Docstoc

Art in thai lang

Document Sample
Art in thai lang Powered By Docstoc
					                                                 ั
โครงสร้างเคลื้อนไหว(Mobile) งานประติมากรรมที่มีโครงสร้างบอบบาง จัดสมดุลด้วยเส้นลวดแข็งบางๆ ที่มีวตถุรูปร่ าง รู ปทรงต่างๆ
                                ้
ที่ออกแบบเชื่ อมติดกับเส้นลวด เป็ นเครื่ องแขวนที่เคลิ่อนไหวได้ดวยกระแสลมเพียงเบาๆ
งานสื่ อผสม(Mixed media) งานออกแบบทางทัศนศิลป์ ที่ประกอบดวยหลายสอ โดยใชวสดหลายๆ แบบ เชน กระดาษ ไม โลหะ
สรางความผสมกลมกลนดวยการสรางสรรค
จังหวะ(Rhythm) ความสัมพันธ์ของทัศนธาตุ เช่น เส้น สี รู ปร่ าง รู ปทรง น้ าหนักเป็ นต้น ในลักษณะของการซ้ ากันสลับไปมา
หรื อลักษณะลื่ณไหฝเคลื่อนไหวไม่ขาดระยะ
                     ้                                         ้
ทัศนศิลป์ (Visual art) ศิลปะที่รับรู ้ได้ดวยการเห็น ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาถิมพ์ และงานสร้างสรรค์อื่นๆ ที่รับรู ้ได้ดวยการเห็น
                                                              ่
ทัศนธาตุ(Visual elements) สิ่ งที่เป็ นปัจจัยของการมองเห็น เป็ นส่วนร่ างๆที่ประกอบกันเป็ นภาพ ได้แก่ จุด เส้น น้ าหนัก ที่วาง รู ปทรง
สี และลักษณะพื้นผิว
                                                 ่              ั
เส้น(Line) จุดจานวนมากที่นามาเรี ยงติดร่ อเชื่อมโยงกันบนพื้นระนาบของทิศทาง จนสามารถแสดงให้เห็นได้วาเป็ นเส้น รวมถึงบ่งบอกว่ามีลกษณะอย่างไร เช่น
เป็ นเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นตั้ง เส้นนอน เส้นคด เส้นหยัก เป้ นต้น
                            ้                         ่
พื้นผิว(Texture) ลักษณะของผิวของสิ่งต่างๆ ที่รับรู ้ได้ดวยการณัมผัสจับต้อง หรื อเมื่อได้เห้นแล้วรู ้สึกได้วาหยาบ ละเอียด มัน เป็ นริ้ วรอย เป็ นปุ่มขรุ ขระ
                                       ั
รู ปทรง(Form) โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฎให้เห็นในลักษณะ 3มิติ คือ มีท้ งส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนลึกหรื อหนา
องค์ประกอบศิลป์ (Composition) ษิชาหรื อทฤษฏีเกี่ยวกับการสร้างรู ปทรงในงานทัศนศิลป์เอกภาพ(Unity) สภาพที่เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสอดคล้องกลมกลืนกันการประสานกันหรื อการจัดระเบียบของส่วนต่างๆ
เพื่อสร้างผลรวมอันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้
ความกลมกลืน(Harmony) ความประสานกันอย่างลงตัว น่าพอใจของทัศนธาตุ เช่น เส้น รู ปทรง สี ขนาด ลักษณะผิว เป็ นต้น
ความสมดุล(Balance) สภาพของการถ่วงดุลกันของน้ าหนักทัศนธาตุที่ประกอบกันในงานชิ้นหนึ่ง
ความซ้ า(Repetition) การทาอีกครั้ง การปรากฏตัวของสิ่ งที่เหมือนกันตั้งแต่ 2หน่วยขึ้นไป เช่น การซ้ าของแนวเรื่ อง รู ปทรง จังหวะ เป็ นต้น
การแสดงออก(Expression) การแสดงความคิด อารมณ์ ความรู ้สึก ความหมายออกมาให้ปรากฏเป็ นรู ปแบบด้วยถ่อยคา สัญลักษณะ หรื อผลงานทางทัศนศิลป์
                 ้
ความบันดาลใจ(Inspiration) การกระตุนหรื อผลักดันที่เกิดขึ้นในใจ ทาให้เกิดความคิดหรื อการกระทาเชิงสร้างสรรค์
           ้
อาจเกิดขึ้นจากการกระตุนจากภายนอกหรื อภายในใจเองก็ได้ หรื ออาจเรี ยกว่า ความดลใจ    ่            ่
พื้นที่วางหรื อช่องไฟ(Space) ที่วางระหว่างรู ปทรง ระหว่างลาย หรื อตัวอักษรเนื้อหา(Content) สิ่ งที่แสดงออกในงานศิลปะ ความหมาย สาระการเน้นให้เด่น(Accent) การทาเส้น สี ปริ มาตร หรื อคุณค่าอย่างอื่นในส่วนใดส่วนหนึ่งของศิลปกรรมให้เห็นเด่นชัดขึ้น เช่น
รู ปปั้นที่มีผิวพื้นราบเสมอกันไปหมดดูไม่สวยเท่าที่ควร เพราที่ผิวขาดคุณค่าของแสงและเงาจึงต้องเพิ่มค่าต่าง
แรงของผิวเพื่อเน้นให้เด่นขึ้นงานสมบูรณ์แบบ(Finish) งานที่แสดงให้เห็นความตั้งใจให้เส้น รู ปร่ างและรายละเอียดของงานมีความสมบูรณ์แบบ ซึ่งแตกต่างกับงานชัวคราว หรื อ
                                                             ่
งานที่ทาอย่างหยาบๆ                                                      ั
รู ปทรงอิสระ(Free form) รู ปร่ างใดๆ ทั้งที่เกิดขึ้นโดยการสร้างสรรค์และเกิดจากสิ่ งที่เป็ นธรรมชาติ ซึ่งมีลกษณะบิด เบี้ยว คดโค้ง และไม่ใช่ทรงเรขาคณิ ต
รู ปเห็นรอบตัว(Free-standing) คาที่ใช่บ่งบอกถึงลักษณะของงานประติมากรรมที่มองเห็นได้จากทุกด้านเช่น
          ์                  ่ ั
พระบรมราชานุสาวรี ยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหว ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุ งเทพฯ
                       ั
สมมาตร(Symmetry) ลักษณะขององค์ประกอบศิลปะที่จดในลักษณะแสดงส่วนประกอบต่างๆ เช่น รู ปทรง สี แสง เงา เป็ นต้น
ทั้งขวาซ้าของแกนกลางให้เหมือนกัน

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: thai
Stats:
views:147
posted:7/7/2011
language:Thai
pages:14