Carvin X100B

Document Sample
Carvin X100B Powered By Docstoc
					                                                                        wzmacniacz
           T O  P  T  E  S T   Y                                                gitarowy
                   Carvin X100B
testował               Totalna nowość w stylu… retro!
Jacek Rogalski

Carvin X100B

Dane techniczne:
• Dwa kanały:
 Clean, Lead
• Master Volume
 z przełączeniem
 na tryb podbicia
• Potencjometry Bass,
 Middle, Treble, Presence
 oraz Reverb
• 5-pasmowy
 graficzny EQ
• Przełącznik mocy
 wyjściowej             Gdyby wzmacniacze gitarowe oceniać tak jak wino, czyli m.in. na podstawie rocznika – Carvin X100B
 25 / 50 / 100 W          mógłby okazać się wyjątkowo „dobrym rocznikiem”. Rzecz w tym, że owa konstrukcja w swojej pierwszej
• Przełącznik Bias dla        wersji ujrzała po raz pierwszy światła scen w roku 1981. Czy odnajdzie się więc na tych scenach prawie
 lamp 5881, 6L6GC          trzydzieści lat później? Osobiście jestem co do tego przekonany, a niedowiarków zapraszam do testu.
 lub EL34
• Wyjście symetryczne
 XLR z symulacją
                   Budowa                               Gramy
 kolumny gitarowej           Wzmacniacz jak wzmacniacz – wystarczy spojrzeć na pa-        Kanał czysty już na dzień dobry odezwał się bardzo dyna-
                   nel czołowy i wszystko od razu staje się jasne. Do dyspozycji   micznie i z charakterystycznym lampowym „dzwoneczkiem”.
• Pętla efektów           mamy ogólną korekcję wzmacniacza (Treble, Middle, Bass), re-    Dźwięk gitary jest krystalicznie czysty i niezależnie od ustawionej
• Lampy 4x EL34,           gulatory Presence i Master, potencjometry głośności kanałów    głośności taki pozostaje. Samą korekcją możemy wyczarować
 3x 12AX7A             (Lead oraz Rhytm), a także regulator Drive (czyli Gain). Piec   całą paletę brzmień: od funkowej „stratoszklanki”, aż po ciemniej-
• Impedancja wyjściowa:       wyposażony został także w pogłos (wspólny dla obu kanałów)     sze smoothjazzowe barwy. Dynamikę można dosłownie poczuć
 4, 8 lub 16 Ohm          oraz kilka małych przełączników, dzięki którym możemy ko-     w rękach, ponieważ wzmacniacz doskonale reaguje na każdą, naj-
                   lejno: rozjaśnić brzmienie kanału czystego (Bright), zmienić    drobniejszą nawet różnicę w ataku kostki. Ciepły, prawie „przeźro-
• Wymiary:
                   kanał, przełączyć zakres przesterowania kanału Lead oraz      czysty” środek, pełny i okrągły dół – przed oczami mam déjávu
 61,6 × 26,7 × 24,1 [cm]      aktywować opcję Boost (czyli podbić sygnał np. w trakcie so-    i nieprzypadkowe skojarzenia z nazwą Twin Reverb.
• Waga: 15,8 kg           lówki). Większość tych operacji możemy dokonać za pomocą        A'propos Reverbu, ustawiamy gałkę na „3” i mamy wystar-
                   opcjonalnego footswitcha (FS-44L lub FS-22), nie wchodzące-    czającą przestrzeń do gry – prawie można poczuć „oddech”
