Kool ja Kodu oktoober 08_1.indd

					                                                                          Haiku
                                                                          sügis sombune
                                                                          sel ajal tuul kisendab
                                                                          ja linnud kaovad
                                                                          Chris Raagel 6.c
                  NR. 26                                   24. oktoober 2008

                                                                          TÄNA LEHES:
               Head lapsevanemad!                                                     •
                                                                            •
                                                                               Kooli remont ja õppetöö korraldus
                                                                               Uued õpetajad
                                                                            •  Parandusõppe sisu ja korraldus
  Taas on kätte jõudnud uus   Loodame parimat ja kiireimat     koha ja ruumid, kus tundide     1-2 nädalatundi, planeerivad
õppeaasta ja kool on juba I vee-  varianti. Palju targemad oleme    alguseni olla saaks. Et tagada   töö nii, et kolme veerandiga        •  Tähtsad otsused elus ja väärtused
randiga ühele poole saamas.    alles detsembrikuu keskel,      koolipäeva lõpp enam-vähem     oleks põhiline aine omanda-         •  Kodukord vanasti ja nüüd
Nagu tavaliselt? Ehk siiski    kui juriidilised protseduurid    normaalsel ajal, on neil kind-   tud, sest vajadusel vähendame        •  Lastevanemate Kool
mitte, arvestades ärevat teist   kõik õnnelikult selja taga ja    lasti vähem tunde.         IV veerandil just neid tunde.        •  Kus käisime?
poolaastat.            ehitajagagi läbirääkimistesse      Miks 4.-6.klassi õpilased    Kindlasti saavad varem koju
                                                                            •  Mida tegime I veerandil?
  Sellel õppeaastal on täi-   asutud.               on kõige raskemas olukorras?    ka 1.-3 kl. õpilased. Samas
tumas lõpuks ometi „hele-       Algselt on planeeritud        Esiteks, ei mahu me tahes    oleme arutanud ka võimalust         •  Uued rubriigid
roosa unistus“ ehk siis kätte   16.veebruarist kuni 14. märtsi-   tahtmata kõik korraga ühte     lühendada 1.-3. klassi õpilaste       •  Õnnitlused
jõudmas see aeg, kui Veski t    ni remontida Veski t koolimaja    koolimajja ära. Teiseks on 4.-   õppeaastat.                 •  Õpilaste arvamused, omalooming
koolimaja on minemas täis-     I korrus. Täpsemalt tähendab     6.klassi õpilastel kõige vähem      Loodame siiski nii laste,       •  Info – konsultatsioonid, ringid, II veerandi üritused
mahus kapitaalremonti. Ühelt    see, et remonditöid alustatakse   ümberkaudsest piirkonnast      õpetajatel kui ka lastevanemate
poolt on sündimas väike ime    kolmes klassiruumis, vanas      bussitranspordiga tulijaid, sest  mõistvale suhtumisele ning
sel majanduslikult raskel ajal,
teiselt poolt aga toob see kaa-
                  võimlas ja garderoobides.
                    Märtsi koolivaheajal toi-
                                    enamus on linnalapsed. Kol-
                                    mandaks on 1.-3. klassi õpila-
                                                      oleme Veski tänava koolimaja
                                                      täismahus kapitaalremondi ni-      Tervitus toimetajalt
sa tõsiseid ümberkorraldusi    mub väljakolimine ning IV      sed natukene liiga väiksed, et   mel need ebamugavused nõus       Mis on kõige ilusam asi, see kõige ilusam asi?
õppetöös.             veerandist kuni uue õppeaasta    nende päevaplaanis nii suuri    ära kannatama. Millal jälle      Ma püüan vastata, kuid ma ei vastuta,
  Millega peame siis arves-   II veerandini toimub õppetöö     muudatusi teha. Neljandaks     avaneks niisugune fantastiline     et tean seda ainsat ja õiget asja, mis ilusam kõigest.
tama?               Lille t koolimajas. Planeerime,   põhjuseks on see, et vanemate    võimalus remontida korraga ja     Mina ei vastuta kui ütlen,
  Esialgsete plaanide ko-    et 1.-3. klassi ja 7.-12.klas-    klasside õpilastel on koolipäe-   täismahus ära üks koolimaja?      et ilusaim asi mu meelest on muna.
haselt algab kapitaalremont    si õpilased alustavad õppe-     vad väga pikad ja hiljem alus-   Kindlasti täpsustame ja anna-     Kuid sina võid öelda, et muna ole hoopiski asi,
2009. aasta 16.veebruril ja    tööd hommikul kella 8.00-st.     tades oleks neil raske lõpetada   me täiendavat informatsiooni,     sest muna sees kasvab linnukesi
lõpptähtajaks on 16. oktoober.   4.-6.klass aga saavad alustada    päeva tavapärasel ajal.       mismoodi koolielu kulgema       ja nad teevad endale pesi.
Esialgsed plaanid tähendavad    hiljem, pärast 1.-3. klassi õpi-     Üldises plaanis üritame küll  hakkab. Seniks aga kõike head     Nii see on ja see sulatõsi.
seda, et loodame selle plaani   laste kojuminekut kolmanda      enamuse ainetundidest läbi     ja kohtumiseni lastevanemate      Aga pesa on ometi asi!
paikapidavusele, kuid viimasel   tunni lõppedes umbes kell      viia, kuid kindlasti ei suuda me  üldkoosolekul 27. novembril.      Olgu ilusaim asi siis pesa ja see,
ajal on ehituskonkursid olnud   11.00. Õpilastele, kes tule-     seda teha täismahus. Oskusai-            Aimar Arula,     et on ema ja isa.
väga tulised ja vaidlusterohked.  vad hommikul, püüame leida      nete õpetajad, kelle aines on                direktor
                                                                          Lugupeetud lapsevanemad!
                                                                          Teie käes on taas PÜGi koolileht „Kool ja Kodu” – seekord veidi
       “Õpetaja, kes õpetab ilma õpilastes õpihimu                                            teistsugune. Neli aastat lehte toimetanud projektijuht Annika kasvatab
                                                                        kodus oma tillukest Renatat - pisikesele pesamunale palju päikselisi
          äratamata, taob külma rauda” William Arthur Ward                                      mängupäevi ja kuhjaga kasvamisrõõmu!
                                                                          Et leht aga jätkuvalt huvi ja lugemislusti pakuks, on tänases lehes
                                                                        mitu uut rubriiki ning laienenud on ka kirjutajate ring. Samas jätkuvad
  3. oktoobril tähistasime    läinud, tal paluti kogu klassi      Hea oli kuulda väikeste     Mõned üksikud ütlesid, et miks
                                                                        paljud varasemast teemad, mille autoridki varasemast tuttavad. Tava-
Põltsamaa Ühisgümnaasiumis     ees vabandada. Poiss läks oma    koolimaja asendusõpetajatelt,    ka mitte.
                                                                        päraselt võtab õppeaasta esimeses lehenumbris sõna direktor, kelle
õpetajate päeva. Päris õpetajaid  klassivenna juurde, kallistas    et pole kadunud vana, meieaeg-     Õpetajate päev oli abitu-
                                                                        tänasest artiklist saate kindlasti vastuse nii mõnelegi Veski tänava
asendasid 12.klasside õpilased   teda ning lausus: “Anna mulle    ne traditsioon küsida noortelt   rientidele suureks kogemuseks
                                                                        koolimaja renoveerimise ja õppetöö ümberkorraldamisega tekkinud
ning mõned 11.klassi õpilased-   andeks”. Selle klassi õpetajad    õpsidelt autogramme. Mõne-     ning vaheldusrikkaks päevaks.
                                                                        küsimusele. Huvijuht analüüsib rebastepäeva ja õpetajate päeva tege-
ki said selle rõõmu osaliseks.   Grete Tõnne ja Siret Kampus     dele õpetajatele kingiti lilli ja  Pärast pikka ja rasket tööpäeva
                                                                        misi, õpilased kirjutavad oma vahvatest õppekäikudest, ekskursiooni-
  Mäletame oma algkooli-     ütlesid, et see oli eriti armas.   üks õpetaja sai kingiks isegi    suutsid mõned kolleegid siiski
                                                                        dest ja esimese veerandi üritustest koolis ning arutlevad kodukorra ja
ajast, et ootasime õpetajate      Sellel päeval olid õpilased   õpilase enda tehtud võinoa. 3.b   naeratavalt öelda: “Selliseid
                                                                        kooli väärtuste üle. Lastevanemate Koolis on seekord kõne alla hinded,
päeva väga, sest see päev oli   eriti elavad, nagu tahtes endale   klass jäi pärast tunde, et män-   päevi võiks rohkem olla”.
                                                                        küberkiusamine ja parandusõppega seotud küsimused.
teistest tunduvalt põnevam     tähelepanu püüda. Kolmandas     gida Kadri Raimetsa ja Angela    Kindlasti väärisid meie kooli
                                                                          Tulevik? Kindlasti saab ka lehe järgmistes numbrites sõna sek-
ning huvitavam. Loodame, et    klassis oli üks poiss tõusnud    Lutsuga „Pikka nina”.        õpetajad seda puhkepäeva.
                                                                        retär ja kindlasti uurime, kuidas meie vilistlastel läheb. Loodame
ka tulevikus on õpetajate päev   lausa jalgupidi laua peale,       Selle päeva õpetajad tõde-   Loodame siiralt, et tänu sel-
                                                                        jätkata ka kooliajaloo ja õnnitluste veeruga. Rõõm oleks avaldada
oodatud ja õpilastele tore.    et õpetaja teda küsiks. Veski    sid, et õpetaja töö pole sugugi   lele päevale tekkis vähemalt
                                                                        ka lastevanemate kirjutisi ja arvamuslugusid. Ootan teie kirjutisi
  Üldiselt võib lugeda selle   koolimajaski oli neid tähele-    nii kerge, kui paistab. Raske on  abiturientidel suurem austus
                                                                        10. detsembriks aadressile tiia@poltsamaa.edu.e
aasta õpetajate päeva kordaläi-  panu soovijaid küllaga. Näiteks   end kehtestada ning õpilasi end   õpetajate vastu.
                                                                          Paraku ei mahu kõik meie tegemised ja rääkimist vajavad jutud
nuks. Vesteldes mitmete selle   mängisid mõned õpilased nn      kuulama panna. Tund, mis pole
                                                            Kertu Kesküla ja    ajaleheveergudele, seepärast ootame teid ikka nii klassi kui ka kooli
päeva õpetajatega tõdesime, et   tobukesi ja väitsid, et nad ei saa  kodus ette valmistatud, kipub
                                                              Taavo Teras,    üldkoosolekutele, arenguvestlustele ja muidugi ka üritustele.
nad kõik olid selle päevaga ra-  aru, kus tunnis peavad olema.    muutuma igavaks ja nii kaob
                                                          2008. aasta õpetajate                         Mõnusat lugemist soovides
hul. Juhtus erinevaid naljakaid  Tööd jätkus nii õpetajatele,     tunnist ka kord. Küsides, kas
                                                         päeva õppealajuhataja                     Tiia Mikson, tänase lehe toimetaja
ja ka armsaid seiku. 1.b klassis  õppealajuhatajatele kui ka di-    soovite õpetajaks hakata, oli
                                                               ja direktor
oli üks poiss teisega kaklema   rektorile.              valdava enamuse vastus eitav.
                                                                                    Lapsevanemad!
          Muusikaklass sai viieaastaseks!                                                   Ootame teid kõiki lastevanemate
  2004. aastal alustas Põlt-   asemel on nüüd eriala tarvis                                                 üldkoosolekule
samaa Ühisgümnaasiumis       üks nädalatund, lisapilli/aine        Muusikaklassi muusikaliste õppeainete õpetajatena              27. novembril kell 18.00
tööd muusikaklass, moodus-     õppimiseks on selle arvelt        töötavad 2008/2009 õppeaaastal:                        Veski koolimaja aulasse.
tades oma 9 õpilasega ühe     varasema 0,5 tunni asemel
                                      Õie Aruoja      klaver
osa üldklassist. Aastast 2005   üks tund.
                                      Eino Georg      eufoonium                         Päevakord:
on muusikarühmad aga hu-        Igaaastane muusikaklassi
                                      Taimi Geraštšenko   klaver
manitaarklassi koosseisus.     avaaktus toimus 5. septembril
                                      Maria Krjukova    flööt                           1. Õppeaasta 2008/9 koolis – direktor Aimar Arula
Muusikaklassi töökorralduses    Põltsamaa Muusikakooli saa-                                               2. Kasvatus, kelle missioon? – Josemaria Ariza Camean
                                      Piret Laikre     pop-jazz laul                        TÜ koolitaja ja Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi
on viie aasta jooksul olnud    lis. Ühisgümnaasiumi direktor
                                      Hille Martin     muusikaajalugu                        filosoofia ja perekonnaõpetuse õpetaja
mitmeid muudatusi. Nii näiteks   Aimar Arula ja muusikakooli
                                      Helle Mõts      akordion
võimaldati õpilaste soovile    direktriss Anne Kaus soovisid
                                      Urmas Mägi      saksofon
vastu tulles sel õppeaastal ka   õppuritele jõudu ja vastupida-
                                      Raivo Rebane     löökpillid
reaalklasside õpilastel õppida   vust. Aktuse lõpus laulis uus
                  pop-jazz laulu õpetaja Piret
                                      Reet Sester      solfedžo                           Ootame aktiivset osavõttu.
lisaks muusikalisi õppeaineid.                       Hiie Taks       viiul
Kokku õpib kolmes muusika-     Laikre sõprusest ja üksteise
                                      Roland Tiiroja    pop-jazz löökpillid
rühmas praegu 22 õpilast.     hoidmisest. Muusikaklassi
                                      Reigo Tõnisson    pop-jazz kitarr
  Tunnijaotuses on toimunud   viieaastase sünnipäeva puhul
samuti muudatused. Algselt õp-   söödi kommi ja torti
pekavas olnud 1,5 erialatunni                                    Sinne Saar, muusikaklassi juhataja
2                                                                                                     KOOL JA KODU


