Docstoc

Kortsleht nr6

Document Sample
Kortsleht nr6 Powered By Docstoc
					                                                 rohelistelt rohelistele
jaanuar 2008
        Kortsleht
Kuidas on roheline                                        Erakonna liikmed
                                                             nr 6


erakond eriline?                                         seaduste tegemises
                                                 kaasa lööma
Erakonnal täitus esimene
aasta tegevust. Sel puhul                                     Tanel Tammeti otsede-
ajasime juttu mõne asutaja                                          mokraatlik eel-
ja eestvedajaga.                                                 nõu nr 9
                                                         “ Riigikogu
                                                          seaduseel-
                                                          nõude lõpp-
                                                          hääletustel
                                          Pilt: Termer          seisukoha
                                                        võtmiseks si-
 Peeter Jalakas pa-                                       sehääletuste korraldami-
neb ette: “Peaksime endilt                                    sest” pälvis erakonna liik-
küsima, mida teistest era-
kondadest paremini teeme,
                 Tallinna piirkonna                       mete ülekaaluka toetuse.
                                                   Poolt hääletas 88 ro-
mis on meie erilisus.”                                      helist ja 22 vastu. 5 sede-
                   sünnivalud                         lit tunnistas valimiskogu
                                                 kehtetuks. Hääletusel osa-
                Erakonna piirkondlike ük-    12. jaanuaril piirkonna loo-   lenute arv on hämmasta-
                suste loomine on täies      miseks planeeritud ürituse    valt suur, avaldas ju oma
                hoos, järg jõudis ka pea-    uueks eesmärgiks sai piir-    arvamuse kaugelt üle saja
                linnani. Tallinnas koos-     konna liikmete kokkukut-     rohelise.
  Alex Lotman tuletab     käivad liikmed otsustasid    sumine ja esindusorgani       Eelnõule osaks saanud
meelde: “Erakond on ainult   moodustada Tallinna piir-    valimine.            suur toetus näitab liikmete
üks osa üldisest rohelisest   konna, mida juhatus siiski      Juhatus leidis, et Tal-   huvi seadusloomes aktiiv-
liikumisest ja seda tuleb ka  ei kinnitanud. Piirkonna     linna liikmete otsus ei ole   selt kaasa lüüa. Loodeta-
nii võtta.”           loomine on toonud kaasa     vastav Leisi üldkoosolekul    vasti loob erakond nüüd ka
                arusaamatusi ja eriarva-     osalenud erakonna liikme-    selleks vajalikud tehnilised
                musi Tallinna liikmete ja    te seal väljendatud tahte-    võimalused.
                juhatuse enamuse vahel.     ga. Juhatuse seisukohalt
                                 oli tegu ebaeetilise “JOKK”
                  Siiani on erakonna liik-   käitumisega ning jättis loo-
                mete tegevus Tallinnas ol-    dud piirkonna kinnitamata.
  Andres Siplane rõõ-     nud suhteliselt tagasihoid-   Lisaks pöörduti liikmete
mustab: “Meil on täiesti    lik. Koos on käidud paar     tegevuse kohta hinnangu
tõsiseltvõetav erakond ja    korda kuus, osalejaid on     saamiseks ka erakonna
puhas rõõm on kogeda, et    olnud paarikümne ringis.     aukohtu poole.
meie areng kulgeb ebaefek-   Need liikmed on aga olnud      Tekkinud olukord on
tiivselt, aga see-eest suhte-  täis tahet ka teisi liikmeid   keeruline, kuid mõlemad
liselt demokraatlikult.”    kaasata ja seetõttu otsus-    pooled on siiski valmis     Suhteid erakonnas
                tati moodustada Tallinna     lahendusi otsima. Nii era-    korraldab
                piirkond.            konna juhatus kui Tallinna    Rull & Rumm
                  Et Leisi üldkoosolekul    aktiiv on ühel meelel, et
                vastuvõetud uus põhikiri oli   olulisem kui reeglites näpu-   Alates 2008. aasta algusest
                detsembri alguseks ametli-    ga järge ajada, on inimesi    korraldab EER sisesuhtlust
                kult registris kinnitamata,   kaasata.             ja mainekujundust suhtekor-
  Toomas Trapido ar-      võis aluseks võtta vana põ-     Kohtumiseni 12. jaanua-   raldusfirma Rull & Rumm.
vab: “Kui on mingeid al-    hikirja, milles piirkonna loo-  ril, Tallinna liikmete kogu-   Erakonna juhatus otsustas
gatusi, siis 90% juhtudel    misele piiranguid ei seatud.   nemisel ja avatud ruumil     alustada suhtekorraldajaga
oleks mõistlik juhtidel neid  6. detsembri koosolekul     – arutleme koos erakonna     pikaajalist koostööd, mis
toetada ja suunata.”      võeti vastu Tallinna piirkon-  jaoks olulistel teemadel!    kestab kuni 2009. aasta
           Lk 6–7   na loomise otsus. Algselt           Riho Raassild   kohalike valimisteni.

                                                              1
Kortsleht                                                       jaanuar 2008                 Tere tulemast,
                 uus, 2008. aasta!
Sinu tulemist valgustas ilutulestik                            istutatud mõte kasvab puuks, mille
linnakumas, küünlahelk koduaken-                             juurteks on raiskav omakasu ja mille
del, šampanjaklaasi sära omaste ja                            latv kiigub sõjatuultes.
sõprade seltsis.                                       Inimsammude raskus võib tallata
                                             olematuks põlislaaned, saastada
  Sa astud juba meie ajamaailma                             maad ja veed, võtta hinguse kõigelt
olevikus, mis pole kunagi pilvitult                            elavalt, mille keskel harjumuspära-
õnnelik, kuid mille elurütm on tiksu-                           selt elame. Päevast päeva saabuv
nud juba tuhandeid aastaid. Tänas-                            uudistetulv toob meile maailma
te sammude jäljerida ulatub tagasi                            kätte kogu oma hiilguses ja viletsu-
eilsesse, kuid kõnnib homse päeva                             ses ka alanud aastal, ja küsib meie
poole ja iga hingetõmme viib lähe-                            arvamust.
male sellele, mille poole ollakse teel.                           Meie vastus muudab maailma.
Soovunelmate piirjooned selginevad                            Muutuste sammurütmis astume
ja saavad kuju valguse käes - korraks                           oma igapäevast rada planeedil, mille
võid tahta oma unistustest loobuda,                            nimeks on Maa. Imekaunina paistab
kui elukontrastid su rajalt kõrvale                            ta kosmoses oma õrnsinises heiastu-
paiskavad...                                       ses ja meie Eestimaagi on seal teiste
  Liigud edasi ja peagi märkad teisi                           maade ja merede vahel – ütlemata
teelolijaid looduse rüpes, kus kõik                            kodune ja armas.
näib elavat inimtaolist elu. Kogu
loodus ja selle valdkonda kuuluv                             Kallis mõttekaaslane!
inimenegi, on allutatud sünni, kas-
vamise ja närbumise seadusele. Kõik                            Soovin sinu ja meie ühiste unistus-
on alatasa saavas, muutuvas ja ka-                 Pilt: Matthew Bowden  te täitumist, mille poole me juba
duvas olukorras, kuid mitte selleks,                           sammhaaval teel oleme.
et lõplikult kaduda, vaid selleks, et   maakeral koos selle elanikkonnaga
loovutada oma olemasolu teistele      – 5 miljardi inimesega. Jumaliku           HEAD UUT AASTAT!
vormidele. Elu kui igavene ringlemi-    terviku osana on inimene kadumatu,
ne võib olla mõttelohutuseks üksik-    kuid mõttetardumuses sündinud hir-
olendile, kes on hetkel astumas meie    mud räägivad teist keelt. Ahelatesse                      Zoja Mellov
Mida me tahame, et meist teataks?                                      Kortsleht
                                                        nr 6
Meie kümnete tuhandete      peaksid korraldama ühte    on suurendada märksõnade          jaanuar 2008
(ka potentsiaalsete), valijate  kutsekooli kasutatud pata-   hulka, millega ta meie kodu-
peades on kümneid tuhan-     reide kogumiskasti. Teises   lehele – täiesti juhuslikult
deid pildikesi, mida kõike    vestluses selgub, et selle   – jõuda võiks. Nii suureneks          Lehe tegid
peaks roheline erakond      põhjal hinnatakse, kas era-  tõenäosus, et internetis sur-         Toivo Ellakvere,
muutma. Kuna neil suurt ko-   kond on väärt, et järgmistel  faja loeks ka meie erakonna      Ekke-Kristian Erilaid, Airi Hallik,
gemust meie tehtust pole,    valimistel tema poolt hääle-  olulisi tekste – programmi,      Ilmar Kähr, Juta Luts, Sirli Pehme,
ei tohiks see meid üllatada.   tada. Selgitused, et erakond  ilmunud rohelisi artikleid.      Riho Raassild, Lüürika Rüütli, Ruth
Muidugi on ka erakonna      peaks edendama rohelist    Kui meil õnnestuks erakon-      Tammeorg, Juta Tasa, Raul Veede,
sees juba vähemalt 1500     mõtteviisi pigem strateegi-  na lehele luua arvestatav           ja Marju Õunpuu.
eri versiooni, mida teha.    lisel ja seadusandlikul ta-  roheliste lingikogu, tuldaks
Peame omakeskis ühise      semel, ei leia loodetud aru-  varsti teadlikultki selletee-        Kaastöö saada
tuleviku läbi rääkima.      saamist. Kutsekool muidugi   malist infot EERi kodulehelt        kortsleht@gmail.com
  Millisena meid eemalt    sai oodatud info: kui nad on  otsima. Samas peaks olema       Toimetus ei luba käsikirjade kohta
nähakse? Põnev on erakon-    nõus konteineri tühjenda-   kergesti leitavat ja ajakohast    midagi kindlat. Aga anname oma
navälise sõbraga vesteldes    mise eest maksma, saavad    teavet erakonna kohta. Hea             parima.
aru saada, mis huvitavad     nad selle ka tellida.     lugeja, hoiame kodulehel
ootused mõnelgi EERi suh-      Kui tihti satub roheliste  koos silma peal ja pakume          Uus leht tuleb
tes on. Näiteks ootus, et    valija meie kodulehele ning  välja uuendusi – mitu pead            veebruaris.
rohelised (just erakonnana)   mida ta sealt leiab? Oluline  on ikka mitu pead!

