Geachte mevrouw Cramer_ Hierbij bieden wij u in het kader van de by wuyunyi

VIEWS: 89 PAGES: 75

									Ministerie van VROM
Minister van VROM
Postbus 20951
2500 EZ DEN HAAG
8 juni 2007                           RL/JO/07084


Sommatierapport BMP-4 basismetaalindustrieGeachte mevrouw Cramer,

Hierbij bieden wij u in het kader van de intentieverklaring uitvoering milieubeleid
basismetaalindustrie het vierde, en tevens laatste sommatierapport BMP-4 aan, waarin verslag
wordt gedaan over de voortgang van het milieuconvenant met de basismetaalindustrie.

De overleggroep stelt vast dat de basismetaalindustrie bij het realiseren van nieuwe
emissiereducties voor een grote uitdaging staat. Er moet binnen de bestaande regeldichtheid
gezocht worden naar een balans tussen duurzame ontwikkeling en ruimte om te ondernemen. De
bedrijfstak staat daarnaast bedrijfseconomisch onder druk van hoge energieprijzen en de NEC-
plafonds. Bijgaand sommatierapport schetst in dit spanningsveld de reductieprognoses en
inspanningen van de basismetaalindustrie voor de komende periode.

Sommatierapport BMP-4
Het sommatierapport BMP-4 is gebaseerd op de vierde ronde bedrijfsmilieuplannen (BMP’s), die
door bedrijven zijn opgesteld en door het bevoegd gezag zijn beoordeeld. Het sommatierapport
BMP-4 bevat prognoses van de reductie van de milieubelasting voor de jaren 2008 en 2010. Deze
prognoses worden vergeleken met de richtinggevende doelstellingen (IMT) voor 2010.

De overleggroep concludeert op basis van het sommatierapport het volgende:
• De bedrijfstak verwacht dat de IMT voor 26 stoffen in 2010 daadwerkelijk gerealiseerd zal zijn.
  In de vorige BMP-ronde gold deze verwachting slechts voor 20 stoffen.
• Naar verwachting zal voor 15 stoffen de IMT-doelstelling in 2010 nog niet gerealiseerd zijn. Dit
  betreffen overwegend stoffen onder de thema’s Verzuring en Verspreiding naar Lucht.
• Alle doelstellingen voor het thema Verspreiding naar Water zullen zijn gehaald in 2010.
• Ook voor de thema’s Verdroging en Afval zullen de doelstellingen in 2010 ruimschoots
  gerealiseerd worden. Ten aanzien van de overige lokale thema’s, zoals bodemsanering en –
  bescherming is sprake van voortgang in de uitvoering.
• Het aantal instellingen dat over een adequaat milieuzorgsysteem beschikt, neemt volgens de
  BMP-4-prognose toe tot 24 van de 28 bedrijven in 2010. In de vorige BMP-ronde had deze
  verwachting slechts betrekking op 19 van in totaal 37 bedrijven.
                        -2-Bovenstaande maakt duidelijk dat de bedrijfstak ten opzichte van de voorgaande BMP-ronde
verwacht meer doelstellingen te zullen behalen. Anderzijds bevestigen de prognoses de
verwachting dat de basismetaalindustrie niet alle richtinggevende doelen in 2010 zal realiseren.

Toekomstplannen voor de komende periode tot 2010
Het BMP-4 heeft als uitgangspunt genomen dat de installaties van bedrijven voldoen aan de Stand
der Techniek. Bedrijven die hieraan voldoen, voldoen aan de convenantsverplichting. Dit jaar zal
duidelijk worden in hoeverre de installaties van de bedrijven in de basismetaalindustrie volgens de
beste beschikbare technieken in werking zijn. Op basis van de uitkomsten van het voorliggende
sommatierapport BMP-4, de herziening van de BREF voor IJzer en Staal en de doelstellingen voor
de NEC-plafonds zal de Overleggroep Basismetaalindustrie begin 2008 een advies uitbrengen over
de haalbaarheid van de richtinggevende doelstellingen in 2010.

Hoogachtend,
Overleggroep Basismetaalindustrie

mr. G.J.A. Valkering                  S. Bakker
voorzitter Stichting Basismetaalindustrie       unitmanager provincie Noord-Holland
en Milieu
vice-voorzitter                    secretaris
overleggroep                      overleggroep
Bijlage
Uitvoering intentieverklaring
Basismetaalindustrie
Sommatierapport BMP-4
    Uitvoering intentieverklaring
    Basismetaalindustrie
    Sommatierapport BMP-4
    Overleggroep Basismetaalindustrie
Den Haag, 4 juni 2007
R061221e
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                          2 van 34
Inhoudsopgave

Samenvatting ............................................................................................................................... 4

1   Inleiding ................................................................................................................................ 6
    1.1     Kader ........................................................................................................................ 6
    1.2     Stand van zaken convenant basismetaalindustrie ................................................... 7
    1.3     Ambitie voor de afsluitende BMP-ronde ................................................................... 7
    1.4     Opzet van het rapport ............................................................................................... 8
2   Aanloop naar BMP-4............................................................................................................ 9
    2.1     Inleiding..................................................................................................................... 9
    2.2     Aanloop naar BMP-4............................................................................................... 10
    2.3     Stand van zaken realisatie IMT-2010 op basis van jaarrapportage 2005 .............. 11
3   Uitgangspunten sommatie BMP-4 ................................................................................... 12
    3.1     Indienen en beoordelen BMP’s............................................................................... 12
    3.2     Factoren die voor vertraging of afstel zorgen ......................................................... 12
    3.3     Sommatie BMP-4.................................................................................................... 13
    3.4     Getalsmatig deel van het BMP-4 ............................................................................ 13
    3.5     Hernieuwde vaststelling basisjaar 1985 en 2004 ................................................... 13
    3.6     Procedures voor aannames bij niet of niet volledig ingevulde BMP-tabellen......... 14
4   Bedrijfstakprognoses vergeleken met de IMT................................................................ 15
    4.1     Inleiding................................................................................................................... 15
    4.2     Knelpuntstoffen ....................................................................................................... 15
    4.3     Overige stoffen........................................................................................................ 18
    4.4     Overige IMT-onderwerpen...................................................................................... 19
5   Wet- en regelgeving........................................................................................................... 24
    5.1     IPPC........................................................................................................................ 24
    5.2     Minimalisatieverplichting NeR................................................................................. 24
    5.3     CO2 ......................................................................................................................... 25
    5.4     Verzurende stoffen: NOx, SO2 en VOS................................................................... 26
    5.5     Reductie van ozonaantastende stoffen en overige broeikasgassen ...................... 27
    5.6     Internationaal beleid en regelgeving WATER: KRW en OSPAR ........................... 28
    5.7     Vogel- en Habitatrichtlijn......................................................................................... 28
6   Verbredingsonderwerpen ................................................................................................. 29
    6.1     Waarom verbreden? ............................................................................................... 29
    6.2     Bedrijven en verbreding.......................................................................................... 29
    6.3     Voorbeelden van verbreding................................................................................... 30
7   Conclusies.......................................................................................................................... 33

Bijlage A     Samenstelling Overleggroep Basismetaalindustrie per januari 2007
Bijlage B     Overzicht deelnemende bedrijven
Bijlage C     Werkwijze sommatie BMP-4 basismetaalindustrie
Bijlage D     Bij FO-Industrie geregistreerde gegevens per 1 januari 2007
Bijlage E     Emissiereducties per stof in beeld
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                                        3 van 34
Samenvatting
Voorliggend rapport vormt het vierde, en tevens laatste, sommatierapport dat de Overleggroep
Basismetaalindustrie presenteert in het kader van de uitvoering intentieverklaring basismetaal-
industrie.

Proces
Het bevoegd gezag heeft ingestemd met de inhoud en ambities van 26 definitieve bedrijfsmili-
euplannen (BMP’s). Van twee bedrijven bevond het BMP zich, ten tijde van de optelling, nog in
een ontwerpfase. De plannen worden naar verwachting dit voorjaar afgerond. Dit maakt dat de
bedrijvengroep voor het BMP-4 uit een totaal van 28 inrichtingen bestaat. Het voorliggende
sommatierapport is daarmee gebaseerd op de beschikbare gegevens van deze inrichtingen.
Voor deze bedrijven geldt dat zij tezamen verantwoordelijk zijn (voor nagenoeg alle stoffen)
voor minimaal 95% van de uitstoot.

Bedrijven en het bevoegd gezag zijn niet in alle gevallen in staat gebleken te voldoen aan de
geplande termijnen voor het indienen en beoordelen van de BMP’s. Op 1 januari van dit jaar is
een aanvang gemaakt met het opmaken van het bedrijfstaktotaal. Het proces heeft daarmee
vier maanden vertraging opgelopen. De vertraging werd in de meeste gevallen veroorzaakt door
een samenloop met revisietrajecten van vergunningen.

IMT-2010
De Integrale Milieutaakstelling (IMT) geeft aan welke reductiedoelstellingen voor de afzonderlij-
ke onderdelen van het milieubeleid overeengekomen zijn in de intentieverklaring. Uit de BMP-4-
ronde blijkt dat voor 26 van de 43 IMT-stoffen de IMT-2010 wordt gerealiseerd of binnen bereik
is (zie Figuur 1).

De vijftien IMT-stoffen waarvoor de IMT-2010 op basis van de prognoses uit de BMP-4-ronde
nog niet wordt gerealiseerd, betreffen de stoffen SO2 en NOx (thema Verzuring) en de stoffen
benzeen, etheen, fluoriden, koolmonoxide, dichloormethaan, fijn stof, zwavelwaterstof en zes
zware metalen (thema Verspreiding naar Lucht).

In Figuur 1 is voor 411 stoffen vallend onder de thema’s Verandering van Klimaat Verspreiding
naar Lucht, Verspreiding naar Water en Vermesting aangegeven of de IMT-doelstelling voor
2010 op basis van de BMP-4 prognoses worden gerealiseerd2.

Figuur 1   Realisatie van IMT-doelstellingen (2010) voor 41 stoffen op basis van BMP-4
   37%                      Doelstelling gerealiseerd op basis van MJV 2005

                           Doelstelling ook gerealiseerd op basis van prognoses 2010
                  58%
                           Doelstelling niet gerealiseerd in 2010 o.b.v. BMP-4 prognose

      5%
1
  Over de emissiereducties voor fosfaat (Vermesting) en arseen (Verspreiding naar Water) kunnen met betrekking tot
   de doelbereiking geen uitspraken worden gedaan, omdat de bedrijfstak de emissies over het basisjaar (1985)
   onvoldoende betrouwbaar heeft kunnen vaststellen. Daarmee wordt de realisatie van doelstellingen bepaald voor
   41 in plaats van de oorspronkelijke 43 IMT-stoffen.
2
 Indien in de navolgende teksten wordt aangegeven dat de IMT-doelstelling 2010 is gerealiseerd, moet feitelijk gelezen
   worden dat de emissiereductie in 2005 op het gewenste niveau voor 2010 is. Jaarlijks rapporteren bedrijven hun
   emissiegegevens door middel van de MJV’s en deze gegevens worden in jaarrapportages opgeteld. Op deze wijze
   is te volgen of het totaal aan emissies beneden de gehaalde doelstellingen blijft.


Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                           4 van 34
Wet- en regelgeving en overig afspraken
Vanuit nationaal beleid en Europese wet- en regelgeving werkt een aantal wettelijke verplichtin-
gen ook door op bedrijven in de basismetaalindustrie. In deze BMP-ronde zijn bedrijven
gevraagd aan te geven in welke mate de Europese wet- en regelgeving betrekking heeft en
doorwerkt op hun bedrijfsvoering. Het BMP-4 beoogde in dat opzicht voor zowel bedrijven als
bevoegd gezag een milieuagenda voor de komende periode te vormen. Uit de BMP’s blijkt dat
veel onderwerpen bij de beoordeling van dit hoofdstuk aan de orde zijn geweest. De implemen-
tatie van deze wet- en regelgeving behoeft in een aantal gevallen (bijvoorbeeld IPPC) de
komende periode nog aandacht.

Verbreding
Steeds meer bedrijven geven inhoud aan het zogenaamde ‘maatschappelijk verantwoord
ondernemen’ en zijn daarbij continu op zoek naar verduurzaming van het productieproces en
producten. Verbredingsonderwerpen geven invulling aan duurzaam ondernemen. In totaal
maakte 21 van de 28 bedrijven gebruik van de mogelijkheid verbredingsonderwerpen op te
nemen in hun BMP-4. In dit kader zijn 80 uiteenlopende projecten gerapporteerd.

De meeste verbredingsonderwerpen bevinden zich nog in de onderzoeksfase, waardoor het
effect van de maatregelen nog niet meetbaar is. Daarnaast hebben veel van de, in de BMP’s
genoemde initiatieven, nog geen effect gesorteerd als gevolg van bedrijfseconomische
omstandigheden, te weinig draagvlak van de omgeving, juridische en financiële consequenties
en het ontbreken van risicodragend kapitaal. Ook kunnen de concrete effecten van de verbre-
dingprojecten niet altijd gemeten worden vanwege de diverse indirecte energie-effecten in een
keten. Toch verwachten de bedrijven het grootste effect van hun activiteiten te behalen op het
gebied van Verandering van Klimaat en de lokale thema’s (bodem, geluid, geur, externe
veiligheid, enzovoort).
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                5 van 34
1   Inleiding
1.1  Kader
   De Overleggroep Basismetaalindustrie brengt deze BMP-rapportage uit, zoals is afgesproken in
   de intentieverklaring uitvoering milieubeleid basismetaalindustrie.

   De intentieverklaring voor de basismetaalindustrie is in 1992 ondertekend door de ministers van
   VROM, V&W en EZ, de Unie van Waterschappen, IPO, VNG en de Stichting Basismetaalindu-
   strie en Milieu (SBM). Daarnaast is de intentieverklaring individueel ondertekend door alle
   bedrijven en door de betrokken provincies, gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders.

   De bedrijfstak en de genoemde overheden hebben doelen en afspraken vastgelegd in de
   intentieverklaring. De taakstellingen voor diverse onderdelen van het milieubeleid zijn vastge-
   legd in de IMT, die onderdeel uitmaken van de intentieverklaring. De realisatie van de IMT is
   een inspanningsverplichting voor de bedrijfstak als geheel. De taakstellingen gelden niet per
   individueel bedrijf.

   De controle op het bereiken van de IMT en de eventueel noodzakelijke bijsturing vindt plaats
   door de Overleggroep Basismetaalindustrie. Indien belangrijke, onvoorziene ontwikkelingen of
   internationale omstandigheden zich voordoen die wezenlijke gevolgen hebben voor de
   uitvoering van het convenant kan in overleg besloten worden om de inhoud van het convenant
   aan te passen. Het actualiseren van de in 1992 geformuleerde IMT-doelstellingen zijn door de
   Overleggroep Basismetaalindustrie geaccordeerd in de verschillende handreikingen.

   Met het ondertekenen van de intentieverklaring verplichten bedrijven zich vierjaarlijks tot het
   opstellen van een BMP. Dit gebeurt in overleg met het bevoegd gezag. In het BMP beschrijft het
   bedrijf de voorgenomen maatregelen om de milieubelasting terug te dringen. Jaarlijks rappor-
   teert het bedrijf aan het bevoegd gezag en de overleggroep over de uitvoering van het BMP in
   een milieujaarverslag (MJV). Het bevoegd gezag beoordeelt zowel het BMP als het MJV.
   FO-Industrie stelt op basis van deze gegevens de jaarrapportage op. Deze wordt beoordeeld
   door de leden van de projectgroep en vastgesteld door de overleggroep.

   Naast en beschrijvend deel kent het BMP ook een getalsmatig deel (de zogenaamde BMP-
   tabel). Hierin geven de inrichtingen de emissiereductieprognoses als gevolg van de geplande of
   in onderzoek zijnde maatregelen weer. In het BMP kunnen drie soorten maatregelen worden
   opgenomen:
   • Voor zekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt zeker de maatregelen uit te voeren.
   • Voor voorwaardelijke maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt welke maatregelen
     worden uitgevoerd indien aan bepaalde financiële voorwaarden is voldaan.
   • Voor onzekere maatregelen geldt dat het bedrijf vastlegt welke maatregelen worden
     uitgevoerd indien aan bepaalde technische voorwaarden is voldaan.

   De prognoses van de individuele inrichtingen worden bij elkaar opgeteld, zodat een beeld
   ontstaat van de emissiereductieprognoses voor de gehele bedrijfstak basismetaalindustrie. In
   dit rapport worden de emissiereductieprognoses voor het jaar 2010 van de basismetaalindustrie
   vergeleken met de IMT-2010 uit de intentieverklaring.
   Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
   R061221e d.d. 4 juni 2007                                6 van 34
1.2  Stand van zaken convenant basismetaalindustrie
   Het convenant basismetaalindustrie is in 1992 van start gegaan en heeft een looptijd tot en met
   2010. De bedrijfstak basismetaalindustrie is bezig met de vierde en tevens laatste BMP-ronde.
   Deze BMP-4-periode loopt van 2006 tot en met 2010.

   Tabel 1 laat de verschillende fasen in het convenant zien, vanaf het tijdstip van ondertekening
   tot en met de huidige BMP-periode.

   Tabel 1   Fasen van het convenant basismetaalindustrie

     Basismetaal-   ‘92 ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10
     industrie
     BMP-1       O

     BMP-2

     BMP-3

     BMP-4                                          B  B  B  B  B
   Toelichting:
   O = datum ondertekening convenant
   B = rapportagejaren BMP-4

1.3  Ambitie voor de afsluitende BMP-ronde
   Het doelgroepenconvenant voor de basismetaalindustrie heeft als ambitie de IMT-2010 met als
   tussendoelstelling IMT-2000. In de afgelopen periode zijn er ook nieuwe doelstellingen
   bijgekomen, onder andere voortvloeiend uit Rijks- en Europees beleid. Veel van de maatrege-
   len, noodzakelijk om deze doelstellingen te realiseren, zijn zonder meer verplichtend opgelegd.
   Er bestaat geen ruimte om in het kader van het doelgroepenoverleg hiervan af te wijken. Wel is
   het mogelijk de uitvoering van de maatregelen, voortvloeiend uit de verschillende beleidsdoel-
   stellingen af te stemmen. Het BMP-4 beoogt hiertoe handvatten te geven. Ook zal in de nieuwe
   BMP-periode aandacht worden besteed aan zogenaamde verbredingsonderwerpen, gericht op
   duurzaam ondernemen.

   Bestaande IMT-doelstellingen
   De IMT-2010 stelt reductiedoelen voor 43 stoffen voor alle bedrijven die het convenant
   ondertekend hebben. De bedrijven hebben bij aanvang van de BMP-4-periode de vraag gesteld
   of deze doelen moeten worden bijgesteld. Immers bedrijven moeten in oktober 2007 voldoen
   aan de Europese IPPC-richtlijn. Deze richtlijn verplicht de bedrijven om dan te voldoen aan de
   Stand der Techniek volgens de BAT/BREF-documenten3.

   In het rapport Onderzoek milieumaatregelen basismetaalindustrie (Tebodin/CE, 2003) is voor
   negen knelpuntstoffen voor Verspreiding naar Lucht en Water onderzocht in hoeverre de grote
   bedrijven in de basismetaalindustrie de Stand der Techniek, volgens de binnen de Europese
   Unie vastgestelde normen, toepassen. Daarnaast zijn in het onderzoek de bestaande knelpun-
   ten geanalyseerd en zijn suggesties aangedragen om voor de knelpuntstoffen tot verdergaande
   reducties te komen. Het onderzoek concludeert dat op dit moment, met uitzondering van lood,
   voor deze bedrijven geen technische maatregelen mogelijk zijn om de IMT-2010-doelstellingen
   die nog niet bereikt zijn, te realiseren.

   De Overlegroep Basismetaalindustrie onderkent dat het niet effectief is voor alle stoffen de IMT-
   2010 te blijven nastreven. Wel zou aandacht moeten blijven bestaan voor de emissies waar de
   IMT-2010-doelstelling nog lang niet bereikt is en waar overwegend de basismetaalindustrie voor
   de landelijke industriële emissie verantwoordelijk is. Voor enkele stoffen (onder andere lood,
   kwik, cadmium, (fijn)stof, fluoriden) zou de ambitie tot reductie bij de grootste emittenten moeten

   3
     BAT/BREF-documenten: documenten waarin, ten behoeve van de uitwisseling van informatie tussen de Europese
      lidstaten en de betrokken bedrijfstakken, de beste beschikbare technieken en de daarmee samenhangende contro-
      levoorschriften en de ontwikkelingen op dat gebied staan beschreven.


   Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
   R061221e d.d. 4 juni 2007                                         7 van 34
   blijven bestaan. In de handreiking voor het BMP is aangegeven voor welke stoffen en welke
   bedrijven dit exclusief speelt. Alle bedrijven hebben wel in hun BMP moeten aangeven of
   getoetst wordt of ze in 2007 zullen voldoen aan de IPPC-richtlijn. Daarnaast hebben alle
   inrichtingen hun inspanningen met betrekking tot de lokale thema’s moeten rapporteren.

1.4  Opzet van het rapport
   Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de afronding van de vorige BMP-ronde en de aanloop naar de
   BMP-4-periode. De uitgangspunten voor de handreiking BMP-4 en de stand van zaken omtrent
   de realisatie van IMT-2010 op basis van de jaarrapportage 2005 zullen besproken worden.
   Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de uitgangspunten van de sommatie: het indienen en beoordelen
   van de BMP’s, de factoren die voor uitstel of vertraging zorgden komen onder andere in dit
   hoofdstuk aan bod. In hoofdstuk 4 worden vervolgens de bedrijfstakprognoses van milieugege-
   vens vergeleken met de IMT. Nieuwe wet- en regelgeving wordt belicht in hoofdstuk 5. In het
   BMP-4 was het mogelijk om naast de ‘klassieke’ opzet, ook een ‘verbredingsdeel’ op te nemen.
   In hoofdstuk 6 wordt dit onderdeel van het BMP besproken. Ten slotte geeft hoofdstuk 7 de
   belangrijkste conclusies van dit rapport.
   Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
   R061221e d.d. 4 juni 2007                              8 van 34
2   Aanloop naar BMP-4
2.1  Inleiding
   De drie voorgaande BMP’s hebben geleid tot een groot aantal milieumaatregelen waardoor de
   IMT voor de basismetaalindustrie voor 2010 voor een belangrijk deel van de stoffen binnen
   handbereik is of al gerealiseerd is.

   In Tabel 2 is voor de thema’s Verzuring, Vermesting en Verspreiding naar Lucht en Water
   aangegeven voor welke stoffen de doelstellingen in 2001, op basis van het treffen van alle
   onzekere maatregelen in het BMP-3 (‘best-case’), niet zouden worden gerealiseerd (lees: BMP-
   3-rapportage basismetaalindustrie (R021031c)). Tevens is voor deze stoffen de emissiereductie
   aangegeven ten tijde van het opstellen van de handreiking BMP-4 (2003).

   Tabel 2   Stoffen waarvoor de BMP-3-prognose (2001) aangaf dat doelstellingen niet zouden
          worden gerealiseerd en hun werkelijke emissies in 2003

   Stofnaam              emissie 2003        BMP-3-prognose         IMT-2010
                                   (2001) voor 2010        (% reductie)
                            %       (% reductie)
                     Kg
                           reductie
   Thema Verzuring
   SO2-totaal       6.730.000        60%         65%             90%
   NOx-totaal       7.617.000        16%         45%             90%
   VOS4           985.000         69%         -8%             30%
   Thema Verspreiding naar Lucht
   Benzeen          5.819         86%         79%             98%
   Etheen          18.476        -163%         36%             90%
   Koolmonoxide      99.213.000        53%         47%             90%
   Fluoriden        290.000         11%         32%             99%
   Stof (fijn)       1.696.000        76%         75%             95%
   Zink           40.200         57%         58%             80%
   Lood           25.620         37%         51%             70%
   Chroom           1.596         -10%         3%             90%
   Cadmium           900          44%         63%             80%
   Kwik5            132        -1.546%        -188%             70%
   Koper           1.263         14%         19%             80%
   Arseen           502          36%         36%             70%
   Dioxines           0         100%         74%             90%
   Zwavelwaterstof     269.000         65%         67%             90%
   Dichloormethaan      11.789         60%         81%             90%
   Thema Verspreiding naar Water
   Kwik            5,5          86%         42%             70%
   Cadmium           44          75%         65%             90%
   Zwavelwaterstof       0          100%         79%             90%
   Arseen6           345         -25%        -324%             50%
   Thema Vermesting
         6
   Fosfaten         10.810         *%          *%             95%

   Op basis van het BMP-3 gold de verwachting dat de IMT voor 21 van de 43 stoffen niet zou
   worden gerealiseerd in 2010.   4
     Als gevolg van de NEC-richtlijn is de IMT-2010-doelstelling vervangen door een nieuwe doelstelling, namelijk 30%
       reductie ten opzichte van de IMT-2000. Door deze aanpassing wordt 2000 het nieuwe basisjaar, berekend 1592,2
       ton.
   5
     Veranderde meetmethoden maken dat de reductiedoelstellingen voor kwik niet afgezet kunnen worden tegen de
       emissies van het basisjaar. Hierdoor zullen de oorspronkelijk geformuleerde IMT-2010-doelstellingen van kwik
       waarschijnlijk niet gehaald worden.
   6
     De bedrijfstak heeft de emissie van deze stoffen niet voldoende betrouwbaar kunnen vaststellen.


   Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
   R061221e d.d. 4 juni 2007                                         9 van 34
   Voor de lokale thema’s gold in 2003 dat de IMT-doelstellingen voor Verdroging en afval al
   ruimschoots op niveau waren. Het aantal voor milieuzorg gecertificeerde bedrijven bedroeg
   veertien. Zes niet-gecertificeerde bedrijven hadden een systeem van interne auditing.

2.2  Aanloop naar BMP-4
   IMT-doelstellingen
   Uitgangspunt van het BMP-4 is dat die stoffen en thema’s uit het convenant waarvoor nog een
   inspanning van de sector nodig is om gestelde, richtinggevende doelen voor 2010 te realiseren
   aandacht behoeven. De stoffen waarvoor de IMT-doelstelling al is gehaald en de stoffen die
   een gering aandeel hebben in de emissies ten opzichte van het landelijk totaal behoeven in het
   BMP-4 niet te worden uitgewerkt in maatregelen en zullen alleen gemonitord worden via de
   jaarlijkse MJV’s.

   Het aandeel van de basismetaalindustrie in de emissies van de stoffen: VOS, benzeen, etheen,
   koolmonoxide, dichloormethaan naar lucht, zwavelwaterstof en fosfaten naar water in vergelij-
   king met de totale emissies van de industrie is gering (<10%). Voor de stoffen: fijn stof,
   fluoriden, zink, chroom, lood, koper, arseen en zwavelwaterstof naar lucht heeft de basismetaal-
   industrie evenwel een significant aandeel van minimaal 80%. Voor de overige stoffen draagt de
   bedrijfstak voor een aandeel tussen de 20% en 70% bij aan de industriële uitstoot.

   De knelpuntstoffen die voor de BMP-4-periode uitwerking behoeven zijn daarmee benoemd:
   • Fluoriden (kg)
   • Fijn stof (kg)
   • Zink (kg)
   • Lood (kg)
   • Chroom (kg)
   • Cadmium (kg)
   • Kwik (kg)
   • Koper (kg)
   • Arseen (kg)
   • Zwavelwaterstof (kg)7
   • Cadmium naar water (kg)

   De drie grootste emittenten is gevraagd voor deze stoffen in hun BMP-4 aan te geven of een
   emissiereductie mogelijk is en de maatregelen daartoe te beschrijven. Uitgangspunt van het
   convenant blijft Stand der Techniek. Bedrijven die hieraan voldoen, voldoen aan hun conve-
   nantverplichting. In overleg met het bevoegd gezag kan worden vastgesteld of aanvullende
   maatregelen genomen kunnen worden.

   De overleggroep heeft besloten dat NOx niet op deze wijze in het BMP wordt meegenomen. De
   drie grootste emittenten, verantwoordelijk voor circa 97% van de NOx-emissies, doen immers
   mee aan de NOx-emissiehandel. De uitstoot van SO2 was ten tijde van de opstart van het BMP
   onderwerp van studie naar de economische gevolgen van de reductiemaatregelen. De
   bedrijven is in het kader van het hoofdstuk ‘Wet- en regelgeving en overige afspraken’ wel
   gevraagd naar de uitstoot van deze stoffen.

   Lokale thema’s
   Alle bedrijven zijn gevraagd hun inspanningen in dit kader te beschrijven. De bevraging is waar
   mogelijk geactualiseerd en vereenvoudigd.

   Wet- en regelgeving en overige afspraken
   Naast de resterende taakstellingen die voor de sector basismetaal van belang zijn, is in het
   BMP-4 de huidige stand van zaken in nationale en Europese wet- en regelgeving van de
   diverse onderwerpen aan de orde gekomen. Op deze manier is er naar gestreefd om voor zover


   7
     Zwavelwaterstof = waterstofsulfide.


   Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
   R061221e d.d. 4 juni 2007                                10 van 34
   dat nu mogelijk is een totaal beeld te geven van de relevante onderwerpen die tot 2010 op de
   milieuagenda staan.

   Verbredingsonderwerpen
   In de handreiking voor het BMP-4 zijn bedrijven uitgenodigd zogenaamde verbredingsonder-
   werpen op te nemen in hun BMP. Dit onder de voorwaarde dat bedrijven hiervan zelf de
   meerwaarde zouden inzien.

2.3  Stand van zaken realisatie IMT-2010 op basis van jaarrapportage 2005
   De jaarrapportage 2005 is de laatste voortgangsrapportage geweest van de BMP-3-periode. Uit
   deze jaarrapportage bleek dat voor 24 van de 43 stoffen de IMT-doelstelling in 2005 op het
   gewenste niveau van 2010 is. Monitoring van deze stoffen blijft plaatsvinden via het MJV. Van
   de 17 resterende stoffen wordt de IMT-doelstelling in 2005 nog niet gehaald. Over de emissie-
   reducties van de stoffen arseen en fosfaten (water) kan in dit kader niets gezegd worden, omdat
   de bedrijfstak de emissies in het basisjaar niet voldoende betrouwbaar heeft kunnen vaststellen.

   Onderstaande figuur geeft de doelbereiking met betrekking tot de IMT-2010 weer.

   Figuur 2    Bereikte emissiereducties per thema, periode 1993-2005


                  Klimaat      3

                 Verzuring    1    3
     Thema's
          Verspreiding naar Lucht          6             14

          Verspreiding naar Water              12        1

                Vermesting    1

                       0          5       10       15       20      25
                                        Aantal IMT-stoffen

             Gerealiseerd in voorgaande jaren      Gerealiseerd in 2005  Niet gerealiseerd in 2005

   Toelichting:
   Niet gerealiseerd in 2005      : de gerealiseerde reductie in het verslagjaar blijft meer dan 5% achter op de IMT.
   Gerealiseerd in 2005        : de IMT is gerealiseerd in 2005.
   Gerealiseerd in voorgaande jaren  : de gerealiseerde reductie in de voorgaande jaren is groter dan de IMT.

   Lokale thema’s
   Voor de lokale thema’s gelden als belangrijkste bevindingen de volgende:
   • Voor het thema Verdroging is de doelstelling gerealiseerd.
   • De doelstellingen voor afval zijn eveneens gerealiseerd.
   • Ten aanzien van de overige thema’s is sprake van voortgang in de uitvoering.
   Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
   R061221e d.d. 4 juni 2007                                              11 van 34
3   Uitgangspunten sommatie BMP-4
3.1  Indienen en beoordelen BMP’s
   Het vierjaarlijks opstellen van een BMP en de beoordeling hiervan zijn als verplichting opgeno-
   men in de intentieverklaring uitvoering milieubeleid basismetaalindustrie. In de Handreiking
   BMP-4 Basismetaalindustrie (R041027f) heeft de overleggroep de afgesproken termijnen van
   het BMP-4 opgenomen.

   Van de 36 inrichtingen die deel uitmaakten van de bedrijvenlijst aan het einde van BMP-3
   hebben uiteindelijk 28 bedrijven een BMP-4 opgesteld. De overige bedrijven zijn gesloten of
   hebben, al eerder of in aanloop naar het BMP-4, kenbaar gemaakt in dit kader geen meerwaar-
   de te zien in een verdere deelname aan het convenant. Dit betekent dat de bedrijvenlijst voor
   de komende BMP-4-periode daarmee bestaat uit 28 bedrijven.

   In veel gevallen kon door inrichtingen en het bevoegd gezag niet worden voldaan aan de
   geplande termijnen voor het indienen en beoordelen van de BMP’s. Achterblijvers zijn enkele
   malen aangespoord de gemaakte afspraken na te komen. Begin januari 2007 waren voldoende
   bedrijfsgegevens verzameld om met het opmaken van het bedrijfstaktotaal te kunnen aanvan-
   gen. Het proces is daarmee slechts vier maanden vertraagd.

   Door het bevoegd gezag zijn in totaal 26 definitieve BMP’s beoordeeld. Voor twee bedrijven
   geldt dat het bevoegd gezag, ten tijde van het opmaken van het bedrijfstaktotaal, nog niet heeft
   ingestemd met de conceptversie van het BMP en het getalsmatige deel. De BMP’s zijn getoetst
   aan de afspraken die zijn gemaakt in de IMT en de handreiking BMP-4 basismetaal. Kort
   samengevat hebben deze afspraken betrekking op de klassieke aanpak van emissiereductie,
   zoals Verzuring en Verspreiding en anderzijds op ‘wet- en regelgeving en andere afspraken en
   op de verbredingsonderwerpen welke verband houden met duurzaam ondernemen. De toets
   heeft overigens geen betrekking op de energiebesparingsmaatregelen. In het kader van het
   BMP-4 wordt slechts beoordeeld of vanwege de energiebesparingsmaatregelen de overige
   milieucompartimenten niet te veel worden belast.

   Zowel ten aanzien van de klassieke IMT-onderwerpen van het BMP-4 als overige onderwerpen
   is het bevoegd gezag over het algemeen van mening dat in voldoende mate invulling wordt
   gegeven aan de gemaakte afspraken.

3.2  Factoren die voor vertraging of afstel zorgen
   In de uitvoeringspraktijk van het opstellen en beoordelen van het ontwerp en definitief BMP
   blijken enkele factoren op te treden, die voor vertraging of afstel zorgen. Genoemd zijn:
   • Sluiting of verhuizing van de inrichting.
   • Overname.
   • Samenloop met (revisie van) vergunningtrajecten.
   • Te weinig capaciteit bij inrichting of bevoegd gezag.
   • Reorganisaties.
   • Afspraken niet nagekomen.
   • Verschil van inzicht.

   Een tekort aan capaciteit bij bedrijven en hun bevoegd gezag maar met name een samenloop
   met lopende revisietrajecten van de Wm-vergunning vormden de belangrijkste oorzaak van
   vertraging in het BMP-4-proces.

   In Bijlage B is een overzicht opgenomen van de deelnemende bedrijven en hun bevoegd
   gezag.
   Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
   R061221e d.d. 4 juni 2007                                12 van 34
3.3  Sommatie BMP-4
   De BMP-4-sommatie is gebaseerd op de BMP’s van in totaal 28 inrichtingen. Van 23 inrichtin-
   gen heeft FO-Industrie een volledig BMP ontvangen. Van 2 inrichtingen heeft FO-Industrie,
   vooruitlopend op het definitieve BMP, een door bevoegd gezag goedgekeurd getalsmatig deel
   (BMP-tabel) ontvangen. Van 2 inrichtingen is slechts een ontwerp-BMP ontvangen. Van 1
   inrichting ontbreekt het getalsmatig deel. Voor de sommatie is voor de laatste gevallen gebruik
   gemaakt van de meest recente, door het bevoegd gezag goedgekeurde, gegevens. De
   gegevens van deze bedrijven zijn wel in de sommatie opgenomen.

   Tabel 3  Het aantal BMP’s meegenomen in de sommatie

   BMP’s in de sommatie                        BMP-3    BMP-4
   Definitief getalsmatig deel BMP-4                   24      25
   Ontwerp getalsmatig deel BMP-4                     2
   Historische gegevens, eerdere prognoses                11      3
   Gesloten bedrijven                          2      6
   Totaal                                39      34

   Van de oorspronkelijke bedrijvenlijst zijn acht bedrijven uit het convenant getreden (zie Bijlage
   B). Van deze inrichtingen zijn de historische gegevens uit de bedrijfstaktotalen verwijderd.
   Immers, het uittreden van een bedrijf uit het convenant draagt, in tegenstelling tot de sluiting
   van een bedrijf, niet bij aan emissiereductie. Uiteraard treden wel veranderingen op in de
   totalen van voorgaande jaren en de trend van de prognoses. Aangezien de invloed van de
   desbetreffende bedrijven op de milieubelasting van de gehele bedrijfstak beperkt is, zijn
   dergelijke veranderingen, voor het behoud van een representatief beeld van de emissies van de
   bedrijfstak, aanvaardbaar.

3.4  Getalsmatig deel van het BMP-4
   In de BMP-4 tabellen is met betrekking tot de emissiereducties gevraagd naar:
   • 1985 (basisjaar), indien veranderd.
   • 2004 (referentiejaar).
   • 2008 (tussenjaar).
   • 2010 (onderverdeeld naar de emissieprognose van zekere, voorwaardelijke en onzekere
     maatregelen).

   Voor lokale thema’s zoals Verstoring en Milieuzorg zijn gegevens voor 2004, 2008 en 2010
   gevraagd.

   De BMP-sommatie maakt gebruik van de emissiereductieprognoses op basis van alle maatre-
   gelen in de BMP’s, dus de zekere, voorwaardelijke en onzekere maatregelen. De emissiereduc-
   tieprognoses zijn door de inrichtingen opgenomen in de BMP-4-tabellen. In deze sommatie zijn
   de individuele inrichtingsgegevens gesommeerd, zodat bedrijfstaktotalen ontstaan. Een volledig
   overzicht van de bedrijfstaktotalen per stof en thema is in Bijlage D en E opgenomen.

3.5  Hernieuwde vaststelling basisjaar 1985 en 2004
   Bij het opstellen van het BMP-4 is nogmaals gevraagd naar de gegevens voor het basisjaar
   1985 en 2004. Dit naar aanleiding van het feit dat in een aantal gevallen in het BMP-1, BMP-2
   en het BMP-3 deze gegevens niet of niet nauwkeurig genoeg konden worden aangeleverd en
   vooral, omdat inmiddels betere gegevens beschikbaar zijn bij de bedrijven. Hierdoor wordt een
   beter overzicht verkregen met betrekking tot emissiereducties ten opzichte van het basisjaar.
   In Tabel 4 zijn de stoffen waarvoor een aanpassing aan het basisjaar heeft plaatsgevonden
   opgenomen. Alleen het basisjaar van zink is significant gewijzigd.
   Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
   R061221e d.d. 4 juni 2007                                13 van 34
   Tabel 4   Aanpassingen basisjaar

   Stof                    1985 (BMP-3)           1985 (BMP-4)
   Fijn stof                   6.998              6.996
   Chroom                     1.446              1.443
   Zink                      93,4              88,6

   Voor arseen en fosfaat naar water kon de bedrijfstak de basisjaren naar water in het verleden
   niet betrouwbaar vaststellen. Hierdoor kunnen de emissies al enkele jaren niet meer aan de
   geformuleerde IMT’s worden getoetst. De Projectgroep Basismetaalindustrie gaat voor beide
   stoffen (en voor de kwikemissies naar lucht) in 2007 onderzoeken of de emissies in het
   basisjaar alsnog kunnen worden gedefinieerd.

3.6  Procedures voor aannames bij niet of niet volledig ingevulde BMP-tabellen
   Indien de BMP-4-tabel niet geheel is ingevuld, is de tabel aangevuld op basis van standaard-
   aannames die ook in de jaarrapportages zijn gebruikt. De aannames zijn vervolgens gerappor-
   teerd aan betreffend bedrijf en aan het bevoegd gezag. Beiden zijn in gelegenheid gesteld de
   voorgestelde gegevens alsnog aan te passen. Indien de BMP-4-tabel geheel ontbreekt, is de
   gehele tabel door FO-Industrie op basis van wel bekende, meest recente, gegevens aangevuld
   (zie Bijlage C).
   Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
   R061221e d.d. 4 juni 2007                                 14 van 34
4    Bedrijfstakprognoses vergeleken met de IMT
4.1   Inleiding
    De monitoring van de stoffen waarvan de doelen voor 2010 al zijn gerealiseerd, vindt plaats via
    de jaarlijkse MJV’s (overheidsverslag). Via deze weg wordt jaarlijks de vinger aan de pols
    gehouden. Indien de emissie toeneemt en het behalen van de doelstellingen in gevaar komt,
    kunnen nadere acties worden opgestart. In het BMP kunnen uiteraard wel maatregelen worden
    opgenomen die de emissie van deze stoffen verder reduceren.

