Docstoc

REFERAT - DOC

Document Sample
REFERAT - DOC Powered By Docstoc
					REFERAT

Ordinært årsmøte for sameiere
Sameiet Ilsetra Leiligheter                                9.april 2009

1. Deltakere
Oppmøte             18 andelseiere
Representert v/ fullmakt     7   ”
Ikke representert        13   ”
Representert uten fullmakt    1 ( ingen stemme ved avstemming)


2. Møteleder:          styrets leder Bente Slungaard Julsvoll

3. Referent:           Hilde Gøthesen

4. Valgt til å bekrefte /signere protokoll:    Erik Holsten (D) og Håkon Schiong (C )

5. Vedtektsendring
Enstemmig vedtatt. Ref pkt 8.1, 1 ledd i vedtektene.

”Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret skal på forhånd
varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.
Årsberetning, regnskapsoversikt og revisjonsberetning skal tilstilles alle sameiere med kjent adresse
senest en uke før det ordinære sameiermøtet. Epostadresse likestilles med postadresse så lenge
sameieren ikke reserverer seg mot dette. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i
sameiermøtet.”

6. Innkomne saker
To muntlige forslag kom inn før møtet:
   • Vurdere kjøp av festetomt.
   • Informasjon til beboerne.
Styret vil kontakte Statsskog og forhøre seg om muligheten til å kjøpe festetomten samt eventuell pris
på denne.
Når det gjelder informasjon fra styret til beboerne, ble møtet enig om at styret sender en
oppsummerende mail hvert kvartal til beboerne hvor styret redegjør for styrets arbeid samt andre saker
av betydning. Styret ønsker å lage en hjemmeside og etterlyste bistand fra sameierne uten at dette
resulterte i et konkret forslag.

7. Årsregnskap og budsjett
Ingen bemerkninger til regnskapet for 2008, enstemmig vedtatt

Budsjett enstemmig vedtatt med endring:
Endringen består av:

Kr 100.000 avsettes til vedlikehold i 2009.

Det ble avgjort at styret utarbeider en økonomisk vedlikeholdsplan for de neste 10 årene. Det tas
utgangspunkt i den tekniske vedlikeholdsplanen som foreligger, og som danner grunnlag for
vaktmesteroppgavene.
8. Styrets årsberetning
For informasjon om styrets arbeid i 2008, se årsberetningen i vedlegg/program for årsmøtet.
Ingen bemerkninger, enstemmig vedtatt.

9. Saker som står for tur:
Styret ønsker kontakt med sameiere som har kunnskap /interesse for å bidra med erfaringer eller
kompetanse ifm punktene nedenfor:
   eiendomsskatten (sats/økning/kommunale goder/samordne med andre velforeninger om mulig).
    I etterkant av møtet har Knut Melbye i hus A påtatt seg å støtte styret i dialogen med
    kommunen.
   friarealet mellom Pellestova og Ilsetra
   egen nettside med informasjon for alle og lagringsplass for styrene.
   Løypekjøring. Rolf Tveder i hus A påtok seg å støtte styret i arbeidet med å forbedre
    løypekjøringen på Hafjell.
   Adressetildeling. Bokstavene som kommunen har tildelt den enkelte leilighet, harmonerer ikke
    med bokstaven i kjøpskontrakten. For eksempel leilighet A er blitt leilighet D.

10. Gjennomgang av utførte reklamasjoner
Se vedlagt liste. Utbedringer er gjort av entreprenør iht avtale etter befaringer de siste 2 årene, og etter
anbefaling i faglig gjennomgang og rapport fra Rambøll.

11. Gjennomgang av utestående reklamasjonssak (vedtakssak)
Se pkt 11 i vedlegg/program for årsmøtet.
Til orientering skal de utestående reklamasjonene utføres våren 2009 etter avtale med entreprenør.
I tillegg vil det bli etablert skjerming og plass for søppelcontainere etter avtale med utbygger.

Uløst sak ang lave terskler på inntrukne verandaer ble diskutert, og det ble avholdt avstemming vedr
hvilken løsning styret skal jobbe videre med for å få avsluttet saken.

Avstemmingen ga klart flertall med 19 stemmer for følgende løsning:

Årsmøtet ber styret om å utrede den juridiske siden av saken. Dersom resultatet er at utbygger, etter
styrets og advokatens vurdering, har ansvar for å utbedre svakheten, sendes prosessvarsel og tvisten
forfølges i rettsapparatet..

Blir det aktuelt å avklare saken i rettsapparatet, er det muligheter for å få dekket deler av
saksomkostninger av forsikringsselskapene, dette gjelder både felles forsikring for sameiet, og den
enkeltes innboforsikring. Ved evt. behov, innhentes polisenr fra alle sameiere.

12. Valg
   Nåværende styre fortsetter 1 år til for å sikre avslutning av viktig sak ifm reklamasjoner
   Sveinung Svee fra bygg C kommer inn som ekstra medlem for å sikre kompetanseoverføringen
    neste år
   2 nåværende styremedlemmer sikrer overgangen neste år med en måneds overlapp.
   Forslag:
      – Karin Fosser (hus A)
      – Bente S. Julsvoll, hus B (formann)
      – Christian Gjerulf og Sveinung Sve (hus C)
      – Øystein Fornes (hus D)
      – Hilde Gøthesen (hus E)
Bente Slungaard Julsvoll fortsetter som leder av styret.

Øvrige styremedlemmer fortsetter:
Styret ble enstemmig gjenvalgt. Styret fikk svært positiv respons på at kontinuiteten i viktig sak ivaretas
ved å forlenge styreperioden for de som skulle ha gått ut av styret i år.

13. Diverse/eventuelt
   Det ble besluttet at styret vurderer å sette opp en postkasse per bygg.
   Dette punktet ble ikke nevnt under møtet, men en praktisk orientering: Alle som vil benytte
    vaktmesteren ifm oppdrag, må bestille egen nøkkel til dette. Fyll ut vedlagt skjema og send til
    oihle@frisurf.no


Referatet godkjennes:
                                      Erik Holsten (dato/sign)

                                      Håkon Schiong (dato/sign)Referent
Hilde W. Gøthesen
Tlf. 91645458
April 2009

				
DOCUMENT INFO