2
jaanuar 2008                                               Kortsleht

   EERi Rohelisest Hartast,                                 Kortslehele
                                                tehtud annetustest
   vastutustundest ja mainest                                 Aitäh Sulle! Sinu anne-
                                                tused aitavad Kortslehel
       Ahto Oja,       EER Rohelise Harta      soovi korral saab       ilmuda! Meil on endiselt
       EER aukohtu    täistekst on saadetud     harta eelnõu e-kirjaga,     plaanis saata kõigile nei-
       liige       EER teadete listi 13.12,    vastavast soovist tuleb     le erakonna liikmetele,
                on alla laetav EER       märku anda Ahto Ojale      kes e-posti aadressi pole
                foorumist:           aadressil            teada andnud, leht pabe-
                http://foorum.erakond.ee/   ahto.oja@gmail.com        ril koju, listide tellijatele
                index.php?topic=2481.0     või tigupostitsi         listi ja ülejäänutele teade
EERi Roheline Harta on                     Ahto Oja, külavanem,       lehe ilmumisest e-kirjaga.
EERi liikmete omavahe-                     Ääsmäe küla, Harjumaa,      Teie annetusi kasutame
line kokkulepe, kuidas                     76402, tel 5082990        e-posti aadressita liikme-
koos toimida eetiliselt, tõ-                                  teni jõudmiseks – lehe
husalt, abivalmilt, erakon-  mist hetkeajel ja tunnetest   siis miks tekivad liikmete    paljundamiseks ja posti-
na programmi elluviimist    tulvil läbimõtlemata välja-   vahel konfliktid?        kuludeks.
toetavalt.           ütlemistega, justkui vest-     Inimesed oma olemuselt      Kortsleht nr 4 kulud
  Ükski kokkulepe aga ei   leks 2 inimest omavahel.    on erinevad, neid erinevusi   olid 3208,70 kr, sellest
kuku meile küpse õunana    Isegi siis tasuks enne “ver-  tuleb tunnistada ning tun-    postikulu 1636,90 kr.
taevast sülle, vaid selleni  baalset vastutulistamist“    nustada ja leppida kui para-   Tartu ökomessi tarbeks
tuleb jõuda erinevaid arva-  lugeda sõnum mitu korda     tamatusega! Teise inimese    tegime messil käest kätte
musi välja tuues, vaieldes   läbi, püüda aru saada, mida   mõistmine hukkamõistmi-     levinud pisema erinumb-
ja lõpuks ka hääletades.    teine pool öelduga mõtles    se asemel peaks olema      ri, mille kopeerimiskulu
Rohelise Harta eelnõuga    ja kui tundub, et miski jäi   esmatähtis, tuleb meeles     läks maksma 735 krooni.
oleme teisel ringil, teel   arusaamatuks, siis küsida    pidada vanasõnu “enne      5. numbri kulud jäävad
kokkuleppe saavutamise     otse, mitte jutulistis. On ju  mõtle, kui ütled”, “üheksa    samasse suurusjärku nel-
suunas. Ja kui korra oleme   jutulistis kirjutamine võrd-  korda mõõda, üks kord      janda numbriga. Pisike
kokku leppinud, kuidas     ne sõnavõtuga mitmesaja     lõika”, “lendulastud noolt    lisakulu – 147 krooni
on eetiline liikmena käitu-  inimese ees           tagasi ei too”, “ära tee tei-  – tekkis seoses kortsleht.
da, siis see on alus liikme    Erakond on inimeste     sele seda, mida sa ei taha    ee domeeni registreerimi-
eetilisele käitumisele kuni  kogum, kes soovivad koos    et sinule tehakse”, “kuidas   se ja veebimajutusega.
uute ja paremate kokkule-   viia ellu rohelist program-   sina külale, nii küla sinule”.    Annetustena oleme
peteni!            mi. Minu arusaama ko-      Keskendugem sellele, mida    saanud kahe viimase kuu-
  Erakonna maine on era-   haselt tähendab roheline    me erakonnana oleme tul-     ga 9435 krooni, sellest
konna kõige olulisem vara.   progamm peaaegu seda-      nud koos tegema, jätame     toimetusevälistelt inimes-
Maine tekitavad inimesed,   sama, mis on EERi prog-     ebaeetilise käitumise, üks-   telt 7005 krooni.
erakonna liikmed, maine    ramm. Peaaegu sellepä-     teise solvamise ja solvumi-
tekib või hävib eelkõige    rast, et seda saab alati pa-  se, kaebuste kirjutamise ja      Kortslehele on
liikmete käitumisest teki-   remaks, elulähedasemaks     kohtuga ähvardamise EERi        annetanud:
tatud või hävitatud kuvan-   ja täpsemaks muuta.       ukse taha.
dist oma erakonna kohta.      Seega leian ma, et EERi     EERi põhikiri sätestab    Mall Sume, Malle Tamm-
Rohelise Harta eesmärk     liikmete tunnuseks on      reeglid, mille erakond ise    laan, Esta Ivask, Marge
on kokkulepitud käitumis-   programmi tunnistamine,     endale seab, et toimida     Loo, Hans Vaaks, Jane
reeglite abil hoida ja kas-  selle parendamine ja selle   kooskõlastatult ja kõigile    Vain, Ingrid Unt, Alfred
vatada erakonna mõnusat    elluviimisele kaasa aita-    üheselt arusaadavate reeg-    Einmann, Raivo Seepter,
mainet ning ennetada ja    mine iga liikme parima-     lite järgi. Põhikiri kinnita-  Ülle-Mari Venger feldt,
võimalusel vältida erakon-   te võimaluste, oskuste ja    takse erakonna üldkogul,     Jüri Kangur, Elle Vaks,
na maine kahjustamist.     teadmiste toel. Programmi    ja sõltumata juriidilistest   Rein Hansson, Ilmi Il-
Kui ühest küljest tundub,   tunnistamise aluseks on     nüanssidest on see era-     ves, Johannes Jüriado,
et see on ju iseenesest    tavaliselt maailmavaade,    konnaliikmete kokkulepe,     Maimu Schmidt, Rainer
mõistetav, siis see ongi    väärtushinnangud, ühise     mis kehtib kuni järgmise     Põld, Laine Luik, Urve
iseenesestmõistetav. Kuid   eesmärgi ja visioooni tun-   koos ümberotsustamiseni.     Saarso, Rosilli Tamm,
teisest küljest kipub see   nistamine ja selle poole    Ma arvan, et peaksime en-    Ülo Kärner, Juta Lõpp,
iseenesestmõistetavus tihti  püüdlemine. Muus osas      nekõike sisemiselt ja siis    Lea Teinonen, Leo Rai-
ununema meie omavaheli-    võivad liikmete ilmavaated   ka avalikult ütlema, et me    dur, Lehte Pärkson, Eino
ses sõnakasutuses, mõte-    ja väärtused erineda, seda   ei ole JOKK-erakond selle    Logina, Asta Saltsen,
tevahetuses ja teinekord ka  tuleb teadvustada ja selle-   termini halvas tähendu-     Malle-Mari Lauk.
tegudes. EERi aukohtule on   ga leppida.           ses. Selleks aga tuleb meil     Kes tahab annetaja-
esitatud mitmeid taotlusi                   endil ennekõike omavahel     na anonüümseks jääda,
süüdistustega üksteisele    Kui liikmed jagavad sama    käituda eetiliselt ja aluse   tehku ülekande selgituse
halvasti ütlemise kohta.    visiooni ja soovivad koos    selleks annab EERi Roheli-    lahtrisse vastav märkus.
Minu hinnangul on tege-    ellu viia EERi programmi,    ne Harta!                     Juta Tasa