    Na 2010 wordt de eindbalans opgemaakt met betrekking tot de gerealiseerde doelstellingen.
    Opgemerkt wordt dat de doelstellingen, zoals opgenomen in het oorspronkelijke convenant,
    gedurende de uitvoering van het convenant in de praktijk aan verandering onderhevig zijn
    geweest. Om na de BMP-4-periode de genoemde eindbalans op te kunnen maken is het van
    belang de oorspronkelijke doelstellingen grondig ‘te screenen’ en daar waar nodig de verwach-
    tingen bij te stellen aan de huidige inzichten.

    Het BMP-4 richt zich met name op de stoffen en thema’s uit het convenant waarvoor nog een
    inspanning nodig is om gestelde richtinggevende doelen voor 2010 te realiseren.

4.2   Knelpuntstoffen
4.2.1  Verzuring
    Onderstaande tabel laat de prognoses voor de emissiereducties zien voor het thema Verzuring.

    Tabel 5   Emissiereducties Verzuring

    Stof           Gerealiseerde     BMP-4-prognose       IMT-2010     Realisatie IMT-
                emissiereducties    emissiereductie    (richtinggevend)   2010 op basis van
                   2005       2010 ten opzichte                prognose
                             van basisjaar

    SO2-totaal           54%          59%          90%             -
    Totaal VOS           56%          63%          30%             +
    Toelichting:
    ++ de reductieprognose van de emissie is meer dan 5% groter dan de IMT
    +  de reductieprognose van de emissie verschilt 5% of minder (naar boven of naar beneden) van de IMT
    -  de reductieprognose van de emissie blijft meer dan 5% achter op de IMT

    SO2
    Sommatie van de verwachtingen voor de emissiereducties van SO2 in 2010 maken duidelijk dat
    de reductiedoelstelling uit de IMT voor deze stof niet gerealiseerd wordt. De bedrijfstak
    verwacht dat op basis van onzekere maatregelen (‘best case’) er in 2010 nog altijd circa 6,9
    kton zal worden geëmitteerd. Op basis van het nemen van zekere maatregelen (‘base case’)
    denkt de bedrijfstak circa 9,2 kton te emitteren. Dit is in overeenkomst met eerder, door de
    bedrijfstak afgegeven, prognoses en hoger dan in de uitvoeringsnotitie Erop of Eronder aan de
    bedrijfstak was toegerekend (in dit geval 5,5 kton).

    De gerapporteerde emissiereductie en de prognoses omtrent de realisering van de IMT-
    doelstelling op basis van BMP-3 en BMP-4 zijn weergegeven in onderstaande figuur.
    Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
    R061221e d.d. 4 juni 2007                                          15 van 34
    Figuur 3          Emissies SO2

             19000

             17000

             15000

             13000
                                                          BMP-4 (z)
     emissie (ton)
             11000                                           BMP-4 (v)

              9000                                           BMP-4 (o)

                                                          werkelijk
              7000
                                                          BMP-3
              5000
                                                          IMT 2000
              3000                                           IMT 2010

              1000
                 1985
                       1990
                               1995
                                         2000
                                              2005
                                                    2010
                                   jaren


    VOS
    Op basis van de in het NMP4 geformuleerde inspanningsverplichtingen voor de stoffen onder
    het NEC-plafond is met de industrie afgesproken dat alle branches een inspanningsverplichting
    op zich nemen om in 2010 een vermindering van de uitworp van VOS te realiseren van 30% ten
    opzichte van het nieuwe basisjaar 2000 (lees: het emissieniveau na uitvoering van alle zekere
    maatregelen van KWS2000). Op basis van de verwachtingen voor 2010 en de recente
    emissiegegevens over het verslagjaar 2005 mag worden verondersteld dat de basismetaalindu-
    strie deze inspanningsverplichting gaat realiseren.

4.2.2  Verspreiding naar Lucht
    In Tabel 6 zijn voor het thema Verspreiding naar Lucht de prognoses voor 2010 weergegeven.
    De emissiereducties zijn afgezet tegen de gerealiseerde emissiereducties in 2005 en de IMT-
    2010.

    Tabel 6        Emissiereducties Verspreiding naar Lucht

    Stof                 Gerealiseerde      BMP-4-prognose     IMT-2010     Realisatie IMT-
                      emissiereducties     emissiereductie  (richtinggevend)   2010 op basis
                         2005        2010 ten opzichte             van BMP-4
                                    van basisjaar               prognose

    Fluoriden                   29%           42%        99%         -
    Stof (fijn)                  77%           79%        95%         -
    Zink (kg)                   67%           59%        80%         -
    Lood (kg)                   47%           42%        70%         -
    Chroom (kg)                  47%           36%        90%         -
    Cadmium (kg)                  57%           55%        80%         -
    Kwik (kg)                  -2525%          -2548%       70%         -
    Koper (kg)                   48%           55%        80%         -
    Arseen (kg)                  64%           79%        70%        ++
    Zwavelwaterstof (kg)              61%           60%        90%         -
    Toelichting:
    ++ de reductieprognose van de emissie is meer dan 5% groter dan de IMT
    +  de reductieprognose van de emissie verschilt 5% of minder (naar boven of naar beneden) van de IMT
    -  de reductieprognose van de emissie blijft meer dan 5% achter op de IMT

    Bovenstaande tabel maakt duidelijk dat de IMT voor fluoriden, fijn stof, zwavelwaterstof en de
    zes zware metalen in 2010 niet gerealiseerd gaan worden. Alleen de doelstelling voor arseen    Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
    R061221e d.d. 4 juni 2007                                             16 van 34
lijkt haalbaar. In een aantal gevallen blijkt de prognose voor een emissiereductie in 2010, op
basis van onzekere maatregelen (‘best case’), zelfs hoger uit te vallen dan de huidige reductie-
percentages (2005).

In Figuur 4 zijn de gerapporteerde emissiereducties en de prognoses omtrent de realisering van
de IMT-doelstelling voor ‘fijn stof’ op basis van het BMP-3 en BMP-4 weergegeven. Uit deze
figuur blijkt dat de IMT-doelstelling van 2000 behaald is. De bedrijfstak verwacht dat de IMT-
2010 niet gerealiseerd zal worden. Verder blijkt uit deze figuur dat verwachte reductie om-
streeks 2010 positiever wordt ingeschat dan op basis van het BMP-3. Naar aanleiding van
onderstaande figuur kan de komende jaren onder zekere, voorwaardelijke en onzekere
maatregelen een verdere emissiereductie worden verwacht.

Figuur 4          Emissiereductie fijn stof


         8000

         7000

         6000

                                                                         BMP-4 (z)
 emissie in kg
         5000
                                                                         BMP-4 (v)
         4000                                                              BMP-4 (o)
                                                                         BMP-3
         3000                                                              werkelijk
                                                                         IMT 2000
         2000
                                                                         IMT 2010

         1000

          0
             1985
                    1990
                            1995
                                           2000
                                                       2005
                                                                     2010
                          1800        jaren

                          1700
                          1600
                          1500
                          1400
                                2005
                                    2006
                                       2006
                                           2007
                                               2007
                                                  2008
                                                      2008
                                                          2009
                                                              2009
                                                                 2010
                                                                     2010
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                                             17 van 34
4.2.3  Verspreiding naar Water
    Onderstaande tabel laat de emissiereducties zien voor het thema Verspreiding naar Water.

    Tabel 7  Emissiereducties Verspreiding naar Water
    Stof        Gerealiseerde     BMP-4-prognose        IMT-2010     Realisatie IMT-2010
             emissiereducties     emissiereductie     (richtinggevend)   op basis van BMP-4
                2005        2010 ten opzichte                  prognose
                          van basisjaar

    Cadmium         86%           87%            90%           +
    Toelichting:
    ++ de reductieprognose van de emissie is meer dan 5% groter dan de IMT
    +  de reductieprognose van de emissie verschilt 5% of minder (naar boven of naar beneden) van de IMT
    -  de reductieprognose van de emissie blijft meer dan 5% achter op de IMT

    De bedrijfstak verwacht dat de emissiereducties in 2010 voor cadmium op een dermate niveau
    liggen dat de IMT voor deze stof zal worden gerealiseerd. Deze verwachting lijkt te worden
    onderschreven door de emissiegegevens over verslagjaar 2005. Op basis van BMP-3 leek de
    reductiedoelstelling voor cadmium nog niet haalbaar.

    De bedrijfstak heeft de emissies van arseen en fosfaat in 1985 niet voldoende betrouwbaar
    kunnen inschatten. De reductiepercentages voor beide stoffen zijn daarom niet goed te
    berekenen. Het is dan ook niet duidelijk of de doelstellingen gerealiseerd worden. De lozing van
    arseen is de laatste jaren verder afgenomen ten opzichte van 2002. De emissies van fosfaten
    laten de laatste jaren een oplopende trend zien.

4.3   Overige stoffen
    De overige stoffen zijn in het BMP-4 zijn niet expliciet bevraagd, omdat:
    • de emissiereducties zich in 2003 al op het niveau van de IMT-2010 bevonden;
    • hoewel knelpuntstoffen, het aandeel van de basismetaalindustrie aan de industriële
      emissies gering is (<10%): benzeen, etheen, koolmonoxide en dichloormethaan;
    • hoewel knelpuntstoffen, via andere instrumenten gewerkt wordt aan het bewerkstelligen van
      de gewenste emissiereductie: NOx.

4.3.1  Emissiereducties op het niveau van de IMT-2010
    Voor deze stoffen kan worden opgemerkt dat de emissiegegevens over het verslagjaar 2005
    het beeld dat de emissiereducties op het gewenste niveau zijn bevestigen, met uitzondering van
    NH3. Vanaf 2002 treedt ieder jaar een lichte stijging van de emissie van deze stof op met als
    gevolg dat de IMT-doelstelling in 2005 voor het eerst, sinds enkele jaren, niet gehaald wordt.
    Jaarlijkse monitoring zal moeten uitwijzen of deze trend zich doorzet.

4.3.2  Overige knelpuntstoffen waarvan aandeel van de basismetaalindustrie gering
    Voor de knelpuntstoffen waarvoor geldt dat het aandeel van de basismetaalindustrie aan de
    industriële emissies gering is kan gezegd worden dat de reductiedoelstelling voor 2010, met
    uitzondering van benzeen wellicht, buiten bereik lijkt.

4.3.3  Overige knelpuntstoffen via ander instrumentarium
    Ook voor de knelpuntstof NOx kan met enige zekerheid worden gesteld dat de doelstelling niet
    zal worden gerealiseerd. Via het instrumentarium van emissiehandel zal de NEC-doelstelling,
    en daarmee ook de IMT-doelstelling voor de gehele industrie, naar verwachting op termijn
    benaderd worden.

    Het bevoegd gezag heeft ongeveer de helft van de bedrijven, buiten de knelpuntstoffen,
    gevraagd ook over andere stoffen te rapporteren.
    Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
    R061221e d.d. 4 juni 2007                                        18 van 34
4.4   Overige IMT-onderwerpen
    In het kader van het BMP-4 is de productielocaties voor onderstaande IMT-onderwerpen
    gevraagd hun inspanningen te beschrijven.

4.4.1  Afval
    In de intentieverklaring zijn doelstellingen opgenomen die in de basis uitgaan van een vermin-
    dering van afvalstromen en een verschuiving van storten naar verbranden. Hierbij is opgemerkt
    dat in de intentieverklaring aanvankelijk een geringe toename van de hoeveelheid afval was
    voorzien voor het jaar 2000 en 2010. Daarnaast gold destijds de verwachting dat de hoeveel-
    heid te storten afval door de aard van de afvalstromen waarschijnlijk hoog zou blijven. De
    intentieverklaring gaat daarom uit van drie doelstellingen voor 2010:
    • De totale hoeveelheid afval mag met maximaal 7% zijn toegenomen ten opzichte van het
      basisjaar (1986).
    • Het aandeel hergebruikt/nuttig toegepast afval moet minimaal zijn toegenomen van 85%
      naar 95% van de totale hoeveelheid afval.
    • De verhouding in de hoeveelheid gestort en verbrand afval moet in 2010 zijn gewijzigd van
      99:1 tot 97:3.

    In Tabel 8 en Tabel 9 zijn de prognoses voor afval weergegeven (zie ook tabel 19 in Bijlage D).

    Tabel 8  Afvalreductie (alleen externe stromen), totalen

    Afval                               afval (kton)
                          1986            2004        BMP-4-prognose
                                                    2010
    Hergebruik/nuttige toepassing        1.480           1.047          1.247
    Storten                   180            34           22
    Verbranden                  9             28            12
    Totaal extern                1.673           1.109          1.281


    Tabel 9  Afvalreductie (alleen externe stromen), realisatie IMT

    Afval                     afval (kton)          IMT-2010    Realisatie
                                                   IMT-2010 op
                                                    basis van
                                                    BMP-4
                                                    prognose
                       1986      2004    BMP-4
                                   prognose
                                    2010
    Totaal t.o.v. basisjaar       100%      66%    77%        107%        ++
    Hergebruik/nuttige toepassing    89%      94%    97%        95%        +
    Storten/verbranden          99:1      55:45   65:35       97:3       ++
    Toelichting:
    ++ de reductieprognose van de emissie is meer dan 5% groter dan de IMT
    +  de reductieprognose van de emissie verschilt 5% of minder (naar boven of naar beneden) van de IMT
    -  de reductieprognose van de emissie blijft meer dan 5% achter op de IMT

    Uit bovenstaande tabel blijkt dat de bedrijfstak verwacht dat de totale hoeveelheid afval in 2010
    is afgenomen ten opzichte van het basisjaar (1986). Deze IMT-doelstelling wordt dus ruim-
    schoots gehaald.

    De doelstelling voor afval voor 2010 gaat er van uit dat het aandeel hergebruikt/nuttig toegepast
    afval minimaal moet zijn toegenomen van 85% naar 95% van de totale hoeveelheid afval. Naar
    verwachting zal in 2010 dit aandeel 97% bedragen. De doelstelling voor ‘hergebruik/nuttige
    toepassing’ wordt hiermee gehaald. Voor 2010 wordt de verhouding ‘gestort’ versus ‘verbrand    Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
    R061221e d.d. 4 juni 2007                                        19 van 34
    afval’ door de bedrijfstak geschat op 65% respectievelijk 35%. Hiermee worden alle IMT-
    doelstellingen voor afval gerealiseerd.

    LAP
    Het Landelijk afvalbeheersplan (LAP), met de daarin opgenomen sectorplannen worden als
    toetsingskader gebruikt door vergunningverleners bij het verlenen van Wm-vergunningen aan
    bedrijven voor het onderdeel afvalstoffen (art 10.14 van de Wm). In het LAP wordt onder meer
    aandacht besteed aan preventie, staat aangegeven hoe bedrijven om dienen te gaan met hun
    afvalstoffen en is aangegeven wat de minimumstandaard is bij be- en verwerken van de diverse
    afvalstromen. Het LAP is sinds 3 maart 2003 van kracht. In april 2004 is het plan gewijzigd. Bij
    nieuwe vergunningen of bij actualisatie van bestaande vergunningen dienen de voorschriften in
    overeenstemming te worden gebracht met hetgeen in het LAP staat beschreven. Het LAP
    vervangt het Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen, het Tienjarenprogramma afval en onderde-
    len van de afvalhoofdstukken uit de Provinciale Milieuverordeningen.

    In het BMP-4 gaven vijftien bedrijven aan dat in 2006 de wijze van afvalbewerking en verwer-
    king aan de minimumeisen die in het LAP genoemd staan getoetst is. Vijf bedrijven zullen deze
    toetsing uitvoeren in 2007, één bedrijf in 2008 en één bedrijf in 2009. Van de overige zes
    bedrijven zijn in dit kader geen gegevens bekend.

    Als de afvalbewerking en -verwerking bij de start van het BMP-4 niet in overeenstemming was
    met LAP dan is deze bij zes bedrijven naar verwachting aangepast in 2006, bij drie bedrijven
    wordt deze aangepast in 2007, bij vijf in 2008, bij drie in 2009 en bij één in 2010. Van de
    overige tien bedrijven is hierover niets bekend.

4.4.2  Bodemsanering
    De Wet Bodem bescherming (Wbb) en de Beleidsbrief Bodem (BBB) stellen de huidige
    beleidskaders voor bodembescherming en -sanering. Planning met betrekking tot sanering kan
    ook tot na 2010 lopen. Voor het BMP-4 is evenwel aan de BSB-urgentiesystematiek vastge-
    houden. De bedrijven zijn gevraagd de planning met betrekking tot het uitvoeren van bodemon-
    derzoeken en –sanering aan te geven.

    2004
    In 2004 waren 14 inrichtingen aangesloten bij de Stichting BSB. 26 van de 28 bedrijven hebben
    een inventariserend onderzoek (INVO) of een ander nulsituatie onderzoek uitgevoerd. In 15
    gevallen bleek naar aanleiding hiervan een nader onderzoek (NO) noodzakelijk. In 10 gevallen
    werden er ook maatregelen nodig geacht.

    2008 en 2010
    Volgens opgave zullen dezelfde bedrijven ook in 2008 en 2010 aangesloten blijven bij de BSB.
    Ook ten aanzien van de uitvoering van onderzoek en sanering blijft het beeld onveranderd: de
    verwachtingen met betrekking tot onderzoek en sanering komen nagenoeg overeen met de
    situatie in 2004.

4.4.3  Bodembescherming
    De bedrijven stellen indien van toepassing, één keer per vier jaar een bodemrisicodocument op
    conform de systematiek van de NRB. Deze termijn is niet gebaseerd op de Nederlandse
    Richtlijn Bodembescherming (NRB) maar op het actueel houden van de milieuvergunning. De
    bedrijven zijn in dit kader bevraagd of een risicoanalyse is (wordt) uitgevoerd en een document
    is (wordt) opgesteld.

    2004
    In 2004 hebben negentien inrichtingen een risicoanalyse uitgevoerd of een bodemrisicodocu-
    ment opgesteld. De risicoanalyse is in zeventien gevallen uitgevoerd volgens de Nederlandse
    Richtlijn Bodembescherming (NRB) en dit gaf twaalf maal aanleiding tot het nemen van
    maatregelen.
    Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
    R061221e d.d. 4 juni 2007                                20 van 34
    2008 en 2010
    De bedrijfstak verwacht dat, in vergelijking met 2004, meer bedrijven in 2008 en 2010 een
    risicoanalyse zullen hebben uitgevoerd en maatregelen zullen moeten nemen. Het aantal
    bedrijven dat een analyse uitvoert, stijgt naar verwachting in 2008 en 2010 tot respectievelijk 25
    en 23. In 2008 en 2010 zullen naar verwachting 21 van deze bedrijven het bodemrisicodocu-
    ment van het NRB gebruiken.

4.4.4  Geluid en geur
    Voor geluid en geur worden de uitvoeringstrajecten lokaal geregeld. De vorderingen met
    betrekking tot de uitvoeringstrajecten en de te treffen maatregelen zijn afhankelijk van de lokale
    situatie en wordt afgestemd met het bevoegde gezag.

    Voor de beantwoording van, de in dit kader gestelde vragen wordt verwezen naar bijlage D
    (tabellen 17 en 18).

4.4.5  Externe veiligheid: Post-Sandoz
    In de loop van 2005 is de CPR geactualiseerd, waarbij de CPR 15-1, 15-2 en 15-3 zijn
    geïntegreerd tot een nieuwe richtlijn PGS 15. In het kader van het BMP-4 is voor de bevraging
    aan de oude systematiek vastgehouden. Conform de afspraken in het convenant moeten
    bedrijven de opslagwijze van gevaarlijke stoffen en bestrijdingsmiddelen hebben geregeld
    conform de CPR 15-1 dan wel CPR 15-2.

    2004
    De CPR-richtlijn 15-1 was bij 11 van 28 inrichtingen van toepassing en bij 10 is hier ook aan
    voldaan. De CPR-richtlijn 15-2 was in 4 gevallen van toepassing en hier werd ook in alle
    gevallen aan voldaan.