                Lastevanemate Kool                                                   Parandusõpe – mis ja milleks?
                                                                     Põltsamaa Ühisgümnaa-               tund on mõeldud õpilasele, nii
                                                                   siumis on juba aastaid olnud             et kui ka õpilane tunneb, et
             Kui hinded on käest läinud              Koostatud ajakirja „Pere ja Kodu” materjalide põhjal õpilastel tunniplaanis lisaks aine           näiteks matemaatikas on tema
                                                                   nimega parandusõpe. Kuna see             jaoks astendamine arusaamatuks
   11aastane Marten tuli on erakordselt head õpetajad lakkamatult ema või isa survet, karistus. Selline paraku tänane ei ole tund tervele klassile, siis                 jäänud, siis saamegi tegeleda
varem koolis hästi toime, ent - saavad hakkama päris ilma siis jahenevad ka suhted selle hindamissüsteem on. Kui veel on kooliaasta alguses sellega                     just sellega, mis on tema jaoks
sel aastal ilmusid tunnistusele vanemate abita.           vanemaga ning väheneb lapse lisaks näägutada, taskurahast ikka segadusi– miks seal käia                keeruline.
kolmed ja päevikusse mär-                      usaldus tema vastu.        ilma jätta vms, kasvab lapses tuleb ja mis seal tehakse?                 Mälu arendamiseks tehtavad
kused. Poiss on muutunud          II võimalus:                        süütunne ja vastikus õppimi-    Parandusõpe on toetav               ülesanded ei pruugi alati rasked
närviliseks ning otsib iga         teeb ise ära        IV võimalus: tähelepa-      se vastu. Ta hakkab õppima õpetus riikliku põhikooli ja               ega keerulised olla, mistõttu
võimalust, et koolist puudu-                      nelik ja kättesaadav      ainult hinnete pärast, ehk ka gümnaasiumi õppekava alusel              võib tunduda, et polegi vaja
                    Nii mõnigi isa või ema
                                                                   õppivatele 1.-9. klassi õpilas-            tunnis käia. Kuid ka lihtsamad
                                     Kõige raskem on olla ko- hindeid paremaks valetama.
da. Analüüsib psühholoog
                 istub hilisööni, uurib õpikut ja
                                                                   tele (õppetööga toimetulekut             ülesanded aitavad koondada tä-
                 lahendab lapse eest ülesandeid. hal, aga mitte sekkuda. Tunda Ning väheneb tema lähedus
Aleksander Pulver.
   Marteniga juhtus see, mis                                                    toetav õpe). Eelkõige on see             helepanu ning olla abiks edasiste
                 Kui see muutub igapäevaseks, huvi, ent mitte olla pealetükkiv. vanematega.
viiendas klassis toimub paljude
                 õpib laps kiiresti alla andma Kiita, kuid mitte teha ettehei-      Halba hinnet võib niisiis mõeldud õpilastele, kellel on             keeruliste ülesannete juures.
lastega. Kokku langeb mitu                                                      raske keskenduda, meelde jätta              PÜGis on põhikooli osas
                 või oma kohustusi kavalalt teid. Aidata täpselt nii palju kui rahumeeli ignoreerida, kuid
tegurit: klassiõpetaja asendub
                 teiste kaela sokutama. Aga on vaja, aga mitte rohkem.        samal ajal peaks vaatama, ja meenutada, leida ja luua                (7.-9. klass) parandusõppe tund
trobikonna aineõpetajatega ja                                                     seoseid õpitu vahel, mõista töö-           igal klassil kaks korda nädalas:
                 ka erandeid: vahel käib mõni      Põhimõte peaks olema: et ei ununeks hea hinde eest
õppekava muutub ainekesk-                                                       juhendeid ja neid täita, tegutseda          üks kord on see samal ajal kui
                 aine kaugelt üle õpilase või- ole toimuvaga kursis, kuid ära kiita. Kas tuleks koos lapsega
seks, kuid laste jaoks saab                                                      kiiresti ja täpselt, lülituda ümber          matemaatika tund. Matemaa-
                 mete. Kui kaalukausil on lapse sekku. Kui aga laps kukkuma analüüsida, mis täpselt valesti
samal ajal järjest tähtsamaks                                                     ühelt tegevuselt teisele, mõista           tikaõpetaja saadab vastavalt
                 lugematud magamata ööd, hakkab, siis püüa ta kinni, aita läks? Ainult siis, kui ta seda ise
hoopis suhtlemine sõpradega.                                                     teksti, luua mõtestatud teksti,            vajadusele väiksema grupi õpi-
                 depressioon, istuma jäämine püsti ja lase tal endal edasi min- küsib. Enamasti teab laps niigi
Pealegi on nad kohe sisenemas                                                     jutustada teistele arusaadavalt,           lasi tegema tööd teise õpetaja
                 või koolist väljalangemine - na. Tähtis on toetada last usus, ning pole mõtet haavale soola
murdeea segadikku. Kuidas                                       raputada.           organiseerida oma vaimset te-             juurde, kel on siis võimalik iga
                 ühesõnaga asjad, millest sõltub et ta saab ise hakkama. Vastasel
reageerivad Marteni ema ja
                 tema tulevik -, siis tehku vanem juhul ei õpi ta õppima. See tä-     Aga lohutamine? Sõbralik gevust (orienteeruda ülesanne-             õpilasega teha individuaalsemalt
isa? Muide, eriti tähtis on                                                      tes, järjestada osatoiminguid,            tööd, et aine paremini selgeks
                 selle aine koolitükke ilma min- hendab, et tuleb osata kuulata tugi ja julgustus on igal juhul
                                                                   teostada enesekontrolli, hinnata           saaks. Teine tund on vastavalt
                 gite süümepiinadeta. Sest viga ja hinnata probleemi ulatust. abiks. Vanem võib sisendada
just isa reaktsioon, sest meie
                                                                   tehtut) ning lahendada erinevaid           tunniplaanile ning see on siis
                 on süsteemis, mitte lapses või Lihtne on kõrvale kalduda, lapsele, et küllap järgmine kord
patriarhaalsete sugemetega
                                                                   mõtlemis- ja loovülesandeid.             tund, kus tegeletakse ka kõige
                                   olgu siis ükskõiksuse või pea- läheb paremini ja küll ta saab
perekultuuris on mehe sõnal
                 vanemates.
                                                                   See on lastele, kes vajavad              muuga peale matemaatika.
                                   letükkivuse suunas, mistõttu oma asjadega hakkama. Ent kui
lapsele (eriti poisile) rohkem
                                                                   tähelepanu, taju, mälu ja mõtle-             Hindamisjuhendi järgi saab
                                   see tee sobib vaid neile, kellel lohutamisest kujuneb ühine nu-
kaalu.               III võimalus: suur juht
                                                                   mise treeningut, funktsionaalse            õpilane, kes teab 90-100% õi-
                      ja õpetaja        on oma lapsega väga lähedane tukoor ning õpetaja kirumine,
                                                    siis võib lõpuks kaduda lapse lugemisoskuse parandamist ja              geid vastuseid oma teadmiste
 I võimalus: ignoreerib        Aga võib-olla on Marteni suhe. Tugev lähisuhe ongi edu enesekriitika.             õpioskuste juhendamist.                eest hindeks väga hea, hea saab
                 vanemad sedasorti entusiastid, peamine võti, ent see kujuneb                      Parandusõppe eesmärgiks              70-89% õigete vastuste eest
   “Las saab ise hakkama.                     välja juba palju varem. Kui
                 kes lapse koolitööd nüüdsest                      Kas sundida on vaja?     on toetada õpilase arengut ning            ning rahuldava 45-69% õigete
Mind ei aidanud omal ajal                      suhtekapitali pole, siis mõjub
                 peale põhjalikult planeerivad.                                   aidata kaasa õpioskuste kujun-            vastuste eest. Parandusõppe
keegi, küll tuleb ka tema toime.
                 Ei tee küll ise ära, kuid juhivad toetuse pealesurumine lapse      Jah, aga mitte kogu aeg ja
                                                                   damisele ning põhihariduse              õpilastele on ka selles suhtes
Elu õpetab.”                             vabaduse piiramisena, millele püksirihmaga. Sundida tuleb
                 ja kontrollivad iga väiksemat-                                   õppekava omandamisele.                vastu tuldud ning nende õpilaste
   Mida elu Martenile õpetab?                   on vaja vastu võidelda. Sel ju- eelkõige oma probleeme ise
                 ki asja. Poisi hinded võivad                                      Parandusõppe tunnis arenda-            puhul on rahuldava hinde saa-
Kui ta on viks ja korralik, siis                   hul saab abi tulla pigem väljast- lahendama, mitte nende eest
                 seepeale väga heaks muutuda,                                    takse erinevaid oskusi: kuulamis-           misel vaja teada vähemalt 35%
tunneb ta ilmselt üha suuremat
                 kui ta võimed vähegi lubavad. poolt: autoriteetselt sõbralt või põgenema. Marteni vanemad , kirjutamis-, arvutamis- ja mõt-                õigeid vastuseid. See ei tähenda
muret ja lootusetust, tema
                 Segaduses ning vähese alga- mentori tüüpi õpetajalt. Kuidas võiksid esmalt jõuda selleni, et lemisoskust, samuti mälu ning                siiski seda, et õpilane õpib 10
enesehinnang langeb ning see
                 tusvõimega lapse puhul võib suhtuda hinnetesse? Igaüks, poiss nendega arutaks, milles tähelepanu. Kuna parandusõppe                    sõnast kolm või teeb töö ajal
raskendab õppimist veelgi.
                 see meetod end õigustada, et kes on pidanud kellelegi hinnet tegelikult probleem seisneb. rühm on väiksem, kui tavaliselt                 kolmest ülesandest vaid ühe.
Aga kui ta on pigem selline
                 kiiresti jälle järje peale saada. panema, teab, kui subjektiivne Teiseks on vaja lapsele tead- õpilasi klassis, on õpetajal või-             Selline hindamisjuhend kehtib
poiss, kes saab oma enese-
                 Juhul, kui selline aktiivne see on. Laps kahjuks mõistab vustada paratamatust: et koolis malik tegeleda õpilastega indivi-                siiski vaid olulisemate tööde
kindluse spordist ja sõpradelt,
                 kõikehõlmav “saneerimine” hinnet kui oma väärtust. Kui peab käima, sellest pole pääsu. duaalsemalt kui teistes tundides.                 puhul kui õpilane teeb ära kõik
siis jääb õppimine üha rohkem
                 kestab aga pikemat aega - üle vanem hindeid täielikult igno- See on teema, mille üle ei tasu Selles tunnis on palju näitlikus-              ülesanded.
tahaplaanile. Halvimal juhul
                 paari kuu -, tuleb valmis olla reerib, näeb laps seda tõenäo- arutleda. Kui laps on mõistnud tamist ning erinevaid mängulisi                 Parandusõpe ei ole tüütu
langeb Marten mõne aasta
                 ka tõsisemateks tagajärgedeks. liselt nii, nagu ei tuntaks tema kooliskäimise möödapääsma- võtteid, et aidata õpilasel mõista               kohustus, see on koolipool-
pärast koolist üldse välja. Jär-
                 Laps kaotab algatusvõime ning vastu üldse huvi.           tust (kuigi ilmselt tuleb seda
                                                                   erinevaid seoseid ning luua õpi-           ne abi õpilasele ning kodule.
sult halvenenud hinnetes pole                      Hea hinde eest võib alati talle iga natukese aja tagant
                 jääbki ootama, et keegi iga                                     laste teadmistes konkreetsemaid            Õpetajatena püüame eelkõige
ilmselt süüdi mitte ootamatult                    kiita, see tõstab enesetunnet. uuesti selgitada), siis mõistab
                 tema sammu juhiks. Õppimine                                     süsteeme. Parandusõppe õpetaja            igati toetada õpilasi, kes vajavad
peale tulnud laiskus, vaid tä-                    Aga mida teha halva hindega? ta sedagi, et probleemid tuleb
                 muutub ebameeldivaks (koo-                                     teeb tihedat koostööd aineõpeta-           teatud ainetes või teatud oskuste
nane koolisüsteem. Viimane                        Karistamisest pole kasu. tal endal lahendada. Ja ta suu-
                 liskäimine mitte tingimata, seal                                  jatega, et pöörata tähelepanu ka           arendamisel abi.
eeldab lapselt palju sellist, mis                  Laps tunneb end niigi hal- dab seda, kui talle võimalus
                 teab ta ju kõike ja saab hiilata).                                 tunnis segaseks jäänud osadele                      Margit Uus,
talle üle jõu käib. Ainult eriti
                 Kuna Marten tunneb endal vasti, isegi kui ta seda välja anda.                    (seda eriti matemaatikas). See                 parandusõppe õpetaja
võimekad - või siis need, kel                    ei näita, sest hinne ise ongi    Nähtamatu kiusaja küberruumist                                                          ja tehnilised vahendid;
                                                                            • kel on palju sõpru ja kes tun-
                                                                             neb end liidrina;
                                                                                              Mida teha, kui sinu last kiu-
                                                                                              satakse?
                                                                                              • Soovita lapsel vahetada e-posti
  Nagu meil, nii on ka mujal    vastu.” Ta oletab, et anonüümne                       koomikseid, samuti arutlusi     • kelle vanemad ei huvitu sellest,   aadress, sulgeda konto või võt-
maailmas küberkiusamine üsna     võimalus halvasti öelda maan-                        tema sekselust. Nad kutsusid      mida laps teeb internetis;      ta ühendust moderaatoriga, kes
uus valdkond. “Küberkiusaja     dab pingeid. Tegelikult kellelegi                       üles lisama jutte Rainile ja    • tihtipeale endine küberkiusa-    kustutab kontolt solvangud.
võib jääda nähtamatuks ning     teisele mõeldud viha elatakse                         panid juurde poisi e-posti      mise ohver või kõrvalseisja     Selgita, miks ei tohi näidata
kiusatav on internetis kättesaa-   välja internetis. Sama loogika on                        aadressi, et kommentaare     • sagedamini ka tavakiusamisel     oma salasõnu ega usaldada
dav seitse päeva nädalas ja öö-   küberkiusamisel. “Mängu tuleb                           saaks läkitada otse talle.    kiusaja.               võõrale mobiilinumbrit.
päev läbi. Kindlasti on kiusajal   veel võimuküsimus - saad haiget                           • Rein vahetas pärast ke-   Küberkiusu ohver:          • Püüa vestelda lapsega küber-
teistest paremad interneti- ja    teha, aga sulle ei saa midagi teha.                          halise kasvatuse tundi   • on sagedamini tüdruk;        kiusu teemal. Kui endal napib
arvutiteadmised ning vahendid,”   Vabadus annab võimu,” arvab                              riideid. Koolikaasla-   • riskib internetis (suhtleb tund-   teadmisi, soovita tal nõu pida-
räägib TÜ magistrant Karin      Laumets ning räägib, kuidas 5.                              ne tegi mobiiltele-    matute inimestega);         da kellegagi, keda ta usaldab
Naruskov, ainus küberkiusamise    klassi tüdrukud leppisid kokku,                              foniga temast pilti,  • omab palju sõpru, tunneb end     ja kes oskab aidata - sõbra,
uurija Eestis. Ameerika uurimu-   et panevad klassiõele Rate’is                               kui ta paljas oli.    populaarsena;            õpetaja, koolipsühholoogiga.
se põhjal teadis 84% kiusajatest   halbu hindeid. Miks? “Ta on                                Mõne sekundiga oli   • on sagedasti ka küberkiusaja    • Selgita, miks on tähtis mitte
oma ohvrit, kuid 69% ohvritest    ju nii nõme. Arvab endast liiga                              foto klassikaaslas-    või kõrvalseisja.          muutuda ise ohvrist kiusajaks.
kiusajat ei tundnud. Kiusaja     hästi,” leiti.                                     tele laiali saadetud ja  Mida teha, kui sind kiusa-       Arutage, kuidas mõjutab teist
võib võtta iga päev uue nime,      Palju abi oleks, kui vane-    hoolitsust ja julgust. Ehk siis     kui Rein garderoobist väljus,    takse?                 inimest mis tahes alandus ja
kasutada e-kirju, MSNi, Rate’i,   mad teaksid, millega lapsed      - kui inimene austab kaaslase     naersid teda kõik.          • Vaheta meiliaadress, sulge      solvamine. Et vägivald jääb
Orkutit või jututubasid. Kui ta ei  arvuti taga tegelevad ja nende    erinevusi ja hoolib temast, on    • Jaana nägi koolis, kuidas klas-    konto või võta ühendust veebi-    vägivallaks ka siis, kui keegi
näe ohvrit ega tema tundeid, ei   tegemistel pilgu peal hoiaksid.    tal julgust ka tema kaitseks välja   siõde kiusati, ja teatas sellest    moderaatoriga ja palu tal kus-    tehtust teada ei saa ja et teise
pruugi ta tajudagi, kuidas tema   Kirja saatjat saab IP-aadressi    astuda või seista iseenda ja oma    direktorile. Kui Jaana koju      tutada solvavad märkused.      alandamine muudab ka alan-
tegu teisele haiget teeb.      järgi tuvastada, aga lapsi tu-    tõe eest.               jõudis, oli ta saanud 35 vihast   • Räägi juhtunust kellelegi, keda   dajat.
  Kust imbub lastesse selline   leks siiski veenda, et nad oma                        e-kirja ning veel vihaseid       usaldad, kes oskab aidata. Näi-  • Arutlege lapsega, kuidas väl-
vaen? “Aga lööge lahti Delfi     salasõnu, meiliaadresse ja tele-   Nii nad seda teevad:          tekstisõnumeid.            teks sõbrale, vanemale, õpeta-    tida küberkiusamist ja aidata
kommentaarid,” soovitab kooli-    foninumbreid ei avalikustaks.     • Õpilased tegid veebikülje     Küberkiusaja on:             jale või koolipsühholoogile.     neid, keda on kiusatud.
psühholoog Ülle Laumets. “Näe-    Lastes tuleks kasvatada nelja      Rainist, kuhu panid temast     • sagedamini poiss, kel on teis-    • Ära muutu ise ohvrist kiusa-             Tiia Mikson,
te roppusi ja viha kõige ja kõigi  põhiväärtust: sallivust, austust,    pajatavaid lugusid, nalju ja     test paremad arvutiteadmised      jaks.                       meedia õpetaja
KOOL JA KODU                                                                                                      3
    e sõna :
                                                                             Juhatused Eesti
 Õpilas Kas kooli kodukord on vajalik?                    8. b klassi õpilaste arvamused
                                                                            õppivale noorsoole
                                                                             - Kooli kodukord
                                                                             Haridusministeeriumi väljaanne 1923. a
  Meie koolil on kodukord,
aga kui paljud õpilased seda                                                                Silmas pidade, et ühiskond ainult siis edeneb ja omas töös
järgivad, ei oska keegi öelda.                                                             häid tagajärgi saavutab, kui iga ühiskonna liige täidab omi
Ma arvan, et veerand õpilastest                                                             kohuseid, austab teiste õigusi ja ei riku ühiskonnas maksvat
ei olegi reegleid läbigi lugenud                                                            korda, vaid aitab kaasa seltskondlise korra teostamisele,
või ei saa nendest lihtsalt aru.                                                            nõuab kooli kord:
  Ma arvan, et kooli kodukord                                                             1. Õpilane on kohustatud õigel ajal kooli ja klassi ilmuma,
on tähtis, et meie, arenevad noo-                                                              tuues kaasa kõik koolitöös tarvisminevad asjad. Ilma
red, juba väikesest peale kindla                                                              mõjuva põhjuseta ei tohi ta ühestki tunnist puududa;
korra järgi elama õpiksime.                                                                 oma puudumiste põhjuste üle tuleb vanematelt kirjalik
Mida rohkem me noorelt harju-                                                                seletus tuua.
tame end reegleid järgima, seda                                                             2. Koolitöö ajal ei tohi koolist ilma kooli- ehk klassijuhataja
kergem on suurena seadusi täita.                                                              loata lahkuda.
Kui last pole kodus harjutatud                                                             3. Õpetaja klassi ilmumisel ja sealt lahkumisel on õpilased
reeglitest kinni pidama, ei saa                                                               kohustatud korralikult püsti tõusma ja istuma alles siis,
koolis õpetajad ema-isa män-                                                                kui õpetaja oma kohale jõudnud. Enne klassist lahkuvat
gida ja õpetada, mida tohib ja                                                               õpetajat võivad õpilased ainult tema loal välja minna.
mida mitte. Minu arvates on see                                                             4. Õpilane ei tohi tunni ajal klassi tööd kuidagi segada ega
kasutu tegevus, sest põikpäine                                                               takistada, vaid peab korralikult istudes klassi tööst tähele-
teismeline laps, kes pole kunagi                                                              panelikult osa võtma. Samuti ei tohi õpilane segada teiste
reegleid järginud, ei hakka neid                                                              rahu vabatundidel kui ka üldistel koosviibimistel.
nagunii täitma. Kooli kodukorda    teha, et ta käitub halvasti. Sageli     Õpilased teavad, et igal asjal    Mina isiklikult pooldan     5. Etteütlemine ja ärakirjutamine on pettus ja sellepärast
on vaja ja õpetajatel tuleb leida   õpilane seda juttu ei kuulagi. Kui   on piirid, millest üle astuda ei   kooli kodukorda. Kui seda po-      alandav õpilasele ja lubamatu.
lahendus, kuidas see õpilastele    aga õpetaja palub korrarikkujal     tohi. Aga noored sellest ei hooli.  leks, ei saaks ma tunnis õppida   6. Õpilased on kohustatud tundide vaheajal klassiruumidest
selgeks saaks. Võiks kontaktee-    kodukorda täita, muudab nii       Piirid on selleks, et kõik noored  ega teadmisi omandada. Minu       lahkuma. Klassi võivad jääda ainult korrapidajad, kes
ruda lastevanematega ja ühiselt    mõnigi õpilane oma käitumist.      saaksid oma kohustusi täita ja    arvates peaks Eesti koolides      kohustatud on klassi tuulutamise eest hoolt kandma ja
lahendus leida. Merilin        Helen                  hiljem enda üle pärast uhkust    olema kodukord, sest kui seda      selle järele valvama, et järgnevaks tunniks kõik õppe-
                                        tunda. Kui kooli kodukorda ei    poleks, tekiks tundides kaos.      vahendid (nagu kaardid, kriit, sirkel jne) kohal oleksid.
  Kodukord on väga vajalik.        Kas meile on koolikodukor-     oleks, ei saaks tunnis õppida ega  Vahetundides jookseksid õpi-    7. Korrapidaja vastutab klassi korra eest ja sellepärast on
Seda läheb vaja nii koolis kui ka   da vaja? Muidugi on see vajalik,    tuleviku tarvis haridust omada.   lased koridorides ja treppidel     kõik õpilased kohustatud tema sellekohaseid nõudmisi
väljaspool kooli, sest neid täites   aga kui kõik, mis me koolis tee-    Mõned noored ülevad piire ja     ning selle tagajärjel juhtuksid     täitma.
harjub õpilane hästi käituma.     me, keerlebki ainult koolikodu-     tunnevad selle üle veel uhkust-   õnnetused.             8. Tunni algul on korrapidaja kohustatud õpetajale klassist
Paljudele kooliõpilastele ei lähe   korra ümber, siis ajab see närvi.    ki. See on vale. Loodetavasti on     Mõne õpilase arvates ei       puudujad nimetama.
koolikord korda ja ma arvan, et    Kui me teeme koolis midagi, mis     see neil ainult mingi ajajärk, mis  tohiks kodukord kooli olla     9. Hulgana akendest väljavaatamine tänavale ei ole sünnis
õpilane, kes niimoodi arvab, on    õpetajale ei meeldi, siis öeldakse   läheb mööda. Aga mõnel äkki     kohustuslik. Mina arvates on      ja on sellepärast lubamata.
ise üks halbade harjumustega      alati: ”Kas sa koolikodukorda      ei lähegi ja ta jääbki rumalaks!   kodukord eeskiri, mida õpilane   10. Klassides või koridorides jooksmine tekitab tolmu ja
inimene. Mõned kaasõpilased      ei ole lugenud?” Arvatavasti on     Mina ise järgin piire ega astu    peab koolis järgima, et või-      takistab vaba liikumist ning on sellepärast keelatud.
tahavad ennast tunnis näidata ja    kõik seda lugenud, aga ega tekst,    neist üle. Kerttu          maldada kaasõpilasetel õppida    11. Kilkamine, karjumine ja ülivali naer on ebakultuurilised
esineda ning minu arvates pole     mida on täis pool päevikut, kel-                       ja et ei rikutaks kooli vara.      ja sellepärast lubamatud.
see sugugi naljakas. Kaasõpi-     lelegi pähe jää. Võiks lühikese       Kodukord koolis on väga     Karmen               12. Pärast helistamist on õpilased kohustatud ajaviitmata
laste segamist tuleks vältida ja    ja tabava tekstiga kõik vajalikud    vajalik, sest siis saab õpila-                        klassi minema, nad ei tohi ustel seista, vaid ootavad
arvestada kõikide õpilastega,     nõudmised ära öelda. Keegi ei      ne käitumist ja häid kombeid       Tegelikult teavad kõik, et     klassis õpetajat, rahulikult igaüks omal kohal.
sest väga raske on õppida klas-    viitsi lugeda kolme lehekülge      õppida. Paljudel õpilastel on    reeglid on täitmiseks Kuid     13. Kooliruumid tulevad puhtad hoida; paberitükkide ja
siruumis, kus on lärm. Mari      teksti, et saada aru, kuidas tunnis   ükskõik, mis koolis toimub.     paljud ei täida. Meie kooli ko-     muu prügi jaoks on kastid olemas. Õppetöö lõpul peavad
-Liis                 käituda. Õpetajad võiksid ka aru    Minu arvates on niisugune      dukorras on 25 punkti ja neid      klassid korras olema. Ärgu jätku keegi omi asju kooli
                    saada, et õpilaste halba käitumist   õpilane halbade harjumustega     täidavad võib-olla ehk pooled.     ruumidesse.
  Korra ja reegliteta kooli pole   ei lahenda see, kui neil käskida    ja kommetega inimene.        Teine pool arvab, et kodukorda   14. Et suitsetamine eriti kahjulik noortele, siis on ta õpilastele
üldse võimalik ette kujutada.     kodukorda lugeda. Kristin T         Tundides ei tohiks kaasõpi-   pole vaja. Minu arvates on kooli    täiesti keelatud.
Reegliteta koolis käituksidki                         lasi segada, arvestada tuleks    kodukorra täitmine väga vajalik,  15. Riietehoiu ruumides olgu riided korralikult oma kohta-
mõned õpilased võibolla hästi,       Kooli kodukord on vajalik     kõikide õpilastega. Mõned õpi-    sest reegleid mitte täites tuleb    dele riputatud. Riietehoiu ruumi võib minna ainult neil
aga enamus ei õpiks kindlasti     selleks, et õpilased ei sööks tunni   lased ei hooli kaaslastest ning   probleeme õpetajate või isegi      juhtumistel, kui riideid on tarvis võtta või panna.
mitte midagi.             ajal. Kui see oleks lubatud, ei     tahavad tunnis ainult ennast     direktoriga. Õpetajad peaksid    16. Vanemad õpilased aidaku kaasa, et ustel üleliigset tungi
  Mõned õpilased arvavad, et     kuulaks nad õpetajat. Kui koolil    näidata ja esineda. Minu arvates   olema karmimad nendega, kes       ei oleks. Väiksematel lubatagu enne minna. Iseärnis
kodukord ei ole koolis vajalik,    poleks oma kodukorda, ei soo-      pole see sugugi naljakas. Ma     neid ei täida. Mina täidan kooli    tuleb seda tähele panna peale kogukoosolekuid saalis ja
sest igal inimesel olevat õigus    viks keegi õpetaja korraldustele    soovin kõigile õpilastele head    kodukorrareegleid ja püüan olla     riidessepanemisel peale tunde.
elada nii, kuidas ta tahab. Kooli   alluda. Samas on kooli kodukord     ja arvan, et kodukord on kooli    korralik. Triin           17. Igaühe kohus on sellejärele valvata, et ta riideid, raama-
kodukorda on siiski vaja, sest     natuke liiga karm. Kodukorda      oluline osa. Eily                              tuid, õppeabinõusid jne koolis mitte ei vahetaks või nad
lapsed õpivad nende reeglite      oleks rohkem vaja algkoolis,                           Kooli kodukorras on, et õpi-    ei kaoks. Sellepärast olgu asjad, kus see vähegi võimalik,
järgi elama. Kui noored astuvad    kuid kindlasti ka keskkoolis        Kooli kodukord on väga      lane ei tohi tundi segada, tunnis    nimedega märgitud.
ellu, kus neid enam ei õpetata     mõnele inimesele. Ega see ko-      vajalik, muidu käituksid lap-    süüa ega juua, omada alkoholi
ega suunata, peavad nad oskama     dukord ka mingi elupäästja ole:     sed koolis ebainimlikult. See    ega tubakat, kasutada vägivalda     Lõpuks pidagu iga õpilane meeles, et ka tema kui tu-
reeglite ja korra järgi elada. Neil,  kes ikka tahab lollitada ja endale   on vajalik selleks, et lapsed    kaasõpilaste suhtes jne. Kui    levase seltskonnategelase ja riigikodaniku ülesastumisest
kes arvavad, et kooli kodukord     jamasid tekitada, see seda ka      saaksid hea hariduse. Keegi     kõik need tegevused oleksid     oleneb mitte ainult tema enese ja ta perekonna, vaid ka terve
pole vajalik, pole üldse mõtet     teeb. Kristo              ei tohiks takistada ega häirida   lubatud, mis siis koolis õppi-   riigi ja rahva au.
koolis käiagi. Gettre                             kaaslaste õppimist, sest igaühel   misest välja tuleks! Seepärast     Praegusel ajal on meie noore rahva kõige tähtsam ülesan-
                      Et tunnis oleks võimalik õp-    on õigus segamatult teadmisi     ongi koolis kehtestatud reeglid,  ne meie kasvava põlve kõlblisi jõude arendada, teda tõsiseks
  Kodukorral ja üldistel reeg-    pida, on vaja kodukorda. Meil on    omandada.              millest peaks kinni pidama iga   tööks ette valmistada.
litel peab olema ühiskonnas      klassis õpilasi, kes ei täida kodu-     Ka meil on klassis mõned     inimene, kes koolis käib. Olen     Kui teie, meie noored, meie tuleviku kandjad, teie
oma kindel koht. Laste arusaam     korda ja segavad. Päris raske on    lapsed, kes õppida ei taha ning   ka ise korda rikkunud, kuigi    aastatele omase idealismiga otsusele olete jõudnud, et teie
elust pole veel päris korralikult   töösse süveneda, kuna õpetaja      segavad kaasõpilasi. Õpetajad    tean, mis on õige ja mis vale.   vankumata kindlalt headuse poole püüda tahate, siis võite
välja kujunenud ning nii mõnigi    peab kogu aeg segajaid keelama.     ei soovi ainult endale seleta-    Kuid ma ei saa aru inimestest,   teie julged olla, et teil ka korda läheb seda elus läbi viia, mis
õpilane ei oska oma kaaslastega    Minu arvates peab õpilane, kes     da, vaid tahaksid, et õpilased    kes rikuvad korda pidevalt ega   on õige, ilus ja hea.
meeldivalt ja viisakalt käituda.    ise ei taha õppida, laskma teistel   neid kuulaksid. Ka õpilasel on    austa kaasõpilasi ja õpetajaid.     Siis ei jõua keegi meilt meie paremate isamaa poegade
Oleks ju üsna halb, kui keegi     õppida. Kooli kodukorda on       kergem õppida, kui õpetaja on    Nende arvates on kodukord      verega võidetud vabadust riisuda, siis võite teie julgesti elu
teeks kaaslasele haiget, õpetaja    vaja täita, et ka õpetajatel oleks   teema lähemalt ära selgitanud.    mõttetu. Kui nad oleksid ise    tormidele vastu astuda ja kindlad olla, et need teid maha ei
aga patsutaks lööjale sõbrame-     võimalik tundi anda. Kui sega-     Arvan, et mõne aja pärast saa-    õpetaja rollis, kas nad jaksaksid  murra, siis sünnib kindlasti, „et isamaa kord väriseval huulel
helikult õlale ja ütleks : “Tubli   jad üritaksid ise ka õppida, siis    vad ka segajad aru, et õppimine   nii palju keelata?         teid uhkusega omaks tunnistab“.
poiss, jätka samas vaimus!”.      mõtleksid nad kindlasti ümber.     tuleb neile endile kasuks. Et      Reeglid aitavadki õpilastele
  Kooli kodukord on kindlasti                                                                            Tallinnas, 5. märtsil 1923. a.
                    Ma arvan, et need inimesed, kes     head haridust saada, peame      selgeks teha, et kooli tullakse                        Haridusminister
vajalik, sest olen ise kogenud     on kooli kodukorra vastu, käivad    õppima nii ainet kui ka reeglite   õppima ja mitte lolli mängima.
olukorda, kus õpetaja püüab                                                                                     A. Veiderman
                    koolis ainult sellepärast, et peab.   täitmist. Ingrit           Annelin                            Kooliosakonna juhataja G. Ollik
meeleheitlikult õpilasele selgeks   Kristiina
4                                                                                               KOOL JA KODUKaks tähtsat otsust
                                        sõna :
   Elus on kaks tähtsat otsust:
   -
   -
     Millise töö enda jaoks valin?
     Millise ema või isa valin oma lastele?            Õpilase               11b klassi õpilaste mõtteid kooli väärtustest
   Elukutse- ja töökohavalik   lusest, headusest ja ilust või     Kooli kodulehel on avalda-   areneda, on vaja teadvustada    seda, et temasse suhtutakse    pilkavaid märkuseid. Sellega
 on elus väga olulised, sest    nende vastanditest. Täiskas-    tud muu info hulgas ka kooli    väärtused, millest elus juhin-   talle vääriliselt. Kaaslaste hea  meie koolivägivald õnneks
 need mõjutavad kogu järg-     vanute vastutus on aida-      põhiväärtustest. Kas meie kooli   dume. Need on meie käitu-     suhtumine annab kindlasti mo-   piirdub.
 neva elu stiili - sissetulekut,  ta valida lapsel moraalselt     õpilaste jaoks on need põhi-    mise põhiliseks sisemiseks     tivatsiooni õppimiseks ja enda     Teadmiste omandamise ja
 elukohta, vaba aja veetmise    vastupidavad põhimõtted.      väärtused osa tema elust või    mõõdupuuks, otsustamaks      arendamiseks.           mõnede õpilaste arenemisega
 võimalusi, rahulolu iseenda ja  Mõistmist, taipamist ja tarkust   on Kesk-Eesti jätkusuutliku ja   enese tegevuse õnnestumise       Kolmandaks põhiväärtu-     pole meil koolis kõik korras.
 maailmaga.            ei saa siirata sama lihtsalt kui  uuendusmeelse kooli kodule-     või ebaõnnestumise üle. Sügav   seks on turvalisus ja koo-     Olen märganud gümnaasiu-
   Sama tähtis, kui on töö, on  andmebaase või lihtsalt sõnu    hel lihtsalt uinutav helesinine   sisemine rahulolu tulenebki    lirõõm. Turvalisus ja kool     miõpilasi, kes ei käitu eale
 ka huvid, oskused, väärtused,   lausudes.              muinasjutt õppeasutusest Põlt-   meie käitumise kooskõlast     kuuluvad kokku - mida turva-    sobivalt: nad kisavad üle koo-
 elustiil, suhted lähedaste ning    Laps õpib käitumist mat-    samaa jõe kaldal? Eesmärgid     väärtuste ja uskumustega.     lisem, seda parem ja rõõmsam    limaja, naeravad kellegi üle
 suhe iseendaga. Valides endale  kimise järgi – millist eeskuju   on ju ilusad! Hanna -Maria       Iga inimene peab looma     õppekeskkond. Mõelda vaid,     ja pilkavad kaaslasi. Kuidas
 abikaasa valitakse oma lastele  me oma lastele anname? Ta                        oma väärtused ise. Pole midagi   kui kooli uksest lubataks sisse  seda parandada, mina ei tea.
 ema või isa. Ema ja isa koos-   paneb hästi tähele, millised      Mina arvan, et meie kooli    paremat oma unistustest, mis    tulla ükskõik kes ja ükskõik    Eks iga inimene ole erinev ja
 mõjuna kujuneb uus isiksus,    on meie teod ja kas tegutseme    põhiväärtused on õiged, sest    kujunevad reaalsuseks. Inime-   millal - see ei tekitaks küll   teatud määral eriline. Ainuke
 sest 6.eluaastaks on isiksuse   oma sõnade järgi. Siit kujuneb   meie kool väärtustab paljude    sed peavad looma ise endale    turvalist tunnet.         asi, mida me saaksime teha, et
 põhijooned olemas. Hiljem     usaldus. Laps ei pea täitma     inimeste jaoks sobivaid vaa-    põhimõtted ja nende järgi elus     Väga oluline on, et mär-    koolimajas poleks kuulda kõva
 saame sekkuda isiksuse aren-   käske kuulekuse pärast, vaid    teid. Need on omavahel väga     juhinduma, sest need on tema    kaksime sõpra ja toetaksime,    lärmi, on ise mitte lärmata ja
 gusse vaid tema nõusolekul.    sellepärast, et see tundub talle  tugevalt seotud ja kui ühte neist  enda omad. Igal õppeasutusel    kui ta abi vajab. Sõbraliku    igas olukorras säilitada rahu.
   Lapse kui isiksuse kujun-   õige. Kuidas laps teada saab,    sealt ei oleks, poleks koolis    on omad väärtused ja neist     keskkonna loomisel on mui-     Kerttu
 damisel küsime endalt, milli-   mis on õige ja mis on vale?     turvaline ja hea olla. Kui kooli  tuleb lugu pidada ning neid    dugi meil, õpilastel, kõige
 sed on minu väärtused ehk     Ta võtab omaks täiskasvanute    õpilastel on ühtekuuluvustunne   järgida, sest siis toimib kõik   suurem osa. Rohkem tuleks       Meie kõigi ühine eesmärk
 üldised tõekspidamised, mis    käitumis- ja suhtumismallid,    ja nad oskavad meeskonnana     ideaalselt. Kaido         märgata enda ümber inimesi ja   on omandada võimalikult hea
 juhivad minu tegevusi ja ot-   eriti väikelaps.          töötada, siis on hea meie koolis                    olla tolerantsem oma kaaslaste   haridus ja lai silmaring. Kuna
 sustusi erinevates olukordades.    Põltsamaa Ühisgümnaa-     õppida ja ka tulevikus on elus     Kooli esimeseks põhiväär-   suhtes, ainult nii saab tekkida  meid on koolis väga palju ning
 Teades oma väärtushoiakuid on   siumi põhiväärtused on kokku    lihtsam hakkama saada, sest     tuseks on ühtekuuluvustunne    turvatunne ja koolirõõm.      me kõik oleme erinevad, tuleb
 meil olemas käitumisideaalid   lepitud ja sõnastatud õpetajate   oleme õppinud töötama ühtse     ja meeskonnatöö. Olen nõus,      Minu arvates võiks meie    saavutada konsensus. Mõned
 ja normid. Meie väärtused on   ja gümnaasiumi õpilaste töö-    meeskonnana.            et ainult üksteisega arvestades  väärtuseks olla ka kohusetunde   õpilased on andekamad reaalai-
 aluseks otsuste langetamisel.   rühmade arutluste tulemusena.      Väärtustada tuleb kindlasti   ja üksteist austades täidame    kasvatamine ja eluks kogemus-   netes, mõned aga humanitaar-
   M. Rokeach jaotab väärtu-   Kooli põhiväärtused on:       ka arengut ja teadmisi, sest on   eesmärgid. Selle aja jook-     te saamine. Aet          ainetes ning mõnel on rohkem
 sed kaheks:            - Ühtekuuluvustunne ja       tähtis, et meie koolis saaksid   sul, mis ma siin koolis olen                     teadmisi hoopiski muusikas.
 - Lõppväärtused ehk soo-       meeskonnatöö – üksteist     õpilased teadmisi omandada ja    veetnud, olen tähele pannud,      Põltsamaa koolis on see    Üksteist täiendades ja mees-
  vitud seisundid, mis sageli    arvestades ja austades täida-  ennast arendada. Suurepäraseid   et eesmärkideni saab jõuda     hea, et reeglid on kindlalt    konnatöös saavutamegi parema
  on väljendatavad inimese      me ühiseid eesmärke.       tulemusi saab õpilane ainult    tõesti ainult koostööd tehes    paigas. Õpilased, kes ei allu   tulemuse! Kõik inimesed ei
  eesmärkidena (õnn, võrd-    - Areng ja teadmised – väär-    siis, kui tal on koolis turvali-  ja ainult siis, kui on olemas   nendele, saavad vastavalt ka-   arene sama kiirusega ega ole
  sus, vabadus, tõeline sõp-     tustame isiksuse arengut     ne ja hea olla. Kolmas kooli    ühine tahe. Arvan, et ühtekuu-   ristada.              ühesuguse mõtteviisiga. Näi-
  rus, sotsiaalne tunnustus,     õppimise ja enesetäienduse    põhiväärtus on väga õige, sest   luvustunnet loovad näiteks       Alles hiljuti toimusid Põlt-  teks õpilast, kes on väga hea
  sisemine tasakaal, rahvuslik    kaudu.              selleks, et õpilane saaks tunda   klassidevahelised üritused, nt   samaa linna staadionil erine-   matemaatikas, ei õpetata enam
  julgeolek, rahu kogu maail-   - Turvalisus ja koolirõõm      end koolis väga koduselt ja     rebastepäev, spordivõistlused   vate koolide vahel võistlused.   kergesti inglise filoloogiks.
  mas, põnev elu, perekonna     – loome ja hoiame enda      turvaliselt, ei piisa ainult hea-  jms. Püüeldakse ühiselt ühise   Kohale oli tulnud ka olümpia-   Kuid PÜG-ist saab ta kaasa
  turvalisus, nauding, mugav     ümber turvalist ja sõbralikku  dest õpetajatest ja korralikust   eesmärgi poole ja mida roh-    võitja Gerd Kanter. Meie kooli   piisava inglise keele oskuse, et
  elu, lunastus, küps armastus,   keskkonda.            haridussüsteemist. Marko      kem klass saab koos millegi    õpilased võitsid võistlustel    elus hakkama saada. Mul ongi
  eneseaustus, eneseteostus,      Milliseid ühiseid väärtusi                     nimel tegutseda, seda suurem    kõiki teisi. Koos saavutatud    väga hea meel, et meie koolis
  elutarkus).           on Eesti riigil hoida? Sel-       Kõige rohkem peame väär-    ühtekuuluvustunne on klassis    head tulemused nii õppetöös    väärtustatakse isiksuse arengut
 - Tugiväärtused ehk abista-    lest saab lugeda veebilehelt    tustama ennast ja teisi enda    garanteeritud.           kui ka teistel aladel tekitavad  ega nullita õpilase isikupära!
  vad väärtused eesmärkide    www.eetika.ee programmist      ümber. Koolis peab olema         Kooli teiseks põhiväär-    minus ja kindlasti ka teistes     Turvalisus ja koolirõõm
  saavutamiseks (abivalmis,    “Eesti ühiskonna väärtusaren-    loov ja sõbralik keskkond. Me    tuseks on areng ja teadmised.   ühtekuuluvustunde.         sõltub väga lihtsast asjast - ole-
  andestav, armastav, aus, eda-  dus 2009-2013”.           areneme ja kogume uusi tead-    Minu arvates peaks see olema      Kooli turvalisusega on meil  me üksteise vastu sõbralikud.
  sipüüdlik, julge, korralik,     Väga head materjali leiate   misi üksteise läbielamistest    ühe kooli põhiväärtus number    ka minu arvates kõik korras.    Koolis on palju ühisettevõtmisi
  kujutlusvõimeline, kuulekas,  ka aadressilt www.rajaleidja.ee   ja tegevustest. Et areneda ja    1, sest kõige olulisem koolis   Mina pole nelja aasta jooksul   (nt: tervisepäevad, laulu-ja
  loogiline, rõõmsameelne,       Head mõtisklemist selle    saada uusi teadmisi, peame ise   ongi teadmiste omandamine     saanud tunda koolivägivalda ja   tantsuvõistlused), mis toovad
  salliv, sõltumatu, tasakaalu-  üle, millised väärtused on olu-   huvituma haridusest, omama     ja enda arendamine, see on     pole otseselt näinud ka. Otsest  meile õppimisest vaheldust ja
  kas, vaimne, vastutustundlik,  lised teie jaoks.          suurt tahtejõudu ja soovi tar-   tegelikult see, miks me siin    löömist ei ole, kuid kahjuks aga  aitavad tunda ennast rõõmsalt,
  viisakas, võimekas).                        gaks saada. Seda tahet ei saa    oleme. Isiksuse väärtustamine   mõned meie noored ja uljad     hästi ning turvaliselt puhtas,
   Väärtustunded tärkavad,          Riina Valdmets,    tekitada mitte keegi muu kui    on samuti väga oluline. Me     poisikesed ja isegi tüdrukud    lõhkumata koolimajas. Ingrid
 kui inimene on teadlik +väär-           1.-6. klasside   inimene ise.            kõik ju oleme omamoodi eri-    peavad mõnd õpilast endast
 tuslikest asjadest: tõest, õig-        õppealajuhataja      Et tõeliselt muutuda ja     lised ning iga inimene väärib   halvemaks ning teevad neile                                                                                           Õppetööväline tegevus pa-