                                                              3
Kortsleht                                                   jaanuar 2008   Inimasustusega
kokku kasvanut tuleb hoida
                Gilleke Kopamees arvab, et lisaks liigilise
                mitmekesisuse säilitamisele tuleks kaitsta
                põliseid taimesorte ja loomatõuge.
Millise plaaniga sa ju-                                     teha. Ei riiet selga ega toitu
hatusse kandideerisid,                                     suhu panna ega ehitada,
mida lootsid kindlasti ära                                   ilma, et me peaks kuskilt
teha?                                              Prantsusmaalt kivi vedama
  Minu viie aasta töö on                                   või Soomest tellist.
kohaliku tooraine tarvitami-
se edendamine ja kohalike                                    Kas sellel sulle nii sü-
geeniressursside säilitami-                                   damelähedasel teemal
ne, tulevad need siis põllult                                  on erakonnas mingi töö-
või loomade seljast, küljest                                  rühm?
või seest. Seda ka vanade                                     Eesti maaelu arenguka-
viljasortide, puu- ja köö-                                   vas 2007–2013 on meie
giviljasortide ning kodu-                                    tööd ja mõtted ometigi
loomatõugude säilitamise                                    sees, niipalju kui neid kuul-
osas. Juhatuses olles tahan                                   da võeti.
rahvast sellest teavitada,                                     Otseselt erakonna liik-
kuna Eestis pole kombeks                                    mete suhtes tunnen puu-
sellest rääkida. Mujal Eu-                                   dust sellest, et ma ei saa
roopas ja üldse maailmas                                    oma kehva internetiühen-
on väga aktuaalne, et ei      Erakonna koosseis on     olen sellist avalikku tööd   duse tõttu olla jutulistis,
kaitsta mitte ainult loodus- kirju ja arusaamu rohelisest    ka teinud, viimane üritus   jutulisti kaudu saaks ka
likku liigilist mitmekesisust, maailmavaatest on seinast     oli Eesti meistrivõistlused  väga hästi inimesi harida.
vaid ka seda, et kui inim- seina. Selle asemel, et min-     ketramises. See oli otsene    Maaelu- ja kultuuritoim-
asustus on ikka üle 5000 na mõne karusnahapoe          viide just kohaliku tooraine  konnaga koostööd olen tei-
aasta vana, nagu näiteks ette streikima, peaksime        kasutamisele ja loomade    nud küll. Kõik see meie aja-
näiteks Eesti saartel, siis hoolitsema hoopis selle       kasvatamisele kohapeal.    lugu ongi ju nii lühike,aga
ka see, mis inimesega eest, et meie väikesed ta-          Samamoodi on arhitek-    kus on vaja olnud, seal
koos kujunenud on – tema lumajapidamised säiliks, et       tuuriga, materjalidega, mis  olen ma oma sõna sekka
koduloomad ja te-              meil oleks, mida   on Lääne-Eestis ja saartel   öelnud.
ma söögiviljad –,      Gilleke    süüa ja selga    valdavad olnud. Mulle teeb    Mulle tundub, et roheli-
vajab samamoodi Kopamees on panna.                väga muret, et inimesed    ses erakonnas neid maaini-
hoidmist.       Eesti Maalamba      On väga ohtlik,  nii vähe teavad, et siin on  mesi on väga vähe, kes üld-
  See kõik on ju     Ühingu     kui meie loomad   olnud mängus meie oma     se neid teemasid mõikavad
väga pikaajalise,    eestvedajaid,    ja põllusaadu-    savi, meie oma kivi, liiv,   ja jagavad. Meil on väga
tasakaalustatud      vaata ka     sed kogunevad    puit, tõrv ja lubi. Me ole-  linnastunud seltskond.
koostöö tulemus     http://www.    väga suurtesse    me saanud elada nii, et ei
looduse ja inime- maalammas.ee tootmisüksustes-         pidanud võõrast ja kauget   Kas juhatuses on sul ka
se vahel ja seda              se, kas siis väga  sisse tooma, raiskama selle  konkreetne vastutusvald-
hoida on hädavajalik, see suurtesse lautadesse või        peale kütust ja energiat.   kond?
ongi meie geenipank. See, linnufarmidesse. Kui tuleb        Täna on praamid ju       Minu ülesanne on abis-
mida ollakse siin üle 5000 mingi taud või pahataht-       põhiliselt kaubaauto -     tada Marekit ürituste kor-
aasta kasvatatud, sedavõrd lik rünnak, on meid liht-       sid täis. Ja siis tahetak-   raldamisel. Ja ürituste kor-
kaua – peaks ka täna meie ne julgeoleku seisukohast       se silda, sest praamid     raldamisega olen siin Lää-
kõhtu täitma ja kehakatet täiesti lagedaks, abituks ja      ei jaksa kõike seda p...a   ne-Eestis ka tegelenud.
pakkuma.             relvituks teha, täiesti nälga  siia ära kanda. Et me ei    Mingit vastuseisu juhatuse
                 suretada.            mahu praami. Sellepärast    poolt pole minu tegevusele
On sul mingi mingi konk-      Ma lootsin, et juhatuses   ei mahugi, et meie riided   küll olnud.
reetsem tegevuskava, olles saan selle heaks mi-         tassitakse siia, meie toit
kuidas seda erakonnas dagi ära teha, kasvõi meie         tassitakse siia, me ei oska         Küsimusi esitas
ellu viia?            oma rahvast harides. Ma     siin mitte midagi enam ise            Juta Luts