                   go niestety w skład fabrycznego wyposażenia wzmacniacza.      wzmacniacza. Nawet skrajnie wykręcona góra i wartość Presence
cena                 Cóż, pod tym względem firma Carvin nigdy szczególnie nas nie    nie powodują nieprzyjemnego „jazgotu". Zakresy regulacji po-
3 500 PLN              rozpieszczała.                           szczególnych pasm dobrane są wzorowo.
                     Pięciopasmowy graficzny EQ natomiast możemy przypisać        Teraz już wiem, czym tak naprawdę (jeśli wierzyć informacjom
                   do dowolnego kanału, wybierając odpowiednią pozycję kolej-     reklamowym) zachwycał się Frank Zappa używający na scenie
sprzęt dostarczył          nego miniswitcha (Rhytm / Lead). Na tylnej ścianie wzmacnia-    i podczas nagrań pierwszej wersji X100B. Również sam Steve
Audiostacja S.C.           cza odnajdziemy gniazda głośnikowe, przełącznik impedancji     Vai używał tego wzmacniacza, a żywym tego przykładem może
03-113 Warszawa           (4/8/16 Ohm), reduktor mocy wzmacniacza (100/50/25 W),       być utwór „Blue Powder” z płyty „Passion And Warfare” (a nie,
ul. Główna 20A            przełącznik Bias (EL34 lub 6L6), wejście i wyjście pętli efek-   jak podaje Carvin z płyty „Flexable”!) nagrany podobno w całości
tel. 022 616 13 86          towej z przełącznikiem jej poziomu (+4/0/-10 dB), gniazda na    na X100B.
                   footswitch oraz wyjście symetryczne XLR z symulacją kolumny       Wzmacniacz testowałem z pomocą gitar Music Man i Fender
info@audiostacja.pl         gitarowej. Wszystkie regulatory oraz korektor graficzny cofnięto  Stratocaster oraz kolumny Rivera C210 – instrumentów na tyle
www.audiostacja.pl          w głąb obudowy w celu uniemożliwienia przypadkowej zmiany     różniących się od siebie, że jestem spokojny o globalną i rzeczową
                   ustawień. W końcówce mocy umieszczono 4 lampy EL34 nato-      ocenę testowanego pieca. Dla nie do końca przekonanych pro-
                   miast w sekcji przedwzmacniacza 3 lampy 12AX7A.          ducent przewidział jeszcze jedną możliwość. Jeżeli dysponujemy
producent                Co ciekawe, w nawiązaniu do oryginalnego modelu wzmac-     instrumentem o zdecydowanie ciemniejszej barwie, zawsze mo-
www.carvinguitars.com        niacz został oznakowany dawnym logo firmy – trzeba przyznać,    żemy aktywować przełącznik Bright, a wtedy „góry” już raczej
                   że prezentuje się z nim całkiem atrakcyjnie.            nikomu nie zabraknie.
                                                                                       »
 70     TOPGUITAR NR 21 marzec/kwiecień 2009
                                                                   wzmacniacz
          T O  P  T  E  S T  Y                                             gitarowy
                 Bardzo praktyczną cechą pieca
   jest możliwość redukcji mocy ze 100 do 50 lub nawet 25 W.