Kuidas elad, vilistlane?                                                                             kub noortele piisavalt väljun-
                                                                                         dit, et neist saaks ettevõtlikud
                                                                                         inimesed, mitte projektipat-
                                                                                         rioodid, kes koristavad kord

          Taavi Libe, abiturient 2006                                                                  kümne aasta jooksul Teeme
                                                                                         Ära raames metsasid või laula-
                                                                                         vad öölaulupeol „Eestlane olen
  Minu haridustee Põltsa-    ka uue noortelehe tund Ruudus    edasi moraalseid väärtusi ning   lehe artiklite üle. Seejuures ei                   ja eestlaseks jään“ ning lähevad
maa ühisgümnaasiumis lõppes    spordikülgi.            hoida teda ka elu pulsil. Just   tohi unustada, et ajakirjanik ei                   järgmisel päeval koju ja on
enam kui kaks aastat tagasi.      Kindlasti on arvestatava    kool peaks olema koht, kus     pane sõnadesse mitte ülima tõe,                    samasugused hallid egoistid
Pärast gümnaasiumi astusin     panuse sellele, kus ma praegu    vähemalt paar korda nädalas     vaid enda kogutud materjalide                     nagu varem.
Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja  olen, andnud Põltsamaa ühis-    võetakse siinuste, hüdroksii-    loodud nägemuse, mille kõik                        Marju Lauristin on juba
suhtekorralduse erialale, mille  gümnaasium. Olen kooli rolli    dide ja Korea sõja kõrval sõna   võivad enda argumentidega                       aastaid väitnud, et Eesti tulevik
bakalaureuseastme viimast     enda jaoks alati lahti mõtes-    ka päevapoliitilistel teemadel   ümber lükata. Priit Pullerits                     põhineb tugeval kodanikuühis-
kursust alustasin sel sügisel.   tanud kaht moodi. Esiteks on    nagu majanduslangus, sot-      on küll väga tark inimene,                      konnal. See ühiskond kasvab
Ajakirjanduse alal olen saanud   kool ettevalmistus järgmiseks    siaalprobleemid ning kas või    kuid teda isiklikult tundes    mite tulemuste järgi. Hoopis    kõige paremini väikese kogu-
kätt proovida juba mujalgi. Pea  eluetapiks. Gümnaasiumi pu-     riigieelarve.            julgen väita, et paljud tema    keerulisem on hinnata teise    konnas väikeses koolis, kus
kaks aastat olen töötanud Eesti  hul ülikooliks. Selle rolli puhul    Meedia kujundab tänapäe-    nägemused ning veendumused     rolli täitmist, sest kuidas    on aega tegeleda ka muuga kui
Rahvusringhäälingu Tartu raa-   on olulised hinded ja riigieksa-  val noorte maailmapilti rohkem   on sellised, mille järgi päris   mõista, kas noorest on saanud   riigieksamiteks valmistumise-
diostuudios, kus olen kokku    mitulemused.            kui miski muu. Seepärast on     pimesi juhinduda ei tasu, kuid   mõtlev inimene ning koda-     ga. Usun, et Põltsamaa ühis-
puutunud teemadega pea kõi-      Teine ja palju tähtsam roll   oluline, et pilti ei kujundaks   mille üle tasub noortel vähe-   nikuühiskonna liige. Omast     gümnaasium liigub sellel teel,
gist eluvaldkondadest. Kuna    on ettevalmistus eluks 21. sa-   ainult elu24.ee jms kollane     malt juurelda.           kogemusest võin öelda, et     et saada kooliks, mis ei kasvata
valdavalt tunnen huvi spordi    jandi Eesti ühiskonnas. Siinko-   meedia. Tunnis võiks arutada      Esimese rolli täitmist saab  Põltsamaal täidetakse ka teist   üliõpilasi, vaid kodanikke.
vastu, toimetan sellest sügisest  hal on kooli roll anda õpilasele  kas või Postimehe või Päeva-    hinnata hõlpsasti – riigieksa-   rolli päris hästi.
KOOL JA KODU                                                                                                  5  Miks valida gümnaasiumiõpingute jätkamiseks PÜG?
                             Oma mõtteid jagavad 12. d klassi abituriendid
• PÜG-i suureks plussiks on     sest ka nemad soovivad, et    • Koolis saab tasuta väga head    asub küllaltki väikeses, kuid   mis on hea, sest tavapärases     hul ning usun, et olen saanud
 kindlasti sõbralik ja hooliv   õpilastel oleksid head hin-    lõunasööki.            mitte välja surnud kohas.     elus me nagunii leiame väga     siit väga hea hariduse.
 kollektiiv.            ded.               • Peaks mainima, et siin on                       harva aega minna sellisesse
• See on koht kus, igaüks leiab  • Siin koolis võib vastama      tööl head kokad.         • Kool pakub õpilastele ka      kohta. Mulle on alati meel-    • Võimalused edasi õppimi-
 kellegi või millegi.       minna hea tujuga, sest õpe-   • Koolis on ka puhvet, kus      pärast tunde tegevust, sest    dinud teatris käia ning igast    seks on head, sest siit saab
• Põltsamaa Ühisgümnaa-       taja ootab sind.          saab osta juua või näksimist    koolis töötavad erinevad      sellisest pakkumisest haaran     hea hariduse.
 siumis valitseb soojuse ja   • Õpetajad valdavad oma õpe-     ja sõpradega koos meeldivalt    ringid ja trennid.         kinni.               • Olen rahul Põltsamaa Ühis-
 turvalisuse tunne.        tatavaid aineid hästi ja nad    vahetundi veeta.         • Kooli juures on uus spor-                        gümnaasiumiga ning soovi-
                  on väga abivalmid.        • Vahetundide ajal on võima-     disaal, kus on võimalik ka-   • Koolil on ühiselamu, kus       tan teistelgi tulla.
• Siin väga toredad õpeta-                       lus minna välja jalutama.     sutada jõusaali ja tegelda     elamine pole kallis ning ka    • Arvan, et igaüks, kes siia õp-
 jad, kes soovivad õpilastele  • Enamus õpilasi on sõbrali-    • Kooli juures on väga ilus     aeroobikaga.            toad on heas olukorras. Ela-     pima tuleb, leiab endale paari
 head.               kud ja heatahtlikud.        jõgi, mille ääres saab sooja-  • Jõusaal on väga korraliku ja    miseks täiesti kõlblik ja ma     kuu pärast põhjuse, miks siit
• Õpetajad on alati mõistvad,   • Gümnaasiumiastme õpi-       del ilmadel päikest nautida    rohke tehnikaga varustatud,    pole kuulnud pretensioone      enne 12. klassi lõpetamist
 saavad naljadest aru ja tee-   lased on üldiselt viisakad,    - PÜG on väga looduslähe-     on ka maadlussaal.         ühiselamu kohta.           mitte ära minna.
 vad nalja ise ka.         korrektsed ja teavad, mida     dane kool.                             • Linnas on palju põnevat      • Olen kindel, et kui valite
• Õpetajatega saab arutada     tahavad.             • Kool asub väga looduskaunis   • Koolis töötab heal tasemel     teha.                selle kooli, siis te saate siin
 maailmaasju, samas ei unus-   • Nad oskavad oma arvamust      kohas. Kohe kooli kõrval      segakoor.            • Korraldatakse ka erinevaid      ka suurepäraselt hakkama,
 ta nad end lobisema.       avaldada ja on sõbralikud.     asub jõgi, mida on võimalik   • Võimalus valida ja õppida     ekskursioone. Igal aastal on     sest kool aitab ja toetab teid
• Koolis pole õpetajaid, kes   • Kuna kõik on omavahel       ka tundide ajal aknast vaada-   erinevaid keeli ja kõiki saab   toimunud õppeekskursioonid      igati!
 suhtuksid õpilastesse üleole-   tuttavad, siis ei ole mingit    ta. Niiviisi saab silmi puhata   õppida väga heal tasemel.     erinevatesse paikadesse ning    • Rõõmsat otsimis- ja leidmis-
 valt.               jõhkrat vägivallatsemist.     ja mõtteid koguda.        • Igal aastal toimuvad õppe-     need on olnud kasulikud.       rõõmu kõigile!
• Alati saab küsida õpetajatelt  • Kõrvalolijad märkavad vä-    • Koolil on oma kooliaed, kus    ekskursioonid erinevatesse
 nõu ja abi, kui midagi on     givalda ja panevad sellele     õpilased saavad töötada.      paikadesse ning need on     • Mina vahetasin kümnenda
 arusaamatuks jäänud.       piiri.              • Põltsamaa Ühisgümnaasiumi     olnud kasulikud.          klassi esimesel veerandil
• Õpetajad aitavad meeleldi,                      suur eelis on ka see, et kool  • Meid viiakse ka teatrisse,     kooli ja olen vahetusega ra-                                                                      parandamisega. Sealjuures      naljakas juhtum oma tööst.
                                                                      kasutatakse vahendeid ja võt-      AP: Pole kindel, kas asjad Sõn a saab LOGOPEED
                                                                      teid, mida tavaklassis reeglina   ümberjutustatuna tunduvad
                                                                      ei kasutata. Meie tundides on    naljakad, aga konkreetses si-
                                                                      rohkesti erinevaid arendavaid    tuatsioonis oli väga lõbus.
                                                                      mänge. Loomulikult tahame,        Kõneravi tund. Kaarel on
                                                                      et iga laps suudaks end teiste    tunnis nagu pesumasinas: kord