4
jaanuar 2008                                                    Kortsleht

             Pakendiseaduse pääsuke
       Andres        Inimesed vaatavad oma kraa-    jonilt ja ka Riigikogu suurelt  Sel moel kaotas eelnõu oma
       Siplane,       nikausi alla ja nuputavad, et   saalilt. Kõik vist mõistsid, et  esialgse mõtte ja harmoonia
       erakonna liige    mitu kotti seal nüüd olema     eelnõu vastu seismine tõm-    rakenduva sorteerimata prü-
                 peab. Järgmine nuputamise     baks kaela kodanike meele-    gi ladestuse keeluga alates
                 koht - kuhu need kotid viia?    paha ja süüdistused keskkon-   2008. aastast.
                 Sest keegi ju prügiveole ku-    navaenulikkuses. Siiski leidus    Raske hinnata, millal saab
Nüüd see siis juhtus – rohe-   lutusi teha ei taha.        huvigruppe (kaubandus-töös-    olukorda täiuslikuks pidada ja
liste poolt esitatud eelnõu     Et karmi uut prügiaastat    tuskoda ja Eesti Toiduaine-    millal lugeda õiguskeskkonda
kiideti Riigikogus heaks     pehmendada, tegid rohelised    tööstuste Liit), kes eelnõu    segadust külvavaks. Suhteli-
ning on jõustunud. Jutt käib   ettepaneku tõsta uuest aas-    vastu seisid (minu arvates    selt kindlalt saab aga öelda,
pakendiseaduse parandu-      tast pakendijääkide taaska-    üsna asjatundmatute argu-     et rohelistel on nüüd esimene
sest, mis tõstis pakendijäät-   sutusmäära kümne protsendi     mentidega).            eelnõu jõustunud. Paraku sa-
mete taaskasutusmäära 50     võrra. See oleks tähendanud      Raske öelda, kus pööre toi-  mavõrd kindlalt on menetluse
protsendilt 60 protsendile.    taaskasutusorganisatsiooni-    mus, kuid ühel hetkel seadus-   käigus selle esialgne mõte ja
                 de poolt pakutavate avalike    andja meel muutus ja taaska-   mõju hajunud. Vähemalt me
  Teadupärast ei tohi enam    konteinerite arvu kasvu.      sutusmäära suurendamine lü-    püüdsime ja kavatsused olid
uuel aastal prügilates sortee-    Eelnõu sai hakatuses toe-    kati aasta võrra edasi, 2008.   head, seda tunnistasid isegi
rimata jäätmeid ladestada.    tuse tervelt keskkonnakomis-    aasta asemel 2009. aastani.    oponendid.     Loodusesse tuuakse üha rohkem prügi
Võrumaa metsnik Kalle Ka-     100-200kiloste prügilaadun-    sidki metsamehed prügihun-    Võru jäätmejaama tasuta
lamees pelgab, et pärast     gite kõrval on ära viidud     niku ära. Karta on, et puhtaks  anda, kuid Kalameest hirmu-
üleriigilist prügikoristus-    ka 2,5tonniseid. Suur hulk     see metsaalune ei jää.      tab see, et äkki peavad ka
kampaaniat ei jää loodus     “prügilaid” aga alles ootab      Koos kolleegidega korjab    metsnikud hakkama uuest
mitte just kauaks kõntsast    koristamist.            Kalle igal aastal Urvaste ja   aastast prügi eraldi kontei-
puhtaks.               Peamiselt veavad prügi     Kanepi riigimetsast kokku     neritesse sorteerima või sor-
                 metsa alla linnainimesed,     7–8 veoautokoorma jagu      teerimata prügi eest maksma
  Veerandsada aastat Erast-   aga on ka selliste maamajade    prügi. “Prügi on igal pool, kus  hakkama. “Siis on koristami-
vere metskonnas töötanud     omanikke, kellele võiks pea-    saab auto metsatee otsast     sega lõpp,” ütleb ta ja viitab
Kalle Kalamees ütleb, et riigi-  aegu kauni kodu vimpli anda.    sisse tagurdada, eriti muidugi  kavandatavatele reformidele,
metsa alla tuuakse prügi igal   “On näiteks selline talu, mille  Tartu–Võru maantee äärses     millega tahetakse taas terve
aastaga rohkem. “Inimesed     õuest läheb tee riigimetsa.    metsas,” tõdes Kalamees. Ja    hulk metsnikke koondada.
teavad väga täpselt, kus rii-   Ja just seal, kus talumets läbi  ikka veel tuuakse metsa vanu     Kalle ei näe metsaprügi
gimets on – erametsadesse     saab ja riigimets algab, oli to-  autokumme, vanamööblit,      vähendamiseks muid võima-
prügihunnikuid eriti ei teki.”  hutu suur prügihunnik. Ei saa   akusid ja kõike muud, mille    lusi, kui see, et võimalikult
  Erastvere metskond on     pererahvast üles kah anda,     jäätmejaama andmine on      suurele osale pannakse peale
“Teeme ära” kaardil ära mär-   sest siis panevad tee kinni ja   eraisikule tasuta.        maksumärgid ja nende äravii-
kinud need prügihunnikud,     pean ilmatu ringi tegema, et     Tänu lepingutele on ka     mise eest saab raha.
mis tänavu ära koristati.     riigimetsa saada.” Nii korista-  RMK saanud kõiki jäätmeid              Airi Hallik         Teeme kevadel Eestimaa puhtaks!
Kampaania “Teeme ära”       se tegevusena, aga Rainer oli   prügihunnikuid peaks lisandu-   eraldi arvet pidanud. Ilm-
meeskond loodab tuleva      see, kes leidis, et peame kes-   ma samuti umbes samapalju.    selt tulevad näiteks laulu- ja
aasta 3. mail terve Eesti     kenduma kindlale päevale, kui   Arvan, et umbes neljandik või   tantsupeolised päris suure
loodusesse visatud prahist    kogu Eestimaa prügi koristab.   viiendik on kaardile kantud.   seltskonnaga, sest nad on üle
puhtaks saada.          Kampaanial on kaks põhiees-    Jääb silma, et suurem osa     riigi hästi organiseerunud ja
  Kortslehe küsimustele vas-   märki: et vähemalt korraks     kaardistamisest on tehtud     tantsupeolised tahtsid 2009.
tas meeskonna liige Toomas    saaks terve Eestimaa puhtaks    Harjumaal. See tuleb sellest,   aastal niikuinii minna randu
Trapido.             ja et see tegu inimeste kõrva-   et vabatahtlikud kaardistajad   koristama. Need tegevused
                 de vahel midagi muudaks.      on peamiselt olnud tallinla-   haakuvad omavahel hästi.
Kes on “Teeme ära” idee                       sed, kes käivad linnast väljas  Kuidas oma kodulähedasi
autor?              Kuidas prügihunnikute kaar-    kaardistamas.           prügihunnikuid üles märkida
  See sündis väikeses kam-   distamine edeneb?                          ja ühiskoristamises osaleda,
bas – Rainer Nõlvak, mina,      1. jaanuari seisuga on üle   Millised ühendused on kam-    lugege aadressilt
Ahti Heinla liitus kohe… Mul   Eesti ära märgitud üle 800     paaniaga liitunud?        www.teeme2008.ee
oli see küll mõeldud pikaajali-  punkti ja RMK kaardistatud      Me ei ole nende kohta                Airi Hallik

                                                                  5
Kortsleht                                                 jaanuar 2008
                   Erakond on
       Milleks meile erakond? Kas parlamentaarseteks mängudeks?
       Kuidas määratleda oma erilisus, mille poolest oleme teistest
       erakondadest paremad ning kas see on sama, mida tunnetame
       ühisosana? Vestlusringi kutsus kokku ja kirjutas üles Tiiu Arro.