    2008 en 2010
    De prognose is dat er in deze situatie voor de jaren 2008 en 2010 geen verandering komt.

4.4.6  Externe veiligheid: Post-Seveso
    De BZRO-bedrijven die een veiligheidsrapport hebben opgesteld, hebben een risicoanalyse
    uitgevoerd en kunnen vrij gemakkelijk nagaan of men kan voldoen aan het BEVI. In 2004 vielen
    vier inrichtingen onder de werking van het BRZO. Zij zijn tevens PBZO-plichtig en VR-plichtig.
    Drie inrichtingen stelden een goedgekeurd veiligheidsrapport op. Eenmaal waren er maatrege-
    len nodig. Zes inrichtingen vielen onder BEVI. Naar verwachting zullen in 2008 en 2010
    eveneens vier bedrijven onder de werking van BRZO vallen. In 2008 zullen vier bedrijven
    beschikken over een goedgekeurd veiligheidsrapport en in 2010 drie bedrijven. In 2008 en 2010
    zullen naar verwachting zes inrichtingen onder de werking van het BEVI vallen. Alle zes zullen
    ook aan het BVI voldoen.

    Drie bedrijven vielen onder de PBZO (Preventiebeleid Zware Ongevallen) in 2004. In 2008 en
    2010 beschikken vier bedrijven over PBZO. In 2004 beschikte drie inrichtingen over een
    afgerond VBS. In 2008 en 2010 naar verwachting vier.
    Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
    R061221e d.d. 4 juni 2007                                21 van 34
4.4.7  Verdroging
    De bedrijven zijn op dit onderwerp voor het BMP-4 niet bevraagd. De doelstelling wordt de
    laatste jaren door de bedrijfstak ruimschoots gerealiseerd.

    Tabel 10 geeft het verbruik van grondwater in 2005 weer afgezet tegen de IMT-2010.

    Tabel 10 Verbruik van grondwater in 2005 en prognoses voor 2004 en 2010

    Stof           Verbruik 2005 (m3)       IMT-2010 (m3)    Realisatie IMT-2010 in 2005
    Grondwater          17.957.536          23.815.967            +

4.4.8  Milieuzorg
    De IMT gaat, voor wat Milieuzorg betreft, ervan uit dat alle bedrijven in 1995 beschikken over
    een integraal milieuzorgsysteem. Certificatie en de (interne) auditing van een milieuzorgsys-
    teem, gericht op de continue verbetering, wordt in deze rapportage gezien als maat voor een
    goede implementatie.

    Ook voor de komende vier jaar is voor het BMP-4 aandacht gevraagd voor het verder uitbou-
    wen en verfijnen van milieuzorg.

    Tabel 11 toont het aantal gecertificeerde bedrijven, alsmede het aantal niet-gecertificeerde
    bedrijven met een interne audit.

    Tabel 11 Certificering en auditing Milieuzorg

        Jaar     Aantal      Aantal niet     Totaal aantal   Totaal aantal    Percentage
            gecertificeerde   gecertificeerde   met adequaat    bedrijven in
             bedrijven     bedrijven met    functionerend   bedrijvenlijst
                       een interne    milieuzorgsys-
                         audit        teem
      1996        2                    2        38         5%
      1997        4                    4        38         11%
      1998        8                    8        38         21%
      1999        9                    9        38         24%
      2000        12                   12        38         32%
      2001        13                   13        37         35%
      2002        13                   13        37         35%
      2003        14         5          19        37         38%
      2004        16         5          21        37         43%
      2005        16         7          23        36         44%
      BMP-4
     prognose       20         4          24        28         86%
      2008
      BMP-4
     prognose       20         4          24        28         86%
      2010

    Ruim 60% van de, jaarlijks rapporterende, bedrijven in de basismetaalindustrie beschikt over
    een gecertificeerd managementsysteem op basis van ISO 14001, EMAS of BS7750. De overige
    bedrijven beschikken grotendeels wel over een zorgsysteem, maar laat dit (soms bewust) niet
    certificeren.

    2008 en 2010
    De bedrijfstak verwacht dat in 2008 en 2010 een verdere vooruitgang bij de implementatie van
    milieuzorgsystemen zal zijn geboekt; in 2008 en 2010 zullen naar verwachting twintig instellin-
    gen gecertificeerd zijn. In 2010 zullen naar verwachting daarnaast vier niet-gecertificeerde
    bedrijven het milieuzorgsysteem periodiek toetsen door interne audit en daarmee voldoen aan
    het criterium voor een adequaat werkend milieuzorgsysteem. De IMT-doelstelling dat alle


    Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
    R061221e d.d. 4 juni 2007                                       22 van 34
inrichtingen in 2010 een adequaat werkend milieuzorgsysteem zouden moeten hebben, wordt
daarmee benaderd maar niet volledig gerealiseerd.
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                           23 van 34
5   Wet- en regelgeving
5.1  IPPC
   Vanaf 31 oktober 1999 moeten nieuwe (en belangrijke wijzigingen aan bestaande) installaties
   voldoen aan de Europese IPPC-richtlijn8. Vanaf 31 oktober 2007 moeten bestaande installaties
   volgens de beste beschikbare technieken (BBT=BAT) in werking zijn. Uitzondering hierop is als
   het aanpassen van de installatie om voor die datum aan BBT (=BAT) te voldoen, zou leiden tot
   kapitaalvernietiging in verband met de levensduur van de installatie. In dat geval kan het
   bevoegd gezag een saneringstermijn afspreken en deze vastleggen in de milieuvergunning.

   In het kader van het BMP-4 is bedrijven gevraagd aan te geven of de inrichting onder de
   werkingsfeer van de IPPC-richtlijn valt, welke horizontale en verticale BREF’s van toepassing
   zijn en indien dit het geval is vanaf welk jaar de installaties getoetst zullen zijn aan BBT.

   Achttien bedrijven gaven aan onder de werkingsfeer van de IPPC-richtlijn te vallen, zes
   bedrijven gaven aan niet onder de IPPC-richtlijn te vallen. Van vier bedrijven zijn geen
   gegevens bekend. De inrichtingen gaven aan dat zowel verticale, horizontale als overige
   BREF’s van toepassing waren voor de productielocatie. In onderstaande tabel zijn de BREF’s
   die van toepassing zijn op de inrichtingen aangegeven.

   Tabel 12 IPPC

   Vraag                                                    Aantal
                              Ja                            18
   Valt de productielocatie onder de werkingsfeer van de
                              Nee                            6
   IPPC-richtlijn?
                              Niet bekend                        4
                                   Productie van ijzer en staal           2
   Zo ja, welke van de volgende verticale BREF's zijn       Productie van non-ferrometalen          16
   van toepassing voor de productielocatie?            Ferrometaalverwerking               4
                                   Smederijen/gieterijen               7
                                   Industriële koelsystemen             15
                                   Op- en overslag                  7
   Zo ja, welke van de volgende horizontale BREF's zijn
                                   Grote stookinstallaties              3
   van toepassing voor de productielocatie?
                                   Oppervlaktebehandeling van metalen        3
                                   en kunststoffen
                                   Cross media-effecten en economi-
   Zo ja, welke van de overige BREF's zijn van          sche aspecten                  10
   toepassing voor de productielocatie?              Monitoring (horizontaal)             12


   Vijftien bedrijven geven aan dat de desbetreffende installaties vanaf 2006 getoetst zullen zijn
   aan BBT zoals beschreven in de relevante BREF’s. Drie bedrijven geven aan deze toetsing in
   2007 uit te voeren.

   Negen bedrijven gaven aan in 2006 in overleg met het bevoegd gezag een plan op te stellen
   om tijdig (voor 31 oktober 2007) te kunnen toetsen aan de BREF’s, indien blijkt dat de installa-
   ties niet voldoen aan BBT.

5.2  Minimalisatieverplichting NeR
   De Nederlandse emissierichtlijn (NeR) lucht, geeft algemene eisen aan emissieconcentraties,
   die overeenkomen met de stand van de techniek van emissiebeperking. In september 2004 is
   het NeR-hoofdstuk over minimalisatieverplichte stoffen (MVP-stoffen) aangepast.
   8
     richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreini-
       ging, Integrated Pollution Prevention en Control


   Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
   R061221e d.d. 4 juni 2007                                          24 van 34
    Bij het samenstellen van de lijst met MVP-stoffen voor de NeR is gebruik gemaakt van de
    gegevens van het RIVM over de stoffen die vallen onder de categorie zeer ernstige zorg (ZEZ-
    stoffen) en prioritaire stoffen. Vier inrichtingen gaven aan stoffen te emitteren zoals opgenomen
    in de MVP-stoffenlijst.

5.3   CO2
5.3.1  Co2 emissiehandel
    Voor CO2-emissies is vastgesteld, dat bedrijven met een opgesteld vermogen van meer dan
    20MW thermisch onder het regime van emissiehandel vallen. Zeven inrichtingen gaven aan
    onder de handel in emissierechten te vallen (Zie tabel 12).

    Conform huidige inzichten biedt Nederland de bedrijven met een opgesteld vermogen van meer
    dan 20MW thermisch maar die minder dan 25 kton CO2 emitteren per jaar de mogelijkheid een
    opt-outregeling aan te vragen. Deze bedrijven hoeven dan niet mee te doen met de eerste
    ronde emissiehandel, die in 2005 van start is gegaan, maar aan de tweede ronde die pas in
    2008 van start gaat. Twee bedrijven maakten gebruik van de opt-out-regeling.

5.3.2  Convenant Benchmarking Energie-efficiency
    Op 6 juli 1999 sloot de Nederlandse overheid een overeenkomst met de industrie: het Conve-
    nant Benchmarking Energie-efficiency. Daarin zegt de energie-intensieve industrie toe zich in te
    zetten voor het efficiënter gebruik van energie bij installaties. De afspraak is dat de deelnemen-
    de ondernemingen uiterlijk in 2012 tot de wereldtop behoren op het gebied van Energie-
    efficiency. Het convenant is in principe bedoeld voor inrichtingen die ten minste 0,5 PJ energie
    per jaar gebruiken. Zoals uit Tabel 12 blijkt, nemen zes inrichtingen deel aan het convenant
    Benchmarking, negentien bedrijven gaven aan hier niet aan deel te nemen en van drie
    bedrijven zijn geen gegevens omtrent benchmarking bekend.

    Voor bedrijven die niet benchmarken, maar deelnemen aan de MJA2 gelden dezelfde afspra-
    ken als bij benchmarking. In het BMP-4 kan de rapportage beperkt worden met het opnemen
    van de hoofdlijn van het bedrijfsenergiebesparingsplan.

5.3.3  MJA2
    De basismetaalbedrijven die minder dan 0,5 PJ energie per jaar gebruiken, kunnen deelnemen
    aan het MJA2. De MJA2 loopt tot 2012. Veertien inrichtingen geven aan deel te nemen aan
    MJA2.

    Tabel 13 CO2

    Vraag                                  Antwoord   Aantal antwoorden

    CO2-emissiehandel
                                          Ja        7
    Valt de inrichting onder de handel in emissierechten CO2?         Nee        18
                                        Niet bekend      3
                                          Ja        2
    Maakt uw bedrijf gebruik van de opt-out-regeling?             Nee        6
                                        Niet bekend      20
    MJA2
                                          Ja        14
    Neemt de inrichting deel aan MJA2?                     Nee        10
                                        Niet bekend      4
    Benchmarking
                                          Ja        6
    Neemt de inrichting deel aan het convenant Benchmarking          Nee        19
                                        Niet bekend      3
    Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
    R061221e d.d. 4 juni 2007                                     25 van 34
    Geen benchmarking en geen MJA2
    Vijf bedrijven zijn niet aangesloten bij het convenant Benchmarking Energie-efficiency en maken
    geen onderdeel uit van een MJA2.

5.4   Verzurende stoffen: NOx, SO2 en VOS
5.4.1  NOx
    In Nederland bestaat de mogelijkheid tot handel in NOx-emissie. Hiervoor is in tegenstelling tot
    CO2 geen Europees handelssysteem opgezet. Voor NOx-emissies is vastgesteld dat bedrijven
    met een opgesteld vermogen van meer dan 20MW thermisch onder het regime van emissie-
    handel vallen. Bedrijven zonder procesemissies met een totaal vergund vermogen van minder
    dan 30 MW thermisch kunnen verzoeken om een uitzonderingspositie (zogenaamde opt-out)
    die dan geldt tot 1 januari 2008.

    Naast de emissiehandel zijn de besluiten emissie-eisen stookinstallaties A en B (BEES A en
    BEES B) van toepassing. Acht inrichtingen gaven aan dat de emissies getoetst zijn aan de
    concentratie-eisen van BEES A of B, tien bedrijven gaven aan dit niet gedaan te hebben, voor
    zeven bedrijven was deze vraagstelling niet van toepassing, aangezien zij deelnemen aan NOx-
    emissiehandel. Van drie bedrijven zijn geen gegevens bekend.

    Tabel 14 NOx

    Vraag                                    Antwoord    Aantal
                                                 antwoorden

    NOx-emissiehandel
                                             Ja      7
    Valt de inrichting onder de handel in emissierechten NOx?            Nee      18
                                          Niet bekend    3
                                            Ja
    Maakt uw bedrijf gebruik van de opt-out-regeling?
                                            Nee      7
    Geen NOx-emissiehandel
                                             Ja      8
    Zijn de emissies vanaf het desbetreffende jaar getoetst aan de         Nee      10
    concentratie-eisen van BEES A of B indien uw bedrijf niet
    deelneemt aan de handel in NOx-emissierechten?                 n.v.t.     7
                                          Niet bekend    3

5.4.2  SO2
    Op basis van de monitoring van het convenant wordt verwacht dat de reductiedoelstelling uit de
    IMT niet gerealiseerd wordt (zie Hoofdstuk 2). Daarmee wordt ook niet aan de NEC–doelstelling
    van 5,5 kton, zoals aan de bedrijfstak toegerekend in Erop of Eronder, voldaan. Zie behandeling
    hoofdstuk 4.2.1.

5.4.3  VOS
    Zie behandeling hoofdstuk 4.2.1.
    Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
    R061221e d.d. 4 juni 2007                                     26 van 34
5.5  Reductie van ozonaantastende stoffen en overige broeikasgassen
   In internationaal verband van de Verenigde Naties-verband zijn afspraken gemaakt om het
   gebruik van stoffen die de ozonlaag aantasten, terug te dringen. Deze afspraken, waaraan ook
   Nederland is gebonden, zijn in 1989 vastgelegd in het Protocol van Montréal. De Europese
   Commissie heeft in 2000 dit protocol opnieuw uitgewerkt en aangescherpt in de Europese
   Verordening betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (verordening 2037/2000), met name
   (H)CFK’s en halonen.

   Tien inrichtingen gebruikt gassen die genoemd staan in de verordening 2037/2000 of de
   gassenverordening.

   In internationaal verband van de Verenigde Naties is bij de klimaatonderhandelingen in Kyoto in
   1997 afgesproken, dat naast het broeikasgas CO2 ook andere broeikasgassen moeten worden
   aangepakt. De overige broeikasgassen zijn methaan, lachgas en fluorkoolwaterstoffen (HFK's),
   perfluorkoolwaterstoffen (PFK's) en zwavelhexafluoride (SF6); de laatste drie groepen worden
   F-gassen genoemd. De mondiale afspraken van Kyoto heeft de Europese Commissie voor de
   F-gassen vertaald in de F-gassen-verordening, die in 2005 van kracht is geworden.

   Onderstaande tabellen geeft een overzicht van de emissies van desbetreffende stoffen.

   Tabel 15 Emissiereductie ozonaantastende stoffen ten opzichte van IMT

   Verordening    Gerealiseerde     BMP-4-prognose        IMT-2010       Realisatie IMT-2010
   2037/2000     emissiereducties     emissiereductie     (richtinggevend)      op basis van
               2005        2010 ten opzichte                  BMP-4-prognose
                         van basisjaar
   CFK’s          99%           100%           100%           ++
   Halonen          -           100%           100%           ++

   Tabel 16 Emissies ozonaantastende stoffen en overige broeikasgassen

   Stoffen (aantal bedrijven)                          Jaarvracht (kg)
   CFK’s (2)                                       82
   HCFK’s (5)                                      609
   Halonen                                        0
   HFK’s (4)                                      885
   PFK’s (1)                                      5.000
   SF6 (1)                                        10
   Methaan (6)                                    193.467
   Lachgas (1)                                     24.660

   Nieuw is het Meetprotocol voor lekverliezen. Dit protocol moet worden toegepast vanaf
   1 januari 2005, zodat in 2006 over 2005 door Nederland aan de Europese Commissie wordt
   gerapporteerd volgens de nieuwe methodiek. Drie inrichtingen maken gebruik van het Meetpro-
   tocol voor lekverliezen.
   Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
   R061221e d.d. 4 juni 2007                                         27 van 34
5.6  Internationaal beleid en regelgeving WATER: KRW en OSPAR
   Zowel binnen de Europese Unie (onder andere Kaderrichtlijn Water, KRW) als in OSPAR-kader
   (Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de
   Atlantische Oceaan) wordt er aandacht besteed aan gevaarlijke stoffen. Dit heeft geleid tot
   lijsten van prioritaire stoffen, waarbij het beleid varieert van stopzetting of geleidelijke beëindi-
   ging tot de progressieve vermindering van lozingen, emissies of verliezen. Dit internationale
   beleid is mede bepalend voor het Nederlandse beleid ten aanzien van deze prioritaire stoffen.
   Dit beleid werkt door op de bronnen en routes waarlangs deze stoffen in het milieu komen,
   waaronder emissies van bedrijven. Om de Nederlandse bedrijven in de pas te laten lopen met
   deze internationale ontwikkelingen is het nodig deze in ogenschouw te nemen.

   Emissie van prioritaire stoffen KRW en OSPAR
   Niet alle stoffen die op de hierboven beschreven lijsten staan, vormen een probleem in
   Nederland. Daarnaast zijn de stoffen die wel een probleem vormen afkomstig van verschillende
   bronnen. Tot nu is op basis van voor een aantal stoffen beschikbare monitoringgegevens en op
   basis van inschattingen een eerste aanzet gedaan om uit de lijsten van KRW- en OSPAR
   prioritaire stoffen die stoffen te selecteren waarvoor in het Nederlandse oppervlaktewater de
   waterkwaliteitsdoelstelling nu wordt overschreden. Ook is een schatting gemaakt welke van
   deze stoffen bij voortzetting van het huidige beleid ook op termijn niet aan de milieudoelstellin-
   gen zullen voldoen.

   Twaalf inrichtingen gaven aan stoffen te emitteren zoals opgenomen in de stoffenlijst van de
   Kaderrichtlijn Water, elf gaven geen stoffen te emitteren volgens de stoffenlijst van de KRW.
   Van vijf bedrijven zijn geen gegevens bekend. Zes inrichtingen gaven aan stoffen te emitteren
   zoals opgenomen in de stoffenlijst van de OSPAR, achttien bedrijven gaven aan geen stoffen te
   emitteren volgens de stoffenlijst van OSPAR, van vier bedrijven zijn geen gegevens bekend.

5.7  Vogel- en Habitatrichtlijn
   Alle richtlijngebieden worden vanaf het moment van aanwijzing beschermd volgens de regels uit
   artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Nu alle vogelrichtlijngebieden door Nederland zijn aangewezen,
   moeten deze gebieden volgens artikel 6 beschermd worden. Voor habitatrichtlijngebieden ligt
   de zaak gecompliceerder. Deze gebieden zijn al wel in Brussel gemeld, maar nog niet aange-
   wezen. Habitatrichtlijngebieden die zijn gemeld in Brussel, maar nog niet op de definitieve
   Europese lijst zijn geplaatst, krijgen ook een zekere bescherming. Nederland dient zich te
   onthouden van activiteiten, die het definitief aanwijzen van de habitatrichtlijngebieden ernstig in
   gevaar kunnen brengen.