   Et kallimale kirjutades ei tekiks alaväärsustunnet ja                                         jaoks võimalikult täpselt ja
                                                                      selgelt väljendada. Seega on
                                                                      eraldi ülesanded ka nende os-
                                                                                        pingi all, siis peal, siis kõrval.
                                                                                        Õpetaja on juba mitu korda
                                                                                        Kaarlit keelanud ja korrale

       et arukas jutt ei kõlaks koomilisena                                             kuste arendamiseks. Peaaegu
                                                                      igas tunnis teeme erinevaid
                                                                      rütmi- ja hääldamisharjutusi.
                                                                                        kutsunud. Viimaks ohkab logo-
                                                                                        peed tüdinult: „Kaarel, kas sa
                                                                                        ei saa kohe teistmoodi?“ See-
  Küsimustele vastavad                                                          Kõneravi tundi mahuvad kind-     peale tõuseb Kaarel krapsakalt
                    Kus logopeedid tööta-                                        lasti ka ülesanded, mis treeni-   püsti ja teatab selge häälega:
Põltsamaa Ühisgümnaasiu-     vad?
mi logopeedid Anne Paršin,                                                         vad laste tähelepanu, mälu ja    “Kirjutan kahe tugeva tähega!“
                    SS: Logopeedid töötavad                                       mõtlemist.              „??????“ (nimi on muudetud)
Sirje Strandberg ja Marika    lisaks koolile ka lasteaias,
Viks.                                                                     Kui kaua peab logopeedi       SS: Kontrollin koolieeliku
                 polikliinikus, haiglas, aga ka                                      juures käima?            tähtede tundmist ja olen jõud-
                 eralogopeedidena. Lasteaia-                                         AP: See on väga erinev.     nud R-i juurde. Laps ei tunne
   Mida tähendab sõna lo-    logopeed ravib raskeid kõne-
gopeed?                                                                  Mõnele lapsele piisab ühest     seda, aga ütleb rõõmsalt “See
                 puudeid (kogelus, alakõne,                                        aastast, mõni laps vajab mõ-     on Rebase Reinu täht!“
   SS: See võõrapärane sõna   häälduspuuded). Lisaks aitab
on tuletatud kreeka keelest,                                                        ningast abi kuus aastat.         Palun lapsel nimetada pil-
                 lapsi, kellel on raskusi lugema                                       Mis on teie töös kõige      dilt koduloomi. Laps nimetab
kus logos-tähendab kõne ja    õppimisega.
paideia-õpetamine. Eestipä-                                                        raskem?               kenasti loomi ja ütleb: “See on
                    Haigla-ja polikliinikulo-                                        MV: Kõige raskem on       jänes - mina olen ka jänes!“
raselt saab siit tuletada meile  gopeed tegeleb lisaks lastele
ehk sobivama ametinimetuse                                                         logopeedi töö kindlasti nendel    Õnneks polnud tegemist vaim-
                 ka täiskasvanutega. Siin tuleb                                      juhtudel kui inimese tervisega    se alaarenguga, vaid lapse pe-
– kõneõpetaja.          põhiliselt tegeleda traumade,
   Kui kaua olete sellel alal                                                      on probleeme: näiteks ava-      rekonnanimi oli tõesti Jänes.
                 kasvajate, insuldi jms järgsete                                     rii järgselt, kui tuleb uuesti      Kus saab logopeediks
töötanud?             kõnepuuetega. Eralogopeedid
   SS: Lõpetasin Tartu Üli-                                                       kõnelema õppida. Raske on      õppida?
                 ravivad kõiki kõnepuudeid,                                        ka siis, kui inimene ise oma       MV: Logopeediks saab
kooli 1977. a - seega olen sel-  õpetavad kõnet ka kurtidele/
les ametis töötanud 31 aastat.                                                       kõne parandamise vastu huvi     Eestis õppida vaid Tartu Üli-
                 pimedatele.                                               ei tunne.              koolis eripedagoogika osa-
Viis esimest aastat olin Valga     Miks peaks üks koolilaps
rajooni logopeed, sealt edasi                                                         AP: Kõige raskem on õpe-     konnas.
                 logopeedi juures käima?                                         tada ja aidata neid lapsi, kes ise    Tänavu tähistatakse osa-
tulin Põltsamaa lasteaeda Mari     AP: Selleks, et ta jõuaks
ja alates 1995. aastast töötan                                                       ei taha, et neid aidatakse.     konna 40 aastapäeva, nii et
                 teiste klassikaaslastega samas                                        Mis teeb teile töös kõige    juba 40 aastat on logopeede
lisaks lasteaiale ka Põltsamaa  tempos toime tulla.
Ühisgümnaasiumis.                          Põltsamaa Ühisgümnaasiumi logopeedid Anne Paršin, Sirje        rohkem rõõmu?            Eestis koolitatud.
                    SS: Et koolis olla edukas,  Strandberg, Marika Viks.                         AP: Kõige rohkem rõõmu        Kust saab veel infot lo-
   AP: Töötan logopeedina    et tööl olla edukas, et oma
23-ndat aastat (tõsi küll, va-                                                       teeb see, kui laps on millegagi   gopeediliste probleemide
                 kallimale kirjutades ei tekiks                                      tunnis ise hästi hakkama saa-    kohta?
hepeal olin 3 aastat lastega   alaväärsustunnet, et saada oma   kellel on märgatavaid raskusi   välismaalased õpivad logo-
kodus). Varem olen töötanud                                                        nud ja tunneb siirast rõõmu       MV: Infot saab kõige enam
                 unistuste töökoht. Et ei juhtuks  tekstist arusaamisega või on    peedide juures eesti keelt. Ja
logopeedina Kadrina Keskkoo-                                                        oma saavutuste üle. Väga hea     Eesti logopeedide Ühingu ko-
                 nii, et mõne poliitiku kõnest on  nende sõnavara eakaaslastest    alati on neid inimesi, kes alles
lis, Rapla Ühisgümnaasiumis,                                                        meel on, kui kõneravi saanud     dulehelt www.elu.ee. Seal on
                 raske aru saada ning isegi aru-  mõnevõrra väiksem         täiskasvanuna tunnevad va-
Kirivere Põhikoolis ja Adavere                                                       laps on jõudnud „suurde majja“    ka foorum. Nõu tasub küsida
                 kas jutt kõlab koomilisena.      Kui palju lapsi vajavad    jadust oma hääldust ja kõnet
Põhikoolis. Põltsamaa Ühis-                                                        ning lapsevanem ütleb mulle,     ka koolide või lasteaedade,
                    Kuidas selgitatakse välja   logopeedi abi?           parandada.
gümnaasiumis olen tööl alates                                                       et tema lapsel pole eesti keele-   polikliinikute juures tööta-
                 need lapsed, kes logopeedi       AP: Logopeedi abi vajab      Mida logopeedi tunnis
1997. aastast.                                                               ga enam mingeid probleeme.      vatelt logopeedidelt. Eestis
                 abi vajavad?            umbes ¼ - 1/3 algklasside     tehakse?
   MV: Olen logopeedina töö-                                                       Mul on hea meel, kui lapsed     töötab ka juba päris mitmeid
                    AP: Logopeed selgitab esi-  õpilastest, s.t keskeltläbi iga    AP: Logopeedi (s.t kõ-
tanud 14 aastat. Alates 2006.                                                       tulevad minu tundi meeleldi ja    eralogopeede.
                 mestes klassides sellised lapsed  neljas õpilane. Aga ka täiskas-  neravi) tunnis tehakse hästi
aastast töötan Põltsamaa Ühis-                                                       me tunneme end seal koos hea
                 välja individuaalse uurimisega,  vanud käivad logopeedi juures.   palju tööd sõnavara arenda-                               Lia Kondas,
gümnaasiumis nii logopeedi kui                                                       meeskonnana. Loomulikult on
                 vanemates klassides nii indi-   Enamasti vajavad täiskasvanud   miseks (sõnade tähenduste                                eripedagoog,
ka inglise keele õpetajana. Va-                                                      hea meel, kui vahel harva mõni
                 viduaalse uurimisega kui ka    logopeedilist abi mingi raske   täpsustamine, selgitamine,                             Karmen Maikalu,
rem olen logopeed olnud Tartu                                                       laps, õpetaja või lapsevanem
                 diagnoosetteütlustega. Need    haiguse või operatsiooni järel   uute sõnade õppimine jne).                                psühholoog
Kroonuaia Koolis ja Põltsamaa                                                       märkab logopeedi tema tehtud
                 on lapsed, kellel on raske teis-  (nt insult, kõrioperatsioon).   Palju tegeletakse neis tundides
Lasteaed-Algkoolis Tõruke.                                                         töö eest tänada.
                 tega samas tempos õppida või    Mõned Eestisse elama tulnud    lugemis- ja kirjutamisoskuse
                                                                        Rääkige mõni rõõmus või
6                                                                                                 KOOL JA KODU                        TUTVUME UUTE ÕPETAJATEGA
   Erika Sari – ajalooõpetaja, kes                                      Maikel Mikson – meie kooli uus
      kirjutab näidendeid                                             särav õpetaja
                                                                        võimeline tegema seda, mida     leid. Maikel Miksoni arvates
                  lis korraga, ei jäänud rumaluste  7. Kas õpetajatöö pakub ka
                                                                        pea oleks tahtnud teha.       peab ühel poisil olema nii
                  jaoks eriti aega. Algklassides.   naljakaid seiku?
                                                                          Pärast Võru Kesklinna      palju jõudu, et ta saab ka kül-
                  kaklesin ka ikka mõned kor-       Töö inimestega pakub alati
                                                                        Gümnaasiumi lõpetamist 2004.    ma ilmaga puud tuppa toodud,
                  rad.                naljakaid seiku - ükskõik, kas
                                                                        aastal asus noormees Tartu     autokummi vahetatud ja jõuab
                  3. Miks sai Teist just õpetaja?   see inimene on noor või vana.
                                                                        Ülikooli kehakultuuri õppima.    ka oma tüdrukut sülle võtta.
                     Õpetajaamet koondab endas   8. Milliste inimestega Teile
                                                                        Oma otsust omandada kehalise    Inimeses peab valitsema tasa-
                  kõik need ametid, mida tahtsin   meeldib suhelda? Mida
                                                                        kasvatuse õpetaja elukutse se-   kaal – peab olema nii mõistust
                  keskkooli ajal valida - näitleja,  hindate inimestes?
                                                                        letab Maikel Mikson sellega, et   kui ka jõudu.
                  kunstnik, teadlane, kirjanik,      Mulle meeldib suhelda iga-
                                                                        tema arvates on riigileib eelkõi-    Vabal ajal loeb Maikel
                  psühholoog.             suguste inimestega, kuna nii on
                                                                        ge hea leib. See on sotsiaalsete  Mikson raamatuid, korraldab
                  4. Mis pakub Teile õpetaja-     elu huvitavam. Inimeses hindan
1. Millise tee olete läbinud?                                                         garantiide ja hea töögraafikuga.   oma kodukandis mitmeid üri-
                  töös rõõmu?             ausust ja siirust ning võimet
  Pärit olen Jõhvist, lõpetasin                                                       Noormees hindab kõrgelt ka     tusi, tegeleb spordiga ja vaatab
                     Kui noor inimene minu abil   oma vigu tunnistada.
Jõhvis keskkooli ja kunstikooli.                                                        asjaolu, et suvi ja jõulud on    ka televiisorit. Üks huvitava-
                  mõne asja selgeks saab või mil-   9. Mis on elus veel tegema-
1984.a lõpetasin Tartu Ülikooli.                                        Sel aastal alustas Põltsa-   vabad ning seega saab rohkem    maid fakte on kindlasti see,
                  lestki aru saab. Rõõmsaks teeb   ta? Millest unistate?
Diplomil järgi olen ajaloolane,                                      maa Ühisgümnaasiumis poiste     aega olla kodus koos perega.    et noormees on jalgpallikoh-
                  ka see, kui lapsed minu tunnist     Kangesti tahaks Parii-
ajaloo ja ühiskonnaõpetuse                                         kehalise kasvatuse õpetajana    „Miks ikkagi just kehaline     tunik, seda küll senini Eesti
                  rõõmsalt lahkuvad.         si. Olen nii palju rääkinud
õpetaja. Juurde olen õppinud                                        tööd Maikel Mikson. Ta on küll   kasvatus?” „Sellepärast, et     piires, sest vanus ei luba veel
                  5. Kuidas sattusite õpetajaks    Louvre´is olevatest kunstiteos-
kunstiõpetuse ja inglise keele                                       alles väga noor, kuid oma tööd   selle aine puhul on õpetajal    välismaale pürgida. Maikel
                  Põltsamaa Ühisgümnaasiu-      test, et tahaks nad oma silmaga
õpetaja eriala. Õpetanud mui-                                       tunneb hästi.            küllaltki vabad käed ning vähe   Miksonile meeldib ka sulgpall,
                  misse?               ära näha. Ja mitte 2-3 päevaks,
dugi ajalugu ja kunsti, kuid ka                                        Maikel Miksoni koolitee al-   paberimajandust,” selgitab     muidugi rohkem vaadata kui
                     Põltsamaa on mind juba     vaid lausa kuuks ajaks.
kunstiajalugu, inglise keelt ning                                     gas praeguseks Võru Kesklinna    Maikel Mikson.           ise mängida, kuid tal on plaan
                  aastaid võlunud - sellel kohal   10. Mida tahaksite öelda
uurimistöö aluseid. Juhendanud                                       Gümnaasiumi nime kandvas        Varem on Maikel Miksoni     see ka meie kooli tuua.
                  on eriline aura. Töökuulutus,    teistele (moto, mille järgi
nii kunsti- kui kirjakunstiringi                                      koolis, kus noormees sai nii    ametiks olnud Võru jalgpalli-      Oma tulevikuplaanidest ei
                  millega otsiti ajaloo õpetajat,   elada)?
ning näiteringi. Seoses viima-                                       põhi- kui ka keskhariduse.     poiste treenimine. Põltsamaa    taha Maikel Mikson eriti rääki-
                  aitas otsust langetada.         Mul on lausa mitu motot.
sega olen ka ise näidendeid                                        Ta ise väidab, et kooliajal oli   Ühisgümnaasiumisse tuli ta     da. „Üks aasta korraga!”
                  6. Kuidas hindate tänaseid     Üks on tavapärasem: “Ära tee
kirjutanud, kuna repertuaar on                                       ta tark, kuid samas ka laisk    aga Interneti kuulutuse kaudu.     Õpilaste arvamused uue
                  õpilasi, kas nõustute väitega,   teistele seda, mida sa endale
just selline, nagu on. Palju on                                      poiss. „Õpetajate arvates olin   Noormehe sõnul on siin väga     õpetaja suhtes on erinevad.
                  et noorus on hukas?         ei taha ” ja teine “Laeva ei vii
andnud filosoofia ja usuõpetuse                                       lootusetu juhtum!” lisas noor    kokkuhoidev kollektiiv ja see    Mõnede poiste arvates on
                     Noorus ei ole kunagi hu-    põhja mitte see vesi, mis on
õpetamine, millega olen samuti                                       õpetaja.              talle just meeldibki.        õpetaja Mikson liiga range ja
                  kas, kuna ta on oma vanemate    tema ümber, vaid see, mis on
pikemat aega tegelenud. Tööta-                                         Maikel Miksoni huvi spordi     Enda õpetajaks olemi-      nõuab liiga palju, kuid on päris
                  kasvatuse vili. Muidugi võiksid   tema sees.” (T. Aitmatov)
nud olen Avinurme Keskkoolis                                        vastu sai alguse 1996. aasta    se puuduseks peab Maikel      palju ka neid poisse, kes on uue
                  noored mõelda selle peale,       Vahetevahel tuletan nii
ja Võhma Gümnaasiumis.                                           suvel jalgpalli EMi vaadates.    Mikson seda, et tal pole eelne-   õpetajaga väga rahul, sest tal on
                  et nemad saavad ka kunagi      endale kui teistele inimestele
  Perekond on väike: mul on                                       Noormees oli selleks ajaks     vaid kogemusi, kuid selles, et   kindlad reeglid ja nõudmised.
                  lapsevanemateks ja seetõttu     meelde, et maailmas on asju,
20-aastane poeg, kes on hetkel                                       lõpetanud neljanda klassi.     reeglid ja nendest kinnipidami-   Tüdrukute arvates on uus õpe-
                  on mõistlik oma tervist hoida.   mida MINA muuta ei saa, aga
sisekaitseakadeemia tudeng.                                        – mille tulemusena vahetas ta    ne on tema voorus, on ta päris   taja lihtsalt ilus.
                  Noortele tuleks täiesti ära kee-  see-eest asjadega, mida saan
2. Milline õpilane olite ise?                                       kunstikooli jalgpallitreeningu   kindel. Noormehe arvates on       Tuult tiibadesse, õpetaja
                  lata igasugused energiajoogid,   muuta, püüan tegeleda ja kui
Meenutage mõnd eredamat                                          vastu. Varasemat mittehuvi-     õpilastel hea, sest nad teavad   Maikel!
                  kuna just see keemia teeb muidu   vaja, siis ka aidata ja muuta.
seika koolielust.                                             tumist spordist põhjendab ta    alati, mida õpetaja nõuab - ta
                  mõistlikust lapsest “elektrijäne-
  Ise olin suhteliselt korralik                                     sellega, et tema keha ei olnud   ei tee kunagi allahindlusi ega           Liis Virkunen,
                  se”, kellel on raske keskenduda           Triinu Türk,
õpilane. Kuna käisin kahes koo-                                                        muuda ka mängu keskel reeg-         12. d klassi abiturient
                  ja kes käitub pidurdamatult.        12. d klassi abiturient