Jüri Ginter: Mis meie era-                                  põhjuseks, et parem lööd
konda ühendab?                                        käega ja lähed koju. Mulle
  Oleks naiivne loota, et                                  tundub, et täna, valimiste-
kõik meie põhikirja ja prog-                                 vahelisel ajal, võiks rohkem
rammi lugejad seda üht-                                   olla neid, kes tunneksid,
moodi mõistaksid. Sellest                                  et erakond on neile sobiv
tulenevalt oleks peamistes                                  väljund. Aga see ei teki
põhimõtetes vajalik kokku                                  iseenesest.
leppida, või las arvavadki                                   Teine pool - ühiskondlik
igaüks isemoodi?                                       kandepind. Kuna esimene
                                               pool lonkab, lonkab ka
Alex Lotman: Ühendab                                     teine.
meid kindlasti arusaam, et                                   Oleme enda olemasolu-
tuleb muuta ühiskonna käi-                                  ga harjunud, aga poliitilisel
tumist loodusressursside                                   maastikul hetkeks tekkinud
kasutamisel ja suhtumises                                  erutus on tänaseks taandu-
loodusesse üldse.       meie asi oleks rohkem alg-  Tiiu Arro: Kas meil on tõsi-  nud. Väga tõsiselt rohelist
  Ühine on äratundmine,    andmeid ja fakte esitada   seltvõetav erakond?       erakonda paraku ei võeta.
et osa tänapäeva üldisest   ning järeldused inimeste
poliitikast ja majandus-    hooleks jätta.        AS: Jah, meil on täiesti    AL: Erakonna tõsiseltvõe-
suundumusest on inimkon-                   tõsiseltvõetav erakond ja    tavuse tunnuseks on tema
nale tervikuna väga ohtlik.  Toomas Trapido: Inimesed   puhas rõõm on kogeda, et    olemasolu parlamendis.
Seepärast rohelised orga-   ongi väga erinevad. Mina   meie areng kulgeb ebaefek-
nisatsioonid, sh roheline   olen seda tüüpi, et koos   tiivselt, aga see-eest suhte-  PJ: Seal olid ka kuningriik-
erakond, proovivad igaüks   arutades, uutele järeldus-  liselt demokraatlikult.     lased, kas nad olid tõsiselt-
oma nišis, mõjutada inim-   tele jõudes, need kinnis-                   võetavad?
konda ja oma ühiskonda.    tuvad. Muud, iseenesest    Peeter Jalakas: Kellele see
Kõige suuremad keskkon-    õiged põhimõtted aga ei    erakond mõeldud on?       AL: Nende roll oli kunin-
naprobleemid tulenevad     kinnistu.             On kaks poolt. Esiteks   ga narri roll, noore de-
energiakasutusviisidest,     Erakonna alguspäevil    – erakonna liikmed, ehk     mokraatia lombakustele
ehkki probleeme on väga    oli jutuks, et peaksime    siis inimesed, kes on oma    tähelepanu juhtida. Meil
mitmes valdkonnas.       oma programmi ja maa-     poliitilises eelistuses kind-  on teine roll, esitame sea-
                ilmavaadet lugudena esi-   lad. Teisalt inimesed, kes   duseelnõusid, küsimusi ja
JG: Minu jaoks on olulised   tama. Lood, mida edasi    põhiküsimustes on meiega    arupärimisi.
jagatud arusaamad, et me    räägitakse, jäävad meelde.  sarnastel arvamustel.
tõesti millestki ühtemoodi   Arvan, et pikalt sõnastatud  Mulle tundub, et problee-    PJ: Nemad esitasid sama-
aru saaksime.         põhimõtetel ei ole erilist  me on mõlemal suunal.      moodi. Ühiskond ootas ja
  Võiksime üritada vähe-   tähtsust.           Tegevus on, aga ebaefek-    lootis rohelistelt enamat.
malt mõnes asjas jõuda      Arvan, et meid ühendab   tiivne. Mitmes küsimuses    Täna tundub, et olemegi
selleni, kus me ei hakka    tunnetus. Muutuda on vaja,  võib raporteerida, et meil   kuningriiklastega võrrel-
enam vaidlema. Mõned      sest nii enam edasi ei saa.  on justkui kõik tehtud, aga   davas positsioonis. Miks
võivad ju eriarvamustele    See ongi ühisosaks, üle-   vaistlikult tunned, et see   see nii on, selle üle võiks
jääda.             jäänu vajab arutelu. Mingil  pole õige. Särtsu ja elu,    arutleda.
                hetkel tehakse valikuid,   ühisosana tunnetatavat im-
Andres Siplane: Teadupä-    mida ühed kritiseerivad,   pulssi on vähe.         AL: Milliseid ootusi me ei
rast on kõige püsivamad    teised mitte. Meie asi on     Alati võib küsida miks   täida?
veendumused ja hoiakud     ühisosa suurendada ja teha  sa ise midagi ei tee? Seda
need, millised inimene ise   valikuid, mida kritiseeriks  võib lausa raevukalt küsida   PJ: Ennekõike, et oleme lu-
tuletanud on. Teisisõnu:    erakonnast vähesed.      ja seesama raevukus... on    banud tuua uut hingamist

6
jaanuar 2008                                                Kortslehtüheaastane
kodumaisesse demokraa-     osa üldisest rohelisest liiku-  instrumentide suurem ka-    JG: Kui erakonna nimel
tiasse.             misest ja seda tuleb ka nii   sutus.             antakse välja risti vastukäi-
                võtta. Miks me ei siirdunud                   vaid signaale, siis hakatak-
JG: Viiks ühe mõttesuuna    massilisemalt nendesse or-    PJ: Ootused ühiskonnas     se viltu vaatama?
edasi. Kuuel inimesel opo-   ganisatsioonidesse?       on vägagi olemas. Isegi kui
sitsioonis on kitsas tege-                    läheneda selliselt, et era-  PJ: Et tõeni jõuda, ongi
vusväli. Võib-olla peaksime   PJ: Miks siis üldse erakon-   konna põhiline töövahend    vaja selliseid vaidlusi. Iga-
muid väljundeid otsima.     da vaja oli? Rohelised liiku-  on parlament – väidan ma,   üks lahkub siit vaidluspart-
                mised eri vormides olid ka    et inimesi kaasamat, neile   neri arvamusega. Ega see
AL: Loomulikult peame      varem, erakond tõi justkui    väljundit pakkumata, ühtse   õhku haihtu, see jääb meel-
jõudma ka europarlamen-     kohustuse mängida ainult     tunnetusega koosluseks     de. See ongi osa organisat-
ti.               ettemääratud, parlamen-     ühinemata puudub ka pea-    siooni tekitamisest.
                taarseid mänge.         mine töövahend.
PJ: Nagu iga teine era-                       Peaksime endilt küsima,   TA: Meil on erakonnas
kond Eestis. Kogu püramiid   AL: Mitte ainult, aga see    mida teistest erakondadest   oma kuningriiklased – det-
moodustubki nii, et on hulk   on erakonna peamine töö-     paremini teeme, mis on     sembris loodud Tallinna
valijaid, erakonnad, nende   vahend.             meie erilisus.         piirkond.
kohal erakondade juhtkon-
nad ja parlamendiliikmed.                                    AL: Selle loomisel ignoree-
Ma arvan, et paljud liitusid                                  riti kehtivat põhikirja.
rohelistega ootuses koha-
ta täiesti uut suhtumist,                                    TT: Põhikirja kehtivusest ei
puhtust, idealismi, mida                                    saa keegi aru.
tänastes parlamendiera-
kondades enam pole.                                       AL: Tegemist on omaal-
                                                gatusega erakonna sees,
JG: Mul oli õnn või õnne-                                    mida juhatus ei saa regist-
tus tegutseda kahes Eesti                                    reerida. Loomulikult on
suures erakonnas. Lõpeta-                                    igaühel õigus ühendusi
sin nendega koostöö, sest                                    moodustada, aga see on
nägin, et erakonnad tegut-                                   veidi eksitav, kui neid ni-
sesid ainult parlamendikoh-                                   metada piirkonnaks. Kui
tade nimel.                                           kuningriiklastega võrrelda,
                                                siis nende rolliks on juhtida
TT: See on meedia võimen-                                    tähelepanu meie organisat-
datud illusioon, et parla-   Alex Lotman, Jüri Ginter, Toomas Trapido ja Peeter       sioonilisele arengule.
mendis peitub suur võim.    Jalakas.                  Pilt: Tiiu Arro
Parlament ise on eraldunud                                   TT: Inimesed tahavad mi-
- see on probleem. Suureks   PJ: Erakonnaks hakkami-     AS: Usun, et erakonnalt    dagi teha, aga kui pole täp-
erakonna ideaaliks oli ot-   ne tähendab ühiskonnas      oodatakse teisi mitte hal-   seid reegleid ja ei innusta-
sedemokraatia, mis pole     märksa laiema rahvahul-     vustava joone jätkamist või  ta, vaid surutakse alla, siis
korralikult käivitunud. Tei-  gaga rääkimist. Paljud, kes   taastamist, teiste erakon-   nii juhtubki. Üks hea näi-
seks, konkreetne tegevus.    erakonnale kaasa elavad,     dade sarnaseks mittemuu-    de on Kortsleht. Erakonna
Praktilised tegevused, mis   tunnevad, et organisatsioo-   tumist (seda nii retoorikas  sisekommunikatsioon oli
erakonna seest välja kas-    ni kuulumine eeldab aktiiv-   kui ka rahaasjades).      nõrk ja selle parandamiseks
vaksid, majade ehitamine    set seisukohavõttu. Aga                     heas mõttes reaktsioonina,
või puude istutamine, liida-  et erakond paneks endale     PJ: Just. Meil on erakond,   tekkiski Kortsleht.
vad inimesi ja sealt tulevad  kaasa elama, on vaja roh-    aga natuke kehvem kui tei-
uued algatused.         kemat kui parlamentaarne     sed. Teised on suuremad,    AL: Erakonna sees võib olla
                sebimine.            tugevamad. Selleks, et     vabatekkelisi ühendusi ja
JG: Me võiksime mõelda,                     efektiivselt tegutseda, peab  initsiatiivi. Selle asemel, et
et riigikogu liikmete roll ei  AS: Erakonna eksistentsi     paratamatult raha olema.    vägikaigast vedada, võiks
ole ainult eelnõude esita-   võti seisneb selles, kuivõrd   Selleks, et raha oleks, peab  midagi vajalikku teha.
mine, vaid tõesti ka laie-   erakond suudab vastata      inimestel olema usku, et
male kandepinnale apel-     rohelise kogukonna ootus-    tegevusel on mingisugune    TT: Kui on mingeid algatu-
leerimine.           tele. Saamaks teada, mida    mõte ja omapära. Toetajaid   si, siis 90% juhtudel oleks
                kogukond ootab, on häda-     ja sponsoreid ei teki, kui   mõistlik juhtidel neid toeta-
AL: Erakond on ainult üks    vajalik otsedemokraatlike    pole “midagi erilist”.     da ja suunata.

