Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

05-195.doc - ESAT

VIEWS: 260 PAGES: 146

									Voor Kwaliteit en Creativiteit
  aan onze Universiteit


Beleidstekst n.a.v. de rectorverkiezing
  Katholieke Universiteit Leuven
             Bart De Moor
           www.bartdemoor.be
 Pagina 2 van 146                                6 april 2005                     Alle suggesties, opmerkingen,
                     aanvullingen en corrigenda

                     zijn welkom bij


                     Bart De Moor

                     ESAT-SCD
                     Kasteelpark Arenberg 10
                     B-3001 Leuven

                     Tel kantoor: 016 32 17 09
                     Fax kantoor: 016 32 19 70

                     Tel/Fax privé: 016 46 12 81

                     Mobiel:      0475 28 70 52

                     Email: bart.demoor@esat.kuleuven.ac.be

                     Webstek: www.bartdemoor.be
                  Science sans conscience n'est que ruine de l'âme

                                      François Rabelais
Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  2
  Pagina 3 van 146                                                      6 april 2005Inhoud

Inhoud......................................................................................................................................... 3
Voor Kwaliteit en Creativiteit aan onze Universiteit – Samenvatting ....................................... 6
Acht beleidsperspectieven .......................................................................................................... 8
Persoonlijke invulling van het profiel van rector ....................................................................... 9
CV Bart De Moor ..................................................................................................................... 10
Afkortingen .............................................................................................................................. 12
0. Situering ........................................................................................................................... 16
1. Sleutelen aan de beleidscultuur ........................................................................................ 23
 1.1. Academische vrijheid: wel willen, niet kunnen ! ..................................................... 23
 1.2. Vijf voorstellen om de creativiteit terug naar waarde te schatten ............................ 26
   1.2.1.    Operationalisering van het decretaal voorzien ZAP profiel ............................. 26
    1.2.1.1.      Het ZAP profiel ........................................................................................ 26
    1.2.1.2.      Geïntegreerde en profielspecifieke evaluaties .......................................... 28
    1.2.1.3.      Gelijke kansen beleid en gender............................................................... 30
   1.2.2.    Faciliterende administraties.............................................................................. 33
    1.2.2.1.      Veel meer dan enkel administratieve vereenvoudiging ........................... 33
    1.2.2.2.      Administratief en Technisch Personeel .................................................... 35
    1.2.2.3.      Een integrerend en integraal personeelsbeleid ......................................... 37
   1.2.3.    Visie en referentiekaders .................................................................................. 38
   1.2.4.    Beleidscoördinatie en capaciteitsinschatting .................................................... 39
   1.2.5.    Transparantie door communicatie en (de-)briefings. ....................................... 40
2. Strategische invulling van beleid ..................................................................................... 41
 2.1. Coördinatie onderzoek: een coachend onderzoeksbeleid ......................................... 41
   2.1.1.    Een visie op onderzoeksbeleid aan onze universiteit ....................................... 42
   2.1.2.    Groepsonderzoeksbeleid .................................................................................. 43
    2.1.2.1.      Convergentie en samenwerking ............................................................... 44
    2.1.2.2.      Domeinspecificiteit .................................................................................. 44
   2.1.3.    Onderzoeksgroepenbeleid ................................................................................ 48
    2.1.3.1.      Transparantie in evaluatie en toekenning van onderzoeksprojecten ........ 48
    2.1.3.2.      Kwaliteitsvolle rekrutering en coachend onderzoeksbeleid ..................... 48
      2.1.3.2.1. Doctorandi en assistenten ...................................................................... 49
      2.1.3.2.2. Postdocs en junior ZAP ......................................................................... 53
      2.1.3.2.3. Brain gain en reverse brain drain .......................................................... 56
      2.1.3.2.4. Bijna en jonge emeriti ........................................................................... 57
    2.1.3.3.      Onderzoeksgroepenbeleid (vertikaal) ...................................................... 57
    2.1.3.4.      Onderzoeksgroepenbeleid (horizontaal) .................................................. 60
   2.1.4.    Logistieke ondersteuning van het onderzoek ................................................... 62
   2.1.5.    Wetenschappelijke dienstverlening .................................................................. 63
    2.1.5.1.      Wetenschapscommunicatie ...................................................................... 63
    2.1.5.2.      Verdere professionalisering van trajecten voor valorisatie en
    kennistransfer ............................................................................................................... 64
 2.2. Grote nood aan coördinatie voor Internationaal Beleid ........................................... 67
   2.2.1.    Instroombeleid: Leuven als attractiepool ......................................................... 69
    2.2.1.1.      Drievoudige doelstelling .......................................................................... 70
    2.2.1.2.      Internationale marketing en rekrutering ................................................... 72
    2.2.1.3.      Netwerken ................................................................................................ 73


Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                                           3
  Pagina 4 van 146                                                    6 april 2005


   2.2.2.    Doorstroombeleid: Ambassadeurs ................................................................... 75
   2.2.3.    Uitstroombeleid: Mobiliteit .............................................................................. 76
   2.2.4.    Internationalisering van het onderzoek ............................................................ 76
   2.2.5.    Internationale solidariteit.................................................................................. 78
 2.3. Coördinatie Onderwijs en studenten ........................................................................ 80
   2.3.1.    Onderwijscoordinatie ....................................................................................... 81
    2.3.1.1.     BAMA: Status questionis ......................................................................... 81
    2.3.1.2.     Drievoudige rationalisatie ........................................................................ 82
      2.3.1.2.1. Rationalisatie in bachelors en masters .................................................. 82
      2.3.1.2.2. Rationalisatie binnen onze Associatie ................................................... 85
      2.3.1.2.3. Rationalisatie tussen de Vlaamse universiteiten ................................... 86
    2.3.1.3.     Studieduur: 60, 90 of 120 ? ...................................................................... 86
    2.3.1.4.     Bedachtzame flexibilisering ..................................................................... 88
    2.3.1.5.     Kwaliteitszorg .......................................................................................... 89
    2.3.1.6.     Academisering en Accreditering .............................................................. 91
    2.3.1.7.     Manama‟s ................................................................................................. 92
   2.3.2.    Studentenbeleid ................................................................................................ 93
    2.3.2.1.     Gelijke kansen voor iedereen ................................................................... 93
    2.3.2.2.     Studentenvoorzieningen ........................................................................... 95
    2.3.2.3.     Participatie van studenten aan het beleid ................................................. 96
    2.3.2.4.     Erosie van het studentenleven ? ............................................................... 97
    2.3.2.5.     Alumni ...................................................................................................... 98
   2.3.3.    Studentenbegeleiding ....................................................................................... 98
    2.3.3.1.     Begeleide zelfstudie: verantwoording en verantwoordelijkheid .............. 99
    2.3.3.2.     Verschillende vormen van advies .......................................................... 100
      2.3.3.2.1. Studieadvies ........................................................................................ 100
      2.3.3.2.2. Medische en psychotherapeutische dienstverlening ........................... 101
      2.3.3.2.3. Juridische en sociale dienstverlening: studiefinanciering ................... 101
    2.3.3.3.     Studenten met een functiebeperking ...................................................... 101
3. Structuurhervormingen: centralisatie, decentralisatie, integratie ................................... 103
 3.1. Groepsbesturen: Decentraliseren en centraliseren ................................................. 104
 3.2. Bovenbouw transparanter maken ........................................................................... 108
 3.3. Campus Kortrijk verder uitbouwen ........................................................................ 109
 3.4. Universiteit en ziekenhuizen verder op elkaar afstemmen ..................................... 112
   3.4.1.    Afstemming van structuren ............................................................................ 113
   3.4.2.    Incentiveren van mensen ................................................................................ 115
   3.4.3.    Health Science Campus .................................................................................. 117
4. Daadwerkelijk wegen op de politiek .............................................................................. 118
 4.1. De Associatie.......................................................................................................... 119
 4.2. Vlaams Wetenschapsbeleid .................................................................................... 124
   4.2.1.    Lissabon in Vlaanderen .................................................................................. 124
   4.2.2.    Een structurele inhaalbeweging voor de tweede geldstroom ......................... 125
   4.2.3.    Federaal wetenschapsbeleid ........................................................................... 128
 4.3. Vlaams Onderwijsbeleid ........................................................................................ 129
   4.3.1.    De financiële middelen aan onze universiteit ................................................ 129
   4.3.2.    Het allocatiemodel.......................................................................................... 134
   4.3.3.    Erosie van de eerste geldstroom ..................................................................... 136
   4.3.4.    Meedenken aan een integraal Vlaams onderwijsbeleid ................................. 139
Bronnen .................................................................................................................................. 141
   Beleidscultuur................................................................................................................. 141


Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                                          4
 Pagina 5 van 146                                                    6 april 2005


  Beleid ............................................................................................................................. 142
   Onderzoeksbeleid ....................................................................................................... 142
   Internationalisering..................................................................................................... 142
   Onderwijsbeleid ......................................................................................................... 143
  Structuur ......................................................................................................................... 144
  Politiek ........................................................................................................................... 145
Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                                         5
 Pagina 6 van 146                               6 april 2005Voor Kwaliteit en Creativiteit aan onze Universiteit –
Samenvatting
Onze universiteit is vrij en volwaardig, met onderzoek en onderwijs in „Life, Nature, Society
and Culture’. De universiteit van gespecialiseerd, valoriseerbaar onderzoek, staat stilaan op
de kaart. Maar wat sterker moet, is de universiteit, die breed communiceert over wetenschap
als cultuur, over wetenschap als dimensie van de samenleving, die maatschappijkritisch
reageert en vanuit een christelijke inspiratie antwoorden zoekt op actuele vraagstukken van
democratie, ethiek en zingeving.

Als rector wil ik een samenhangende ploeg vormen, met een beleid rond twee pijlers: meer
aandacht voor mensen en een consistentere beleidsvoering.

Eerst de mensen.

Voor de studenten concretiseren we de begeleide zelfstudie, met nadruk op creativiteit. We
investeren in kwaliteitszorg, onderwijsinfrastructuur en betaalbare huisvesting.
Adviesverlening en studietrajectbegeleiding ondersteunen we, ook elektronisch. We betrekken
studenten bij de besluitvorming volgens het participatiedecreet.

Voor doctorandi verbeteren we de onderzoeksomgeving        met   meer  relevante
doctoraatsopleidingen en „Graduate Schools’.

We beschermen de onderzoekstijd van postdocs. We werken een heldere procedure uit voor
tenure track, met bijzondere aandacht voor gelijke kansen.

Het ZAP verdient ruimte voor creativiteit. Het heeft recht op een individueel profiel, dat
evolueert tijdens de loopbaan, met opleidingen voor elke component ervan.       Met
functioneringsgesprekken bevorderen we het werkklimaat. Ook beleidsverantwoordelijkheid
wordt voortaan gewaardeerd.

We verlichten de administratieve overlast. We betrekken het ATP actief bij de
beleidsvoorbereiding. Stroeve samenwerking tussen ZAP en ondersteunende diensten
ondervangen we door professionalisering en klantvriendelijkheid.

De beleidsvoering.

We verbeteren de meervoudige beleidscultuur door de structuur van de universiteit te
vereenvoudigen en te verhelderen, door systematische beleidscoördinatie en brede e-
communicatie van beleidsbeslissingen. Decentralisatie van beleidsuitvoering gebeurt
zorgvuldig.

Ons onderzoeksbeleid is ambitieus, zowel qua excellentie als qua diversiteit. Het is coachend
– vooral voor jonge onderzoekers en clinici - en waardeert élk wetenschapsdomein volgens
specifieke criteria van kwaliteit. We geven vorm aan grensoverschrijdende
onderzoeksinitiatieven.  Méér nog dan nu, stimuleren we de wetenschappelijke en
maatschappelijke dienstverlening. We bouwen het valorisatiebeleid verder uit.
Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 6
 Pagina 7 van 146                                6 april 2005


In het onderwijsbeleid sleutelen we verder aan de kwaliteit van de opleidingen. We
flexibiliseren ons onderwijs op bedachtzame wijze, in de toegang tot de universiteit, in de
diversiteit van de studentenpopulatie en in het levenslang leren.

We benoemen een coördinator Internationaal Beleid, die een strategisch referentiekader
ontwikkelt voor internationalisering van onderwijs en onderzoek en internationale solidariteit.

We versterken de Campus Kortrijk als onderwijs-opstap naar Leuven, maar ook als regionaal
onderzoeks-ankerpunt via thematische research centra.

De hoge kwaliteit van klinische dienstverlening in onze Universitaire Ziekenhuizen is bekend
in Vlaanderen en Europa. Door de stroomlijning van structuren, de uitbouw van het
ziekenhuisnetwerk, een doordacht investeringsbeleid, de academische valorisatie van
klinische activiteiten en een effectieve integratie van patiëntenzorg, opleidingen, klinisch en
fundamenteel onderzoek, laten we Gasthuisberg uitgroeien tot een Health Science Campus
met internationale uitstraling.

In onze Associatie benutten we de complementariteit in onderwijs en onderzoek. We
rationaliseren het onderwijsaanbod. We helpen elkaar in de academiserings- en
accreditatietrajecten.

Vanuit mijn brede beleidservaring, zal ik werken aan een solide basisfinanciering, aan
meerjarenperspectieven in het Vlaamse wetenschapsbeleid, aan interuniversitaire
samenwerking en aan optimale omgevingsfactoren voor universitair onderwijs en onderzoek.

Door de kwaliteit van ons onderzoek, onderwijs en onze dienstverlening staan we als
universitaire gemeenschap ten dienste van Vlaanderen en Europa.
Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  7
 Pagina 8 van 146                                6 april 2005Acht beleidsperspectieven
Mijn programma kan getoetst worden aan de hand van de volgende acht beleidsperspektieven,
die verwerkt zijn in de verschillende beleidsvoorstellen. Zij vormen ook de ruggengraat van
de korte versie (10 blz.) van dit programma.

  1. Recht op creativiteit binnen academische vrijheid

  Hoe herwaarderen we de academische vrijheid, één van de belangrijkste bestaansredenen
  van een moderne universiteit, basis van creativiteit en maatschappelijke beschouwing ?

  2. Faciliteren, identificatie en loyauteit

  Hoe zorgen we ervoor dat alle geledingen van onze universiteit beter samenwerken en de
  algemene objectieven inzake kwaliteitsvol onderzoek, onderwijs en dienstverlening door
  álle werknemers gedeeld worden ?

  3. Naar een coachend onderzoeksbeleid

  Hoe zorgen we er voor dat jong (en ouder) onderzoekstalent zich nog beter creatief kan
  ontplooien ?

  4. Internationalisering op de kaart

  Welke maatregelen gaan we nemen om ons internationaal beleid meer vorm te geven ?
  Wat zijn de belangrijkste doelstellingen op het vlak van internationalisering van
  onderwijs en onderzoek ?

  5. Een studentvriendelijke universiteit van kwaliteit

  Hoe consolideren we verder de studentvriendelijke universiteit die we trachten te zijn ?

  6. Stroomlijning van hoger onderwijs in Vlaanderen

  Hoe kanaliseren we de grote veranderingsprocessen van onderwijs (BAMA’s,
  flexibilisering) en van structuren (associatie, accreditering) ?

  7. De volwaardige en brede universiteit met impact en autoriteit

  Hoe herwaarderen we de rol van onze universiteit in de Vlaamse en Europese
  samenleving, niet enkel als ‘science push’ maar vooral ook als ‘society pull’ universiteit ?

  8. Middelen en politieke slagkracht

  Hoe organiseren we ons beter zodat we méér wegen op de politieke besluitvorming, een
  adequate financiering krijgen en de omgevingsparameters optimaal zijn voor het
  realiseren van onze beleidsaspiraties ?
Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                   8
 Pagina 9 van 146                                6 april 2005


Persoonlijke invulling van het profiel van rector

Mijn invulling van het profiel van rector vertrekt van deze beleidsaspiraties.

De rector

Staat als kritische wetenschapper garant voor de academische vrijheid, als bron van
creativiteit en ongebonden, maatschappelijke beschouwing. Door een domeinspecifieke
invulling van kwaliteit, waardeert hij élke wetenschapsdiscipline. Zo hervaloriseert hij de rol
van onze universiteit in de samenleving en naar de overheid en het bedrijfsleven.

Zal als loyaal bestuurder instaan voor heldere en transparante referentiekaders voor onderwijs,
onderzoek en internationalisering. Hiertoe consulteert hij ruim en gestructureerd met àlle
geledingen. Met zijn ploeg en medewerkers, faciliteert hij de beleidsuitvoering door een
betere coördinatie ervan.

Zal met een betrokken en evenwichtige maatschappelijke visie respect tonen voor de
diversiteit aan onze universiteit, in mensen, methoden, talen en culturen, in onderwijs,
onderzoek en alle vormen van maatschappelijke dienstverlening. Hij ijvert voor gelijke
kansen tot persoonlijke ontplooiing van elke student, onderzoeker en werknemer, in een
mens- en gezinsvriendelijke universiteit.

Zal als integer beleidspolitiek persoon krachtdadig opkomen voor een solide financiering van
onderwijs en onderzoek. Hij ijvert voor een evenwichtige uitbouw en stroomlijning van het
wetenschappelijk onderzoek, het hoger onderwijs en de rol van de universiteit als kritisch
denkcentrum op het Vlaamse, Europese en internationale niveau.
Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  9
  Pagina 10 van 146                                    6 april 2005CV Bart De Moor

Versie februari 2005; Uitgebreid CV zie www.bartdemoor.be

Personalia
  - Geboren te Halle, Vlaams-Brabant, 12 juli 1960; Gehuwd met Hilde Devoghel, 3
    kinderen (Thomas, Hannah, Jakob);
  - Coördinaten privé: Parklaan 5, 3360 Lovenjoel, tel+fax: 016461281; gsm:
    0475287052;
  - Coördinaten werk: ESAT-SCD, K.U.Leuven, Kasteelpark Arenberg 10, 3001 Leuven;
    tel: 016321709; fax: 016321970;
    email: bart.demoor@esat.kuleuven.ac.be; web: www.bartdemoor.be
Studies:
  - 1978: Latijn-Wiskunde, Sint-Jan Berchmanscollege, Brussel;
  - 1983: Burg. Ir. Electro-Werktuigkunde (Regeltechniek), K.U.Leuven;
  - 1988: Dr. Toeg. Wetenschappen (prom. Prof. Joos Vandewalle), K.U.Leuven;
Beroepsloopbaan universiteit:
  - 1983-1988: Bursaal I.W.O.N.L.;
  - 1988-1990: Postdoc: Visiting Research Associate, Stanford University, Information
    Systems Lab (prof. Kailath) en Computer Science (prof. Golub);
  - 1991-1999: Bevoegd Verklaard Navorser FWO; Deeltijds ZAP K.U.Leuven;
  - 1992: Visiting Research Fellow, University of Minnesota, Minneapolis;
  - 2000: Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven.
Beroepsloopbaan buiten universiteit:
  - 1991-1992: Kabinetschef Federaal Wetenschapsbeleid (Wivina Demeester);
  - 1992-1994: Adviseur (Wivina Demeester, Vlaams minister Begroting);
  - 1995-1999: Adviseur Wetenschaps- en Technologiebeleid (Luc Van den Brande,
    minister-president Vlaanderen)1;
Onderzoek
  - Onderzoeksactiviteiten in numerieke lineaire algebra, systeemtheorie en sys-
    teemidentificatie, geavanceerde modelgebaseerde regeltechniek, quantum informatie
    theorie, datamining en bio-informatica;
  - Huidige onderzoeksgroep: 8 postdocs, 40 doctorandi;
  - Tot 2005: promotor van 25 afgelegde doctoraten; (Co-)auteur van 3 boeken, 177
    journal papers (1150 citaties), 280 conferentiebijdragen; „Best journal paper awards‟
    (IEEE-SP (1999), Automatica (1996), Guillemin-Cauer (1990)); Wetenschappelijke
    prijzen (FWO-Siemens, Leslie Fox, Leybold-Heraeus, Laureaat Koninklijke

1
 Belangrijkste taken en verwezenlijkingen 1995-1999: Budgetaire inhaalbeweging (2 mia Bfr. bijkomend per
jaar), globale budgetaire coördinatie, 4 beleidsbrieven; Fundamenteel onderzoek: BOF + FWO (verdubbeling
aantal mandaten, onderzoekslijn Max Wildiers); Substantiële stijging budget IWT; Innovatiedecreet en –
campagne („Durf Innoveren‟); Financiering Universitaire Interfaces (o.a. LRD); Nieuwe programma‟s: STWW
(later GBOU, nu SBO), Beleidsgericht Onderzoek (nu Steunpunten), Bilaterale Internationale Samenwerking (nu
bij BOF), PC/KD (PC‟s in lagere en middelbare scholen); HOBU-fonds (nu Tetra); Oprichting van Vlaams
Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB), Technopolis (wetenschaps-doe-centrum),
Wetenschapsweek en –feest, Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT), Vlaams
Instituut voor de Zee (VLIZ); Uitbreiding VRWB en Koninklijke Academie; Beheer IMEC, VITO;
vertegenwoordiger Vlaamse regering in FWO, VLIR, VIB; Internationale investeringsseminaries Dienst
Investeren Vlaanderen; Coördinatie beleid Europese Kaderprogramma‟s.


Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                        10
 Pagina 11 van 146                             6 april 2005


    Academie); Fellow IEEE;     Verschillende malen „Plenary Invited Speaker‟
    internationale conferenties; Associate Editor van verschillende wetenschappelijke
    tijdschriften; Promotor eredoctoraten K.U.Leuven: Gene Golub (Stanford, 1992),
    Lennart Ljung (Linköping, 2004);
  - Lijst publicatie: http://www.esat.kuleuven.ac.be/~sistawww/cgi-bin/pub.pl
  - Lijst projecten: http://www.kuleuven.ac.be/cv/projecten/u0008904.htm;
Onderwijs
  - FTW: Geavanceerde Regelsystemen, Systeemidentificatie, Gevallenstudies van
    Industriële Procescontrole en Data-mining; MnM Bio-informatics: Case Studies in
    Bioinformatics System Integration, Applied Statistical Methods in Bioinformatics;
    TEW: Technologie en Economische Sectoren;
  - Gastdocent in verschillende Belgische, Europese en Amerikaanse Graduate Schools;
Functies
  - K.U.Leuven: Lid Academische Raad (studenten/assistenten, 1982-1983); Lid Raad
    Onderzoeksbeleid K.U.Leuven en Associatie; Coördinator Allocatie-model; Lid
    Commissie Personeelsfunctieweging; Lid verschillende POC‟s;
  - Board of: European Control Association (1994-1996), European Research Consortium
    for Informatics and Mathematics (sinds 2004), Mathematical Theory of Networks and
    Systems (MTNS, voorzitter); Organisatiecomité verschillende internationale
    congressen.
Bestuurservaring
  - Mede-oprichter/Lid Raad van Bestuur van 3 spinoff-bedrijven: www.ipcos.be (1995),
    www.data4s.com (2001), www.tmleuven.be (2002);
  - Oprichter/Lid Raad van Bestuur Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), Vlaams
    Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT), Technopolis; Lid Raad van
    Bestuur Studiecentrum Kernenergie (SCK);
Andere:
  - Preses Vlaamse Technische Kring (VTK, 1982-1983); Redactie VETO (1983-1984),
    LOVAN (1985-1986), Onze Alma Mater (1998-2002);           Lid CAWET
    (Ingenieurskamer Koninklijke Academie, sinds 2000); Wetenschapsexpert in Hoe?Zo!
    (TV1).
  - Oprichter (met L. Apostel, J.Van Der Veken) van Worldviews/Wereldbeelden.
Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005              11
 Pagina 12 van 146                               6 april 2005Afkortingen
Onze universiteit, de onderwijs- en onderzoekswereld waarin we met zijn allen actief zijn, is
dermate complex geworden dat een goede kennis van volgende afkortingen en acroniemen
absoluut nuttig is. Het is meteen een eerste test om uw parate kennis over onze Alma Mater te
toetsen!

AAP       Assisterend Academisch Personeel
ABAP       Assisterend en Bijzonder Academisch Personeel
AHOWO      Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk nderzoek
ALO       Academische LerarenOpleiding
AR        Academische Raad
ASO       Algemeen Secundair Onderwijs
ATP       Administratief en Technisch Personeel
AVL       Academisch Vormingsinstituut voor Leraren
AVD       Audio-visuele Dienst
AVNet      AudioVisuele en Nieuwe Educatieve Technologieën
         = AudioVisuele Dienst + eLINK + Studiecentrum Open Universiteit
AWI       Administratie Wetenschap en Innovatie
BA        Bachelor
BAMA       Bachelor – Masters
BAEF       Belgian American Educational Foundation
BAP       Bijzonder Assisterend Personeel
BNP       Bruto Nationaal Product
BOF       Bijzonder OnderzoeksFonds
BRP       Bruto Regionaal Product
BSO       Beroeps Secundair Onderwijs
BV-project    Bij Voorbeeld Project
CAO       Collectieve ArbeidsOvereenkomst
CoE       Center(s) of Excellence
DGOS       Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking
DIVA       Dienst Informatie, Vorming en Afstemming binnen het departement
         Onderwijs
DOC       Dienst OnderzoeksCoördinatie
DOWB       Dienst OnderwijsBeleid
DSA       Dienst StudieAdvies
DSP       Digital Signal Processing
DUO       Dienst Universitair Onderwijs
ECA       European Consortium for Accreditation
EER       Europese Economische Ruimte
EHEA       European Higher Education Area
EHOR       Europese Hogere Onderwijsruimte
ELINK      eLeren in een Internationaal Netwerk van Kennis
ERASMUS     European Region Action Scheme for the Mobility of University Students
ERA       European Research Area
ERC       European Research Council
ESF       European Science Foundation
EU        Europese Unie
EUA       European University Association


Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 12
 Pagina 13 van 146                              6 april 2005


EVC       Eerder Verworven Competenties
EVK       Eerder Verworven Kwalificaties
FABER      Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
FIUC      Fédération Internationale des Universités Catholiques
FLOF      Facultair Luik OnderzoeksFonds
FOOC      Facultaire OnderwijsOndersteuningscel
FWO       Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen
GAS       Gediplomeerde in Aanvullende Studies
GEBU      Gemeenschappelijk Buro
GGS       Gediplomeerde in Gespecialiseerde Studies
GOA       Geconcerteerde OnderzoeksActie
HIVA      Hoger Instituut van de Arbeid
HOSP      Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie
HRM       Human Resource Management
IAJ       Individueel Aangepast Jaarprogramma
IAU       International Association of Universities
IAUP      International Association of University Presidents
IBBT      Interdisciplinair Instituut voor BreedBand Technologie
ICAG      Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis
ICTO      Informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs
ICTS      Informatie- en communicatie Technologie en Systemen
IDO       Interdisciplinair Onderzoek
ILT       Instituut voor Levende Talen
IMA       Initiële MasterOpleiding
IMBEZE     Implementatie Begeleide Zelfstudie
IMEC      Interuniversitair Micro-Electronica Centrum
IOF       Industrieel OnderzoeksFonds
IP(R)      Intellectual Property (Rights)
IRO       Interfacultaire Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
IUAP      InterUniversitaire AttractiePool
IUS       Institutionele Universitaire Samenwerkingsprojecten
IWETO      Inventaris van Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek
IWT       Instituut voor de aanmoeding van Innovatie door Wetenschap en
        Technologie in Vlaanderen
KADOC      Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en
        Samenleving
KMO       Kleine en Middelgrote Onderneming
KVAB      Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
        Kunsten
L-SEC      Leuven Security Excellence Consortium
LERU      League of European Research intensive Universities
LEUCA      Leuven Universitaire Catering
LINOV      Leuvens Instituut voor Nieuwe Onderwijsvormen
LOKO      Leuvense Overkoepelende KringOrganisatie
L.Inc      Leuven Innovation Networking Circle
LRD       Leuven Research and Development
LUCAS      Leuvense Universiteit – Caritas samenwerkingsverband
LUCINA     Leuvens Universitair Centrum voor Interdisciplinaire Navorming in
        Arbeidssituaties
LUDIT      Leuvens Universitair Dienstencentrum voor Informatica en Telematica


Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005               13
 Pagina 14 van 146                              6 april 2005


MANAMA /    Master na master
MNM
MA       Master
Mio       miljoen
MST       Mathematics, Science & Technology
NGO       Niet-Gouvernementele Organisatie
NVAO      Nederlands-Vlaamse AccreditatieOrganisatie
OESO      Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OOF       OnderwijsOntwikkelingsFonds (van de Associatie)
OOI       Onderwijsgerichte Ontwikkelings- en Implementatieprojecten
OOP       OnderwijsOntwikkelingsPlan
OPO       Opleidingsonderdeel
OPTI-KWEST   Optimaliseren van kwaliteit via evaluaties door studenten
ORER      Onderwijsregeling en Examenreglement
OT       OnderzoeksToelage
(D)PAV     (Dienst) Post-Academische Vorming
PDM       PostDoctoraal Mandaat
PI       Principal Investigator
PISA      Program for International Student Assessment
POC       Permanente OnderwijsCommissie
RE       Rekeneenheid
RIZIV      Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkering
ROB       Raad Onderzoeksbeleid
RvB       Raad van Bestuur
RVS       Raad voor Studentenvoorzieningen
SARFAL     Strategic Alliance for Research Faculties in Law
SBO       Strategisch BasisOnderzoek
SoRa      Sociale Raad
SCK       Studiecentrum voor Kernenergie
SERV      Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen
StAL      Studentenraad Associatie Leuven
SWOT      Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats
TOLEDO     Toetsen en Leren Doelgericht Ondersteunen
TSO       Technisch Secundair Onderwijs
UCL       Université Catholiqque de Louvain
UCS       Universitair Centrum voor Statistiek
UOS       Universitaire Ontwikkelingssamenwerking
UZ       Universitair Ziekenhuis
VAO       Voortgezette Academische Opleiding
VAPL      Vereniging Academisch Personeel Leuven
VIB       Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie
VITO      Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
VIZO      Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen
VLHORA     Vlaamse Hogescholen Raad
VLIR      Vlaamse Interuniversitaire Raad
VLIZ      Vlaams Instituut van de Zee
VLOR      Vlaamse Onderwijsraad
VRWB      Vlaams Raad voor Wetenschapsbeleid
VTE       Voltijds Equivalent
VVS       Vlaams Vereniging van Studenten


Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005               14
 Pagina 15 van 146                             6 april 2005


VWP       Vast Wetenschappelijk Personeel
WAV       Steunpunt Werkgelegenheid – Arbeid – Vorming
WIM       Wetenschap, Innovatie, Media (Ministerie van Vlaamse Gemeenschap)
WoS       Web of Science
W&T       Wetenschap en Technologie
ZAP       Zelfstanding Academisch Personeel
ZTA       Zelfstandige Teams van Academici
Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005              15
    Pagina 16 van 146                              6 april 2005
     0. Situering
   Deze tekst bevat beleidsvoorstellen die ik de afgelopen maanden gecompileerd heb uit
   tientallen gesprekken met studenten, (post-)docs, collegae en medewerkers van onze
   universiteit, maar ook door te praten met vele mensen daarbuiten. Hen wil ik op de eerste
   plaats van harte bedanken.

Beleid vanuit  Het is niet zonder meer een beleidstekst met beleidsvoorstellen allerhande, maar
status     eigenlijk ook een status questionis: Waar zijn we aan toe ? Wat hebben we
questionis   geleerd? Wat zouden we kunnen doen in de (nabije) toekomst ?

   Met deze beleidstekst wil ik het academisch debat over de toekomst van de universiteiten in
   het algemeen, en van de onze in het bijzonder, mee stofferen. In die zin is het ook geen
   beleidsplan, dat top-down zou kunnen worden uitgevoerd. Dat zou zeer pretentieus zijn en de
   inherente democratie van onze instelling, waar traditioneel zeer veel in overleg gebeurt,
   geweld aandoen. Integendeel, vele van de punten die ik aanhaal, zouden naderhand
   bediscussieerd moeten worden in de daartoe geschikte beleidsorganen van onze universiteit,
   vooraleer we ze ook daadwerkelijk in één of andere vorm zouden kunnen implementeren.

   Een goed beleid begint met het stellen van de juiste vragen. Daarom ook behandelt deze tekst
   – hoe uitgebreid ook – niet alle mogelijke dimensies van onze grote (letterlijk zowel als
   figuurlijk) universiteit, maar enkel diegene die op korte termijn onze aandacht vragen. De
   verantwoordelijkheid over de formuleringen en de intenties voor beleidsacties die daaruit
   voortvloeien, zijn uiteindelijk volledig de mijne.

         In tegenstelling tot pakweg enkele decennia geleden, vervullen universiteiten
Drievoudige   vandaag meerdere functies: zij worden niet langer enkel beschouwd als
missie van
         instellingen voor opleiding, maar ook als onderzoeksinstellingen, als
universiteit
         voedingsbodem voor nieuwe ontwikkelingen in wetenschap en technologie en als
         expertisecentra in maatschappelijke problematieken. M.a.w., we werken aan een
   instelling waar kennis wordt gecreëerd en vermeerderd, waar we die kennis ook verspreiden
   naar andere wetenschapsbeoefenaars en de maatschappij, waar we die kennis doceren in onze
   opleidingen aan studenten, en waar we tenslotte kennis ten dienste stellen van de
   samenleving. De opdrachtverklaring van onze universiteit reflecteert deze drievoudige
   missie.

   In onze steeds complexere samenleving, met haar kenniseconomie, waarin oude zekerheden
   verbrokkelen onder invloed van modernisering, informatisering, migratie, multiculturaliteit,
   globalisering, vergrijzing, ...., waarin velen op zoek zijn naar nieuwe vormen van houvast,
   nieuwsoortige „communities‟, en nieuwe waarden om te delen, leiden onvoldoende kennis en
   vaardigheden onvermijdelijk tot achterstelling en conflicten. Onderwijs en opleiding zijn
   onontbeerlijk, maar vormen ook de kiem van een nieuwe sociale breuklijn. Het onderwijs in
   Vlaanderen is goed, maar vele landen slagen erin een bijna even hoge onderwijskwaliteit te
   bereiken met veel minder onderling verschil tussen leerlingen en studenten. M.a.w., we
   moeten er niet zozeer naar streven de beste te zijn: het is veel duurzamer – zeker in onze
   onderwijsdimensie – om ernaar te streven zo uniform mogelijk beter te zijn ! De
   kennisweerbaarheid, zoals ze door sommigen in het verleden werd omschreven, is essentieel
   om te leren omgaan met cultuurconfrontaties en –veranderingen, geïnduceerd door de


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                16
    Pagina 17 van 146                                 6 april 2005


   mondialisering en informatisering, een toenemende migratiedruk en een grotere diversiteit in
   samenlevingsvormen.

           Maar ook de rol van de wetenschap in onze maatschappij is drastisch
Wetenschap
als dimensie van
           veranderd: Wetenschap is een dimensie geworden, in alle mogelijke sociaal-
de samenleving    economische, financiële, technologische, maatschappelijke processen die zich
           afspelen in onze samenleving. Bovendien zijn de ethische, juridische en
           democratische implicaties van wetenschappelijke vindingen onmiddellijk en
   pervasief. Dit impliceert dat op vele manieren de eens zo geroemde onafhankelijkheid en
   ongebondenheid van de universiteit, zwaar op de proef wordt gesteld, en dat we moeten leren
   hoe we een betere, meer adequate en wellicht meer relevante invulling moeten geven aan de
   academische vrijheid binnen de steeds grotere verwevenheid van wetenschap en samenleving.

   Bovendien manifesteert de universiteit zich aan en in de maatschappij in verschillende
   gedaanten.

           De „science push‟ universiteit is deze van het diepgaand en uiterst
“ Science Push “   gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek, onderzoek dat „performantie
universiteit
           gedreven‟ is en waarvan de kwaliteit kwantitatief kan gekarakteriseerd worden
           (bvb. door bibliometrische analyses of andere domeinspecifieke maar
   kwantitatieve parameters). De „science push‟ universiteit aardt goed binnen de bestaande
   structuren. Het is het soort onderzoek waarrond uiteindelijk spin-off bedrijven kunnen worden
   opgericht, waar discussies over bescherming van „intellectual property‟ relevant zijn en
   waarin onderzoeksploegen bijzonder competitief kunnen zijn. Het is ook het soort onderzoek
   dat zonder al te grote problemen middelen vergaart in de bestaande financieringskanalen. Het
   geheel van maatregelen om voor de „science push‟ onderzoekers een gunstig klimaat te
   scheppen, valt onder wat in modern jargon „het innovatiebeleid‟ wordt genoemd. De „science
   push‟ universiteit is in toenemende mate een belangrijke bron van onze welvaart.

           Maar er is ook een andere universiteit, die ik de ‘society pull’ universiteit zou
“ Society Pull “   willen noemen. De grote uitdagingen en problematieken waarmee onze
universiteit
           samenleving wordt geconfronteerd, zijn meerdimensionaal en complementair
           aan de economische dimensie. Voorbeelden zijn globalisering en
   mondialisering, de exponentiële groei van de Aziatische tijgers (China, India,...), sociale
   ongelijkheid, gezondheidszorg en de verzorgingsstaat (witte woede), vergrijzing, verrechtsing
   en verzuring, multiculturaliteit, interreligiositeit, armoede, duurzame ontwikkeling met
   subthemata zoals broeikaseffect, energievoorziening, genetische modificatie, ethische,
   democratische en juridische deficits in alle wetenschaps- en technologiedomeinen, enz. Aan
   een wetenschappelijke onderbouw van deze themata bestaat in onze samenleving een grote
   behoefte (vandaar de „society pull‟). Het zijn stuk voor stuk themata die grensoverschrijdend,
   multi- en cross-disciplinair zijn. Het zijn ook die themata waar de geesteswetenschappen, die
   het „archief‟ (de universiteit als collectief geheugen) en de „gist‟ zijn van onze cultuur, een
   bijzondere rol zouden kunnen spelen. In tegenstelling tot wat sommigen schijnen te denken, is
   innovatie immers niet enkel een kwestie van technologische vernieuwing, maar ook en vooral
   van cultuurdenken, geschiedenis en filosofie. Het zijn themata waar cultuur, ethiek, zingeving
   raken aan de wetenschap en technologie van de „science push‟ universiteit. De zogenaamde
   „alfa-lectuur‟ van de samenleving, vanuit de gedrags-, geestes- en cultuurwetenschappen is
   essentieel, omdat ze, in tegenstelling tot de wat trotse „beta-lezing‟, open is, onzeker, vol
   mogelijkheden en interpretaties en aarzelend. Dergelijke lectuur confronteert met het
   complexe, het niet-te-reducerene, het ongrijpbare. In die zin is de „society pull‟ universiteit


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                   17
     Pagina 18 van 146                                     6 april 2005


   een belangrijke speler in het algehele welzijn. Maar de horizontale „society pull‟
   onderzoekslijnen zijn ook degene die zeer moeilijk toegang vinden tot de
   financieringskanalen (Bij welk van de 33 commissies van het FWO moeten interdisciplinaire
   onderzoeksvoorstellen worden ingediend ?). Het is ook het soort themata dat opbotst tegen de
   muren van de huidige universitaire structuur (departementen, faculteiten, groepen) en waar,
   zeer typerend, kwaliteit van onderzoek niet zondermeer kwantificeerbaar is. De „science
   push‟ universiteit draagt bij tot welvaart, de „science pull‟ bestudeert het welzijn.

           Omdat wetenschap een dimensie is geworden van onze samenleving, zijn de
“ Elsification “
           debatten over de interactie tussen en verwevenheid van wetenschap en
           samenleving zeer actueel en levendig. Sommigen hebben het over de co-evolutie
   van wetenschap en maatschappij. De ethische, juridische, democratische en maatschappelijke
   aspecten van deze interactie worden aangeduid met het Angelsakische neologisme elsification
   (ethical, legal and social implications).

   En dit plaatst ons in een grote paradox: onze universiteit – als volwaardige en volledige
   universiteit2 – is uitstekend uitgerust om dergelijke horizontale onderzoekslijnen op de kaart
   te zetten. Zo bijvoorbeeld moet innovatiebeleid niet enkel technologische vernieuwing
   impliceren, maar dient het te worden ondersteund door economische, culturele en zelfs
   filosofische onderbouwing. Onze hedendaagse maatschappij is vragende partij voor dergelijke
   integrerende visies en projecten, maar om één of andere reden blijft deze opportuniteit voor en
   in onze universiteit onaangeboord.

         Er is ook nog een ander imminent gevaar: nl. de universiteit wordt in toenemende
Academische    mate getoetst aan haar utiliteitswaarde voor de maatschappij. We moeten hard
vrijheid     nadenken over de maatschappelijke taak van de universiteit, maar we moeten onze
         academische vrijheid – eigenlijk het enige maar belangrijkste privilege dat ons rest
   – vooral revitaliseren om binnen de universiteit kritisch na te denken, over de economische
   vooruitgang, maar ook over de culturele, maatschappelijke, menselijke en alle andere
   randvoorwaarden. Wat met waarden, normen en ethiek ? Wat met rechtvaardigheid ? Wat met
   religie en interreligiositeit ? Wat met algeheel welzijn ? Waarom wordt zo oppervlakkig
   gedacht over kennis, vooruitgang, economie ? Wat is onze rol in Europa en de wereld?
   Wetenschap kan een bron zijn van „edutainment‟, wetenschap kan utilitaire doelen dienen,
   maar ook en vooral moeten we de „Wetenschap als Cultuur‟ terug op de kaart zetten.

         De universiteit moet er de maatschappij aan herinneren dat ze, precies als
De „K‟ van
         universiteit, de plicht heeft om onbevangen vragen te stellen en er antwoorden op
K.U.Leuven
         te zoeken. Wellicht is dit de beste invulling die we kunnen geven aan de „K‟ van
   „K.U.Leuven‟. Deze „K‟ is vanzelfsprekend eerst en vooral de historische „K‟, waarvan
   sommigen opperen dat we ze zouden moeten laten vallen, omdat de oorspronkelijke betekenis
   ervan niet langer relevant is voor de moderne universiteit. Een interessante suggestie, die tot
   interessante discussies leidt. Toch stel ik voor om de „K‟ te houden. Religie, geloof en
   zingeving zijn nu eenmaal, wellicht meer nog dan vroeger, belangrijke dimensies van de
   samenleving, net zoals wetenschap er één is. De recente debatten over de herwaardering van
   de inbreng van religie in de publieke ruimte (o.a. door Steve Stevaert) zijn niet nieuw: men
   zou ze kunnen catalogeren onder een reëel pluralisme, dat staat tegenover een grijs, liberaal

   2
    De K.U.Leuven is hierin uitstekend gepositioneerd: Zo bijvoorbeeld hebben de Nederlandse Technische
   Universiteiten zoals Delft en Eindhoven bijlange na niet dezelfde opportuniteiten inzake biomedisch onderzoek
   als Leuven. Ze hebben ook niet rechtstreeks, d.w.z. binnen de eigen instelling, toegang tot sociale en
   geesteswetenschappen.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                         18
     Pagina 19 van 146                                       6 april 2005


   pluralisme dat alle groeps- en waardeverschillen tussen mensen als onbetekend naar de privé-
   sfeer verbant. M.a.w. er is geen nette opdeling tussen een zogenaamde „neutrale‟ publieke
   sfeer en een privé-sfeer waarbinnen individuen hun preferenties kunnen uitleven. Religie is
   immers een sociale kracht. Ze is gemeenschapsvormend, draagt bij tot de bevordering van
   sociaal en spiritueel kapitaal3, begrippen die ook in het werk van de Nobelprijswinnaar
   economie Gary Becker naar voor komen. Religie is een kracht die sociale verbanden en
   waarden conserveert, doorgaans op een positieve manier. Precies omdat de politiek vandaag
   quasi volkomen geseculariseerd is, moeten de bronnen van zin en waarden van buiten de
   politiek komen, van religies en levensbeschouwingen. Zelfs zeer prozaïsche politieke
   beslissingen hebben ethische en existentiële gevolgen. We moeten echter wel de vraag durven
   stellen of de grote, bij ons dominerende levensbeschouwingen, het katholicisme en de
   vrijzinnigheid, vandaag de dag nog wel de vitaliteit en samenhang hebben om hun in die zin
   gedefinieerde publieke taak te vervullen. Hierin ligt dus een grote uitdaging voor onze
   universiteit ! 4

             Wat niet wil zeggen dat we ook nog andere eigentijdse invullingen kunnen
De „K‟ van Kwaliteit,  geven aan de „K‟ van K.U.Leuven. Een „K‟ die staat voor christelijke
Kennis, Kritisch,    inspiratie, waardoor we ons laten leiden bij het werk van alle dagen, zij het
Kansen          als onderzoeker, lesgever, clinicus, in vragen van ethiek en zingeving.
             Deze inspiratie levert ons de waarden en normen waarmee we onze
   drievoudige missie naar de civitas toe, het algemeen belang van de maatschappij, trachten
   waar te maken. Daardoor ook staat de „K‟ voor Kwaliteit, niet zozeer als doelstelling op zich,
   maar wel als plicht. Daardoor ook staat de „K‟ voor (K)Confrontatie: onze universiteit – in
   haar volwaardigheid - is de enige in Vlaanderen, en één van de weinige in Europa, waar zo
   onbevangen – en met zoveel expertise – over alle maatschappelijke dimensies kan
   gereflecteerd en gedebatteerd worden. Niet óf geloof óf wetenschap, maar én geloof én
   wetenschap. Niet óf wetenschap óf zingeving, maar én wetenschap én zingeving ! 5 Of ook
   grote vraagstukken waar de Kerk mee worstelt: de positie van de vrouw, de verhouding met
   andere godsdiensten, de ontwikkeling van de bio-ethiek, de geneeskunde en de biotechniek,
   sociale ongelijkheid, centralisatie versus decentralisatie, de rol van de paus, enz.
   De „K‟ ook, van kenniscreatie en -vergaring, en de valorisatie ervan in de authentieke
   betekenis van het woord („waarde geven aan‟): hoe onze expertise en verworven inzichten ten
   dienste stellen van de maatschappij waarin onze universiteit is ingebed ? Een „K‟ ook, die
   staat voor ‘kritisch’: is er wel voldoende reflectie over de vraag hoe onze universiteit haar rol
   in de moderne samenleving kan definiëren, hoe wij deze rol behoorlijk kunnen spelen, en hoe
   dit alles op een menselijke manier, zowel extra- als intra-muros, kan gerealiseerd worden ? De
   „K‟ ook van Kansen, en vooral gelijke kansen, ervoor zorgen dat eenieder hetzelfde recht

   3
    In de Engelstalige menswetenschappen is er op dit ogenblik een ware „boom‟ van onderzoek in en literatuur
   over de interactie tussen religie, politiek en maatschappij. Dergelijke uitgangspunten zijn echter niet nieuw:
   Adam Smith in zijn Wealth of Nations (1716) wees al op die verbanden, en ook Max Weber poneerde dat de
   protestantse werkethiek het fundament is van de rijkdom van het Westen, wat sommige sociologen dan weer de
   hypothese laat formuleren dat de economische stagnatie van Europa het gevolg is van een relatieve neergang van
   het geloof. M.a.w., kan geloof gelegd worden naast een meetlat van sociaal nut ?
   4
    Het aantal studenten godgeleerdheid is dit jaar spectaculair gestegen: Met 16 % tot ongeveer 700 studenten ! In
   deze tijden van toenemende secularisering lijkt deze stijging merkwaardig. Studenten schijnen naar „iets meer‟ te
   zoeken. Tot voor kort werd dat „meer‟ gezocht in „New Age‟ en allerlei esoterie, maar nu krijgt men blijkbaar
   weer meer aandacht voor de christelijke traditie. Er is m.a.w. een spirituele heropleving aan de gang. Laten we
   het plat materialisme achter ons? Studenten merken ook dat religies, paradoxaal genoeg in deze tijden van
   Mechanisering van het wereldbeeld, een steeds grotere impact hebben op de samenleving.
   5
    De publicatie van het recente boekje van Steve Stevaert wijst op het belang van dit thema, toont aan hoe het
   door derden wordt geaccapareerd en hoe wij ons bijgevolg de kaas van het brood laten eten.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                           19
     Pagina 20 van 146                                     6 april 2005


   deelt op persoonlijke ontplooiing volgens eigen profiel en talenten. Een „K‟ tenslotte van
   ‘Krediet’, of ook „respect‟, voor het persoonlijke profiel van elke werknemer aan onze
   universiteit, weze het ZAP, ATP, onderzoeker of student, van welke religieuze overtuiging
   dan ook6, de „K‟ van kwaliteit van de werkomgeving, de algemene werksfeer ook en de intra-
   muros verhoudingen, waarbij de instelling haar werknemers koestert.

Rekenschap    Universiteiten in het algemeen – en de onze in het bijzonder – moeten – veel méér
         dan voorheen – voldoen aan steeds grotere verwachtingen. Onze universiteit is
         een instelling geworden met een onwaarschijnlijke pleiade aan opdrachten, waarop
   zij ook wordt afgerekend en waarvoor zij verantwoording verschuldigd is aan haar
   „stakeholders‟. Nochtans zijn de middelen waarmee we de universiteit moeten bestieren
   beperkt: we moeten al onze stuurmanskunst aanwenden om deze schaarse middelen zo
   efficiënt mogelijk in te zetten. Hoewel dit economische aspiraties zijn, kan niemand
   ontkennen dat deze invalshoek zeer belangrijk is. Veel meer nog dan vroeger, vraagt dit om
   een gecentraliseerde beleidsvoering, aan onze instelling vooral geïncorporeerd door het Gebu.
   Creativiteit en innovatie ontstaan „onderaan‟, bij de individuele onderzoekers en
   onderzoeksploegen, maar de moderne universiteit kan niet overleven als een pure iuxtapositie
   van onderzoeksgroepen en departementen. Beleid dus, om efficiënt te kunnen omgaan met
   mensen en middelen, maar beleid dat paradoxaal genoeg ook, in toenemende mate, de
   creativiteit schijnt te hinderen. Dit vraagt om nieuwe evenwichten tussen „stuwen‟ (van onder
   uit, „bottom-up‟) en „sturen‟ (van boven uit, „top-down‟).

          De toenemende complexiteit manifesteert zich in de talrijke paradoxen waarmee
Paradoxen
          we moeten leren omgaan. Zij resulteren in een zekere „hybriditeit‟ van onze
          instelling. Enkele voorbeelden zijn:
      -  De vraag naar toenemende autonomie en responsabilisering vanwege de universiteit,
        versus de vraag naar een grotere „accountability‟ vanwege de overheid, resulterend in
        een te logge bureaucratie zowel intra- als extra muros.
      -  Een relatief stagnerende eerste geldstroom versus een groeiende tweede, wat resulteert
        in een schrijnende erosie van de eerste geldstroom, met drastische gevolgen op
        werkingsmiddelen, gebouwenpatrimonium, logistiek en infrastructuur.
      -  De (schijnbare) tegenspraak tussen academische vrijheid en de (succesvolle?)
        zoektocht naar een efficiëntere en slagvaardiger bestuursstructuur, in een omgeving
        die sui generis dynamisch is (onderzoeksdisciplines komen en gaan), met een overheid
        die onvoorspelbaar is.
      -  Het daaruit resulterend conflict (i.p.v. conflux) tussen hiërarchie en democratie (bvb.
        aanduiden van beleidsfuncties, versus verkiezen ervan), tussen drang naar efficiëntie
        en grote behoefte aan meer communicatie en overleg, of ook het conflict tussen
        opleggen van structuren „top-down‟ (i.e. defederaliseren) versus „bottom-up‟ (i.e.
        confederaliseren). Nog anders gezegd, hoe moeten „bottom-up‟ initiatieven, die onze
        rijkdom uitmaken en de bron zijn van creativiteit, gerijmd worden aan „top-down‟
        initiatieven die onze impact en slagkracht kunnen vergroten ?
      -  De pogingen om zowel onderwijsprogramma‟s als onderzoeksgroepen in één en
        dezelfde structuur te wringen, een structuur die in het verleden „organisch‟ gegroeid is,
        en vandaag soms als star overkomt en vele (virtuele) problemen veroorzaakt.
      -  Meer geld voor wetenschappelijk onderzoek versus minder tijd voor onderzoek;
        Kunnen we creatief zijn onder permanente tijdsdruk, met doelstellingen die steeds
   6
   Zelfs de religieuze beleving in Leuven is zeer divers: Er zijn de meertalige katholieke diensten van de
   Universitaire Parochie, maar er zijn ook diensten van de Anglicaanse en Evangelische Kerken, en in Leuven zijn
   maar liefst drie moskeeën.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                         20
   Pagina 21 van 146                                  6 april 2005


       hoger gesteld worden? Het volstaat niet langer om goed tot uitstekend te zijn,
       excellentie is de nieuwe norm.
     -  Enerzijds door de associatievorming en het wegwerken van alle mogelijke drempels
       (flexibilisering) een substantiële verbreding van de instroom nastreven en anderzijds
       ambitieuze plannen koesteren voor kwalitatief hoogstaand – zelfs excellent –
       onderzoek dat een Europese toetsing kan doorstaan.

Opportuniteiten
          Er zijn nochtans geweldige opportuniteiten die we moeten aangrijpen. Een
          greep:

     -  De basiskwaliteit van het Vlaamse secundair onderwijs is uitstekend, zoals recent nog
       enkele internationale studies hebben aangetoond. Dit garandeert een instroom van
       goed opgeleide (Vlaamse) scholieren. De onderwijsparticipatie is nog nooit zo groot
       geweest als vandaag.
     -  Onze professoren, senior en junior onderzoekers zijn hardwerkende en bijzonder
       gemotiveerde wetenschappers.
     -  De omkadering vanuit de ondersteunende diensten wordt geleidelijk aan zeer
       professioneel. Ook hier heel veel inzet en goodwill, hardwerkende en gemotiveerde
       medewerkers.
     -  De onderwijsrevolutie die we net achter de rug hebben, levert uitstekende initiële
       condities om verder op te bouwen.
     -  Hoewel de eerste geldstroom achterblijft, zijn de tweede en derde geldstroom de
       afgelopen jaren drastisch toegenomen. De Vlaamse financiering van onderzoek
       situeert zich boven het EU-gemiddelde. Vlaanderen heeft zich geëngageerd om de 3%
       norm van Lissabon te halen tegen 2007.
     -  Voor wat betreft valorisatie van wetenschappelijk onderzoek en technologietransfer
       naar de bedrijfswereld en de samenleving, is onze universiteit een rolmodel. De
       klinische dienstverlening van onze ziekenhuizen staat internationaal zeer hoog
       aangeschreven.
     -  Last but not least, onze universiteit is een volwaardige (volledige) universiteit die vele
       disciplines uit de domeinen Nature, Life, Society and Culture’ omvat, bestudeert en er
       over doceert. Dit schept opportuniteiten die anderen ons benijden.
   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                   21
    Pagina 22 van 146                               6 april 2005Structuur
van de tekst


   Deze beleidstekst is gestructureerd als volgt:


         o I. Sleutelen aan de beleidscultuur

           In dit hoofdstuk worden vijf voorstellen gedaan die onze universiteit moeten
           omvormen tot een mens- en gezinsvriendelijke instelling, waarin de
           tevredenheid van alle werknemers de beste garantie vormt voor kwaliteitsvol
           onderwijs en onderzoek.


         o II. Strategische invulling van beleid

           Hier doen we concrete voorstellen voor een beleid rond onderzoek,
           internationalisering en onderwijs, met speciale aandachtspunten rond
           persoonlijke ontplooiing van studenten en onderzoekers.


         o III. De structuur van de universiteit

           We bespreken de opportuniteiten en mogelijke zwakheden van de recente –bij
           wijlen controversiële – structuurhervormingen aan onze universiteit. Ook
           beleidsdoelstellingen met betrekking tot de Campus Kortrijk en de
           Universitaire Ziekenhuizen komen aan bod.

         o IV. Daadwerkelijk wegen op de politiek

           De rector en zijn ploeg hebben een belangrijke verantwoordelijkheid naar
           buiten toe. In dit hoofdstuk bespreken we de verdere inhoudelijke en
           organisatorische invulling van de Associatie, en onze standpunten over grote
           beslissingen die ons te wachten staan in het Vlaams en Europees onderwijs,
           wetenschaps- en technologiebeleid.
   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                22
     Pagina 23 van 146                                        6 april 2005
      1. Sleutelen aan de beleidscultuur

      1.1. Academische vrijheid: wel willen, niet kunnen !

Grote       We kunnen veel leren uit de nogal turbulente periode die we achter de rug
veranderingen   hebben en die we met zijn allen, onder het verzetten van gigantische
          hoeveelheden werk, met relatief succes hebben doorsparteld. De veranderingen
   die ons de voorbije vijf jaar zijn te beurt gevallen, zijn fenomenaal en zeer ingrijpend. Op
   onderwijsgebied zijn er de BAMAs, de Associatievorming en het flexibiliseringsdecreet. Op
   onderzoeksgebied is er de sinds tien jaar drastisch toegenomen financiering, met meer ruimte
   in bestaande en bijkomende opportuniteiten in nieuwe financieringskanalen. Aanzienlijke
   verwezenlijkingen ook in de wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening, de
   professionalisering van valorisatie en technologietransfer, de creatie van spin-offs. Zelfs in de
   logistieke ondersteuning van de pleiade aan activiteiten zijn de veranderingen fenomenaal: de
   introductie van SAP en KULOKET, Toledo, kortom, de toenemende informatisering, die ons
   noopt tot andere manieren van werken. Er zijn ook neveneffecten: een enorme toevloed aan
   informatie, websites, beleidsnota‟s, „call for proposals‟, rapporteringsmechanismen en
   evaluaties, een duidelijk exponentieel toenemende bureaucratisering. Tijd nodig hebben voor
   alles en tijd over hebben voor niets. Manifest gebrek aan duidelijke beslissingslijnen en
   gebrek aan heldere communicatie van doelstellingen en de timing daarvan, met veel
   improvisatie tot gevolg. Het overdreven kwantificeren van performantie, zelfs in domeinen en
   disciplines waar dit niet relevant is.

   Vooral de snelheid van die veranderingen de voorbije jaren7, heeft ons naar adem doen
   happen. De huidige beleidsploeg heeft veel – sommigen zeggen té veel – op de kaart gezet en
   daarbij soms een duidelijke communicatie rond objectieven en motivaties uit het oog
   verloren. Zelfs in deze periode van lopende zaken, worden nog talloze initiatieven genomen,
   zoals bijvoorbeeld de nogal overhaaste invoering van nieuw groepsbesturen. Velen onder ons
   hebben het gevoel dat er geen adequate referentiekaders meer zijn, en dat we sinds een vijftal
   jaar in een situatie van crisismanagement zijn beland.

          In dit proces werd vooral de academische vrijheid opgeofferd, niet zozeer omdat
Homo docilis
          we dit privilege niet meer zouden willen, maar ook en vooral omdat er gewoon
   7
    De universiteit is natuurlijk altijd onderhevig geweest aan grote veranderingen in een veranderende
   samenleving. Van de unitiaire universiteit in de jaren 60, naar de imminente dreiging om te vervallen tot een
   universiteit van het Hageland begin de jaren 70, over de introductie van onderzoeksgedrevenheid in de jaren 80,
   tot professionalizering en schaalvergroting en een hernieuwde aandacht voor onderwijs in de jaren 90: Het zijn
   stuk voor stuk grote mijlpalen. De laatste jaren echter is het duidelijk dat de snelheid van veranderingen drastisch
   toegenomen is.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                            23
     Pagina 24 van 146                                        6 april 2005


   geen tijd meer overblijft8 ! Velen van ons zijn voortaan een soort „homo docilis‟, die ervoor
   zorgt in orde te zijn met alle „deadlines‟ en administratieve verplichtingen. Vooral wie daar in
   slaagt, wordt goed geëvalueerd. Het hoeft geen betoog dat dit recurrent gevoel van tijdsdruk
   een zware domper zet op de creativiteit. Het is alsof ieder van ons elke week enkele uren in
   zijn of haar agenda moet reserveren voor creativiteit. Of, hoe creatief zijn op bevel ?

Oorzaken van     Wanneer we de geroofde tijd voor creativiteit en academische vrijheid willen
tijdsdruk      herwinnen, moeten we inspelen op de oorzaken van het verlies:

   Externe veranderingsprocessen: De universiteit en het hele onderwijslandschap zijn in volle
   beweging. Van vele van deze transities was vijf jaar geleden nog geen spoor. Denken we maar
   aan de BAMA‟s, de associaties, het flexibiliseringsdecreet. Het extra werk dat hiervoor – met
   de nodige loyauteit aan onze universiteit – moest verzet worden was fenomenaal, en kwam
   terecht op de schouders van degenen die de verantwoordelijkheid daartoe hebben opgenomen.
   Bovendien ontbrak het soms aan duidelijke referentiekaders, planning en heldere
   communicatie.

   Financiering: De afgelopen 10 jaar zijn de inkomsten voor de basisfinanciering (eerste
   geldstroom) slechts zeer matig gestegen, met ongeveer 25 %. Door de, in 1995 door de
   Vlaamse regering geïnitieerde inhaalbeweging voor wetenschappelijk onderzoek, zijn de
   kredieten in de tweede geldstroom meer dan verdubbeld. Goed is dat we daardoor beschikken
   over veel meer jonge onderzoekers – PhD en postdoc – dan pakweg 10 jaar geleden9. De
   keerzijde is echter dat de inspanningen voor begeleiding, opvolging, administratie en
   fondsenwerving, navenant gestegen zijn.

   Toegenomen centralisatie van beleid: Om de grote veranderingsprocessen binnen de
   universiteit te kunnen kanaliseren, moet steeds meer centraal aan beleidsconceptie en –
   planning gedaan worden. „Centraal‟ wordt daarvoor ook zorgvuldig aan
   „capaciteitsinschatting‟ gedaan (Hoeveel menskracht is nodig om welke taken tegen wanneer
   tot een goed einde te brengen ?). Denken we maar aan de recente onderwijshervormingen
   (BAMA), waarvoor de laatste vijf jaar een heuse onderwijsadministratie is uitgebouwd. Of de
   toch wel fenomenale informatisering van de laatste tien jaar, met een serieuze uitbouw van
   ICTS, Ludit, het Anemoon project, enz. Maar wanneer dat centraal geconcipieerd beleid moet
   worden uitgevoerd, in vele gevallen door het ZAP en medewerkers, wordt er blijkbaar niet
   aan capaciteitsinschatting gedaan, worden „deadlines‟ „top-down‟ opgelegd en is er ook
   praktisch geen beleidscoördinatie (bvb. afstemming van „deadlines‟ tussen onderwijs- en
   onderzoekscoördinatie). M.a.w. er wordt zeer onzorgvuldig omgesprongen met de
   tijdsbesteding van het ZAP, tijd die daar blijkbaar als „elastisch‟ wordt beschouwd.