          Kadi-Ly Jaansalu – optimistlik ja                                              Marju Männiksaar –
           rõõmsameelne klassiõpetaja                                                võitleja hingega õpetaja
   Alanud sügisest Põltsamaa   ka minu väike                             väga hea tööd teha. Lapsed on                        Kuna ma elan Põltsamaal,
Ühisgümnaasiumis täiskohaga     tütar Kristin,                             igas vanuses toredad. Õpetajate                     siis loomulikult tahtsin tööle
klassiõpetajana töötav Kadi-Ly   kes nüüdseks                              kollektiiv ja juhtkond aitavad                     tulla just Põltsamaa Ühisgüm-
Jaansalu, kes tegi keskkoolis    juba 3aastane,                             ja toetavad mind palju.“ rää-                      naasiumisse. Kahjuks, aga pol-
punk-metal bändi ja lõpetas     ülikooli,“ lisab                            gib noor õpetaja siiralt. „Ka                      nud pärast Pedagoogikaülikooli
Valga Gümnaasiumi hõbeme-      noor õpetaja.                             Põltsamaa meeldib mulle väga,                      lõpetamist Põltsamaa koolis
daliga, soovis pärast lõpetamist    Ülikooli ajal                           pole suure linna tüüp. Siin on                     vaba kohta, seega pidin otsima
saada hoopis loomaarstiks.     tegeles Kadi-Ly                            olemas kõik vajalik. Isegi mu                      muid võimalusi.
   „Koolilapsena olin hea     Jaansalu hoo-                             lemmikoht – raamatukogu!“                        5. Mis aineid õpetate?
õpilane ja kui välja arvata     lega ka laulmi-                              Õpetaja Pille Martsik, Kadi-                       Õpetan tütarlastele käsitööd
koos onupojaga vanaema lauda    sega. „Kunagi                             Ly Jaansalu mentor iseloomus-                      ja annan ka kodunduse tunde.
katusele tehtud lõke, siis suuri  koos õe ja sõp-                            tab noort õpetajat kui hästi                      6. Milliseid ameteid olete
                                                                        1. Kus olete õppinud?
krutskeid ma lapsena ei tei-    radega punk-                              sõbralikku ja rõõmsameelset                       varem töötanud?
                                                                          Oma keskhariduse omanda-
nud,“ räägib Põltsamaa Ühis-    metal stiilis                             inimest. ”Ta on täis teotahet,                        Pärast ülikooli lõpetamist
                                                                        sin Põltsamaa Ühisgümnaasiu-
gümnaasiumi noor algklas-      bändi tegemine                             tahab lastega väga häid suhteid                     kutsuti mind tööle Võisiku
                                                                        mis. Edasi õppisin kolm aastat
siõpetaja Kadi-Ly Jaansalu.     ei kestnud kaua                            leida ning tal on palju häid mõt-                    Hooldekodu vastavatud päe-
                                                                        Tallinna Kergetööstustehniku-
Küsimusele, mis kuldmedalist    ja nüüdseks                              teid. Lapsed hoiavad teda. Eks                     vakeskuse käsitöötuppa. Seal
                                                                        mis rahvuslikku käsitööd. Pärast
puudu jäi, vastab värke peda-    olen leebema                              noore õpetajana ei oska alati                      töötasin kaks aastat. Seejärel
                                                                        seda õppisin kaks aastat Peda-
goog Kadi-Ly, et matemaatika    muusika ehk                              märgata neid ohtusid, mida                       olin kaks ja pool aastat lapse-
                                                                        googikaülikoolis metoodikat ja
riigieksami valik. „Õppisin     siis koorilaulu                            näeb vanem õpetaja“, räägib                       hoolduspuhkusel ja seejärel
                                                                        lisaks veel ka pedagoogikat.
humanitaarkallakuga klassis     juurde jõudnud.                            õpetaja Pille Martsik, ja jätkab,                    asusin tööle Põltsamaa Linnava-
                                                                        2. Milline koolilaps olite?
ja matemaatikaga ei läinud     „Eks vahel kuu-           esimeseks sopraniks. Tahtjaid   ”see on õpetaja Kadi-Ly puhul                      litsuses lastekaitsespetsialistina,
                                                                          Olin aktiivne, sõnakas ja
nii hästi, et oleksin saanud    lan hea meelega ka raske-      oli sellele kohale umbes paar-   kindlasti mööduv nähtus, sest                      kus töötasin kolm aastat. Selle
                                                                        võitleja hingega.
kuldmedaliga lõpetada.” Pärast   mat muusikat. Lemmikuks       kümmend. Kevadel saime oma     tal on olemas tahe teha rasket,                     aasta sügisest alustasin tööd
                                                                        3. Kust tuli mõte õppida
keskkooli lõpetamist asusin     on siiani ansambel System      kooriga siinsamas Põltsamaal    kuid huvitavat õpetajatööd. Ta                     käsitööõpetajana Põltsamaa
                                                                        õpetajaks?
hoopis veterinaariat õppima.    of a down,“ ütleb naeratades    Grand Prixi auhinna“ räägib    on valmis kuulama ja vastu                       Ühisgümnaasiumis.
                                                                          Kuna läksin Kergetöös-
„Keemiat oskasin, kuid füüsi-    õpetaja Kadi-Ly, kes praegu     õpetaja Kadi-Ly uhkusega oma    võtma soovitusi ja nõuandeid                      7. Millega tegelete vabal ajal?
                                                                        tustehnikumi, siis oli selge, et
kaga, aga mehaanilise füüsika-   laulab Põltsamaa kirikukooris.   suurimast saavutusest muusika   ning vajadusel küsib ka abi.“                        Vabal ajal veedan palju
                                                                        saadava haridusega tuleb hakata
ga polnud mul lood kuigi head.   „Kooli ajal võitsime 1998.     alal. „Õpetajana pole ma veel     Jõudu ja edu ning julget                      aega koos oma lapsega. Mulle
                                                                        kas õpetajaks või siis ise omal
Tulin pärast esimest kursust ära  aastal Jõgeval Alo Matiiseni    midagi saavutanud, aga eks     pealehakkamist, õpetaja Kadi-                      meeldib teatris käia ja luge-
                                                                        käel “midagi” tootma. Kuid ehk
ning läksin hoopis Tartu Üli-    nimelise muusikavõistluse B-    tööalased saavutused ole veel   Ly Jaansalu!                              da. Lugemiseks võiks ainult
                                                                        sain innustust hoopis oma emalt,
kooli.“ 2006. aastal sai Kadi-   kategooria kooride arvestuses.   ees,“ arutleb noor õpetaja, kes                                      rohkem aega olla. Tegelen ka
                                                                        kes oli samuti õpetaja.
Ly eesti keele õpetaja diplomi   Kõige uhkem olen ikka selle     töötas meie koolis tegelikult            Liis Köörna,                      õmblemisega.
                                                                        4. Kuidas sattusite õpetajaks
ja lisaks õiguse õpetada inglise  üle, et ülikoolis valiti mind    ka juba eelmise õppeaasta         12. d klassi abiturient                               Kadri Parm,
                                                                        just Põltsamaa Ühisgümnaa-
keelt. „Viimasel aastal sai     Tartu Ülikooli kammerkoori     viimasel veerandil. „Siin on                                             12. d klassi abiturient
                                                                        siumisse?
KOOL JA KODU                                                                                                  7         Palju õnne!                         Palju õnne!                         Suures majas . . .
                                                                        7. b klassi õpilaste mõtteid
     Õpetaja Maive Lääne valiti kooli                                                  ...on hea see, et väiksed
                                                                     lapsed ei karju ega jookse
                                                                     otsa. Parem on seegi, et söök-
                                                                                          ...on väga lahe. Meil on tore
                                                                                        klass. Huvitav on, kui kõik tun-
                                                                                        nid on eri klassides ja õpetajad

         aasta õpetajaks                                                     las on korrapidajad. Kahju, et
                                                                     garderoobis ei saa kasutada
                                                                     kiipkaarte. Evelin
                                                                                        erinevad. Grete

                                                                                         ...on lahe. Halvad on pikad
       Seitsmendat aastat Põltsamaa      seotud tööga. Ta tahaks, et tal oleks                                           sööklajärjekorrad ja see, et gar-
    Ühisgümnaasiumi töötav õpetaja       vanaduspõlves jõudu ja jaksu elada                           ...on hea see, et puhvetis     deroobikappe pole. Marily
    Maive Lääne on klassiõpetaja ja       oma väikeses majas, kus on ka suur                          saab istuda ja saiade valik on
    saksa keele õpetaja. Tänavu on ta 6.b    lilleaed. Maive arvates võiks tal roh-                        suur. Mõnes aines antakse kah-       ...meeldib kõige rohkem
    klassijuhataja ning lisaks õpetab saksa   kem aega olla, et jõuaks tegeleda ka                         juks väga palju õppida. Sirje     puhvet, seal saab niisama
    keelt ka matemaatikat..           millegi muuga kui ainult koolitööga.                                            tšillida, osta kraami, istuda ja
       Õpetaja Maive Lääne on sündinud    Veel tahaks ta leida endale head tren-                         ...on rohkem õppida ja ras-    rääkida. Jaakko
    Jõgevamaal. Ta ei olnud linnalaps,     ni/hobi, mis tema aja ja soovidega                          kem. Väikses majas olime mitu
    vaid elas Jõgeva lähedal Painkülas.     sobiks. Ta hindab väga aktiivsust ja                         tundi ühes klassis, siin peame      ...on hea see, et saab puh-
    Esmalt õppis ta Jõgeva Gümnaasiu-      tema arvates tuleks elada nii, et hil-                        pidevalt rändama. Kaisa        vetis käia, korvpalli mängida ja
    mis, seejärel omandas Tartu Semi-      jem ei peaks kahetsema oma elatud                                             õues ringi jalutada. Kaarel
    naris klassiõpetaja eriala. Õpetaja     aastate pärast või raisatud aja pärast.
    Maive arvates võiks igal inimesel      Ta soovib, et rohkem oleks sallivust,
    olla vähemalt üks keel, mida ta väga
    hästi valdab. Seetõttu alustas ta uuesti
                          vähem pahelist ja silmakirjalikku
                          käitumist. Meie elu ümber on niigi
                                                                     Meenutades suve
    õpinguid Tartu Ülikoolis ja 2007.aas-    hallust palju: sügis on pime ja porine,                       Suvise pillilaagri valud ja võlud
    tal lõpetas saksa keele ja kirjanduse    kevad on külm, suvi vihmane ja talvel
    erialal. Antud eriala valiku tegi Maive   pole õiget lundki.            tajat tõstes esile tema nooruslikkust,
    Lääne ka sellepärast, et talle meeldib      Õpetaja Maive Lääne soovib, et    mõistvust, järjepidevust. Maive elab
    tegeleda vanemate õpilastega ning      kõik näeksid enda ümber rohkem      tormiliselt kaasa laste võistlustele jm
    selle eriala omamine võimaldas tal     head ja tunneksid rõõmu ka pisias-    tegemistele, viib õpilasi matkadele,
    õpetada ka gümnaasiumis.          jadest.                  ekskursioonidele, teatrisse. Ta on
       Enne Põltsamaa Ühisgümnaasiu-         Kristel Kesa, 12. d abiturient   teadlik oma õpilaste tegemistest ja
    mi töötas Maive Toila Gümnaasiumis.                          hoolib neist väga. Sellel õppeaastal
    Kuna Toilas ta ei leidnud endale        Algklasside õppealajuhataja      sai Maive juhatamiseks 6.klassi.
    sobivat korterit, siis hakkas ta otsima   Riina Valdmetsa arvamus:         Nemad ütlevad oma õpetaja kohta, st
    uut töökohta. Pärast vestlust direktor      Maive on inimene, kes jõuab palju  õpetaja on tark, lahe, eriline, normaal-
    Aimar Arulaga oli õpetaja Maive       ja teeb palju. Kiire inimesena tänaseid  ne, ei karju, lõbus, meeldiv, sõbralik,
    kindel, et ta tuleb siia tööle. Üheks    toimetusi ei viska homse varna – idee-  hea huumoriga.
    Põltsamaale tulemise põhjuseks oli ka    le järgneb tegutsemine. Maivele võib      2007/08 õppeaastal alustas Maive
    tuttav kant - siin on tema perekond ja   kindel olla – lubatu saab teoks.     seiklusmängude ringi juhendamist
    sõbrad. Ka mulje selle kooli õpetaja-      Maive on hinnatud kolleegide hul-  6.klasside õpilastele. Ring oli popu-
    test oli talle algusest peale positiivne.  gas tegusa ja otsekohese inimesena,    laarne. 2008. a. korraldas Jõgevamaa
    Õpilastega on tal vedanud, kõik on ol-   kellel on oma arvamus ja kes julgeb    saksa keelt õppivatele õpilastele
    nud head. Maive elab hetkel üksinda     seda välja öelda.             Saksamaa ja Austria ekskursiooni.
    ja ta ei oska öelda, kas kavatseb jääda     Saksa keele õpetajana on Maive    Aktiivse õpetajana on Maive osa-
    siia pikemaks ajaks. Kõik oleneb      oluliseks pidanud saksa keele õppi-    lenud paljudes projektides. Maive
    sellest, mida elu toob.           mise populariseerimist, selleks on    Lääne möödunud õppeaasta suurim
       Maive Lääne üks parimaid asju     ta korraldanud (või aidanud korral-    ettevõtmine oli esimese õpetajate
    elus on see, et tal on väga lahedad     dada) saksa keele õppijatele üritusi,   vabariikliku suveseminari (28 kooli
    vennalapsed.                osalenud oma õpilastega olümpiaa-     õpetajad üle Eesti) korraldamine Pii-
       Tema elus on olnud palju naljakaid   didel, korraldanud ekskursioone.     riojal koostöös Jõgevamaa Spordiliit
    juhtumeid, kõige hullem ja samas ka     Maive kutsus kooli ja oli juhendajaks   Kalju, Kaja Raimetsa ja kolleegidega
    üks kõige naljakam seik juhtus Maive    Austria vahetusõpetajale Martina     oma koolist.
    Läänega kaks aastat tagasi. Ta libises   Haunschmidtile.                2008.a. sügisel valiti Maive juhti-
    ja kukkus koolimajas kolmanda kor-        Õpetajana peab oluliseks järjepi-  ma Jõgevamaa saksa keele ainesekt-
    ruse trepist alla. Õnneks oli ainuke    devust ja –kindlust õpetatavas aines.   siooni. Maive osaleb õpetajate võrk-    Õpilased esinevad linnarahvale.
    pealtnägija õpetaja Maia Tõntsu,      Maive kolm õpilast saavutasid Jõge-    pallitrennis, võistleb kooli võrkpalli
    kes oli väga mures tema kukkumise                                                  Suvevaheaeg oli algamas,     Ühe lõunapausi ajal sõbrunesin
                          vamaa saksa keele ja matemaatika     võistkonnas.
    pärast. Muidugi tõusis õpetaja Maive                                               aga mingeid plaane mul järg-     endast aasta noorema trompeti-
                          olümpiaadidel 2007/08 õppeaastal        2007/08 edukas õppeaasta tõi
    kiiresti püsti ja naeris südamest oma                                              miseks kolmeks kuuks polnud.     tüdrukuga, kellega koos veetsin
                          teise koha.                Maive Läänele AASTA ÕPETAJA
    äparduse üle.                                                          Viimases muusikakooli pilli-     ka kõik järgnevad lõunapausid.
                             Õpilased hindavad Maivet kui     tiitli.
       Maive Lääne unistused ei ole                                                tunnis küsis flöödiõpetaja äkki    Minu lemmikuks suvekoolis
                          head aineõpetajat ja head klassijuha-
                                                                     minu käest: „Suvekooli tahad     kujunes orkestriproov.
                                                                     minna?“                  Alates teisipäevast hakkasi-
                                                                       Kui ühel juulikuu pühapäe-    me kontserte andma. Esimesed
     Dagny Kungus võitis juunioride                                                 val ennast kirja läksin panema,
                                                                     olin päris närvis. Pillilaager pidi
                                                                                        kaks nendest toimusid muusi-
                                                                                        kakooli saalis teistele lastele
                                                                     kestma nädal aega ja sinna tuli    ja õpetajatele. Neljapäevasele
     sumo MMil kaks pronksmedalit                                                  puhkpillilapsi kogu Eestist. Õn-
                                                                     neks sain endale õpetaja, kes on
                                                                                        kirikukontserdile oli meie an-
                                                                                        samblilugusid kuulama tulnud
                            11. oktoobril Rakveres peetud     ,,Tulin MMile võitma, kuid ukrain-     meie muusikakoolist ja seetõttu    ka võõraid inimesi. Reedel
                          1. naisjuunioride (kuni 18- aastased)   lanna osutus liiga tugevaks vastaseks.   mulle tuttav.             toimus suur lõpukontsert. Seal
                          sumo MMil võitis Dagny Kungus kaks    Tegime temaga nädal aega enne         Esimesel päeval ma juba      esinesime üheksa orkestriloo
                          MM-medalit - pronksi absoluutkate-    maailmameistrivõistlusi Vinnis trenni   peaaegu kahetsesin, et olin en-    ja mõne ansamblilooga. Suures
                          goorias ja võistkonnavõistluses. Need   ning juba siis sain aru, et kui temaga   nast sinna toppinud. Me pidime    orkestris, kus mängib ligi 80
                          on Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ja      võistlustel kohtun, siis võin kaotada.   harjutama kaks tundi järjest     inimest, on ikka võimas tunne
                          ka kogu linna kõigi aegade esimesed    Kuid pronksmedal on ka suur saavu-     ja õpetaja nokkis meie kallal     küll kaasa mängida. Meil oli
                          maailmameistrivõistluste medalid!!!    tus. Mulle meeldib sumo väga ning     vahet pidamata. Ja lood olid     terve saalitäis kuulajaid, kes
                            Absoluutkategooria avaringis või-   ma tahan jõuda sellel spordialal üha    väga rasked. Pärast seda hullu    plaksutasid välja isegi lisaloo!
                          tis Dagny Kungus venelanna Ksenija    kõrgemale ja kõrgemale.”          flööditundi saime me süüa ja        Selle nädalaga sain palju tar-
                          Gulakova – ta tõmbas vastase kõhuli      Peale medalite sai Dagny MM-      tund aega pausi. Pausile järgnes   gemaks. Oskan nüüd paremini
                          pikali. Teises ringis tuli Dagnyl vastu  võistluste sponsoritelt kingituseks    orkestriproov, mis oli peaaegu    nooti lugeda, tean, kui tore on
                          võtta kaotus tugevalt ukrainlannalt    kaks välisust ja kera juustu.       sama raske kui flööditund. Or-     mängida orkestris ja mulle hak-
                          Anastassija Shutalt, kes lükkas ta       Tunnustagem Dagny Kunguse      kestriproov kestis kaks tundi.    kas ka lõpuks koitma, et Eestis
                          sumoringist välja. Pronksimatšis oli   saavutust väärikalt.              Järgmised päevad näisid      on väga palju puhkpillimän-
                          meie neiu vastaseks Sheung-Yee Siu                          mulle juba meeldivamad. Me      gijaid. Järgmisel aastal lähen
                          (Hong Kong). Dagny surus vastase                 Jaak Valdre,    pidime küll kell üheksa üles     kindlasti jälle pillilaagrisse.
                          haardeasendis selili.                     spordiajaloolane    tõusma ja kohe pilli mängima
                                                                                             Mari-Liis Kirsimägi
                            Vahetult pärast autasustamist an-                        hakkama, aga varsti ei tun-
                                                                                                  6.c klass
                          tud intervjuus lausus Dagny Kungus:                         dunudki see enam nii hull.
8                                                                                                          KOOL JA KODU

                                                                               • Mitmed lõpuklassi õpilased      Vastused oli järgmised:
Õpetajate päev - tore päev, tore päev…                                                              rääkisid pärast meie kõikvõi-
                                                                                 malikke naljategemisi tõsiselt
                                                                                                   • Kindlasti peab õpetajate päev
                                                                                                    jääma, 12. klass saab sealt oma
   Õpetajate päeva tähistati                                                                  sellest, milliseks võib kuju-     esimesed kogemused.
Eestis koolides juba 1960. aas-                                                                 neda gümnaasiumis meie elu     • Kõik oli hea, midagi ei pea
tatel, kuid tänase koolilapse                                                                  sellise suhtumise juures.       muutma, selliseid päevi võiks
kalendrisse kuulub see tingimata                                                                  3. Mis oli negatiivne sellel     aasta jooksul rohkem olla.
ja on kindla kuupäevaga seotud.                                                                päeval? Põhjenda, miks?        • Vahetundides võiks olla selts-
Tavad pole aastate jooksul kuigi-                                                                 Peaaegu pooled vastanutest      kondlikke mänge ja muid
võrd muutunud, ehk ainult selle                                                                vastasid järgmiselt:           põnevaid tegevusi. Võiks olla
poolest, et 1960. aastatel lasti                                                               • Midagi ei olnud halvasti, kõik     mängude päev ja õpetajad
õpilastel tunde anda, õpetajad                                                                  oli OK, ei oska midagi nega-      annaksid neid tunde.
ise tundi ei läinud. Õpetajaks                                                                  tiivset välja tuua.         • Lühendatud tunnid, nalja ja
said ikka tublimad õpilased,                                                                    Kuid leidus ka selliseid       lõbu võiks rohkem olla või
tunde anti ennekõike nooremates                                                                vastuseid:                järgmisel aastal võiks olla
klassides ja põhikoolis. Tundides                                                               • Mõned õpetajad olid üleole-       lühendatud koolipäev (vähem
mingit naljatamist polnud, sest                                                                 vad ja ülbed ning osa tunde      tunde)
asendusõpetaja pani pärishindeid                                                                 olid igavad. Mõned asendus-     • Tunnid võiksid olla põneva-
                    tn koolimajas Joosep Mölder.     kooli uus pop-jazz lauluõpetaja     • Asendusõpetajad olid sõbrali-
pärispäevikusse ja võttis ametit                                                                 õpetajad ei olnud tundi etteval-    mad, kooli võiks hiljem tulla
                    Õppesekretäriks sai Sigrid Saar    Piret Laikre. End klaveril saates     kud ja abivalmis ning oskasid
õpetaja igapäevase tõsidusega.                                                                  mistanud ja ei suutnud tunni      ja klassiuksed võiksid vahe-
                    ja huvijuhte asendasid Kertu     esitas ta tuntud laulu, tuletades     tunnis korda pidada ja said
   1990. aastatest on õpetajate                                                                lõpuni õpilastele tegevust       tunnis olla avatud.
                    Rebane ja Kadri Kadastik.       kõigile meelde, et igas hetkes      õpilastega hakkama. Õpetasid
päevad vabamad ja naljarohke-                                                                  leida. Tunnid oleksid võinud    • Asendusõpetajate hulgas teha
                       Õpetajatele ja juba teenitud   peitub head ja halba, seal, kus      hästi, tegid ka nalja, ei olnud
mad. Vanemad õpilased mängi-                                                                   olla lühemad              valik ja tunde saaksid anda
                    puhkusele läinud endistele õpe-    lõpeb, seal ka algab tee... Ka      nii ranged.
vad õpetajaid ja kooli juhtkonda.                                                               • Mõni asendusõpetaja pak-        ainult parimad. Neile, kes
                    tajatele, algas see pidulik päev   õpetajatöös on oma mured ja       • See oli tore ja lõbus päev,
Kas tõsiselt või naljatavas ja kiu-                                                               kus oma käitumisega üle, ei      põhjuseta puudusid määrata
                    kell 10.00 hommikul aulas väi-    rõõmud, kuid sellised toredad       tunnid olid pingevabamad, ei
sakas toonis, see sõltub koolist.                                                                valinud sõnavara. Õpetata-       karm karistus
                    kese kohvilaua ja kontserdiga.    päevad jäävad meile meelde ja       pidanud kontrolltöid tegema ja
Meie koolis võetakse õpetajate                                                                  vate klasside väljakutsuv ja    • Tunde võiksid anda ainult
                       Laval oli neli meest, neli    neid on hiljem hea meenutada.       selleks päevaks ei olnud vaja
päeva väga tõsiselt. Juba nädal                                                                 ükskõikne suhtumine asen-       poisid ja õpetajad peaksid
                    tooli, neli tšellot ja kaunis ning    Kõikide õpetajate ja di-       õppida.
aega varem võetakse kontakti                                                                   dusõpetajatesse, püüti neid      tunni väga korralikult ette
                    meeliköitev muusika. Selle kõik    rektsiooni nimel täname tub-      • Õpetajad toredad, tunnid hu-
õpetajaga, keda asendama ha-                                                                   ärritada ja endast välja viia.     valmistama. Asendusõpetajad
                    võib kokku võtta ühe nimega      lisid asendusõpetajaid, direk-      vitavad, sai ka häid hindeid.
katakse. Saadakse õppematerja-                                                                • Segadus klassiruumide suhtes,      võiksid otsida huvitavat ma-
                    – tšellokvartett C-JAM (Villu     torit ja õppealajuhatajaid,       • Vahelduseks uued, noored ja
lid ja valmistutakse tundideks.                                                                 kuna tunniplaan oli muutu-       terjali mitte ainult õpikutest
                    Vihermäe, Pärt Tarvas, Margus     kes kinkisid meile kauni ja        ägedad õpetajad, hea ja meel-
Eelnevalt instrueerib huvijuht                                                                  nud.                  vaid ka lisa materjali mujalt
                    Uus, Andreas Lend). Tšellokvar-    meeldejääva päeva, ning said       div seltskond.
kõiki asendusõpetajaid ja siis                                                                • Üks asendusõpetaja astus        (näit internetist)
                    tetis on ühendatud klassikaline    sellel päeval väga hästi kooli     • Nagu puhkepäev, hea vaheldus
annab iga uus õpetaja allkirja                                                                  klassi kohvitass käes ja rääkis   • Vahetundides võiks olla õpeta-
                    keelpillikvartett, improvisatsioo-  juhtimisega hakkama.           tavalisele koolipäevale.
selle kohta, et ta käitub väärikalt,                                                               põhjendamatult, huvitav, kas      jate vahelisi võistlusi ja sellel
                    niline bigbänd, metalne ja kaa-      Mida aga arvavad õpetajate     • Päeva korraldus oli hea ja
vastavalt õpetaja ametile ja ei                                                                 nad ootavad ise endale sellist     päeval võiks olla ka koolitoit
                    sakiskuv rokkmuusika, tundlik     päevast ja asendusõpetajatest       läbimõeldud.
riku reegleid.                                                                          suhtumist ka õpetajate poolt.     pidupäevale kohane (salat,
                    ning emotsionaalne tšellokõla.    õpilased, saame teada pärast      • Saime juurde elutarkust, ei
   Traditsiooniliselt võtavad                                                                • Korrapidamine -istusin riiete-     tordilõik)
                    Selline muusika ei jätnud kül-    õpetajate päeva tehtud küsitlu-      olnud vaja närveerida, nagu
õpilased sellel päeval võimu üle                                                                 hoius aknalaual terve vahetun-   • Tundides võiks teha rühma-
                    maks ühtegi kuulajat ja andis     sest. Küsitlusele vastasid 7.a ,     tavalisel koolipäeval.
ning määravad ametisse nii uue                                                                  ni, keegi ei märganud mind       tööd ja neid pärast esitleda
                    teadmise, et ka klassikaline pill   7.b , 8.b , 8.c , 8.d , 9.b , 10.a ja  • 12. klassi õpilased võtsid asja
direktsiooni kui ka õpetajad.                                                                 • Mõned asendusõpetajad olid       ja tunnist ei tohiks varem ära
                    võib olla väga lõbus!         11.c klass.                tõsiselt, nagu nad oleksidki
Õpetajate päeval annavad kõiki                                                                  närvilised ja mõned liiga ta-     lubada
                       Pärast kontserti sai sõna      1. Kuidas hindad õpetajate      päris õpetajad ja said hakka-
õppetunde abituriendid ning                                                                   gasihoidlikud ja vaiksed.        NB! Ainult kolm õpilast
                    direktor Aimar Arula, kes tänas    päeva ja selle korraldust? (5-      ma. Abituriendid said tunda,
saavad oma esimese õpetamis-                                                                 • Tunnid oleksid võinud olla      vastas, et õpetajate päeva võiks
                    aastaõpetaja nominante Külli     palli süsteemis)             kuidas on olla õpetaja.
kogemuse.                                                                            huvitavamad ja teistsugused     hoopis ära jätta.
                    Kalvistit, Kaja Raimetsa, Marika     Enamjaolt anti hindeid “4”     • Siiani kõige parem õpetajate
   Sellel aastal valiti direktoriks                                                              kui tavalisel koolipäeval, tundi     Jõudu kõigile, nii praegus-
                    Nugist, Antonina Muhhinat ja     ja “5”, kuid esines ka üksikuid      päev, meeldis kõik, õpetajad
12.b klassi noormees Taavo Te-                                                                  andes kiirustati liialt ja õpila-  tele kui ka tulevastele õpetaja-
                    Tiia Miksonit.            “3” ja “2”                olid parajalt vaimukad ja panid
ras, õppealajuhataja Tiia Miksoni                                                                sed ei jõudnud järgi.        tele. Rahulikku meelt ja häid
                       “Aastaõpetaja 2008” tiitli      2. Mis oli positiivne sellel     ka häid hindeid.
kohustusi täitis õpetajate päeval                                                               4. Mida võiks järgmisel aastal     mõtteid!
                    pälvis saksa keele ja matemaa-    päeval? Põhjenda, miks?         • Väga tore päev, selliseid päevi
Kertu Kesküla ja õppealajuhataja                                                                 teha teistmoodi? Tee ettepa-          Huvijuht Sirje Ange
                    tikaõpetaja Maive Lääne.       • Sai nalja ja tunnid olid lahe-     võiks kooliaasta jooksul roh-
Riina Valdmetsa asendas Lille                                                                  nekuid.
                       Piduliku ürituse lõpetas meie    dad                  kem olla.