                                                              7
Kortsleht                                                    jaanuar 2008      Tuumaenergia kasutamine
        kogub toetajaid
                    Põhjustest, miks nii mõnigi roheline
                    tuumaenergia pooldajatega liitub, kirjutab
                    välispoliitikahuviline Andres Laiapea.

Mõned aastad tagasi val-                                     Moore, keda nooruses
mis Massachusettsi Teh-                                      kannustas hirm tuuma-
noloogiainstituudis põhja-                                    holokausti ees. “Kolmküm-
lik uurimus,1 mille autorid                                    mend aastat hiljem on
leidsid, et tuumaenergiat                                     minu vaated muutunud, ja
ei tohiks maha kanda,                                       ka ülejäänud keskkonna-
sest selle laialdasem ka-                                     kaitseliikumine peab oma
sutamine aitaks oluliselt                                     vaateid uuendama, sest
vähendada süsinikdiok-                                      tuumaenergia võib olla
siidi õhkupaiskamist. Vii-                                    just see energiaallikas, mis
maste aastate jooksul on                                     suudab päästa meie pla-
seda seisukohta asunud                                      needi teisest võimalikust
toetama ka mitmed tun-                                      õnnetusest: katastroofi-
tud rohelised, kes otsivad                                    lisest kliimamuutusest,”
paaniliselt võimalusi üle-                                    arvas Moore.5
ilmse kliimasoojenemise                                        New York Timesi ajakir-
pidurdamiseks. Nende ar-                                     janik Nicholas D. Kristof
vamused väärivad kui mit-                                     – kes on Eestis suhteliselt
te enamat, siis vähemalt                                     tuntud tänu meie kunagise
tähelepanu.                                            peaministri Juhan Partsi
  “Me ei saa jätkata ener-                                   intervjueerimisele6 – leiab
gia hankimist fossiilkü-                                     samuti, et tuumaenergia
tustest ning ei ole mingit                  Ignalina tuumaelektrijaam      kasutamisele puudub al-
                                     Pilt: Euroopa Komisjon
võimalust, et taastuvad                                      ternatiiv. Praeguste prog-
energiaallikad võiksid õi-                                    nooside kohaselt suure-
geaegselt piisavalt ener-   et tuumaenergia tuleb lähi-  uute jaamade kerkimist,       neb maailma energiatarve
giat pakkuda,” tõdes Gaia   tulevikus võimsalt tagasi,”  kuid paraku puuduvad va-       järgmise veerandsajandi
teooria loojana tuntud Briti  teatas ta möödunud aas-    lutud lahendused, sest jäik     jooksul 60% ja seda tekki-
teadlane James Lovelock    tal.3 Blixi kindlust toetab  vastuseis tuumaenergia        vat auku olla kõige mõistli-
juba paari aasta eest. 2    see, et tuumaenergiale    kasutamisele suurendaks       kum täita tuumaenergiaga.
Lovelock soovitas võima-    näib puuduvat reaalne al-   veelgi süsinikdioksiidi õh-     “Praegu on tuumaenergia
luse korral kasutada taas-   ternatiiv.          kupaiskamist.            ainus energiaallikas, mis
tuvenergia allikaid, kuid                    Neid vaateid jagab sa-      ei aita kaasa üleilmsele
oli sunnitud nentima, et    Vastumeelne,         muti rahvusvahelise kesk-      kliimasoojenemisele ning
leidub vaid üks enam-vä-    kuid vajalik         konnakaitseorganisatsioo-      võib kiirelt elektrivõrgu tu-
hem kohe ja piisavalt kät-                  ni Greenpeace kunagine        gisambaks saada,” kirjutas
tesaadav energiaallikas,    Silmapaistev keskkonna-    juht ja kaasasutaja Patrick     Kristof.7 Kas ta eksib?
mis ei põhjusta üleilmset   aktivist George Monbiot
kliimasoojenemist – tuu-    märkis,4 et kui ta rääkis   1 http://www.mit.edu/afs/athena/org/n/nuclearpower
maenergia.           oma rohelistele sõpradele,  2 http://comment.independent.co.uk/commentators/article61727.
  Ka Rahvusvahelise Aato-  et on tuumaenergia kasuta-  ece
mienergeetika Agentuuri    mise osas muutmas enese    3 http://weekly.ahram.org.eg/2005/729/in1.htm
endine peadirektor Hans    varasemaid seisukohti, siis  4 http://www.latimes.com/news/opinion/commentary/la-op-
Blix on öelnud, et kuulub   mõjus see neile ärritavalt,  monbiot11jun11,0,5430628.story
küll roheliste hulka, kuid   sest arenenud tööstus-    5 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/
pooldab sellegi poolest    maades andis roheliste lii-  2006/04/14/AR2006041401209.html
tuumaenergiat, sest see    kumiste tekkele tõuke just  6 http://www.nytimes.com/packages/khtml/2004/12/08/
aitab ohjeldada kliima soo-  vastuseis tuumajaamade-    opinion/20041208_ESTONIA_VIDEO.html
jenemist. “Ma olen kindel,   le. Temagi ei tahaks näha   7 http://www.nytimes.com/2005/04/09/opinion/09kristof.html

8
jaanuar 2008                                                    Kortsleht


Tuumaenergeetika ei ole lahendus
            Kommentaariks Andres Laiapea loole
                                                      Leedu projekti halvi-
Elmer Joandi,                                              mad küljed on tõenäoline
                                                    suur rahakulu ja et projekt
erakonna liige                                             ise on vabanduseks, miks
                                                    edasi lükata energiama-
                                                    janduse tõsist restruktu-
                                                    reerimist.
Pragmaatilisi rohelisi                                           Eestil on võimalus leida
maailmapoliitikuid, neid,                                        7 aasta jooksul 600 me-
kes tuumajaamades näe-                                         gavatti stabiilset tootmis-
vad osalist lahendust                                          võimsust taastuvenergee-
globaalsele kliimaprob-                                         tika, säästumeetmete ja
leemile, huvitab rohkem                                         piiriülese energiakoostöö
globaalne tasand.                                            kombinatsioonist. Selleks
  Kindlasti on neil õigus,                                       tuleb teha palju tööd väi-
et tuumajaamad võimal-                                         keste projektidega. Kan-
daks kiiremini vähendada                                        gelaseks on lihtsam saada
meie sõltuvust fossiilse-                                        tuumajaamaga – paar rei-
test kütustest. Maailma                                         si, mõned allkirjad ja juba
tuumajaamade koguvõim-                                         tuleb. Meie praeguses
sus kasvab kindlasti lähi-                                       olukorras tuleks see nii
ajal täistempos.                                            oleviku kui tuleviku kulude
  Samas, inimeste soov                                         arvelt.
mugavuse ja raiskamise                                           Kuna on ette teada, et
järele ei kahane ega jää                                        tuumaenergeetika projek-
samaks. Isegi kui Euroopa                                        tid suure tõenäosusega ei
ja USA vähendaks oma      Euroopa tuumajaamad 2007. aasta septembri seisuga.           jõua kuhugi, siis käsitlevad
energiatarvet kordades,     Kõige rohkem tuumajaamu oli Prantsusmaal (59), kuid           neid teemasid pikalt ja
suudavad Aasia ja Aafri-    näiteks Itaalias, Portugalis ega Norras pole ühtegi.          rõõmuga ka põlevkiviener-
ka oma tarbimisvajadust                        Pilt: European Nuclear Society  geetikud, sest kui valitsus
kindlasti samal määral tõs-                                       jookseb oma tuumapro-
ta ja fossiilkütuste varud ei                                      jektidega rappa, jäetakse
ole lõpmatud.                                              alternatiivenergeetilised
  Seega, tuumajaamad                                          tegevusplaanid unarusse
ei ole lõplik lahendus,
ainuke lahendus ega ka
Eestile sobiv lahendus.
Eestil jääb (tänase seisuga
                      “ Leedu projekti
                      halvimad küljed on
                      tõenäoline suur rahakulu
                      ja see, et projekt ise on
                                                    ja saab jälle kahe suupoo-
                                                    lega rumala tehnoloogiaga
                                                    kivi õgida.
                                                      Sestap ei laskuks ma
käed rüppes edasi istudes)         vabanduseks, miks edasi                   dispuuti kõigi maailma fi-
2015. aasta paiku puudu                                         losoofiliste tõlgendustega,
ligikaudu 600 megavat-           lükata energiamajanduse                   kuna mõned neist võivad
ti elektritootmisvõimsust.         tõsist restruktureerimist.                 olla õiged argumendid va-
Eesti suvine elektritarve                                        les kohas.
on koormuse miinimumis
üldse 400 megavatti.
  “Odav” (ilma jaamade     megavatti) ostmine Lee-     võimekus hankida endale           Loe ka raamatut
lammutamise ja kütuse      dus tähendab aga poliitilisi  tuumajaam ja koolitada          ja ülevaadet Carbon-
lõpliku matmise kuludeta)    riske, elektritranspordiku-   tuumaenergeetika spet-          Free and Nuclear-
elekter tuleb aga tuuma-    lusid ja Leedus ühe järve    sialiste on suur. Küll on        Free, mis pakub välja
jaamadest, kus toodetakse    soojendamist. Tuumajaam     aga kaheldav selle projekti       plaani, kuidas USA
stabiilselt (ühtviisi öösel   sobib Helsingisse, kus tal   tulusus. Leedu projekt ta-        suudaks tuumajaamu
ja päeval, talvel ja su-    on kogu aeg optimaalne     gavaraplaanina ei ole kõi-        ehitamata ja
vel) 2000 megavatti. See    elektri- ja enamus aega ka   ge halvem, eelkõige kuna         majanduskasvu ohvriks
on Eesti jaoks hetkeline    optimaalne soojuskoor-     Poola seeläbi kiirendab         toomata loobuda
maksimumkoormus aasta      mus.              meie elektrivõrgu ühenda-        fossiilkütustest:
lõikes.              Eesti on tuumajaama     mist Euroopaga lõunapool-        http://www.ieer.org/
  Samalaadse osaku (400    jaoks liialt väike riik. Meie  set teed pidi.              carbonfree/