   8
    Er zijn ook andere bedreigingen voor de academische vrijheid: Zo ontstaat er rond vele onderzoeksthemata een
   sfeer van „politieke correctheid‟, waardoor het zelfs als onderzoeker moeilijk is om „afwijkende‟, zij het
   wetenschappelijke onderbouwde, theorieën te poneren. Enkele voorbeelden: Energievoorziening („Een
   Belgische „nuclear phase out‟ tegen 2015 is niet realistisch ?‟), broeikaseffect („De stijging van de temperatuur is
   niet antropogeen ?‟), genetische modificatie („Frankensteinvoedsel bestaat niet ?‟) naast vele andere voorbeelden
   uit religie, politiek, e.a. Dit zijn allemaal voorbeelden van wetenschap, die met „majority voting‟ wordt bedreven,
   wat meteen ook elke dissonante stem marginaliseert. Als universiteit moeten we dapper genoeg zijn om in deze
   optiek ook wetenschappelijke onderbouwde „minderheids‟standpunten aan het woord te laten, m.a.w. we moeten
   opkomen voor onze academische vrijheid !
   9
    Wanneer we het aantal mensen voor elke categorie personeel in 1992 normaliseren op 100, dan staat voor
   2004, het ZAP nog altijd op 100, het AAP is gezakt tot 80, het BAP op 300, het ATP betaald op „werking‟ op
   100 en het ATP betaald buiten „werking‟, op 140. Hieruit blijkt duidelijk dat het aantal AAP/BAP per ZAP
   gestegen is, en dat het aantal AAP bovendien nog eens gedaald is.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                            24
   Pagina 25 van 146                                      6 april 2005  Interne veranderingsprocessen: In onze universiteit lopen op elk moment zeer veel
  veranderingsprocessen parallel en door mekaar: de introductie van SAP, de informatisering
  van de onderwijsinformatie en –omgeving, evaluatiemechanismen en functiewegingen voor
  ATP, e.d. Daar waar in bedrijven, en ook bij de overheid, specifieke functies bestaan, zoals
  transitiemanagers, die dergelijke processen stroomlijnen, komt dit aan onze universiteit
  allemaal neer op ZAPpers.

  Geïndividualiseerde en kwantitatieve evaluaties: In de verschillende dimensies van onze
  activiteiten – onderwijs, onderzoek en dienstverlening – worden we in toenemende mate
  geëvalueerd en worden de verwachtingen steeds hoger. Het probleem met deze
  verwachtingspatronen is dat ze telkens vanuit één enkele dimensie worden gedefinieerd: de
  verschillende evaluaties – bvb. onderwijs en onderzoek – verlopen los van elkaar, en zijn in
  vele gevallen zelfs nog eens in vele kleine stukjes opgesplitst (bvb. elk individueel
  onderzoeksvoorstel). De evaluaties en performantiecriteria zijn in toenemende mate
  kwantitatief. Dergelijke spierballenrollerij is op grote delen van de universiteit niet echt van
  toepassing. Het gebrek aan domeinspecifieke evaluatiecriteria werkt demotiverend en
  frustrerend.

  Ondergewaardeerde beleidsfuncties: ZAPpers die – soms ten node – verkozen of geroepen
  worden tot een beleidsfunctie (departementsvoorzitter, programmadirecteur, decaan, lid van
  allerlei commissies in het onderwijs- en onderzoeksbeleid (bvb. onderzoeksraad, FWO,...))
  halen zich hiermee heel wat werk op de hals, waarbij vaak elke vorm van ondersteuning – en
  jammer genoeg ook soms waardering – ontbreekt.

  Gebrekkige communicatie: In vele gevallen is de communicatie van beleidsbeslissingen
  ondermaats (dit zou nochtans gemakkelijk op te lossen zijn via het K.U.Leuven intranet), of
  zijn de „doorstroomtijden‟ nodeloos lang. Soms is er ook teveel sprake van wat wel eens als
  een „cenakel-cultuur‟ wordt omschreven. In andere gevallen is de communicatie overdadig en
  daardoor ook inefficiënt (i.e. beleid via „email-attachments‟).

  Toegenomen complexiteit en nieuwe initiatieven: Heel wat activiteiten bestonden tien jaar
  geleden niet: infosessies allerhande, abituriëntendagen, SIDins, open deur dagen,
  wetenschapsweek, dag van de technologie, ..... Hierop is steeds de aanwezigheid van ZAP
  vereist. Er zijn ook talloze voorbeelden van processen die van oudsher bestaan, maar
  waarvan de complexiteit drastisch toegenomen is. Denken we maar aan de deliberaties met
  individueel aangepaste jaarprogramma‟s (wat nog zal verergeren met het
  flexibiliseringsdecreet), de groeiende instroom van buitenlandse studenten, de overdreven
  rapporteringsvereisten in Europese onderzoeksprogramma‟s, enz.


Roofbouw op   De academische vrijheid is trouwens niet het enige slachtoffer van het pervasief
gezin ?     gebrek aan tijd. Een ZAPper die zich wil waarmaken, moet wel degelijk een
         duizendpoot zijn, en moet wel roofbouw plegen, niet alleen op de kwaliteit van
  zijn of haar onderzoek, maar ook op zijn/haar gezinsleven 10. Of, zoals het met een meer
  academische understatement wordt uitgedrukt in het jaarverslag van onze universiteit: ‘Dat

  10
    Als ik dan toch een voorbeeld uit de ingenieurswereld mag geven: Wat indien men voor een
  ingenieursvacature een profiel zou definiëren van een ingenieur die zelf eerst research moet doen, vervolgens
  ook daaruit verschillende producten moet ontwikkelen, rekening houdend met alle mogelijke milieuvereisten
  (die zij zelf eerst moet assimileren), waarbij men haar dan vraagt om ook de producten internationaal te


  Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                         25
    Pagina 26 van 146                                        6 april 2005


   creëert een sterk toenemende werkdruk bij het vaste kader en het risico voor suboptimale
   begeleiding bij de jonge vorsers.’ M.a.w. de hiernavolgende voorstellen zijn ook broodnodig
   om onze instelling om te vormen tot een mens- en gezinsvriendelijke universiteit.     1.2. Vijf voorstellen om de creativiteit terug naar waarde te
        schatten

           In wat volgt, stel ik vijf clusters van maatregelen voor waarmee we de
Vijf voorstellen   creativiteit in onderwijs en onderzoek terug centraal kunnen stellen:

     -  De operationalisering van het decretaal voorzien ZAPprofiel.
     -  Werken aan een faciliterende cultuur tussen diensten en geledingen.
     -  Uitwerken van referentiekaders.
     -  Beleidscoördinatie en capaciteitsinschatting.
     -  Betere en heldere communicatie, briefings en debriefings.

   Daarnaast komen in deze beleidstekst her en der nog verschillende andere voorstellen voor die
   ook in hetzelfde kader kunnen gezien worden, bvb.docententeams onder onderwijsbeleid,
   loskoppelen van benoeming en leeropdracht en natuurlijk ook de pleidooien voor een meer
   rechtvaardige en solide financiering van de universiteiten.


     1.2.1. Operationalisering van het decretaal voorzien ZAP profiel

     1.2.1.1. Het ZAP profiel

   Eén van de belangrijkste opportuniteiten die onaangeboord zijn in het Human Resource
   Management voor het ZAP, is de uitwerking van het zogenaamde ZAP-profiel (dat trouwens
   volgens het universiteitsdecreet aan elke inviduele ZAPper formeel kan worden toegekend11).

            De componenten of dimensies waaruit dergelijk ZAPprofiel kan bestaan zijn
ZAP-profiel      onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening (tijdelijke
operationaliseren   detachering, speciale opdracht), het bekleden van een universitaire
            beleidsfunctie (bvb. departementsvoorziter, programmadirecteur, vice-rector,
   coördinator, directeur van een dienst, .....) , klinische activiteiten (in de ziekenhuizen).

   Ik stel voor dat dergelijk profiel voortaan expliciet wordt bepaald bij een onthaal-opstart
   gesprek tussen een pas benoemd ZAP-lid en zijn/haar diensthoofd. Vervolgens organiseren
   we een systeem van tweejaarlijkse functioneringsgesprekken met het diensthoofd (bvb. het
   afdelingshoofd voor onderzoekers, de departementsvoorzitter voor afdelingshoofden, het   vermarkten, en dan ook zelf de boekhouding te voeren – niet alleen van de verkoop, maar ook van het hele
   productontwikkelingsproces ?
   11
     In het „participatiedecreet‟ (Art. V.82, Hfdst. 2, Titel III. Deel V.) werd bijgevoegd: „Naast de academische
   taken bedoeld in het eerste lid kan het universiteitsbestuur de leden van het ZAP ook belasten met
   organisatorische, coördinerende of administratieve taken‟   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                          26
   Pagina 27 van 146                               6 april 2005


   groepsbestuur voor departementsvoorzitters, de Raad van Bestuur voor groepsvoorzitters en
   de rector, enz.).

   Eigen aan het ZAPprofiel is dat in principe niemand slechts één component kan hebben in
   zijn/haar profiel. Zo bijvoorbeeld moet elke onderzoeker – een misschien beperkte –
   leeropdracht hebben of toch minstens deel uitmaken van een docententeam. Iemand die
   vooral klinisch actief is, moet ook minstens een doceeropdracht hebben waarin over die
   klinische expertise gedoceerd wordt.

Functionerings-  Het feit dat het ZAPprofiel in overleg met het diensthoofd dient te worden
gesprekken    bepaald, impliceert dat zowel het diensthoofd als de betrokkene vooraf
         prospectief moeten nadenken over zijn/haar rol en graad van activiteiten voor
   elke component, binnen een groter geheel. Het biedt meteen ook een duidelijker
   referentiekader voor het vinden van een persoonlijke evenwicht binnen een grotere
   organisatie.

   Bovendien kan dit gedifferentieerd ZAPprofiel, in overleg met het diensthoofd, evolueren als
   functie van de tijd: iemand kan beslissen om over een bepaalde periode meer tijd te gaan
   investeren in onderzoek (bvb. helpen opstarten van een nieuwe onderzoeksgroep), of zich
   meer te gaan toeleggen op onderwijs (bvb. voor het maken van een nieuwe cursus). In een
   meer extreme vorm zou het zelfs toegelaten kunnen worden om bvb. een nieuwe spin-off mee
   te helpen opstarten en dan naderhand terug te keren naar de universiteit (zelfs aan de meest
   gereputeerde Amerikaanse universiteiten wordt dit courant gedaan, bij ons is dit quasi
   onmogelijk). Ook de vraag naar een „Sabbatical Leave‟ moet op deze manier veel beter
   bespreekbaar worden.

   Hebben wij dan nu geen dergelijk profiel ? Zeer zeker wel, maar we hebben het „impliciet‟ –
   het is nergens uitgeschreven nog afgesproken. Omdat er nooit expliciet over gesproken wordt,
   accumuleert soms de ontevredenheid en frustratie, en gaat de motivatie eronder lijden.

Zelfstandige Teams  Dit profiel kan op termijn uitgroeien tot een goed instrument in „Human
van Academici     Resource Management‟. Immers, in een departement (of faculteit of grote
           afdeling) kan het diensthoofd in samenspraak met de betrokkenen, ieders
   profiel uitwerken en krijgt hij/zij een goed overzicht van het potentieel dat een departement
   kan leveren voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De betrokkenen zelf dienen ook
   ernstig na te denken over welk profiel hen het beste past en dienen hun activiteiten dan ook
   navenant te organiseren. Het stelt hen in de gelegenheid om prospectief na te denken over het
   verdere verloop van hun loopbaan aan onze universiteit. Op die manier kunnen we meer
   werken aan de notie van Zelfstandige Teams van Academici (ZTA). Deze ZTAs laten toe,
   enerzijds de diversiteit in de profielen van het ZAP te stimuleren, en anderzijds door
   onderlinge afspraken de efficiënte werking van de hele universiteit te verbeteren.

        Het valt te overwegen om hierin nog verder te gaan dan wat we net voorstelden:
Bonussen ?   door een bepaalde bonus-enveloppe ter beschikking te stellen van diensthoofden
        of departementsvoorzitters, kunnen deze ook daadwerkelijk incentiverend
   optreden voor die personen die hun ZAPprofiel op uitstekende wijze vorm geven.
   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 27
    Pagina 28 van 146                                 6 april 2005


     1.2.1.2.Geïntegreerde en profielspecifieke evaluaties

   Het is een vaststaand feit dat de druk op en de prestatiedwang bij het ZAP steeds maar
   toenemen. Dit komt omdat de ZAP-leden de „scharnieren‟ en de „knooppunten‟ zijn in de
   matrix structuur van onze universiteit. Wie bvb. departementsvoorzitter, programmadirecteur
   of voorzitter van de onderzoeksraad wordt, moet er niet alleen voor zorgen dat hij/zij zijn/haar
   normale academische taken blijft vervullen, maar krijgt er bovendien nog een heel
   takenpakket bovenop, met onvoldoende administratieve en inhoudelijke ondersteuning.

   Maar ook het ZAP-lid dat geen bijkomende functie opneemt, heeft er de dag van vandaag veel
   meer taken bij dan pakweg 10 jaar geleden. Immers, elk ZAPlid vervult zijn/haar rol in de
   vertikale structuur (in een bepaalde onderzoeksgroep, met een bepaalde onderwijsopdracht,
   enz...) maar wordt bovendien dan ook nog bevraagd vanuit de „horizontale‟ beleidsdimensies
   van de universiteit (onderzoeks- en onderwijscoördinatie, internationalisering, Vlaamse
   marketing (bvb. Sid-ins, Technologiedag, Wetenschapsweek, ....).

Profielspecifieke
           Het hierboven geschetste ZAPprofiel kan ook worden geïncorporeerd in de
evaluatie       evaluatie van performantie. Voor wat betreft benoemingen en bevorderingen,
           moeten de „assessments‟ van de kandidaten weliswaar noodzakelijkerwijs
   individueel gebeuren, hoewel hierbij natuurlijk de wijze van „collegiale interactie met‟,
   „loyauteit aan‟ en „inzet voor‟ een criterium kunnen zijn.
   Daarnaast is ook een vijfjaarlijkse evaluatie van elk ZAPlid decretaal verplicht. Deze
   evaluatie van een persoon dient rekening te houden met de evenwichten die deze persoon in
   zijn/haar profiel heeft gelegd. Iemand met een uitgesproken onderzoeks- en/of
   onderwijsprofiel dient navenant te worden geëvalueerd.
   Vernieuwend is dat ook ZAP-leden met een beleidsprofiel op deze dimensie moeten
   geëvalueerd worden. Voor wat betreft de departementsvoorzitters en programmadirecteurs,
   zouden groepsbesturen deze „human resource‟ rol kunnen vervullen. Voor wat betreft
   leidinggevende functies, zoals decanen, coördinatoren, groepsvoorzitters spelen het GEBU,
   de Academische Raad of de Raad van Bestuur hun rol.

Herwaardering functie
              Departementsvoorzitters moeten worden geëvalueerd over de wijze
departementsvoorzitter   waarop zij invulling hebben gegeven aan hun takenpakket
              (beleidsplanning (kwaliteit van onderwijs en onderzoek), stimuleren en
   faciliteren van onderzoeksgroepen en de samenwerking er tussen binnen en buiten het
   departement, kwaliteitsvol rekruteringsbeleid, logistieke uitrusting van het departement,...), en
   over de manier waarop ze daarbij de vereiste vaardigheden (motivatie, communicatie,
   planmatigheid,...) hebben aangewend. Hiertoe dienen zij echter ook – meer dan wat nu het
   geval is – reële bevoegdheden en middelen (enveloppefinanciering) te krijgen, waardoor ze
   geresponsabilizeerd kunnen worden.

   ZAP-leden die een facilitaire dienst leiden (LRD, LUDIT, personeelsdienst, enz...) dienen in
   deze beleidsfunctie te worden geëvalueerd. Dit lost trouwens een ander probleem op: voortaan
   weten ook ATP leden dat hun directeur of diensthoofd in zijn beleidsdimensie zal geëvalueerd
   worden, wat bepaalde mistoestanden die in het verleden mogelijk waren, op termijn kan
   oplossen.

   Het zou onze universiteit sieren mocht de beoordeling van leidinggevende personen niet
   alleen „top-down‟ gebeuren, maar ook „bottom-up‟, d.w.z. door de naaste medewerkers
   waaraan leiding wordt gegeven, niet zozeer om te culpabiliseren dan wel om te remediëren en


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                   28
    Pagina 29 van 146                                         6 april 2005


   ervoor te zorgen dat degene die leiding geeft, de eigen gebreken en capaciteiten beter leert
   kennen.

          Dit alles vraagt trouwens ook om geschikte opleidingen voor mensen die nieuw
Opleidingen in   zijn in een leidinggegevende functie, een mogelijkheid tot vorming die vandaag
leiding geven
          de dag totaal ontbreekt. M.a.w., we moeten ook nadenken of onze organisatie
   voldoende vorming voorziet voor de verschillende mogelijke componenten van het profiel
   (voor onderwijs is dit reeds voorzien via allerlei docenten-opleidingen. Voor wat betreft
   onderzoeksvorming gebeurt het „impliciet‟ via doctoraatsopleiding en ervaring opgedaan
   tijdens de postdoc periode, maar voor „leiding geven en evalueren van medewerkers‟ bestaat
   er op dit ogenblik geen mogelijkheid tot vorming.

   Over evaluaties kan echter nog meer gezegd worden. Niet alleen de explicitering van het
   ZAPprofiel is nodig, maar ook een debat over het aggregatieniveau waarop geëvalueerd
   wordt.

            Vele evaluaties (bvb. onderwijs en onderzoek) gebeuren nu op het niveau
Evaluaties op hoger  van het individu, en dit voor 100 % op elke dimensie. Dit is niet langer
aggregatie-niveau
            houdbaar en trouwens één van de redenen van de toegenomen druk die elk
waar mogelijk
            van ons ondervindt12. Heel wat evaluaties kunnen op een hoger niveau
   worden aangepakt. Zo kunnen, door een goede invulling van de individuele ZAPprofielen in
   een departement, geaggregeerd in ZTAs, de onderwijs- en onderzoeksperformantie van dat
   departement globaal beoordeeld worden. Immers, tussen collega‟s kunnen afspraken gemaakt
   worden over wie welke taak op zich neemt, wat zich dan vertaalt in ieders ZAPprofiel. Op
   die manier dienen niet het individu, maar wel functionele teams geëvalueerd te worden en
   werkt eenieder voor een welbepaalde dimensie in een team.

   Voorbeelden hiervan die vandaag al mogelijk zijn, en soms ook al worden toegepast:
    - de evaluatie die volgt uit een visitatie: het spreekt voor zich dat dit een „collectieve‟
      evaluatie is van de (onderwijs)performantie van een bepaald departement.
    - docententeams: hierbij verdwijnt de druk die ontstaat bij individuele evaluaties (zoals
      bvb. het geval was in JADE) naar het niveau van het team. De sociale controle binnen
      een docententeam komt trouwens de kwaliteit ten goede. Didactische teams zouden
      trouwens ook aan de tijdsdruk kunnen verhelpen, doordat docenten zouden kunnen
      „roteren‟ in hun lesopdrachten.
    - onderzoeksevaluaties: daar waar een geaggregeerd systeem van ZAPprofielen
      werkzaam is, moeten onderzoeksevaluaties niet gericht worden op het individu, maar
      wel, in samenspraak met het diensthoofd, op een groep van individuen (bvb. een
      onderzoeksgroep of een afdeling). Dit faciliteert trouwens ook de vergelijking met
      internationale onderzoeksgroepen (zgn. Benchmarking).   12
    Bij een recente visitatie, die voor de desbetreffende opleiding een schitterend resultaat opleverde, bleek dat de
   ZAPpers die zich sterk hebben ingezet voor het onderwijs werden afgestraft in hun persoonlijke evaluatie op het
   gebied van onderzoek. De desbetreffende programmadirecteur stelde daarom voor om performantie op het
   gebied van onderwijs, onderzoek en dienstverlening niet te meten op het niveau van het individu, maar wel op
   niveau van het departement (of een andere relevante, voldoende geaggregeerde entiteit). Meerdere decanen
   pleitten bij die gelegenheid voor een bezinning over „hoe iemand motiveren om iets anders te doen dan
   publiceren‟.   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                            29
   Pagina 30 van 146                                      6 april 2005


   Het voorstel komt dus hier op neer dat de performantie niet zozeer moet gemeten worden bij
   de individuele ZAPleden, maar eerder op een voldoende geaggregeerd niveau waar dit
   mogelijk en relevant is.


     1.2.1.3.Gelijke kansen beleid en gender

   Van de 30 000 studenten zijn er 14 000 mannelijk en 16 000 vrouwelijk, van AAP-BAP zijn
   er 2 100 mannen en 1 500 vrouwen en bij ZAP 1186 mannen en 205 vrouwen. Wanneer dit in
   een grafiek gevisualiseerd wordt, krijgt men het alom bekende „schaardiagram‟, dat ook blijkt
   uit volgende cijfers van de VLIR i.v.m. de populatie aan de UG en de K.U.Leuven in 2001-
   2002:


         Statuut              UG             KUL
                        Mannen Vrouwen       Mannen  Vrouwen
         Studenten           44 %  56 %        45 %   55 %
         Doctorandi           60 %  40 %        66 %   34 %
         Docent             81 %  19 %        75 %   25 %
         Hoofddocent          86 %  14 %        85 %   15 %
         Hoogleraar           92 %   8%         87 %   13 %
         Gewoon Hoogleraar       92 %   8%         95 %    5%


   Nochtans heeft de onderwijsexpansie van de voorbije decennia de emancipatie van meisjes en
   vrouwen sterk in de hand gewerkt. Momenteel zijn de onderwijskansen van meisjes groter
   dan die van jongens. Maar de kansen op de arbeidsmarkt liggen lager, omwille van het
   (cultureel bepaald) verschil in studiekeuze (bvb. meer jongens in (technische) wetenschappen
   dan meisjes).

         Meer specifiek, zoals het schaardiagram overduidelijk aantoont, is de situatie in
Schaardiagram   de academische wereld (in heel Europa), dramatischer13. Een academische
         carrière blijkt immers een soort „gevecht‟ te zijn, waarbij vooral „mannelijke
   kenmerken‟ en een zeker „macho-instelling‟ de doorslag blijken te geven. Vooreerst zijn er de
   werkuren. De meeste enquêtes rapporteren werkuren van 60 uur en meer voor de gemiddelde
   ZAPper, met dito roofbouw op gezin en vrije tijd (bvb. in het weekend werken is
   onontbeerlijk, zeker wanneer men „rustig‟ bepaalde zaken wil overdenken (bvb. het lezen van
   een doctoraat)). Bovendien zijn er de toenemende aantallen „deadlines‟ (waarvan velen
   onvoorspelbaar zijn) en die een „normale gang van zaken‟ van het onderzoeks- en
   onderwijswerk steeds vaker overhoop halen. Dit alles ligt aan de oorzaak van de perceptie van
   een academische carrière als „alles behalve een nine-to-five job‟. Bovendien ligt het aan het
   wezen van „wetenschappelijk onderzoek‟ zelf dat het niet te wringen is in een regelmatig
   uurschema (wetenschappelijke congressen, vrijheid van geest voor inspiratie die niet
   compatibel is met het uurschema van een gezin,....). Het hoeft dan ook geen verwondering te
   wekken dat, vooral vanaf het postdoc niveau (dat meestal samenvalt met de leeftijd waarop
   een gezin wordt gesticht), er een grote „uitval‟ is van vrouwelijke academici.

   13
   In de politiek is de situatie iets beter: In Vlaanderen bestaat het Vlaams Parlement uit 32 % vrouwen en het
   Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bestaat voor 36 % uit vrouwen, Onder de leidinggevenden in dat
   Ministerie zijn het echter maar 22 %.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                         30
   Pagina 31 van 146                               6 april 2005         Deze grote „relatieve‟ uitval van vrouwelijke onderzoekers in dit proces is als
Vrouwelijke    „brain drain‟, erger dan de geografische brain drain. Ze ontstaat omdat vrouwen
brain drain    duidelijk een „grotere prijs‟ moeten betalen voor een academische carrière dan
         mannen.
   Daarnaast zijn er ook andere oorzaken mogelijks te identificeren, waarvan het effect op het
   ontstaan van ongelijke kansen, minder duidelijk is:
     - Het feit dat het universitair beleid en selectiecommissies overwegend uit mannen
      bestaan. Er is wel geen echte discriminatie meer of zoals vroeger, beroepsverbod,
      maar desalniettemin blijken bepaalde secundaire effecten toch nog een rol te spelen.
     - Bovendien ontbreekt hierdoor ook een bijkomende motivering door de afwezigheid
      van „rolmodellen‟ waarmee vrouwelijke onderzoekers zich kunnen identificeren.
     - Het feit dat in sommige domeinen de evaluatiecriteria zeer kwantitatief zijn (aantallen
      publicaties, impact, e.d...) met minder aandacht voor kwaliteit.
     - Het feit dat in veel wetenschapsdomeinen de onderzoekscultuur bijzonder competitief
      is en gedreven door extreme concurrentie.

   Het hoeft geen betoog dat we sowieso bezorgd moeten zijn over het schaardiagram. De
   volwaardigheid van onze universiteit slaat trouwens niet enkel op het feit dat we vele
   wetenschappelijke disciplines bestrijken, maar ook op het feit dat de samenstelling zelf van
   het academisch corps, representatief moet zijn voor de samenleving en op die manier
   verrijkend. M.a.w., een belangrijke, op alle niveau‟s geïntegreerde drievoudige
   beleidsdoelstelling zou moeten zijn
     - Komen tot een ZAP-populatie die de diversiteit reflecteert van de populatie studenten
       die we opleiden. Indien we hier niet toe komen, dan is er duidelijk iets mis met de
       manier waarop onze rekruterings-, benoemings- en bevorderingsmechanismen
       werken.
     - Gelijke kansen voor en volwaardige participatie en vertegenwoordiging van vrouwen.
     - Een definiëring van takenpakketten en invulling van academische carriëretrajecten die
       niet discriminerend zijn voor personen die zich ook tegenover hun partner en/of gezin
       willen (en moeten) engageren;

          Deze analyses van de vrouwelijke brain drain zijn gekend (misschien nog niet
Gender       voldoende gediffundeerd bij mannelijke collegae), maar hoe een en ander dient
maatregelen    geremedieerd, is veel minder eenduidig. De laatste jaren heeft de K.U.Leuven
          zich nochtans enigszins geprofileerd als een voorloper in de evolutie naar meer
   gelijke kansen voor iedereen. Zo is er sinds 1999 een Centrum voor Gelijke Kansenbeleid,
   een rectoraal Adviseur Gelijke Kansen en is er een netwerk van Mainstreaming coördinatoren
   (duo‟s van een man en een vrouw, aangesteld per faculteit), die het gelijkekansenbeleid
   aankaarten op het niveau van de faculteiten en er bijdragen tot de bewustmaking van de
   uitdagingen terzake.

   Belangrijk is ook dat er jaarlijkse opvolging is van de vooruitgang, en dat ook in alle
   rapporteringen (jaarverslagen, beleidsplannen departementen, visitatierapporten) de nodige
   aandacht aan de problematiek wordt besteed.
   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 31
 Pagina 32 van 146                                     6 april 2005


Het is immers een langzaam proces: cultuur- en mentaliteitswijzigingen vergen (veel) tijd en
energie. Buitenlandse cijfers tonen nochtans aan dat er (weliswaar langzaam) vooruitgang
kan geboekt worden door gerichte acties14.

Er kan nog steeds gewonnen worden bij een grotere bewustmaking van de problematiek bij
mannelijke collega‟s, wellicht ook via de formule van ZAPprofiel en Zelfstandige Teams van
Academici zoals hierboven gelanceerd.

Ook de bedrijfscultuur van de universiteit zelf wordt soms omschreven als „mannelijk‟ en
„zeer competitief‟.

Naast voor de hand liggende maatregelen ( bvb. logistieke organisatie van vergaderingen die
rekening houdt met gezinsvriendelijke uren), kunnen ook alle voorstellen die we verderop
beschrijven om de organisatie globaal faciliterend te maken, ook gezien worden als kaderend
in een gelijke kansenbeleid.

Een radicale herziening van het traject naar een academische benoeming, de zogenaamde
„tenure track‟ die we verderop in deze tekst uitwerken, kan ook veel duidelijkheid scheppen
naar vrouwelijke onderzoekers, met name rond een duidelijke beperking in de tijd van de
postdoc periode, duidelijke a priori evaluatiecriteria en duidelijkheid omtrent de vereiste
internationale mobiliteit. Bijkomend dienen we de notie van „tenure track stop‟ in te voeren,
waarbij voor benoemingen de wetenschappelijke kwaliteit genormaliseerd wordt in functie
van de „actieve‟ tijd (bvb. per kind wordt één jaar extra bij gerekend). Deze maatregel zou
ook kunnen worden ingeroepen in een algemeen gelijke kansen beleid (bvb. voor mensen die
na een zware ziekte of ongeval moeten revalideren).

Evaluatiesystemen die veel minder de nadruk leggen op kwantiteit en aantallen, maar eerder
op kwaliteit, zijn een andere mogelijkheid. Dit vraagt een veel grotere inspanning en
engagement van de evaluatie- en benoemingscommissies dan wat nu het geval is !
Al veel controversiëler zijn maatregelen die in de richting gaan van „positieve discriminatie‟
en het opleggen van „quota‟.

We moeten ook meer werk maken van jonge, vrouwelijke onderzoekers te laten coachen door
„rolmodellen‟, vrouwen die wel met succes een academische loopbaan hebben aangevat.

Een verdere uitbouw van faciliteiten voor kinderopvang aan onze universiteit lijkt ook
gewenst (niettegenstaande reeds enorme inspanningen van onze universiteit terzake, blijkt de
vraag nog steeds het aanbod te overtreffen).

Het gelijke kansenbeleid dient zich echter niet enkel te beperken tot het trachten de
remediëren van de inherente vrouwonvriendelijkheid van een academische carrière. In
toemende mate wordt gepleit voor een universiteitsbreed diversiteitsbeleid, waarbij we actief
op zoek zouden gaan naar de meest diverse vormen van talent.14
   Enkele cijfers voor de VS: Vrouwen in % over de periodes 1980-84; 1990-94; 1997-2001, voor
    - Bachelors: Biologie (45-51-56), Computerwetenschappen (32-29-28), Ingenieurs (11-15-20), Wiskunde
      (42-45-45), Fysica (25-32-40);
    - PhDs: Biologie (30-39-44), Computerwetenschappen (10-15-19), Ingenieurs (5-10-15), Wiskunde (15-
      20-26), Fysica (12-20-25).


Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                       32
    Pagina 33 van 146                                       6 april 2005


     1.2.2. Faciliterende administraties

     1.2.2.1.Veel meer dan enkel administratieve vereenvoudiging

   Het is bepaald in om te klagen over de stortvloed aan wetenschappelijke, financiële en
   administratieve bevragingen en rapporteringen die ons te beurt vallen. En terecht.

        Voor wat betreft de Overheid, wordt hiervoor veelal gewezen op een toenemende
Rekenschap
        vraag naar „accountability‟. Volgens de huidige rector zijn we deze
        „accountability‟ zelfs ongevraagd verschuldigd, omdat tenslotte veel van wat we
   doen op kosten van de belastingbetaler is. Dergelijke redenering is gebaseerd op een soort
   wantrouwen, dat ervan uitgaat dat de meesten onder ons uit zichzelf al niet genoeg zouden
   doen, en dat we, alleen al door het geven van onderwijs aan onze studenten (een inspanning
   die dan nog onderbetoelaagd is), nog niet voldoende „return-on-investment‟ naar diezelfde
   samenleving zouden genereren. In die zin komt de gevraagde „accountability‟ zelfs
   denigrerend over. Dergelijke misbegrepen „accountability‟ ligt zeker mee aan de basis van de
   toenemende bureaucratisering, omdat ze gebaseerd is op een inherent wantrouwen.

   Maar ook intern, binnen onze eigen universiteit, zijn we in hetzelfde bedje ziek. Enkele
   voorbeelden:
    - De recente onderwijshervormingen gingen gepaard met een aberrante en
      disproportionele bureaucratisering en bevraging, waarvoor geen enkele
      administratieve ondersteuning voorzien was.
    - Door de informatisering van bepaalde processen binnen de universiteit, is de
      verantwoordelijkheid voor de opvolging ervan doorgeschoven naar de afdelingen en
      onderzoeksgroepen, daar waar ze vroeger „centraal‟ werd waargenomen. In grote
      groepen en departementen kan dit worden opgevangen, maar in kleine entiteiten
      creëert dit een duidelijke meerbelasting.
    - Bij het binnenleveren van proposals voor bvb. GOAs en CoEs verwacht men 15 tot 25
      kopies op papier, m.i.v. publicatie- en projectlijsten die nota bene op websites zijn
      terug te vinden.
    - Sommige beleidsnota‟s – bvb. uit het onderwijsbeleid – zijn uit de kluiten gewassen
      encyclopedieën. Men heeft het in deze context soms over „beleid via email-
      attachments‟.

   Aan dergelijke bureaucratie moeten we vanzelfsprekend paal en perk stellen met voor de hand
   liggende maatregelen. Vele vormen van „administratieve vereenvoudiging‟ zijn op die manier
   mogelijk.

        Ik stel trouwens voor om het idee dat aan de basis ligt van de „elektronische
Idee van de
        appel‟15 vorm te geven binnen onze organisatie: laten we één of meerdere
elektronische
appel      personen de taak geven om van onder uit de administratieve processen en
        handelingen voor elk van ons in kaart te brengen, de effectiviteit ervan na te
   gaan en dan te bekijken op welke manier we bepaalde administratieve vereenvoudigingen

   15
    De „elektronische appel‟ is een artificiële appel, die volgestouwd met elektronica, mee in het machinale
   verwerkingsproces van echte appels wordt gestuurd (ontbladeren, wassen, behandelen, sorteren volgens grootte
   en kwaliteit, in kisten steken). Onderweg registreert de elektronische appel alle mogelijke schokken en abrupte
   handelingen die de kwaliteit van de echte appels (bvb. blutsen) zou kunnen aantasten. Achteraf wordt alle door
   de elektronische appel vergaarde informatie uitgelezen en geïnterpreteerd, en wordt het machinale
   verwerkingsproces waar nodig bijgesteld.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                          33
    Pagina 34 van 146                               6 april 2005


   kunnen doorvoeren. Elke ingevoerde maatregel en beleidsbeslissing moet worden afgetoetst
   aan de administratie die ze met zich dreigt mee te brengen. De administratieve overlast zou
   best „bottom-up‟ in kaart worden gebracht om te vermijden dat ze niet wordt ingeschat
   volgens wat beleidsvoerders denken dat ze is, maar wel dat ze wordt ingeschat volgens hoe de
   onderzoekers ze daadwerkelijk ervaren. Ongetwijfeld zullen vele vormen van redundantie,
   overbevraging en nutteloze administratie aan het licht komen. Dit zal ook helpen om alle
   diensten en geledingen t.o.v. mekaar faciliterend te maken.

Elektronisch   In die zin, zou ik ook voorstellen om, naar analogie met het initatief van de
meldpunt     federale regering, in het kader van administratieve vereenvoudiging, ook een
Kafka      elektronisch meldpunt Kafka te maken, waar studenten, onderzoekers, ZAP en
         administratieve en technische medewerkers voorstellen kunnen formuleren voor
   administratieve vereenvoudiging.

        Maar „dereguleren‟ en „administratieve vereenvoudiging‟ maken slechts één
Faciliteren   dimensie uit van wat ik „de faciliterende werking van de ondersteunende diensten‟
        zou willen noemen. Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat we komaf moeten
   maken met de vijandbeelden en vooroordelen die ondersteunende diensten hebben van de
   onderzoekers („Dat zijn die mensen die steevast op hun wenken bediend willen worden‟ of
   „Al die proffen lappen alle mogelijke procedures aan hun laars‟) en vice versa, de
   onderzoekers over de ondersteunende diensten („Zé hebben ons weer eens iets in de nek
   geduwd‟ en „Nu is de elastiek er helemaal uit‟). Verrassend genoeg ontstaan veel van deze
   vooroordelen in een gebrekkige communicatie van de doelstellingen van onderwijs en
   onderzoek. Inderdaad, de onderzoekers zijn zich te weinig bewust van de administratieve
   verplichtingen die het beheer van de eerste en tweede geldstroom met zich meebrengen. Zij
   beseffen niet dat ook het ATP onderhevig is aan processen van onthaal, aanwerving,
   evaluatie, formatie, exit, ontwikkeling, contractverlenging, enz. Omgekeerd delen de mensen
   van de administratie en technische diensten misschien te weinig de soms zeer ambitieuze
   aspiraties van de onderzoekers en lesgevers. Toegegeven, er zijn practisch ook geen
   gelegenheden waarbij zij gebriefd worden over de algemene objectieven van onderwijs en
   onderzoek, wat bedoeld wordt met kwaliteit van onderzoek, wat het algehele takenpakket is
   van elke ZAPper, enz.

Interne      Een eerste absolute voorwaarde voor een faciliterende werking van de
communicatie    ondersteunende diensten is daarom een degelijk intern communicatiebeleid naar
verbeteren     de hele universiteit, waarbij de objectieven van onderwijs en onderzoek helder
          aan iedereen worden gecommuniceerd. Ook de verschillende beleidsplannen
   van de coördinatoren onderwijs, onderzoek en internationaal beleid, van de groepsvoorzitters
   en van de departementsvoorzitters zouden deze dimensie mee ter harte moeten nemen. De
   communicatie dient dus niet zozeer te gaan over praktische en dagdagelijkse
   aangelegenheden, dan wel over de grote aspiraties en beleidsintenties van onze universiteit.
   Uit vele contacten immers blijkt dat dergelijke communicatie enorm zou bijdragen tot onze
   „corporate culture‟, en dat op die manier onze ondersteunende diensten nog meer gemotiveerd
   zouden zijn om „faciliterend‟ te werken.

Klant-       Faciliteren vooronderstelt ook een ingesteldheid naar klantvriendelijkheid toe.
vriendelijkheid   Het mag gezegd dat hiervoor de laatste tijd al heel veel inspanningen zijn
en leren      gedaan (momenteel loopt er zelfs een bevraging omtrent klantvriendelijkheid
delegeren      van de personeelsdienst). Het zou ook goed zijn mocht de klantvriendelijkheid
          en effectiviteit op regelmatige basis gemonitored worden. Anderzijds moeten


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 34
    Pagina 35 van 146                               6 april 2005


   we met zijn allen misschien ook iets meer leren delegeren en vertrouwen hebben in de
   capaciteiten en competentie van de personeelsleden van de ondersteunende diensten.

   Faciliterende effecten kunnen ook bereikt worden door duidelijke afspraken over
   bevoegdheden en bevoegdheidsverdelingen tussen de verschillende niveaus van onze
   universiteit. Dergelijke afspraken zijn nu soms behoorlijk verwarrend (tot onbestaande). Bij
   vele beleidsdimensies (bvb. rond internationalisering) is er sprake van meervoudige
   obediënties, wat natuurlijk resulteert in onduidelijkheid. Administratieve overhead kan ook
   gereduceerd worden via het subsidiariteitsprincipe, waarbij beslissingen best genomen
   worden op het niveau waarop ze best genomen worden. Wanneer men eraan denkt om de iure
   departementsvoorzitters te responsabiliseren, moet men dit ook de facto - in de feiten - doen.

   Een meer faciliterende werking kan ook nagestreefd worden door bepaalde diensten en
   dienstverleningen meer te decentraliseren naar faculteiten en opleidingen (POCs).
   Voorbeelden zijn onderwijsondersteuning, bepaalde aspecten van studieadvies, bepaalde
   dimensies van het internationaal beleid (bvb. het instroombeleid), e.d... Decentraliseren
   behelst echter niet enkel de bevoegdheid, maar vanzelfsprekend ook de middelen en de
   administratieve ondersteuning.

        Tot slot dient ook het organigram van de facilitaire diensten in detail te worden
Integratie
        bestudeerd: vele diensten zijn subkritisch, bestaan uit te weinig mensen met een
subkritische
diensten    diensthoofd dat soms te weinig slagkracht heeft. Een hergroepering in grotere
        entiteiten (bvb. minimale dimensie van een dienst van 25 personen) moet
   resulteren in een duidelijker organigram, grotere transparantie, betere interactie tussen
   diensten en een grotere slagkracht.

   Van de volgende beleidsploeg kan verwacht worden dat ze alles in het werk zal stellen om
   deze – ogenschijnlijk voor de hand liggende – elementen van een beleidscultuur te
   belichamen. De „vernieuwde‟ beleidsstijl moet erop gericht zijn om vertrouwen te creëren in
   de nieuwe structuren, in de nieuwe onderwijsprogramma‟s, in de nieuwe
   onderzoeksopdrachten en de manieren waarop de kwaliteit van dit alles wordt opgevolgd.


     1.2.2.2. Administratief en Technisch Personeel

   Onze universiteit is niet alleen veeleisend voor haar onderzoekers en professoren, maar ook
   voor haar administratief en technisch personeel. Denken we maar aan de administratief
   secretarissen van elke faculteit, die alleen al maar door de recente invoering van de BAMAs,
   tonnen werk hebben bijgekregen dat voordien niet bestond.

        Tot nader order zijn we een „professor run university‟. Maar bij nader inzien
Professor run
        nemen we dit misschien toch iets te letterlijk. Vele professoren zijn goed tot
university ?
        uitstekend in de onderwijs- en onderzoekscomponent van hun ZAPprofiel, maar
   hebben veel minder kaas gegeten van leidinggevende functies, waarvoor zij meestal ook geen
   opleiding ontvangen hebben. Door velen wordt het „professor run‟ al te letterlijk genomen, en
   zuchtend geïnterpreteerd als „Ik móet alles zelf doen‟. Het kan ook anders! Laten we de
   „professor run university‟ wat afzwakken – of beter, versterken ! - tot „a university not
   exclusively run by professors‟.
   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 35
    Pagina 36 van 146                                        6 april 2005


Tandems van      Daartoe moeten we het ATP meer betrekken bij de beleidsvoorbereiding, de
professoren en    beleidsparticipatie en –uitvoering. Laten we het „primaat van het beleid‟
professionals     leggen bij de professoren, maar de voorbereiding en uitvoering meer delegeren
           aan „professionals‟, wiens beroep het is om bepaalde zaken professioneel te
   concipiëren en uit te voeren. Dergelijke maatregelen zullen trouwens ook de continuïteit van
   beleid ten goede komen, en door een grotere betrokkenheid van het ATP bij het beleid, zullen
   de ondersteunende diensten sowieso meer faciliterend gaan werken ! Moeten we m.a.w. niet
   systematisch overgaan tot het invoeren en definiëren van tandembanen: voor elke
   (belangrijke) beleidsfunctie is de verantwoordelijke een lid van het ZAP (een „professor‟), die
   instaat voor de inhoudelijke invulling van het beleid. Hij/zij wordt bijgestaan door een top-
   kader (een „professional‟), die het beleid operationaliseert en implementeert. Vergelijk
   dergelijke tandembanen met de tandem CEO versus COO in bedrijven, of
   minister/kabinetschef versus secretaris-generaal in de politiek. Dergelijke tandemconstructies
   leveren ook een oplossing voor de al dan niet verkiezing van ZAP-leden in beleidsfuncties. In
   dergelijke tandemconstructies kunnen ZAP-leden worden verkozen, en de „professional‟
   aangeduid of geselecteerd, waarbij deze laatste meteen garant moeten staan voor de
   continuïteit in het beleid. In die zin zouden de topkaders van het ATP niet alleen een
   beleidsvoorbereidende of –uitvoerende rol kunnen spelen, maar zouden ze ook uitgenodigd
   worden om actief en constructief bij te dragen tot het verwezenlijken van onze doelstellingen
   op het gebied van onderwijs en onderzoek16. Een recent voorbeeld van dergelijke (nog te
   operationaliseren) tandem-functie zien we in het nieuwe Groepsbestuur van de Groep
   Biomedische Wetenschappen, die net een interne vacature publiceerde voor een „Groeps-
   beheerder‟.

            Aan de professionalisering van de ondersteunende diensten is de laatste jaren
Professionalisering  bijzonder hard gewerkt. Een voorbeeld is alles wat met informatisering heeft
            te maken. Een ander voorbeeld is het personeelsbeleid: met de geleidelijke
   invoering van het HAY classificatie-, functiebeschrijvings- en wegingssysteem voor functies
   van niveau A17, is toch een aanzienlijke vooruitgang gemaakt in het verder structureren en
   remunereren van het ATP. Het voordeel van dit uniform systeem is dat over de hele
   universiteit tenminste dezelfde functionele taal wordt gesproken, die toelaat om functies die
   bij verschillende faculteiten, departementen of diensten in wezen dezelfde zijn, op een
   uniforme basis met elkaar te vergelijken. Hierbij wordt ook de rechtstreekse rol van de
   verschillende diensthoofden verder geobjectiveerd.

   Er dient wel nog gesleuteld aan de invulling van specifieke functies, die ontstaan uit de toch
   wel grote diversiteit die onze universiteit kenmerkt18.

   16
     Een recent voorbeeld zijn de verschillende initiatieven op het gebied van zware apparatuur, waar slechts a
   posteriori, nadat het hele programma is geconcipieerd en de beleidskeuzes zijn gemaakt, de technische diensten
   worden ingeschakeld om voor de goedgekeurde projecten ruimte en infrastructuur te vinden. Het netto gevolg is
   zeer lange wachtperiodes vooraleer de apparatuur zelf maar besteld kan worden.
   17
     Hierbij wordt elke functie gewogen volgens meervoudige criteria: persoonlijke en functietechnische kennis &
   kunde, bestuurskunde, sociale vaardigheden, reikwijdte van verantwoordelijkheden en complexiteit van
   problemen die men moet behandelen, initiatief voor denken en handelen, omvang en impact van de taak.
   18
     In lang vervlogen tijden bestond bvb. de functie van werkleider, wiens taak het was om de logistieke werking
   van een laboratorium of van een onderzoeksgroep te faciliteren. Deze functie is afgeschaft zonder dat er iets in
   de plaats is gekomen, met als gevolg dat de corresponderende taken werden toegeschoven naar technici of
   ZAPpers. Maar recent zijn ook moderne versies van „werkleiders‟ ontstaan: zo bijvoorbeeld zijn er nu reeds
   verschillende onderzoeksgroepen die de functie hebben ingevuld van projectcoördinator. Maar omdat dit relatief
   nieuwe functies zijn, waarvan de definitie trouwens nog quasi wekelijks wordt bijgesteld, is het ook relatief
   moeilijk om deze op korte termijn verder vorm te geven in het personeelsbeleid.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                          36
   Pagina 37 van 146                                     6 april 2005   Tenslotte vermelden we nog dat, in de recente ontwerp-CAO voor het hoger onderwijs,
   afgesproken werd dat er meer ruimte dient te komen voor permanente bijscholing van het
   personeel in het hoger onderwijs, waarvoor een vormingsfonds zal worden opgericht.


     1.2.2.3.Een integrerend en integraal personeelsbeleid

   Begin 2004 bestond het personeelsbestand aan onze universiteit uit 6710 voltijds equivalenten
   (VTE) opgesplitst als volgt:

               ZAP   AAP    BAP    ATP     ATP       Totaal
                             werking   Niet
                                    werking
           VTE    952    586   2 805     1 437       930   6 710
           %     14     9    42      21       14    100

            Wanneer men de verschillende tot dusver besproken beleidsvoorstellen
Mensen centraal in   inzake ZAP en ATP oplijnt, en daarbij de andere voorstellen voegt die we in
het beleid       deze beleidstekst maken rond ondersteuning van de onderwijsactiviteiten,
   het verbeteren van de doctoraatsopleiding en het de invoering van een helder „tenure track
   traject‟, dan ziet men dat dit alles neerkomt op de noodzaak om een integrerend en integraal
   personeelsbeleid op de kaart te zetten. In de zeer nabije toekomst zal de personeelsdienst van
   onze universiteit dan ook een uiterst belangrijke rol spelen als een vierde horizontale lijn naast
   onderwijs, onderzoek en internationalisering.

   In zekere zin is deze trend nu al ingezet. Het vroegere „academisch dossier‟ ressorteert nu
   reeds onder de personeelsdienst. De introductie van het HAY systeem heeft een universele
   taal gecreëerd om over personeelszaken en wegingen van functies te praten. Het uitwerken
   van het ZAP profiel, de verschillende maatregelen die we voorstellen tot administratieve
   vereenvoudiging en faciliteren van de werking van de ondersteunende diensten, de voorstellen
   rond de gender problematiek, verschillende nieuwe voorstellen rond doctorandi, postdocs en
   de rekrutering van jonge ZAPpers die we in een volgend hoofdstuk maken: het zijn stuk voor
   stuk uitdagingen die we vooral met een verdere professionalisering van de personeelsdienst
   moeten aanpakken.

   Voor zowel academisch personeel (ZAP, AAP/BAP) als ATP moet één en ander uitmonden
   in heldere procedures van vacatering en kwaliteitsvolle rekrutering19, loopbaan- en
   trajectbegeleiding, optimale inzetting van personeelsleden volgens hun profiel dat kan
   veranderen in de tijd, duidelijke opleidings- en promotiekansen en een helder
   remuneratiebeleid. Dat er nog veel werk aan de winkel is, lijdt geen twijfel. Het is één van de
   belangrijkste uitdagingen voor de volgende beleidsploeg !
   19
    De kwaliteit van het HRM management laat zich ook aflezen in de manier waarop een instelling omgaat met
   potentiële werknemers.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                       37
    Pagina 38 van 146                                        6 april 2005


     1.2.3. Visie en referentiekaders

           Er is een grote behoefte aan duidelijke, heldere en bevattelijke
Referentiekaders
           referentiekaders20, zowel horizontaal als vertikaal21.    Met vertikale
   referentiekaders bedoel ik de beleidsobjectieven van de groepsvoorzitters en –besturen. Deze
   zijn op dit ogenblik onbestaande met als gevolg dat de door de departementen gegenereerde
   jaarlijkse beleidsplannen in het ijle hangen en niet kunnen worden vastgehaakt aan enkele
   grote „beleidskapstokken‟. Dit maakt ook de globale inschatting ervan tot een heikele
   onderneming.
   Met horizontale referentiekaders bedoel ik de globale beleidsobjectieven van de coördinatoren
   onderzoek, onderwijs en internationaal beleid. Daar waar voor onderwijs er een zeer
   uitgebreid onderwijsbeleidsplan bestaat, is dit voor de andere horizontale beleidsdimensies
   onvoldoende uitgewerkt (zie verder).

          De iuxtapositie van deze beleids-referentiekaders, gecomplementeerd met
Rectorale      bijdragen van de rector en de algemeen beheerder, zou kunnen doorgaan voor
Beleidsverklaring  een brede „regeringsverklaring‟ van de volgende beleidsploeg. Bovenal
   moeten deze beleids-referentiekaders een heldere en duidelijke strategische visie uitdragen,
   die er nu soms te weinig tot helemaal niet is, of onvoldoende wordt gecommuniceerd. Teveel
   nu worden we geconfronteerd met a posteriori interpretaties van ontstane situaties die
   blijkbaar niemand heeft gewild. Teveel lijdt onze universiteit onder een zekere
   „cenakel‟cultuur‟, waar enkel ingewijden in grote exclusiviteit en geslotenheid beslissingen
   nemen. Op die manier is het ook quasi onmogelijk om onze beleidsmakers te
   responsabiliseren. Dit maakt een reële betrokkenheid en dito motivatie van belanghebbenden
   effectief onmogelijk. Eén en ander benadrukt de belangrijke rol van de (onderwijs-,
   onderzoeks-, internationaal beleids-) coördinatoren, maar zeker ook deze van de verschillende
   raden, zoals de Raad Onderzoeksbeleid, die de kans en ondersteuning moeten krijgen om
   meer inhoudelijk en op lange termijn te denken en te werken.
   Een nieuwe beleidsstijl zou moeten bereiken dat we met zijn allen aan een groot en duidelijk
   project werken. Verbondenheid, loyauteit en generositeit zijn geen garantie voor welslagen,
   maar wel een conditio sine qua non. Dit impliceert ook dat de beleidscultuur binnen de
   beleidsploeg zelf er één is van globale en collegiale verantwoordelijkheid, en dat dossiers en
   problemen in de schoot van de beleidsploeg collectief worden bekeken, met een gedeelde
   verantwoordelijkheid. In principe (maar dit is extreem gesteld) zouden de leden van een
   beleidsploeg moeten kunnen roteren in hun bevoegdheidspakketten.
   Sommigen werpen op dat beleidsreferentiekaders van de groepsvoorzitters en de
   coördinatoren alleen maar meer papier zullen betekenen. Dit is manifest onjuist. Zij zullen
   bijdragen tot een meer transparante communicatie, en bovendien kunnen de beleidsplannen
   van onderzoeksafdelingen en departementen, afgetoetst worden aan het referentiekader van de
   beleidsplannen onderwijs, onderzoek en het „groepsbeleidsplan‟. In die zin leiden deze
   globale beleidsreferentiekaders tot minder papier.
   De discipline om van tijd tot tijd referentiekaders op papier te zetten en expliciet te
   communiceren, zal leiden tot een meer gestructureerd nadenken over de universiteit en tot

   20
    Ik noem het „referentiekaders‟ en niet „beleidsplannen‟: immers, het gaat hier niet zozeer om top-down
   plannen die geen vrijheid laten waar die vrijheid precies broodnodig is (bvb. creativiteit bij het onderzoek). In
   de referentiekaders die ik voor ogen heb, moeten de objectieven van het beleid klaar geformuleerd en helder
   gecommuniceerd worden, en moet vooral ook de context waarin de ondersteunende diensten faciliterend kunnen
   werken, worden verduidelijkt.
   21
    Van kandidaat rectoren wordt verwacht dat zij een beleidstekst genereren, maar blijkbaar wordt dit niet meer
   verwacht eenmaal ze verkozen zijn.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                           38
    Pagina 39 van 146                                      6 april 2005


   beter georganiseerde discussies i.v.m. lange en korte termijn strategie, iets wat aan onze
   universiteit manifest beter kan22.
   In deze beleidsreferentiekaders staan het nastreven van excellentie en kwaliteit voorop. Maar
   wellicht plaatst het huidig beleid de zogenaamde „top-excellentie‟ teveel in de kijker. We
   moeten weliswaar top-excellentie stimuleren („pieken-in-de-top‟), maar ons intussen ook
   concentreren op de „breedte-van-de-subtop‟. M.a.w. de kwaliteit uniform verhogen over een
   breder spectrum is ook van bijzonder belang in onderwijs en onderzoek.
   In deze beleidsreferentiekaders komen de grote doelstellingen van het beleid aan bod, waar
   mogelijk de timing en de planning en de beleidscoördinatie, het evenwicht tussen stuwen
   („bottom-up‟) en sturen („top-down‟), evenwichten tussen subsidiariteit (bvb. groep t.o.v.
   departement) en responsabilisering (bvb. van de departementsvoorzitter), domeinspecifieke
   definities van kwaliteit en excellentie met referentie naar internationale rolmodellen,
   afbakening van bevoegdheden, interactiemodaliteiten met andere beleidsdimensies, afspraken
   rond afstemming van beleid, e.d.


     1.2.4. Beleidscoördinatie en capaciteitsinschatting

            Eén van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de rector en zijn
Beleidssynchronisatie
            ploeg is de coördinatie van het beleid, of op zijn minst van grote
            veranderingsprocessen. Te veel nog wordt vandaag de dag het ZAP-kader
   belaagd en belegerd vanuit verschillende dimensies. Deadlines vanuit onderwijs en onderzoek
   worden zelden tot nooit geconcerteerd. Zelfs binnen de onderzoeksdimensie alleen is er een
   wildgroei aan deadlines van oproepen en rapporteringen. Hoewel de externe deadlines
   moeilijk onder controle te brengen zijn, zouden we toch een poging moeten doen om de
   interne bevragingen zo veel mogelijk te structureren en te concerteren. Immers, in vele
   gevallen komt de beleidsuitvoering in onderwijs en onderzoek neer op ZAP schouders en is
   een goede afstemming van wat het beleid vraagt – zeker voor wat betreft de grote
   veranderingsprocessen – essentieel.

              Van groot belang is hier de zogenaamde capaciteitsinschatting. Hoeveel
Capaciteitsinschatting
              menskracht is nodig om bepaalde genomen beslissingen uit te voeren, en
              waar kan die benodigde menskracht gevonden worden? In de
   verschillende centrale ondersteunende (personeelsdienst, LUDIT, de financiële dienst) en de
   beleidsvoorbereidende diensten (zoals de Dienst Onderwijsbeleid, de Associatie) gebeurt de
   capaciteitsinschatting, planning en timing van de werkzaamheden zeer zorgvuldig en
   professioneel. Dit heeft als gevolg dat de conceptie van het beleid zeer gecentraliseerd
   verloopt. In de meeste gevallen echter wordt de beleidsuitvoering gedecentraliseerd (denk
   maar aan de invoering van de BAMA, waarvan de conceptie centraal gebeurde, maar de
   uitvoering door ons allen werd volbracht). Bij deze decentralisatie wordt op geen enkel
   moment aan capaciteitsinschatting gedaan: eigenlijk wordt daardoor het ZAPkader gezien als
   een oneindig „expansievat‟, waar de inzetbare menskracht en tijd blijkbaar als zeer elastisch
   kan beschouwd worden. Als onderdeel van de beleidsvoorbereiding zou men dan ook werk


   22
    Een schoolvoorbeeld van dergelijke strategische oefening is het „Strategisch Plan 03-06‟ van de Wageningen
   Universiteit en Researchcentrum. In een helder gesteld document wordt nader ingegaan op de doelstellingen van
   het plan in een veranderende samenleving, onder het brede motto van „Onderwijs en Onderzoek voor een betere
   levenskwaliteit‟. Alle dimensies van onderzoek, onderwijs, kennisexploitatie en bedrijfsvoering komen aan bod.
   Vervolgens wordt nader ingegaan op de verschillende zogenaamde „kenniseenheden‟ (plant, dier,
   agrotechnologie & voeding, groene ruimte en tenslotte maatschappij) alsook op de wettelijke dienstverlening.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                         39
    Pagina 40 van 146                                6 april 2005


   moeten maken van een degelijk systeem van capaciteitsinschatting ter hoogte van het ZAP en
   dientengevolge ook de planning, timing en deadlines navenant aanpassen.

Geen meervoudige    Een laatste vorm van beleidscoördinatie gaat over de duidelijke
obediënties       bevoegdheidsafbakening tussen beleidsdomeinen en –diensten. Er is grote
            behoefte  aan  duidelijke beslissingslijnen, verheldering   van
   verantwoordelijkheden en wegwerken van meervoudige obediënties. Het gebeurt ook te veel
   dat de interne consistentie van de beleidsvoering ondermijnd wordt door tegenstrijdige
   geruchten over genomen beslissingen.


     1.2.5. Transparantie door communicatie en (de-)briefings.

         Zoals reeds gesteld is er grote behoefte aan betere en efficiënte communicatie,
Debriefings   intra-muros, in de verticale en horizontale beleidsdimensies. Er wordt veel
         geklaagd over beslissingen die onvoldoende of laattijdig gekend zijn, of die niet of
   anders worden uitgevoerd dan beslist. Dit geldt zowel binnen het academisch kader, als bij de
   administratieve en ondersteunende diensten. Een duidelijk gestructureerd systeem van
   debriefing via het intranet zou hier de algehele transparantie bevorderen. Beslissingen van
   academische raad, groepsbestuur e.d. zouden hierop kunnen toegelicht worden, en dit in een
   bondige en heldere stijl. Hier en daar moeten we ook sleutelen aan onze vergadercultuur
   (teveel overbodige vergaderingen zonder duidelijke actiepunten op het einde).

             Communicatie, ook extra-muros, met overheden en andere universiteiten.
(De-)briefings van en
door onze
             Onze credibiliteit in Vlaanderen leidt soms onder het gebrek aan een goede
vertegenwoordigers    communicatiestrategie   (of,  zoals  sommigen   beweren,   een
             communicatiestijl die bijzonder dominant overkomt). Bovendien heeft
   onze universiteit vele vertegenwoordigers in commissies en adviesraden in Vlaanderen,
   België, Europa en de wereld. Het is echter niet altijd even duidelijk welke standpunten onze
   vertegenwoordigers in deze fora innemen, en of al deze standpunten deze van het beleid zijn.
   Vele collega‟s die dergelijke vertegenwoordigende functie hebben waargenomen, vinden het
   manifest gebrek aan briefing en terugkoppeling trouwens storend en demotiverend. Eventueel
   zouden we ons hier, qua modi operandi, kunnen spiegelen aan wat gebruikelijk is in de
   diplomatie.
   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  40
    Pagina 41 van 146                                        6 april 2005
      2. Strategische invulling van beleid
   In dit hoofdstuk van de beleidstekst, ga ik nader in op de verschillende zogenaamde
   horizontale beleidsdimensies: het onderzoeksbeleid, het internationaal beleid en het
   onderwijsbeleid. Hiervoor zie ik drie respectievelijke coördinatoren in het GeBu23.


      2.1. Coördinatie onderzoek: een coachend onderzoeksbeleid

              Voor wat betreft het onderzoeksbeleid in het algemeen, zijn de
Financiering onderzoek   omgevingsparameters verre van slecht. De laatste tien jaar heeft vooral
verbetert         de Vlaamse regering een serieuze budgetaire inhaalbeweging geïnitieerd,
              die geleid heeft tot een substantiële toename van de beschikbare
    onderzoeksbudgetten. En ook in Europa ziet het er veelbelovend uit, door de nog niet zo lang
    vooropgestelde en goedgekeurde 3% norm van Lissabon, waarbij de landen van de Unie zich
    engageren om tegen 2010 minimum 3 % van hun BNP te investeren in Onderzoek en
    Innovatie. Hiervan moet 1 % komen van de Overheid, en 2 % van de bedrijven. De 1 % voor
    Vlaanderen zou afgerond neerkomen op 60 mio € per jaar bijkomend.

   Voor onze universiteit zijn de inkomsten uit de tweede en derde geldstroom relatief verdeeld
   als volgt: Mandaten IWT/FWO 15.5 %, FWO (projecten) + IUAP + BOF 38.3 %, Acties
   Overheid 17.3 %, Internationale Organisaties 5.2 %, LRD en mecenaat 21.7 %.

   Door de betere beschikbaarheid van middelen moeten we des te beter nadenken over hoe we
   deze middelen gaan inzetten en wat terzake onze doelstellingen zijn. Vooral ook voor het
   onderzoeksbeleid is er grote behoefte aan een duidelijk referentiekader, dat verder moet gaan
   dan het huidige adagio van „Meer is beter’.

             Velen ervaren immers een grote lacune in het onderzoeksbeleid aan onze
Globaal referentiekader  universiteit, omdat het ons ontbreekt aan een globaal referentiekader. De
voor onderzoeksbeleid   definitie en conceptie van dergelijke beleidsvisie voor wat betreft het
             onderzoek, is anderzijds ook geen sinecure, gezien de grote diversiteit
   van onderzoek aan onze universiteit. Anderzijds ontstaat de creativiteit en onderzoeksmatige
   innovatie in de academische vrijheid, waardoor het onderzoek niet zonder meer aanstuurbaar
   is (en ook nooit moet worden !) (dit in tegenstelling tot de R&D afdeling in een bedrijf, of het
   onderzoek in onderzoeksinstellingen zoals IMEC, VIB, e.a.).