  Rebastepäev - kellele rõõm, kellele mure?                                                         dasti aega veeta. Päevakava läks
                                                                               ladusalt. Lõbus päev, nalja sai.
                                                                                                   midagi huvitavat ei toimunud,
                                                                                                   põhimõtteliselt nagu spordipäev.
                                                                               See päev peabki olema lõbus,      Vahetunnid olid lühikesed ja
   Siirderiitused tseremooniate-   minekut täiskasvanu-ikka. Uude    toiduga määrimine ja toidu rais-    • Lähen tundi õigeaegselt ega
                                                                               mitte mingi...             tegevusteks jäi vähe aega.
na, kus üksikisik ühest sotsiaal-    kooli tulekuga kaasneb kohane-    kamine on lubamatu. See tekitas      sega kaasõpilaste tööd.
                                                                                 Positiivne oli ka see, et vahe-    4. Mida võiks teha järgmisel
sest seisundist teise siirdub, on    mine uues keskkonnas, sõprade     vastuseisu nii 12. klassides kui    • Enne tunde ja tundide ajal
                                                                               tundide ajal tegeleti rebastega,    aastal teistmoodi?
teada-tuntud traditsiooniliste     leidmine; spordis, ühiskondlikus   ka 10. klassides.             ei määri ega tee märjaks 10.
                                                                               toimusid mängud ja võistlu-        Teatada ürituse reeglitest
kultuuride algusaegadest peale.     töös jm liidrirolli taotlemine jne.    Põltsamaa Ühisgümnaasium       klassi õpilasi ja nende riideid.
                                                                               sed. Õhtune üritus oli hea, seal    ja 10. klasside kohustustest vä-
Osa selliseid üleminekuid on      Traditsiooniliselt võetakse uued   liigub iga aastaga üha rohkem      • Hoian koolimajas puhtust ja
                                                                               sai süüa. Oli meeldiv, et kõik     hemalt 2 nädalat varem. Anda
seotud inimese bioloogilise ek-     õpilased keskkooliõpilasteks     sinnapoole, et see päev kujuneks     korda ega riku inventari.
                                                                               tegevused ei olnud kõigile ko-     rohkem aega ettevalmistamiseks.
sistentsiga (sünd ja surm), teised   vastu vanemate koolikaaslaste     igale õpilasele rõõmu pakkuvaks     • Täidan kõiki kooli kodukorra
                                                                               hustuslikud. Hea oli, et keegi ei   Vahetunnid veel põnevamaks ja
kajastavad muutusi (nime and-      poolt. Ristijateks või lööjateks on  ja toredaks, järgides seejuures      nõudeid
                                                                               pakkunud üle ja tegevused jäid     tegevusterohkemaks. Mitmed
mine, abiellumine, ühiskondliku     tavaliselt lõpuklasside õpilased.   oma kooli väärtusi ja üldinim-
                                                                               mõistlikkuse piiridesse. Positiiv-   arvasid, et tegevused võiksid
staatuse muutmine jne).         Kasutatud materjal:          likke eetilisi norme.           Tagasiside rebaste
                                                                               ne oli ka see, et kõigiga tegeleti   toimuda ka tundide ajal või siis
   Kuulumine mingisse kind-      Keda teema huvitab, võib vaada-      Enne ürituse korraldamist         päeva kohta
                                                                               ja neid märgati. Vande andmine     terve nädala.
lasse sotsiaalsesse gruppi koos     ta: www.folklore.ee/rl/pubte/ee/   instrueerib huvijuht abituriente.
                                                             1. Kuidas hindad rebaste      on kena rituaal ja vanne oli ka      Sööklas võiks välja mõelda
vastavate privileegide ning ko-     cf/lipitud/Koike.htm         Kõik 12. klassi õpilased peavad
                                                           päeva? (5 palli süsteemis)       hästi koostatud. Tore oli vaadata   midagi originaalsemat kui kõrre-
hustustega on erinevatel juhtudel                       tutvuma rebastepäeva korralda-
                      Mitmed koolid on rebaste ris-                         Enamik hindas üritust hinde-    ka seda, kuidas klassijuhatajad    ga supisöömine. Õhtusel üritusel
üksikisikule (grupile) hädavaja-                       mise nõuetega ja kinnitama oma
                    timise senises tähenduses keelus-                       ga “4” ja mõned üksikud õpilased    kaasa elasid ja ka ise võistlesid.   võiks veel rohkem tegevusi ja
lik, saavutamaks emotsionaalset                        allkirjaga, et nad täidavad neid
                    tanud, kuna mõnitavad tegevused                        hindega “3” ja oli ka neid, kes       3. Mis oli negatiivne sellel    klassiga koostegemisi olla.
ja sotsiaalset tasakaalu.                           nõudeid.
                    ei kuulu koolielu juurde, liiatigi                      andsid hinde “5”.            päeval? Põhjenda miks?           Tehti ka ettepanek viia üritus
   Siirderiitusena saab vaadelda
                    kui viimasel ajal räägitakse tihti    Reeglid oli järgmised:         2. Mis oli positiivne sellel      Paljud 10. klassi õpilased pi-   kolmapäevalt reedele. (Kom-
ka koolikalendris tuntud nn reba-
                    kooli vägivallast. Ka see, mis    • Korraldan ürituse, mis on hu-     päeval? Põhjenda, miks?         dasid negatiivseks seda, et, “must   mentaar huvijuhi poolt - see päev
seks löömist või ristimist, mida
                    puudutab toiduga määrimist, on     moorikas ja valmistab rõõmu.        Hea oli, et kedagi ei alanda-   koridor” ära jäi, teadmata, mida    on määratud kindla eesmärgiga,
sügistalvisel ajal toimetatakse
                    taunitav. Pigem arvatakse, et uute  • Austan inimväärikust ja akt-     tud ja kõik olid väga sõbralikud,    seal planeeriti teha. Negatiivseks   et ka kaugemalt tulevad ja inter-
värskelt keskkooli astunutega
                    õpilaste 10. klassi vastuvõtmine    septeerin iga osaleja tõekspi-    tore oli takistusriba. See oli päeva  peeti ka seda, et info võistluste   naadis olevad lapsed saaksid üri-
(praeguse koolisüsteemi järgi 10.
                    gümnaasiumi peaks olema au       damisi.                parim osa. Meeldis ka see, et      ja tegevuste kohta, mis vajasid    tusel osaleda ja ka selle pärast, et
klass). Komme levis koolidesse
                    asi ja seetõttu on hakatud üle    • Ei sea ohtu kaasõpilaste elu ja    rebastel oli erinev riietus ja et    ettevalmistamist, jõudis liiga     tavaliselt kipuvad üritused kõik
1980. aastatel ülikoolist. Vana
                    vaatama kõiki tegevusi, mis on     tervist.               kõikidel klassidel olid erinevad    hilja nendeni. Alles samal päeval   olema reedesel päeval.)
tudengitava kohaselt nimetatak-
                    seotud rebaste ristimisega.      • Alustan üritust direktsiooniga    värvid. Hommikune pime ko-       saadi teada, mis kell algab õhtune     Järgmisel aastal võiks olla
se uusi õppureid rebasteks, kes
                      Kolmapäeval, 24. septembril     kokkulepitud ajal (st mitte      ridor, mida pidi läbima, silmad     üritus. Liiga ranged ettekirjutu-   “must koridor”. Takistusradasid
enne vastava katseaja ja eksami
                    toimus ka meie koolis rebaste-     enne kella 7.00 hommikul)       kinni, oli põnev. Õhtune pidu oli    sed olid 12. klasside õpilastele    ja ühiseid võistlusi võiks veel
läbimist pole täisväärtuslikud ko-
                    päev, milleks tehti ettevalmistusi   ja vastavalt kinnitatud plaa-     tore ja hästi korraldatud.       tehtud juhtkonna poolt, rebastele   rohkem olla. Pärast kokkuvõtete
gukonna liikmed. Keskkooliõpi-
                    mitu nädalat. 12. klassi õpilaste    nile.                   Hea, et pidime klassiga koos    ei saanud eriti midagi teha. 10.    tegemist istume ümarlaua taha
lase seisus toob kaasa mitmeid
                    poolt koostati päevakava, mille    • Planeeritud tegevused ja       võistlema, see liitis õpilasi ja sai-  klassi õpilased kurdavad selle     ja selgitame koos välja, mis on
muutusi õpilase elus. Õpetajad
                    kinnitas kooli juhtkond. Selle     ettevõtmised toimuvad kõik      me ka üksteist tundma õppida.      üle, et liiga vähe “retsimist” oli.  rebastepäeva mõte.
hakkavad tema poole pöörduma
                    aasta rebaste ristimise kavast     kooli territooriumil vahetun-       Klass hoidis kokku: üks       Ei meeldinud ka kõrrega supi-
teie - vormis, mis märgib üle-                                                                                         Huvijuht Sirje Ange
                    kustutati nn must koridor, sest     dide ajal või pärast tunde.      kõigi ja kõik ühe eest. Sai tore-    söömine. Igav ja liiga tavaline,
KOOL JA KODU                                                                                                    9


                                                              Vali vabadus!                      ning panna noori mõtlema elus

       Mida koolis tegime?                                                                          tehtavate valikute ning nende
                                                                                          tagajärgede üle.
                                                                                            Päeval toimusidki loengud
                                                                                          tõsistel, noori ja kogu ühis-
    14. septembril toimus 1.- 6. klassi                                                                     konda puudutavatel teemadel
                                                                                          – abort, pornograafia, seks
    õpilaste matka- ja tervisepäev                                                                       ja suhted. Õhtuprogrammi
                                                                                          alustasid meie oma kooli noo-
  Ühel ilusal reedel käisime    jõudes olime väsinud                                                              red, kes esitasid human video
klassiga matkal. Õpetaja rää-    aga rahul.                                                                   “Hetk”, mille sõnumiks oli,
kis, et on ilus koht – Pardikäär.        Katariina                                                              et me igaüks peaksime vahel
Olime koolis kolm tundi ja siis      Noormägi 2. a                                                              vaatama üle oma prioriteedid
läksime 12. klassi tüdrukute ja                                                                           ja mõtlema selle peale, kas
poistega. Matkasime mööda        Reede hommikul                                                               rada, mida mööda me käime,
jõe äärt. Koht oli ilus. Seal sõi-  tulid kõik 2. klasside                                                             on see, mis viib meid sihile.
me ja mängisime. Tagasi tulime    õpilased kooli kep-                                                              Seejärel andis rock-kontserdi
ka jõe äärest. Oli ilus matk.    pidega, sest oli tervi-                                                            Todd Davidson & The Royal
       Kaisa Lustus 1. a   sepäev.. Kui esimene                                                              Guard USA-st.
                   tund lõppes, panime                                                                Vali Vabadus tuur käis sel
  Käisime matkal. 12. klassi    spordiriided selga ja                         Pärast kontserti said soovijad bändi liikmetega koos pilti teha.    aastal kuues erinevas linnas.
kolm poissi olid ka meiega kaa-   alustasime kepikõndi                                                              Oleme rõõmsad, et tuur Põltsa-
sas ja tegid nalja. Mängisime    Põltsamaa Ametikoo-                            30. septembril külastas     NÜ Vabadus: Noorte Liikumi-    maale jõudis ning loodame, et
mänge, kiikusime kiigega ja     li. Meid sai täitsa pikk                        Põltsamaa Ühisgümnaasiumi      ne. Tuuri eesmärk on propa-    saame sellest osa ka järgmisel
vaatasime Sõpruse parki.       rivi. Kohale jõudes                          üle-Eestiline tuur Vali Vabadus,   geerida vabadust igasugustest   aastal.
      Kertu Moorits 1. c    mängisime ja ka puh-                          mida korraldas juba teist aastat   sõltuvustest ja mõnuainetest
                   kasime. Siis asusi-
  Ühele päevale, kui ilm oli    me tagasiteele. Kui
ilus ja päike paistis, oli meil
klassiga tervisepäeva matk
                   jõudsime tagasi koo-
                   limajja ette, tegime
                                                                 Sügislaat                     oleme lapsi suunanud kaup-
                                                                                          lemise kõrval mõtlema ka
planeeritud. See oli kõnnikep-    veel harjutusi ja siis Kõik 2. klassid läbisid matka kepikõnnil.      23. septembril toimus sügi-   ehteid ja kompositsioone. Sü-   kuludele-tuludele. Sel aastal oli
pidega ja sihtkohaks Kamari.     läksime sööma. Kuna                          se alguse puhul sügislaat, kus    gisandidest pakuti müügiks     arvepidamiseks tehtud vastav
Nii me läksimegi koos 2.b      kõhud olid kõndimi-                          olid kauplejateks - ostjateks    erinevat sorti õunu, porgan-    vorm ehk sügislaada aruanne,
ja 2.c klassi õpilastega koos.    sega tühjaks läinud, maitses mäe terviserada. Seal sõime        1.-6. klasside õpilased. Suurt    deid, kaalikaid ja soovijad said  kuhu lapsed kirjutasid mater-
Kõige ees läks 2.b, siis meie    toit kõigile. Mulle meeldis see ja jõime. Pärast söömist hak-     ostuhuvi näitasid üles ka õpe-    endale isegi kapsapea osta.    jalidele kulutatud rahasumma,
klass ja lõpuks 2.c. Me suun-    päev väga.            kasime mängima. Esimese
                                                      tajad. Peamised kaubaartiklid    Pakutud kauba loetelu võiks    käibe ning arvutasid seejärel
dusime õppesõidu platsile. Seal       Rauno Tiitus 2.c klass asjana pidime leidma seitse       olid erinevad õunakoogid,      veel jätkatagi, sest valik oli   müügist saadud tulu.
puhkasime, mängisime ning                       looduslikku asja. Minul oli
                                                      muffinid jm küpsetised. Palju     lai ja iga ostja leidsid endale    Parimateks kaupmeesteks
varsti hakkasime tagasi tulema.     Me alustasime oma matka raske seitset asja leida, leidsin     oli müügil sügisesest loodus-    midagi meelepärast.        osutusid sel aastal Silja Simon
Sügisene loodus oli mõnusalt     kell 9.00. Ilm oli natuke jahe. ainult kolm. Järgmiseks asjaks     likust materjalist valmistatud      Juba eelnevatelgi aastatel   ( 3.a), Sander Saks (4.c), Susan
värviline. Kooli juurde tagasi    Esimene peatus oli Kuninga- pidime astuma 25 tibusam-                                             Piirak (5.c) ja Märt-Hendrik
                                   mu ja võtma enda ümbrusest
                                                                                          Olm (6.a). Tublid kauplejad
                                   ühe loodusliku asja. Seejärel
                                                                                          olid ka Jaanika Ojala (6.a),
                                   liikusime mööda terviserada
                                                                                          Annika Kalmus (6.a), Kristo
                                   kuni jõudsime maisipõlluni.
                                                                                          Villemson (4.c), Laura Oja
                                   Mais oli väga kõrge. Edasi
                                                                                          (5.c) ja Helis Ojala (4.a).
                                   jätkus teekond laudani. Seal
                                   mängisime jälle vahvaid män-
                                   ge. Pärast mänge hakkasime
                                   kodu poole minema. Kardiraja
                                   juures tegime väikese peatuse.
                                   maanteed mööda liikusime
                                   rippsillale. Sealt läksime kooli
                                   ja sõime lõunat. Sellega oli
                                   matk lõppenud.
                                     Karl-Joosep Kesküla 3. c     Tervislikud ehted - marjadest ja porgandist
                                                      käevõrud.

1.a ja 12.a klassi õpilased Pardikäärus mängimas.
                     Aktsioon „Tammetõru”


                                                      Õunakook läks väga hästi kaubaks.           Elav kauplemine.
                                                       2. b klassi lapsed imetlesid sügisande
                                                        Oi seda kapsast küll! Sada    Ülejäänud olid kõik mullas.    salves on hoitud, et talvel neist
                                                      kasukat tal seljas on. Ei ta kasu-  Siis kui ta ükskord välja võeti,  teha saaks toitu.
                                                      kaid aja maha, kui ta magama     oli ta paljas nagu porgand.       Kertu Arula koos isaga
Elistvere loomapargi töötaja Ants Sarv                                   heidab. Kasva, tubli kapsas              Marcus Lumi
tammetõrusid auto peale tõstmas.      Tammetõrusid oli kokku 501 kg
                                                      suureks, pirakaks. Siis saab                        Kevadel kaevasime peen-
  Oktoobrikuu alguses kuu-     – sellest kirjutati maakonnale-                    sinust hea suutäis!           Elan suures klaasist majas.  raid. Sinna panime porgandi
                                    a, 1. c, 3. a, 3. b, 3.c, 4.c, 5.c
lutati koolimajas välja kam-     hes Vooremaa ja sellest räägiti                           Marek Jürgenson     Rohelise varre otsas on meid    seemneid. Seemnetest kasvasid
                                    ja 8.a klassi õpilased ning nn
paania Elistvere loomapargi     ka Vikerraadios.                                              palju kasvamas. Päikese käes    suured porgandid. Neid on meil
                                    üksiküritajatena lõid ettevõt-
elanike abistamiseks. Aktsioon      Koguti 501 kg tammetõru-                       On see kurk küll naljamees.    ma muutun punaseks. Mind      talvel hea süüa. Porgandit on
                                    mises kaasa Ilona Keis (6. b),
seisnes loomadele talvevarude    sid, mis on juba Elistvere loo-                    Eile oli lillekene, täna täitsa   on maitsev süüa, saia peale või  hea ja kasulik krõmpsutada
                                    Grete Jans (7. b), Annelin Kokk
ehk tammetõrude korjamises.     maparki kohale toimetatud.                       kurgikene. Kasvage veel suure-    kaussi salatiks panna.       maiustuste asemel ja nendes
                                    ja Kristin Viks (8. b) ja Geithy
Meie lapsed olid õpetajate        Kõige usinamateks ko-                       maks ja teist saab hea salati.            Anry Haasma    on palju vitamiine.
                                    Ott (8. d).
kaasabil väga usinad korjajad.    gujateks osutusid 5. b klassi                           Marek Jürgenson                             Sander Tõnissoo
                                      Suur tänu kõikidele lastele,
Ettevõtmine ja selle lõpptule-    õpilased, kes said kokku 110,5                                         Viin sügisel keldrisse juu-
                                    õpetajatele ja lastevanema-
mus ületasid nii maakonna kui    kg tammetõrusid.                             Üks mehikene kord elas.      rikaid. Viin kartuleid, porgan-
                                    tele!
ka üleriigilise uudistekünnise      Aktsioonis osalesid veel 1.                    Tal paistsid ainult juuksed.     deid, kaalikaid. Seal hästi nad
10                                                                                               KOOL JA KODU

                                   vahva must jänes, kes käib pidevalt koera kiusamas. Saime teada, et  poneeritud kaasaegne tipptehnoloogia ja võimas kaitsetehnika.