   Indien blijkt dat de productielocatie gelegen is in of nabij een richtlijngebied kan het voor de
   productielocatie van belang zijn om bij voorgenomen uitbreiding van bestaande activiteiten
   en/of nieuwe activiteiten, in overleg met het bevoegd gezag, na te gaan welke consequenties dit
   kan hebben in het kader van de toepassing van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

   Acht productielocatie liggen in en/of nabij een Vogel- of Habitatrichtlijngebied, zeventien
   bedrijven gaven aan niet in of nabij een Vogel- of Habitatrichtlijngebied te liggen. Van drie
   bedrijven zijn geen gegevens bekend.
   Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
   R061221e d.d. 4 juni 2007                                  28 van 34
6   Verbredingsonderwerpen
   Bij het opstellen van hun BMP-4 zijn bedrijven de mogelijkheid geboden naast de al bestaande
   ‘klassieke’ opzet, ook een ‘verbredingdeel’ in hun BMP-4 op te nemen. Verbredingonderwerpen
   vallen onder ‘duurzaam ondernemen’. Het meenemen van verbredingonderwerpen in het BMP
   is vrijwillig en valt niet onder de afspraken van het convenant basismetaalindustrie.

6.1  Waarom verbreden?
   Om met behoud van de economische ontwikkeling voor de volgende generaties een schoner
   milieu te realiseren, moet nog veel werk worden verzet. Het is van belang om steeds verder
   stappen te zetten in het milieu beleid. Een voorbeeld is energiebesparing, het gebruik van
   eindige grondstoffen en ketenbenadering. Hierbij komt niet dus alleen het producerende bedrijf
   in beeld maar ook de omgeving van het bedrijf zoals klanten, toeleveranciers, distributeurs en
   andere bedrijven op het bedrijventerrein.

   Projecten die duurzame ontwikkeling genereren, kunnen onder vier verschillende categorieën
   worden onderverdeeld, te weten:
   • Strategisch productiemanagement.
   • Strategisch milieu- en energiemanagement in de keten.
   • Strategische doelen in de ruimtelijke ordening.
   • Overige maatschappelijke betrokkenheid.

6.2  Bedrijven en verbreding
   Ondanks dat het invullen van verbredingonderwerpen in het BMP geheel vrijwillig is en niet
   onder de afspraken van het convenant basismetaalindustrie valt, hebben veel bedrijven wel van
   de gelegenheid gebruik gemaakt om verbredingsthema’s op te nemen. Het is duidelijk dat het
   nemen van eigen verantwoordelijkheid op het gebied van gezondheid en veiligheid van
   medewerkers en productgebruikers, en de bescherming van het milieu bij veel bedrijven hoog
   op de agenda staat. Steeds meer bedrijven geven inhoud aan het zogenaamde ‘maatschappe-
   lijk verantwoord ondernemen‘ en zijn daarbij continue op zoek naar verbeteringsmogelijkheden
   in het productieproces en de producten.

   In totaal maakte 21 bedrijven gebruik van de mogelijkheid verbredingsonderwerpen op te
   nemen in hun BMP-4. In totaal werden door deze bedrijven in totaal 80 verschillende projecten
   aangegeven. De meeste bedrijven kozen ervoor de projecten op te nemen in de daarvoor
   bestemde tabel in het getalsmatige deel van het BMP-4. Een achttal bedrijven gaven via het
   beschrijvende deel van het BMP-4 informatie over de verbredingsthema’s.

   Veel bedrijven gaven aan dat duurzaam ondernemen in principe tot de normale bedrijfsvoering
   hoort en dat er wordt getracht de negatieve effecten door productie op mens en milieu te
   minimaliseren.

   Voor de meeste bedrijven geldt dat de verbredingsonderwerpen zich evenwel nog in de
   onderzoeksfase bevinden en nog niet bekend is of desbetreffend project het beoogde effect zal
   hebben en of het financieel haalbaar is. Zo werd meerdere malen opgemerkt dat sommige
   initiatieven nog geen resultaten hebben gehad als gevolg van bedrijfseconomische redenen, te
   weinig geïnteresseerde partijen, juridische en financiële consequenties en het ontbreken van
   risicodragend kapitaal. De concrete effecten die geboekt zijn, werden niet gemeten, omdat het
   meten van het netto energie-effect van een verbredingsthemamaatregel niet eenvoudig is,
   vanwege de diverse indirecte energie-effecten in een keten.
   Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
   R061221e d.d. 4 juni 2007                               29 van 34
6.3  Voorbeelden van verbreding
   Onder de categorie ‘Strategisch productiemanagement’ werden door 11 bedrijven in totaal 23
   verschillende projecten geïnitieerd, waaronder:
   • Onderzoek naar productgerichte milieuzorg.
   • Onderzoek naar uitval vermindering.
   • Onderzoek naar duurzaamheid bij AAS.
   • Spoedtransporten voorkomen.
   • Continue en maximale aandacht/inspanning voor het materiaalrendement.
   • Optimaal inzetten van secundaire(gerecycled) kopergrondstoffen.
   • Energiebesparing door ‘good housekeeping’.
   • Energie besparende maatregel (EBP).
   • Energiezuinig productontwerp.
   • Dematerialisatie van aluminiumprofielen.
   • Kwaliteitsverbetering staalslak.
   • Verbeteren communicatie intern en externe.
   • Betere benutting van de milieu prestatie-indicatoren.
   • Opstellen goed werkende procedure milieu-incidenten.
   • Verhogen milieubewustzijn, bijvoorbeeld middels training.

   Onder de categorie ‘Strategisch milieu- en energiemanagement, werden door 6 bedrijven 21
   verschillende projecten geïnitieerd, waaronder:
   • Verpakkinginkoop nationaal regelen.
   • Onderzoek nuttig toepassen hemelwater.
   • Onderzoek naar nuttig toepassen koelwater.
   • Hergebruik warmte door levering aan net.
   • Groot mogelijk aandeel scrap en returns als grondstof.
   • Materiaalbesparingen in samenwerking met klanten.
   • Onderzoek naar verhoging retourschroot van klanten.
   • Dematerialisatie van aluminiumprofielen.
   • Inkoop duurzame energie.
   • Onderzoek en maatregelen waterhergebruik.
   • Verpakkinginkoop nationaal regelen.
   • Mogelijkheden afkoppelen hemelwater.
   • Mogelijkheden van warmteterugwinning.
   • Onderzoek naar mogelijkheden van opwekking ‘duurzame’ energie.

   Onder de categorie ‘Strategische doelen in de ruimtelijke ordening’ werden door zes bedrijven,
   de volgende projecten geopperd:
   • Onderzoek bedrijventerreinen.
   • Mede deelnemen aan ontwikkelingen van een duurzaam industrieterrein( "de Mars").
   • Onderzoek naar verlaging grondwaterverbruik.
   • Ontwikkeling Duurzaam Industriepark Cranendonck.

   Onder de categorie ‘Overige maatschappelijke betrokkenheid’ in de keten werden door vijf
   bedrijven drie verschillende projecten geïnitieerd:
   • Onderzoek naar subsidie verkrijgen.
   • Actieplan naar aanleiding van Duurzaamheidsscan BECO nog nader uit te werken.
   • Samenwerking met partners/klanten in UK.
   Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
   R061221e d.d. 4 juni 2007                               30 van 34
In onderstaand kader is een aantal verbredingsprojecten verder uitgewerkt.

Optimaal inzetten van secundaire gerecycled grondstoffen in plaats van primaire
grondstoffen
Dit proces is dan met name gericht op kopergrondstof. Voor het optimaal inzetten van secundair
kopergrondstof is een afweging gemaakt tussen het gebruik van minder rein materiaal en het
toestaan van mogelijke procesverstoringen, veroorzaakt door restverontreinigingen in de
legeringen. Met andere woorden wordt er een afweging gemaakt tussen technisch/metallurgisch
haalbare en de bedrijfseconomische en milieuvoordelen.

Nationaal organiseren van de verpakkingsinkoop en daarmee het sturen op recycling en
milieuvriendelijk materiaal genoemd
Er wordt gesteld wanneer de eisen die klanten stellen vastgelegd worden, er meer gerecycled
kan worden en meer milieuvriendelijk materiaal kan worden gebruikt.

Deelname aan ontwikkelingen van een duurzaam industrieterrein
Onderzoek doen naar de mogelijkheden tot samenwerking op het bedrijventerrein, op het
gebied van warmtelevering, koelwater gebruik en energieopwekking. Door inzet van bijvoor-
beeld compressoren voor perslucht voorziening van het industrieterrein kunnen de compresso-
ren efficiënter worden ingezet en daalt het energieverbruik per eenheid perslucht. Ook het
gemeenschappelijk gebruiken van voorzieningen in infrastructuur leidt uiteindelijk tot een
efficiënter gebruik van materialen en grondstoffen.

Opvangen regenwater
Aanleggen van bezinktanks voor het opvangen van regenwater. Dit water kan gebruikt worden
ter bestrijding van stofvorming en schoonmaakwerkzaamheden. Zodoende wordt het gebruik
van drinkwater verminderd.

Inzet duurzame energie
Oprichten van energiecentrales op of direct naar bedrijventerrein. De brandstof voor deze
centrales bestaat uit biomassa (hout, derivaat van palmolie). Verwacht mag worden dat
minimaal 50% van de benodigde elektrische energie voor het elektrolyse proces via deze
groene route kan worden verkregen.

Toepassing aluminium
Aluminium is licht en er ontstaan voordelen als deze materialen worden toegepast. Bij auto’s
bijvoorbeeld. Deze zijn lichter en gebruiken minder brandstof. Bovendien is het toegepaste
aluminium zeer goed te hergebruiken. Samen met klanten mogelijkheden zoeken voor extra
toepassing van aluminium in de transportsector kan milieuvoordelen opleveren.

Controle luchtleidingen op lekkage
Het wordt als zeer zinvol gezien om de leidingen, koppelingen etc. regelmatig te controleren op
lekkage. Er moet een schema gemaakt worden met alle apparatuur, appendages, koppelingen.
Op een vast moment in her jaar vindt er dan controle plaats, waarna eventuele lekkages
kunnen worden verholpen en voorkomen.

Boetesysteem richting toeleveranciers
Voor wat betreft het voorkomen van vervuiling door toegeleverde grondstoffen kan gebruik
worden gemaakt van een boetesysteem richting de toeleveranciers. Op deze manier worden
leveranciers gemotiveerd om minder verontreinigd materiaal te leveren.

Energiecontracten
Afsluiten van energiecontracten waarin een deel groene stroom wordt afgenomen.
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                31 van 34
Om te trachten de ‘effecten’ van de verschillende projecten nader te concretiseren, is bedrijven
gevraagd op welk thema of welke thema’s de milieuwinst is te verwachten. De gedefinieerde
thema’s zijn gebaseerd op de thema’s van de IMT uit het convenant.
• Verandering van Klimaat
• Verzuring
• Verspreiding naar Lucht
• Verspreiding naar Water
• Vermesting
• Verdroging
• Afval
• Lokale thema’s

In Figuur 5 is voor de dertien bedrijven die de effecten in thema’s hebben verdeeld, de te
verwachte milieuwinst aangegeven. Uit deze figuur blijkt dat de grootste winst op het gebied van
Verandering van Klimaat en lokale thema’s mag worden verwacht. De minste invloed wordt
verwacht voor de thema’s Vermesting en Afval.

Figuur 5   Invloed verbredingsprojecten op verschillende thema’s
          17%
                         24%

                                      Verandering van Klimaat
                                      Verzuring
                                      Verspreiding naar Lucht
   12%                                  Verspreiding naar Water
                                      Vermesting
                                      Afval
                            12%         Verdroging
     5%                                 Lokale thema's


       6%
                       12%
             12%
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                   32 van 34
7  Conclusies
  Dit rapport is het vierde sommatierapport van BMP’s dat is opgesteld in het kader van de
  intentieverklaring uitvoering milieubeleid basismetaalindustrie. De BMP-4 richt zich op de
  stoffen en thema’s uit het convenant, waarvoor nog een inspanning nodig is om gestelde doelen
  te realiseren. De monitoring van de stoffen waarvan de doelen voor 2010 al zijn gerealiseerd,
  vindt plaats via de jaarlijkse MJV’s .

  Het bevoegd gezag heeft ingestemd met de inhoud en ambities van 26 definitieve BMP’s. Van
  twee bedrijven bevond het BMP zich, ten tijde van de optelling, nog in een ontwerpfase. De
  plannen worden naar verwachting dit voorjaar afgerond. Dit maakt dat de bedrijvenlijst voor het
  BMP-4 uit een totaal van 28 inrichtingen bestaat.

  Bedrijven en het bevoegd gezag zijn niet in alle gevallen in staat gebleken te voldoen aan de
  geplande termijnen voor het indienen en beoordelen van de BMP’s. Op 1 januari van dit jaar is
  een aanvang gemaakt met het opmaken van het bedrijfstaktotaal. Het proces heeft daarmee
  vier maanden vertraging opgelopen. De vertraging werd in de meeste gevallen veroorzaakt door
  een samenloop met revisietrajecten van de Wm-vergunning van bedrijven.

  De BMP-4-sommatie is daarmee gebaseerd op de BMP’s van 28 inrichtingen. Voor het
  emissiebeeld van de bedrijfstak zijn ook de 6 al gesloten inrichtingen meegenomen in de
  optelling. Voor 25 van de 28 inrichtingen kon gebruik gemaakt worden van gevalideerde
  gegevens. Daarmee kan een representatief beeld (bepalen voor nagenoeg alle stoffen >95%
  van de emissies) van de bedrijfstak worden gegeven. Voor 3 inrichtingen zijn de laatst bekende,
  gevalideerde gegevens meegenomen. Van 7 bedrijven, die sinds de ondertekening in 1992 uit
  het convenant zijn getreden, zijn geen gegevens meegenomen in de sommatie.

  Uit de BMP-4-ronde blijkt dat de bedrijfstak verwacht dat voor 26 van de 43 IMT-stoffen de IMT-
  2010 wordt gerealiseerd of binnen bereik is. Vergeleken met de vorige BMP-ronde lag dit aantal
  op 20. Voor 15 stoffen wordt de IMT-2010 naar verwachting niet bereikt. Het merendeel (13 van
  de 15) van deze knelpuntstoffen valt net als in BMP-3 onder het thema Verspreiding naar Lucht.
  De overige 2 knelpuntstoffen (SO2 en NOx) vallen onder het thema Verzuring. In onderstaande
  figuur is de realisatie van de IMT-2010 op basis van de BMP-4-prognoses weergegeven.

  Figuur 6     Bereikte emissiereducties per thema in 2010, op basis prognoses BMP-4


                  Klimaat      3

                 Verzuring    1 1     2
    Thema's
          Verspreiding naar Lucht        5        2         13

          Verspreiding naar Water              10         3

                Vermesting    1

                       0            5       10      15      20       25
                                          Aantal IMT-stoffen

         Gerealiseerd in 2010 o.b.v. BMP-3        Ook gerealiseerd in 2010 o.b.v. BMP-4  Niet gerealiseerd in 2010  Toelichting:
  Niet gerealiseerd in 2010:            de verwachte reductie blijft meer dan 5% achter op de IMT.
  Gerealiseerd in 2010 op basis van het BMP-3:   de IMT wordt gerealiseerd in 2010 o.b.v. prognoses BMP-3 (2003).
  Ook gerealiseerd in 2010 op basis van het BMP-4: de IMT wordt o.b.v. prognose BMP-4 ook gerealiseerd in 2010.
  Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
  R061221e d.d. 4 juni 2007                                                 33 van 34
Voor de lokale thema’s gelden de volgende verwachtingen:
• Alle reductiedoelstellingen voor afval voor 2010 zullen naar verwachting door de bedrijfstak
  worden gerealiseerd.
• Naar verwachting zullen in 2010 26 van de 28 bedrijven een inventariserend bodemonder-
  zoek of een ander nulsituatie bodemonderzoek hebben uitgevoerd. 25 bedrijven zullen in
  2010 een risicoanalyse met betrekking tot bodembescherming hebben uitgevoerd.
• Voor tien bedrijven geldt dat de CPR-richtlijn 15-1 van toepassing is en dat, met uitzonde-
  ring van één bedrijf, hieraan ook wordt voldaan. Deze situatie zal in 2010 naar verwachting
  niet veranderen. Voor de CPR 15-2 geeft vier bedrijven aan dat deze van toepassing is, en
  dat aan de richtlijn voldaan zal blijven worden.
• In 2004 vielen vier bedrijven onder de werking van de BRZO. Zij zijn tevens PBZO-plichtig
  en VR-plichtig. In 2010 zal hierin naar verwachting geen verandering komen en zullen de
  bedrijven de komende jaren voldoen aan de hieraan verbonden verplichtingen tot het op-
  stellen van een veiligheidsrapport. In 2010 zullen zes bedrijven in de bedrijfstak onder de
  werkingsfeer van de BEVI sorteren.
• De doelstelling voor het thema Verdroging wordt in 2010 ruimschoots gerealiseerd.
• In 2010 zullen naar verwachting 24 van de 28 bedrijven beschikken over een adequaat
  milieuzorgsysteem. De IMT-doelstelling voor dit onderdeel wordt daarmee benaderd, maar
  niet gerealiseerd.

Wet- en regelgeving en ander afspraken
Vanuit nationaal beleid en Europese wet- en regelgeving werkt een aantal wettelijke verplichtin-
gen door. Voor BMP-4 is de bedrijven gevraagd aan te geven in welke mate de Europese wet-
en regelgeving doorwerkt binnen de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om IPPC, minimalisatiever-
plichting NeR, MJA2, benchmark energie-efficiency, emissiehandel, reductie ozonaantastende
stoffen, Kaderrichtlijn Water, OSPAR. Het BMP-4 beoogde in dat opzicht voor zowel bedrijven
als bevoegd gezag een milieuagenda voor de komende periode te vormen. Uit de BMP’s wordt
duidelijk dat veel van deze onderwerpen bij de beoordeling van dit hoofdstuk aan de orde zijn
geweest. Daarnaast blijkt dat de toetsing en implementatie van onder andere IPPC nog enige
aandacht behoeft. Uiterlijk 30 oktober 2007 moeten namelijk alle vergunningen van inrichtingen
met IPPC-installaties in principe voldoen aan de richtlijnen van de IPPC.

Verbredingsonderwerpen
Steeds meer bedrijven geven inhoud aan het zogenaamde ‘maatschappelijk verantwoord
ondernemen’ en zijn daarbij continue op zoek naar verbeteringsmogelijkheden in het productie-
proces en producten. Verbredingsonderwerpen geven invulling aan duurzaam ondernemen. Het
opnemen van verbredingsonderwerpen in het BMP-4 is vrijwillig. Veel bedrijven gaven aan dat
duurzaam ondernemen in principe tot de normale bedrijfsvoering hoort en dat er wordt getracht
de negatieve effecten door productie op mens en milieu te minimaliseren. In totaal maakte 21
van de 28 bedrijven gebruik van de mogelijkheid verbredingsonderwerpen op te nemen in hun
BMP-4. Hierbij werden 80 verschillende projecten aangegeven.