                                                                 9
Kortsleht                                                   jaanuar 2008
Volitamine Eesti erakondades seaduste
       Jüri Ginter,    Erakonna asutajad taotlesid erakonna liik-   Seoses sellega koguti erakonnakaaslastelt
       erakonna      mete aktiivset osalust erakonna tegevu-    volitusi, et koosolek ikka toimuda saaks. Pal-
       juhatuse liige   ses. Sellest ka põhikirja punkt, mis nõuab   judes erakonnakaaslastes tekitas rahulole-
                 10 protsendi erakonna liikmete osalemist    matust asjaolu, et mõnel erakonna liikmel
                 üldkoosolekul. Erakonna teine üldkoosolek   oli üle kümne volituse ja nad kasutasid neid
                 korraldati Leisis ning eelnev registreerimi-  ka enda poolt hääletamisel. Otsustasin uuri-
                 ne näitas, et kvoorumi kokkusaamine on     da, kuidas on see küsimus reguleeritud sea-
                 raske.                     duses ja teiste erakondade põhikirjades.   Reformierakond                                       Sotsiaaldemokraatlik
                                                    Erakond
20.10 Erakonna juhatuse              Eestimaa Rahvaliit
otsusel kutsutakse Üldkogu                                   1. Erakonna kõrgeim organ
kokku volinike koosoleku       33. ERL-i kõrgeim organ on ERL-i kongress. ERL-i      on üldkogu. Üldkogu on era-
vormis. Volinike koosolek      kongressi kutsub volikogu kokku kord aastas, mil-     konna liikmete üldkoosolek
on pädev otsustama kõiki       lest teatatakse vähemalt üks kuu ette, erakorralise    või esinduskogu (mittetulun-
Üldkogu pädevuses olevaid      kongressi puhul vähemalt kaks nädalat ette.        dusühingute seaduse § 25
küsimusi. Volinikud valitakse    34. Kongressi esindusnorm on üks delegaat küm-       mõistes volinike koosolek),
piirkondlike organisatsiooni-    ne ERL-i liikme kohta, suurema esindusnormi võib      mis valitakse volikogu poolt
de poolt salajasel hääletusel    kehtestada volikogu. Ettepandava päevakorra,        kehtestatud juhendi ja esin-
arvestusega üks (1) volinik     kongressi korraldamise aja ja koha ning delegaatide    dusnormi alusel. Esindus-
kolme (3) kuni kümne (10)      valimise korra määrab volikogu. Kongressil osalevad    norm peab olema vähemalt
Erakonna liikme kohta. Täpse     hääleõigusega ERL-i kuuluvad Riigikogu ja Vabariigi    üks (1) delegaat kahekümne
esindatusnormi kehtestab       Valitsuse liikmed.                     (20) liikme kohta või ühe osa-
enne volinike valimist Erakon-                                 konna kohta.
na volikogu.


      Isamaa ja Res Publica Liit
Suurkogul võivad osaleda kõik Erakonna liikmed. Suurko-                Keskerakond
gul osalevad hääleõigusega mandaate omavad Erakonna
liikmed. Juhul, kui volikogu otsustab suurkogu kokku-      7.1.1. Keskerakonna kõrgeim organ on kongress, mille kut-
kutsumise mittetulundusühingu üldkoosolekuna, väljas-      sub kokku erakonna juhatus vähemalt üks kord kahe aasta
tatakse mandaadid kõigile suurkogule nõuetekohaselt       jooksul.
registreerunud erakonna liikmetele. Juhul, kui volikogu     7.1.2. Kongressi kokkukutsumise korra ja esindusnormi keh-
otsustab suurkogu kokkukutsumise volinike koosolekuna,     testab erakonna juhatus.
moodustub mandaatide arv volikogu poolt kehtestatud       7.1.3. Kongressi päevakorra eelnõu kinnitab erakonna voli-
esindusnormi alusel. Esindusnorm ei või olla väiksem kui    kogu.
1/10 erakonna liikmetest.                    7.1.4. Erakorraline kongress kutsutakse kokku vähemalt viie
                                piirkonna juhatuse või erakonna volikogu otsuse alusel või
                                vähemalt ühe kolmandiku erakonna liikmete taotlusel kolme-
      Eesti Kristlikud Demokraadid            kümne päeva jooksul pärast seda, kui erakonna juhatus on
                                taotluse kätte saanud.
    19.6 Kongress on otsustusvõimeline sõltuma-       7.2.1. Kongress on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa
    ta osavõtjate arvust.                  üle poole kongressi saadikutest.
    19.8. Erakonna juhatuse otsusel kutsutakse        7.2.2. Kvoorumi puudumise korral on kokkutulnud saadikutel
    Kongress kokku volinike koosoleku vormis.        õigus määrata kongressi toimumise uus tähtpäev ja kongress
    Volinike koosolek on pädev otsustama kõiki        kutsutakse uuesti kokku kõige varem kümne päeva pärast, kus
    Kongressi pädevuses olevaid küsimusi. Voli-       jätkatakse sama päevakorraga ning kongress teeb otsused
    nikud valitakse piirkondlike organisatsioonide      kvoorumist olenemata.
    poolt salajasel hääletusel arvestusega üks (1)      7.3. Kongressil hääletamine
    volinik kümne (10) erakonna liikme kohta.        7.3.1. Kongressil tehakse otsused poolthäälteenamusega.
                                7.3.2. Keskerakonna põhikirja muutmise otsus tehakse osa-
                                lejate kahekolmandikulise häälteenamusega.
                                7.3.3. Hääli delegeerida ei ole lubatud.