     Kus käisime?                         jaanalind, emu, nandu ja paabulind on dinosauruste järeltulijad.
                                     Praegu ehitatakse majapidamise juurde söögikohta ja tulevi-
                                   kus tahetakse rajada sinna kämpingudki.
                                                                       Kohal olid ka Eesti, Läti ja Leedu uusimate kaitsetehnoloogiaga
                                                                       tegelevad teadlased, kes demonstreerisid oma salalaborites
                                                                       tehtavat. Igaüks sai seal lustlikult ise osaleda seikluslikes ja
                                     Meile meeldis reis, sest saime palju huvitavat teavet. Kes ta-   mängulistes ettevõtmistes.
        Päästeametis                      hab rohkem talust ja lindudest teada, võib vaadata lisa internetist.    Meil, 8d klassi õpilastel ja klassijuhatajal Toomas Annukil
                                   www.jaanalinnufarm.ee                         oli igatahes väga tore päev Tartus!
  Põltsamaa Päästeametil oli sünnipäev ja kõik võisid külla           Elerin Kaas, Raili Kivikangur ja Sirge Salumets,                      Joonas Püvi, 8d klassi õpilane
minna. Meie läksimegi sinna koos 2.b klassiga. Kõigepealt                              9a klassi õpilased
tutvustati meile erinevaid autosid, kõige võimsam oli Kärmas
Katariina. Siis näitasid päästjad, kuidas nad toru mööda alla                                           Huvitav etendus Vene
sõitsid ja kiiresti riidesse panid. Otsustasime järele proovida kui    Õppekäik piimandus-
kiiresti meie sellega hakkama saame. Meil lubati ka alla sõita.
                                                                           Draamateatris
See oli väga vahva. Pärast seda vaatasime filme tulekahjudest.
Hüvastijätuks andsid tuletõrjeautod meile signaali. Ma hakkan         muuseumisse
vist ka päästjaks.                                                                9.oktoobril käisid 10.-12. klasside õpilased Tallinna Vene
                  Kevir Tamm 2.c klass õpilane                                       draamateatris. Teatrimaja ei äratanud esmapilgul väljast vaadates
                                                                       meis erilist vaimustust, kuid sisse minnes oli vaatepilt hoopis
                                                                       teine – kõik oli väga ilus. Iga kaunistus laes ja seintel ning uhked
          Tähetornis                                                        lühtrid laes pakkusid omaette vaatepilt. Teatrisaali lakke olid
                                                                       aga maalitud pildid, millest võis tähelepanelikul vaatamisel
                                                                       kokku mõelda huvitav loo. Teatrisaalist olid vaimustuses ka 10.
  Me läksime koos 4. c klassiga Olustverre. Meie klass läks
                                                                       a klassi neiud Merlyn Paltsmar ja Mariin Miraka: „Teatrimajja
esimesena tähetorni ja 4. c läks mõisasse. Tähetornis tegime
                                                                       sisenedes nägime vapustavat sisekujundust. Fuajees võisime en-
igasugu huvitavaid katseid elektriga. Näiteks sai sõita jalgratta-
                                                                       nast iga nurga peal peeglist imetleda ja istuda suurtel mugavatel
ga, millel polnud ei esiratast ega lenkstange. Siis ühendati sinna
                                                                       nikerdatud külgedega diivanitel. Saalis hämmastas meid looži
igasuguseid asju. Näiteks pirn pandi juhtmega ratta külge ja kui
                                                                       imeilus kujundus ja laes rippuvad hiiglaslikud säravad lühtrid,
hakkasid väntama, siis läks see pirn põlema ja mida kiiremini
                                                                       erivärvilised vitraažid ning venelastele omapärane kirju tapeet.
väntasid, seda eredam valgus oli. Siis läksime me tähetorni üle-
                                                                       Väga avara ja suure teatrisaali põrandal laius purpurpunane vaip,
misele korrusele ja saime vaadata teleskoobiga. Edasi läks meie
                                                                       mis torkas kohe silma.”
klass Olustvere mõisasse ja 4.c klass tähetorni. Mõisas oli kõik
                                   Õpilased teevad ise võid.                         Etenduse pealkiri, mida vaatamas käisime, oli „Naljakas
vanamoodne. Tänapäeval saab seal pulmi pidada. Seal oli ka
                                                                       raha“. Etenduse sisust niipalju, et kaks kohvrit oli vahetusse
palju loomatopiseid, oli tehtud puust palju kujutisi ja hobuseid
                                     8. oktoobril käisid 9.a ja 7.a klassi õpilased õppekäigul Eesti  läinud - ühes olid tähtsad paberid ning teises suur rahasumma.
ning vanaaegseid ehteid. Samuti oli seal mõisniku sugupuu, mis
                                   Piimandusmuuseumis, mis asub Imaveres.                 Aga rohkem sisust ei räägikski, kellel soovi, saab seda ise vaa-
oli väga suur ja ulatus aastani 1575. Pärast mõisas käiku oli meil
                                      XIX sajandil hakati Eestis suurt rõhku panema piimandu-      tama minna.
natuke aega mängida ja juttu rääkida. Siis tuli buss ja me sõitsime
                                   se arendamisele. Kui tänapäeval on piimatööstuses kasutusel        Etenduse tegi eriliseks juba see, et näitlejad rääkisid vene
tagasi Põltsamaale.
                                   moodsad ja võimsad masinad, siis esimesed piimatöötluse va-      keeles. Olen üsnagi kindel, et enamus kaasas olnud õpilastest
                 Kaimo Aljas 4. a klass õpilane
                                   hendid olid taludes omatehtud puitesemed. Piima tootmine ja      polnud varem seda teatrit külastanud. Kaasas oli ka saksa keele
                                   töötlemine on läbi aegade olnud aga Eestis olulise tähtsusega ja    õppijaid, kes pole varem üldse vene keelega kokku puutunudki.
                                   seetõttu tekkiski vajadus jäädvustada Eesti piimanduse areng ka    Jõudnud teatrisse ja natuke ringi vaadanud, saime teada, et eten-
   Mõniste muuseumis                        tulevastele põlvedele. Kuna esimene talunikele kuuluv ühispii-     dusel puuduvad igasugused subtiitrid. Enne minekut oli aga olnud
                                   matalitus asutati 1908. aastal just Imaveres, otsustatigi rajada    juttu, et lava kohal seinal on ka eestikeelsed subtiitrid. Õnneks
  12. septembril käisime oma klassiga ekskursioonil. Sõitsime    Eesti Piimandusmuuseum just sinna. Hakati koguma vananenud       saime laenutada spetsiaalsed kõrvaklapid, kust kuulsime eesti-
teise Eesti serva. Me käisime Mõniste muuseumis. Seal tutvustati   tööstustehnikat ja 1976. aastal loodigi Eesti Piimandusmuuseum,    keelset tõlget. Etenduse alates tabas klappidega kuulajaid aga uus
meile kolme Eesti ajajärku. Need olid kiviaeg, tsaariaeg ja Eesti   külalistele avati see 1993. aastal.                  üllatus - tõlge oli kas puudulik või oli siis täiesti valesti tõlgitud.
aeg. Ajalootunnis õppisime just kiviaega ja nüüd saime oma sil-      Muuseumihoone oli kahekorruseline. Kõigepealt tutvustati     Õpilastel, kes olid õppinud 4 või 5 aastat vene keelt, polnud
maga neid asju näha ja isegi käega katsuda. Seal oli hästi vahva.   meile 2. korrusel asuvaid vanu piimatöötlemismasinad ja eks-      õnneks väga suuri raskusi tekstist arusaamisega. Seevastu saksa
Edasi sõitsime Suurele Munamäele. Mina olin seal esimest korda.    ponaate, vanu fotosid ja kontorit. Üleval oli ka ajutine näitus.    keele õppijatel oli tekstist raske aru saada. Päris paljud kaasas
Nii vahva oli ülevalt vaadata, kuidas vihmapilv meist kaugemale    Vanade eksponaatide vaatlemise ajal rääkis giid meile muuseumi     olnud õpilased leidsid, et etendus oleks olnud huvitavam, kui
läks ning ilm lõpus ilusaks muutus. Alguses lugesin ikka trepiast-  ajaloost ja tutvustas lähemalt mõningaid eksponaate. Huvitav oli    oleks tekstist paremini aru saanud.
meid ka, aga lõpuks läks sassi. Lugeda jõudsin 122ni, kuid trepil   teada saada, et kui vanasti andis üks tavaline lehm aastas 800 kg     Kõigele vaatamata oli see väga huvitav ettevõtmine. Oli
oli mitu keerdu veel. Meie reisile pani punkti uisutamine. Olime   kuni 1 tonni piima, siis tänapäeval on tänu aretusele suudetud     põnev käia ka kuskil mujal kui ainult Estonias või Vanemuises.
terve klassiga korraga uisutamas. Nii vahva oli!           ühe lehma toodang tõsta 8 - 10 tonnini aastas.             See teatrielamus andis juurde uue ja huvitava kogemuse. Olen
                 Katriin Susi 5. b klass õpilane      Pärast muuseumi ajaloo ja eksponaatidega lähemalt tutvumist    kindel, et kunagi, kui vene keel paremini selge, läheb mõnigi
                                   liikusime edasi 1. korrusele, kus asusid laboratoorium, suured     õpilane sinna teatrisse veel kord tagasi. Sest peab tõdema, et
                                   ja võimsad masinad, tööstusruum ja meierei süda - katlamaja.      vaatamata sellele, et tõlge ja tekst kohati arusaamatuks jäid,
       Tore õppekäik                      Sealsed masinad töötasid kõik aurujõul.                mängisid näitlejad hästi ja etendus oli huvitav.
                                      Seejärel pesime käed puhtaks, panime ette valged põlled ja                 Kadri Raimets, 12. b klassi abiturient
       muuseumisse                       pähe valged mütsid. Meid jaotati kolmeliikmelistesse gruppidesse
                                   ja anti võimalus ise võid teha ja seda hiljem maitsta. Kõikide grup-
  2.oktoobril oli vihmane ja paha ilm, aga me läksime ikkagi    pide või tuli imehea, isegi parem kui poes. Kõik jäid rahule.        Segakoor laulis
Põltsamaa muuseumisse. Muuseumi läksime sellepärast, et meil       Soovitan ka kõikide teiste klasside õpilastel kindlasti minna
on tunniplaanis giidiõpe ja läksime vaatama, kuidas giid räägib
ja mis huvitavad asjad muuseumis on.
                                   uudistama Eesti Piimandusmuuseumi.
                                                                       Imaveres hääled kõlama
  Lahendasime seal huvitavaid ülesandeid täitma. Esimese üles-                   Ellen Sammel, 9a klassi õpilane
                                                                         Oktoobrikuu teisel nädalavahetusel toimus Imavere Põhikoo-
andena pidime aga ära lugema, mitu sammu on kooli peatrepilt                                         lis Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ja Paide Gümnaasiumi segakoori
muuseumi trepini. Selgus, et 1730 sammu.
   Muuseumis olid väga huvitavad ja põnevad asjad. Alates          Klassiekskursioon                       laululaager, kus osales ligi 70 lauljat. Lauljate ees seisid Anne
                                                                       Toomistu Paidest, Meeli Nõmme ja Hille Martin Põltsamaalt.
väikestest asjadest kuni suurte asjadeni. Kõige väiksemad eks-                                        Nädalaväsimuse pani unustama juba esimene ühislaul. Koh-
ponaadid olid klaashelmed, kõige suuremad aga kangasteljed.
Kõige vanem eksponaat oli kivikirves. Ma arvan, t kõige huvi-
                                        AHHAA näitusele                        tumine pakkus põnevust ja rõõmu, sest laululaager toimus juba
                                                                       teist korda. Esimene ühislaulmine toimus 2006.a sügisel Rapla
tavamad asjad olid seal relvad. Poistele meeldisid need väga, ka     Sõitsime 20. septembril Tartusse, et külastada Vanemuise      maakonnas Kärus.
tüdrukutele pakkusid need huvi.                    kontserdimajas AHHAA Teaduskeskuse ja Kaitseministeeriumi          Meie eesmärgiks oli selgeks õppida eeloleval suvel toimuva
  Põltsamaa muuseumis on väga palju huvitavaid asju, minge     koostööna üles seatud põnevat haridusnäitust. Näitusel oli eks-    juubelilaulupeo kava. Laagri päevakava oli väga tihe ja töine.
kindlasti vaatama!                                                              Proovid toimusid neljas erinevas klassiruumis häälerühmade
                 Taivi Narits, 7c klassi õpilane                                       kaupa ning aeg-ajalt saadi aulas kokku, et laul ühiselt kõlama
                                                                       panna. Töö oli pingeline ja häälele pisut ka väsitav. Järgmise
                                                                       päeva lõunaks võisime oma tööst juba rõõmu tunda, sest 4-häälselt
       Pärastlõuna                                                           kõlasid Anti Marguste „See on Eesti”, põimik vanaema-vana-
                                                                       isa-aegsetest lauludest „Pilla-palla-pillerkaar”, Raimond Valgre
      jaanalinnufarmis                                                         „Popurrii Raimond Valgre lauludest”, Piret Ripsi „Mehed ja
                                                                       naised” ja Urmas Sisaski „Preludium/Maal”.
  8.oktoobril käisid 9a ja 7a klassi õpilased Sassi talus, mis                                         Õhtul aga jätkus laulmine vabamas ja rõõmsamas peomee-
asub Imaveres. Kohale jõudnud, võttis meid vastu rõõmsameelne                                        leolus. Mikrofoni ees kõlasid nii karaoke- kui ansamblilaulud.
taluperemees Innar, kes tutvustas meile oma majapidamist ja                                         Filmihuvilised võisid aga vaadata filmi “Laulev revolutsioon”.
jagas meile palju huvitavat infot. Peremees rääkis meile, et algul                                      Laulu- ja tantsulusti jätkus õpilastel hiliste öötundideni.
oli lindude kasvatamine talle hobi, aga viimasel kuuel aastal on                                         Laupäeval jätkusid proovid ning laagri lõpusõnades kõlas mõte,
jaanalindude kasvatamine muutunud talle sissetulekuallikaks.                                         et tee laulupeole on Põltsamaa ja Paide kooride poolt lauluvõtmega
  Farmi kõige ligitõmbavad sulelised olid jaanalinnud, kelle                                        avatud. Selleks, et ülevaatusel hästi esineda ja pääs laulupeole
pärast sinna läksimegi. Lisaks nägime veel emusid, nandusid,                                         lunastada, tuleb veel väga palju tööd teha. Laulmiseni laulupeol!
paabulinde ning erinevate maade kukkesid. Viimaste juures elas                                                        Hille Martin, muusikaõpetaja
                                   Näitusel nägime vahvat eksponaati – hübriidtanki.
KOOL JA KODU                                                                                                         11


 VI a klassi                                                                                            Ametijärkude lõikes on
  õpilased
                  Sõna saab SEKRETÄR
                                                                                                tulemus selline:
                                                                                                Noorempedagooge 12
  seadsid                                                                                           Pedagooge 38
                                                                                                Vanempedagooge 15
 värsse ritta
                                   Kohvi keetmisest ja õpetajatest
                                                                                                Pedagoog-metoodikuid 6
                                                                                                  Meie õpetajate keskmine va-
                                                                                                nus on 45,8169...Õpilastele vist
Mulle meeldib             10. septembril sel sügisel   Haridusasutuste Infosüsteemi-       mekirjas on 73 õpetajat. Siia          Lapsehoolduspuhkusel
                                                                                                tundub küll liiga palju? „Rahu,
                                                                                                ainult rahu,” ütles teadagi kes.
Mulle meeldib, meeldib,      täitus minu esimene tööaasta    le (EHIS) erinevaid andmeid,       hulka on loetud ka need muu-        on 3 noort õpetajat, kas seda
                                                                                                Kui endal eluaastaid 25 saab,
meeldib, sügis maal.       siin majas. Mida ma teen ja mil-  lahendan kohapeal väikseid        sikaklassi õpetajad, kelle põ-       on ka liiga vähe, ei oska kohe
                                                                                                näed, kui palju noori inimesi te-
Miks just sügis?         lised on minu ülesanded? Aitan   probleeme (kui direktorit ei ole     hitöökoht on meie koolis, ja        öeldagi...Eelkooliealisi lapsi on
                                                                                                gelikult ilmas ringi käib...Ja see
Miks just maal?          õpetajaid (ja teisigi kooli töö-  momendil kohal), võtan vastu       eripedagoogid, psühholoogid.        õpetajate hulga kohta kasinalt
                                                                                                45 ei olegi enam väga kaugel.
Sest see värviküllus,       tajaid) igapäevasel suhtlemisel   direktori jutule soovijad ja küla-    Meie nimekirjale lisanduvad         – vaid 23. Suuremaid aga ei
                                                                                                  Kuni 35-aastaseid noori õpe-
samas ka kõledus ja külmus.    erinevate asutustega ning lapse-  lised, täidan muidki nn jooksvaid     mõtteliselt aga ka kaugõppe-        jõua üles lugedagi!
                                                                                                tajaid on meil 14, üle 60- aasta-
Mitte minult!           vanematega, teen personalitööd,   ülesandeid. Kohvikeetmine,        klasside õpetajad, muusika-           Oma hariduse on saanud
                                                                                                seid 7. Tehke järele!
Kõige mõńusam on sügisel     vastan telefonile, vormistan    nagu paljud ekslikult arvavad, ei     klasside pedagoogid. Nii et         õpetajad järgmistest kõrg-
                                                                                                  See ongi selleks korraks
istuda kamina ees.        asutusesiseseid ja väljaminevaid  olegi minu põhitegevus!          neid inimesi, kes meie piirkon-       koolidest:
                                                                                                kõik. Järgmisel korral võtame
See on mõnus,           dokumente (muide, kevadel        Tutvustan täna üht osa enda      na laste hariduse nimel vaeva        Tartu Ülikool 33
                                                                                                ette juba järgmise teema. Nii-
kui saaks vaadata         vormistan ka kolme-nelja senti-   tööst. Seda osa, millega õpilased     näevad, on päris palju!           Tallinna Ülikool 26
                                                                                                kaua olge üksteise vastu hoo-
sügise lahtist tuld.       meetri paksuse pataka kiituskir-  ja lapsevanemad kõige rohkem         Meesõpetajaid on 10. Seda        Tallinna Pedagoogiline Semi-
                                                                                                livamad ja paremad kui enne.
Karl Kütt, 6.a          ju!) suhtlen Eestimaa erinevate   kokku puutuvad, s.t avaldan        on vist liiga vähe? Gümnaa-         nar 2
                                                                                                Aitäh Teile!
                 koolidega (kui õpilased lähevad   kogu tõe meie kooli õpetaja-       siumi noormehed võiksid mõ-         Tartu Õpetajate Seminar 5
                                                                                                        Janne Maisväli,
                 teise kooli, käib see kindlate   test.                   tiskleda teemal “Miks ma ei         Eesti Maaülikool 1
Koolipoisi aeg          reeglite järgi), sisestan Eesti     Meie kooli õpetajate ni-       hakka õpetajaks?”!             Tallinna Tehnikaülikool 1
                                                                                                            sekretär

