidak menjaga kehormatan-kehormatan orang-orang yang berada di sekelilingnya, sehingga mereka

menganggap ini merupakan suatu hal yang biasa. Padahal sudah jelas bahwasanya rokok merupakan sesuatu yang haram dan juga merupakan sesuatu yang buruk yang dapat mendatangkan bahaya bagi diri dia sendiri dan bagi orang lain. Dari Sa’id Al-Khudriy – Radliallahu ‘anhu – bahwasanya Nabi – Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam – bersabda:

‫ﻻﺿ ﺮروﻻﺿ ﺮ ر‬ َ ‫َ َـ َ َ َ َ ِـ َا‬
Artinya: “Tidak boleh memberi mudharat (kepada orang lain) dan tidak boleh saling menimpakan mudharat satu sama lain” (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni dll dan hadits hasan)

Keburukan-Keburukan Rokok  Rokok dapat membunuh secara perlahan-lahan.

Ketahuilah wahai saudaraku bahwa Allah – Subhanahu wa Ta’ala – melarang hamba-Nya untuk membunuh dirinya sendiri, allalh – Subhanahu wa Ta’ala – berfirman:

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa:29) Tidak dapat kita ingkari bahwasanya rokok dapat membunuh secara perlahan-lahan dan dapat mengakibatkan penyakit yang membinasakan seperti kanker paru-paru dan lain sebagainya, karena di dalam rokok terdapat racun (nikotin) yang dapat membunuh siapa saja yang menghisapnya. Dari Abu Hurairah – Radliallahu ‘anhu – bahwasanya Rasulullah – Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam – bersabda:

‫ﺎ َـ َـ ّـﻞ َـﻔْـ َـﮫ َـ ُـ َ َـ ﱠـ َـ َـﺎه ﻓﻰ ﻧـﺎ ِ ﺟـ َـ ﱠـ َ َـﺎِـ ًا ُـ َـﱢـ ًا‬ ‫َ َﻦْ َـﺮ َ َـ‬ ‫ر ﮭﻨﻢ ﺧ ﻟﺪ ﻣﺨﻠﺪ‬ ‫وﻣ ﺷ ب ﺳ ﻤ ﻓ ﻘ ﺘ ﻧ ﺴ ﻓ ﮭ ﻮ ﯾ ﺘ ﺤ ﺴ‬ ‫ِـﯿﮭـﺎاﺑـ ًا‬ ‫ﺪ‬ ‫ﻓ‬

2

Artinya: “Barangsiapa yang menghirup racun hingga mati, maka dia akan menghirup racun itu selamalamanya di neraka jahannam” (HR. Al-Bukhary dan Muslim)



Rokok tidak dapat menghilangkan lapar dan dahaga

Allah – Subhanahu wa Ta’ala – berfirman tentang makanan-makanan penghuni neraka.

Artinya: “Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon berduri. Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar” (QS. Al- Ghasyiyah:6-7) Dan rokok tidak menggemukkan dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar seperti makanan-makanan penghuni neraka.



Menyia-nyiakan harta

Orang yang berakal dia mengetahui bagaimana dia hidup dan bermuamalah. Rizki yang Allah telah berikan niscaya tidak akan dihambur-hamburkan pada sesuatu yang haram tidak ada gunanya, menghambur-hamburkan merupakan perbuatan syaitan dan Allah – Subhanahu wa Ta’ala – berfirman:

Artinya: “Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar terhadap Rabbnya” (QS. Al- Isra’:27) Rasulullah – Shallallhu ‘Alaihi wa Sallam – bersabda:

‫ِ ﱠ اﷲ َـ َ َ َـ ُـﻢْ َـ َﺛ ً ﻗـﯿ َ َ َـﺎ َ َِ َـﺎ َـﺔ اﻟـ َـ ِ وﻛَﺜْـﺮة اﱡـﺆال‬ ‫ﻟ‬ ‫إن ﻛ ﺮه ﻟ ﻜ ﺛ ﻼ ﺎ ﻞ وﻗ ل وإﺿ ﻋ ﻤ ﻞ ـ‬
Artinya: “Sesungguhnya Allah membenci padamu 3(tiga) perkara, dan beliau berkata: perbuatan menyianyiakan harta dan banyak bertanya” (HR. Al-Bukhari) Rokok adalah perbuatan pemborosan dan menyia-nyiakan harta yang dibenci oleh Allah – Subhanahu wa Ta’ala –

3



Rokok terdapat bau busuk yang bisa menyakiti (mengganggu) tetangganya (sekitarnya)

Kita ketahui bahwa bawang merah dan bawang putih adalah makanan yang mubah tetapi keduanya mempunyai bau yang tidak sedap. Dengan sebab bau yang tidak sedap Rasulullah – Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam – melarang orang yang makan bawang merah dan bawang putih untuk masuk masjid sampai hilang baunya. Dari Jabir bin Abdillah – Radliallahu ‘anhu – bahwa Rasulullah – Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam – bersabda:

