Docstoc

decizie_CNSC

Document Sample
decizie_CNSC Powered By Docstoc
					          CONSILIUL NAŢIONAL DE
        SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
C. N. S. C.
  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980
        Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din O.U.G. nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
   a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea
 nr. 337/2006 cu modificările şi completările ulterioare,
        Consiliul adoptă următoarea

               DECIZIE
              Nr. 2908/C5/3153
              Data: 11.06.2010

   Prin contestaţia nr. 28/25.05.2010 transmisă prin fax,
înregistrată la Consiliu sub nr. 17630/25.05.2010 şi transmisă în
original, înregistrată la Consiliu sub nr. 17772/26.05.2010,
formulată de către SC TACTIC CONSULTING UNIT SRL, cu sediul în
municipiul Bucureşti, str. Negoiu nr. 8, sector 3, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/15349/2007, având CUI
22254530, împotriva     procedurii de atribuire, prin „licitaţie
restrânsă accelerată” a contractului de achiziţie publică de
furnizare „Platforma pentru integrarea serviciilor de e-guvernare în
sistemul Electronic Naţional (SEN)”, organizată de autoritatea
contractantă CENTRUL NAŢIONAL ROMÂNIA DIGITALĂ, cu sediul în
municipiul Bucureşti, strada Italiană nr. 22, sector 2, s-a solicitat
„anularea răspunsurilor la solicitările de clarificări postate în SEAP
în data de 20.05.2010, 21.05.2010 şi 23.05.2010 şi să emită unor
noi răspunsuri în limita legii”, precum şi „anularea procedurii de
achiziţie şi toate actele subsecvente care derivă din acesta”.

      În baza documentelor depuse de părţi,
  CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
                       1
               DECIDE:

   În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (7) din OUG nr. 34/2006,
se ia act de renunţarea la contestaţia formulată de SC TACTIC
CONSULTING UNIT SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti, str.
Negoiu nr. 8, sector 3, în contradictoriu cu autoritatea contractantă
CENTRUL NAŢIONAL ROMÂNIA DIGITALĂ, cu sediul în municipiul
Bucureşti, strada Italiană nr. 22, sector 2.
   Dispune continuarea procedurii de atribuire.
   Prezenta decizie este obligatorie, în conformitate cu
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, aprobată prin
Legea nr. 337/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
   Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în
termen de 10 zile de la comunicare.
                   2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2190
posted:7/6/2011
language:Romanian
pages:2