Milline on suvepäev?
Lühike, kuid kestab kaua-kaua.
Milline on koolipäev?
Koolipäev on hullult pikk –
                 Õpetajate konsultatsiooni ajad ja kontaktandmed 2008/2009
kestab mõne tunni,           Õpetaja            Aine                    Konsultatsiooni aeg              Ruum    Telefon    e-mail
olles päeva osake.        1  Aiaots, Heli (10c)      ajalugu, ühiskonnaõpetus          K 15.00-16.00; N 15.00-17.00         303     77 52 700   heli@poltsamaa.edu.ee
Kuidas saab see olla nii?     3  Ange, Sirje          tantsuõpetus                N 14.00-15.00                 202     77 51 469   sirjea@poltsamaa.edu.ee
Üks on lõbu, teine töö.      4  Anniste, Aimi         kehaline kasvatus              E 15.45-16.30; R 14.00-14.45               77 52 700   aimi@poltsamaa.edu.ee
                 5  Annuk, Toomas (8d)      geograafia, loodusõpetus           K 14.55-15.40; N 14.00-14.45         210     77 52 700   toomas@poltsamaa.edu.ee
Vaat nii!
                 6  Arula, Aimar         kehaline kasvatus              K 15.00-15.30                       77 51 175   aimar@poltsamaa.edu.ee
Kaspar Tõnson, 6.a        7  Bergmann, Eva-Brit (5a)    inglise keel                N 14.00-15.40                 Vm20    77 69 896   eva-brit@poltsamaa.edu.ee
                 8  Bergmann, Laivi (1c)     klassiõpetaja, matemaatika         E 13.05-13.50                       77 69 896   laivi@poltsamaa.edu.ee
                 9  Ertis, Sirje         käsitöö                                          103     77 52 700   sirjee@poltsamaa.edu.ee
Sügis               10
                 11
                    Haava, Maire
                    Heinmann,Karin (5c)
                                   pikap.r.õpetaja
                                   klassiõpetaja, loodusõpetus         E-R 14.00-16.00
                                                                                49
                                                                                Vm17
                                                                                      77 69 896
                                                                                      77 69 896
                                                                                             maire@poltsamaa.edu.ee
                                                                                             karin@poltsamaa.edu.ee
Miks küll läks suvi?       12  Jaansalu, Kadi-Ly (2a)    klassiõpetaja, inglise keel         T 13.00-14.00; N 14.00-15.00 (6b)       34     77 69 896   kadi-ly@poltsamaa.edu.ee
                 13  Johanson, Anne (12b)     vene keel                  N 14.55-15.40                 111     77 52 700   annek@poltsamaa.edu.ee
Kes seda teaks?
                 14  Jürisoo, Tiia         kehaline kasvatus              R 14.00-15.00                       77 69 896   tiiaj@poltsamaa.edu.ee
Lahkusid linnud,         15  Kalvist, Külli (4a)      klassiõpetaja, kunstiõpetus         K 12.50-14.30                 20     77 69 896   kyllik@poltsamaa.edu.ee
langesid lehed.          16  Kase, Arvo          füüsika                   N 14.00-15.40                 300     77 52 700   arvo@poltsamaa.edu.ee
Tüdruk külmetus.         17  Kase, Ene           matemaatika                 K 14.55-15.40 (gümn);             113     77 52 700   ene@poltsamaa.edu.ee
Poiss sai nohu.                                                 N 14.00-14.45 (põhik)
                 18  Keis, Maire (5b)       klassiõpetaja, eesti keel          E-R 14.00-17.00                44     77 69 896   maireke@poltsamaa.edu.ee
Õunad on küpsed          19  Kiis, Edda (11a)       matemaatika                 E,T,K 14.55-15.40               211     77 52 700   edda@poltsamaa.edu.ee
ja pirnid on head.        20  Kolk, Enna (2c)        klassiõpetaja, parandusõpe         K 13.00-14.30                 25     77 52 720   enna.kolk@poltsamaa.edu.ee
Sügis on minekul,         21  Koll, Meelis         arvutiõpetus                K 15.40-16.30                 202     77 51 469   meelis@poltsamaa.edu.ee
 talv alles tulekul.       22  Kondas, Lia          eripedagoog                                        Vm3     77 69 896   lia.kondas@poltsamaa.edu.ee
Mariin Sarap 6. a         23  Kulp, Hele          inglise keel                K 15.40                    102     77 51 175   hele@poltsamaa.edu.ee
                 24  Kulu, Valli (3c)       klassiõpetaja, matemaatika, kunstiõp    E 13.00-14.00                 45     77 69 896   valli@poltsamaa.edu.ee
                 25  Kurs, Mare          vene keel                  K 14.00-14.45                       77 52 700   kurs@poltsamaa.edu.ee
                 26  Kuusik, Urmas         tööõpetus                  K 15.30                                 ddr.uk@poltsamaa.edu.ee
Koolis              27  Kõrv, Siiri (9a)       kunstiõpetus, joonestamine         T 14.55-15.40                 106     77 52 700   siiri@poltsamaa.edu.ee
                 28  Lehiste,Heli (4c)       klassiõpetaja, inglise keel         N 14.00-14.45                 12     77 52 446   heli.lehiste@poltsamaa.edu.ee
Hommikul kooli poole lähen,    29  Linde, Kaja (8a)       bioloogia, loodusõp., geograafia       K 14.00-14.45; N 14.55-15.40               77 52 700   kajal@poltsamaa.edu.ee
koolis värsse jahvatan.      30  Lodi, Ülle (9b)        eesti keel ja kirjandus           K 14.50-15.40                 313     77 52 700   ulle@poltsamaa.edu.ee
Igasugu mõtteid sähvatab,     31  Lääne, Maive (6b)       matemaatika, saksa keel           E 14.00-15.40 (6, 7kl); gümn kokkuleppel   137     77 52 700   maive@poltsamaa.edu.ee
                 32  Maikalu, Karmen        psühholoog                 kokkuleppel                  internaat  52 42 744   maikalu@gmail.com
varsti vist aju plahvatab.    33  Martin, Hille         muusikaõpetus                E, T 15.45-16.30               114     77 52 700   hm@poltsamaa.edu.ee
Õpetaja ütleb: “Ei ta pahvata.”  34  Martsik, Pille (2b)      klassiõpetaja, loodusõpetus, parandusõpe  K 13.00-14.30 (2b); K 14.00-15.30 (6a)    30     77 69 896   pille@poltsamaa.edu.ee
Pinginaabril mõtteid pole.    35  Mikson, Maikel        kehaline kasvatus              T 16.00-17.00                       77 52 700   maikel@poltsamaa.edu.ee
Ta küsib: “Mida teha?”      36  Mikson, Tiia         emakeel, õppealajuhataja          N 8.55-9.40 (poisid); N 14.55-15.40            77 51 509   tiia@poltsamaa.edu.ee
                 37  Miller, Malle         saksa keel                 N 14.00-15.40                 306     77 52 700   malle@poltsamaa.edu.ee
Õpetajal sära silmis:       38  Muhhina, Antonina       vene keel                  E 14.55-16.30                 309     77 52 700   tonia@poltsamaa.edu.ee
“Tulge, tulge vastama!”      39  Männiksaar, Marju       tööõpetus                  kokkuleppel                  103     77 51 175   marju@poltsamaa.edu.ee
Pinginaabril pisar silmis,    40  Narits, Aire (7a)       bioloogia                  E-R kuni 17.00                310     77 52 700   airen@poltsamaa.edu.ee
mida teha, ei tea.        41  Nugis, Marika (10a)      eesti keel ja kirjandus           E, N 14.55-15.40               213     77 52 700   marika@poltsamaa.edu.ee
Õpetaja küsib: “Mis viga?”    42  Nõmme, Meeli         muusikaõpetus                E 14.00-14.45; T 14.55-15.40         8      77 69 896   meeli@poltsamaa.edu.ee
                 43  Nõmmiste, Laine (10b)     vene keel                  N 14.00-15.40                 V29;307   77 52 700   laine@poltsamaa.edu.ee
Pinginaaber vastab: Mõtteid    44  Orav, Maris          majandusõpetus               K 14.00-15.00                 202     77 51 469   maris@poltsamaa.edu.ee
pole.”              47  Oro, Eve (12c)        käsitöö, kodukultuur            R 14.00-15.40                 103     77 51 175   eveo@poltsamaa.edu.ee
Õpetaja: “Pole mõtteid,                                                                          77 52 700
pole värssi.           45  Padu, Mare (12d)       matemaatika, prantsuse keel         N 14.55-15.40                 129     77 52 700   mare@poltsamaa.edu.ee
                 46  Pajo, Anu           psühholoog, inimeseõpetus          kokkuleppel                  internaat  53 330 396  anu@poltsamaa.edu.ee
Pole värssi, pole hinnet!”    47  Pajo, Ive (4b)        klassiõpetaja, vene keel, par.õ.      E 12.50-13.35                 24     77 69 896   ive@poltsamaa.edu.ee
Mikk Kesküla, 6.a         48  Palm, Janel          arvutiõpetus, matemaatika          N 14.55-16.30; R 14.00-14.45         204     77 51 469   janelp@poltsamaa.edu.ee
                 49  Parsin, Anne         logopeed                  N 12.00-12.45                 Vm4     77 69 896   annepa@poltsamaa.edu.ee
                 53  Raimets, Kaja (3b)      klassiõpetaja, kehaline k          E 13.00-14.00                 50     77 69 896   kaja.raimets@poltsamaa.edu.ee
Sügis               54
                 55
                    Ratas, Milvi (11c)
                    Rehema, Liivi (1a)
                                   inglise keel
                                   klassiõpetaja, kunstiõpetus
                                                         E 14.00-14.45
                                                         T 13.00-14.00
                                                                                130
                                                                                49
                                                                                      77 52 700
                                                                                      77 69 896
                                                                                             milvi@poltsamaa.edu.ee
                                                                                             liivi@poltsamaa.edu.ee
Sügis.              56  Rohtmets, Katrin (3a)     klassiõpetaja , loodusõpetus        T 14.00-14.45 (3a); N 14.00-14.45 (6c)    13     77 69 896   katrin.rohtmets@poltsamaa.edu.ee
                 57  Saar, Sinne          muusikaklass, muusikaõpetus         E (2abc), T 15.00-16.00            202     77 51 469   sinne@poltsamaa.edu.ee
Aeg, mil langevad lehed.
                 58  Sarap, Signe         inglise keel                T 14.55-15.40                 206     77 52 700   signes@poltsamaa.edu.ee
Lehtede, nende värvikirevate   59  Sari, Erika (7c)       ajalugu, filosoofia, inglise k        E 15.50-16.30; T 14.55-15.40               77 52 700   erika@poltsamaa.edu.ee
lehtede              60  Solvak, Külli (7b)      eesti keel ja kirjandus           E 14.55-15.40; N 14.00-14.45         205     77 52 700   kyllis@poltsamaa.edu.ee
langemisele aitab kaasa tuul.   61  Suvi, Sirje (1b)       klassiõpetaja, inglise keel         E 12.00-12.45 (1b); N 14.00          Vm17    77 69 868   sirje.suvi@poltsamaa.edu.ee
Miks tuul aitab?         62  Talvistu, Tarvo (7d)     füüsika, inglise keel            K 14.00-15.40                 302     77 52 700   tarvo@poltsamaa.edu.ee
                 63  Tints, Astra (6c)       eesti keel, matemaatika           T 14.00-15.00                 Vm1     77 69 896   astra@poltsamaa.edu
Sest tuulele meeldib mängida   64  Tõnnis, Rainer        ajalugu, ühiskonnaõpetus          N 14.00-14.45                 40     77 52 700   rainer@poltsamaa.edu.ee
vahtrapuu värviliste lehtedega.  65  Tõnnson, Tiina (9c)      keemia                   E, K, N 14.55-15.40              305     77 52 700   tiinat@poltsamaa.edu.ee
Miks on sügis kurb aeg?      66  Tõntsu, Maia (11b)      matemaatika                 T 15.45-16.30 (gümn);             112     77 52 700   maia@poltsamaa.edu.ee
Sest külm on tulekul                                               N 14.00-14.45 (põhik)
                 67  Uus, Margit (8b)       inglise keel, matemaatika, par.õ.      K 14.55-15.40                 207     77 52 700   margitu@poltsamaa.edu.ee
Ja sellepärast viskavad muidu
                 68  Vagur, Aino          inglise keel                kokkuleppel                  207     77 52 700   aino@poltsamaa.edu.ee
nii ilusad puud          69  Valdre, Anželika (8c)     ajalugu                   E 14.55-15.40                 212     77 52 700
oma lehed maha.          70  Viks, Marika         inglise keel, parandusõpe          E 14.00-14.45                 Vm 18    77 69 896   marika.viks@poltsamaa.edu.ee
Nii kurb aastaaeg, see sügis…   71  Võsu, Lilio (6a)       eesti keel, loodusõp, muusikaõp, par.õ.   K 14.00-16.00                 15     77 69 896   lilio@poltsamaa.edu.ee
Madis Orr, 6.a          72  Ääremaa, Sirje (12a)     eesti keel ja kirjandus           N 14.00-15.40                 312     77 52 700   sirje1@poltsamaa.edu.ee
12                                                                                                    KOOL JA KODU


                                    TEATED ja INFO
 Sel õppeaastal koolis töötavad huvi- ja aineringid                                             Kooli koduleheküljelt www.poltsamaa.edu.ee
                                                                       leiate infot õppetöö ja muude ürituste kohta.
 RINGI NIMETUS              JUHENDAJA          SIHTGRUPP     AEG       KOHT
 Mudilaskoor               Lilio Võsu          1. klassid    N 5.tund     muusikaklass
 Mudilaskoor
 Taibu Tugi
                     Sinne Saar
                     Astra Tints
                                    2. klassid
                                    6. klassid
                                             E 5.tund
                                             R 7.tund
                                                     muusikaklass
                                                     Vm ruum nr 1
                                                                     II veerandi huvitegevuse tööplaan
 Loovring                 Liivi Rehema         5. a klass    R 7.tund     ruum nr 49           Kuupäev ja kuu    Ürituse nimetus                 Kellele
 Tütarlastekoor              Meeli Nõmme         3. - 5. klass   K 6.tund     muusikaklass          NOVEMBER
 Poistekoor                Meeli Nõmme, Tiia Kaeramaa  3. - 7. klass   T ja N 7.tund  muusikaklass          3. – 7. november   Poiste- ja noormeeste nädal           1. – 12. klass
 Segakoor                 Meeli Nõmme, Hille Martin  10. - 12. klass  K 8.tund     Veski tn muusikaklass        5. november   Lepatriinu teater “Metsa läksin ma”       1. – 4. klass
 Neidude ansambel             Meeli Nõmme         10. - 12. klass  E 18.00     muusikaklass             6. november   Õhtu isadega                   1. – 3. klass ja
 Vokaalansambel              Meeli Nõmme         4. - 5. klass           muusikaklass                                              4. – 12. klass
 Lastekoor                Hille Martin         6. - 9. klass   N 7. Tund    muusikaklass            11. november    Omaloominguõhtu                 7. – 12. klass
 Vokaalansambel              Hille Martin         9. - 12. klass  K 15. 45 - 16.30 muusikaklass          17.– 21. november   Matemaatikanädal                 5. – 12. klass
 Vokaalansambel              Hille Martin         7. -8. klass   N 15.45 - 16.30 muusikaklass            21. november   Ceciliapäeva kontsert – esinevad
 Näitering                Ive Pajo           4. b klass    T 6.tund     ruum nr 24                              muusikaklassi õpilased      7. – 12. klass
                                                                      25. november    Luulekonkurss                  10. – 12. klass
 Rahvastepall               Maire Keis          5. - 6. klass   E ja T 7.tund  Felixhall
                                                                      27. november    Loengud - TÜ koolitaja J. A. Camean       10. – 12. klass
 Sõnaring                 Heli Lehiste         4. c klass             Lille tn kool ruum nr 12
                                                                      27. november    Loeng teemal “Kasvatus, kelle missioon?”     õpetajatele
 Loovring                 Liivi Rehema         1. a klass    K 6.tund     ruum nr 49
                                                                      27. november    Infoõhtu lastevanematele – loeng teemal
 Näitering                Maire Keis          5. - 6. klass   R 15.00     nr 44                         “Kasvatus, kelle missioon? ” (J. A. Camean)   lapsevanematele
 Soome keel                Malle Müls          6. b klass    K 7.tund     Veski tn kooli kab nr 137    DETSEMBER
 Rahvatants                Sirje Suvi          1. klassid    E 5.tund     saal                 01. detsember  Jõulukuu avamine                 kogu kool
 Rahvatants                Sirje Suvi          3. klassid    T 6.tund     Vm saal             8. – 14. detsember  Matemaatikaolümpiaadi koolivoor         4. – 12. klass
 Rahvatants                Sirje Suvi          9. klassid    R 13.00     vm saal               10. detsember  Kooli tantsuvõistlus               5. – 12. klass
 Soome keel                Lilio Võsu          5. - 6. klass   K 7.tund     nr 15                11. detsember  Rakvere teatris “Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi”  3. – 4. klass
 Vene keele algkursus           Anne Johanson        12. klass     T 15.00 - 15.45 Veski tn kab 111           12. detsember  Rakvere teatris “Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi”  1. – 2. klass
 Võrkpall tütarlastele          Aimi Anniste         8. - 12. klass  T 19.00 - 20.30 Veski tn võimla         16. detsember 10.00  Jõulupidu                    1. – 2. klassid
 Korvpall                 Maikel Mikson        10. - 12. klass  E 17.00 - 19.00 Veski tn võimla         16. detsember 12.00  Jõulupidu                    3. – 4. klassid
 Keemiaring                Meelis Koll         8. - 10. klass  T 14.55 - 16.30 Veski tn kab 308        …………………..       Jõulupidu                    5. – 6. klass
 Võimlemis- ja liikumisrühm        Karin Uusküla        10. - 12. klass  N 17.00 - 18.30 aula
 Seikluskasvatus             Maive Lääne         6.b klass     K 15.00 - 16.30 veski               17. detsember Kooli 91. aastapäeva tähistamine           kogu kool
 Puhkpilliorkester            dirigent Urmas Mägi     5. - 12. klass  E,N 19.00 -21.00 aula                17. detsember Jõuluhommik                      7. klassid
                     abiõpetaja Malle Miller                                      17. detsember Jõuluhommik                      8. klassid
 Puhkpilliorkestri ettevalmistusrühm   Heiki Rosin         4. - 10. klass  E,N 17.00 -18.30  Veski tn kab 129         18. detsember Jõuluhommik                      9. klassid
 Kriminalistikaring            Üllar Sõmera         11. - 12. klass  N 15.45 - 17.30  Veski tn raamatukogu       18. detsember Jõulupidu                       10. – 12. klass
                                                                       19. detsember Jõulukontsert kirikus                 1. – 6. klass
 4H                    Eva-Brit Bergmann      3. - 6. klass   E 7.tund      Vm ruum nr 19
                                                                       19. detsember Jõulukontsert kirikus                 7. – 12. klass
 T.O.R.E                 Mariin Sirk, Sirje Suvi   2. - 6. klass            Lille tn söökla eesruum
                                                                     VAHEAEG 20. detsember – 4. jaanuar
 ÕE -õpilasesindus            Kadri Kadastik, Sirje Ange  7. - 12. klass  N 15.45 - 17.00  aula                                                                            TEA entsüklopeedia 1. köide
               Tule raamatukokku!                                               10. septembril nägi ilmavalgust TEA entsüklopeedia 1. köide
                                                                     ja alustas ilmumist TEA e-entsüklopeedia Internetis. Juba veeb-
                                                                     ruari keskel ilmub 2.köide. Tea e-entsüklopeedia täieneb ja areneb
        Inimröövlid internetis                                                   pidevalt. Entsüklopeedia viimane, 22. köide ja DVD ilmuvad
             Lena Lilleste                       Eesti rahvapille + CD                2013. aastal. Tea E-entsüklopeedia Internetis on ettetellijatele 10
                                               Käsiraamat                 aastat tasuta kasutada. Kuni 15. oktoobrini oli e-entsüklopeedia
Lehekülgi: 120                                                              täielikult avatud kõigile, kes soovisid uue teabeallika kasutamise
Ilmumisaasta: 2008                         Lehekülgi: 140
                                                                     lihtsuses, kiiruses ja mugavuses ise veenduda. Selleks on vaja
Tõlkija: Allar Sooneste                                                          minna aadressile www.ents.ee, mis jääb TEA e-Entsüklopeedia
                                     Autorid: Meelika
                                  Hainsoo, Cätlin Jaago,                        sisenemisväravaks. Meie koolil on samuti see teatmeteos tellitud,
  „Inimröövid Internetis” on                                                      1.köide riiulil ja pääs e-entsüklopeediasse lunastatud. Kasutada
Lilleste noorsookrimkade 2.                     Tarmo Kivisilla, Anneli
                                  Kont-Rahtola, Tarmo                          saab seda kooli raamatukogus. Kasutajatunnus ja parool on teada
osa, kus peategelased Tommy                                                        raamatukoguhoidjatel. Avalikult seda ei levitata. Huvilistel palun
ja Kribu uutesse sekeldustesse                   Noormaa, Aleksander
                                  Sünter, Igor Tõnurist                         pöörduda kooli raamatukoguhoidja poole.
satuvad. Poisid hakkavad
Interneti jututubades võõ-                        „Eesti rahvapille“
rastega suhtlema ja kohtu-                     on fotode ning heli-
                                  materjaliga illustree-                                    Murdvargus koolis
vad lõpuks raha teenimise
                                  ritud ülevaade eesti                                          Lena Lilleste
eesmärgil 24aastase nai-
sega, kes petiseks osutub                      rahvapillide loost. Raamatu autorid                  Ilmumisaasta: 2008
ja poisid lõksu meelitab.                      tutvustavad instrumente, mida kasutati minevikus           Tõlkija: Allar Sooneste
Kriminaalsüžeele lisaks                       või kasutatakse tänapäevalgi, samuti mõnda, hilisajal käibele
on juttu ka Internetis peituvatest                 võetud muusikariista. Kirjeldatud on enam kui kolmekümmet         „Murdvargus koolis” on
ohtudest, pereprobleemidest, vaesusest, armastusest,        põhipilli ja umbes samapalju nende alaliike ning pillide ajaloo-   Eesti juurtega Rootsi kirja-
suitsetamisest ja paljust muust.                  list ja rahvakultuurilist tausta. Raamatut täiendab CD-plaat, mis   niku Lena Lilleste esimene
                                  sisaldab vanu, arhiivides säilitatud rahvapillimängu helisalvestisi  kriminull Tommy ja Kribu
                                  ja uuemaaegseid ülesvõtteid. Plaadil kuuleb ka rahvapillide nüü-   sarjast. Klassivennad Tommy
                                  disaegset kasutamist soolo- ja ansamblimängus.            ja Kribu satuvad põnevate
       Köhi pappi, või muidu...
             Lena Lilleste                                                  sündmuste keerisesse, kui
                                                                     nad üritavad tagastada klas-
Lehekülgi: 112                                       Koerliblikas                 siraha, mille Kribu tule-
Ilmumisaasta: 2008                                      Lehte Hainsalu                tõrjeõppuse ajal varastas.
Tõlkija: Allar Sooneste                                                          Samal ööl toimub koolis
                                  Lehekülgi: 112
                                  TEA Kirjastus 2008                          tõeline rööv. Poisid saa-
  „Köhi pappi, või muidu” on                                                      vad varastele jälile, pan-
Lilleste noorsookrimkade 3.                                                        nes aga sellega ennast ohtu...
osa, kus peategelased Tommy                       Noorsoojutustus kõneleb
                                  maal suvitava linnatüdruku                      Lisaks kuritegudele ja seiklustele käsitletakse
ja Kribu uutesse sekeldustesse                                                      taustal armastust, pereprobleeme, koolielu. Tommy ja Kribu
satuvad ning koolivägivallaga                    ning maapoisi sõpruse ku-
                                  junemisest.                              kaasahaaravad seiklused jätkuvad järgmistes osades.
silmitsi seisavad. Tommy lap-
sepõlvesõber, keda on aastaid                      Mõlemad, nii neiu kui
                                                                                       Allikas kirjastuste koduleheküljed.
kiusatud, liitub väljapres-                     noormees on kindlate hu-
                                                                                                 Head lugemist!
sijate kambaga ja hakkab                      vide ja tõekspidamistega
                                                                                          Meeli Nurka, Pille Kampus,
tõeliselt vastikult käituma.                    ning erinevate iseloomu-
                                                                                              raamatukogutöötajad
Tommy ja Kribu asuvad kaits-                    joontega, kuid erinevus
ma tüdrukut, kellest tehakse riietusruumis alasti          ja arusaamade lahkne-
fotosid ning levitatakse neid mobiiltelefoni teel kõigile      vus ei takista neid tei-                          Infolehte finantseerib
koolikaaslastele. Mida ikkagi teha, kui sind ähvardatakse? Kuidas  neteisele lähenemast
toime tulla süümepiinadega, kui pead hirmu tõttu ise valetama    ja lähedaseks saamast.                               Infolehe vastutav toimetaja Tiia Mikson
ja varastama? Kuidas tõrjutud õpilasest saab olude sunnil ise    Lugu on jutustatud nii                                 (e-mail: tiia@poltsamaa.edu.ee)
kiusaja? Mida teha, kui peaks, aga hirm oma elu pärast keelab    poisi kui ka tüdruku silmade läbi. Nii on                             Tiraaž 1000
politseisse minna?                         tekkinud kaks eri lugu.                                Küljendus ja trükk: OÜ Vali Press

				
DOCUMENT INFO