Voor de meeste bedrijven geldt dat de verbredingsonderwerpen zich nog in de onderzoeksfase
bevinden en nog niet bekend is of desbetreffend project het beoogde effect zal hebben en of
het financieel haalbaar is. In veel gevallen werd door bedrijven opgemerkt dat sommige
initiatieven nog geen resultaten hebben gehad als gevolg van bedrijfseconomische redenen, te
weinig geïnteresseerde partijen, juridische en financiële consequenties en het ontbreken van
risicodragend kapitaal. Enkele bedrijven gaven aan dat de concrete effecten die geboekt zijn,
niet gemeten werden. De bedrijven gaven aan dat het meten van het netto energie-effect van
een verbredingsthema-maatregel niet eenvoudig was, vanwege de diverse indirecte energie-
effecten in een keten. Het grootste effect wordt evenwel verwacht op het gebied van Verande-
ring van Klimaat en de lokale thema’s.
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                34 van 34
Bijlage A      Samenstelling Overleggroep Basismetaalindustrie per
           januari 2007


Leden
Provincie Zeeland                   de heer J. Suurmond (voorzitter)
Provincie Noord-Holland                de heer S. Bakker (secretaris)
Ministerie van VROM                  de heer H. Bolscher
Ministerie van VROM                  de heer drs. C.T. Braams
Ministerie van Economische Zaken            de heer drs. R.K. Bekhof
RIZA                          de heer ir. D.J. de Vries
Corus Group                      mevrouw mr. G.J.A. Valkering
SBM/VNMI                        de heer mr. L. Hooning
SBM/Nedstaal B.V.                   de heer J. Glimmerveen
Uzimet B.V.                      de heer W.F.B.C. Charité
FO-Industrie                      de heer drs. R.M. Ligtvoet
Bijlage A
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                 1 van 2
Bijlage A
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                          2 van 2
Bijlage B      Overzicht deelnemende bedrijven
Definitief BMP-4 meegenomen in de sommatie

Nr         Bedrijf                 Plaats     Bevoegd gezag Wm en Wvo
1         KBM Master Alloys B.V.          Delfzijl    Provincie Groningen
                                      Waterschap Hunze en Aa's
2         Aluminium Delfzijl B.V.         Delfzijl    Provincie Groningen
                                      Waterschap Hunze en Aa's
                                      Rijkswaterstaat Directie Noord
                                      Nederland
6         Luvata Nederland BV           Zutphen     Provincie Gelderland
                                      Rijkswaterstaat Directie Oost
                                      Nederland
9         Alcoa Europe extrusions & products Harderwijk      Gemeente Harderwijk
          Harderwijk location                   Waterschap Veluwe
12         NEDAL Aluminium B.V.           Utrecht     Provincie Utrecht
                                      Rijkswaterstaat Directie Utrecht
13         Corus Staal B.V.             IJmuiden    Provincie Noord-Holland
                                      Rijkswaterstaat Directie Noord-
                                      Holland
14         Alpha-Fry Technologies BV        Naarden     Provincie Noord-Holland

15         UZIMET B.V.               Rijswijk    Provincie Zuid Holland
                                      Hoogheemraadschap van Delfland
16         Corus Tubes Zwijndrecht         Zwijndrecht   Provincie Zuid Holland
                                      Dienstkring Merwede & Maas
17         Nedstaal                 Alblasserdam  Provincie Zuid Holland
                                      Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland
18         Climax Molybdenum B.V.          Rozenburg    DCMR
                                      Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland
19         Pechiney Nederland N.V.         Vlissingen   Provincie Zeeland
                                      Rijkswaterstaat Directie Zeeland
20         Corus Tubes Oosterhout          Oosterhout   Provincie Noord Brabant
                                      Hoogheemraadschap West Brabant
23         KBM Master Alloys B.V.          Oss       Provincie Noord-Brabant

24         Zinifex Budel              Budel      Provincie Noord-Brabant

25         Alcoa Europe locatie Drunen       Drunen     Provincie Noord Brabant
                                      Waterschap De Maaskant
27         Outokumpu Copper LDM BV         Drunen     Provincie Noord-Brabant
                                      Waterschap De Maaskant
29         J.H. de Wit en Zonen B.V.        Helmond     Milieudienst Regio Eindhoven
                                      GTD Oost-Brabant
30         Corus Tubes Maastricht          Maastricht   Provincie Limburg
                                      Rijkswaterstaat Directie Limburg
32         Nedri Spanstaal B.V.           Venlo-Blerick  Gemeente Venlo
                                      Rijkswaterstaat Directie Limburg
35         NedZink B.V.               Budel      Provincie Noord Brabant

37         Hunter Douglas Europe B.V.        Rotterdam    DCMR
                                      Rijkswaterstaat Directie Zuid Holland
38         Alcoa Kerkrade Cast House        Kerkrade    Provincie Limburg
Bijlage B
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4          1 van 2
R061221e d.d. 4 juni 2007
40         Apt Kurvers               Roermond     Provincie Limburg

41         Ovako Wire                Alblasserdam   Provincie Zuid-HollandBedrijven waarvan op het moment van optellen geen BMP-4 tabel beschikbaar was

8         Corus Tubes Arnhem            Arnhem      Provincie Gelderland
                                       Rijkswaterstaat Directie Oost
                                       Nederland
21         Mannesmann Robur B.V.          Helmond     Provincie Noord-Brabant
                                       GTD Oost-Brabant
36         Boal B.V.                De Lier     Milieubureau WestlandBedrijven die gesloten zijn (gegevens meegenomen in sommatie)

3         Aluminium Hardenberg B.V.        Hardenberg    Provincie Overijssel
                                       Waterschap Velt en Vecht
4         B.V. Aluminiumsmelterij F.H.S.      Dedemsvaart   Provincie Overijssel
                                       Waterschap Velt en Vecht
7         HMI logam BV               Arnhem      Provincie Gelderland

22         Avesta Sandvik Tube BV          Helmond     Noord-BrabantBedrijven uit convenant (gegevens niet meegenomen in sommatie)
5         B.V. Metaalgaasweverij "Dinxperlo" Dinxperlo       Gemeente Dinxperlo
                                       Waterschap Rijn en IJssel
10         Lincoln Smitweld B.V.          Nijmegen     Gemeente Nijmegen
                                       Zuiveringschap Rivierenland
11         Smit Draad/Draad Nijmegen B.V.      Nijmegen     Gemeente Nijmegen

28         Thibodraad B.V.             Beek en Donk   Milieudienst Regio Eindhoven West.
                                       Helmond)
                                       Waterschap De Aa
33         Mifa Aluminium B.V.           Venlo      Gemeente Venlo
                                       Zuiveringschap Limburg
34         Thomas Regout International B.V.     Maastricht    Gemeente Maastricht
                                       Zuiveringschap Limburg
39         Trefil Bouwstaal BV           Roermond     Provincie Limburg

26         HME Nederland B.V.*           Waalwijk     Provincie Noord-Brabant
                                       GTD Oost-Brabant
NB: * bedrijf is na faillissement overgenomen en produceert nu een geheel ander product.


Bedrijven die overgenomen zijn door ander bedrijf (alleen de historische gegevens zijn
meegenomen in sommatie)

31         Alumax Extrusions B.V. (Alcoa)      Roermond     Provincie Limburg
                                       Zuiveringschap Limburg
Bijlage B
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4           2 van 2
R061221e d.d. 4 juni 2007
Bijlage C      Werkwijze sommatie BMP-4 basismetaalindustrie

Procedure sommatie BMP-4
• Controle op volledigheid van de ontvangen tabellen. Indien nodig wordt overleg gevoerd
  met het bevoegd gezag en/of het bedrijf.
• In de volgende, regelmatig voorkomende, gevallen worden aannames gemaakt en aan het
  bevoegd gezag gecommuniceerd met een afschrift aan het bedrijf. Aannames berusten op
  een zo representatief mogelijk alternatief. In individuele gevallen worden onduidelijkheden
  zonodig nader gecommuniceerd.

Tabel 17 Werkwijze sommatie BMP-4

Constatering                                Aanname
Geen definitief-BMP-4 inclusief tabel
Geen beoordeeld BMP-4 (ontwerp of    Besluitvorming over verdere deelname ter beoordeling aan de
definitief). Bevoegd gezag niet akkoord overleggroep.
met uitstel.
Geen beoordeeld BMP-4 (ontwerp of    Het bedrijf heeft een afspraak gemaakt met het bevoegd gezag.
definitief). Bevoegd gezag akkoord met De meest recent beoordeelde gegevens uit de e-MJV-database
uitstel.                worden gebruikt.
Geen beoordeeld definitief BMP-4.    Het beoordeeld ontwerp-BMP-4 wordt gebruikt.
Bevoegd gezag akkoord met uitstel.
BMP-4 is beoordeeld en goedgekeurd,   De meest recent beoordeelde gegevens uit de e-MJV-database
maar de BMP-4 tabel ontbreekt.     worden gebruikt.
Beoordeeld definitief-BMP-4 inclusief tabel maar
IMT
Waarde voor 1985 is opgegeven.     Nieuwe waarde voor 1985 gebruiken.

Waarde voor 2004 is opgegeven.        Nieuwe waarde voor 2004 gebruiken.

Waarde voor 2008 ontbreekt.          De meest recent beoordeelde gegevens uit de e-MJV-database
                       worden gebruikt.
Waarde voor 2010 ontbreekt volledig.     Waarde voor 2008.
Waarde Z voor 2010 ontbreekt.         De meest recent beoordeelde waarde uit de e-MJV-database.
Waarde V voor 2010 ontbreekt.         Waarde van Z.
Waarde O voor 2010 ontbreekt.         Waarde van V.
Indicaties zoals: <1 en nihil.        Gehele getallen: 1 en 0.
Totalen ontbreken.              Opgetelde individuele waarden.
Wet- en regelgeving
Gegevens ontbreken.              Alleen de gerapporteerde informatie wordt gebruikt.
Duurzaam Ondernemen
Gegevens ontbreken.              Alleen de gerapporteerde informatie wordt gebruikt.
Bijlage C
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                      1 van 2
Bijlage C
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                          2 van 2
Bijlage D      Bij FO-Industrie geregistreerde gegevens per
           1 januari 2007
Leeswijzer
Een totaaloverzicht van de bij FO-Industrie geregistreerde gegevens per 1 januari 2007 is
opgenomen in deze bijlage. Deze bijlage bevat:
• de overzichten van de emissies van de bedrijfstak en de bereikte emissiereducties;
• de emissieprognoses uit het BMP-3 en BMP-4 (knelpuntstoffen)van de bedrijfstak;
• de IMT-2000 en IMT-2010;
• de afvalgegevens van de bedrijfstak;
• de antwoorden op de kwalitatieve vragen.

In Tabel 18 zijn de emissies van de gehele bedrijfstak weergegeven. In de kolom ‘werkelijk’ zijn
de gegevens gepresenteerd afkomstig uit BMP’s en eerdere MJV’s. In de kolommen ‘zeker’,
‘voorwaardelijk’ en ‘onzeker’ staan de prognoses voor de gehele bedrijfstak. Deze zijn tot stand
gekomen door optelling van in de BMP’s opgegeven prognoses van individuele bedrijven. In de
laatste twee kolommen van deze tabel zijn de emissiereducties in percentages berekend.
Hieruit valt af te lezen welke reductie ten opzichte van het basisjaar is gehaald en of de IMT is
gehaald. Een negatieve reductie betekent hier een toename van een emissie of stof.

Tabel 18 Emissiegegevens bedrijfstak

Thema/stof     Eenheid   Jaar   Werkelijk     Zeker    Voor-  Onzeker Bereikte   Voor-  IMT
                                   waardelijk      reductie   spelde
                                                   reductie
CFK’s         kg    1986      8.339
            kg    1991      6.711                     20%
            kg    1995       43                     99%
            kg    1996       57                     99%
            kg    1997       64                     99%
            kg    1998       31                    100%
            kg    1999        0                    100%
            kg    2000        3                    100%        100%
            kg    2001        3                    100%
            kg    2002       38                    100%
            kg    2003       73                     99%
            kg    2004       48                     99%
            kg    2005       59                     99%
            kg    2010                                  100%  100%
Halonen        kg    1986     21.724
            kg    1991      1.624                     93%
            kg    1995       45                    100%
            kg    1996        -                    100%
            kg    1997        -                    100%
            kg    1998        -                    100%
            kg    1999        -                    100%
            kg    2000        -                    100%        100%
            kg    2001      1.245                     94%
            kg    2002        -                    100%
            kg    2003        -                    100%
            kg    2004        -                    100%
            kg    2005        -                    100%
            kg    2010                                  100%  100%
1,1,1
            kg    1989     44.660
Trichloorethaan
            kg    1995       200                    100%
            kg    1996       125                    100%
Bijlage D
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                      1 van 18
Thema/stof     Eenheid   Jaar   Werkelijk     Zeker    Voor-   Onzeker Bereikte   Voor-  IMT
                                   waardelijk       reductie   spelde
                                                    reductie
1,1,1
            kg    1997        -                     100%
Trichloorethaan
            kg    1998        -                     100%
            kg    1999        -                     100%
            kg    2000        -                     100%        70%
            kg    2001        -                     100%
            kg    2002        -                     100%
            kg    2003        -                     100%
            kg    2004        -                     100%
            kg    2005        -                     100%
            kg    2010                                   100%  100%
SO2 totaal       ton    1985     16.763
            ton    1991     13.897                      17%
            ton    1995     11.325                      32%
            ton    1996     10.361                      38%
            ton    1997      9.769                      42%
            ton    1998      7.772                      54%
            ton    1999      6.960                      58%
            ton    2000      6.770                      60%        77%
            ton    2001      6.495                      61%
            ton    2002      6.857                      59%
            ton    2003      6.753                      60%
            ton    2004      7.518                      55%
            ton    2005      7.752                      54%
            ton    2010            9.169     7.251   6.868        59%  90%
NOx (totaal)      ton    1985      9.019
            ton    1991      8.275                      8%
            ton    1995      9.028                      0%
            ton    1996      9.057                      0%
            ton    1997      8.625                      4%
            ton    1998      7.629                      15%
            ton    1999      6.781                      25%
            ton    2000      7.051                      22%        55%
            ton    2001      7.389                      18%
            ton    2002      7.439                      18%
            ton    2003      7.628                      15%
            ton    2004      7.715                      14%
            ton    2005      7.266                      29%
            ton    2010                         5.128        43%  90%
NH3          ton    1985       249
            ton    1991       157                      37%
            ton    1995       142                      43%
            ton    1996       154                      38%
            ton    1997       205                      18%
            ton    1998       216                      13%
            ton    1999       101                      59%
            ton    2000       466                      81%        50%
            ton    2001       32                      87%
            ton    2002       25                      90%
            ton    2003       33                      87%
            ton    2004       43                      83%
            ton    2005       57                      77%
            ton    2010                          27         89%  83%
Bijlage D
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                       2 van 18
Thema/stof       Eenheid   Jaar   Werkelijk     Zeker    Voor-   Onzeker Bereikte      Voor-  IMT
                                     waardelijk       reductie     spelde
                                                        reductie
Koolwaterstoffen     ton    1985      3.180
   9 10
(VOS)           ton    1991      2.858                         10%
             ton    1995      2.096                         34%
             ton    1996      1.835                         42%
             ton    1997      2.124                         33%
             ton    1998      1.953                         39%
             ton    1999      1.883                         41%
             ton    2000      1.155                         64%        50%
             ton    2001      1.651                         -4%
             ton    2002      1.534                         4%
             ton    2003       930                         42%
             ton    2004       718                         55%
             ton    2005       697                         56%
             ton    2010              611     589      589    63%        30%
Benzeen          kg    1985     39.247
              kg    1991     20.650                         47%
              kg    1995      9.088                         77%
              kg    1996      8.088                         79%
              kg    1997      8.088                         79%
              kg    1998      8.088                         79%
              kg    1999      8.315                         79%
              kg    2000      7.995                         80%        75%
              kg    2001      7.401                         81%
              kg    2002      6.120                         84%
              kg    2003      5.846                         85%
              kg    2004      6.280                         84%
              kg    2005      6.076                         85%
              kg    2010                          8.348          79%  98%
Fenol en fenolaten     kg    1985      2.319
              kg    1991       500                         78%
              kg    1995      1.762                         24%
              kg    1996      1.755                         24%
              kg    1997      1.712                         26%
              kg    1998       430                         81%
              kg    1999       819                         65%
              kg    2000        0                        100%        50%
              kg    2001        0                        100%
              kg    2002        0                        100%
              kg    2003        0                        100%
              kg    2004        0                        100%
              kg    2005        0                        100%
              kg    2010                          1.185          49%  50%
Etheen           kg    1985      7.039
              kg    1991      5.108                         27%
              kg    1995      3.708                         47%
              kg    1996      3.708                         47%
              kg    1997      3.708                         47%
              kg    1998      3.708                         47%
              kg    1999      5.350                         24%
              kg    2000      7.882                        -12%        50%9
  Koolwaterstoffen (VOS) is exclusief methaan.
10
   Op basis van de NEC-richtlijn is de IMT-2010-doelstelling vervangen door een nieuwe doelstelling, namelijk
  30% reductie ten opzichte van de IMT-2000-doelstelling. Door deze nieuwe doelstelling wordt het jaar 2000 het nieuwe
  basisjaar, berekend 1592,5 ton (50% reductie ten opzichte van 1985).