   Ik zal achtereenvolgens volgende ingrediënten van dergelijk referentiekader voor het
   onderzoeksbeleid behandelen:   23
     Het GeBu kan reglementair slechts 9 leden tellen. Naast de rector, de campusrector Kortrijk en de algemeen
   beheerder, maken de 3 groepsvoorzitters er deel van uit. Er is dus nog ruimte voor 3 andere functies. Vermits de
   laatste jaren de onderwijs- en onderzoekscoördinator een vaste plaats in het beleid hebben verworven, is er
   slechts ruimte voor nog 1 extra coördinator. Omdat ik van internationalisering een absolute prioriteit wil maken,
   stel ik daarom voor een Coördinator Internationaal Beleid aan te stellen in het Gebu. De bevoegdheden van de
   huidige Coördinator Studentenbeleid worden dan gevoegd bij deze van de Coördinator Onderwijsbeleid, zodat
   we een Coördinator Onderwijs en Studenten krijgen.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                           41
    Pagina 42 van 146                                        6 april 2005


      1. Een duidelijke positionering van het onderzoek aan onze universiteit, niet alleen in de
       innovatieketen, maar ook in de culturele, socio-economische, juridische, enz...
       dimensies van onze samenleving. Dergelijke positionering dient een integraal
       onderdeel uit te maken van een onderzoeksbeleidsplan.
      2. Een duidelijke gedefinieerd groeps-onderzoeksbeleid, met daarin ruimte voor een
       debat rond en invulling van domeinspecifieke performantie-indicatoren.
      3. Een duidelijke afgelijnd onderzoeksgroepen-beleid, met daarin aandacht voor en
       begeleiding („coaching‟) van jonge onderzoekers en een uitgekiend onderzoeks-
       diversiteitsbeleid.
      4. Voor wat betreft de logistieke ondersteuning van het onderzoeksbeleid:
         o Een duidelijk beleid i.v.m. monitoren van de kwaliteit van onderzoek.
         o Een transparante werking van de ondersteunende en faciliterende diensten
           zoals de Dienst OnderzoekCoördinatie (DOC) en Leuven Research and
           Development (LRD).
      5. Verdere professionalisering van de valorisatietrajecten voor technologie- en
       kennistransfer (licenties, patenten, spin-offs, seed money, ...).


      2.1.1. Een visie op onderzoeksbeleid aan onze universiteit

   Eén van de eerste opdrachten voor een nieuwe Coördinator Onderzoek is de redactie van een
   duidelijk beleids-referentiekader, waarin de verschillende objectieven die we met ons allen op
   het gebied van onderzoek nastreven, helder worden toegelicht. Dat er een behoefte bestaat aan
   dergelijk plan, mag blijken uit een (bij wijlen controversiële) studie van de VLIR (2004, ref.
   Infra), waarbij aan onze universiteit geadviseerd wordt om ‘een strategische wending’ te
   nemen in het onderzoeksbeleid24. Een onderzoeksbeleid voeren mag niet verward worden
   met „sturen van onderzoek‟. Een onderzoeksbeleid is dus niet noodzakelijk het aansturen van
   onderzoek (dat kan het natuurlijk ook zijn), maar wel het creëren van de juiste omgeving
   waarin universitair onderzoek – in zijn grote diversiteit – kan gedijen.

                Van bijzonder belang is de revitalisering van de Raad
De Raad Onderzoeksbeleid    Onderzoeksbeleid (ROB). Deze raad zou eigenlijk het
vitaliseren          onderzoeksbeleid moeten concipiëren en opvolgen, zowel intern als
                extern: Wat zijn de grote objectieven die we nastreven met het
   onderzoek aan onze universiteit ? Hoe positioneert de kwaliteit en de impact van ons
   onderzoek zich t.o.v. internationale benchmarks ? Hoe definiëren we domeinspecificiteit (zie
   verder) ? Welke grote actielijnen kunnen we distilleren uit dergelijke analyses ? Welke acties
   zijn vereist voor de „science push‟ en de „society pull‟ universiteit ? Hoe exploiteren we het
   feit dat onze universiteit volwaardig is ? Hoe is het gesteld met ons palet aan
   onderzoeksfinanciering ? Welke stukken van het onderzoeksbeleid worden eventueel
   doorgeschoven naar de groepen ? Hoe en waarom stimuleren we interdisciplinaire
   onderzoeksintitiatieven ? Wat is de precieze definitie van Centers-of-Excellence ? Wat is het
   juiste evenwicht tussen sturen (van onderzoek, bvb. detecteren van belangrijke lacunes) en

   24
     De commissie beveelt aan de nieuwe financieringsmogelijkheden (o.a. BOF, FWO, inhaalbeweging Vlaams
   wetenschapsbeleid) aan te grijpen voor de ontwikkeling van een integraal instellingsbreed onderzoeksbeleid.
   Impliciet gebeurt er wel aansturing doordat middelen zonder problemen geaccumuleerd kunnen worden bij grote
   en goede onderzoeksgroepen. Op termijn beveelt de commissie aan dat pro-activiteit vanuit de top expliciet dient
   te gebeuren met bottom-up initiatieven, naar het voorbeeld van wat gebeurt in Oxford en Cambridge. Goed
   onderzoeksbeleid vraagt immers om een combinatie van de twee. In zekere zin is het huidig beleid daarmee al
   begonnen via het opzet van excellentie-centra.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                          42
    Pagina 43 van 146                                    6 april 2005


   stuwen (d.w.z. van onder af bij gratie van bottom-up initiatieven) ? Uit welke componenten
   bestaat ons onderzoekers-rekruteringsbeleid ? Hoe stimuleren we de mobiliteit van onze
   onderzoekers (die volgens recente evaluaties ondermaats is) ?

   Dit zijn allemaal vragen omtrent het intern onderzoeksbeleid. Maar de Raad
   Onderzoeksbeleid zou ook kunnen reflecteren en adviseren over het wetenschapsbeleid buiten
   onze universiteit: Wat kunnen we de overheden (Vlaamse, Federale, Europese) adviseren
   omtrent te nemen acties, zowel bij het redigeren van regeerakkoorden als bij de uitvoering
   ervan? Hoe kunnen we zeker zijn van budgetaire meerjarenperspectieven ? Welke
   verdeelmechanismen van middelen in de eerste, tweede en derde geldstroom accepteren we
   als rechtvaardig ? Hoe en op welke wijze interageren we met belangrijke instanties in het
   wetenschapsbeleid, zoals de VRWB, het FWO, het IWT, e.d. ? Hoe organiseren we de
   dimensie internationalisering van het onderzoeksbeleid ? Hoe zullen Leuvense ploegen
   toegang krijgen tot de European Research Council (ERC) ?

   Samengevat kunnen we stellen dat de oprichting van de Raad Onderzoeksbeleid een goede
   zaak is, maar dat de werking en impact ervan op het academische beleid in de nabije toekomst
   nog beter dient te worden uitgebouwd.


      2.1.2. Groepsonderzoeksbeleid

                De vigerende evaluatie- en toekenningsmechanismen in de
Onderzoeksbeleid opsplisten   Onderzoeksraad,   hierin  ondersteund  door   de  Dienst
over de groepen ?        Onderzoekscoördinatie, worden veelal als goed tot uitstekend ervaren
                (ook het eerder geciteerde rapport van de VLIR-Commissie
   Onderzoeksbeleid Vlaamse universiteiten is lovend voor de werking van de Leuvense
   Onderzoeksraad). De Onderzoeksraad is (een bij Koninklijk Besluit verplicht, en door
   verschillende decreten en Vlaamse besluiten verder geregeld) orgaan van de universiteit, dat
   in essentie instaat voor de interne verdeling van de tweede geldstroom, meer bepaald de BOF-
   middelen. In tegenstelling tot wat gangbaar is aan andere universiteiten25, hebben we in
   Leuven één enkele Onderzoeksraad, die als college alle onderzoeksvoorstellen en aanvragen
   voor onderzoeksmandaten, weze het uit de Groep Humane, Exacte of Biomedische
   Wetenschappen, behandelt.

   In het zog van de hervorming van de groepsstructuren is een discussie ontstaan over een
   mogelijke graduele „regionalisering‟ naar de groepen toe, van het onderzoeksbeleid. Niemand
   kan immers ontkennen dat de aard van het onderzoek en de manier waarop het bedreven
   wordt in de drie groepen van onze universiteit nogal eens kan verschillen. Bovendien is er
   ook een soort „impliciet’ beleid, waarbij men „impliciet‟ erkent dat een uniforme
   rangschikking van onderzoeksprojecten uit de drie groepen, onmogelijk is, omdat de criteria
   van kwaliteit niet zondermeer vergelijkbaar zijn over de groepen (of zelfs
   onderzoeksdomeinen) heen. Zo bijvoorbeeld worden de BOF-ZAP mandaten a priori verdeeld
   over de groepen in een verhouding van elk 1/3 (men kan hierover een debat voeren of dit al
   dan niet gerechtvaardigd is). Zo ook werden de middelen voor Zware Apparatuur a priori
   opgesplitst over de groepen.


   25
    In de Universiteit Gent bijvoorbeeld bestaan er in de schoot van de Onderzoeksraad alpha, beta en gamma
   werkgroepen, die dossiers uit de drie verschillende groepen van de universiteit apart behandelen.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                       43
    Pagina 44 van 146                                6 april 2005


                Her en der kan dan ook de vraag gehoord worden, of we het BOF
Beleid beperkt opsplitsen,   niet expliciet moeten opsplitsen over de drie groepen. Mijn standpunt
niet de middelen        in deze is dat we tot nader order het BOF niet opsplitsen. De
                (onderzoekscoördinatoren in de) groepsbesturen kunnen wel een
    inhoudelijk groepsonderzoeksbeleid voeren (we komen daar verder op terug), maar een
    opsplitsing van onderzoeksmiddelen over de groepen, lijkt me op dit ogenblik niet opportuun.
    Eén van de belangrijkste (en onaangeboorde) opportuniteiten van onze universiteit is immers
    haar volwaardigheid. Ook voor wat betreft het onderzoeksbeleid moeten we hier meer werk
    van maken (zie verder). Met name ook het feit dat de Onderzoeksraad optreedt als college,
    dat uniform oordeelt over alle onderzoeks- en mandaatsvoorstellen, is een belangrijke troef in
    het onderzoeksbeleid (dit werd door de VLIR-commissie ook erkend als één van de sterke
    punten van de K.U.Leuven). Ook het detecteren en identificeren van onderzoekslacunes, en
    het stimuleren van groepsoverschrijdende onderzoeksinitiatieven dient beter te worden
    uitgewerkt. Het in de middelen decentraliseren van het onderzoeksbeleid, zou ook om een
    administratieve ondersteuning vragen op groepsniveau, wat ongewenst is. Desgevallend
    moeten we de DOC versterken.


      2.1.2.1.Convergentie en samenwerking

           Inhoudelijk kunnen de nieuwe groepsbesturen echter wel een
Onderzoeksmatrix   groepsonderzoeksbeleid voeren. Waar relevant, kan het groepsbestuur eerst en
           vooral een onderzoeksmatrix maken, waarmee geïnventariseerd wordt welke
    onderzoeksafdelingen in welke onderzoekslijnen en –domeinen actief zijn (een concrete
    suggestie hiertoe wordt gemaakt in de paragraaf over de Groepstructuur). Deze matrix dient
    om lacunes in kaart te brengen, maar ook om mogelijke overlappingen, complementariteiten
    en synergieën te detecteren, zowel door de onderzoekscoördinatoren als door de onderzoekers
    in de onderzoeksgroepen. Veelal is het zo dat onderzoekers niet weten welk (gelijkaardig)
    onderzoek enkele tientallen meter verder gebeurt (een ander voorbeeld van een gebrekkige
    communicatie in onze instelling).
    Deze onderzoeksmatrix is bijzonder belangrijk
      - Om de sterktes en zwaktes van onze universiteit op het gebied van onderzoek in kaart
       te brengen.
      - Om de sterkte van het onderzoek ook relatief te positioneren t.o.v. internationale
       benchmarks.
      - Om tot grotere, beter samenwerkende en performantere onderzoeksentiteiten te komen
       (waar dit relevant is).
      - Om de domeinspecificiteit te onderbouwen (aantallen, kritische massa‟s)(zie verder).
      - Om de opportuniteiten tot multidisciplinaire initiatieven te detecteren.
      - Om ook en vooral groepsoverschrijdende initiatieven te bevorderen.
      - Om initiatieven en opportuniteiten, die vooral van belang zijn voor de „society pull‟
       universiteit, in kaart te brengen en te valoriseren.


      2.1.2.2.Domeinspecificiteit

            Een ander uiterst belangrijk en zeer actueel thema in het
 Domeinspecificiteit  groepsonderzoeksbeleid is dat van de domeinspecificiteit. Er is een brede
            consensus dat onderzoeksdomeinen en de performantie van onderzoekers
    en onderzoeksgroepen daarin, niet zondermeer met elkaar vergeleken kunnen worden. De


    Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 44
    Pagina 45 van 146                                       6 april 2005


   laatste jaren is er een onterechte perceptie ontstaan, waarbij slechts een beperkt deel van
   onderzoeksdisciplines als „echt wetenschappelijk‟ wordt ervaren. Namelijk enkel deze
   disciplines waar het onderzoek univocaal is in „taal‟ en methodieken, waar kennis cumulatief
   is en waar de wetenschappelijke output en kwaliteit „meetbaar‟ zijn. Nochtans is dergelijke
   wetenschap slechts maar een deel van het geheel van alle wetenschappen. Men kan immers de
   profielen van wetenschappen en onderzoeksdisciplines positioneren op een soort assenkruis:
   waarbij de „labels‟ op het assenkruis voor zichzelf spreken, en in het assenkruis enkele
   voorbeelden van disciplines werden vermeld 26.

   Het punt dat we hier willen maken is dat de „wetenschappelijke cultuur‟ in elk van de
   kwadranten van dit assenkruis verschillend is en dat deze diversiteit door een
   onderzoeksbeleid ook best onderkend wordt. De volwaardigheid van onze universiteit
   impliceert dat wij zowat het hele vlak bestrijken, daar waar bvb. Nederlandse Technische
   Universiteiten, slechts 1 of 2 kwadranten vullen.

               Wetenschappelijke cultuur omvat ingrediënten zoals de manier
Diversiteit in        waarop onderzoek wordt verricht (alleen, in kleine of grote teams),
wetenschappelijke culturen  het publicatiegedrag („journal papers‟ in internationale tijdschriften,
               artikels in „locale‟ bladen, boeken,....), het citatiegedrag, de grootte
   van het wetenschapsdomein, de impact op en interactie met de samenleving, de manier
   waarop en de hoeveelheid waarin middelen worden verzameld, enz...

   26
     Met „cumulatief‟ wordt bedoeld dat de kennis cumulatief wordt verworven, d.w.z. men bouwt chronologisch
   voort op eerder verworven onderzoeksresultaten. Met „cyclisch‟ wordt bedoeld dat bepaalde themata uit de
   geschiedenis recurrent terug actueel kunnen worden, bvb. een nieuwe studie over bepaalde facetten van de
   filosofie van Aristoteles, precies omdat elke tijd weer nieuwe interpretaties kan of wil toevoegen. Wanneer onze
   leefwereld wijzigt, dringen herinterpretaties zich op.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                          45
    Pagina 46 van 146                               6 april 2005   Een bijkomend punt is, dat de ontwikkeling van de wetenschap, de manier waarop disciplines
   het assenkruis vullen, zich niets aantrekt van de „vertikale‟ structuur van de universiteit in
   groepen, faculteiten, departementen en afdelingen. Zo bijvoorbeeld zit het onderzoeksprofiel
   van het departement Architectuur van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen eerder in het
   kwadrant „Beoordeelbaar – Toegepast‟, daar waar de rest van de faculteit eerder ressorteert
   onder de kwadranten „Meetbaar - Toegepast/Fundamenteel‟. Kwantitieve psychologen horen
   dan weer eerder onder dit laatste en Pedagogie leunt dan van profiel weer eerder aan bij
   Architectuur.

   Het onderkennen van de domeinspecificiteit is belangrijk wanneer men de kwaliteit van
   onderzoek wil inschatten. Dit kan gebeuren:
     - Door peer review: hierbij wordt aan een commissie van externe experten gevraagd om
       een onderbouwd oordeel te vellen over de positionering van de onderzoekers of de
       onderzoeksgroep in een bepaalde onderzoeksomgeving. Deze manier van beoordeling
       wordt aan onze universiteit veel te weinig toegepast.
     - Kwantitatief: Op basis van op voorhand bepaalde performantie-indicatoren, zoals
        o Aantallen publicaties;
        o Kwaliteit van publicaties zoals gereflecteerd door de impactfactoren van de
          tijdschriften waarin ze worden gepubliceerd;
        o Kwaliteit van publicaties zoals gemeten door impact via aantal citaties;
        o De hoeveelheid extern verworven middelen voor onderzoek;
        o Indicatoren die te maken hebben met valorisatie (zoals inkomsten uit contract
          research, of aantallen gecreëerde spin-off bedrijven, e.d.);
     - Kwalitatief :
        o Op welke manieren wordt er onderzoek gedaan (individueel, kleine of grotere
          groepen, experimenteel, klinisch, op papier,....) ?
        o Wat is de interactie met bedrijven, administraties, samenleving, .... ?
        o Tot welke vorm van „aantoonbare‟ output leidt het onderzoek (publicaties,
          boeken, persartikels, bijdragen in de audio-visuele media, ....) ?

           De laatste jaren worden gekenmerkt door de introductie van een „audit-cultuur‟
Normalisatie van   in de wetenschappen, met nadruk op meetbaarheid van resultaten en impact.
bibliometrie     Vanzelfsprekend is dergelijke „assessment‟ van de kwaliteit slechts relevant
           voor sommige kwadranten van het assenkruis hierboven. Zelfs in die
   onderzoeksdomeinen waar publicaties en citaties relevant zijn en „geteld‟ kunnen worden via
   de Web of Science (WoS) of scholar.google.com is er grote behoefte aan normalisatie (bvb.
   onderzoeksperformantie gerelateerd aan de gemiddelde impactfactor in een domein, waarbij
   ook de grenzen van het domein zorgvuldig dienen te worden afgebakend). De publicatie- en
   citatieculturen verschillend sterk in de biomedische wetenschappen, de „zuivere‟
   wetenschappen en de toegepaste wetenschappen. Deze verscheidenheid moet in rekening
   gebracht worden bij de evaluatie van projecten, onderzoekers e.d.. Het is immers zo dat de
   huidige performantie-indicatoren (zoals publicaties en citaties), bepaalde onderzoeksgroepen
   van de biomedische wetenschappen op het lijf zijn geschreven maar dat ze eigenlijk veel
   minder tot niet relevant zijn voor andere onderzoeksgroepen. Daarom ook moet dringend
   werk worden gemaakt van domeinspecifieke indicatoren, zelfs binnen die domeinen waar de
   evaluatie kwantitatief kan zijn.

           Bijzonder nefast ook is dat dergelijke kwantitatieve metingen van kwaliteit,
 Heisenberg effect  een imminent gevaar opleveren voor wat men soms het Heisenberg effect


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 46
    Pagina 47 van 146                                         6 april 2005


    noemt, namelijk „elke meting beïnvloedt het gemeten systeem‟. M.a.w. het gevaar bestaat dat
    onderzoekers zich gaan richten naar die wetenschapsdomeinen waar de impactfactoren hoog
    zijn, en daarom zelfs bepaalde onderzoeksonderwerpen gaan mijden. Dit induceert natuurlijk
    een grote verschraling van onderzoek, waarbij men alleen maar gaat investeren in
    „fashionable‟ onderwerpen. Anders gezegd, er mag geen rangschikking zijn van
    wetenschapsdomeinen in termen van impact factoren, iets waar sommige evaluatiecommissies
    zich de laatste tijd soms wel eens aan schijnen te bezondigen.

             Anderzijds zijn de meer kwantitatieve benaderingen van kwaliteitsevaluatie
Niet-bibliometrische   praktisch niet van toepassing op grote delen van de humane
impact          wetenschappen27. Er zijn weliswaar (krampachtige?) pogingen om systemen
             voor bibliometrie in de humane wetenschappen te concipiëren. In een
    recente studiedag in de schoot van de KVAB werden beschouwingen gewijd aan bibliometrie
    in de filosofie, geschiedenis, literatuurwetenschap, rechten, sociologie en taalkunde, op zich
    een mooie oefening in het trachten te omschrijven van domeinspecificiteit. Indien we het
    erover eens zijn dat de kwaliteit van onderzoekers en onderzoek hier ook toch wel dient te
    worden gemonitored, dan zullen de humane wetenschappen ook zelf domeinspecifieke
    kwaliteitsmechanismen moeten ontwikkelen.

    De onderkenning van domeinspecificiteit houdt ook in dat het „centrale‟ onderzoeksbeleid
    zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Immers, domeinspecificiteit impliceert ook dat de
    „performantie‟ in verschillende onderzoeksdomeinen niet zondermeer met mekaar kan
    vergeleken worden. Bijgevolg is ook de verdeling van onderzoeksmiddelen tussen domeinen
    meer een echte beleidsbeslissing, eerder dan een algoritmische verdeling. Domeinspecificiteit
    houdt meteen ook in dat de vergelijking van onderzoeksperformantie niet moet gebeuren
    tussen verschillende onderzoeksgroepen van onze universiteit, maar eerder met gelijkaardige
    onderzoeksgroepen van andere universiteiten.
    27
     Een mooi voorbeeld van grote behoefte aan domeinspecificiteit is te vinden in de geesteswetenschappen. In
    tegenstelling tot de andere wetenschappen, is het onderzoek hier vaak een individuele bezigheid, tijdrovend en
    soms ondergewaardeerd of zelfs onbegrepen. Bovendien is de invloed van de geesteswetenschappen op het
    beleid (via filosofie, ethiek, e.d.) de laatste jaren zwaar afgekalfd, omdat de universiteit meer en meer onder de
    invloed kwam van nieuwe „management-ideeën‟. Ook de perceptie van de geesteswetenschappen is niet goed.
    Zo komen veel eerstejaarsstudenten uit bij de geesteswetenschappen door eliminatie van „harde‟ richtingen. Ook
    is het zo dat in de ogen van vele beleidsmakers, de geesteswetenschappen achter blijven. Meer nog dan de
    gedragswetenschappen lijken ze in een soort preparadigmatische fase te zitten van wetenschappelijkheid. Zo
    bijvoorbeeld lijkt het soms alsof cumulatieve kennisontwikkeling in de geesteswetenschappen onbestaande is.
    Bibliometrische instrumenten om de kwaliteit van onderzoek te meten, ontbreken vanwege niet strokend met de
    wetenschappelijke cultuur in de geesteswetenschappen (gewoonweg niet relevant). Buiten de universiteit is er
    echter, merkwaardig genoeg, een grote vraag naar geesteswetenschappen. Dit is niet enkel zo omdat –
    oneerbiedig gesteld - de geesteswetenschappen een zeker niveau van „entertainment‟ kunnen bieden (waarnaar
    merkwaardig genoeg grote vraag is), maar ook en vooral omdat „er geen vooruitgang kan zijn zonder traditie‟
    (De Dijn): “Een economie kan slechts productief zijn, precies vanwege haar „niet-productieve‟ componenten
    zoals gezinsrelaties, sociale en zorgrelaties, inculturatie, opvoeding, religie, enz.... M.a.w. de
    geesteswetenschappen buigen zich over de mogelijkheidsvoorwaarden voor vooruitgang, zij reflecteren over het
    leven en de samenleving, die ze ook (on)rechtstreeks ondersteunen en voeden”. M.a.w. de geesteswetenschappen
    zijn tegelijkertijd het archief en de gist van onze samenleving. Alleen al om deze redenen is verder substantieel
    investeren in het onderzoek in de geesteswetenschappen absoluut prioritair. Vanzelfsprekend is de argumentatie
    die we hier ontwikkelen ten gunste van de geesteswetenschappen, zeer utilitair. Meer algemeen bestaat er een
    grote behoefte aan meer „wetenschap als cultuur‟, waarover de Vlaamse minister-president bij de opening van
    het academiejaar aan onze universiteit in 1995 sprak.


    Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                           47
    Pagina 48 van 146                                6 april 2005


     2.1.3. Onderzoeksgroepenbeleid

   De onderzoeksgroepen aan onze universiteit worden gekenmerkt door een grote diversiteit en
   zeer uiteenlopende vormen van onderzoek. Het onderzoeksgroepenbeleid moet hier
   vanzelfsprekend rekening mee houden. Het moet zich richten, zowel op de
   excellentieniveau‟s als op het detecteren van „young potentials‟ en het identificeren van
   nieuwe, innovatieve onderzoeksonderwerpen en –disciplines.

     2.1.3.1.Transparantie in evaluatie en toekenning van onderzoeksprojecten

Terugkoppeling bij     Vooral jonge onderzoekers en onderzoeksgroepen zijn nogal eens
afgekeurde         ontgoocheld over de manier waarop aanvragen van mandaten en
onderzoeksvoorstellen    projecten worden verworpen. Soms is de kwaliteit van de terugkoppeling
              over de redenen van niet-goedkeuring ondermaats en veelal zelfs
   onbestaande. Hierdoor ontstaat ook een bepaald soort achterdocht, omdat men, zelfs indien er
   debriefings georganiseerd worden (bvb. bij de voorronde van een IDO aanvraag), vaak met
   het gevoel blijft zitten dat de evaluatie „niet helemaal objectief‟ verloopt, of volgens nogal
   onduidelijke criteria.

   Maar ook het systeem van FWO mandaat- en projectaanvragen zou in die zin kunnen worden
   bijgesteld: nu is men veelal overgeleverd aan de goodwill van een commissielid, die dan maar
   in meer of mindere mate „uit de biecht moet klappen‟.

   Ook en vooral bij het FWO wordt soms zwaar gesnoeid in de budgetten, zeker bij
   interuniversitaire projecten, waardoor een correcte uitvoering van het project zwaar
   gehypothekeerd wordt.

   Mocht de feedback over projecten (zowel wel als niet goedgekeurde) transparant en
   structureel georganiseerd kunnen worden, dan zou dit de algehele kwaliteit van de
   onderzoeksaanvragen ten goede komen, en ook een „coachend‟ effect hebben op jonge
   onderzoekers.

          Een   andere  veelgehoorde    klacht   is  dat  bij  heel  wat
Duidelijkheid over onderzoeksbeleidsinitatieven, de a priori criteria waaraan moet worden
de criteria bij de
          voldaan, niet gekend zijn, of in de „call‟ onvoldoende onderbouwd zijn (bvb.
oproep
          Zware apparatuur, Centers-of-excellence). Vanzelfsprekend dient dergelijke
   vorm van duidelijkheid voor toekomstige „calls‟ structureel te worden ingebouwd.

     2.1.3.2.Kwaliteitsvolle rekrutering en coachend onderzoeksbeleid

   Met zijn meer dan 7700 personeelsleden (ongeveer 6800 VTE), is onze universiteit één van
   de grootste werkgevers van de regio. Er zijn ongeveer 1400 ZAP-leden, een kleine 1000
   AAP-leden, 2700 BAP werknemers en het ATP telt 2700 leden. Meer dan 60 % is dus
   academisch en wetenschappelijk personeel, tegenover 40 % administratief en ondersteunend.
   De laatste jaren heeft onze universiteit enkele goede trends tot verdere professionalisering van
   het personeelsbeleid ingezet. Verschillende taak- en functieomschrijvingen werden scherper
   gesteld, aanwervings- en evaluatieprocedures ter dege uitgewerkt, en ook de werking zelf van
   de personeelsleden werd meer geprofessionaliseerd via het Anemoon-project, dat een zeer
   uiteenlopende reeks van diensten op een transparante manier automatiseerde. Nochtans is er
   nog veel werk aan de winkel.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  48
    Pagina 49 van 146                                         6 april 2005


   Wanneer onze universiteit in 2003 door „The Scientist‟, voor de tweede opeenvolgende maal
   werd uitgeroepen tot Best place to work for postdocs 28, dan zou ons dit eigenlijk moeten
   aanzetten tot een algeheel personeelsbeleid waarbij we ‘the best place to be’ voor elke
   personeelscategorie zouden moeten worden.

         Dit is geen voor de hand liggende aspiratie. Zoals de laatste jaren duidelijk blijkt,
Investeren in
         beweegt de onderzoeks- en onderwijswereld voortdurend. Het aantrekken en
mensen
         rekruteren van excellente mensen, uit binnen- en buitenland, en dit op alle
   niveau‟s, zowel pre- als postdoc, zowel bij junior ZAP als senior ZAP, is daarom een conditio
   sine qua non om op termijn excellentie na te streven.

   Op dit ogenblik is er geen proactief, instellingsbreed beleid dat gericht is op algehele
   talentenontwikkeling en gaat kijken naar de individuele ontplooiing van jonge onderzoekers
   tot top-onderzoekers. Er zijn geen systematische mechanismen om jong onderzoekstalent te
   detecteren of van buitenaf aan te trekken. Dat rekruteringsmechanismen zodanig moeten zijn
   dat „young potentials‟ worden gedetecteerd en gerekruteerd, met perspectief op een
   onderzoekscarrière mits voldoende kwaliteit, daar is iedereen het over eens. Minder consensus
   is er over de manier waarop die rekrutering dient te gebeuren en wat de te hanteren criteria
   zijn. Hoe definieert men kwaliteit ? Wordt één en ander domeinspecifiek ingevuld ? Wat zijn
   de vereisten voor buitenlandse ervaring ? Hoe vermijdt men inteelt ?

   Het zijn maar enkele vragen die we moeten aanpakken en waar we naderhand toch
   duidelijkheid in moeten scheppen om op termijn de kwaliteit van onze instroom aan
   onderzoekers te garanderen.


       2.1.3.2.1.       Doctorandi en assistenten

Doctoraats-   De kansen voor beloftevolle afgestudeerden om financiering voor een doctoraat te
efficiëntie   vinden, zijn beter dan pakweg tien jaar geleden. Van alle Vlaamse doctoraten
         wordt 45 % opgeleverd door de K.U.Leuven. Maar er is toch een groot punt van
   bezorgdheid, met name de zogenaamde doctoraatsefficiëntie, omdat slechts één op drie van
   de AAP/BAP leden blijkbaar zijn/haar doctoraat tot een goed einde brengt. Hiervoor bestaan
   natuurlijk verschillende redenen. Er zijn heel wat BAP-mensen, die op projecten derde
   geldstroom gefinancierd worden, en projectmatig onderzoek doen als een eerste job, zonder
   daarom expliciet ab initio te willen doctoreren. Dit zijn trouwens ook meestal projecten van
   kortere duur (bvb. 1 tot 3 jaar). Een andere reden kan liggen bij de promotor of bij de
   begeleiding van het doctoraat. Ook hierover bestaan gegegevens die laten vermoeden dat de
   begeleiding niet altijd even optimaal verloopt, zeker bij de beginfase van het onderzoek,
   waarbij bijvoorbeeld de juiste uitdagende onderzoeksvragen scherper moeten gedefinieerd
   worden, of wanneer het onderzoek (schijnbaar) in het slop zit. Soms worden doctorandi ook
   overdreven ingezet voor andere taken dan onderzoek, daar waar de universitaire regel is dat
   maximaal 1/3 van de tijd van een doctorandus aan onderwijsopdrachten kan besteed worden.
   M.a.w. 2/3 van de tijd van AAP/BAP zou aan onderzoek moeten kunnen besteed worden !

   Aan deze toch wel grote uitval van potentiële doctoraten moeten we zeker aandacht besteden
   Dit gebeurt nu o.a. door een nieuwe exit-bevraging i.v.m. AAP/BAP, waarmee de DOC meer
   zicht probeert te krijgen op dit fenoneem van doctoraatsefficiëntie en ook peilt naar opinies
   28
      ... een titel die per jaar slechts aan 10 niet-Amerikaanse universiteiten wordt uitgereikt !


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                          49
    Pagina 50 van 146                                6 april 2005


   over loon, statuut, niveau van ondersteuning en begeleiding, sfeer, algehele (on)tevredenheid,
   collegialiteit en ook de belangrijkste redenen om onze universiteit te verlaten. Jaarlijks is er
   een totale uitstroom van 700 à 1000 onderzoekers (waarvan velen toch hun doctoraat
   behalen).

             Eén van de andere aandachtspunten is de doctoraatsopleiding, die nu door
Aggiornamento
doctoraats-opleiding   vele doctorandi als wat zinloos wordt ervaren en soms herleid wordt tot
             een oefening in „voldoende credits verzamelen‟. Een zeker aggiornamento
   dringt zich hier op, waarbij in een vernieuwde doctoraatsopleiding volgende „eindtermen van
   een doctorandus‟ zouden kunnen worden opgenomen:
     - Grondige redactie van een doctoraatsonderzoeksplan (cfr. IWT-bursaal
       onderzoeksvoorstel) voor alle doctorandi. Dit is geen maatregel die meer administratie
       veroorzaakt, maar wel een voorstel dat moet dienen om ab initio zowel naar
       doctorandus als promotor toe de contouren van het doctoraatsonderzoek scherp te
       stellen. Vanzelfsprekend kan dergelijk document op gezette tijden aangepast worden
       naarmate het onderzoek de eigen, soms onvoorziene, wegen volgt. Nu immers blijkt
       dat zelfs na het verstrijken van een eerste mandaat in vele gevallen het
       doctoraatsproject nauwelijks uitgetekend is.
     - Grondige kennis van een onderzoeksdomein (en niet alleen van het stukje onderzoek
       dat men zelf heeft gedaan). In staat zijn om het eigen onderzoek te situeren binnen een
       voldoende generisch geheel.
     - Voldoende vernieuwende bijdragen geleverd hebben in een bepaalde
       onderzoeksdomein (publicaties met peer-review of andere gangbare vormen van
       „output‟) en deze voorgesteld hebben op internationale workshops en conferenties.
     - Tonen dat men in staat is om op autonome wijze aan diepgaand wetenschappelijk
       onderzoek te doen en dat men ook zelfstandig de organisatie ervan in handen kan
       nemen.
     - Gewerkt hebben aan een internationaal netwerk (bvb. minstens 1 belangrijke
       buitenlandse wetenschapper overtuigen om deel uit te maken van het leescomité).
     - Voldoende tijd in het buitenland hebben doorgebracht. De internationale mobiliteit
       van onze doctorandi dient gestimuleerd.
     - Communicatievaardigheden, mondeling en schriftelijk, en ook getuigen van
       behoorlijke didactische kwaliteiten; als mature doctoraatstudent jongere
       doctoraatstudenten „coachen‟.
     - Inzicht hebben in de manier waarop financiering van onderzoek gebeurt. Minimaal
       inzicht in het wetenschapsbeleid en inzicht hebben in de bredere administratieve en
       wettelijke structuren waarin men als doctorandus werkzaam is.
     - Minstens aan één onderzoeksproposal meegewerkt hebben.
     - Bereid zijn om een kritisch, wetenschappelijke attitude aan te nemen, dit kunnen
       plaatsen in een meer globaal kader en voldoende belangstelling hebben voor de
       wetenschappen in hun geheel.

   De doctoraatsopleiding zou hierop kunnen inspelen door een „cursus‟ in te richten waarbij
   voor grotere groepen doctoraatstudenten volgende aspecten aan bod komen:
    - kennismaking met de brede universiteit, als werkgever; overzicht van
      onderzoeksdomeinen.
    - schriftelijke wetenschappelijke communicatie (papers, posters, presentaties);
      wetenschappelijke publicatiemechanismen en deontologie. In principe kan een
      doctoraatstekst nu reeds bestaan uit een iuxtapositie van artikels in tijdschriften met
      review. Waarom gebeurt het dan zo weinig ?


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  50
   Pagina 51 van 146                                         6 april 2005


     -  bewustmaking van wetenschappelijke deontologie (plagiaat, fraude, refereren en
       referentiesystemen, prioriteitsclaims, collegialiteit, best practices, naar een eed van
       Hippocrates voor wetenschappers ?) ;
     -  kennismaking met financieringsmechanismen van onderzoek; proposals;
       wetenschapsbeleid.
     -  wetenschapscommunicatie en –popularisering; omgaan met media.
     -  bewustmaking van de maatschappelijke dimensies van onderzoek, ethische, juridische
       en democratische implicaties e.d.

   Dergelijke – meer volwassen en minder schoolse – doctoraatsopleiding kan alleen maar
   bijdragen tot een betere vorming van onze doctorandi, en tot een betere uitstraling van onze
   universiteit wanneer zij later in hun beroepsleven onze beste ambassadeurs kunnen worden.

          Er zou ook werk moeten gemaakt worden van interuniversitaire
Graduate Schools  doctoraatsopleidingen (zoals bvb. de „Truncus Communis Medische
          Wetenschappen‟, waarbij het luik onderwijs gemeenschappelijk wordt
   georganiseerd tussen K.U.Leuven, LUC, UA, UG en VUB). Bovendien moeten we dringend
   werk maken van zgn. „Graduate Schools‟, waarbij ook en vooral buitenlandse lesgevers
   uitgenodigd worden om gespecialiseerde thematische cursussen te doceren aan onze
   doctoraatstudenten29.

   Het beleid naar doctorandi toe dient ook domeinspecifiek te zijn:
    - Er bestaan aan onze universiteit verschillende onderzoeksgroepen waar zeer degelijk
      onderzoek gebeurt, maar waar de instroom van doctorandi (vanwege bvb. een gebrek
      aan eigen studenten) ondermaats is. Specifiek voor deze onderzoeksgroepen – maar
      ook voor alle andere – zijn drastische maatregelen nodig in het internationaal
      rekruteringsbeleid (zie hoofdstuk over Internationaal Beleid) willen we op termijn het
      onderzoek in deze groepen consolideren. Anderzijds dient te worden bekeken of het
      rekruteringsbeleid naar de corresponderende afstudeerrichtingen toe wel afdoende
      werkt.
    - In andere faculteiten en departementen is er dan weer bijzondere aandacht nodig rond
      de zogenaamde doctoraatsefficiëntie (zie hierboven): de uitval van mensen vooraleer
      ze hun doctoraat kunnen afleggen is te groot (omwille van vraag uit de markt, of
      omwille van onmogelijke combinatie met andere opdrachten).
    - In dan nog weer andere domeinen wordt een doctoraat op de arbeidsmarkt quasi niet
      gevaloriseerd of is er geen speciale interesse voor mensen met een doctoraat. Ook hier
      dient meer in detail gekeken te worden naar mogelijke remedies.

          In het spoor van de recente BAMA hervormingen doorheen Europa, blijkt er nu
Doctoraat van   ook een discussie op te duiken over de aan te bevelen duur voor een doctoraat,
drie jaar ?    waarbij – horresco referens – gedacht wordt aan 3 jaar (naar Engels model ?). Ik
          denk dat er aan onze universiteit een brede consensus bestaat dat dit onmogelijk
   is, tenzij men natuurlijk de vereisten voor het behalen van een doctoraat drastisch herziet, wat

   29
    Dat dergelijke initiatieven ook „low budget‟ kunnen bewijst de „Graduate School for Systems and Control‟,
   die reeds gedurende een tiental jaren georganiseerd wordt door alle onderzoeksploegen (een 15-tal) die
   gegroepeerd zijn in twee Interuniversitaire Attractiepolen (zie http://www.auto.ucl.ac.be/AUTO/graduate.html).
   Deze netwerken organiseren elk jaar 4 gespecialiseerde cursussen voor alle geïnteresseerde Belgische
   doctoraatsstudenten (ook van buiten het netwerk). Hiervoor nodigt men buitenlandse onderzoekers uit die „in
   residence‟ zijn in één van de universiteiten, tot het geven van dergelijke cursus, geconcentreerd in enkele weken.
   Gemiddeld gezien worden deze cursussen bijgewoond door een dertigtal doctorandi.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                           51
    Pagina 52 van 146                                     6 april 2005


   op zich al een enorme „culturele‟ en wetenschappelijke verschraling zou inhouden. De vier
   jaar die de meeste financieringsorganismen nu hanteren zijn weliswaar doenbaar, maar
   worden soms ook al als te krap ervaren. Ons standpunt hier is dat tot nader order aan de duur
   van een gemiddeld doctoraat niet moet gesleuteld worden.

Uniformisering     Specifiek voor doctorandi bestaan overigens nog vele administratieve
statuut AAP/BAP     problemen die te maken hebben met statuut (bvb. verblijfsvergunningen),
            met financiering (bvb. tussentijdse verloning in afwachting van een IWT
   beurs, problematiek van DIMONA, quid indien de beurs niet wordt gehaald, e.d.). Bovendien
   zouden duidelijke afspraken moeten gemaakt worden omtrent de didactische inzetbaarheid
   van mensen die aan een doctoraat werken, of andere taken van studiebegeleiding (zoals
   monitoraat), vooral in kleinere afdelingen en departementen. Naar de potentiële jonge
   werknemers/onderzoekers toe bestaat hierover een grote onduidelijkheid, maar ook intern, bij
   de ZAPpers, bestaat grote verwarring rond verwachtingspatronen terzake en vragen van bvb.
   didactische inzetbaarheid. Zo is de lijn tussen „onderzoeksassistenten met een procentuele
   onderwijstaak‟ en „onderwijsassistenten met gerichte participatie in onderzoeksactiviteiten‟
   soms flinterdun. Ook de „bescherming van de onderzoekstijd‟ is niet uniform over de
   verschillende mandaten heen. Niettegenstaande verschillende recente initiatieven, en een
   „Beleidsnota over opdracht en taken van assisterend en bijzonder academisch personeel’,
   blijft toch een grote onduidelijkheid bestaan, waardoor het soms voorkomt dat een doctoraat
   niet gefinaliseerd kan worden binnen de zes jaar, wat op zich al een (veel te) lange periode
   is30. Zo is op vele plaatsen de in deze beleidsnota gedefinieerde „ondersteuningspool ABAP‟
   niet operationeel (opdeling in onderwijs-, onderzoeks- en dienstverleningsvereisten, bepaling
   van verantwoordelijkheden en supervisie e.d.), evenmin als systemen die de berekening van
   belasting en benodigde ondersteuning mogelijk maken. Trouwens, onder andere door
   invoering van „Begeleide Zelfstudie‟, maar ook in de toekomst door een steeds toenemende
   flexibilisering, zal de structurele onderomkadering voor onderwijsondersteuning, die nu al
   bestaat, waarschijnlijk nog groter worden !

           Het profiel en de opdracht van de huidige praktijkassistenten moet
Praktijkassistenten  herbekeken worden in de richting van „onderwijsassistenten nieuwe stijl‟,
           d.w.z. dat hun opdracht ruimer geïnterpreteerd moet worden dan het
   praktijkgebonden onderwijs: zij nemen best ook deel aan het onderzoek in een of andere vorm
   (bvb. onderwijsgerichte onderzoeksprojecten (OOI), onderwijskundig georiënteerde
   doctoraatsprojecten).

   In het algemeen moeten we werk maken van een meer uniforme regeling in de grote
   diversiteit van statuten van „assistenten‟ die nu bestaat: FWO-aspiranten, IWT-mandatarissen,
   assistentenmandaten    (onderwijs-,   praktijk-),  FLOF-mandaten,   BAP-mandaat
   (wetenschappelijke medewerkers gefinancierd op projecten) e.d. Men mag ook niet uit het
   oog verliezen dat, vooral in grote onderzoeksgroepen, de meerderheid van de doctorandi een
   BAP statuut hebben en derhalve het AAP sterk in de minderheid is.   30
    Het systeem om vorderingsrapporten voor te leggen na 1 of 2 jaar onderzoek, of bij verlengingen van het
   contract, werkt onvoldoende: bij problemen (conflicten, deficiënte begeleiding, aanhoudende hoge
   werkbelasting, soms zinloze opdrachten, onduidelijkheid over loopbaanperspectieven) kunnen deze alleen post
   factum vastgesteld worden, en ontbreken uiteindelijk de nodige hefbomen om in te grijpen. Ook zijn er bijna
   nooit functioneringsgesprekken naar aanleiding van de opmaak van dergelijke vorderingsrapporten tussen de
   doctorandus en zijn/haar promotor.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                        52
    Pagina 53 van 146                                      6 april 2005


          In het universiteitsdecreet van 1991 werden alle leden van het Vast
Terug VWP ?    Wetenschappelijk Personeel (VWP) omgezet in ZAP. Het VWP speelde in het
          verleden de rol van een „wetenschappelijk middenkader‟. In vele gevallen neemt
   het ABAP sommige taken van dit vroeger middenkader over, maar op een minder effectieve
   wijze gezien het grotere verloop, waardoor steeds weer ervaring verloren gaat. Moeten we
   niet terugdenken aan het herinvoeren van VWP (bvb. Werkleiders) ? Er zijn ook nieuwe
   functies die mogelijks op de kaart moeten gezet worden: Door de toenemende administratieve
   overlast die met projectonderzoek gepaard gaat, is er een groeiende vraag naar de functie van
   projectcoördinator, die momenteel onder het ATP gedefinieerd wordt, maar vroeger wellicht
   onder VWP zou geressorteerd hebben.


      2.1.3.2.2.     Postdocs en junior ZAP
            In de keten van doctoraat naar senior onderzoeker, vormen de postdocs onze
Postdoc als       meest kwetsbare schakel. Door de inhaalbeweging voor W&T zijn de
kritische schakel in  voorbije tien jaar de opportuniteiten om aan een doctoraat te beginnen,
onderzoek
            enorm toegenomen31. Maar de selectietrechter wordt zeer nauw eenmaal het
   om postdocs gaat. Er zijn weliswaar zeer veel kanalen waar postdocs „tijdelijk‟ op terecht
   kunnen (FWO, IWT, GOA, IUAP, Europees (ESF, EMBO, Marie-Curie,...) maar zelden
   overstijgt dit een financiering van drie of vier jaar. Ook op het BOF is de spanning tussen
   aantal aanvragen en wat uiteindelijk kan worden toegekend aan postdocmandaten veel te
   groot 32.

           Het is nochtans absoluut noodzakelijk om in postdocs te investeren, omdat,
Brain waste
           wanneer zij een redelijk perspectief hebben, zij zich ook intellectueel in de
           potentieel meest productieve fase van hun onderzoeksloopbaan bevinden. Door
   te grote onzekerheid in loopbaanperspectief verliezen we hier veel talent dat wegvloeit naar
   de industrie, naar het buitenland, kortom naar andere opportuniteiten. Bovendien is de
   combinatie gezin – onderzoek precies ook in deze periode van de onderzoeksloopbaan heel
   belangrijk en kwetsbaar. Met een boutade zou men kunnen zeggen dat deze meeste creatieve
   fase, ook de meest procreatieve is. Vele vrouwelijke gedoctoreerden verdwijnen hier voor
   altijd uit het onderzoek, een „brain waste‟ die eigenlijk één van onze belangrijkste vormen van
   „brain drain‟ is.

   Voor de gelukkigen die een FWO postdoc mandaat verwerven, is een periode van 9 jaar
   bovendien veel te lang. Zelfs vanaf het zevende jaar is er nog altijd geen harde garantie op een
   redelijke zekerheid dat „men zal kunnen blijven‟. Een andere paradox is dat buitenlandse
   ervaring voor onze postdocs een must is, maar dat, tenzij ze gefinancierd worden op het
   FWO, het risico reëel is dat ze niet terugkeren als de opportuniteiten hier onvoldoende zijn.

             In vele onderzoeksgroepen is er grote nood aan post-docs, omdat de huidige
 Multi-inzetbaar ?
             ratio doctorandi/ZAP veel te groot is, waardoor de kwaliteit van de

   31
     Hoewel ook hier soms een te grote spanning ontstaat tussen aantal kandidaten en mogelijke financiering. Zo
   bijvoorbeeld waren er in 2003 ongeveer 650 aanvragen voor een IWT beurs, daar waar er maar 150 konden
   gehonoreerd worden. In 2004 is het aantal beurzen gelukkig opgetrokken tot 200. Niettemin blijven de
   slaagkansen ondermaats.
   32
     In 2004 waren er aan onze universiteit 280 aanvragen voor postdoctorale mandaten, waarvan er 80 door het
   FWO werden toegekend; Door het BOF zelf werden er dan nog eens 50 toegekend (voor 1 jaar). D.w.z. dat voor
   150 mensen geen rechtstreekse postdoc-financiering beschikbaar was.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                         53
   Pagina 54 van 146                                      6 april 2005


   begeleiding van doctorandi eronder lijdt. Maar vandaag de dag worden ook postdocs, veel
   meer nog dan vroeger, onder zware (prestatiedruk) gezet, niet alleen in de
   onderzoeksdimensie, maar tevens in alle andere dimensies die van toepassing zijn voor een
   ZAPprofiel. De meeste postdocs werken hard aan het eigen wetenschappelijk dossier, omdat
   zij vooral hierop worden afgerekend bij een eerste benoeming (en ook nog later in hun
   wetenschappelijke carrière). Maar ze worden ook hoe langer hoe meer ingeschakeld in alle
   andere facetten van het wetenschappelijk onderzoek, zoals het verwerven van
   onderzoeksfondsen door het schrijven van onderzoeksvoorstellen en het genereren van
   rapporten daarover; de begeleiding van één of meerdere doctorandi; bijstand verlenen bij het
   invullen van nieuwe onderwijsprogramma‟s (masters of manama‟s); enz.

   Vanuit deze analyse kunnen we onmiddellijk verschillende belangrijke beleidsactiepunten
   distilleren:
     - Vooreerst is een substantiële additionele injectie in middelen vereist voor postdocs,
       zowel bij FWO als bij BOF, gewoon om de aantallen en bijgevolg de slaagkansen te
       verhogen tot op een aanvaardbaar en rechtvaardig niveau. Dit is een speciaal
       onderdeel van het pleidooi naar de overheid toe voor meer middelen in de tweede
       geldstroom (zie verder in deze beleidsnota).
     - Verder dient de missie van een postdoc in de keten van doctoraat naar senior
       onderzoeker (bvb. PhD – postdoc – BOF ZAP – benoeming) veel duidelijker te
       worden uitgewerkt (zie verder).

         Het zou onze universiteit sieren mochten we werk maken van geüniformiseerde en
Recruterings-
         transparante rekruteringsprocedures en profielvacatures. Het hele systeem is
procedures
         duidelijk aan een revalorisatie toe, omdat er teveel vacatures zijn „à la tête du
   client‟, wat uiteindelijk teveel uitmondt in inteelt. Zelfs tussen Vlaamse universiteiten is er
   relatief weinig mobiliteit. En ook het aantal Nederlandse onderzoekers aan onze universiteit is
   eerder beperkt. Dit is in zekere zin toch wel symptomatisch. Nochtans liggen de ingrediënten
   die we moeten inzetten voor de hand: internationale bekendmaking en toetsing, duidelijke en
   a priori gespecifieerde criteria, voldoende externe leden in de benoemingscommissies, ruimte
   voor innovatieve onderwerpen.

   We moeten dan ook dringend duidelijkheid scheppen in de globale tijdsschaal van een
   onderzoeks-beroepstraject. De 3 x 3 jaar postdoc op het FWO, gevolgd door een
   profielvacature of een 2 x 5 BOF-ZAP mandaat, wordt door velen als zeer lang ervaren en
   wordt bovendien omgeven door een soort „flou artistique‟, waarbij zelfs de mentor van de
   postdoc soms zwaar moet gokken „dat alles wel in orde zal komen‟33. Daarenboven is de
   duur van de periode waarin men postdoc is, de laatste 20 jaren klaarblijkelijk drastisch
   toegenomen, tot de 9 jaar FWO van vandaag.

Vergrijzing &
             Bovendien moeten we wel dringend helderheid creëren omdat de komende
verjonging van ZAP    jaren heel veel benoemingen mogelijk worden. Immers, als gevolg van een
             massieve aanwerving in de gouden jaren 60-70, is nu ongeveer 1/3 van
             onze professoren ouder dan 55 jaar, en zal binnen dit en 10 jaar toegelaten


   33
    Bij de verlenging naar een derde periode van 3 jaar bij een FWO postdoc, wordt het desbetreffende
   departement gevraagd een „engagement‟ te nemen naar de betrokkene toe. Wil men vervolgens deze persoon in
   het ZAP-kader krijgen, dan kan men dit doen via een profielvacature. Wat moet het departement doen indien op
   deze profielvacature een kandidaat opdaagt met een beter dossier dan de FWO-postdoc ? Dit probleem is al
   herhaaldelijk opgedoken in benoemingscommissies.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                        54
    Pagina 55 van 146                                        6 april 2005


   worden tot het emeritaat. Dit betekent dat aan onze universiteit de komende 10 jaar ongeveer
   500 ZAP-mandaten ter beschikking komen34. Voorwaar een goede motivatie om dringend
   werk te maken van heldere benoemingsprocedures !

   Maar er is meer. Wil Europa in 2010 kunnen concurreren met de VS, dan moeten er naar
   schatting 700 000 onderzoeksmandaten bijkomen. Verwacht wordt dan ook dat de
   verschillende regionale en Europese overheden, middelen zullen vrijmaken om meer
   onderzoeksmandaten te creëren. Vlaanderen scoort op dit punt nu immers vrij pover. Het
   percentage studenten dat onderzoeker of prof wordt, bedraagt nauwelijks de helft van het
   Europees gemiddelde.

Tenure track    Ik stel dan ook voor om een duidelijke variant van het Amerikaanse „tenure track‟
          systeem met a priori gedefinieerde en a posteriori meetbare evaluatiecriteria 35, uit
          te werken. De ingrediënten van dit systeem zijn de volgende:

         Een duidelijke tijdsschaal: We gaan uit van vier jaar doctoraat, gevolgd door een
Duidelijke
         periode van drie jaar postdoc (werken aan publicaties, impact, internationale
timing
         mobiliteit), en dan een „tenure track‟ van vijf jaar, met een tussentijdse evaluatie
   na twee jaar, waarbij een duidelijke „go‟ of „no go‟ wordt geformuleerd. Bij een „no go‟
   behoort een aanstelling in één van de hogescholen van de Associatie tot de mogelijkheden,
   met eventuele mogelijkheid later tot verdere participatie in aanwervingsprocedures aan de
   universiteit of het opzetten van onderwijs- en onderzoekssamenwerkingsverbanden tussen
   hogeschool en universiteit.

         De performantie- en evaluatiecriteria worden duidelijk op voorhand
Duidelijke
         geëxpliciteerd, alsook het profiel en inzetbaarheid van de postdoc naar andere
criteria
         componenten toe (onderzoeksproposals schrijven, begeleiden van doctorandi,
   eventuele onderwijsopdrachten). Dit laatste kan ook gebeuren d.m.v. tweejaarlijkse
   functioneringsgesprekken zoals bij het ZAPprofiel. Ook voor wat betreft de vereiste
   internationale ervaring zou men duidelijkheid moeten scheppen. Zo bijvoorbeeld zijn korte
   verblijven aan een buitenlandse universiteit, met duidelijke aantoonbare resultaten (bvb.
   artikels in co-auteurschap met gerenommeerde onderzoekers) beter dan een lang verblijf aan
   een buitenlandse instelling, zonder merkbare output. Dergelijke explicitering van
   verwachtingen verduidelijkt ook veel naar vrouwelijke onderzoekers toe.

           Bovendien worden er opstartkredieten voorzien, waarbij een beginnend
Opstartkredieten
           postdoc/junior ZAP een programmafinanciering krijgt dat hem/haar toelaat
           initieel enkele medewerkers aan te werven (doctorandi, technici,...) vooraleer
   andere kredieten te verwerven op meer competitieve basis.

   34
    Het leeftijdshistogram van het ZAP aan onze universiteit is in essentie „bimodaal‟, met een eerste grote „lob‟
   tussen de 38-48 jaar en een tweede tussen de 55-65 jaar.
   35
    Ook in andere Europese landen vinden we gelijkaardige initiatieven: In Duitsland heeft het nationaal
   ministerie van onderwijs in 2002 het juniorprofessorschap als startpunt van de standaardroute voor een
   academische loopbaan ingevoerd. Het doel is om onderzoekers op een relatief jonge leeftijd een duidelijk
   perspektief te bieden op een vast hoogleraarschap. Een junior-hoogleraar is tweemaal drie jaar in dienst bij een
   universiteit, waarbij hij/zij kan beschikken over een labo, medewerkers, onderzoeksvoorstellen kan doen, als
   promotor optreden en doceren. In de loop van het derde jaar is er een evaluatie. Tussen het vierde en het zesde
   jaar kan men dan solliciteren voor een hoogleraarschap. Van overheidswege is er een ondersteuning van 60 000€
   per juniorprofessor. In totaal streeft Duitsland naar 3000 van deze mandaten. Het juniorprofessorschap komt in
   de plaats van de klassieke Duitse habilitation, maar precies daardoor is het systeem, omwille van grondwettelijke
   redenen (discussie omtrent bevoegdheden tussen federale en regionale overheden), nog niet in voege getreden.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                          55
    Pagina 56 van 146                                       6 april 2005Assistent     Een laatste innovatie bestaat eruit dat de junior ZAP desgewenst een voldoende
professor     autonomie krijgt, dus niet noodzakelijk onder de vleugels van een ander ZAPlid
         moet werken. Vanzelfsprekend zal hij/zij wel ingebed worden in een
      organisatorische entiteit van de faculteit of het departement (Dit komt overeen met het
      statuut van ‘assistant professor’ aan Amerikaanse universiteiten).

            Tenslotte kan er op groepsniveau, specifiek bij het groepsbestuur, een
Coachen van jonge
            grotere aandacht worden gegeven aan het coachen van wetenschappelijke
onderzoekers
            onderzoeksinitiatieven. Vele jonge onderzoekers hebben – zeker bij het
   begin van hun carrière aan onze universiteit – heel wat vragen omtrent het vinden van
   financiering, het rekruteren van doctoraatsstudenten, de ideale samenstelling van een
   onderzoeksgroep, het nastreven van kwaliteit laat staan excellentie, wat een uitgekiende
   publicatiestrategie inhoudt, enz.... (Vele „oudere‟ onderzoekers hebben soms ook
   gelijkaardige vragen en twijfels!). We kunnen ongetwijfeld de kwaliteit bevorderen van de
   begeleiding van deze onderzoekers door hen vanuit het beleid een luisterend oor te geven
   (meer dan nu het geval is), en te coachen waar nodig. Het identificeren van rolmodellen zou
   hier ook belangrijk kunnen zijn. We moeten ook kijken naar de samenstelling van
   onderzoekseenheden waar dat relevant kan zijn: Is er een voldoende mix van ervaring en jong
   talent ? Is er een voldoende internationale profilering ? Is er voldoende kritische massa in
   middelen en mensen om de doelstellingen en wetenschappelijke aspiraties te realiseren ? Is er
   voldoende begeleiding voor de doctoraatsstudenten ?


      2.1.3.2.3.     Brain gain en reverse brain drain
   Hoewel minder schrijnend dan pakweg 15 jaar geleden, is de zogenaamde Europese brain
   drain richting VS, nog altijd een feit: geschat wordt dat er momenteel 400 000 onderzoekers
   zijn die hun opleiding in Europa gekregen hebben, maar nu in de VS resideren. Drie vierden
   van de Europeanen die tussen 1991-2000 hun doctoraat in de VS behaalden, zijn van plan
   daar te blijven.

        Er blijken echter nogal wat wat mogelijkheden te zitten in het aanzwengelen van
Reverse brain
drain
        een „reverse brain drain‟36. Het blijkt namelijk dat heel wat Vlamingen die al een
        succesvolle onderzoekscarrière in het buitenland hebben aangevat (en bvb. al
   „tenured‟ zijn), bij nader inzien toch wel naar Vlaanderen willen terugkeren. Zowel bij het
   VIB als bij sommige departementen aan onze universiteit, heeft deze formule zijn succes al
   bewezen. Onderzoekers met dit profiel zijn meestal kwalitatief hoogstaand en hebben ook
   minder moeite met een inpassing in de soms toch wel complexe structuren en mechanismen
   aan onze universiteit. Op dit ogenblik ontbreekt het echter aan een duidelijk beleid terzake en
   zijn de voorbeelden van „reverse brain drain‟ bijna allemaal „ad hoc‟ initiatieven. Wellicht
   wordt binnenkort op initiatief van de Vlaamse minister van Wetenschapsbeleid een fonds
   opgericht om Vlaamse toponderzoekers naar Vlaanderen terug te halen37.

   36
     Recente voorbeelden van succesvolle acties zijn: de recruteringen voor het aantrekken van senior
   onderzoekers in de schoot van het VIB, waarbij voor wat betreft benoemingen afspraken werden gemaakt met de
   universiteiten. Ongeveer 2/3 van de applicaties waren Vlamingen met een gedegen buitenlandervaring. Andere
   voorbeelden zijn de recente recrutering van verschillende Vlaamse „tenured tracked‟ professoren uit
   Amerikaanse universiteiten, waarbij Catherine Verfaille de meest bekende naam is.
   37
    Recente persberichten hebben het over een „Toppers-fonds‟ van 15 mio €, waarbij aan top-onderzoekers die
   terugkeren gedurende enkele jaren een budget van 1.5 mio € wordt toegekend (wat mij gigantisch veel lijkt t.o.v.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                          56
   Pagina 57 van 146                                        6 april 2005Brain gain   Anderzijds moeten we ook de zogenaamde „lateral hiring‟ – het aantrekken van
        reeds gerenommeerde niet noodzakelijk Vlaamse onderzoekers – niet schuwen.
        Weliswaar mag dit niet gebeuren ten koste van de bestaande initatieven van het
   onderzoeksgroepenbeleid maar moet dit gebeuren met „extra‟ middelen. We moeten duidelijk
   werken aan de wervende kracht van onze universiteit, die eigenlijk te weinig aantrekkelijk is
   voor buitenlandse onderzoekers, zelfs niet voor onderzoekers vanuit andere Vlaamse of
   Nederlandse universiteiten. Dit komt omdat onderandere onze profielvacactures ingekleurd
   worden „ à la tête du client‟, met bepaalde personen in gedachten wat in vele gevallen tot pure
   inteelt lijdt.

     2.1.3.2.4.      Bijna en jonge emeriti
   Een lid van het ZAP kan desgewenst met pensioen gaan vanaf de 60ste verjaardag, maar is
   zeker verplicht op pensioen te gaan bij 65. Vele bijna emeriti, en vele „jonge‟ emeriti hebben
   hun ongenoegen geuit met de huidige gang van zaken bij het „toegelaten worden tot het
   emeritaat‟. Voor velen is de overgang nogal abrupt, vooral wanneer zij nog steeds
   wetenschappelijk zeer actief zijn. In vele onderzoeksgroepen trouwens, is de expertise en
   ervaring van de zestig-plussers van onschatbare waarde ! Het is echter voorzien dat
   professoren die met pensioen gaan, ook nog bepaalde academische taken kunnen blijven
   vervullen, waaronder o.a. het verder beheren van onderzoekskredieten (met het statuut van
   bijzonder emeritus). Maar misschien moeten we toch een verdere denkoefening opzetten over
   hoe we emeriti – die dat wensen – nog kunnen inschakelen. Voorbeelden zijn: begeleiden van
   beginnende onderzoeksgroepen, alumni-werking, fondsenverzamelen, en misschien ook wel
   in het kader van Universitaire Ontwikkelingssamenwerking.


     2.1.3.3.Onderzoeksgroepenbeleid (vertikaal)

   De notie van onderzoeksgroep aan onze universiteit is zeer divers. Er bestaan grote en kleinde
   onderzoeksgroepen (in het extreme geval zelfs één persoon). En ook de manieren waarop aan
   onderzoek wordt gedaan, zijn zeer divers (fundamenteel, experimenteel, klinisch, toegepast,
   beleidsondersteunend, met al dan niet zware apparatuur of met pen en papier, enz.). Het
   onderzoeksbeleid zal dan ook zeer expliciet met deze grote diversiteit moeten rekening
   houden.