‫َـﻦْ َﻛـ َ ُـﻮْ ًـﺎ اوْ َـ َـ ً َـﻠْـ َﻌْـ َ َِـ ﱠـﺎ َـﺴﺴْْــ ِـ َ َـﺎ‬ ‫ﺠ ﺪﻧ‬ ‫ﺑ ﺼ ﻼ ﻓ ﯿ ﺘﺰﻟ ﻨ ﻣ‬ ‫ﻣ أ ّﻞ ﺗ ﻣ‬
Artinya: “Barangsiapa yang makan bawang putih dan bawang merah, hendaklah ia menjauhkan diri dari masjid kami” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Apabila orang yang makan bawang merah dan bawang putih dilarang oleh Rasulullah – Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam - untuk masuk masjid, maka bagaimana dengan sesuatu yang haram dengan bau yang sangat busuk dan dapat menyakiti (mengganggu) orang yang di sekitarnya???



Merokok merupakan sebab-sebab tidak dikabulkannya do’a

Dari Abu Hurairah – Radliallahu ‘anhu – berkata: Rasulullah – Sallallhu ‘Alaihi wa Sallam – bersabda: “Sesungguhnya Allah itu Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin apa yang telah diperintahkannya kepada para Rasul. Allah telah berfirman: ‘Hai para Rasul! Makanlah olehmu makanan yang baik-baik dan beramallah kamu dengan amalan yang sholeh’ dan Allah berfirman: ‘Hai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu diantara rizki yang baik-baik, yang Kami berikan kepadamu’. Kemudian Beliau menceritakan seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh, berambut kusut penuh dengan debu, dia menadahkan kedua tangannya ke langit, sambil berdo’a: Ya Rabbi… Ya Rabbi.. padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dikenyangkan dengan barang yang haram, maka bagaimana do’anya akan dikabul” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Di dalam hadits ini bahwa laki-laki yang diceritakan Rasulullah – Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam – telah mendatangkan empat perkara yang semestinya do’anya dikabulkan. Yaitu: Pertama: Safar dengan perjalanan yang jauh. Dari Anas bin Malik – Radliallahu ‘anhu – dia berkata bahwasanya Rasulullah – Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam – bersabda:

‫ة ﺼ ءم وة ﻤﺴ ﻓ ﺮ‬ ُ ‫َـ َ ٌ ُ َـﻮات َ ُـ َ ﱡ: دﻋْـ ّ ٌ اﻟـ َاِـﺪ,دﻋْـﻮ ٌ اﻟـ ﱠﺎ ِ ِ,د َ ُ اﻟـ ُ َـﺎ ِـ‬ ‫ﻮة ﻮ ﻟ‬ ‫ﻻﺗ ﺮد‬ ‫ﺛ ﻼ ث دﻋ‬
Artinya: “Tiga do’a yang tidak tertolak: Do’anya orang tua terhadap anaknya, do’anya orang yang sedang berpuasa, dan do’anya seorang musafir (yang sedang dalam perjalanan)” (HR. Al-Baihaqi dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam silsilah shahihah no. 1797)

4

Kedua: Pakaian dan keadaan yang mencerminkan kesederhanaan. Dari Abu Hurairah – Radliallahu ‘anhu - bahwasanya Rsulullah – Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam – bersabda:

‫ﻷﺑ ﺮه‬ ُ ‫ُ ﱠ أﺷْـ َـ َ َـﺪْ ُـ ٍ ِـﺎ َﺑْـﻮا ِ َـﻮْ أﻗْـ َـ َ ﻋﻠﻰ اﷲ َ َـ ﱠ‬ ‫ﺴﻢ‬ ‫رب ﻌ ﺚ ﻣ ﻓ ﻊ ﺑ ﻷ ب ﻟ‬
Artinya: “Banyak orang yang berambut kusut dan berdebu, bahkan bertolak dari semua pintu, tetapi apabila dia bersungguh-sungguh meinta kepada Allah, niscaya Allah akan menerimanya” (HR. Muslim) Ketiga: Menengadahkan tangan ke langit. Dari Salman Al-Farisi – Radliallahu ‘anhu – bahwasanya Rasulullah – Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam – bersabda:

ْ‫ِ ﱠ َ ﱠـ ُـﻢْ َـ َـﺎ َ َ َ َـ َـﺎﻟﻰ َـﱞﻲ َـ ِﯾْﻢ َـﺴْـ َـﺤْـﯿﻲ ِـﻦْ َـﺒْـ ِ ِ إذا َ َـ َ َـ َﯾْـ ِ أَن‬ ‫ﻣ ﻋ ﺪه رﻓ ﻊ ﯾ ﺪ ﮫ أ‬ ‫ﺣﯿ ﻛﺮ ﯾ ﺘ‬ ‫إن رﺑ ﻜ ﺗ ﺒ رك وﺗ ﻌ‬ ‫َ ُ ﱠ ُـﻤﺎ ِـﻔْـ ًا‬ ‫ﯾﺮدھ ﺻ ﺮ‬
Artinya: “Sesungguhnya Rabb kalian Maha Hidup lagi Maha Mulia, Dia malu dari hamba-Nya yang mengangkat kedua tangannya (meminta-Nya) dikembalikan dalam keadaan kosong tidak mendapat apa-apa” (HR. Abu Dawud) Keempat: Merengek (meminta) dengan mengulang nama Allah (wahai Rabb-ku). Namun semua itu tidak mempengaruhi terkabulnya do’a, karena makanan yang dia makan, minuman yang dia minum semuanya merupakan dari hasil yang haram dan Rasulullah – Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam – mengatakan: “bagaimana do’anya akan terkabulkan?”. Berkata Ibnu Rajab: “Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, dan dikenyangkan dengan barang yang haram merupakan sebab-sebab tidak dikabulkannya do’a” (Jaami’aluumi wal ahkam:92) Ketahuilah bahwasanya seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah Ta’ala dari kuburnya dalam keadaan sebagaimana dia mati. Dari Jabir – Radliallahu ‘anhu – bahwasanya Rasulullah – Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam – bersabda:

‫ﯾ ﻌﺚﻛﻞﻋ ﺪﻋ ﻣ ﻣ تﻋ ﮫ‬ ِ ‫ُـﺒْـ َـ ُ ُـ ﱡ َـﺒْـ ٍ َـﻠﻰ َـﺎ َـﺎ َ َـﻠـﯿْـ‬
Artinya: “Setiap hamba itu akan dibangkitkan dari kuburnya ketika dia mati”. (HR. Muslim) Maka bagaimana keadaan perokok apabila dia mati dalam keadaan sedang merokok dan dia dibangkitkan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Ta’ala??

5

Nasehat Untuk Para Penjual Rokok Apabila telah jelas bahwasanya merokok itu adalah haram dengan dalil-dalil yang telah diterangkan di atas, maka sesungguhnya menjualnya juga haram, karena jika Allah mengharamkan sesuatu, maka haram juga harganya (penjualannya), karena penjualannya merupakan saling membantu dalam perbuatan dosa. Allah Ta;ala berfirman:

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolongmenolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran” (QS. Al-Ma’idah:2) Ketahuilah bahwasanya harta yang halal walaupun sedikit itu lebih baik daripada harta yang banyak tetapi didapat dengan cara yang haram (spt menjual rokok). Allah Ta’ala berfirman:

Artinya: “Katakanlah: tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu”. (QS. Al-Maidah:100)

Fatwa Syaikh Bin Bazz – Rahimahullah – Tentang Hukum Rokok dan Hukum Penjualan-nya Pertanyaan: Hukum merokok apakah haram atau makruh? Dan bagaimana hukum penjualan-nya? Jawaban: Rokok haram, karena rokok sesuatu yang buruk yang mengandung bahaya-bahaya yang banyak sekali, dan sesungguhnya Allah Ta’ala memubahkan untuk hamba-Nya sesuatu yang baik-baik dari makanan dan minuman-minuman dan yang lainnya, dan mengharamkan kepada mereka yang buruk-buruk, Allah Ta’ala berfirman:

6

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu apa yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: dihalalkan bagi kalian yang baik-baik”. (QS. Al-Maidah:4) Dan Allah Ta’ala berfirman tentang sifat Nabi-Nya Muhammad – Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam – di dalam surat Al-A’raaf:

Artinya: “Yang memerintahkan mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (QS. Al-A’raaf:157) Dan rokok juga yang sejenisnya semuanya bukan dari yang baik-baik, bahkan merupakan yang burukburuk, dan semua yang memabukan dari yang buruk-buruk. Dan rokok tidak boleh menghisapnya dan menjualnya juga perdagangannya, karena terdapat bahayabahaya yang besar dan hukuman-hukuman yang berat. Wajib bagi perokok atau pedagangnya untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah Ta’ala dan menyesali perbuatannya yang lalu, dan berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi, dan barang siapa yang bertaubat dengan kejujuran maka Allah akan menerima taubatnya, sebagaimana Allah Ta’ala berfirman:

Artinya: “Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (QS. An-Nur:31) Dan firman Allah Ta’ala:

7

Artinya: “Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal sholeh kemudian tetap di jalan yang benar”. (QS. Thaha:82) Dan Nabi – Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam – bersabda: “Taubat dapat meruntuhkan (dosa) yang sebelumnya” Dan bersabda Nabi – Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam - : “Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak mempunyai dosa”. Kami meminta kepada Allah Ta’ala untuk memperbaiki keadaan-keadaan kaum muslimin dan menjaga mereka dari setiap yang menyelisihi syari’at-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan (do’a hamba-Nya). (Dari Fatwa Syaikh Abdul ‘Aziz bin Abdullah bib Bazz – Rahimahullah Ta’ala - ).

8


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:652
posted:7/12/2009
language:Malay
pages:8