Bijlage D
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                           3 van 18
Thema/stof     Eenheid   Jaar   Werkelijk     Zeker    Voor-  Onzeker Bereikte   Voor-  IMT
                                   waardelijk      reductie   spelde
                                                   reductie
Etheen         kg    2001      8.399                     -19%
            kg    2002     21.628                    -207%
            kg    2003     18.808                    -167%
            kg    2004     28.215                    -301%
            kg    2005     25.666                    -264%
            kg    2010                        4.509        36%  90%
Tolueen         kg    1985     55.849
            kg    1991     42.505                     24%
            kg    1995       600                     99%
            kg    1996       600                     99%
            kg    1997       600                     99%
            kg    1998       600                     99%
            kg    1999       824                     99%
            kg    2000      1.670                     97%        50%
            kg    2001      2.104                     96%
            kg    2002      1.671                     97%
            kg    2003      1.188                     98%
            kg    2004      2.922                     95%
            kg    2005      2.414                     96%
            kg    2010                        1.429        96%  90%
Koolmonoxide      ton    1985    209.636
            ton    1991    167.080                     20%
            ton    1995    141.012                     33%
            ton    1996    126.889                     39%
            ton    1997    105.810                     50%
            ton    1998    109.630                     48%
            ton    1999     91.343                     56%
            ton    2000    102.222                     51%        50%
            ton    2001     97.411                     54%
            ton    2002     86.044                     59%
            ton    2003     99.208                     53%
            ton    2004    134.357                     36%
            ton    2005    106.370                     49%
            ton    2010                       114.000        46%  90%
Fluoriden       ton    1985       325
            ton    1991       291                     11%
            ton    1995       245                     25%
            ton    1996       282                     13%
            ton    1997       308                      5%
            ton    1998       364                     -12%
            ton    1999       271                     17%
            ton    2000       276                     15%       80%
            ton    2001       248                     24%
            ton    2002       262                     20%
            ton    2003       290                     11%
            ton    2004       224                     31%
            ton    2005       231                     29%
            ton    2010             209     202    189         42%  99%
Stof (fijn)      ton    1985      6.996
            ton    1991      5.177                     26%
            ton    1995      4.128                     41%
            ton    1996      3.783                     46%
            ton    1997      3.687                     47%
            ton    1998      3.762                     46%
            ton    1999      2.607                     63%Bijlage D
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                      4 van 18
Thema/stof     Eenheid   Jaar   Werkelijk     Zeker     Voor-   Onzeker Bereikte   Voor-  IMT
                                   waardelijk      reductie   spelde
                                                    reductie
Stof (fijn)      ton    2000      2.299                      67%        75%
            ton    2001       704                      90%
            ton    2002      2.053                      71%
            ton    2003      1.699                      76%
            ton    2004      1.687                      77%
            ton    2005      1.615                      77%
            ton    2010            1.521     1.510   1.485        79%  95%
Zink          ton    1985      88,6
            ton    1991       83                       6%
            ton    1995      88,3                      0%
            ton    1996      86,9                      2%
            ton    1997      64,9                      27%
            ton    1998      49,3                      44%
            ton    1999      40,2                      55%
            ton    2000      47,3                      47%        50%
            ton    2001      46,0                      48%
            ton    2002      41,1                      54%
            ton    2003      40,1                      55%
            ton    2004      34,9                      61%
            ton    2005      29,3                      67%
            ton    2010             38,4     38,2    38,2        56%  80%
Lood          ton    1985      44,32
            ton    1991      80,25                      -81%
            ton    1995      39,45                      11%
            ton    1996      57,28                      -29%
            ton    1997      51,17                      -15%
            ton    1998      33,59                      24%
            ton    1999      21,56                      51%
            ton    2000      20,19                      54%       70%
            ton    2001      24,18                      45%
            ton    2002      28,13                      37%
            ton    2003      25,62                      42%
            ton    2004      26,07                      41%
            ton    2005      23,60                      47%
            ton    2010            25,81     25,80   25,80        42%  70%
Chroom         kg    1985      1.443
            kg    1991      1.534                      -6%
            kg    1995       901                      38%
            kg    1996      1.139                      21%
            kg    1997       993                      31%
            kg    1998       886                      39%
            kg    1999      1.723                      -19%
            kg    2000      1.673                      -16%       50%
            kg    2001      1.543                      -7%
            kg    2002      1.980                      -37%
            kg    2003      1.595                      -11%
            kg    2004      1.049                      27%
            kg    2005       759                      47%
            kg    2010             952      942    932         35%  90%
Cadmium         kg    1985      1.618
            kg    1991      1.599                      1%
            kg    1995       852                      47%
            kg    1996      1.218                      25%
            kg    1997      1.030                      36%
Bijlage D
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                       5 van 18
Thema/stof     Eenheid   Jaar   Werkelijk     Zeker    Voor-    Onzeker Bereikte    Voor-  IMT
                                   waardelijk       reductie   spelde
                                                     reductie
Cadmium        kg    1998       819                       49%
            kg    1999       731                       55%
            kg    2000       699                       57%        70%
            kg    2001       837                       48%
            kg    2002      1.125                       30%
            kg    2003       900                       44%
            kg    2004       724                       55%
            kg    2005       695                       57%
            kg    2010             728      795    727   55%        80%
Kwik          kg    1985      8,02
            kg    1991      6,22                       22%
            kg    1995      3,82                       52%
            kg    1996      21,62                      -170%
            kg    1997      18,22                      -127%
            kg    1998      11,72                       -46%
            kg    1999      17,12                      -114%
            kg    2000     111,30                      -1288%       70%
            kg    2001     144,20                      -1699%
            kg    2002     144,32                      -1700%
            kg    2003     121,70                      -1417%
            kg    2004     214,76                      -2578%
            kg    2005     210,53                      -2525%
            kg    2010            212,38     212,36   212,35       -2548%  70%
Koper         kg    1985      1.816
            kg    1991      1.592                       12%
            kg    1995      1.019                       44%
            kg    1996      1.619                       11%
            kg    1997      1.437                       21%
            kg    1998      1.091                       40%
            kg    1999      1.515                       17%
            kg    2000      1.522                       16%        50%
            kg    2001      1.442                       21%
            kg    2002      1.696                       7%
            kg    2003      1.262                       31%
            kg    2004       991                       45%
            kg    2005       950                       48%
            kg    2010            813,5      812,5   811,5         55%  80%
Arseen         kg    1985       784                       0%
            kg    1991       852                       -9%
            kg    1995       478                       39%
            kg    1996       820                       -5%
            kg    1997       763                       3%
            kg    1998       615                       22%
            kg    1999       749                       5%
            kg    2000       708                       10%        50%
            kg    2001       552                       30%
            kg    2002       496                       37%
            kg    2003       502                       36%
            kg    2004       204                       74%
            kg    2005       285                       64%
            kg    2010            243,8      162,8   161,8         79%  70%
Dioxines       gram    1985      26,48
           gram    1991      25,10                       5%
           gram    1995      16,93                       36%
           gram    1996      16,92                       36%Bijlage D
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                        6 van 18
Thema/stof     Eenheid   Jaar   Werkelijk     Zeker    Voor-  Onzeker Bereikte   Voor-  IMT
                                   waardelijk      reductie   spelde
                                                   reductie
Dioxines       gram    1997      16,93                     36%
           gram    1998      7,01                     74%
           gram    1999      2,68                     90%
           gram    2000      1,77                     93%        70%
           gram    2001      1,49                     94%
           gram    2002      2,24                     92%
           gram    2003      1,78                     93%
           gram    2004      1,90                     93%
           gram    2005      1,53                     94%
           gram    2010                         6,97        74%  90%
PAK’s         ton    1985      80,3
            ton    1991      58,5                     27%
            ton    1995      12,5                     84%
            ton    1996       6,3                     92%
            ton    1997       7,4                     91%
            ton    1998       6,2                     92%
            ton    1999       4,8                     94%
            ton    2000       6,5                     92%        80%
            ton    2001       6,7                     92%
            ton    2002       6,6                     92%
            ton    2003       3,9                     95%
            ton    2004       4,7                     94%
            ton    2005       3,9                     95%
            ton    2010                         3,58        96%  99%
Zwavelwaterstof    ton    1985       769
            ton    1991       394                     49%
            ton    1995       310                     60%
            ton    1996       294                     62%
            ton    1997       298                     61%
            ton    1998       281                     63%
            ton    1999       253                     67%
            ton    2000       235                     69%        50%
            ton    2001       257                     67%
            ton    2002       251                     67%
            ton    2003       269                     65%
            ton    2004       308                     60%
            ton    2005       301                     61%
            ton    2010             308     308    308         60%  90%
Formaldehyde      kg    1985       300
            kg    1991       200                     33%
            kg    1995        -                    100%
            kg    1996        -                    100%
            kg    1997        -                    100%
            kg    1998        -                    100%
            kg    1999        -                    100%
            kg    2000        -                    100%        50%
            kg    2001        -                    100%
            kg    2002        -                    100%
            kg    2003        -                    100%
            kg    2004        -                    100%
            kg    2005        -                    100%
            kg    2010                                  100%  90%
Dichloormethaan     kg    1985     25.400
            kg    1991      2.800                     89%
            kg    1995      9.600                     62%Bijlage D
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                      7 van 18
Thema/stof      Eenheid   Jaar   Werkelijk     Zeker    Voor-  Onzeker Bereikte   Voor-  IMT
                                   waardelijk      reductie   spelde
                                                   reductie
Dichloormethaan    kg    1996      5.235                     79%
            kg    1997      9.090                     64%
            kg    1998     11.535                     55%
            kg    1999     12.897                     49%
            kg    2000     11.352                     55%        80%
            kg    2001      9.823                     61%
            kg    2002     11.469                     55%
            kg    2003      9.289                     63%
            kg    2004     12.349                     51%
            kg    2005     13.353                     47%
            kg    2010                        5.500        78%  90%
Trichlooretheen    kg    1985       300
            kg    1991       300                     0%
            kg    1995        0                    100%
            kg    1996        -                    100%
            kg    1997        -                    100%
            kg    1998        -                    100%
            kg    1999        -                    100%
            kg    2000        -                    100%        50%
            kg    2001        -                    100%
            kg    2002        -                    100%
            kg    2003        -                    100%
            kg    2004        -                    100%
            kg    2005        -                    100%
            kg    2010                                  100%  50%
Benzeen        kg    1985       -
            kg    1991       -                       -
            kg    1995       -                       -
            kg    1996       -                       -
            kg    1997       -                       -
            kg    1998       -                       -
            kg    1999       -                       -
            kg    2000       -                       -       60%
            kg    2001       -                       -
            kg    2002       -                       -
            kg    2003       -                       -
            kg    2004       -                       -
            kg    2005       -                       -
            kg    2010       -                       -       90%
Fenol en fenolaten   kg    1985    161.000
            kg    1991     2.100                     99%
            kg    1995      502                     100%
            kg    1996      221                     100%
            kg    1997      298                     100%
            kg    1998       99                     100%
            kg    1999       36                     100%
            kg    2000       96                     100%        50%
            kg    2001       67                     100%
            kg    2002      733                     100%
            kg    2003       4                     100%
            kg    2004       8                     100%
            kg    2005       19                     100%
            kg    2010                         36        100%  90%
Zink          kg    1985     57.347
            kg    1991     11.937                     79%Bijlage D
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                      8 van 18
Thema/stof     Eenheid   Jaar   Werkelijk     Zeker    Voor-  Onzeker Bereikte   Voor-  IMT
                                   waardelijk      reductie   spelde
                                                   reductie
Zink          kg    1995     10.778                     81%
            kg    1996      5.524                     90%
            kg    1997      5.101                     91%
            kg    1998      7.710                     87%
            kg    1999      6.348                     89%
            kg    2000      4.764                     92%        65%
            kg    2001      3.390                     94%
            kg    2002      4.708                     92%
            kg    2003      3.821                     93%
            kg    2004      4.453                     92%
            kg    2005      2.898                     95%
            kg    2010                        4.307        92%  80%
Lood          kg    1985      5.585
            kg    1991      2.185                     61%
            kg    1995       635                     89%
            kg    1996       676                     88%
            kg    1997       523                     91%
            kg    1998       599                     89%
            kg    1999       822                     85%
            kg    2000      1.124                     80%        65%
            kg    2001       982                     82%
            kg    2002       425                     92%
            kg    2003       411                     93%
            kg    2004       524                     91%
            kg    2005       399                     93%
            kg    2010                         849         85%  70%
Nikkel         kg    1985      6.505
            kg    1991      3.354                     48%
            kg    1995      2.016                     69%
            kg    1996      2.154                     67%
            kg    1997      2.523                     61%
            kg    1998      2.157                     67%
            kg    1999      1.122                     83%
            kg    2000      1.204                     81%        50%
            kg    2001       830                     87%
            kg    2002       492                     92%
            kg    2003       700                     89%
            kg    2004       826                     87%
            kg    2005       796                     88%
            kg    2010                        1.212        81%  80%
Kwik          kg    1985      41,5
            kg    1991      39,5                      5%
            kg    1995      41,5                      0%
            kg    1996      49,0                     -18%
            kg    1997      54,8                     -32%
            kg    1998      56,7                     -37%
            kg    1999      24,2                     42%
            kg    2000       2,6                     94%       50%
            kg    2001       1,6                     96%
            kg    2002       3,8                     91%
            kg    2003       6,0                     86%
            kg    2004       4,3                     90%
            kg    2005       4,3                     90%
            kg    2010                         24,0        42%  70%
Bijlage D
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                      9 van 18
Thema/stof     Eenheid   Jaar   Werkelijk     Zeker    Voor-  Onzeker Bereikte    Voor-  IMT
                                   waardelijk      reductie   spelde
                                                   reductie
Koper         kg    1985      3.816
            kg    1991      1.966                     48%
            kg    1995      1.137                     70%
            kg    1996       799                     79%
            kg    1997       891                     77%
            kg    1998       906                     76%
            kg    1999       822                     78%
            kg    2000      1.506                     61%        50%
            kg    2001       902                     76%
            kg    2002       673                     82%
            kg    2003       487                     87%
            kg    2004       431                     89%
            kg    2005       508                     87%
            kg    2010                         870         77%  80%
Chroom         kg    1985     32.586
            kg    1991      1.992                     94%
            kg    1995      1.924                     94%
            kg    1996       763                     98%
            kg    1997      1.077                     97%
            kg    1998      1.235                     96%
            kg    1999      1.516                     95%
            kg    2000      1.619                     95%        85%
            kg    2001       979                     97%
            kg    2002       679                     98%
            kg    2003       970                     97%
            kg    2004       700                     98%
            kg    2005       832                     97%
            kg    2010                        1.518         95%  85%
Arseen         kg    1985       276                      0%
            kg    1991       980                    -256%
            kg    1995       870                    -216%
            kg    1996       558                    -102%
            kg    1997      1.075                    -290%
            kg    1998      1.353                    -391%
            kg    1999      1.186                    -330%
            kg    2000      1.005                    -265%        50%
            kg    2001       748                    -171%
            kg    2002       448                     -62%
            kg    2003       345                     -25%
            kg    2004       280                     -1%
            kg    2005       216                     22%
            kg    2010                        1.169        -324%  50%
Dioxines       gram    1985        -                      -
           gram    1991        -                      -
           gram    1995        -                      -
           gram    1996        -                      -
           gram    1997        -                      -
           gram    1998        -                      -
           gram    1999        -                      -
           gram    2000        -                      -        50%
           gram    2001        -                      -
           gram    2002        -                      -
           gram    2003        -                      -
           gram    2004        -                      -
Bijlage D
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                      10 van 18
Thema/stof     Eenheid   Jaar   Werkelijk     Zeker    Voor-  Onzeker Bereikte    Voor-  IMT
                                   waardelijk      reductie   spelde
                                                   reductie
Dioxines       gram    2005        -                      -
           gram    2010        -                      -        90%
PAK’s         kg    1985       736
            kg    1991       138                     83%
            kg    1995       82                     90%
            kg    1996       59                     93%
            kg    1997       68                     92%
            kg    1998       113                     86%
            kg    1999       58                     93%
            kg    2000       37                     95%        50%
            kg    2001       38                     95%
            kg    2002       33                     96%
            kg    2003        8                     99%
            kg    2004       11                     99%
            kg    2005        7                     99%
            kg    2010                         51         93%  90%
Zwavelwaterstof    kg    1985     32.500
            kg    1991      5.400                     83%
            kg    1995      4.766                     85%
            kg    1996      1.628                     95%
            kg    1997       975                     97%
            kg    1998       537                     98%
            kg    1999      6.854                     79%
            kg    2000      2.980                     91%        50%
            kg    2001       12                    100%
            kg    2002        0                    100%
            kg    2003        0                    100%
            kg    2004        0                    100%
            kg    2005        0                    100%
            kg    2010                        6.854            90%
Cadmium        kg    1985       178
            kg    1991       131                     26%
            kg    1995       78                     56%
            kg    1996       83                     54%
            kg    1997       124                     30%
            kg    1998       93                     48%
            kg    1999       140                     21%
            kg    2000       114                     36%        90%
            kg    2001       97                     45%
            kg    2002       99                     44%
            kg    2003       44                     75%
            kg    2004       36      77     73     69   80%
            kg    2005       25                     86%
            kg    2010              23     23     24         87%  90%
Tolueen        kg    1985        -                      -
            kg    1991        -                      -
            kg    1995        -                      -
            kg    1996        -                      -
            kg    1997        -                      -
            kg    1998        -                      -
            kg    1999        -                      -
            kg    2000        -                      -        50%
            kg    2001        -                      -
            kg    2002        -                      -
            kg    2003        -                      -Bijlage D
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                      11 van 18
Thema/stof      Eenheid  Jaar   Werkelijk     Zeker    Voor-  Onzeker Bereikte    Voor-  IMT
                                   waardelijk      reductie    spelde
                                                    reductie
Tolueen         kg   2004        -                       -
             kg   2005        -                       -
             kg   2010        -                       -        90%
Stikstof (totaal N)   ton   1985      1.821                      0%
            ton   1991       622                     66%
            ton   1995       551                     70%
            ton   1996       569                     69%
            ton   1997       487                     73%
            ton   1998      5.695                    -213%
            ton   1999       540                     70%
            ton   2000       498                     73%        70%
            ton   2001       458                     75%
            ton   2002       426                     77%
            ton   2003       431                     76%
            ton   2004       438                     76%
            ton   2005       476                     74%
            ton   2010                         543          70%  75%
Fosfaten        ton   1985      p.m.
            ton   1991      p.m.
            ton   1995      17,01
            ton   1996      19,92
            ton   1997      9,31
            ton   1998      22,21
            ton   1999      23,87
            ton   2000      21,00                               90%
            ton   2001      16,00
            ton   2002      10,89
            ton   2003      13,16
            ton   2004      15,39
            ton   2005      17,18
            ton   2010                        26,00            95%
Bijlage D
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                       12 van 18
Tabel 19 Verwijdering afval

Thema/stof      Eenheid     Jaar   Hergebruik/ Verbranden       Storten Totaal Reductie  IMT
                          nuttige                     % ten
                        toepassing                    opzichte
                                                   van
                                                 basisjaar
Totalen extern
Totaal afval      kton     1986       1.482         9    180  1.673
            kton     1991       1.508         9    165  1.685
            kton     1995       1.316        17    27  1.364
            kton     1996       1.356        10     9  1.378
            kton     1997       1.445        20     0  1.468
            kton     1998       2.097         7     0  2.108
            kton     1999       1.584        19    34  1.637
            kton     2000       2.050        10     0  2.060
                  IMT-2000                                 -7%
            kton     2001       2.003        14     24  2.041
            kton     2002       2.216        11     20  2.247
            kton     2003        980         9    13  1.002
            kton     2004       1.047        28     34  1.109
            kton     2005       1.255        9,7   25,5  1.290
            kton    2010-O       1.247        22     12  1.281
            kton    IMT-2010      1.586        10    193  1.790      -7%
Bijlage D
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                       13 van 18
Kwalitatieve tabellen


Tabel 20 Bodemsanering

Vraag                                 Antwoord       Voortgang t/m
                                            2004   2008   2010
Is uw bedrijf aangesloten bij de stichting BSB?               Ja     14    14     14
                                      Nee     14    14     14
Is een inventariserend onderzoek (INVO) of een ander             Ja     26    26     26
nulsituatie onderzoek uitgevoerd?                      Nee     2     2      2
Is een nader onderzoek (NO) noodzakelijk en                 Ja     15    14     14
uitgevoerd?                                 Nee     13    14     14
Zijn er maatregelen nodig op basis van het onderzoek?            Ja     10     9      9
                                      Nee     18    19     19


Tabel 21 Bodembescherming in 200520

Vraag                                 Antwoord       Voortgang t/m
                                            2004   2008   2010
Is een risicoanalyse uitgevoerd of een bodemrisicodo-            Ja     19    25     23
cument opgesteld?                              Nee     9     3      5
Is een risicoanalyse volgens de Nederlandse Richtlijn            Ja     17    21     21
Bodembescherming (NRB) uitgevoerd?*                     Nee     11    8      8
Zijn er maatregelen nodig op basis van de risicoanaly-            Ja     12    12     11
se?                                     Nee     16    16     17


Tabel 22 Verstoring geluid

Vraag                                    Antwoord  Aantal antwoorden
Is geluidhinder gedurende de BMP-ronde een relevant              Ja         12
onderwerp op de productielocatie?                       Nee         16
Zijn er naar verwachting als gevolg van de geluidhinder            Ja          6
aanvullende saneringsmaatregelen noodzakelijk?                Nee          6
Wanneer verwacht u deze maatregelen te treffen?               2006         2
                                       2007
                                       2008         1
                                       2009         2
                                       2010
                                      Na 2010        1
Bijlage D
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                     14 van 18
Tabel 23 Verstoring geur in 2005

Vraag                                    Antwoord  Aantal antwoorden
Is geurhinder gedurende de BMP-ronde een relevant onderwerp          Ja         5
op de productielocatie?                            Nee        23
Zijn er naar verwachting als gevolg van de geurhinder             Ja         3
aanvullende saneringsmaatregelen noodzakelijk?                Nee         2
Wanneer verwacht u deze maatregelen te treffen?               2006         1
                                       2007         1
                                       2008
                                       2009
                                       2010
                                      Na 2010        1

Tabel 24 Verstoring externe veiligheid (Post Sandoz)

Vraag                                    Antwoord    Voortgang t/m
Zijn de volgende CPR-richtlijnen van toepassing?                    2004   2008   2010
                                        Ja    4     4      3
CPR 13-1 (opslag en verlading van ammoniak)
                                       Nee   24    24     25
                                        Ja   11    11     11
CPR 15-1 (gevaarlijke stoffen in emballage tot 10 ton)
                                       Nee   17    17     17
CPR 15-2 (gevaarlijke stoffen in emballage groter dan 10 ton)         Ja    4     4      4
                                       Nee   14    14     14
Zo ja, wordt aan de volgende CPR-richtlijn voldaan?
                                        Ja    4     4      3
CPR 13-1 (opslag en verlading van ammoniak)                  Nee    0     0      0
                                       n.v.t  24    24     25
                                        Ja   10    10     10
CPR 15-1 (gevaarlijke stoffen in emballage tot 10 ton)            Nee    1     1      1
                                       n.v.t.  17    17     17
                                        Ja    4     4      4
CPR 15-2 (gevaarlijke stoffen in emballage groter dan 10 ton)
                                       Nee    0     0      0
                                       n.v.t.  14    14     14
Bijlage D
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                    15 van 18
Tabel 25 Stand van zaken en prognoses; verstoring externe veiligheid (Post Seveso)

Vraag                                    Antwoord       Voortgang t/m
                                              2004   2008   2010
Valt uw bedrijf onder het besluit risico's zware ongevallen            Ja     4     4      4
(BRZO)?                                      Nee    22    12     12
Zo ja, onder welk niveau van het BRZO valt het bedrijf?           PBZO-plichtig
                                    PBZO-plichtig en   4     4     4
                                     tevens VR-
                                      plichtig
Indien PBZO-plichtig (preventiebeleid)
Beschikt u over een afgerond PBZO?                         Ja     3     4      4
                                         Nee    13    10     10
Beschikt u over een afgerond VBS (veiligheidsbeheerssys-              Ja     3     4      4
teem)?                                      Nee    11    10     12
Indien tevens VR-plichtig (veiligheidsrapport)
Beschikt u over een goedgekeurd veiligheidsrapport?                Ja     3     4      3
                                         Nee    13    12     11
Zijn maatregelen nodig op basis van het veiligheidsrapport?            Ja     1     1
                                         Nee    10    10     11


Tabel 26 Stand van zaken en prognoses; verstoring externe veiligheid (BEVI)

Vraag                                 Antwoord          Voortgang t/m
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI)                       2004   2008   2010
                                       Ja       6     6      6
Valt uw inrichting onder de werking van het BEVI?
                                      Nee       18    18     18
Zo ja, wordt aan het BEVI voldaan?                      Ja       5     6      6
                                      Nee       1
Bijlage D
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                       16 van 18
Tabel 27 Stand van zaken en prognoses; Milieuzorg