                   Zmieniamy kanał i zaczynamy od ustawień typu crunch
                 – regulator Drive ustawiamy na „3”, korekcja „na zero” i…
                 zabawa zaczyna się rozkręcać. Uzyskane brzmienie jest fan-
                 tastyczne – na korektorze graficznym (przyporządkowanym
                 przez mnie do kanału Lead) ścinamy nieco górę i z wnętrza
                 głośników wyskakuje nam Joe Perry z AEROSMITH (szcze-
                 gólnie ten Joe z czasów płyty „Get A Grip”). Kto z czytelni-
                 ków pamięta coś takiego jak wstęp do „Eat The Rich” z tej
Na początku lat 80.        właśnie płyty, ten już wie, o jakim brzmieniu tu mowa.
                   Czujemy lekką kompresję, ale dźwięk jest niesamowicie
wpadł mi w ręce          czytelny i plastyczny. Mówiąc krótko – wszystko w naszych
reklamowy prospekt        rękach. Mały przełącznik Gain ustawiamy w pozycji górnej
                 i oto przed nami świat przesterowań dużo mocniejszych
firmy Carvin ze
                 i w ogólnym wyrazie bardzo, że tak powiem, amerykań-
sprzętem, o którym        skich.
w naszym kraju            Owszem, poziom kompresji wyraźnie wzrasta, przez co
                 wzmacniacz staje się „łatwiejszy”, ale wcale nie jest to rów-
mogliśmy wtedy          noznaczne z mniejszą czytelnością i selektywnością brzmie-
tylko pomarzyć. Na        nia. Przeciwnie – nawet riffy złożone z wieloskładnikowych
jednej z fotografii        akordów brzmią wyraźnie i soczyście powodując, że słyszy-
                 my dokładnie każdy dźwięk z osobna.
Steve Vai podpierał          Duże pole do popisu uzyskujemy przy udziale pokrętła
olbrzymi stack ze         Master. Nawiasem mówiąc – właśnie posiadaniem tego re-
                 gulatora w głównej mierze różni się wersja testowana, od
wzmacniaczem
                 tej z pierwszych lat produkcji X100B. Ustawiony blisko war-
Carvin X100B           tości maksymalnej może pełnić rolę dodatkowego gainu (to
umieszczonym na          dla tych, którym wciąż jeszcze mało). Metalowa brać powin-
                 na być szczerze zachwycona i trudno się dziwić, ponieważ
szczycie zestawu         wyniki brzmieniowe otrzymane w ten sposób rzeczywiście
dwóch kolumn 4x 12’’       budzą szacunek.
i to właśnie zdjęcie         Dzięki temu, że korektor graficzny umieszczono w torze
                 sygnałowym za przedwzmacniaczem, zakres osiągalnych
wstrząsnęło mną na        barw jeszcze bardziej się rozrasta. W ciągu kilku sekund    ujarzmić dudnienie wzmacniacza na przykład w małym
tyle, że wielokrotnie                                       klubie, gdzie odkręcony dość mocno 100-watowy potwór
                                                 może skutecznie odebrać chęć do wspólnej gry z nami
wtedy zdarzało mi
                                                 nawet najbardziej tolerancyjnym kolegom z zespołu. Moim
się w marzeniach                                         zdaniem Carvin X100B brzmieniowy top uzyskuje w pełni
sennych ogrywać ten                                        w trybie 50 W. Pokładowy Booster podbija głośność do-
                                                 kładnie o tyle, ile trzeba (9 dB), aby nasze solo z umiarem
zestaw.                                              i jednocześnie z klasą wyszło na pierwszy plan.
Kiedy więc otworzyłem
pudło dostarczone dzięki                                     Podsumowanie
uprzejmości Audiostacji                                        Carvin X100B okazuje się być wzmacniaczem bardzo
– ogarnęło mnie coś                                        uniwersalnym i według mnie klasyfikowanie go jako urzą-
                                                 dzenia reprodukującego tylko dźwięki określane mianem
w rodzaju szczerego
                                                 vintage może być trochę krzywdzące. Z pewnością prezen-
wzruszenia. Poczułem                                       tuje on bardzo dobrą, nowoczesną jakość, a do tego jest
                    Wszystkie regulatory oraz korektor graficzny
się tak, jakbym witał się     cofnięto w głąb obudowy w celu uniemożliwienia
                                                 praktyczny. Z poziomu footswicha (FS44L) mamy do dyspo-
                                                 zycji kilka brzmień, które wystarczą nawet najbardziej wy-
ze starym znajomym –                przypadkowej zmiany ustawień.         brednym użytkownikom. Sprawnie działająca pętla efektów
w dodatku znajomy ten                                       z możliwością podbicia jak i obniżenia sygnału przesądza
nie tylko się nie zestarzał    osiągamy trashmetalowe, wgniatające w ziemię brzmienie     o funkcjonalności wzmacniacza w każdych warunkach. Obo-
                 Megadeth i prawie natychmiast możemy je zmienić w „te-     jętnie czy grasz rock, metal czy reggae – Carvin X100B
(w przeciwieństwie        lefoniczny” sound Kravitza z riffu „Always On The Run” lub   może być tym wzmacniaczem, którego szukasz.
do mnie), lecz tak        coś w stylu intro do „American Idiot” Green Day.          Miałem przyjemność pracować blisko dwa lata na
                   Pasma podzielono w taki sposób, że uzyskanie żądane-    wzmacniaczu Carvin V3, ale moim zdaniem bezpośrednie
naprawdę… jakby stał się
                 go rezultatu nie jest specjalnie trudne i trwa zaledwie mo-   porównanie obu konstrukcji przemawia raczej na korzyść
młodszy.             ment pod oczywistym warunkiem: dokładnie wiemy, jakie      X100B. Reszta jest sprawą gustu i indywidualnych prefe-
                 brzmienie chcemy osiągnąć.                   rencji, dlatego zachęcam wszystkich do osobistego przete-
                   Bardzo praktyczną cechą pieca jest możliwość redukcji    stowania produktu.
                 mocy ze 100 do 50 lub nawet 25 W. Łatwiej dzięki temu
                                                                       •••
72    TOPGUITAR NR 21 marzec/kwiecień 2009

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:12
posted:7/6/2011
language:Polish
pages:2