1/3 ZAP      Vooreerst is er een onrustwekkende vaststelling dat een niet onaanzienlijk deel
onbekend bij    van de ZAPpers (ongeveer één derde) van onze universiteit niet voorkomt in de
DOC        databank van de Dienst Onderzoekscoördinatie. Dit impliceert dat zij de laatste
          jaren totaal geen gefinancierde onderzoeksprojecten hebben uitgevoerd, noch
   doctoraatstudenten hebben begeleid. Stimuleren van het doen van onderzoek is een eerste
   vereiste in een onderzoeksgroepenbeleid, al was het maar alleen omdat de basis van
   universitair onderwijs precies de onderzoekscomponent is38.


   de typische grootte van financiering van projecten voor onze eigen residentiële onderzokers), en voor jonge
   onderzoekers die terugkeren een budget van 300 000 € beschikbaar zou zijn. Een en ander zou geïnspireerd zijn
   op een Canadees voorbeeld, nl. Research Chairs, die aangevuld worden met betoelaging vanuit een Foundation
   for Innovation.
   38
    In het concept van ZAPprofiel zijn ééndimensionale ZAPprofielen (bvb. alleen onderwijs) strijdig met de notie
   van „Zelfstandig Academisch Personeel‟.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                          57
    Pagina 58 van 146                                 6 april 2005


          Ook de vroege detectie van jong talent verdient bijzondere aandacht. Het is
Aankomend     aangewezen dat we nadenken over formules om aan dergelijke aankomend talent
talent
          de nodige autonomie te kunnen geven. Hierbij kan gedacht worden aan een
          formule van opstartkredieten (via FWO, uitbreiding van het Krediet aan
   Navorsers, of een nieuw te nemen initiatief op het BOF), maar ook en vooral de garantie op
   een grotere zelfstandigheid om zelf een domein af te bakenen en daarbinnen te handelen. In
   de VS bvb. impliceert het statuut van „assistant professor‟ een veel grotere autonomie dan hier
   het geval is. Men heeft er dezelfde rechten en plichten – zij het tijdelijk – als een „full
   professor‟.

            Vanzelfsprekend moet ons onderzoeksgroepenbeleid domeinspecifiek zijn.
Domeinspecificiteit   In sommige domeinen gebeurt onderzoek eerder individueel, in andere dan
            weer uitgesproken in teamverband. Specifiek voor de groepen Exacte en
   Biomedische bestaan modellen die zeggen wat de ideale samenstelling is van een goede
   onderzoeksgroep. Meestal hanteert men hiervoor het zogenaamde „Cambridge model‟, dat
   stipuleert dat er per senior onderzoeker (ZAP), 1 à 2 junior onderzoekers zijn (niveau
   postdoc) en per junior onderzoeker 3 à 4 doctoraatsstudenten. Dergelijke onderzoekscel kan
   zeer performant zijn wanneer ze een duidelijk onderzoeksplan volgt, met duidelijke
   objectieven, liefst goed gefocussed, en sterk ondersteund door een faciliterende administratie
   (in Vlaanderen wordt dit ook wel het „VIB-model‟ genoemd).

            In die domeinen waar publiceren belangrijk is, moet er ook een
Publicatiestrategie   publicatiestrategie worden ontwikkeld. Deze bestaat typisch uit drie
            niveau‟s: aantallen publicaties in internationale tijdschriften (meestal van de
   hand van doctoraatsstudenten), het nastreven van impact (dit kan gebeuren door te mikken op
   tijdschriften met hoge impact factor, een verantwoordelijkheid van de postdocs, en ook door
   misschien „minder maar beter‟ te publiceren in een reeks van tijdschriften die meer
   „gefocussed‟ is) en recurrentie van impact (een verantwoordelijkheid van de senior
   onderzoeker).

Programmafinanciering    Het onderzoeksgroepenbeleid zou zich ook kunnen buigen over
              zogenaamde    programma-financiering     als   aanvulling   op
              projectfinanciering. In zekere zin heeft dit in het verleden bestaan in de
   vorm van de IUAPs (InterUniversitaire AttractiePolen) en GOAs (Geconcerteerde
   OnderzoeksActies). Maar de laatste jaren merken we steeds meer dat ook deze
   financieringskanalen afglijden naar projectfinanciering. Het is immers zo dat alle financiering
   van onderzoeksgroepen nu moet verworven worden op basis van projecten, waarvoor telkens
   weer voorstellen dienen te worden geschreven, tussentijdse rapporten en eindrapporten. Dit
   zorgt voor een behoorlijke administratieve overhead. Wanneer het onderzoeksbeleid zijn
   verantwoordelijkheid neemt, zou aan (een selectie van) onderzoeksgroepen kunnen gevraagd
   worden om een meerjaren-onderzoeksplan te genereren, waarvoor dan financiering wordt
   toegekend. De kwaliteit van onderzoek wordt dan opgevolgd via tussentijdse evaluaties, niet
   alleen kwantitatief maar ook via „peer review‟, zonder grote verplichtingen inzake
   „administratieve‟ rapportering. Wanneer de doelstellingen na verloop van tijd worden
   behaald, wordt de financiering voortgezet, zoniet gradueel afgebouwd en moet de
   onderzoeksgroep terug meer via competitieve projectfinanciering gaan werken. Dergelijke
   financieringskanalen zou men kunnen beschouwen als een soort „geestelijke –
   wetenschappelijke‟ sabbatical, waarin belangrijk „generisch‟ onderzoek gebeurt dat de basis
   kan leggen voor nieuw thematische onderzoek in de toekomst. Gelijkaardige modellen van   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                   58
    Pagina 59 van 146                                         6 april 2005


   onderzoek worden gehanteerd bij het VIB en bij IMEC, maar zijn in principe ook toepasbaar
   op onze universiteit.

Excellentiefinanciering    Dergelijke programmafinanciering zou ook een stap kunnen zijn in de
               richting van excellentiefinanciering39. Hoewel hiervoor recent een
               eerste oproep werd gelanceerd (gefinancierd met middelen uit het
   zogenaamde defiscaliseringsinitiatief van de federale regering), liet deze toch nog veel aan
   duidelijkheid te wensen over. Zo bijvoorbeeld was er geen enkele poging tot omschrijving
   van „excellentie‟ (die niet anders dan domeinspecifiek kan zijn). Men liet de definitie van
   performantie en de relevante indicatoren volledig over aan de indieners zelf, wat natuurlijk
   een eerste selectie op basis van „politieke‟ criteria makkelijk maakt. Zo ook ontbrak een
   duidelijk referentiekader voor „externe‟ benchmarking: het ligt voor de hand dat excellentie
   alleen maar definieerbaar is t.o.v. externe onderzoekers en onderzoeksgroepen. In zekere zin
   mag de definitie van „excellentie‟ nog breder: er moet ook gezorgd worden voor Vlaamse en
   internationale uitstraling en voor het ondersteunen van het onderzoek via hoog-kwalitatief
   onderwijs (Manama‟s en Graduate Schools). Samengevat kan men stellen dat het hele idee
   van excellentiefinanciering wat prematuur werd gelanceerd, en zeker verdere uitwerking
   behoeft (bvb. in de schoot van de Raad Onderzoeksbeleid).

Toegepast en         Maar er zijn ook nog vele andere vormen van onderzoek, gefinancierd
beleidsondersteunend     vanuit vele diverse kanalen. Zo bijvoorbeeld fungeren onderzoekers in
onderzoek          de Exacte en Biomedische Wetenschappen regelmatig als partner in
               IWT-projecten in samenwerking met bedrijven, zijn ze piloot of
   partner in projecten rond „Strategisch BasisOnderzoek‟, e.d. In de Humane Wetenschappen
   zijn verschillende onderzoeksgroepen piloot of partner in Beleidsondersteunende
   Onderzoeksinitiatieven. Zoals ook kan worden afgemeten aan de inkomsten via LRD, is er
   ook heel wat directe contractresearch tussen onderzoeksgroepen van onze universiteit en
   bedrijven.

              Het Onderzoeksbeleid zou een veel fijnere invulling moeten maken van
 Multi-criteria definitie  evaluatie- en kwaliteitscriteria. Zo bijvoorbeeld is het feit dat een
 van onderzoeks-      onderzoeksgroep regelmatig met bedrijven samenwerkt, zeker en vast
 performantie
              representatief voor de geleverde kwaliteit, al wordt die niet
   noodzakelijk afgemeten aan de hand van publicaties en citaties voor dit soort onderzoek. Er
   kunnen ook heel wat andere „deliverables‟ zijn die duiden op een hoogstaande kwaliteit:
   Wanneer bijvoorbeeld publiek toegankelijke software massaal wordt gedownload, of
   wanneer een bepaalde website massaal wordt geconsulteerd, kunnen dit ook indicaties zijn
   van een grote impact. Onderzoeksgroepen betrokken in beleidsondersteunend onderzoek, zien
   hun werk misschien overgenomen in bepaalde beleidsmaatregelen van de overheid, wat
   duidelijk ook een teken is van geleverde kwaliteit. Idem dito geldt voor klinische

   39
     In het kader van de excellentiefinanciering refereert men soms naar het „VIB-model‟. Er is een transparante
   structuur, met departementen en directeurs, „principal investigators‟, enz. Op het laagste niveau zijn er
   onderzoekscellen van 4 à 5 PhD studenten, 1 à 2 postdocs, en een PI. De performantie-objectieven uit de
   beheerovereenkomst (wetenschappelijke kwaliteit, externe middelen, valorisatie en opleiding) tussen het VIB en
   de Vlaamse overheid, worden proportioneel met het budget van ieder departement doorgerekend naar dat
   departement, waarbij het de taak van de directeur is om zijn/haar onderzoek navenant te organiseren.
   Tegelijkertijd stelt de directie en de administratie van het VIB alles in het werk om „faciliterend‟ te werken.
   Hoewel dit model – niet in het minst door de rectoren – initieel op de nodige scepsis werd onthaald, is er nu toch
   een belangrijke kentering waar te nemen: er is een brede consensus ontstaan over het succes van dit model (voor
   onderzoek in de moleculaire biologie, vanzelfsprekend niet zonder meer te transplanteren op andere
   wetenschapsdomeinen).


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                           59
    Pagina 60 van 146                                 6 april 2005


   onderzoeksactiviteiten, waarvan de kwaliteit en impact op een andere manier dan puur
   bibliometrisch dient te worden ingeschat.

   Tot nu toe hebben we het vooral gehad over „modellen‟ voor onderzoek in de Biomedische en
   Exacte Wetenschappen. In de gedrags-, geestes- en cultuurwetenschappen gelden andere
   definities van kritische massa, impact en kwaliteit. Verkeerdelijk is de laatste jaren de indruk
   ontstaan als zou er in de Humane Wetenschappen geen onderzoek van betekenis gebeuren,
   omdat de bibliometrische indicatoren hier totaal irrelevant zijn. In dezelfde geest is er een
   trend om wetenschapsdomeinen te rangschikken volgens impactfactoren. Impactfactoren
   meten het gemiddeld aantal citaties van artikels in een bepaald tijdschrift over een bepaalde
   periode, zijn in die zin een maat voor de kwaliteit van dat tijdschrift, waarbij echter wel
   expliciet wetenschappelijke cultuurverschillen tussen die domeinen moeten in rekening
   gebracht worden. In bepaalde domeinen wordt immers meer en gemakkelijker geciteerd,
   bijvoorbeeld omdat de overeenkomstige onderzoeksgemeenschap veel groter is. Dus zelfs in
   die domeinen waar bibliometrische indicatoren relevant zijn voor kwaliteit, is toch een
   zorgvuldige normalisatie nodig om te compenseren voor de cultuurverschillen.

   Mijn voorstel is om in de nabije toekomst werk te maken van domeinspecifieke
   kwaliteitsindicatoren, die, in combinatie met systemen van „peer review‟, ook
   wetenschappelijke kwaliteit in de humane wetenschappen kunnen karakteriseren.


Ingrediënten van het     Samengevat: het onderzoeksgroepenbeleid dat we voor ogen hebben,
onderzoeksgroepenbeleid   bestaat uit een mix van volgende ingrediënten:

     -  Detectie en/of rekrutering van jonge veelbelovende onderzoekers, vergezeld van een
       formule van opstartfinanciering en evaluatiemechanismen.
     -  Coachen van jonge onderzoekers en hun (beperkte) ploeg (voldoende postdocs,
       voldoende maar ook niet teveel doctoraatstudenten); uitwerken en volgen van een
       onderzoeksplan.
     -  Doorgedreven stimuleren tot meedingen naar financiering (projecten/mandaten) in
       competitieve kanalen (BOF, FWO, andere,....).
     -  Stimuleren tot participatie in internationale netwerken; strategie voor
       internationalisering; nastreven van „renommé‟.
     -  (Waar relevant) begeleiden in verwerven van kritische massa in mensen en middelen.
     -  (Waar relevant) programmafinanciering, d.w.z. het verlenen van financiële steun, met
       duidelijke objectieven en evaluatiecriteria, voor een duidelijk afgelijnde periode, los
       van specifieke onderzoeksprojecten.
     -  (Waar relevant) excellentiefinanciering.
     -  Beoordeling van kwaliteit op basis van domeinspecifieke indicatoren (die in vele
       gevallen nog beter moeten worden uitgewerkt).


     2.1.3.4.Onderzoeksgroepenbeleid (horizontaal)

Vertikale en horizontale  In sommige excellente universiteiten elders in de wereld (bvb. MIT),
onderzoekslijnen      visualiseert men het onderzoek in de vorm van een matrix, waarbij de
              kolommen de vertikale, inhoudelijke lijnen van onderzoek zijn (bvb.
   fundamenteel onderzoek in de quantumfysica, of fundamenteel onderzoek in linguistiek, of
   kwantitatieve psychologie, enz....). Dit onderzoek wordt typisch gefinancierd door mee te


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  60
    Pagina 61 van 146                                6 april 2005


   dingen in de financieringskanalen voor onderzoek op initiatief van de vorser zelf (BOF,
   FWO, en misschien over afzienbare tijd via een Europees Fonds voor Fundamenteel
   Onderzoek (zie verder)). Anderzijds visualiseert men dan ook zogenaamde „horizontale‟
   lijnen, die eerder discipline-overschrijdend zijn. Sommige van deze lijnen zouden binnen één
   enkele groep kunnen ontwikkeld worden. Anderen zijn dan weer groepsoverschrijdend.

   Uit verschillende voorbeelden blijkt dat excellente universiteiten over een bijzondere
   capaciteit beschikken om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en middelen te alloceren naar
   nieuwe domeinen. Leidende instellingen proberen op ingrijpende nieuwe ontwikkelingen te
   anticiperen en die zelfs aan te sturen. Deze initiatieven vergen vaak het overstijgen van oudere
   structuren en het opereren op het kruispunt van verschillende disciplines. Interdisciplinaire
   initiatieven (vergrijzing, global warming, enz...) situeren zich over alle disciplines, zowel in
   de humane, exacte, toegepaste en biomedische wetenschappen. De impact is niet enkel op
   onderzoeksgebied, maar ook op onderwijsgebied bijzonder groot en stimulerend, op
   voorwaarde natuurlijk dat aan      dergelijke initiatieven voldoende middelen worden
   gealloceerd. Dit laatste vergt dan weer een visionair en verantwoordelijk onderzoeksbeleid.
   Centrale bestuurders moeten durven keuzes maken !

   Het spreekt voor zich dat aan onze universiteit de initiële condities en de randvoorwaarden
   voor dergelijke initiatieven zeer gunstig zijn.

              Zo zou men in de Groep Humane Wetenschappen een horizontale lijn
Leuvense onderzoeks-    „Europa‟ kunnen definiëren en daarrond al het onderzoek groeperen op
instituten         taalkundig, cultureel, juridisch, sociologisch, geschiedkundig, politiek,
              enz. vlak dat met Europa te maken heeft. Dit zou dan kunnen evolueren
   naar een „Institute of European Studies’, waaraan ook opleidingsaspecten verbonden worden.
   Andere voorbeelden zijn de oprichting van een LIAS (Leuven Institute for Advanced Studies),
   naar analogie met het Nederlandse NIAS, en dat verschillende domeinen uit de
   geesteswetenschappen zou kunnen groeperen. Of horizontale lijnen rond religie en zingeving,
   Kerk en wereld. Of een Leuven Institute of Archeology.

   Een ander voorbeeld is groepsoverschrijdend, en zit tussen de Groep Biomedische en Exacte
   Wetenschappen: waarom aggregeren we niet alle expertise rond kanker in één enkele „Leuven
   Cancer Institute‟, waarbij we klinische expertise beschikbaar in de divisie Oncologie van
   Gasthuisberg, maar ook in verschillende andere diensten van het ziekenhuis, fundamenteel
   onderzoek rond moleculair biologische aspecten van kanker, en technologie (rond
   transcriptomics, proteomics en metabolomics), horizontaal integreren in een breed
   kenniscentrum ?

   Nog een voorbeeld, grensoverschrijdend tussen Exacte en Humane Wetenschappen: Waarom
   het bestaande „Energie-instituut‟ (een samenwerkingsverband tussen de departementen
   Werktuigkunde, Economie en Elektrotechniek), niet uitbreiden richting geologie en geografie,
   maar ook richting filosofie, rechten (milieurecht) en ethiek, rond het brede thema van
   „broeikaseffect‟ en „klimaatveranderingen‟, waarbij Leuven misschien ook een
   wetenschappelijk onderbouwd discours voert dat (soms) ingaat tegen wat vandaag als
   „politiek correct‟ geldt.

              Andere voorbeelden zijn te vinden in brede maatschappelijke thema‟s.
Kennis- en expertise    Voorbeelden zijn „vergrijzing‟, „sociale zekerheid‟, „genetische
portefeuilles       modificatie‟, „computerveiligheid en privacy bescherming‟, „mobiliteit‟,


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  61
    Pagina 62 van 146                                 6 april 2005


   „duurzaamheid‟, „gelijke kansen‟, enz.... Hiervoor wordt de inzet gevraagd van verschillende
   onderzoeksgroepen omdat overheden en industrie ook geïnteresseerd zijn om meer
   geïntegreerde oplossingen voor allerhande problematieken aangereikt te krijgen. Men zou hier
   kunnen spreken over „integrale kennisportefeuilles‟. Dit soort thematische lijnen worden
   gekenmerkt, niet alleen door hun wetenschappelijke en technische dimensies, maar ook door
   juridische, ethische, democratische, sociale, culturele en economische. Het zou ook kunnen
   kaderen in een politiek om de expertise van Leuven als volwaardige universiteit meer
   geprononceerd op de Europese kaart te zetten.

Interdisciplinair
           Een andere bijzondere problematiek – ook een voorbeeld van
onderzoek       domeinspecificiteit - wordt gevormd door het interdisciplinair onderzoek. Het
           nu bestaande systeem van IDO‟s is hiertoe een bescheiden aanzet, maar zou
   veel forser moeten worden uitgebouwd.
   Nochtans zien we dat vandaag cross-disciplinaire initiatieven, zowel in onderwijs als
   onderzoek, zware drempels moeten overwinnen omdat ze opbotsen tegen de bestaande
   structuren en talloze muurtjes van afdelingen, departementen en faculteiten. Een klassiek
   voorbeeld hiervan is de stricte „thematische‟ opdeling van de 33 FWO commissies, die soms
   territoriaal reageren als het om „inter- of multidisciplinaire voorstellen‟ gaat. In welke
   commissies moeten voorstellen rond archeologie en forensische genetica worden ingediend,
   rond computationele modellen voor nanotechnologie, rond diagnostische software in
   oncologie ? Dergelijke „ontvankelijkheids‟-drempels moeten we weghalen en wat dit betreft
   een „voluntaristisch‟ beleid voeren.


     2.1.4. Logistieke ondersteuning van het onderzoek

DOC & LRD    Een recurrent thema in deze beleidstekst is de nood aan deregulering en
         administratieve vereenvoudiging, maar ook de nood aan een grotere faciliterende
         ondersteuning vanwege de verschillende administratieven diensten. Voor het
   onderzoek zijn dit de Dienst OnderzoeksCoördinatie en Leuven Research and Development
   (LRD). De communicatie en informatiedoorstroming, vooral vanuit de DOC is reeds
   bijzonder goed gestructureerd, getuige waarvan de regelmatige verschijning van
   GeDOCumenteerd (dat ook aan andere universiteiten druk gelezen wordt). Ook zijn er de
   verschillende jaarrapporten die toch bevattelijke overzichten geven van de inkomsten en
   bestedingen in de tweede, derde en vierde geldstroom.

Een informatica-     Voor wat betreft het faciliteren van onderzoek, zijn er echter nog vele
systeem voor       mogelijkheden.   Zo   bijvoorbeeld   zou   men,   via  adequate
onderzoeksbeleid     informaticasystemen, de steeds wederkerende vraag naar projectlijsten en
             publicatielijsten kunnen oplossen, laat staan dat die soms in 25-voud bij de
   DOC moeten worden binnengeleverd. Wellicht kan men zelfs dergelijk systeem opzetten voor
   heel Vlaanderen, zodat het bvb. ook voor de Commissies van het FWO bruikbaar wordt. Dit
   zou ook normerend kunnen werken voor de administratieve vorm waarin dossiers moeten
   worden ingediend. Deze verschilt nu namelijk over alle financierende organismen, maar zelfs
   binnen de DOC zelf is wat administratief wordt opgevraagd, soms verschillend in mineure
   details. Dit brengt ook voor de onderzoekers heel wat administratieve overlast met zich mee.
   Indien het informaticasysteem goed wordt doordacht, kan er een enorme tijdswinst
   gerealiseerd worden (nu bvb. moeten de abstracts voor IWETO telkens opnieuw worden
   ingebracht, niettegenstaande het feit dat ze al op het onderzoeksvoorstel zelf verschenen zijn).   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  62
   Pagina 63 van 146                                 6 april 2005
    2.1.5. Wetenschappelijke dienstverlening


    2.1.5.1.Wetenschapscommunicatie

   Zoals eerder aangegeven, is wetenschap een dimensie geworden van de samenleving, die in
   haar complexiteit steeds meer een beroep doet op wetenschappers voor advies en
   dienstverlening. In het zog van de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen
   ontstaan vele open democratische (hoe democratisch oordelen over materies die bijzonder
   wetenschappelijk en technisch zijn?) en juridische (wat kan en mag niet gepatenteerd
   worden?) problemen. In toenemende mate worden we ook geconfronteerd met vraagstukken
   van ethiek en zingeving.

           Wetenschapscommunicatie is onontbeerlijk geworden, en onze universiteit
Waarom        moet dringend de nodige gestructureerde initiatieven nemen. Communicatie en
communiceren
           disseminatie van wetenschappelijke resultaten in begrijpelijke taal is belangrijk
over wetenschap?
           om verschillende redenen.
           De samenleving spendeert steeds grotere budgetten aan wetenschappelijk
   onderzoek (in Vlaanderen vooral via de universiteiten en enkele onderzoeksinstellingen). Het
   is onze democratische plicht om uit te leggen in welke context en waarom dit onderzoek
   gebeurt.
   Verder ontstaat er een belangrijk democratisch deficit: democratissche beslissingen vereisen
   goed geïnformeerde burgers en politici. Wanneer burgers niet goed of soms verkeerd
   geïnformeerd worden, onstaat er afkeer voor wetenschap en zelfs technofobie. Denk maar aan
   insinuerende terminologie met termen zoals „Frankenstein voedsel‟, „kankerverwekkende
   straling bij gsm‟s en hoogspanningslijnen‟, „genetische manipulatie ipv modificatie‟.
   Wetenschapscommunicatie dient dan ook om angstgevoelens weg te nemen en vertrouwen te
   wekken, en ook om steevast het nut van wetenschappelijk onderzoek te beklemtonen.
   Het is ook belangrijk om veelbelovende jonge talenten succesvol en goed geïnformeerd naar
   wetenschappelijke opleidingen te leiden. Het aantal generatiestudenten in de wetenschappen
   is de laatste 5 jaar met 25 % gedaald. Ook de opleidingen van industrieel en burgerlijk
   ingenieur zitten in dalende lijn. Op termijn is een tekort aan ingenieurs en wetenschappers
   een killing factor voor onze economie. Nu al horen deze bij de zogenaamde
   knelpuntberoepen.
   Wetenschapscommunicatie is ook een vorm van edutainment: vele mensen die geen formele
   opleiding in de wetenschappen hebben genoten, zijn er door gefascineerd.
   Door een goede wetenschapscommunicatie dragen we ook bij tot de wetenschappelijke
   uitstraling van onze universiteit en benadrukken we de relevantie van Wetenschap als Cultuur
   voor de hedendaagse samenleving.

   De laatste jaren is in Vlaanderen heel wat gebeurt rond wetenschapscommunicatie. Vele
   kranten hebben een wetenschapskatern, er zijn goed leesbare tijdschriften zoals EOS, Natuur
   & Techniek, er zijn verschillende radio- en TV-programma‟s die op de „edutainment-trend‟
   inspelen (Jongens en Wetenschap, Overleven, Hoe?Zo!, Horizon, Discovery Channel,
   National Geographic), er is de Nationale Wetenschapsquiz en er zijn de verschillende
   „Olympiades‟, er zijn „wetenschappelijke doe-centra‟ zoals Technopolis (Mechelen),
   Isotopolis (Dessel), Earth Explorer (Oostende),     er zijn initiatieven zoals de
   Wetenschapsweek, het Wetenschapsfeest, de Dag van de Technologie, enz.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                   63
   Pagina 64 van 146                                        6 april 2005                 Om onze universiteit ook beter te kunnen positioneren in en te laten
Commissie            participeren aan deze veelheid van initiatieven, stel ik voor om een
Wetenschapscommunicatie     Commissie Wetenschapscommunicatie op te richten, waarin de
                 potentiële interacties tussen pers en media, wetenschappers,
   docenten, leerkrachten en scholieren, en ook de verschillende diensten van onze universiteit
   (zoals Dienst Studieadvies, Marketing en Communicatie, enz...) worden opgelijnd. Enkele
   ideeën die hier zouden kunnen geëxploreerd worden zijn:
     - Hoe aanhechting zoeken bij de reeds bestaande initiatieven zoals hierboven
      opgesomd, zonder dat dit ook een grote werklast induceert bij de ZAP-leden die
      hieraan meewerken 40?
     - Hoe stimuleren dat de onderzoekers van onze universiteit ook voldoende aandacht
      hebben voor wetenschapsvulgarisatie en wetenschapscommunicatie ?
     - Hoe kunnen we scholieren en hun leerkrachten laten kennismaken met onderzoek aan
      onze universiteit ?
     - Hoe kunnen we samenwerken met de industrie en andere organisaties in het kader van
      wetenschapscommunicatie ?
     - Hoe kunnen we inspelen op vragen die komen vanuit de Vlaamse overheid (politici,
      administratie, e.d.). ?
     - Moeten we voor onze onderzoekers opleidingen en trainingen voorzien in
      wetenschapscommunicatie ?

     2.1.5.2.Verdere professionalisering van trajecten voor valorisatie en kennistransfer

            In recente debatten rond de zwakkere groeiprestaties van de Europese Unie
Europese paradox    in vergelijking met Amerikaanse universiteiten, wordt regelmatig verwezen
            naar de zwakkere exploitatie van het academisch onderzoek in Europa.
   Enkele jaren geleden had de Europese commissie het in deze context over de Europese
   paradox, wat in de Vlaamse context vertaald werd als Vlaanderen doet teveel onderzoek met
   de achterdeur open ! We hebben door de band genomen goede tot uitstekende onderzoekers,
   die publiceren in internationaal gereputeerde tijdschriften, maar daar blijft het dan ook bij.
   Cijfers tonen bijvoorbeeld aan dat er een netto-transfer is van gepatenteerde vindingen vanuit
   Europa richting Japan en de Verenigde Staten. Maar ook in de creatie van zogenaamde spin-
   off bedrijven, zijn we nog (relatief) embryonaal.

          Nochtans, wat onze universiteit onderscheidt van andere Vlaamse
Leuven Research   universiteiten, en waar we zelfs als rolmodel fungeren voor vele buitenlandse
& Development    universiteiten, is LRD (Leuven Research and Development), de „interface‟
          voor technologietransfer en valorisatie van wetenschappelijk onderzoek sinds
   haar ontstaan in 1972. Vooral sinds 1995, toen het Decreet op de Dienstverlening een feit
   werd, is LRD verder geprofessionaliseerd. Dit alles ging gepaard met een belangrijke
   mentaliteitsverandering, waardoor Toegepast en Toepasbaar Onderzoek niet langer als
   minderwaardig aan fundamenteel onderzoek beschouwd wordt (dit is een ander voorbeeld van
   domeinspecificiteit in het onderzoek), maar erkend wordt als een essentiële component van
   welvaart en welzijn. Het proces van professionalisering dat sinds 1995 bij LRD is ingeluid,
   omvat41:

   40
    Veel van de initiatieven zoals de deelname van onze universiteit aan de Wetenschapsweek, de Dag van de
   Technologie, enz. worden nu georganiseerd door vrijwilligers met de medewerking van velen.
   41
    Enkele kerncijfers van LRD in 2002: Er waren een 40-tal divisies, die een omzet, vooral uit contractonderzoek
   genereerden van afgerond 43 mio €. Er waren op dat ogenblik aan de K.U.Leuven een 70-tal octrooien


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                          64
    Pagina 65 van 146                                         6 april 2005


     -  Een steeds beter wordende dienstverlening ter ondersteuning van contract research.
     -  Een beleid dat steeds beter wordt in de bescherming en exploitatie van de intellectuele
        eigendom van vindingen die aan de universiteit werden gedaan, met erkenning van de
        rechten van de uitvinders. Deze strategie levert octrooien op, licenties en royalties.
     -  Een beleid van spin-off creatie: Onze universiteit heeft tot nu toe een rol gespeeld in
        de oprichting van meer dan 60 spin-off bedrijven (een bedrijf wordt een spin-off
        bedrijf genoemd wanneer er een duidelijke kwantificeerbare kennis- en
        technologietransfer is van een onderzoeksafdeling naar het op te richten bedrijf,
        waarvoor de afdeling – maar ook de universiteit – een participatie in de vorm van
        aandelen verwerft in het bedrijf). Deze spin-offs stellen allen samen in onze regio
        ongeveer 2000 mensen rechtstreeks te werk, en genereren een gezamenlijke omzet van
        400 miljoen € 42. Er is ook een diversificatie in de manier waarop spin-offs worden
        opgericht (met of zonder extern kapitaal, via licentiëring en technologietransfer,
        incorporatie en participatie in reeds bestaande bedrijven (zogenaamde „spin-in‟, enz.).
     -  De oprichting, in nauwe samenwerking met twee banken, van het Gemma Frisius
        Fonds (GFF, intussen aan zijn tweede editie toe), een fonds dat zaaigeld voorziet voor
        startende spin-off bedrijven.
     -  De „inbedding‟ van het valorisatiebeleid in regionale netwerken, zoals L.inc, L-SEC,
        DSP-Valley; de beschikbaarheid van een Innovatie- en IncubatieCentrum, en de
        actieve participatie van onze universiteit in de creatie van wetenschapsparken
        (Haasrode, Arenbergpark, Termuynck), bedrijfsterreinen (Philipssite, Remysite) en
        regionale incubatiecentra (zoals in Tienen voor gezondheidsbevorderende voeding).

Valorisatiebeleid
           Voor de nabije toekomst zien we als voornaamste beleidslijnen (buiten degene
nog versterken    die logischerwijze volgen uit bovenstaand lijstje) 43: Een verdere uitbouw van
           LRD door een nog betere en professionele bestaffing, is op korte termijn
   essentieel. Zoniet zal de strategie die LRD de laatste jaren op de kaart heeft gezet, puur
   intentioneel worden, temeer omdat ook het aantal valorisatiedossiers aangeleverd door een
   steeds groter wordend aantal onderzoeksgroepen, toeneemt. Concreet betekent dit een betere,
   striktere en meer pro-actieve opvolging van valorisatiedossiers (licentiëringen, patenten),
   administratieve ondersteuning bij (vooral Europese) aanvragen, administratieve
   projectopvolging, gedegen financiële informatie, duidelijke afspraken bij het oprichten van
   spin-offs en een goede beschikbaarheid van de LRD directie.
   toegekend en in 2002 werden er 51 nieuwe aanvragen ingediend. Het totaal aantal spin-off bedrijven was 51 en
   ook in 2002 werd een tweede Gemma Frisius Fonds opgestart met een zelfde kapitaal als het eerste, nl. 12.5 mio
   €.
   42
     Alles kan beter: : Een recente studie van de Boston groep toonde aan dat MIT gelieerd is aan meer dan 3000
   bedrijven sinds 1950. Dat betekent dat deze universiteit een rol heeft gespeeld in ongeveer 60 bedrijven per jaar.
   In Engeland halen de universiteiten samen nu al zo‟n 200 spin-offs per jaar. Omgerekend naar Vlaanderen
   zouden dat er een twintigtal moeten zijn. In Leuven richten we jaarlijks 5 tot 8 bedrijven op.
   43
     Belangrijkste conclusies van een in 2002 uitgevoerde SWOT-analyse voor LRD waren: S: Historische
   tradities, volwaardigheid van universiteit, betere professionalisering, positieve attitude terzake van academische
   overheid, naambekendheid, groeiend netwerk; W: interdisciplinariteit kan veel beter, sommige
   onderzoeksgroepen subkritisch, proactiviteit vanuit LRD nog onvoldoende, facilitering van en naar andere
   diensten dient verbeterd, grote behoefte aan lange termijn denken; O: vraag naar kennistransfer en valorisatie
   neemt toe, toenemende interesse van overheden, ontstaan van licentie- en patentportefeuille, toenemende markt
   van „exogene‟ spin-offs, valoirsatieactiviteiten zijn aantrekkingspool voor studenten; T: toenemende competitie
   van andere universiteiten, maatschappelijke perceptie niet altijd genunanceerd, toenemende inkomsten kunnen
   verkeerd geïnterpreteerd worden, toenemende concurrentie van semi-publieke onderzoeksinstellingen.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                           65
    Pagina 66 van 146                                        6 april 2005


             Voor wat betreft de verdere ontwikkeling van het spin-off beleid, zouden
Vorming voor       we meer vormingsinitiatieven moeten organiseren naar jonge onderzoekers
oprichting spin-offs   toe. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met L.Inc., een bijzonder
             succesvol en actief netwerk, met meer dan 400 leden, waaronder de meeste
   high-tech bedrijven van de regio, maar ook individuen en onderzoeksgroepen.

           Voor wat betreft het Gemma Frisiusfonds, dient erover gewaakt dat dit zijn rol
Financiering
           van „seed money fund‟ blijft spelen, en niet teveel evolueert in de richting van
           een eerder klassieke „venture capitalist‟. Verder is een goede stroomlijning van
   de middelen die ter beschikking zullen komen via het Industrieel OnderzoeksFonds44, zeer
   belangrijk. Ook de kanalen voor valorisatie van onderzoek die aan de hogescholen al bestaan,
   dienen verder ontwikkeld te worden en te worden afgestemd op deze van de universiteit (In
   die zin zijn er in de recente decreten ook al aanpassingen gebeurd). Dit kan gebeuren via de
   relaties die onderzoeksmatig zullen ontstaan (zie verder onder Associatie).

           Een belangrijke nieuwe opportuniteit zal ontstaan wanneer we de extra
Defiscalisering    financieringskanalen zullen kunnen benutten, die ontstaan wanneer de federale
onderzoek in     overheid haar reeds geruime tijd aangekondigde defiscalisering van
bedrijven       onderzoeksinitiatieven tussen bedrijven en universiteiten zou waarmaken. In
           essentie worden onderzoekers in bedrijven goedkoper (omdat de
   bedrijfsvoorheffing met 50 % verminderd wordt) wanneer ze met universiteiten
   samenwerken, wat natuurlijk enorme perspectieven opent voor het onderzoek aan onze
   universiteit (er is wel nog grote behoefte aan een verdere precisering van het begrip
   „onderzoeker‟).

        Intussen staat de hele Leuvense regio zelf model voor wat men een door de
Regionale    universiteit aangestuurd innovatiebeleid zou kunnen noemen. Leuven telt meer dan
netwerken    300 technologiebedrijven, goed voor een omzet van 4.5 mia € en 15 000 directe
        jobs. De spin-offs zijn daarin goed voor een omzet van 400 mio € en een
   rechtstreekse tewerkstelling van tweeduizend mensen. Internationale bedrijven als Philips en
   Samsung kiezen Leuven niet toevallig als vestigingsplaats van hun onderzoekscentra.
   Bovendien zijn er de kennisinstellingen zoals IMEC en VIB. In Vlaams-Brabant heeft 16 %
   van de werkende bevolking een universitair diploma, terwijl dat voor Vlaanderen 11 % is.
   In de nabije toekomst zullen we ook best investeren in interregionale netwerken (Leuven –
   Eindhoven – Aken, en Leuven – Kortrijk – Doornik – Rijsel (zie verder onder Campus
   Kortrijk)).
   44
    Volgens een recent besluit van de Vlaamse regering zal hiervoor een IOF-Raad worden opgericht, en worden
   de kredieten tussen de Vlaamse universiteiten verdeeld volgens een verdeelsleutel met als parameters, het aantal
   doctoraten (gewicht 0.25), publicaties en citaties (gewicht 0.25), verkregen IWT middelen (gewicht 0.1),
   budgettaire participatie in het Europese Vijfde Kaderprogramma (gewicht 0.1), aantal verworven en
   gepubliceerde octrooien (gewicht 0.1), aantal gecreëerde spin-offs (gewicht 0.1), relatief aandeel in
   ZAP/AAP/BAP (gewicht 0.1). 60 % van de middelen dient gespendeerd te worden aan mandaten van
   onbepaalde duur, voor postdoctorale onderzoekers. Anderzijds zullen ook projecten kunnen betoelaagd worden.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                          66
    Pagina 67 van 146                                    6 april 2005


      2.2. Grote nood aan coördinatie voor Internationaal Beleid

De K.U.Leuven zal    Wat betreft het Internationaal Beleid aan onze universiteit, is er een grote
internationaal zijn of  behoefte aan een integrale en geconcerteerde visie, die zou moeten
niet zijn.        gereflecteerd worden in een beleidsplan internationalisering45.     De
             K.U.Leuven zal internationaal zijn, of zal niet zijn.       Door de
   mondialisering is ook de impact van multilaterale organisaties zoals de OESO, UNESCO en
   de VN, maar ook en vooral van Europa, op het onderwijs- en onderzoeksbeleid drastisch
   toegenomen.   In Europa ziet men de ontwikkeling van een Europese Hogere
   OnderwijsRuimte (EHOR) als een essentiële stap naar de verdere ontwikkeling van een
   eenheidsmarkt, waarvoor flexibele en mobiele arbeidskrachten moeten gevormd worden, met
   een goede talenkennis en interculturele vaardigheden. Maar ook de vorming van een
   European Research Area (ERA) staat op de agenda. Bovendien wordt enorm geïnvesteerd in
   Onderzoek en Ontwikkeling, o.a. via de Kaderprogramma‟s en via de recent opgerichte
   European Research Council (ERC). Deze doelstellingen moeten we mee helpen
   bewerkstelligen, maar we mogen ons Internationaal Beleid als universiteit niet enkel hierdoor
   laten leiden.

          De naamgeving van Europa is immers ook niet toevallig de „Europese
EG en niet VSE
          Gemeenschap‟, i.p.v. de „Verenigde Staten van Europa’. De eenheidsmarkt is
          een feit, maar de grote rijkdom van Europa is precies de culturele diversiteit, die
   zich ook uit in tegenbewegingen (bvb. het Comité van de Europese regio‟s). Innovatie is de
   drijvende kracht van de kenniseconomie, maar het sociale weefsel, onze geschiedenis en de
   grote en kleine culturele en religieuze tradities zijn minstens even belangrijk46. In Europa
   hebben we ongeveer 3500 hogescholen en universiteiten, waarvan er 800 formeel
   evenwaardige universiteiten zijn. Het aantal van 3500 is ongeveer evenveel als in de VS, maar
   daar zijn er slechts 50 topuniversiteiten, die globaal meer financiering ontvangen dan de 800
   van bij ons. Dit betekent ongeveer 1 universiteit per 5 à 6 miljoen inwoners, met dan nog vaak
   bijna de helft buitenlandse studenten ! Dergelijke cijfers – zeker wanneer we denken op locale
   Vlaamse schaal - stemmen tot nadenken. We investeren in Europa minder per student op meer
   plaatsen.
          Bovendien willen we ook een sociaal Europa, en is er ook een steeds sterker
Duurzaamheid    wordende benadering van onderwijs en onderzoek in de richting van
          duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Dit is niet langer het exclusieve terrein
   van activistische bewegingen, maar geraakt langzaam maar zeker geïncorporeerd in de visies
   van vele multilaterale organisaties, waaronder bedrijven en universiteiten.

              Het Internationaal Beleid aan onze universiteit vandaag de dag is
Status questionis     incoherent en weinig consistent. Immers, er bestaat grote verwarring en
Internationaal Beleid
              onduidelijkheid over het instroombeleid van onze Manama‟s (welke
niet goed
              objectieven streven we hierbij na?), over de objectieven rond de
   positionering van onze universiteit in onderwijs en onderzoek in Europa en de wereld, over
   het beleid dat we volgen omtrent de mobiliteit van onze docenten (die in verschillende
   visitatierapporten als ondermaats wordt omschreven) en van onze studenten (slechts een
   minderheid van de studenten trekt voor een bepaalde tijd naar andere Europese
   universiteiten), over de opportuniteiten geschapen door de LERU (League of European

   45
     In het laatste nummer van december 2004 van VETO werd een heel dossier gewijd aan het internationaal
   beleid. De balans was niet positief.
   46
     Zij vormen het archief maar ook de gist van onze samenleving.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                      67
    Pagina 68 van 146                                     6 april 2005


   Research Universities), over de interacties tussen het Beleidscomité Internationale Relaties,
   de Interfacultaire Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, de Dienst Internationale Relaties
   en het Bureau Internationaal Onthaal, de Dienst voor Studieadvies, de
   StudentenVoorzieningen en dies meer.     Bovendien hebben ook de faculteiten eigen
   bevoegdheden en initiatieven rond internationalisering. Conclusie: Blijkbaar hebben we alle
   ingrediënten en de benodigde goodwill voor een internationaal beleid, maar we werken in
   verspreide slagorde.

In Gebu: Coördinator    Het is deze onderliggende gedachte die de K.U.Leuven moet aangrijpen
Internationaal Beleid    in de verdere ontwikkeling van haar internationaal beleid en die de
              grondtoon moet vormen van een strategische beleidsplan rond
   internationalisering. Deze strategie dient gepersonaliseerd in de persoon van een Coördinator
   Internationaal Beleid47 in het Gebu die zowel de internationale relaties en communicaties, en
   de specifieke dimensies rond internationalisering voor onderwijs en onderzoek, coördineert.
   Deze coördinator krijgt als eerste opdracht een bevattelijk en overzichtelijk beleidsplan te
   redigeren, na brede concertatie, uitgaande van de volgende problematieken en doelstellingen:
     - Via het aantrekken van buitenlands talent op alle niveaus, de kennis- en
       expertiseopbouw aan onze universiteit stimuleren.
     - Werken aan de instroom, doorstroom en uitstroom van buitenlandse bezoekers en de
       internationale mobiliteit van onze eigen studenten en onderzoekers drastisch
       verbeteren.
     - Maatregelen en acties nemen die bijdragen tot de uitstraling van K.U.Leuven als
       wetenschappelijke instelling.

             Logistiek-organisatorisch moeten de verschillende ingrediënten van een
Eén koepel voor     professioneel internationaal beleid geïnventariseerd worden en moeten we
internationalisering
             de nu reeds bestaande componenten, zoals de Dienst Internationale
   Relaties,  Het  Bureau   Internationaal  Onthaal,   Pangaea,   de  Raad   voor
   Ontwikkelingssamenwerking, de relevante dimensies van de Raad Studentenvoorzieningen en
   Onderzoekscoördinatie, integreren onder één enkele koepel. Dit zal trouwens ook de interne
   transparantie en communicatie ten goede komen, niet alleen intra muros, naar studenten,
   onderzoekers en docenten, maar ook extra-muros, naar potentiële buitenlandse studenten en
   bezoekers. We moeten hierbij ook een gezond evenwicht vinden in de subsidiariteit: Welke
   beslissingen en dossiers, of welke componenten ervan kunnen op departementeel of facultair
   niveau worden afgehandeld, en welke worden centraal behandeld? Informatiedoorstroming
   naar facultaire internationaliseringsverantwoordelijken en regelmatige concertatie- en
   coördinatievergaderingen vallen ook onder de bevoegdheid van de Coördinator Internationaal
   Beleid, alsook het voorzitterschap van de stuurgroep Internationalisering van de Associatie.

   Tot slot – en niet onbelangrijk – zorgt één coördinator Internationaal Beleid ervoor dat we
   komaf maken met de meervoudige obediënties – al dan niet ter hoogte van het Gebu – waarop
   we nu altijd botsen bij dossiers van internationalisering.
   47
     Inspiratie hiertoe kan ook gehaald worden aan de UCL, waar de nieuwe beleidsploeg eveneens coördinator
   Internationaal Beleid heeft aangesteld.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                       68
    Pagina 69 van 146                                     6 april 2005


   2.2.1. Instroombeleid: Leuven als attractiepool

          De K.U.Leuven telt 3.592 regelmatig ingeschreven buitenlandse studenten
Buitenlandse
          (academiejaar 2003-2004), 12% van haar totale studentenaantal. De Aziatische
studenten
          studenten vormen met bijna 900 studenten een vierde van de internationale
   populatie. Afrika levert ongeveer een tiende van de buitenlandse studenten, Noord-Amerika
   en Zuid-Amerika elk een kleine vijf percent. De K.U.Leuven biedt de eerste-
   cyclusopleidingen (bachelor) slechts in beperkte mate aan aan buitenlandse studenten. Op het
   niveau van de tweede cyclus (en toekomstige initiële master) streeft zij naar een ruim aanbod
   van Engelstalige programma‟s. Dat uit zich ook in de cijfers. In 1999 hadden we 41
   Engelstalige opleidingen waarvan 37 VAO‟s (Voortgezette Academische Opleidingen).
   Momenteel hebben we als anderstalige opleidingen:        2 bachelors, 13 initiële
   masterprogramma‟s en 48 masternamasterprogramma‟s. Allen op één Spaanstalige
   masternamaster na, zijn Engelstalig. Binnen het anderstalige aanbod zijn er twee Erasmus
   Mundus projecten goedgekeurd (zie verder).

          De stijging van het aantal buitenlandse studenten is vooral op rekening te
... in stijgende  schrijven van de voortgezette academische opleidingen (master-na-master) en de
lijn !       doctorandi. Een kwart tot een derde van de doctoraatsdiploma‟s wordt aan een
          buitenlander toegekend. Het aantal buitenlandse studenten in de voortgezette
   academische opleidingen is in vijf jaar tijd verdubbeld (van 548 in 1999-2000 tot 1046 in
   2003-2004). Het aantal buitenlandse doctorandi steeg in diezelfde periode van 542 naar 737
   en in diverse andere categorieën steeg het aantal buitenlandse bezoekers van 952 naar 1024.
   Naar regionale spreiding van de buitenlandse studenten blijkt de stijging in grotere mate uit
   landen te komen die geen deel uitmaken van de Europese Hoger Onderwijsruimte. Feit is dat
   de internationale onderwijsmarkt aan een explosieve opmars bezig is 48, wat ook te merken is
   aan bovenstaande Leuvense cijfers.

   Het is duidelijk dat vooral de landen, waar men op een globale en gestroomlijnde manier aan
   rekrutering van buitenlandse studenten doet, het voortouw nemen. In de UK worden de
   individuele rekruteringsinspanningen van de universiteiten ondersteund door de internationale
   acties van de British Council, in Duitsland zorgt de D.A.A.D (Deutscher Akademischen
   Austausch Dienst) voor de promotie van het Duitse onderwijs in het buitenland en ook bij
   onze noorderburen is de Nuffic actief met ondermeer NESO (Netherlands Education Support
   Offices) in Azië, die ter plaatse talent opsporen en aantrekken.

   De inspanningen in Vlaanderen/België zijn op dat vlak minimaal.

           Met andere woorden, de K.U.Leuven moet momenteel opboksen tegen de
Internationale
           globale, promotionele inspanningen van de internationale gemeenschap én tegen
Rekrutering ?
           de individuele, internationale inspanningen van buitenlandse universiteiten, de   48
     In 2002 (het meest recente jaar met vergelijkbaar cijfermateriaal) waren 586.000 buitenlandse studenten
   ingeschreven in de Verenigde Staten, 270.000 studeerden in de UK (de tweede wereldbestemming op het vlak
   van hoger onderwijs) en 227.000 in Duitsland. De UK kon in 2002 rekenen op een toename van inschrijvingen
   van 15 %, Duitsland 10 %. De buitenlandse studenten in kwestie zijn voornamelijk afkomstig van China, Zuid
   Korea en India. De globale migratie van studenten bedraagt twee miljoen studenten en dit aantal zal volgens
   sommige voorspellingen verviervoudigen tegen 2025 - omdat door de economische groei grote groepen van
   middenklasse studenten in Azië ontstaan.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                        69
    Pagina 70 van 146                                        6 april 2005


   rechtstreekse concurrenten. De explosieve groei van internationale studieprogramma‟s op vrij
   korte tijd noopt tot het expliciteren van de doelstellingen en beleidsopties i.v.m. het
   internationaal beleid van de K.U.Leuven en het bijsturen van de bestaande rekruteringsacties.

        2.2.1.1. Drievoudige doelstelling

   Voor wat betreft de internationale programma‟s kunnen we drie doelstellingen naar voor
   schuiven, die verder moeten worden uitgewerkt en vorm gegeven:
     - Internationale programma‟s dragen bij tot de internationationale faam van de
       K.U.Leuven en verhogen de algehele onderwijskwaliteit;
     - Internationale programma‟s kunnen fungeren als een bron van inkomsten;
     - Internationale programma‟s kunnen een voedingsbodem vormen voor de rekrutering
       van toekomstige doctorandi.

Internationalisering is   We moeten de BAMA hervorming en ook het toegenomen aantal
kwaliteitsbevorderend    ManaMa‟s aangrijpen om Leuven attractiever te maken voor
              buitenlanders49. Maar, nu de huidige interne kwaliteitszorg en de
   externe visitatiecommissies ook in de toekomst aangevuld worden met een internationale
   accreditatie, zal de aanwezigheid van buitenlanse studenten die participeren aan de
   Engelstalige studieprogramma‟s van de K.U.Leuven ongetwijfeld een rol spelen bij de
   beoordeling ervan . Een goed lopende Engelstalige manamaopleiding waar duidelijk over de
   jaren heen ingespeeld wordt op de kennisbehoefte van een internationaal studentenpubliek en
   die als dusdanig ook rekruteert en zich attractief voorstelt, zal uiteraard hoger scoren. Recent
   trouwens hebben we een goede beurt gemaakt door maar liefst twee goedgekeurde Erasmus
   Mundus50 netwerken, waarin de K.U.Leuven participeert.

Kwaliteit van   Belangrijk om weten is ook dat – ondanks de huidige intrinsieke kwaliteit van de
instroom      anderstalige opleidingen aan de K.U.Leuven – er momenteel vragen rijzen bij
          internationale instanties die de manama-diploma‟s van de K.U.Leuven moeten
   valideren. Een aantal huidige VAO‟s (Manama‟s) worden in het buitenland momenteel niet
   erkend als masteropleidingen. Als intern K.U.Leuven criterium voor erkenning van een
   opleiding als Manama geldt nochtans dat de opleiding een masterniveau als beginterm
   onderstelt. Toch worden de facto vaak bachelors toegelaten, een situatie die tot de depreciatie
   van onze Manama - diploma's en ook de andere diploma's kan leiden. Onlangs heeft de
   Academische Raad daarom besloten dat vanaf 2006-2007 studenten met een bachelordiploma
   niet meer zullen toegelaten worden tot een Manama/VAO, ongeacht of het om een 3-jarige of
   een 4-jarige bacheloropleiding gaat. Een duidelijke profilering en een sterke communicatie
   van deze selectiviteit bij de instroom is dus noodzakelijk.
   Bovendien is een betere afstemming tussen de formele „eligibility checks‟ bij Internationaal
   Onthaal en de meer inhoudelijke evaluaties van kandidaten, die meestal in de faculteiten,
   departementen en POC‟s gebeurt, absoluut noodzakelijk, ook en vooral met betrekking tot een

   49
     Dat dit niet onmogelijk is, bewijst de Universiteit van Maastricht: Het aantal buitenlandse studenten steeg er
   op enkele jaren van 9 % naar 20 %, men richt er Engelstalige masters in met gepreferentieerde buitenlandse
   partners, de helft van de masters + doctoraatsopleidingen is er in het Engels en één van de doelstellingen is om
   op enkele jaren tijd 10 % van de wetenschappelijke staf uit het buitenland te recruteren.
   50
     Erasmus Mundus is een programma van de Europese Commissie waarbij studieprogramma‟s worden
   gefinancierd, georganiseerd door tenminste 3 instellingen in tenminste 3 verschillende EU landen en die door
   studenten gevolgd worden aan minstens 2 van de 3 instelllingen. Hiervoor heeft de EU 230 mio € uitgetrokken
   voor 5 jaar. Er zijn ook beurzen voor studenten uit niet-EU landen en er is ook mobiliteitsfinanciering voor
   professoren en studenten.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                           70
    Pagina 71 van 146                               6 april 2005


   voldoende beheersing van het Engels.

Hogere       Op dit ogenblik zijn er ongeveer 3000 studenten in onze Manama‟s, waarvan
studiegelden    2000 Belgen, 300 EHOR-studenten, 500 niet-EHOR niet OL en 200 OL
          (ontwikkelingsland, volgens de „strenge‟ lijst van de OESO). Een eenvoudig
   rekensommetje leert dat wanneer we aan deze 3000 Manama studenten een studiegeld van
   5000 € aanrekenen, dit ongeveer 400 Rekeneenheden zou opleveren ! Vanzelfsprekend is dit
   een overschatting omdat we sowieso moeten differentiëren in de studiegelden en omdat het
   aantal geïnteresseerden wel eens fors zou kunnen afnemen wanneer we de studiegelden
   verhogen ! Van belang hierbij is dat onze Manama‟s minstens zelfbedruipend worden, wat
   meteen verrechtvaardigd dat er een hoger inschrijvingsgeld wordt gevraagd, wat op zich al
   zowel de kwaliteit van de instroom als de kwaliteit van de desbetreffende opleiding („Voor
   wat hoort wat‟) zal ten goede komen. Voor uitmuntende buitenlandse studenten en voor
   studenten uit ontwikkelingslanden zullen beurzen en „tuition waivers‟ voorzien worden. De
   inschrijvingsgelden voor Manama's worden dus gedifferentieerd opgetrokken, tot een
   maximum van 5000 € voor niet-EHOR, 2500 € voor EHOR en 500 € voor EHOR aansluitend
   op een K.U.Leuven IMA. Manama programma's zullen zelffinancierend worden, met
   uitzondering eventueel van enkele strategisch belangrijke programma's (IMA in theologie,
   filosofie, kerkelijk recht) die geen kapitaalkrachtig publiek kunnen aantrekken. Tot nog toe
   waren de engelstalige Leuvense manama programma's bij de buitenlanders gegeerd om hun
   laag inschrijvingsgeld, een inschrijvingsgeld (500 €) dat zich trouwens ver onder de
   internationale marktprijs situeert. Welke weerslag de toekomstige verhoging van de
   inschrijvingsgelden zal hebben op de instroom is moeilijk in te schatten. Feit is dat ook deze
   wijziging effectief aan de potentiële studenten gecommuniceerd moet worden.

Doorstroom verhoogde   In de vorige versie van het allocatiemodel was de enveloppe voorzien
studiegelden       voor de VAO‟s gesloten, d.w.z. dat er een vaste voorafname was voor
             deze opleidingen (die eigenlijk te klein was). Met de nieuwe politiek van
   hogere studiegelden moeten we ook een nieuwe regeling uitwerken, zodat de verkregen
   middelen in belangrijke mate doorstromen naar de organiserende faculteit.

   Ook belangrijk is een correcte en geïntegreerde groepering van informatie rond alle mogelijke
   vormen van financiering die beschikbaar zijn voor buitenlandse studenten (zoals beurzen in
   het kader van bilaterale overeenkomsten met universiteiten uit alle werelddelen, fellowships
   van het BOF, beurzen in het kader van „Coimbra Mobility Scheme‟, e.d.).

           Als we erin slagen goede masterstudenten aan te trekken, dan is de kans dat
Kweekbodem voor   ze als doctoraatstudent of als post-doc terugkeren, reëler. Te vaak is Leuven
doctorandi      voor postgraduaat studenten de tweede keuze. De competitie met
           gereputeerde Graduate Schools in de VS, UK, Frankrijk, Duitsland en de
   Scandinavische landen is sterk. Onze masterprogramma‟s profileren als een opstap naar een
   doctoraat kan pas succesvol, zijn als ze duidelijk staan voor een attractief
   onderwijs/onderzoeksprogramma én als ze omkaderd zijn door een globale kwaliteit op het
   vlak van beurzen, huisvesting, loopbaanmogelijkheden. We moeten hiervoor ook durven
   kijken naar samenwerking met onderzoeksinstellingen zoals IMEC, VIB, SCK enz. Wat
   „pampering‟ van de potentiële PhD‟s kan geen kwaad en hier moeten we dan ook nog beter
   werk van maken. Vooral ook voor die opleidingen die zelf relatief weinig studenten hebben,
   maar wel geassocieerd zijn met goede onderzoeksgroepen.
   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 71
    Pagina 72 van 146                               6 april 2005


        2.2.1.2. Internationale marketing en rekrutering

   De huidige informatie- en rekruteringsinitiatieven volstaan op dit moment niet om tegemoet te
   komen aan de uitdagingen waar de K.U.Leuven op internationaal vlak voor staat.

Externe en interne
            Op extern niveau is er de groeiende maar sterk competitieve internationale
uitdagingen      onderwijsmarkt, de intensieve en globale marketinginspanningen van de
            buurlanden (die ook onze eigen studenten aanspreken, de zogenaamde
   verticale mobiliteit), de intitiatieven van de Vlaamse/Waalse universiteiten/concurrenten die
   eveneens de weg van de internationalisering/bidiplomering bewandelen (en in dezelfde vijver
   als de K.U.Leuven willen vissen). Op intern niveau is er het nieuwe grote aanbod van
   anderstalige IMA‟s en Manama‟s, de vraag naar profilering van de Erasmus Mundus
   programma‟s, de gesloten financiële enveloppe van de manama‟s, de gedifferentieerde
   verhoging van de inschrijvingsgelden, de grotere selectiviteit bij de instroom (kwaliteits- en
   taaleisen) en de behoefte aan talentvolle doctorandi en onderzoekers

         Nieuwe initiatieven op het vlak van de internationale marketing van de
Internationale
„branding‟
         K.U.Leuven moeten zowel gericht zijn op rekrutering van buitenlandse
         studenten als op de creatie en bestendiging van een internationaal kwaliteitsvol
   imago van de K.U.Leuven: Daarom is er een grote en dringende behoefte aan een
   internationale brandingcampagne.
   Essentieel om een dergelijk opzet te doen slagen is een intensieve samenwerking en
   coördinatie tussen de faculteiten, de betrokken onderwijsprogrammacoördinatoren en de
   centrale diensten met name Dienst Internationale Relaties, Bureau Internationaal Onthaal,
   Dienst Communicatie, Marketingcel en Studieadvies. Dit alleen al verrechtvaardigt de
   aanduiding van een Coördinator Internationaal Beleid.

Dwingende     Om de internationale marketing en rekrutering van de K.U.Leuven op de kaart te
beleidskeuzes   zetten, zullen beleidskeuzes gemaakt moeten worden: Welke zijn de strategisch
         belangrijke manama – programma‟s die we naar voor willen schuiven? Met
   welke Centers-of-Excellence/onderzoekslijnen willen we in het buitenland geïdentificeerd
   worden? Welke zijn de strategisch belangrijke rekruteringsgebieden waar we op willen
   focussen (buurlanden, States)? Wat zijn de strategische kernbegrippen die we willen uitdragen
   en die we ondermeer in elke K.U.Leuven publicatie die zich tot een internationaal publiek
   richt, willen zien terugkomen? Gaan we intensiever werken met preferentiële
   partneruniversiteiten/netwerken? Hoe zorgen we ervoor dat de marketinginitiatieven kaderen
   in een coherent beleid van faculteiten en diensten? Hoe overtuigen we de totale universiteit
   van het belang van de internationalisering van onze onderwijsprogramma‟s?

   Welke rekruteringsinitiatieven bestaan momenteel? Op niveau van de „bestaande‟
   internationale onderwijsprogramma‟s beschikken de meeste programma‟s over een website
   (die dankzij de inspanningen van DCOM en BIO eenzelfde vorm hebben), een
   bekendmakingsfolder (die zeer sterk verschilt van programma tot programma), hier en daar
   worden er posters aangemaakt (eveneens zeer uiteenlopend) en worden er advertenties
   geplaatst (opnieuw geen uniformiteit qua vormgeving en inhoud).
   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 72
   Pagina 73 van 146                               6 april 2005


           Maar ook op het gebied van internationale marketing zijn alle acties
Professionalisering
           dringend aan professionalisering toe. Hieronder ressorteren:
van de marketing
    -  de publicatie van eenvoudige, eenvormige, doelgerichte en flexibele brochures;
      Bedoeling is dat centraal formats en layouts ter beschikking worden gesteld, zodat ook
      de voorstelling van de verschillende opleidingsprogramma‟s van onze universiteiten
      duidelijk herkenbaar en uniform is. Faculteiten kunnen wel het materiaal aanleveren,
      maar laten we de brochures toch vooral redigeren door „professionals‟. Bovendien
      zouden deze acties die nu in verspreide slagorde genomen worden, financieel baat
      hebben bij een centrale coördinatie (kostendrukend via zelfde drukker, lay-outer,
      gezamenlijke bestellingen).
    -  Hetzelfde geldt trouwens voor alle websites van onze universiteit waarlangs we
      informatie verstrekken aan geïnteresseerde bezoekers en studenten.
    -  „Open Door Days‟ voor Graduate Studies, naar analogie met de K.U.Leuven
      infodagen voor scholieren. Hiervan bestaan verschillende voorbeelden aan
      buitenlandse universiteiten.
    -  Ook alumni uit het buitenland dienen actief betrokken te worden bij promotie- en
      wervingscampagnes.
    -  Oprichten van een International Student Helpdesk, waarbij vragen die nu moeten
      gesteld worden hetzij aan BIO of DSA of beiden, via één loket worden behandeld.
    -  Speciaalpakket van voordelen voorzien voor studenten van preferentiële partners
      (beurzen, tuition waivers, hulp voor kwaliteitsvolle huisvesting, snellere behandeling
      dossier).
    -  Actiever gebruik maken van (onderwijs-)netwerken (Coimbra, Leru, EAU,...)
      waarmee trouwens ook „best practices‟ kunnen worden uitgewisseld op het gebied van
      marketing, recruitment, study abroad advisement.
    -  Bestaande initiatieven gebruiken als hefboom (bvb. recent initiatief van
      „Buitenlanddag‟ met informatie over verblijfsvergunningen, uitleg van ambassades,
      getuigenissen). Hier zouden ook de partners van de preferentiële netwerken op
      kunnen worden uitgenodigd.
    -  Professoren en onderzoekers meer actief inschakelen in deze campagnes tijdens hun
      buitenlandse reizen (aanmaak van een algemene brochure, posters,...).
    -  De aanmaak van een Engelstalige en complete „Corporate Presentation‟ (in pdf en
      powerpoint) van onze universiteit, vrij beschikbaar op de K.U.Leuven website.
    -  Aanwezigheid van de K.U.Leuven op belangrijke prominente onderwijsbeurzen
      (Londen, Parijs, Madrid, Milaan, Dusseldorf, enz...), ook wereldwijd op „Education
      Fairs‟.

  De budgetten waarmee momenteel voor dit soort zaken gewerkt wordt, zitten verspreid over
  verschillende diensten. Deze moeten gehergroepeerd worden onder de Coördinator
  Internationaal Beleid.

      2.2.1.3. Netwerken

  Met welke universiteiten in Europa en de wereld werken we samen, waarom en op welke
  manier ? Welke rol spelen hierin de netwerken waar we nu al deel van uitmaken zoals de
  League of European Research Intensive Universities (LERU), het COIMBRA netwerk en de
  European University Association (EUA, 759 leden uit 45 landen)?
  Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 73
   Pagina 74 van 146                                     6 april 2005


   We moeten hiertoe een onderscheid maken tussen netwerken langs waar we druk uitoefenen
   op overheden, netwerken waarbinnen we samenwerken rond onderwijs en netwerken voor
   onderzoek.

