Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Cute Chick

VIEWS: 10 PAGES: 3

									Cute Chick
MATERIALS - benodigheden
  • I x 2 IItre (4 pint/IQ cup) & I l(   1x2 liter en 1x 0,5 liter
  Q,5 litre (I pint12'/, cups) bowl-    bolvormige cakes
  shaped cakes, see p;lgc 9        30 cm rond cake board
  •30cm (l2in) round cake board       1,8 kg suikerpasta/ rolfandant
  •1.8k.g (31b 100%)             (kan Marsepein ook?)
  $ugarpasta/rol1ed fondant        Groen geel, oranje en zwarte
  green, yellow, orange & black       kleurstof
  food colouring pastes          icing/confectioners' sugar in a
  icing/confectioners' sugar in a      sugar shaker
  sugar shaker               +/- 40 gr botercreme
  +4Og (14oz/1 ¾ cups)           Suiker lijm
  buthercream
  sugar glue


EQUIPMENT – Materiaal

• large rolling pin             Grote rolpin?
• sharp knife                Scherp mes
• cake smoother
                       smoother

USEFUL TIP- Tips
When a large piece of           Als een lang stuk suikerpasta is
sugarpasta is rolled out, lift by     uitgerold, til het op met de rolling
folding it over the rolling pin. This   pin.
wil make it easier to position      Dit maakt het gemakkelijker om de
the sugarpaste on the cake.        suikerpasta goed op de cake te leggen


Werkwijze
 1. Colour 375g (120z) of         1. Kleur 375 g suikerpasta groen.
 sugarpaste green. Using icing sugar    Gebruik icing suiker om sticking te
 to prevent sticking. roll out; the    voorkomen. Rol de groene
 green sugarpasta and cover the      suikerpasta uit en bedek het cake
 cake board, trimming the excess      bord, trimming the excess from
 from around the edge. Set aside to    around the edge. Zeta aan de kant
 dry. Trim the crust from the cake.    om te drogen. Trim the crust from
 keeping the rounded top on each      the cake. keeping the rounded top
 where the cakes have risen. Cut two    on each where the cakes have risen.
 layers in the large cake and one     Snij 2 lagen in de grote caken en 1
 layer in the small cake. Sandwich     laag in de kleine cake. Plak ze terug
both cakes back together with      tegen elkaar met botercrème.
butter cream

2. Turn each cake upside down      2. Draai iedere cake
(the cakes are decorated this way    ondersteboven. ( de cakes worden
up) and spread (dit woord is       zo gedecoreerd) en smeer een laag
onleesbaar op de scan) a layer of    in met botercreme om te helpen met
butter cream to help the sugarpaste   de suikerpasta stick. Kleur 1,25 kg
stick. Colour 1.25kg (2 ~lb) or     suikerpaste geel. Gebruik 30 gr om
sugarpaste yellow. Using 30g (1     de top van de kleinere caken te
oz). pad the top of the smaller cake   verhogen.
to heighten the top of the head

3. Rail out 625g (I '1Jb) of yellow   3. Rol 625 gr gele suikerpasta en
sugarpaste and cover the larger     bedek de grootste cake volledig.
cake completely. smoothing around    smoothing around the shape and
the shape and tucking the        tucking the sugarpaste underneath.
sugarpaste underneath. Rail out     Rol 375 gr gele suikerpasta uit en
375 gr(12oz) of yellow sugarpaste    bedek de kleine cake op dezelfde
and cover the smaller cake in the    manier. Zet de 2 cakes op elkaar
same way. Position the cakes on the   met de kleinste bovenop. Gebruik
board with the smaller cake on top..   suikerlijm om hem op zijn plaats te
using sugar glue to secure them in    houden. Smooth the surface of both
place. Smooth the surface of both    cakes with a cake smoother
cakes with a cake smoother.

4. For the wings, roll six long     4. Voor de vleugels: rol zes lange
teardrop shapes of yellow        traanvormige stukken gele
sugarpaste. Stick three on to each    suikerpasta. Plak 3 aan iedere kant
side of the chick's body. graduating   van het lijf, van groot naar klein
down in size and curving up       naar beneden. Maak 3 kleinere gele
around the back. Model three       traanvormen voor de staart en 3
smaller yellow teardrop shapes for    traanvormen voor het haartoefje.
the tail and three teardrop shapes    Zet ze op hun plaats en krrul de
for the hair tuft:. Stick these pieces  punten.
in place, curling up the points.

5. Colour a tiny amount of        5. Kleur een klein beetje
sugarpaste black. then colour the    suigerpasta zwart, dan kleur de rest
remaining piece of sugarpaste      van de suikerpasta oranje. Verdeel
orange. Split the orange sugarpaste   de oranje suikerpasta in 3 gelijke
into three equal sized pieces. For    delen. Met 2 stukken vorm je 2
two pieces, shape two ovals,       ovalen, Knijp 4 keer in de top van
pinching four times along the top of   ieder om een zwemvlies te maken
each to make webbed feet as in the    zoals op de foto lager. Plak ze op
photograph below. Stick in position,   hun plaats, druk in het midden om
pressing the centre of each to      te voetzool te vormen.
indent.

6. Roll a sausage with the        6. Rol een worst met de
remaining orange sugarpaste. then    overblijvende oranje suikerpasta.
roll on either side of the centre to   then roll on either side of the centre
create dips to shape the beak. Stick   to create dips to shape the beak.
on the chick's face ,just below half-  Plak op het gezicht, inhet midden
way. Finally, make the two oval-     beneden. Als laatste maak 2 ovalen
shaped eyes by rolling two small     van de zwarte suikerpasta. Zet ze op
balls of black sugarpaste. Stick in   hun plaats in het midden vanhet
place in the centre of the face, quite  gezicht, redelijk dicht bij elkaar,
close together. securing with a little  vastgezet met was suikerlijm.
sugar glue.

								
To top