Vraag                                      Antwoord         Voortgang t/m
                                                  2004   2008    2010
                                      Ja, gehele inrichting  16    20    20
Is het bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIM) gecertificeerd voor        Ja, deel van
ISO 14001 (SCCM), EMAS of BS 7750?                        inrichting
                                           Nee      12    8     8

Voortgang implementatie milieuzorgsysteem
Is er een verklaring van de directie waarin het milieubeleid is           Ja       8    7     7
vastgelegd?                                     Nee       4    1     1
Is een overzicht beschikbaar van alle relevante milieuaspecten            Ja       9    7     7
van de bedrijfsvoering?                               Nee       3    1     1
Is een overzicht beschikbaar van alle wettelijke eisen en
                                           Ja       9    7     7
richtlijnen voor de relevante milieuaspecten? (bijvoorbeeld in
                                          Nee       3    1     1
BMP)?
Is een programma van maatregelen vastgesteld gericht op
                                           Ja       10    6     7
vermindering van de milieubelasting? (bijvoorbeeld BMP en
                                          Nee       2    2     1
EBP)?
Zijn de relevante milieutaken, verantwoordelijkheden en
                                           Ja       9    7     7
bevoegdheden gedefinieerd en toegewezen (taken, verantwoor-
                                          Nee       3    1     1
delijkheden en bevoegdheden (TVB)-matrix)?
Zijn de milieutaken vastgelegd in procedures en werkinstructies?           Ja       11    7     7
                                          Nee       1    1     1
Vindt systematische monitoring en registratie plaats van de             Ja       10    7     7
uitvoering van taken en de emissies?                        Nee       2    1     1
Is een werkwijze vastgesteld voor de afhandeling van afwijkin-
                                           Ja       12    7     7
gen, calamiteiten en klachten (bijvoorbeeld noodplan en
                                          Nee            1     1
klachtenprocedure)?
Wordt jaarlijks gerapporteerd over de emissies en de uitvoering           Ja       8    7     7
van milieumaatregelen (bijvoorbeeld BMP-rapportage)?                Nee       4    1     1
Vindt interne voorlichting en opleiding plaats ten aanzien van            Ja       5    7     7
milieuaspecten?                                   Nee       7    1     1
Wordt het milieuzorgsysteem periodiek getoetst en bijgesteld             Ja       3    4     4
door interne audit?                                 Nee       9    4     4
Wordt het milieuzorgsysteem periodiek getoetst en bijgesteld             Ja       3    3     4
door externe audit?                                 Nee       9    5     4
Bijlage D
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                          17 van 18
Bijlage D
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                          18 van 18
Bijlage E Emissiereducties per stof in beeld

Verandering van Klimaat

Figuur 7     Emissiereductie CFK’s ten opzichte van het basisjaar


  100%                                                                       emissiereductie

  80%
                                                                          prognose BMP (z)

  60%
                                                                          prognose BMP (v)

  40%
                                                                          prognose BMP (o)
  20%
                                                                          IMT-2000
   0%
      1986
                 1991
                            1995

                                 1996

                                      1997

                                          1998

                                             1999

                                                 2000

                                                     2001

                                                          2002

                                                               2003

                                                                   2004

                                                                       2005
Figuur 8     Emissiereductie halonen ten opzichte van het basisjaar

  100%                                                                       emissiereductie

  80%
                                                                          prognose BMP (z)

  60%
                                                                          prognose BMP (v)

  40%
                                                                          prognose BMP (o)
  20%
                                                                          IMT-2000
   0%
      1986
                 1991
                            1995

                                 1996

                                      1997

                                          1998

                                             1999

                                                 2000

                                                     2001

                                                          2002

                                                               2003

                                                                   2004

                                                                       2005
Figuur 9     Emissiereductie 1,1,1-trichloorethaan ten opzichte van het basisjaar

  100%                                                                       emissiereductie

  80%                                                                       prognose BMP (z)


  60%
                                                                          prognose BMP (v)

                                                                          prognose BMP (o)
  40%

                                                                          IMT-2000
  20%
                                                                          IMT-2010
   0%
      1989
                     1995

                         1996

                                1997

                                     1998

                                         1999

                                             2000

                                                 2001

                                                      2002

                                                             2003

                                                                  2004

                                                                       2005
Bijlage E
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                                              1 van 14
Verzuring

Figuur 10    Emissiereductie SO2 ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                   emissiereductie
  80%
                                                                   prognose BMP (z)

  60%                                                                prognose BMP (v)

  40%                                                                prognose BMP (o)

                                                                   IMT-2000
  20%

                                                                   IMT-2010
   0%
     1985
               1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                         2005
                                                                2010
Figuur 11    Emissiereductie NOx ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                   emissiereductie
  80%
                                                                   prognose BMP (z)

  60%                                                                prognose BMP (v)

  40%                                                                prognose BMP (o)

                                                                   IMT-2000
  20%

                                                                   IMT-2010
   0%
     1985
               1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                         2005
                                                                2010
Figuur 12    Emissiereductie NH3 ten opzichte van het basisjaar
  100%
                                                                   emissiereductie
  80%
                                                                   prognose BMP (z)

  60%                                                                prognose BMP (v)

  40%                                                                prognose BMP (o)

                                                                   IMT-2000
  20%

                                                                   IMT-2010
   0%
     1985
               1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                         2005
                                                            2010
                                                                2010
Bijlage E
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                                       2 van 14
Figuur 13     Emissiereductie VOS ten opzichte van het basisjaar

  100%
   80%
                                                                  emissiereductie
   60%
   40%
                                                                  prognose BMP (z)
   20%
   0%
  -20%
                                                                  prognose BMP (v)
      1985
                1991
                     1995


                             1997


                                   1999


                                          2001


                                                2003


                                                       2005
  -40%
  -60%                                                              prognose BMP (o)
  -80%
  -100%                                                              IMT-2000
  -120%
  -140%                                                              IMT-2010
  -160%
  -180%                                                              Doel NEC-richtlijn
  -200%


Op basis van de NEC-richtlijn is de IMT-2010-doelstelling vervangen door een nieuwe doelstelling, namelijk 30%
reductie ten opzichte van de IMT-2000-doelstelling. Door deze nieuwe doelstelling wordt het jaar 2000 het nieuwe
basisjaar, berekend 1592,5 ton (50% reductie ten opzichte van 1985).

Verspreiding naar Lucht

Figuur 14     Emissiereductie benzeen ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                 emissiereductie
  80%
                                                                 prognose BMP (z)

  60%                                                             prognose BMP (v)

  40%                                                             prognose BMP (o)

                                                                 IMT-2000
  20%

                                                                 IMT-2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                 1998
                                     1999
                                        2000
                                            2001
                                               2002
                                                   2003
                                                      2004
                                                          2005
                                                             2010
Figuur 15     Emissiereductie fenol en fenolaten ten opzichte van het basisjaar
  100%
                                                                 emissiereductie
  80%
                                                                 prognose BMP (z)
  60%
                                                                 prognose BMP (v)
  40%
                                                                 prognose BMP (o)
  20%
                                                                 IMT-2000 en 2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                              1997
                                 1998
                                     1999
                                        2000
                                            2001
                                               2002
                                                   2003
                                                      2004
                                                          2005
                                                             2010
Bijlage E
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                                     3 van 14
Figuur 16     Emissiereductie etheen ten opzichte van het basisjaar

   90%
   70%
                                                                emissiereductie
   50%
   30%
   10%                                                            prognose BMP (z)
  -10%
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                         2005
                                                            2010
  -30%                                                            prognose BMP (v)
  -50%
  -70%
  -90%
                                                                prognose BMP (o)
  -110%
  -130%                                                            IMT-2000
  -150%
  -170%                                                            IMT-2010
  -190%
  -210%Figuur 17     Emissiereductie tolueen ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                emissiereductie
  80%
                                                                prognose BMP (z)

  60%                                                            prognose BMP (v)

  40%                                                            prognose BMP (o)

                                                                IMT-2000
  20%

                                                                IMT-2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002


                                                     2004
                                                         2005
                                                            2010Figuur 18     Emissiereductie koolmonoxide ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                emissiereductie
  80%
                                                                prognose BMP (z)

  60%                                                            prognose BMP (v)

  40%                                                            prognose BMP (o)

                                                                IMT-2000
  20%

                                                                IMT-2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                            2010
Bijlage E
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                                   4 van 14
Figuur 19     Emissiereductie fluoriden ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                emissiereductie
  80%
                                                                prognose BMP (z)
  60%
                                                                prognose BMP (v)
  40%
                                                                prognose BMP (o)
  20%
                                                                IMT-2000
   0%
                                                                IMT-2010
      1985
                1991
                      1995
                          1996
                             1997
                                 1998
                                    1999
                                        2000
                                           2001
                                               2002
                                                  2003
                                                      2004
                                                         2005
                                                             2010
  -20%Figuur 20     Emissiereductie (fijn) stof ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                emissiereductie
  80%
                                                                prognose BMP (z)

  60%                                                             prognose BMP (v)

  40%                                                             prognose BMP (o)

                                                                IMT-2000
  20%

                                                                IMT-2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                          1996
                             1997
                                 1998
                                    1999
                                        2000
                                           2001
                                               2002
                                                  2003
                                                      2004
                                                         2005
                                                             2010Figuur 21     Emissiereductie zink ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                emissiereductie
  80%
                                                                prognose BMP (z)

  60%                                                             prognose BMP (v)

  40%                                                             prognose BMP (o)

                                                                IMT-2000
  20%

                                                                IMT-2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                          1996
                             1997
                                 1998
                                    1999
                                        2000
                                           2001
                                               2002
                                                  2003
                                                      2004
                                                         2005
                                                             2010
Bijlage E
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                                    5 van 14
Figuur 22     Emissiereductie lood ten opzichte van het basisjaar


  90%

  70%                                                            emissiereductie

  50%
                                                                prognose BMP (z)
  30%

  10%
                                                                prognose BMP (v)
  -10%
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                         2005
                                                            2010
  -30%                                                            prognose BMP (o)
  -50%

  -70%                                                            IMT-2000 en -2010

  -90%Figuur 23     Emissiereductie chroom ten opzichte van het basisjaar

  100%

  80%                                                            emissiereductie

  60%                                                            prognose BMP (z)

  40%                                                            prognose BMP (v)

  20%                                                            prognose BMP (o)

   0%                                                            IMT-2000
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                         2005
                                                            2010
  -20%
                                                                IMT-2010
  -40%Figuur 24     Emissiereductie cadmium ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                emissiereductie
  80%
                                                                prognose BMP (z)

  60%                                                            prognose BMP (v)

  40%                                                            prognose BMP (o)

                                                                IMT-2000
  20%

                                                                IMT-2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                         2005
                                                            2010
Bijlage E
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                                    6 van 14
Figuur 25       Emissiereductie kwik ten opzichte van het basisjaar        1985                                                            emissiereductie
                  1991
                        1995
                            1996
                                1997
                                    1998
                                        1999
                                            2000
                                                2001
                                                    2002
                                                        2003
                                                           2004
                                                               2005
                                                                  2010
                                                                      prognose BMP (z)


                                                                      prognose BMP (v)


                                                                      prognose BMP (o)


                                                                      IMT-2000 en 2010

  -3000%

  Toelichting: de reductie in 2000 bedraagt –1288%, de reductie in 2001 bedraagt –1699%, de reductie in 2002 -
  1700%, de reductie in 2003 is –1417%, de reductie in 2004 is –2578% en de reductie in 2005 is –2525%

Figuur 26       Emissiereductie koper ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                      emissiereductie
  80%
                                                                      prognose BMP (z)

  60%                                                                  prognose BMP (v)

  40%                                                                  prognose BMP (o)

                                                                      IMT-2000
  20%

                                                                      IMT-2010
   0%
       1985
                  1991
                        1995
                            1996
                                1997
                                    1998
                                        1999
                                            2000
                                                2001
                                                    2002
                                                        2003
                                                           2004
                                                               2005
                                                                  2010
Figuur 27       Emissiereductie arseen ten opzichte van het basisjaar

  100%

                                                                      emissiereductie
  80%

                                                                      prognose BMP (z)
  60%
                                                                      prognose BMP (v)
  40%
                                                                      prognose BMP (o)
  20%
                                                                      IMT-2000
   0%
                                                                      IMT-2010
       1985
                  1991
                        1995
                            1996
                                1997
                                    1998
                                        1999
                                            2000
                                                2001
                                                    2002
                                                        2003
                                                           2004
                                                               2005
                                                                  2010
  -20%
Bijlage E
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                                          7 van 14
Figuur 28     Emissiereductie dioxines en furanen ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                emissiereductie
  80%
                                                                prognose BMP (z)

  60%                                                            prognose BMP (v)

  40%                                                            prognose BMP (o)

                                                                IMT-2000
  20%

                                                                IMT-2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                         2005
                                                            2010
Figuur 29     Emissiereductie PAK’s ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                emissiereductie
  80%
                                                                prognose BMP (z)

  60%                                                            prognose BMP (v)

  40%                                                            prognose BMP (o)

                                                                IMT-2000
  20%

                                                                IMT-2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                         2005
                                                            2010Figuur 30     Emissiereductie zwavelwaterstof ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                emissiereductie
  80%
                                                                prognose BMP (z)

  60%                                                            prognose BMP (v)

  40%                                                            prognose BMP (o)

                                                                IMT-2000
  20%

                                                                IMT-2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                         2005
                                                            2010
Bijlage E
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                                   8 van 14
Figuur 31     Emissiereductie formaldehyde ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                emissiereductie
  80%
                                                                prognose BMP (z)

  60%                                                             prognose BMP (v)

  40%                                                             prognose BMP (o)

                                                                IMT-2000
  20%

                                                                IMT-2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                          1996
                             1997
                                 1998
                                    1999
                                        2000
                                           2001
                                               2002
                                                  2003
                                                      2004
                                                         2005
                                                             2010
Figuur 32     Emissiereductie dichloormethaan ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                 emissiereductie
  80%
                                                                 prognose BMP (z)

  60%                                                             prognose BMP (v)

  40%                                                             prognose BMP (o)

                                                                 IMT-2000
  20%

                                                                 IMT-2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                          1996
                             1997
                                 1998
                                    1999
                                        2000
                                           2001
                                               2002
                                                  2003
                                                      2004
                                                         2005
                                                             2010Figuur 33     Emissiereductie trichlooretheen ten opzichte van het basisjaar

  100%


   50%                                                            emissiereductie


   0%                                                            prognose BMP (z)
      1985
                 1991
                      1995
                          1996
                             1997
                                 1998
                                    1999
                                        2000
                                           2001
                                               2002
                                                  2003
                                                      2004
                                                         2005
                                                             2010
  -50%                                                            prognose BMP (v)

  -100%
                                                                prognose BMP (o)

  -150%
                                                                IMT-2000 en 2010

  -200%

  Toelichting: de reductie in 1995 bedraagt –900%.
Bijlage E
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                                    9 van 14
Verspreiding naar Water

Figuur 34     Emissiereductie fenol en fenolaten ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                emissiereductie
  80%
                                                                prognose BMP (z)

  60%                                                            prognose BMP (v)

  40%                                                            prognose BMP (o)

                                                                IMT-2000
  20%

                                                                IMT-2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                         2005
                                                            2010
Figuur 35     Emissiereductie zink ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                emissiereductie
  80%
                                                                prognose BMP (z)

  60%                                                            prognose BMP (v)

  40%                                                            prognose BMP (o)

                                                                IMT-2000
  20%

                                                                IMT-2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                            2010
Figuur 36     Emissiereductie lood ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                emissiereductie
  80%
                                                                prognose BMP (z)

  60%                                                            prognose BMP (v)

  40%                                                            prognose BMP (o)

                                                                IMT-2000
  20%

                                                                IMT-2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                         2005
                                                            2010
Bijlage E
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                                   10 van 14
Figuur 37     Emissiereductie nikkel ten opzichte van het basisjaar

  100%

                                                                emissiereductie
  80%


  60%                                                            prognose BMP (o)


  40%
                                                                IMT-2000

  20%
                                                                IMT-2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                         2005
                                                            2010
Figuur 38     Emissiereductie kwik ten opzichte van het basisjaar

  100%

  80%
                                                                emissiereductie
  60%

  40%                                                            prognose BMP (o)
  20%

   0%                                                            IMT-2000
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                         2005
                                                            2010
  -20%

  -40%                                                            IMT-2010

  -60%Figuur 39     Emissiereductie koper ten opzichte van het basisjaar

  100%

                                                                emissiereductie
  80%


  60%                                                            prognose BMP (o)


  40%
                                                                IMT-2000

  20%
                                                                IMT-2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                         2005
                                                            2010
Bijlage E
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                                   11 van 14
Figuur 40     Emissiereductie chroom ten opzichte van het basisjaar

  100%


  80%                                                            emissiereductie


  60%
                                                                prognose BMP (o)
  40%


  20%
                                                                IMT-2000 en 2010

   0%
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                         2005
                                                            2010
Figuur 41     Emissiereductie arseen ten opzichte van het basisjaar

  100%
   50%
                                                                emissiereductie
   0%
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                         2005
                                                            2010
  -50%
                                                                prognose BMP (z)
  -100%
  -150%                                                            prognose BMP (v)
  -200%
  -250%                                                            prognose BMP (o)
  -300%
  -350%                                                            IMT-2000 en 2010

  -400%


Figuur 42     Emissiereductie PAK’s ten opzichte van het basisjaar

  100%

                                                                emissiereductie
  80%


  60%                                                            prognose BMP (o)


  40%
                                                                IMT-2000

  20%
                                                                IMT-2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                         1996
                             1997
                                1998
                                    1999
                                       2000
                                           2001
                                              2002
                                                  2003
                                                     2004
                                                         2005
                                                            2010
Bijlage E
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                                   12 van 14
Figuur 43     Emissiereductie zwavelwaterstof ten opzichte van het basisjaar

  100%

                                                                emissiereductie
  80%


  60%                                                             prognose BMP (o)


  40%
                                                                IMT-2000

  20%
                                                                IMT-2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                          1996
                             1997
                                 1998
                                    1999
                                        2000
                                           2001
                                               2002
                                                  2003
                                                      2004
                                                         2005
                                                             2010
Figuur 44     Emissiereductie cadmium ten opzichte van het basisjaar

  100%
                                                                emissiereductie
  80%
                                                                prognose BMP (z)
  60%
                                                                prognose BMP (v)
  40%
                                                                prognose BMP (o)
  20%
                                                                IMT-2000 en 2010
   0%
      1985
                1991
                      1995
                          1996
                             1997
                                 1998
                                    1999
                                        2000
                                           2001
                                               2002
                                                  2003
                                                      2004
                                                         2005
                                                             2010Vermesting

Figuur 45     Emissiereductie stikstof (totaal N) ten opzichte van het basisjaar

  100%


  80%
                                                                emissiereductie
  60%

                                                                prognose BMP (o)
  40%


  20%                                                             IMT-2000


   0%
                                                                IMT-2010
      1985
                1991
                      1995
                          1996
                             1997
                                 1998
                                    1999
                                        2000
                                           2001
                                               2002
                                                  2003
                                                      2004
                                                         2005
                                                             2010
Bijlage E
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                                    13 van 14
Verwijdering afval

Figuur 46     Totale hoeveelheid afval- en reststoffen (alleen externe stromen)

  2.500


  2.000                                                                 Totale hoeveelheid in
                                                                     kTon
  1.500


  1.000

                                                                     Prognose BMP-4
   500


   0
      1986
                1991
                        1995

                            1996

                               1997

                                   1998

                                       1999

                                           2000

                                               2001

                                                   2002

                                                      2003

                                                          2004

                                                             2005                                                                 2010
Figuur 47     Verhouding hergebruik, verbranden en storten

  100%                                                                  Hergebruik

  80%                                                                  Storten

  60%                                                                  Verbranden

                                                                     Prognose BMP-4 H/NT
  40%

                                                                     Prognose BMP-4 storten
  20%
                                                                     Prognose BMP-4
   0%                                                                  verbranden
      1985
                     1996


                          1998


                                2000


                                       2002


                                            2004
                                                              2010
Bijlage E
Uitvoering intentieverklaring Basismetaalindustrie, Sommatierapport BMP-4
R061221e d.d. 4 juni 2007                                                           14 van 14

								
To top