            Voor wat betreft het „lobby‟-werk, is het feit dat onze universiteit deel
League of European
Research Intensive
            uitmaakt van de LERU 51 enerzijds een grote prestatie, maar anderzijds
Universities      vormt het ook een belangrijke uitdaging. De twaalf universiteiten die hierin
            verenigd zijn sinds 2003 willen de diverse overheden aansporen opdat op
            termijn Europa terug een leidende positie in het fundamenteel onderzoek
   zou innemen. Vanzelfsprekend zal de LERU zich inschakelen in de aspiraties gedefinieerd
   door de 3% norm van Lissabon, maar er zal ongetwijfeld op moeten toegezien worden dat een
   voldoende percentage van de bestedingen in O&O naar fundamenteel, niet-georiënteerd
   onderzoek gaat! In die zin is ook het pleidooi van de LERU voor een voldoende financiering
   van de European Research Council (zie verder) zeer belangrijk.

   We mogen ons niet blind staren op de LERU alleen. Er bestaan verschillende andere
   netwerken, ook meer „thematische‟, waar onze universiteit al dan niet lid van is. Voorbeelden
   zijn de Euro League for Life Science Universities52, SARFAL53, enz... Welke criteria leggen
   we aan de dag om al dan niet in dergelijke thematische netwerken te participeren ?

          Langzaam maar zeker groeit de onderwijsbevoegdheid bij de Europese
Onderwijs in    Commissie (er is ook een Europees Commissaris voor Onderwijs). Deze
Europa       europeanisering van het onderwijs hoeft natuurlijk geen verwondering te
          wekken, omdat dat precies één van de grote drijfveren was achter Bologna. Eén
   en ander impliceert ook dat op korte termijn toch best afspraken worden gemaakt tussen de
   lidstaten van de EU in het algemeen, en meer specifiek binnen die netwerken waarvan onze
   universiteit deel uitmaakt.
   Sinds kort wordt er immers openlijk nagedacht over Europese accreditatiesystemen. Op
   Nederlands-Vlaams niveau moeten de accreditaties best gebeuren per opleiding, omdat we op
   die manier ook de globale kwaliteit van alle opleidingen, zowel in de universiteiten als aan de
   hogescholen, kunnen garanderen. Maar eenmaal dit systeem van accreditaties operationeel is,
   zou een Europese accreditatie best gebeuren op het niveau van de instelling of, indien
   mogelijk, van de Associatie.

   Ook in Europa zijn er stilaan discussies over het vereiste aantal studiepunten per
   masteropleiding. Het zou wel eens kunnen dat we hier convergeren naar een compromis-
   voorstel van 90 studiepunten. Daarom ook stellen we verder in deze beleidstekst
   veralgemeende masters voor van 120 studiepunten, die weliswaar een pakket van 30
   studiepunten omvatten voor lerarenopleiding, of profilering richting onderzoek of
   arbeidsmarkt.


   51
    LERU partners zijn: University of Cambridge, University of Edinburgh,, Université de Genève, Ruprecht-
   Karls-Universitåt Heidelberg, Helsingin Yliopisto, Universiteit Leiden, University of Oxford, Karolinska
   Institutet, Università degli Studi di Milano, Ludwig-Maximilians-Universitåt, Université Louis Pasteur
   Strasbourg, Katholieke Universiteit Leuven (waar zich ook het secretariaat bevindt).
   52
     Netwerk rond landbouw, voeding, „quality of life‟: Wageningen, Universität für Bodenkultur Wien
   (Oostenrijk), Universität Hohenheim (Duitsland), the Royal Veterinary and Agricultural University
   (Denemarken), Swedish University of Agricultural Sciences (Zweden) (met aanzetten tot samenwerking met
   universiteiten in VS en Canada); http://www.wau.nl/pers/01/053.html
   53
    SARFAL: Strategic Alliance of Research Faculties in Law, met o.m. Leiden, Bologna, Heidelberg, Poitiers,
   Oxford, Leuven, zie http://www.sarfal.net/


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                        74
    Pagina 75 van 146                                 6 april 2005


           Voor wat betreft onderwijs, is een recente trend – waarvoor nog heel wat
Bidiplomering
en „joint degrees‟  wettelijke bezwaren bestaan – deze van de bidiplomering. Bidiplomering
           wordt zowel door de EUA als de COIMBRA groep gezien als een essentiële
   schakel in de internationaliseringspolitiek van de universiteiten.    Vele buitenlandse
   universiteiten zijn absoluut geïnteresseerd om voor hun studenten een „learning experience
   abroad‟ te kunnen voorzien. Maar we zijn hier benadeeld door een toch nog groot gebrek aan
   voldoende Engelstalige opleidingen, en eigenlijk ook een beetje door de vrees dat onze eigen
   Vlaamse studenten minder happig zijn – om in het kader van reciprociteit – ook les te gaan
   volgen aan die buitenlandse universiteiten. Hoeveel percent van onze studenten willen we
   trouwens laten proeven van dergelijke buitenlandervaring ? Niettegenstaande het Bologna
   proces volop aan de gang is in Europa, is het trouwens niet altijd voor de hand liggend om
   „Eerder Verworven Kwalificaties‟ correct in te schatten.

          Wellicht is het ook nuttig om in het kader van internationalisering de band met
Bidiplomering    onze zusterinstelling, de UCL, wat nauwer aan te halen. Zowel op het gebied
met UCL ?      van onderzoek als onderwijs zouden we goede afspraken kunnen maken omtrent
          complementariteit en bidiplomering, en we kunnen ook leren uit de ervaringen
   van de UCL op het vlak van internationalisering. Ook in het recente „Erasmus Belgica‟
   initiatief (beurzen van 100 €/maand om te studeren aan een universiteit in een ander
   landsgedeelte), gefinancierd door het Prins Filipfonds, zien we een asymetrische participatie
   tussen Vlaanderen en Wallonië: 167 franstaligen hebben het afgelopen jaar les gevolgd aan
   een Vlaamse universiteit, tegenover slechts 77 Vlamingen aan een Waalse instelling.


      2.2.2. Doorstroombeleid: Ambassadeurs

   De studenten en onderzoekers die enkele maanden of jaren hebben doorgebracht in Leuven,
   zijn later onze beste ambassadeurs. We moeten dan ook zorgen dat ze hier uiteindelijk
   tevreden weggaan. Vanzelfsprekend is de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek hiertoe
   een nodige garantie, maar er is meer: We moeten waarschijnlijk nog beter het internationaal
   onthaal, de begeleiding van onze buitenlandse studenten en bezoekers, en de afzwaai- en
   afscheids‟pakketten‟ die we hen meegeven, verzorgen.

Dag van alle     In die zin zijn er vele ideeën die we verder vorm kunnen geven, bvb. een
Nationaliteiten   Internationale StudentenDag van de Universiteit, waarbij aan alle nationaliteiten
           de kans wordt gegeven om zich voor te stellen en te manifesteren.

         Ook de werking van Pangaea (1000 leden, 80 nationaliteiten), dat als voornaamste
Pangaea      missie heeft een „home-away-from-home feeling‟ te creëren door de organisatie
Portulaca
         van socio-culturele activiteiten, zou in deze context nog beter tot zijn recht moeten
         komen. Ook hier dringt zich trouwens een betere integratie van activiteiten op
   (bvb. de studentenwerking rond Portulaca die een beetje in een crisis zit, de sociale dienst
   voor buitenlandse studenten (verblijf, financiële assistentie,...)). Een bijzonder aandachtspunt
   is hier de soms precaire situatie van sommige buitenlandse studenten, die problemen hebben
   met verblijfsvergunningen, financiering, huisvesting en soms de toegang tot onze
   gezondheidszorg niet vinden.

   Laten we tenslotte ook alle buitenlanders – studenten zowel als onderzoekers – systematisch
   uitnodigen voor de vele culturele evenementen georganiseerd door de universiteit.   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                   75
    Pagina 76 van 146                               6 april 2005


     2.2.3. Uitstroombeleid: Mobiliteit

         Hoe en waarom sturen we onze eigen studenten naar het buitenland ? Wie komt
Mobiliteit van  daarvoor in aanmerking ? Wat zijn selectiecriteria en –procedures ? Uit enkele
studenten ...  recente visitaties en statistieken van het Erasmus programma, blijkt de toch wel
         relatief geringe mobiliteit van onze eigen studenten, om in de loop van hun
   opleiding minstens enkele maanden in het buitenland te vertoeven. In het Erasmus
   programma stijgt het aantal „binnenkomende‟ studenten, terwijl het aantal „uitgaande‟ dalende
   is. Over de hele universiteit overstijgt het aantal binnenkomende het aantal uitgaande met
   30% met een piek bij de Toegepaste Wetenschappen van 100 %. Wat zijn hiervan de
   oorzaken ? Vinden studenten ons onderwijs beter dan elders ? Durven ze niet ?

           Maar ook de mobiliteit van onze docenten en onderzoekers is ondermaats. De
... maar ook van   hiervoor beschikbare middelen in Erasmus, Tempus, allerlei bilaterale
docenten en
           akkoorden, e.d. worden onderbenut. Dit gebrek aan belangstelling voor
onderzoekers
           (langere) verblijven in het buitenland heeft wellicht ook te maken met onze
   instellingscultuur: het feit dat onze universiteit niet echt „zorgt‟ voor de opvang van
   afwezigen, in die zin dat men als onderzoeker weliswaar voor een tijdje „mag‟ weggaan, maar
   dat er structureel eigenlijk niets wordt gedaan aan het opvangen van de
   verantwoordelijkheden van de afwezige collega. Met andere woorden, als we ook de
   mobiliteit van onze onderzoekers hoog in het vaandel dragen, dan moeten we ook structurele
   maatregelen nemen die een langere afwezigheid van een collega faciliteren.

          Hieronder ressorteert natuurlijk ook de „sabbatical leave‟, die eigenlijk nu
Sabbatical leave  totaal onderbenut wordt, niet zozeer in het kader van „herbronning‟ (wat af en
          toe wellicht noodzakelijk is), maar wel om gedurende een bepaalde periode de
   nodige tijd te krijgen om serieus wetenschappelijk onderzoek op een menselijke manier tot
   een goed einde te kunnen brengen.


     2.2.4. Internationalisering van het onderzoek

   De facto is ons onderzoek natuurlijk al internationaal. We presenteren onze
   onderzoeksresultaten – wanneer mogelijk – in internationale tijdschriften en op internationale
   conferenties, we bezoeken buitenlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen, waarvan
   vele onderzoekers af en toe ook naar Leuven komen. En natuurlijk, via Internet en het WWW
   interageren we met vele onderzoekers in onze onderzoeksgemeenschappen.

         Door een gebrek aan Vlaamse studenten, is het aantrekken van „buitenlandse‟
Ex-PhD‟s als
         PhD-studenten in sommige onderzoeksdisciplines, absoluut noodzakelijk. In het
ambassadeur
         algemeen is een kwart van de Leuvense doctoraten van de hand van buitenlandse
   onderzoekers. Het zou goed zijn om het relatief aantal buitenlandse doctorandi te vergroten
   (tot bvb. 50 %). In de meeste gevallen keren deze doctorandi naderhand terug naar huis of
   zoeken ze hun toekomst aan andere universiteiten. Hoe gaan wij om met deze mensen, die
   excellente ambassadeurs zouden kunnen zijn voor onze universiteit ? Hoe kunnen we er voor
   zorgen dat deze onderzoekers, wanneer ze naar hun land terugkeren, en daar een academische,
   industriële of overheidscarrière aanvatten, onze beste ambassadeurs zijn en
   samenwerkingsverbanden catalyseren ? Hebben we een databank waarin de verdere carrière
   van deze mensen wordt opgevolgd ?   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 76
    Pagina 77 van 146                                     6 april 2005


   Een nog onvoldoende verkende pad is dat van de „joint PhDs‟, waarbij met promotoren in een
   andere universiteit afspraken worden gemaakt rond co-promotorschap. Voor wat betreft de
   kosten die hiermee gepaard gaan, bestaan trouwens redelijk wat financieringskanalen (zoals
   bvb. FWO).

          Hoe kunnen we onze postdocs stimuleren om gedurende langere periodes (één of
Mobiliteit van   meerdere jaren) buitenlandse ervaring op te doen, om vervolgens eventueel naar
postdoc‟s
          Leuven terug te keren (de zogenaamde „tijdelijke brain drain‟)? Er is nu een
          tendens om, met financiering uit Leuven of Vlaanderen, enkele korte
   buitenlandse bezoeken te doen (grootte-orde van weken), om dit dan vervolgens als een
   „buitenlandse ervaring‟ te laten catalogeren. Op zich zijn dergelijke korte bezoeken geen
   probleem, op voorwaarde dat ze uitmonden in duidelijke resultaten (bvb. een co-publicatie
   met een gerenommeerd buitenlands onderzoeker). M.a.w. een verblijf in het buitenland op
   zich is niet echt belangrijk, het is wat er naderhand uit voortkomt dat belangrijk is. Feit is dat
   1/3 van de pasbenoemde ZAPpers in 2003, GEEN noemenswaardige buitenlandervaring
   achter de rug heeft ! Niet alleen schijnt de bereidheid van „onze‟ postdoc‟s tot een
   buitenlands verblijf te dalen, maar bovendien daalt ook het aantal aanvragen voor fellowships
   (voor buitenlanders) bij het BOF. Dit zijn onrustwekkende trends die we zullen moeten
   omkeren. Bepaalde landen, zoals Frankrijk54, voorzien aanzienlijke beurzen van ongeveer
   2000 € per maand voor postdoc‟s van buitenaf.

           Hebben wij een beleid rond „Graduate Schools‟, met internationale
Graduate Schools
           uitstraling, die een zeer stimulerende rol zouden kunnen spelen in onze
           doctoraatsopleidingen, en is het duidelijk wat de interactie tussen deze
   Graduate Schools en de Manama‟s zou kunnen zijn ? Van bijzonder belang is hier onze
   relatie met Vlaamse en Belgische onderzoeksinstellingen zoals IMEC, VIB en SCK, die geen
   eigen onderwijsbevoegdheid hebben, of die ook niet zelf doctoraten mogen toekennen. Een
   meer gestructureerde interactie van onze universiteit met deze instellingen, zou ons op het
   gebied van internationale uitstraling, zeker een win-win situatie opleveren. Wellicht geldt dit
   ook voor opportuniteiten via andere instellingen (zoals bvb. de federale wetenschappelijke
   instellingen met hun rijke collecties, waarvoor internationale belangstelling bestaat).

Tanende        Hoe consolideren we de toch wel opmerkelijke participatie van Leuvense
participatie in    onderzoeksploegen in het 5de en 6de Kaderprogramma? Zo bijvoorbeeld was
kaderprogramma‟s   de K.U.Leuven goed voor 58.9 % van de Vlaamse participatie in het 5de
           kaderprogramma. De Vlaamse participatie op zich is hoger dan het Europees
   gemiddelde. Alles laat echter vermoeden dat onze goede participatiegraad tanende is, niet in
   het minst door de overdreven bureaucratisering van Europese onderzoeksprogramma‟s
   (waartegen terecht recent enkele protestacties zijn opgestart). Op korte termijn dient er meer
   administratieve ondersteuning te komen om de onderzoekers daadwerkelijk te verlossen van
   de ongelooflijke overlast (dit zou kunnen in de vorm van projectcoördinatoren, zie elders in
   deze tekst). Op termijn moet natuurlijk ook duidelijk gemaakt worden aan de Europese
   Commissie dat dergelijke implementatie van de Kaderprogramma‟s totaal onmogelijk is !
   54
    In Frankrijk bestaat er voor buitenlandse postdocs een beurzensysteem „Acceuil de jeunes chercheurs
   étrangers en séjour de recherche post-doctorale‟, waarbij beurzen worden toegekend aan postdocs die kunnen
   verblijven aan daartoe geaccrediteerde universiteiten en onderzoeksinstellingen.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                       77
   Pagina 78 van 146                                      6 april 2005


European Research   Welke tactiek volgen we i.v.m. de European Research Council 55, waarlangs
Council        op afzienbare tijd heel veel geld zal worden vrijgemaakt voor fundamenteel
           onderzoek ? Als lid van de LERU, bekennen we onszelf tot een select clubje
   van „research intensive‟ universiteiten en bijgevolg moet een initiatief zoals de ERC ons als
   muziek in de oren klinken.

   De ERC moet een transparant Europees financieringskanaal voor niet-gericht onderzoek op
   initiatief van de vorser worden, gebaseerd op peer-review (een soort Europees FWO). Deze
   Europese organisatie moet onfhankelijk van de bestaande politieke structuren opereren. Van
   uiterst belang is dat de ERC voorbehouden wordt voor fundamenteel onderzoek door
   individuele onderzoekers of onderzoeksteams uit alle wetenschappelijke domeinen, zonder
   verplichtingen tot uitgebreide netwerkvorming en binding met economische of
   toepassingsgerichte ambities. Tot nu toe heeft Europa immers vooral geïnvesteerd in
   „thematische netwerken‟, met een nogal zware nadruk op strategisch-toegepast
   basisonderzoek, waarvan men verwacht dat het op middellange termijn tot economische
   valorisatie leidt. Ook worden behoorlijk wat middelen geïnvesteerd in onderzoeksinstellingen,
   een mechanisme dat soms behoorlijk conserverend werkt omdat deze instituten zich
   vastklampen aan hun financiering. Daarom is nu ook het moment aangebroken om meer te
   investeren in „bottom-up‟ fundamenteel onderzoek, een intentie die door de Commissie vorm
   gegeven wordt via de ERC.

   De ERC moet een transparante organisatie worden, met heldere selectieprocedures waarbij
   enkel en alleen (domeinspecifieke) wetenschappelijke kwaliteit van belang is. De ERC mag
   ook niet substituerend zijn m.b.t. nationale of regionale financieringsmechanismen (zoals bvb.
   FWO). Bijgevolg moeten er ook voldoende financiële middelen voor gereserveerd worden.
   De LERU stelt hier dat het jaarlijks budget voor de ERC grosso modo 5 % van de middelen
   die regionaal/nationaal ter beschikking zijn voor fundamenteel onderzoek, zou bedragen. Dit
   betekent ongeveer 5 mia € per jaar (vergelijkbaar met het jaarbudget van het Zesde
   Kaderprogramma). De Commissie denkt op dit ogenblik aan 1 mia €/jaar, dus te weinig !
   Omdat niet enkel projecten, maar ook mensen belangrijk zijn, wordt voorgesteld om 8000
   „European Advanced Research Fellowships’ in het leven te roepen, elk voor een periode van
   10 jaar, met strikte bescherming van de onderzoekstijd en tussentijdse evaluaties (naar het
   voorbeeld van de prestigieuze UK Royal Society University Research Fellowships).

   Belangrijk is ook dat – in tegenstelling tot de praktijk bij de Kaderprogramma‟s – de volledige
   onderzoekskost wordt gefinancierd, en dat de financiering niet zoals nu, slechts partieel is.


     2.2.5. Internationale solidariteit

   Ook voor wat betreft onze activiteiten     m.b.t. internationale solidariteit en
   ontwikkelingssamenwerking moeten we onszelf beter organiseren. De motivatie hiertoe moet
   niet enkel komen vanuit de „K‟ van K.U.Leuven, maar vooral omdat we het onderwijs en
   onderzoek in ontwikkelingslanden, onder de brede noemer van Science Sharing, ook
   daadwerkelijk kunnen vooruithelpen.


   55
    Intussen is de voorzitter van de „Governing Body‟ van de ERC bekendgemaakt: Het is Lord Patten, de
   Chancellor van de universiteit van Oxford, en vroeger gouverneur van Hong Kong. Op dit ogenblik loopt er een
   procedure van identificatie van andere mogelijke leden van de bestuursraad van de ERC.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                        78
    Pagina 79 van 146                               6 april 2005


           De huidige financiering van initiatieven verloopt vooral via de Universitaire
VLIR & DGOS      Ontwikkelingssamenwerkingsprojecten van de VLIR (o.a. Institutionele
           Universitaire Samenwerkingsprojecten (IUS)), waarvoor het federale
   Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) elk jaar 30 miljoen € ter
   beschikking stelt van de VLIR. Het geld gaat grotendeels naar de projecten in de
   ontwikkelingslanden zelf, aangezien onze wetenschappers enkel hun onkosten vergoed
   krijgen. Momenteel lopen er elf grote projecten (grootte-orde enkele honderdduizenden euro‟s
   per jaar per project). Niet alleen voor de lokale jongeren scheppen dergelijke projecten
   enorme opportuniteiten, maar ook voor onze studenten zijn deze initiatieven een ideale
   gelegenheid om in een totaal nieuwe leefwereld ondergedompeld te worden.

   Binnenkort wordt trouwens een overzicht verwacht van de VRWB, dat in kaart zal brengen
   welke Vlaamse teams onderzoek doen in, met, of voor ontwikkelingslanden, en welke
   onderzoeksdiscisplines hiervoor echt relevant zijn en eventueel beter ondersteund moeten
   worden.

      Ongetwijfeld kunnen we echter meer doen, ook specifiek van binnen onze universiteit.
IRO
      Via de Interfacultaire Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, die beurzen ter
      beschikking stelt voor studenten en docenten (zowel instromend als uitstromend). Maar
   onze beleidsvisie inzake Ontwikkelingssamenwerking is wellicht wat gedateerd (de
   beleidstekst op de website dateert van 1997).

Nieuwe      We zouden meer werk moeten maken van enkele duidelijke gerichte netwerken
beleidsvisie   met universiteiten uit ontwikkelingslanden. Hierbij zijn lange termijn-
         engagementen en –perspectieven zeer belangrijk, zodat er een band kan ontstaan
   gedurende verschillende „academische generaties‟. Korte verblijven hier van zowel studenten,
   doctorandi als professoren, participatie in „Graduate Schools‟, e.d., het zijn allemaal
   mogelijkheden die we meer systematisch moeten exploreren. Ook alumni, waarvan er velen in
   ontwikkelingslanden verblijven, kunnen we in dergelijke netwerken inschakelen. Via hen
   kunnen we ook samenwerken met Niet-Gouvernementele Organisaties en uitmaken welke
   materiële (bvb. informatisering en PCs) en immateriële (onderwijs, onderzoek) inspanningen
   prioritair moeten gebeuren.
   Een breder kader zou kunnen bestaan uit wat men de dag van vandaag „Science Sharing‟
   noemt, met speciale aandacht ook voor „Open Access‟ initiatieven.

   Meer algemeen zijn er nog verschillende andere gevoeligheden waarrond een ge-update
   beleidsvisie rond universitaire ontwikkelingssamenwerking zich zou moeten uitspreken: Hoe
   kunnen we „Westerse‟ wetenschap kanaliseren naar ontwikkelingslanden ? Is de opleiding die
   mensen hier krijgen niet vervreemdend ? Hoe kunnen we zelf meer openstaan voor diversiteit
   en heterogeniteit ?

   Dit alles moet door de Coördinator Internationaal Beleid, in overleg met de Raad
   Ontwikkelingssamenwerking, verder worden uitgewerkt .
   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 79
    Pagina 80 van 146                                 6 april 2005


    2.3. Coördinatie Onderwijs en studenten

Bologna    Onderwijs is en blijft de hoeksteen van een moderne universiteit. Alleen is dat
       onderwijs de afgelopen vijf jaar ook drastisch veranderd, geïnitieerd door de
       Sorbonne en Bologna verklaringen. Hiervan zijn de uiteindelijke doelstellingen het
   nastreven, in een Europees referentiekader, van een meer transparante onderwijsstructuur, een
   betere, geüniformiseerde en meer transparante erkenning van wat een opleiding in het Hoger
   Onderwijs eigenlijk voorstelt, een grotere afstemming van het onderwijsaanbod, erkende
   mechanismen voor kwaliteitsbewaking en een toenemende mobiliteit van studenten doorheen
   Europa. De centrale doelstelling van het Bologna proces is dat tegen 2010 de Europese
   Hogere OnderwijsRuimte (EHOR) een feit moet zijn.

            In Vlaanderen werd het Bolognaproces vorm gegeven door verschillende
De impact van     decreten met grote impact (die we hierna het Structuurdecreet, het
vier belangrijke    participatiedecreet, het flexibiliseringsdecreet en het decreet op de
decreten        studiefinanciering zullen noemen, volledige titulatuur zie referentielijst). De
            gevolgen binnen onze universiteit zijn ingrijpend: de invoering van de
   semesterexamens, van de bachelor-master structuur, van het concept van begeleide zelfstudie,
   de perikelen rond Jade, de fors toegenomen verantwoordelijkheid van de programma-
   directeur (voorheen POC voorzitter), de aanzetten tot flexibilisering en de steeds grotere
   noodzaak voor de professionalisering van de internationalisering van ons onderwijs en
   onderzoek. Ook de ondersteuning van het onderwijsbeleid is fors uit de kluiten gewassen,
   naar het evenbeeld van het onderzoeksbeleid: er is een Dienst Onderwijsbeleid (DOWB), een
   Onderwijsraad, er zijn Onderwijsbeleids- en Ontwikkelingsplannen, er zijn OOI-projecten en
   in de schoot van de Associatie is er een OnderwijsOntwikkelingsFonds (OOF). De bachelors
   zijn een feit, en aan de concrete invulling van de masters wordt nu hard gewerkt.

Geen rust en
         Het hoeft geen verwondering te wekken dat, voor wat betreft ons onderwijs, velen
consolidatie   pleiten voor een periode van rust en verdieping. Ik vrees dat ons dit niet direct
         gegund zal worden. Er is immers nog veel werk aan de winkel zoals verderop
   blijkt. De „relatieve rust‟ zal vooral dienen om even afstand te nemen van wat we de laatste
   vijf jaar hebben gerealiseerd, om te inventariseren wat kan verbeterd worden en om verder te
   sleutelen aan de kwaliteit en de opvolging van de bachelors en masters.

   Ons onderwijsreferentiekader van vijf jaar geleden is immers grotendeels weg, en we hebben
   tijd nodig om het nieuwe referentiekader, en de processen en mechanismen die daarin spelen,
   vorm te geven en te begrijpen. In het oude referentiekader ontstonden problemen eerder
   incrementeel en werden ze ook navenant opgelost. In het nieuwe referentiekader zullen we
   nog moeten leren of fenomenen ontstaan uit een nieuwe ongekende dynamiek van het
   systeem, of, of het werkelijk problemen zijn die moeten worden aangepakt.
   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  80
    Pagina 81 van 146                                        6 april 2005


     2.3.1. Onderwijscoordinatie

     2.3.1.1. BAMA: Status questionis

         De invoering van de bachelor-master structuur56, die momenteel volop aan de
De BAMA      gang is, is tot nu toe het meest zichtbare gevolg van de Bologna verklaring. Dit
revolutie     academiejaar zijn in Vlaanderen 542 bachelors van start gegaan, waaraan 62000
         eerstejaarsstudenten begonnen zijn. Er zijn heel wat nieuwigheden waar we nog
   aan moeten wennen. De driejarige bachelor leidt nu naar een diploma met marktwaarde57,
   waarbij studenten kunnen uitstromen naar de arbeidsmarkt ofwel doorstromen naar een één-
   of tweejarige master. Dit diploma bereidt hen voor ofwel op een meer gespecialiseerde
   maatschappelijke functie, ofwel op wetenschappelijk onderzoek. De impact van de invoering
   van de BAMA-structuur, is veel drastischer dan wat velen onder ons hadden vermoed: quasi
   elke K.U.Leuven opleiding werd van de grond af aan opnieuw gestructureerd. Dit is gebeurd
   dank zij fenomenale inspanningen van ons allen (niemand durft echt de mens-uren uitrekenen
   die dit proces moet gevergd hebben). De overgangen waren soms radicaal. Zo bijvoorbeeld
   bestaat „Germaanse‟ of „Romaanse‟ niet meer, maar wordt men bachelor/master in de taal- of
   letterkunde van een zelf te bepalen talencombinatie58. Een ander voorbeeld is de
   onderwijshervorming in de geneeskunde, waarbij ook de klinische praktijk werd
   binnengebracht in de bachelor, of ook de bachelor bij de wetenschappen, waar de
   keuzevrijheid voor het bepalen van een eigen profiel, maximaal is. Ook interdisciplinaire
   bachelors, zoals „Recht, economie en bedrijfskunde‟, voorbeelden die zeker meer navolging
   zouden moeten krijgen !

   Het resultaat van deze toch wel revolutionaire omwenteling in ons onderwijssysteem is een
   volledig nieuw, gemoderniseerd onderwijsaanbod, waaraan in de nabije toekomst nog fors zal
   gesleuteld moeten worden. Er zijn 25 volledig nieuwe en 241 grondig geherstructureerde
   opleidingen. In het begin van dit academiejaar zijn ongeveer 60 bacheloropleidingen en 20
   van de 92 manama‟s van start gegaan.

   Naar de nabije toekomst toe moeten we volgende belangrijke punten opvolgen:
    - De belangrijkste inspanning die ons in de komende periode te wachten staat is de 116
      initiële mastersopleidingen vorm te geven (tegen maart 2006).
    - De verdere implementatie, op het snijvlak van bachelors en masterprogramma‟s, van
      voorbereidingsprogramma‟s, schakelprogramma‟s en programma‟s met vermindering
      van de studieomvang.
    - Vermits in allocatie de onderwijsdienstverlening een belangrijke factor is, zal ook het
      allocatiemodel dat de middelen van de eerste geldstroom verdeelt over faculteiten en
      departementen, moeten worden aangepast (ook als gevolg van het
      flexibiliseringsdecreet, zie verder).
    - We zullen instrumenten moeten maken waarmee we de implementatie en het succes
      van de bachelors (en natuurlijk ook later van de masters) kunnen opvolgen en

   56
    Volgens het decreet van 4 april 2003 op de herstructurering van het hoger onderwijs.
   57
    Op voorwaarde dat er eerst nog een relatief klein probleem wordt opgelost in de federale wetgeving, die
   bepaalt dat universitaire opleidingen minstens 4 jaar moeten bedragen. Het onderwijs is begin de jaren 90
   gecommunautariseerd geworden op enkele uitzonderingen na. Federale bevoegdheden blijven het bepalen van
   het begin en het einde van de leerplicht, de pensioenregeling, de minimale voorwaarden voor het uitreiken van
   diploma‟s (grote indelngen van het onderwijs, minimale globale duur van elke opleiding).
   58
    Voorheen waren in de letteren 6 talencombinaties mogelijk, nu 25. Het success blijkt uit het feit dat 19 van de
   nieuwe, voorheen onbestaande combinaties goed zijn voor 50 % van de studenten.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                           81
   Pagina 82 van 146                               6 april 2005


      evalueren. Hoe percipiëren studenten de hen geboden opleiding ? Hoe ervaren zij de
      toch drastisch toegenomen individualisering en keuzevrijheid, die trouwens ook
      nieuwe eisen zal stellen aan de dienstverlening (bvb. studieadvies) en het
      evaluatiesysteem (bvb. deliberaties zullen anders verlopen). Wat is de stroom die
      studenten volgen doorheen het BAMA systeem: Welke keuzes werken goed ? Welke
      combinaties zijn aan of af te raden?

Meer middelen
          Ook in het BAMA-decreet werden voor 2003-2006 aanvullende middelen
voor didactiek   voorzien voor universiteiten en hogescholen, om de kosten gepaard gaande
          met de herstructurering van ons onderwijsbestel te helpen dragen. Voor onze
   universiteit was dit 17.6 mio €, op voorwaarde dat er een OnderwijsOntwikkelingsPlan werd
   voorgelegd (OOP). De belangrijkste accenten van dit OOP zijn geconcentreerd rond een
   verdere uitbouw van de facultaire onderwijsondersteuningscellen (FOOC), met bijzondere
   aandacht en actie voor de daadwerkelijke logistieke ondersteuning van docenten en
   programmadirecteurs. Er is echter een prangend probleem: het huidig systeem van verdeling
   van onderwijsmiddelen is dermate gecascadeerd, dat, onderaan het filter, quasi geen middelen
   overblijven omdat alles is „blijven hangen‟ op de tussenliggende niveaus.


     2.3.1.2. Drievoudige rationalisatie

   Na de enorme inspanningen waarmee we met zijn allen de bachelor-master introductie hebben
   verwezenlijkt, en dit onder soms grote tijdsdruk, breekt nu ongetwijfeld een periode aan waar
   we even moeten evalueren. Daarbij staat ons, in de nabije toekomst, een rationalisatie- en
   afstemmings-oefening te wachten op drie niveau‟s: Intern binnen onze universiteit, intern
   binnen onze Associatie en tenslotte, wellicht in de context van de nieuwe mechanismen voor
   financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen, rationalisatie van het onderwijsaanbod
   tussen de Vlaamse universiteiten.

     2.3.1.2.1.    Rationalisatie in bachelors en masters
   Is er geen te grote proliferatie van nieuwe vakken in de bachelors ? Werd er voldoende
   overleg gepleegd tussen verschillende POCs in verschillende departementen, faculteiten, en
   groepen ? Zijn er niet teveel nieuwe masters, waarvan sommigen manifest te weinig studenten
   zullen aantrekken ?
             De indruk bestaat dat ons onderwijs teveel aanbod-gestuurd dreigt te
Te aanbod gedreven    worden. Het zijn docenten en POCs die onderwijsprogramma‟s hebben
en teveel „me-too‟    geconcipieerd, waarbij het in vele gevallen aan tijd ontbrak voor
             concertatie met andere opleidingen en programma‟s. Wellicht is er sprake
   van een te groot „me-too‟ gehalte in onze programma‟s. Voor wat betreft de bachelors, moet
   gedacht worden aan „meer generische opleidingen‟ (ook soms „polyvalente‟ opleidingen
   genaamd, die inhoudelijk breder zijn). Zeker wanneer we ook willen bewerkstelligen dat deze
   ook als einddiploma kunnen gelden, of wanneer we wensen – met flexibilisering in het
   achterhoofd - dat studenten vanuit onze bachelors kunnen overstappen naar een zo breed
   mogelijk spectrum van masters.

         Een mooi voorbeeld is de „bachelor in taal- en letterkunde‟, waar men enerzijds
Generische of   opleidingen heeft samengebracht, maar anderzijds keuzevrijheid heeft in de
polyvalente
         talencombinaties (40 % van de generatiestudenten heeft een talencombinatie
bachelors
         gekozen die voorheen onmogelijk was). Een voorbeeld waar verbetering


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 82
    Pagina 83 van 146                                   6 april 2005


   mogelijk is, zijn de verschillende bachelors die nu bestaan in de „life sciences‟, waarin initieel
   studenten zitten die later ofwel biologie, ofwel bio-ingenieur, ofwel licentie biomedische
   wetenschappen, ofwel een master in de bioinformatica of misschien zelfs geneeskunde gaan
   studeren. Bij nazicht blijkt in deze bachelors een grote „truncus communis‟ identificeerbaar te
   zijn en zou men kunnen werk maken van een grotere genericiteit door sommige vakken
   gewoon te laten samensmelten. Door vervolgens didactische teams van docenten en
   assistenten te maken kan men niet alleen de individuele tijdsdruk verminderen, maar zal ook,
   door de sociale controle, de algehele kwaliteit verbeteren. Eén en ander moet dan nog verder
   gefaciliteerd worden door ook in het allocatiemodel dergelijke operaties te stimuleren59.

Brede maatschappelijke   Sommigen gaan nog verder: Moeten we niet denken aan het inrichten
bachelors ?         van brede, maatschappelijke bachelor-opleidingen, al dan niet in
              samenwerking met de hogescholen van onze Associatie, rond themata
   zoals „Technologie en Wetenschap‟, „Mens en Maatschappij‟, „Gezondheid en Ziekte‟, „Kunst
   en Cultuur‟.

Didactische teams:
            Maar ook onze master-opleidingen moeten verder worden gerationaliseerd:
minder tijdsdruk    De voorbeelden waarbij ongeveer hetzelfde vak in verschillende masters
Betere kwaliteit    door verschillende docenten, voor telkens relatief weinig studenten, wordt
            gedoceerd, zijn legio. Eerst dient men de gemeenschappelijke stukken te
   identificeren en naderhand kan men trouwens aan zo‟n vak een meer gerichte kleuring geven
   via bepaalde opleidingsonderdelen (bvb. practica of meer gerichte seminaries), die dan door
   praktijkassistenten en andere medewerkers worden ingevuld. Men kan dit aanpakken door de
   notie van docententeams verder vorm te geven, de relatieve participatie in zo‟n docententeam
   in het allocatiemodel in rekening te brengen, benoemingen los te koppelen van lesopdrachten.
   De individuele tijdsdruk zal verminderen, het wordt mogelijk om te gaan roteren tussen
   collega‟s (niet iedereen moet elk jaar les geven), de (wetenschappelijke) samenwerking wordt
   gecatalyseerd en het is sowieso leuker om les te geven voor grotere groepen wat men bereikt
   indien men studenten uit verschillende richtingen bij mekaar brengt (wat ook voor deze
   studenten belangrijk en stimulerend kan zijn).

           Een interessante piste voor het stimuleren van de vorming van didactische
Ontkoppelen
leeropdracht en
           teams, bestaat uit het loskoppelen van leeropdrachten en benoemingen. In
benoeming      de toekomst zou het mogelijk moeten worden om van alle vacatures
           (procentuele) profielvacatures te maken, met vermelding van een
           onderzoeksgebied en van het competentiedomein waarbinnen de kandidaat
   onderwijs zal leveren, maar zonder vermelding van de concrete opleidingsonderdelen
   (conform het profiel van de kandidaat, kunnen ook percentages tijd te besteden aan de
   verschillende componenten van het profiel bij een opstartgesprek afgebakend worden). De
   beoordelingscommissies en de Bijzondere Academische Raad spreken zich voortaan dan
   enkel uit over de opname van de kandidaat in het ZAP-kader. De toewijzing van concrete
   opdrachten gebeurt na aanstelling, binnen de faculteiten of groepsbesturen. Deze beslissen op
   basis van beschikbaarheid van competentie en capaciteit bij het reeds aanwezige ZAP. De
   aanstelling gebeurt na consultatie van de betrokken programmadirecteurs en
   departementsvoorzitters, waarbij interdepartementeel of interfacultair overleg verplicht is
   indien relevant. Bij voorkeur wordt gewerkt met groepen van docenten, die in grote

   59
     Dit soort „rationalizerings-incentives‟ zal ook nodig zijn omdat het sowieso in de nieuwe
   financieringsmechanismen voor de universiteiten zal worden opgelegd, maar dan tussen de universiteiten.
   M.a.w., we doen er goed aan om nu al meer genericiteit in de bachelors na te streven binnen onze eigen
   instelling.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                      83
    Pagina 84 van 146                                       6 april 2005


   autonomie onderling beslissen over de taakverdeling (en ook later collectief geëvalueerd
   worden). Afspraken omtrent termijnen van aanstelling, timing van toewijzingsoperaties en
   een goede afbakening van verantwoordelijkheden in dit nieuwe proces van toewijzing van
   didactische taken moeten verder worden uitgewerkt.

            Eén en ander impliceert ook een verfijing aan het allocatiemodel, meer
Inschatting
            bepaald aan de maat waarin de onderwijsdienstverlening nu wordt uitgedrukt
onderwijscapaciteit
            (zie onder Allocatiemodel). De onderwijsbelasting voor studenten wordt
   uitgedrukt in studiepunten, die weliswaar ook gecorreleerd zijn aan de doceerbelasting, maar
   toch ook niet altijd 100 % representatief. Een nieuwe onderwijsbelastingsmaat voor docenten
   zou kunnen vertrekken van het aantal studiepunten, maar dan gecorrigeerd met een beperkt
   aantal parameters (zoals bijvoorbeeld het aantal sessies, of inspanningen voor
   onderwijsvernieuwing). Dit alles zou dan genormeerd moeten worden aan de hand van de
   normbelasting voor een gemiddelde docent (die momenteel nog niet in kaart is gebracht).
   Deze maat voor docent-onderwijsbelasting zou ook toelaten aan programmadirecteurs en
   groepsbesturen om kwantitatief de onderwijsbelastingscapaciteit van een opleiding,
   departement, faculteit en groep in te schatten.

            In het hele BAMA-proces is het overleg met relevante externen, zoals
Toetsing BAMA‟s    bedrijven, overheidsinstellingen, beroepsorganisaties, ziekenhuizen, m.a.w.
aan arbeidsmarkt
            de „afnemers‟ van onze afgestudeerden, minimaal geweest. De gapende
            kloof met deze externen dient te worden overbrugd: hoe rijmen we de door
   ons gedefinieerde eindtermen in de bachelors en masters, aan deze die door de samenleving
   van universitair afgestudeerden worden gevraagd. Hoe rijmen we de „push‟ die nu door de
   universiteit ontstaat, met de „pull‟ van de samenleving 60. M.a.w. de aansluiting van onderwijs
   en arbeidsmarkt, of minstens toch de toetsing van die aansluiting, moet dwingend verbeterd
   worden61. Dit zou kunnen gebeuren via adviesraden, hetzij per opleiding, hetzij op een hoger
   niveau, ter hoogte van de faculteiten of misschien zelfs op groepsniveau.
   Sommigen zeggen dat het concept zelf van „Begeleide Zelfstudie‟, waarbij het „leren leren’
   centraal staat als voorbereiding op een arbeidsmarkt die ook razendsnel verandert, deze
   toetsing overbodig maakt. Mijns insziens is dit een te gemakkelijk antwoord, dat trouwens
   door geen enkele beroepsorganisaties wordt gevolgd.

Permanente vorming    Van een ander oud – maar nog steeds interessant en actueel idee – is in de
Levenslang leren     BAMA hervorming weinig te merken, namelijk dat van de „continuing
             education‟: Het feit dat een diploma geen eindpunt is, maar een begin van
   een beroepstraject, waarbij permanent leren essentieel is: Het diploma als abonnement, dat het
   recht verschaft op een regelmatige terugkeer aan de universiteit. Het recht ook om masters
   deeltijds te volgen. In 2003 maakte in Vlaanderen slechts 9% van de bevolking tussen 25 en
   64 jaar gebruik van een vorm van levenslang leren daar waar het Europese gemiddelde 12 %
   is. Op initiatief van de minister van Onderwijs zal er een vzw komen die over Vlaanderen
   deze thematiek zal coördineren. In deze vzw zullen de onderwijsnetten vertegenwoordigd
   60
    Zo bijvoorbeeld is er een brede consensus dat het aantal MST-diploma‟s (Mathematics, Science and
   Technology) omhoog moet. In Vlaanderen was dit in 2002 19.8 % van alle hogere onderwijsdiploma‟s terwijl
   het Europees gemiddelde 24.8 % bedroeg (Is dit misschien een andere voorbeeld van wat uit PISA blijkt: Onze
   top is excellent, maar de kwaliteit van het peleton moet beter ?). De Raad van de EU heeft een zgn. Benchmark
   ingesteld voor MST-diploma‟s, die met 15 % zouden moeten toenemen. Hierbij moet ook het sekseverschil
   afnemen. In Vlaanderen zou het aantal MST-diploma‟s over 10 jaar derhalve met 150 diploma‟s per jaar moeten
   toenemen. Twintig jaar geleden studeerden in België 300 à 400 fysici af. Vandaag zijn er dat amper een 100-tal.
   61
    Niet toevallig heeft de huidige Vlaamse minister van Onderwijs ook de bijkomende bevoegdheden van
   Vorming en Werk !


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                          84
   Pagina 85 van 146                                6 april 2005


   zijn, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), het Vlaams
   Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) en beleidsverantwoordelijken van de
   Departementen Onderwijs, Vorming, Werk en Cultuur van het Ministerie van de Vlaamse
   Gemeenschap.

   Wellicht is ons didactisch concept van „Begeleide Zelfstudie‟ op dit ogenblik onvoldoende
   uitgewerkt, om onze studenten in de juiste modus van „levenslang leren‟ te brengen. In
   tegenstelling tot de toch wel grote aanbodgedrevenheid van ons BAMA onderwijs, is het
   onderwijs voor permanente vorming meer specifiek en vraaggestuurd, vanuit de publieke en
   social, non-profit sector en vanuit bedrijven.

   Hoewel de vraag naar permanente vorming door universiteiten en hogescholen groot is, en
   vandaar ook bepaalde opportuniteiten schept voor de Associatie, zitten we hier wel degelijk
   met een capaciteitsprobleem. De centrale en gestructureerde uitbouw van permanente
   vorming aan onze universiteit is op dit ogenblik logistiek en financieel onmogelijk, en het
   initiatiefrecht terzake is doorgeschoven naar de faculteiten, die al dan niet bepaalde
   opleidingen verzorgen, bvb. in samenwerking met beroepsverenigingen.

   Samengevat kunnen we stellen dat, in het recente verleden, voor permanente vorming wel
   degelijk expliciete keuzes gemaakt werden, hoewel de opportuniteiten, zeker naar de
   toekomst toe, enorm groot blijken te zijn. Misschien moeten we een en ander toch opnieuw
   bekijken in het licht van deze opportuniteiten, in samenspraak met de Vlaamse minister van
   onderwijs.


     2.3.1.2.2.    Rationalisatie binnen onze Associatie

            Recente persberichten wijzen ook op een grote proliferatie – niet enkel van
Complementariteit
en samenwerking
            vakken – maar van hele opleidingen bij de Vlaamse hogescholen, aan
met hogescholen     aantal dat op een termijn van drie jaar meer dan verdrievoudigd zou zijn.
            Omdat we ons bij de Associatievorming geëngageerd hebben om de
   hogescholen te begeleiden bij hun academiserings- (voor de éénjarige masters) en
   accrediteringstrajecten (voor de professionele bachelors en ook voor de éénjarige masters),
   hebben we hier natuurlijk een verantwoordelijkheid die we moeten opnemen.
   Niet alleen moeten we zorgvuldig in kaart brengen waar we met de hogescholen zouden
   kunnen samenwerken op het gebied van bachelors en masters, maar ook op het gebied van de
   lerarenopleiding zijn duidelijke synergieën mogelijk (via uit te werken „Schools of
   Education‟).

Onderwijs gebaseerd
           Ongetwijfeld hebben we ook nog heel wat werk aan de verdere afbakening
op onderzoek     van de complementariteit in het onderwijs tussen hogescholen en
           universiteit. Niettegenstaande ook het master-onderwijs in de hogescholen
   een academiseringstraject moet doormaken, zou het onderwijs in de masters van 120
   studiepunten aan de universiteit (zie verder) a fortiori onderzoeksgedreven moeten zijn.
   M.a.w. bij de universiteit zou het accent vooral moeten liggen op onderzoeksgedreven
   onderwijs in masters, op doctoraten en doctoraatsopleidingen. We moeten bijgevolg
   duidelijker dan nu het geval is, in kaart gaan brengen hoe en in welke mate ons
   onderwijsaanbod gebaseerd is op wetenschappelijk vraagstelling, op wetenschappelijke
   methodieken en het gebruik van onderzoeksgegevens. Kunnen we onze studenten al niet meer   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 85
    Pagina 86 van 146                                         6 april 2005


   laten ‘proeven’ van wetenschappelijk onderzoek, en hen beter de relativiteit van context- en
   tijdsgebonden kennis bijbrengen ? Bovendien zou deze onderzoekscomponent binnen ons
   onderwijs toelaten om nog meer de nadruk te leggen op stimuleren van creativiteit bij de
   studenten.

      2.3.1.2.3.      Rationalisatie tussen de Vlaamse universiteiten
             De te grote aanbodgedrevenheid, die geleid heeft tot een grote proliferatie
Interuniversitaire    van vakken en zelfs hele mastersopleidingen, zal sowieso moeten
samenwerking       gerationaliseerd worden, niet alleen intern, binnen de universiteit, maar
             ook extern, in heel Vlaanderen. We willen op dit ogenblik immers nogal
   veel: een groot aanbod, over een groot spectrum van opleidingen, en bovendien een
   veralgemeende twee-jarige masters (120 studiepunten). Hierbij maken we abstractie van de
   noodzakelijke budgetaire context.
   In die context lijkt het bijna zeker dat de Vlaamse minister van onderwijs opnieuw (net zoals
   in het verleden62) een oefening zal initiëren om opleidingen, die subkritisch zijn in aantallen
   studenten, en verspreid zitten over verschillende universiteiten en/of hogescholen in
   Vlaanderen, beter op mekaar af te stemmen en te laten samenwerken.


     2.3.1.3. Studieduur: 60, 90 of 120 ?

Argumenten pro 120   Het standpunt van de K.U.Leuven i.v.m. studieduur is bekend: een
            masteropleiding van 60 studiepunten is te kort om de vooropgestelde
            doelstellingen te bereiken (bvb. en een eindwerk en een Erasmus verblijf)
   en kan de toets van een internationale vergelijking niet doorstaan, ook niet voor de masters in
   de humane wetenschappen. Tegen het advies van de VLIR in, heeft de vorige Vlaamse
   regering bij de omvormingsvoorstellen geen studieduurverlenging in aanmerking genomen.

   Universiteiten beargumenteren dan weer dat het 3 + 1 schema een internationale
   vergelijkbaarheid van de Vlaamse opleidingen in de weg staat 63. Masteropleidingen van 60
   studiepunten roepen vragen op over de waardering en erkenning in de EHOR en de VS.

Argumenten pro 60     We moeten nochtans ook realistisch zijn. Er is zeker geen veralgemeend
             gebruik van een tweejarige master – beter gezegd een master van 120
             studiepunten - in heel Europa. Ook met Nederland, waar wij samen mee
   gaan accrediteren, zijn er discrepanties. Niet alleen in onze richting (waar we voorlopig voor
   Wetenschappen en Biomedische en b.v. sommige Taal- en Letterkunde-opleidingen
   achterlopen), maar ook omgekeerd (Psychologie is bij hen nog altijd maar 60 studiepunten,
   terwijl het bij ons 120 is).
   Men kan ook argumenteren dat we niet teveel moeten insisteren op langere studieduur, maar
   eerder de notie van „levenslang leren‟ verder gestalte moeten geven.   62
    Op het einde van de jaren 90 was ererector Dillemans als regeringscommissaris van de Vlaamse regering
   belast met de opdracht om mogelijke rationalisaties in het Vlaams universitsair onderwijslandschap te
   inventariseren. Dit heeft geresulteerd in enkele lijvige aanbevelingen (zie referentielijst), waaraan nooit gevolg is
   gegeven, onderandere omdat de universiteiten gevat werden door het Bologna proces. Nochtans zijn de meeste
   conclusies en aanbevelingen van die rapporten nog steeds zeer actueel.
   63
    Verschillende Amerikaanse universiteiten beschouwen een „3 + 1‟ opleiding als een 4-jarige bachelor.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                            86
    Pagina 87 van 146                                6 april 2005


   De studenten zelf zijn verdeeld over de studieverlenging. Sommigen onder hen zien hierin een
   trend die nefast is voor de democratisering van het hoger onderwijs. Een jaar langer studeren,
   betekent een extra jaar met hoge studiekosten, wat dan weer drempelverhogend zou werken.

            Wel zeker is een veralgemeende tendens in Europa om te evolueren naar
Argumenten pro 90    een "verhoging" van de omvang voor alle 60-studiepuntenmasters. Feit is
            dat op één van de eerstkomende Europese ministerraden een
   ontwerpdocument zou worden voorgelegd dat inhoudt dat er tegen 2010 gestreefd wordt om
   alle masters ten minste 90 studiepunten (dus nog geen 120) toe te bedelen.

              Ik wil wel pleiten voor master-opleidingen van 120 studiepunten. Op die
Pleidooi voor 120
              manier kunnen ook de bachelors meer generisch worden, zoals we
              hierboven hebben bepleit. Een master van 120 studiepunten
     -  heeft een veel grotere kans op internationale erkenning, één van de
       hoofddoelstellingen van het Bologna proces;
     -  laat grotere verdieping toe gecombineerd met experimenteel onderzoek waar nodig;
     -  faciliteert een betere internationale mobiliteit, wat toch één van de
       basisuitgangspunten is van het Bologna proces;
     -  biedt grotere mogelijkheden tot interdisciplinariteit (bvb.nanotechnologie,
       biomedische ingenieurstechnieken, archeologie, ...);
     -  leidt uiteindelijk tot een grotere uniformiteit en transparantie over alle universitaire
       opleidingen, en expliciteert bovendien het onderscheid tussen masters van 60
       studiepunten (1 jaar, hogescholen) en 120 studiepunten (2 jaar, universiteiten);
     -  laat toe dat desgewenst met major-minor (opties) systemen wordt gewerkt;
     -  bewerkstelligt ook een betere beheersing van de gemiddelde studieduur, die sowieso al
       dreigt te vermeerderen vanwege de flexibilisering;
     -  laat toe om bepaalde additionele opleidingen te integreren in de masteropleiding,
       eventueel via een major-minor systeem; Zo zou men in een laatste deel van een
       opleiding, 30 studiepunten kunnen voorzien voor:
         o een eerste stuk van de doctoraatsopleiding voor hen die een doctoraat willen
           starten;
         o het theoretische gedeelte van een lerarenopleiding;
         o een gedeelte van de opleiding dat beter aansluit bij de vragen vanuit de
           arbeidsmarkt;
         o indalende master-na-masteropleidingen (waardoor ook in de Manama‟s zou
           kunnen gerationaliseerd worden);

            Voor wat betreft de lerarenopleiding zijn er de afgelopen jaren, ondermeer
Lerarenopleiding
            in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement, verschillende
            evaluaties geweest, na consultatie van alle betrokken partijen. Hierbij
   kwamen enkele zwakke punten aan het licht, zoals het te weinig praktijkgericht zijn van de
   stage, het gebrek aan mentoren en begeleiding in deze stage en een te geringe
   aanvangsbegeleiding voor jonge leerkrachten. Bovendien is er nood aan een grotere
   flexibiliteit in de lerarenopleiding aan universiteiten en hogescholen. In de recente
   beleidsbrief 2005 van de Vlaams minister van Onderwijs (p.82-100), worden verschillende
   voorstellen gedaan voor een aggiornamento van de lerarenopleiding, waarop we hier niet
   verder ingaan. Voor de universiteit is het vooral van belang dat de lerarenopleidingen
   ingebouwd zijn in een afstudeerrichting van een masteropleiding of dat lerarenopleidingen
   postgraduaat aansluiten op een masteropleiding. Deze lerarenopleidingen bedragen 30
   studiepunten aan te vullen met een stage (30 studiepunten) of een ingroeibaan. Een andere


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  87
    Pagina 88 van 146                               6 april 2005


   variant die wordt bestudeerd is de zogenaamde „educatieve‟ master, waarbij de
   lerarenopleiding op een of andere manier geïntegreerd wordt in een master van 120
   studiepunten. Hierdoor komt het debat over de lerarenopleidingen terecht in het debat over de
   studieduur van de masteropleidingen. Zoals reeds gezegd moeten we in de nabije toekomst
   ook de samenwerking terzake met de hogescholen verder uitwerken („School of Education‟?).

     2.3.1.4. Bedachtzame flexibilisering

           Het zogenaamde flexibiliseringsdecreet werd goedgekeurd in april 2004 en is
Doelstellingen
           een ander direct gevolg van het Bolognaproces. De doelstellingen ervan zijn
flexibilisering
           velerlei. Men wil toenemende flexibilisering met betrekking tot de toegang tot
   het Hoger Onderwijs, met betrekking tot de leeromgeving, het curriculum, de indeling en
   organisatie van de onderwijstrajecten, de uitwisseling van studenten en de toenemende
   diversiteit van de studentenpopulatie.

         Het flexibiliseringsdecreet heeft ook een nieuw begrippenkader en dito jargon met
Nieuw jargon   zich meegebracht (waaraan we nog zullen moeten wennen ;-). Voortaan sluiten
         onderwijsinstellingen met studenten toetredingscontracten af. Daarvan bestaan er
   drie soorten. Het meest courante zal een diplomacontract zijn, dat leidt naar een einddiploma
   (voortaan „studiebewijs‟ genaamd). Hiertoe zullen modeltrajecten van 60 („voltijds) of 30
   (deeltijds) studiepunten uitgewerkt worden. Een andere mogelijkheid is een creditcontract,
   dat handelt over individuele opleidingsonderdelen. Met een examencontract kan men enkel
   examens afleggen, maar geen begeleiding ontvangen.

   Nieuw is ook dat we overgaan op „credits‟ en „creditbewijzen‟, die behaald worden per vak,
   en dat we bijgevolg ook geleidelijk zullen evolueren naar wat een accumulatiesysteem wordt
   genoemd, waarbij men een voldoende aantal „credits‟ moet verzamelen om in een bepaalde
   opleiding te slagen. Dit impliceert dat studenten niet noodzakelijk meer denken in termen van
   „jaren‟, maar wel in „opleidingen‟. Wel is het zo dat na bepaalde onderdelen van een opleiding
   (bvb. 1ste bachelor) niet-bindende studieadviezen gegenereerd worden door de instelling. Eén
   en ander heeft natuurlijk ook directe repercussies op onze onderwijsregelingen en
   examenreglementen (ORER) die dan ook binnenkort zullen moeten worden aangepast. Zo zal
   men het in de context van niet-slagen op bepaalde vakken hebben over conditionele tolerantie
   voor onvoldoendes, versus compensatie voor onvoldoendes (= het systeem dat we nu hebben,
   waarbij bepaalde onvoldoendes mits voldoende globale percentage „gecompenseerd‟ worden
   door de cijfers op de vakken waarop men wel geslaagd is).

Bedachtzame
         Onze universiteit kiest voor maximale continuering van het bestaande systeem:
flexibilisering  Vanaf 2006-2007, blijven we verder werken in programmajaren maar verschuiven
         toch geleidelijk naar een accumulatiesysteem. Voor de opleiding als geheel
   worden de criteria bepaald waaraan een student moet voldoen om een diploma te halen. Deze
   criteria worden omschreven op het niveau van elk programmajaar waaruit de opleiding
   bestaat. Dit heeft echter ook strategische nadelen i.v.m imago en communicatie naar
   potentieel nieuwe studenten (bvb hogescholen gaan veel verder in flexibilisering).

   Vanaf 2005-2006 krijgen ook de faculteiten en opleidingen rechtstreeks te maken met de
   consequenties van dit decreet. De in de pers verschenen berichten als zouden studenten
   volledig vrij hun programma‟s kunnen opstellen doordat we moeten overschakelen op een
   puur creditsysteem, zijn op zijn minst tendentieus. Elke universiteit (en hogeschool) kan   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 88
   Pagina 89 van 146                                      6 april 2005


   immers zelf invullen hoe het decreet te implementeren, en hoe systemen van
   studiejaaropbouw, deliberaties, enz worden aangehouden64.

           Toch is nu al duidelijk dat er ons verschillende gevaren en nieuwe opgaven te
Uitdagingen en
           wachten staan die een direct gevolg zijn van dit decreet:
gevaren
     -  Gevaar voor toenemende administratie: er zijn nieuwe onderwijs- en
       examenreglementen nodig; delibereren we over het geheel van een opleiding of
       certificeren we een onderdeel ervan. Wie definieert de zogenaamde
       actualisatieprogramma‟s ?
     -  Vereisten voor advies: er zullen implicaties zijn op het gebied van (meer
       geïndividualiseerde) studietraject- en studentenbegeleiding, met het oog op het
       bewaren van coherentie van leertrajecten. Eerder verworven competenties (EVC) en
       eerder verworven kwalificaties (EVK) moeten ergens door iemand worden
       beoordeeld, zodat vrijstellingen kunnen worden bekomen voor bepaalde
       opleidingsonderdelen (bvb. na het volgen van bepaalde HOSP-opleidingen).
     -  Inhoudelijke moeilijkheden: Inhoud en opbouw van opleidingsprogramma‟s dienen
       navenant te worden aangepast. Waar nodig, moet het doceergedrag aangepast worden
       aan meer heterogene studentenpublieken. Verwikkelingen zijn mogelijk op
       organisatorisch, administratief en juridisch vlak, maar ook op financieel vlak (denk
       maar aan de consequenties van het flexibiliseringsdecreet op het allocatiemodel !)
     -  Gevaren voor studenten: de studieduur die door de flexibilisering dreigt te verhogen
       met dito consequenties voor de studiegelden, moet ingetoomd worden. Er is een
       imminent gevaar voor accumulatievakken („moeilijke‟ vakken die men voor zich uit
       blijft schuiven).

Behoefte aan meer     Wie wil onder deze omstandigheden en met deze gegevenheden nog
ondersteuning voor    programmadirecteur worden ? De remediëring is wellicht een grote
onderwijs         investering in professionele studietrajectbegeleiders in faculteiten en
             programma‟s, die in een tandem-baan opereren (cfr. Infra met decaan en
   programmadirecteurs). Hiervoor zijn dan weer meer middelen nodig, bij voorkeur in de
   eerste geldstroom, omdat de bestaande middelen (o.a. de convenantgelden) nu al opgedroogd
   zijn vooraleer ze ooit tot op het niveau van de individuele POCs aankomen. M.a.w., een meer
   substantiële betoelaging van de FOOC‟s en zelfs van bepaalde „grote‟ POC‟s dient dringend
   verder te worden uitgewerkt.


     2.3.1.5. Kwaliteitszorg

   Als we excellentie voor onderwijs hoog in ons vaandel willen voeren, dan moeten we
   natuurlijk alles in het werk stellen om de kwaliteit die we nastreven steeds te verbeteren en ze
   ook te evalueren.

   Eén van de basisgedachten van deze beleidstekst indachtig, moeten evaluaties vooral
   remediërend en coachend te zijn, eerder dan culpabiliserend of sanctionerend   64
    Er kan bvb. gekozen worden tussen een „synthesemodel‟, wat aansluit bij het huidige jaarsysteem en een
   examencommissie voorziet voor elk studiejaar, en een „accumulatiemodel‟, wat meer in de richting gaat van een
   creditsysteem met een examencommissie aan het einde van de eerste bachelor, van de bachelor en van de master.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                         89
    Pagina 90 van 146                                 6 april 2005


            Bij eerste benoemingen dienen de criteria op voorhand duidelijk gesteld te zijn
 Duidelijke
            aan de hand van de profielvacature. Teveel nog hebben we nu een discussie in
 profielvacatures
            benoemingscommissies waarbij onuitgesproken criteria plots belangrijk
    blijken te zijn. Bij daaropvolgende bevorderingen dient rekening gehouden te worden met het
    ZAPprofiel van de betrokken persoon en met de performantie van die persoon t.o.v. zijn/haar
    profiel.

    In het kader van integrale kwaliteitszorg, moeten we proactief zorgen dat er opleidingen zijn
    voor alle componenten van het ZAPprofiel, zowel voor onderwijs (nu reeds goed
    uitgebouwd), onderzoek (via de hernieuwde doctoraatsopleiding) als voor beleid (opleidingen
    in leiding geven).

    Ook onderwijsondersteuningssystemen zoals Toledo werken normerend over de docenten
    heen, wat op zich al in een zekere kwaliteitsgarantie voorziet.

    In toenemende mate zullen ook didactische teams (d.w.z. teams van docenten en assistenten)
    i.p.v. individuele docenten verantwoordelijk zijn voor een vak. Dit kan alleen maar
    bevorderend zijn, via sociale controle, voor de algehele kwaliteit en de bewaking daarvan en
    kan ook soelaas bieden voor de toenemende tijdsdruk (men kan er bvb. aan denken om
    jaarlijks te roteren tussen docenten in de lesopdracht, wanneer men bvb. een
    gemeenschappelijke cursus gebruikt).