10
jaanuar 2008                                                  Kortsleht


ja erakondade põhikirjade alusel
                                        Mittetulundusühingute seadus
                                            RT I 1996, 42, 811
                                    https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12769860

                                               sätestab:

                                  Paragrahv 21. Üldkoosoleku läbiviimine

                                  (1) Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukut-
                                  sumisel on järgitud kõiki seadusest ja mittetulundusühingu
                                  põhikirjast tulenevaid nõudeid. Mittetulundusühingu põhikir-
                                  jas võib sätestada, kui suure osa mittetulundusühingu liikmete
           Erakonnaseadus                 osavõtul on üldkoosolek otsustusvõimeline ning millises kor-
                                  ras kutsutakse uus üldkoosolek kokku sel juhul, kui üldkoos-
           RT I 1994, 40, 654               olekul ei osalenud nõutav arv mittetulundusühingu liikmeid.

 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12807928         Seega ei ole seadus kehtestanud mingit kvoorumi-
                                   nõuet, kui me ise endale seda ei kehtesta.

Paragrahv 91. Erakonna üldkoosolekul osalemine ja hääle-      (4) Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes,
tamine                               mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, kui
                                  põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Küsimustes, mida ei ole
Erakonna üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada erakonna      üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu
liige või põhikirjas ettenähtud juhul tema esindaja, kellele    võtta otsuseid, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud
on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine  mittetulundusühingu kõik liikmed.
erakonna liige.
                                  (5) Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada mittetulundus-
 Seega ei saa me volitamist keelata, küll aga saame        ühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik
 seda põhikirjas täpsemalt sätestada, näiteks siduda        volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine mittetulundusühingu
 põhjuste äramärkimisega.                     liige.
         ODOM-hääletus kahe hiireklikiga
Valimiskogu liige Klaus-Eduard         Loodud süsteem salvestab veebi-     UNK vastab mõnele hääletussedeli-
Runnel kirjutab Kortslehe palvel       vormina täidetava “hääletussedeli”     test. Räsi arvutatakse ühesuunalise
hääletamissüsteemist, mille ta lõi      andmebaasis esialgu “kinnitamata”      funktsiooniga, st mitte keegi ei saa
Tartu juhatuse valimiseks, ent mis      sedelina. Sedeli täitja tuvastamise     räsi põhjal UNKd arvutada. UNKd on
sobib ka ODOM-hääletuseks.          võimaldamiseks peab hääletaja        piisavalt pikad, et nende juhuslikku
                       sedelit täites märkima ka isikliku     tekitamist välistada.
  Hääletusvahendit looma ajendas      meiliaadressi. Süsteem saadab sel-       Kõik kokku tagabki, et hääletus-
vajadus otsustamisse suuremat hul-      lele meiliaadressile kinnituskirja vii-   portaali omanik saaks hääleandja
ka inimesi kaasata - ka neid, kes ei     tega unikaalset kinnituskomponenti     isikus kindel olla. Et tuvastada, kas
saa koosolekule tulla ning neid, kelle    (UNK) sisaldavale veebiaadressile      ligipääsuga isik kuulub erakonda,
jaoks tavakirja teel hääletamine tü-     ja ei märgi sedelit kinnitatuks enne,    võrreldakse meiliaadressi ning hää-
likas on. Seega pidi hääletusvahend     kui tuvastab, et keegi on külastanud    letussedelile märgitud isikukoodi
olema mugav ja lihtne kasutada.       UNKle vastava veebiaadressiga kin-     liikmete andmebaasiga.
  Hääletamine lihtsa elektronkirja     nituslehte. UNKd süsteem ei talleta       Uus süsteem teeb seega hääleta-
teel on kindlasti mugav, kuid häälte-    – seda tohib teada vaid hääletaja ise.   mise hõlpsamaks ja sobib igati ava-
lugejatel pole võimalik kontrollida,     Küll aga talletab süsteem UNK põhjal    like ODOM-hääletuste läbiviimiseks.
kas kirja saatjaks on aadressiomanik     arvutatud väärtuse, nn räsi, mille alu-   Selle pruukimine salajaseks hääleta-
ise. Digitaalallkirja andjaid on meie    sel hiljem on võimalik arvutada, kas    miseks eeldab aga tugevat usaldust
seas veel napilt.              kinnituslehe veebiaadressis sisalduv    tehnilise meeskonna vastu.

                                                                11
Kortsleht                                               jaanuar 2008


     Tähelepanu, pealinna rohelised!                 17.–18. jaanuaril 2008
                                          toimub
      Tallinna piirkonna koosolek
       ja avatud ruum teemal                   keskkonnamüra konverents
      “Kokkuhoidlik Tallinn”              ”Kas me oleme müraks valmis?”
     toimub TLÜ aulas Narva mnt 25              Tallinna Tehnikaülikoolis Ehitajate tee 5,
        12. jaanuaril 2008                      auditoorium 226,
                                         VII korpus

      Koosoleku eesmärk on käivitada              Konverentsi töökeel on eesti keel
   piirkondlik tegevus ning valida juhtorganid.           või soovi korral inglise keel.
                                     Osalemiseks on vajalik
 Avatud ruumis arutleme kohalikke valimisi silmas pi-          registreerumine aadressil:
   dades linnaosade arengusuundade üle.
                                       www.okokratt.ee
   Avatud ruumi veab eest Toomas Trapido.
    Tallinn on ilus ja kallis. Hoidkem kokku!          Täita tuleb registreerumise ankeet.
                                      Kohtade arv on piiratud.
 Päevakava                              Samal aadressil on võimalik tutvuda
 10.00 registreerumine                           konverentsi kavaga.
 11.00 piirkonna koosolek
 14.00 lõuna                             Registreeruda saab 10. jaanuarini.
 15.00 avatud ruumi arutelud                      Konverents on kõigile tasuta.
 18.00 hääletuse lõpp ja pidulik lõpetamine
                               Keskkonnamürakonverentsi toetavad SA Kesk-
 Koosolekust osalemisest palume teatada meiliaad-      konnainvesteeringute Keskus, Tallinna Tehnika-
 ressil tallinna.rohelised@gmail.com või telefoni-      ülikool, keskkonnaministeerium, MTÜ Ökokratt,
 del 56 678 740 (Tiiu Arro), 51 70 264 (Juta Tasa)     Roadservice OÜ, Akukon Eesti OÜ, ELLE OÜ,
                               Ramboll Eesti AS ning Hendrikson & Ko.
   Hääletada on võimalik 10.–12. jaanuaril veebis:
       http://roheline.erakond.ee/
      index.php/Eri:TallinnaValimised
                                           Tule!
                Meeldiva kohtumiseni!
                  Algatustoimkond         Tallinna roheliste kokkusaamised
                                          toimuvad

                                 teisipäeval, 22. jaanuaril kell 18–20
      Tule Kitsale tänavale Tartus!                       ja
                                 teisipäeval, 5. veebruaril kell 18–20
 EERi Lõuna-Eesti Ühenduse regulaarsed kokkusaa-
 mised toimuvad iga kuu esimesel esmaspäeval              EER büroos Toom-Rüütli 10–3.
 kell 18–20 Tartu kontoris, Kitsas 3, III korrus.             Vajalikud vahetusjalatsid.
 Väljaspool seda aega toimuvatest kokkusaamistest
 teavitatakse Lõuna listi kaudu.                      Täpsem info: Tiiu Arro, 56 678 740


       Kuidas Kortslehte tellida? Kuidas Kortslehte mitte tellida?
  Et kõik huvilised Kortslehe olemasolust teada saaks, püüame edastada lehe võimaluste piires kõigile era-
 konnaliikmetele. Kelle e-posti aadressi teame, neile saadame Kortslehe sedakaudu. Kellel ei tea, neile läkita-
    me lehe koju. Kui sa Kortslehte rohkem saada ei taha, anna palun sellest toimetusele teada aadressil
    kortsleht@gmail.com, et me teaks su soovi arvesse võtta. Kirjuta ka siis, kui tahad tellida paberlehte.
              Praeguse seisuga on lehetegemise kulud 13 krooni numbri kohta.

    Siiani pole Kortslehel muud sissetulekut kui lugejate ja tegijate annetused. Seepärast oleks armas, kui
            leiaksite võimaluse toetada Kortslehe trükkimist ja levi. Täname ette!
            MTÜ Kortsleht konto number SEB Eesti Ühispangas: 10220074667016
           Avaldame aruande annetustest ja kulutustest kord kuus Kortslehe veebilehel.
               Kortslehe veebileht elab aadressil http://www.kortsleht.ee
                Kortslehe postiaadress on Möldre tee 5–2, 10915 Tallinn


12

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:7/6/2011
language:Estonian
pages:12