          Systemen van docentenevaluatie dienen vooral remediërend te zijn en niet
Incentiverende
coaching van
          sanctionerend. I.p.v. bevragingen (zoals het ter ziele gegane Jade), waarbij men
docenten      geen gelegenheid krijgt tot feedback en discussie, zouden we een systeem kunnen
          opzetten van „pedagogische inspecteurs‟, die lessen en cursussen evalueren op
          hun effectiviteit, eventueel ook hierover enkele studenten bevragen en hun
    bevindingen vervolgens terugkoppelen, onder vier ogen. naar de betrokken docent(en). Dit is
    een veel constructiever systeem, dat meer „enabling‟ en remediërend werkt,        dan
    culpabiliserend werken via de programmadirecteurs (en zelfs decanen zoals in het verleden
    werd voorgesteld). Alleen natuurlijk bij grote aberraties moet sanctionerend worden
    opgetreden. Belangrijk is ook te onderkennen dat de grote diversiteit in lessen, lesvormen en
    docenten een absolute verrijking is voor onze studenten !

             Recent werd door de Academische Raad beslist om bij onderwijsevaluaties
Toekomstige
onderwijsevaluaties    twee grote doelstellingen voortaan gescheiden te houden:

      -   Voor wat betreft het verbeteren van de onderwijskwaliteit, kan elke POC in
         verregaande mate autonoom initiatieven nemen. Hiertoe kan ze evaluaties opzetten,
         toelichtingen vragen aan docenten, didactisch materiaal beoordelen, bevragingen en
         hearings organiseren met studenten, specifieke opleidingen organiseren, en dies meer.
         De POC kan ook werken rond bepaalde jaarthema‟s. Hierbij is het niet de bedoeling
         individuele docenten te viseren, maar eerder de algehele kwaliteit van de opleiding te
         verbeteren. Over haar activiteiten terzake rapporteert de POC dan, bvb. om de vier
         jaar.
      -   Voor wat betreft het aantoonbaar maken van de onderwijskwaliteit wordt geopteerd
         voor een centraal aangestuurd elektronisch bevragingssysteem (dat geen
         administratieve overlast met zich mee mag brengen, bevraging gebeurt na de
         examens) en dat peilt naar de kwaliteit van leerdoelstellingen en –activiteiten,
         werkvormen, lesmateriaal. Gecontextualiseerde gegevens worden dan gefaseerd


    Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  90
    Pagina 91 van 146                                       6 april 2005


        vrijgegeven (met name ook aan de betrokken docenten, die kunnen reageren,
        vervolgens aan POC, dan decaan) en de volledige evaluatie komt in het
        onderwijsdossier van de docent. Er worden vervolgens ook remediëringsfases
        gedefinieerd.

        Het nu vigerende systeem van visitaties door Vlaams-Nederlandse visitatiecommissies
Onderwijs
        kan behouden blijven. Goed hieraan is de impliciete benchmarking die ermee gepaard
visitaties
        gaat en die normerend kan werken voor elke opleiding. Slecht is de grote
    administratieve overhead waarmee zulke visitatie nu gepaard gaat en waardoor een grote
    behoefte bestaat aan meer administratieve en inhoudelijke ondersteuning vanuit DUO, en ook
    een duidelijke behoefte aan meer middelen voor onderwijs. Zoniet blijft elke visitatie zonder
    voorwerp (en voeren we ze gewoon beter niet uit). Het belang van de visitatie zal trouwens
    niet afnemen omdat voortaan om de 8 jaar elke opleiding door de Nederlandse Vlaamse
    AccreditatieOrganisatie (NVAO) zal worden afgetoetst om te verifiëren of ze nog voldoet aan
    vooraf gespecifieerde minimale kwaliteitseisen. Misschien kan ook voorgesteld worden dat
    in de toekomst het resultaat van visitaties een rol speelt in incentiverende
    herverdelingsmechanismen in de eerste geldstroom tussen de universiteiten (zie verder).

       2.3.1.6. Academisering en Accreditering

    Na de implementatie van de bachelors en masters, zullen er uitdagingen rond rationalisering
    en betere afstemming komen, zowel intern binnen onze universiteit, als extern in Vlaanderen.
    Maar er komen ook Nederlands-Vlaamse accrediteringsprocedures (de eerste ronde zal lopen
    van 2007 tot 2013), en we moeten de academiseringstrajecten in de hogescholen van de
    Associatie mee in goede banen leiden. De accreditatieprocedure is eigenlijk een brede
    „assessment‟ van een opleiding, waarbij de algehele kwaliteit wordt nagegaan op het gebied
    van personeel, de doelstellingen van de opleiding, het programma, de infrastructuur, het
    rendement en de kwaliteitszorg.

    En na de accrediteringen van de NVAO (dat werd opgericht in 2003), zijn er wellicht
    Europese accreditatieprocedures die ons te wachten staan65, waarvoor nu reeds een European
    Consortium for Accreditation (ECA) werd opgericht66.

    In de toekomst – zeker voor wat betreft Europese accreditatieprocedures - zouden
    accreditaties eerder gegroepeerd moeten worden op mesoniveau (departementen, faculteiten,
    instellingen of associatie) eerder dan op microniveau (opleidingen). Dat de Nederlands-
    Vlaamse accreditatie verloopt op opleidingsniveau is aanvaardbaar, op voorwaarde dat de
    administratieve overlast voor de opleidingen, en de algehele kosten voor de accreditatie,
    onder controle blijven. Het is immers broodnodig dat de opleidingen –zowel aan de


    65
     Het Verdrag van Maastricht van 1992 kende bevoegdheden voor Onderwijs toe aan de EU, maar legde meteen
    de grenzen daarvan vast in het subsidiariteitsprincipe. Hiertoe zijn de Europese bevoegdheden inzake onderwijs
    voorlopig herleid tot aanmoedigen van samenwerking tussen lidstaten om kwaliteitsvol onderwijs te verzekeren.
    Desalniettemin is er in de nieuwe Europese Commissie ook een Commisaris van Onderwijs, die onderandere,
    veel meer dan vroeger, een open coördinatie nastreeft. De Europese Raad van Onderwijsministers heeft onlangs
    13 globale onderwijsdoelstellingen goedgekeurd, waarvan sommige in kwantitatieve benchmarks zijn vertaald.
    66
     Hiertoe wordt ook verder gewerkt aan de ontwikkeling van de zgn. Dublin-descriptoren (deze beschrijven de
    internationaal overeengekomen niveau- en kwaliteitsvereisten waaraan bachelors en masters moeten voldoen).
    Er staat ook een European Qualification Framework op stapel, een overkoepelende kwalificatiestructuur voor
    onderwijs en de beroepsopleidingen op het niveau van de Europese Unie, zodat in Europa de individuele
    procedures voor de erkenning van buitenlandse hogeronderwijsdiploma‟s overbodig worden.


    Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                         91
   Pagina 92 van 146                                      6 april 2005


   universiteiten als in de hogescholen – op hun „individuele‟ kwaliteit en merites getoetst
   worden.


     2.3.1.7. Manama’s

 Het problem     Zoals elders in deze tekst aangekaart, moeten we het pleidooi voor en de
 van 120 stpt,    mogelijke veralgemening van een masters van 120 studiepunten aangrijpen om
 instroom en     de „oneigenlijke‟ Manama‟s te laten indalen in deze masters van 120
 taal        studiepunten. Oneigenlijke Manama‟s zijn masters die opgericht zijn in
           sommige faculteiten om de facto een „bijkomend studiejaar‟ te kunnen
   inrichten. Anderzijds zijn er, omwille van de nogal stringente regelgeving omtrent
   taalgebruik, veel VAO‟s/Manama‟s, die studenten toelieten met slechts een bachelor als
   vooropleiding. Hierdoor echter worden sommige van deze Manama‟s door buitenlandse
   evaluatoren gelijkgeschakeld met een 4-jarige bachelor, wat natuurlijk geen goede zaak is
   voor onze studenten. Dit is trouwens ook één van de internationale bezwaren tegen een
   „eenjarige‟ (60 stpt.) master-opleiding. Om al deze redenen werd onlangs beslist om geen
   studenten met enkel maar een bachelor toe te laten tot de Manama‟s, maar anderzijds ook om
   te pleiten bij de Vlaamse Overheid en/of de Erkenningscommissie om een beperkt aantal
   „exportgerichte‟ Engelstalige masteropleidingen op IMA niveau mogelijk te maken zonder de
   noodzaak voor een Nederlandstalig equivalent, waartoe dan wel buitenlandse bachelors
   kunnen worden toegelaten.

         Het systeem van zogenaamde „echte‟ Manama‟s, moet dan gericht worden op
“Echte”
Manama‟s     het organiseren van kwalitatief hoogstaande „advanced‟ masters, die een grote
         internationale uitstraling kunnen hebben, waarvoor een verhoogd
   inschrijvingsgeld kan worden gevraagd en waarvoor investeren in de kwaliteit van het
   aangebodene, een absolute must is. Dergelijke Manama‟s moeten onderbouwd zijn met
   gedegen wetenschappelijk onderzoek en stoeien op een grote expertise van docenten en
   lesgevers. De instroom van deze Manama‟s dient ook beperkt te worden tot studenten die
   reeds elders een masters hebben verworven, en instroomvoorwaarden dienen zo duidelijk
   mogelijk afgebakend te worden om ook de kwaliteit van de instroom zou hoog mogelijk te
   houden.

   Eventueel moeten we een beurssysteem kunnen concipiëren om excellente buitenlandse
   studenten, die er eventueel aan denken een onderzoekstraject aan te vatten, naar Leuven te
   halen. De verschillende internationale netwerken waarvan onze universiteit deel uitmaakt, en
   formules van co-promotorschap kunnen hiertoe worden uitgewerkt67.

        Manama‟s zijn niet enkel belangrijk voor buitenlandse studenten. Ook voor onze
Manama     eigen studenten, die zich verder wensen te specialiseren, moeten deze masters-
financiering  na-masters aantrekkelijk zijn. Met speciale aandacht moet hier gekeken worden
voor Vlaamse  naar beursstudenten, die na het behalen van hun eerste master-diploma
studenten
        (studiebewijs), nog verder willen studeren. Onbegrijpelijk genoeg heeft de
        Vlaamse wetgever voor dergelijke studenten de mogelijkheid voorzien voor een
   tweede bachelorkrediet (dus een BaMaBa), maar niet voor een tweede master (Manama).
   Nochtans gaat het hier meestal over zeer goede en gemotiveerde studenten, die hun

   67
    Een recent initiatief hier is een pas opgericht netwerk van „Enhancing, Teaching and Learning in Research
   Intensive Universities‟, waartoe naast Leuven, ook MIT, Stanford, Oxford en andere universiteiten behoren.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                        92
    Pagina 93 van 146                                       6 april 2005


    beroepsuitwegen willen verruimen, of die zich wensen te profileren richting wetenschappelijk
    onderzoek68.


    2.3.2. Studentenbeleid

    Onze universiteit moet zijn studentvriendelijkheid als handelsmerk verder consolideren. In de
    volgende paragrafen behandelen we kort de meest essentiële ingrediënten daartoe. Onze
    troeven zijn onze dominante positie in aantallen (tegelijkertijd ook een bedreiging), de
    volwaardigheid van ons onderwijsaanbod en de socio-culturele omgeving geboden door de
    regio Leuven. Onze universiteit en haar studenten hebben zeker een voortrekkersrol gespeeld
    in de democratisering van het hoger onderwijs in de jaren 50, 60 en 70. De studenten van
    vandaag profiteren nog dagelijks van die verwezenlijkingen, maar stellen anderzijds - terecht-
    steeds hogere eisen aan algemene en integrale kwaliteit.


    2.3.2.1.   Gelijke kansen voor iedereen

Hoge maar ongelijke    Het percentage diploma‟s in het hoger onderwijs is de laatste 10 jaar
onderwijsparticipatie   gestegen van 31 % naar 43 % t.o.v. de populatie op typische leeftijd van
             afstuderen. Dit is hoger dan het OESO gemiddelde. Het aandeel
    universitair opgeleiden ligt echter lager (hoewel men dit met voorzichtigheid moet
    interpreteren gezien het verschil in structuur van het hoger onderwijs in de betrokken landen).
    De steile groei in onderwijsparticipatie gedurende de laatste 50 jaar, heeft niet iedereen in
    dezelfde mate kunnen meenemen. Kinderen uit lager gesitueerde sociale categorieën hebben
    het moeilijker dan hun leeftijdsgenoten uit de middenlagen. Hoewel in Vlaanderen bijna 1 op
    2 jongeren een diploma hoger onderwijs haalt, is dat bij kinderen van laaggeschoolden slechts
    1 op 4, en bij die van hooggeschoolden 4 op 5. Ook in het hoger onderwijs speelt sociale
    herkomst een grote rol bij de studiekeuze, en de keuze tussen universitaire en hogeschool-
    opleiding.
    De stijging van scholing, competenties, kennis en vaardigheden bij een deel van de bevolking,
    creëert een diepe kloof t.o.v. hen die minder kansen hebben. Te veel volwassenen zijn nog
    laag geletterd. Te weinig Vlamingen hebben een boodschap aan permanente vorming, vooral
    ook niet meer zo jongeren. En ook nieuwe Vlamingen van allochtone herkomst kunnen niet
    voldoende aansluiten bij een stijgende onderwijsparticipatie. Vooral in onze steden gaat het
    om een groot aantal kinderen, waaraan ook onze universiteiten de nodige aandacht moeten
    besteden, willen we niet binnen enkele jaren met grote problemen van integratie en
    burgerschap geconfronteerd worden.

             Een imminent gevaar van nastreven van excellentie in onderwijs en
De kop en het peleton  onderzoek is ook dat we ons (teveel) gaan concentreren op „de
             kampioenen‟ (cfr. Beleidsnota Vlaams minister van Onderwijs), waarbij
    we niet alleen „het peleton‟, maar zeker ook „de staart‟ uit het oog verliezen. Indien te
    doorgedreven, is dergelijke dualisering een zeer slecht scenario voor het Hoger Onderwijs in
    Vlaanderen. M.a.w., ons beleid moet er niet één zijn van óf excellentie, óf gelijke kansen,


    68
     Hiertoe werd het Fonds Dillemans opgericht, dat zich zal concentreren op deze doelgroep en jaarlijks een
    twaalftal beurzen zal uitreiken van ongeveer 3000 €. In die zin staat het Fonds Dillemans ook symbool voor het
    feit dat „Bologna ook sociaal moet zijn‟, en dat de democratische toegang – ook tot meer gespecialiseerde
    opleidingen – voor iedereen met de nodige capaciteiten, toegankelijk moet zijn.


    Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                         93
    Pagina 94 van 146                                      6 april 2005


    maar wel één van én / én. Gelijke kansen beleid staat niet haaks op kwaliteit, maar is een
    noodzakelijke voorwaarde voor de duurzaamheid ervan.

Kredieten voor
             De nieuwe formule voor studiegelden (wat vroeger „Inschrijvingsgeld‟
Studiefinanciering    werd genoemd) zou gaan in de richting van een forfaitair basisbedrag van
             55 €, verhoogd met 7.5 € per studiepunt.
    Recent ook werd het systeem van studiefinanciering en –beurzen door de Vlaamse Overheid
    herzien, via het zogenaamde studiefinancieringsdecreet. Dit is één van de vier decreten
    waarmee de Vlaamse Overheid het Bologna proces heeft vorm gegeven. In plaats van een op
    studiejaren  gebaseerd   beurzensysteem,   spreekt  men   voortaan   over  een
    studiefinancieringskrediet voor levenslang leren, dat bestaat uit 2 bachelorkredieten, 1
    jokerkrediet van 60 studiepunten, dat men kan gebruiken in het kader van accumulatie (zie
    hierboven), voor een eventuele spoorwissel       of voor het invullen van een
    actualiseringstraject. In hetzelfde pakket heeft men ook recht op financiering voor
    voorbereidings- en/of schakelprogramma‟s, en voor 1 lerarenopleiding. In de context van
    toenemende mobiliteit, is dit studiefinancieringskrediet ook meeneembaar naar buitenlandse
    opleidingen (horizontale en vertikale mobiliteit)69. En om voortaan ook rekening te houden
    met alle mogelijke samenlevingsvormen voor de berekening van de grootte van het krediet,
    heeft men het in het decreet niet langer over gezinnen maar wel over een leefeenheid. Om
    ook de toenemende internationalisering democratisch toegankelijk te maken, zijn er ook onder
    bepaalde voorwaarden mobiliteitstoelagen voor Erasmusstudenten.

    Bijzonder jammer, en eigenlijk toch wel onbegrijpelijk, is dat het nieuwe systeem van
    studiefinanciering de mogelijkheid voorziet om een bachelor-na-master te doen (dus eigenlijk
    een bamaba), maar geen masters-na-masters. Op deze manier worden minvermogende maar
    excellente studenten natuurlijk nog eens extra gediscrimineerd.

            In deze context zou ik opnieuw het idee van een niet-bindende
 Niet-bindende     oriënteringsproef voor kandidaat-studenten willen lanceren. In onze visie
 oriënteringsproef   omtrent een ingangsexamen zijn we in het verleden niet altijd even
            consistent gebleken. Zo bestond sinds jaar en dag een (bindend)
    ingangsexamen voor de Toegepaste Wetenschappen in alle Vlaamse (Belgische)
    universiteiten. Dit heeft men afgeschaft (in Vlaanderen maar niet in Wallonië) met als
    belangrijkste – maar onterechte – argumentatie, dat het niet democratisch zou zijn. Bij de
    Geneeskunde heeft men echter een ingangsexamen ingevoerd, vooral met het oog op controle
    van de instroom en contingentering70. Anderzijds wordt ook in enkele recente beleidsteksten
    terecht aangeklaagd dat het Vlaamse hoger onderwijs gekenmerkt wordt door een „waterval-
    systeem‟, waarbij studenten soms te ambitieus aan een bepaalde opleiding beginnen, hierin
    falen, en dan „afzakken‟ naar een „gemakkelijker‟ opleiding. Niet alleen brengt dit onnodige
    kosten met zich mee voor student en samenleving, maar bovendien veroorzaakt het heel wat

    69
     Onlangs oordeelde het Europese Hof van Justitie dat studenten in alle EU-lidstaten hetzelfde recht op een
    beurs hebben als hun medestudenten van dat land zelf. Nu nemen Vlaamse studenten hun beurs mee naar het
    buitenland, en bijgevolg zet dit Europees arrest dat systeem op zijn kop. Het zgn. thuislandprincipe wordt
    vervangen door het gastlandprincipe. M.a.w. voor het verwerven van een studiebeurs mag in de Europese Unie
    niemand gediscrimineerd worden op basis van zijn of haar nationaliteit. Het Hof heft geoordeeld dat de
    ondersteuning van studenten voortaan een Europese aangelegenheid is. Er is een zekere rem omdat de
    buitenlandse studenten wel blijk moeten geven van een „reële‟ band met het gastland (bvb. enkele jaren
    middelbaar onderwijs gevolgd hebben in het gastland).
    70
     Tegen maatregelen rond contingentering na de studies (zoals men nu van plan is bij de kinesitherapeuten)
    moeten we ons vanzelfsprekend krachtdadig verzetten. Dat is pas een maatregel die niet democratisch is,
    demotiverend en bovendien onrechtvaardig.


    Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                        94
    Pagina 95 van 146                                6 april 2005


   frustratie en demotivatie bij de betrokkenen zelf. Het is hier dat een niet-bindende
   oriënteringsproef soelaas zou kunnen bieden voor kandidaat-studenten. Dergelijke proef
   heeft trouwens ook als onmiddellijk voordeel van normerend te werken op de eindtermen en
   kwaliteit van het middelbaar onderwijs (zoals het geval was/is met de afgeschafte/bestaande
   ingangsexamens).

   2.3.2.2.   Studentenvoorzieningen

   Wat betreft de dienstverlening naar studenten, zowel collectief als individueel, is Leuven voor
   vele universiteiten in Europa een rolmodel. De kwaliteit van de studentenvoorzieningen en
   van de verschillende ondersteunende en adviserende diensten is er de laatste jaren zeer goed
   geworden.

Selectiviteit en  Binnen het studentenbeleid is de sector van de studentenvoorzieningen één van
universaliteit   de belangrijke speerpunten (waarvoor trouwens een decretale basis bestaat).
          Twee centrale doelstellingen worden hier nagestreefd: de selectieve doelstelling:
   het gelijke kansen beleid of, wat klassiek genoemd wordt de democratisering van het
   onderwijs. Alle jongeren verdienen gelijke kansen tot vorming en intellectuele ontplooiing,
   ongeacht afkomst, financiële mogelijkheden of socio-culturele achtergrond; Specifiek gaat
   hierbij de aandacht naar mindervermogende studenten, studenten met een functiebeperking of
   chronische aandoening, buitenlandse studenten of studenten van allochtone afkomst, en
   studenten waarvan de levenssituatie een gelijke kans op participatie aan de universitaire
   gemeenschap in de weg staat. Vervolgens ook de universele doelstelling: het informeren,
   opvangen en begeleiden van studenten met specifieke behoeften

   De werking rond studentenvoorzieningen aan onze universiteit moet niet enkel worden
   geconsolideerd, maar zelfs verder uitgebouwd, geprofessionaliseerd met een bijzonder oog
   voor transparantie. Ook hier is één van de beleidsdimensies die we in de inleiding hebben
   benadrukt, nl. communicatie, essentieel: zij moet de visibiliteit van studentenvoorzieningen
   binnen het geheel van de universiteit verbeteren.

           Participatie door studenten in de Raad voor Studentenvoorzieningen is uiterst
Participatie in   belangrijk, waarbij de Sociale Raad      van LOKO, of binnenkort de
RvS         Studentenraad, als representatieve gesprekspartner wordt erkend. Andere
           geledingen die vertegenwoordigd zijn, zijn het ZAP en het personeel. De
   besteding en verdeling van de (te schaarse) middelen over voeding, huisvesting,
   gehandicaptenwerking, psychotherapeutische hulpverlening, mobiliteit, enz.... dwingt de RvS
   tot niet-triviale keuzes. De recente beleidsnota, die bij consensus werd goedgekeurd door de
   RvS in februari 2004, maakt een begin van dergelijke keuzes.

Huisvesting    Voor wat betreft huisvesting, zijn de twee basisdoelstellingen: de garantie voor
         kwalitatief goede huisvesting voor allen die hier willen studeren; de garantie dat
   studenten uit doelgroepen die met een bijzonder hinderpaal (financieel, fysiek, cultureel)
   geconfronteerd worden, deze hindernis kunnen overwinnen.
   Via de studentenresidenties en zelfstandige exploitaties onder toezicht van het Algemeen
   Beheer, oefent de RvS een regulerende invloed uit op de markt van privé-residenties, via het
   definiëren van kwaliteits- en veiligheidsnormen (ook opgelegd door het zogenaamd „kot-
   decreet‟) en via een stabiliserend effect op de marktprijzen.
   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  95
    Pagina 96 van 146                                       6 april 2005


   Op het vlak van huisvesting, moet aan de samenwerking tussen RvS en Algemeen Beheer
   worden gesleuteld, omdat nu de bevoegdheidsafbakeningen niet altijd helder zijn
   geformuleerd. Dit zou kunnen via een „exploitatie-conventant‟ dat het beleid van onze
   universiteit op het gebied van huisvesting, officialiseert. Het is een ander voorbeeld van wat
   we elders in deze beleidstekst „faciliterend‟ beleid noemen en dat op korte termijn zijn beslag
   zou moeten krijgen.

        Ook voor wat betreft voeding is er een dubbele doelstelling: aanbieden van
Voeding
        kwaliteitsvolle maaltijden tegen een prijs die de prijszetting in de „gewone‟ markt
        drukt. Een afgeleid effect van het eerste is dat kwaliteitsvolle maaltijden ter
   beschikking komen van minvermogende studenten. De RvS levert een grote financiële
   inspanning voor LEUCA (Leuven Universitaire Catering, 40 % van het budget), dat over
   eigen bestuursorganen beschikt. LEUCA kende de laatste jaren heel wat moeilijkheden, onder
   andere ook omdat het aanbod op de Leuvense voedingsmarkt overdadig en gediversifieerd
   is71. Ook hier zal de relatie en interactie met LEUCA via „convenanten‟ (beheers-
   overeenkomsten) verder moeten worden uitgewerkt, zodat de toch wel substantiële
   ondersteuning van LEUCA vanuit RvS minstens partieel kan worden afgebouwd. Eén van de
   gevoelige punten is de prijszetting in de ALMA‟s, die in de nabije toekomst gedifferentieerd
   zou kunnen worden afhankelijk van het profiel van de klant (een maatregel waar ik geen
   voorstander van ben).

         Een nieuwe dimensie in de Studentenvoorzieningen is het decreet van april 2004,
Regionale    waarbij tussen de Vlaamse overheid en de studentenvoorzieningen
convenanten   beheerovereenkomsten (zullen) worden gemaakt. Het onderscheid in sociale
         toelagen tussen universiteiten en hogescholen zal worden weggewerkt en
   regionale samenwerkingen tussen instellingen, en samenwerkingen binnen de associaties
   zullen worden aangemoedigd en naderhand geëvalueerd.

   Tot slot zijn er ook nog verschillende beleidsassen bij de RvS rond het monitoren van de
   kosten van studiemateriaal, mobiliteit, veiligheid en duurzame ontwikkeling en rond de
   subsidiëring van studentenorganisaties en –activiteiten vanuit het budget van
   StudentenVoorzieningen.

Sociale begeleiding  Een belangrijk aandachtspunt in dit alles is de sociale begeleiding van de
buitenlandse     buitenlandse studenten. Recent is gebleken dat sommigen lijden onder een
studenten       manifest gebrek aan middelen, sociale problemen hebben, moeilijk toegang
           hebben tot medische dienstverlening en soms zelfs in de illegaliteit verzeilen.
   We moeten dan ook detectiemechanismen („antennes‟) ontwikkelen en de nodige
   remediëringen uitwerken.

   2.3.2.3.   Participatie van studenten aan het beleid

   Zoals voorheen gesteld zal onze universiteit evolueren naar een instelling „not exclusively
   run by professors‟. Niet alleen de leidinggevende functies in het ATP kunnen meedenken
   over beleidsconcipiëring en -uitvoering, maar ook de studentenvertegenwoordigers kunnen
   een belangrijke rol spelen in die dossiers die onmiddellijk relevant zijn.


   71
    In 1996 leverde de Alma nog 1.5 mio maaltijden, in 2004 waren er dat nog „slechts‟ 840 000. De jaren 2001 en
   2002 waren zwaar verlieslatend.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                         96
    Pagina 97 van 146                                         6 april 2005


   Als ex-studentenvertegenwoordiger op de Academische Raad onder de rectoren De Somer en
   Dillemans, heb ik geen enkel voorbehoud tot een volwaardige beleidsparticipatie door
   studenten. Immers, niet alleen draagt dit bij tot een grotere maturiteit van zowel studenten als
   de instelling, scherpt het hun verantwoordelijkheidszin aan, maar bovendien bestendigt
   dergelijke participatie de transparantie van onze besluitvorming.

   Participatie bestaat uit een mix van inspraak, overleg, medebeheer en soms zelfbeheer.

Volwaardige      Ik wens dan ook een sterk pleidooi te houden voor een voluntaristische (in
participatie aan    de goede betekenis van het woord ;-) invulling aan onze universiteit van het
beleid door      recent goedgekeurde participatiedecreet72, met een volwaardige
studenten       vertegenwoordiging van studenten73 in groepsbesturen, Raad van Bestuur
            van de universiteit en de organen van de Associatie. Van de studenten wordt
   dan natuurlijk ook verwacht dat zij zich in de verschillende commissies en raden als mature
   en volwaardige bestuurders engageren, met al de daartoe vereiste verantwoordelijkheid.

            In alle geval stel ik voor dat tussen de rector en zijn ploeg enerzijds , en een
Informeel overleg
            gemandateerde studentendelegatie anderzijds, enkele malen per jaar
met de rector
            gestructureerd en informeel overleg zou plaatsvinden.

          Tot slot lijkt het ook aangewezen om voor het geval er examenbetwistingen
Studentendecaan   zijn, of problemen met deliberaties, ook in de functie van studentendecaan te
          voorzien. Deze persoon moet geen beleidsverantwoordelijk persoon zijn, maar
   heeft wel een bemiddelende functie om te vermijden dat studenten te pas en te onpas naar de
   Raad voor Examenbetwistingen van de Vlaamse Overheid zouden trekken. Deze
   studentendecaan kan ook bemiddelend kunnen optreden bij discussies rond
   „studievooruitgangsbeslissingen‟.

   2.3.2.4.   Erosie van het studentenleven ?

   Student zijn is meer dan studeren alleen. Dat weten alle alumni. Onze universiteit speelt dan
   ook een voortrekkersrol in het verzorgen van alle dimensies van cultuur (Commissie,
   Coördinatie en Adviesraad Cultuur). De sportfaciliteiten zijn uitstekend (sportkaart levert
   toegang tot 55 sporten, er zijn 3500 geregistreerde bezoekers in het fitnesscentrum).
   Daarnaast is er ook het studentenleven zoals geanimeerd door de kringen en de talrijke socio-
   culturele evenementen in de bruisende stad die Leuven toch wel is.

Erodeert het      Toch moeten we even stilstaan bij enkele problemen die de laatste jaren zijn
studentenleven ?    opgedoken: de semesterialisering heeft een aanzienlijke verschraling van het

   72
     Het participatiedecreet voorziet in de keuze tussen twee systemen van studentenparticipatie in het beleid. In de
   optie „medebeheer‟ zijn studenten vertegenwoordigd met 10 % van de stemgerechtigde leden in
   besluitvormingsorganen met bevoegdheden die studenten rechtstreeks aanbelangen (een lijst kan gevonden
   worden in de tekst van het decreet). In het zogenaamde „inspraakmodel‟ hebben ze een raadgevende stem, maar
   is er ook een redelijk ingewikkelde procedure voorzien die het universiteitsbestuur moet volgen wanneer
   studenten niet akkoord gaan met bepaalde beslissingen. Naar alle waarschijnlijkheid zal zowel de K.U.Leuven
   als de Associatie kiezen voor de optie „Medebeheer‟.
   73
     Onlangs oordeelde het arbitragehof dat het feit dat in de belangrijkste beslissingsorganen van de Waalse
   universiteiten, 20 % studenten moeten vertegenwoordigd zijn, niet strijdig is met de vrijheid van vereniging en
   de vrijheid om het onderwijs zelf te organiserenb. Het Arbitragehof oordeelde dat het maar om 20 % gaat, en dat
   bijgevolg de studenten onmogelijk zaken zoals het levensbeschouwelijk karakter en het pedagogische project
   doorslaggevend zouden kunnen bepalen.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                           97
   Pagina 98 van 146                                 6 april 2005


   studentenleven ingeluid. Eigenlijk ligt het academiejaar stil van 15 december tot 15 februari.
   Dit impliceert dat bepaalde grote studententradities (zoals een jaarlijke revue) in sommige
   gevallen verdwenen zijn. Het concept van begeleide zelfstudie ontaardt soms in opdrachten
   voor werkjes, waarvan de planning en timing te weinig wordt afgestemd tussen collega‟s. Dit
   zou door de betrokken POC‟s ter harte moeten genomen worden. Bovendien wordt een
   „blokperiode‟ voorzien voor vakken waar in vele gevallen niet meer voor moet „geblokt‟
   worden omdat ze op een „alternatieve‟ manier worden geëvalueerd. Of zelfs indien er voor
   moet „geblokt‟ worden, gaat het dan om 4 of 5 vakken. We springen dus zeer onzorgvuldig
   om met de (vrije) tijd. De onderwijscoördinator zal dit punt bij prioriteit op de agenda moeten
   plaatsen, in nauw overleg met de studenten, programmadirecteurs en faculteiten.
   Concreet wil ik hier voorstellen dat de faculteiten de algemene timing van opdrachten,
   alternatieve evaluatievormen enz... beter bekijken en afstemmen, en dat voor de gedeelten die
   vallen onder „zelfstudie‟ beter worden gesynchroniseerd met de lesvrije periodes.

   De interactie van het studentenleven in een bruisende stad zoals Leuven, is niet alleen een
   opportuniteit, maar schept soms ook specifieke problemen van organisatie- en geluidsoverlast
   (bvb. de 24 uren, fakbars). Voor sommige van deze activiteiten dient de samenwerking en
   afstemming met de stadsdiensten beter gestroomlijnd te worden.

   2.3.2.5.  Alumni

             Onze alumni-werking is aan professionalisering toe. Alumni zijn de
Alumni meer       potentieel beste ambassadeurs van onze universiteit, niet alleen voor wat
waarderen door ze
             betreft hun eigen generatie maar ook en vooral voor het aanbrengen van
beter te benutten
             volgende generatie(s). Ons netwerk van alumni wordt in zekere zin
             onderbenut. We zouden de alumni werking kunnen dynamiseren op
   verschillende manieren. Alumni kunnen we inschakelen in de toetsing van ons
   onderwijsaanbod aan de arbeidsmarkt. Bovendien kunnen zij een rol spelen als
   „ervaringsdeskundige‟ in ervaringsgerichte opleidingsonderdelen. Zij vormen zeker een
   belangrijke doelgroep voor levenslang leren, open universiteit, postgraduaten, permanente
   vorming en sommige MaNaMa‟s. Zij kunnen bijdragen tot de herwaardering van de
   universiteit in het maatschappelijk bestel via netwerking en participatie – o.a. namens de
   K.U.Leuven – aan maatschappelijke debatten. Sommige alumni zijn ideale antennes om
   nieuwe opportuniteiten voor opleidingen en onderzoek te signaleren. We zouden de alumni
   beter moeten inschakelen in de rekruteringsinitiatieven van onze universiteit, in de
   fondsenwerving en het mecenaat, in de optimalisering van de interactie met overheid, social
   profit instellingen en bedrijven. En in onze aspiraties tot verdere professionalisering van onze
   internationalisering, blijft momenteel het potentieel van onze alumni die in het buitenland
   verblijven, onaangeroerd. Zij zouden een meer assertieve rol kunnen spelen in onze
   internationale marketing en communicatie, en ook in de verschillende initiatieven rond
   Universitaire Ontwikkelingssamenwerking.


   2.3.3. Studentenbegeleiding

   Het risico van de grootschaligheid van onze universiteit is natuurlijk dat studenten behandeld
   worden als „klanten‟, daar waar ze eigenlijk de grootste geleding zijn. Eigenlijk zijn het geen
   klanten, maar de beste ambassadeurs van Vlaanderen in het algemeen, en onze universiteit in
   het bijzonder, die bij ons van een kwalitatief hoogstaande opleiding kunnen genieten. Daartoe
   hebben we een didactisch concept op de kaart gezet – begeleide zelfstudie – dat echter verder


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  98
    Pagina 99 van 146                                6 april 2005


   dient te worden uitgewerkt, en is ook de adviesverlening en studentenbegeleiding de
   afgelopen jaren drastisch geprofessionaliseerd.

   2.3.3.1.  Begeleide zelfstudie: verantwoording en verantwoordelijkheid

Begeleide    Het klassieke onderwijsmodel, dat velen onder ons nog hebben meegemaakt, heeft
zelfstudie    afgedaan: een docent doceerde, studenten reproduceerden (of juist niet). End of
         story. In de kennismaatschappij waarin we leven, veroudert kennis zeer snel en
   daarom is reproductie van kennis per definitie reproductie van tijdelijke kennis en bijgevolg
   nogal zinloos. Daarom ook zijn de laatste jaren behoorlijk wat inspanningen geleverd om ons
   onderwijsbestel op een andere leest te schoeien. Het basisprincipe, waarbij de student(e)
   centraal staat, en in zijn/haar „leren leren‟ begeleid wordt door de docent, wordt aan de
   K.U.Leuven „begeleide zelfstudie‟ genoemd. De belangrijkste klemtonen liggen niet langer op
   het kunnen reproduceren van de leerstof, maar wel op het aanleren van attitudes en
   vaardigheden om te werken in snel veranderende kennisomgevingen. Het leidt geen twijfel
   dat dit – in principe - een grote vooruitgang impliceert voor de studenten en de manier waarop
   ze aan onze universiteit studeren.

   Dit concept kreeg inhoud via een aantal ambitieuze onderwijsplannen, en vorm door een hele
   resem   van   activiteiten  (waaronder   onderwijsgerichte  ontwikkelings-  en
   implementatieprojecten (OOI)), die als doelstelling hebben om nieuwe, innovatieve
   onderwijsvormen aan onze universiteit gestalte te geven. M.b.v. de zogenaamde
   „conventantgelden‟ (2.55 mio €) – middelen van de Vlaamse regering ter verbetering van de
   kwaliteit van het onderwijs - werd aan elke faculteit de mogelijkheid geboden om een
   facultaire cel voor ondersteuning van het onderwijs (FOOC) uit te bouwen (d.i. het IMBEZE-
   project). Hierover dient gerapporteerd aan de Vlaamse regering tegen december 2005.

         Het ligt voor de hand dat we deze notie van Begeleide Zelfstudie verder moeten
Teveel
zelfbegeleide
         uitwerken. Het goede eraan is dat we als universiteit een duidelijk didactisch
studie ?     concept hebben. Het slechte eraan is dat het onvoldoende is uitgediept en
         gediffundeerd bij docenten en studenten. Voor grote delen van het docentencorps
         blijft het een concept dat gemakkelijk te formuleren is, maar waarmee verder niets
   wordt gedaan. Men mag ook niet vergeten dat de inspanningen voor de reeds overbevraagde
   docenten, om daadwerkelijk nieuwe instrumenten voor onderwijs te ontwikkelen, zeer
   arbeidsintensief zijn. De middelen en mensen uit de IMBEZE-aanpak (cfr. Supra) geraken
   immers niet tot op „de werkvloer‟. Het gevolg is dat ofwel de docent zelf, ofwel zijn/haar
   doctoraatstudenten (die veelal gefinancierd worden op de tweede geldstroom) worden
   ingeschakeld (wat op zich een andere illustratie is van de erosie van de eerste geldstroom).
   M.a.w., de massale introductie van het concept van Begeleide Zelfstudie is zeer
   lovenswaardig, maar omdat voor de uitvoering ervan te weinig ondersteuning en middelen
   worden voorzien, wordt één en ander maar met mondjesmaat geïmplementeerd.

   Toch is er de laatste jaren grondig werk gemaakt van een moderne logistieke omkadering
   waarbij de modernste leer- en onderwijsmiddelen m.b.v. informatica en telecommunicatie tot
   bij de student gebracht worden door Ludit (het universitair informatica dienstencentrum). Zo
   bijvoorbeeld wordt, zowel door studenten als docenten, het Toledo-project als elektronisch
   toets- en leerplatform als zeer degelijk beschouwd. Hierin zitten meer dan 2000 cursussen en
   het platform wordt gebruikt door meer dan 20 000 studenten. Er is ook Kotnet, dat studenten
   in universitaire en andere residenties toegang verleent tot het internet.   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 99
   Pagina 100 van 146                                        6 april 2005


   Maar ook bij de studenten is de notie van Begeleide Zelfstudie niet zonder controverse.
   Sommige docenten beweren het concept te hanteren, maar schijnen wel eens het woordje
   „Begeleide‟ te vergeten waardoor grote delen van de leerstof aan de studenten worden
   overgelaten (bvb. door veel artikels via Toledo ter beschikking te stellen, of door grote
   reeksen van werkjes en opgaven, waarvoor niet in contacturen is voorzien). Volgens sommige
   studenten is dit trouwens, samen met de semesterexamens, een andere reden van de toch wel
   toenemende verschraling van het studentenleven, één van de betere troeven van Leuven !

Tussentijdse toetsen   Tussentijdse toetsen worden in principe overal verplicht georganiseerd
stimuleren        (bvb. via Question Mark in Toledo), maar in vergelijking tot de vroegere
             proefexamens is de deelname door de studenten matig, en zijn de
   tussentijdse resultaten ondermaats. Dit is jammer, omdat het toetsingsinstrument enorm nuttig
   is voor de studenten, om zichzelf beter te leren inschatten. Hiervoor dienen dus enkele
   stimulerende initiatieven te worden genomen. Zo bijvoorbeeld zou men de resultaten van de
   tussentijdse toesten kunnen laten meetellen in de vorm van permanente evaluatie74. Eén en
   ander dient verder te worden afgecheckt met de verschillende studentendelegaties.

Meten van de      Het is ook goed dat op tijd en stond studietijdmetingen worden gehouden,
studiedruk       via elektronisch tijdschrijven (bvb via Kronos, http://kronos.khk.be). DUO
            kan dan via analyses in het oog houden of de studiebelasting door het
   invoeren van bachelors en masters niet teveel omhoog (of omlaag ;-) gaat.

   Tot slot dient gesteld dat heel het systeem van studentenbegeleiding aan de K.U.Leuven, met
   de Dienst Studieadvies, met de goedwerkende monitoraten en ook het systeem van ombudsen
   die vooral actief zijn in examenperiodes, een goed draaiend geheel vormt wat ons door vele
   andere universiteiten in Europa benijd wordt.


   2.3.3.2.   Verschillende vormen van advies

   2.3.3.2.1. Studieadvies
   Een vrije studiekeuze, uit een breed palet van mogelijkheden, is voor studenten één van de
   meest liberale vormen van inspraak. De Dienst StudieAdvies heeft de laatste jaren bijzonder
   hard gewerkt aan gedegen en professionele informatieverlening aan kandidaat studenten, en
   ook aan zij die al aan onze universiteit studeren, via Sid-ins, informatiedagen, brochures en
   websites. Het (te?) ruime onderwijsaanbod via BAMA‟s, de nieuwe onderwijs- en
   evaluatiemechanismen volgend uit de flexibilisering van het onderwijs, en de grote diversiteit
   in studenten (afkomst, cultuur, taal, functiebeperking), plaatsen ons echter voor enorme
   uitdagingen voor wat betreft studiebegeleiding, waarbij de taak van de adviesverleners, zowel
   centraal als in de faculteiten, er zeker niet gemakkelijker op zal worden.

            Eén van de belangrijke punten uit de beleidsnota van de RvS, die navolging
Adviesverlening    verdient in andere beleidsdomeinen, is het idee van lokale aanspreekpunten.
decentraal waar
            De sociale sector aan de universiteit is eigenlijk ontstaan in de jaren 50 en 60,
mogelijk
            op initiatief van de toenmalige studenten, los van het universitaire

   74
     In FABER zijn er om de twee à drie weken via Questionmark kleine toetsen. Op die manier kunnen de
   studenten testen hoe ver ze staan in het bijhouden van de cursus, waarbij ze 1, 2 of 3 punten kunnen behalen via
   deze tussentijdse toetsen.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                         100
   Pagina 101 van 146                                 6 april 2005


   (onderwijs)beleid. De laatste decennia zien we echter een toenemende integratie van de
   verschillende activiteiten in de sociale sector naar de universiteit toe. Het motto dat voortaan
   door de RvS wordt gehanteerd is dat het beter is dat Studentenvoorzieningen naar de student
   gaan, eerder dan dat de student naar Studentenvoorzieningen moet stappen. Alleen op deze
   manier is het bereik en de impact van studentenvoorzieningen maximaal. Daarom zullen twee
   personeelsleden telkens een halve dag in elke faculteit en hogeschool aanwezig zijn, als
   vertegenwoordigers van StudentenVoorzieningen. Zij zijn de locale antennes, voorzien in
   eerstelijnsopvang, verdelen informatiemateriaal en verwijzen door waar nodig.

          Dit voorbeeld in gedachten, stel ik voor om voor elke student een geïntegreerd
Geïntegreerd
          elektronisch dossier te maken, dat decentraal toegankelijk is, en waarin alle
dossier per
student
          aspecten en dimensies van deze student aan bod komen (zoals eventuele
          medische en psychologische antecedenten, gedetailleerde informatie over de
   studietrajecten en –begeleiding, gegevens i.v.m. EVC‟s en EVK‟s, informatie i.v.m.
   betoelaging en huisvesting, enz...), weliswaar met inachtname van bescherming van privacy
   en vereiste autorisatie.
   Door de toenemende techniciteit van de adviesverlening, moeten we ook denken aan een
   verdere professionalisering via facultaire aanspreekpunten voor onderwijsinformatie. Dit
   aanspreekpunt moet een studentenvriendelijk antwoord bieden op courante vragen en
   problemen, en ook instaan voor de eerstelijns-informatieverstrekking op SIDin‟s e.d. Ook
   veelgestelde vragen i.v.m. brugprogramma‟s of studenten leiden naar de juiste opleiding
   binnen de Associatie, kunnen door dergelijke aanspreekpunten verzorgd worden. Deze
   aanspreekpunten decentraliseren de adviesverlening waar nodig (bvb. omwille van de
   techniciteit en specificiteit van sommige vragen, zeker in het kader van het
   flexibiliseringsdecreet, waar bvb. oordelen over EVC/EVK geen sinecure zal zijn). Ze hebben
   ook als bedoeling om programmadirecteurs (die nu soms overstelpt worden met vragen van
   individuele studenten) te ontlasten.

   2.3.3.2.2. Medische en psychotherapeutische dienstverlening
   Daar waar voor puur medische begeleiding studenten ook terecht kunnen bij (een Leuvens
   netwerk van) huisartsen, zijn de wachtlijsten voor de psychotherapeutische diensten
   ontoelaatbaar lang. Derhalve dienen hier de opvangmogelijkheden te worden uitgebreid en
   dient naar alternatieven te worden gezocht om deze dienst bijkomend te ontlasten.

   2.3.3.2.3. Juridische en sociale dienstverlening: studiefinanciering
   De Sociale Diensten spelen een voortrekkersrol bij het beleid, de informatie en de advisering
   omtrent studiefinanciering, niet alleen intra-muros, maar ook naar buiten toe, bvb. in hun
   regelmatige interactie met de afdeling Studietoelagen van de Vlaamse Gemeenschap. Toch is
   verdere stroomlijning van de financiële interventie voor mindervermogende studenten,
   vereist. Studenten kunnen hier dan ook terecht voor financieel, sociaal en juridisch advies.


   2.3.3.3.  Studenten met een functiebeperking

   Terecht gaat de K.U.Leuven prat op haar degelijke begeleiding van studenten met een
   functiebeperking, gestoeid op een visie van gelijke kansen, waarbij voor de opvang gebruik
   wordt gemaakt van unieke woonconcepten, gedragen door medestudenten-vrijwilligers.   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  101
Pagina 102 van 146                               6 april 2005


Ook de participatie in het hoger onderwijs van studenten met een functiebeperking moet in
het algemeen beter. Onze universiteit speelt hierin echter een voortrekkersrol en heeft
verschillende initiatieven genomen die exemplarisch zijn (o.a. opvang door en interactie met
netwerken van studenten, aangepaste accomodatie en leersystemen).
Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                102
   Pagina 103 van 146                                 6 april 2005
   3.   Structuurhervormingen: centralisatie, decentralisatie,
       integratie
   De laatste twee jaar heeft in onze universiteit een bij wijlen turbulente structuurdiscussie
   gewoed. Paradoxaal genoeg verliep het debat zelf nogal ongestructureerd en werd het amper
   aangestuurd. Het was soms zelfs onduidelijk wáár precies het debat gevoerd werd, maar toch
   werd er fors aan de boom geschud.
   Voor wie het zich nog herinnert: de initiële doelstelling was te komen tot een meer
   slagkrachtige organisatie, waarbij zorgvuldig de verschillende stappen in het
   besluitvormingsproces zouden worden in kaart gebracht, om vervolgens elke redundantie te
   elimineren, zoniet te reduceren.

          In dit proces zijn we om verschillende redenen niet geslaagd. Vooreerst hebben
Drie
universiteiten ?
          we niets vereenvoudigd. Er is niets verdwenen, maar in minstens twee van de
          drie groepen werd het groepsbestuur uitgebreid. Wat ons meteen op een andere
   deficiëntie brengt: de structuur en de manier waarop die tot stand komt, verschilt in de drie
   groepen ! Hoe kan dit nu ? We zijn het er collectief over eens dat de volwaardigheid van onze
   universiteit een grote troef is, maar toch tonen we dit niet in onze structuren: is er geen reëel
   risico dat we op termijn divergeren tot drie verschillende universiteiten, met een eigen
   dynamiek en eigen aspiraties ? Vooral ook omdat er bvb. in het onderzoeksbeleid sowieso al
   centrifugale krachten blijken te bestaan.

          Een andere belangrijke les uit de structuurdiscussie is de noodzaak aan
Cenakel cultuur   communicatie. Blijkbaar heeft het Gebu heel wat beslissingen i.v.m. structuur
          genomen, zonder dat deze op een gestructureerde manier gecommuniceerd
   worden. Zo bijvoorbeeld decreteerde het Gebu dat er ook in de Humane Wetenschappen een
   Groepsraad moet zijn. Dat departementsvoorzitters voortaan niet meer worden verkozen maar
   wel aangesteld na voordracht. Dat departementsbureau‟s niet overal dezelfde samenstelling
   moeten hebben. Dergelijke belangrijke discussies mogen niet uitsluitend in „cenakels‟ worden
   gevoerd !

Consensus over...
           Toegegeven, een discussie over structuur is niet gemakkelijk aan een grote
           universiteit zoals de K.U.Leuven. Ze is trouwens niet voor de hand liggend aan
           geen enkele universiteit, precies omdat het een universiteit is. En het
   „aansturen‟ van een universiteit is in se een contradictio-in-terminis. Nochtans tekent er zich
   een brede consensus af over enkele criteria waaraan elke structuur moet voldoen.

           Vooreerst is er grote behoefte aan transparantie en communicatie over
Transparantie    bevoegdheidsafbakeningen, zowel in de „bovenbouw‟ van de universiteit, als
           in haar „benedenbouw‟. Dit proces is verre van voltooid. Integendeel, de
   huidige situatie is compleet diffuus en vraagt om grote opheldering.

          Een essentiële eigenschap is een „dynamische subsidiariteit‟: bevoegdheden
Subsidiariteit
          moeten worden ondergebracht waar ze het „best‟ thuishoren; De
          bevoegdheidsafbakeningen moeten duidelijk zijn (voor iedereen !) en formeel.
   Het woord „dynamisch‟ slaat op het feit dat de omstandigheden ons er soms toe nopen om
   bevoegdheden te verschuiven, wanneer bijvoorbeeld een bepaalde materie een afdeling,


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  103
   Pagina 104 van 146                                6 april 2005


   departement of groep overstijgt. Dergelijke verschuiving moet dan wel breed worden
   gecommuniceerd. Structuur moet er niet zijn omwille van de structuur, maar wel omwille van
   de inhoud. De structuren moeten zodanig geconcipieerd worden en geïmplementeerd, dat de
   slagkracht op het juiste niveau wordt bereikt. Voor het onderwijs zijn dat de POCs, voor het
   onderzoek de onderzoeksgroepen en departementen.

           Vermits dan elke beleidsentiteit geresponsabiliseerd is, is er ook een grote
Referentiekaders
           behoefte aan klare en transparante beleidsplannen, die op regelmatige basis
           herzien en ge-updated worden. Beleidsplannen op een „lager‟ niveau (bvb.
   departementele beleidsplannen) worden geïntegreerd in en afgetoetst aan het referentiekader
   geboden door een hoger niveau (bvb. aan dat van het groepsbestuur, maar ook aan de
   horizontale referentiekaders van onderwijs, onderzoek en internationalisering).

Teveel aan beleid  Men is het er over eens dat op dit ogenblik op teveel niveaus beleid wordt
          gevoerd: de universiteit, de groep, de faculteit, de departementen, de
          onderzoeksgroepen, de POC‟s, enz... Dit heeft als gevolg dat ook teveel
   mensen beleid (menen te moeten) voeren.

          Er is een grote consensus dat de structuur over de verschillende groepen heen
Consistentie over
          zo consistent mogelijk moet zijn. Verschillende structuren over verschillende
groepen
          groepen, met grote verschillen in dynamiek en besluitvormingsprocessen, zijn
   uit den boze en ondergraven die ene, belangrijke troef van onze universiteit, namelijk haar
   volwaardigheid.

Effectieve        Er is tevens een grote behoefte aan duidelijke en efficiënte
communicatie van     communicatiekanalen. Genomen beslissingen worden nu te weinig
beleidsbeslissingen   gedeeld, laat staan gedragen omdat men het enkel weet van horen zeggen.
             Via de structuur dient er een grotere consistentie te worden nagestreefd
   tussen de beleids- en beslissingsbevoegdheid, de direct betrokkenen en de structuur-entiteiten
   die de beslissing moeten uitvoeren en de stand van zaken monitoren. Aan onze universiteit
   worden vele beslissingen genomen die achteraf niet of anders worden uitgevoerd.


   3.1. Groepsbesturen: Decentraliseren en centraliseren

           De recent uitgewerkte maar nog niet helemaal geconvergeerde groepsstructuur
Decentralisatie   levert – niettegenstaande velen sceptisch zijn – toch mogelijke opportuniteiten.
           Door de verkiezing en/of aanduiding van bijkomende leden in de (vroegere)
   groepsraad, nu groepsbestuur, ontstaat er een extra legitimatie voor beslissingen die de vice-
   rector samen met het groepsbestuur neemt. Dit is nodig omdat ook verwacht wordt dat
   belangrijke bevoegdheden die vroeger „centraal‟ werden uitgeoefend, „geregionaliseerd‟
   zullen worden, richting groepsniveau.
   Met het nieuwe concept van „groepsraad‟ – het college van alle departementsvoorzitters –
   ontstaat er ook een forum dat minstens één maal per jaar collectief kan gehoord worden. Dit
   is het parlement dat kan inwerken op een nog nader te bepalen wijze, op het groepsbestuur.
   Ideaal ware dat er twee „parlementen‟ zouden zijn: namelijk één voor onderwijs, gevormd
   door alle programmadirecteurs van de groep, en één voor onderzoek en eventueel andere
   materies (zoals bvb. logistiek, infrastructuur en ruimtebesteding), gevormd door de
   departementsvoorzitters.   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 104
    Pagina 105 van 146                                6 april 2005


    Ook het groepsbestuur opereert in een zeer „verwebde‟ omgeving, die hieronder wordt
    weergegeven:
    Viusalisering van de groepsstructuur: De basisentiteiten voor onderzoek zijn de
    onderzoeksgroepen en –afdelingen, aangeduid door OA. Deze worden geaggregeerd in
    departementen (groep Exacte en Biomedische Wetenschappen) en/of faculteiten (Groep
    Humane Wetenschappen). De departementen hebben aan het hoofd een
    departementsvoorzitter, een departementsraad met eventueel een bureau, en zijn bevoegd
    voor onderzoek, begroting, personeelsbeleid, logistiek en infrastructuur. Voor het onderwijs
    zijn de POC’s verantwoordelijk, met aan het hoofd een programmadirecteur. In de Exacte
    Wetenschappen zijn er departementen (soms nieuwe, zoals bij de bioingenieurs), in de
    Biomedische is het de bedoeling (nieuwe) departementen te creëren en in de Humane zijn er
    op sommige plaatsen departementen, op andere wordt de rol van departement ‘gepooled’ in
    een faculteit (bvb. de Letteren).
    De lijnen in de onderwijsmatrix zijn onderwijsprogramma’s, deze in de onderzoeksmatrix zijn
    onderzoekslijnen (gegroepeerd volgens financiering, of ook thematisch). Sommige van deze
    lijnen zijn groepsoverschrijdend (de groep wordt afgebakend door de twee vertikale lijnen
    links en rechts). In de huidige structuur is eigenlijk nog niets voorzien voor dergelijke
    kruisverbindingen, die in het kader van de volwaardigheid van onze universiteit, het idee van
    de ‘pull’ universiteit, de horizontale universiteit en de interdisciplinariteit vanzelfsprekend
    zeer belangrijk zijn.

         Verwacht wordt dat de globale verantwoordelijkheden van het groepsbestuur
Groepsbestuur
         behelzen: onderwijs, onderzoek (bvb. excellentiecentra) en „logistiek‟ beheer van de
         groep (bvb. ook allocatie van middelen conform het universiteitsgewijs    Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 105
   Pagina 106 van 146                                6 april 2005


   allocatiemodel met eventueel groepseigen performantie-indicatoren), maar ook de
   verantwoordelijkheid over bevorderingen en benoemingen, en met name vooral over de
   kwaliteitsbewaking en uniformisering over de faculteiten en departementen heen van de
   gangbare procedures terzake.

Beleidsreferentie-   Al deze bevoegdheden en de beleidsperspectieven terzake, dienen door het
kader         groepsbestuur te worden vertaald in een beleids-referentiekader, dat elke
            twee of drie jaar kan worden bijgestuurd (maar ook niet frekwenter). Dit
   beleidsreferentiekader definieert de bevoegdheden die eventueel vanuit de departementen en
   POC‟s naar boven toe worden gecentraliseerd en definieert de algemene modi operandi van
   de groep.

          Het beschrijft ook de decentralisatie de facto (hoe het precies de iure zal gaan,
Subsidiariteit... dient nog te worden uitgemaakt) van de bevoegdheden van de Academische
          Raad, die, zoniet gereduceerd, dan wel gedelegeerd zullen worden. Zo bvb.
   zullen heel wat onderwijsprogramma‟s enkel nog in de groep behandeld worden. Zo ook zal
   een belangrijk deel van het groepsonderzoeksbeleid zich afspelen enkel binnen de eigen
   groep. Ook hier moet derhalve een nieuw evenwicht gevonden worden tussen deze nieuwe
   centrifugale beweging, en de behoefte aan subsidiariteit om de slagkracht te verhogen. Het
   ligt voor de hand dat de Academische Raad altijd bevoegd zal blijven voor zaken die enkel
   voor de hele universiteit kunnen gelden (bvb. het systeem van semesterexamens, algehele
   kwaliteitsbewaking, groepsoverschrijdende onderwijsprogramma‟s, examenreglementen,....).

           Deze defederalisering van bevoegdheden veroorzaakt natuurlijk „centrifugale‟
...mag niet leiden  krachten, waarbij het risico dat we drie universiteiten krijgen, met een eigen
tot meer       profiel en dynamiek, niet denkbeeldig is. Zo ook dient erover te worden
administratie
           gewaakt dat op het niveau van de groepen geen nieuwe administratieve laag
           ontstaat, die zonder overleg met andere ondersteunende diensten, een nieuwe
   vorm van tijdsdruk veroorzaakt bij de ZAPpers. M.a.w., de decentralisatie van boven uit naar
   de groepen, die eigenlijk ook wel gepaard gaat met een centralisatie van beleid van faculteiten
   naar de groepen, veroorzaakt een imminent gevaar voor nieuwe beleidsinitiatieven, ditmaal op
   groepsniveau, waarvan de beleidsuitvoering dan opnieuw op de schouders van het ZAP-kader
   dreigt terecht te komen. Dergelijke trend is trouwens al een beetje begonnen, omdat zowel de
   reeds operationele groepsbesturen bij de Groepen Biomedische en Exacte, als de faculteiten in
   deze groepen, intussen een principe van voorafnames op de allocatie hebben ingevoerd,
   precies om hun logistieke en administratieve werking te ondersteunen. Dit principe dient met
   de nodige argwaan te worden gevolgd, omdat het natuurlijk totaal niet incentiverend werkt
   naar de departementen toe, temeer omdat vooral in deze groepen onderzoeksperformantie
   kwantitatief zwaar meetelt in het allocatiemodel. M.a.w., door een ongebreidelde invoering
   van voorafnames riskeert men het incentiverende dat moet uitgaan van een goed
   allocatiemodel, volledig teniet te doen.

   Zoals reeds vermeld onder de hoofding „Onderzoeksgroepenbeleid‟ in het hoofdstuk rond
   onderzoeksbeleid, zijn twee beleidsmatrices van bijzonder inhoudelijk belang in de
   groepsstructuur.

Onderwijsmatrix   De eerste is de onderwijsmatrix. Deze visualiseert horizontaal de verschillende
          opleidingen die elk gecoördineerd worden door een welbepaalde POC.
          Vertikaal vinden we dan de bijdrage uit de verschillende afdelingen en
   departementen aan elke specifieke opleiding. De bolletjes op de kruisingen representeren bvb.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 106
   Pagina 107 van 146                                6 april 2005


   de verschillende docenten uit de departementen, die actief zijn in een bepaalde opleiding.
   Bemerk dat er ook „bolletjes‟ kunnen staan die van buiten de groep komen (de groep wordt
   afgebakend door twee vertikale lijnen links en rechts van de figuur). Dit zijn
   groepsoverschrijdende onderwijsinitiatieven, zoals bvb. de masters in bioinformatica, in
   energie en in milieu, in rechten en economie (maar er zijn er ook vele andere).
   Het ligt voor de hand hoe dergelijke onderwijsmatrix kan bijdragen tot verdere
   rationaliseringen in ons onderwijsaanbod (zie het luik over onderwijsbeleid), het detecteren
   van lacunes en opportuniteiten in ons onderwijsaanbod, het samenbrengen van docententeams
   (eventueel via de nieuwe aanstellingsprocedures voor docenten, zie onderwijsluik), het
   operationaliseren en opvolgen van het allocatiemodel.

Onderzoeksmatrix   Een gelijkaardige matrix dient te worden geconstrueerd voor wat betreft het
           onderzoek. De opportuniteiten die dergelijke matrix creëert, hebben we reeds
           besproken onder „Groeps-onderzoeksbeleid‟. Deze matrix relateert de
   verschillende onderzoeksafdelingen (OA in de figuur) aan de verschillende onderzoekslijnen
   (OL in de figuur). Deze onderzoekslijnen kunnen op verschillende niveau‟s worden
   uitgewerkt. Ofwel zijn het financieringskanalen (bvb. GOA, IUAP, IDO, enz....), ofwel ook
   zijn het thematische lijnen zoals milieu, mobiliteit, nanotechnologie, interreligiositeit,
   jeugdcriminaliteit, oncologie, enz., waarbij we het eerder gelanceerde idee van een
   „horizontale‟ universiteit verder vorm kunnen geven.
   In de Groep Biomedische zou deze oefening kunnen gebeuren in de Strategische
   Onderzoeksraad, waarin alle departementsvoorzitters zetelen onder voorzitterschap van de
   Groepsonderzoekscoördinator.

Verwebben    Samengevat kunnen we zeggen dat deze twee matrices belangrijke
         beleidsinstrumenten zullen worden in het expliciteren en verder uitbouwen van het
         model van onze universiteit als een „web‟, waarbij we precies één van onze unieke
   sterktes (in vergelijking met andere instellingen) trachten te exploiteren. Zij kunnen
   bijvoorbeeld ook sterke indicaties geven of sommige onderzoeksafdelingen en departementen
   niet herverkaveld moeten worden, of bijeengevoegd, om voldoende slagkracht te houden, of
   voldoende kritische massa te realiseren.

              Moeten met de decentralisatie van bevoegdheden ook financiële
Geen „defederalisering‟
              middelen „gedeferaliseerd‟ worden? Ik ben geneigd om hierop neen te
van middelen
              antwoorden. Ik ben van oordeel dat de centrale diensten een
              ondersteunende functie hebben voor de hele universiteit, zodat bvb.
     personeels- en financiële ondersteuning best uniform door centrale administraties gebeurt.
     Met andere woorden, deze verzorgen ook de dienstverlening naar de groepen toe, net
     zoals ze dat doen naar departementen en onderzoeksgroepen. Ook een transfer van
     middelen, voor bvb. onderzoeksfinanciering vanuit het BOF, naar de groepen toe, vind ik
     op dit ogenblik geen goed idee. Het zou leiden tot de uitbouw van drie mini-diensten
     Onderzoekscoördinatie met alle gevolgen vandien. Ik zou dan nog eerder opteren voor een
     versterking van de huidige DOC, waarbij dan ook een zorgvuldig uitgekiend beleid van
     domeinspecificiteit op de kaart wordt gezet.

Vertegenwoordiging   Een in de structuurdiscussie onaangeroerd probleem betreft de
Studenten        vertegenwoordiging van ATP en studenten (en andere geledingen) in de
            groepsstructuur. Een mogelijke oplossing is hier om deze geledingen te
     laten vertegenwoordigen in de groepsraden, maar het ligt voor de hand dat één en ander
     het voorwerp zal zijn van verdere concertatie in het kader geschapen door het


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 107
   Pagina 108 van 146                                   6 april 2005


     participatiedecreet. Anderzijds kan men toch ook stellen dat ook de studentendelegaties op
     de Academische Raad, in de faculteitsraden en de POCs, veel meer dan vroeger,
     uitstekend voorbereid en mondiger zijn. Dit komt zeker ten goede aan de kwaliteitszorg
     voor ons onderwijs, wanneer de rechtstreeks betrokkenen op die manier hun stem kunnen
     laten gelden.

   3.2. Bovenbouw transparanter maken

          Het hoeft geen verwondering te wekken dat de meest relevante structuurvorm
Matrix structuur
          voor onze universiteit een matrix is. Enerzijds zijn er de inhoudelijke
          structuren – vaak historisch gegroeid – en eigenlijk ook voortdurend in
   beweging vanwege veranderende onderzoeksdomeinen– van groepen, faculteiten,
   departementen. We noemen dit de „vertikale‟ structuur. Anderzijds zijn er de „horizontale‟
   beleidsdimensies rond algemeen beheer en ondersteunende diensten, het onderwijsbeleid, het
   onderzoeksbeleid en het internationaal beleid. Deze matrix en de interactie tussen de
   verschillende niveaus kan als volgt gevisualiseerd worden:
   Visualisatie van de matrix structuur van onze universiteit: De bovenbouw omvat Inrichtende
   Macht, Raad van Bestuur75, de Academische Raad, UniversiteitsRaad (=Raad van Bestuur +
   Academische Raad) en Bijzondere Universiteitsraad (=Universiteitsraad zonder Gebu). De
   vertikale structuur bestaat uit groepen, faculteiten en departement. De horizontale structuur
   uit Algemeen Beheer en faciliterende diensten, onderzoeksbeleid (m.i.v. LRD),
   onderwijsbeleid en in deze beleidstekst, ook Internationaal Beleid.

   75
    In principe heeft de Raad van Bestuur alle bevoegdheden, maar in de praktijk worden sommige van deze
   bevoegdheden ook gedelegeerd naar andere beleidsniveau‟s.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                     108
   Pagina 109 van 146                               6 april 2005


   Aan het hoofd van een groep staat telkens een groepsvoorzitter met een groepsbestuur. Aan
   het hoofd van elke horizontale dimensie, staat een coördinator (de coördinator van het
   Algemeen Beheer wordt de Algemeen Beheerder genoemd). De drie coördinatoren
   beschikken ook telkens over een beleidsraad met daarin aangeduide leden (bvb. de Raad
   Onderzoeksbeleid). Voor hun inhoudelijke operationele werking worden zij geassisteerd door
   een „domeinraad‟ (bvb. de Onderwijsraad, de Onderzoeksraad, Raad Internationaal Beleid)
   die op zijn beurt ondersteund wordt door een administratie.

             Op korte termijn moet werk gemaakt worden van een klaar en duidelijk
Duidelijke beslissings- document, waarin de specifieke bevoegdheden en interacties tussen de
en communicatielijnen  verschillende entiteiten van de boven- en de benedenbouw nader worden
             geëxpliciteerd en afgebakend. Verder zijn er nog heel wat andere
   bevoegdheids- en takenpakketten die ondubbelzinnig onder de leden van het GeBu dienen
   verdeeld te worden, zoals personeelsbeleid, milieucoördinatie, marketing en communicatie,
   studentenbeleid, enz.... Van bijzonder belang hierbij is ook dat niet alleen de
   communicatielijnen, maar ook de beslissingslijnen voor elk van deze bevoegdheidspakketten
   duidelijk worden gemaakt aan de volledige organisatie !


   3.3. Campus Kortrijk verder uitbouwen


   De Campus Kortrijk is ontstaan in de (gouden) tijd, waar men, in het kader van de
   ontluikende democratisering van het onderwijs, de universiteit (geografisch) dichter bij de
   potentiële aspirant-studenten wou brengen. Dit verklaart waarom zich nu in elke Vlaamse
   provincie minstens één universiteit bevindt, voorheen soms zelfs meerdere van een
   verschillende ideologische achtergrond.

   Vandaag studeren in Kortrijk een 1000-tal studenten, ondersteund door ongeveer 200
   personeelsleden. Het docerend korps bestaat voor 40 % uit residenten en 60 % pendelaars, die
   bachelor-onderwijs verzorgen in opleidingen uit de Letteren, Rechten, Toegepaste
   Economische, Exacte en Biomedische Wetenschappen en Pedagogie en Psychologie.

         Tussen de „subfaculteiten‟ aan de Campus Kortrijk en de „moeder-„faculteiten in
Onderwijs
         Leuven, is de samenwerking meestal uitstekend. De Campus Kortrijk is een
         „opstapcampus‟ met een duidelijk geprofileerd onderwijsproject, dat door
   studenten die hun eerste jaren in Kortrijk doorbrengen, meestal zeer gesmaakt wordt. Zo
   bijvoorbeeld studeren 20 % van alle generatiestudenten van de eerste bachelor Geneeskunde
   en 14 % van alle generatiestudenten van de eerste bachelor Biomedische wetenschappen
   momenteel in Kortrijk. De „Kortrijkse‟ studenten appreciëren vooral de „kleinschaligheid‟
   („Een campus op maat‟), de goed georganiseerde socio-culturele en studentikoze evenementen
   en de verschillende groepsevenementen die er plaatsvinden (met o.a. een zeer actieve rol van
   de studentenparochie, voorbereidende weken te Anseremme). Vanwege de
   studentvriendelijkheid, kunnen de verschillende opleidingen er ook worden ingezet in
   „proeftuinen‟ voor onderwijsinnovatie en –ontwikkeling (vooral ook met de aanwezigheid van
   „Onderwijskunde‟   in  het  opleidingspakket,  en  het   Impulscentrum   voor
   Onderwijsvernieuwing, een samenwerkingsverband tussen Campus Kortrijk, KATHO en
   KHBO).   Indrukwekkend ook is de gemiddelde aanwezigheid op de voordrachten
   georganiseerd bij de Universiteit Derde Leeftijd, die bijgewoond worden door 700 à 800
   mensen !


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                109
   Pagina 110 van 146                                6 april 2005   De Campus Kortrijk is bovendien een lokaal universitair ankerpunt voor de Associatie in het
   westen van Vlaanderen.

          Toch kan er nog verder gesleuteld worden aan de relatie tussen de universiteit in
Kortijk =      Leuven, en de Campus Kortrijk, die in Leuven zelf nog niet voldoende wordt
Leuven West ?    gepercipieerd en geapprecieerd als „Leuven West‟. Hieraan liggen verschillende
          oorzaken ten gronde. Vooreerst is de Campus Kortrijk in Leuven te weinig
   bekend, zelfs in die faculteiten die mee instaan voor het onderwijs in Kortrijk. Ook in het
   kader van de recente groepsstructuurhervormingen, is er een zekere bezorgdheid of de nieuwe
   groepsstructuren wel voldoende aandacht zullen hebben voor de belangen en problematieken
   van Kortrijk76.Voor wat betreft de onderwijsdienstverlening is er het probleem van een
   onvoldoende aantal residentiëlen in Kortrijk, zodat de huidige residentiëlen in sommige
   gevallen een overmaatse doceerbelasting hebben. Enerzijds moeten we dus de dienstverlening
   voor onderwijs vanuit Leuven meer stimuleren en beter onderbouwen („pendelaars‟
   stimuleren), anderzijds moeten we wellicht ook nadenken over maatregelen om in Kortrijk
   zelf meer residentiëlen aan het werk te krijgen (zo ook is er een redelijk tekort aan
   praktijkassistenten en BAP). Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden.

          Eén van de instrumenten is het allocatiemodel, waarin nu voor de Campus
Allocatie      Kortrijk een voorafname gebeurt van afgerond 100 rekeneenheden. Deze
specifiek voor   voorafname is er gekomen vanwege de specifieke situatie van de Campus, die
Kortrijk      om een eerder beleidsmatige aanpak vraagt omdat verschillende indicatoren in
          het allocatiemodel moeilijk toepasbaar zijn op Kortrijk. Het gevoel bestaat
   echter dat voor wat betreft „opbrengsten‟ in het allocatiemodel, residentiëlen (waarvan
   omwille van de voorafname de dienstverlening niet echt iets opbrengt) anders behandeld
   worden dan „pendelaars‟ (die wel „opbrengen‟ voor hun moederfaculteit). Een andere
   anomalie in het allocatiemodel, die dient gecorrigeerd te worden, is dat de
   onderzoeksperformantie die gegenereerd wordt in Kortrijk, niet mee in rekening wordt
   gebracht, maar ressorteert onder de voorafname. M.a.w. of de wetenschappelijke output, bvb.
   in aantal doctoraten behaald o.l.v. een residentiële promotor in Kortrijk, hoog of laag is, het
   maakt voor de „interne‟ betoelaging van de Campus Kortrijk geen verschil uit. Idem dito voor
   de externe middelen en de bibliometrische parameters. Deze deficiëntie moet bij een
   eerstvolgende update van het allocatiemodel geremedieerd worden. Ook van belang voor wat
   betreft allocatie, is de noodzaak om met de Campus Kortrijk een beheerscontract af te sluiten,
   voor perioden van 5 jaar (zoals nu het geval voor de periode 2001-2005). Dergelijke
   overeenkomst garandeert een grotere structurele en operationele zelfstandigheid en is
   stabiliserend omwille van het meerjarenperspectief (ook budgetair) en de explicitering van de
   doelstellingen. Aandachtspunten in dergelijk convenant zijn de werkingsmiddelen die
   rekening    houden    met   studentenaantallen,   nieuwe    onderwijsrichtingen,
   onderwijsvernieuwingen,      investeringskredieten    (sociale    infrastructuur,
   studentenresidenties,...).

          Een andere opportuniteit om de Campus Kortrijk beter te consolideren tot
Onderzoek en    „Leuven West‟, is om ook de onderzoekscomponent te versterken in Kortrijk.
valorisatie ervan
          Dit kan bovendien de aantrekkingskracht voor potentieel residentiëlen
          substantieel verbeteren. In de regio Kortrijk bestaat immers een zeker
   ongenoegen dat onze universiteit de Campus Kortrijk niet als echt volwaardig beschouwd, en

   76
      In het topniveau, is de Campus Rector van Kortrijk lid van het Gebu.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 110
   Pagina 111 van 146                                6 april 2005


   enkel als een soort opstap of rekruteringspool voor Leuven (een gevoel dat nog versterkt
   wordt door het feit dat de meeste bachelors slechts partieel (120 i.p.v. 180 studiepunten) in
   Kortrijk kunnen worden gevolgd). Vandaar ook de vraag van zowel de mensen van de
   Campus zelf, als van de politieke overheden (stad, provincie, Vlaamse regering), om ook
   inspanningen te doen op het gebied van onderzoek in Kortrijk zelf. Op deze manier wordt het
   ook mogelijk om gemakkelijker docenten-onderzoekers, BAP/AAP aan te trekken, wat ook
   de didactische ondersteuning ten goede zal komen. Het hoeft trouwens geen betoog dat deze
   regio, net als Leuven, kan uitgroeien tot een high-tech regio (voor zover ze dat al niet in
   belangrijke mate zou zijn), die er sterk bij gebaat zou zijn om te kunnen interageren met de
   universiteit, op het gebied van innovatief onderzoek.

        Om al deze redenen dienen ook op de Campus Kortrijk zelf incentives te worden
Research    gegeven voor actieve, naar de regio „getunede‟ research-centra, bevolkt door
Centra     onderzoekers die in Kortrijk zelf actief zijn. Hiertoe kan de universiteit de nodige
        aanzetten geven, maar zal ook cofinanciering gezocht worden bij voornoemde
   overheden. Op termijn kan dit ook leiden tot de oprichting van in het Kortrijkse verankerde
   spin-offs van „Leuven West‟. Onderzoekslijnen voor dergelijke centra liggen voor de hand
   zowel biomedisch, als richting toegepaste wetenschappen (kunstofnijverheid, voeding, ...), als
   bij humane (Kortrijk als labo voor interregionaal innovatiebeleid).
   Voor onderzoek zijn er trouwens verschillende andere, locale, opportuniteiten die zich
   aandienen, zoals een intensivering van de samenwerking met de universiteit van Rijsel, met
   de United Nations University en het Europa college, en met de onderzoeksactiviteiten van het
   Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

K-L.Inc    Op termijn kan zelfs gedacht worden aan de oprichting van een rond de Campus
        geconcentreerd K-L.Inc (Kortrijk-Leuven Innovation Networking Circle) naar
   analogie met L.Inc), een netwerk van onderzoeksgroepen (waarvan sommige in Leuven) en
   bedrijven, actief in het Kortrijkse. Hiertoe kunnen ook bestaande en nieuwe research parken
   worden uitgebouwd. Bovendien ontstaan er vandaag ook veel initiatieven in het kader van
   grensoverschrijdende interregionale samenwerking, waarbij de driehoek Kortrijk – Doornik –
   Rijsel wel eens zou kunnen uitgroeien tot een rolmodel in Europa. Ook in Frankrijk is er
   immers een decentralisatiebeweging naar de regio‟s aan de gang i.v.m. het innovatiebeleid.
   Onlangs werd de West-Vlaamse gouverneur door de Vlaamse regering belast met een
   coördinerende opdracht om een strategisch plan uit te werken, en hierin kan de Campus
   Kortrijk – of zeggen we voortaan „Leuven West‟? – niet ontbreken.
   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 111
   Pagina 112 van 146                                     6 april 2005
   De positie van Campus-Kortrijk in de universiteit: Voor wat betreft onderwijs en
   administratieve ondersteuning (horizontaal) gelden dezelfde normen en geplogenheden als in
   Leuven. De onderwijsprogramma’s en POC’s zijn trouwens identiek. Voor wat betreft
   onderzoek is er interactie met ‘moedergroepen’ in Leuven. Maar nieuwe opportuniteiten in de
   vorm van research-centra verbonden aan de Campus Kortrijk, moeten worden aangeboord,
   mede in het kader van het regionaal innovatiebeleid rond het Kortrijkse, alsook in het kader
   van de toegenomen belangstelling voor grensoverschrijdende interregionale samenwerking
   met Henegouwen en Noord-Frankrijk. Op termijn creëren we meer spin-offs met
   maatschappelijke zetel in Kortrijk, en richten we ook K-L.Inc op (Kortrijk-Leuven Innovation
   Networking Circle).


   3.4. Universiteit en ziekenhuizen verder op elkaar afstemmen

   Het aantal personeelsleden dat actief is in onze ziekenhuizen, alsook het budget (jaaromzet
   van 600 mio €) van deze ziekenhuizen, overtreft dat van de K.U.Leuven. Onze faculteit
   geneeskunde leidt bovendien bijna de helft van het aantal studenten in biomedische
   disciplines in Vlaanderen op77.

   Samen met de universiteit vormen de ziekenhuizen dus een belangrijke economische en
   maatschappelijke entiteit in onze regio, heel Vlaanderen en zelfs Europa.

Enorme           Zowel de schaal van Gasthuisberg en de andere ziekenhuizen, als de
opportuniteiten:      kwaliteit ervan, scheppen enorme opportuniteiten. Niet in het minst
klinisch, onderwijs,    omwille van de talrijke kansen op wetenschappelijke samenwerking tussen
onderzoek         de universiteit (faculteit Geneeskunde, maar ook talloze andere

   77
     Het onderwijsaanbod van de faculteit Geneeskunde is dan ook zeer breed: artsen, tandartsen, biomedici,
   logopedisten, audiologen, verpleegkundigen en vroedkundigen, management en beleid in gezondheidszorg en
   verschillende Manama‟s.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                      112
   Pagina 113 van 146                                       6 april 2005


   onderzoeksgroepen in verschillende faculteiten en departementen) en de klinische diensten
   van het ziekenhuis. De aanwezigheid van patiënten en de beschikbaarheid van klinisch
   materiaal (bvb. tumorbanken), de doorgedreven informatisering („datawarehouses‟ en
   „mining‟) en de interactie met goede onderzoeksgroepen, scheppen mogelijkheden die in
   andere onderzoekscentra minder prominent aanwezig zijn. Bovendien is Gasthuisberg
   geïntegreerd in een Vlaams ziekenhuisnetwerk, waardoor ook de globale kwaliteit van de
   Vlaamse gezondheidszorg bevorderd wordt. Willen de faculteit Geneeskunde en de
   ziekenhuizen hun excellentie consolideren, dan is een verdere invulling van de samenwerking
   onontbeerlijk, tegen een achtergrond van toenemende wetenschappelijke activiteit van grote
   farmaceutische en biotechnologische bedrijven, en van soms grote en toenemende expertise in
   regionale ziekenhuizen. Maar ook voor wat betreft opleidingen is een betere interactie
   essentieel: de samenwerking met een ziekenhuis waar hoogstaande klinische zorgen worden
   aangeboden, ingebed in een excellent onderzoeksklimaat, levert een schitterende
   ondersteuning voor de academische opleiding van artsen.


   3.4.1. Afstemming van structuren

   Om de opportuniteiten tussen ziekenhuis en faculteit te maximaliseren, wordt nog steeds
   gewerkt aan een betere afstemming en alignering tussen enerzijds, de diensten in het
   ziekenhuis en de groepering ervan in divisies, en anderzijds de departementen en faculteiten
   van de groep Biomedische Wetenschappen. Op dit ogenblik zijn er ongeveer 20
   departementen in de groep Biomedische, opgedeeld in een 100-tal afdelingen. In het
   ziekenhuis zijn er een 50-tal diensten, georganiseerd in 11 klinische divisies. Deze divisies
   vallen onder de bevoegdheid van 3 klinische directeurs.

           Dergelijke afstemming is trouwens niet voor de hand liggend, want binnen
Zorgprogramma‟s
Klinische diensten  de faculteit geneeskunde zijn sommige afdelingen vooral georiënteerd op
Afdelingen      („fundamenteel‟) wetenschappelijk onderzoek, anderen zijn dan weer zeer
Departementen     klinisch gericht, en nog weer anderen zijn dan eerder „hybried‟. Bovendien
           interageren de afdelingen van een bepaald departement in de faculteit
   Geneeskunde, niet noodzakelijk met slechts één dienst van het ziekenhuis. Daarom ook wordt
   er op dit ogenblik gewerkt aan een „herverkaveling‟ van de departementen binnen de faculteit,
   en is het op termijn ook de bedoeling van deze meer te operationaliseren als actieve entiteit
   binnen de faculteit. De afstemming van diensten en divisies, afdelingen en departementen is
   trouwens maar één van de randvoorwaarden: langs de kant van het ziekenhuis worden de
   diensten elk „gevat‟ door één of meerdere zorgprogramma‟s volgens dewelke de behandeling
   en begeleiding van patiënten in het ziekenhuis „geclusterd‟ wordt78.   78
    De klassieke organisatiestructuur van een ziekenhuis verloopt via het aanbod, met verticaal gestructureerde
   departementen (zoals bvb. verpleegdiensten, honorariumdiensten, technische diensten, e.d.). In het
   organisatiemodel van de UZ Leuven gaat men uit van de basismissie, namelijk de vraag vanuit de patiënt, en
   hanteert men het concept van zorgprogramma‟s: hierin wordt de patiënt, zijn noden en de behandeling centraal
   gesteld en worden patiënten met een homogeen traject (in pathologie, aard van behandeling of doelgroep (bvb.
   bejaarden)) gegroepeerd („geclusterd‟) in zorgprogramma‟s. De klassieke operationele entiteiten, zoals de
   medische departementen, verpleegdagdiensten, technische diensten, honorariumdiensten enz..., worden in dit
   model „activiteitencentra‟ genoemd en leveren zgn. zorgonderdelen naar de patiënten in de zorgprogramma‟s.
   De laatste jaren is er trouwens een duidelijke verschuiving van de behandeling van secundaire naar tertiaire
   pathologieën, met andere woorden naar groepen van patiënten die tot zwaardere „severity classes‟ behoren. Deze
   evolutie en strategie die eraan ten gronde ligt, zijn trouwens ook het voorwerp van enige discussie.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                        113
    Pagina 114 van 146                                     6 april 2005            Dat dergelijk dubbel afstemmingsproces geen sinecure is, hoeft geen betoog.
Integratie van de
            De structuurhervorming in de Biomedische groep maakt dan ook een
besluitvorming
            verstrengeling van de besluitvormingsorganen van ziekenhuis, faculteit en
    groep noodzakelijk. Een voorbeeld hiervan is de samenstelling van het Beheerscomité, dat
    bestaat uit leden van het Gebu, externe leden en vertegenwoordigers van de medische staf
    (met raadgevende stem). In het groepsbestuur van Biomedische, wordt o.a. een vice-decaan
    klinische zaken aangesteld die interageert met de klinische diensten van de
    ziekenhuisorganisatie en mede verantwoordelijk is voor de „klinische dimensies‟ van
    onderwijs, onderzoek en dienstverlening79, maar zetelen ook een „groepsbeheerder‟ (dit is een
    administratieve functie, trouwens een mooi voorbeeld van wat we elders een „tandem-functie‟
    genoemd hebben), en de algemeen directeur van het UZ, alsook een
    groepsonderzoekscoördinator. Ook op het niveau van afdelingen en diensten is er waar
    mogelijk een integratie van de besluitvorming (voorkomen van dubbele obediënties) doordat
    elke klinische directeur deelneemt aan de bestuursvergaderingen van de voor hem relevante
    departementen, en omgekeerd de departementsvoorzitter deelneemt aan de relevante
    divisiecomités. Daar waar de lijn Beheerscomité – Algemene Directie – Klinische Directeurs
    – Divisies (met de nodige responsabilisering inzake management (verpleegkunde, beheer,
    personeel), budgetten en administratie) – Diensten de laatste jaren behoorlijk geconsolideerd
    schijnt te zijn, bestaan toch nogal wat discussies over de precieze rol en bevoegdheden van de
    Medische Raad (naast de wettelijk bepaalde) en de Raad van Diensthoofden, en hoe, en in
    welke mate ze moeten vertegenwoordigd zijn in het Beheerscomité, zonder of met de
    artsenvertegenwoordiging (weliswaar met raadgevende stem) die er nu al deel van uitmaakt.
    Ook een iets preciezere aflijning van de bevoegdheden van het Beheerscomité (strategie en
    visie) en Directie (Operationeel) lijkt volgens sommigen aangewezen.

    De responsabilisering van de divisies, die eigen budgetten en managers hebben, roept her en
    der nog altijd vragen op en accentueert eigenlijk de reeds lang bestaande vraag naar een
    grotere responsabilisering van de diensten.

             Ook de financiering van de activiteiten van het ziekenhuis (RIZIV,
 Meerjarenbegroting    (ziekte)verzekeringen, patiënten, „clinical trials‟, ...) volgt een andere
 moeilijk !        dynamiek dan deze van de geldstromen van de universiteit. Bovendien
             moet het ziekenhuis aan talloze bijkomende wettelijke verplichtingen
    voldoen, andere dan de universiteit (bvb. functie van Hoofdgeneesheer, Medische Raad, e.d.).
    Hierdoor is het ook onderhevig aan bijkomende        politieke besluitvorming (bvb.
    gezondheidszorg, sociale zekerheid, ....) en bijgevolg ook onderworpen aan andere vormen
    van „accountability‟ (bvb specifieke vereisten rond milieu, veiligheid, gezondheid en ethiek).
    Personeelsstatuten, modi operandi, de omgang met patiënten, vormen van (juridische, sociale,
    financiële, medische,...) verantwoordelijkheid, verplichtingen tot rapporteren voor een
    ziekenhuis zijn ook helemaal anders dan aan de universiteit. Alignering en afstemming is
    bijgevolg gemakkelijker gezegd dan gedaan !

    De financiële situatie van het ziekenhuis is op dit ogenblik terug relatief gezond, omdat de
    laatste jaren hard gewerkt is aan meer efficiëntie m.b.t. de medische prestaties en een
    doorgedreven beleid van kostenbesparing. Nochtans moet men relatief voorzichtig zijn
    omtrent de besteding van deze middelen, omdat de recurrentie van de winst niet gegarandeerd
    79
     Er dient wel gewaakt te worden over interne consistentie, omdat het Groepsbestuur aan de Raad van Bestuur
    van de universiteit „rapporteert‟ via het Gebu, en de directie van het UZ dat uiteindelijk doet via het
    Bestuurscomité.


    Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                       114
   Pagina 115 van 146                                 6 april 2005


   is, o.a. door de toenemende onvoorspelbaarheid van overheidsbeslissingen, die soms een
   zware repercussie hebben op deze middelen (beslissingen met terugwerkende kracht).
   Bovendien zijn sommige toekomstige kosten op dit ogenblik moeilijk in te schatten
   (consequenties van de „witte woede‟, kost van groepsverzekeringen, enz...). Andere kosten
   zijn dan weer beter inschatbaar (bvb. de behoefte aan een betere bestaffing kan becijferd
   worden, de loonkost voor het huidig personeel stijgt met 3 % per jaar, enz...). Dit alles heeft
   natuurlijk ook een directe impact op discussies rond al dan niet baremieke salarisverhogingen,
   bonussen en loondifferentiatie. Feit is dat een behoorlijk deel van de verworven middelen
   zonder meer geherinvesteerd wordt in nieuwe en meer performante apparatuur, betere
   logistiek en infrastructuur en ook in het klinisch onderzoeksfonds en verschillende andere
   fondsen (kwaliteits-, solidariteits- en opleidingsfonds).


   3.4.2. Incentiveren van mensen

             Door de grote diversiteit aan soorten onderzoek en onderzoeksprofielen in
Waardering voor
klinische activiteiten  de groep Biomedische wetenschappen, is er ook behoefte aan een debat
en onderzoek       rond domeinspecificiteit en domeinspecifieke beoordeling van kwaliteit.
             Meer bepaald bestaat er een grote behoefte aan de herwaardering van
   klinische activiteiten in het algemeen, en klinisch onderzoek in het bijzonder. Hierbij dient
   ook komaf te worden gemaakt met de soms negatieve perceptie van een „klinisch doctoraat‟.
   Dit is niet minderwaardig aan een „fundamenteel‟ doctoraat, maar anders en complementair,
   te vergelijken met het spanningsveld dat bestaat tussen een doctoraat in de wetenschappen en
   één in de Toegepaste Wetenschappen. Ook hier is een domeinspecifieke benadering van
   kwaliteit gewenst.

              Vooral bij jongere clinici heerst onduidelijkheid over wat de verhouding
ZAP profiel met       tussen klinische activiteiten en wetenschappelijk onderzoek precies
klinische component
              behoort te zijn. De aspiraties van wetenschappelijke kwaliteit en
              excellentie zijn niet noodzakelijk zondermeer in overeenstemming te
   brengen met deze van kwaliteit van klinische dienstverlening en patiëntvriendelijkheid.
   Daarom loont het wellicht de moeite om werk te maken van een echte „clinical track‟. In het
   kader van het eerder besproken ZAPprofiel, dient elke individuele arts de kans te krijgen om
   met zijn diensthoofd de invulling van het profiel af te lijnen. Met andere woorden, de
   component „klinisch‟ in het ZAPprofiel kan nog eens opgesplitst worden in „klinisch
   onderzoek‟ enerzijds, en anderzijds „klinisch expertise‟, die ook gevaloriseerd kan worden bij
   academische benoemingen en bevorderingen mits de invoering van specifieke criteria
   (patiëntverwijzingen, publicaties, invited lectures, bijdragen aan richtlijnen en protocols,
   enz...). Voor personen waarbij de subcomponent „onderzoek‟ belangrijk is (bvb.FWO
   clinici), dient er ook een systeem van bescherming van de onderzoekstijd te worden
   geconcipieerd.
   Rond de carrière-opbouw van jonge clinici en onderzoekers bestaan trouwens nog heel wat
   onduidelijkheden:
     - Zo bijvoorbeeld is het lucratiever om als jonge arts een staffunctie op te nemen in het
        ziekenhuis, eerder dan „postdoc‟ te worden met een parttime onderzoeksopdracht (die
        niet altijd even goed gegarandeerd wordt);
     - Over het door mekaar gebruiken van academische en klinische benoemings- en
        bevorderingstrajecten, bestaat relatief grote onduidelijkheid die in de nabije toekomst
   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  115
   Pagina 116 van 146                                         6 april 2005


       toch enigszins transparanter zou moeten worden gemaakt (zo bvb. bestaan
       verschillende onduidelijkheden rond de groepsverzekering)80.
     -  De laatste jaren is het aantal vrouwen dat afstudeert als arts zeer significant gegroeid.
       Wil men dit potentieel aan mensen en innovatie valoriseren in het ziekenhuis, zal men
       zorgvuldig moeten omgaan met arbeidsflexibiliteit en gezinsvriendelijkheid81.
     -  Het GKM-statuut (Geneesheer Klinisch Medewerker) is remuneratief onaantrekkelijk
       en kan niet gecombineerd worden met een (deeltijdse) ZAPbenoeming.

              Voor wat betreft het onderzoek in en rond de faculteit en ziekenhuizen,
Onderzoek: Horizontaal
              zijn er verschillende opportuniteiten die in de nabije toekomst moeten
en excellent
              geëxploreerd worden:
    - Moeten we niet grote, ambitieuze klinische onderzoeksprogramma‟s op de kaart
      zetten, waarbij de klinische expertise die we nu hebben in de ziekenhuizen, verder
      uitgebouwd wordt tot een wereldwijd erkend en trendsettend centrum van excellentie
      en innovatie op het gebied van klinische praktijken ?
    - Moeten we ook niet meer investeren in integrerende onderzoekslijnen, waarbij
      klinisch en fundamenteel onderzoek, maar ook de interactie met onderzoeksgroepen in
      andere faculteiten en departementen (bvb. Biomedische ingenieurs) van onze
      universiteit, in synergie bij mekaar worden gebracht rond bepaalde „horizontale‟ en
      structureel gefinancierde themata, zoals
        o Een Leuven Cancer Institute, dat niet alleen de divisie Oncologie omvat, maar
          alle onderzoeksgroepen die werken rond kanker (niet alleen klinisch maar ook
          „fundamenteel‟), en ondersteunend onderzoek vanuit de Toegepaste
          Wetenschappen, en ook andere departementen (bvb. uit de
          geesteswetenschappen);
        o Een breed horizontaal initiatief waarbij alle expertise rond „Imaging‟ wordt
          gegroepeerd, waarvoor verschillende grote bedrijven (Agfa, Philips, e.a.) zeer
          geïnteresseerd zijn;
        o Een    „Drugs   Discovery  Platform‟   in  combinatie   met  een
          „Geneesmiddelencentrum‟ ;
        o Lijnen rond speerpunten waarin Leuven zich wil onderscheiden
          (hersenonderzoek, stamcellen, Alzheimer, enz....);
   Vanzelfsprekend zijn dit slechts suggesties, maar het punt is gemaakt !
   Hierbij dienen ook de talrijke opportuniteiten vermeld te worden, die bestaan om samen te
   werken met andere kennisinstellingen, zoals IMEC (Human ++ initiatief) en VIB.

   Rechstreeks gekoppeld aan dergelijke initiatieven, zou ook een proactieve en assertieve
   valorisatiestrategie kunnen worden geconcipieerd, die op termijn moet leiden tot meer en
   grotere spin-off bedrijven, ook in de groep Biomedische Wetenschappen (die nu al niet
   zonder verdienste is op dit gebied !), dit in nauwe samenwerking met de spin-off cel van
   LRD.
   80
    Ook bij technisch personeel (laboranten bvb.) zijn er verschillen in statuut en verloning, afhankelijk van de
   werkgever (ziekenhuis of universiteit) die als onrechtvaardig worden gepercipieerd.
   81
    De gezinsonvriendelijkheid van de klinische omgeving heeft verschillende redenen: T.o.v. het buitenland is er
   een duidelijke onderbestaffing (in Nederland is de bestaffing per patiënt 2 tot 3 maal groter), zijn er manifeste
   cultuurverschillen („Bij een bevalling wil ieder zijn eigen gynaecoloog‟, dat is in het buitenland anders) of zijn
   de werkuren glijdend en niet-scherp afgelijnd.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                          116
   Pagina 117 van 146                                       6 april 2005


   3.4.3. Health Science Campus

      In het buitenland bestaan talrijke voorbeelden van „Medical Schools‟ waarbij een
Medical   verregaande integratie van Faculteit en ziekenhuis wordt nagestreefd. Een eerste stap
Schools   zou erin kunnen bestaan om een „School for Public Health‟ gestalte te geven, waarbij
   aspecten van organisatie van de gezondheidszorg, huisartsengeneeskunde, verpleegkunde en
   preventie geïntegreerd worden. Een ander voorbeeld zou een „School of Life Sciences‟ zijn,
   waarin we al het onderwijs en onderzoek in deze domeinen zouden kunnen groeperen. Maar
   we zouden nog een stap verder kunnen gaan. Reeds enige tijd wordt gedacht over de uitbouw
   van een „Health Science Campus‟, waarbij naast faculteit en ziekenhuis, ook de activiteiten
   van de entiteiten die momenteel nog op de stadscampus resideren (Tandheelkunde, School
   voor Maatschappelijke Gezondheidszorg, Universitair Huisartsencentrum, Rega Instituut) en
   van andere faculteiten (bvb. Bewegings- en revalidatiewetenschappen, technologische
   ondersteuning vanuit de Toegepaste Wetenschappen, enz....) zoveel mogelijk geïntegreerd
   worden op de Campus Gasthuisberg. Dergelijke Health Science Campus zou prominent
   kunnen zijn in hoogkwalitatieve zorgverstrekking (bij de beste Academische Medische Centra
   in Europa), een actieve maatschappelijke en politieke bijdrage kunnen leveren op het gebied
   van gezondheidszorg en de organisatie ervan, preventieve geneeskunde en milieuzorg, en ook
   beleidsdiscussies stofferen rond fitheid, sport en gezondheid. Deze Campus zou ook de
   thuisbasis zijn van de verschillende horizontale onderzoekslijnen en „Centers-of-Excellence‟
   die we hierboven hebben voorgesteld.

             Hiervoor zijn nog vele logistieke stappen van essentieel belang: een
Health Science
Campus: Strategie
             verdere uitwerking van de ICT omgeving, zowel in het ziekenhuis naar
             patiënten en geneesheren, als naar de overheid, studenten en onderzoekers
   toe, en een verdere uitwerking van een masterplan voor ruimtelijke expansie en infrastructuur
   (waarvoor trouwens een goede faciliterende samenwerking tussen de technische diensten van
   de K.U.Leuven en deze van het Universitaire Ziekenhuis, alsook met het VIB, onontbeerlijk
   zal zijn) en vooral ook de verdere uitwerking van een visionaire strategie voor de Health
   Science Campus, in een „denktank‟ bestaande uit leden van faculteiten en ziekenhuis,
   eventueel aangevuld met externe experten. Hierbij dienen volgende elementen aan bod te
   komen: de schaal en complexiteit van ziekenhuizen en omgevingsfactoren; de geweldige
   opportuniteiten voor synergie die er ongetwijfeld zijn, maar die met kennis van zaken
   gedetecteerd moeten worden; de bestaande klinische en wetenschappelijke lacunes, waarvan
   moet worden uitgemaakt of er moet in geïnvesteerd worden en door wie; opportuniteiten
   geboden door regionale samenwerking (ziekenhuisnetwerk,82 doorverwijsfuncties),
   internationalisering83, problematieken i.v.m. investering, keuze en aflijning van specialiteiten,
   beleidsvoorbereiding en pro-activiteit naar de overheid toe; uitdagingen m.b.t. financiering.
   Dergelijke visionaire strategie genereert heldere objektieven, die de kwaliteit en uitstraling
   van de Groep Biomedische, en daarom ook van de hele universiteit, alleen maar ten goede
   kan komen.
   82
    Op termijn kan ook gedacht worden aan een meer doorgedreven „associatievorming‟ tussen de ziekenhuizen
   van het netwerk, waarbij afspraken rond specialismen en complementariteit worden gemaakt in een breder en
   hechter samenwerkingsverband dan nu het geval is.
   83
    Bijvoorbeeld de uitwerking van een specifiek actieplan met de ziekenhuizen en medische faculteiten in de
   LERU, zoals Leiden, Oxford, Karolinska en Leuven.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                        117
   Pagina 118 van 146                                6 april 2005
   4. Daadwerkelijk wegen op de politiek

   Is politiek belangrijk voor de universiteit ? Men zou hier de aloude boutade kunnen citeren
   dat, wanneer wij ons niet zouden bezighouden met politiek, de politiek dat wel met ons zal
   doen. Om onze drievoudige missie kwaliteitsvol te kunnen realiseren, hebben we gunstige
   omgevingsfactoren nodig, zoals bijvoorbeeld een efficiënt, onafhankelijk en
   competitiegebaseerd systeem van allocatie van onderzoeksfondsen, en dit op regionale,
   federale en Europese schaal. Of efficiënte monitoringsystemen en rechtvaardige
   accreditatiemechanismen voor de kwaliteit van ons onderwijs. Of transparante
   financieringsmechanismen voor de eerste geldstroom. Of transparante regelgeving rond
   intellectuele eigendom van gecreëerde kennis, of rond milieu en veiligheid.

Administratie-   Het leidt geen twijfel dat de toenemende regelgeving en administratieve
ve vereenvou-   bureaucratisering, wat soms nogal omfloerst de „accountability‟ wordt genoemd,
diging en re-   ook naar de universiteiten toe de laatste jaren drastisch is toegenomen: er lijkt
kenschap      geen einde te komen aan decreten, wetten en besluiten, op het gebied van
          onderwijs, milieu, vergunningen, veiligheid, verloning, statuten, ... die ook de
   universiteit langzaam maar zeker operationeel verstikken. De toename van de
   bureaucratisering die wij elke dag merken, is een zichtbaar en rechtstreeks gevolg van de
   toenemende regelgeving (waarbij in vele gevallen de rector hoofdelijk verantwoordelijk wordt
   gesteld) ons opgelegd door regionale, federale en Europese overheden. Deze trend mee helpen
   om te buigen, is ook één van de belangrijke uitdagingen voor de volgende beleidsploeg, in
   haar discours naar deze overheden toe.

        Daarom ook is politieke credibiliteit en invloed – maar dan wel één die niet (te)
Invloed op   partijgebonden is – uiterst belangrijk. Politici stellen meestal wel goed overleg op
politiek    prijs. Voorbeelden zijn het tot stand komen van nieuwe mechanismen voor de eerste
        geldstroom, de manier waarop de middelen van de tweede geldstroom (bvb. het
   BOF) verdeeld worden over de universiteiten, alle decreten die relevant zijn voor de
   universiteiten (bvb. het decreet op de dienstverlening, enz...). Een bijzonder aandachtspunt
   hier is dat we moeten vermijden van heiliger te willen zijn dan de paus: er zijn verschillende
   voorbeelden bekend van decreten en regelgevingen, waar we collectief over klagen, maar die
   uiteindelijk tot stand zijn gekomen in nauwe samenwerking met (medewerkers van) onze
   universiteit !

   Bovendien spelen de universiteiten een belangrijke rol in diverse fora en adviesraden die de
   Vlaamse Gemeenschap rijk is, zoals de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, de Vlaamse
   Onderwijsraad, de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen, (commissies van) de
   Vlaamse Interuniversitaire Raad, enz. Naar de stem van onze universiteit in deze adviesraden
   wordt zeker geluisterd! We moeten echter – zoals we eerder hebben aangestipt – de
   communicatie van en naar dit diplomatiek corps van vertegenwoordigers in deze diverse
   beleids- en adviesorganen veel efficiënter organiseren !

   In maart 2000 schreven de Europese regeringsleiders een stukje geschiedenis met het
   opstarten van de zogenaamde „Lissabonstrategie‟. Deze moet er voor zorgen dat Europa tegen
   2010 „de meest dynamische en competitieve kennismaatschappij in de wereld wordt‟. Ook   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 118
   Pagina 119 van 146                                     6 april 2005


   hier moeten de universiteiten bewaken dat zij in deze Europese strategie voldoende aan bod
   komen.

   De universiteiten zijn in Vlaanderen de enige spelers op het gebied van fundamenteel
   onderzoek, of beter gezegd, (niet-georiënteerd) onderzoek op initiatief van de vorser, en dit in
   tegenstelling tot de situatie in onze buurlanden (Frankrijk CNRS, in Duitsland: Max-Planck).


   4.1. De Associatie

          Al geruime tijd waren er talrijke en sterke indicaties dat vroeg of laat toch
Hogescholen
          samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en hogescholen zouden ontstaan.
van academisch
niveau
          Immers, onze Vlaamse hogescholen bekleden in Europa een beetje een aparte
          plaats, waarbij verschillende opleidingen „van academisch niveau‟ zijn, zoals dat
          in het decreet op de hogescholen gespecifieerd staat. Dergelijke kwalificatie
   draagt natuurlijk bij tot een nogal „floue‟ profilering van onze hogescholen in Europa. Want
   wat betekent „van academisch niveau‟ wanneer de opleiding niet tot een universiteit behoort ?
   Verschillende studies hebben bevestigd dat het opleidingsniveau van sommige programma‟s
   in de hogescholen, beter is dan dat van sommige universiteiten in de brede Europese Unie.
   Het is ook zo dat het „Hoger Onderwijs Buiten de Universiteit‟ in Europa op zeer diverse
   manieren is georganiseerd, waarbij sommige opleidingen die bij ons buiten de universiteit
   staan, in andere landen binnen de universiteit geïntegreerd zijn. Tot slot was het ook duidelijk
   dat de Bachelor-Master hervorming aangekondigd in de Bologna verklaring, bij de
   hogescholen bepaalde verwachtingspatronen zou creëren.

   In zekere zin zijn dit de „objectieve‟ redenen voor het academiserings- en accrediteringstraject
   waarvoor de hogescholen pleitten.

De Associatie   Anderzijds was de Leuvense Associatie ook een reactie tegen een poging om de
K.U.Leuven     K.U.Leuven zowel ideologisch als regionaal in te dammen. Feit is dat het
          ontstaan van de Associatie – waarbij vooral de huidige rector fel aan de kar heeft
   getrokken – een voorheen ongekende dynamiek in het Hoger Onderwijs heeft
   teweeggebracht84. Niet minder dan 17 commissies zijn de dag van vandaag actief om binnen
   onze Associatie, een integratieproces op het gebied van onderwijs en onderzoek tot stand te
   brengen. Hoewel het Associatiedossier niet alle faculteiten en departementen aan onze
   universiteit in gelijke mate aanbelangt, toch is het voor de hele universiteit van belang
   omwille van verschillende redenen.

   Grosso modo kan men de complementariteit in onderwijs en onderzoek tussen hogescholen en
   onze universiteit, als volgt visualiseren:
   84
    De Associatie K.U.Leuven bestaat, naast de K.U.Leuven zelf, uit EHSAL (m.i.v. IRIS Hogeschool Brussel en
   Katholieke Hogeschool Brussel); Hogeschool Sint-Lukas Brussel; Hogeschool voor Wetenschap & Kunst;
   Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende; Katholieke Hogeschool Kempen; Katholieke Hogeschool Leuven;
   Katholieke Hogeschool Limburg; Katholieke Hogeschool Mechelen; Katholieke Hogeschool Sint-Lieven;
   Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen; Lessius Hogeschool; Groep T, Leuven.   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                      119
   Pagina 120 van 146                                   6 april 2005
   Voor wat betreft onderwijs, stel ik voor om de opleidingen in de hogescholen, die consistent
   bij mekaar horen, te groeperen in een geassocieerde faculteit, die voor wat betreft onderwijs,
   via een ‘overkoepelende POC’ interageert met de relevante faculteit(en) van de universiteit.
   Op termijn kunnen hier ook benoemingen voor docenten in de hogescholen aan bod komen.
   Voor wat betreft onderzoek, gebeurt de interactie tussen de relevante individuen, afdelingen
   en/of onderzoeksgroepen van de departementen van de hogescholen en de departementen van
   de universiteit (dit kan bvb. via het nu reeds bestaande statuut van geaffilieerd onderzoeker).
   Onderzoek, m.i.v. de toekenning van doctoraten, gaat altijd over een promotor die ZAP is van
   de universiteit. Docenten uit een hogeschool kunnen wel co-promotor zijn. Dergelijke
   onderzoeksaffiliatie is nodig voor de accreditering van de masters die verzorgd worden door
   de hogescholen en die nu een academiseringstraject moeten doorlopen 85, voor de versterking
   van onderzoek, ook aan de universiteit, omdat op deze wijze een breder spectrum van
   onderzoeksactiviteiten (bvb. naar kleinere Vlaamse KMO’s toe) kan worden verzorgd, voor
   het stroomlijnen van het onderzoek – domeinsgewijs – via de onderzoeksraad van de
   universiteit en de Raad Onderzoeksbeleid van de Associatie en de universiteit. Voor wat
   betreft benoemingen en bevorderingen aan de hogescholen, moeten gemengde commissies
   gemaakt worden, zodat ook het rekruteringsbeleid kan georiënteerd worden op de hierboven
   aangegeven afstemming van onderwijs en onderzoek.

            De opportuniteiten die via de Associatievorming mogelijks ontstaan, zijn in
Opportuniteiten    recente beleidsdocumenten naar voor gebracht als volgt: Voor wat betreft het
Onderwijs       Onderwijs:   85
    De zogenaamde professionele bachelors van de hogescholen dienen geen academisering te ondergaan maar
   moeten wel geaccrediteerd worden.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                     120
   Pagina 121 van 146                                    6 april 2005


   De schaalvergroting door de associatievorming heeft ook een academiseringsproces in de
   hogescholen geïnitialiseerd. We moeten immers vermijden dat we op termijn nog meer
   universiteiten krijgen in Vlaanderen dan we nu al hebben ! De onderliggende idee is dat dit
   proces de algehele kwaliteit van de opleidingen in de hogescholen zal verhogen.

   Via soepele instap- en overstapregelingen (brug) is een heus onderwijscontinuüm ontstaan.
   Hierdoor verdwijnt de kloof tussen hogescholen en universiteiten in belangrijke mate.

   Er ontstaan grote opportuniteiten tot doorgedreven samenwerking, vooral voor wat betreft de
   bachelors en de lerarenopleiding. Sommigen spelen zelfs met de idee om bachelors vooral in
   de hogescholen te localiseren – waar mogelijk – en masters meer te concentreren aan de
   universiteiten.
   Om de academiseringstrajecten86 mede vorm te geven, is er het OnderwijsOntwikkelings-
   Fonds (OOF) van de Associatie (voor de derde ronde in 2005 is er 925 000 € beschikbaar).

           De verplichting tot academisering van de hogescholen door middel van
Opportuniteiten
           verdere incorporatie van onderzoek, opent boeiende, inhoudelijke
Onderzoek
           perspektieven. Weliswaar dient hier zorgvuldig de complementariteit in kaart
   te worden gebracht.

   Door de – op termijn – intensieve samenwerking met hogescholen kunnen kosten voor
   infrastructuur en zware onderzoeksapparatuur gespreid worden; voor onderwijs-informatica-
   systemen gebeurt dat nu al (cfr. Introductie van Toledo in hogescholen).

   Geleidelijk aan wordt ook werk gemaakt van fondsen en statuten die het onderzoek verder
   moeten onderbouwen:
    - Vandaag de dag bestaat er al een kanaal voor projectonderzoeksondersteuning in de
      hogescholen (het Tetra fonds, vroeger HOBU-fonds).
    - Onderzoekers uit hogescholen krijgen ook – onder bepaalde modaliteiten – toegang tot
      kanalen zoals het BOF e.d.
    - Recent werd het statuut van geaffilieerd onderzoeker ingevoerd, waardoor
      onderzoekers uit de hogescholen volledige toegang kunnen krijgen tot alle faciliteiten
      van onze universiteit.

Opportuniteiten
            Voor wat betreft samenwerking op het gebied van Logistiek:
Logistiek
           Op (korte) termijn kan er een grotere mobiliteit ontstaan van docenten en
   professoren tussen hogescholen en universiteiten, zowel in onderwijs als onderzoek.

   Voor wat betreft de sociale sector en StudentenVoorzieningen, ontstaat in de Leuvense regio
   een nieuw schaalvoordeel tussen universiteiten en hogescholen. Dergelijke
   samenwerkingsverbanden dienen echter nog in belangrijke mate te worden uitgewerkt, gevolg
   gevend aan het decreet inzake studiefinanciering.

   Er zijn nu al ontluikende initiatieven die op een groot potentieel wijzen: Via
   videoconferencing zijn de lessen van de XXIste eeuw nu ook lokaal in de hogescholen te


   86
    Leuven en Antwerpen staan voor de zwaarste academiseringsopdracht, althans wanneer we dat afmeten aan
   aantallen studenten. Per 01/02/2003, was de verhouding universiteitsstudenten/hogeschoolstudenten per
   assosiatie: KUL 21131/12823, UG 19500/4916, UA 7389/4336, VUB 6293/1255, LUC 2042/1211.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                     121
   Pagina 122 van 146                                6 april 2005


   volgen. Er ontstaan opportuniteiten omdat we ondersteunende instrumenten, zoals Toledo,
   kunnen delen met de hogescholen. Dit kan fors kostenbesparend zijn.

Opportuniteiten    Ook op sociaal vlak creëert de Associatie opportuniteiten: Het feit zelf van
Sociaal        de Associatievorming zal ons de kans geven om belangrijke deficiënties in
            het hoger onderwijs te herstellen:
     -  Zo bvb. zullen we beter in staat zijn om jong talent in de hogescholen te detecteren en
       eventueel naar de universiteit te laten doorstromen.
     -  Omgekeerd zullen we ook beter in staat zijn het beruchte watervalsysteem – soms wel
       eens omschreven als de spiraal van negatieve selectie of „de pedagogie van het falen‟
       - te doorbreken.
     -  Onverwacht is ook dat door de gezamenlijke invoering van de BAMAs in zowel
       hogescholen als universiteit, impliciet ook de vroegere opleidingen van het korte type
       geherwaardeerd worden, wat een grotere duidelijkheid in de keuze van opleiding
       waarborgt.
     -  Hoewel op dit ogenblik nog controversieel, zal een integrale benadering van de
       financiering van hogescholen en universiteiten, ons toelaten om de toch nog brede
       kloof tussen beide types van instellingen, verder te overbruggen.

             Anderzijds deelt niet iedereen dit enthoesiasme zoals het uit de
Toch ook voorbehoud    opportuniteiten moge blijken. In de wetenschap dat er voor de Associatie
en scepsis        op korte termijn zeker geen weg terug is, zal de volgende beleidsploeg
             met toch grote uitdagingen geconfronteerd worden.

   Velen vinden dat de verwachtingen bij de hogescholen uit de Associatie bijzonder hoog – te
   hoog – geschapen zijn, zodat dit op termijn alleen maar tot frustratie kan leiden. Aan de
   hogescholen is bijzonder veel beloofd: uitreiken van masters, academisering van het
   onderwijs, toegang tot onderzoekskredieten. Misschien wel te veel te snel.

   In recent verschenen persberichten is ook sprake van het uitreiken van doctoraten door
   hogescholen, waarbij het niet helemaal duidelijk is op welke wijze het daaraan gekoppelde
   onderzoek aan de universiteit zal gebeuren. Opnieuw wordt hier een „flou artistique‟
   geschapen niettegenstaande het feit dat anderen dan weer zeggen dat in de verschillende
   decreten genoeg drempels zijn ingebouwd om „overdreven enthoesiasme‟ af te remmen.

   Hoe zal het proces van integratie op het gebied van onderwijs en onderzoek precies verlopen?
   De enen pleiten voor aparte faculteiten die gevormd worden door departementen van de
   hogescholen, zodat er bvb. naast een Faculteit Toegepaste Wetenschappen aan de universiteit,
   ook een Faculteit Industriële Wetenschappen zou bestaan (gevormd uit de hogescholen). Dit
   zou men dan een „Geassocieerde Faculteit‟ noemen. Anderen pleiten dan weer voor een
   „vertikale‟ integratie, waarbij bvb. het departement Elektrotechniek van de Associatie
   aangehecht wordt bij het departement Electrotechniek van de Faculteit. Ons voorstel werd
   hierboven toegelicht.

   Wat verstaat men precies onder „onderzoek in de hogescholen‟ (daar waar er nog niet eens
   consensus is over „onderzoek aan de universiteit‟) ? Welk onderzoek is vereist voor
   „academisering‟. Er bestaat nu al het statuut van geaffilieerd onderzoeker, waarbij affiliatie
   altijd slaat op een bepaald departement van de universiteit. Ook over de invulling van bvb. het
   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 122
Pagina 123 van 146                                6 april 2005


doctoraat, bestaat nog onduidelijkheid. Wellicht dienen hier nieuwe dimensies te worden
aangeboord87.

Er groeit een toenemende onzekerheid over de eerste geldstroom en de manier waarop die
voortaan verdeeld zal worden tussen hogescholen en universiteiten, en of bijvoorbeeld een
deel al dan niet zal verlopen over de Associatie. In de wetenschap dat de kans op globale
stijging van de eerste geldstroom voor de universiteiten klein is, en ook de vraag vanuit de
hogescholen zeer groot, bestaat er een imminente dreiging dat de eerste geldstroom van de
universiteiten nog verder weg zal eroderen dan nu al het geval is.

Volgens velen is er ook een grove overschatting van de diffusiesnelheid waarmee alle plannen
en intenties doordringen tot „op de werkvloer‟, zowel bij de hogescholen als bij de collega‟s
van de universiteit. Wellicht bestaat hier ook een communicatieprobleem, omdat het niet
duidelijk is waarheen en op welke timing we met zijn allen moeten werken.

De intra-regionale maar ook internationale positionering van bachelors en masters is voor de
universiteit alleen al niet voor de hand liggend. Hoe de bachelors en masters van de
hogescholen, eenmaal geaccrediteerd, internationaal zullen gepercipieerd worden, is bijzonder
onduidelijk. Over de begrippen „academiseren‟ en „accrediteren‟ en de vereisten daartoe,
bestaat grote onduidelijkheid. Zijn er trouwens geen „politieke‟ moeilijkheden te verwachten
wanneer bepaalde opleidingen niet geaccrediteerd worden ?

De bedrijfswereld, overheden, social profit instellingen enz..., zullen om duidelijke
profileringen vragen die complementair moeten blijven (bvb. complementariteit tussen
industrieel en burgerlijk ingenieur, die alvast door het verdwijnen van het ingangsexamen en
het betitelen van beide opleidingen met de „master‟-titel, veel minder duidelijk wordt).

Het af te leggen academiseringtraject wordt gehypothekeerd door de leeftijdspyramide en het
profiel van de docenten in de hogescholen.

Hoe rijmen we aan onze universiteit onze aspiraties voor excellentie met een brede instroom
in de bachelors over de hele associatie?

De precieze bevoegdheidsafbakening tussen universiteit en Associatie, en hun respectieve
voorzitter, dient dringend te worden opgehelderd.
87
  Zo bijvoorbeeld zal men een doctoraat kunnen maken IN de kunsten, weliswaar wetenschappelijk
onderbouwd, en niet noodzakelijk een doctoraat OVER de kunsten.


Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 123
   Pagina 124 van 146                                      6 april 2005


   4.2. Vlaams Wetenschapsbeleid

   De laatste 10 jaar is het Vlaamse
   wetenschaps- en technologiebeleid
   onderdeel van een geïntegreerd
   innovatiebeleid, waarbinnen ver-
   schillende schakels onderkend wor-
   den. In het gedefederaliseerde België
   berusten de meeste bevoegdheden
   voor wetenschaps-beleid bij de
   gewesten en de gemeenschappen.Vlaamse       In Vlaanderen zijn we – sinds de aanzet van de inhaalbeweging voor O&O
inhaalbeweging    door de Vlaamse regering in 1995 – duidelijk op de goede weg. De budgetten
voor W&T       voor O&O zijn sindsdien meer dan verdubbeld88. Van 1995 tot 1999 werd een
           forse inhaalbeweging ingezet met netto bijkomend meer dan 50 mio € per jaar.
           Bij het aantreden van de paarsgroene regering in 1999 stagneerde de
   inhaalbeweging omwille van aarzelingen bij de nieuwe regering omtrent de opportuniteit
   ervan. Vanaf 2001 echter is men de inhaalbeweging gaan verder zetten, weliswaar op een
   nogal wispelturige wijze. Tot 1999 werd de inhaalbeweging 50-50 opgesplitst in middelen
   voor „fundamenteel onderzoek‟ (vooral FWO, BOF) enerzijds en „strategisch basisonderzoek
   en industrieel onderzoek‟ anderzijds. Vanaf 2001 echter waren de extra middelen duidelijk in
   het nadeel van het fundamenteel onderzoek, met ongelijke inspanningen naar BOF en FWO
   toe, en heel wat onduidelijke en ondoordachte initiatieven in het wetenschapsbeleid (o.a. het
   Instuut voor Breedbandtechnologie, IBBT, 15 mio € per jaar).


   4.2.1. Lissabon in Vlaanderen

        Ook Europa heeft nu een duidelijke doelstelling: de zogenaamde 3 % norm, die
Lissabon 1 %
        gelanceerd werd in de Verklaring van Lissabon in 2000 door de Europese
        Commissie. Busquin heeft, als toenmalig Europees commissaris, deze norm
   kunnen doen aanvaarden door de regeringsleiders, hierin in zekere mate geïnspireerd door het
   Vlaams model van de Vlaamse regeringsverklaring van 1995. De 3 % norm stipuleert dat
   tegen 2010 een Europees land dat zichzelf respecteert, 3 % van zijn BNP moet spenderen aan
   O&O (innovatiebeleid). Twee derden van deze inspanning dient geleverd door de bedrijven,
   één derde door de overheid.
   In Vlaanderen is door sociale partners en kennisinstellingen – waaronder de universiteiten -
   een zgn. Innovatiepact89 ondertekend (ook wel „het Pact van Vilvoorde‟ genaamd), waarin

   88
    Vlaamse middelen voor O&O: van 198 mio € in 1995 tot 534 mio € in 2004. In het regeerakkoord van 1999
   stond ingeschreven dat de middelen voor O&O moesten stijgen met 50 mio € per jaar, wat dus betekende dat bij
   het einde van die legislatuur, in 1999, t.o.v. 1995: 50 + 100 + 150 + 200 = 500 mio € bijkomend was
   geïnvesteerd, een toch wel opvallend moedige keuze van de Vlaamse regering. In de jaren 1999-2001 was er om
   onduidelijke redenen een rustpauze in de verhoging van de budgetten. Vanaf 2002 werd de stijging dan toch
   terug voortgezet, zij het minder gestructureerd.
   89
    De Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid heeft een referentie-instrumentarium ontwikkeld voor de
   kwantitatieve opvolging van het Innovatiepact, waarbij 11 kernindicatoren worden gebruikt die werden
   gedefinieerd in nauwe samenwerking met het aan onze universiteit gevestigde Steunpunt O&O-Statistieken.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                       124
   Pagina 125 van 146                                       6 april 2005


   elk van hen medewerking beloofd aan het realiseren van verschillende doelstellingen,
   ingekaderd in de 3% norm (voor wat betreft Vlaanderen 3 % van het Bruto Regionaal Product
   (BRP)), en niet tegen 2010, maar nog iets ambitieuzer, nl. tegen 2007). Hierbij moet 1 %
   komen via de overheid, en 2 % van het bedrijfsleven. Voor de Vlaamse overheid impliceert
   dit een engagement van 60 mio € bijkomende middelen per jaar 90.

   Vanzelfsprekend is innovatiebeleid een ruim begrip. Het begrip overstijgt „onderzoek‟ alleen.
   Eigenlijk is innovatie een dimensie die in de verschillende beleidsdomeinen van de overheid
   en in de verschillende afdelingen van bedrijven en kennisinstellingen een permanent
   aandachtspunt is geworden91. Voor wat betreft het onderzoek in het innovatiebeleid
   onderscheid men grosso modo middelen voor fundamenteel onderzoek, strategisch
   basisonderzoek en industrieel onderzoek.

   Vooral van belang voor de universiteit is de impact van het innovatiebeleid op de eerste en de
   tweede geldstroom. Het zal op zich al een hele politieke opgave zijn – ik zie dat als één van
   de belangrijkste uitdagingen voor de nieuwe beleidsploeg – om voor onze universiteit een
   goede financiële participatie te garanderen.


   4.2.2. Een structurele inhaalbeweging voor de tweede geldstroom


30 mio € extra en  Wanneer men de Lissabon doelstelling naar budgetten vertaald, dan zou er per
structureel in    jaar 60 mio € extra moeten bijkomen voor wetenschaps-, technologie- en
BOF en FWO      innovatiebeleid in Vlaanderen. Als rector wil ik hier bepleiten dat de helft van
           deze inhaalbeweging geïnvesteerd wordt in FWO en BOF. Men moet immers
           toch nog altijd een beter evenwicht nastreven in de financiering van het
   onderzoek. De som van de budgetten van IMEC, VIB, VITO en IBBT, bijvoorbeeld, ligt in
   dezelfde orde van grootte als of overtreft zelfs deze van het BOF en het FWO samen. Dit
   alleen al rechtvaardigt een nog veel grotere budgetaire inhaalbeweging bij het BOF, maar
   vooral bij het FWO, dat de laatste jaren nogal stiefmoederlijk behandeld is geworden.
   Bovendien tonen de te beperkte slaagkansen in beide financieringsmechanismen aan dat de
   globale financiering van het wetenschappelijk onderzoek aan onze universiteiten nog altijd
   ondermaats is !

               Vanuit het perspectief van beleidsplanning en meerjarenbegrotingen –
Meerjaren begroting
               waar de Vlaamse regering nu werk van maakt - zou het goed zijn als


   Hieraan zal een 12de indicator worden toegevoegd om de impact van de fiscale maatregelen (o.a. de zgn.
   Defiscalisering) te meten.
   90
     Niet iedereen is even geënthoesiasmeerd door de Lissabon doelstellingen, die volgens sommigen een
   luchtkasteel zijn. Zo zou Europa niet met een technologische achterstand kampen t.o.v. de VS en zou ook onze
   productiviteitsgoei niet achternahinken op de Amerikaanse. Knelpunt zou echter zijn dat de actieve bevolking in
   Europa nog nauwelijks groeit, en dat we moeten denken in de richting van arbeidsduurverlenging en een meer
   wervende immigratiepolitiek. Anderzijds kan men niet ontkennen dat de 3 % norm voor O&O investeringen een
   belangrijke doelstelling vormt voor de regeringen om het innovatiebeleid als motor van de economie te
   ondersteunen. Toch moet wellicht ook meer aandacht geschonken worden aan het „sociale‟ Europa, en ook iets
   meer de nadruk op „duurzaamheid‟ en „duurzame ontwikkeling‟.
   91
    Zo bijvoorbeeld zou men het idee kunnen lanceren bij openbare aanbestedingen dat de mate van innovatie van
   een bepaald voorstel, een criterium zou zijn voor beoordeling. Dit zou een duidelijke „boost‟ kunnen zijn
   vanwege de overheid om de innovatie van bedrijven en kennisinstellingen te valoriseren. Nu wordt meestal enkel
   de laagste prijs als doorslaggevend criterium gehanteerd.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                         125
   Pagina 126 van 146                                       6 april 2005


   deze inhaalbeweging structureel verloopt, d.w.z. gegarandeerd over een langere periode dan 1
   jaar.

             De investeringen in BOF en FWO moeten dan verder evenwichtig
Zware apparatuur     opgedeeld worden in mandaten en projecten. Ook de financiering van
             Zware Apparatuur dient gestructureerd te verlopen, hetzij via FWO hetzij
   via BOF, niet alleen omdat voor dergelijke investeringen een grote vraag bestaat, maar ook en
   vooral omdat wetenschappelijke apparatuur zeer snel wordt afgeschreven. Ook hier zijn
   meerjarenperspectieven essentieel !

Grotere budgetten    Maar er is meer. In de bestaande financieringskanalen zijn de projectmatige
per project       budgetten soms onevenwichtig. SBO projecten zijn substantieel, FWO
            projecten meestal vrij mager gefinancierd. Kredieten aan navorsers en
   Onderzoekstoelagen mogen hoger, alsook IDO, en vooral ook GOA‟s, waarvan er vandaag de
   dag veel meer zijn dan pakweg 10 jaar geleden, maar waarvan de gemiddelde financiering
   nauwelijks is gestegen. De aangekondigde financiering van de top-onderzoekers in het
   „reverse brain drain‟ initiatief van de Vlaamse minister van Wetenschapsbeleid, namelijk 1.5
   mio € / jaar / toponderzoeker, lijkt dan weer buitensporig, in de wetenschap dat onze nieuwe
   Centers-of-Excellence elk „slechts‟ op ongeveer 0.5 mio € zullen kunnen rekenen.

              Meer middelen zijn ook nodig voor meer mandaten: De slaagkansen voor
Grotere slaagkansen     mandaten, zowel voor doctorandi, als postdocs, zowel bij FWO, IWT en
voor mandaten
              BOF, zijn ondermaats ! Internationale studies tonen aan dat slaagkansen
              van 40 % aanvaardbaar zijn. In Vlaanderen zitten we rond de 25 à 30 %.

            Specifiek ook voor het FWO dient gesleuteld te worden aan enkele
Echte peer review
            procedures. Vooreerst is er weleens een opmerking over het feit dat in
            sommige commissies nogal „corporatistisch‟ beslist wordt, in die zin dat
   commissieleden soms teveel als vertegenwoorder van hun instelling zetelen, of soms
   overdreven belang hechten aan onderzoeksdomeinen waarin ze zelf actief zijn. Aan dit euvel
   werd enkele jaren geleden verholpen door per commissie minstens één of enkele
   „buitenlandse‟ experten toe te voegen die de kans moeten krijgen te ageren als „echte peer
   reviewer‟. Wellicht zou het niet slecht zijn om dit aantal per commissie relatief groter te
   maken, temeer omdat nu ook in vele gevallen duidelijk aanwijsbare „conflicts-of-interest‟
   bestaan bij Vlaamse commissieleden.

Domeinspecificiteit  Vervolgens blijkt dat ook in het FWO hoe langer hoe meer rekening wordt
Heldere feedback   gehouden met kwantitatieve performantiecriteria92, daar waar dat niet altijd
           even relevant is. Ook hier is nood aan een zorgvuldige invulling van de notie
   van domeinspecificiteit. Een veelgehoorde tekortkoming is het gebrek aan heldere
   terugkoppeling, vooral wanneer mandaten en projecten niet worden goedgekeurd. Veelal
   moet men zich nu wenden tot commissieleden die bereid zijn „off the record‟ enige feedback
   te geven. Men kan weliswaar formeel de secretaris-generaal om uitleg vragen, maar veel beter
   ware om duidelijke reviews terug te bezorgen aan de indieners.
Problemen met
              Tot slot blijkt het FWO in toenemende mate te worstelen met cross-
cross-disciplinariteit
              disciplinaire onderzoeksvoorstellen, die soms in slechts één commissie
   92
    Voor wat betreft de referenten, moeten vandaag de dag ook al de drie beste publicaties van die referenten
   opgegeven worden (Wat is best ?). Het is niet meteen duidelijk hoe de impact van die drie beste publicaties van
   een referent, iets zegt over de kwaliteit van het voorstel waarover die referent zich moet uitspreken.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                         126
   Pagina 127 van 146                                       6 april 2005


   terechtkomen, waar ze volgens niet echt relevante criteria worden beoordeeld. Ook over deze
   problematiek van evaluatie van interdisciplinaire voorstellen dient grondig te worden
   nagedacht en navenant gehandeld.

          Verderop in de innovatieketen, vervult SBO (Strategisch BasisOnderzoek, +/-
SBO, IOF, Tetra   35 mio €/jaar) een belangrijke rol, en naar de universiteiten toe wordt ook veel
          verwacht van het te activeren IOF (Industrieel OnderzoeksFonds) 93. Van
   bijzonder belang is ook het debat over de financiering van het onderzoek in de Associaties,
   waarvoor het TETRAfonds (vroegere HOBUfonds) momenteel het enige financieringskanaal
   is. Recent krijgen ook onderzoekers van hogescholen in onze Associatie, onder bepaalde
   voorwaarden toegang tot de BOF middelen.

Tweesporen
         Impliciet – dwz dat het waarschijnlijk initieel niet echt de bedoeling was van het
beleid      universiteitsbeleid - heeft zich de laatste jaren een, wat ik noem, tweesporenbeleid
         afgetekend. Voorbeelden hiervan zijn (telkens tegenover elkaar) IUAP versus
   GOA, FWO versus BOF, IWT versus IOF, Innovatiefonds van de Vlaamse Regering versus
   Gemma Frisius Fonds aan onze universiteit. Een explicitering van het tweesporenbeleid zou
   hierop neerkomen dat de universiteiten verregaande thematische en inhoudelijke initiatieven
   zouden kunnen nemen (bvb. bestedingen rond zware apparatuur, keuze van de themata van
   Centers-of-Excellence, enz....). De financieringskanalen van de overheid moeten eerder
   generisch optreden, d.w.z. „bottom-up‟ projecten en mandaten goedkeuren, zonder daarbij al
   te sturend te willen optreden. Persoonlijk vind ik dergelijk beleid niet slecht omdat het ons
   zal toelaten in onze sterke onderzoeksdomeinen verder te investeren en zwakkere domeinen te
   remediëren.

   In de voorbije legislatuur is men immers op een soms nogal lukrake manier te werk gegaan
   om zogenaamde excellentiepolen op te richten. Blijkbaar liet men zich hierbij inspireren door
   de voorbeelden van IMEC en VIB. Als kabinetsadviseur van de minister-president heb ik het
   VIB mee opgericht in 1995 en de selectie van de departementen erin gebeurde op basis van
   een uiterst stringente sterkte-zwakte analyse van de moleculaire bio(tech)nologie in
   Vlaanderen. Vandaag de dag – niettegenstaande het feit dat vooral ook de universiteiten en
   hun rectoren initieel zeer sceptisch waren – fungeert het VIB als een rolmodel, waarbij
   aangetoond wordt dat excellente kwaliteit kan worden nagestreefd door een goed werkende en
   faciliterende directie, met een duidelijk strategisch plan.

   De proliferatie van kennisinstellingen van de laatste jaren is echter nefast en zelfs bedreigend
   voor de universiteiten, niet in het minst omwille van de onwaarschijnlijke schaal van
   financiering. Zo bijvoorbeeld ontving het IBBT een dotatie van maar liefst 15 mio € nog voor
   men goed en wel wist welk onderzoek (en waarom) men eventueel zou willen opstarten. Maar
   daarnaast zijn er nog talloze andere, al dan niet duidelijke initiatieven zoals Flanders DC
   (District of Creativity), Flanders Drive, het Vlaams Instituut voor de Logistiek, Flanders
   Mechatronics Technology Centre, Incubatiepunt Geo-informatie, Flanders Food, Flanders
   Material Center en „Productinnovatie en industriële design‟. Niettegenstaande het feit dat
   sommige van onze collegae in meer of mindere mate in deze initiatieven betrokken zijn, kan
   men toch stellen dat een grote deficiëntie ervan het draagvlak is: voor sommige van deze
   initiatieven was er weinig tot geen gestructureerd overleg, was er geen echt gefundeerde


   93
    Het IOF zou moeten evolueren van 2 mio € in 2004 naar 8 mio € in 2005, althans volgens de beleidsbrief van
   Fientje Moerman. Maar alvast voor half maart 2005 was het nog altijd niet geoperationaliseerd.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                        127
   Pagina 128 van 146                                6 april 2005


   SWOT-analyse, is de financiering op termijn relatief onduidelijk en was de selectie van
   participanten niet noodzakelijk gebaseerd op objectieve criteria.

               Duidelijkheid scheppen in deze wildgroei, hameren op objectieve
Objectieve en a priori
               selectiecriteria gebaseerd op inherente wetenschappelijke en
bekende selectiecriteria
               technologische kwaliteit en potentieel tot innovatie, en de rol van onze
   universiteit erin verder constructief uitwerken, is een andere belangrijke uitdaging voor de
   rector en zijn ploeg.

              Naast het fundamenteel onderzoek is de overheid ook een belangrijke
Beleidsondersteunend    financierder van het beleidsgericht onderzoek. Hoewel Leuven in dit
onderzoek
              soort kanalen typisch goed vertegenwoordigd is (denk maar aan de
              verschillende Vlaamse steunpunten waarin Leuvense onderzoekers actief
   zijn), moeten we ook hier verder werken aan een grotere openbaarheid van de resultaten, een
   betere valorisatie en integratie van de vindingen in het beleid van de overheid, en een grotere
   mogelijkheid tot interactie van belanghebbenden en betrokkenen in het onderzoek (bvb.
   d.m.v. stuurgroepen, workshops, e.d.).

   Belangrijk is ook de aankondiging van de Vlaamse minister van Onderwijs dat er meer
   middelen zullen worden vrijgemaakt voor onderwijskundig beleids- en praktijkgericht
   onderzoek.


   4.2.3. Federaal wetenschapsbeleid

   In het federale België zal vroeg of laat ook – bij een lopende of volgende
   staatshervormingsdiscussie – het federale wetenschapsbeleid opnieuw ter sprake komen. Hier
   is sprake van nog aanzienlijke budgetten, die verdeeld zitten over drie grote kanalen:
      - Wetenschappelijke programma‟s zoals IUAP, en verschillende impulsprogramma‟s.
      - Het ruimtevaartbeleid, dat over een aanzienlijk budget beschikt (en niet onbelangrijk
       is voor sommige van onderzoeksploegen in de Exacte en Biomedische
       Wetenschappen, en ook in toenemende mate voor de Vlaamse industrie).
      - De federale wetenschappelijke instellingen.
   Voor wat betreft het eerste is een verdere defederalisering relatief gemakkelijk, al worden de
   IUAPs door de meeste onderzoekers als relatief goed gepercipieerd (niettegenstaande het feit
   dat de verdeling van de middelen in dit kanaal gebeurt op basis van inter- en intra-
   communautaire verdeelsleutels, wat soms orthogonaal staat op criteria van kwaliteit). De
   defederalisering van de laatste twee categorieën is veel technischer, moeilijker en bovendien
   zwaar communautair geladen. Wellicht zijn er wel veel mogelijkheden om de samenwerking
   tussen de universiteiten en de Federale Wetenschappelijke Instellingen beter uit te werken en
   te stimuleren.

             Voor wat betreft de wetenschappelijke samenwerking met Waalse
Onderzoeksprojecten    universiteiten,  moet  misschien   de  creatie  van  speciale
met Wallonië
             financieringskanalen op de politieke agenda geplaatst worden. Dit zou
             kunnen gebeuren mits een samenwerkingsakkoord tussen de
   Gemeenschappen, waarbij bvb. in de schoot van FWO/FNRS bepaalde middelen hiervoor
   gereserveerd worden. Het is veel gemakkelijker om middelen te vinden om een project op te
   starten met een willekeurige onderzoeksploeg in Europa, dan met collega‟s uit de Franse
   Gemeenschap.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 128
   Pagina 129 van 146                                 6 april 2005
   4.3. Vlaams Onderwijsbeleid

           Sinds de communautarisering van de onderwijsbevoegdheid in 1988, is er in
Democratisering    Vlaanderen hard gewerkt zodat het Vlaamse onderwijs nu tot het beste
Onderwijs       behoort van de hele wereld. Verschillende internationale studies hebben dit
           intussen bevestigd. Bovendien is in weinig landen de groei van het onderwijs
   – wat men vaak omschreven heeft als de democratisering ervan – zo snel gegaan als in
   Vlaanderen. De laatste 50 jaar is de onderwijsparticipatie drastisch toegenomen, ook in het
   Hoger Onderwijs landschap: de gemiddelde scholingsgraad van elke generatie lag beduidend
   hoger dan die van de vorige. Deze hoge scholingsgraad vormt één van de sterke
   aantrekkingspunten van Vlaanderen, die internationale investeerders zelfs onze
   loonkostenhandicap laat overwinnen. Maar diezelfde scholingsgraad is ook de reden waarom
   Vlaanderen vandaag een zeer gemoderniseerde regio is, technologisch ontwikkeld, cultureel
   bruisend en sociaal geëngageerd.

          Het onderwijsbeleid aan onze universiteit moet zich vanzelfsprekend
Vlaams       inschrijven in het Vlaamse beleid, dat vertrekt van de fundamentele opdracht
onderwijsbeleid   om alle jonge mensen de kans te geven hun eigen persoonlijkheid zo goed
          mogelijk te ontwikkelen op basis van een brede en degelijke vorming. De
   strategische beleidslijnen ervan, zoals afgelijnd in de beleidsnota van de Vlaams minister van
   Onderwijs, zijn (onderandere): Talenten ontwikkelen tot basiscompetenties, deze
   competenties omzetten in transparante kwalificaties, het waarborgen van een levenslang
   basisrecht op kwaliteits-onderwijs en –vorming, een grote zorg voor gelijke kansenbeleid,
   moderne leeromgevingen garanderen, en effectiviteit van bestuur in onderwijs en vorming
   stimuleren. Het zijn stuk voor stuk ook aspiraties die gelden voor onze universiteit.

   4.3.1. De financiële middelen aan onze universiteit

   Onze universiteit ontving in 2003 512 miljoen € aan inkomsten. Deze kunnen worden
   opgesplitst als volgt:

     Inkomsten
     Overheid       Eerste geldstroom              231 mio €   45 %
                 - werking
                 - studentenvoorzieningen
                 - onroerende investeringen
                Fundamenteel onderzoek            97 mio €   19 %
                Toegepast onderzoek              70 mio €   14 %

     Totaal overheid                          398 mio €   78 %
     Privé         Onderzoek privé                36 mio €    7%
                Eigen financiële bronnen + niet-       78 mio €   15 %
                wetenschappelijke dienstverlening

     Totaal privé                            114 mio €   22 %

     Totaal KUL                             512 mio € 100 %


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  129
  Pagina 130 van 146                                        6 april 2005
  De inkomsten uit eigen financiële bronnen en niet-wetenschappelijke dienstverlening slaan op
  inkomsten uit inschrijvingsgelden, verhuur van studentenkamers e.d. Wanneer we ons
  beperken tot het luik onderzoek, dan zien we dat 40 % van de inkomsten hieraan toe te wijzen
  zijn, waarbij grosso modo 4/5 gefinancierd wordt door de overheid, en 1/5 afkomstig is uit de
  privé-sector.

         Inkomsten
         Onderzoek        Fundamenteel           97 mio €    48 %
                      Toegepast (overheid)       70 mio €    34 %
                      Privé-sector           36 mio €    18 %

         Totaal onderzoek                    203 mio €    100 %

  Klassiek gezien worden de inkomsten van de universiteit opgesplitst in zogenaamde
  geldstromen:
    - De eerste geldstroom omvat de financiering die aan de universiteiten wordt gegeven
      door de Vlaamse minister van onderwijs;
    - De tweede geldstroom omvat alle financiering voor onderzoek, die meestal op
      competitieve basis dient te worden verkregen, zoals BOF-middelen, FWO, IUAPs,
      enz....
    - De derde geldstroom omvat alle inkomsten van contractresearch (bvb. met bedrijven
      en overheden);
    - De vierde geldstroom behelst alle inkomsten uit mecenaat en donaties.

  Voor wat betreft de financiering van onze universiteit, stellen zich in de nabije toekomst
  verschillende grote uitdagingen:

            Voor wat betreft de eerste geldstroom is er reeds jarenlang een gestage
Eerste geldstroom   erosie. Zo bijvoorbeeld is deze nooit adequaat en correct geïndexeerd
            geworden. Zeker met de forse toename van de tweede geldstroom, vooral
  door de inspanningen van de Vlaamse regering sinds 1995, komt de eerste geldstroom, en
  alles wat daarop dient te worden geïmputeerd, zwaar onder druk; Sinds 1995 zijn de
  inkomsten uit onderzoekskanalen verdrievoudigd. De eerste geldstroom steeg daarentegen
  slechts met een kwart. Daardoor daalde het relatief aandeel van de algemene
  overheidstoelagen van 64 % in 1993 naar 45 % in 2003.

  Daar komt ook bij dat sinds jaar en dag de eerste geldstroom voor het hoger onderwijs onder
  het OESO gemiddelde zit van bestedingen aan hoger onderwijs in het globale
  onderwijsbudget. Dit globale budget verhogen is onwaarschijnlijk.

  Zelfs de interne verdeling tussen de Vlaamse universiteiten zit niet snor... De K.U.Leuven
  ontvangt slechts 38 % van de werkingsmiddelen van de Vlaamse universiteiten94 maar kan op
  basis van allerlei performantie-indicatoren een groter deel claimen.

  94
   Er zijn verschillende indicatoren die wijzen op het feit dat een groter aandeel best gerechtvaardigd zou zijn:
  De afgelopen 10 jaar leverde de K.U.Leuven 43 % van de Vlaamse wetenschappelijke publicaties. Deze waren
  goed voor 46 % van alle Vlaamse citaties. Van alle doctoraten in Vlaanderen, werden er 45 % aan de
  K.U.Leuven afgelegd.


  Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                         130
   Pagina 131 van 146                                 6 april 2005   Een en ander wordt zelfs imminent in de wetenschap dat de huidige „forfaitaire‟ regeling voor
   de financiering van de universiteiten afloopt in 2006. Reeds nu zijn er verschillende discussies
   aan de gang, en worden in verschillende werkgroepen simulaties gemaakt, om na te gaan op
   welke criteria men een intra-Vlaamse verdeling van de eerste geldstroom tussen de
   universiteiten zou kunnen baseren (studentenaantallen, allerlei performantie-indicatoren,
   enz...).

   Een bijkomende complicatie is hier de Associatievorming. Her en der gaan stemmen op om
   een deel van de eerste geldstroom voor te bestemmen voor de Associatie, om op die manier
   samenwerking tussen universiteit en hogescholen, maar ook tussen de hogescholen onderling,
   met financiële incentives te stimuleren.

   De erosie van de eerste geldstroom heeft bovendien als potentieel gevaar dat onderwijs steeds
   meer gefinancierd wordt via onderzoekskanalen. Voorbeelden van deze trend zijn legio: zo
   wordt steeds meer de apparatuur voor practica, gefinancierd op onderzoeksprojecten. Zo ook
   worden FWO en IWT mensen massaal ingeschakeld als praktijkassistent.

   Wanneer een regio of land rapporteert over zijn investeringen in O&O, dan wordt het gedeelte
   van de eerste geldstroom dat voor onderzoek wordt ingeschakeld, in Vlaanderen gerekend aan
   25 % van de eerste geldstroom. Dit is opnieuw een onderschatting van de realiteit, wat op zich
   ook al een verdere erosie van de eerste geldstroom inhoudt.

Tweede geldstroom    Voor wat betreft de tweede geldstroom wordt ongeveer 2/3 van onze
            onderzoeksuitgaven gefinancierd door de Vlaamse overheid. Belangrijke
   financierende organismen zijn het BOF (22.5 %), FWO-Vlaanderen (13.6 % inkomsten uit
   projecten, 15.5 in % mandaten (incl. IWT mandaten)), het IWT en Vlaamse initiatieven (11.7
   %), federaal en internationale organiaties (13.0 %) en tenslotte inkomsten via LRD en
   mecenaat (23.1 %).

   Men kan stellen dat de laatste jaren de tweede geldstroom in gunstige zin geëvolueerd is. Dat
   hier nochtans ook permanente waakzaamheid is geboden bewijst het wetenschapsbeleid in de
   voorbije regeringsperiode, waar de budgetten voor IWT mandaten en FWO projecten en
   mandaten slechts met mondjesmaat werden verhoogd, maar waar wel heel veel geld werd
   gespendeerd aan niet-universitaire initiatieven (zoals het IBBT). Daardoor onstond opnieuw,
   bvb. voor de IWT mandaten, een relatieve schaarste omdat de vraag van kandidaat-bursalen
   het aanbod van 150 beurzen per jaar, ruimschoots overschreed (de slaagkans was op een
   bepaald ogenblik slechts 25 % !).

   Ook voor wat betreft de invulling in Vlaanderen en België van de 3% doelstelling van
   Lissabon is waakzaamheid geboden. Er dient voor gezorgd te worden dat een substantieel
   deel hiervan gespendeerd wordt aan de financieringskanalen voor onderzoekers aan de
   universiteit (BOF, FWO, enz...).

            Ook de derde geldstroom is de laatste jaren aan onze universiteit gestaag
Derde geldstroom    gegroeid. Door een verdere professionalisering van het valorisatiebeleid, is
            hier ook nog een groot groeipotentieel, dat nog zal gecatalyseerd worden
   door het Industrieel OnderzoeksFond (IOF) dat over afzienbare tijd in werking zal treden.
   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  131
   Pagina 132 van 146                                 6 april 2005


            Sceptici beweren dat de cultuur voor een verdere uitbouw van de vierde
Vierde geldstroom
            geldstroom in Vlaanderen en Europa onbestaande is, in tegenstelling tot de
            VS. Toch werden er de laatste jaren relatief belangrijke successen geboekt
   m.b.t. het verwerven van leerstoelen-op-naam (de lijst oogt vooral indrukwekkend in de groep
   Biomedische Wetenschappen). Wellicht liggen hier ook nog andere opportuniteiten, bvb.
   m.b.t. mecenaat voor les-auditoria en gebouwen.

        Voor wat betreft de uitgaven, spendeerde onze universiteit in 2003 461 mio €,
Uitgaven    grosso modo opgesplitst in 2/3 personeelskosten en 1/3 voor werking en uitrusting.

      Uitgaven
                  ZAP-AAP-BAP      4 101 VTE
                  ATP          2 446 VTE
      Personeel                    6 547 VTE    290 mio €  63 %

      Werking en uitrusting                      171 mio €  37 %
                                    2
                  Gebouwen        854 000 m    48 mio €   10 %
                  Andere uitgaven            33 mio €   7%
                  Algemene werking            90 mio €   20 %

   Voor wat betreft het Algemeen Beheer wordt ook vorm gegeven aan meerjarenplannen voor
   verdere investering in en uitbouw van de informatisering van de universiteit, m.i.v. studenten,
   voor de modernisering en uitbreiding van het gebouwenpatrimonium, waarbij de
   modernisering en multimediatisering van onze leslokalen een prioriteit is.

   De eerder beschreven inkomstenstromen die de universiteit bereiken, worden elk volgens
   eigen allocatiemechanismen herverdeeld over de universiteit. Zo wordt de eerste geldstroom
   verdeeld volgens het zogenaamde (interne) allocatiemodel, en het BOF-stuk van de tweede
   wordt verdeeld door de Onderzoeksraad.

   De middelen van de tweede en derde geldstroom worden veelal op competitieve basis
   verworven door de onderzoeksgroepen, competitie die zich ofwel intra-muros (bvb. BOF)
   ofwel extra-muros situeert (bvb. FWO, IWT).

         Op de extern verworven middelen past het Algemeen Beheer steevast een
Overhead     overhead-heffing toe, waarin de impliciete en indirecte kosten vervat zitten die elk
         nieuwe onderzoeksproject met zich meebrengt (kosten van infrastructuur,
   logistiek, ondersteuning, ruimte, verwarming, enz....). Reeds jaren is het zo dat deze overhead
   niet volstaat om de werkelijke kosten te dragen (hierover bestaan verschillende studies van
   o.a. de VLIR, die aantonen dat de „reële‟ overhead rond de 30 % ligt). Bovendien zijn de
   overheadregelingen verschillend over de verschillende financieringskanalen. Zo bvb. hanteert
   het IWT andere overheadregels dan het FWO, en deze van de Europese Commissie zijn dan
   weer totaal anders. Het scheppen van enige uniformiteit zou een andere vorm zijn van
   administratieve vereenvoudiging maar is wellicht niet doenbaar op korte termijn.

   Feit is dat de overhead moet stijgen, omdat de eerste geldstroom niet significant toeneemt, en
   de tweede en derde wel (de erosie van de eerste geldstroom, zie verder). De onroerende
   investeringen nemen hierdoor ook toe en vermits deze niet rechtstreeks op de tweede noch
   derde geldstroom gefinancierd kunnen worden, is men wel verplicht de overhead te verhogen.   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  132
   Pagina 133 van 146                                6 april 2005


   Momenteel loopt aan onze universiteit trouwens een aanzienlijk investeringsprogramma voor
   nieuwe gebouwen en infrastructuur voor de periode 2004-2009.

            En dit brengt mij op enkele algemenere deficiënties van het financieel
Wat incentiverend is,  beleid aan onze universiteit. In toenemende mate heeft zich een politiek
incentiverend houden  geïnstalleerd van voorafnames, die dermate groot zijn, dat de middelen, die
            door de basis op competitieve wijze worden verworven, eigenlijk zijn
   „opgedroogd‟ vooraleer ze die basis bereiken. Voorbeelden hiervan zijn:
    - De doctoraatsmiddelen, waarvan de afhoudingen op centraal en tussenliggende
      niveau‟s dermate groot zijn, dat het saldo op het niveau van de promotor quasi nihil is;
      Deze middelenstroom wordt bovendien gekenmerkt door een volslagen gebrek aan
      transparantie. Weliswaar is niet zozeer het aantal doctoraten belangrijk, dan wel de
      kwaliteit ervan. Maar anderzijds, in de veronderstelling dat de doctoraatscommissies
      hun taak van kwaliteitsbewaking ter harte nemen, zou een incentivering d.m.v.
      aantallen, voor sommige departementen toch wel een serieuze bron van
      onderzoeksinkomsten kunnen betekenen.
    - De afhoudingen en voorafnames binnen allocatie, te beginnen met een grote
      voorafname „centraal‟ voor de ondersteunende diensten (deze is niet op performantie
      gebaseerd), vervolgens binnen de groepen (met een beleidsmatige voorafname voor
      Campus Kortrijk, bibliotheken), voorafnames wellicht voor de groepsbesturen en
      voorafnames voor de faculteiten, daar waar allocatie vooral gedreven wordt door
      onderwijsdienstverlening en onderzoeksperformantie van departementen (of althans
      kostenplaatsen die horen bij een bepaald departement).
    - De overhead, wat een percentsgewijze voorafname inhoudt van extern verworven
      middelen.
    - Indien we hogere inschrijvingsgelden vragen voor de Manama‟s, dan zou een
      belangrijk gedeelte hiervan moeten doorstromen naar de organiserende faculteiten.

   We moeten dringend meer transparantie aanbrengen in deze gang van zaken, vooral omdat de
   meeste van deze middelen door afdelingen en onderzoeksgroepen verworven worden op
   competitieve basis, we derhalve dit alles moeten stimuleren en niet bestraffen door een
   overdreven gebruik van overhead en voorafnames !
   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 133
Pagina 134 van 146                              6 april 2005


4.3.2. Het allocatiemodel

De eerste geldstroom – de middelen die de universiteit verwerft van het Ministerie van
Onderwijs – worden aan onze universiteit verdeeld volgens een „allocatiemodel‟.
Visualisatie van het allocatiemodel (hoog niveau). De eerste geldstroom wordt gesplitst in
twee gedeelten: 1/3 gaat naar de centrale diensten, 2/3 wordt gealloceerd (na enkele
voorafnames waaronder de doctoraatsopleiding). In totaal worden 3536 Rekeneenheden (RE)
verdeeld volgens het allocatiemodel. 1 RE wordt gerekend aan 37184 €. Vooreerst wordt er
gealloceerd over de groepen volgens een mechanisme dat vooral gebaseerd is op de relatieve
verschuiving in financierbare studenten tussen de drie groepen. Voor wat betreft Campus
Kortrijk is er een voorafname die bij beleidsbeslissing wordt bepaald. Binnen elke groep
wordt er dan verder gealloceerd naar de faculteiten toe. Daarin spelen twee componenten
mee: onderwijsdienstverlening en onderzoeksperformantie; De gewichten die aan deze
indicatoren worden verleend zijn gedifferentieerd over de groepen: Humane: Onderwijs 75
%, Onderzoek 25 %; Exacte: Onderwijs 65 %, Onderzoek 35 %; Biomedische: Onderwijs 60
%, Onderzoek 40 %.

De onderwijsdienstverlening wordt verrekend over de hele universiteit, waarbij de bijdrage
van elke docent aan een bepaald studieprogramma gemeten wordt in aantallen studenten x
aantal studiepunten. De onderzoeksperformantie wordt gemeten aan de hand van aantallenBeleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005               134
   Pagina 135 van 146                                      6 april 2005


   doctoraten, verworven externe middelen en (waar relevant) publicaties en citaties. Tot slot
   hanteren verschillende faculteiten hetzelfde allocatiemechanisme om de middelen verder te
   verdelen naar de departementen.

Verder te verfijnen
             Het allocatiemodel is een belangrijk beleidsinstrument omdat het toelaat op
aan allocatiemodel    een bevattelijke manier bepaalde evoluties op te volgen en ook sturend te
             werken (bvb. door de onderzoekscomponent meer of minder te
   benadrukken). Omdat allocatie een dynamisch gegeven is, moet aan het model permanent
   gesleuteld worden, maar dan wel op een gestructureerde manier95. Voor wat betreft het
   allocatiemodel zijn er heel wat concrete actielijnen voor de nabije toekomst.

             We moeten de impact van de BAMA hervorming en van het
Effecten van BAMA,
             flexibiliseringsdecreet op het allocatiemodel nauwgezet evalueren.
flexibilisering,
Associatie
             Ongezonde neveneffecten van allocatie moeten we wegwerken zoals het
             feit dat blijkbaar soms onderwijsopleidingen en –activiteiten georganiseerd
   worden om rekeneenheden te verzamelen, waardoor duplicatie en redundantie van onderwijs
   ontstaat. Dergelijke misconcepties dienen te worden tegengewerkt door in het allocatiemodel
   incentives in te bouwen voor samenwerking en docententeams. Tot nader order heeft de
   Associatievorming geen effect op allocatie, maar dit zou in de nabije toekomst wel kunnen
   veranderen (afhankelijk van de nieuwe financieringsmechanismen in de eerste geldstroom, die
   op zich ook al een impact zou kunnen hebben op de interne allocatie).

           De allocatie zoals ze nu gebeurd alloceert de middelen over groepen,
Clustergebaseerd   faculteiten en departementen. Echter, binnen één groep kan er een grote
alloceren      verscheidenheid zijn in profiel tussen verschillende departementen. Het lijkt
           dan alsof sommige departementen qua profiel niet echt thuishoren binnen een
   bepaalde faculteit, maar allocatiegewijs beter thuishoren in een andere faculteit. Met andere
   woorden, het zou nuttig kunnen zijn (en rechtvaardiger) om te gaan alloceren naar clusters
   van departementen die eerder profielsgewijs dan structuur(organigrams)gewijs bij mekaar
   horen.

            Afhankelijk van het niveau waarop men alloceert, zouden „performantie-
Domeinspecificiteit  indicatoren‟ ook „faculteits-„ of „departements-„specifiek kunnen zijn.
            Bijvoorbeeld, citaties in de Toegepaste Wetenschappen zou men anders
   kunnen wegen dan in de Wetenschappen. Voor sommige departementen in Psychologie zijn
   aantallen publicaties relevant (cfr. Discussie over domeinspecificiteit onder
   „Onderzoeksbeleid‟).

               Allocatie moet op een voldoende geaggregeerd niveau gebeuren.
Basisfinanciering kleine   M.a.w. men mag niet alloceren over „te kleine‟ entiteiten zoals kleine
departementen         faculteiten (bvb. Kerkelijk Recht). De gevoeligheid van de allocatie
               over deze kleinere entiteiten, ten gevolge van kleine verschuivingen
   (bvb. veranderende studentenaantallen) is te groot. Bijgevolg is er een specifieke behandeling
   nodig van kleine departementen en faculteiten (bvb. beleidsmatig besliste voorafnames). In
   die zin is allocatie geen puur mechanistisch gegeven, maar vraagt het wel om specifiek
   „politieke‟ beslissingen.


   95
     Hiertoe werd centraal een „Commissie Allocatie‟ opgericht, met daarin vertegenwoordigers van de
   verschillende faculteiten. In de nieuwe Groepsstructuur zullen ook de groepsbesturen de intra-groep allocatie
   nader opvolgen.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                        135
   Pagina 136 van 146                                        6 april 2005


           In sommige opleidingen blijft de vraag bestaan naar de (her-)invoering van
Betere maat voor
           een   zogenaamde    „diversiteitsindicator‟,  omdat   niet  alle
docentenbelasting
           onderwijsinspanningen door docenten rechtvaardig gevat worden door de nu
   gehanteerde eenheid van „studiepunten x studentenaantallen‟. Zo bijvoorbeeld is het
   begeleiden van ontwerpseminaries of de ondersteuning in taal-practica intensiever dan ex-
   cathedra les geven, ook omdat het in eerder kleine groepen dient te gebeuren.
   Meer specifiek ontstaat dit probleem omdat de nu gehanteerde eenheid in het kwantificeren
   van de onderwijsdienstverlening uitgedrukt wordt in (studentenaantallen x studiepunten). Het
   aantal studiepunten van een opleidingsonderdeel meet echter vooral de belasting voor de
   student, en minder de belasting voor de docent (hoewel er tussen deze twee natuurlijk een
   behoorlijke correlatie zou moeten bestaan). Derhalve zou men ook kunnen werken aan een
   nieuwe eenheid van onderwijsbelasting voor docenten, die transparant en objectief maar toch
   inflatieremmend   werkt,  met   tezelfdertijd  toch   ingebouwde  stimuli  voor
   onderwijsvernieuwing. Een mogelijk voorstel is om te vertrekken van het aantal studiepunten
   (de belasting voor docent en student moeten immers toch in belangrijke mate gecorreleerd
   zijn), maar dan correctieparameters in te voeren die rekening houden met aantallen sessies,
   onderwijsvormen, en waarbij voor onderwijsvernieuwing bepaalde bonussen worden
   gegegeven. Vanzelfsprekend heeft dit alles slechts zin wanneer ook een normbelasting voor
   een gemiddelde docent wordt uitgewerkt en gekend is.


   4.3.3. Erosie van de eerste geldstroom

           De globale Vlaamse onderwijsuitgaven zitten ongeveer op het
Onderfinanciering
Vlaamse       investeringsniveau van de ons omringende landen. Maar de precieze
universiteit     verdeling ervan is echter sterk afwijkend: relatief minder investeringen in
           basis-, hoger- en volwassenenonderwijs, en meer in secundair onderwijs.
           Minder investeringen in werking en infrastructuur en meer in wedden.
   Deze trends merken we ook aan de universiteit, waar ongeveer 75 % van de eerste geldstroom
   opgaat in lonen en wedden. Wanneer in een typisch OESO land ongeveer 12 % van het
   onderwijsbudget besteed wordt aan universiteiten, is dit in Vlaanderen slechts 9 %, wat
   ongeveer neerkomt op 175 mio € per jaar te weinig96.

   De aloude klacht van de universiteiten over de eerste geldstroom blijft bestaan: deze erodeert
   zelfs nog verder door de toenemende tweede en derde geldstroom, en bovendien is de
   indexatie de laatste 10 jaar zelfs niet adequaat gebeurt. Deze erosie is duidelijk te zien in
   onderstaande tabel:

         % (bedrag in mio €)           1993        1998         2003
         Basisfinanciering         64 % (184)     53 % (208)     45 %  (231)
         Onderzoek             21 % (60)     29 % (112)     40 %  (203)
         Eigen fin.            15 % (44)     18 % (69)     15 %   (78)
         Totaal              100 % (288)    100 % (389)    100 %  (512)

   Een politieke – weliswaar niet voor de hand liggende – oplossing zou hierin kunnen bestaan
   dat de bevoegdheden over het Hoger Onderwijs worden ondergebracht bij de minister


   96
    Dit cijfer dient met enige voorzichtigheid te worden gehanteerd. De structuur van het hoger onderwijs is niet
   in alle landen dezelfde.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                         136
   Pagina 137 van 146                                      6 april 2005


   verantwoordelijk voor Wetenschaps- en Innovatiebeleid, maar dit is nog nooit gelukt bij het
   tot stand brengen van een Vlaamse regering.

         Een ander erosie-effect ontstaat in de drastisch toegenomen accountability die
Rekenschap    wordt opgelegd aan de universiteiten. Door middel van allerlei decreten en
         besluiten wordt steeds meer rapportering en rekenschap gevraagd van de
   universiteiten, maar staan hier maar relatief weinig tot geen extra middelen tegenover.

        Nog een ander effect van de erosie, is de toenemende overhead. Hoewel in principe
Overhead    in de eerste geldstroom een bepaald percentage gerekend wordt voor onderzoek97,
        volstaat dit geenszins. De toenemende onderzoeksbudgetten veroorzaken ook
   immers ook heel wat indirecte kosten (logistiek, ruimte, verwarming, administratie,....) die in
   vele gevallen niet door de tweede geldstroom worden gedragen. Ofwel erodeert hierdoor de
   eerste geldstroom nog meer ofwel is men verplicht om de zogenaamde „overhead‟ te verhogen
   (dat is wat onlangs is beslist geworden, om deze te verhogen van 12 naar 17 %, op aanraden
   van de VLIR).

   De voorbeelden van de gevolgen van deze onderfinanciering zijn legio en zichtbaar in de
   (onder)bestaffing van sommige diensten, de werkdruk, de kwaliteit van sommige gebouwen,
   de achterblijvende investeringen in gebouwen, infrastructuur en logistiek.

2.9 AAP/BAP    De erosie van de eerste geldstroom is ook zeer duidelijk als men ziet dat het aantal
per ZAP      ZAPpers de laatste 10 jaar ongeveer constant is gebleven, tegenover een fors
         toegenomen aantal postdocs en doctoraatsstudenten. In Vlaanderen zijn er
   gemiddeld per ZAP-lid 2.62 wetenschappelijke medewerkers (geen postdocs) die moeten
   worden begeleid, tegenover 1.6 in Nederland. En dit zijn gemiddelden98 ! Voor onze
   universiteit is het gemiddelde aantal 2.9. Bij sommige (grote) onderzoeksgroepen is de
   situatie zeer ernstig, wat op termijn tot grote problemen met kwaliteit kan leiden.

               Een belangrijke zich aandienende discussie betreft de vernieuwing van
Nieuwe            de financieringswet op de universiteiten: daar waar de betoelaging van
financieringsmechanismen   de universiteiten nu vooral forfaitair gebeurt – losgekoppeld van het
eerste geldstroom      aantal studenten - , zullen vanaf 2007 de betoelagingsmechanismen
               wellicht op een andere leest worden geschoeid. Dit impliceert dat we
   tegen midden 2006 moeten klaar zijn met alle simulaties, zodat het Vlaams Parlement medio
   2006 een nieuw financieringsdecreet kan goedkeuren dat dan begin 2007 in voege treedt
   (voorontwerp van decreet tegen oktober 2005 !). Het is zelfs geen uitgemaakte zaak of de
   financiering van de universiteiten volledig gescheiden zal blijven van deze van de
   hogescholen, en of een deel van de financiering niet over de associaties zal moeten lopen. In
   alle geval zullen de hogescholen op korte termijn een financiële injectie krijgen om tegemoet
   te komen aan hun fors gestegen studentenaantallen van de laatste jaren.

   Er zal zeker een tendens zijn om de financiering van hogescholen en universiteiten op
   dezelfde leest te schoeien. Zo bvb. zal de basisfinanciering van de onderzoekscomponent die
   de universiteiten in hun werkingsuitkering ontvangen, moeten geïntegreerd worden in en
   uitgebreid naar de tweecycli-opleidingen die in een academiseringsproces zitten.


   97
     In Vlaanderen beschouwt men 25 % van de eerste geldstroom als een bijdrage tot het onderzoek, althans zo
   wordt het gerapporteerd aan de OESO;
   98
     Het gemiddeld aantal ABAP/ZAP per universiteit is KUL 2.9, UG 2.8, VUB 2.3, UA 1.9, LUC 1.7, KUB 0.3


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                       137
   Pagina 138 van 146                                         6 april 2005


               Tegelijkertijd met het invoeren van een nieuwe financieringswet zal
Rationalisering Hoger
               echter ook de discussie ontstaan over een verdere rationalisering van
Onderwijs
               instellingen en opleidingen in Vlaanderen99. Immers, zo wordt gezegd,
   de bredere samenleving begrijpt niet dat instellingen van hoger onderwijs met vele goede
   argumenten voor meer middelen pleiten, maar tegelijkertijd niet in staat blijken om samen
   hun aanbod rationeler te organiseren. Meer zelfs, het lijkt er op of ze elke gelegenheid te baat
   nemen om hun aanbod verder uit te breiden ! Precies dit overaanbod is - zoals hoger
   aangehaald – één van de redenen van overbelasting. De oude themata van
   zwaartepuntvorming en speerpunten blijven onverminderd actueel, zeker en vooral voor de
   master-opleidingen. Volgens de beleidsnota van de minister van Onderwijs, moet het
   opleidingenaanbod niet zozeer in de breedte, dan wel in de diepte worden uitgebreid en levert
   het flexibiliseringsdecreet hiertoe een uitstekend instrument. Dat één en ander op dit ogenblik
   niet overal in onze universiteit met hetzelfde enthousiasme wordt gedeeld, hoeft geen betoog.

                 De volgende rector en zijn ploeg zullen zeker en vast een pleidooi
Structurele inhaalbeweging    moeten houden voor een structurele inhaalbeweging met
voor de eerste geldstroom    meerjarenperspectief voor de eerste geldstroom, eventueel
                 gegarandeerd via beheerovereenkomsten, waarin de overheid een
   structurele groei garandeert en de universiteiten, hogescholen en associaties zich engageren
   tot het realiseren van bepaalde doelstellingen. Inspiratie hiertoe kan worden opgedaan bij de
   structurele inhaalbeweging voor de tweede geldstroom in het Vlaamse regeerakkoord van
   1995, of bij de toegelaten structurele groei van 4.5 % per jaar in de budgetten voor
   gezondheidszorg.

                 Er zal bovendien moeten worden uitgemaakt welke parameters zullen
Nieuwe
financieringsmechanismen
                 worden meegenomen in de financieringsmodellen. Men kan hierin een
eerste geldstroom        onderscheid maken tussen twee soorten parameters: Indicatoren die
                 representatief zijn voor het marktaandeel van elke universiteit100, en
                 indicatoren die eerder de kwaliteit meten.
      -  Volledige student-onafhankelijkheid lijkt uitgesloten, hoewel een belangrijk deel van
        de basisfinanciering sowieso forfairair zal zijn. Door de flexibilisering wordt het tellen
        van studenten in toenemende mate moeilijker: Wat zal men tellen: hoofden ? Alle
        studenten die beginnen of alle studenten die „afstuderen‟ ? Of behaalde credits ?
      -  Er zal een evenwicht moeten worden gevonden tussen verzekerde basisfinanciering en
        financiering die dan weer incentiverend werkt. Hierbij zullen allerlei parameters de
        revue passeren:
          o Onderzoeksperformantieparameters (zoals afgelegde doctoraten, publicaties,
            enz....),
          o Rationaliserings-incentives: Het lijdt geen twijfel dat zowel intra-universitaire
            onderwijsrationalisatie (generische/polyvalente bachelors, onderwijsrationa-
            lisatie in de masters) als inter-universitaire rationalisatie (samenwerking
            initiëren en/of afspraken tussen opleidingen die in elke universiteit subkritisch
            zijn), een belangrijke ingrediënt wordt van de eerste geldstroom; Hierbij


   99
     Het voorbereidend werk dat hiervoor werd gedaan door ere-rector Dillemans, tussen 1995 en 2000, is hiervoor
   nog altijd zeer relevant en leerzaam.
   100
     De marktaandelen universiteitsstudenten enerzijds, alle studenten in elke associatie anderzijds zijn als volgt:
   KUL 36% / 44%, UG 34 % / 28 %, VUB 13 % / 7%, UA 13 % / 15 %, LUC 3% / 6%, KUB 1%/1%. Hieruit
   blijkt duidelijk dat het marktaandeel KUL gestegen is, wanneer we dit bekijken op het niveau van associaties.
   Voor wat betreft universiteitsstudentenaantallen, heeft de UG de KUL de laatste 10 jaar fors bijgebeend.


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                           138
   Pagina 139 van 146                                      6 april 2005


          dienen trouwens ook logistieke problemen (bvb. interuniversitaire mobiliteit
          van studenten en/of lesgevers in kaart gebracht te worden).
         o Inspanningen voor kansengroepen101.
         o Kwaliteitsinschatting van opleidingen, zoals die volgt uit visitaties.

   Een zeer belangrijk vraagstuk wordt of men de financiering van hogescholen en universiteiten
   apart blijft houden, of ze ofwel laat verlopen over de associaties, of via een of andere hybriede
   formule. Mijn persoonlijk standpunt hierin is dat we voorlopig de twee financieringskanalen
   beter gescheiden houden, omdat de performantieparameters van beide soorten instelling
   voorlopig toch nog zeer verschillend zijn.

   Voor wat betreft de begeleiding van de academiseringstrajecten in de hogescholen van de
   Associatie, zou de universiteit trouwens gehonoreerd moeten worden !

   Andere componenten zijn ook belangrijk, zoals
    - een verdere gelijkschakeling van de sociale toelagen voor de universiteits- en
      hogeschoolstudenten, die moet bekeken worden in het licht van de nieuwe
      samenwerkingen die ontstaan in de Associatie.
    - De investeringskredieten, die manifest achter lopen, zeker op het vlak van
      onderzoeksinfrastructuur.

   Tegenover dit alles staan ook de mechanismen van adequate publieke verantwoording ter
   discussie. Ook op het niveau van de interactie tussen overheid enerzijds, universiteiten,
   hogescholen, en associaties anderzijds, bestaan heel wat klachten i.v.m. overregulering en
   administratieve complexiteit.


   4.3.4. Meedenken aan een integraal Vlaams onderwijsbeleid

Belang onderwijs in andere
                 Het onderwijsbeleid in het algemeen raakt aan veel andere
beleidsdomeinen neemt toe     bevoegdheidsdomeinen:   het  aantal  onderwijsgebonden
                 beslissingen dat buiten het onderwijs tot stand komt, stijgt
   voortdurend. Beleidsdomeinen zoals werk, economie, welzijn, gezondheid, cultuur,
   innovatiebeleid, ... hebben steeds meer raakvlakken met het onderwijs. Daarnaast zijn er ook
   steeds meer horizontale domeinen, zoals jeugd, duurzame ontwikkeling, gelijke kansen,
   inburgering, armoede, ... die hun impact hebben op het onderwijs.
   Bovendien is er ook een serieuze evolutie merkbaar i.v.m. de onderwijsbevoegdheid in de
   schoot van de Europese Commissie, waar voortaan ook een Commissaris bevoegd voor
   Onderwijs wordt aangeduid.
   Daarom ook is het onderwijsbeleid tegelijkertijd een bijzonder boeiende maar ook bijzonder
   complexe uitdaging.

   De kwaliteit van het Lager en Middelbaar Onderwijs in Vlaanderen is goed tot uitstekend,
   zoals recent enkele internationale studies hebben aangetoond 102. Nochtans mogen we wat dit


   101
     De minister van Onderwijs is de situatie i.v.m. de gender-achterstand en het zgn. Glazen plafond aan onze
   universiteiten aan het bekijken met de socialistische bond ACOD, de christelijke FCSOD en de liberale vakbond
   VSOA.
   102
     Een voorbeeld hiervan is PISA (Programme for International Student Assesment), een internationaal
   meetprogramma ontwikkeld door de OESO, dat de leesvaardigheid en de wiskundige en wetenschappelijke


   Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                        139
    Pagina 140 van 146                                      6 april 2005


    betreft niet op onze lauweren rusten, omdat we met onze kopgroep tot de top behoren, maar
    niet met ons peleton. De recente beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs, getiteld:
    “Vandaag kampioen wiskunde, morgen kampioen gelijke kansen”, is zeer instructief en
    leerzaam en bevat een referentiekader waarin we ook ons universitair onderwijs kunnen en
    moeten kaderen.

            Maar er is meer. Een recente commissie van de Koning BoudewijnStichting,
Accent op talent
            bestaande uit sleutelfiguren uit het onderwijs en de sociaal-economische
            wereld, lanceerde onder het motto „Accent op Talent‟ een felle oproep tot
    globale onderwijsvernieuwing. In de toekomst zal de nadruk nog meer liggen op het
    ontwikkelen van talenten, of die nu in het hoofd zitten of in de handen. Meer nadruk ook op
    attitudes en vaardigheden, die steeds belangrijker worden, zoals creativiteit, synthese- en
    visievermogen, ondernemerschap. Wegnemen van het oudmodisch onderscheid tussen
    intellectuele en technische vaardigheden, zoals geëxpliciteerd in de opdeling in ASO, TSO,
    BSO en het onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Multidisciplinaire
    talentenontwikkeling, want in de moderne kennismaatschappij is een combinatie nodig van
    doen en denken, van sociale en communicatievaardigheden om zelfstandig kennis te
    verwerven en de persoonlijkheid te ontwikkelen. Meer ruimte voor creativiteit en
    ondernemingszin van leerkrachten, die minder gewrongen moeten zitten in het carcan van de
    eindtermen. Experimenteren met nieuwe onderwijstechnieken.

Nieuwe denkpistes   Nadenken over het onderwijs en de kwaliteit ervan aan onze universiteit,
            kunnen we niet doen los van dergelijke denkoefeningen. We hebben al
            gerefereerd naar het feit dat ons universitair onderwijs op dit ogenblik teveel
    aanbodgedreven is, en te weinig rekening houdt met de vraag. Maar we moeten misschien ook
    verder denken. Jongeren zijn vandaag veel beter geïnformeerd door de media, het WWW en
    het internet dan hun leeftijdsgenoten van pakweg 25 jaar geleden. Misschien kunnen we
    denken aan secundair onderwijs van 5 jaar, gevolgd door een breed oriënteringsjaar aan een
    universiteit en/of hogeschool, gevolgd door een zo generisch mogelijke bachelor en dan een
    doorgedreven specialisatie in een master van 90 studiepunten, gekenmerkt door mobiliteit en
    kwaliteit. Het is maar één van de vele mogelijke ideeën die aantonen dat er ons nog boeiende
    tijden te wachten staan in het onderwijsbeleid.
    geletterdheid van 15-jarigen in verschillende landen meet. Een andere studie is „Vlaanderen in TIMSS, 2003‟
    (Trends in International Mathematics and Science Study).


    Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                       140
Pagina 141 van 146                                 6 april 2005Bronnen

Beleidscultuur

Wageningen Universiteit en Research Centrum: Strategisch Plan 03-06, 28 blz.

De Dijn Herman. Cenakels. Knack, 8 december 2004.

De Dijn Herman. De geesteswetenschappen en de universiteit. Voordracht voor de emeriti,
2004 (zie ook Herman De Dijn. De universiteit en de geesteswetenschappen, Onze Alma
Mater, 51, 1, 1997, pp.7-30. )

De Dijn Herman. Religie hoort thuis op de publieke scène. De Tijd, 24 februari 2005

Crols Frans. Debat over religie en spiritualiteit kan weer, ook in de bedrijfswereld. Trends, 24
maart 2005.

Defoort Eric. Academische Vorming met Winstoogmerk, De Standaard, 27 september 2004,
pp.40-41.

De Laet Alexandra . Interview met André Oosterlinck. „Ik probeer mensen te overtuigen‟. De
Standaard, 13 april 2004.

De Mey Marc, Johan Braeckman, Tom Claes. Wetenschap als Cultuur. Rapport van een
studie van de VRWB betreffende „De impact van de wetenschappen op de hedendaagse
cultuur en de bijzondere problematiek van de cultuur- en gedragswetenschappen‟, Vlaamse
Raad voor Wetenschapsbeleid, 1994, 272 pp.

Europees forum over wetenschap en         maatschappij   (Brussel,  9-11/03/2005),
europa.eu.int/comm/research/society2005.html

UCL 2012. Beleidstekst UCL met daarin 3 delen: I. L‟université et ses valeurs. II. La fonction
académique: l‟enseignement et la recherché au service de la société. III. Gouvernance. 166
pp.

S. Van Huffel. Het keurslijf van de universiteit. Presentatie VAPL, november 2003.

Jan Van Damme et al. Vlaanderen in TIMSS, 2003. 45 pp.

Programme for International Student Assessment (PISA). Learning for tomorrow‟s world.
First results from PISA 2003, OECD, 2004, 476 pp.
Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                  141
Pagina 142 van 146                               6 april 2005


Beleid

Onderzoeksbeleid

Van Duinen R.J. (voorzitter VLIR commissie): Beoordeling van de kwaliteit van
onderzoeksmanagement van de Vlaamse universiteiten, 2004, 111 pp.

Veugelers Reinhilde, Excellente universiteiten? Karakter, 2004.

Bibliometrie in de Humane Wetenschappen. Werkgroep bibliometrie, Koninklijke Vlaamse
Academie van België, Standpunten nr. 3, 2004.

Ilse Tromp, Hervorming Duitse universiteiten: In de tang van het federalisme. TWA Nieuws,
jaargang 43, no.5, pp.55-56, 2004.

Dirk Draulans, Groen is niet groen genoeg, Knack, 13 october 2004.

Guy Tegenbos. Een derde professoren komende tien jaar op pensioen. De Standaard 14 mei
2002 (cfr. www.vlir.be).

Leuven, parel van kennis, Uitgave Charter Leuven 2010, 2004.

Ondernemingsplan LRD, 2002.

Doctoraat Medische Wetenschappen, Truncus Communis voor de Doctoraatsopleiding.
Academiejaar 2004-2005 (Brochure KUL, LUC, UA, UG, VUB).

Wetenschap, Maatschappij en de Media. CAWET (Koninklijke Vlaamse Academie voor
Wetenschappen en Kunsten, Commissie van de Academie voor Wetenschap en Techniek),
October 2004, 26 pp.

Facultair Beleidsplan Onderzoek (Faculteit Rechtsgeleerdheid), Alain Verbeke, Januari 2004,
13 pp.

Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid & Technopolis. Jong Geleerd, Oud Gedaan .
Wetenschapscommunicatiebrochure, October 2004.

Coördinator Onderzoeksbeleid over braingain-plan van minister Moerman: Dit is zeker een
manier om Europese achterstand weg te werken. Campuskrant 23 maart 2005.


Internationalisering

The European Research Council. Ministry of Science, Technology and Innovation.
Copenhague, Denmark, December 2003.

L. Delbeke, G. Langouche. Internationalisering K.U.Leuven. Accenten Leggen. Academische
Raad, September 2003.

Graz Declaration. EUA, 2003.


Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005               142
Pagina 143 van 146                               6 april 2005Growth, Research-Intensive Universities and the European Research Council. LERU,
February 2005.

G. Langouche. Internationale Onderwijsprogramma‟s aan de K.U.Leuven, Beleidsnota
Academische Raad, December 2004. 21 pp.

Dossier China. VETO, jaargang 31, br.12, dd 21 december 2004.

J. Berlamont. De internationalisering van de K.U.Leuven en de rol van de Dienst
Internationale Relaties. Beleidsnota, februari 2005.

European Science Foundation. Annual Report 2003. 75 pp.

SRATA-ETAN expert group. Higher education and research for the ERA: Current trends and
challenges for the near future. Final Report, EUR 20511, October 2002. 80 pp.

Hedwig Bogaerts. LERU pleit voor meer Europees geld voor fundamenteel onderzoek.
Campuskrant, 23 maart, 2005, p.7.

The European Research Council: A cornerstone in the European Research Area. Report of an
expert group chaired by Frederico Mayor, Ministry of Science, Technology and Innovation,
Copenhagen, December 2003.

Unlocking Europe‟s intellectual potential – universities and a European common market for
research. LERU, April 2004.

Chisu C., Devoghel H. Naar een concreet rekruteringsbeleid voor buitenlandse studenten. De
internationalisering van de K.U.Leuven en de rol van de Dienst Studieadvies, februari 2005.


Onderwijsbeleid

Lammertyn Frans. Een vastberaden onderwijsbeleid voor een universiteit in beweging.
Krachtlijnen voor het academiejaar 2004-2005.

Brochures
      o Studeren aan de K.U.Leuven. Wegwijs in bachelors en masters. Dienst
       Studieadvies, 2004-2005.
      o Postinitële masteropleidingen: Verdere studiemogelijkheden na een
       academisch dimploma; Overzicht. Studieadvies, 2004-2005.
      o Handleiding voor Erasmus studenten, 2003-2004, Dienst Internationale
       Relaties.
      o International Study Programmes, K.U.Leuven, Dienst Studieadvies, 2004-
       2005.
      o Studying in Leuven. International students and scholars at Katholieke
       Universiteit Leuven, Belgium. Office for International Students and Scholars,
       2004.

Onderwijsbeleidsplan K.U.Leuven, Maart 1999


Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005               143
Pagina 144 van 146                               6 april 2005Onderwijsontwikkelingsplan K.U.Leuven, Maart 2003

Advies van de Onderwijsraad aan de Academische Raad over de implementatie van het
flexibiliseringsdecreet aan de K.U.Leuven, oktober 2004.

Advies van de Onderwijsraad over de evaluatie van afzonderlijke opleidingsonderdelen, 2004

Beleidsnota AR: Internationale Onderwijsprogramma‟s aan de K.U.Leuven. December 2004.

Conceptnota lerarenopleiding

Vlaamse studenten tegen langere studieduur, De Tijd, december 2004

Wetenschapsstudenten voor studieduurverlenging, De Standaard, december 2004.

Talentontwikkeling achilleshiel Vlaamse universiteiten. De Tijd. 12 november 2004.

Jozef Devreese. Verder verengelsen is niet wenselijk. De Tijd. 2004.

Raad voor Studentenvoorzieningen: Kaderprogramma Studenten-voorzieningen begin XXIste
eeuw, 27 februari 2004.

Hossler D., Bean J.P. and associates (eds.). The strategic management of college enrollments,
San Francisco, Jossey-Bass, 1990.

Advies over de evaluatie van afzonderlijke opleidingsonderdelen, Werkgroep Kwaliteitszorg,
2004.

Visie LOKO-Kringraad op studentenvertegenwoordiging binnen een herdachte academische
bestuursstructuur, Maart 2003.

Aanvullingsdecreet studentenparticipatie in het Hoger Onderwijs. Visie van de Vlaamse
Vereniging van Studenten, Mei 2003.

Centen voor studenten. 2005. Sociale Dienst, K.U.Leuven.


Structuur

Remels Viv, Cindy Michiels, Bert Pluymers, Bart De Moor. Naar een vernieuwd
allocatiemodel, juni 2004, 40 blz.

Vanden Berghe Yvan. De waarheid over Erasmus en andere universitaire sprookjes. De Tijd,
23 november 2004.

Eric Sennema. De bestuursstructuur en bestuurscultuur van universiteiten in Nederland en
Vlaanderen (een vergelijking tussen twee instellingen), October 2004.
Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                144
Pagina 145 van 146                                6 april 2005


Memorandum door het overlegcentrum voor ethiek over de discussienota van het GeBu, 3
november 2003, 14pp.

Algemene visietekst i.v.m.    de  structuurhervorming  van  de  groep  Biomedische
Wetenschappen, Najaar 2004.

I. Liefner, L. Schätzl, T. Schröder. Reforms in German Higher Education: Implementing and
adapting Anglo-American Organizational and Management Structures at German
Universities. Higher Education Policy, 2004, 17, pp.23-38.

Nackaerts N. Het multimediale ziekenhuis. De Standaard, 15 februari 2005.Politiek

Decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap.

Decreet van 22 februari 1995 betreffende de wetenschappelijke of maatschappelijke
dienstverlening door de universiteiten of de hogescholen en betreffende de relaties van de
universiteiten en de hogescholen met andere rechtspersonen.

Decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen (nog geldig voor 2004-2005).

Decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen (geïntegreerde versie vanaf 2005-2006).

Decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie
in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor
sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger
onderwijs in Vlaanderen.

Decreet van 21 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het
Hoger Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in
Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen.

Besluit van de Vlaamse regering van 4 januari 1997 houdende vastlegging van de
voorschriften voor het opstellen van het jaarverslag van de universiteiten in de Vlaamse
Gemeenschap.

Besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 betreffende de financiering van de
Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap.

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een dotatie in 2004 en 2005
aan het Industrieel OnderzoeksFonds bij de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap.
Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                 145
Pagina 146 van 146                               6 april 2005


Dillemans Roger. Optimalisering Universitair Aanbod in Vlaanderen. Bijzondere opdracht.
Vooruitgangsrapporten I (1996), II (1998), III (1999) en IV (Synthese, Slotcommentaar en
Bibliografie)(1999), Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs.

M. Pomp, R. Venniker, M. Canoy. Prikkel de prof. Een analyse van de bekostiging van
universitair onderzoek. Centraal Planbureau, Den Haag, CPB Document no. 36, October
2003.

Katholieke Universiteit Leuven, Jaarverslag 2003-2004.

Accent op talent, eindrappport Koning Boudewijn Stichting, zie http://www.kbs-
frb.be/code/page.cfm?id_page=125&ID=182&lang=nl; Zie ook Wouter Van den Berghe e.a.
Accent op Talent, Garant, Antwerpen, 2004, 190 pp.

Ilse De Vooght, Rolf Falter. „We evolueren naar één universiteit voor Vlaanderen‟. De Tijd,
21 februari 2004.

Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid. Wetenschap en innovatie in Vlaanderen, 2004-2010.
Voorstellen voor een strategisch beleid. 2004, 137 pp.

Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid: Europese Onderzoeksraad, Advies 88, juni 2004.

Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid: Fiscale Maatregelen voor O&O: 50 % vermindering
van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers in kennisinstellingen en bedrijven, september
2004.

Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Onderzoek Alternatieve
Financieringsmodellen in het buitenlands Hoger Onderwijs n.a.v. de herziening van de
financiering van het Hoger Onderwijs in Vlaanderen. Januari 2004.

Frank Vandenbroucke. Vandaag kampioen wiskunde, morgen kampioen gelijke kansen.
Beleidsnota Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming. December 2004.

Bachelordiploma geen volwaardig einddiploma, De Tijd, 24 februari 2005.

Guy Tegenbosch. Een transfermarkt voor onderzoekers ? De Standaard, 14 maart 2005.

D.A. King. The scientific impact of nations. What different countries get for their research
spending. Nature, Vol. 430, July 15 2004, pp.311-316.

Prospero. Een nieuwe impuls voor economische welvaart in België. McKinsey & Company,
50 pp., juni 2004.

Bollens J., Groenez S., Vleugels I. Studiekosten in het hoger onderwijs. Wat het kost om deel
te nemen aan het hogeschool- en universitair onderwijs. Leuven/Gent: HIVA/Universiteit
Gent, 2000.

Kris Van Haver. Je kunt geen welvaart creëren op failliete samenleving. Theo Rombouts van
de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling ziet kans op duurzame relance voorbijgaan.
22 maart 2005, De Tijd, p.4.


Beleidstekst Bart De Moor n.a.v. de rectorverkiezing 2005                146

								
To top